Ölçü Transformatörleri Instrument Transformers

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ölçü Transformatörleri Instrument Transformers"

Transkript

1 Ölçü Transformatörleri Instrument Transformers

2 Firmamız sit lektrik, 00 y l nda alçak ve orta gerilim ölçü trafolar, güç kondansatörleri, mesnet izolatörleri, kapasitif izolatörleri ve pano yard mc malzemeleri üretimi ile baþlayarak sektörün öncü firmalar ndan biri haline gelmiþtir. y ll k deneyimli kadrosu ve tecrübesiyle m 2 kapal alana sahip yeni tesislerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Her türlü ihtiyaca, yenili e cevap verebilmek ad na yap lan r&ge çal þmalar, ileri teknoloji kullan m yla talepleri zaman nda ve kalitesinden ödün vermeden hizmet vermeyi kendine ilke edinmiþtir. sit lektrik, iç ve d þ pazardaki konumunu artt rarak uzun vadede gerek yurtiçi gerekse yurtd þ nda müþteri ihtiyaçlar na yönelik üretim ve teknoloji kullan m n artt rmaya devam ettirmektedir. Ürün çeþitlili i, h zl ve kaliteli hiz bout Us sit lectric, founded in year 00, is one of the leader companies in low and medium voltage instrument transformers, power capacitors, post insulators, capacitive insulators and panelboard equipments. competent team with over years of experience continues to serve in the new production area of sq meters of interior space. In order to fulfill all requests of the market, and to do so without compromising quality, R& practices and cutting edge technology is facilitated. sit lectric aims to increase production capacity and technology utilization in parallel to the clear target of better positioning in international and local business. High flexibility in production, customer oriented services and quality control mechanisms are key target indicators for our company.

3 met anlay þ ile müþteri odakl l n sürdürerek pazardaki de iþimlere h zl ve kal c çözümler getirerek ihtiyaçlar zaman nda karþ lamay hedeflemiþtir. sit lektrik sahip oldu u ISO 9001: 08 kalite ve ISO 14001: 04 çevre belgelerinin yan s ra OHSS 18001: 07 belgesi ile de çal þanlar n n emniyetli ve sa l kl bir çal þma ortam na sahip oldu u tescillenmiþtir. Kalite ve çevre yönetiminin gereklili ine ek olarak iþ sa l ve güvenli i sa lanmas konusunda planl ve sistemli çal þmalar n n yürütülmesi sürekli iyileþtirilerek korunabilmesi için gereken çal þmalar devam ettirilmektedir. Tüm bunlar n yan s ra, sit lektrik, ''Ölçü letleri Ulusal Tip Onay elgesine de sahiptir. sit lektrik, 09 y l nda yeni tesislerine taþ narak, kapasitesini iki kat artt rm þ, hizmet ve kalite anlay þ n üst seviyeye ç kararak uluslar aras alanda faaliyetlerine devam etmektedir. sit lectric holds ISO 9001: 08, ISO 14001: 04 and OHSS 18001:07 certifications that represent the safe and healthy work environment of our premises. Sustainable quality and environment management is achieved by our tight focus on these areas as well as our efforts to keep the work environment safe for our employees. esides these, sit lectric holds International Measurement evices pproval certifications. sit lectric moved into their new facilities in 09, increasing the production capacity twofold while serving the international market with high quality and service levels.

4 Sertifikalar / ertificates 2

5 çindekiler / Index k m Trafolar / urrent Transformers Genel ilgiler / General Information... 4 TM //...14 T //...1 T R YR...16 TH //...17 T /...18 TY...19 TSG /... Gerilim Trafolar / Voltage Transformers Genel ilgiler / General Information...21 VTM //...2 2VTM //...26 VT /...27 VTH // VTH // VTF //... VTF //...31 VTY...32 Toroidal / Toroidal urrent Transformers Genel ilgiler / General Information...33 H...34 PT...3 KLO T P / RING TYP...36 KLO T P / L TYP...37 zolatörler / Insulators Genel ilgiler / General Information...38 MSNT ZOLTÖRÜ / Post Insulators...39 H L N HR Y GÇ T ZOLTÖRÜ / Indoor to Outdoor olt ushing Insulators...40 H L N H L Y GÇ T ZOLTÖRÜ / Indoor to Indoor olt ushing Insulators...41 TRIKR / Wall ushing...42 i er Ürünler / Other Products GR L M GÖSTRGS ve KOKS YL KLO / Voltage Indicator nd oaxial able

6 Genel ilgiler / General Information KIM V GR L M TRNSFORMTÖRLR URRNT N VOLTG TRNSFORMRS Ölçü Transformatörleri: Instrument Transformers: Primer þebeke büyüklüklerini (ak m/gerilim), ölçü/kay t aletleri, sayaç röle vb. cihazlar n ölçü s n rlar dahiline düþüren ve bu cihazlar n þebekeden yal t lmas n sa layan transformatörlerdir. n instrument transformer is a piece of electrical equipment which converts primary electrical values current or voltage into comparable secondary values which are suitable for the devices to which it is connected, e.g. measuring instruments, meters protection relays, etc. Primer Sarg : Primary Winding: önüþtürülecek ak m veya gerilimin uygunland sarg d r. The primary winding is the one to which the current or voltage to be measured is fed. Sekonder Sarg : Secondary Winding: Ölçü transformatörünün; ölçü aletleri, sayaç, röle vb. cihazlar besleyen sarg d r. The secondary winding is the one to which the measuring instuments, meters, protection relays, etc.ar conected. S n f: ccuracy lass: ir ölçü transformatöründe hatalar n, belirli kullan m koþullar alt nda, kabul edilebilir s n rlar n veren bir deyimdir. designation assigned to a current and voltage transformers errors of which remain within the specified limits under prescribed conditions of use. n Yüksek ebeke Gerilimi: Highest System Voltage Um: Normal iþletme koþullar alt nda þebekenin faz iletkenleri aras nda herhangi bir an ve þebekenin herhangi bir noktas nda (ar zalar ve büyük yüklerin devreye al nmas /ç kar lmas hallerindeki geçici rejimlerin d þ nda) oluþabilecek en büyük gerilimin kv olarak etken de eridir. This is the r.m.s. value in kv of the maximum supply system phase to phase voltage under normal operating conditions and occurring at any time or place for which the insulation is designed. Voltage transients due to disturbances or the sudden tripping of large loads are not taken into account. nma Yalıtım Gücü: Rated Insulation Power: ağıl yalıtım gücünü harfler ile ifade etmek için standart anma geriliminin nümerik değeridir. Relative standard for insulation rated voltage of the power to express the numerical value of letters. nma Yalıtım Seviyesi: Rated Insulation Level: Ölçü transformatörünün dielektrik zorlamalara karşı dayanma yeteneğine karşı dayanma yeteneğini belirten ve şebeke frekanslı dayanım gerilimi değerinin ayrı ayrı verilmesi ile ifade edilir. Transformer to measure the ability to withstand dielectric stresses that the ability to withstand and power frequency withstand voltage is expressed by the value given separately. nma önü türme Oranı: Rated onversion Rate: Primer anma büyüklükleri ile sekonder anma büyüklükleri arasındaki orandır. kım transformatörleri için: I1N / I2N Gerilim transformatörleri için: U1N / U2N Örneğin: 0 /, / 0 V Primary and secondary nominal size is the ratio between nominal sizes. For current transformers : I1N / I2N Voltage transformers : U1N / U2N For example : 0/, /0 V nma Yükü: Rated Load: ir ölçü transformatörünün anma yükü;doğruluk için aranan özelliklerin belirlenmesinde güç faktörü cos değeridir. Transformer rated load is a measure for the accuracy in determining the power factor of the features required to be searched for with the underlying value of the load nma Çıkı Gücü: Rated Output Power: Ölçü transformatörlerinde sekonder devreye,nominal sekonder yük bağlı iken; nominal akım (veya gerilim)değeri ile belirli bir güç katsayısı altında icra edilen gücün V olarak verilen değeridir. nma çıkış gücü transformatörün etiketinde V olarak belirtilir. Measuring transformers secondary circuit, is connected to the nominal secondary load, the nominal current (or voltage) with the value of the power exercised under a specific power factor of the transformer nameplate V Nominal Frekans: Rated Frequency: Transformatörün ba land ve dizayn nda esas al nan þebekenin frekans d r. This is the frequency for which the current and voltage transformers is designed it is given in "Hz" on the raring plate. Kontrüksiyon Tipleri: Types of onstruction: Ölçü transformatörleri çal þma þartlar ve kullan ld klar tesisat n özelliklerine göre çeþitli tiplerde imal edilir. Instrument transformers are produced in varius types of construction to in various types of construction to suit the numerous different to which they are subjected. k m Transformatörleri: urrent Transformers: Mesnet tip ak m transformatörü,in 42600'e göre blok dizayn tek iletkenli tip (primer baral ak m transformatörü); geçit tipi ak m transformatörü, tek iletkenli tip; harici geçit ve bara tipi ak m transformatörü; harici mesnet tipi ak m transformatörü vb. * Indoor, insulator type current transformers, post and block design to IN * Indoor, insulator type current transformers,single conductor type (e.g. bar primary) * Indoor, bushing type current transformers, wound primary,flat connection * Indoor, bushing type current transformers, single conductor type * Outdoor, insulator type current transformers 4

7 Genel ilgiler / General Information KIM V GR L M TRNSFORMTÖRLR URRNT N VOLTG TRNSFORMRS Gerilim Transformatörleri: Voltage Transformers: ahili tek veya çift kutuplu gerilim transformatörleri, IN normlarına göre dahili tek veya çift kutuplu küçük dizayn gerilim transformatörleri, harici tek veya çift kutuplu gerilim transformatörleri, yağlı harici tip gerilim transformatörleri vb. * Indoor, single or twin pole voltage transformers, IN design. * Indoor, single or twin pole voltage transformers, small design. * Outdoor, single or twin pole voltage transformers. * Indoor, twin pole voltage transformers. (power type up to 6 kv ) Yükseklik: ltitude: Verilen değerler deniz seviyesinden 00 m. (30 feet) yüksekliğe kadar geçerlidir. Yüksekliğin 00 m'yi aştığı tesislerde izolasyon kapasitesindeki azalma göz önüne alınmalıdır. Up to 00 m (30 ft) above sea level. For insallation altitudes in excess of 00 m above sea level the fall of in insulating capacity must be taken into account. a ıl Nem: Relative Humidity: ahili transformatörlerde % 80'e kadar, harici transformatörlerde ise %0'e kadar olabilir. ahili tip transformatörler yüksek nemli ortamlarda kullanılacaksa bu konu dikkate alınmalıdır. Indoor transformers up to % 80 Outdoor transformers up to % 0 If indoor transformers are used under conditions of high humidity and occasional condensation, e.g. the tropicalized version shoul be selected (FW 24 to IN 0016) Çevre Sıcaklı ı: mbient Temperature: n yüksek sıcaklık : 40º 24 saat süre içinde en yüksek ortam sıcaklığı : 3º ahili transformatörlerde en düşük sıcaklık : º Harici transformatörlerde en düşük sıcaklık : 2º Max. temperature : 40 Max. 24 hour average temperature : 3 Min. indoor transformer : Min. outdoor transformer : 2 Standartlar: Standards: Salt tesisleri için ölçü transformatörleri N yayınları ve de istenen şartları göz önüne alır. Instrument transformers for switchgear installations comply with the requirements of N or N "rules for current transformers" and voltage transformers systems over 1 kv. The following is a list of standards and rules applicable in Turkey and various foreign countries. Türkiye TS 6 N kım transformatörleri TS 718 N Gerilim Transformatörleri Turkey TS 6 N rules for current transformers TS 718 N rules for voltage transformers lmanya Ölçü transformatörleri standartları V 0414 bölüm 1'12.70 ndüktif akım trf. için özel standartlar bölüm 3/12.70 ndüktif gerilim trf. için özel standartlar. Germany Rules for instrument transformers V 0414 Section 1 / General rules for inductive current transformers. Section 3 / Special rules for induvtive voltage transformers elçika : NN 134 ngiltere : S 3938 ve 3941 Fransa : ve talya : I 13 1 sveç : SN merikan : NSI 7.13 International : N urrent transformers N Voltage transformers elgium : NN 134 ngland : S 3938 and 3941 France : and Italy : I 13 1 Sweden : SN US : NSI 7.13

8 Genel ilgiler / General Information KIM V GR L M TRNSFORMTÖRLR URRNT N VOLTG TRNSFORMRS Yalıtım Kapasitesi: Rated Insulation Level: Transformatörlerin yalıtım kapasitesi aşağıdaki testlerle kontrol edilir. The combination of voltage values which characterize the insulation of a transformer with regard to its capability to withstand dielectric stresses. arbe Gerilim Testi (Tip Testi): Impulse Voltage Test (Type Test): Yalnız dışa açık tesisler için uygulanır. This test is used to exposed installation. The test voltage shall be applied between the terimals at the primary winding and earth. ebeke Frekanslı Gerilim Testleri: Power Frequency Withstand Voltage Test: Şebekede meydana gelebilecek en yüksek gerilim ve transformatörün yalıtım seviyesine bağlı olarak, aşağıda verilen çizelgede belirtilen şartlara göre yapılır, harici tiplerde ise buna ek olarak yağmurdan etkilenen gerilim testi rutin olarak uygulanır. The prescribed r.m.s. value of sinusodial power frequency voltage that the equipment shall withstand during tests made, under specifed conditions and for a specified time usually not exceeding 1 min. Highest system voltage Rated power frqeuncy withstand voltage(rms) (oneminute) Impulse test voltage (1,2 / 0 s) kv n yüksek şebeke gerilimi ir dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi arbe test gerilimi (1,2/0 s) kv kv kv kv kv Kısmi e arj Testi: Partial ischarge Test: Ölçü transformatörlerinde yalıtım seviyesini kontrol etmek için, önceki testlere ek olarak kısmi deşarj testinin de yapılması gereklidir. Kısmi deşarj, bir izolasyan sistemine gerilim uygulandığında, belirli bir gerilim üzerine çıkıldığı zaman malzeme yapısında bulunabilecek bozukluklar sonucu meydana gelebilir. unun nedeni, alan dağılımının homojenliğinin bozulması ve malzemenin bazı bölgelerinde ulaşılan yüksek alan yoğunlukları sıvı ve katı izolasyonlarda görülebilecek hava kabarcıkları/boşluklarda delinme gerilim değerine ulaşılmasıdır. ynı şekilde metal parçalarının sivri uçları veya keskin köşeleri de dış kısmi deşarjlara kaynak oluşturabilir (korona). Kısmi deşarjlar ilk anda delinmelere neden olmamakla birlikte zamanla kimyasal ve termik etkiler aşırı ısınmaya neden olarak kanal deşarjlarına dönüşürler, izolasyon yapısı bozulur. Korona deşarjları ise gerilim genliğine bağlı olarak kısa süreli palsları oluştururlar. Sonuçta bir enerji kaybı meydana geldiği gibi, bu palsların neden olduğu elektromagnetik dalgalar radyo/haberleşme cihazlarında parazitik etkilere yol açarlar. u nedenle kısmi deşarjların belirli bir değeri geçmemesi istenir. n yüksek şebeke geriliminin Um = 3.6 kv'dan büyük olduğu kuru izolasyonlu endüktif trafolar rutin testi olarak kısmi deşarj testine tabi tutulurlar. Kısmi deşarj testinde aşağıda bildirilen değerler aşmamalıdır. In order check the insulation of current transformers and voltage transformers it is neccessary to perform a partial discharge test in addition to the previous tests mentioned. Partial discharge means any weak, shortduration, electrical discharge occurring at or in a test object when subjected to the applied voltage. The discharges occur as soon as the partial discharge inception voltage of the insulant is exceeded at any point. Relatively high field intensities are produced at sharp edges and tips of metal parts and also at voids and gas inclusions in solid or liguid insulants. The partial discharges behave like HF transmitters and generate a mixture of widely differing frequencies. Thermal energy and chemical energy are also produced and this can lead to deterioration of the insulation properties. Sistem topraklama tipleri seviyesi K deney gerilimi (etken) kv The partial discharge test on inductive transformers with solid insulation for voltages in excess of Um = 3,6 kv is performed as a routine test. Type of earthing of the system arth neutral system (earth fault factor 1.) Kabul edilebilir K Pc yalıtım tipi Sıvı içine daldırılmış Katı Nötrü topraklı (toprak Um 0 arıza faktörü 1.) 1.2 Um 3 Nötrü yalıtılmış veya 1.2 Um doğrudan topraklanmamış sistem (toprak arıza faktörü 1.) 1.2 Um 3 0 Isolated or noneffectively earth neutral system (earth fault factor 1.) 6 Type of instrument transformer P test voltage (r.m.s.) kv Permissible P level p Type of insulation immersed in liquid solid urrent transformer and phasetoearth voltage transformer Um Um 3 phase to phase voltage transformer 1.2 Um urrent transformer and phasetoearth voltage transformer 1.2 Um Um 3 phase to phase voltage transformer 1.2 Um

9 Genel ilgiler / General Information KIM V GR L M TRNSFORMTÖRLR URRNT N VOLTG TRNSFORMRS Kısa evre Gücü: Short circuit Rating: kım transformatörleri sargıları kısa süreli termik anma akımının termik etkilerine dayanabilecek şekilde yapılır. çma zamanı önden farklı ise, sürekli kısa devre akımı aşağıdaki gibidir. The windings of the current transformers are designed so that they can withstand the termal effects of the rated short time thermal currnts in accordance with N "Rules for current transformers "without sustaining damage. When the breaking time ( t ) is other than 1s the contiounus short circuit current IK is as follows. Ith² t Ith² 1s Kısa devre gücünün diğer ölçüsü dinamik anma akımıdır. V 414'de öngörülen düzene göre test edilir."a"mesafesi kutup merkezleri arasındaki "p"nin üç katına eşit olmalı ve "b" ve "c" nin mesafeleri "p" den küçük olmalıdır. I² K. t I² th. Is (to N for t s) nother measure of the short circuit rating is the rated dynamic current. It can be tested by means of the arrangement proposed in V 0414 ( see Fig. 1/1 ) The distance "a" should be equal to there times the distance between pole centres "p" and the distance "b" and "c" shoul be as small as possible, but not less than "p". a b c b c a a = 3p b,c > p a = 3p b,c > p k k p p Şekil 1 / 1 inamik kısa devre gücü için test düzeni Fig.1 / 1 Test arrangement for dynamic shortcircuit rating 7

10 Genel ilgiler / General Information KIM TRNSFORMTÖRLR URRNT TRNSFORMRS kım Transformatörleri: urrent Transformers: Primer sargıları üzerinden sisteme girerek sekonderlerine bağlanacak ölçü, kayıt, koruma / kontrol elemanlarının ilgili fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için gerekli sistemden geçen akımı güvenilir sınırlar içinde sağlayan küçük güçlü transformatörlerdir. u transformstörler, sekonder devrelerine bağlı olan cihazları şebekeden izole ederler ve magnetik devrelerinin özelliklerinden dolayı sistemde oluşabilecek aşırı akımların zararlı olabilecek etkilerini de ortadan kaldırırlar. kım transformatörleri, magnetik olarak tamamı ile izole edilmiş aynı veya farklı karekteristikli nüveler ile birden fazla sekonder sargıya sahip olabilirler. öylece bir transformatör, farklı aşırı akım faktörlerine sahip nüvelerle koruma ve ölçü devrelerini veya farklı doğruluk sınırlarına sahip nüve ile iki ayrı ölçü devresini besleyebilir. urrent transformers are low power transformers whose primary windings are in the main circuit and whose secondary windings are practically short circuited through the connected instruments, meters, relays or controllers. They isolate the instrument and protection circuit from the primary side and protect the devices against overload according to the transformers. urrent transformers can have several secondary windings with cores of identical or different characteristics completely isolated, magnetically, from each other. Therefore for example, they can be fitted with two instrument cores of different accuracy classes or with instrument and protection cores having different overcurrent factors. Ölçü kım Transformatörleri: Measuring urrent Transformers: u transformatörler, ölçü aletleri ve benzeri cihazlara sitem akımını, belirli bir oranda dönüştürerek uygulayan elemanlardır. current transformer intended to supply indicating instruments, integrating meters and similar apparatus. Koruma kım Transformatörleri: Protective urrent Transformers: u sınıfa dahil olan transformatörler özellikle koruma sistemlerinde kullanılmak üzere imal edilir. current transformer itended to supply protective relays. nma kımı (In): Rated urrent: In tikette verilen primer ve sekonder akımlarının anma değeridir. The value of the primary and secondary current on which the performance of the transformer is based Sürekli Termik nma kımı: Rated ontinuous Thermal urrent: Sekonder devre yükü anma yüküne eşit iken primerden transformatörde sıcaklık artışının belirli sınırları aşmadan, sürekli olarak geçebilecek akımdır. u değer 1.2 In veya akım alanı genişletilmiş transformatörlerinde 1. veya 2xIn alınır. The value of the current which can be permitted to flow continuously in the primary winding, the secondary winding being connected to the rated burden, without the temperature rise exceeding the values specified. nma ırı kım Faktörü: Rated Overcurrent Factor: Primer doğruluk anma akım sınırı bulmak için, primer anma akımı ile çarpılan değerdir. (Instrument Security Factor) The ratio of rated instrument limit primary current to the rated primary current. Kısa Süre Termik nma kımı (Ith): Rated Short Time Thermal urrent: Ith kım transformatörünün sekonderi kısa devre iken, herhangi bir hasara uğramadan 1 sn. süre ile dayanabileceği primer akımının etken değeridir. ( k veya... xin ) The r.m.s. value of the primary current which a transformer will withstand for one second without suffering harmful effects, the secondary winding being short circuited. inamik nma kımı (Idyn): Rated ynamic urrent: Idyn kım transformatörünün sekonderi kısa devre iken oluşan elektromagnetik kuvvetler nedeni ile herhangi elektriksel ve mekanik hasara uğramadan dayanabileceği primer akımının tepe değeridir. ( k ) The peak value of the primary current which a transformer will withstand without being damaged electrically or mechanically by the resulting electromagnetic forces, the secondary winding being short circuited. o ruluk Karekteristik Sınırları: urrent rror: kım transformatörlerinin akım hatası ( Fi ) primer amper sarımların tamamen sekonder amper sarımlara dönüştürülememesi nedeni ile ortaya çıkar. kım hatası % olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. Fi= Is. Kn Ip Ip The error which a transformer introduces into the measurement of a current and which arises from the fact that the actual transformation ratio is not equal to be rated transformation ratio. The current rerror expressed in percent is given by the formula: ε I=.0 % Kn. Is Ip Ip x 0 % where; : percentage current error Kn : is the rated transformation ratio Ip : is the actual primary current Is : the actual secondary current when Ip is flowing under the conditions of measurement. burada; Fi : %'de akım hatası Ip : Primer akımı Is : Sekonder akımı Kn : Nominal akım oranı εi 8

11 Genel ilgiler / General Information KIM TRNSFORMTÖRLR URRNT TRNSFORMRS Faz kayması, akım vektörlerinin yönü, ideal kayıpları sıfır olan bir transformatördeki faz farkı sıfır olacak biçimde seçilmek kaydı ile, herhangi bir akım transformatöründe primer ve sekonder akımları vektörleri arasındaki faz farkıdır. Faz kayması genellikle dakika veya santiradyan olarak belirtilir. (1 rad: 34.4 dakika) Sekonder akım vektörünün fazı, primer akım vektörünün fazından önce ise faz kayması pozitiftir. kım transformatörünün bileşik yanılgısı, primer ve sekonder akımlarının pozitif yönleri uçların işaretlenmesindeki kabullere uygun olmak kaydı ile sürekli çalışmada primer akımının ani değeri ile sekonder akımının ani değerinin anma dönüştürme oranı ile çarpımımın arasındaki farkın etken değeridir. ileşik yanılgı genel olarak primer akımının etken değerinin yüzdesi olarak aşağıdaki formülle verilir. omposite rror: Under steady state conditions, the r.m.s. value of the difference between the instantaneous values of the primary and secondary current multiplied by the rated transformation ratio, the positive sıgns of the primary snd secondary current corresponding to the convention for terminal markings. The composite error is generally expressed as a percentage of the r.m.s. values of the primary current according to the formula T 1 Tc 0 Fg=0 (Kn.İ1İs)2 dt1 0 1 Ip T 0 I1 T T : Peryot ( s ) Kn : Nominal akım oranı I1 : Primer akımın etken değeri ( ) rms İ1 : Primer akımının ani değeri ( ) Is : Sekonder akımının ani değeri ( ) Fg : ileşik hata where ; Kn : rated transformation ratio Ip : r.m.s. value of the primary current İp : Instantaneous value of the primary current Is : Instantaneous value of the secondary current T : uration of one cycle o ruluk Sınıfı ndeksi : ccuracy lass Index: Ölçü akım transformatörlerinin sınıf indeksi denilen ve bir sayı ile ifade edilen doğruluk sınıfı, primer anma akımı ve anma yükünden yüzde olarak, akım hatasının her sınıf için izin verilebilen üst sınırını belirler. Koruma akım transformatörünün doğruluk sınıfı (sınıf indisi) doğruluk sınıfına karşılık olan sınır anma akımından ve anma yükündeki bileşik hatanın üst değerini ifade eder, P harfi ile gösterilir. Measuring current transformers of accuracy class class which is represented by a number called the index, primary rated current and rated burden as a percentage, the current upper limit of allowable error for each class. Protection current transformer accuracy class (class index) corresponds to accuracy class rated the border and commemoration of the error in the load current of the upper value refers to the compound with the letter P is displayed. nma gücü V Sınıf şırı akım katsayısı lass Over current factor Rated power Metering and instrument cores Ölçü nüveleri Fs Fs Fs Fs 0.2s 1 Fs Fs 0.2s 1 Fs Fs 0. 1 Fs 0. 1 Fs Fs 1 1 Fs 1 1 Protection cores Koruma nüveleri P 1, P 1, P 1, P 1, 1, 1, Pgen 1, P* Pgen 1, P* *Limits of current enlarged % 1, %,% 0 9

12 Genel ilgiler / General Information KIM TRNSFORMTÖRLR URRNT RNSFORMRS o ruluk Sınırları: ccuracy Limits: Herhangi bir doğruluk sınıfından verilen bir akım transformatörünün, doğruluk sınırları, doğruluk sınf tablosunda verilen değerlere göre tetkik edilir. For classes s 0. and 1.the current error and phase displacement at rated frequency shall not exceed the values given Table IV when the secondary burden is any value from 1 / 1 of the rated burden. Ölçü akım transformatörlerinin doğruluk sınıları ( TS N ) Faz kayması ± kım hatası % oğruluk Sınıfı entiradians S Minutes S S Radyan S akika Phase displacement at percentage of rated current shown below Percentage current (ratio) error at percentage of rated current shown below ccuracy class For class 3 and class current error at rated frequency shall not exceed the values given in Table V when the secondary burden is any value from 1 / 2 to 1 / 1 of the burden limits of phase dispacement are not specified for class 3 and class. ± kım Hatası ± % oğruluk sınıfı ccuracy class ± Percentage current ( ratio ) error at percentage of rated current shown below ± % For class P and P, at rated frequency and with rated burden connected, the current error, phase displacement and composite error shall not exceed the values given in. Koruma akım transformatörlerinin doğruluk sınırları oğruluk sınıfı Faz kayması kım hatası ± % nma doğruluk sınıfında kompozit hata akika Radyan % ccuracy class urrent error at rated primary currnet Phase displacement at rated primary current omposite error at rated accuracy limit current ± % Minutes entiradians % P ±1 ± 60 ± 1,8 P ±1 ± 60 ± 1,8 P ±3 P ±3 The secondary burden used for test purposes shall have a power factor of 0.8 lagging except that when the burden is less than V, a power factor of shall be used. In no case shall the test burden be less than 1 V. kım ve faz hatasının sınır değerleri, anma frekansında ve aşağıdaki yüklerde tetkik edilmelidir. oğruluk sınıfı s 0. P olan akım transformatörlerinin, anma frekansında, akım hatası ve faz kayması sekonder yük anma yükünün 1 / 1 ve 1 / 4'ü arasında değiştiğinde, tablodaki değerler aşılmamalıdır. oğruluk sınıfı 3. ve P olan akım transformatörlerinin anma frekansında akım hatası ve faz kayması; sekonder yük anma yükünün 1 / 1 ve 1 / 2'si arasında iken tabloda verilen değerleri aşmamalıdır. kım transformatörlerinin deneylerinde kullanılan sekonder yükün değeri V'e eşit veya büyük olduğunda, güç katsayı cos = 0.8 endüktif; V'den küçük olduğunda ise 1'e eşit olmalıdır. eney hiçbir zaman 1 V'den küçük olamaz.

13 Genel ilgiler / General Information KIM TRNSFORMTÖRLR URRNT TRNSFORMRS ırı kım ltında o ruluk Karakteristikleri: ccuracy haracteristics Under Over urrent: Ölçme ile koruma nüveleri, aşırı akım şartları altında farklı karakteristikler gösterirler. Ölçü nüvelerinde bileşik hata aşırı akım faktörü Fs'de % 1'den küçük Fs'da % 1'den büyüktür. Koruma akım transformatörleri kullanıldığında, aşırı akımda oran hatası daha düşük değerlerde kalır. Ölçü akım transformatörlerinde anma yükünde, doğruluk sınır primer akımında bileşik hata P sınıfında % ve P sınıfında ise %'dur.( şırı akım faktörü ile çarpılan anma akımında Örneğin;P x In'de bileşik hata %'dir). nma aşırı akım faktörü, aşırı akımda transformatörün davranışını belirleyecektir. Yaklaşık olarak P / V bir transformatör,1 V ile yüklenecek olursa, aşırı akım faktörü, olacaktır. Ölçü akım transformatörlerinde, sekondere bağlanacak olan cihazları koruyabilmek için, aşırı akım faktörü, olabildiğince küçük alınmalıdır. Measuring and protection transformer cores exhibit different characteristics at over current. omposite error on measuring cores must be greater than % for over current factor Fs or Fs at times or times rated current respectively. For measuring transformers to protect the connected instruments against over load the over current factor must be small as much as possible. For the protection current transformers at the rated burden error limits of primary current, composite error must be less than or equal to % for P and % for P of over current. The rated over current factor illustrates the characteristics of the transformer under over current. For example; a P transformer for V loading has a rated over current factor of approximately when it is loaded with only 1 V. In the case of metering and instrument cores for used with meters and instruments the lowest possible rated over current factor (Fs or Fs ) is desirable in order to protect the connected devices. Ölçme alanı: Measuring Range: Standart alanları, akım transformatörleri 1.2 x In'de sürekli çalıştırabilir x In deki alanda doğruluk sınıfındaki doğruluk sınırları tetkik edilir. kım transformatörleri % 0 genişletilmiş alanda 2xIn de sürekli çalıştırılabilir ve hata sınıfındaki doğruluk sınırları x In de tetkik edilir. u aynı zamanda % alanı genişletilenleri de kapsar. Çift alanlı akım transformatörleri sekonder anma akımı veya 1 de çift primersiz 2 anma çevirme oranı için yapılabilir.(örneğin: 0 / ve / 1 ) ynı anma yükünde standart alanda genişletilmiş olan sınıf 0. de 1 sahasında geçerlidir. öylece 'e indirgenmiş olan 0.01'den 1.2'ne kadar ölçme alanı verir. Standard range current transformers can be operated continuously 1.2 x In while maintaining the accuracy limits for their class in the range from 0.0 to 1.2 x In. urrent transformers of % 0 extended range can be operated continuously at 2 x In while maintaining the accuracy limits of their class in the range from 0.0 to 2 x In. This applies similarly to ext. %.ual range current transformers are designed for 2 rated transformation rations without reconnection with rated secondary currents of and 1 (e.g. 0 / and / 1) With the same rated burden (impedance in ohms)they satisfy the standard range class 0. in the range and the extended range class 0. ext. in the 1 range. Thus, referred to the range this gives a measuring range from 0.01 to 1.2 x In Not: % ve 0 % akım transformatörleri (genişletilmiş alan) bu trafolarda primer ve sekonder taraflar 1. ve 2 kat anma akımına göre dizayn edilir. Sonuç olarak ölçü ve primer bağlantılar duruma göre değişir. Note: ext. % and % 0 transformers (extended range): In this case the primary and secondary sides are designed for 1. and 2 times the rated current. onsequently, size and primary connections vary under certain circumstances. o ruluk Sınıfı Seçimi ccuracy lass Selection Kullanma oğruluk sınıfı pplication ccuracy lass Hassas ve laboratuvar ölçmelerinde, sayaçlarda s Precision measurement iling s Sayaçlarda ve çeşitli ölçmelerde 0. Operational measurement metering 0. Göstergeli (analog ve digital) aletlerde 1 Operational measurement display 1 Tesis koruma P, P quipment protection P, P Hat koruma P Line protection P e i ebilir a lantılı : Reconnection : Geçiş iletken tipi akım transformatörünün çevirme oranı yalnızca sekonder sargı kademeli ise değiştirilebilir veya bölümler halinde ise, her bölüm aralarında seri paralel bağlanabilir. Her iki halde de transformatörün çıkış gücü aynı doğruluk sınıfı için yaklaşık olarak çevirme oranının karesi ile değişir. (Örneğin : 00/, V, Klass: 1 00/,7.V Kl.:1) Sargılı tip ölçü transformatörlerinin primer ve sekonder sargılarının her biri ayrı ayrı olabilir. u sargılarla primer ve sekonder tarafta bağlantılar değiştirilebilir. eğişebilir bağlantının primer tarafta olması transformatörün çıkış gücünü etkilemez. Sargılı transformatörler için değişebilir bağlama oranı 1 : 2'dir. (iki aynı sargı bölümü) The transformation ratio of the single conductor type current transformer can only be changed if the secondary winding has tappings or if it is divided so that the individual sections can be connected in series or parallel.in both cases the output of the transformer changes approximately as the squra of the transformation ratio for the same class (e.g. 0 / l: 1 V; / l:1 7. V) Wound instrument transformers can have both primary and secondary windings subdivided into several sections,i.e.they primary or secondary sides. 11

14 Genel ilgiler / General Information KIM TRNSFORMTÖRLR URRNT TRNSFORMRS a lantılar: onnections: ağlantı dizaynı Primer bağlantılar Tek sargılı P1, P2 Primary terminals One winding P1, P2 Çift sargılı (seri ve paralel) P1, P2 ve 1, 2 Two windings (series or parallel) P1, P2 and 1, 2 Muhtelif ayrı sargı kademeleri ile 1P1, 1P2 ve 1, 2 Several separate windings with tappings 1P1, 1P2 and 1, 2 Sekonder bağlantılar Tek nüveli S1, S2 Secondary terminals one core S1, S2 Çift nüveli 1S1, 1S2 ve 2S1, 2S2 Two cores 1S1, 1S2 and 2S1, 2S2 Kademeler ile S1, 1S2, S2 Several cores with tappings S1, 1S2, S2 kım transformatörlerinin primer sargı bağlantıları P1 ve P2 harfler ile ve sekonder sargı bağlantıları S1 ve S2 harfleri ile tanımlanır. P1 S1 The primary winding terminals of the current transformer are identified with the letters P1 and P2 and the secondary winding terminals with the letters S1 and S2 P2 P1 S2 S1 0 P2 S2 0 kım transformatörleri bir nüveden daha fazla olması halinde, birinci nüvenin sekonder sargı bağlantıları 1S1 ve 1S2 ikinci nüvenin 2S1 ve 2S2 olarak belirtilir. Tanıtma indisi 1, en büyük doğruluktaki nüveye, nüvelerin eşit doğrulukta olmaları halinde, daha küçük anma gücündeki nüveye veya çıkış güçleri eşit olduğunda, daha küçük aşırı anma akımındaki nüveye verilir. In the case of current transformers with more than one cores the secondary winding terminals of the first core are identified with 1S1 and 1S2 those of the second with 2S1 and 2S2. The identifying figure 1 is given to the core with the greatest accuracy, in the case of equal accuracy to the core with the smaller rated output, or when the outputs are also equal, to the core with smaller rated over current factor. P1 P2 P1 P2 1S1 1S2 2S1 0 2S2 1S1 1S2 2S1 0 2S2 Transformatörler iki aynı sargı bölümünün farklı bağlanmasıyla elde edilebilen iki anma akımına sahip olduğunda, aynı sargıların bağlantıları harflerle tanıtılır. P1,P2 1,2 When transformers have have two rated currents which can be obtained by the different connection of two identical winding section, the terminals of identical windings are identified with the subscripts P1,P2,1,2. nma akımı 2x ( seri bağlantı anma akımı ) şekilde verilir. The rated current is given in the from 2 x rated current of the series connection. P1 1 2 S1 P2 P1 S2 S1 2 x x 0 12 P2 S2

15 Genel ilgiler / General Information yrı uçları bağlı, kademelenmiş primer sargıların anma akımları en küçük değerden başlayarak uç çıkarmak suretiyle birbirinden ayrılır. With tapped primary windings the rated currents related to the individual tappings are separated from each other by a semicolon starting with the smallest value. P1 S2 S1 S1 :...0 If various rated primary currents are obtained through tapping or reconnection of the secondary winding, the values are separated from each other by a dash, starting with the highest value. P2 P1 P2 1S2 2S2 3S2 4S2 S2 6S2 S1 1S2 2S2 3S2 4S2 S2 6S2 S1 S2 :...0 Çeşitli primer anma akımları sekonder sargının değişebilir bağlanmasıyla veya kademelerle elde edilirse, değerler birbirinden dışarıya çıkan uçlar vasıtasıyla en büyük değerden başlayarak ayrılabilir. P1 6P2 P2 4P2 3P2 2P2 1P2 6P2 P2 4P2 3P2 2P2 1P2 P1 0 0 URRNT TRNSFORMRS 0 0 KIM TRNSFORMTÖRLR Çalı ma ve Topraklama : Operation and arthing : kım transformatörleri devrede iken hiç bir zaman sekonder sargı açık bırakılmamalıdır. çık bırakıldığında tehlikeli olabilecek aşırı gerilimler ortaya çıkarak sargıların yanmasına neden olabilir. (özellikle yüksek akımlara ve yüksek çıkış güçlerinde). Transformatörlerin gerilim altında olmayan metal plakaları topraklama işareti yanındaki bağlantı civatası ile topraklanır. Sekonder sargının bir ucu güvenlik için topraklanmalıdır. (normal olarak S1 veya 1S1, 2S1 akım transformatörlerinde) kım transformatörlerinin primer sargı bağlantıları P1 ve P2 harfleri ile ve sekonder sargı bağlantıları S1 ve S2 harfleri ile tanımlanır. The secondary circuits of current transformers must never be left open when they are in operation because it is possible for dangerously high voltages to occur, especialy when heavy current and high output cores are involved. all non live metal parts of a transformers hava earthing sign. One terminal of the secondary winding shoul also be earthed (normally S1 or 1S1,2S1 etc. with current transformers.) 13

16 k m Transformatörleri / urrent Transformers TM // ahili kım Transformatörü Indoor urrent Transformer Tip: TM Type: TM ar Tip, Reçine öküm Narrow Type, ast Resin Teknik ilgiler / Technical ata 14 PR MR LNTI PRIMRY ONNTION F In 0 M In 2x F TM TM TM Vida / Legend Sıkma Tork / Strating torque 80 Primer terminal / Primary terminal... M Nm 40 Tip / Type Toprak terminal / Ground terminal... M8...8 Nm 0 In 4000 Sekonder terminal / Secondary terminal... M6...2 Nm Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP TM TM TM flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 7.2 kv12 kv 17. kv24 kv 36 kv nma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) kv28 kv 38 kv0 kv 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0µs) full wave 60 kv7 kv 9 kv12 kv 170 kv nma frekans / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz, Primer anma ak m / Rated primary current 4000 Primer ba lant lar / Primary reconnection 2x 2x600 Sekonder anma ak m / Secondary rated current 1, K sa süreli anma termik ak m Ith (1sn.) / Rated shorttime thermal current lth (1s) max. 60 k (max. 00 x In) nma dinamik ak m Idyn / Rated dynamic current ldyn 2. x Ith, max. 1 k K sa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon s n f / Insulation lass Çevre s s / mbient temperature Rak m / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 18 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand kg 222 kg

17 k m Transformatörleri / urrent Transformers T // ahili kım Transformatörü Indoor urrent Transformer Tip: T Type: T lok Tip, Reçine öküm lock Type, ast Resin Teknik ilgiler / Technical ata PR MR LNTI PRIMRY ONNTION F 1 M In 0 M F T T T T T In 2x Vida / Legend 80 T 40 Tip / Type Sıkma Tork / Strating torque Primer terminal / Primary terminal... M Nm 0 In 4000 Toprak terminal / Ground terminal... M Nm Sekonder terminal / Secondary terminal... M6...2 Nm Ölçüler / imensions (mm) T T T flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) T P / TYP 7.2 kv12 kv 17. kv24 kv 36 kv nma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) kv28 kv 38 kv0 kv 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0µs) full wave 60 kv7 kv 9 kv12 kv 170 kv nma frekans / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz, Primer anma ak m / Rated primary current 4000 Primer ba lant lar / Primary reconnection 2x 2x600 Sekonder anma ak m / Secondary rated current 1, K sa süreli anma termik ak m Ith (1sn.) / Rated shorttime thermal current lth (1s) max. 60 k (max. 00 x In) nma dinamik ak m Idyn / Rated dynamic current ldyn 2. x Ith, max. 1 k K sa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon s n f / Insulation lass Çevre s s / mbient temperature Rak m / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 2832 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand kg 400 kg

18 k m Transformatörleri / urrent Transformers T R YR ahili kım Transformatörü, Indoor urrent Transformer, ariyerli arrier Tip: T R YR Type T RRIR lok Tip, Reçine döküm lock Type, ast Resin Teknik ilgiler / Technical ata 21, PR MR LNTI PRIMRY ONNTION M12 H In 0 G M8 80 M F Tip / Type F G H T T T In 4000 Vida / Legend Sıkma Tork / Strating torque Primer terminal / Primary terminal... M Nm Toprak terminal / Ground terminal... M8...8 Nm Sekonder terminal / Secondary terminal... M6...2 Nm Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP T T T flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 6.3 kv12 kv 17. kv24 kv 36 kv nma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) kv28 kv 38 kv0 kv 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0µs) full wave 60 kv7 kv 9 kv12 kv 170 kv nma frekans / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz, Primer anma ak m / Rated primary current 4000 Sekonder anma ak m / Secondary rated current 1, K sa süreli anma termik ak m Ith (1sn.) / Rated shorttime thermal current lth (1s) max. 60 k (max. 00 x In) nma dinamik ak m Idyn / Rated dynamic current ldyn 2. x Ith, max. 1 k K sa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon s n f / Insulation lass Çevre s s / mbient temperature Rak m / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 2832 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand kg 400 kg

19 k m Transformatörleri / urrent Transformers TH // Harici kım Transformatörü Outdoor urrent Transformer Tip: TH Type: TH Reçine döküm ast Resin Teknik ilgiler / Technical ata PR MR LNTI PRIMRY ONNTION H 40 In 2 x In 600 H Rippes repage istance/mm TH TH TH Tip / Type In Vida / Legend Sıkma Tork / Strating torque Primer terminal / Primary terminal... M Nm Toprak terminal / Ground terminal... M8...8 Nm Sekonder terminal / Secondary terminal... M6...2 Nm Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP TH TH TH flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 6.3 kv12 kv 17. kv24 kv 36 kv nma izolasyon test gerilimi (1 dk) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) kv28 kv 38 kv0 kv 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0µs) full wave 60 kv7 kv 9 kv12 kv 170 kv nma frekans / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz, Primer anma ak m / Rated primary current 0 Primer ba lant lar / Primary reconnection 2x 2x0 Sekonder anma ak m / Secondary rated current 1, K sa süreli anma termik ak m Ith (1sn.)/ Rated shorttime thermal current lth (1s) max. 60 k (max. 00 x In) nma dinamik ak m Idyn / Rated dynamic current ldyn 2. x Ith, max. 1 k K sa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon s n f / Insulation lass Çevre s s / mbient temperature Rak m / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 27 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand kg 60 kg

20 k m Transformatörleri / urrent Transformers T / ahili kım Transformatörü Indoor urrent Transformer Tip: T Type: T Reçine öküm ast Resin ara Tip usbar Type Teknik ilgiler / Technical ata Ø14 F H M G Tip / Type F G H Tip / Type T T T T 2 3 Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP T T flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 7.2 kv, 12 kv 17. kv, 24 kv nma izolasyon gerilimi (1dk.) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) kv, 28 kv 38 kv, 0 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0 µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0 µs) 60 kv, 7 kv 9 kv, 12 kv nma frekansı / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz Primer anma akımı / Primary rated current Primer ba lantılar / Primary reconnection Sekonder anma akımı / Secondary rated current Kısa süreli anma termik akımı Ith (1 sn.) / Rated shorttime thermal current Ith (1 s) , 0 k 0 k nma dinamik akımı / Rated dynamic current Idyn no limit Kısa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 00 N zolasyon sınıfı / Insulation class Çevre ısısı / mbient temperature Rakım / ltitude up to 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 18 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand. 18

21 k m Transformatörleri / urrent Transformers TY Harici kım Transformatörü, Outdoor urrent Transformer, Tip: TY Type: TY Ya lı Tip Oil Type 11 Teknik ilgiler / Technical ata Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP TY flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) 36 kv nma izolasyon gerilimi (1dk.) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0 µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0 µs) 170 kv nma frekansı / Rated frequency 0 hz, 60 Hz Primer anma akımı / Primary rated current 0 Primer ba lantılar / Primary reconnection 2x 2x600 Sekonder anma akımı / Secondary rated current 1, Kısa süreli anma termik akımı Ith (1 sn.) / Rated shorttime thermal current Ith (1 s) nma dinamik akımı / Rated dynamic current Idyn max. 60 k (max.00 x In) 2. x Ith, max. 1 k Kısa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon sınıfı / Insulation class Çevre ısısı / mbient temperature Rakım / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 12 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand. 19

22 k m Transformatörleri / urrent Transformers TSG / ahili kım Transformatörü Indoor urrent Transformer Tip: TSG Type: TSG Reçine öküm ast Resin Geçit Tipi ushing Type Teknik ilgiler / Technical ata Tip / Type F G TSG TSG Ölçüler / imensions (mm) T P / TYP flletme gerilimi (mak.) / Operating voltage (max.) TSG TSG 17. kv, 24 kv 36 kv nma izolasyon gerilimi (1dk.) / Rated powerfrequency withstand voltage (1 min.) 38 kv, 0 kv 70 kv nma darbe test gerilimi (1,2/0 µs) / Rated impulse test voltage (1,2/0 µs) 9 kv, 12 kv 170 kv nma frekansı / Rated frequency 0 Hz, 60 Hz Primer anma akımı / Primary rated current 0 Sekonder anma akımı / Secondary rated current 1, Kısa süreli anma termik akımı Ith (1 sn.) / Rated shorttime thermal current Ith (1 s) max. 60 k (max. 00 x In) nma dinamik akımı / Rated dynamic current Idyn 2.xlth, max. 1 k Kısa süreli yüklenme (mekanik) / Shorttime load (mechanical) 000 N zolasyon sınıfı / Insulation class Çevre ısısı / mbient temperature Rakım / ltitude 00 m Standart / Standard I, V, NSI rl k (yaklafl k) / Weight (approx) 40 kg İsteğe bağlı olarak diğer teknik özelliklerde de üretilebilir / Other specifications can be produced on demand. 0 kg

23 Genel ilgiler / General Information GR L M TRNSFORMTÖRLR VOLTG TRNSFORMRS Gerilim Transformatörleri: Voltage Transformers: ndüktif gerilim transformatörleri pratik olarak yüksüz çalışan bir düşük güç transformatörüdür. Gerilim transformatörleri bağlı koruma çevrelerini ve ölçü aletlerini primer tarafından anma geriliminden izole ederler ve sekonder gerilimi pratik bakımından primer gerilimiyle orantılı ve uygun biçimde bağlandığında, primer gerilimiyle sekonder gerilimi arasındaki faz farkı yaklaşık olarak O olan bir ölçü transformatörüdür. Gerilim transformatörlerinin yalnızca bir nüvesi vardır ve genellikle bir sekonder sargısı bulunur. Gerektiğinde tek kutuplu transformatörlerde sekonder sargısına (ölçme sargısına)ilaveten toprak kaçağı sargısı ile de techiz edilir. Inductive voltage transformers are low power transformers which operate at practicaly no load. They isolate the primary side rated voltage from the connected instruments and protection circuits and convert the primary voltage into a measurable secondary voltage which is ture in magnitude and phase. Voltage transformers have only one secondary winding.if necassary,single bushing transformers are provided with a winding for earth fault detection to the secondary winding i.e.the instrument winding. nma Gerilimi Un: (rms de eri kv) Rated Voltage: Un nma gerilimi (primer ve sekonder): Transformatörün etiketinde verilen gerilim değerleri.gerilim transformatörü üç fazlı sistemde faztoprak arasına bağlandığında faznötr gerilimi anma gerilimidir. (U 3), fazfaz arasına bağlandığında fazfaz gerilimi anma gerilimidir (U). Um Primer anma 2 kv'a kadar 3,, 6,,1,, 2, 31., veya bu değerlerin 3'e bölünmesi ( r.m.s. value in kv ) Rated voltage primary and secondary the voltage values given on the rating plate of the transformer.if a voltage transformers is connected between line and earth in a three phase system the line to nautral voltage is the rated voltage. Wxcept for the earth from U 3 where U is the line to line voltage Sekonder anma gerilimleri 0, 1, 1 V veya bu değerlerin 3'e bölünmesi Um Rated primary voltage Rated secondary voltage up to 2 kv kv or the values divided by 3 0, 1, 1 V or the values divided by 3 nma Gerilim Yükseltme Katsayısı: Rated Voltage Factor: nma gerilimi yükseltme katsayısı tek kutuplu gerilim transformatörlerinin primer sargısının topraklama koşullarına bağlı olarak en yüksek işletme gerilimidir. (esleme sisteminin tipine göre 1. veya 1.9 Un This is the multiple of the rated voltage to which single bushing voltage transformers may be subjected for a limited time with regard to tempareture rise ( N ) nma önü türme Oranı: Kn Rated Transformation Ratio: Kn Gerilim transformatörünün anma dönüştürme oranı, primer anma geriliminin sekonder anma gerilimine oranıdır. (örneğin; / 0 V gibi) The ratio of the rated primary voltage to the rated secondary voltage Yalıtım üzeyleri: Insulation Levels: Gerilim transformatörlerine uygulanan test gerilimi alternatif akımdır. (0 Hz veya 60 Hz) Tek kutuplu gerilim transformatörlerinde sargı ile toprak arası 2 kv da test edilir. Yüksek frekanslı alternatif akım endüklenen gerilim testi için kullanılır. arbe dayanım gerilimi: tmosferik olaylar sonucu oluşan aşırı gerilimlerin etkisinde bulunan tesislerde kullanılan gerilim transformatörlerinin primer devreleri, en yüksek şebeke gerilimi ve yalıtım düzeyine karşılık gelen darbe gerilimi ile test edilir. lternative test voltage applied to the voltage transformer current. (0 Hz or 60 Hz) singlepoletoground voltage winding transformers 2 kv alternating current induced voltage test is also used to be tested. Highfrequency alternating current is used for induced voltage test Impulse withstand voltage: the influence of atmospheric overvoltages as a result of events in the primary circuits of voltage transformers used in plants, corresponding to the highest level of supply voltage and the insulation is tested with impulse voltage. Uzun Süreli nma kımı: (rms de eri ) Rated long duration current: Toprak kaçağı (artık gerilim) sargısının uzun süreli anma akımı, toprak kaçağında primer anma geriliminin 1.9 katına yükselmesi ile bu sargının 4 veya 8 saat süre ile dayanabileceği akımdır. rtık gerilim sargısı, anma yükü ile yüklendiğinde şartnamede öngörülen transformatörün sıcaklık artışı K'dan daha fazla olmamalıdır. ( r.m.s. value in ) The rated long duration current of the earth fault detection winding is the current which this winding is able to withtand for 4h or 8h in the event of an earth fault at 1.9 times the rated primary voltage when the remaining windings are loaded with their rated burden witout the permitted temperature rise at any part of the transformer being exceeded by more then K. Sekonder Sınır Termik Yük kım: (rms de eri ) Secondary Limiting Thermal urden urrent: Transformatörün müsade edilen sıcaklık artışına yükselmeksizin, toprak kaçağı sargısı yüksüz iken ve primer anma geriliminde, sekonder sargısının dayanabileceği akımdır. ( r.m.s.value in ) This is the current that the secondary winding of the transformer is able to withstand continuosly at rated primary voltage and without load on the earth permited temperature ride at any part of the transformer being exceeded 21

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS 2003 www.voltelektrik.com www.ac-motor.biz bilgi@voltelektrik.com VOLT ELEKTRİK reserves the right to alter the data given in this catalog

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 1974 yılında İzmir'de kurulmuştur. Ülkemizde alanının öncü kuruluşu olan Klemsan, kurulduğundan bugüne gerçekleştirdiği

Detaylı

TEST. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. Member of

TEST. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. Member of Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. TEST Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Saray Mah. Atom Cad. No: 17 Saray - Kazan / ANKARA T : +90 (312) 815 48

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim Icindekiler Bölüm 1 Uyarilar...4 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Bölüm 7 Bölüm 8 Genel Tanimlar 2.1 Kisaca... 5 2.2 Özellikler Listesi... 5 2.3 Parça Numarasi Formati... 5 Spesifikasyonlar 3.1

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION

fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION fi RKET PROF L ELTAfi A.fi. 7 Ocak 1981 tarihinde, halen Yönetim Kurulu Baflkanl n sürdüren Ahmet Güre ve arkadafllar taraf ndan zmir de kuruldu. Günümüzde tamam Ahmet Güre ve ailesinin yönetimindeki ELTAfi

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

WATER COOLED CAPACITOR FOR INDUCTION HEATING & MELTING APPARATUS SU SOĞUTMALI KONDANSATÖR İNDÜKSİYONLU ISITMA VE ERİTME AYGITLARI İÇİN

WATER COOLED CAPACITOR FOR INDUCTION HEATING & MELTING APPARATUS SU SOĞUTMALI KONDANSATÖR İNDÜKSİYONLU ISITMA VE ERİTME AYGITLARI İÇİN WATER COOLED CAPACITOR FOR INDUCTION HEATING & MELTING APPARATUS SU SOĞUTMALI KONDANSATÖR İNDÜKSİYONLU ISITMA VE ERİTME AYGITLARI İÇİN Shreem Capacitors Pvt. Ltd. A high reliability water cooled capacitor

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

WATER COOLED CAPACITOR FOR INDUCTION HEATING & MELTING APPARATUS

WATER COOLED CAPACITOR FOR INDUCTION HEATING & MELTING APPARATUS WATER COOLED CAPACITOR FOR INDUCTION HEATING & MELTING APPARATUS SU SOĞUTMALI KAPASİTÖR İNDÜKSİYONLU ISITMA VE ERİTME AYGITLARI İÇİN Shreem Capacitors Pvt. Ltd. A high reliability water cooled capacitor

Detaylı

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits By Laszlo Balogh ABSTRACT The main purpose of this paper is to demonstrate a systematic approach to design high performance gate drive

Detaylı

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir; tamamı revize edilmiş bölümde ise bölüm başlığı

Detaylı

HİBRİD VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

HİBRİD VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR HİBRİD VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR «Her tercih bir vazgeçiştir» "REGENERATIVE ENERGY" REGEN ENERGY REJENERATİF ENERJİ Vehicle Kinetic Energy A B 1 E 2

Detaylı

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Enerji Endüstri Bina Güneş Enerjisi Ulaşım Hastane Used in the products that are a step further than their counterparts Represents

Detaylı

MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE

MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE KENDİNDEN EMİŞLİ TERMOPLASTİK POMPALAR SELF PRIMING THERMOPLASTIC PUMPS DİKKAT POMPAYI KESİNLİKLE SUSUZ ÇALIŞTIRMAYIN MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE

Detaylı

MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE

MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE KENDİNDEN EMİŞLİ TERMOPLASTİK POMPALAR SELF PRIMING THERMOPLASTIC PUMPS DİKKAT POMPAYI KESİNLİKLE SUSUZ ÇALIŞTIRMAYIN MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE

Detaylı

KKTC ELEKTRİK KURUMU

KKTC ELEKTRİK KURUMU İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ 1 KIB-TEK UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. İşin Kapsamı İhale konusu 33.000 adet (30.000 adet tek

Detaylı

İçindekiler Contents K01-1 K01-2 K01-2-E K01-3 K01-4 K01-5. Modüler Monoblok Pano Modular Distribution Enclosure

İçindekiler Contents K01-1 K01-2 K01-2-E K01-3 K01-4 K01-5. Modüler Monoblok Pano Modular Distribution Enclosure İçindekiler Contents K01-1 Modüler Monoblok Pano Modular Distribution Enclosure 7 K01-2 Standart Monoblok Pano Standard Wall-Mount Enclosure 11 K01-2-E Ekonomik Monoblok Pano Economic Wall-Mount Enclosure

Detaylı

CLR-S ATIK SIVI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ CONTAMINATED LIQUIDS RECYCLING SYSTEM

CLR-S ATIK SIVI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ CONTAMINATED LIQUIDS RECYCLING SYSTEM CLR-S ATIK SIVI GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ CONTAMINATED LIQUIDS RECYCLING SYSTEM Doküman Kodu: OZB. M.CLR-S Revizyon Tarihi: Yürürlük Tarihi: 03/09/2014 Revizyon No: 00 OZB.M.CLR-S.00-03/09/2014 1 BU BELGEDE

Detaylı

Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers

Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers 1972 DEN BERİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR SOLUTIONSPARTNER SINCE 1972 İçindekiler Contents Giriş... 5 Tek Fazlı Ayırma Transformatörleri... 6-7 Üç Fazlı Ayırma

Detaylı

SECTION 2 BÖLÜM 2 KLASLAMA CLASSIFICATION. A Bölüm 2 Klaslama Section 2 Classification 2-1. A. Genel. A. General. 1. Kurallar ve Yönetmelikler

SECTION 2 BÖLÜM 2 KLASLAMA CLASSIFICATION. A Bölüm 2 Klaslama Section 2 Classification 2-1. A. Genel. A. General. 1. Kurallar ve Yönetmelikler A Bölüm 2 Klaslama Section 2 Classification 2-1 BÖLÜM 2 KLASLAMA SECTION 2 CLASSIFICATION A. Genel A. General 1. Kurallar ve Yönetmelikler 1. Rules and Regulations 1.1 TL Kurallarının ve yönetmeliklerinin

Detaylı