Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000 li yıllar için Değişim Stratejileri Kongresi Çukurova Üniversitesi, İİBF, Adana, 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000 li yıllar için Değişim Stratejileri Kongresi Çukurova Üniversitesi, İİBF, Adana, 2000."

Transkript

1 G-7 ÜLKELERİNDE KOBİ LER İÇİN ELEKTRONİK TİCARETİ DESTEKLEME STRATEJİLERİ Yar.Doç.Dr. Oya H. Yüregir, Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Adana ÖZ: Teknolojideki ilerlemeler ve ülkelerin yönetim stratejilerindeki değişiklikler günümüzdeki ticaret anlayışının da değişmesine neden oldu. Yeni ticaret anlayışlarından belki de en önemlisi olarak bilinen elektronik ticaret yani tarafların doğrudan temasına ve fiziksel olarak değiş tokuşuna gerek kalmaksızın elektronik ortamda ilişki kurarak iş yapma gün geçtikçe gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yaygınlaşmaktadır. Her türlü verinin iletimi ve işlemlenmesine dayanan "elektronik ticaret (ET)", mal ve hizmet ticareti, çevrim-içi sayısal içerik taşınması, elektronik fon transferi, elektronik konşimento, elektronik müzayede, işbirliği içinde yapılan mühendislik, çevrim-içi kaynak bulma, devlet ihalesi, satış sonrası hizmet gibi bir çok farklı aktiviteyi içine almaktadır. Küreselleşen ve bölgesel entegrasyonunun ön plana çıktığı uluslararası ticaret ortamında Türkiye'deki KOBİ'lerin yaşayabilmeleri için ET stratejisini benimsemeleri gerektiği düşünülmektedir. ET'nin sınırları coğrafya veya ülke sınırları ile tanımlanmadığından ve sınırların limiti bilgisayar ağları olduğundan küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) bile kendilerini ve ürünlerini İnternet te tanıtarak dünya ticaretinde önemli rol oynayabilecek duruma gelmişlerdir. Bunun dışında ET nin KOBİ lere başka getirileri de bulunmaktadır: 1.Elektronik etkileşim ile üreticiler bireysel olarak her müşterisinin ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmekte ve otomatik olarak bu ihtiyaçları ve istekleri ürünün yeniden şekillenmesinde kullanabilmektedirler. 2. ET, direkt üreticiden son müşteriye elden teslim olanağı ile klasik sunum zincirlerinin dramatik olarak kısaltılmasına neden olmakta ve bu da işletmelerin kar marjını yükseltmesini veya maliyeti azaltarak rekabetçi bir avantaj elde etmesini sağlamaktadır. 3. ET yarattığı kağıtsız çalışma düzeni ile hem işlem maliyetinin azaltılmasını, hem de oluşturulan elektronik ortam ile daha güncel ve hızlı bir iletişim atmosferinin yaratılmasını sağlamaktadır. Şüphesiz bütün bu avantajlarının yanı sıra elektronik ticaret'in sağlıklı gerçekleştirilmesini engelleyen bazı faktörler de vardır: özellikle KOBİ'ler için yüksek maliyet nedeni ile kısıtlı kullanım; bilişim altyapısının yeniden düzenlemesi; standartların oluşturulması (EDI vb.); kamu ve özel sektör işbirliği ve koordinasyonu; hukuksal altyapının kurulması (vergilendirme, elektronik imza ve elektronik noter, telif hakları, güvenlik kontrolü, kontrat mevzuatı); sosyal ve kültürel küreselleşme eksikliği. Bu sorunların aşılabilmesi ve ET nin KOBİ lerde yaygınlaştırılması için G-7 ülkelerinde çalışmalar yapılmaktadır. İşte bu araştırmanın amacı, G-7 ülkelerinde KOBİ ler için uygulanan ET destekleme stratejilerini ortaya koymak, yaşanan sorunlar ve alınan dersler ışığında Türkiye deki KOBİ ler için öneriler getirmeye çalışmaktır. 1. GİRİŞ: Küreselleşme ya da global bütünleşme, global entegrasyon, ülkeler arasındaki iktisadi, siyasi, sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi, ideolojik ayırımlara dayalı kutuplaşmaların çözülmesi, farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak birbirleriyle bağlantılı olguları içerir. Bu bağlamda küreselleşme, müşterinin seçiciliğinin ve ihtiyaçlarının artması, pazarların yeni ve çok çeşitli ürünler ile dolarak şirketlerin kar marjının azalması, bilim ve teknolojideki hızlı değişiklikler ve yenilikler, hukuksal düzendeki değişiklikler ve hükümetlerin politikaları, telekomünikasyondaki ilerlemeler ve İnternet'in yaşamımıza girmesi sonucu dünya ticaretinin işleyiş biçiminde radikal değişiklikler olmaktadır (DPT,1995). Ticaret, her türü mal ve hizmet alım satımını kapsayan ekonomik etkinlik iken, Elektronik Ticaret (ET) ise bu işlemin belli başlı süreçlerinin elektronik ortamda bilgisayarlar yardımıyla gerçekleşmesidir diyebiliriz. Bugün, gelişmiş ülkelerde zorunlu hale gelen bu yeni eğilimler 2000'li yıllarda gelişmekte olan ülkelerin pazarda kalabilmeleri için şart olacaktır. Dünya ticaretinde satın alma ve satış süreçleri Internet'in ve bilişimin sunduğu teknolojik ve yapısal olanaklar nedeniyle radikal bir değişime uğrayarak değişim mühendisliği evrelerinden geçirilmek zorunda bırakılmıştır. Hem 343

2 kamu kesimi, hem de özel sektör dünya ticaretinde yerlerini koruyabilmek için konuyu ciddi şekilde ele almaktadırlar. Çünkü avantajlarının yanı sıra elektronik ticaret, yarattığı bir takım tehditler nedeniyle ciddi altyapı hazırlık çalışması da gerektirmektedir. Devlet ve özel şirketler hukuksal, ticari, sosyal ve teknik değişimlere ayak uydurmak için detaylı implementasyon planı hazırlayarak bu değişime ayak uydurabileceklerdir. Dünya ekonomisinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de KOBİ lerin rolü çok önemlidir. Çünkü Türkiye de imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin % 99.5 ini oluşturan KOBİ ler, istihdamın da % 61.1 ini sağlamaktadır. Ayrıca yaratılan katma değerde KOBİ lerin payı % 27.3 dür. Türkiye ekonomisinde bu kadar önemli bir yere sahip KOBİ lerin yukarıda bahsedilen değişimlerden etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Bu işletmelerin küreselleşme ile artan tehditlerden en az oranda etkilenmesi ve fırsatlardan da en çok yararlanması için bir takım koruma, destekleme ve sıçratma politikalarının ortaya konulmasında fayda olacağı düşünülmektedir. 2. ÇALIŞMANIN AMACI: Bu araştırmada, dünyada ve gelişmiş ülkelerde KOBİ ler için bir kaldıraç görevi gören elektronik ticaretin etkin uygulaması için saptanan ve uygulanan ET stratejileri incelenmeye ve bu doğrultuda da Türkiye için öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ: Bu araştırmada, stratejik yönetim teknikleri kullanılarak, dünya pazarındaki değişimler ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu değişim içinde yaşamak zorunda olan KOBİ lerin güçlü ve zayıf yanları belirtilerek, bunları yönetebilmeleri için sunulan stratejiler incelenmiştir. Seçilen strateji, teknolojiye dayalı bir sistem olan elektronik ticarettir. Yapılan literatür tarama ile dünyadaki, özellikle gelişmiş ülkelerdeki elektronik ticaret ile ilgili inisiyatifler ve yaptırımlar araştırılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalardan alınan derslerden yararlanarak ülkemiz için öneriler sunulmuştur. 4. ÇALIŞMANIN BULGULARI: Bu bölümün ilk aşamasında öncelikle dünya ekonomisindeki gelişmelerden ve KOBİ lerin bu değişime ne kadar ayak uydurabileceklerinden bahsedilecek, ikinci aşamada dünyadaki ET ile ilgili çalışmalardan kısaca söz edilecektir. Üçüncü aşamada ise G7 ülkelerindeki Küresel Bilgi Ağı Projesi çalışmaları ele alınacaktır DÜNYADAKİ TEHDİTLER VE FIRSATLARDA KOBİ LERİN YERİ Dünyadaki Durum: Ticaretteki rekabet işletmeleri daha ucuza ve daha kaliteli üretmeye ve hizmet vermeye zorlamaktadır. Bu nedenle yönetim anlayışına birçok yenilikler gelmiş ve işletmeler tarafından değişik yönetim yöntemleri de kullanılmaya başlamıştır. Toplam Kalite Yönetimi, "Tam Zamanında Üretim (JIT)", "International Standards Organization (ISO) Standartları", Esnek Üretim, Amaçlara Göre Üretim (MBO) vb. ile işletmeler daha profesyonel ve etkin yönetilmeye başlamışlardır. Diğer yandan da teknolojideki özellikle bilişim, iletişim ve üretim teknolojisindeki gelişmeler de işletmelere yeni fırsatlar sunmaktadır. "Bilgisayar ile Bütünleşik İmalat (CIM)", "Elektronik ticaret ve elektronik veri değişimi (EC/EDI)", "sanal ticaret noktaları, Bilgisayara dayalı bilişim sistemleri (CBIS), vb. işletmelere rekabetçi avantaj sağlamaktadırlar. Yönetimdeki ve teknolojideki değişimler de işletmeleri ve ülkeleri süreçleriyle, organizasyon yapılarıyla ve ölçüm yöntemleriyle (benchmarking) yeniden yapılandırmaya zorlamaktadır. Bu da yine bazı yaklaşımlar ile aşılmaya çalışılmıştır. Organizasyonel yapılanmada Uluslararası İşletmelerin sayısı artarken, müşteriye yakınlığın ön plana çıkması ile yerinden yönetim anlayışı rağbet görmektedir. Ayrıca daha bilinçli ve kalifiye uzmanların yönetime katılımcı istekleri ve bürokrasinin azaltılması amacıyla da hiyerarşik organizasyondan düz organizasyona doğru tercihler artmaktadır. Süreçlerin yapılandırılmasında ise sürekli iyileştirme- (Kaizen) ve radikal değişim olarak da İş Süreçlerinin Yeniden tasarlanması (BPR-Reengineering) gündeme gelmiştir. 344

3 Bu değişimlere ayak uydurmak veya benimsemek şüphesiz ki beraberinde bir maliyet de getirmektedir. İşte, dünyada KOBİ lerin bu fırsatlardan yararlanarak ayakta kalabilmeleri özellikle gelişmiş ülkelerin güçlü uluslararası büyük şirketlerinin yarattığı zorlu rekabet arenasında yaşayabilmesi için devletler ve KOBİ ler tarafından planlı ve programlı bazı altyapı çalışmaları gerekmektedir. Bu çalışmada ele alınan elektronik ticaret stratejik yönetim çözümünün önemi ise ET nin artan rakamları ile belirtilebilir. Bilgisayar kullanıcılarını birbirine bağlayan açık bir bilgisayar ağı olan İnternet'e dünyanın pek çok ülkesinden ulaşılabilmektedir. Bu bilgi ağında bir tanıtım sayfası, yani web sitesi hazırlayan herhangi bir firma, ürünlerini yaygın bir alıcı kitlesinin incelemesine sunmuş olmaktadır.1993 yılında dünyada yalnızca 30 tane olan İnternet web ağı sunucusu bugünlerde 500 bini aşmıştır. Herkesin erişimine açık web sayfası sayısının ise 2000 yılının sonuna kadar 1.1 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. İnternet üzerinde bugün milyon olduğu sanılan kullanıcı sayısı, pek çok ülkede hızla artmaktadır. İnternet te firma-tüketici arası elektronik ticaret toplam değeri için ise, 1996 yılında 500 milyon dolar iken, 2000 yılı için 6.6 milyar dolar gibi tahminler verilmektedir. Firma/firma arasındaki E- ticaret toplam değerlerinin bu sayılardan çok daha fazla olacağı ve müşteri/firma arasındakilerin 100 katına ulaşabileceği düşünülmektedir. Forrester Research ün istatistiklerine göre, firma-firma (iş-iş) tipi elektronik ticaretin toplam hacmi 2002 yılında 327 milyar ABD doları olarak tahmin edilmektedir. Firmaların kendi aralarındaki ticari işlemlerde, otomasyon ve elektronik veri değişimi (EVD) uygulamalarının daha anlamlı olacağı, zamandan, iş gücünden ve kağıt kullanımından yapılan tasarrufların, fiyatları önemli ölçüde düşüreceği savunulmaktadır. Şüphesiz ki İnternet dışında daha güvenilir ortamlarda da firma/firma ET yapılabilmektedir. Bunun için gerekli altyapı kiralık hat (leased line) ve EDI yazılımıdır. (TÜBİTAK/BİLTEN, 1999). ET'nin sınırları coğrafya veya ülke sınırları ile tanımlanmadığından ve sınırların limiti bilgisayar ağları olduğundan küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) bile kendilerini ve ürünlerini İnternet te tanıtarak dünya ticaretinde önemli rol oynayabilecek duruma gelmişlerdir. Bunun dışında ET nin KOBİ lere başka getirileri de bulunmaktadır: 1.Elektronik etkileşim ile üreticiler bireysel olarak her müşterisinin ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmekte ve otomatik olarak bu ihtiyaçları ve istekleri ürünün yeniden şekillenmesinde kullanabilmektedirler. 2. ET, direkt üreticiden son müşteriye elden teslim olanağı ile klasik sunum zincirlerinin dramatik olarak kısaltılmasına neden olmakta ve bu da işletmelerin kar marjını yükseltmesini veya maliyeti azaltarak rekabetçi bir avantaj elde etmesini sağlamaktadır. 3. ET yarattığı kağıtsız çalışma düzeni ile hem işlem maliyetinin azaltılmasını, hem de oluşturulan elektronik ortam ile daha güncel ve hızlı bir iletişim atmosferinin yaratılmasını sağlamaktadır. 4. ET nin altyapısı olarak kurulmak zorunda olan bilişim teknolojisi ve bilişim sistemleri, KOBİ yöneticilerine doğru, güncel, öz ve hızlı bilgi sunarak, onların daha hızlı ve etkin karar vermelerini sağlamaktadır. 5. ET, bilişim sektörünün canlanmasını ve ABD deki gibi bilişim sektöründe yeni KOBİ lerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 6.Bilişim uzmanlarına, İnternet i ve bilgisayarı çok iyi kullanan işletme mezunlarına olan işgücü talebi artacaktır. 7.Bütün bunların yanı sıra web tasarımcılığı gibi yeni işlerin yaratılmasına da katkıda bulunan ET, ülke ekonomisini de daha dinamik ve gelişmeye açık tutacaktır. (Timmers, 1998). Şüphesiz bu kadar artısının yanısıra bir takım tehditleri de beraberinde getiren ET ile ilgili ele alınması gereken konular şunlardır: finansal sorunlar (KOBİ lerin yatırım sermayesinin yetersizliği), yasal sorunlar (telif haklarının ve özel hayatın korunması; güvenlik ve gizlilik konuları; vergilendirme), teknolojik sorunlar (öncelikle ülke telekomünikasyon altyapısının hazır, güvenilir ve hızlı olması; EDI, kriptografi vb. konularda teknik standartların oluşturulması). Türkiye deki KOBİ lerin Durum Değerlendirmesi: KOSGEB'in tanımına göre; 1-50 arası işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli işletmeleri, arası işçi çalıştıran işletmeler de orta ölçekli işletmeleri oluşturmaktadır. 345

4 KOBİ deyimi ise her ikisini de içermektedir. KOSGEB in derlediği bilgilere göre KOBİ lerin güçlü ve zayıf yanları Çizelge-1 de verilmiştir. Çizelge-1 KOSGEB e göre KOBİ lerin Güçlü ve Zayıf Yanları (www.kosgeb.gov.tr/kos.htm) KOBİ LERİN GÜÇLÜ YANLARI 1. Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlamaktadır. 2. Daha düşük yatırım maliyetleri ile istihdam imkanı yaratmaktadır. 3. Yapıları itibariyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir. 4. Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kolay uyum gösterebilmektedir. 5. Teknolojik yeniliklere daha yatkındır 6. Bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağlar. 7. Gelir dağılımındaki çarpıklıkları asgariye indirir. 8. Ferdi tasarrufları teşvik eder, yönlendirir ve hareketlendirir. 9. Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurudur. 10. Demokratik toplumun ve liberal ekonominin ana sigortalarından biridir. KOBİ LERİN ZAYIF YANLARI 1. Kredi temininde güçlük çekmektedirler. 2. Teşviklerden hemen hemen hiç yararlanamamaktadırlar. 3. Diğer finansman araçlarından yeterince yararlanamamaktadırlar. 4.Teknoloji düzeyleri genellikle düşüktür 5. Kalifiye eleman sıkıntısı çekmektedirler. 6. Gümrük Birliği şartlarında rekabet güçlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadırlar Ülkemiz ekonomisinde KOBİ lerin rolü çok önemlidir. Çünkü imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin % 99.5 ini oluşturan KOBİ ler, istihdamın da % 61.1 ini sağlamaktadır. Ayrıca yaratılan katma değerde KOBİ lerin payı % 27.3 dür. G7 ülkelerinde ve Türkiye de bulunan küçük işletmeler ile ilgili ekonomik göstergeler Çizelge-2 de verilmiştir. G7 lerin özellikle küçük işletmelerinin ülke ekonomisi içinde yatırım payı ortalaması yüzde 39 iken Türkiye de bu sayı yüzde 6.5, ihracat payı ortalaması ise yüzde 30 a yüzde 8 dir. G7 ülkelerinde küçük işletmelere ayrılan kredi payı da Türkiye deki ile karşılaştırılamayacak kadar çoktur. KOSGEB tarafından belirtilen KOBİ lerin zayıf yanlarından biri de teknolojidir. Yapılan bir çalışmada ihracatçı tekstil işletmeleri ile ilgili şu sonuçlar da bu kanıyı desteklemektedir. Yüregir e (1998) göre; 1.Türkiye'deki KOBİ'lerin çoğunun dünya ticaretindeki ET gibi yeni eğilimlerden haberi yoktur ve çok azı bu yeni eğilimleri kullanmaktadır; 2. Türkiye'deki KOBİ'lerin bilişim teknolojisi altyapısı dünya ticaretindeki yeni eğilimleri uygulamaya hazır değildir. Çizelge-2 Dünyada Kİ ler ile ilgili Ekonomik Göstergeler (www.kosgeb.gov.tr/kos.htm) ABD ALM JAP. İNG. FRA. ITA. TR. Küçük İşletmelerin Toplam İşletmelere Oranı Küçük İşletmelerde İstihdam Oranı (%) Küçük İşletmelerin Yatırım Payı (%) Küçük İşletmelerin Üretim Payı (%) Küçük İşletmelerin İhracat Payı (%) Küçük İşletmelere Verilen Kredi Payı (%)

5 4.2. DÜNYADAKİ ELEKTRONİK TİCARET DESTEK ÇALIŞMALARI Dünyada elektronik ticaret konusundaki çalışmalarda gelişmiş ülkeler ve bu ülkelerin başında bulundukları organizasyonlar başı çekmektedirler. Çeşitli organizasyonların ve ülkelerin E-ticaret konusundaki çalışmaları aşağıda ana hatlarıyla özetlenmiştir. GATT Uruguay Round'u 1986 sonbaharında uluslararası ticari sorunlara çözüm bulunması amacıyla başlatılmıştır. Round'un hedefleri özet olarak şunlardır: geleneksel konularda liberal uygulamalara dönüş; hak ve sorumluluklar dengesinin kurulması; tarım, tekstil, hizmet sektörü ve diğer yeni konuların çok taraflı çerçeveye alınması ve anlaşmazlıkların çözüm mekanizmasının başarıyla işletilmesidir. Bu hedefleri ile Uruguay Round'u, GATT tarihinin en kapsamlı, aynı zamanda dünya ticareti açısından en iddialı, en karmaşık ve en zor müzakere sürecini oluşturmaktadır. 1991'de GATT "Nihai Senet Taslağı" 108 katılımcı ülkeye dağıtılmıştır. Taslaktaki sonuçlarla dünya ticaretinde ciddi bir serbestleşme ve genişleme sağlanmakta, sübvansiyonlar, antidumping, gümrük kıymeti, ticarette teknik engeller ve koruma tedbirleri alanlarında çok taraflı ilke ve kurallar geliştirilmekte, anlaşmazlıkların çözümü mekanizması iyileştirilmekte, ülkelerin ticaret politikalarının eleştirebilir gözle incelendiği bir sistem kurulmakta, üstelik tekstil, tarım ve hizmet sektörlerindeki ticari faaliyetler GATT çerçevesine alınmakta, bunlara ilaveten ticaret ile bağlantılı fikri mülkiyet hakları ve yatırım tedbirleri için yeni kurallar oluşturulmaktadır. En önemlisi sonuçların uygulanmasını yönetmek ve gözetmek için "Dünya Ticaret Teşkilatı" kurulmuştur. Dünya Ticaret Örgütü'nün Küresel Elektronik Ticarete İlişkin Bildirgesi: 1998'de Dünya Ticaret Örgütü'nün, Genel Konsey Toplantısı'nda düzenlediği özel bir bölümde kabul edilen bildirge ile, küresel elektronik ticaretin büyümekte olduğuna ve ticaret açısından yeni fırsatlar yarattığına dikkat çekilmiştir. Bu nedenle kapsamlı bir çalışma programı hazırlanmasına ve küresel elektronik ticareti ilgilendiren ticaretle ilgili bütün konuların ele alınmasına karar verilmiştir. Dünya Ticaret Örgütü'nün ilgili organlarınca hazırlanacak olan çalışma programı, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik, mali ve kalkınma ihtiyaçlarını da dikkat alacaktır. Ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkelerin, şimdiki gibi elektronik iletişime gümrük vergisi uygulamama kuralına uymaya devam etmesi vurgulanmıştır. (Avrupa Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Ortak Ticaret Politikası Raporu, 1999). ABD de Elektronik Ticaret Girişimleri: Elektronik ticarette lider olan ve şu anda ticaretinin yüzde 30 unu elektronik ortamda gerçekleştiren ABD, Ulusal Bilgi Altyapıları (NII) programı ile yıllardır konu ile ilgili çalışmalar yapmaktadır yılında Federal Elektronik Ticaret Grubu adı altında kurulan ekip hükümet için konu ile ilgili çalışmalar yaparken, özel sektör için ise Elektronik Ticaret Komitesi ve Kurumsal Bütünleşme Ağı gibi kuruluşlar hizmet vermektedir. ABD'de konu ile ilgili çalışmalar, Temmuz 1997 de ABD Başkanının istediği çalışma raporu da sonuçlandırılarak hızlandırılmıştır. Rapora göre elektronik ticaretin daha fazla yayılması için hükümetlerin bu yeni ortamda ticaret yapmak isteyen şirketler için güvenli ve kararlı bir ortam oluşturarak, yeni düzenlemeler ve vergilendirmeler konusunda çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca ilgili rapordaki öneriler şu şekildedir : İnternet üzerinden satılacak ürünlerde ihracat ve ithalat vergileri bulunmamalı ve elektronik ticarete yeni vergiler eklenmemeli, Elektronik ödemelere şimdi düzenleyici koşullar konulmamalı, duruma göre gözlemlenmeli, Elektronik olarak ticari işlemleri gerçekleştirme, elektronik kontratları imzalama ve değişik yetkilendirme tipleri için genel küresel ticari kod oluşturulmalı, Fikir eserlerinin etkin olarak korunması gerçekleştirilmeli, Gizlilik korunmalı ve tüketiciler kendileri hakkında hangi bilgilerin toplandığı ve bunların nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirilmeli, 347

6 Teknik standartlar ve sistemlerin karşılıklı çalışabilirliği ile ilgili düzenlemeler özel sektör tarafından geliştirilmelidir. Avrupa Birliği'nde Elektronik Ticaret Konusunda Yapılan Çalışmalar: 1980'lerin başından bu yana Avrupa Birliği, Avrupa - Ağı kapasitesini geliştirmek amacıyla AR-GE ağırlıklı programlar düzenlemekte (ESPRIT, RACE, ACTS vb.); bu kapsamda EVD sistemlerine ve belirgin olarak da TEDIS (Trade EDI System) girişimine destek vermektedir. 1994'de Avrupa Komisyonunun isteği ve bilişim teknolojileri sektöründen önemli şirketlerin desteği ile Avrupa Bilişim altyapısını geliştirmek üzere 10 konuda hedef uygulama çalışmaları başlatılmıştır. çalışmalardan dördü (KOBİ ler için Telematik Servisleri, Elektronik Sunum, Avrupa Kamu Yönetimi Ağı ve Şehir Bilgi Ağı) elektronik ticaretle doğrudan ilişkilidir. ESPRIT programı altında 1996 da sunulan AR-GE proje önerileri yazılım, yüksek performanslı iletişim ağları, çoklu ortamlar, entegre üretim ve iş süreci teknolojilerini içerecek şekilde elektronik desteklemektedir. Elektronik ticarete yönelik AR- GE programlarının büyük bir bölümü DGXIII e kayıtlıdır. Bu programlar, "Avrupa için Güvenli Elektronik Pazar" oluşturulmasına ve bütün elektronik ticaret çevrimini kapsayan güvenli genel modellemeye yöneliktir. Güvenli, kağıtsız ticaret üzerine BOLERO projesi: sağlık, sosyal güvenlik, gümrük konularında ulusal ve AB aracı kuruluşları arasında idari doküman akışını sağlamaya yönelik IDA (Interchange of Data between Administration) programı DGIII tarafından pilot aşamada mali destek almaktadır. Diğer önemli girişimlerden DGXV tarafından idare edilen SIMAP, pan-avrupa elektronik tedarik programı ve DGXXIII'e bağlı Commerce 2000 programı KOBİ'lerin elektronik ticarete yönelmesini teşvik etmektedir. (http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/augt97-5.htm, Newsletter DGXXIII, No: 39). Avrupa Birliği Elektronik Ticaret Girişimi: Avrupa Birliği, Avrupa'da elektronik ticaretin ilerletilmesi için, eyleme yönelik bir dizi teklif hazırlamış ve Avrupa Elektronik Ticaret Girişimini başlatmıştır. Teklifler küresel pazar, hukuki ve düzenleyici meseleler ile iş çevreleri için elverişli bir ortamın sağlanması gibi konuları kapsamaktadır. Bu tekliflerin uygulanması ilgili sanayi sektörlerinin yakın işbirliğini gerektirmektedir. Girişim ile Avrupa Komisyonu bütün ilgili tarafları, Avrupa'da elektronik ticaretin gelişmesi ve gereklilikleri konusunda iletişim içinde olmaya çağırmıştır. Avrupa Komisyonu, elektronik ticarette Avrupa Girişimi'nin uygulanması için şu eylemleri önermektedir: Telekomünikasyon serbestleştirme paketinin üye ülkeler tarafından tam olarak uygulanması, Dünya Ticaret Örgütü Telekomünikasyon Anlaşması'nı imzalayanların, bu anlaşmayı tam olarak uygulamasının desteklenmesi, Uluslararası ticari ürünlerde gümrük ve gümrük dışı engellerin kaldırılması için Uluslararası Ticaret Anlaşmasının uygulanmasının sağlanması, Avrupa sanayi ve kamu organlarının İnternet in gelişiminde yer almalarının desteklenmesi ve araştırma-geliştirme ve TEN-TELECOM programları yoluyla gerekli altyapının geliştirilmesi. Esprit Programı kapsamında elektronik ticarete yer verilmesi ve uygun araştırma-geliştirme programlarında daha çok odaklanılması. Teknolojik kalkınmada öncelik olarak 5. Çerçeve Programının, elektronik ticaret konusu ile başlatılması, Elektronik ticarete ilişkin Avrupa Standartlaşması Girişimi konulu tebliğin kabul edilmesi, Elektronik ticaret için standartlaşma projeleri konulu özel eylemlerin başlatılması, Küresel standartlaşma konferansı düzenlenmesi, Elektronik ticaretteki Tek Pazar engellerinin ve yasal belirsizliklerin tespit edilmesi, Komisyona bir eylem planı sunulması böylelikle Komisyonun elektronik ticaretin önde gelen kullanıcısı olmasının sağlanması. 348

7 Leonardo ve Sokrates gibi programlarda elektronik ticarete ilişkin eğitim ve öğrenme girişimlerine yer verilmesi (ABM, Avrupa Birliği Ortak Ticaret Politikası Raporu, 1999). Japonya'da Elektronik Ticaret Konusunda Yapılan Çalışmalar: Japonya'da sistematik elektronik ticaret çalışmaları 1996 yılının başında "Electronic Commerce Promotion Council of Japan (ECom) " adında bir kurumun oluşturulmasıyla başlamıştır. Bu kurum bünyesinde elektronik ticareti farklı yönlerden inceleyen ondört çalışma grubu kurulmuş, ondokuz test projesi yürütülmektedir. Bu projelere Japonya nın önde gelen şirket kuruluşları da dahil edilerek (350 şirket ve 7 kuruluş), ülke çapında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedeflenerek elektronik ticaretin standartları belirlenmeye çalışılmaktadır. Japonya, elektronik ticarete oldukça temelden ve uzun vadeli yaklaşmaktadır. Japonya da geliştirilmeye çalışılan yöntem politika ve teknolojilerin tümü, yakın bir gelecekte kağıt para yerine elektronik paranın geçmesini hedeflemektedir. Bu yüzden de Japonya için elektronik ticarette güvenliğin geliştirilmesi, bunun teknolojik ve yasal yönlerinin araştırılması en çok üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Gerekli yasal düzenlemelerin hazırlıkları da yine ECom bünyesindeki çalışma gruplarından "Onay Kurumları Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilmektedir. Teknolojik olarak güvenli elektronik ticareti sağlamak için ise, IKP (Information security protocols) adı altında, daha güvenli iletişimi sağlayacak protokol geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu ülkelerin dışında özellikle İngiltere, Kanada ve Avustralya da da ET ulusal altyapı çalışmaları hızlı ve planlı olarak devam etmektedir. Ayrıca Güney Kore, Singapur ve Tayvan da konunun önemine inanıp çalışmalarını hızlandıran ülkeler arasındadır G7 ÜLKELERİNİN BAŞLATTIĞI ET ÇALIŞMALARI: G-7 (Yediler Grubu); G-3 (ABD, Japonya, Almanya) ve G-5'e (G-3 artı Fransa, İngiltere) ek olarak Kanada ve İtalya'dan, yani dünyanın en zengin yedi üyesinden oluşmaktadır. Yediler grubunu oluşturan ülkeler dünya GSMH'nın % 64'ünü üretmekte ve dünya ticaretindeki payları ise yaklaşık % 52 olarak belirtilmektedir. Yediler yılda bir kez devlet başkanları düzeyinde, yılda üç kez bakanlar düzeyinde ve daha sık aralıklarla da Maliye Bakanları ve Hazine yetkilileri düzeyinde bir araya gelmektedirler. Yedilerin amacı dünya ekonomisinin geleceğini şekillendirecek, büyüme hızına, ticarete, finansal faaliyetlere yön verecek nitelikteki prensip kararlarını almak ve bunlara öncülük etmektir. G7 Küresel Pazarı Konferansı (1997, Bonn), G7 ülkeleri ile KOBİ'ler İçin Küresel pazar projesi ile ilgilenen diğer ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve elektronik ticaret ile ilgili şu konular tartışılmıştır: 1.KOBİ'ler için elektronik ticaret politikası, 2. KOBİ'lerin elektronik ticaret konusundaki ihtiyaçları, 3. KOBİ'ler için elektronik ticaret konusundaki ticari gerekçeler. KOBİ'ler İçin G7 Küresel Pazarı Projesi'nin ulusal temsilcileri aşağıdaki sonuçlara varmıştır: i. Elektronik ticaret konusundaki kamu politikasının dünyanın belli başlı bölgelerinde (ABD, Avrupa Birliği ve Japonya) eşanlı olarak ilan edildiği ve birçok başka ülkede ilgili politikaların geliştirildiği belirtilmiştir. Bunun, elektronik ticaret ve KOBİ'lerin bugün taşıdığı yüksek siyasi önceliği gösterdiğini belirten G7 Politika Grubu, projeyi herkese açık uluslararası bir diyalog platformu olarak sunarak konun iletişim ve genel tartışma platformu ile daha iyiye gideceğini belirtmişlerdir. ii. Ülkelerdeki çözülecek temel sorunların neler olduğu konusundaki görüşlerin ve dolayısı ile politikaların yakınlaşma sağladığı belirtilmiş ve temel sorunlar ve çözüm önerileri şöyle sıralanmıştır: KOBİ'ler ve tüketiciler arasında elektronik ticarete duyulan güvenin arttırılması; Küresel olarak kabul edilen hukuk ve politika çerçevesi yoluyla belirliliğin oluşturulması; Bilincin arttırılması, işletmeler açısından en iyi uygulamanın anlaşılması ve gerekli becerilerin sağlanması; Gerçekten kullanıcıyı gözeten ve ucuz elektronik ticaret altyapısının ve hizmetlerin sağlanması ve küresel düzeyde karşılıklı işletim olanağının sağlanması; 349

8 Kamu idarelerinin eyleme yönelik yaklaşımı yoluyla KOBİ'lerin elektronik ticarete girişinde katalizör rolü oynanması. Bu konuların çözülmesi konusundaki yaklaşımın ardında özel sektörün öncü rolü ve KOBİ'lerin elektronik ticarete girişinde yeni engellerin yaratılmasından kaçınılması ve mevcut engellerin ortadan kaldırılması ihtiyacı gibi ortak ilkeler bulunduğu vurgulanmıştır. iii. Birçok konunun ancak küresel düzeyde görüş birliğine varılarak çözülebileceği konusu kesinlikle kabul görmüş ve aynı zamanda işletmelerin ve tüketicilerin bölgelere özgü ihtiyaçlarının, örneğin kültürle, dille ve ticari eğilimler ile ilgili ihtiyaçlara saygı duyulması gerektiği kabul edilmiştir. Birçok durumda henüz kesin bir konum oluşturulmamış olduğu ve elektronik ticaretin birçok KOBİ için başlangıç aşamasında olduğu belirtilmiştir. KOBİ'lerin bilgi teknolojisi kullanıcıları olarak temel ihtiyaçları konusunda çok daha fazla öğrenmeleri gerektiği belirtilmiştir. (http://www.kobinet.org.tr/newsletter DGXXIII, N:39) 4.4 KOBİ LER İÇİN KÜRESEL BİLGİ AĞI PROJESİ G7 üyelerinin 1995 yılında bilişim toplumu ile ilgili yaptıkları bakanlar konferansında KOBİ ler için Küresel Pazar projesi başlatılmıştır. Bu projenin amacı, KOBİ lerin, küresel bilişim toplumunun fırsatlarını kendi çıkarları için kullanarak küresel pazarda artan rekabetçiliği ve katılımı kolaylaştırmaktır. Bu alışılmış projelerdeki gibi bütçesi olan bir proje olmamakla birlikte elektronik ticarette KOBİ lere odaklanmış küresel eşgüdüm ve işbirliği için uyumlu operasyonel çatıyı içermektedir. G7 projesi oluşturulan çalışma grupları ile yürütülmektedir. Bu çalışma grupları, bilgi ağları, küreselleşme, ET yi yayma, yasal düzenlemeler ve güvenlik, uyum, finansman, pilot uygulamalar konuları etrafında oluşturulmuş, hedefler konmuş ve gerekli örgütlenmeler yapılmıştır. G7 ülkeleri genel olarak kendi altyapılarında devam etmekte olan elektronik ticareti yaymayı, vergi kayıplarını engellemek için kontrol mekanizmaları oluşturmayı ve gereken güvenlik altyapısını yasal düzenlemeler ile desteklemeyi amaçlamaktadırlar. Böylece, KOBİ'lerini uluslararası ticarete açarak, ticari işlemlerini bilgisayar ağları üzerinden yürütmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Üzerinde çalıştıkları sistemler ile gümrük işlemleri de dahil olmak üzere ticari işlemlerin güvenli ve hızlı bir şekilde bilgisayar ağları üzerinden yapılmasını sağlayacaklardır. G7 organizasyonu, güvenlik ve yasal düzenlemeler konusunda, hem bilgilerin, hem de ticari işlemlerin güven altına alınması gerektiğini belirterek, yerel ve uluslararası yasal düzenlemeler için bir model önermiştir. Güvenlik konusuna ek olarak, ticari ilişkide bulunacak tarafların güvenilirliklerinin tarafsız kuruluşlar tarafından onaylanması ve elektronik noterin gerekliliği de belirtilmiştir. Projede eylemin temelini oluşturan üç ana konu belirlenmiştir. (http://www.ispo.cec.be/ecommerce, 1999) a. KOBİ ler için Küresel Bilgi Ağı: Amaç, KOBİ lerin uluslararası bilgi ağlarını kullanarak iş için bilgiye ulaşmalarını ve yaymalarını sağlayacak açık bir ortamın kurulmasıdır. KOBİ-ağları ve iş geliştirme ağları işletmelere aktif yardımda ve rehberlikde bulunarak elektronik ticaretin kalkınmasında önemli rol oynayacaklardır. b. KOBİ lerin hukuki, kurumsal ve teknik iş ihtiyaçları: Amaç, elektronik ticaretin gelişmesi için bütün sisteme etki eden konuların ele alındığını kesinleştirmektir. Ele alınacak konular şunlardır: küreselleşme (çok-dil, çokkültür, vb.), finansal konular (kontrat, ödeme, faturalama, mahsup, vergilendirme, vb), sahiplik ( telif hakları vb.), gizlilik (güvenlik ve belgeleme), birbirine bağlanabilirlik (standartlar,vb.), yayılma ( destek, haberdar olma, uygulama ve eğitim). Bu konular atelye çalışmaları, incelemeler, projeler ve pilot uygulamalar ile ele alınıp sonuçları geniş çapta duyurulacaktır. c. Elektronik ticaret için uluslararası test ortamı: Amaç, belirli sektörlerde ve kapsamda, canlı uygulama örnekleri kurarak uygulamaya geçişin izlenmesi ve pratik sistemlerin ortaya konmasının sağlanmasıdır. Bu pilot 350

9 uygulamalar ile, kullanıcının ihtiyaçları ortaya konarak kaldırılması gereken engeller belirlenebilmektedir. Böylece alınan geri-besleme ile önerilen sistem çözümleri doğrulanmış olmakta ve sistemde iyileştirmeler yapılmaktadır. Ayrıca bu çalışmalar KOBİ lerin bilinçlendirilmesinde de faydalı olmaktadır. Bu çalışmaların planları, sonuçları, karşılaşılan sorunlar ve hedefler İnternet te hazırlanan web sitesinde yayınlanarak, tüm KOBİ lerin yararlanması sağlanmaktadır. 4. ÇALIŞMANIN SONUÇLARI Sonuç olarak, gelişmiş ülkeler elektronik ticarette oldukça ilerleme sağlamışlardır. Her ne kadar yasal bazı eksiklikler nedeniyle tüm altyapısı tamamiyle hazır olan ülke bulunmasa da, planlı şekilde hedeflerine ulaşmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde ET nin tam olgunlaşmasına kadar Türkiye nin de kendini hazırlayacağı birçok konu bulunmaktadır. Öneriler şu şekilde özetlenebilir: Bilişim ve Teknoloji Bakanlığı nın kurularak hem bilişim altyapısının oluşturulmasında yaşanan merkezi eşgüdüm eksikliğinin giderilmesi sağlanabilir hem de elektronik-devletin oluşturulması süreci kısaltılabilir. Çünkü ET nin en büyük gereksinimlerinden biri güçlü bilgi ağı yapılarıdır. Ayrıca devlet birimlerinin elektronik ortamda etkileşimli veri alışverişini sağlayıp bürokrasiyi azaltacak, hükümetin hızlı kararlar vermesini sağlayacak ve devletin (vergi vb.) konularda hızlı ve doğru denetimini yürüteceği bir mekanizmada böylece kurulabilecektir. ET ile ilgili araştırmalar yapmak ve uygulamaları ortaya koymak üzere teknik, hukuksal ve sosyal konularda çalışma gruplarının tam-zamanlı olarak sadece bu iş için çalışan uzmanlardan oluşturulması ve hazırlanan eylem planının sıkı şekilde takip edilmesi yararlı olacaktır. Yasal konulardaki (güvenlik, elektronik imza, şifreleme, elektronik noter,vb) konularda başlatılan çalışmaların hızlandırılması, yasaların oluşturulması ve hukuk fakültelerinde konu ile ilgili yeni yapıların oluşturulması gerekecektir. Ayrıca uluslararası hukuk kapsamında uzlaşmazlık çözümünde ve fikri mülkiyet hakları ve telif yasaları konularında uzmanlaşmış hukuk adamlarına da ihtiyaç olacaktır. Elektronik veri değişimi, elektronik ticaret ve İnternet'te pazarlama için "bilgi güvenliği", "kişisel telif haklarının korunması" ve "kriptografik yöntemler" gereklidir. Türkiye'de sadece telif hakları ile ilgili kanunlar bulunurken; elektronik noter, sayısal imza ve şifreleme konularında hem hukuksal düzenlemeler hem de standartlar bulunmamaktadır. Sağlıklı işleyen ve güvenilir bir hukuksal altyapı olmaksızın elektronik ticaretin yapılması mümkün görünmemektedir. Teknik altyapının diğer ülkelerinki ile uyumlu olması gereğinden dolayı EDI, anahtarlama, vb. konularda oluşturulacak ulusal standartlarda gelişmeler takip edilmelidir. Ulusal eğitimde sadece bilgisayar kullanımı eğitimi ile kısıtlı kalmayıp, bilgiyi araştırma, bilgiyi kullanma, bilgiyi yaratma ve bilgiyi yönetmeye ilişkin bilinç uyandıracak dersler verilmesi yararlı olacaktır. KOSGEB tarafından Mayıs 1998'de hizmet vermeye başlayan KOBİ-NET projesinin KOBİ lerde yaygın kullanımı için şartlı devlet destekleri verilmelidir. Bu işletmelerin Avrupa Bilgi Merkezine ulaşabilmeleri, elektronik posta ile haberleşebilmeleri, İnternet'te reklam ve tanıtım yapabilmelerinin kolaylaştırılması onlara rekabetçi avantaj sunacaktır. KOSGEB, İGEME, Sanayi odaları tarafından verilecek olan elektronik ticaret seminerleri, eğitimler ve pilot uygulamalar KOBİ lerin bilinçlenmesini ve olaydan haberdar olmalarını sağlayacaktır. Elektronik Ticaret araştırma merkezlerinin üniversitelerde kurularak ET/EVD yazılımlarının yazılmasının desteklenmesi, konu ile ilgili üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde pilot uygulamalar yapılması ve tez çalışmalarında bu konuya ağırlık verilmesi gelişmelere katkıda bulunacaktır. 351

10 Son olarak, ET ile lojistik ve dağıtım konularının daha da önem kazanacağı görünmektedir. KOBİ lerin en azından ortaklaşa kooperatif olarak kuracakları dağıtım noktaları ve şirketleri onların hem işlerini sistematik olarak yapmalarını sağlayacak hem de maliyetlerini azaltacaktır. 5. KAYNAKÇA A Framework for Global Electronic Commerce, 1997, The White House. Ana Britanicca Ansiklopedisi, sayfa 628. Anonymous, Electronic Commerce: In Search of the Perfect Market, The Economist, Avrupa Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Ortak Ticaret Politikası Raporu, Benesko, G., Electronic Commerce in the 21 st Century, Research Triangle, Inc.,1994., G., Electronic Commerce the Next Generation, Research Triangle Consultants, Inc., Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Bütünleşmeler, DPT Yayın No:2375, Ocak OECD, 1998, SMEs and Electronic Commerce, Directorate for Science, Technology, and Industry. Timmers, P., Electronic Commerce-An Introduction, Esprit's Electronic Commerce Team Publishing, Yüregir, O., Fisünoğlu, M., ve Şen, T., Türkiye de Elektronik Ticaret in Durum Değerlendirmesi, 6. Ulusal İşletme Kongresi, Kasım 1998, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Yüregir, O., 1998, Türkiye İhracat Sisteminin Süreç Odaklı Yaklaşımla Yeniden Yapılandırılması ve Tekstil Sektöründe KOBİ lere Uygulanması, Çukurova Üniversitesi, Adana, yayınlanmamış doktora tezi. Zwass, V., (1998), Structure and Macro Level Impacts of EC from Technological Infrastructure to Electronic Marketplaces, Sage Publications, CA Newsletter DGXXIII, No:

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ

TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi : Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi 1 ANA BULGULAR Ekonomik atılım ile Kişi başına düşen GSYİH 2015 e kadar iki katına çıkarılabilecektir 6 milyon yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK

KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK Transfer Fiyatlandırması Servisleri Bütün dünyada, vergi gelirlerini korumak için Transfer Fiyatlandırması kuralları her geçen

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

K O B İ. Büyüyen Ekonomik Güç

K O B İ. Büyüyen Ekonomik Güç K O B İ Büyüyen Ekonomik Güç Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rol, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmaya yaptıkları

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın.

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi Dava Yönetİm Paketİ Büyümesini sürdüren kurumların artan hukuki takiplerinde yeni yardımcısı olacak Dava

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

International Trade e-learning suite for SMEs in TuRkey (InTeLS-TR)

International Trade e-learning suite for SMEs in TuRkey (InTeLS-TR) KOBİ lerin Uluslararası Ticaret Alanında Elektronik Ortamda Eğitimi Projesi International Trade e-learning suite for SMEs in TuRkey (InTeLS-TR) Fatma Sarıaslan İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı