Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÖZET DEVLET SU ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ NDE HÝDROGRAFÝK HARÝTA ÇALIÞMALARI Enver ÞAPCILAR 1 Mehmet FAKIOÐLU 1 Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarihinde kabul edilmiþ bulunan ve 6200 sayýlý yasayla kurulan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý, tüzel kiþiliði olan katma bütçeli bir kuruluþtur. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Kuruluþ Yasasýnýn 2. maddesinin (b) fýkrasý'na göre "sulama tesisleri kurmak, sulama sahalarýndaki parsellerin tamamýný veya bölümlerini gösterir harita ve planlar yapmak veya yaptýrmak gereðinde kadastrosunu yaptýrmakla görevlendirilmiþtir. DSÝ Genel Müdürlüðü bünyesindeki Harita Þube Müdürlüðünün Görevlerinden bir tanesi DSÝ Genel Müdürlüðü nce yaptýrýlan veya yapýlan iþletmeye açýlmýþ yaklaþýk 200 adet barajýn her beþ yýlda bir sediment miktarýný ve baraj kýyý erezyon hareketlerini tesbit etmek amacýyla hidrografik haritalarýný yapmaktadýr. Ayrýca mevcut tabii göllerin ihtiyaç duyulmasý halinde hidrografik haritalarý da yapýlmaktadýr. Bugüne kadar Doðal ve yapay göllerde biriken sediment miktarýný, su hacmini ve daðýlýmýný belirlemek amacý ile yapýlan batimetrik harita toplamý ha. DSÝ Genel Müdürlüðünce bu güne kadar; sekstant, optik, elektro-optik, klasik (Lata, ip iskandili) akustik, ve GPS (RTK) ölçü aletleri kullanýlarak konum ölçmeleri yapýlmýþ ve hidrografik haritalar üretilmiþtir. Son bir yýl içerisinde XYZ konum belirlenmesinde GPS (Real Time) yöntemi ile Echo- Sounder ve PENMAP yazýlýmý ile donanýmlý Tekne bir arada kullanýlarak Hidrografik haritalar daha hassas ve hýzlý üretilmektedir. 1 DSÝ Genel Müdürlüðü Etüd ve Plan Dairesi Harita Þube Müdürlüðü Harita ve Kadastro Müh. 1. GÝRÝÞ Ülkemiz 793 gölet, 610 baraj, 222 HES ayrýca yüze yakýn göle sahip sayýlý ülkelerden biridir. Bu kadar su toplama tesisine sahip bir ülkenin: Doðal göller ve akarsularýn modern anlamda iþletilmesi, Baraj ve gölün uzun ömürlü olmasýna katkýda bulunmasý, Bu tesislerden gerektiði kadar verimli ve uzun süre yararlanmasý için DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan hidrografik haritalar yapýlmaktadýr. Her barajýn rusubat miktarýna göre iþletme süresi 50 yýl düþünülmektedir. Bu nedenle barajlarýn beþ yýlda bir hidrografik haritalarýný güncellemek gerekmektedir. DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ NÜN KURULUÞ AMACI VE GÖREVLERÝ DSÝ Genel Müdürlüðü (DSÝ) ülkemizdeki tüm su kaynaklarýnýn planlamasý, yönetimi, geliþtirilmesi ve iþletmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kiþiliði olan en yetkili kuruluþtur. DSÝ Genel Müdürlüðü 6200 sayýlý kanunla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýna baðlý olarak, 18 Aralýk 1953 tarihinde kurulmuþtur. DSÝ yerüstü ve yeraltý sularýnýn deðiþik amaçlý kullanýmý ile toprak erozyonunun ve taþkýn zararlarýnýn önlenmesinden sorumludur. Bu nedenle DSÝ; barajlarýn, hidroelektrik santrallerin(hes), içme-kullanma suyu teminin sulama þebekelerinin planlamasý, projelendirilmesi, inþasý ve iþletilmesi konularýnda yetkili kýlýnmýþtýr. DSÝ Genel Müdürlüðünün Nihai Hedefleri Sulu tarýmý yaygýnlaþtýrmak, Hidroelektrik üretmek, Büyük þehirlere içme ve endüstri suyu temin etmek, Arazileri taþkýna karþý korumak. DSÝ bu hedeflerine ulaþmak için; teknik, ekonomik ve çevreye uyumlu projeler geliþtirmekte ve hayata geçirmektedir

2 TÜRKÝYE DEKÝ HÝDROLÝK YAPILAR Ýþletmede Ýnþaa Halinde/Programda Tesisin çeþidi DSÝ Diðer TOPLAM DSÝ Diðer TOPLAM GENEL (01Ocak 2002) Kuruluþlar Kuruluþlar TOPLAM Baraj adedi HES adedi Gölet Adedi Sulama sahalarýnýn haritalarý (1/2000, 1/5000), - Baraj, gölet ve regülatör yerlerinin haritalarý (1/500, 1/1000), - Baraj ve gölet rezervuarlarýnýn haritalarý (1/2000, 1/5000), - Kanal, isale hattý ve benzeri þeritvari haritalar (1/1000, 1/2000, 1/5000), - Santral, pompaj yerleri ve þalt sahasý haritalarý (1/1000 veya daha büyük), - Ýþletme haritalarý (1/5000) -Tabii ve suni göllerin hidrografik haritalarý (gölün büyüklüðüne göre 1/2000, 1/5000, 1/10 000, 1/25 000), Son 10 yýlda harita üretiminin bir bölümü ihale yoluyla yaptýrýlmaktadýr. (Harita Birim Fiyatlarý her yýl DSÝ ce hazýrlanmaktadýr.) Harita üretimi BÖHYY, DSÝ HARÝTA YAPIMI VE APLÝKASYON ÝÞLERÝ GENEL TEKNÝK ÞARTNAMESÝ ve DSÝ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Özel Teknik Þartnamesi ne göre yapýlmaktadýr. HiDROGRAFiK HARiTALARIN TARiHÇESÝ Dünya yüz ölçümünün %70 nin sularla örtülü olduðu düþünülürse Hidrografik topografyanýn uðraþ alanýnýn büyüklüðü ortaya çýkar. Deniz ve göl ulaþtýrmacýlýðýnýn en önemli elamaný Hidrografik seyir haritalarýdýr. XII. Yüzyýlda pusulanýn icat edilmesi ve bunun denizciler tarafýndan kullanýlmaya baþlanmasý, insanoðlunun denizlere açýlmasýna, dolayýsýyla denizlere ait bilgilerin çoðalmasýna olanak saðlamýþtýr. Bu alanda en önemli bilgiler XV. Yüzyýlýn sonu ile XVI. Yüzyýlýn baþlarýnda Piri Reis, Kristof Kolomb, Vasco da Gamma ve Macellan gibi ünlü denizcilerin seyahatlarý sýrasýnda topladýklarý bilgiler ve çizdikleri basit krokilerdir. HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ VE BUNA BAÐLI BÝRÝMLERÝN ÜRETTÝÐÝ HARÝTALAR DSÝ Genel Müdürlüðü bünyesinde bulunan, Etüd ve Plan Dairesi Baþkanlýðý Harita Þube Müdürlüðü istikþaf, master plan, planlama, kati proje ve tatbikat projesi çalýþmalarý, her türlü etüd ve uygulama faaliyetleri için aþaðýdaki haritalarý üretmektedir. Ýlk deniz haritasý XIII. Yüzyýlda italya kýyýlarýnda yapýlmýþ portolane =Pusula Haritasý adý verilen haritalardýr. Zamanýn olanaklarýna göre Doðrultu ve uzunluk ölçmesine göre yapýlmýþ ve uzun süre kullanýlmýþtýr. XVI. Yüzyýlýn baþlarýnda Piri Reis tarafýndan yapýlmýþ deniz haritalarý geliþmiþ pusula haritalarý için güzel örnek teþkil eder

3 Pratik amaçlar için yapýlan bu haritalarda limanlar ve kýyýlar için ayrýntýlý bilgiler vardýr. Fakat su altý zemini o zamanki atmosfer gibi tanýnmýyordu. Denizlerde derinlik ölçmeleri XVIII. Ve XIX. Yüzyýllarý arasýnda aðýrlýk atarak iskandil yöntemi ile yapýlmýþtýr. Projeksiyon sistemine göre ilk deniz haritasý 1657 yýlýnda mercator tarafýndan yapýlmýþtýr. Fransýzlar 1720 yýlýnda Paris te bir deniz haritasý bürosu kurarak deniz haritasý yapýmýna baþlamýþlardýr. XIX. Yüzyýlýn baþlarýnda denize kýyýsý olan ülkelerde Hidrografik bürolar ve þubeler kurulmuþtur. XIX. Yüzyýlda Deniz haritalarýnýn büyük çoðunluðu Amerika ve Ýngiliz Hidrografi daireleri tarafýndan yapýlmýþtýr. 1-DSÝ DE TABÝÝ VE SUNÝ GÖLLERÝN HÝDROGRAFÝK HARÝTALARI Aþaðýdaki Genel Esaslara Göre Yapýlmaktadýr Hidrografik haritalar: a) Alaný 100 hektara kadar olan göllerde 1/2000 b) Alaný 2000 hektara kadar olan göllerde 1/5000 c) Alaný 2000 hektardan büyük olan Göllerde 1/10000 ölçeklerinde yapýlýr Baraj rezervuarý hidrografik haritalarý, ihtiyaca göre belirlenecek periyotlarda yapýlýr Hidrografik harita yapýmýnda "tahdit kotu", baraj kret kotu olarak alýnýr. Suyla kaplý alanýn Hidrografik haritasý yapýlýr. Tahdit kotu ile mevcut su kotu arasýnda kalan kara kýsmýnýn harita alýmý ise, ölçeðe baðlý olarak DSÝ Harita Yapým Teknik Þartnamesinin Bölüm. II veya Bölüm. III 'deki esaslarýna göre yapýlýr. (Su ve kara kýsmýndaki ölçmeler daha sonra bilgisayar ortamýnda birleþtirilerek çizimi yapýlýr.) 1-4- Göl ve baraj rezervuarýnda eþel mevcut deðilse, hidrografik harita çalýþmalarýna baþlamadan önce eþel tesis edilir Hidrografik ölçmelere baþlamadan önce eþele civardaki en az iki memleket nivelman röperinden kontrollü olarak kot verilir. Eþel kotu daha önce yapýlan çalýþmalardan biliniyor olsa dahi, yine nivelman yapýlarak kontrol edilir. Burada gidiþdönüþ arasýndaki fark DSÝ Harita Yapým Teknik Þartnamesindeki ana nivelman için verilen hata sýnýrýndan fazla olamaz Civarda daha önce tesis edilmiþ yatay kontrol noktalarý var ise kontrolü yapýldýktan sonra bunlar kullanýlýr, gerekirse nokta sýklaþtýrmasý yapýlýr Çalýþma yapýlacak göl veya rezervuar etrafýnda minare, fabrika bacasý vb. yapýlar varsa bunlardan uygun olanlarýnýn kestirme ile koordinatý hesaplanarak nirengi gibi kullanýlabilirler (Sekstant yöntemi için) 1-8- Konumu ve derinliði ölçülen noktalar arasýnda numara birliði saðlanarak ölçü çizelgelerine kaydedilirler ve bot kanavasýna anýnda iþlenirler. (Hatlar arsý boþluk kalmamasý için.) 1-9- Hidrografik ölçüm hatlarýna dik doðrultuda en az bir hat boyunca kontrol ölçmeleri yapýlýr. Daha sýk olmasýnda fayda vardýr. Bu kontrol ölçüsü eðer takip edilebiliyorsa talvegden (suyun en derin yeri) geçmesi daha uygun olur Derinliði ölçülen noktalar eþelden alýnacak günlük su kotuna baðlý olarak kotlandýrýlýrlar. Günlük su kotu; sabah, öðle ve akþam eþelden alýnan su kotlarýnýn günlük ortalamasýdýr. Ancak sabah, öðle, akþam saatlerinde eþelden okunan su kotlarý deðiþimi ± 15 santimetreden fazla ise veya özellikli bir çalýþma gerekiyorsa ortalamalarý alýnmayýp doðrudan okunan deðerler su kotu olarak alýnýr ve kotlandýrmalar buna göre yapýlýr Hidrografik harita alýmýna baþlamadan önce harita ölçeðine uygun olarak bot kanavasý düzenlenir. Kýyý çizgisi ayný ölçekli haritalardan alýnarak yatay kontrol noktalarý ile birlikte bot kanavasýna iþlenir Hidrografik detay ölçmeleri kýyýya dik ve birbirine paralel hatlar üzerinde yapýlýr. Hatlarýn kýsa olmasýna dikkat edilmelidir Hatlarýn ve hat üzerinde derinlik ölçülen noktalarýn birbirine uzaklýklarý pafta üzerinde 1-2 cm olacak sýklýkta ölçmeler yapýlmalýdýr. Gerektiðinde, özellik gösteren yerlerde detay noktalarý daha sýk alýnmalýdýr Teknenin alým esnasýnda hýzý 7,5 km/h ý geçmemelidir

4 2- HÝDROGRAFÝK ÖLÇMELER Yeryüzünün denizlerle örtülü bölgelerinin dip topoðrafyasýný ve Ýþletmeye açýlmýþ doðal ve yapay göllerde biriken sediment miktarýný ve daðýlýmýný belirlemek amacýyla yapýlan haritalara hidrografik haritalar denir. Hidrografik Haritalar Neden Yapýlmaktadýr DENÝZLERDE Denizde balýk araþtýrmalarý (beslenme amaçlý) Deniz ulaþýmý Denizlerdeki mevcut maden ve enerji hammaddeleri araþtýrýlmasý Sualtý ve su kýyýsýnda yapýlacak teknik hizmetler için BARAJLARDA Doðal göller ve akarsularýn modern anlamda iþletilmesi Baraj ve gölün uzun ömürlü olmasýna katkýda bulunmasý Bu tesislerden gerektiði kadar verimli ve uzun süre yararlanmasý için hidrografik haritalar yapýlmaktadýr. Her barajýn rusubat miktarýna göre iþletme süresi 50 yýl düþünülmektedir. Bu nedenle barajlarýn beþ yýlda bir hidrografik haritalarýný güncellemek gerekmektedir. Hidrografik Ölçmeler Konum ve Derinlik Ölçmelerinden Oluþmaktadýr; 2-1-Hidrografik Detay Noktalarýnýn Konum Ölçmeleri: a) Tekneden, sekstant ile sahil hattýndaki en az üç yatay kontrol noktasýna (ortadaki nokta ortak ve açýlar 33 Graddan küçük olmamak üzere) sol ve sað açýlar ölçülerek grafik geriden kestirme yöntemiyle, b) En az iki yatay kontrol noktasýndan, tekneye monte edilmiþ iþarete ilerden kestirme ile, c) Takeometrik yöntemle, (Klasik veya Elektronik) d) Yatay kontrol noktalarýna yerleþtirilmiþ yansýtýcýlardan alýnan sinyallerle veya benzeri elektronik konum belirleme sistemleriyle yapýlýr. (trisponder sistemi) e) Radyo modem kullanýlarak infrared elektronik takeometreleri ile, f) Ülke Jeodezik Aðý'nýn koordinat sistemine dayalý en az iki yatay kontrol noktasýndan yararlanarak ve tekneye monte edilmiþ ± 10 cm hassasiyetinde ölçü yapacak uydu bazlý konumlama sistemi (GPS) yöntemi, g) Real-Time Kinematik GPS (Gerçek Zamanlý Konum Belirleme) yöntemi ile yapýlýr

5 2-2-Hidrografik Detay Noktalarýnýn Derinlik Ölçmeleri Hidrografik ölçmeler ± 20 cm hassasiyeti saðlayacak þekilde iskandil latasý, el iskandil þavlusu veya elektronik olarak derinlik ölçebilen sonar cihazlarýyla yapýlýr (akustik iskandil) Ýskandil latasý derinlikleri en fazla 3 metreye kadar olan sularda kullanýlýr. Mevcut 4 metrelik miralar iskandil latasý olarak kullanýlabilir. El iskandil þavlusu sonar cihazýnýn bulunmadýðý zorunlu durumlarda derinlikleri 10 metreye kadar olan sularda kullanýlýr. DSÝ DE KULLANILAN OTOMATÝK VERÝ TOPLAMA SÝSTEMÝ Konum ölçmelerinde kullanýlan GPS çift frekanslý Tekne Tekneye rota vermek için kullanýlan Promark X-CM tek frekanslý GPS Derinlik ölçmelerinde kullanýlan çift frekanslý Echo-Sounder aleti Konum ve derinlik bilgilerinin PENMAP yazýlýmý desteðinde depolandýðý Pen PC veya Notebook bilgisayar. El iskandil þavlusu, ucuna 2-3 kg lýk aðýrlýk takýlmýþ ve 0,5 metre aralýklarla iþaretlenmiþ özel bir ip, zincir vb. den yapýlmýþtýr. Lata ve el iskandil þavlusu ile derinlikler ölçülürken ölçülerin olabildiðince düþey doðrultuda yapýlmasýna dikkat edilmeli, gerektiðinde el iskandil þavlusu ucundaki aðýrlýk artýrýlmalýdýr. Derinlik ölçmelerinde hangi tür ölçme yöntemi olursa olsun en büyük ve etkili hata kaynaðý derinliðin dik konumda ölçülemeyiþidir. Alet Ashtech Z-Surveyor GPS Alýcýsý (3 adet) Teknik Özellikler Çift frekanslý Real Time Ölçme Donanýmý ve Yazýlýmý Post Processing için Ashtech Office Yazýlým Baz ölçme doðruluklarý Statik 5 mm + 1 ppm Rapid Statik 5 mm + 1 ppm Kinematik 1 cm + 1 ppm

6 ProMARK X-CM GPS (Magellan) HYDROSTAR ELAC 4300 PENMAP yazýlýmý Tekne Real Time Kinematik Hareketli iken : Yatayda 3 cm, düþeyde 5 cm duyarlýk Sabit iken : Yatayda 1 cm, düþeyde 1.7 cm duyarlýk (en az 2 epok) RTK on-the-fly ilk hesaplama : 8 veya daha fazla uydu ile % 99.9 güvenilirlikle 30 sn. içinde Real Time Diferansiyel : 1 metre altý duyarlýk ( PDOP < 4 ) Baz ölçme doðruluklarý 15 mm + 3 ppm (Statik santimetre - yatayda ) < 0.75 m RMS ( Statik ) < 1m RMS ( Hýzlý Statik ) < 1m RMS (Mobile) POS (Anlýk Mutlak Konum ) 15 m RMS 2D veya 3D POS (Ortalama alarak ) 10 m RMS 2D veya 3D (HDOP <2, C\No > 47 db -Hz,2D) RTCM 1-3 m RMS M derinlik ölçme aralýðý Çift frekanslý (33 khz ve 210 khz) Sayýsal derinlik okumalarý ve grafik kaðýda çizim 33 khz de 1 cm çözünürlük 1-20 pulse/saniye (pulse tekrarlama frekansý) Tüm Veri Toplama Teknikleri (Sensörler, Digital Kameralar V.B.) Gps Ýle Entegreli Olarak Kullanilir. Veriler Gerçek Zamanda Koordinatlandirilip Base Haritaya Yerleþtirilir. PC yada Notebook da çalýþabilen hidrografik bir yazýlýmdýr. Uzunluðu 7 metre fiberglas ile özel yapýmlý 1 metre derinliklerde kullanýlabilir. 3-2 Eþel (Su Kotu) Belirlenmesi Hidrografik Haritasý yapýlacak barajýn günlük su kotu (eþel) memleket kotu belli olan iki röper noktasýndan geometrik nivelman yapýlarak belirlenir. 3-HÝDROGRAFÝK HARÝTA ALIMI ÝÇÝN YAPILAN HAZIRLIKLAR 3-1 Karada Jeodezik Noktalarýn Hazýrlanmasý Haritasý yapýlacak barajýn çevresini kapsayacak þekilde yeterli sýklýkta nirengi veya poligon noktasý tesis edilir. Noktalar GPS ile ölçülür ve memleket sisteminde ED50 datumunda koordinat deðerleri hesaplanýr. Mevcut nokta varsa Kontrol ölçüsü yapýlýr

7 3-3 Teknenin Göle Ýndirilmesi GPS ve radyo modem alýcýsý kurulur ve derinlik ölçer test edilir iken göl dolaþýlarak en sýð yeri ve derinlikler (ses hýzý için) tesbit edilir. Rota ve hat baþlarý tayini yapýlýr. 3-4 Hidrografik Yazýlýmýn Hazýrlanmasý Ölçü Öncesi Hazýrlýklar Sistemdeki cihazlarýn iletiþim protokolleri hazýrlanýr. GPS anteni ile transducer arasýndaki ofset deðerlerinin ve teknenin çökme düzeltmesi girilir. Koordinat dönüþümü için gerekli olan parametreler girilir. Geçerli ses hýzý belirlenerek cihaza girilir. Günlük su kotu (eþel) programa girilir. 3-5 Karada GPS Siteminin Kurulmasý Karada koordinatý belli olan noktaya GPS ve Radyo vericisi kurulur GPS anten yüksekliði ve noktanýn ED50 datumundaki koordinatlarý girilir. 3-6 Göle Ait Datalarýn Toplanmasý Göle ait dip topografyasýný belirlemek için ölçmeler yapýlmýþtýr. Otomatik veri toplama sistemi ile eþ zamanlý olarak derinlik ve koordinat deðerleri toplanmýþtýr

8 Toplanan Datalarýn xyz formatýna getirilmiþ hali n.n x y z TOPLANAN DATALARIN ÇÝZÝMÝNE AÝT ÖRNEKLER Toplanan Ham Datalar x,y,z,depth , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ölçmeler süresince otomatik veri sistemi ile toplanan derinlik ve koordinat deðerleri, Harita Yapým Programlarý ile bilgisayar ortamýnda üretilir

9 PENMAP HARÝTA OTOMASYON PROGRAMI Penmap; Windows iþletim sisteminde çalýþan, Harita alým çalýþmalarýnda otomasyon saðlayan, Farklý yapýdaki bir çok sensörü (GPS, Total Station, Echo Sounder v.b) entegreli olarak çalýþtýrabilen, Topladýðý veriyi Coðrafi Bilgi Sistemi mantýðý ile düzenleyen bir paket programdýr. Asýl olarak Sunscreen denilen arazi bilgisayarýnda kullanýlabilecek þekilde dizayn edilmiþtir fakat program Windows iþletim sisteminde çalýþtýðýndan baþka herhangi bir PC de de çalýþabilir. Program, Nokta, Çizgi, Kapalý alan bazlý konumsal veri toplamakta Bu veriye daha önceden tanýmlanmýþ iliþkisel veri tabaný formatýndaki öznitelik bilgilerini atamaktadýr. Toplanacak konumsal verinin gerektirdiði hassasiyete ve kapsamýna göre birden fazla farklý ölçüm aletleri kullanýlabilmektedir. Yani, göl sýnýr ölçümleri gibi çalýþmalarda el tipi GPS, Nirengi poligon veya detay alýmý gibi çalýþmalarda ise jeodezik GPS veya Total Station kullanýlabilmektedir. Yapýlan bütün çalýþmalar, gerçek zamanda ve istenilen koordinat sisteminde (örneðin 3 derece memleket sisteminde) gerçekleþtirilebilmektedir. Veri toplama esnasýnda eriþimin zor olduðu yerlerde veya iþin çabuklaþtýrýlabilmesi açýsýndan bir çok koordinat geometri fonksiyonlarý bulunmaktadýr. Bir baþka deyiþle binanýn veya yolun alýmý esnasýnda tek bir kenarýn ölçümü yeterli olacaktýr. Arazi çalýþmasýna baþlanmadan önce, karelaj açma, sýnýrlarýn çizilmesi gibi CAD fonksiyonlarý kullanýlarak yardýmcý çalýþmalar da yapýlabilir

10 ÜRETÝLEN HÝDROGRAFÝK HARÝTALAR DSÝ tarafýndan 2003 yýlý Haziran ayý itibariyle 900 bin hektar hidrografik harita alýmý gerçekleþtirilmiþtir. Türkiye genelinde 71 barajýn ve 44 Gölün hidrografik haritasý yapýlmýþtýr. (543-71)=472 Barajýn batimetrik haritasý hiç yapýlmamýþtýr. HÝDROGRAFÝK ÖLÇMELERDE HATA KAYNAKLARI Bu hata kaynaklarýný önemine göre þöyle sýralayabiliriz: DALGANIN ETKÝSÝ: +/- 20 cm yüksekliðindeki dalga 6-7 m boyundaki bir tekne ile elemine edilebilmektedir. Daha yüksek dalgalarda bu tür bir tekne ile çalýþýlmamalýdýr. SÜRÜKLENMENÝN ETKÝSÝ: 2.1. Ses gecikmesi 2.2. Teknenin sürüklenmesi Aðýrlýðýn sürüklenmesi Akarsulardaki sürüklenme 2.3. Su yoðunluðunun etkisi Taþýdýðý malzemenin etkisi Tuzluluk etkisi 2.4. GPS ile çalýþýlmasý durumunda Alýcý uydu saat hatalarý Uydu yörünge hatalarý Ýyonosferik gecikme Troposferik gecikme Alýcýnýn noise etkisi Multipath (maltipah) ZEMÝN YANILTMASI: 3.1. Topoðrafyanýn kýsa mesafede çok deðiþim göstermesi. (çok engebeli olmasý) 3.2. Zeminin sert veya yumuþak (çamurlu ) olmasý. DEÐERLENDÝRME ( ÇÝZÝM ) HATALARI: 4.1. Arazide ( zeminde) en derin veya sýð bölgelerin bulunamamasý 4.2. Özellikli yerlerin (fay hatlarý veya talveg hattý gibi) atlanýlmasý 4.3. Üçgenleme hatalarý olarak sýralanabilir. SONUÇ Genel olarak belirtilecek olursa, Otomatik Veri Toplama Sistemi kullanýlarak yapýlan ölçmeler, ölçme hatlarýnýn düzgünlüðü, noktalarýn homojenliði, konum ve derinlik ölçmelerinin eþ zamanlý yapýlmasý ve çok yüksek ölçme hýzý ve doðruluðu saðlanmasý ve gerektiðinde tek bir kiþi ile de ölçmelerin yapýlmasý gibi konularda, klasik hidrografik ölçmelere göre açýk farkla daha üstündür. Örnek olarak OVTS kullanýlarak ayný sürede ölçülebilecek nokta sayýsý, klasik ölçme tekniðinin yaklaþýk 14 katýna (5 m de bir veri alýnacak olursa) ulaþabilmektedir. Sistemin dezavantajý olarak söylenebilecek tek hususu, sistemin yüksek maliyetidir. (Yunus KALKAN 2003) Mehmet FAKIOÐLU Tel Ýþ: /2115 Cep:

11 ULUSLARARASI HÝDROGRAFÝ ÖRGÜTÜ (IHO) HÝDROGRAFÝK MESAHA STANDARTLARININ DERÝNLÝK DOÐRULUÐU BAKIMINDAN ÝNCELENMESÝ ÖZET Halim BÝRKAN 1 Bu çalýþmaya; öncelikle Uluslararasý Hidrografi Örgütü (IHO) nün tarihçesine kýsaca deðinilerek ve ardýndan standart kelimesinin genel anlamda açýklamasý yapýlarak giriþ yapýlmýþtýr. Daha sonra, bugüne kadar IHO tarafýndan yayýnlanmýþ olan hidrografik mesaha standartlarýnýn tarihçesine kýsaca deðinilmiþ, derinlik verilerinin genel kullaným alanlarý ve derinlik ölçümlerinde hata yönetimi konularý açýklanmýþtýr. IHO tarafýndan yürülüðe konulan son hidrografik mesaha standartlarýnýn ayrýntýlý dökümü yapýldýktan sonra, farklý ülkere ait bazý kurumlarýn farklý kullaným ihtiyaçlarý için geliþtirmiþ olduklarý standartlardan örnekler verilerek, kýyaslamalar yapýlmýþtýr. Nihai olarak yürülükte bulunan standartlarýn durumu ve kullaným alanlarýndaki ihtiyaçlarý karþýlama yeterlilikleri hakkýnda deðerlendirilmelerde bulunulmuþtur. 1. GÝRÝÞ: Uluslararasý Hidrografi Örgütü (IHO) nun geçmiþi, Uluslararasý Hidrografi Bürosu (IHB) nun kuruluþ tarihi olan 1921 yýlýna dek uzanýr. Benzer veri toplama yöntemlerinin uygulanmasýný amaç edinmiþ olan IHB, 1970 yýlýnda üye ülkelerce ismi IHO olarak deðiþtirilmek suretiyle yeniden organize olmuþ olup, IHB ismi sadece örgütün Monako daki idare binasýný temsil etmek için kullanýlagelmiþtir. IHO nun tanýmlanmýþ temel görevleri; ulusal hidrografi dairelerinin faaliyetlerini koordine etmek ve hidrografik mesahalarýn icrasý için güvenilir ve etkili yöntemler ihdas etmektir. Bu doðrultuda; IHO nun çeþitli kurullarýnýn ve çalýþma gruplarýnýn neticelendirmiþ olduðu standartlar ve prosedürler onaylanmak üzere üye ülkelere gönderilmektedir. 1 Deniz Üsteðmen - Mesaha Grup Komutaný, Hidrograf Seyir, Hidrografi ve Oþinografi Dairesi Baþkanlýðý Çubuklu/ÝSTANBUL e-posta: Günlük hayatta olduðu gibi bu inceleme esnasýnda da sýk sýk bahsi geçecek olan standart kelimesinin ISO ve IHO ya göre anlamlarý þöyledir: Uluslararasý Standart Örgütü (ISO) ya göre; materyallerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin hedeflenen amaçlarýna uygun olduðunu teyid eden kurallar ve karakteristik tanýmlamalarýdýr. Uluslararasý Hidrografi Örgütü (IHO) ya göre; yetkili makam tarafýndan, nitel ve nicel ölçümlere referans (model, kural) teþkil etmek üzere tanýmlanmýþ tam bir deðerdir. IHO, Özel Yayýn 44 ismi altýnda hidrografik mesahalarda uyulmasý tavsiye edilen standartlarý yayýnlamaktadýr. Bu baskýlarýn yayýn kronolojisi aþaðýda belirtildiði gibidir: 1. Baský Baský Baský Baský Ýlk üç baský temel olarak deniz haritasý imali göz önünde tutularak hazýrlanmýþ olup, son baskýda buna ilave olarak hidrografik verilere ihtiyaç duyulan diðer kullaným alanlarý da göz önünde bulundurulmuþtur. Unutulmamalýdýr ki, bu standartlar zorlayýcý olmamakla beraber tavsiye niteliðindedir. 2. DERÝNLÝK VERÝLERÝNÝN KULLANIM ALANLARI: Geleneksel olarak hidrografik veriler temelde, seyir emniyetini saðlamak maksadýyla üretilen deniz haritalarýnýn imali için kullanýlagelmiþtir. Teknolojinin sürekli olarak geliþmesiyle beraber hidrografik verilerin kullaným alanlarý da geleneksel çizginin ötesine geçmiþtir. Bu kullaným alanlarý temel olarak dört grup altýnda toplanabilir: - Çevre yönetimi, - Denizlerde egemenlik ve güvenlik tesis etmek, - Denizlere yönelik bilgimizi ve kavrayýþýmýzý artýrmak, - Ekonomik amaçlar (denizaltý kaynaklarýný kullanmak). Bu kapsamda hidrografik veriler pek çok alanda verilecek kararlarý da önemli ölçüde etkilemektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse;

12 - Gemilerin yapacaklarý seyirler, - Denizaltý kaynaklarýnýn nasýl idare edileceði, - Deniz yapýlarýnýn nasýl inþa edileceði, - Sahil kolaylýklarýnýn nasýl tesis edileceði, - Taktik ve stratejik askeri hedeflerin nasýl elde edileceði, - Çevre mühendisliðinin ilgi alanýna giren sorunlarýn nasýl çözüleceði hakkýnda alýnacak kararlarda hidrografik verilerin önemli bir rolü vardýr. Dolayýsýyla, kullanýlacak verinin sahip olduðu belirsizlik ya da tüm hatalarýn toplamý verilecek olan kararý doðrudan etkileyeceðinden, hidrografik verilerin hata yönetimi de büyük önem arz etmektedir. Bir prensip olarak; az ya da çok bütün ölçümler meydana gelen hatalardan ötürü bir belirsizlik taþýrlar. 3. DERÝNLÝK ÖLÇÜMLERÝNDE HATA YÖNETÝMÝ: Genel olarak ölçümlerde karþýmýza çýkacak olan hata türleri ve bunlarýn sebebleri þöyledir: Kaba hatalar...dikkatsizlik, yeteneksizlik Sistematik/düzenli hatalar...ölçüm aletinden kaynaklanan hatalar Tesadüfi/düzensiz hatalar...ölçüm aletinin sahip olduðu sýnýrlamalardan ötürü meydana gelen hatalar Oluþabilecek bu hatalara örnek vermek gerekirse: Kaba hatalar...metre ile ölçüm yaparken elin kaymasý Sistematik/düzenli hatalar...doðru olmayan bir cetvelle ölçüm yapmak Tesadüfi/düzensiz hatalar...bunlarýn dýþýnda kalan kuralsýz hatalar Hatalarýn giderilmesi için alýnabilecek tedbirler þöyledir: Kaba hatalar...dikkat ve kontrolü artýrarak Sistematik/düzenli hatalar...kalibrasyon yaparak Tesadüfi/düzensiz hatalar...olasýlýk ve istatistik bilimi Belirsizlik her üç hatanýn toplamý olarak da ifade edilebilir. En iyi durumda yani, kaba hatalarýn ve sistematik hatalarýn giderildiði verilerde, hiçbir kurala tabi olmayan tesadüfi hatalar kalacaktýr. Verilerde varolan belirsizlik, iki ayrý gösterge kullanýlarak ifade edilebilir. Verilerin birbirleriyle uyumluluk derecesini gösteren hassasiyet ve verilerin gerçek dünya ile uyumluluk derecesini gösteren doðruluk. Ýyi hassasiyet; kaba hatalar giderilmiþ, tesadüfi hatalar oldukça az ve sistematik hatalar hala varolabilir anlamýna gelmektedir. Ýyi doðruluk; sistematik hatalar azaltýlmýþ veya giderilmiþ, birtakým kaba hatalar varolabilir ve büyük/küçük miktarda tesadüfi hata mevcuttur anlamýna gelmektedir. Her iki gösterge de istatistiksel ilkelere ve standartlara dayanmaktadýr. Ölçüm belirsizliklerinin modellenmesinde en sýk kullanýlan parametreler ortalama ve standart sapma dýr. Bütün kaba ve sistematik hatalarýndan arýndýrýlmýþ veriler istatistiksel bir özellik olarak, grafiksel gösterimi çan eðrisine benzeyen Gauss daðýlýmýna uyarlar. Gauss daðýlýmý verilerin ait olduðu gerçek dünyanýn yaklaþýk bir modelidir. Ve bu modelde deðerlendirilen veri sayýsý ne kadar fazla olursa, elde edilecek sonuçlar da o kadar saðlýklý olacaktýr. Verilerin taþýdýðý belirsizlik bize þu soruyu sordurmaktadýr; elimizdeki verilerin tatminkar olduðunu nasýl söyleyeceðiz?. Bu soruyu cevaplamak için tanýmlanmýþ olan ve IHO tarafýndan belirlenen kavram %95 Güvenilirlik Seviyesi dir. Gauss normal daðýlýmýný temsil eden çan eðrisinin altýnda kalan alanýn %63.8 lik bölümüne standart sapma denir. Çan eðrisinin atýnda kalan alanýn %95.4 lük bölümü ise +/- 2*standart sapma ya eþit olmaktadýr. %95 güvenilirlik seviyesi ; normal daðýlýma uygun olarak yapýlacak her bir ölçüm, %95 olasýlýkla tanýmlanmýþ aralýða uyacak þekilde sonuç verecektir demektir. Bir örnek vermek gerekirse; belli bir zaman aralýðýnda 100 kalp atýmý sayýldýðýný varsayalým. Hesaplandýðýnda bu ölçüm için %95 güvenilirlik seviyesi 20 kalp atýmý olarak bulunacaktýr. Ayný zaman aralýðýnda yapýlacak mükerrer sayýmlarda bulunacak deðerlerin %95 i, aralýðýnýn içine düþecek þekilde sonuç verecektir. Bu þekilde; istatistiksel formüller yardýmýyla istenilen güvenilirlik seviyesini karþýlayacak þekilde var olan/var olabilecek belirsizlik modellenebilir. Ve daha sonra toplanan verilerin, uygun istatistiksel hesaplamar yapýlmak suretiyle istenilen güvenilirlik seviyesini karþýlayýp karþýlamadýklarý hesaplanabilir

13 4. ÖZEL YAYIN 44/4. BASKI (S44/4) E GÖRE DERÝNLÝK DOÐRULUKLARI: Özel Yayýn 44/4. Baský (S44/4) 13 üye ülkenin uzmanlarýndan müteþekkil bir çalýþma grubu tarafýndan ele alýnmýþ olup, 1998 yýlýnda neticelendirilerek IHO tarafýndan üye ülkelerin kullanýmýna sunulmuþtur. S44/4 ün oluþturulmasýnda güdülen amaç ; hidrografik mesahalarýn asgari standartlarýný, bu standartlara göre toplanacak verilerin, bu bilgilerin esas kullanýcýlarý olan denizciler (ticari, askeri veya eðlence amaçlý) tarafýndan güvenle kullanýlabilmesi için, yeterince doðru ve konumsal belirsizliklerinin yeterince tanýmlanmýþ olmasýný saðlayacak þekilde belirlemektir. S44/4 kendini bir verimlilik standardý olarak tanýmlamýþ olup, bir mesahanýn standardý karþýlayýp karþýlamadýðýný ölçebileceðimiz hiçbir ayrýntýlý açýklama içermemektedir. Bu husus; bu yayýnda ortaya konan standartlara ulaþmak için kullanýlacak donaným ve yöntemler, mesaha kalitesinden sorumlu kuruluþun yetkisine býrakýlmýþtýr þeklinde ifade edilmiþtir. Varolgelen teknolojik geliþmelerin doðrultusunda yeni standartlarýn oluþturulmasýndaki amaç ta deðiþikliðe uðramýþ olup bu deðiþiklik; S44 ün bu yeni revizyonu, derinlik ölçümlerinin hedeflenen doðruluk deðerlerinin tanýmlanmsýnda, seyir güvenliði açýsýndan önem derecelerine göre, deðiþik bölgeler için deðiþik doðruluk gereksinimleri balirlemiþtir. En katý gereksinimler için eskisinden daha yüksek doðruluklar istenirken, seyir emniyeti açýsýndan daha az kritik tabiata sahip bölgeler için gereksinimler gevþetilmiþtir þeklinde yayýnda ifade edilmiþtir. Bu amaçtan yola çýkarak S44/4 mesahalarý dört derece altýnda toplamýþtýr. DERECE ÖZEL TÝPÝK SAHA ÖRNEKLERÝ YATAY DOÐRULUK (%95 GÜVENÝLÝRLÝK) ÝNDÝRGENMÝÞ DERÝNLÝKLER ÝÇÝN DERÝNLÝK DOÐRULUÐU (%95 GÜVENÝLÝRLÝK) % 100 DÝP ARAÞTIRMASI SÝSTEM TESPÝT KABÝLÝYETÝ AZAMÝ HAT ARALIÐI LÝMANLAR, YANAÞMA YERLERÝ VE ASGARÝ OMURGA ALTI KLERANSI OLAN KRÝTÝK KANALLAR LÝMANLAR, LÝMAN YAKLAÞMA SULARI, TAVSÝYE EDÝLEN KANALLAR VE DERÝNLÝÐÝ 100 m.ye KADAR OLAN BAZI KIYI ALANLARI ÖZEL VE 1. DERECE ÝLE KAPSANMAMIÞ VEYA DERÝNLÝÐÝ 200 m.ye KADAR OLAN ALANLAR 2 m. 5 m m. + DERÝNLÝÐÝN % 5 Ý DERÝNLÝÐÝN % 5 Ý a = 0.25 m. b = ZORUNLU 1 m 3 TEN BÜYÜK CÝSÝMLER % 100 DÝP KAPLAMASI ZORUNLU OLDUÐU ÝÇÝN UYGULANMAZ a = 0.5 m. b = SEÇÝLMÝÞ SAHALARDA GEREKÝR 40 m.den SIÐ DERÝNLÝKLERDE 2 m 3 TEN, 40 m.den SONRA DERÝNLÝÐÝN % 10 UNDAN BÜYÜK CÝSÝMLER ORTALAMA DERÝNLÝÐÝN 3 KATI VEYA 25 m. (HANGÝSÝ DAHA BÜYÜK ÝSE) a = 1.0 m. b = SEÇÝLMÝÞ SAHALARDA GEREKEBÝLÝR 40 m.den SIÐ DERÝNLÝKLERDE 2 m 3 TEN, 40 m.den SONRA DERÝNLÝÐÝN % 10 UNDAN BÜYÜK CÝSÝMLER ORTALAMA DERÝNLÝÐÝN 3-4 KATI VEYA 200 m. (HANGÝSÝ DAHA BÜYÜK ÝSE) ÖZEL, 1. VE 2. DERECE ÝLE KAPSANMAMIÞ AÇIK DENÝZLER 150 m. + DERÝNLÝÐÝN % 5 Ý a = 1.0 m. b = UYGULANMAZ UYGULANMAZ ORTALAMA DERÝNLÝÐÝN 4 KATI Tablo-1 : Hidrografik Mesahalar Ýçin Asgari Standartlarýn Özeti Her bir derece için yatay doðruluk, derinlik doðruluðu, &100 dip araþtýrmasý, sistem tespit kabiliyeti ve maksimim hat aralýðý tanýmlanmýþtýr. S44/4 derinlik ölçümlerindeki belirsizliði sabit ve deðiþken olmak üzere iki baþlýk altýnda toplamýþtýr. Sabit hatalar sýð sulardaki ölçüm belirsizliðinin artmasýna buna mukabil olarak deðiþken hatalar da derinliðin nispeten daha fazla olduðu bölgelerde ölçüm belirsizliðinin artmasýnda baskýn rol üstlenmektedirler

14 Bu iki hata çeþidi %95 güvenilirlik seviyesini karþýlayacak þekilde aþaðýdaki gibi formülize edilmiþtir. +/- [a2+(b*d)2]1/2 Bu formülde; a: sabit derinlik hatasý b: derinliðe baðlý hata faktörü d: derinlik b*d: derinliðe baðlý hatalarýn toplamýný temsil etmektedir. Order Depth unvertainty for bathymetric models (95 % Confidence Level) S44 Exclusive a = 0.15 m b = 0.40 % S44 Special a = 0.25 m b = 0.75 % SMA 1 st a = 0.5 m b = 1.3 % SMA 2 nd a = 1.0 m b = 2.3 % SMA 3 rd a = 1.0 m b = 2.3 % S44/4; toplanan verilerde aranacak doðruluk derecesi ile nihai olarak kullanýcýya verilecek olan enterpole edilerek hazýrlanmýþ batimetrik modelde aranacak doðruluk dereceleri arasýnda ayrým yapmaktadýr. Depth range to apply order for fairway areas 0-20 m m m 100 m + Order Depth uncertainty for reduced depths (95 % Confidence Level) Bathymetric model uncertainty (95 % Confidence Level) S44 Special a = 0.25 m b = 0.75 % a = 0.25 m b = 0.75 % S44 1 S44 2 S44 3 a = 0.5 m b = 1.3 % a = 1 m b = 2.6 % a = 1.0 m b = 2.3 % a = 2 m b = 5 % a = 1.0 m b = 2.3 % a = 5 m b = 5 % Depth range to apply order for other areas Maximum depth to apply order Tablo-3 : SMA Mesaha Standartlarý 0-6 m m 100 m + 50 m 50 m 100 m 100 m unlimited Tablo-2 : Ýndirgenmiþ Derinlikler ve Batimetrik Model Doðruluklarý S44 ün önceki baskýlarý üretilecek haritalarýn ölçeði baz alýnarak hazýrlanmýþtýr. Diðer kullanýcýlarýn da gözetildiði 4. Baský nýn hazýrlanmasýnda, en etkin faktör olarak hata bütçesi (belirsizlik) baz alýnmýþtýr. Buna raðmen hala 4. Baský nýn deniz haritasý üretimi için ve bu ihtiyaçlarý karþýlayacak þekilde hazýrlandýðý söylenebilir. Bu nedenle deðiþik amaçlar için bu standartlarý deðiþtiren veya yeni standartlar ilave eden kullanýcýlar mevcuttur. Müteakip yansýlarda S44/4 ün ötesine geçerek yeni uygulamalar baþlatan üç örnek ele alýnacaktýr. 5. DERÝNLÝK VERÝLERÝ ÝÇÝN KULLANILAN DÝÐER STANDARTLAR: Ýsveç Denizcilik Ýdaresi (SMA), S44/4 e dayandýrýlmýþ ancak daha katýlaþtýrýlmýþ yeni standartlar belirlemiþ olup, 1 MAYIS 2000 de yürürlüðe sokmuþtur. Bu standartlarýn bazý Baltýk hidrografi daireleri tarafýndan kullanýlmasý öngörülmektedir. SMA, S44/4 teki mesaha derecelerine ilave olarak SMA Exclusive adý altýnda en güvenilir çalýþmalarý tanýmlayacak yeni bir derece tanýmlamýþtýr. Ayný zamanda %100 dip kaplamasýný bütün dereceler için zorunlu kýlmýþtýr. S44/4 te yalnýzca özel derece mesahalarda ve karaya oturma tehlikesinin bulunduðu alanlarda %100 dip kaplamasý öngörülmüþtür. Mesaha derecelerinin uygulanacaðý derinlik aralýklarý ise hem akustik ölçüm, hem de mekanik süpüren çubuk ile ölçüm göz önüne alýnarak balirlenmiþtir. Ayrýca seyir emniyeti açýsýndan önemli bölgelerde önce akustik sonra mekanik ölçüm yapmak suretiyle derinliklerin tespit edilmesi öngörülmüþtür. Ýkinci örnek olarak A.B.D. Mühendis Ordu Piyadeleri (USACE) ele alýnacaktýr. Bu kurum mesahalarý temel olarak iki grup altýnda toplamýþtýr. Kazma faaliyetleri, sözleþmeli çalýþmalar, kazma faaliyeti sonrasý kabul iþlemleri gibi daha fazla doðruluk gerektiren mesahalar ve genel maksatlý, araþtýrma ve keþif maksatlý baþlýklarý altýnda nispeten daha az doðruluk gereksinimi olan mesahalar. Bu mesahalarýn icrasýnda takip edilen ilke þudur: kazma faaliyetleri ölçümlerinde ve kazma faaliyeti için yapýlacak ödemelerde olduðu gibi, mesaha sistemleri, doðruluk standartlarý ve kalite kontrol prosedürleri deniz dibinin çeþidine göre deðiþir

15 Method Mechanical Depth < 4.5 m Nav & dredging hard bottom a = m Tablo-4 : USACE Mesaha Standartlarý Nav & dredging soft bottom a = m Other a = 0.15 m Acoustic < 4.5 m a = 0.15 m a = 0.15 m a = 0.30 m Acoustic 4.5 m to 12 m a = 0.30 m a = 0.30 m a = 0.60 m Acoustic > 12 m a = 0.30 m a = 0.60 m a = 0.60 m Bu kapsamda daha belirgin olarak mesahalar üç gruba ayrýlmýþtýr. (1) Deniz dibi yapýsýnýn seyir emniyetini tehlikeye düþüreceði varsayýlan sertlikte olmasý veya potansiyel olarak kargo taþýmacýlýðý için tehlikeli olan bölgelerde uygulanan veya ilk defa kazma iþlemine tabi tutulacak bölgelerde uygulanan mesaha derecesi. (2) Deniz dibi yapýsýnýn daha yumuþak olduðu ve seyir için tehlike teþkil etmediðinin deðerlendirildiði veya mükerrer kazma faaliyeti yapýlacak bölgelerde uygulanacak mesaha derecesi. (3) Ýskele, denizde konuþlu güç üretim merkezleri gibi yapýlar için yapýlan hassas araþtýrma mesahalarý USACE nin uygulamýþ olduðu derinlik standartlarý da S44/4 te olduðu gibi derinliðe baðlý olarak hazýrlanmýþtýr. Ancak S44/4 teki sýnýflandýrmayý takip etmemektedir. Yeni Zelanda Yer Bilgisi (LINZ) S44/4 ün saðladýðý standartlarýn yeterince geniþ býr kullanýcý kesimine hitap etmediðini deðerlendirmiþtir. LINZ bu sorunla kýta sahanlýðý sýnýrlandýrma projesi esnasýnda karþýlaþmýþtýr. BM nin ilgili hükümlerinde Çok Bimli Ýskandil (ÇBÝ) ile toplanan verilerin durumu (ölçümü ve kalite kontrolü) hakkýnda herhangi bir açýklama olmadýðýndan LINZ bu konuda yeni uygulamalarý devreye sokmuþtur. LINZ, ÇBÝ ile yapýlan ölçümlerde derinliðe baðlý hata faktörünün sýð sularda çok az olmasýna karþýn derinliðe baðlý olmayan hatalarýn büyük miktarlarda etkili olduðunu bildirmiþtir. Ayný þekilde derin sularda tespit edilen hatalarýn S44/4 ün 3. derece mesahasýnda istenilen doðruluk deðerinin altýnda olduðu belirtilmiþ olup, ÇBÝ in saðlamýþ olduðu bu verimin gözardý edildiðine atýfta bulunmuþtur. Bununla beraber ÇBÝ in iç ve dýþ bimlerinin saðladýðý veriler arasýnda da farklýlýklar olduðu, dýþ bimlerin iç bimlere nispeten daha fazla hata taþýdýklarý bildirilmiþtir. Bu hususa S44/4 te deðinilmemiþtir. LINZ, S44/4 ün tanýmlamýþ olduðu doðruluk deðiþkenlerinden yola çýkarak, iç ve dýþ bimler ile toplanan veriler için ayrý ayrý düzenlemeler yapmýþtýr. Order LINZ Special LINZ 1 st LINZ 2 nd LINZ 3 rd Depth uncertainty, by sector, for reduced depths (95 % Confidence Level) Depth uncertainty for worst-case sector (outerbeams) reduced depths (95 % Confidence Level) 6. SONUÇ: 100% 1.0xSO 50% 1.0xSO 50% 1.5xSO 33% 1.0xSO 33% 1.5xSO 33% 2.0xSO 25% 1.0xSO 25% 1.5xSO 25% 2.0xSO 1.0 x SO 1.5 x SO 2.0 x SO 2.5 x SO Tablo-5 : LINZ Mesaha Standartlarý IHO beþ yýlda bir, teknolojik geliþmeleri hesaba katarak S44 ü deðerlendirecek þekilde karar almýþtýr. Bu nedenle 5. Baský nýn çalýþmalarý yakýnda baþlayacaktýr. 5. Baský da en fazla görüþülecek konu muhtemelen konulacak standartlarýn gerçekten de hidrografik verilere ihtiyaç duyan tüm kullanýcýlara hitap edip etmediði hususu olacaktýr. Bu konuda aþaðýdaki hususlar da gözönünde tutulmasý maksadýyla teklif edilebilir. - S44, tanýmlandýðý gibi bir verim standardý olmaktan çýkarýlýp, her aþamada konulan standartlarýn nasýl uygulanacaðýný ayrýntýlý bir þekilde ifade eden bir rehber olarak hazýrlanabilir. - Birden çok kullanýcý olduðundan, seyir için ve seyir haricinde diðer amaçlar için olmak üzere batimetrik modeller tanýmlanabilir ve bunlarýn oluþturulmasý sürecinde kullanýlacak yöntemler ve standartlar belirtilebilir. - Seyir amaçlý veriler de; sertifikalandýrýlmýþ ticari seyir, sertifikalandýrýlmamýþ ticari seyir, eðlence amaçlý tekneler ve askeri harekat için ihtiyaç duyulan veriler olmak üzere tanýmlanabilir ve her biri için ayrý ayrý saðlanacak doðruluk dereceleri ihdas edilebilir. - Takip edilecek yöntemleri ulusal hidrografi örgütlerine býrakmak yerine; derinlik ve diðer ölçümlerde hata yönetimini saðlayacak þekilde oluþturulan yöntemler S44 e ithal edilebilir. Nihai olarak söylenebilir ki; S44/4 ün sunduðu yenilikler önceki standartlara nispeten yeni bir çýðýr mertebesindedir. Ancak 4. Baský nýn da hitap ettiði kesim açýsýndan eksikleri vardýr ve 5. Baský da muhtemelen bu eksiklikler de giderilecektir

16 KAYNAKLAR International Hydrographic Organisation, IHO Standarts for Hydrographic Surveys, International Hydrographic Organisation, Spacial Publication No 44, 4th Edition. Özbenli, E. ve Tüdeþ, T Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi. Matbaa Teknisyenleri Basýmevi. Wells, D. and Monahan, D IHO S 44 Standarts for Hydrographic Surveys and the Variety of Requirements for Bathymetric Data. The Hydrogpahic Journal No 104. Mills, Gerald B International Hydrographic Survey Standarts. International Hydrographic Review LXXV(2). 366

17 ATATÜRK BARAJI BATÝMETRÝK HARÝTASI Uður BÜYÜKHATÝPOÐLU 1999 yýlý Mayýs ayýnda Atatürk Barajý ana gövdesinin membasýndaki göl alanýnýn batimetrik haritasý çýkartýlmýþtýr. Ölçüm yapýlan kesitlerin toplam uzunluðu 50 km yi bulmakta olup, adet noktada ölçüm yapýlarak göl haritasý çýkartýlmýþtýr. 7 aks ve 74 küçük kesit boyunca yapýlan ölçümler baraj aksýndan itibaren 600 m yi kapsamaktadýr. Her 20 m de mesafe okumalarý ve koordinat tespitleri HUSKY Computer ile kaydedilmiþ ve DESO 21 echo sound ünitesi tarafýndan derinlikler ölçülmüþtür m hassasiyete sahip echo sound aleti yurt dýþýndan süreli olarak getirilmiþtir. Kinematik sistemle, GPS cihazýnýn kaydettiði bu koordinatlar ve echo sound aletinin eþ zamanlý derinlik ölçülerinin kaydedilmesi ile ölçümler oluþmuþtur. Ölçüm göl üzerinde saniyede 1 ila 2 m hýz yapan bir botun üzerine yerleþtirilen GPS cihazý ve echo sound ünitesi ve ölçümleri kaydeden notebook bilgisayarý ile yapýlmýþtýr. Baraj memba yüzeyindeki ripraplarýn alt kýsýmlarýnýn yüzey ölçümleri ve kontrollerinde bu ölçüm sýrasýnda yapýlmýþtýr. Alýnan ölçüm deðerleri 3-D koordinatlarý hesaplanarak kesitleri ve derinliklere ait konturlarý gösterir haritalar günün son teknolojisi kullanýlarak ploter yardýmý ile çizilmiþtir. Bu çalýþma baraj membasýndaki 600 m lik kýsýmda yapýlmýþ olup Atatürk Barajýný inþasýndan buyana olan deðiþiklikler gözlemlenmiþ, rapor haline getirilmiþ ve sonuçlar incelenerek deðerlendirilmiþtir. 367

18 KÜÇÜKÇEKMECE HAVZASINDA KÝRLÝLÝK TAKÝBÝ VE GÖRÜNTÜLENMESÝNDE GIS KULLANIMI ÖZET Arýkan YÜZBAÞIOÐULLARI 1, Doç.Dr. Enver ÜLGER 2 Doç.Dr. Beyza ÜSTÜN 3, Prof.Dr. Nilsun ÝNCE 1 Sanayileþmede ve nüfus artýþýndaki yüksek artýþa baðlý olarak, yeterli arýtma olmadan veya arýtma yapýlmadan evsel ve sanayi atýksularýn deþarjý, Halkalý çöplüðünden sýzýntý sularý, tarýmsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik, Çekmece Nükleere Araþtýrma ve Eðitim Merkezinden gelen kirli sular, göle dökülen derelerdeki su seviyesindeki azalma gibi etkenlere baðlý olarak havza bugün çok aðýr kirlilik yüklerini içeren bir lagüna dönüþmüþtür. Daha ilerdeki artabilecek olan mevcut kirliliði kontrol edebilmek için bir yönetim modeli oluþturulmasý tasarlanmaktadýr. Bu yönetim modelinin oluþturulmasý için gereken bilgileri toplamak, güncelleþtirmek manipule etmek ve analiz etmek için Coðrafi Bilgi Sistemleri (CBS) seçilmiþtir. CBS nin yardýmý ile bütün toplanan datalarý bilgisayar sistemine taþýyabilmek ve bölgeyi sosyo ekonomik ve çevre sorunlarý açýsýndan izlemek mümkün olacaktir. 1. GÝRÝÞ Bu bildiri Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasýnda Teknolojik ve Bilimsel Ýþbirliði Antlaþmasý ve Tübitak ile GSRT arasýnda Ankara da imzalanan Bilimsel ve Teknolojik Ýþbirliði Protokolu çerçevesinde TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen 102Y011 nolu The Development of Environmental Model in Küçükçekmece Basin konu baþlýklý uluslararasý projenin ön çalýþmasýný kapsamaktadýr. Küçükçekmece gölü, Ýstanbul un merkezinin 15 km batýsýnda yer alan tipik, kaþýk þeklindeki topografik yapýya sahip göldür. Göl, güneyde Florya-Avcýlar sahil þeridi ile, kuzeyde Sazlýdere drenaj alaný ile, doðuda Ýkitelli-Halkalý-Sefaköy ile ve batýda Hoþdere- Eskinoz-Firüzköy bölgeleri ile çevrelenmiþtir. ABSTRACT Related to the rapid increase of population and industrialization, without treatment or unsufficient treatment discharge of domestic and industrial wastewater, leakage of Halkalý Landfill, pollution caused by agricultural activities, wasted waters from Laboratories of Çekmece Research & Training Center, decrease in the water level of the surrounding rivers, the basin has turned to a lagoon which involves very heavy pollution loads. So to control and to prevent risk of further pollution increase in the area, it is intended to realize a Management Model in the region. But to capture, store, update, manipulate, analyze data like the characteristics of industrial facilities, pollution sources, identities of the pollutants and their geographical locations., Geographical Information Systems (GIS) is chosen. By the help of GIS, we will be able to bring data to the computer system, to follow up the region by the means of environmental problems and socio-economic situation. Anahtar Kelimeler : CBS, Çevre Yönetim Modeli 1 Boðaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü.,Ýstanbul 2 Doç. Dr. - Ýstanbul Üniversitesi, Müh. Fakültesi Maden Müh. Bölümü, Ýstanbul 1 / 3 Doç. Dr. - Yýldýz Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Ýstanbul Þekil. 1 Küçükçekmece Bölgesi Göl, yaklaþýk 104 milyon m 3 bir su rezervine sahip, genel olarak Ispartakulesi, Nakkaþdere ve Sazlýdere dereleri ile beslenen ve güneyde Marmara denizi ile bir baðlantýsý olan yapý ve imkan olarak bir çok ekolojik türe ev sahipliði yapan bir havzadýr. Bölgenin nüfus yoðunluðu kilometrekare baþýna 2275 kiþidir ve gölün etrafýnda 1 üniversite, 1 nükleer tesis, 1 gümrük ve 10 adet belediye mevcuttur

19 Bölgede arazi kullaným biçimleri, Konut alanlarý, Tarým, Endüstriyel alanlar, Eðitim, Askeri faaliyetler, Eðlence-dinlenme amaçlý, Turizm amaçlý dýr. Sanayileþmede ve nüfus artýþýndaki yüksek artýþa baðlý olarak, yeterli arýtma olmadan veya arýtma yapýlmadan evsel ve sanayi atýksularýn deþarjý, Halkalý çöplüðünden sýzýntý sularý, tarýmsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik, Çekmece Nükleere Araþtýrma ve Eðitim Merkezinden gelen kirli sular, göle dökülen derelerdeki su seviyesindeki azalma gibi etkenlere baðlý olarak havza bugün çok aðýr kirlilik yüklerini içeren bir lagüna dönüþmüþtür. Bölgede geçmiþten günümüze kadar bir çok çalýþma gerçekleþtirilmiþ ancak bu çalýþmalar koordinasyondan uzak, zaman zaman ayný içeriklere sahip olmakta fakat onca yapýlan çalýþmalar hiç bir þekilde bir merkezi meknizma tarafýndan kontrol edilmediðinden çalýþmalar bölgenin geleceði açýsýndan çok fazla fayda getirmemektedir. Bu noktada, Harita verileri yardýmý ile bir coðrafyaya (bir bölge veya ülke) iliþkin, doðal ya da insan iliþkilerini açýklamak amacýyla verilerin; depolanmasý, anlamlandýrýlmasý (bilgi haline getirilmesi ), yönetilmesi iþlemlerinin yapýlmasýna yönelik yazýlým donaným ve insan bileþenlerinden oluþan genel bir yersel bilgi sistemi olarak nitelendirilen Coðrafi Bilgi Sistemleri (CBS); amaca uygun olarak toplanan düzenlenen bilgilerin coðrafi nesnelere baðlý olarak zamanla oluþan deðiþikleri yönetebilme ve sorgulama olanaðý tanýdýðýndan bir araç olarak seçilmiþtir. 2. AMAÇ Projenin amacý; bölgenin sanayisine, altyapýsýna, sosyo-ekonomik yapýsýna ve çevresine iliþkin grafik ve onlara ait non grafik verilerin CBS ortamýnda deðerlendirilerek, bölgenin sürekli gözlem altýnda tutulmasý ve bu þekilde bölgede yer alan 10 belediyenin sýnýrlarý içerisindeki toplumsal ve çevresel sorunlarýn merkezi bir birim tarafýndan takip edilmesi, gerekli müdahelelerin yapýlmasýdýr. 3. BÖLGENÝN ÇEVRE SORUNLARI Bu projede öncelikli olarak bölgenin çevresel sorunlarý saptanmaya çalýþýlmýþtýr. Çevresel sorunlarýnýn Küçükçekmece bölgesinde büyük oranda çevresel sorunlarýn sebepleri yanlýþ arazi kullanýmý ile birlikte, hýzlý nüfus artýþý, çarpýk kentleþme, altyapý eksikliði ve Halkalý Çöplüðünden sýzan süzüntü sularýdýr. Bunlarýn sonucunda genelde 3 tür atýk ortaya çýkmaktadýr. Bunlar; 3.1. Evsel atýklar Bölgedeki ana yerleþim birimleri, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalý, Ýkitelli, Avcýlar, Hoþdere ve Ömerli dir yýlýndaki nüfus sayýmlarýna göre bölgenin drenaj alanýndaki yaþayan nüfus dir yýlý itibarýyla bölgedeki nüfusun kiþiye çýkmasý öngörülmektedir. Ýyi tasarlanmýþ ve oluþturulmuþ yaygýn bir altyapý sistemi bulunmamakta ve bölgenin bir çok atýksuyu göle akmaktadýr Endüstriyel atýklar Bölgedeki faaliyetler, esas olarak Küçükçekmece-Halkalý, Avcýlar-Esenyurt bölgelerinde yoðunlaþmýþtýr. Bu bölgeler itibarýyle bölgede bir altyapý sistemi yoktur. Bölgenin bir çok kesiminde illegal endüstriyel faaliyetler devam etmektedir Katý atýk 1995 yýlýna kadar, Halkalý çöplüðünde þehrin katý atýklarý dökülüp, depolanmýþtýr. Bu alan Menekþe ve Hasanoðlu derelerinin arasýnda kalmakta ve Büyükþehilr belediyesi baþta olmak üzere bir çok diðer belediye tarafýndan da kullanýlmaktaydý yýlýnda burasý kapatýlmýþtýr ve artýk kullanýlmamaktadýr. Kullaným süresince yeraltý suyuna süzüntü sularýnýn karýþtýðý ve bu yolla gölün kirlenmesine katký yaptýðý bilinmektedir. Alanýn üstü tamamen toprak ile örtülmüþ ve aðaçlandýrýlmýþtýr. Fakat halen süzüntü sularýnýn kirliliðin artmasýnda bir katkýsý olduðu ihtimaller arasýndadýr ancak bu konuda yapýlmýþ bir çalýþma ve dolayýsýyla net bilgi yoktur. 4. CBS HAKKINDA KISA BÝLGÝ Bilindiði gibi, Coðrafi Bilgi Sistemi; coðrafi referanslý grafik veriyi ve grafik olmayan verileri deðerlendirmeler ve konumsal analizler yapmak üzere kullanan iþlemler içeren bir sistemdir. Kýsaca CBS amaç doðrultusunda toplanan verilerin grafiklerle beraber kullanýlmasýný ve sunulmasýný saðlar. Baþka bir deyiþle CBS yardýmý ile akýllý haritalar sunulur

20 Kapsadýðý imkanlar sayesinde toplanan ve düzenlenen bilgilerin güncellenmesi de saðlanmkta ayrýya risk analizi yapabilmeye imkan tanýmaktadýr. 5. METODOLOJÝ 5.1. Model Proje Bölgenin büyüklüðü gözönüne alýndýðý zaman yapýlacak çalýþmanýn planlanmasý ve takip edilecek metodoloji büyük önem arz etmektedir. Ýlk yaklaþým olarak bütün havza için bir sistem oluþturmak yerine, bölgenin içerdiði unsurlarý temsili bir bölgenin seçilmesi düþünülmüþtür ve HADIMKÖY bölgesi temsili model projenin burda uygulanmasýna karar verilmiþtir. Hadýmköy bölgesinin seçilmesinin sebepleri aþaðýdaki gibidir : Bölge yoðun bir endüstrileþme içermektedir. Bölgedeki tesislerin bir çoðunun çalýþma izninin olmamasý Yeterli ölçüde altyapý yatýrýmý mevcut deðildir CBS uygulamasýnda takip edilecek yol Genel olarak bir CBS projesi oluþturulmasý için aþaðýdaki tabloda belirtilen adýmlarýn izlenmesi ve yerine getirilmesi gerekmektedir. Biz bu projemizi bu adýmlara uygun bir biçimde gerçekleþtirmeye çalýþacaðýz. Görüldüðü gibi bizim projemiz tasarým evresini düzenlemeye çalýþýyoruz. Hayata geçirilecek projenin en önemli ayaðýný amaç ve hedefler baðlý veri toplanmasý oluþturmaktadýr. Toplanan verilere baðlý olarak veritabaný oluþturulmasýnda üzerinde noktalarý aþaðýdaki gibi özetleyebiliriz : Konum Üretim tesisi Proses kontrol Arýtma tesisi Çalýþma bilgisi Deþarj edilen ortam özellikleri Halihazýrda hazýrladýðýmýz tablolardan örnek vermek gerekirse; Üretim Tesisi Proses Kontrol Tesisin Adý C 15 Tesisin Adý C 20 Adres C 50Sektör Tipi C 10 Sektör Tipi C 10Alt Kategori C 12 Alt Kategori C 12 Atýk Tipi Ürün/Çevre Sistemi belgesi C 12 Atýk miktarý *ISO 9001 Tesis içi arýtma varlýðý *ISO 9002 Arýtma tesisin tipi *ISO Atýk Deðerlendirme yöntemi ARGE C 3 *Uzaklaþtýrma Çalýþan Sayýsý N 3 *Yeniden kullaným Sigortalý çalýþan sayýsý N 3 (Proses içi atýðýn kullanýmý) Arýtma tesisi varlýðý C 2 Deðerlendirilen atýk miktarý N Ruhsat belgesi varlýðý C 3 Deþarj miktarý N Ýzin Belgeleri Varlýðý C 3 Deþarj Edildiði Ortam *Deþarj Ruhsatý *Emisyon Raporu Þekil 2. CBS oluþturma evreleri Tablo 1. Tablo örnekleri

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

ÖZET KAPALI MEKANLARDA KURP APLÝKASYONU HÜSEYÝN ÝNCE 1 Kurplar, genellikle karayolu, demiryolu ve kanallarýn aplikasyonunda uygulanýrken, bu çalýþmada baþka bir uygulama alaný sunulmuþtur Tiyatro, sinema,

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý ARAZÝ YÖNETÝMÝ TERÝMLERÝ SÖZLÜÐÜ ANKARA 2010 Yayýn Adý : Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüðü Hazýrlayanlar : Hüseyin ERKAN, S. Gökþin SEYLAM, Ahmet YAÞAYAN ISBN

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Mobil GIS: Gezici Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamalarý Tahsin YOMRALIOÐLU 1, Fatih DÖNER 2 Özet Coðrafi Bilgi Sistemleri

Detaylı

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Bölüm 6 Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Doç. Dr. H. Þebnem DÜZGÜN ÝÇÝNDEKÝLER 6.1.GÝRÝÞ...................................................................................317

Detaylı

Yýllýk Faaliyet Raporu

Yýllýk Faaliyet Raporu Yýllýk Faaliyet Raporu 2006 1 M Ý S Y O N U M U Z Yaþam kalitesinin ve ülkemizin rekabet gücünün artmasýna katkýda bulunmak amacýyla ölçüm birliði ve güvenilirliðini saðlamak, bu doðrultuda uluslararasý

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI

TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI Türkiye Müteahhitler Birliði TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI Yük. Ýnþ. Müh. Latif Onur UÐUR TMB - 27 TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA,

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Ýl Tarým Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir ÝSPÝRLÝ Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ali KORKMAZ Yayýn Kurulu Dr. Ali KORKMAZ Yaþar BUDAK Þerife Gül GÖZÜGÜL Burhan HEKÝMOÐLU Mustafa ALTINDEÐER

Detaylı