Ölçü Transformatörleri Instrument Transformers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ölçü Transformatörleri Instrument Transformers"

Transkript

1 Ölçü Transformatörleri Instrument Transformers

2 Firmamız sit lektrik, 00 y l nda alçak ve orta gerilim ölçü trafolar, güç kondansatörleri, mesnet izolatörleri, kapasitif izolatörleri ve pano yard mc malzemeleri üretimi ile baþlayarak sektörün öncü firmalar ndan biri haline gelmiþtir. y ll k deneyimli kadrosu ve tecrübesiyle m 2 kapal alana sahip yeni tesislerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Her türlü ihtiyaca, yenili e cevap verebilmek ad na yap lan r&ge çal þmalar, ileri teknoloji kullan m yla talepleri zaman nda ve kalitesinden ödün vermeden hizmet vermeyi kendine ilke edinmiþtir. sit lektrik, iç ve d þ pazardaki konumunu artt rarak uzun vadede gerek yurtiçi gerekse yurtd þ nda müþteri ihtiyaçlar na yönelik üretim ve teknoloji kullan m n artt rmaya devam ettirmektedir. Ürün çeþitlili i, h zl ve kaliteli hiz bout Us sit lectric, founded in year 00, is one of the leader companies in low and medium voltage instrument transformers, power capacitors, post insulators, capacitive insulators and panelboard equipments. competent team with over years of experience continues to serve in the new production area of sq meters of interior space. In order to fulfill all requests of the market, and to do so without compromising quality, R& practices and cutting edge technology is facilitated. sit lectric aims to increase production capacity and technology utilization in parallel to the clear target of better positioning in international and local business. High flexibility in production, customer oriented services and quality control mechanisms are key target indicators for our company.

3 met anlay þ ile müþteri odakl l n sürdürerek pazardaki de iþimlere h zl ve kal c çözümler getirerek ihtiyaçlar zaman nda karþ lamay hedeflemiþtir. sit lektrik sahip oldu u ISO 9001: 08 kalite ve ISO 14001: 04 çevre belgelerinin yan s ra OHSS 18001: 07 belgesi ile de çal þanlar n n emniyetli ve sa l kl bir çal þma ortam na sahip oldu u tescillenmiþtir. Kalite ve çevre yönetiminin gereklili ine ek olarak iþ sa l ve güvenli i sa lanmas konusunda planl ve sistemli çal þmalar n n yürütülmesi sürekli iyileþtirilerek korunabilmesi için gereken çal þmalar devam ettirilmektedir. Tüm bunlar n yan s ra, sit lektrik, ''Ölçü letleri Ulusal Tip Onay elgesine de sahiptir. sit lektrik, 09 y l nda yeni tesislerine taþ narak, kapasitesini iki kat artt rm þ, hizmet ve kalite anlay þ n üst seviyeye ç kararak uluslar aras alanda faaliyetlerine devam etmektedir. sit lectric holds ISO 9001: 08, ISO 14001: 04 and OHSS 18001:07 certifications that represent the safe and healthy work environment of our premises. Sustainable quality and environment management is achieved by our tight focus on these areas as well as our efforts to keep the work environment safe for our employees. esides these, sit lectric holds International Measurement evices pproval certifications. sit lectric moved into their new facilities in 09, increasing the production capacity twofold while serving the international market with high quality and service levels.

4 Sertifikalar / ertificates 2

5 çindekiler / Index k m Trafolar / urrent Transformers Genel ilgiler / General Information... 4 TM //...14 T //...1 T R YR...16 TH //...17 T /...18 TY...19 TSG /... Gerilim Trafolar / Voltage Transformers Genel ilgiler / General Information...21 VTM //...2 2VTM //...26 VT /...27 VTH // VTH // VTF //... VTF //...31 VTY...32 Toroidal / Toroidal urrent Transformers Genel ilgiler / General Information...33 H...34 PT...3 KLO T P / RING TYP...36 KLO T P / L TYP...37 zolatörler / Insulators Genel ilgiler / General Information...38 MSNT ZOLTÖRÜ / Post Insulators...39 H L N HR Y GÇ T ZOLTÖRÜ / Indoor to Outdoor olt ushing Insulators...40 H L N H L Y GÇ T ZOLTÖRÜ / Indoor to Indoor olt ushing Insulators...41 TRIKR / Wall ushing...42 i er Ürünler / Other Products GR L M GÖSTRGS ve KOKS YL KLO / Voltage Indicator nd oaxial able

6 Genel ilgiler / General Information KIM V GR L M TRNSFORMTÖRLR URRNT N VOLTG TRNSFORMRS Ölçü Transformatörleri: Instrument Transformers: Primer þebeke büyüklüklerini (ak m/gerilim), ölçü/kay t aletleri, sayaç röle vb. cihazlar n ölçü s n rlar dahiline düþüren ve bu cihazlar n þebekeden yal t lmas n sa layan transformatörlerdir. n instrument transformer is a piece of electrical equipment which converts primary electrical values current or voltage into comparable secondary values which are suitable for the devices to which it is connected, e.g. measuring instruments, meters protection relays, etc. Primer Sarg : Primary Winding: önüþtürülecek ak m veya gerilimin uygunland sarg d r. The primary winding is the one to which the current or voltage to be measured is fed. Sekonder Sarg : Secondary Winding: Ölçü transformatörünün; ölçü aletleri, sayaç, röle vb. cihazlar besleyen sarg d r. The secondary winding is the one to which the measuring instuments, meters, protection relays, etc.ar conected. S n f: ccuracy lass: ir ölçü transformatöründe hatalar n, belirli kullan m koþullar alt nda, kabul edilebilir s n rlar n veren bir deyimdir. designation assigned to a current and voltage transformers errors of which remain within the specified limits under prescribed conditions of use. n Yüksek ebeke Gerilimi: Highest System Voltage Um: Normal iþletme koþullar alt nda þebekenin faz iletkenleri aras nda herhangi bir an ve þebekenin herhangi bir noktas nda (ar zalar ve büyük yüklerin devreye al nmas /ç kar lmas hallerindeki geçici rejimlerin d þ nda) oluþabilecek en büyük gerilimin kv olarak etken de eridir. This is the r.m.s. value in kv of the maximum supply system phase to phase voltage under normal operating conditions and occurring at any time or place for which the insulation is designed. Voltage transients due to disturbances or the sudden tripping of large loads are not taken into account. nma Yalıtım Gücü: Rated Insulation Power: ağıl yalıtım gücünü harfler ile ifade etmek için standart anma geriliminin nümerik değeridir. Relative standard for insulation rated voltage of the power to express the numerical value of letters. nma Yalıtım Seviyesi: Rated Insulation Level: Ölçü transformatörünün dielektrik zorlamalara karşı dayanma yeteneğine karşı dayanma yeteneğini belirten ve şebeke frekanslı dayanım gerilimi değerinin ayrı ayrı verilmesi ile ifade edilir. Transformer to measure the ability to withstand dielectric stresses that the ability to withstand and power frequency withstand voltage is expressed by the value given separately. nma önü türme Oranı: Rated onversion Rate: Primer anma büyüklükleri ile sekonder anma büyüklükleri arasındaki orandır. kım transformatörleri için: I1N / I2N Gerilim transformatörleri için: U1N / U2N Örneğin: 0 /, / 0 V Primary and secondary nominal size is the ratio between nominal sizes. For current transformers : I1N / I2N Voltage transformers : U1N / U2N For example : 0/, /0 V nma Yükü: Rated Load: ir ölçü transformatörünün anma yükü;doğruluk için aranan özelliklerin belirlenmesinde güç faktörü cos değeridir. Transformer rated load is a measure for the accuracy in determining the power factor of the features required to be searched for with the underlying value of the load nma Çıkı Gücü: Rated Output Power: Ölçü transformatörlerinde sekonder devreye,nominal sekonder yük bağlı iken; nominal akım (veya gerilim)değeri ile belirli bir güç katsayısı altında icra edilen gücün V olarak verilen değeridir. nma çıkış gücü transformatörün etiketinde V olarak belirtilir. Measuring transformers secondary circuit, is connected to the nominal secondary load, the nominal current (or voltage) with the value of the power exercised under a specific power factor of the transformer nameplate V Nominal Frekans: Rated Frequency: Transformatörün ba land ve dizayn nda esas al nan þebekenin frekans d r. This is the frequency for which the current and voltage transformers is designed it is given in "Hz" on the raring plate. Kontrüksiyon Tipleri: Types of onstruction: Ölçü transformatörleri çal þma þartlar ve kullan ld klar tesisat n özelliklerine göre çeþitli tiplerde imal edilir. Instrument transformers are produced in varius types of construction to in various types of construction to suit the numerous different to which they are subjected. k m Transformatörleri: urrent Transformers: Mesnet tip ak m transformatörü,in 42600'e göre blok dizayn tek iletkenli tip (primer baral ak m transformatörü); geçit tipi ak m transformatörü, tek iletkenli tip; harici geçit ve bara tipi ak m transformatörü; harici mesnet tipi ak m transformatörü vb. * Indoor, insulator type current transformers, post and block design to IN * Indoor, insulator type current transformers,single conductor type (e.g. bar primary) * Indoor, bushing type current transformers, wound primary,flat connection * Indoor, bushing type current transformers, single conductor type * Outdoor, insulator type current transformers 4

7 Genel ilgiler / General Information KIM V GR L M TRNSFORMTÖRLR URRNT N VOLTG TRNSFORMRS Gerilim Transformatörleri: Voltage Transformers: ahili tek veya çift kutuplu gerilim transformatörleri, IN normlarına göre dahili tek veya çift kutuplu küçük dizayn gerilim transformatörleri, harici tek veya çift kutuplu gerilim transformatörleri, yağlı harici tip gerilim transformatörleri vb. * Indoor, single or twin pole voltage transformers, IN design. * Indoor, single or twin pole voltage transformers, small design. * Outdoor, single or twin pole voltage transformers. * Indoor, twin pole voltage transformers. (power type up to 6 kv ) Yükseklik: ltitude: Verilen değerler deniz seviyesinden 00 m. (30 feet) yüksekliğe kadar geçerlidir. Yüksekliğin 00 m'yi aştığı tesislerde izolasyon kapasitesindeki azalma göz önüne alınmalıdır. Up to 00 m (30 ft) above sea level. For insallation altitudes in excess of 00 m above sea level the fall of in insulating capacity must be taken into account. a ıl Nem: Relative Humidity: ahili transformatörlerde % 80'e kadar, harici transformatörlerde ise %0'e kadar olabilir. ahili tip transformatörler yüksek nemli ortamlarda kullanılacaksa bu konu dikkate alınmalıdır. Indoor transformers up to % 80 Outdoor transformers up to % 0 If indoor transformers are used under conditions of high humidity and occasional condensation, e.g. the tropicalized version shoul be selected (FW 24 to IN 0016) Çevre Sıcaklı ı: mbient Temperature: n yüksek sıcaklık : 40º 24 saat süre içinde en yüksek ortam sıcaklığı : 3º ahili transformatörlerde en düşük sıcaklık : º Harici transformatörlerde en düşük sıcaklık : 2º Max. temperature : 40 Max. 24 hour average temperature : 3 Min. indoor transformer : Min. outdoor transformer : 2 Standartlar: Standards: Salt tesisleri için ölçü transformatörleri N yayınları ve de istenen şartları göz önüne alır. Instrument transformers for switchgear installations comply with the requirements of N or N "rules for current transformers" and voltage transformers systems over 1 kv. The following is a list of standards and rules applicable in Turkey and various foreign countries. Türkiye TS 6 N kım transformatörleri TS 718 N Gerilim Transformatörleri Turkey TS 6 N rules for current transformers TS 718 N rules for voltage transformers lmanya Ölçü transformatörleri standartları V 0414 bölüm 1'12.70 ndüktif akım trf. için özel standartlar bölüm 3/12.70 ndüktif gerilim trf. için özel standartlar. Germany Rules for instrument transformers V 0414 Section 1 / General rules for inductive current transformers. Section 3 / Special rules for induvtive voltage transformers elçika : NN 134 ngiltere : S 3938 ve 3941 Fransa : ve talya : I 13 1 sveç : SN merikan : NSI 7.13 International : N urrent transformers N Voltage transformers elgium : NN 134 ngland : S 3938 and 3941 France : and Italy : I 13 1 Sweden : SN US : NSI 7.13

8 Genel ilgiler / General Information KIM V GR L M TRNSFORMTÖRLR URRNT N VOLTG TRNSFORMRS Yalıtım Kapasitesi: Rated Insulation Level: Transformatörlerin yalıtım kapasitesi aşağıdaki testlerle kontrol edilir. The combination of voltage values which characterize the insulation of a transformer with regard to its capability to withstand dielectric stresses. arbe Gerilim Testi (Tip Testi): Impulse Voltage Test (Type Test): Yalnız dışa açık tesisler için uygulanır. This test is used to exposed installation. The test voltage shall be applied between the terimals at the primary winding and earth. ebeke Frekanslı Gerilim Testleri: Power Frequency Withstand Voltage Test: Şebekede meydana gelebilecek en yüksek gerilim ve transformatörün yalıtım seviyesine bağlı olarak, aşağıda verilen çizelgede belirtilen şartlara göre yapılır, harici tiplerde ise buna ek olarak yağmurdan etkilenen gerilim testi rutin olarak uygulanır. The prescribed r.m.s. value of sinusodial power frequency voltage that the equipment shall withstand during tests made, under specifed conditions and for a specified time usually not exceeding 1 min. Highest system voltage Rated power frqeuncy withstand voltage(rms) (oneminute) Impulse test voltage (1,2 / 0 s) kv n yüksek şebeke gerilimi ir dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi arbe test gerilimi (1,2/0 s) kv kv kv kv kv Kısmi e arj Testi: Partial ischarge Test: Ölçü transformatörlerinde yalıtım seviyesini kontrol etmek için, önceki testlere ek olarak kısmi deşarj testinin de yapılması gereklidir. Kısmi deşarj, bir izolasyan sistemine gerilim uygulandığında, belirli bir gerilim üzerine çıkıldığı zaman malzeme yapısında bulunabilecek bozukluklar sonucu meydana gelebilir. unun nedeni, alan dağılımının homojenliğinin bozulması ve malzemenin bazı bölgelerinde ulaşılan yüksek alan yoğunlukları sıvı ve katı izolasyonlarda görülebilecek hava kabarcıkları/boşluklarda delinme gerilim değerine ulaşılmasıdır. ynı şekilde metal parçalarının sivri uçları veya keskin köşeleri de dış kısmi deşarjlara kaynak oluşturabilir (korona). Kısmi deşarjlar ilk anda delinmelere neden olmamakla birlikte zamanla kimyasal ve termik etkiler aşırı ısınmaya neden olarak kanal deşarjlarına dönüşürler, izolasyon yapısı bozulur. Korona deşarjları ise gerilim genliğine bağlı olarak kısa süreli palsları oluştururlar. Sonuçta bir enerji kaybı meydana geldiği gibi, bu palsların neden olduğu elektromagnetik dalgalar radyo/haberleşme cihazlarında parazitik etkilere yol açarlar. u nedenle kısmi deşarjların belirli bir değeri geçmemesi istenir. n yüksek şebeke geriliminin Um = 3.6 kv'dan büyük olduğu kuru izolasyonlu endüktif trafolar rutin testi olarak kısmi deşarj testine tabi tutulurlar. Kısmi deşarj testinde aşağıda bildirilen değerler aşmamalıdır. In order check the insulation of current transformers and voltage transformers it is neccessary to perform a partial discharge test in addition to the previous tests mentioned. Partial discharge means any weak, shortduration, electrical discharge occurring at or in a test object when subjected to the applied voltage. The discharges occur as soon as the partial discharge inception voltage of the insulant is exceeded at any point. Relatively high field intensities are produced at sharp edges and tips of metal parts and also at voids and gas inclusions in solid or liguid insulants. The partial discharges behave like HF transmitters and generate a mixture of widely differing frequencies. Thermal energy and chemical energy are also produced and this can lead to deterioration of the insulation properties. Sistem topraklama tipleri seviyesi K deney gerilimi (etken) kv The partial discharge test on inductive transformers with solid insulation for voltages in excess of Um = 3,6 kv is performed as a routine test. Type of earthing of the system arth neutral system (earth fault factor 1.) Kabul edilebilir K Pc yalıtım tipi Sıvı içine daldırılmış Katı Nötrü topraklı (toprak Um 0 arıza faktörü 1.) 1.2 Um 3 Nötrü yalıtılmış veya 1.2 Um doğrudan topraklanmamış sistem (toprak arıza faktörü 1.) 1.2 Um 3 0 Isolated or noneffectively earth neutral system (earth fault factor 1.) 6 Type of instrument transformer P test voltage (r.m.s.) kv Permissible P level p Type of insulation immersed in liquid solid urrent transformer and phasetoearth voltage transformer Um Um 3 phase to phase voltage transformer 1.2 Um urrent transformer and phasetoearth voltage transformer 1.2 Um Um 3 phase to phase voltage transformer 1.2 Um

9 Genel ilgiler / General Information KIM V GR L M TRNSFORMTÖRLR URRNT N VOLTG TRNSFORMRS Kısa evre Gücü: Short circuit Rating: kım transformatörleri sargıları kısa süreli termik anma akımının termik etkilerine dayanabilecek şekilde yapılır. çma zamanı önden farklı ise, sürekli kısa devre akımı aşağıdaki gibidir. The windings of the current transformers are designed so that they can withstand the termal effects of the rated short time thermal currnts in accordance with N "Rules for current transformers "without sustaining damage. When the breaking time ( t ) is other than 1s the contiounus short circuit current IK is as follows. Ith² t Ith² 1s Kısa devre gücünün diğer ölçüsü dinamik anma akımıdır. V 414'de öngörülen düzene göre test edilir."a"mesafesi kutup merkezleri arasındaki "p"nin üç katına eşit olmalı ve "b" ve "c" nin mesafeleri "p" den küçük olmalıdır. I² K. t I² th. Is (to N for t s) nother measure of the short circuit rating is the rated dynamic current. It can be tested by means of the arrangement proposed in V 0414 ( see Fig. 1/1 ) The distance "a" should be equal to there times the distance between pole centres "p" and the distance "b" and "c" shoul be as small as possible, but not less than "p". a b c b c a a = 3p b,c > p a = 3p b,c > p k k p p Şekil 1 / 1 inamik kısa devre gücü için test düzeni Fig.1 / 1 Test arrangement for dynamic shortcircuit rating 7

10 Genel ilgiler / General Information KIM TRNSFORMTÖRLR URRNT TRNSFORMRS kım Transformatörleri: urrent Transformers: Primer sargıları üzerinden sisteme girerek sekonderlerine bağlanacak ölçü, kayıt, koruma / kontrol elemanlarının ilgili fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için gerekli sistemden geçen akımı güvenilir sınırlar içinde sağlayan küçük güçlü transformatörlerdir. u transformstörler, sekonder devrelerine bağlı olan cihazları şebekeden izole ederler ve magnetik devrelerinin özelliklerinden dolayı sistemde oluşabilecek aşırı akımların zararlı olabilecek etkilerini de ortadan kaldırırlar. kım transformatörleri, magnetik olarak tamamı ile izole edilmiş aynı veya farklı karekteristikli nüveler ile birden fazla sekonder sargıya sahip olabilirler. öylece bir transformatör, farklı aşırı akım faktörlerine sahip nüvelerle koruma ve ölçü devrelerini veya farklı doğruluk sınırlarına sahip nüve ile iki ayrı ölçü devresini besleyebilir. urrent transformers are low power transformers whose primary windings are in the main circuit and whose secondary windings are practically short circuited through the connected instruments, meters, relays or controllers. They isolate the instrument and protection circuit from the primary side and protect the devices against overload according to the transformers. urrent transformers can have several secondary windings with cores of identical or different characteristics completely isolated, magnetically, from each other. Therefore for example, they can be fitted with two instrument cores of different accuracy classes or with instrument and protection cores having different overcurrent factors. Ölçü kım Transformatörleri: Measuring urrent Transformers: u transformatörler, ölçü aletleri ve benzeri cihazlara sitem akımını, belirli bir oranda dönüştürerek uygulayan elemanlardır. current transformer intended to supply indicating instruments, integrating meters and similar apparatus. Koruma kım Transformatörleri: Protective urrent Transformers: u sınıfa dahil olan transformatörler özellikle koruma sistemlerinde kullanılmak üzere imal edilir. current transformer itended to supply protective relays. nma kımı (In): Rated urrent: In tikette verilen primer ve sekonder akımlarının anma değeridir. The value of the primary and secondary current on which the performance of the transformer is based Sürekli Termik nma kımı: Rated ontinuous Thermal urrent: Sekonder devre yükü anma yüküne eşit iken primerden transformatörde sıcaklık artışının belirli sınırları aşmadan, sürekli olarak geçebilecek akımdır. u değer 1.2 In veya akım alanı genişletilmiş transformatörlerinde 1. veya 2xIn alınır. The value of the current which can be permitted to flow continuously in the primary winding, the secondary winding being connected to the rated burden, without the temperature rise exceeding the values specified. nma ırı kım Faktörü: Rated Overcurrent Factor: Primer doğruluk anma akım sınırı bulmak için, primer anma akımı ile çarpılan değerdir. (Instrument Security Factor) The ratio of rated instrument limit primary current to the rated primary current. Kısa Süre Termik nma kımı (Ith): Rated Short Time Thermal urrent: Ith kım transformatörünün sekonderi kısa devre iken, herhangi bir hasara uğramadan 1 sn. süre ile dayanabileceği primer akımının etken değeridir. ( k veya... xin ) The r.m.s. value of the primary current which a transformer will withstand for one second without suffering harmful effects, the secondary winding being short circuited. inamik nma kımı (Idyn): Rated ynamic urrent: Idyn kım transformatörünün sekonderi kısa devre iken oluşan elektromagnetik kuvvetler nedeni ile herhangi elektriksel ve mekanik hasara uğramadan dayanabileceği primer akımının tepe değeridir. ( k ) The peak value of the primary current which a transformer will withstand without being damaged electrically or mechanically by the resulting electromagnetic forces, the secondary winding being short circuited. o ruluk Karekteristik Sınırları: urrent rror: kım transformatörlerinin akım hatası ( Fi ) primer amper sarımların tamamen sekonder amper sarımlara dönüştürülememesi nedeni ile ortaya çıkar. kım hatası % olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. Fi= Is. Kn Ip Ip The error which a transformer introduces into the measurement of a current and which arises from the fact that the actual transformation ratio is not equal to be rated transformation ratio. The current rerror expressed in percent is given by the formula: ε I=.0 % Kn. Is Ip Ip x 0 % where; : percentage current error Kn : is the rated transformation ratio Ip : is the actual primary current Is : the actual secondary current when Ip is flowing under the conditions of measurement. burada; Fi : %'de akım hatası Ip : Primer akımı Is : Sekonder akımı Kn : Nominal akım oranı εi 8

11 Genel ilgiler / General Information KIM TRNSFORMTÖRLR URRNT TRNSFORMRS Faz kayması, akım vektörlerinin yönü, ideal kayıpları sıfır olan bir transformatördeki faz farkı sıfır olacak biçimde seçilmek kaydı ile, herhangi bir akım transformatöründe primer ve sekonder akımları vektörleri arasındaki faz farkıdır. Faz kayması genellikle dakika veya santiradyan olarak belirtilir. (1 rad: 34.4 dakika) Sekonder akım vektörünün fazı, primer akım vektörünün fazından önce ise faz kayması pozitiftir. kım transformatörünün bileşik yanılgısı, primer ve sekonder akımlarının pozitif yönleri uçların işaretlenmesindeki kabullere uygun olmak kaydı ile sürekli çalışmada primer akımının ani değeri ile sekonder akımının ani değerinin anma dönüştürme oranı ile çarpımımın arasındaki farkın etken değeridir. ileşik yanılgı genel olarak primer akımının etken değerinin yüzdesi olarak aşağıdaki formülle verilir. omposite rror: Under steady state conditions, the r.m.s. value of the difference between the instantaneous values of the primary and secondary current multiplied by the rated transformation ratio, the positive sıgns of the primary snd secondary current corresponding to the convention for terminal markings. The composite error is generally expressed as a percentage of the r.m.s. values of the primary current according to the formula T 1 Tc 0 Fg=0 (Kn.İ1İs)2 dt1 0 1 Ip T 0 I1 T T : Peryot ( s ) Kn : Nominal akım oranı I1 : Primer akımın etken değeri ( ) rms İ1 : Primer akımının ani değeri ( ) Is : Sekonder akımının ani değeri ( ) Fg : ileşik hata where ; Kn : rated transformation ratio Ip : r.m.s. value of the primary current İp : Instantaneous value of the primary current Is : Instantaneous value of the secondary current T : uration of one cycle o ruluk Sınıfı ndeksi : ccuracy lass Index: Ölçü akım transformatörlerinin sınıf indeksi denilen ve bir sayı ile ifade edilen doğruluk sınıfı, primer anma akımı ve anma yükünden yüzde olarak, akım hatasının her sınıf için izin verilebilen üst sınırını belirler. Koruma akım transformatörünün doğruluk sınıfı (sınıf indisi) doğruluk sınıfına karşılık olan sınır anma akımından ve anma yükündeki bileşik hatanın üst değerini ifade eder, P harfi ile gösterilir. Measuring current transformers of accuracy class class which is represented by a number called the index, primary rated current and rated burden as a percentage, the current upper limit of allowable error for each class. Protection current transformer accuracy class (class index) corresponds to accuracy class rated the border and commemoration of the error in the load current of the upper value refers to the compound with the letter P is displayed. nma gücü V Sınıf şırı akım katsayısı lass Over current factor Rated power Metering and instrument cores Ölçü nüveleri Fs Fs Fs Fs 0.2s 1 Fs Fs 0.2s 1 Fs Fs 0. 1 Fs 0. 1 Fs Fs 1 1 Fs 1 1 Protection cores Koruma nüveleri P 1, P 1, P 1, P 1, 1, 1, Pgen 1, P* Pgen 1, P* *Limits of current enlarged % 1, %,% 0 9

12 Genel ilgiler / General Information KIM TRNSFORMTÖRLR URRNT RNSFORMRS o ruluk Sınırları: ccuracy Limits: Herhangi bir doğruluk sınıfından verilen bir akım transformatörünün, doğruluk sınırları, doğruluk sınf tablosunda verilen değerlere göre tetkik edilir. For classes s 0. and 1.the current error and phase displacement at rated frequency shall not exceed the values given Table IV when the secondary burden is any value from 1 / 1 of the rated burden. Ölçü akım transformatörlerinin doğruluk sınıları ( TS N ) Faz kayması ± kım hatası % oğruluk Sınıfı entiradians S Minutes S S Radyan S akika Phase displacement at percentage of rated current shown below Percentage current (ratio) error at percentage of rated current shown below ccuracy class For class 3 and class current error at rated frequency shall not exceed the values given in Table V when the secondary burden is any value from 1 / 2 to 1 / 1 of the burden limits of phase dispacement are not specified for class 3 and class. ± kım Hatası ± % oğruluk sınıfı ccuracy class ± Percentage current ( ratio ) error at percentage of rated current shown below ± % For class P and P, at rated frequency and with rated burden connected, the current error, phase displacement and composite error shall not exceed the values given in. Koruma akım transformatörlerinin doğruluk sınırları oğruluk sınıfı Faz kayması kım hatası ± % nma doğruluk sınıfında kompozit hata akika Radyan % ccuracy class urrent error at rated primary currnet Phase displacement at rated primary current omposite error at rated accuracy limit current ± % Minutes entiradians % P ±1 ± 60 ± 1,8 P ±1 ± 60 ± 1,8 P ±3 P ±3 The secondary burden used for test purposes shall have a power factor of 0.8 lagging except that when the burden is less than V, a power factor of shall be used. In no case shall the test burden be less than 1 V. kım ve faz hatasının sınır değerleri, anma frekansında ve aşağıdaki yüklerde tetkik edilmelidir. oğruluk sınıfı s 0. P olan akım transformatörlerinin, anma frekansında, akım hatası ve faz kayması sekonder yük anma yükünün 1 / 1 ve 1 / 4'ü arasında değiştiğinde, tablodaki değerler aşılmamalıdır. oğruluk sınıfı 3. ve P olan akım transformatörlerinin anma frekansında akım hatası ve faz kayması; sekonder yük anma yükünün 1 / 1 ve 1 / 2'si arasında iken tabloda verilen değerleri aşmamalıdır. kım transformatörlerinin deneylerinde kullanılan sekonder yükün değeri V'e eşit veya büyük olduğunda, güç katsayı cos = 0.8 endüktif; V'den küçük olduğunda ise 1'e eşit olmalıdır. eney hiçbir zaman 1 V'den küçük olamaz.

13 Genel ilgiler / General Information KIM TRNSFORMTÖRLR URRNT TRNSFORMRS ırı kım ltında o ruluk Karakteristikleri: ccuracy haracteristics Under Over urrent: Ölçme ile koruma nüveleri, aşırı akım şartları altında farklı karakteristikler gösterirler. Ölçü nüvelerinde bileşik hata aşırı akım faktörü Fs'de % 1'den küçük Fs'da % 1'den büyüktür. Koruma akım transformatörleri kullanıldığında, aşırı akımda oran hatası daha düşük değerlerde kalır. Ölçü akım transformatörlerinde anma yükünde, doğruluk sınır primer akımında bileşik hata P sınıfında % ve P sınıfında ise %'dur.( şırı akım faktörü ile çarpılan anma akımında Örneğin;P x In'de bileşik hata %'dir). nma aşırı akım faktörü, aşırı akımda transformatörün davranışını belirleyecektir. Yaklaşık olarak P / V bir transformatör,1 V ile yüklenecek olursa, aşırı akım faktörü, olacaktır. Ölçü akım transformatörlerinde, sekondere bağlanacak olan cihazları koruyabilmek için, aşırı akım faktörü, olabildiğince küçük alınmalıdır. Measuring and protection transformer cores exhibit different characteristics at over current. omposite error on measuring cores must be greater than % for over current factor Fs or Fs at times or times rated current respectively. For measuring transformers to protect the connected instruments against over load the over current factor must be small as much as possible. For the protection current transformers at the rated burden error limits of primary current, composite error must be less than or equal to % for P and % for P of over current. The rated over current factor illustrates the characteristics of the transformer under over current. For example; a P transformer for V loading has a rated over current factor of approximately when it is loaded with only 1 V. In the case of metering and instrument cores for used with meters and instruments the lowest possible rated over current factor (Fs or Fs ) is desirable in order to protect the connected devices. Ölçme alanı: Measuring Range: Standart alanları, akım transformatörleri 1.2 x In'de sürekli çalıştırabilir x In deki alanda doğruluk sınıfındaki doğruluk sınırları tetkik edilir. kım transformatörleri % 0 genişletilmiş alanda 2xIn de sürekli çalıştırılabilir ve hata sınıfındaki doğruluk sınırları x In de tetkik edilir. u aynı zamanda % alanı genişletilenleri de kapsar. Çift alanlı akım transformatörleri sekonder anma akımı veya 1 de çift primersiz 2 anma çevirme oranı için yapılabilir.(örneğin: 0 / ve / 1 ) ynı anma yükünde standart alanda genişletilmiş olan sınıf 0. de 1 sahasında geçerlidir. öylece 'e indirgenmiş olan 0.01'den 1.2'ne kadar ölçme alanı verir. Standard range current transformers can be operated continuously 1.2 x In while maintaining the accuracy limits for their class in the range from 0.0 to 1.2 x In. urrent transformers of % 0 extended range can be operated continuously at 2 x In while maintaining the accuracy limits of their class in the range from 0.0 to 2 x In. This applies similarly to ext. %.ual range current transformers are designed for 2 rated transformation rations without reconnection with rated secondary currents of and 1 (e.g. 0 / and / 1) With the same rated burden (impedance in ohms)they satisfy the standard range class 0. in the range and the extended range class 0. ext. in the 1 range. Thus, referred to the range this gives a measuring range from 0.01 to 1.2 x In Not: % ve 0 % akım transformatörleri (genişletilmiş alan) bu trafolarda primer ve sekonder taraflar 1. ve 2 kat anma akımına göre dizayn edilir. Sonuç olarak ölçü ve primer bağlantılar duruma göre değişir. Note: ext. % and % 0 transformers (extended range): In this case the primary and secondary sides are designed for 1. and 2 times the rated current. onsequently, size and primary connections vary under certain circumstances. o ruluk Sınıfı Seçimi ccuracy lass Selection Kullanma oğruluk sınıfı pplication ccuracy lass Hassas ve laboratuvar ölçmelerinde, sayaçlarda s Precision measurement iling s Sayaçlarda ve çeşitli ölçmelerde 0. Operational measurement metering 0. Göstergeli (analog ve digital) aletlerde 1 Operational measurement display 1 Tesis koruma P, P quipment protection P, P Hat koruma P Line protection P e i ebilir a lantılı : Reconnection : Geçiş iletken tipi akım transformatörünün çevirme oranı yalnızca sekonder sargı kademeli ise değiştirilebilir veya bölümler halinde ise, her bölüm aralarında seri paralel bağlanabilir. Her iki halde de transformatörün çıkış gücü aynı doğruluk sınıfı için yaklaşık olarak çevirme oranının karesi ile değişir. (Örneğin : 00/, V, Klass: 1 00/,7.V Kl.:1) Sargılı tip ölçü transformatörlerinin primer ve sekonder sargılarının her biri ayrı ayrı olabilir. u sargılarla primer ve sekonder tarafta bağlantılar değiştirilebilir. eğişebilir bağlantının primer tarafta olması transformatörün çıkış gücünü etkilemez. Sargılı transformatörler için değişebilir bağlama oranı 1 : 2'dir. (iki aynı sargı bölümü) The transformation ratio of the single conductor type current transformer can only be changed if the secondary winding has tappings or if it is divided so that the individual sections can be connected in series or parallel.in both cases the output of the transformer changes approximately as the squra of the transformation ratio for the same class (e.g. 0 / l: 1 V; / l:1 7. V) Wound instrument transformers can have both primary and secondary windings subdivided into several sections,i.e.they primary or secondary sides. 11

14 Genel ilgiler / General Information KIM TRNSFORMTÖRLR URRNT TRNSFORMRS a lantılar: onnections: ağlantı dizaynı Primer bağlantılar Tek sargılı P1, P2 Primary terminals One winding P1, P2 Çift sargılı (seri ve paralel) P1, P2 ve 1, 2 Two windings (series or parallel) P1, P2 and 1, 2 Muhtelif ayrı sargı kademeleri ile 1P1, 1P2 ve 1, 2 Several separate windings with tappings 1P1, 1P2 and 1, 2 Sekonder bağlantılar Tek nüveli S1, S2 Secondary terminals one core S1, S2 Çift nüveli 1S1, 1S2 ve 2S1, 2S2 Two cores 1S1, 1S2 and 2S1, 2S2 Kademeler ile S1, 1S2, S2 Several cores with tappings S1, 1S2, S2 kım transformatörlerinin primer sargı bağlantıları P1 ve P2 harfler ile ve sekonder sargı bağlantıları S1 ve S2 harfleri ile tanımlanır. P1 S1 The primary winding terminals of the current transformer are identified with the letters P1 and P2 and the secondary winding terminals with the letters S1 and S2 P2 P1 S2 S1 0 P2 S2 0 kım transformatörleri bir nüveden daha fazla olması halinde, birinci nüvenin sekonder sargı bağlantıları 1S1 ve 1S2 ikinci nüvenin 2S1 ve 2S2 olarak belirtilir. Tanıtma indisi 1, en büyük doğruluktaki nüveye, nüvelerin eşit doğrulukta olmaları halinde, daha küçük anma gücündeki nüveye veya çıkış güçleri eşit olduğunda, daha küçük aşırı anma akımındaki nüveye verilir. In the case of current transformers with more than one cores the secondary winding terminals of the first core are identified with 1S1 and 1S2 those of the second with 2S1 and 2S2. The identifying figure 1 is given to the core with the greatest accuracy, in the case of equal accuracy to the core with the smaller rated output, or when the outputs are also equal, to the core with smaller rated over current factor. P1 P2 P1 P2 1S1 1S2 2S1 0 2S2 1S1 1S2 2S1 0 2S2 Transformatörler iki aynı sargı bölümünün farklı bağlanmasıyla elde edilebilen iki anma akımına sahip olduğunda, aynı sargıların bağlantıları harflerle tanıtılır. P1,P2 1,2 When transformers have have two rated currents which can be obtained by the different connection of two identical winding section, the terminals of identical windings are identified with the subscripts P1,P2,1,2. nma akımı 2x ( seri bağlantı anma akımı ) şekilde verilir. The rated current is given in the from 2 x rated current of the series connection. P1 1 2 S1 P2 P1 S2 S1 2 x x 0 12 P2 S2

15 Genel ilgiler / General Information yrı uçları bağlı, kademelenmiş primer sargıların anma akımları en küçük değerden başlayarak uç çıkarmak suretiyle birbirinden ayrılır. With tapped primary windings the rated currents related to the individual tappings are separated from each other by a semicolon starting with the smallest value. P1 S2 S1 S1 :...0 If various rated primary currents are obtained through tapping or reconnection of the secondary winding, the values are separated from each other by a dash, starting with the highest value. P2 P1 P2 1S2 2S2 3S2 4S2 S2 6S2 S1 1S2 2S2 3S2 4S2 S2 6S2 S1 S2 :...0 Çeşitli primer anma akımları sekonder sargının değişebilir bağlanmasıyla veya kademelerle elde edilirse, değerler birbirinden dışarıya çıkan uçlar vasıtasıyla en büyük değerden başlayarak ayrılabilir. P1 6P2 P2 4P2 3P2 2P2 1P2 6P2 P2 4P2 3P2 2P2 1P2 P1 0 0 URRNT TRNSFORMRS 0 0 KIM TRNSFORMTÖRLR Çalı ma ve Topraklama : Operation and arthing : kım transformatörleri devrede iken hiç bir zaman sekonder sargı açık bırakılmamalıdır. çık bırakıldığında tehlikeli olabilecek aşırı gerilimler ortaya çıkarak sargıların yanmasına neden olabilir. (özellikle yüksek akımlara ve yüksek çıkış güçlerinde). Transformatörlerin gerilim altında olmayan metal plakaları topraklama işareti yanındaki bağlantı civatası ile topraklanır. Sekonder sargının bir ucu güvenlik için topraklanmalıdır. (normal olarak S1 veya 1S1, 2S1 akım transformatörlerinde) kım transformatörlerinin primer sargı bağlantıları P1 ve P2 harfleri ile ve sekonder sargı bağlantıları S1 ve S2 harfleri ile tanımlanır. The secondary circuits of current transformers must never be left open when they are in operation because it is possible for dangerously high voltages to occur, especialy when heavy current and high output cores are involved. all non live metal parts of a transformers hava earthing sign. One terminal of the secondary winding shoul also be earthed (normally S1 or 1S1,2S1 etc. with current transformers.) 13

16 k m Transformatörleri / urrent Transformers TM // ahili kım Transformatörü Indoor urrent Transformer Tip: TM Type: TM ar Tip, Reçine öküm Narrow Type, ast Resin Teknik ilgiler / Technical ata 14 PR MR LNTI PRIMRY ONNTION F In 0 M In 2x F TM TM TM Vida / Legend Sıkma Tork / Strating torque 80 Primer terminal / Primary terminal... M Nm 40 Tip / Type Toprak terminal / Ground terminal... M8...8 Nm 0 In 4000 Sekonder terminal / Secondary terminal... M6...2 Nm Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP TM TM TM flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 7.2 kv12 kv 17. kv24 kv 36 kv nma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) kv28 kv 38 kv0 kv 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0µs) full wave 60 kv7 kv 9 kv12 kv 170 kv nma frekans / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz, Primer anma ak m / Rated primary current 4000 Primer ba lant lar / Primary reconnection 2x 2x600 Sekonder anma ak m / Secondary rated current 1, K sa süreli anma termik ak m Ith (1sn.) / Rated shorttime thermal current lth (1s) max. 60 k (max. 00 x In) nma dinamik ak m Idyn / Rated dynamic current ldyn 2. x Ith, max. 1 k K sa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon s n f / Insulation lass Çevre s s / mbient temperature Rak m / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 18 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand kg 222 kg

17 k m Transformatörleri / urrent Transformers T // ahili kım Transformatörü Indoor urrent Transformer Tip: T Type: T lok Tip, Reçine öküm lock Type, ast Resin Teknik ilgiler / Technical ata PR MR LNTI PRIMRY ONNTION F 1 M In 0 M F T T T T T In 2x Vida / Legend 80 T 40 Tip / Type Sıkma Tork / Strating torque Primer terminal / Primary terminal... M Nm 0 In 4000 Toprak terminal / Ground terminal... M Nm Sekonder terminal / Secondary terminal... M6...2 Nm Ölçüler / imensions (mm) T T T flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) T P / TYP 7.2 kv12 kv 17. kv24 kv 36 kv nma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) kv28 kv 38 kv0 kv 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0µs) full wave 60 kv7 kv 9 kv12 kv 170 kv nma frekans / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz, Primer anma ak m / Rated primary current 4000 Primer ba lant lar / Primary reconnection 2x 2x600 Sekonder anma ak m / Secondary rated current 1, K sa süreli anma termik ak m Ith (1sn.) / Rated shorttime thermal current lth (1s) max. 60 k (max. 00 x In) nma dinamik ak m Idyn / Rated dynamic current ldyn 2. x Ith, max. 1 k K sa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon s n f / Insulation lass Çevre s s / mbient temperature Rak m / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 2832 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand kg 400 kg

18 k m Transformatörleri / urrent Transformers T R YR ahili kım Transformatörü, Indoor urrent Transformer, ariyerli arrier Tip: T R YR Type T RRIR lok Tip, Reçine döküm lock Type, ast Resin Teknik ilgiler / Technical ata 21, PR MR LNTI PRIMRY ONNTION M12 H In 0 G M8 80 M F Tip / Type F G H T T T In 4000 Vida / Legend Sıkma Tork / Strating torque Primer terminal / Primary terminal... M Nm Toprak terminal / Ground terminal... M8...8 Nm Sekonder terminal / Secondary terminal... M6...2 Nm Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP T T T flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 6.3 kv12 kv 17. kv24 kv 36 kv nma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) kv28 kv 38 kv0 kv 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0µs) full wave 60 kv7 kv 9 kv12 kv 170 kv nma frekans / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz, Primer anma ak m / Rated primary current 4000 Sekonder anma ak m / Secondary rated current 1, K sa süreli anma termik ak m Ith (1sn.) / Rated shorttime thermal current lth (1s) max. 60 k (max. 00 x In) nma dinamik ak m Idyn / Rated dynamic current ldyn 2. x Ith, max. 1 k K sa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon s n f / Insulation lass Çevre s s / mbient temperature Rak m / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 2832 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand kg 400 kg

19 k m Transformatörleri / urrent Transformers TH // Harici kım Transformatörü Outdoor urrent Transformer Tip: TH Type: TH Reçine döküm ast Resin Teknik ilgiler / Technical ata PR MR LNTI PRIMRY ONNTION H 40 In 2 x In 600 H Rippes repage istance/mm TH TH TH Tip / Type In Vida / Legend Sıkma Tork / Strating torque Primer terminal / Primary terminal... M Nm Toprak terminal / Ground terminal... M8...8 Nm Sekonder terminal / Secondary terminal... M6...2 Nm Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP TH TH TH flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 6.3 kv12 kv 17. kv24 kv 36 kv nma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) kv28 kv 38 kv0 kv 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0µs) full wave 60 kv7 kv 9 kv12 kv 170 kv nma frekans / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz, Primer anma ak m / Rated primary current 0 Primer ba lant lar / Primary reconnection 2x 2x0 Sekonder anma ak m / Secondary rated current 1, K sa süreli anma termik ak m Ith (1sn.)/ Rated shorttime thermal current lth (1s) max. 60 k (max. 00 x In) nma dinamik ak m Idyn / Rated dynamic current ldyn 2. x Ith, max. 1 k K sa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon s n f / Insulation lass Çevre s s / mbient temperature Rak m / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 27 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand kg 60 kg

20 k m Transformatörleri / urrent Transformers T / ahili kım Transformatörü Indoor urrent Transformer Tip: T Type: T Reçine öküm ast Resin ara Tip usbar Type Teknik ilgiler / Technical ata Ø14 F H M G Tip / Type F G H Tip / Type T T T T 2 3 Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP T T flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 7.2 kv, 12 kv 17. kv, 24 kv nma izolasyon gerilimi (1dk.) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) kv, 28 kv 38 kv, 0 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0 µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0 µs) 60 kv, 7 kv 9 kv, 12 kv nma frekansı / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz Primer anma akımı / Primary rated current Primer ba lantılar / Primary reconnection Sekonder anma akımı / Secondary rated current Kısa süreli anma termik akımı Ith (1 sn.) / Rated shorttime thermal current Ith (1 s) , 0 k 0 k nma dinamik akımı / Rated dynamic current Idyn no limit Kısa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 00 N zolasyon sınıfı / Insulation class Çevre ısısı / mbient temperature Rakım / ltitude up to 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 18 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand. 18

21 k m Transformatörleri / urrent Transformers TY Harici kım Transformatörü, Outdoor urrent Transformer, Tip: TY Type: TY Ya lı Tip Oil Type 11 Teknik ilgiler / Technical ata Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP TY flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 36 kv nma izolasyon gerilimi (1dk.) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0 µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0 µs) 170 kv nma frekansı / Rated frequency 0 hz, 60 Hz Primer anma akımı / Primary rated current 0 Primer ba lantılar / Primary reconnection 2x 2x600 Sekonder anma akımı / Secondary rated current 1, Kısa süreli anma termik akımı Ith (1 sn.) / Rated shorttime thermal current Ith (1 s) nma dinamik akımı / Rated dynamic current Idyn max. 60 k (max.00 x In) 2. x Ith, max. 1 k Kısa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon sınıfı / Insulation class Çevre ısısı / mbient temperature Rakım / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 12 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand. 19

22 k m Transformatörleri / urrent Transformers TSG / ahili kım Transformatörü Indoor urrent Transformer Tip: TSG Type: TSG Reçine öküm ast Resin Geçit Tipi ushing Type Teknik ilgiler / Technical ata Tip / Type F G TSG TSG Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) TSG TSG 17. kv, 24 kv 36 kv nma izolasyon gerilimi (1dk.) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) 38 kv, 0 kv 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0 µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0 µs) 9 kv, 12 kv 170 kv nma frekansı / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz Primer anma akımı / Primary rated current 0 Sekonder anma akımı / Secondary rated current 1, Kısa süreli anma termik akımı Ith (1 sn.) / Rated shorttime thermal current Ith (1 s) max. 60 k (max. 00 x In) nma dinamik akımı / Rated dynamic current Idyn 2.xlth, max. 1 k Kısa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon sınıfı / Insulation class Çevre ısısı / mbient temperature Rakım / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 40 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand. 0 kg

23 Genel ilgiler / General Information GR L M TRNSFORMTÖRLR VOLTG TRNSFORMRS Gerilim Transformatörleri: Voltage Transformers: ndüktif gerilim transformatörleri pratik olarak yüksüz çalışan bir düşük güç transformatörüdür. Gerilim transformatörleri bağlı koruma çevrelerini ve ölçü aletlerini primer tarafından anma geriliminden izole ederler ve sekonder gerilimi pratik bakımından primer gerilimiyle orantılı ve uygun biçimde bağlandığında, primer gerilimiyle sekonder gerilimi arasındaki faz farkı yaklaşık olarak O olan bir ölçü transformatörüdür. Gerilim transformatörlerinin yalnızca bir nüvesi vardır ve genellikle bir sekonder sargısı bulunur. Gerektiğinde tek kutuplu transformatörlerde sekonder sargısına (ölçme sargısına)ilaveten toprak kaçağı sargısı ile de techiz edilir. Inductive voltage transformers are low power transformers which operate at practicaly no load. They isolate the primary side rated voltage from the connected instruments and protection circuits and convert the primary voltage into a measurable secondary voltage which is ture in magnitude and phase. Voltage transformers have only one secondary winding.if necassary,single bushing transformers are provided with a winding for earth fault detection to the secondary winding i.e.the instrument winding. nma Gerilimi Un: (rms de eri kv) Rated Voltage: Un nma gerilimi (primer ve sekonder): Transformatörün etiketinde verilen gerilim değerleri.gerilim transformatörü üç fazlı sistemde faztoprak arasına bağlandığında faznötr gerilimi anma gerilimidir. (U 3), fazfaz arasına bağlandığında fazfaz gerilimi anma gerilimidir (U). Um Primer anma 2 kv'a kadar 3,, 6,,1,, 2, 31., veya bu değerlerin 3'e bölünmesi ( r.m.s. value in kv ) Rated voltage primary and secondary the voltage values given on the rating plate of the transformer.if a voltage transformers is connected between line and earth in a three phase system the line to nautral voltage is the rated voltage. Wxcept for the earth from U 3 where U is the line to line voltage Sekonder anma gerilimleri 0, 1, 1 V veya bu değerlerin 3'e bölünmesi Um Rated primary voltage Rated secondary voltage up to 2 kv kv or the values divided by 3 0, 1, 1 V or the values divided by 3 nma Gerilim Yükseltme Katsayısı: Rated Voltage Factor: nma gerilimi yükseltme katsayısı tek kutuplu gerilim transformatörlerinin primer sargısının topraklama koşullarına bağlı olarak en yüksek işletme gerilimidir. (esleme sisteminin tipine göre 1. veya 1.9 Un This is the multiple of the rated voltage to which single bushing voltage transformers may be subjected for a limited time with regard to tempareture rise ( N ) nma önü türme Oranı: Kn Rated Transformation Ratio: Kn Gerilim transformatörünün anma dönüştürme oranı, primer anma geriliminin sekonder anma gerilimine oranıdır. (örneğin; / 0 V gibi) The ratio of the rated primary voltage to the rated secondary voltage Yalıtım üzeyleri: Insulation Levels: Gerilim transformatörlerine uygulanan test gerilimi alternatif akımdır. (0 Hz veya 60 Hz) Tek kutuplu gerilim transformatörlerinde sargı ile toprak arası 2 kv da test edilir. Yüksek frekanslı alternatif akım endüklenen gerilim testi için kullanılır. arbe dayanım gerilimi: tmosferik olaylar sonucu oluşan aşırı gerilimlerin etkisinde bulunan tesislerde kullanılan gerilim transformatörlerinin primer devreleri, en yüksek şebeke gerilimi ve yalıtım düzeyine karşılık gelen darbe gerilimi ile test edilir. lternative test voltage applied to the voltage transformer current. (0 Hz or 60 Hz) singlepoletoground voltage winding transformers 2 kv alternating current induced voltage test is also used to be tested. Highfrequency alternating current is used for induced voltage test Impulse withstand voltage: the influence of atmospheric overvoltages as a result of events in the primary circuits of voltage transformers used in plants, corresponding to the highest level of supply voltage and the insulation is tested with impulse voltage. Uzun Süreli nma kımı: (rms de eri ) Rated long duration current: Toprak kaçağı (artık gerilim) sargısının uzun süreli anma akımı, toprak kaçağında primer anma geriliminin 1.9 katına yükselmesi ile bu sargının 4 veya 8 saat süre ile dayanabileceği akımdır. rtık gerilim sargısı, anma yükü ile yüklendiğinde şartnamede öngörülen transformatörün sıcaklık artışı K'dan daha fazla olmamalıdır. ( r.m.s. value in ) The rated long duration current of the earth fault detection winding is the current which this winding is able to withtand for 4h or 8h in the event of an earth fault at 1.9 times the rated primary voltage when the remaining windings are loaded with their rated burden witout the permitted temperature rise at any part of the transformer being exceeded by more then K. Sekonder Sınır Termik Yük kım: (rms de eri ) Secondary Limiting Thermal urden urrent: Transformatörün müsade edilen sıcaklık artışına yükselmeksizin, toprak kaçağı sargısı yüksüz iken ve primer anma geriliminde, sekonder sargısının dayanabileceği akımdır. ( r.m.s.value in ) This is the current that the secondary winding of the transformer is able to withstand continuosly at rated primary voltage and without load on the earth permited temperature ride at any part of the transformer being exceeded 21

Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer. Kablo Tipi Akım Transformatörü Cable Type Current Transformer

Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer. Kablo Tipi Akım Transformatörü Cable Type Current Transformer Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer Primer iletkeni (sargısı) bulunmayan, ancak primer yalıtımı olan, doğrudan doğruya bir iletken ya da bara üzerinden bağlanabilen akım transformatörüdür.

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Duvar Geçit İzolatörleri

Duvar Geçit İzolatörleri İzolatör / Insulator Duvar Geçit İzolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine girişinde kullanılan ve iletkeni duvara karşı izole

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Genel: Ölçü cihazları tesislerin ne kadar enerji tükettiğinin belirlenmesinde veya arıza durumlarının oluştuğunun belirlenmesinde kullanılan cihazlardır. A kwh

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

KCT Serisi. Akım Trafoları

KCT Serisi. Akım Trafoları KCT Serisi Akım Trafoları KLEMSAN alçak gerilim akım transformatörleri istenilen güç ve doğruluk değerlerinde 20 A den 5000 A e kadar olan primer akımlarını 1 A veya 5 A değerinde sekonder akıma dönüştürürler.

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ ELEKTRONİK ÖLÇÜ TRAFOLARI

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ ELEKTRONİK ÖLÇÜ TRAFOLARI ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ ELEKTRONİK ÖLÇÜ TRAFOLARI Sadettin GÜLDAR Elektrik Mühendisi 10.10.2012 İÇİNDEKİLER Genel Standartlar,Mevzuat Akım Trafoları Gerilim Trafoları Elektronik Ölçü Trafoları GENEL Ölçü

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

Dahili Mesnet zolatörleri

Dahili Mesnet zolatörleri Bu tip mesnet izolatörler, bina içi bara mesnet ve ay r c mesnet izolatörleri olarak kullan l rlar. Üretim program m zda yer alan bu tür izolatörler afla da gösterilen gruplara ayr l r: - DIN 48100-48102

Detaylı

OG AKIM & GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ

OG AKIM & GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ Güven veren mühendislik OG AKIM & GRİLİM TRANSFORMATÖRLRİ VOLTAJ / AKIM / RING TIP OGN24 - OGN36 G12 - G24 OAN12 - OAN36 OANB 36 SRİSİ A12 - A24 SRİSİ KAT & BUSHING Saudi Cable Company 2 LIMSAN.COM 3 Güven

Detaylı

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA, Fider Yöetim Rölesine; TEDAŞ Şartnamesinde geçen tüm Tip Testleri uygulanmış ve başarılı bulunmuştur. Tedaş Şartnamesini karşılar ve fazlasıyla

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! AG AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! AG AKIM TRANSFORMATÖRLERİ Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ISO 9001 : 2008 içindekiler Teknik özellikler 3 Akım transformatörlerinin sekonder uçlarının 4 açık kalmamasının önemi Akım transformatörlerinin gücünün belirlenmesi 4 Akım

Detaylı

Arıza Giderme. Troubleshooting

Arıza Giderme. Troubleshooting Arıza Giderme Sorun Olası Nedenler Giriş Gerilimi düşük hata mesajı Şebeke giriş gerilimi alt seviyenin altında geliyor Şebeke giriş gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartı hatası

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti.

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ Features: Özellikler: Controller measures and displays various electrical parameters such as Voltage, current,active power, Reactive power,

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

Harici Mesnet zolatörleri

Harici Mesnet zolatörleri Harici Mesnet zolatörleri Bu tip mesnet izolatörler, orta gerilim bina d fl bara mesnet ve ay r c mesnet izolatörü olarak kullan l r. Üretim yelpazemizde yer alan izolatörler afla da gösterilen gruplara

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables 6 A brand of the 8 Alçak Gerilim Kabloları Low Voltage Cables YE3V / NXY XY Protothen -X Yalıtkanlı Enerji Kabloları

Detaylı

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 -

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 - 2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV a3- EA4KDL/EA4K6DL/EA5KDL/EA6KDL a4- EA3KBU a5-ea10ktlpv/ea12ktlpv/ea15ktlpv A6- EA

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors

Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors P r o d u ct C a ta l ogue Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors ATEX 9/9/EC Direktiflerine uygundur. according to ATEX 9/9/EC Directive Merkez Motor Avrupa Yakası Terazidere

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ ENERJI KONTROL ALTINDA KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 2 Yıl Garanti Kolay Montaj Tüm Kombilere Uyumlu Üstün Kalite Yüksek Teknoloji Güvenilir Bağlantı Ergonomik Tasarım Energy Regülatörler, kombi ve diğer ev

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Bilgi Teknolojileri için Parafudurlar Surge Protective Devices for IT Systems

Bilgi Teknolojileri için Parafudurlar Surge Protective Devices for IT Systems L CD 5-0 LPZ 0 A - veya daha yüksek bölgeler için, doğrudan korunacak cihaza bağlanarak kullanılırlar. Dengeli veya dengesiz arayüzlü kablolu ölçü ve kontrol sistemlerinde kullanılırlar. IEC 66-, GB 880.

Detaylı

Akým Transformatörleri ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Akým Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatasý Grafiði Sipariþ Kodlarý Teknik R

Akým Transformatörleri ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Akým Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatasý Grafiði Sipariþ Kodlarý Teknik R www.federal.com.tr Akým Transformatörleri ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Akým Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatasý Grafiði Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler TS EN 01 EN 01 IEC 01 Montaj

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

ASTOR Transformatör kullanılan projelerden bazıları;

ASTOR Transformatör kullanılan projelerden bazıları; Güç transformatörü üretimimiz 2002 yılında Transtek firmasının devralınması ile başlamıştır. Transtek, transformatör üretimine 1976 yılında başlamış ve bir çok güç transformatörü üretimi gerçekleştirmiş

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri. Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir.

9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri. Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir. 9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir. Transformatörler, akım ve gerilim değerlerini frekansta değişiklik yapmadan ihtiyaca göre

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables 13 A brand of the 229 Özel Kablolar Special Cables Yassı Asansör Kontrol Kabloları Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F 300/500

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables 7 A brand of the 99 Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Enerji

Detaylı

40 yıllık KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER. deneyim. Transforming Supporting

40 yıllık KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER. deneyim. Transforming Supporting 40 yıllık deneyim KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Transforming Supporting KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Uygulama KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri; Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJİ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Panolar: OG AG Panolar: 1 Devre kesici kompartmanı 2 Ana bara kompartmanı 3 Kablo kompartmanı 4 Alçak gerilim kompartman1 5 Ark gaz tahliye kanalı 6 Akım trafoları

Detaylı

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ AC İN Genel olarak yüksek alternatif gerilimler,yüksek gerilim generatörleri ve yüksek gerilim transformatörleri yardımıyla üretilir. Genellikle büyük güçlü yüksek gerilim generatörleri en çok 10 ile 20

Detaylı

Örnek Uygulamalar Sampels of applications

Örnek Uygulamalar Sampels of applications 04 LABEO Daha fazla alan ihtiyacınız için JEAN MÜLLER in yeni Saha Dağıtım Panoları More space for your ideas The new cable distribution cabinet of JEAN MÜLLER Örnek Uygulamalar Sampels of applications

Detaylı

Değerli İş Ortaklarımız,

Değerli İş Ortaklarımız, Değerli İş Ortaklarımız, Eta Transformatör İmalat Sanayi 1988 yılında alçak gerilim transformatör imalatı yapmak amacıyla kurulmuştur. Kaliteleri tasdiklenmiş ürünlerimiz kısa zamanda ihracatçı firmaların

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Sensörler. Sensors. S Serisi Yaklaşım Anahtarları. S Series Proximity Switches. Endüktif Yaklaşım Anahtarları. Inductive Proximity Switches

Sensörler. Sensors. S Serisi Yaklaşım Anahtarları. S Series Proximity Switches. Endüktif Yaklaşım Anahtarları. Inductive Proximity Switches Sensörler Proximity Switches S Serisi Yaklaşım Anahtarları S Series Proximity Switches Genel Özellikler 3 General Specifications 3 ndüktif Yaklaşım Anahtarları Teknik Özellikler 4 Boyutlar 5 Inductive

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Büyük Akım ve Gerilimlerin Ölçümü Ölçü Transformatörleri Ölçü Transformatörleri Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde;

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri SF Serisi Seviye ontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 3 obra afalı 4 Ampul afalı 5 Boyutlar 5 SF Series Level

Detaylı

Hafta #3 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Kondansatörler» ELMU4087 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

Hafta #3 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Kondansatörler» ELMU4087 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK Hafta #3 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Kondansatörler» 1 KONDANSATÖR 2 KONDANSATÖR { İtalyanca: Condensatore } { İngilizce: Capacitor } d area +Q A Electric field strength E

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

SMART BANK AKILLI BANK

SMART BANK AKILLI BANK d SMART BANK AKILLI BANK Features: Özellikleri: The Smart Bank has following Features. aşağıdaki özelliklere sahiptir. The Smart Bank consist of M.S. cubical structure, Procap make Controller, Solid Dielectric

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI OPEN RACK SUBSTATION BANK AÇIK RAF TRAFO MERKEZİ BANKI MEDIUM VOLTAGE PAD MOUNTED CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM

Detaylı

L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS

L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS 1- Design a coupled line 5th order 0.5 db equal-ripple bandpass filter with the following characteristics: Zo = 50 ohm, band edges = 3 GHz and 3.5 GHz, element values of LPF prototype are with N = 5: g1

Detaylı

Pedallar. Foot Switches

Pedallar. Foot Switches PDK, PPK, PDN Serisi Pedallar Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 3 PDK, PPK, PDN Serileri Pedallar n Seçim Tablosu 4 PDK, PPK, PDN Serileri Pedallar & Aksesuarları 5 Boyutlar 6 PDK, PPK, PDN Series General

Detaylı

YENİ NEW 2.4 NHT DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILAR HRC VERTICAL TYPE FUSE DISCONNECTORS

YENİ NEW 2.4 NHT DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILAR HRC VERTICAL TYPE FUSE DISCONNECTORS NHT DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILAR HRC VERTICAL TYPE FUSE DISCONNECTORS YENİ NEW 2.4 1969 dan beri aydınlığa giden yol Way to brightness since 1969 DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILAR Ürün Tanımı Dikey

Detaylı

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS Projenizin gizli değeri Hidden value of your project VE POMPA S AND PUMPS İÇİNDEKİLER INDEX Açıklamalar.................. 2 Instructions Ürün gamı.................. Product range 6".................. 5

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Otomotiv Kabloları Automotive Cables

Otomotiv Kabloları Automotive Cables Otomotiv Kabloları Automotive Cables 12 A brand of the 223 Özel Kablolar Special Cables Özel PVC Yalıtkanlı Otomotiv Kabloları Special PVC Insulated Automotive Cables FLRY-A DIN 72551 / ISO 6722 FLRY-B

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

GENETEK. Güç Sistemlerinde Koruma Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK. Güç Sistemlerinde Koruma Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Güç Sistemlerinde Koruma Eğitimi Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ Telefon-Faks:

Detaylı

TECHNICAL INFORMATIONS

TECHNICAL INFORMATIONS TECHNICAL INFORMATIONS EBM Endüstriyel Tip Fişler ve Prizler Industrial Type Plugs and Sockets Industrie-Stecker und Buchs... Kontak Sayısı Number of Contacts Anzahl der Kontakte 4P+E 10,16,24,32(2x16),48(2x24)+PE

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY Teknik Özellikler 1.Standartlar : IEC 60947-4-1, TS EN 60947-4-1 2.Depolama Sıcaklıı : - 40 0 C +70 0 C 3.Çalıma Sıcaklıı :

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları

TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları Symbols of TS Corresponding to VDE Harmonize Tip TS Harmonized code TS Harmonize Tip VDE Harmonize code VDE TS-HAR Anma Gerilimi Yalıtkan Cinsi ICE NO. Rated Voltage Material

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TRANSFORMATÖRLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER TRANSFORMATÖRLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Tüm sarımlarda bakır iletken kullanılır ve bu iletkenlerin izolasyon malzemeleri belirlenmiş izolasyon sınıflarına uygundur. Genellikle tüm ELEKTRA transformatörleri

Detaylı

: Saf kil, Alüminyum Silikat; Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O. Feldspat : Potasyum Alüminyum Silikat; K.Al.Si 3 O 8 veya K 2 O.Al 2 O 3.

: Saf kil, Alüminyum Silikat; Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O. Feldspat : Potasyum Alüminyum Silikat; K.Al.Si 3 O 8 veya K 2 O.Al 2 O 3. 4. İZOLATÖRLER İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya ve/veya faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya yararlar. Bir izolatör aşağıdaki temel özellikleri taşımalıdır: Elektriksel

Detaylı

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları Otomatik Kot Kurutma Fırını, işletmenin iş akışı veya yerleşim planına göre U önüşlü ya da Tünel Tip olarak seçilir. Fırınlarda termoblok (ısıtma ünitesi) fırının

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI Özgür GENCER Semra ÖZTÜRK Tarık ERFİDAN Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli San-el Mühendislik Elektrik

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD 238239 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 50181 Nisan 2004 ICS 29.080.20 GEÇİŞ İZOLÂTÖRLERİ-FİŞ TİPİ-SIVI İLE DOLDURULMUŞ TRANSFORMATÖRLER DIŞINDAKİ DONANIM İÇİN KULLANILAN, GERİLİMİ 1 kv UN ÜSTÜNDE

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ EK:1 Standartlar 1. Tavsiye G.703 PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ 2. Tavsiye G.704 SYNCHRONOUS FRAME STRUCTURES

Detaylı

LIQUID RECEIVERS - CODE DESCRIPTION LİKİT TANKLARI - KOD TANIMI

LIQUID RECEIVERS - CODE DESCRIPTION LİKİT TANKLARI - KOD TANIMI LIQUID RECEIVERS - CODE DESCRIPTION LİKİT TANKLARI - KOD TANIMI Liquid receiver - without any accessories Likit tankı - aksesuarsız V9A.33b.100.A5.A5.F4.F5 NPT Connection NPT Bağlantısı [ F4 ] V 9 A 33b

Detaylı

BC-M150. Battery Charger. Genel Bakış

BC-M150. Battery Charger. Genel Bakış BC-M150 Battery Charger Genel Bakış Versatile battery charger with the ability to charge conventional Li-ion, large capacity BPM100 and Ni-MH batteries (suitable for use with BP-M50, BP-M100 and BP-IL75).

Detaylı

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI 11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI NİSAN 2016 T-KON Serisi Güç Kondansatörleri T-KON Serisi Güç Kondansatörleri Teknik Bilgiler Standartlar IEC 60831-1/2 Çalışma Ömrü Çalışma

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Fan Coil. Floor Type Wall Type Ceiling Type High Pressure Type. Döşeme Tipi Duvar Tipi Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip E11-114/1.A

Fan Coil. Floor Type Wall Type Ceiling Type High Pressure Type. Döşeme Tipi Duvar Tipi Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip E11-114/1.A an oil 11-114/1. öşeme Tipi uvar Tipi Tavan Tipi Yüksek asınçlı Tip loor Type Wall Type eiling Type High Pressure Type ihaz Tanımı Unit escription RY an oiller, N ISO 01 : 8 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

A

A Ölçü letleri Ölçü letleri SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72 6/5 2 1 2 1.5 ~ S-96 1/5 SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72 6/5 2 1 2 1.5 ~ S-96 1/5 2 3 4/5 T:15min 2 4/5 T:15min SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı