Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi"

Transkript

1 Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives on the Review Process Tu ba SARAÇ Yaz m Kalite Güvence Sorumlusu TUSA -Türk Havac k ve Uzay Sanayii A.., Ankara Özet Yaz m ürün gözden geçirmeleri, proje planlar nda belirtilen sürece göre, gözden geçirilen ürün geli tirmesinde rol almayan gruplar taraf ndan ba ms z olarak gerçekle tirilir. Ürün gözden geçirmelerinin as l amac, üründeki tüm hatalar yakalamak ve düzeltilmesini sa lamakt r. Bu çal mada, ürün gözden geçirmelerinde kullan lan soru listesi, ürünü kullanacak disiplinlere göre bölünerek, her disiplinin ilgili ürünü yaz m ya am döngüsündeki kendi kullan m amac na göre incelemesi sa lanm ve bu yöntemin ürün gözden geçirmesinde birim zamanda bulunan hata say artt rd gözlemlenmi tir. Bildirinin ilk bölümünde giri yap lm r, ikinci bölümde gözden geçirme süreci, roller ve sorumluluklardan bahsedilmi tir. Üçüncü bölümde, etkin bir gözden geçirmede dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilmi tir. Dördüncü bölümde, gözden geçirme soru listelerinin disiplinlere göre bölünmesinin avantajlar s ralanm r. Son bölümde ise uygulama örnekleri ile yöntemin etkinli i incelenmi tir. Abstract Software peer reviews are performed by a peer review team who are not involved in during the development of the product. The main purpose of the product peer reviews are, to identify the defects and to ensure defects are removed from the product. In this study, peer review checklist questions have been divided into disciplines as per different usage of the product during software life cycle. It has been observed with this methodology that when each discipline reviewed the product as per their own usage in software life cycle, defects identified per unit time has increased. In this article, first chapter is the introduction section. Second chapter defines the peer review process and relevant responsibilities. Third chapter highlights the main points for a efficient peer reviews. Forth chapter covers the advantage of this method. And last chapter includes examples revealing the effect of this method on peer review process. 1. Giri Bir yaz m ürünü geli tirilirken kullan lan girdilerin bir k sm, önceki a amalarda geli tirilmi olan yaz m ürünleridir. Ç kt kalitesinin, girdi kalitesine ba oldu u böyle bir durumda, hatal bir ürünün girdi oldu u bir yaz m ürününün hatas z olmas beklenemez. Üründeki hatalar n ilgili gözden geçirmede tespit edilemedi i durumlarda bu hatalar giderek karma kla arak projenin ileri a amalar nda veya proje teslimat ndan sonra yakalanabilir. Bu amada da hatalar n düzeltilmesi çok zor, bazen imkâns z bile olabilir. Örne in, sistem gereksinimlerinin yaz ma atanmas a amas nda yap lan hatalar n, yaz m gereksinim gözden geçirmesinde de il de, projenin ilerleyen bir amas nda yakalanmas, hem yaz m tasar m de ikliklerine hem de yaz m test planlar nda de ikliklere neden olabilir. Bu nedenle, etkin bir gözden geçirme sa lanarak üründeki hatalar ürün yay nlamadan önce gözden geçirme sürecinde yakalanmal r. Soru listesini disiplinlere göre bölerek gözden geçirme yap lmas ile, ürün her disiplinin kendi bak aç ile gözden geçirilece inden odaklanman n ve buna ba olarak da gözden geçirmenin verimlili inin artaca fikrinden yola ç larak böyle bir çal ma yap lm r. Bu yöntem ile daha verimli bir gözden geçirme yap labilece i böylelikle de, ürün yay nland ktan sonra ürüne aç lan yaz m de iklik iste i say n da azalabilece i dü ünülmü tür.

2 2. Gözden Geçirme Süreci, Roller ve Sorumluluklar Gözden geçirme, kalifiye ve ba ms z bir gözden geçirme ekibi taraf ndan, gözden geçirilen yaz m ürününün amaçland gibi kullan labilmesi için yeterlili inin, kalitesinin ve do rulu unun incelenerek, varsa spesifikasyon ve standartlara (gereksinim, tasar m, kodlama standard vb.) uyumsuzlu unun ortaya ç kar lmas için gerçekle tirilen sistematik bir irdelemedir. Gözden geçirmelerde, öneriler ve alternatifler de de erlendirilir. Bu çal mada geçen gözden geçirme süreci, teknik gözden geçirme olup, hem ürünün teknik do rulu u garanti alt na almay, hem de kalitesini (gözden geçirme sürecine uyum, ürünlerin belirlenmi ablonlara uyumu vb.) artt rmay hedeflemektedir. Ürün gözden geçirmelerinde kullan labilecek de erlendirme kriterlerinden baz lar a da ralanm r; - Ürün eksiksiz olarak tamamlanm m? - Onaylanm plan, standartlar ve artname ile projede uygulanabilir di er standartlar, kurallar, k lavuzlar ve prosedürlerle uyumlu mu? - Planlanan kullan m için uygun mu? - Sonraki faza geçi için yeterli mi? - Ürüne gelen de iklikler tan ml sürece göre ve istenildi i ekilde yap lm ve de ikli in yaln zca belirtilen alan etkilendi inden emin olunmu mu? Gözden geçirme yap lacak yaz m ürünlerine örnek olarak Yaz m Planlar, Yaz m Gereksinim Spesifikasyonu, Yaz m Tasar m Doküman, Yaz m Test Plan ve Prosedürleri, Test Sonuçlar, Bak m El Kitab verilebilir. Ürün gözden geçirmeleri, o ürünün geli tirilmesinde rol almayan ve yaz m ya am döngüsü boyunca ürünü kullanacak ki iler taraf ndan, tan mlanan gözden geçirme sürecine uygun olarak gerçekle tirilmelidir. Gözden geçirilen ürüne göre de mekle beraber, gözden geçirmeye gerekli ise, alan uzmanlar veya ilgili di er tak m üyeleri de davet edilmelidir. Bir gözden geçirme süreci için girdiler, ç kt lar, giri ve kriterleri genel hatlar ile a daki gibi tan mlanabilir; Girdiler; - Gözden geçirilecek yaz m ürünü - Gözden geçirme süreci, ürün ile ilgili soru listesi ve ilgili dokümanlard r (plan, standart, k lavuz, raporlar vs.). - Varsa onaylanm sapmalar ve problemler listesi Giri Kriteri; - Gözden geçirilecek ürünün haz r olmas - Girdilerin mevcut olmas kt lar; - Gözden geçirilen yaz m ürünü - Gözden geçirme ekip listesi - Kullan lan girdilere referanslar - Bireysel doldurulmu soru listeleri - lem maddeleri, sorumlular, miatlar - Varsa çözülemeyen problemlerin listesi ve bu kapsamda yap lan öneriler - Uygunsuzluklar nedeni ve olu abilecek riskler - Varsa olabilecek sapmalar içeren bir kayd n olu turulmas Kriteri; - Tablo 1 deki belirtilen aktivitelerin gerçekle tirilmesi - Yukar da s ralanan ç kt lar n üretilmesi - Hatalar n giderilmesi, do rulanmas ve ürünün onaylanaarak varsa giderilemeyen hatalar n kay t alt na al nmas Bir ürün gözden geçirme sürecinde olmas beklenen roller ve sorumluluklar Tablo 1 de verilmi tir. Rol Sorumluluk Yaz m - Destek fonksiyonlar n (konfigürasyon Proje yönetimi, kalite vb.) kat da içerek Yöneticisi ekilde ürün gözden geçirmeleri ve bu (YPY) gözden geçirmelerin yönetimi için zaman ve kaynak planlamas yapmak Yazar (YZ) Kullan / Mü teri - Kullan lacak gözden geçirme sürecinin proje ekibine e itiminin ve oryantasyonunu verilmesini planlamak - Planlanan gözden geçirmelerin yap ld ndan emin olmak - Spesifik sorumluluklar atamak - Tutulan metrikleri analiz etmek - Gözden Geçirilecek üründen Yaz m Proje Yöneticisini haberdar etmek - Gözden Geçirme ard ndan kabul edilen hatalar üründe düzeltmek - Gerekti inde gözden geçirmelere kat lmak

3 Rol (KLNC) Gözden Geçirme Lideri (GGL) Yaz (Y) Teknik Ekip (TE) Yaz m Kalite Teminat (YKT) Sorumluluk - Gözden geçirme amaçlar n kar lan p kar lanmad na karar vermek. - Ürününe göre sahip olunmas gereken yeterli bilgi ve deneyimi de dikkate alarak teknik gözden geçirme ekibini belirlemek - Gözden geçirme toplant planlamak - Gözden geçirme ile ilgili gerekli materyalleri (ürün, soru listesi vs.), gözden geçirme ekibinin yeteri kadar haz rlanabilmelerine imkân verecek ekilde da lmas sa lamak - Konfigürasyon Yönetimi ile ilgili gerekli koordinasyonu yapmak - Belirlenen metrikleri tutmak - Gözden geçirme ekibinin, yeteri kadar haz rland ndan emin olmak, aksi takdirde gözden geçirme toplant yeniden planlamak - Gözden geçirme toplant nda aç lan i lem maddelerinin kapat ld ndan emin olmak - Gerekli ise, gözden geçirme toplant nda gözden geçirme ekibine, gözden geçirme süreci ile ilgili genel bir aç klaman n yap lmas sa lamak - Gerekli ise, gözden geçirme toplant nda ya da daha önce gözden geçirme ekibine, gözden geçirilecek yaz m ürünü hakk nda genel bir aç klaman n yap lmas sa lamak - Yeniden gözden geçirmeye gerek olup olmad na karar vermek - Kabul edilen yorumlar n birbiri ile çeli medi ini ve ürün bütünlü ünü bozmad teminat alt na almak - kt bölümünde belirtilen maddeleri içeren bir kayd haz rlamak - Gözden geçirme toplant ndan önce, gözden geçirilecek ürünü ilgili girdileri de dikkate alarak incelemek ve soru listesini doldurmak - Tespit edilen hatalar kaydetmek, bunlar soru listesindeki sorular ile ili kilendirmek ve soru listelerine verilen cevaplar ile birlikte, belirtilen tarihe kadar gözden geçirme liderine göndermek. - Yaz m ya am döngüsü boyunca gözden geçirmenin onaylanm planlara/standartlara ve sürece göre gerçekle tirildi ini teminat alt na almak - Varsa ürün ile ilgili yorumlar Gözden Geçirme Liderine iletmek Tablo1: Gözden geçirme sürecindeki roller ve sorumluluklar Örnek bir gözden geçirme süreci ak emas a da verilmi tir. ekil 1- Bir gözden geçirme süreci ak emas 3. Etkin Bir Gözden Geçirme çin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ürün gözden geçirmelerinin etkinli ini artt rmak için kullan lan en bilinen yöntemlerden birisi, soru listeleridir. Bu soru listeleri, aç k, ölçülebilir ve istenilen nihai ürün hedeflerinden yola ç larak haz rlanmal rlar. Soru listeleri, kaliteli bir ürün için bir çe it model olarak dü ünülebilir. Bu nedenle sorular haz rlan rken, yaz m ya am döngüsü boyunca ürünü kullanacak mü terilerin de sorular ile ilgili görü lerinin al nmas önemlidir. Haz rlanan sorular, ilgili yaz m ürünü geli tirilmeden önce yazara gönderilmelidir. Böylelikle

4 yazar, ürünün hangi aç lardan de erlendirilece ini bilerek ürünü geli tirece i için, potansiyel hatalar ve geri dönü ler azalm olur. Gözden geçirilen ürün, uzmanl k gerektiren bir konuyu da içeriyor ise, alan uzmanlar n da (Örne in bak m, emniyet, güvenilirlik vb. konulardaki alan uzmanlar gibi) gözden geçirmeye kat mlar sa lamak gereklidir. Soru listeleri, olabilecek istenmeyen yönlendirmelere neden olmamak ve ba ms zl sa layabilmek için, gözden geçirme üyeleri taraf ndan gözden geçirme toplant ndan önce doldurulmal ve gözden geçirme liderine gönderilmelidir. Bir yaz m ürününün gözden geçirmesine, soru listelerine bakmadan önce ilk olarak ürünün tamam okunarak ba lanmal r. Varsa gerekli notlar ve yorumlar kaydedilmeli, daha sonra soru listesindeki her bir sorunun üründeki kar na bak larak soru listeleri doldurulmal r. Ürün gözden geçirme süreci, ürünün incelenerek hatalar n tespit edilmesi ve düzeltilmi ürünün do rulanmas süreçlerinden olu ur. Üründe tespit edilen hatalar n düzeltilmesi süreci, gözden geçirme sürecinin bir parças de ildir. Gözden geçirme süreci, hatalar n tespit edilip raporlanmas ile kesilir, hatalar n giderildi i ürünü do rulamak üzere tekrar ba lar ve ürünün do rulanmas ile sone erer. Etkin bir gözden geçirme sürecinin gereklerinden birisi de, soru listesinde yer alan tüm sorular n ve kullan lan terminolojinin tüm gözden geçirme ekibi taraf ndan ayn ekilde alg lanmas sa lamakt r. Bu kapsamda, sorular n as l amaçlar n örneklerle aç kland rehber lavuzlar haz rlanmal ve gözden geçirmeden önce gözden geçirme ekibine da larak gerekli oryantasyon sa lanmal r. Örne in, Gereksinimler okunabilir olmal r kriterinden beklentinin, gözden geçirme ekibindeki herkes taraf ndan ayn alg lan yor, üründe de ayn bak aç ile sorgulan yor olmas gereklidir. Soru listeleri, ürün kritiklik seviyesine, proje ihtiyaçlar na veya gözden geçirme ekibinin tecrübesine göre de iklik arz edebilir. Projede onaylanan standartlar ve proje planlar nda yer alan önemli noktalara dikkat çekmek için, bu bölümler soru listelerine ayr birer soru olarak ilave edilebilir. Ürün gözden geçirmelerine, standartlar (gereksinim, tasar m ve kodlama) haz rlayan ki ilerin de davet edilmesi, gözden geçirme sürecinin etkinli ini artt ran bir ba ka unsurdur. Ürün soru listeleri, yaln zca bir konunun varl de il ilgili konunun do rulu unu da sorgulatacak ekilde haz rlanm olmal r. Örne in, yaz m gereksinim gözden geçirmesinde kullan lmak üzere haz rlanan soru listesinde, yaln zca yaz m gereksinimlerinin sistem gereksinimlerine olan izlenebilirli inin varl de il, bu izlenebilirli in do rulu unu da sorgulatacak sorular da yer almal r. 4. Gözden geçirme soru listelerinin disiplinlere göre bölünmesinin avantajlar Projede geli tirilen bir ürünün ço unlukla birden fazla say da kullan vard r. Ürünün içinde yer alan bilgiler, de ik disiplinlere göre farkl öneme sahiptirler. Ürün gözden geçirmelerinde soru listesini disiplinlere göre bölerek, her disiplinin ürünü kendi kullan mlar na göre de erlendirmesi sa lan r. Böylelikle, odaklanma artaca için birim zamanda bulunan hata say artt labilir. Örne in, bir kullan ara yüzüne ait Yaz m Gereksinim Spesifikasyonu (YGS) proje ya am döngüsü boyunca en az üç farkl disiplin taraf ndan kullan r. Tasar m ekibi, YGS de yer alan gereksinimlere göre bir tasar m gerçekle tirecektir. Bu nedenle tasar m ekibi, YGS de yer alan gereksinimlerin do rulanabilir olup olmad ndan çok, YGS nin do ru gereksinimleri yeterli detayda içerip içermedi i ile ilgilenecektir. Test ekibi, yaz n YGS de belirtilen fonksiyonellik ve performans gereksinimlerini kar lay p kar lamad test edecektir. Bu nedenle test ekibi, gereksinimlerin mü terinin istedi i fonksiyonelli i içerip içermedi inde çok, test planlar haz rlamak üzere gereksinimlerin test edilebilir olup olmad ile ilgilenecektir. Pilot ise, YGS de yer alan ara yüz gereksinimlerin test edilip edilemedi inde çok, bu gereksinimlerden geli tirilecek ara yüzün operasyondaki kullan m kolayl ile ilgilenecektir. Gözden geçirme ekibindeki herkesin, ürün soru listesinin tamam ndan sorumlu olmas, belli bir disiplinde çal an bir kullan n ürünü tüm disiplinlerin bak aç ile gözden geçirme zorunlulu u do urdu u için, etkinlikten uzakt r. Bu yöntemde gözden geçirme ekibi ürünü kendi kullan na göre belli bir bak aç yla inceleyece i için güçlü bir odaklanma gerçekle ecektir. Bu durum, birim zamanda bulunan hata say artt rabilece inden, maliyet etkin bir gözden geçirme gerçekle tirilebilir. Soru listesinde yer alan tüm sorular n üründeki yeterliliklerinin gözden geçirme ekibinin tamam taraf ndan kontrol ediliyor olmas, ekip üyeleri aras nda sorumlulu un ekip içinde payla ld dü üncesine neden olabilir. Bu sorumluluk payla, bir sorunun üründeki kar n di er gözden geçirme üyeleri taraf ndan kontrol edildi i dü üncesine neden

5 olabilece i için, üründeki mevcut bir problemin tespit edilememesine neden olabilir. Oysa soru listesi disiplinlere göre bölündü ünde, gözden geçirmede yer alan her bir disiplin için net bir sorumluluk s çizilece inden, sorumluluk payla ndan do abilecek böyle bir risk büyük ölçüde azalt lm olunur. Soru listesinde yer alan bir hatan n üründe var olup olmad na gözden geçirme ekibinin tamam n bakmas k tl olan kaynaklar n kullan m etkinli ini de azalt r. Örne in bir YGS de mümkün oldu u kadar, en k sa zamanda gibi mu lak ifadelerin olup olmad na 6 ki ilik gözden geçirme ekibinin tamam n bakmas, mevcut i gücü ve zaman kayna n verimsiz kullan lmas na sebep olabilir. Ürün gözden geçirme süresi, ürünün karma kl na göre de mekle beraber, ekipteki herkesin soru listesinin tamam ndan sorumlu oldu u durumda, gözden geçirme ekibindeki herkes için örne in ortalama 5 saatlik bir çal ma gerekiyor ise, yaln zca belli bir bölümünden sorumlu olmas ile yaln zca 3 saatlik bir çal ma yeterli olabilir. Gün içinde 3 saatlik bir zaman dilimi ay rmak, 5 saatlik bir zaman dilimi ay rmaktan çok daha kolay ve pratiktir. Soru listesindeki soru say n fazla olmas, gözden geçiren ki ilerin soru listesini yönetimini de zorla rabilmektedir. Bu yöntemde ise, her disiplinin de erlendirmesi gereken soru say da azalm olaca ndan, soru listesinin yönetimi de kolayla olacakt r. Soru listelerinde oldu u gibi, soru listesinin disiplinlere göre da da, ürüne, projeye ve gözden geçirme ekibine göre de iklik arz edebilir. Bununla beraber, gözden geçirilecek yaz m ürününün geneli ve di er yaz m ürünleri ile ili kilerini de de erlendirmek üzere, gözden geçirme ekibindeki herkes taraf ndan cevaplanacak sorular da haz rlanmal r. Ayr ca gözden geçirme lideri ya da ekipten atanacak bir ki i, ürün ile ilgili kabul edilen tüm yorumlar n birbiri ile çeli medi ini ve ürünün genelinde bütünlü ü bozmad teminat alt na almas gerekir. Projenin onaylanm standartlara uyumundan tek bir ki inin (olabiliyor ise standard haz rlayan ki inin) sorumlu olmas gözden geçirme etkinli ini artt ran bir ba ka unsurdur. 5. Uygulama Ürün gözden geçirmelerinde ürüne ait soru listesini farkl disiplinlere göre bölme yönteminin, birim zamanda bulunan hata say na etkisini ölçebilmek için iki farkl ürün gözden geçirme örne i incelenmi tir. Her iki örnekte de, gözden geçirmeye girecek gereksinim kümesinin, tecrübeli bir mühendis taraf ndan incelenerek, gözden geçirmeden önce ürünün gözden geçirmeye girecek olgunlukta oldu u kontrol edilmi tir. Örnek 1: lk örnekte bir haberle eme fonksiyonunun alt parças na ait 13 adet yaz m gereksinimi belirlenmi tir. Bu gereksinim kümesi, ayn gözden geçirme ekibi taraf ndan iki farkl yöntemle gözden geçirilmi tir. lk gözden geçirmede, Tablo 2 de yer alan disiplinlerden olu an 5 ki ilik gözden geçirme ekibi 25 sorudan olu an soru listesinin tamam dikkate alarak gereksinimleri gözden geçirmi tir. kinci gözden geçirmede ise, gözden geçirme ekibi soru listesinin yaln zca kendi disiplinlerine ait bölümünden ve tüm grubun bakmas gereken ortak sorulardan sorumlu olacak ekilde gereksinimleri gözden geçirmi tir. kinci gözden geçirmede gözden geçirme ekibinin, kendi disiplinleri d ndaki sorulara bakma zorunluluklar olmad için, bu ekilde kazan lan zaman kendi disiplinleri kapsam nda ürünü daha detayl sorgulayabilmeleri için kullan lm r. Bu kapsamda soru listesindeki baz sorular detayland lm ve soru say 58 e ç kar lm r. Örne in, ilk gözden geçirmede kullan lan soru listesinde Gereksinimler do rulanabilir mi? sorusu yerine, soru listesine daki sorular ilave edilerek ürün de erlendirme kriterleri de detayland larak artt lm r; - Gereksinim ölçülebilir olarak tan mlanm m? - Mu lak ifadelerden ar nd lm m? - Gereksinim, belli bir küme gereksinimin bir parças olarak analitik bir yolla do rulanabilir mi? - Rasyonel say da girdi ile test edilebilir mi? kinci gözden geçirme ekibindeki herkes soru listesinde yaln zca kendi disiplini ile ilgili k mdan sorumlu oldu u için, bir ki inin bakaca ortalama soru say ilk gözden geçirmede 25 iken, ikinci gözden geçirmede 12 ye inmi tir. Böylece gereksinimler, ki i ba na dü en daha az say da, fakat tamam nda daha fazla say da soruyla daha detayl bir ekilde de erlendirilmi tir. Disiplinlerin soru listesindeki sorumluluklar n belli oldu u ikinci gözden geçirmede, ilk gözden geçirmede yakalanan hatalara ilave olarak 18 hata daha tespit edilmi tir. Bu hatalar n disiplinlere göre da Tablo 2 de verilmi tir. Disiplin Hata Hata Tan Testçi 3 5 Mu lak ifade Tan mlanmam ifade (Ör: Gereksinimde geçen Uyar Mesaj n n ne oldu unun belirtilmemesi Alan Uzman 1 Tasar m detay içeren

6 Disiplin (Sistem Tasar mc ) Alan Uzman (Sistem Analisti) Yaz m Kalite Teminat Yaz m Geli tirici Tüm Grup Toplam 18 Hata 3 1 Hata Tan gereksinim Eksik gereksinim Operasyonda di erleri ile çeli en gereksinim 1 Gereksinim standard nda yasaklanm olan kelimelerin kullan lmas 1 Yaz m Konfigürasyon Parças (CSCI) levselli i ekseninde bir bak aç olmamas 3 Referans verilen bir de er veya tablonun gereksinim kümesinde yer almamas Tablo 2: Gözden geçirme sonucu bulunan ilave hatalar lk gözden geçirme ile ikinci gözden geçirmede harcanan süreler, hata say lar ve birim zamanda bulunan hata say de erleri Tablo 3 de verilmi tir. Gözden Geçirme Hata 1. Gözden geçirme Süre (saat) Hata / Saat H 11,5 H / 11,5 2.Gözden geçirme H+18 10,2 ( H+18 ) / 10,2 Tablo 3: Her iki gözden geçirmede birim zamanda bulunan hata say kar la rmas Bu tablodan da görülebilece i gibi, soru listesi disiplinlere göre bölündü ünde, ilk gözden geçirmede harcanan süreden 1,3 saat daha az zaman harcan p 18 adet ilave hata yakalanarak birim zamanda bulunan hata say n bu yöntem ile artt görülmü tür. Örnek 2: Ayn haberle me fonksiyonuna ait 19 adet farkl yaz m gereksinim kümesi, altyap ve yeterlilik olarak birbirine e de er iki farkl gözden geçirme ekibi taraf ndan gözden geçirilmi tir. lk gözden geçirme ekibi, soru listesinin tamam dikkate alarak gözden geçirme gerçekle tirirken, ikinci ekip kendi disiplinleri ile ilgili ve tüm ekibin ortak bakaca sorular dikkate alarak gereksinim gözden geçirmesini gerçekle tirmi tir. Her iki gözden geçirmeye ait elde edilen hata say, harcanan süre ve hata say / saat de erleri Tablo 4 de verilmi tir. Gözden Geçirme Hata Süre (saat) Hata / Saat 1.Gözden geçirme H 16 H / 16 2.Gözden geçirme H ,5 ( H+24 ) / 12,5 Tablo 4: Her iki gözden geçirmede birim zamanda bulunan hata say kar la rmas Tablo 4 den de görülebilece i gibi, soru listesinin disiplinlere göre bölünerek yap ld gözden geçirmede, di er yönteme göre 3,5 saat daha az zaman harcanarak ilaveten 24 adet daha hata yakalanm r. 6. Tart ma Ürün gözden geçirmeleri, üründeki hatalar n gözden geçirmede tespit edilerek düzeltilmesini ve ürünün sonraki faza hatas z bir ekilde geçmesini hedefler. Ürün, girdi oldu u sürecin ç kt klar do rudan etkileyece i için, üründeki hatalar n, ürün sonraki faza geçmeden tespit edilmelidir. Bu çal mada, bahsedilen soru listelerinin disiplinlere göre payla ile birim zamanda bulunan hatalar n artt lmas hedeflenmi tir. Bununla birlikte, mevcut bir hata, bu hatan n tespit edilebilmesi için soru listesinde bir sorunun olmas ve ürünün ilgili disiplin taraf ndan inceleniyor olmas durumunda bile bulunamayabilinir. Bu noktada, ürünü okuma tekni i ön plana ç kmaktad r. Soru listeleri ürünün nas l kontrol edilece ini de il, üründe neyin kontrol edilece i konusunda bir yönlendirme yapmay hedeflemektedir. Gözden geçirme etkinli ini artt rabilmek için, ürün soru listesi ile birlikte ürünü nas l kontrol edilece i ile ilgili yöntemler de geli tirilmelidir. 7. Sonuçlar Bu çal mada bir haberle me alt fonksiyonuna ait 13 adet ve 19 adet gereksinden olu an iki farkl gereksinim kümesi, iki farkl yöntem ile gözden geçirilmi tir. lk örnekte ayn gözden geçirme ekibi ayn gereksinim setini öncelikle soru listesinin tamam ndan sorumlu olacak ekilde, daha sonra da ürünü kendi kullan mlar na göre olu turulan soru listesine göre incelemi tir. kinci örnekte ise, iki farkl gözden geçirme ekibi ürünü incelemi tir. lk gözden geçirme ekibi soru listesinin tamam dikkate alarak gözden geçirme gerçekle tirirken, ikinci ekip soru listesinin disiplinlere göre bölünmü halini dikkate alarak ürünü incelemi tir. ki örnekte de soru listesinin disiplinlere göre bölündü ü durumda yap lan gözden geçirmelerde daha az zamanda daha fazla hata bulundu u gözlemlenmi tir. Ayr ca, her bir disiplin, ürünü kendi bak aç na ait sorular ile inceledi inde, soru listesinin tamam ndan sorumlu olmam ve buradan kazan lan zaman ile de her bir disipline ait soru say artt larak ürün daha detayl incelenmi tir.

7 Verilen ilk örnekte ürünü iki farkl yöntemle ayn gözden geçirme ekibi inceledi inden, olu abilecek önyarg olas na kar, ikinci örnekte gözden geçirme, birbirine tecrübe, bilgi ve alt yap olarak e de er iki farkl grup taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Bu çal maya konu olan her iki örnekte de, gözden geçirmede kullan lan soru listelerinin, ürün kullan lar n disiplinlerine göre bölünmesi ile sorumluklar n aç k bir biçimde belirlenmesi ve odaklanman n artmas sa lanm, bunun sonucu olarak da birim zamanda bulunan hata say n artt görülmü tür. Bununla birlikte burada verilen de erler, 13 adet ve 19 adet gereksinimden olu an az say da gereksinim kümelerinin gözden geçirme sürecine ait de erlerdir. Bu de erler organizasyonlara, projelere, gereksinim kümelerine ve farkl geçirme ekiplerine göre de iklik gösterebilir. O nedenle söz konusu yöntem, farkl kombinasyonlarla denenmelidir. Gözden geçirmelerde yap lan hatalar n tekrar önlemek de oldukça önemlidir. Bu kapsamda, tespit edilen hatalar n s fland lmas, analiz edilmesi ve analiz sonuçlar n de erlendirilerek, süreç iyile tirmeleri, e itim planlamas, gerekli otomasyon seviyesinin belirlenmesi gibi mevcut alt yap n iyile tirilmesinde kullan lmalar önem arz etmektedir. Böylelikle, projelerde ö renilen dersler ve kazan lan tecrübeler sistematik olarak de erlendirilmi, projenin ilerleyen a amalar ve sonraki projeler için daha geli mi bir alt yap sa lanm olunur. Bu sistematik yakla n irket içinde benimsenerek uygulanmas, irket için ö renen organizasyon olma yolunda at lm önemli bir ad md r. 8. Kaynakça [1] Software Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society, IEEE Std Standard for Software Reviews, IEEE, [2] Pfarr, B., ISD Inspections, Peer Reviews, and Walkthrougs, NASA, [3] Shull F. ve Denger C., A Practical Approach for Quality-Driven Inspections, IEEE Software, Fraunhofer Inst. for Exp. Software Eng, Cilt. 24, S [4] Basili V., Rus I. ve Shull F., How Perspective- Based Reading Can Improve Requirements Inspections, Fraunhofer Center for Exp. Software, Cilt 24, Sayfa 79-86, 2000.

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

B LG SAYAR-DESTEKL -YEN L KÇ L K ARA TIRMA PROF L

B LG SAYAR-DESTEKL -YEN L KÇ L K ARA TIRMA PROF L B LG SAYAR-DESTEKL -YEN L KÇ L K ARA TIRMA PROF L Türkay DEREL Gaziantep Üniversitesi Koray ALTUN Gaziantep Üniversitesi ÖZET Günümüz mü terisi, ürünleri/hizmetleri tercih ederken daha hassas davranmakta

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı