ÇEVRE VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE VE ACİL DURUM YÖNETİMİ"

Transkript

1 ÇEVRE VE ACİL DURUM YÖNETİMİ Şafak Özsoy Tulip Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi, PAKSA/Metroport, Merdivenköy Mh. G-118 Sk. A Blok, No:2, Kat:11, D:36, Göztepe, İstanbul Özet Sanayi tesislerinden kaynaklı büyük ölçekli kazaların yönetiminde acil müdahale organizasyonlarının etkinliğinin artırılması hedef olacaktır. Sanayi kaynaklı risklerin çevre ve insan sağlığına etkileri araştırılarak bir izleme programı oluşturulması acil müdahalede gerekliliklerden birini oluşturmaktadır. Bölgesel Acil Durum Planlarının, Ulusal Acil Durum Planlarına entegrasyonu gerekliliği kaçınılmazdır. Bu kapsamda çıkan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik gerekliliklerinin uygulamaya titizlikle sokulması önemlidir. Bu çerçevede sanayinin iş süreçlerine çevreyi entegre etmesi sürecinde yol alınmış ve özellikle Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliği nin uygulamaya girmesi olumlu bir gelişme olmuştur. Süreklilik arz eden üretimin planlanması proaktif bir yapı içinde acil müdahalenin yönetilmesi esastır. Bu bildiride büyük ölçekli endüstriyel bir kazada acil müdahale organizasyonun ele alınarak uygulamaya sokulması anlatılacaktır. Yeni bakış açısı içinde risklerin yönetiminde farklı bir çerçeve çizilecektir. Anahtar kelimeler: Acil durum yönetimi, büyük ölçekli endüstriyel kazalar, hassas haritalama, sürdürülebilirlik ENVIRONMENT AND EMERGENCY MANAGEMENT Abstract The target is increasing the effectiveness of emergency response organizations in management of large-scale accidents from industrial facilities and possible hazards. Management of environmental and human health risks will be significance with the integration of regional administratons and industrial organizations. In this context it is important to implement the requirements of Regulation on Control of Major Industrial Accidents. The aim of this paper is highlighted the prevention of major accident hazards involving dangerous substances, and limitation of their consequences for man the environment, with a view to ensuring high levels of protection throughout the community in a consistent and effective manner. A requirement for a Safety Report is included in the directive as one of the principal measures to achieve this aim. Keywords: Emergency management (contingency planning)) large-scale industrial accidents, sensitive mapping, sustainability 1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir gelişme oldukça önemli terimler olarak sanayi terminolojisi içinde, birçok konferans, kitap, makale içinde yer alarak pek çok kuruluşun temel prensipleri içinde aktif gelişim projeleri olarak dünyanın gündemine girmiştir. Sürdürülebilirlik, çevreciler ve işbirliği hedefi içinde çalışanlar için heyecan yaratan bir süreci başlatmıştır. Günümüzde gelişen sanayi ile beraber doğal kaynakları ve çevreyi korumaya muhtaç olduğumuz gerçeğinden yola çıkarak, sürdürülebilir raporlama şirketlerin ekonomi, çevre ve sosyal boyutlarını kamuoyu ile paylaştıkları bir platform olmuştur. Bu döngü içinde şirketlerin varlıklarını ve itibarlarını sürdürecekleri yönetim modellerine bir yenisi eklenmiştir ki bu, acil durumları yönetebilme becerisidir.

2 Geleneksel yönetim anlayışının yerini sistemlere bırakması, rekabet edilebilmede sürdürülebilir raporlamanın giderek yaygınlaşması, oluşabilen her türlü riski engelleyecek unsurların ortaya çıkarılarak yönetimi kaçınılmazdır. İşte bu bağlamda Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik in tarihinde yayınlanması ile Türkiye de faaliyet gösteren sanayinin sistemli ve planlı olarak acil durumları yönetebilme becerisini arttırmak hedeflenmektedir. 1. ACİL DURUM YÖNETİMİ Acil durumlar, faaliyetin rekabetini baltalayarak, kesintiye uğratacak unsurlardır. Bunlar, çevresel felaketler olabildiği gibi ekonomik krizler de olabilmektedir. Bu makalede sadece çevresel unsurlar ele alınmaktadır. Geçmişte yaşanan çevre felaketleri ve kazaların, güvenlik bilincinin oluşmasında önemli bir etken olduğu aşikardır. Bu kazaların mevcut hukuk düzenlemelerine ek yeni düzenlemeler getirdiği gözden kaçmamalıdır. Bu bağlamda, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, tehlikeli maddelerin anlık bulundurulan miktarlara göre bildirimlerini gerekli kılmıştır. Bildirimlere bağlı olarak, tehlikeli kimyasalın çevre ve insana olan etkileri gözönüne alınarak detaylı bir Güvenlik Raporu hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Güvenlik Raporu nu bir anlamda, şirketlerin Güvenlik Yönetim Sistemleri nin bir göstergesi olup, risklerin boyutunu ve olabilecek dökülmelere bağlı kalınarak etki alanlarının detaylı incelenmesini gerekli kılmaktadır. Güvenlik raporu hazırlanması ve acil durum planlarının oluşturulması detaylı bir uzmanlığı gerekli kılmaktadır. Gerekli olan uzmanlık alanları: Acil durum yönetimi Modelleme Hassas haritalama İş güvenliği Fauna-flora konularında uzmanlık Su, hava ve toprak yönetimi konularında uzmanlık olarak sınıflandırılabilir. Güvenlik yönetim sisteminin varlığı, işletmelerde acil durumlarla başa çıkma anlamında planlı ve sistematik uygulamaları yönetebilme becerisi kazandırmaktadır.güvenlik yönetim sisteminin temel bileşenleri: Organizasyon ve personel Tehlike ve risk/kaza boyutları/değerlendirilmesi İşletim kontrolü Değişim yönetimi Acil durum yönetimi Performans izlenmesi Denetleme- inceleme olarak sınıflanabilmektedir.

3 Acil durum planlamasında üst yönetimin katılımı ve desteği önemli olup, yıllık acil duruma sebebiyet verecek risklerin gözden geçirilmesi konusunda zaman ayrılmalıdır. Acil durumlar, acil durumlar öncesinde risklerin yönetildiği, acil durumlarda ise krizlerin yönetildiği bir döngü içinde ele alınmaktadır. 2. GÜVENLİK RAPORU Büyük Endüstriyel kazaların Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik kapsamında güvenlik raporu genel itibarıyla üst seviyeli kuruluş olarak nitelendirilen kuruluşların hazırlamaları gereken bir rapordur. Güvenlik raporu hazırlanmasında temel amaç, büyük kazaların tanımlanması, önlenmesi ve bunların insan ve çevre üzerindeki etkileri sınırlandırılarak gerekli önlemlerin alınmasının sağlanmasıdır. Aynı zamanda faaliyetin, gerek ekipman gerek altyapı ve tasarımı ile inşaat faaliyetleri, bakım ve işletim prosedürleri ile yeterli güvenliğinin sağlandığının bir göstergesidir. Dolayısı ile güvenlik raporu, güvenlik yönetim sisteminin uygulandığının ve büyük kaza önleme politikasının mevcudiyetinin kanıtlanmasıdır. Güvenlik raporu içinde; Güvenlik raporunun amaçları Güvenlik yönetim sisteminin gereklilikleri Faaliyetin konumu, coğrafi özellikleri, jeolojik, meteorolojik özellikleri, yeraltı ve yer üstü suları vb. gibi bilgiler İşletme hakkında bilgiler, depolanan kimyasallar ve bu kimyasalların çevre ve insan üzerindeki etkileri Risk değerlendirme, kimyasalların tek başlarına ve diğer kimyasallarla birlikte yaratacağı etkile bu etkinin değerlendirilmesi Modelleme çalışmaları Tehlikeli maddelerin özellikleri, atıkları dahil olmak üzere depolama koşulları Tüm işletim prosedürleri, bakım planları, diğer saha üzerindeki yerleşim planları Acil durumlar ve acil durumlardaki yönetim esasları Bildirimlerin nasıl yapılacağı gibi, konular ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Bu alan uzmanlık gerektiren bir alan olup, tehlikeli kimyasalların çevreye ve insana olan etkilerinin detaylandırılması ve acil durum sonrasındaki izleme faaliyetlerinin de oluşturulmasına imkan verecek nitelikte ve derinlikte bir çalışma yapılması gereklidir yılında Meksika Körfezi ndeki Deep Water Horizon petrol dökülmesi vakasında, kaza esnasında ve sonrasında izleme faaliyetleri ABD gibi uzman ve gelişmiş laboratuvar faaliyetlerine sahip bir ülkeyi bile çaresiz bırakacak nitelikte olmuştur. Deniz suyunun kalitesinin izlenmesi çerçevesinde su kolonundan alınan su numulerin ve deniz canlılarının laboratuvar ortamında analizlerinin yapılabilmesinde sıkıntılar laboratuarlar yetersiz kalmıştır. O nedenle güvenlik raporu hazırlayan kuruluşların kendi koşullarını iyi analiz etmeleri, faaliyetlerinin hava, su ve toprak üçgeni içinde flora, fauna, insana ve diğer canlı türlerine etkilerinin nasıl anlaşılacağının izleme programlarına dahil edilmesi gerekmektedir. Acil müdahale planları bu amaç için uygun bir çerçeve oluşturacak nitelikte olmalıdır.

4 Faaliyetin yer aldığı coğrafi konum çevredeki diğer faaliyetler ve/veya insan yerleşimleri konusu da özen ile gözden geçirilerek yakın çevre nüfusun, faaliyetin etkilerinden nasıl korunacaklarının detaylandırılması gerekmektedir. Güvenlik raporlarının da faaliyetten kaynaklı tehlikelerinin sınırlarının tespiti ile bu sınırların uygun ölçekli haritalarda gösteriminin yapılması önemlidir. Bölgedeki su yapıları, okullar, hastaneler, insan yoğun alanlar ile yer altı ve yer üstü su yolları, deniz, hava, demiryolları, kara yolları,liman, marina vb yerlerin uygun ölçekli haritalarda gösterimi gereklidir. Has has haritalarda bölgenin tüm özellikleri ele alınması, acil müdahale esnasında kolaylık sağlanacaktır. 3. GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik kapsamında bahsi geçen güvenlik yönetim sisteminin, OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile kıyaslandığında farklılıkları bulunmaktadır. Güvenlik yönetim sistemi odağına acil durumları almış olup gündelik operasyonların yönetimi OHSAS ve veya ISO İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim sistemlerinin çalışma odağında yer almaktadır. Güvenlik yönetim sistemi politika hedefler ile güvenlik organizasyonu, risklerin yönetilebileceği bir sistemi tasarlamayı amaçlamaktadır. Kilit risk kontrol sistemleri olarak: Operasyonel kontroller Değişim yönetimi Acil durum planlaması esasından yola çıkılmış olup geniş kapsamlı riskleri içermektedir. Operasyonel kontrol sistemi, OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri nde yer alan kontroller ile benzerlik göstermektedir. Temelde, tüm fabrika, proses, tesis ve ekipmanların inşaa, deneme ve uygulanmasında, yeni başlama, normal koşullarda çalışma, acil durumlar, durma ve yeniden başlama ve bakım durumları ele alınmaktadır. Güvenlik yönetim sistemi içinde değişim yönetimi aşina olmadığımız başlık olup, değişikliklerin planlanması, kontrolünün de bir sisteme bağlanması gerekliliğine dayanmaktadır. İşletmelerin, değişim yönetimini, güvenlik yönetim sistemi içinde inşaa etmeleri zorunlu bir adımdır. Değişim yönetiminden sorumluların atanması ve gerekmektedir. Uygulamada seçilen metoda bağlı olarak değişimin nasıl uygulanacağının izlenmesi ve performası güvenik yönetim sistemi içinde önemli bir parametredir. Değişim yönetiminden sorumluların tariflenmesi, makine, insan, ekipman, tesis vb dahil olmak üzere değişikliklerin tüm sistem içindeki riskleri ve bu risklerin acil bir duruma etkileri tetkik edilmelidir. 4. ACİL DURUM PLANI Acil durum yönetimi planlı faaliyetlerin bir sonucu olup, güvenlik raporunda tespit edilen risklere dayalı olarak her bir senaryo esas alınarak oluşabilecek acil durumda nasıl faaliyet gösterileceğinin planlanması, uygulanması, denenmesi esasına dayanır. Acil durumlar temelde: Organizasyon

5 Bildirimler Acil müdahale planının aktive edilmesi Atık yönetimi İş sağlığı ve güvenliği Halkla ilişkiler Kirlilik izleme programları Harici acil durum planlarına entegrasyon Konularının detaylandırıldığı ve dikkatlice ele alındığı planlardır. Acil durum planlamasında organizasyonel yeterlilik, sorumluların yedeklenmesi, kaynak yönetimi ile risklere bağlı olarak müdahale yeteneğinin her birinin ayrı ayrı ele alınması ve detaylandırılması önemlidir. Acil müdahale bir iletişim yönetimi olup dahili ve harici iletişimin yönetimi aynı zamanda acil müdahalenin de başarısını oluşturmaktadır. Acil müdahalede teknik ve idari tepkinin bünye içinde ve dışında nasıl yönetileceği ancak tatbikat ve eğitim programları ile pekiştirildiğinde bir anlam ifade edecek olup, fiili bir durum da başarıyı artıracaktır. Acil durumlarda iç ve dış bünyede gerekli olan eğitimler, ekipmanlar vb detaylı olarak araştırılması görevli tüm personelin görev ve sorumluluklarını nasıl ele alacakları tasarlanarak, planlık ve plansız tatbikat programları ile desteklenmelidir. Tatbikat programları planlanan bir sıklıkta yapılarak, tatbikatların performasının izlenmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle desteklenmesi faydalı olacaktır. 5. SONUÇ - Çevre yönetiminin ayrılmaz bir parçası olan acil durumlar ve acil durumların yönetiminde uzmanların yetiştirilmesi gerekmekte olup, üniversite eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda bu alanlarda araştırma yapılması gerekmektedir. - Çevre felaketlerini yönetmede hukuksal altlığın iyileştirilmesi ve eşgüdümün geliştirilmesi zaruridir. - Şirketler bazında bu çalışmalarla gerçekçi, detaylı çalışmaların yapılarak işlerlik kazanması ve iş sürekliliğini önemli bir unsur olarak yönetimlerin kontrol altında tutmaları gereklidir. - Denetim mrekanizmasının sağlıklı olarak başlatılması bu kapsamda kapasite geliştirme programlarının oluşturulması ve yetki mekanizmasının sağlanarak, beliki de inceleme ve değerlendirmde uzman kuruluşların oluşturulması önerilmektedir. Bu uzman kuruluşların devreye alınması sonucunda ikili bir iletişim yerine üçlü iletişim sisteminin geliştirilmesi, paydaş yönetimi içinde iyi bir altlık olabilecektir. - Denetimlerin bilgili personel ile yapılması bu süreçlerde yer alan tüm paydaşların yeterliliklerinin arttırılması gereklidir. - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın eşgüdümleri içinde tüm süreçlerin iller bazında sanayicilere anlatılması ve geçişin daha bilinçli yapılması gereklidir. - Genel bir değerlendirme yapıldığında uzman kurum ve kuruluşların azlığı, uzman olmayan kişi/kurum/kuruluşların bu işi yapmaya yönelmeleri eğer iyi denetim unsuru işletilmediğinde sıkıntılara sebep vereceği aşikardır. 6. KAYNAKLAR 6.1 Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik

6 6.2 Makaleler Özsoy Şafak, ISO14001 ve Sürdürülebilir Stratejiler, 2001 Özsoy Şafak, Acil Durum Yönetimi ve Risk Değerlendirme, Dünya Gazetesi, 1 Mart 2007

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS UNDER SEVESO II DIRECTIVE Cemal Can AYANOĞLU * Özet Hızla gelişen ve değişen yaşam şatları ile beraber çalışma koşulları

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 SEKTÖREL KALİTE STANDARDLARI VE ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ M. Numan DURAKBAŞA Viyana Teknik Üniversitesi

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK SÜRATLİ GEMİ İŞLETMECİLİĞİNE KALİTE VE EMNİYET YÖNETİMİ SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK SÜRATLİ GEMİ İŞLETMECİLİĞİNE KALİTE VE EMNİYET YÖNETİMİ SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK SÜRATLİ GEMİ İŞLETMECİLİĞİNE KALİTE VE EMNİYET YÖNETİMİ SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilal AKBULUT Anabilim Dalı: DENİZ ULAŞTIRMA

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Dr. Tamer EREN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER İSG Yönetimi ve Ergonomi İSG Yönetiminin Önemi Ergonominin İSG Faaliyetlerine Katkısı Ergonominin Yönetime Katkısı Ergonominin İSG Kültürüne

Detaylı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.223-238 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp. 223-238 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması İrfan ERTUĞRUL Sorumlu Yazar, Pamukkale Üniversitesi, Fakültesi,

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİN ANALİZİ 12. Risk ve Tehdit Değerlendirmesi

KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİN ANALİZİ 12. Risk ve Tehdit Değerlendirmesi İçindekiler ENERJİ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİK SORUNU 6 KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 Kritiklik Kavramı Kritik Enerji Altyapıları KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE KARŞI TEHDİTLERİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Madencilikte Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması: TS EN ISO 14001

Madencilikte Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması: TS EN ISO 14001 Madencilikte Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması: TS EN ISO 14001 H. Bektaş TSE-Sîstem Belgelendirme ve Eğitim Müdürlüğü, Ankara Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Ankara ÖZET: Bu yazıda Çevre

Detaylı

İnsan Kaynaklı Afet Yönetiminde Geleceğe Yönelik Politika ve Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynaklı Afet Yönetiminde Geleceğe Yönelik Politika ve Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İnsan Kaynaklı Afet Yönetiminde Geleceğe Yönelik Politika ve Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı ÖNSÖZ

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı