AR-GE İNOVASYON YÖNETİMİ VE DEVLET DESTEKLE İ. Doç. Dr. erdal TEMEL, EÜ. EBİLTEM-TTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR-GE İNOVASYON YÖNETİMİ VE DEVLET DESTEKLE İ. Doç. Dr. erdal TEMEL, EÜ. EBİLTEM-TTO"

Transkript

1 AR-GE İNOVASYON YÖNETİMİ VE DEVLET DESTEKLE İ Doç. Dr. erdal TEMEL, EÜ. EBİLTEM-TTO Eylül, Aydı

2 HE KESİN YAPAMADIĞI

3 FA KLI OLABİLMEK

4 BU DA FA KLI OLABİLMEK

5 PAZARLAMA!!!! Ama en gelişmiş modeller hemen piyasaya sürülmez ya

6 SATIŞ TEKNİKLE İ Tabii Tüketiciyi İkna Edebilmek Önemli

7 YENİLİKÇİ ÇÖ)ÜMLE

8 YENİLİKÇİ SÜ EÇ

9 YENİLİKÇİ Ü ÜN

10 MERAK VE CESARET

11 İSK

12 İ ovasyo Nedir? Yeni fikirlerin ticari bir yarara dö üştürül esi süreci, Farklı, değişik ve yeni fikirler geliştirerek u ları uygula ası, Yeni fikirlerin aşarılı bir şekilde uygulamaya dö üştürül esi, Yeni fikirlerin fırsata ve bu fırsatları da uygulamaya aktarıl ası, Ar-Ge, parayı bilgiye dö üştür ek iken; yenilik, bilgiyi paraya dö üştür ektir. gibi farklı ta ı lar yapıl aktadır.

13 Buluş ve Ye ilik Karşılaştır ası Howe dikiş makinesini icat etti, ancak bunu bir inovasyona dö üştüre Singer ol uştur; Spangler elektrikli süpürgeyi icat et iştir, ancak Hoover bunu ilk ticari ürün haline getirdi; Paterson DO u geliştirdi, ancak Gates hakları ı satı alarak ($25,000!) IBM e lisa sla ıştır.

14 Araştır a ve Geliştir e Ar-Ge) Ar-Ge Te el araştır a, Yeni bilimsel bilgi, Pazardan çok uzak Toplam bilgi, Prototip, Patentlenebilir ürün Pazara çok yakı

15 Ar-Ge, Buluş ve İ ovasyo

16 İ ovasyo Nede Ö e lidir? Çünkü; İ o asyo çalış aları ı yoğu olduğu bölge ve ülkelerde işsizlik ora ı düşük ve toplum refahı yüksektir, İ o asyo çalış aları ı olduğu bölgelerde geleneksel ürünlerin yerine, katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretilmektedir, İ o asyo yapan fir aları karlılık ora ları diğer firmalara göre daha yüksektir, İ o asyo çalış aları fir aları ticari perfor a sı ı ve rekabet gücünü yükseltmektedir, İ o asyo yapmayan firmalar, bölgeler ve ülkeler geleceklerini riske at aktadırlar, İ o asyo firmalar arası rekabette en belirleyici unsurdur.

17 İ ovasyo ve İş Dü yası İ o asyo u iş dü yası daki yeri i e ö e i i göstere ör eklerde irkaçı; «İşlet eleri iki görevi vardır; i ovasyo ve pazarla a" Peter F Drucker Yaratı ılık ye i şeyler düşü ektir. İ ovasyo ise ye i şeyler yap aktır. Theodore Le itt a age e t guru İ ovasyo Lider ile Takipçiyi belirler. te e Jo s

18 İ ovasyo u etkileri Rekabet, talep ve pazar Modası geç iş ürü leri yeri e ye ileri i ko ası Mevcut ürün ve hizmet yelpazesinin ge işletil esi Çe re dostu ürü leri geliştiril esi Pazar payı ı artırıl ası eya koru ası Yeni pazarlara girilmesi Ürü ü ta ı ırlığı ı artırıl ası Müşteri ihtiyaçları a hızlı e ap verilmesi Üretim ve arz Ürün ve hizmetlerin kalitelerinin artırıl ası Üreti es ekliği i artırıl ası Üreti kapasitesi i artırıl ası İşçi aliyetleri i düşürül esi Girdi aliyetleri i azaltıl ası Tasarı aliyetleri i azaltıl ası İş orta ı ı iyileştiril esi Çalışa lar arası da iletişi i iyileştiril esi e diğer iri ler ile iş irliği i geliştiril esi Diğer iri ler ile ilgi paylaşı ı artırıl ası Farklı üşteri ihtiyaçları ı tespit edilebilmesi ve cevap verilebilmesi Müşteriler ile etki iletişi e iş irliği i sağla ası Çalış a şartları ı iyileştiril esi Diğer Çevreye olan olumsuz etkilerin azaltıl ası, Standartlara uyum.

19 İNOVASYONUN TÜ LE İ

20 İ ovasyo Türleri Ürün İ ovasyo u (Product Innovation): Yeni bir ürün veya hizmetin su ul ası, pazara sürülmesi, veya talebini artır aya yönelik olarak mevcut bir ürün ve hizmette değişiklikler yapıl asıdır. Burada yapıla değişiklikler her süreçte ola ile eği gibi ürünün her aşa ası da da olabilir. Temel girdilerin değiş esi de görsel olarak tasarla ası a kadar geçen süreçteki yapıla ak yenilikler. Süreç İ ovasyo u (Process Innovation): Bir firma ve/veya kurumun ürün ve hizmetlerin üretim ve sunum süreçlerinde yaptıkları yenilikler ve değişikliklerdir. Ör eği ; Bir araç üretim sürecinde ve/ veya yönteminde yapıla değişiklikler, bir hizmetin su ul ası da yapıla süre kısaltıl ası vb. Pazarlama İ ovasyo u (Marketing Innovation): Ürün tasarı ı da, a alajı da, sunumunda ve fiyatı da, yeni veya önemli düzeyde değiştiril iş/iyileştiril iş pazarlama yöntemleridir. Ör eği ; bir ürünün a alajı üzerinde yapıla üzerinden piyasaya su ul ası vb. iyileştir eler, ürünün farklı fiyatlar Organizasyonel İ ovasyo (Organizational Innovation): Bir işlet e i mevcut organizasyonel yapısı ı iyileştiril esi ve diğer kurumlar ile iletişi i i iyileştiril esi a a ı ile yeni yönetmeler getirilmesidir. Ör eği ; iş bölümü ve uz a laş a.

21 İ ovasyo u Derecesi Radikal İ ovasyo : Mevcut ürün ve sistemden çok farklı olan ve bu ürünlerin yerini alacak bir ürün ve/veya hizmetin oluşturul ası. Ör eği : Kablosuz iletişi araçlar, elektrikli otomobil.. Adı sal/kıs i İ ovasyo : Mevcut ürün veya hizmetler üzerinde yapıla küçük ve sı ırlı yeniliklerdir. Ör eği : Cep telefo ları a dahil edilen kamera sistemleri, Daha yüksek çözünürlü TV ler vb.

22 Radikal İ ovasyo

23 Adı sal İ ovasyo

24 Ürü de İ ovasyo

25 İ ovasyo u Seviyesi İşlet e için Yeni: Başka firmalar tarafı da kulla ıla veya üretilen bir ürün veya hizmetin, bir firmada ilk defa üretilmesi veya kulla ıl asıdır. Bu tip yenilik genellikle adı sal inovasyon ile so uçla ır ve ortalama olarak 6,5 ay sürer. Pazar/Sanayi için Yeni: Farklı pazarlarda kulla ıla /üretile bir ürün veya hizmetin yeni bir pazarda üretilmesi, uygulamaya ko ul asıdır. Bu tür inovasyon adı sal ve radikal inovasyonun karışı ıdır. İşlet eler bu inovasyon türünü ancak yeni ürünlerinin pazarda fırsat yarata ağı ı düşü ürlerse hedeflerler. Bu inovasyon ortalama olarak 14 ay sürer. Dünya için Yeni: Daha önce dü ya ı hiçbir yerinde ve ala ı da hiç olmayan bir ürün ve hizmetin ilk defa pazara su ul asıdır. Bu inovasyon türü kendine özgü ve radikal inovasyon. Pazarda buna benzer hiçbir ürün yoktur ve ortalama olarak 24 ay sürer.

26 Radikal İ ovasyo Geliştiril e Süresi Radikal Teknoloji Geliştiril e Süresi Wireless technology 19 yıl Gillette Sensor Razor 13 yıl Boeing yıl Fiber Optic technology 11 yıl 26

27 İ ovasyo Faaliyetleri i Ge el Özellikleri Çok za a alır Başarılı ir proje oluştur ak içi e az yıla ihtiyaç duyul aktadır, Ser aye yoğu İlaç sa ayi e pahalı Ar-Ge har a ası ı yapıldığı sektördür, Riskli bir faaliyettir, 1/3.000 proje a ak aşarılı ir ürü olarak Pazar ile uluşur, Bilgi ve yetenek gerektiren bir faaliyettir.

28 İ ovasyo İçin Gerekli Ortam Bir bölgede inovasyon (yenilik) ekonomisinin var ol ası için; Araştırı ı i sa gü ü e, Yeni fikirlerin üretilmesine, Fikirleri yayıl ası ı sağlaya orta a/ara yüzey kuruluşlara, Girişi i i sa gü ü e girişi ser ayesi e İ o asyo e Ar-Ge yi destekleyen mekanizmalara, ihtiyaç ardır.

29 İ ovasyo u 5 Şartı 1. Sorgulama: Buluşçu daima «neden», «asıl» ve «ne için» diye sor alıdır, 2. Gözlemleme: Buluşçu daima çevreyi gözlemlemeli ve ihtiyaçları belirlemelidir, 3. Networking: Networkler mucidin en değerli kay ağıdır. It does not matter who you are, it matters who you know, 4. Deneme isteği: Buluşçu herhangi bir şeyi icat etmenin ya da yenilik getirmenin kolay bir iş ol adığı ı bilmelidir. Bu sebeple faklı deneyler ve yoru la aları gereklidir, 5. İlişkile dir e: Buluşçu farklı konular arası da ağla tılar kur alı ve sonuç alabilmelidir.

30 İşlet eleri Nasıl İ ovatif Yapabiliriz? Farkı dalık çalış aları, Uzun dönemli stratejiler, Proje yönetimi becerileri, Yenilik ve Ar-Ge için finansal kaynaklar, Ar-Ge Takı ı, İş ölü ü Bütçe tahsisi, Ye i fikirler içi teş ikler, Bilgiye Erişi Fuarlar Müşteriler ile iş irliği Tedarikçiler ile iş irliği Ü i ersiteler ile iş irliği

31 İNOVASYONUN KAYNAĞI

32 İ ovasyo u Kay ağı Firmalar : Bünyesinde arı dırdığı Ar-Ge Birimleri ve çalışa mühendisleri ara ılığı ile.. Üniversiteler: Yetiş iş araştırı ı gücü ve teknik altyapı ara ılığı ile Araştır a Merkezleri: Yetiş iş araştır a ı gücü ve teknik labaratuvar ka alı ile.. Kamu Kay aklı Araştır alar: Farklı kişi ve kuru ları bir araya getirip ortak bir hedefe odaklayarak Bireyler/Girişi iler: Fırsatları yakala ıp bu fırsatları değerle diril esi ile. Müşterileri: Talepleri ile Rakipler: Rakip ürün analizleri yardı ı ile Yasal düzenlemeler ve uygulamalar: Daha geliş iş ürünleri teş ik ederek

33 İşlet eleri Nasıl İ ovatif Yapabiliriz? Farkı dalık çalış aları, Uzun dönemli stratejiler, Proje yönetimi becerileri, Yenilik ve Ar-Ge için finansal kaynaklar, Ar-Ge Takı ı, İş ölü ü Bütçe tahsisi, Ye i fikirler içi teş ikler, Bilgiye Erişi Fuarlar Müşteriler ile iş irliği Tedarikçiler ile iş irliği Ü i ersiteler ile iş irliği

34 34

35 İ ovasyo Hu isi Schilling, 2008, Strategic Management of technological Innovation

36 İNOVASYON MODELLE İ

37 Kapalı İ ovasyo Modeli Chesbrough, Open Innovation; 2003

38 Açık İ ovasyo Modeli Chesbrough, Open İnnovation; 2003

39 İNOVASYONUN ÖLÇÜMÜ Ölçe ediği iz hiç ir şeyi ko trol ede ez, ko trol ede ediği iz hiç ir şeyi yönetemezsiniz Peter Drucker

40 İ ovasyo Nasıl Ölçülür? Survey Community Innovation Survey (CIS) İ ovasyo a ketleri Input measures Ar-Ge süreci girdileri Output measures Pate t ve diğer F MH sayıları Veri lilik artışı, Ye i ürü sayısı, Gelir,

41 İ ovasyo u Ölçülmesi yıl içi deki ye i ya da geliştiril iş ürü sayısı, yıl içi de üretile ye i ya da geliştiril iş ürü leri topla irodaki payı, Ar-Ge çalışa ı sayısı, Kat a değeri yüksek ürü se iyesi, Pate t sayısı, Ulusal ve Uluslararası, Ar-Ge projeleri i sayısı, İ o asyo a yapıla yatırı ı getiri ora ı,

42 En iyi 25 İ ovasyo The Internet Cell phone Personal computers Fiber optics Commercialized GPS Portable computers Memory storage discs Consumer level digital camera 10.Radio frequency ID tags 11.MEMS 12.DNA fingerprinting (medikal sektörü hariç) 13.Air bags 14.ATM 15.Advanced batteries 16.Hybrid car 17.OLEDs 18.Display panels 19.HDTV 20.Space shuttle 21.Nanotechnology 22.Flash memory 23.Voice mail 24.Modern hearing aids 25.Short Range, High Frequency Radio

43 İNOVASYONUN ÖNÜNDEKİ ENGELLE

44 İ ovasyo u Önündeki Engeller-5 Ar-Ge süre i i uzu luğu (%32) Koordi asyo eksikliği (%28) Risk al a isteksizliği (%26) alı a ası (%25) Kötü fikirlerin seçilmesi (%21) Ya lış aşarı ölçütleri kulla ıl ası % (18) 44 Müşterilerde yeteri geri ildiri

45 İNOVASYONUN ÖLÇÜMÜ Ölçe ediği iz hiç ir şeyi ko trol ede ez, ko trol ede ediği iz hiç ir şeyi yönetemezsiniz Peter Drucker

46 İ ovasyo Nasıl Ölçülür? Survey Community Innovation Survey (CIS) İ ovasyo a ketleri Input measures Ar-Ge süreci girdileri Output measures Pate t ve diğer F MH sayıları Veri lilik artışı, Ye i ürü sayısı, Gelir,

47 İ ovasyo u Ölçülmesi 3 yıl içi deki ye i ya da geliştiril iş ürü sayısı, 3 yıl içi de üretile ye i ya da geliştiril iş ürü leri topla irodaki payı, Ar-Ge çalışa ı sayısı, Kat a değeri yüksek ürü se iyesi, Pate t sayısı, Ulusal ve Uluslararası, Ar-Ge projeleri i sayısı, İ o asyo a yapıla yatırı ı getiri ora ı,

48 İ ovasyo Göstergeleri Turkey Simple average of all indicators 100 Benchmark Environment Industry-science links Access to Venture capital 75 Quality of public research 50 Subsidies and tax incentives 25 Relevance of public research 0 Level of public research Demand for new products Human ressources Best business practices Market processes Netw ork and cluster

49 En iyi 25 İ ovasyo The Internet Cell phone Personal computers Fiber optics Commercialized GPS Portable computers Memory storage discs Consumer level digital camera 10.Radio frequency ID tags 11.MEMS 12.DNA fingerprinting (medikal sektörü hariç) 13.Air bags 14.ATM 15.Advanced batteries 16.Hybrid car 17.OLEDs 18.Display panels 19.HDTV 20.Space shuttle 21.Nanotechnology 22.Flash memory 23.Voice mail 24.Modern hearing aids 25.Short Range, High Frequency Radio

50

51 2013 ü E İ ovatif Fir aları-forbes 51

52 52

53 AR-GE VE İNOVASYONA YÖNELİK DESTEKLER 10 Ekim 2014

54 AR-GE VE İNOVASYONA DESTEK VEREN KURUMLAR TÜBİTAK- TEYDEB BİLİM ANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB TTGV TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI) UBAK ULAŞTIRMA, DENİ)CİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

55 . TÜBİTAK- TEYDEB DESTEKLE İ KOBİ A -GE BAŞLANGIÇ DESTEK P OG AMI AMAÇ: KOBİ ölçeği deki Türkiye de yerleşik katma değer yaratan kuruluşları ; (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirilmesi için bu nitelikteki proje har a aları ı geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesini hedefleyen bir progra dır. FSMH: Ortaya çık ası muhtemel fikri ve sı aî tüm haklar, aksi proje sözleş esi de belirtilmedikçe kuruluşu tasarrufuna devredilir.

56 KOBİ A -GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Desteklenen Projeler Dünya için Yeni Ülke için Yeni Firma için Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştiril esi, iyileştiril esi, ürü kalitesi eya sta dardı ı yükseltil esi ve aliyet düşürü ü itelikte yeni tekniklerin, yeni üreti tek olojileri i geliştiril esi ko uları da yapıla Ar-Ge projelerini kapsar.

57 KOBİ A -GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Üst Limiti: TL Destek Ora ı: %75 hibe Destek Süresi: Maksimum 18 ay Başvuru Tarihleri: Her za a yapıla ilir Öde e )a a ları: Fir a ö e har a ayı yapar, aylık dö e ler hali de Tü itak ta ödeme talep eder. Proje fikir sahi i araştır a ıya. TL teş ik ödülü erilir. KOBİ ler u teşvikte e fazla 5 proje içi yararla a ilirler. A ak u 5 projede si i ortak proje aşvurusu ol ası gerek ektedir +.

58 KOBİ A -GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Desteklenen Giderler Personel giderleri Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılı ve yayı alı giderleri Malzeme ve sarf giderleri Yurt içi ve yurt dışı da ış a lık hizmeti ve diğer hizmet alı giderleri Türkiye deki üniversiteler, Ar-Ge kurum ve kuruluşları a yaptırıla Ar-Ge hizmet giderleri Pilot tesis ve deneme üretimini Proje hazırla a ve hazırlat a giderleri Yeminli mali üşa ir giderleri Ayrı tılı Bilgi içi :

59 SANAYİ A -GE P OJELE İ DESTEKLEME PROGRAMI TEYDEB 1501 destek progra ı; ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge yete eği kaza dırarak, Türkiye de yerleşik KOBİ ve büyük sanayi kuruluşları ı ürün ve süreç geliştir e a açlı Ar-Ge projelerine hibe desteği sağla aktadır. Hangi Ar Ge Projelerini Destekliyor? Firma için Ülke için Dünya İçi... Fayda sağlaya ak yeni ürün ve u ları geliştiril esi süreçlerine destek veriyor. FSMH: Ortaya çık ası muhtemel fikri ve sı aî tüm haklar, aksi proje sözleş esi de belirtilmedikçe kuruluşu tasarrufuna devredilir.

60 .. 5 SANAYİ A -GE P OJELE İ DESTEKLEME PROGRAMI Proje Bütçesi Üst Limiti: Limit Yok Destek Ora ı: Max. %60 (Temel Destek % Destek Süresi: Max. 36 ay Başvuru Tarihleri: Her za a yapıla ilir Öde e )a a ları: Fir a ö e har a ayı yapar, aylık dö e ler hali de Tü itak ta ödeme talep eder. dır) KOBİ aş uruları da, proje fikir sahi i araştır a ıya. TL teş ik ödülü erilir.

61 .. 5 SANAYİ A -GE P OJELE İ DESTEKLEME PROGRAMI Desteklenen gider kalemleri; Personel giderleri Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılı e yayı alı giderleri Malzeme ve sarf giderleri Yurt içi e yurt dışı da ış a lık hiz eti e diğer hiz et alı giderleri Türkiye deki ü i ersiteler, Ar-Ge kuru e kuruluşları a yaptırıla Ar-Ge hizmet giderleri Pilot tesis ve deneme üretimini Ayrı tılı Bilgi içi :

62 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Progra ı AMAÇ: 1511 ülkemiz öncelikli ala ları da hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir so uçları olan projelerin desteklenmesi a açla aktadır Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Progra ı da desteklenecek projelerin konu kapsam ve sı ırları TEYDEB internet adresinde yayı la a çağrı duyuruları da belirlenir. Çağrı Duyurusu da; ko u aşlıkları, proje süresi e ütçesi içi üst sı ır, projeyi gerçekleştire ek iş irliği yapısı gi i ilgiler yer al aktadır. FSMH: Ortaya çık ası muhtemel fikri ve sı ai tüm haklar, aksi proje sözleş esi de belirtilmedikçe kuruluşu tasarrufuna devredilir. ÖNEMLİ: 1511 Progra ı e az ülke düzeyi de ye ilik hedefler.

63 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Progra ı Proje Bütçesi Üst Limiti: Çağrı duyurusu da elirtilir. Ki ler Başvura ilir: KOBİler e Büyük şirketler Destek Ora ı: Destek Süresi: Sabit: KOBİ: % Sanayi: %60 Çağrı duyurusu da elirtilir. Başvuru Tarihleri: (Max 36 ay) Çağrı duyurusu da elirtilir. Öde e )a a ları: Fir a ö e har a ayı yapar, aylık dö e ler hali de Tü itak ta ödeme talep eder.

64 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Progra ı Desteklenen Giderler Personel giderleri diğer programlarda uygulanan limitlerden daha yüksek) Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılı, yayı alı ları Malzeme ve sarf giderleri Yurt içi ve Yurt dışı da ış a lık ve hizmet alı ları Yeminli Mali Müşa ir Giderleri (YMM) Proje Genel Giderleri (Toplam bütçenin %10 u Ayrı tılı Bilgi içi :

65 Üniversite- Sanayi İş irliği Destek Progra ı AMAÇ: Üniversite/kamu araştır a merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye de yerleşik ve proje so uçları ı Türkiye de uygula ayı taahhüt eden kuruluşları ihtiyaçları doğrultusu da, ürüne ya da sürece dö üştürülerek sanayiye aktarıl ası yoluyla ti arileştiril esi e katkı sağla aktır. KAPSAM: Yeni bir ürün üretilmesi, Mevcut bir ürünün geliştiril esi, iyileştiril esi, Ürün kalitesi veya sta dardı ı yükseltilmesi Maliyet düşürü ü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştiril esi ko uları daki projeleri kapsar.

66 Üniversite- Sa ayi İş irliği Destek Progra ı Proje Bütçesi Üst Limiti: TL Destek Ora ı: Sabit: KOBİ: % Sanayi: %60 Destek Süresi: Max. 24 ay Başvuru Tarihleri: Her za a yapıla ilir. Öde e )a a ları: TÜBİTAK + Fir a: şar aylık dönem aşları da proje hesa ı a öde e yapar. Yürütü ü Kuruluş: Ü i ersite ya da Araştır a E stitüsü Müşteri Kuruluş: Firma Projeye her türlü katkısı karşılığı da Müşteri Kuruluşa proje bütçesinden sadece hiz et alı ı faturası karşılığı öde e yapıla ilir. Bu u tutarı da her dö e i ütçesi i % u u geçemez.

67 TÜBİTAK Uluslararası Sa ayi Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET kapsa ı da oluşturula uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağı Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlaya kuruluşu iç işleyişi e göre desteklenir ve izlenir. Uluslararası proje çağrıları a Türkiye de yerleşik fir aları su duğu projeler, TEYDEB tarafı da 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Progra ı kapsa ı da desteklenmektedir.

68 TÜBİTAK Uluslararası Sa ayi Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı Proje Bütçesi Üst Limiti: Limit Yok Ki ler Başvura ilir: KOBİler e Büyük şirketler Destek Ora ı: KOBİ: % Sanayi: %60 Uluslararası proje i aşla gıç e itiş tarihleri Uluslararası proje aş uru tarihleri Destek Süresi: Başvuru Tarihleri:

69 . BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLE İ 2.1 SANTEZ- Sanayi Tezleri Progra ı AMAÇ: Yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştiril esi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapıl ası a yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusu da yüksek lisans ve/veya doktora tez çalış aları ı içeren projelerin desteklenmesidir. FSMH: Projelerin gerçekleştiril esi sırası da ortaya çıka her türlü fikri ve sı aî mülkiyet hakları ı paylaşı ı, proje sözleş esi i eki olmak üzere, proje ortakları arası da yapıla ak bir a laş a ile belirlenir.

70 2.1. SANTEZ- Sa ayi Tezleri Progra ı Proje Bütçesi Üst Limiti: Limit Yok Destek Ora ı: Mikro İşlet e: % Küçük İşlet e: % Orta Büyüklükte İşlet e: % Büyük İşlet e: % Destek Süresi: Max 24 ay Başvuru Tarihleri: Her zaman yapıla ilir Öde e )a a ları: Fir a e Baka lık tarafı da aylık dö e aşları da proje özel hesa ı a aktarılır. Yürütü ü Kuruluş: Üniversite Müşteri Kuruluş: Firma

71 2.1. SANTEZ- Sa ayi Tezleri Progra ı Desteklenen Giderler Makine Do a ı Giderleri (Proje için alı ası veya yaptırıl ası zorunlu olan her türlü kalı ı cihaz, do a ı, kalıp, yazılı lisans bedeli) Sarf Malzemesi Alı Giderleri Personel Giderleri Seyahat Giderleri Hizmet Alı ı Proje Kurum Hissesi (proje bütçesinin %5 i e karşılık gelen tutar) Ayrı tılı Bilgi içi :

72 3. KOSGEB- Ar-Ge ve İ ovasyo Desteği AMAÇ: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve uluşlara sahip KOBİ ve girişi ileri geliştiril esi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişi ileri desteklenmesi, KOBİ lerde Ar-Ge bilincinin yaygı laştırıl ası ve Ar-Ge kapasitesinin artırıl ası, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştiril esi, İ o atif faaliyetlerin desteklenmesidir. Proje Süresi: Min: 12 ay Max: 24 ay Proje Bütçesi Üst Limiti: TL geri ödemesiz TL geri ödemeli

73 3. KOSGEB- Ar-Ge ve I ovasyo Desteği Destek Üst DESTEK ORANI Limiti(TL) (%) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İşlik Desteği İşliklerde Kira Desteği Makine-Teçhizat, Do a ı, Ha Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Do a ı, Ha Giderleri Desteği Geri Öde eli adde, Yazılı ve Hiz et Alı ı adde, Yazılı ve Hiz et Alı ı Perso el Gideri Desteği Başla gıç Ser ayesi Desteği Proje Da ış a lık Desteği Eğiti Desteği edel alı ı ai e Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Ta ıtı Proje Geliştir e Desteği Desteği Yurtdışı Ko gre/ko fera s/fuar )iyareti/tek olojik İş irliği )iyareti Desteği Test, Analiz, Belgelendirme Desteği Ayrı tılı Bilgi içi : az

74 4. TTGV- İLE İ TEKNOLOJİ P OJELE İ DESTEĞİ İTEP Destek A a ı: Belirlenen 6 adet teknoloji ala ı da "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İ o asyo u" ka ra ları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştire firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştir e düzeyindeki Ar-Ge ve ti arileştir e faaliyetleri desteklenmektedir. Aşağıdaki tek oloji ala ları da proje aşvuruları ka ul edilmektedir: Tarı sal atıklarda yüksek kat a değerli biyoürün üretim ve teknolojileri İleri alze e tek olojileri e hassas üreti tek ikleri Ye ile e ilir e erji üreti, depola a e dağıtı ı a yö elik tek olojiler Gıda Tek olojileri Biyomedikal Teknolojileri İkli Değişikliği e Uyu Tek olojileri

75 4. TTGV- İLE İ TEKNOLOJİ P OJELE İ DESTEĞİ İTEP Proje Bütçesi Limiti: Min.. ABD Doları Max... ABD Doları Hedef Kitle: a ayi kuruluşları e yazılı Destek Tipi: Ta a ı geri öde eli Destek Ora ı: %50 Destek Süresi: Mi. yıl, Max. yıl Başvuru Tarihleri: Çağrı yayı tarihi aş uruya açıktır Geri Ödeme: Proje so uçla dıkta so ra Bir yılı öde esiz olmak üzere toplam max. yıldır. Ağustos şirketleri olup progra TÜBİTAK, KO GEB gi i desteklere aş ura kuru lar da yararla a ilir.

76 4. TTGV- İLE İ TEKNOLOJİ P OJELE İ DESTEĞİ İTEP Destekten faydalanacak proje faaliyet aşa aları: Kayda değer bir geliştir e çalış ası a aşla gıç/te el olacak şekilde ulusal veya uluslararası lisanslama giderleri, Kavram geliştir e, teknolojik/teknik ve ekonomik yapıla ilirlik etüdü, pazar araştır ası çalış aları, Geliştirile kavramdan tasarı a geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve tasarı çalış aları, Prototip üretimi/pilot tesisin kurul ası /Deneme üretimi, Seri üretime geçiş öncesinde ürünle ilgili tasarı doğrula a, endüstriyel tasarı vb. iyileştir e çalış aları, üretim optimizasyonuna yönelik çalış alar ve ürün tasarı ı da kaynaklanan soru ları çözümü faaliyetleri, Seri üretime yönelik yatırı çalış aları, Yaratıla iş ve teknoloji bilgisine ilişki patent ve lisans çalış aları, Ürüne ilişki ta ıtı ve satışlara yönelik faaliyetler, ta ıtı ve pazarlama çalış aları. Ayrı tılı Bilgi içi :

77 Siz e iz aşara ilir miyiz?

78

79 Ira ar pla e Tunder in the skye

80 First Trukish plane in the skye -, Ve ihi Hürkuş

81

82 First Model of Honda Civic- 1972

83 First Model of Hyundai- year.

84 Ha e you re og ized this? year.

85 Teşekkürler Facebook: ebiltemtto Web: http ://http://ebiltem.ege.edu.tr/

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

WEBİNAR AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON PROJELERİNE NASIL KATILABİLİRİZ? Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi

WEBİNAR AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON PROJELERİNE NASIL KATILABİLİRİZ? Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi WEBİNAR AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON PROJELERİNE NASIL KATILABİLİRİZ? Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi 8 Mart 2016 WEBİNAR İÇERİĞİ o Horizon 2020 Programı Nedir? o Horizon 2020 Programı hangi

Detaylı

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla.

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla. Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar -Ge Projelerinin Desteklenmesi (Link) Hibe Kimler Başvurabilir Üniversite *UDHB nin sorumlu olduğu alanlarda Ar-Ge projesi yürüten üniversiteler

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER 1. TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla,

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Doç. Dr. Cengiz ARICI Araştırma Destek Programları Bşk. Yrd. 04 Nisan 2017 Salı TÜBİTAK ın Görevleri* Bilim, teknoloji

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Emel ÖNDER FIRAT, Bilimsel Programlar Uzmanı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Emel ÖNDER FIRAT, Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Emel ÖNDER FIRAT, Bilimsel Programlar Uzmanı TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

TÜBİTAK ARDEB Destekleri ve Proje Yazı Eğiti i Doç. Dr. Serdal TEMEL

TÜBİTAK ARDEB Destekleri ve Proje Yazı Eğiti i Doç. Dr. Serdal TEMEL TÜBİTAK ARDEB Destekleri ve Proje Yazı Doç. Dr. Serdal TEMEL Aydı İl Ye ilik Platfor u Kulla ıla ile Fo Kay akları Ulusal Kaynaklar Ulusal Kuruluşlar TÜBİTAK BAKANLIKLAR Kalkı a Baka lığı Aile ve osyal

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri

Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Destekleri TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

YENİLİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. Doç. Dr. Serdal TEMEL

YENİLİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. Doç. Dr. Serdal TEMEL YENİLİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Doç. Dr. Serdal TEMEL 02/05/2014 Buluş ve Yenilik Buluş, araştırma ya da benzeri çalışmalar ile yeni fikirlerin oluşturulmasıdır, Yenilik buluştan bir adım sonra gelmektedir

Detaylı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı 1 Ülke İhtiyaçları Analizi Devlet Kuruluşları İlgili Fakülteler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör 2 Ülke İhtiyaçları Analizi 3 Öncelikli

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları. Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Işık Aşar 21 Şubat 2017 TURKTOB, Ankara 2 TEYDEB -Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

Bu destek programı KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Bu destek programı KOSGEB tarafından yürütülmektedir. Bu destek programı KOSGEB tarafından yürütülmektedir. TEKNOYATIRIM NEDİR? Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi,

Detaylı

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ KOBİ ler ve KOSGEB KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihsyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri AR-GE DESTEKLERİ 1.TÜBİTAK - TEYDEB Destekleri 2.TTGV Destekleri 3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 4. İSTKA Destekleri TÜBİTAK TEYDEB DESTEKLERİ 1. 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ 13 MART 2012 ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri San-Tez Programı

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı Başvuru Şartları Proje programına, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile GİRİŞİMCİ statüsünde olan gerçek kişiler

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE AR-GE VE YENİLİKÇİLİK YATIRIMLARINDA SAĞLANAN DESTEKLER BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 21/11/2012 İçindekiler 1. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Prof. Dr. A. Hamit SERBEST President of Executive

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır AR- GE DESTEKLERİ Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır 1 2 3 1 Merkez İstanbul 2 Şube Gebze GOSB Teknokent

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Programın Amacı Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı Nedir?: Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 2

ETTOM e-bülten SAYI 2 ETTOM e-bülten SAYI 2 TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRISI 1003 PROGRAMI ve ÖZELLİKLERİ Programın amacı; belirlenecek öncelikli alanlarda Sonuç odaklı, İzlenebilir

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır AR- GE DESTEKLERİ Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır 1 2 3 1 Merkez İstanbul 2 Şube Gebze GOSB Teknokent

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

Özyeği Ü iversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeği Ü iversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi Özyeği Ü iversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeği Ü iversitesi Kuruluş : Açılış Mayıs : 15 Eylül 2008 Kampüs : Çekmeköy, Türkiye i ilk LEED ertifikası alan kampüsü 220 bin m2 alana kurulu kampüs içerisinde;

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI. Ar-Ge Sizden, Yatırım KOSGEB ten!

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI. Ar-Ge Sizden, Yatırım KOSGEB ten! KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI Ar-Ge Sizden, Yatırım KOSGEB ten! KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımını destekleyen Çağrı

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı: Nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet

Detaylı

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com Dernek olarak ana amacımız: Üretici firmaların ARGE faaliyetlerini geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı

Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı TÜBİTAK ARDEB : Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı ARDEB Progra ları; Bugün; :Başla gıç Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı Elektro ik aş uru Sürekli açık Basılı kopya so tarih Elektronik aş

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları Emel ÖNDER FIRAT, Bilimsel Programlar Uzmanı 22.05.2015 Adana Ticaret Odası 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, teknoloji

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

TTGV nin Desteklerinin Gelişimi

TTGV nin Desteklerinin Gelişimi 1991 1995 2000 2005 2010 2015 Ar&Ge Ticarileştirme Üretime Hazırlık TTGV nin Desteklerinin Gelişimi Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Odak: Özel Sektör Ar-Ge projeleri Kaynak: Ekonomi Bkn.lığı ve

Detaylı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Pınar AKER Bilimsel Programlar Uzmanı 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı Nedir?: KOBİ lerin; Ar-Ge projesi yapabilme yetenek ve sistematiklerinin

Detaylı

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017 KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI Kasım 2017 1 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 29/4/2014

Detaylı

Atık Sektörü de Ye i Uygula alar ve Sera Gazları a Etkisi Atık Sektörü de Kay akla a Sera Gazı E isyo ları Çalıştayı 5-6 Ekim 2016 Ankara

Atık Sektörü de Ye i Uygula alar ve Sera Gazları a Etkisi Atık Sektörü de Kay akla a Sera Gazı E isyo ları Çalıştayı 5-6 Ekim 2016 Ankara Atık Sektörü de Ye i Uygula alar ve Sera Gazları a Etkisi Atık Sektörü de Kay akla a Sera Gazı E isyo ları Çalıştayı 5-6 Ekim 2016 Ankara Sera Gazı E isyo ları Organik maddenin anaerobik ortamda yıkı ı

Detaylı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) S. Hilmi YAVUZ TEYDEB Başkan Yardımcısı 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi Özel Sektöre Kamu Ar-Ge Destekleri Projelere hibe destekler TÜBİTAK

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB Türkiye nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır. 1 İNKÜBATORLER, Kendi işini

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI Ülkemiz ArGe yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla; proje esaslı ArGe faaliyetlerini desteklenmesine,

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 - Temel Görevleri Bilim ve Teknoloji politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Sekretaryası Araştırma Yapmak Enstitüler (MAM, BİLGEM, SAGE, UME,...)

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TÜBİTAK TEYDEB... Firma düzeyinde katma değer oluşturanların, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını teşvik etmekte, bu çalışmalarla ortaya çıkan mali riskleri paylaşmakta, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilik düzeyinin

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme. Programı

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme. Programı 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2 Uluslararası İşbirliği, Firmalara Neler Vadediyor? Alanında lider kuruluşlarla ortak araştırma ve teknoloji geliştirme olanağı Yeni pazarlara

Detaylı

Yerli Tohum Üretiminde Ar-Ge Teşvik Programları. Mustafa AY Grup Yürütme Komitesi Sekreteri

Yerli Tohum Üretiminde Ar-Ge Teşvik Programları. Mustafa AY Grup Yürütme Komitesi Sekreteri Yerli Tohum Üretiminde Ar-Ge Teşvik Programları Mustafa AY Grup Yürütme Komitesi Sekreteri Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 23 Aralık 2016 Antalya Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır*

Detaylı

TÜBİTAK-TEYDEB Açısından İlaç Ar-Ge Destekleri

TÜBİTAK-TEYDEB Açısından İlaç Ar-Ge Destekleri TÜBİTAK-TEYDEB Açısından İlaç Ar-Ge Destekleri Sema BALABANLI TÜBİTAK- TEYDEB Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu (BİYOTEG) Yürütme Komitesi Sekreteri 3 Mayıs 2013 - İstanbul Sunum

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dr. Sarıışık,31/1/2009

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dr. Sarıışık,31/1/2009 Mermer Sektöründe Proje PojeAnl Anlayışındaki nd Gelişmeler Yrd. Doç. Dr. Ali SARIIŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar da öne çıkan sanayi sektörleri; Termal Sektörü, Gıda Sektörü, Doğaltaş

Detaylı

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM Veysel VURAL Erzurum Müdürü Kasım 2016, ERZURUM Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS 2015 ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Recep UZUNGİL San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde

Detaylı

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Araştır a Proje Koordi atörlüğü LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2209/A - Araştır a Projeleri Destek Progra ı Bilgilendirme Semineri (2015/2. Dönem) 15 Ekim

Detaylı

PROJE DESTEK PROGRAMLARI. Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN

PROJE DESTEK PROGRAMLARI. Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN PROJE DESTEK PROGRAMLARI Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN SUNUM İÇERİĞİ 1. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMININ TANITIMI 2. TÜBİTAK 1512 - GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK

Detaylı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2 nın Amacı Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Fikrim var! Firmamı kurdum! Üniv./Arş. Enst. KOBİ lere Ar-Ge Yapıyor Ar-Ge yapabilirim! Ar-Ge ile yeni ufuklar!

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Ar-Ge Sizden, Yatırım Devletten!

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Ar-Ge Sizden, Yatırım Devletten! TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI Ar-Ge Sizden, Yatırım Devletten! Teknoyatırım Destek Programı Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımını destekleyen

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

Proje Hazırlama Eğitimi (2)

Proje Hazırlama Eğitimi (2) (2) KTO Karatay Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dersin Amacı TÜBİTAK (ARDEB / TEYDEB) vb. Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı na başvurmak için proje önerisi hazırlayacak

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Kimyasallar ve Tehlikeleri Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X Uzakta Öğreti Ders

Detaylı

TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Progra ı. Ta ıtı ve Bilgile dir e Topla tısı

TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Progra ı. Ta ıtı ve Bilgile dir e Topla tısı TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Progra ı Ta ıtı ve Bilgile dir e Topla tısı ARDEB Progra ları; D S Ç D Ç S D Ç D S Ça ğ r ı l ı Ba ş vuru Al ı nan Programlar Dönemli Ba ş vuru Al ı nan Programlar Sürekli

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

KOBİ lere Ar- Ge Teşvikleri

KOBİ lere Ar- Ge Teşvikleri KOBİ lere Ar- Ge Teşvikleri Altan Küçükçınar 8 Ocak 2013 Makina Mühendisleri Odası Altan Küçükçınar Endüstri Yüksek Mühendisi (ODTÜ 1994, 1996) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraşJrma Kurumu (TÜBİTAK)

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ Hamit SUCU Aralık 2012 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 TÜBİTAK TEYDEB 1507 Program Başvuru Şartları TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programı (TEYDEB) kapsamında yer alan 1507 - KOBİ Ar-Ge

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı A. Hakan ÖZDEMİR 31 Mayıs 2010 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü

Detaylı