KOBĠ LERDE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ANLAYIġININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PERCEPTION IN SME S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBĠ LERDE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ANLAYIġININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PERCEPTION IN SME S"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Belma KEKLĠK Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi KOBĠ LERDE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ANLAYIġININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PERCEPTION IN SME S ÖZET Küreselleşme günümüzde serbest rekabetin giderek artmasına yol açmıştır. Yeni strateji arayışına giden işletmeler, teknoloji, sistem ve süreçler gibi başarı kriterlerinin yanı sıra insan kaynakları yönetimi, yetkinlikler, organizasyon yapıları, kurum kültürü gibi belirgin olmayan, kolay algılanamayan, taklidi güç faktörlerin öneminin farkına varmaya başlamışlardır. Bu anlamda en önemli farkı insan kaynakları yönetimi oluşturmaktadır. Rekabet yarışındaki fark insan dan kaynaklanmaktadır. Kobi lerde emek yoğun teknolojilerin daha ağırlıklı olmasının doğal bir sonucu olarak, insan faktörü büyük işletmelere göre daha fazla önem taşımaktadır. Ancak ne yazık ki insan kaynakları yönetimi aynı öneme sahip değildir. Yapılan bazı araştırmalara göre, yönetim ve organizasyon, eğitim ve planlama gibi konular Kobi lerin istihdam, üretim ve rekabet güçleri üzerinde etkilidir. Genellikle Kobi çalışanlarının en önemli sorunlarının çoğunluğunun İKY eksikliği ile ilgili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada günümüzde önemi artan insan kaynakları yönetiminin Kobi lerde algılanış ve uygulanış biçimi, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen anlayış, farkındalık ve bilinç düzeyi irdelenmiştir. Bu amaçla Antalya, Isparta ve Burdur da faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmeler üzerine bir araştırma yapılmıştır. Kobi lerde profesyonellikten uzak, şahıs odaklı bir yönetim anlayışı ile günübirlik strateji ve çözümlerle insan kaynakları faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edilmiştir. Kobi lerde insan kaynakları faaliyetleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri bu çalışma kapsamında sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Kobi ler ABSTRACT Today, because of globalization competitiveness is increasing. Firms try to find new strategies. Besides the technology, system, process etc., they realized the importance of tacit and inimitable factors such as human resources, competency, organizational structure, corporate culture. Among these factors human resource management is the most important advantage. Human being creates the main difference in the competition. Due to labor intensive technologies in small and medium sized enterprises, human being has higher importance than big companies. But unfortunately human resource

2 management doesn t have the same importance. According to various studies, management and organization, training and planning and such activities have important effect on SME s production, employment and competitiveness. Also in some studies it is found that the main problems of SME s personell is related with human resource management. In this study, it is aimed to analyse the perception and realization of human resource management and application of human resource activities in SME s. For this reason a research is conducted in small and medium sized organizations in Antalya, Burdur and Isparta. As a result of the research, it is found that there is unprofessional, owner-oriented and informal human resource management in SME s and human resource activities are performed with daily strategies and solutions. In this study, human resource management problems in SME s and proposals are given. Key Words: Human Resource Management, SME s 1. Kobi lerde Ġnsan Kaynakları Yönetimi Kobi lerin gerek ülke ekonomisi üzerindeki büyük etkisi, gerekse istihdamdaki önemi son on yılda Kobi lerde insan kaynakları yönetimi çalışmalarının artmasına, bu konuda özel yayınlar yapılmasına neden olmuştur. (Bacon and Hoque, 2005:1976) İnsan kaynakları yönetimi ve Kobi lerin ekonomik performansı arasındaki ilişkiye şüpheyle bakıldığı, aralarındaki pozitif ilişkinin sorgulandığı bir süreçte, son yıllarda yapılan çalışmalar göstermektedir ki, komplike insan kaynakları yönetimi faaliyetlerini uygulayan birkaç Kobi de çok yüksek performans tespit edilmiştir. (Bacon ve Hoque, 2005: 1977) Kobi lerde insan kaynakları yapısını tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, biçimsel olmayan, informal bir yapıdan söz edilebilir. Bu biçimsel veya resmi olmayan yapı, uygulamalarda kullanım kolaylığı veya pratiklik sağlıyor gibi gözükse de uzun vadede çok iyi sonuçlar ortaya çıkarmayacaktır. (Mayson ve Barrett, 2006: 449) İnsan kaynakları gelişimi Kobi lerde temel başarı faktörü olarak görülmektedir. Özellikle profesyonel eğitim programları ile bilgi temelli ekonomiye geçiş daha kolay olacaktır. Ancak özellikle yatırım ve insan kaynakları gelişimi için sermaye sıkıntısı çeken Kobi ler için eğitim programları masraflı gelmektedir. (Filkiewicz, 2005: 16) 2. Kobi lerde Ġnsan Kaynakları Departmanları İnsan kaynakları departmanlarının hizmet kalitesini, yapısını ve işletmedeki rolünü belirleyen en önemli faktörlerden biri işletme büyüklüğüdür. Büyük ölçekli işletmelerde insan kaynakları faaliyetleri Kobi lerden daha gelişmiştir. Ayrıca işletmenin faaliyet gösterdiği sektör yada endüstri de insan kaynakları yapısını etkileyen bir diğer faktördür. Finans ve

3 bilişim sektörleri üretim sektörüne kıyasla daha komplike ve gelişmiş insan kaynakları sistemlerine sahiptir. (Aycan Z., 2006: 167) İnsan kaynakları departmanları işletme büyüklüğüne göre belirlenir. Küçük işletmelerde insan kaynakları departmanının işlevini çok az kişi yapmaktadır. İşletmenin büyümesi ile insan kaynakları departmanına olan ihtiyaç da artmaktadır. İnsan kaynakları departmanının işletmelerdeki rolü genellikle idari uzmanlık şeklinde görülmektedir. İşletmenin yönetsel yapısına dayalı, günlük süreç-odaklı, işlevsel çalışan bir birimdir. (Hailey vd., 2005: 51) Ram vd. (2001) Kobi lerdeki işgören ilişkilerinin, çalışma ortamının küçük ve yakın, işveren ve işgören ilişkisinin karşılıklı bağımlılığa dayalı olması gibi nedenlerle informal olduğunu, yazılmamış geleneksel kurallar ve örtülü bilgi üzerine yürüdüğünü belirtmişlerdir. (alıntılayan Bacon ve Hoque, 2005: 1977) Küçük işletmelerde formal bir insan kaynakları departmanı olmadan da aday bulma, işe alma gibi insan kaynakları faaliyetleri yürütülmektedir. Ancak özellikle iş sahibi yönetici tarafından yürütülen bu faaliyetler çok da profesyonelce olmamaktadır. İş sahibi yöneticiler insan kaynakları yönetimi hakkında yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmadığı gibi bu faaliyetleri diğer yönetsel faaliyetlerinden zaman ve emek çalan birer unsur olarak görmektedirler. (Cardon, 2004: ) 3. Kobi lerde Ġnsan Kaynakları Yöneticileri Kobi yöneticileri özellikle kuruluş aşamasında işletmeyi kurmak ve yürütmek, üretim, satış ve pazarlama yollarını oluşturmak, nakit akışını sağlamak gibi konularla ilgilendiklerinden insan kaynakları yönetimini ihmal etmektedirler. İşletme büyüdükçe insan kaynakları ile ilgili biçimsel bir yapı oluşturulmak arzu edilirse, bu daha çok iş sahibi yöneticinin insiyatifine ve bilinç düzeyine bağlı olmaktadır. İş sahibi yönetici bu konuda ciddi ve istekli olursa, elemanları görevlendirmekte yetkin olursa, insan kaynakları politikaları kolaylıkla uygulanabilir. İnsan kaynakları yönetimini uygulamak aynı zamanda bu yöneticilerin, çalışanlarının hukuki haklarının farkında olmasıyla da alakalıdır. Özellikle iş güvenliği ve işçi sağlığı, eşit iş hakkı, eşit ücret, haksız işten çıkarmalar gibi çalışanların yasal haklarını korumayı amaçlayan politikaların oluşturulması işletmelerin bilinçlendirilmesine bağlıdır. (Mayson ve Barrlett, 2006: 451) Genellikle Kobi lerin iş sahibi yöneticileri insan kaynakları konusunda resmi bir eğitime ve de tecrübeye sahip olmadıkları için insan kaynakları programlarının kalitesi ve kararları bundan etkilenmektedir. Dahası insan kaynakları için yöneticilerin harcayacakları zaman çok kısıtlıdır. (Heneman, Tansky ve Camp, 2000, alıntılayan Klaas vd., 2005: 434) Çünkü yöneticiler insan kaynakları için ayırdıkları zamanın diğer yönetsel problemlere ve konulara ayırmaları gereken zamandan çaldığını düşünmektedirler. (Angione, 2001, alıntılayan Klaas vd., 2005: 434) İnsan kaynakları, yöneticiler tarafından genel yönetimin

4 temel fonksiyonları ile alakalı görüldüğü zaman stratejik olarak düşünülmektedir. Satışları artırmak, müşteri tatmini sağlamak vb. amaçlar için (Becker ve Huselid, 1999), çalışanların performansını takip ederek stratejik amaçlara ulaşmakta kullanmak için insan kaynakları fonksiyonlarından yararlanmak düşünülmektedir. (Klaas vd., 2005: 435) İşletmelerde iş sahibi yöneticinin insan kaynakları konusunda bilinçli olması insan kaynakları yönetiminin uygulanmasının temel şartlarından birisidir. Bunun yanında insan kaynakları yönetimini oluşturmanın diğer etkenleri de işletme büyüklüğü, sektör, piyasanın rekabet koşulları, ürün ve işgücü piyasasının yapısı ve temel dinamikleri olarak sayılabilir. Ancak küçük işletmelerdeki iş sahibi yöneticilerin tercihleri informal ve direk ilişkilerden yanadır. Dolayısıyla Kobi lerde formal-biçimsel bir insan kaynakları yönetim yapısı olmayışı daha çok yöneticilerden kaynaklanmaktadır. (Jack vd., 2006: 464) 4. Kobiler de Ġnsan Kaynakları Sorunları Kobi ler en çok kaynak sıkıntısından ve küçük işletme olmanın getirdiği zorluklardan şikâyet etmektedirler. Biçimsel bir insan kaynakları politikası oluşturmak ise küçük işletmeler için hem parasal açıdan hem de zaman açısından bir maliyet unsuru olmaktadır. Ayrıca işletme kaynakları içinde çok gerekli bir yatırım alanı gibi düşünülmemektedir. (Mayson ve Barrett, 2006: 6) Büyük işletmelere kıyasla küçük işletmelerin insan kaynakları teminindeki sıkıntıları kaynak yetersizliğinden ve örgütün resmi bir yapısı olmaması yüzündendir. (Barber, Wesson, Roberson, & Taylor, 1999; Williamson, 2000, alıntılayan, Leung, 2003, 303) Kobi ler üzerine yapılan bazı araştırmalar, kalifiye işgücü eksikliğinin Kobi lerin gelişmesi üzerindeki engellerden biri olduğunu göstermiştir. (Bacon ve Hoque, 2005: 1977) Lane (1994) ve Hendry vd. (1995) tarafından yapılan çalışmalarda küçük işletmelerin içsel işgücü piyasalarını elde tutmakta daha az şansları olduğu belirtilmiştir. Dış işgücü piyasasında olan değişikliklere karşı daha zayıf ve mevcut kilit işgücünü muhafaza etmekte daha mücadeleci durumdadır. Dolayısıyla (Ritchie, 1993; Atkinson and Storey, 1994; Thatcher, 1996) ın belirttiklerine göre bu durumlar yüzünden küçük işletmelerin aday bulma sıkıntıları olmaktadır ve büyük işletmelere kıyasla kalifiye eleman elde etme şansları daha düşüktür. Kalifiye eleman sıkıntısını Atkinson ve Storey (1994) ve Scott vd. (1989) da belirtmişlerdir. (Carroll vd., 1999: 238). Kobi lerde istihdam politikaları profesyonelce yapılamamaktadır. Özellikle maddi sebeplerden dolayı işe alım prosedürleri adım adım yerine getirilmemektedir. Alternatif aday bulma yöntemleri çoğunlukla uygulanmamaktadır. Daha çok eş-dost tavsiyesiyle ve yakın çevreden faydalanılarak aday bulunmaya çalışılmaktadır. Seçim sürecinde ise yapısal olmayan görüşmeler yapılarak aday işe alınmaktadır. (Mayson ve Barrett, 2006: 4) Pek çok Kobi yöneticisinin mümkün olduğunca az kurmay personel istihdam ettiği gözlenen bir başka olgudur. Özgener in un sanayiindeki işletmeler üzerine yaptığı çalışmaya

5 göre, işletmelerin genelde gereksinim duydukları işgörenleri kişisel başvurular (%65,5) ve iş dünyası ve çevredeki dost ve akrabalar (%37,9) vasıtasıyla tedarik ettikleri anlaşılmaktadır. Bu bulgular dikkate alındığında, gerçekte işletmelerin nitelikli personel arama konusunda yeterince çaba göstermedikleri ve gerekli yerlere başvurma gereği duymadıkları açıkça görülebilir. (Özgener, 2003) 2000 yılında Arthur Andersen in 307 işletmede (% 68 büyük ölçekli, % 23,7 orta ölçekli, %7,9 küçük ölçekli) yaptığı geniş çaplı bir araştırmada en çok tercih edilen aday bulma yöntemi tanıdık ve işgören tavsiyesi olarak tespit edilmiştir. Bu da ülkemizde kültürel olarak kollektivist-toplumcu bir yapının varlığıyla ilintilidir. Yine bu yapının bir uzantısı olarak en çok tercih edilen seçme yöntemi ise bire-bir görüşme tekniğidir. (işletmelerin yaklaşık %90 ı) İşletmelerin çok az bir kısmı objektif ve standart testler uygulamaktadır. Görüşmeler yapılandırılmamış ve görüşmecinin subjektif değerlendirmesine göre yapılmaktadır. Adaylarda aranan özellikler ise; insiyatif sahibi, sorumluluk alabilen, takım çalışmasına yatkın, özenli-dikkatli ve müşteri odaklı olmasıdır. Risk alabilen, tedbir alabilen, öngörü sahibi, girişimci ve performans odaklı olması geri planda kalırken bu özellikler daha çok yönetsel pozisyonlar için aranan nitelikler olarak görülmektedir. (Aycan, 2006:20) Piyasa koşulları doğal olarak seçim yapılacak aday potansiyelini de etkilemektedir. Özellikle taşrada ve küçük bölgelerde tecrübeli ve yetenekli eleman bulmak problem olmaktadır. Ancak küçük işletmeler aday bulurken işe uygunluktan ziyade işletmeye uygunluğu ön planda tutmaktadır. İşin gereklerine göre aday aramak yerine küçük işletme koşullarına ayak uydurabilecek kişileri tercih etmektedirler. (Mayson ve Barrett, 2006, 5) Ayrıca aday bulma ve seçme işini küçük işletmelerde genellikle iş sahibi yönetici üstlenmektedir ve bu kişiler detaylı ve düzenli bir aday bulma ve seçme programlarını uygulayamamaktadırlar. (Barber vd. 1999, Heneman ve Berkley, 1999, Leung, 2003: 305) Kobilerde insan kaynakları faaliyetleri genellikle iş sahibi yöneticiler tarafından yürütülmektedir. Ancak Kobi sahipleri çoğu zaman yöneticilik vasıflarına sahip değildir. Bir işletmenin sahibi olmak, yönetici sayılmak için yeterli kriter olamaz. Hatta, Kobi lerde insan kaynaklarının yönetimi parayı verir, çalıştırırım düşüncesiyle hafife alınmaktadır. İşletme faaliyetlerinin eşgüdüm içinde yürütülebilmesi için yöneticilerin liderlik yeteneğine sahip olması gerekmektedir. (Özgener, 2003) Nankervis vd. nin Kobi lerde yaptığı bir çalışmada araştırmaya katılan örgütlerin çok küçük bir bölümü (%14), insan kaynakları yönetimini stratejik bir öneme sahip olarak görmektedir. Örgütlerin büyük bir çoğunluğu insan kaynakları departmanlarını yönetsel, işlevsel ve uygulayıcı olarak kabul etmektedirler. (Nankervis A, vd., 2002: 269) Özgener in (2003) Nevşehir de un sanayinde faaliyet gösteren Kobi ler üzerine yaptığı çalışmada İnsan Kaynakları ile İlgili Sorunlar alt başlığında, un sanayii işletmelerinde nitelikli personeli (teknik eleman, gıda mühendisi gibi) işletmede tutma sıkıntısı (%73,8) ve

6 yeterli sayıda nitelikli personele sahip olamama (%71,6) en önemli sorunlarından biri olarak belirtilmektedir. Ayrıca, bu işletmelerin hiçbirinde yöneticiler ve işgörenlerin performansına yönelik sistematik bir değerleme yöntemi olmadığı vurgulanmaktadır. Uslu ve Demirel (2002) Kobi lerde çalışanların sorunlarını şu alt başlıklar altında toplamışlardır: Çalışanlar arasında ekip çalışmasının zayıflığı, iletişim eksikliği, bilgi yetersizliği, güven ortamının olmayışı, motivasyonun sağlanamaması, çalışanların hak ettiği ücreti alamamaları, çalışanlar ile üst yönetimin amaç ve hedeflerindeki farklılıklar, çalışanlar arasındaki adam kayırmacılıktır. Çalışanlara ilişkin sorunları, çalışanlarla birlikte belirlemek ve çözmek verimliliği daha da artıracaktır. 5. Antalya Isparta ve Burdur da Faaliyet Gösteren Kobi lerde Ġnsan Kaynakları Yönetimi AnlayıĢının Belirlenmesine Yönelik Bir AraĢtırma 5.1 AraĢtırma Yöntemi Isparta, Burdur ve Antalya illerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından elde edilen verilere göre 10 ve üzerinde çalışanı olan 503 işletmeden 217 tanesi basit tesadüfi örnekleme yoluyla tespit edilmiş, bunlardan 46 tanesi eksik veri ve geri dönüşüm olması nedeniyle çalışma dışı kalmış, toplamda 171 işletmeden anketler toplanmıştır. 5.2 Kobi lerde Ġnsan Kaynakları Yönetim Yapısının Analizi Araştırma yapılan Kobi lerde insan kaynakları faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü anlamak amacıyla yönetim yapısı ve çeşitli insan kaynakları faaliyetlerine yönelik sorular sorulmuştur. Alınan cevaplar ışığında elde edilen veriler aşağıdaki tablolarda özetlenerek yorumlanmıştır Ġnsan Kaynakları Faaliyetlerinden Sorumlu Bölümün Adı İK dan Sorumlu Bölüm Frekans Yüzde (%) İK Departmanı 22 12,9 İdari İşler Departmanı 31 18,2 Personel Departmanı 39 22,9 Diğer 8 4,7 Yok 70 41,2 Toplam ,0 İşletmelere insan kaynakları faaliyetinden sorumlu bölümün adı sorulduğunda alınan cevaplara göre %41,2 sinde insan kaynaklarından sorumlu ayrı bir bölüm olmadığı görülmüştür. Ayrı bir bölüm olan işletmelerde ise %22,9 unun personel departmanı, %18,2 sinin idari işler departmanı, %12,9 unun ise insan kaynakları departmanı adı altında

7 faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. İşletmelerin %4,7 sinde ise insan kaynakları faaliyetleri çeşitli diğer departmanlar tarafından yürütülmektedir Ġnsan Kaynakları Bölümü ve Personel Sayısı ĠliĢkisi İşletmelerde ayrı bir insan kaynakları bölümünün varlığının işletmenin personel sayısı ile alakalı olduğu düşüncesi ile aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. H0: Kobi lerde insan kaynakları faaliyetlerinin ayrı bir bölüm tarafından yürütülmesi ile personel sayısı arasında bir ilişki yoktur. HA: Kobi lerde insan kaynakları faaliyetlerinin ayrı bir bölüm tarafından yürütülmesi ile personel sayısı arasında bir ilişki vardır. Hipotez ki-kare bağımsızlık testi ve çapraz analiz uygulanarak test edilmiştir. Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 12,785(a) 4,012 Likelihood Ratio 16,772 4,002 Linear-by-Linear Association 12,231 1,000 N of Valid Cases 166 Buna göre (0,012<0,05) personel sayısı ile ayrı bir insan kaynakları bölümünün varlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çapraz analiz yoluyla sonuç tekrar doğrulanmış ve yorumlanmıştır. Persayisi * ikdepartmanı Crosstabulation ikdept Total var yok persayi Count Expected Count % within persayi 76,3 51,7 128,0 53,1% 46,9% 100,0% % within ikdept 68,7% 89,6% 77,1% Count

8 Expected Count % within persayi 11,3 7,7 19,0 68,4% 31,6% 100,0% % within ikdept 13,1% 9,0% 11,4% Count Expected Count % within persayi 6,0 4,0 10,0 90,0% 10,0% 100,0% % within ikdept 9,1% 1,5% 6,0% Count Expected Count % within persayi 3,0 2,0 5,0 100,0%,0% 100,0% % within ikdept 5,1%,0% 3,0% Count Expected Count % within persayi 2,4 1,6 4,0 100,0%,0% 100,0% % within ikdept 4,0%,0% 2,4% Total Count Expected Count 99,0 67,0 166,0 % within persayi 59,6% 40,4% 100,0% % within ikdept 100,0% 100,0% 100,0% Tablo sonuçlarına göre, personel sayısı arası olan küçük ölçekli Kobi lerin %53,1 inde, arası olan işletmelerin %68,4 ünde, olan işletmelerin %90 ında, ve arası olan işletmelerin ise %100 ünde ayrı bir insan kaynakları departmanı olduğu görülmüştür. Buradan, çalışan sayısı arttıkça, işletmede ayrı bir insan kaynakları departmanı olan işletmelerin oranının yükseldiği görülmektedir.

9 5.2.3 Ġnsan Kaynakları Temin ve Seçiminden Sorumlu Birim İK Temini Frekans Yüzde (%) İK Departmanı 30 18,4 Birim Yöneticisi 58 35,6 İş Sahibi Yönetici 70 42,9 Diğer 5 3,1 Toplam ,0 İK Seçimi Frekans Yüzde (%) İK Departmanı 25 15,3 Birim Yöneticisi 48 29,4 İş Sahibi Yönetici 82 50,3 Diğer 8 4,9 Toplam ,0 İşletmelerin %42,9 unda iş sahibi yönetici işletmeye işgören adayı bulmaktan, %50,3 ünde işgören adayı seçmekten sorumlu gözükmektedir. %35,6 sında birim yöneticisi, %18,4 ünde insan kaynakları bölümü, %3,1 inde ise diğer bölümler işletmeye aday bulmakla sorumlu olarak gösterilmiştir. %29,4 ünde birim yöneticisi, %15,3 ünde insan kaynakları bölümü, %4,9 unda ise diğer bölümler işletmeye aday bulmakla sorumlu olarak belirtilmiştir Ġnsan Kaynakları Planlamasını Yapan Birim İK Planlaması Frekans Yüzde (%) Üst yönetim ,5 İK Birimi 28 16,9 Uzman 2 1,2 Yapılmaz 24 14,5 Toplam ,0 İnsan kaynakları temininde ve de seçiminde ilk sorumlu olan iş sahibi yönetici insan kaynakları planlamasında da %67,5 ile ilk sıradadır. İşletmelerin %16,9 unda İK birimi, %1,2 sinde ayrı bir uzman planlamadan sorumludur. %14,5 inde ise insan kaynakları ile ilgili herhangi bir planlama yapılmamaktadır. 6. Sonuç ve Öneriler Kobilerde insan kaynakları yönetimi ile ilgili literatür taramasından ve yapılan uygulama çalışmasından elde edilen sonuçlara göre Kobi lerin büyük çoğunluğu insan kaynakları yönetimi kavramını bilmemekte veya yanlış yorumlamaktadır. İşletmenin geneline katkı sağlayan stratejik bir unsurdan ziyade emek ve zaman kaybına yol açan operasyonel bir işlem olarak algılanmaktadır.

10 İş sahibi yönetici işletme ile ilgili bütün işlerden sorumlu olduğu gibi, insan kaynakları yönetiminin tüm faaliyetlerinden de sorumludur. Aday bulmaktan, seçmekten, insan kaynakları planlamasından yine iş sahibi yönetici sorumludur. Ancak işin sahibi olmak yöneticilik ve liderlik vasıflarına sahip olmak demek olmadığı gibi, tek bir kişinin her uzmanlık alanından anlaması da mümkün değildir. Ayrı bir insan kaynakları bölümünün varlığı personel sayısına bağlı olmakta, küçük ölçekli işletmelerde insan kaynaklarından sorumlu herhangi bir bölüm genellikle bulunmamaktadır. İhtiyaç duyulduğunda ise idari işlerden, muhasebe departmanından herhangi biri gerekli işlemleri yapmaktadır. Personel sayısı arttıkça ayrı bir bölüm oluşturulmaktadır. Ancak genel olarak biçimsel olmayan, informal bir insan kaynakları yapısı var olmaktadır. İnsan kaynakları konusunda uzmanlaşmış personel istihdamı yok denecek kadar azdır. Kobi lerde, yöneticilerin eğitim düzeyinin artırılması ve profesyonel yöneticilerin istihdam edilmesi yönetim sorunlarının çözülmesinde ilk adım olmalıdır. Nitelikli işgücü istihdam edilmesi, yetki devri mekanizmasına işlerlik kazandırılması, işgörenlerin eğitilmesi, sahip yöneticinin tekelliğinden sıyrılıp daha çok kurumsallaşma yoluna gidilmesi ile insan kaynakları faaliyetlerinin işlevselleştirilmesi gerekmektedir. KAYNAKÇA AYCAN, Z., Managing Human Resources in the Middle East, Human Resource Management in Turkey, içinde, Budhwar P. S. ve Mellahi K. (Edt.), London, Routledge Published, Eylül 2006, BACON N. ve Hoque KIM, HRM in the SME sector: valuable employees and coercive networks, International Journal of Human Resource Management 16:11, November 2005, CARDON M. S. ve C. E. STEVENS Managing Human Resources In Small Organizations:What Do We Know?, Human Resource Management Review 14, , CARROLL M., MARCHINGTON M., EARNSHAW J. ve S. TAYLOR Recruitment In Small Firms Processes, Methods And Problems, Employee Relations, Vol. 21 No. 3, , FILKIEWICZ S., Improvement of Competitiveness of Polish SME s through Human Resources Development; EU-Programmes, Uluslararası Avrupa Birliğine GiriĢ Sürecinde Kobi ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, Mayıs 2005, Bandırma, 5-17.

11 HAİLEY H. V., FARNDALE E. ve C. TRUSS, The HR Department s Role in Organisational Performance, Human Resource Management Journal, Volume 15, No 3, 49-66, JACK S, HYMAN J. ve F. OSBORNE, Small Entrepreneurial Ventures Culture, Change and The Impact on HRM: A Critical Review, Human Resource Management Review, Volume 16, Issue 4, December KLAAS B. S., YANG H., GAINEY T., J. A. MCCLENDON, HR in The Small Business Enterprise: Assessing The Impact of PEO Utilization, Human Resource Management,, Vol 44, No 4, , Winter 2005 LEUNG A., Different Ties For Different Needs: Recruitment Practices Of Entrepreneurial Firms At Different Developmental Phases, Human Resource Management, Vol. 42, No. 4, ,Winter MAYSON S. ve R. BARRETT, The Science and Practice of HRM in Small Firms, Human Resource Management Review, Volume 16, Issue 4, , December NANKERVIS A., COMPTON R. Ve L. SAVERY, Strategic HRM in Small and Medium Enterprises: A CEO s Perspective?, Asia Pacific Journal of Human Resources, 40, (2), , 2002 ÖZGENER Ş., Büyüme Sürecindeki Kobi lerin Yönetim Ve Organizasyon Sorunları: Nevşehir Un Sanayii Örneği, Erciyes Üniversitesi Ġktisadi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ss , Ocak-Haziran 2003 USLU S. ve Y. DEMİREL, Kobi lerde Çalışanların Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 12, , 2002.

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2007 1

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2007 1 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2007 1 KOBİLER İÇİN DIŞ TİCARET YÖNTEMLERİ VE İHRACAT PROBLEMLERİ: AFYON İLİ DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Şuayip ÖZDEMİR * ve Yusuf KARACA

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Etiği Uygulamaları ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye En Büyük 500 Şirket Örneği

İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Etiği Uygulamaları ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye En Büyük 500 Şirket Örneği İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Etiği Uygulamaları ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye En Büyük 500 Şirket Örneği Serkan Bayraktaroğlu *, Sevdiye Ersoy Yılmaz ** Öz: Bütün örgüt

Detaylı

TÜRKİYE VE ABD DEKİ İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANLARININ STRATEJİK ROLÜNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

TÜRKİYE VE ABD DEKİ İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANLARININ STRATEJİK ROLÜNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA TÜRKİYE VE ABD DEKİ İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANLARININ STRATEJİK ROLÜNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Ayşe Oya ÖZÇELİK İstanbul Üniversitesi ABSTRACT This study, aiming at determining

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) Prof. Dr.

Detaylı

Investigation of Institutionalisation Indicators of the Small and Medium Sized Enterprises Operating in Mersin

Investigation of Institutionalisation Indicators of the Small and Medium Sized Enterprises Operating in Mersin MERSİN DE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMA GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ * Investigation of Institutionalisation Indicators of the Small and Medium Sized Enterprises

Detaylı

ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ

ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ Yard.Doç.Dr. Orhan KOÇAK Yalova Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Semiha YÜKSEL Yalova Üniversitesi,

Detaylı

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Mahir Emre SUCU Nisan 2010 DENİZLİ KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ VE KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA Hazırlayan: Ebubekir TORUN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.239-263 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ Asım Saldamlı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMLERİ KONUSUNDA İŞGÖREN ALGILAMALARI: KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DOKTORA TEZİ) MEHMET METE

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB Mehmet CANSIZ Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artmakta ve bu işletmelerin istihdam, üretim,

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öğr. Gör. Dr. Menekşe Şahin Hitit Üniversitesi meneksesahin@hitit.edu.tr Fikret Tepençelik Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: (HADDEHANELER) KARABÜK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: (HADDEHANELER) KARABÜK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 73-92 İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: (HADDEHANELER) KARABÜK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Hüseyin ALKIŞ 1 Volkan TEMİZKAN 2 Özet Araştırmada,

Detaylı

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1 Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148-6697 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 2 SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY Unver Akin¹ ¹Giresun University.

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İŞGÖRENLER TARAFINDAN ALGILANMASI: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Barış ERDEM

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Alanya daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili

Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Alanya daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Alanya daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili Ekrem Özdemir * Ali Talip Akpınar ** Özet: Teknolojinin gelişmesi, toplumun

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 06.07.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 13.06.2012 Cilt: 14, Sayı: 2, Yıl: 2012, Sayfa: 105-125 Online Yayın Tarihi: 05.12.2012 ISSN:

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS İŞLETMELERİNİN E-KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS İŞLETMELERİNİN E-KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS İŞLETMELERİNİN E-KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR Mustafa GÜRSOY Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Ana Bilim

Detaylı

Birsel SABUNCU Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksek Okulu Denizli/ TÜRKİYE bsabuncu@pau.edu.tr

Birsel SABUNCU Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksek Okulu Denizli/ TÜRKİYE bsabuncu@pau.edu.tr KOBİ lerde Yenilik ve Engellerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Denizli Örneği A Study on the Innovation in SMEs and the Identification of the Obstacles: The Case of Denizli Birsel SABUNCU Pamukkale

Detaylı

AN ANALYSIS TOWARDS THE EVALUATION OF THE QUALITY OF THE SERVICES THAT THE OUTSOURCING USER ENTERPRISES TAKE FOR THEIR LOGISTICS ACTIVITIES

AN ANALYSIS TOWARDS THE EVALUATION OF THE QUALITY OF THE SERVICES THAT THE OUTSOURCING USER ENTERPRISES TAKE FOR THEIR LOGISTICS ACTIVITIES Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.1-27. LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANAN İŞLETMELERİN ALDIKLARI HİZMETLERİN KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Araştırma Makaleleri KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Nihat GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Emel ABA Yüksek Lisans Öğrencisi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı