BAKKA BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKKA BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY"

Transkript

1 BAKKA WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/15/KOBİ Son Başvuru Zamanı KAYS Girişi: :59 Dosya Teslimi: :00

2

3 BAKKA WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/15/KOBİ Son Başvuru Zamanı KAYS Girişi: :59 Dosya Teslimi: :00

4 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM ÖZETİ KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Giriş Yılı KOBİ Mali Destek Programının Amaçları ve Öncelikleri Puanlamada Avantaja Sahip Olacak Projeler Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak MALİ DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN KURALLAR Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuruların Alınacağı Tarihler Daha Fazla Bilgi Almak İçin Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Ön İnceleme Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Teknik ve Mali Değerlendirme Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları EKLER... 36

5 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ 3 1. PROGRAM ÖZETİ Mali Destek Programı Adı Amacı 2015 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi nde turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ lerin, üretim, hizmet, pazarlama kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesidir. Öncelik 1: İşletmelerde verimlilik, ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi artırımı ve modernizasyon faaliyetlerinin desteklenmesi Öncelikleri Öncelik 2: Yeni ürün üretimi, yenilik, Ar-Ge, uluslararasılaşma, ağ oluşturma, kalite sertifikasyonu, markalaşma ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi Öncelik 3: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi Öncelik 4: Bölgedeki turizm tesislerinin hizmet kalitelerinin ve kapasitelerinin arttırılması ile turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi Bütçesi Destek Tutarı Destek Oranı KOBİ MDP TOPLAM TL Asgari TL Asgari % 25 Makine İmalat Sektörü TL Turizm ve Diğer İmalat Sektörleri TL Azami TL Azami % 50 Proje Uygulama Süresi 6 9 (6 aydan kısa 9 aydan uzun olamaz) Uygun Başvuru Sahibi Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler KOBİ ler Son Başvuru Tarihi KAYS Girişi : 10/04/2015 Saati: 23:59 Dosya Teslimi : 17/04/2015 Saati: 18:00 BAKKA Zonguldak Hizmet Binası: Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Cad. No: Kozlu/ZONGULDAK Başvuru Teslim Yeri Karabük Yatırım Destek Ofisi: Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi, Özçelik İş Merkezi, No:5, Kat:1, Daire: Merkez/KARABÜK Bartın Yatırım Destek Ofisi: Bülent Ecevit Bulvarı Dağlıoğlu Sitesi D Blok No:70 D:3 Merkez - BARTIN

6 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2.1. Giriş Dünyada 1930 lu yıllardan itibaren kurulmaya başlanan, Türkiye de ise 8 Şubat 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un ilgili maddeleri ile kuruluşlarının önü açılan Kalkınma Ajansları; kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacı gütmektedirler. Bu doğrultuda, planlı kalkınma döneminin kazandırdığı deneyimlerden de güç alarak çalışacak olan ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan 5449 sayılı Kanun un 4 üncü maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı sorumludur. Kalkınma Ajansları başvuru şartlarının tayininde ve başvuru rehberinin hazırlığında Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışır. Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 8 Kasım 2008 tarih ve Sayılı Resmî Gazete de ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim Kılavuzu 9 Aralık 2009 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (Kalkınma Bakanlığı) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin ilke ve kurallar; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile Ajansların yıllık çalışma programlarında belirtilen öncelikler doğrultusunda oluşturulur. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 25 Temmuz 2009 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Zonguldak Merkezli TR81 Düzey 2 Bölgesi nde kurulmuş, 1 Mart 2010 tarihinde personelinin göreve başlamasıyla bölgedeki faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır. Ajans tarafından bölgedeki faaliyetlere başlanmasının ardından çeşitli analizler, saha ziyaretleri, yüz yüze görüşmeler ve anket uygulamaları neticesinde Batı Karadeniz Bölge Planı hazırlanmış, söz konusu planda mevcut durumu ortaya koyan veriler, öncelikler, hedefler ile ulusal strateji belgelerinde yer alan öncelikler göz önünde bulundurularak, 2010, 2011, 2013 ve 2014 yıllarında bölgenin kalkınma girişimlerini güçlendirmeye, rekabet gücünü ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik, katma değeri yüksek alanlara yönelik olarak dört farklı Proje Teklif Çağrısı yürütülmüştür. Sosyal ve ekonomik dengesizliklerin giderilerek ülke içerisinde bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması açısından önem taşıyan bölgesel gelişme, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Ön Ulusal Kalkınma Planı nda ve Onuncu Kalkınma Planı nda, Türkiye için temel gelişme eksenlerinden biri olarak belirlenmiştir. Günümüzde, bölgelerin rekabet gücünün arttırılması ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmaları önem kazanmıştır. Bölgelerin rekabet gücünün arttırılması kapsamında bölge planı, bölge kaynaklarının etkin kullanımına yönelik bir araç addedildiğinden büyük önem arz etmektedir. Bölge planı, bölgesel düzeyde sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyellerini, ulusal düzeydeki politika, plan ve stratejiler ile bölgesel ve yerel düzeyde yürütü-

7 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ 5 lecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi kurgulayan, kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayan, bölgenin planlı bir şekilde program ve projelerle gelişmesine temel oluşturan en önemli unsurdur. Ajans, dönemi için faaliyet alanı olan TR81 Bölgesi nin mevcut durumunu ve temel sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların giderilmesine yönelik tedbirleri ortaya koymak amacıyla, hazırlıklarında çok sektörlülük, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcılık ilkeleri esas alınan yeni bir bölge planı hazırlamıştır. Söz konusu planın hazırlık aşamasında bölge paydaşlarının görüş ve önerilerini almak adına bölgedeki tüm ilçelerde ve il merkezlerinde çalıştaylar ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bölgenin ekonomik yapısını ortaya koymak adına sektör analizleri ve saha çalışmaları yapılmış ve bu kapsamda anket uygulamaları ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, kurum ve kuruluşlardan resmi yazı kanalı ile bilgi temin edilmiştir Batı Karadeniz Bölge Planı nda belirlenen vizyona ulaşılabilmesi için yedi adet stratejik tedbir belirlenmiştir: 1. Sektörel Çeşitliliğin Sağlanması 2. Ulaşım-Altyapı ve Lojistik İmkânlarının Güçlendirilmesi 3. Yerleşmelerin Mekân ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması 4. Sosyal Kalkınmanın Sağlanması 5. Kırsalda Kalkınmanın Sağlanması 6. Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevre Oluşturulması Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan bir temel politika doküman olma özelliği taşıyan ve dönemini kapsayan Batı Karadeniz Bölge Planı nın vizyonu Bağımlı Ekonomik Yapısını Kırmış ve Yaşam Kalitesini Yükseltmiş Bir Bölge Olmak olarak belirlenmiştir. 7. Turizmin Çeşitlendirilerek Geliştirilmesi Ajans, Batı Karadeniz Bölge Planı öncelikleri ile yapılan analizler ve araştırmalar neticesinde tespit edilen sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak, turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ lerin, üretim, hizmet, pazarlama kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayarak kalkınmaya ivme kazandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı adı altında teklif çağrısı yöntemiyle proje başvurularını kabul etme kararı almıştır yılı bütçesine göre KOBİ Mali Destek Programı kapsamında kullandırılacak olan destek miktarı toplam TL dir. Teklif çağrısında, 2015 yılı bütçesinden tahsis edilecek tutar, bütçe kanununun yürürlüğe girmesinden sonra kesinleşecek olup, bu durum Ajans ile merkezi yönetim için bağlayıcı değildir YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI Makine İmalat Sektörü Turizm ve Diğer İmalat Sektörleri KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TOPLAM) TL TL TL 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuruları Elektronik Ortamda Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destekleme Modülü (KAYS - PFD) üzerinden (https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/kays/kaysıstemci/) online olarak yapılacaktır. Sisteme ajansın internet sitesi (www.bakka.gov.tr) üzerinden de ulaşılabilecektir.

8 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ Yılı KOBİ Mali Destek Programının Amaçları ve Öncelikleri 2015 yılı KOBİ Mali Destek Programının amacı, TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi nde turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ lerin, üretim, hizmet, pazarlama kalite ve kapasitelerinin arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında imalat ve turizm sektörlerine yönelik projelerin desteklenmesine karar verilmiştir Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında bölgede faaliyet gösteren işletmelerin üretim, hizmet, pazarlama kalite ve kapasitelerinin arttırılması amacıyla söz konusu mali destek programı bütçesinden TL makine imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, diğer TL ise turizm ve diğer imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için ayrılmıştır. Aşağıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama yoktur. Tüm öncelikler bu mali destek programı kapsamında aynı öneme sahip olmakla birlikte, istihdam artışı sağlayan projeler, mali ve teknik değerlendirme aşamasında avantaj elde edebilecektir Puanlamada Avantaja Sahip Olacak Projeler Daha Önce Ajanstan Destek Almamış Olan Başvuru Sahiplerine Ait Projeler Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2010, 2011, 2013 ve 2014 yıllarında olmak üzere dört ayrı proje teklif çağrısı yürütülmüştür. Ajanstan daha önce destek almayan işletmelerin teşvik edilmesini sağlamak ve desteklerden yararlanan işletme sayısı ve çeşidinin arttırılması amacıyla, daha önce Ajanstan mali destek almayan işletmelerin 3 (üç) Puan avantaja sahip olmaları sağlanacaktır.! Artı puanın alınabilmesi için ortakların da başvuru sahibiyle aynı kriterlere sahip olması gerektiği unutulmamalıdır. Mikro Küçük Ölçekli İşletmeler Tarafından Sunulan Projeler 18 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında Mikro veya Küçük Ölçek sınıfında olan işletmeler tarafından sunulacak proje başvurularının, değerlendirme aşamasında 5 (beş) Puan avantaja sahip olmaları sağlanacaktır. Öncelik Alanları Öncelik 1: İşletmelerde verimlilik, ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi artırımı ve modernizasyon faaliyetlerinin desteklenmesi Öncelik 2: Yeni ürün üretimi, yenilik, kalite sertifikasyonu, markalaşma ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi Öncelik 3: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi Öncelik 4: Bölgedeki turizm tesislerinin hizmet kalitelerinin ve kapasitelerinin arttırılması ile turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

9 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ 7 Mikro Ölçekli İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Küçük Ölçekli İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.! Artı puanın alınabilmesi için ortakların da başvuru sahibiyle aynı kriterlere sahip olması gerektiği unutulmamalıdır. İl-Sektör Eşleşmesi 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programında kümelerin ve kümelenme stratejilerinin tespiti amacıyla her ilin kilit öneme sahip sektörleri belirlenmiştir. Başvurular, iller nezdinde belirlenen sektörlere yönelik olması durumunda değerlendirme aşamasında 3 (üç) Puan avantaja sahip olacaklardır, böylece iller bazında sektörel odaklanmanın teşvik edilmesi sağlanacaktır. İller bazında öne çıkan ve desteklenmesi planlanan sektör dağılımları aşağıda verilmektedir: ZONGULDAK: Gıda, Mobilya KARABÜK: Ana Metal Sanayi, Turizm, Gıda BARTIN: Mobilya ve Orman Ürünleri, Ahşap Tekne ve Mobilya Yapımı, Turizm, Ayakkabıcılık.! Artı puanın alınabilmesi için ortakların da başvuru sahibiyle aynı kriterlere sahip olması gerektiği unutulmamalıdır Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı dahilinde desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Bu kaynağın TL si Makine İmalat sektörüne, TL si ise makine imalat dışında kalan imalat ve turizm sektörüne ayrılmıştır. Herhangi bir program kapsamında yeterli başvurunun bulunmaması durumunda diğer programa kaynak aktarımı yapılabilecektir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar. Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ASGARİ: TL AZAMİ: TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25 inden az veya %50 sinden fazla olamaz. Bu orandan düşük ya da yüksek olan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her hâlükârda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

10 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ 3. MALİ DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölümde; 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu yönetmelik hükümlerini, Destek Yönetim Kılavuzu ndaki hükümleri ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bu destek programını, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri, Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: Ø Başvuru sahibi ve proje ortaklarının uygunluğu Ø Proje konusu ve faaliyetlerin uygunluğu Ø Maliyetlerin uygunluğu Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında yalnızca aşağıda belirtilen proje başvuru konularında, bu alanlarda faaliyet gösteren kar amacı güden kişi ve kuruluşlara destek verilecektir: İmalat (Yenilik, Ar-Ge, markalaşma, uluslararasılaşma, ihracat, kümelenme, ağ oluşturma, kalite sertifikasyonu, yeni ürün üretilmesi, ürün çeşitlendirilmesi, kapasite artırımı, modernizasyon, çevrenin korunması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı) Turizm (TR81 Düzey 2 Bölgesi nin (Zonguldak, Karabük, Bartın) tarihi, sosyal ve kültürel mekânlarının turist dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, kapasiteye ve kaliteye kavuşturularak turist başına elde edilen gelirin yükseltilmesi; turizm alanında girişimcilik kapasitesinin artırılması; tanıtım, pazarlama, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılarak turizmde markalaşmanın, kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması ve turizmin çeşitlendirilmesi; hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve turizm faaliyetlerinin dört mevsime yayılması; bölgeye özgü kültürel değerlerin korunarak mekana yansıtılması; eserlerin tespiti, ortaya çıkarılması, restorasyonu, yenilenmesi, onarımı; turizm potansiyelinin çevreye duyarlı sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve belgeli konaklama tesislerinde bir üst sınıfa geçmenin hedeflenmesi) UYARI: Sadece turizm yatırım/ işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri kapsamında sunulan projeler desteklenecektir. Belirtilen başvuru sahipleri dışındaki başvuru sahiplerinden gelen projeler ile lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri ve yüzme havuzları projeleri desteklenemeyecektir.

11 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ 9 Bu program kapsamında yukarıda sayılan alanlar dışında faaliyet gösteren işletmelerin sunduğu projeler kesinlikle desteklenmeyecektir. ÖNEMLİ! Makine imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler KAYS a proje girişlerini yaparken Mali Destek Programları kısmından KOBİ MDP (Makine İmalat) başlığını seçmelidirler. Turizm ve Diğer İmalat Sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ise KAYS a proje girişlerini yaparken Mali Destek Programları kısmından KOBİ MDP (Turizm ve Diğer İmalat) başlığını seçmelidirler. Sektör-Program eşleşmesini belirtildiği gibi yapmayan işletmeler destek alamayacaklardır. Destek almaya hak kazanabilmek için başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen koşulların tümüne uyması gerekmektedir. Ø Başvuru sahibinin, 18 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olması, (İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletme.) Sermayesinin veya oy haklarının %25 veya fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak müştereken veya tek başına bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluşların kontrolünde olmaması şartını sağlaması gerekmektedir. Ø Herhangi bir Mali Destek Programı kapsamında Ajans ile sözleşme imzalamış gerçek ve tüzel kişiler, sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içinde aynı Ajansa başvuramazlar. Sözleşmenin sona erdiği tarih olarak, destek alınmışsa yararlanıcı tarafından uygulanan projenin nihai ödemesinin yapıldığı tarih, proje fesih edilmiş ise projenin fesih edildiği tarih esas alınır. Bununla birlikte 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında Ajans ile sözleşme imzalayan başvuru sahipleri, 2015 yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır. Ø Proje faaliyetleri başvuru sahibinin faaliyet alanı içerisinde bulunmalıdır. Ø Başvuru sahibi işletmenin, proje başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir. Ø Başvuru sahibi işletmenin başvuru tarihi itibarıyla Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması 1 gerekmektedir, Ø Başvuru sahibinin, projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortakları destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmamalıdır. Aksi takdirde başvuru sahipleri ve ortakları proje faaliyet desteği alamazlar. a) İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar; b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar; 1 Proje başvurusunda bulunacak şubeler sadece bağlı bulundukları merkez adına başvuru yapabileceklerdir.

12 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar; d) Sözleşme tarihi itibarıyla; Ø Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar ve/veya yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar, Ø İlgili projeye Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü (%3) kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar, e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar; f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler; g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar; h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler; i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde bağımsız değerlendiricileri, değerlendirme komitesini veya Batı Karadeniz Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler. Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık süre için geçerlidir. Başvuru sahipleri, Ajansa doğru ve açık bilgi ve belge vermek, Ajansı yanıltabilecek veya yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmak zorundadır. Buna aykırı hareket ettiği tespit edilenlere destek verilmez, verilen desteklere ilişkin sözleşmeler de proje hangi aşamada olursa olsun derhal feshedilir. Sözleşmenin feshi halinde, yapılan ödemeler ile sözleşmeden doğan masraflar ve sözleşmede öngörülen cezai şart yararlanıcıdan tahsil edilir ve bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler destek almak için beş yıl süreyle Ajanslara başvuramaz. Bu süre sonunda bunlara destek verilebilmesi, Ajansa olan bütün borçlarını ödemiş olmalarına bağlıdır. Başvuruda bulunmak veya destek almak için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan yararlanıcılarla sözleşme imzalanmaz. Herhangi bir sebeple, sözleşme imzalanmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Ajanslar, hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlayamaz. UYARI!!! 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar başlıklı 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 29. maddesi uyarınca, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için Ekonomi Bakanlığına müracaat edilemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, her iki durumda da Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

13 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ 11 Ajans ile sözleşme imzalamadan önce aynı proje teklifine ilişkin ulusal ya da uluslararası hibe programlarından (Avrupa Birliği, Büyükelçilik hibeleri, Dünya Bankası, UNESCO, TKDK, KOSGEB vb.) finansman sağlayan gerçek ve tüzel kişiler Ajansımız mali destek programlarından destek alamazlar Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Başvuru sahipleri tek başlarına ya da başka kişi/kurum/kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Bir projede yer alan taraflar arasındaki ilişkinin ortaklık olarak kabul edilmesinde aşağıdaki koşullar aranmaktadır: Ø Proje ortağı tüm hazırlık ve uygulama safhalarına dâhil olmalıdır. Ø Mali kaynaklar da dâhil olmak üzere kaynakların tedariki ve dağıtılmasında tüm taraflar yer almalıdır. Proje ortağı, başvuru sahibinin hissedar ortağı ile karıştırılmamalıdır. Başvuru sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Ortaklar, Bölüm de belirtilen koşullardan Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olmaları veya merkezinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Ortak olacak kişi/kurum/kuruluşlar varsa, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sisteminde elektronik ortamda yer alan Ortaklar bölümüne kaydedilmelidir. Elektronik sistem üzerinden doldurulan başvuru formunun alınacak olan çıktıları, tüm ortak kişi/kurum/kuruluşlar tarafından da imzalanmalıdır. Projeye başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yüklenici olarak dâhil olabilecektir. İştirakçiler Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenebilir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sisteminde elektronik ortamda yer alan İştirakçiler bölümüne kaydedilmelidir. Alt Yükleniciler / Taşeronlar Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, standart sözleşmede bahsedilen EK IV teki kurallara (Destek Yararlanıcılarının Tabi Oldukları Satın Alma Kuralları) tabidir 2. Başvuru sahibi, lider kuruluş olarak hareket edecek ve projesi seçildiği takdirde sözleşme tarafı (faydalanıcı) olacaktır. Lütfen, bir projenin ortaklık şeklinde sunulması durumunda, sadece bir kuruluşun (başvuru sahibi) sözleşmeyi imzalamak üzere tayin edileceğini ve bu kuruluşun projenin uygulanmasında tam yasal, mali ve yönetimsel sorumluluğu olacağını unutmayınız. 2 Standart sözleşme ve eklerine adresinden ulaşılabilir.

14 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Bu başvuru rehberinde ifade edilen proje, destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütününü; faaliyet ise süresi, kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş acil nitelikli işleri ifade eder. Süre Proje süresi 6 aydan kısa, 9 aydan uzun olamaz. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar. Yer Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir. Uygun Proje Konuları Programın önceliklerinden en az biriyle uyumlu olarak programın amacına ulaşmasında pay sahibi olacak projeler uygun proje kabul edilmektedir. Aşağıdaki örnek projeler başvuru sahiplerine fikir vermek amacıyla sunulmuştur. Bu projeler, örnek proje konularını içermekte olup, olası konuların tümünü kapsamamaktadır. ÖRNEK PROJELER Öncelik 1: İşletmelerde verimlilik, ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi artırımı ve modernizasyon faaliyetlerinin desteklenmesi Ø Mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu, Ø Mevcut durumda üretilen ürün sayısı ve çeşitliliğinin artırılması, Ø Bölge için gerekli ürünleri üretebilecek makinelerin imalatı, Ø Yüksek teknoloji içeren ev aletlerinin ve cihazların üretimi, Ø Sağlık sektöründe kullanılacak makine ve ekipmanların imalatı, Ø Tarımsal ürünlerin işlenerek hazır gıda haline getirilmesi, Ø İşletme bünyesinde yeni üretim hatlarının kurulması ve istihdamın arttırılması vs. Öncelik 2: Yeni ürün üretimi, yenilik, Ar-Ge, uluslararasılaşma, ağ oluşturma, kalite sertifikasyonu, markalaşma ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi Ø İşletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge laboratuvarlarının kurulması, Ø Bölgede ilk kez üretilecek ürün ve/veya makinelerin imalatı, Ø Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi yoluyla üretimde verimliliğin arttırılması, Ø Yeni ürün geliştirilebilecek, tasarım yapılabilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye gibi yerlerin kurulması, mevcut yerlerin geliştirilmesi, Ø Sektörde ihtiyaç duyulan hâlihazırda ithal edilen malzeme ve sistemlerin yerlileştirilmesi, Ø Yüksek katma değerli ürünlerin üretimi vs. Öncelik 3: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi Ø Atıkların işlenip değerlendirilmesi, Ø Üretim atıklarının (sıvı atıklar, katı atıklar

15 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ 13 vb.) çevreye verdiği zararın engellenmesine yönelik atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi, Ø Çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin kontrolü için kullanılacak yenilikçi kontrol, izleme ve ölçme sistemlerinin oluşturulması, Ø Üretim süreçlerinde çevre dostu hammadde, ekipman veya teknolojiye geçişe yönelik projeler, Ø İşletmelerde temiz enerji üretim ve tüketiminin sağlanması vs. Öncelik 4: Bölgedeki turizm tesislerinin hizmet kalitelerinin ve kapasitelerinin arttırılması ile turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi Ø İnanç, kongre, sağlık, kültür, yayla, ekoturizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, Ø Engellilere yönelik turizm projeleri, Ø Tarihi, sosyal ve kültürel mekânlarının turist dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, kapasiteye ve kaliteye kavuşturularak turist başına elde edilen gelirin yükseltilmesi, Ø Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra dışı konaklama ünitelerinin desteklenmesi, Ø Tanıtım, pazarlama, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılarak turizmde markalaşmanın, kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması ve turizmin çeşitlendirilmesi, Ø Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve turizm faaliyetlerinin dört mevsime yayılması, Ø Bölgeye özgü kültürel değerlerin korunarak mekana yansıtılması, Ø Eserlerin tespiti, ortaya çıkarılması, restorasyonu, yenilenmesi, onarımı, Ø Turizm potansiyelinin çevreye duyarlı sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilmesi, Ø Butik otelciliğin geliştirilmesi, Ø Belgeli konaklama tesislerinde bir üst sınıfa geçmenin hedeflenmesi, Ø Turizme yönelik geleneksel el sanatlarının üretilmesi ve pazarlanması vs. Bir projenin yukarıda örnek olarak belirtilmiş olması, o projenin kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan programın amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: Ø Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, Ø Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Ø Birincil tarım faaliyetleri 3, Ø Canlı hayvan alım satımı, Ø Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, Ø İnsan ve yük taşımacılığı, Ø Perakende ve toptan ticaret, Ø %15 ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, Ø Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, Ø Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları, Ø Gayrimenkul ve emlakçılık yatırımları, Ø Çalıştaylara, seminerlere, konferanslara veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, Ø Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, Ø Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için), Ø Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları 3 Birincil tarım faaliyetleri genel olarak hayvancılık ve tarımla ilgili ürünlerin işlenmesinden önceki üretim dönemindeki faaliyetleri kapsamaktadır. Örneğin; süt ve et üretimine yönelik projeler kabul edilmezken sütün işlenmesi sonucu yoğurt ve peynir üretimi, etin işlenmesi sonucu sucuk, sosis, pastırma üretimi kabul edilebilir. Çilek üretimine yönelik bir proje uygun değilken, işleme ve paketleme yatırımları yapılması mümkündür. Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, besi hayvancılığı, kümes tavukçuluğu, yumurta tavukçuluğu, süt sığırcılığı gibi konular 2015 yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmemektedir.

16 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ (daha büyük bir projenin parçası değilse), Ø Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, Ø Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan faaliyetler, Ø Ateşli silahlar imalatı, Ø Devlet bütçesinden veya diğer kaynaklardan halen finanse edilen veya finansmanı sağlanma sürecinde olan projeler. 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın ekinde yer alan (EK 4) Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları kapsamında yer alan yatırım konuları desteklenmeyecektir. Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler: Ø Bu mali destek programı kapsamında, bir başvuru sahibi Ajansa tek başına en fazla iki projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir projesi için destek alabilir. Başvuru sahibinin her iki projesinin de başarılı bulunması halinde Ajans bunlardan sadece yüksek puan alan projeye mali destek sağlayabilir. Ø Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı Ajansa başvuramazlar. Ø Başvuru sahibi, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, başvurularında belirtmek zorundadırlar. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/ veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz. Bu hususlar bilgi sisteminden ve paydaş veri tabanından takip edilir. Aksi bir duruma rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır. Ø Ayrıca başvuru sahibinin, bu mali destek programı kapsamında alabileceği desteğin toplam miktarı, TL den az ve TL den fazla olamaz. Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını, bankalardan kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar rehin olarak gösterilemez Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Destek için sadece uygun maliyetler dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de uygun maliyetler için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sisteminde elektronik ortamda yer alan Bütçe bölümünde proje bütçesi standart formuna göre hazırlanmalıdır. Hazırlanan proje bütçesinde muhtemel yararlanıcıların proje kapsamında yapmayı öngördükleri harcamalar, KDV hariç ve Türk Lirası cinsinden düzenlenmeli ve bu şekilde bütçede yer almalıdır. Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır: Ø Talep edilmesi durumunda nihai denetim maliyetleri hariç tutulmak üzere, projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, Ø Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu

17 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ 15 olması; maliyet etkinliği sağlaması, Ø Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Ø Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi. Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir: A. Uygun Maliyetler Uygun maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: Ø Proje hazırlama (yazım) aşamasında ihtiyaç duyulan Ajanstan talep edilen destek miktarının %2 sini geçmeyen danışmanlık maliyetleri 4, Ø Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Ø Projenin uygulanması için gerekli sarf malzemesi maliyetleri, Ø Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Ø Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30 unu geçmeyen küçük ölçekli yapım işlerinin maliyetleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması gibi yapım işleri hariç), Ø Ajans tarafından sağlanan destek miktarının TL nin üzerinde olması durumunda denetim maliyetleri 5 (Ajans, destek miktarı TL nin üzerinde 4 Başarılı bulunmayan veya sözleşme imzalanmayan projelere hiçbir şekilde danışmanlık desteği sağlanmayacaktır. 5 Yasal denetim konusunda Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmış proje denetim raporları kabul edilecektir. olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve başvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir), Ø Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.), Ø Görünürlük maliyetleri, Ø İhale ilan maliyetleri (Başvuruda yer alan Bütçe kısmında, 6 No lu Diğer kalemi altında belirtilmelidir). ÖNEMLİ! TL yi aşan her türlü makine ekipman alımında sigorta yaptırılması zorunlu olup, bu maliyet Ajans tarafından uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. B. Uygun Olmayan Maliyetler Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır: Ø KDV maliyetleri, Ø Başvuru sahibi ve proje ortaklarının mevcut çalışanlarının maaşları, Ø Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Ø Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Ø Faiz borcu, Ø Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Ø Arazi veya bina alımları ile istimlâk bedelleri, Ø Yeni bina yapımı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım bedelleri, Ø Proje faaliyetlerinin gerektirdiği geçici ofis/ yer kiralama dışında olağan faaliyet yeri (proje uygulama yeri olsa dahi) kira ödemeleri,

18 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ Ø İkinci el ekipman alımları, Ø Leasing ve amortisman giderleri, Ø Kur farkından doğan zararlar, Ø Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Ø Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, 6 Ø Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Ø Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Ø Üçüncü taraflara verilen krediler, destekler veya burslar, Ø Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler, Ø Binek araç alımı ve projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması dışında kalan her türlü araç alımı, Ø Hammadde maliyetleri, Ø Projeyle ilgisi olmayan harcamalar, Ø Bayilik, franchising bedelleri. ÖNEMLİ! Bütçede, 1 No lu İnsan Kaynakları kalemi ve alt kalemleri, 2 No lu Seyahat kalemi ve alt kalemleri, 8 No lu İdari maliyetler kalemi uygun maliyet olarak DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. Başvuruda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün olmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde bütçe revizyonu yapılabilir. Olası bir bütçe revizyonu sonucunda projenin toplam uygun maliyet bütçesi düşürülebilir. Ancak talep edilen destek oranı sabit kalacağından, projeye tahsis edilen mali destek tutarı azalabilecektir. Bu nedenle, başvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçenin açık ve anlaşılabilir olması için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde düzenlenerek elektronik sistemdeki bütçe bölümüne girilmesi gerekmektedir. Ayni katkılar Başvuruda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvurusunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır. 6 Proje başlangıcından önce yalnızca proje hazırlama aşamasında alınan hizmet bedeli uygun maliyet olarak kabul edilebilir; bu maliyet destek miktarının %2 sini geçmemek üzere proje bütçesinden karşılanabilir.

19 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvuruların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS - PFD) online sisteminde (https://uygulama. kays.kalkinma.gov.tr/kays/kaysistemci/) yer alan başvuru formunun doldurulması ve talep edilen diğer belgelerin sisteme yüklenmesi ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS), elektronik ortamda kaydı yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ajansa sunulan başvuru dokümanlarının tamamı KAYS ta yer almalıdır. Herhangi bir tutarsızlık durumunda ilgili başvuru reddedilebilecektir. Değerlendirmelerde ve diğer işlemlerde elektronik ortamdaki bilgi ve belgeler esas alınacaktır. Ø Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım KAYS Portal ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu nda (http://portal.kays.kalkinma. gov.tr/?p=553) mevcuttur. Ø KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS a yüklenecektir. Ø Proje başvuruları, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve projelerin değerlendirme aşamaları dâhil onay aşamasına kadar olan bütün süreçler bu elektronik sistem üzerinden yürütülecektir. Ø Değerlendirme aşamasında, Bağımsız Değerlendiricilere sistem tarafından birer kullanıcı adı ve şifre verilecek; Ajans çalışanları hiçbir surette Bağımsız Değerlendiricilerden kullanıcı adı ve/veya şifrelerini istemeyeceklerdir. Ø El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular ile elektronik ortamda yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek olup, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. Ø Başvuruların sadece elektronik ortamda doldurulan bilgiler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, başvuru formunun ve diğer aşamaların dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dil ile doldurulması gerekmektedir. Ø Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak mer i mevzuata göre gerekli olan belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Ø Kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya başvuru formundaki herhangi bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların başvuruda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir. Ø Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir.

20 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ Elektronik Başvuru Sırasında Doldurulması Gereken Bölümler; BAŞVURUYU PROJE TAMAMLA PROJE ÖZETİ Proje Genel Bilgileri, Proje Özeti BAŞVURU SAHİBİ Kimlik Başvuru Sahibi Bilgileri Kaynak Benzer Proje Tecrübesi Diğer Başvurular ORTAK VE İŞTİRAKÇİLER Ortak ve İştirakçiler AYRINTISI Amaç ve Gerekçelendirme Faaliyet Yöntem Performans Göstergeleri Beklenen Sonuçlar Mantıksal Çerçeve Bütçe Beklenen Finansman Kaynakları Destekleyici BelgelerKilit Personel özgeçmişi Başvuru formu, yukarıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler başvuru aşamasında doldurmanız gereken bölümlerdir. Sistem, bu bölümlerden birini doldurmadan bir sonraki aşamaya geçmenize izin vermemektedir. Dolayısıyla başvuru sahipleri, her bir bölümü dikkatlice doldurmak zorundadır. KAYS Başvuru işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler tr/?p=553 linkinde yer alan BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ isimli kılavuzda yer almaktadır. Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Destekleyici Belgeler: Başvuruların, ön inceleme aşamasında kabul edilebilmesi ve projenin mali ve teknik değerlendirme aşamasına alınabilmesi için başvuru formu ve diğer ekler yanında aşağıdaki belgelerin de sisteme girilmesi zorunludur: 1. Başvuruda bulunan işletmenin ve varsa her ortak işletmenin resmi kayıt belgesi, 2. Başvuruda bulunan işletmenin ve varsa her ortak işletmenin kuruluşundan itibaren tüm sicil gazeteleri, 3. Başvuru sahibinin ve varsa her ortak işletmenin 2012, 2013, 2014 yıllarına ait Türkiye genelinde tüm işyerlerindeki ortalama çalışan personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge, yeni kurulmuş ve faaliyette olan işletmeler için en son hesap dönemine ait çalışan personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge (Belge Ek F-1 deki formatta sunulmalıdır.), 4. Başvuru sahibinin ve varsa her ortak işletmenin, Üç yıl veya daha uzun süredir faaliyette olan işletmeler için son üç mali yıla ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası, Bir ila üç yıldır faaliyette bulunan işletmeler için faaliyette oldukları yıllara ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası, Geçen mali yıl hesapları henüz tasdik edilmemiş olan yeni kurulan işletmeler

21 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: TR81/15/KOBİ 19 için kuruluş bilançosu ve ilgili vergi dairesine en son sunulan kâr-zarar hesabı veya cari mali yıl içerisindeki en son mali durum tahmini Bilançosu olmayan şahıs şirketleri için bilanço yerine onaylı hesap özeti, Onaylanmış nüshaların her bir sayfası, bir denetim şirketi/yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci/mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış olmalıdır. 5. Başvuru sahibini ve varsa her ortak işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin isminin/isimlerinin belirtildiği ve imzalarının bulunduğu noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı sunulacak), 6. Proje kapsamında TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için en az 2 proforma fatura (Proforma faturada alınacak makine ya da teçhizatın marka, model ve teknik özellikleri belirtilecektir) (Proforma faturaların bütçedeki ilgili kalemlere göre numaralandırılmaları gerekmektedir. Hangi kaleme ait olduğu anlaşılmayan, gruplandırılmamış, ilişkilendirilmemiş proforma faturalar geçersiz sayılacaktır) 7, Temin edilen 2 adet proforma faturadan, DÜŞÜK fiyatlı olanı bütçeye kaydedilmelidir. Aksi takdirde bütçe revizyonu aşamasında bu durum değiştirileceğinden projenin toplam bütçesi düşecektir. 7. Projenin gerçekleştirileceği yere ait farklı açılardan çekilmiş 5 adet fotoğraf, 8. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30 unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerin- 7 Bir proforma faturada; faturanın tarihinin, mal/hizmet cinsinin, satıcının ve alıcının isim/unvan, adreslerinin, malların menşeinin, mal veya hizmetin birim fiyatının/miktarının/tutarının, malların ağırlığı ve ebatlarının, nakliye ve montaj bedelinin, mallara ilişkin ambalaj özellikleri, teknik özellikler vb. detaylı açıklamaların ve düzenleyenin imzasının (elle atılmış/ıslak imza) bulunması gereklidir. de, gereken durumlarda, teknik projeler ve keşif özetleri (Malzeme, metraj, keşif listesi vb.). 9. Turizm işletmeleri için turizm yatırım/işletme belgeli otel, butik otel, tatil köyü, özel konaklama tesisi ve dağ/yayla evi kapsamına girildiğine dair ilgili kurumdan alınmış resmi yazı. Tüm başvuru evraklarının, temsil ve ilzama yetkili kişilerin tamamı tarafından imzalanması daha sonra sisteme yüklenmesi zorunludur. Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibi ve varsa ortakların, projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması gerekli olan her türlü mülkiyet, kira sözleşmesi, proje faaliyetine ilişkin çalışma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ÇED belgesi, diğer izin ve ruhsatlar, yetki belgesi, lisans gibi belgeleri sözleşme tarihine kadar hazır etmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki belgeler ön inceleme aşamasında projenin kabul edilebilmesi için zorunlu olmayıp; başvuru formunda bahsedildiği, mali ve teknik değerlendirmede ve/veya bütçenin gerçekçiliğinin araştırılması esnasında göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı durumlarda eklenmesi başvuru sahibinin lehine olacaktır. Ancak projenin uygulanması için gerekli olduğu hallerde söz konusu belgelerin sözleşme tarihine kadar temin edilmesinin zorunlu olduğu unutulmamalıdır. a) Kalite sertifika belgeleri (başvuru formunda bahsedilmiş ise), b) Gerekli olan hallerde fizibilite çalışması, c) Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar, d) Gerekli olan hallerde güncel kapasite raporu, Sonuçların açıklanmasından sonra başarılı bulunan proje sahiplerine yapılacak sözleşmeye

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/KOBİ Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi) : 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi (Dosya Teslimi)

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/SOSYAL Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi): 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/13/KÖA Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2013 Saat: 18:00 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No:TR81/14/DFD Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi) : 19/12/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi (Dosya Teslimi)

Detaylı

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: TR71/14/SRE

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: TR71/14/SRE T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR71/14/SRE İlan Tarihi: 06/01/2014 İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 21.02.2014 Saat: 23.59 Ağrı

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR82-2012-TURGEP SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 18:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: SERKA-10-İG-KOBİ001 Son başvuru

Detaylı

1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK

Detaylı

2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 40.000 TL AZAMİ TUTAR 400.

2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 40.000 TL AZAMİ TUTAR 400. ASGARİ TUTAR 40.000 TL AZAMİ TUTAR 400.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Get the free

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) Referans No: TRC1/15/KTA İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 3 1. KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI

Detaylı

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2012Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-12-YENİ KOBİLER 1 ve KOOPERATİFLER

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3 2.1. Giriş 3 2.2. Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri 4 2.2.1 Programın Gerekçesi 4 2.2.2

Detaylı

T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:

Detaylı