AR-GE İNOVASYON YÖNETİMİ VE DEVLET DESTEKLE İ. Doç. Dr. erdal TEMEL, EÜ. EBİLTEM-TTO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR-GE İNOVASYON YÖNETİMİ VE DEVLET DESTEKLE İ. Doç. Dr. erdal TEMEL, EÜ. EBİLTEM-TTO"

Transkript

1 AR-GE İNOVASYON YÖNETİMİ VE DEVLET DESTEKLE İ Doç. Dr. erdal TEMEL, EÜ. EBİLTEM-TTO Eylül, Aydı

2 HE KESİN YAPAMADIĞI

3 FA KLI OLABİLMEK

4 BU DA FA KLI OLABİLMEK

5 PAZARLAMA!!!! Ama en gelişmiş modeller hemen piyasaya sürülmez ya

6 SATIŞ TEKNİKLE İ Tabii Tüketiciyi İkna Edebilmek Önemli

7 YENİLİKÇİ ÇÖ)ÜMLE

8 YENİLİKÇİ SÜ EÇ

9 YENİLİKÇİ Ü ÜN

10 MERAK VE CESARET

11 İSK

12 İ ovasyo Nedir? Yeni fikirlerin ticari bir yarara dö üştürül esi süreci, Farklı, değişik ve yeni fikirler geliştirerek u ları uygula ası, Yeni fikirlerin aşarılı bir şekilde uygulamaya dö üştürül esi, Yeni fikirlerin fırsata ve bu fırsatları da uygulamaya aktarıl ası, Ar-Ge, parayı bilgiye dö üştür ek iken; yenilik, bilgiyi paraya dö üştür ektir. gibi farklı ta ı lar yapıl aktadır.

13 Buluş ve Ye ilik Karşılaştır ası Howe dikiş makinesini icat etti, ancak bunu bir inovasyona dö üştüre Singer ol uştur; Spangler elektrikli süpürgeyi icat et iştir, ancak Hoover bunu ilk ticari ürün haline getirdi; Paterson DO u geliştirdi, ancak Gates hakları ı satı alarak ($25,000!) IBM e lisa sla ıştır.

14 Araştır a ve Geliştir e Ar-Ge) Ar-Ge Te el araştır a, Yeni bilimsel bilgi, Pazardan çok uzak Toplam bilgi, Prototip, Patentlenebilir ürün Pazara çok yakı

15 Ar-Ge, Buluş ve İ ovasyo

16 İ ovasyo Nede Ö e lidir? Çünkü; İ o asyo çalış aları ı yoğu olduğu bölge ve ülkelerde işsizlik ora ı düşük ve toplum refahı yüksektir, İ o asyo çalış aları ı olduğu bölgelerde geleneksel ürünlerin yerine, katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretilmektedir, İ o asyo yapan fir aları karlılık ora ları diğer firmalara göre daha yüksektir, İ o asyo çalış aları fir aları ticari perfor a sı ı ve rekabet gücünü yükseltmektedir, İ o asyo yapmayan firmalar, bölgeler ve ülkeler geleceklerini riske at aktadırlar, İ o asyo firmalar arası rekabette en belirleyici unsurdur.

17 İ ovasyo ve İş Dü yası İ o asyo u iş dü yası daki yeri i e ö e i i göstere ör eklerde irkaçı; «İşlet eleri iki görevi vardır; i ovasyo ve pazarla a" Peter F Drucker Yaratı ılık ye i şeyler düşü ektir. İ ovasyo ise ye i şeyler yap aktır. Theodore Le itt a age e t guru İ ovasyo Lider ile Takipçiyi belirler. te e Jo s

18 İ ovasyo u etkileri Rekabet, talep ve pazar Modası geç iş ürü leri yeri e ye ileri i ko ası Mevcut ürün ve hizmet yelpazesinin ge işletil esi Çe re dostu ürü leri geliştiril esi Pazar payı ı artırıl ası eya koru ası Yeni pazarlara girilmesi Ürü ü ta ı ırlığı ı artırıl ası Müşteri ihtiyaçları a hızlı e ap verilmesi Üretim ve arz Ürün ve hizmetlerin kalitelerinin artırıl ası Üreti es ekliği i artırıl ası Üreti kapasitesi i artırıl ası İşçi aliyetleri i düşürül esi Girdi aliyetleri i azaltıl ası Tasarı aliyetleri i azaltıl ası İş orta ı ı iyileştiril esi Çalışa lar arası da iletişi i iyileştiril esi e diğer iri ler ile iş irliği i geliştiril esi Diğer iri ler ile ilgi paylaşı ı artırıl ası Farklı üşteri ihtiyaçları ı tespit edilebilmesi ve cevap verilebilmesi Müşteriler ile etki iletişi e iş irliği i sağla ası Çalış a şartları ı iyileştiril esi Diğer Çevreye olan olumsuz etkilerin azaltıl ası, Standartlara uyum.

19 İNOVASYONUN TÜ LE İ

20 İ ovasyo Türleri Ürün İ ovasyo u (Product Innovation): Yeni bir ürün veya hizmetin su ul ası, pazara sürülmesi, veya talebini artır aya yönelik olarak mevcut bir ürün ve hizmette değişiklikler yapıl asıdır. Burada yapıla değişiklikler her süreçte ola ile eği gibi ürünün her aşa ası da da olabilir. Temel girdilerin değiş esi de görsel olarak tasarla ası a kadar geçen süreçteki yapıla ak yenilikler. Süreç İ ovasyo u (Process Innovation): Bir firma ve/veya kurumun ürün ve hizmetlerin üretim ve sunum süreçlerinde yaptıkları yenilikler ve değişikliklerdir. Ör eği ; Bir araç üretim sürecinde ve/ veya yönteminde yapıla değişiklikler, bir hizmetin su ul ası da yapıla süre kısaltıl ası vb. Pazarlama İ ovasyo u (Marketing Innovation): Ürün tasarı ı da, a alajı da, sunumunda ve fiyatı da, yeni veya önemli düzeyde değiştiril iş/iyileştiril iş pazarlama yöntemleridir. Ör eği ; bir ürünün a alajı üzerinde yapıla üzerinden piyasaya su ul ası vb. iyileştir eler, ürünün farklı fiyatlar Organizasyonel İ ovasyo (Organizational Innovation): Bir işlet e i mevcut organizasyonel yapısı ı iyileştiril esi ve diğer kurumlar ile iletişi i i iyileştiril esi a a ı ile yeni yönetmeler getirilmesidir. Ör eği ; iş bölümü ve uz a laş a.

21 İ ovasyo u Derecesi Radikal İ ovasyo : Mevcut ürün ve sistemden çok farklı olan ve bu ürünlerin yerini alacak bir ürün ve/veya hizmetin oluşturul ası. Ör eği : Kablosuz iletişi araçlar, elektrikli otomobil.. Adı sal/kıs i İ ovasyo : Mevcut ürün veya hizmetler üzerinde yapıla küçük ve sı ırlı yeniliklerdir. Ör eği : Cep telefo ları a dahil edilen kamera sistemleri, Daha yüksek çözünürlü TV ler vb.

22 Radikal İ ovasyo

23 Adı sal İ ovasyo

24 Ürü de İ ovasyo

25 İ ovasyo u Seviyesi İşlet e için Yeni: Başka firmalar tarafı da kulla ıla veya üretilen bir ürün veya hizmetin, bir firmada ilk defa üretilmesi veya kulla ıl asıdır. Bu tip yenilik genellikle adı sal inovasyon ile so uçla ır ve ortalama olarak 6,5 ay sürer. Pazar/Sanayi için Yeni: Farklı pazarlarda kulla ıla /üretile bir ürün veya hizmetin yeni bir pazarda üretilmesi, uygulamaya ko ul asıdır. Bu tür inovasyon adı sal ve radikal inovasyonun karışı ıdır. İşlet eler bu inovasyon türünü ancak yeni ürünlerinin pazarda fırsat yarata ağı ı düşü ürlerse hedeflerler. Bu inovasyon ortalama olarak 14 ay sürer. Dünya için Yeni: Daha önce dü ya ı hiçbir yerinde ve ala ı da hiç olmayan bir ürün ve hizmetin ilk defa pazara su ul asıdır. Bu inovasyon türü kendine özgü ve radikal inovasyon. Pazarda buna benzer hiçbir ürün yoktur ve ortalama olarak 24 ay sürer.

26 Radikal İ ovasyo Geliştiril e Süresi Radikal Teknoloji Geliştiril e Süresi Wireless technology 19 yıl Gillette Sensor Razor 13 yıl Boeing yıl Fiber Optic technology 11 yıl 26

27 İ ovasyo Faaliyetleri i Ge el Özellikleri Çok za a alır Başarılı ir proje oluştur ak içi e az yıla ihtiyaç duyul aktadır, Ser aye yoğu İlaç sa ayi e pahalı Ar-Ge har a ası ı yapıldığı sektördür, Riskli bir faaliyettir, 1/3.000 proje a ak aşarılı ir ürü olarak Pazar ile uluşur, Bilgi ve yetenek gerektiren bir faaliyettir.

28 İ ovasyo İçin Gerekli Ortam Bir bölgede inovasyon (yenilik) ekonomisinin var ol ası için; Araştırı ı i sa gü ü e, Yeni fikirlerin üretilmesine, Fikirleri yayıl ası ı sağlaya orta a/ara yüzey kuruluşlara, Girişi i i sa gü ü e girişi ser ayesi e İ o asyo e Ar-Ge yi destekleyen mekanizmalara, ihtiyaç ardır.

29 İ ovasyo u 5 Şartı 1. Sorgulama: Buluşçu daima «neden», «asıl» ve «ne için» diye sor alıdır, 2. Gözlemleme: Buluşçu daima çevreyi gözlemlemeli ve ihtiyaçları belirlemelidir, 3. Networking: Networkler mucidin en değerli kay ağıdır. It does not matter who you are, it matters who you know, 4. Deneme isteği: Buluşçu herhangi bir şeyi icat etmenin ya da yenilik getirmenin kolay bir iş ol adığı ı bilmelidir. Bu sebeple faklı deneyler ve yoru la aları gereklidir, 5. İlişkile dir e: Buluşçu farklı konular arası da ağla tılar kur alı ve sonuç alabilmelidir.

30 İşlet eleri Nasıl İ ovatif Yapabiliriz? Farkı dalık çalış aları, Uzun dönemli stratejiler, Proje yönetimi becerileri, Yenilik ve Ar-Ge için finansal kaynaklar, Ar-Ge Takı ı, İş ölü ü Bütçe tahsisi, Ye i fikirler içi teş ikler, Bilgiye Erişi Fuarlar Müşteriler ile iş irliği Tedarikçiler ile iş irliği Ü i ersiteler ile iş irliği

31 İNOVASYONUN KAYNAĞI

32 İ ovasyo u Kay ağı Firmalar : Bünyesinde arı dırdığı Ar-Ge Birimleri ve çalışa mühendisleri ara ılığı ile.. Üniversiteler: Yetiş iş araştırı ı gücü ve teknik altyapı ara ılığı ile Araştır a Merkezleri: Yetiş iş araştır a ı gücü ve teknik labaratuvar ka alı ile.. Kamu Kay aklı Araştır alar: Farklı kişi ve kuru ları bir araya getirip ortak bir hedefe odaklayarak Bireyler/Girişi iler: Fırsatları yakala ıp bu fırsatları değerle diril esi ile. Müşterileri: Talepleri ile Rakipler: Rakip ürün analizleri yardı ı ile Yasal düzenlemeler ve uygulamalar: Daha geliş iş ürünleri teş ik ederek

33 İşlet eleri Nasıl İ ovatif Yapabiliriz? Farkı dalık çalış aları, Uzun dönemli stratejiler, Proje yönetimi becerileri, Yenilik ve Ar-Ge için finansal kaynaklar, Ar-Ge Takı ı, İş ölü ü Bütçe tahsisi, Ye i fikirler içi teş ikler, Bilgiye Erişi Fuarlar Müşteriler ile iş irliği Tedarikçiler ile iş irliği Ü i ersiteler ile iş irliği

34 34

35 İ ovasyo Hu isi Schilling, 2008, Strategic Management of technological Innovation

36 İNOVASYON MODELLE İ

37 Kapalı İ ovasyo Modeli Chesbrough, Open Innovation; 2003

38 Açık İ ovasyo Modeli Chesbrough, Open İnnovation; 2003

39 İNOVASYONUN ÖLÇÜMÜ Ölçe ediği iz hiç ir şeyi ko trol ede ez, ko trol ede ediği iz hiç ir şeyi yönetemezsiniz Peter Drucker

40 İ ovasyo Nasıl Ölçülür? Survey Community Innovation Survey (CIS) İ ovasyo a ketleri Input measures Ar-Ge süreci girdileri Output measures Pate t ve diğer F MH sayıları Veri lilik artışı, Ye i ürü sayısı, Gelir,

41 İ ovasyo u Ölçülmesi yıl içi deki ye i ya da geliştiril iş ürü sayısı, yıl içi de üretile ye i ya da geliştiril iş ürü leri topla irodaki payı, Ar-Ge çalışa ı sayısı, Kat a değeri yüksek ürü se iyesi, Pate t sayısı, Ulusal ve Uluslararası, Ar-Ge projeleri i sayısı, İ o asyo a yapıla yatırı ı getiri ora ı,

42 En iyi 25 İ ovasyo The Internet Cell phone Personal computers Fiber optics Commercialized GPS Portable computers Memory storage discs Consumer level digital camera 10.Radio frequency ID tags 11.MEMS 12.DNA fingerprinting (medikal sektörü hariç) 13.Air bags 14.ATM 15.Advanced batteries 16.Hybrid car 17.OLEDs 18.Display panels 19.HDTV 20.Space shuttle 21.Nanotechnology 22.Flash memory 23.Voice mail 24.Modern hearing aids 25.Short Range, High Frequency Radio

43 İNOVASYONUN ÖNÜNDEKİ ENGELLE

44 İ ovasyo u Önündeki Engeller-5 Ar-Ge süre i i uzu luğu (%32) Koordi asyo eksikliği (%28) Risk al a isteksizliği (%26) alı a ası (%25) Kötü fikirlerin seçilmesi (%21) Ya lış aşarı ölçütleri kulla ıl ası % (18) 44 Müşterilerde yeteri geri ildiri

45 İNOVASYONUN ÖLÇÜMÜ Ölçe ediği iz hiç ir şeyi ko trol ede ez, ko trol ede ediği iz hiç ir şeyi yönetemezsiniz Peter Drucker

46 İ ovasyo Nasıl Ölçülür? Survey Community Innovation Survey (CIS) İ ovasyo a ketleri Input measures Ar-Ge süreci girdileri Output measures Pate t ve diğer F MH sayıları Veri lilik artışı, Ye i ürü sayısı, Gelir,

47 İ ovasyo u Ölçülmesi 3 yıl içi deki ye i ya da geliştiril iş ürü sayısı, 3 yıl içi de üretile ye i ya da geliştiril iş ürü leri topla irodaki payı, Ar-Ge çalışa ı sayısı, Kat a değeri yüksek ürü se iyesi, Pate t sayısı, Ulusal ve Uluslararası, Ar-Ge projeleri i sayısı, İ o asyo a yapıla yatırı ı getiri ora ı,

48 İ ovasyo Göstergeleri Turkey Simple average of all indicators 100 Benchmark Environment Industry-science links Access to Venture capital 75 Quality of public research 50 Subsidies and tax incentives 25 Relevance of public research 0 Level of public research Demand for new products Human ressources Best business practices Market processes Netw ork and cluster

49 En iyi 25 İ ovasyo The Internet Cell phone Personal computers Fiber optics Commercialized GPS Portable computers Memory storage discs Consumer level digital camera 10.Radio frequency ID tags 11.MEMS 12.DNA fingerprinting (medikal sektörü hariç) 13.Air bags 14.ATM 15.Advanced batteries 16.Hybrid car 17.OLEDs 18.Display panels 19.HDTV 20.Space shuttle 21.Nanotechnology 22.Flash memory 23.Voice mail 24.Modern hearing aids 25.Short Range, High Frequency Radio

50

51 2013 ü E İ ovatif Fir aları-forbes 51

52 52

53 AR-GE VE İNOVASYONA YÖNELİK DESTEKLER 10 Ekim 2014

54 AR-GE VE İNOVASYONA DESTEK VEREN KURUMLAR TÜBİTAK- TEYDEB BİLİM ANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB TTGV TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI) UBAK ULAŞTIRMA, DENİ)CİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

55 . TÜBİTAK- TEYDEB DESTEKLE İ KOBİ A -GE BAŞLANGIÇ DESTEK P OG AMI AMAÇ: KOBİ ölçeği deki Türkiye de yerleşik katma değer yaratan kuruluşları ; (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirilmesi için bu nitelikteki proje har a aları ı geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesini hedefleyen bir progra dır. FSMH: Ortaya çık ası muhtemel fikri ve sı aî tüm haklar, aksi proje sözleş esi de belirtilmedikçe kuruluşu tasarrufuna devredilir.

56 KOBİ A -GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Desteklenen Projeler Dünya için Yeni Ülke için Yeni Firma için Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştiril esi, iyileştiril esi, ürü kalitesi eya sta dardı ı yükseltil esi ve aliyet düşürü ü itelikte yeni tekniklerin, yeni üreti tek olojileri i geliştiril esi ko uları da yapıla Ar-Ge projelerini kapsar.

57 KOBİ A -GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Üst Limiti: TL Destek Ora ı: %75 hibe Destek Süresi: Maksimum 18 ay Başvuru Tarihleri: Her za a yapıla ilir Öde e )a a ları: Fir a ö e har a ayı yapar, aylık dö e ler hali de Tü itak ta ödeme talep eder. Proje fikir sahi i araştır a ıya. TL teş ik ödülü erilir. KOBİ ler u teşvikte e fazla 5 proje içi yararla a ilirler. A ak u 5 projede si i ortak proje aşvurusu ol ası gerek ektedir +.

58 KOBİ A -GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Desteklenen Giderler Personel giderleri Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılı ve yayı alı giderleri Malzeme ve sarf giderleri Yurt içi ve yurt dışı da ış a lık hizmeti ve diğer hizmet alı giderleri Türkiye deki üniversiteler, Ar-Ge kurum ve kuruluşları a yaptırıla Ar-Ge hizmet giderleri Pilot tesis ve deneme üretimini Proje hazırla a ve hazırlat a giderleri Yeminli mali üşa ir giderleri Ayrı tılı Bilgi içi :

59 SANAYİ A -GE P OJELE İ DESTEKLEME PROGRAMI TEYDEB 1501 destek progra ı; ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge yete eği kaza dırarak, Türkiye de yerleşik KOBİ ve büyük sanayi kuruluşları ı ürün ve süreç geliştir e a açlı Ar-Ge projelerine hibe desteği sağla aktadır. Hangi Ar Ge Projelerini Destekliyor? Firma için Ülke için Dünya İçi... Fayda sağlaya ak yeni ürün ve u ları geliştiril esi süreçlerine destek veriyor. FSMH: Ortaya çık ası muhtemel fikri ve sı aî tüm haklar, aksi proje sözleş esi de belirtilmedikçe kuruluşu tasarrufuna devredilir.

60 .. 5 SANAYİ A -GE P OJELE İ DESTEKLEME PROGRAMI Proje Bütçesi Üst Limiti: Limit Yok Destek Ora ı: Max. %60 (Temel Destek % Destek Süresi: Max. 36 ay Başvuru Tarihleri: Her za a yapıla ilir Öde e )a a ları: Fir a ö e har a ayı yapar, aylık dö e ler hali de Tü itak ta ödeme talep eder. dır) KOBİ aş uruları da, proje fikir sahi i araştır a ıya. TL teş ik ödülü erilir.

61 .. 5 SANAYİ A -GE P OJELE İ DESTEKLEME PROGRAMI Desteklenen gider kalemleri; Personel giderleri Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılı e yayı alı giderleri Malzeme ve sarf giderleri Yurt içi e yurt dışı da ış a lık hiz eti e diğer hiz et alı giderleri Türkiye deki ü i ersiteler, Ar-Ge kuru e kuruluşları a yaptırıla Ar-Ge hizmet giderleri Pilot tesis ve deneme üretimini Ayrı tılı Bilgi içi :

62 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Progra ı AMAÇ: 1511 ülkemiz öncelikli ala ları da hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir so uçları olan projelerin desteklenmesi a açla aktadır Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Progra ı da desteklenecek projelerin konu kapsam ve sı ırları TEYDEB internet adresinde yayı la a çağrı duyuruları da belirlenir. Çağrı Duyurusu da; ko u aşlıkları, proje süresi e ütçesi içi üst sı ır, projeyi gerçekleştire ek iş irliği yapısı gi i ilgiler yer al aktadır. FSMH: Ortaya çık ası muhtemel fikri ve sı ai tüm haklar, aksi proje sözleş esi de belirtilmedikçe kuruluşu tasarrufuna devredilir. ÖNEMLİ: 1511 Progra ı e az ülke düzeyi de ye ilik hedefler.

63 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Progra ı Proje Bütçesi Üst Limiti: Çağrı duyurusu da elirtilir. Ki ler Başvura ilir: KOBİler e Büyük şirketler Destek Ora ı: Destek Süresi: Sabit: KOBİ: % Sanayi: %60 Çağrı duyurusu da elirtilir. Başvuru Tarihleri: (Max 36 ay) Çağrı duyurusu da elirtilir. Öde e )a a ları: Fir a ö e har a ayı yapar, aylık dö e ler hali de Tü itak ta ödeme talep eder.

64 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Progra ı Desteklenen Giderler Personel giderleri diğer programlarda uygulanan limitlerden daha yüksek) Seyahat giderleri Alet, teçhizat, yazılı, yayı alı ları Malzeme ve sarf giderleri Yurt içi ve Yurt dışı da ış a lık ve hizmet alı ları Yeminli Mali Müşa ir Giderleri (YMM) Proje Genel Giderleri (Toplam bütçenin %10 u Ayrı tılı Bilgi içi :

65 Üniversite- Sanayi İş irliği Destek Progra ı AMAÇ: Üniversite/kamu araştır a merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye de yerleşik ve proje so uçları ı Türkiye de uygula ayı taahhüt eden kuruluşları ihtiyaçları doğrultusu da, ürüne ya da sürece dö üştürülerek sanayiye aktarıl ası yoluyla ti arileştiril esi e katkı sağla aktır. KAPSAM: Yeni bir ürün üretilmesi, Mevcut bir ürünün geliştiril esi, iyileştiril esi, Ürün kalitesi veya sta dardı ı yükseltilmesi Maliyet düşürü ü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştiril esi ko uları daki projeleri kapsar.

66 Üniversite- Sa ayi İş irliği Destek Progra ı Proje Bütçesi Üst Limiti: TL Destek Ora ı: Sabit: KOBİ: % Sanayi: %60 Destek Süresi: Max. 24 ay Başvuru Tarihleri: Her za a yapıla ilir. Öde e )a a ları: TÜBİTAK + Fir a: şar aylık dönem aşları da proje hesa ı a öde e yapar. Yürütü ü Kuruluş: Ü i ersite ya da Araştır a E stitüsü Müşteri Kuruluş: Firma Projeye her türlü katkısı karşılığı da Müşteri Kuruluşa proje bütçesinden sadece hiz et alı ı faturası karşılığı öde e yapıla ilir. Bu u tutarı da her dö e i ütçesi i % u u geçemez.

67 TÜBİTAK Uluslararası Sa ayi Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET kapsa ı da oluşturula uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağı Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlaya kuruluşu iç işleyişi e göre desteklenir ve izlenir. Uluslararası proje çağrıları a Türkiye de yerleşik fir aları su duğu projeler, TEYDEB tarafı da 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Progra ı kapsa ı da desteklenmektedir.

68 TÜBİTAK Uluslararası Sa ayi Ar-Ge Projeleri Destekle e Progra ı Proje Bütçesi Üst Limiti: Limit Yok Ki ler Başvura ilir: KOBİler e Büyük şirketler Destek Ora ı: KOBİ: % Sanayi: %60 Uluslararası proje i aşla gıç e itiş tarihleri Uluslararası proje aş uru tarihleri Destek Süresi: Başvuru Tarihleri:

69 . BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLE İ 2.1 SANTEZ- Sanayi Tezleri Progra ı AMAÇ: Yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştiril esi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapıl ası a yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusu da yüksek lisans ve/veya doktora tez çalış aları ı içeren projelerin desteklenmesidir. FSMH: Projelerin gerçekleştiril esi sırası da ortaya çıka her türlü fikri ve sı aî mülkiyet hakları ı paylaşı ı, proje sözleş esi i eki olmak üzere, proje ortakları arası da yapıla ak bir a laş a ile belirlenir.

70 2.1. SANTEZ- Sa ayi Tezleri Progra ı Proje Bütçesi Üst Limiti: Limit Yok Destek Ora ı: Mikro İşlet e: % Küçük İşlet e: % Orta Büyüklükte İşlet e: % Büyük İşlet e: % Destek Süresi: Max 24 ay Başvuru Tarihleri: Her zaman yapıla ilir Öde e )a a ları: Fir a e Baka lık tarafı da aylık dö e aşları da proje özel hesa ı a aktarılır. Yürütü ü Kuruluş: Üniversite Müşteri Kuruluş: Firma

71 2.1. SANTEZ- Sa ayi Tezleri Progra ı Desteklenen Giderler Makine Do a ı Giderleri (Proje için alı ası veya yaptırıl ası zorunlu olan her türlü kalı ı cihaz, do a ı, kalıp, yazılı lisans bedeli) Sarf Malzemesi Alı Giderleri Personel Giderleri Seyahat Giderleri Hizmet Alı ı Proje Kurum Hissesi (proje bütçesinin %5 i e karşılık gelen tutar) Ayrı tılı Bilgi içi :

72 3. KOSGEB- Ar-Ge ve İ ovasyo Desteği AMAÇ: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve uluşlara sahip KOBİ ve girişi ileri geliştiril esi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişi ileri desteklenmesi, KOBİ lerde Ar-Ge bilincinin yaygı laştırıl ası ve Ar-Ge kapasitesinin artırıl ası, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştiril esi, İ o atif faaliyetlerin desteklenmesidir. Proje Süresi: Min: 12 ay Max: 24 ay Proje Bütçesi Üst Limiti: TL geri ödemesiz TL geri ödemeli

73 3. KOSGEB- Ar-Ge ve I ovasyo Desteği Destek Üst DESTEK ORANI Limiti(TL) (%) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İşlik Desteği İşliklerde Kira Desteği Makine-Teçhizat, Do a ı, Ha Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Do a ı, Ha Giderleri Desteği Geri Öde eli adde, Yazılı ve Hiz et Alı ı adde, Yazılı ve Hiz et Alı ı Perso el Gideri Desteği Başla gıç Ser ayesi Desteği Proje Da ış a lık Desteği Eğiti Desteği edel alı ı ai e Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Ta ıtı Proje Geliştir e Desteği Desteği Yurtdışı Ko gre/ko fera s/fuar )iyareti/tek olojik İş irliği )iyareti Desteği Test, Analiz, Belgelendirme Desteği Ayrı tılı Bilgi içi : az

74 4. TTGV- İLE İ TEKNOLOJİ P OJELE İ DESTEĞİ İTEP Destek A a ı: Belirlenen 6 adet teknoloji ala ı da "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İ o asyo u" ka ra ları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştire firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştir e düzeyindeki Ar-Ge ve ti arileştir e faaliyetleri desteklenmektedir. Aşağıdaki tek oloji ala ları da proje aşvuruları ka ul edilmektedir: Tarı sal atıklarda yüksek kat a değerli biyoürün üretim ve teknolojileri İleri alze e tek olojileri e hassas üreti tek ikleri Ye ile e ilir e erji üreti, depola a e dağıtı ı a yö elik tek olojiler Gıda Tek olojileri Biyomedikal Teknolojileri İkli Değişikliği e Uyu Tek olojileri

75 4. TTGV- İLE İ TEKNOLOJİ P OJELE İ DESTEĞİ İTEP Proje Bütçesi Limiti: Min.. ABD Doları Max... ABD Doları Hedef Kitle: a ayi kuruluşları e yazılı Destek Tipi: Ta a ı geri öde eli Destek Ora ı: %50 Destek Süresi: Mi. yıl, Max. yıl Başvuru Tarihleri: Çağrı yayı tarihi aş uruya açıktır Geri Ödeme: Proje so uçla dıkta so ra Bir yılı öde esiz olmak üzere toplam max. yıldır. Ağustos şirketleri olup progra TÜBİTAK, KO GEB gi i desteklere aş ura kuru lar da yararla a ilir.

76 4. TTGV- İLE İ TEKNOLOJİ P OJELE İ DESTEĞİ İTEP Destekten faydalanacak proje faaliyet aşa aları: Kayda değer bir geliştir e çalış ası a aşla gıç/te el olacak şekilde ulusal veya uluslararası lisanslama giderleri, Kavram geliştir e, teknolojik/teknik ve ekonomik yapıla ilirlik etüdü, pazar araştır ası çalış aları, Geliştirile kavramdan tasarı a geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve tasarı çalış aları, Prototip üretimi/pilot tesisin kurul ası /Deneme üretimi, Seri üretime geçiş öncesinde ürünle ilgili tasarı doğrula a, endüstriyel tasarı vb. iyileştir e çalış aları, üretim optimizasyonuna yönelik çalış alar ve ürün tasarı ı da kaynaklanan soru ları çözümü faaliyetleri, Seri üretime yönelik yatırı çalış aları, Yaratıla iş ve teknoloji bilgisine ilişki patent ve lisans çalış aları, Ürüne ilişki ta ıtı ve satışlara yönelik faaliyetler, ta ıtı ve pazarlama çalış aları. Ayrı tılı Bilgi içi :

77 Siz e iz aşara ilir miyiz?

78

79 Ira ar pla e Tunder in the skye

80 First Trukish plane in the skye -, Ve ihi Hürkuş

81

82 First Model of Honda Civic- 1972

83 First Model of Hyundai- year.

84 Ha e you re og ized this? year.

85 Teşekkürler Facebook: ebiltemtto Web: http ://http://ebiltem.ege.edu.tr/

DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR.

DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DEVLET DESTEKLERİ BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. Kaynaklar: TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim, Sanayi ve

Detaylı

Elektronik Ticaret 1

Elektronik Ticaret 1 Elektronik Ticaret 1 E-Ti aret Nedir? [Ta ı ] Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin; üretim, rekla i ter et üzeri de, gü e li ir orta da apıl asıdır. e satışı ı Bu kapsa da, tüketi iler içi fiziki sı

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) TEŞVİKLERİ I. BİLİM İNSANI

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI

Detaylı

SUNUM PLANI. I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ. II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (TEYDEB) TEġVĠKLERĠ

SUNUM PLANI. I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ. II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (TEYDEB) TEġVĠKLERĠ TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (TEYDEB) TEġVĠKLERĠ III. BĠLĠM ĠNSANI DESTEKLEME DAĠRE

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı ülkemiz

Detaylı

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli Ba ka ı Ta ı ı Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli kredi işle leri de kulla ak a a ı ı güden veya faaliyetlerinin esas ko usu düze li ir şekilde kredi almak ya da kredi vermek

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı