Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi"

Transkript

1 Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives on the Review Process Tu ba SARAÇ Yaz m Kalite Güvence Sorumlusu TUSA -Türk Havac k ve Uzay Sanayii A.., Ankara Özet Yaz m ürün gözden geçirmeleri, proje planlar nda belirtilen sürece göre, gözden geçirilen ürün geli tirmesinde rol almayan gruplar taraf ndan ba ms z olarak gerçekle tirilir. Ürün gözden geçirmelerinin as l amac, üründeki tüm hatalar yakalamak ve düzeltilmesini sa lamakt r. Bu çal mada, ürün gözden geçirmelerinde kullan lan soru listesi, ürünü kullanacak disiplinlere göre bölünerek, her disiplinin ilgili ürünü yaz m ya am döngüsündeki kendi kullan m amac na göre incelemesi sa lanm ve bu yöntemin ürün gözden geçirmesinde birim zamanda bulunan hata say artt rd gözlemlenmi tir. Bildirinin ilk bölümünde giri yap lm r, ikinci bölümde gözden geçirme süreci, roller ve sorumluluklardan bahsedilmi tir. Üçüncü bölümde, etkin bir gözden geçirmede dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilmi tir. Dördüncü bölümde, gözden geçirme soru listelerinin disiplinlere göre bölünmesinin avantajlar s ralanm r. Son bölümde ise uygulama örnekleri ile yöntemin etkinli i incelenmi tir. Abstract Software peer reviews are performed by a peer review team who are not involved in during the development of the product. The main purpose of the product peer reviews are, to identify the defects and to ensure defects are removed from the product. In this study, peer review checklist questions have been divided into disciplines as per different usage of the product during software life cycle. It has been observed with this methodology that when each discipline reviewed the product as per their own usage in software life cycle, defects identified per unit time has increased. In this article, first chapter is the introduction section. Second chapter defines the peer review process and relevant responsibilities. Third chapter highlights the main points for a efficient peer reviews. Forth chapter covers the advantage of this method. And last chapter includes examples revealing the effect of this method on peer review process. 1. Giri Bir yaz m ürünü geli tirilirken kullan lan girdilerin bir k sm, önceki a amalarda geli tirilmi olan yaz m ürünleridir. Ç kt kalitesinin, girdi kalitesine ba oldu u böyle bir durumda, hatal bir ürünün girdi oldu u bir yaz m ürününün hatas z olmas beklenemez. Üründeki hatalar n ilgili gözden geçirmede tespit edilemedi i durumlarda bu hatalar giderek karma kla arak projenin ileri a amalar nda veya proje teslimat ndan sonra yakalanabilir. Bu amada da hatalar n düzeltilmesi çok zor, bazen imkâns z bile olabilir. Örne in, sistem gereksinimlerinin yaz ma atanmas a amas nda yap lan hatalar n, yaz m gereksinim gözden geçirmesinde de il de, projenin ilerleyen bir amas nda yakalanmas, hem yaz m tasar m de ikliklerine hem de yaz m test planlar nda de ikliklere neden olabilir. Bu nedenle, etkin bir gözden geçirme sa lanarak üründeki hatalar ürün yay nlamadan önce gözden geçirme sürecinde yakalanmal r. Soru listesini disiplinlere göre bölerek gözden geçirme yap lmas ile, ürün her disiplinin kendi bak aç ile gözden geçirilece inden odaklanman n ve buna ba olarak da gözden geçirmenin verimlili inin artaca fikrinden yola ç larak böyle bir çal ma yap lm r. Bu yöntem ile daha verimli bir gözden geçirme yap labilece i böylelikle de, ürün yay nland ktan sonra ürüne aç lan yaz m de iklik iste i say n da azalabilece i dü ünülmü tür.

2 2. Gözden Geçirme Süreci, Roller ve Sorumluluklar Gözden geçirme, kalifiye ve ba ms z bir gözden geçirme ekibi taraf ndan, gözden geçirilen yaz m ürününün amaçland gibi kullan labilmesi için yeterlili inin, kalitesinin ve do rulu unun incelenerek, varsa spesifikasyon ve standartlara (gereksinim, tasar m, kodlama standard vb.) uyumsuzlu unun ortaya ç kar lmas için gerçekle tirilen sistematik bir irdelemedir. Gözden geçirmelerde, öneriler ve alternatifler de de erlendirilir. Bu çal mada geçen gözden geçirme süreci, teknik gözden geçirme olup, hem ürünün teknik do rulu u garanti alt na almay, hem de kalitesini (gözden geçirme sürecine uyum, ürünlerin belirlenmi ablonlara uyumu vb.) artt rmay hedeflemektedir. Ürün gözden geçirmelerinde kullan labilecek de erlendirme kriterlerinden baz lar a da ralanm r; - Ürün eksiksiz olarak tamamlanm m? - Onaylanm plan, standartlar ve artname ile projede uygulanabilir di er standartlar, kurallar, k lavuzlar ve prosedürlerle uyumlu mu? - Planlanan kullan m için uygun mu? - Sonraki faza geçi için yeterli mi? - Ürüne gelen de iklikler tan ml sürece göre ve istenildi i ekilde yap lm ve de ikli in yaln zca belirtilen alan etkilendi inden emin olunmu mu? Gözden geçirme yap lacak yaz m ürünlerine örnek olarak Yaz m Planlar, Yaz m Gereksinim Spesifikasyonu, Yaz m Tasar m Doküman, Yaz m Test Plan ve Prosedürleri, Test Sonuçlar, Bak m El Kitab verilebilir. Ürün gözden geçirmeleri, o ürünün geli tirilmesinde rol almayan ve yaz m ya am döngüsü boyunca ürünü kullanacak ki iler taraf ndan, tan mlanan gözden geçirme sürecine uygun olarak gerçekle tirilmelidir. Gözden geçirilen ürüne göre de mekle beraber, gözden geçirmeye gerekli ise, alan uzmanlar veya ilgili di er tak m üyeleri de davet edilmelidir. Bir gözden geçirme süreci için girdiler, ç kt lar, giri ve kriterleri genel hatlar ile a daki gibi tan mlanabilir; Girdiler; - Gözden geçirilecek yaz m ürünü - Gözden geçirme süreci, ürün ile ilgili soru listesi ve ilgili dokümanlard r (plan, standart, k lavuz, raporlar vs.). - Varsa onaylanm sapmalar ve problemler listesi Giri Kriteri; - Gözden geçirilecek ürünün haz r olmas - Girdilerin mevcut olmas kt lar; - Gözden geçirilen yaz m ürünü - Gözden geçirme ekip listesi - Kullan lan girdilere referanslar - Bireysel doldurulmu soru listeleri - lem maddeleri, sorumlular, miatlar - Varsa çözülemeyen problemlerin listesi ve bu kapsamda yap lan öneriler - Uygunsuzluklar nedeni ve olu abilecek riskler - Varsa olabilecek sapmalar içeren bir kayd n olu turulmas Kriteri; - Tablo 1 deki belirtilen aktivitelerin gerçekle tirilmesi - Yukar da s ralanan ç kt lar n üretilmesi - Hatalar n giderilmesi, do rulanmas ve ürünün onaylanaarak varsa giderilemeyen hatalar n kay t alt na al nmas Bir ürün gözden geçirme sürecinde olmas beklenen roller ve sorumluluklar Tablo 1 de verilmi tir. Rol Sorumluluk Yaz m - Destek fonksiyonlar n (konfigürasyon Proje yönetimi, kalite vb.) kat da içerek Yöneticisi ekilde ürün gözden geçirmeleri ve bu (YPY) gözden geçirmelerin yönetimi için zaman ve kaynak planlamas yapmak Yazar (YZ) Kullan / Mü teri - Kullan lacak gözden geçirme sürecinin proje ekibine e itiminin ve oryantasyonunu verilmesini planlamak - Planlanan gözden geçirmelerin yap ld ndan emin olmak - Spesifik sorumluluklar atamak - Tutulan metrikleri analiz etmek - Gözden Geçirilecek üründen Yaz m Proje Yöneticisini haberdar etmek - Gözden Geçirme ard ndan kabul edilen hatalar üründe düzeltmek - Gerekti inde gözden geçirmelere kat lmak

3 Rol (KLNC) Gözden Geçirme Lideri (GGL) Yaz (Y) Teknik Ekip (TE) Yaz m Kalite Teminat (YKT) Sorumluluk - Gözden geçirme amaçlar n kar lan p kar lanmad na karar vermek. - Ürününe göre sahip olunmas gereken yeterli bilgi ve deneyimi de dikkate alarak teknik gözden geçirme ekibini belirlemek - Gözden geçirme toplant planlamak - Gözden geçirme ile ilgili gerekli materyalleri (ürün, soru listesi vs.), gözden geçirme ekibinin yeteri kadar haz rlanabilmelerine imkân verecek ekilde da lmas sa lamak - Konfigürasyon Yönetimi ile ilgili gerekli koordinasyonu yapmak - Belirlenen metrikleri tutmak - Gözden geçirme ekibinin, yeteri kadar haz rland ndan emin olmak, aksi takdirde gözden geçirme toplant yeniden planlamak - Gözden geçirme toplant nda aç lan i lem maddelerinin kapat ld ndan emin olmak - Gerekli ise, gözden geçirme toplant nda gözden geçirme ekibine, gözden geçirme süreci ile ilgili genel bir aç klaman n yap lmas sa lamak - Gerekli ise, gözden geçirme toplant nda ya da daha önce gözden geçirme ekibine, gözden geçirilecek yaz m ürünü hakk nda genel bir aç klaman n yap lmas sa lamak - Yeniden gözden geçirmeye gerek olup olmad na karar vermek - Kabul edilen yorumlar n birbiri ile çeli medi ini ve ürün bütünlü ünü bozmad teminat alt na almak - kt bölümünde belirtilen maddeleri içeren bir kayd haz rlamak - Gözden geçirme toplant ndan önce, gözden geçirilecek ürünü ilgili girdileri de dikkate alarak incelemek ve soru listesini doldurmak - Tespit edilen hatalar kaydetmek, bunlar soru listesindeki sorular ile ili kilendirmek ve soru listelerine verilen cevaplar ile birlikte, belirtilen tarihe kadar gözden geçirme liderine göndermek. - Yaz m ya am döngüsü boyunca gözden geçirmenin onaylanm planlara/standartlara ve sürece göre gerçekle tirildi ini teminat alt na almak - Varsa ürün ile ilgili yorumlar Gözden Geçirme Liderine iletmek Tablo1: Gözden geçirme sürecindeki roller ve sorumluluklar Örnek bir gözden geçirme süreci ak emas a da verilmi tir. ekil 1- Bir gözden geçirme süreci ak emas 3. Etkin Bir Gözden Geçirme çin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ürün gözden geçirmelerinin etkinli ini artt rmak için kullan lan en bilinen yöntemlerden birisi, soru listeleridir. Bu soru listeleri, aç k, ölçülebilir ve istenilen nihai ürün hedeflerinden yola ç larak haz rlanmal rlar. Soru listeleri, kaliteli bir ürün için bir çe it model olarak dü ünülebilir. Bu nedenle sorular haz rlan rken, yaz m ya am döngüsü boyunca ürünü kullanacak mü terilerin de sorular ile ilgili görü lerinin al nmas önemlidir. Haz rlanan sorular, ilgili yaz m ürünü geli tirilmeden önce yazara gönderilmelidir. Böylelikle

4 yazar, ürünün hangi aç lardan de erlendirilece ini bilerek ürünü geli tirece i için, potansiyel hatalar ve geri dönü ler azalm olur. Gözden geçirilen ürün, uzmanl k gerektiren bir konuyu da içeriyor ise, alan uzmanlar n da (Örne in bak m, emniyet, güvenilirlik vb. konulardaki alan uzmanlar gibi) gözden geçirmeye kat mlar sa lamak gereklidir. Soru listeleri, olabilecek istenmeyen yönlendirmelere neden olmamak ve ba ms zl sa layabilmek için, gözden geçirme üyeleri taraf ndan gözden geçirme toplant ndan önce doldurulmal ve gözden geçirme liderine gönderilmelidir. Bir yaz m ürününün gözden geçirmesine, soru listelerine bakmadan önce ilk olarak ürünün tamam okunarak ba lanmal r. Varsa gerekli notlar ve yorumlar kaydedilmeli, daha sonra soru listesindeki her bir sorunun üründeki kar na bak larak soru listeleri doldurulmal r. Ürün gözden geçirme süreci, ürünün incelenerek hatalar n tespit edilmesi ve düzeltilmi ürünün do rulanmas süreçlerinden olu ur. Üründe tespit edilen hatalar n düzeltilmesi süreci, gözden geçirme sürecinin bir parças de ildir. Gözden geçirme süreci, hatalar n tespit edilip raporlanmas ile kesilir, hatalar n giderildi i ürünü do rulamak üzere tekrar ba lar ve ürünün do rulanmas ile sone erer. Etkin bir gözden geçirme sürecinin gereklerinden birisi de, soru listesinde yer alan tüm sorular n ve kullan lan terminolojinin tüm gözden geçirme ekibi taraf ndan ayn ekilde alg lanmas sa lamakt r. Bu kapsamda, sorular n as l amaçlar n örneklerle aç kland rehber lavuzlar haz rlanmal ve gözden geçirmeden önce gözden geçirme ekibine da larak gerekli oryantasyon sa lanmal r. Örne in, Gereksinimler okunabilir olmal r kriterinden beklentinin, gözden geçirme ekibindeki herkes taraf ndan ayn alg lan yor, üründe de ayn bak aç ile sorgulan yor olmas gereklidir. Soru listeleri, ürün kritiklik seviyesine, proje ihtiyaçlar na veya gözden geçirme ekibinin tecrübesine göre de iklik arz edebilir. Projede onaylanan standartlar ve proje planlar nda yer alan önemli noktalara dikkat çekmek için, bu bölümler soru listelerine ayr birer soru olarak ilave edilebilir. Ürün gözden geçirmelerine, standartlar (gereksinim, tasar m ve kodlama) haz rlayan ki ilerin de davet edilmesi, gözden geçirme sürecinin etkinli ini artt ran bir ba ka unsurdur. Ürün soru listeleri, yaln zca bir konunun varl de il ilgili konunun do rulu unu da sorgulatacak ekilde haz rlanm olmal r. Örne in, yaz m gereksinim gözden geçirmesinde kullan lmak üzere haz rlanan soru listesinde, yaln zca yaz m gereksinimlerinin sistem gereksinimlerine olan izlenebilirli inin varl de il, bu izlenebilirli in do rulu unu da sorgulatacak sorular da yer almal r. 4. Gözden geçirme soru listelerinin disiplinlere göre bölünmesinin avantajlar Projede geli tirilen bir ürünün ço unlukla birden fazla say da kullan vard r. Ürünün içinde yer alan bilgiler, de ik disiplinlere göre farkl öneme sahiptirler. Ürün gözden geçirmelerinde soru listesini disiplinlere göre bölerek, her disiplinin ürünü kendi kullan mlar na göre de erlendirmesi sa lan r. Böylelikle, odaklanma artaca için birim zamanda bulunan hata say artt labilir. Örne in, bir kullan ara yüzüne ait Yaz m Gereksinim Spesifikasyonu (YGS) proje ya am döngüsü boyunca en az üç farkl disiplin taraf ndan kullan r. Tasar m ekibi, YGS de yer alan gereksinimlere göre bir tasar m gerçekle tirecektir. Bu nedenle tasar m ekibi, YGS de yer alan gereksinimlerin do rulanabilir olup olmad ndan çok, YGS nin do ru gereksinimleri yeterli detayda içerip içermedi i ile ilgilenecektir. Test ekibi, yaz n YGS de belirtilen fonksiyonellik ve performans gereksinimlerini kar lay p kar lamad test edecektir. Bu nedenle test ekibi, gereksinimlerin mü terinin istedi i fonksiyonelli i içerip içermedi inde çok, test planlar haz rlamak üzere gereksinimlerin test edilebilir olup olmad ile ilgilenecektir. Pilot ise, YGS de yer alan ara yüz gereksinimlerin test edilip edilemedi inde çok, bu gereksinimlerden geli tirilecek ara yüzün operasyondaki kullan m kolayl ile ilgilenecektir. Gözden geçirme ekibindeki herkesin, ürün soru listesinin tamam ndan sorumlu olmas, belli bir disiplinde çal an bir kullan n ürünü tüm disiplinlerin bak aç ile gözden geçirme zorunlulu u do urdu u için, etkinlikten uzakt r. Bu yöntemde gözden geçirme ekibi ürünü kendi kullan na göre belli bir bak aç yla inceleyece i için güçlü bir odaklanma gerçekle ecektir. Bu durum, birim zamanda bulunan hata say artt rabilece inden, maliyet etkin bir gözden geçirme gerçekle tirilebilir. Soru listesinde yer alan tüm sorular n üründeki yeterliliklerinin gözden geçirme ekibinin tamam taraf ndan kontrol ediliyor olmas, ekip üyeleri aras nda sorumlulu un ekip içinde payla ld dü üncesine neden olabilir. Bu sorumluluk payla, bir sorunun üründeki kar n di er gözden geçirme üyeleri taraf ndan kontrol edildi i dü üncesine neden

5 olabilece i için, üründeki mevcut bir problemin tespit edilememesine neden olabilir. Oysa soru listesi disiplinlere göre bölündü ünde, gözden geçirmede yer alan her bir disiplin için net bir sorumluluk s çizilece inden, sorumluluk payla ndan do abilecek böyle bir risk büyük ölçüde azalt lm olunur. Soru listesinde yer alan bir hatan n üründe var olup olmad na gözden geçirme ekibinin tamam n bakmas k tl olan kaynaklar n kullan m etkinli ini de azalt r. Örne in bir YGS de mümkün oldu u kadar, en k sa zamanda gibi mu lak ifadelerin olup olmad na 6 ki ilik gözden geçirme ekibinin tamam n bakmas, mevcut i gücü ve zaman kayna n verimsiz kullan lmas na sebep olabilir. Ürün gözden geçirme süresi, ürünün karma kl na göre de mekle beraber, ekipteki herkesin soru listesinin tamam ndan sorumlu oldu u durumda, gözden geçirme ekibindeki herkes için örne in ortalama 5 saatlik bir çal ma gerekiyor ise, yaln zca belli bir bölümünden sorumlu olmas ile yaln zca 3 saatlik bir çal ma yeterli olabilir. Gün içinde 3 saatlik bir zaman dilimi ay rmak, 5 saatlik bir zaman dilimi ay rmaktan çok daha kolay ve pratiktir. Soru listesindeki soru say n fazla olmas, gözden geçiren ki ilerin soru listesini yönetimini de zorla rabilmektedir. Bu yöntemde ise, her disiplinin de erlendirmesi gereken soru say da azalm olaca ndan, soru listesinin yönetimi de kolayla olacakt r. Soru listelerinde oldu u gibi, soru listesinin disiplinlere göre da da, ürüne, projeye ve gözden geçirme ekibine göre de iklik arz edebilir. Bununla beraber, gözden geçirilecek yaz m ürününün geneli ve di er yaz m ürünleri ile ili kilerini de de erlendirmek üzere, gözden geçirme ekibindeki herkes taraf ndan cevaplanacak sorular da haz rlanmal r. Ayr ca gözden geçirme lideri ya da ekipten atanacak bir ki i, ürün ile ilgili kabul edilen tüm yorumlar n birbiri ile çeli medi ini ve ürünün genelinde bütünlü ü bozmad teminat alt na almas gerekir. Projenin onaylanm standartlara uyumundan tek bir ki inin (olabiliyor ise standard haz rlayan ki inin) sorumlu olmas gözden geçirme etkinli ini artt ran bir ba ka unsurdur. 5. Uygulama Ürün gözden geçirmelerinde ürüne ait soru listesini farkl disiplinlere göre bölme yönteminin, birim zamanda bulunan hata say na etkisini ölçebilmek için iki farkl ürün gözden geçirme örne i incelenmi tir. Her iki örnekte de, gözden geçirmeye girecek gereksinim kümesinin, tecrübeli bir mühendis taraf ndan incelenerek, gözden geçirmeden önce ürünün gözden geçirmeye girecek olgunlukta oldu u kontrol edilmi tir. Örnek 1: lk örnekte bir haberle eme fonksiyonunun alt parças na ait 13 adet yaz m gereksinimi belirlenmi tir. Bu gereksinim kümesi, ayn gözden geçirme ekibi taraf ndan iki farkl yöntemle gözden geçirilmi tir. lk gözden geçirmede, Tablo 2 de yer alan disiplinlerden olu an 5 ki ilik gözden geçirme ekibi 25 sorudan olu an soru listesinin tamam dikkate alarak gereksinimleri gözden geçirmi tir. kinci gözden geçirmede ise, gözden geçirme ekibi soru listesinin yaln zca kendi disiplinlerine ait bölümünden ve tüm grubun bakmas gereken ortak sorulardan sorumlu olacak ekilde gereksinimleri gözden geçirmi tir. kinci gözden geçirmede gözden geçirme ekibinin, kendi disiplinleri d ndaki sorulara bakma zorunluluklar olmad için, bu ekilde kazan lan zaman kendi disiplinleri kapsam nda ürünü daha detayl sorgulayabilmeleri için kullan lm r. Bu kapsamda soru listesindeki baz sorular detayland lm ve soru say 58 e ç kar lm r. Örne in, ilk gözden geçirmede kullan lan soru listesinde Gereksinimler do rulanabilir mi? sorusu yerine, soru listesine daki sorular ilave edilerek ürün de erlendirme kriterleri de detayland larak artt lm r; - Gereksinim ölçülebilir olarak tan mlanm m? - Mu lak ifadelerden ar nd lm m? - Gereksinim, belli bir küme gereksinimin bir parças olarak analitik bir yolla do rulanabilir mi? - Rasyonel say da girdi ile test edilebilir mi? kinci gözden geçirme ekibindeki herkes soru listesinde yaln zca kendi disiplini ile ilgili k mdan sorumlu oldu u için, bir ki inin bakaca ortalama soru say ilk gözden geçirmede 25 iken, ikinci gözden geçirmede 12 ye inmi tir. Böylece gereksinimler, ki i ba na dü en daha az say da, fakat tamam nda daha fazla say da soruyla daha detayl bir ekilde de erlendirilmi tir. Disiplinlerin soru listesindeki sorumluluklar n belli oldu u ikinci gözden geçirmede, ilk gözden geçirmede yakalanan hatalara ilave olarak 18 hata daha tespit edilmi tir. Bu hatalar n disiplinlere göre da Tablo 2 de verilmi tir. Disiplin Hata Hata Tan Testçi 3 5 Mu lak ifade Tan mlanmam ifade (Ör: Gereksinimde geçen Uyar Mesaj n n ne oldu unun belirtilmemesi Alan Uzman 1 Tasar m detay içeren

6 Disiplin (Sistem Tasar mc ) Alan Uzman (Sistem Analisti) Yaz m Kalite Teminat Yaz m Geli tirici Tüm Grup Toplam 18 Hata 3 1 Hata Tan gereksinim Eksik gereksinim Operasyonda di erleri ile çeli en gereksinim 1 Gereksinim standard nda yasaklanm olan kelimelerin kullan lmas 1 Yaz m Konfigürasyon Parças (CSCI) levselli i ekseninde bir bak aç olmamas 3 Referans verilen bir de er veya tablonun gereksinim kümesinde yer almamas Tablo 2: Gözden geçirme sonucu bulunan ilave hatalar lk gözden geçirme ile ikinci gözden geçirmede harcanan süreler, hata say lar ve birim zamanda bulunan hata say de erleri Tablo 3 de verilmi tir. Gözden Geçirme Hata 1. Gözden geçirme Süre (saat) Hata / Saat H 11,5 H / 11,5 2.Gözden geçirme H+18 10,2 ( H+18 ) / 10,2 Tablo 3: Her iki gözden geçirmede birim zamanda bulunan hata say kar la rmas Bu tablodan da görülebilece i gibi, soru listesi disiplinlere göre bölündü ünde, ilk gözden geçirmede harcanan süreden 1,3 saat daha az zaman harcan p 18 adet ilave hata yakalanarak birim zamanda bulunan hata say n bu yöntem ile artt görülmü tür. Örnek 2: Ayn haberle me fonksiyonuna ait 19 adet farkl yaz m gereksinim kümesi, altyap ve yeterlilik olarak birbirine e de er iki farkl gözden geçirme ekibi taraf ndan gözden geçirilmi tir. lk gözden geçirme ekibi, soru listesinin tamam dikkate alarak gözden geçirme gerçekle tirirken, ikinci ekip kendi disiplinleri ile ilgili ve tüm ekibin ortak bakaca sorular dikkate alarak gereksinim gözden geçirmesini gerçekle tirmi tir. Her iki gözden geçirmeye ait elde edilen hata say, harcanan süre ve hata say / saat de erleri Tablo 4 de verilmi tir. Gözden Geçirme Hata Süre (saat) Hata / Saat 1.Gözden geçirme H 16 H / 16 2.Gözden geçirme H ,5 ( H+24 ) / 12,5 Tablo 4: Her iki gözden geçirmede birim zamanda bulunan hata say kar la rmas Tablo 4 den de görülebilece i gibi, soru listesinin disiplinlere göre bölünerek yap ld gözden geçirmede, di er yönteme göre 3,5 saat daha az zaman harcanarak ilaveten 24 adet daha hata yakalanm r. 6. Tart ma Ürün gözden geçirmeleri, üründeki hatalar n gözden geçirmede tespit edilerek düzeltilmesini ve ürünün sonraki faza hatas z bir ekilde geçmesini hedefler. Ürün, girdi oldu u sürecin ç kt klar do rudan etkileyece i için, üründeki hatalar n, ürün sonraki faza geçmeden tespit edilmelidir. Bu çal mada, bahsedilen soru listelerinin disiplinlere göre payla ile birim zamanda bulunan hatalar n artt lmas hedeflenmi tir. Bununla birlikte, mevcut bir hata, bu hatan n tespit edilebilmesi için soru listesinde bir sorunun olmas ve ürünün ilgili disiplin taraf ndan inceleniyor olmas durumunda bile bulunamayabilinir. Bu noktada, ürünü okuma tekni i ön plana ç kmaktad r. Soru listeleri ürünün nas l kontrol edilece ini de il, üründe neyin kontrol edilece i konusunda bir yönlendirme yapmay hedeflemektedir. Gözden geçirme etkinli ini artt rabilmek için, ürün soru listesi ile birlikte ürünü nas l kontrol edilece i ile ilgili yöntemler de geli tirilmelidir. 7. Sonuçlar Bu çal mada bir haberle me alt fonksiyonuna ait 13 adet ve 19 adet gereksinden olu an iki farkl gereksinim kümesi, iki farkl yöntem ile gözden geçirilmi tir. lk örnekte ayn gözden geçirme ekibi ayn gereksinim setini öncelikle soru listesinin tamam ndan sorumlu olacak ekilde, daha sonra da ürünü kendi kullan mlar na göre olu turulan soru listesine göre incelemi tir. kinci örnekte ise, iki farkl gözden geçirme ekibi ürünü incelemi tir. lk gözden geçirme ekibi soru listesinin tamam dikkate alarak gözden geçirme gerçekle tirirken, ikinci ekip soru listesinin disiplinlere göre bölünmü halini dikkate alarak ürünü incelemi tir. ki örnekte de soru listesinin disiplinlere göre bölündü ü durumda yap lan gözden geçirmelerde daha az zamanda daha fazla hata bulundu u gözlemlenmi tir. Ayr ca, her bir disiplin, ürünü kendi bak aç na ait sorular ile inceledi inde, soru listesinin tamam ndan sorumlu olmam ve buradan kazan lan zaman ile de her bir disipline ait soru say artt larak ürün daha detayl incelenmi tir.

7 Verilen ilk örnekte ürünü iki farkl yöntemle ayn gözden geçirme ekibi inceledi inden, olu abilecek önyarg olas na kar, ikinci örnekte gözden geçirme, birbirine tecrübe, bilgi ve alt yap olarak e de er iki farkl grup taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Bu çal maya konu olan her iki örnekte de, gözden geçirmede kullan lan soru listelerinin, ürün kullan lar n disiplinlerine göre bölünmesi ile sorumluklar n aç k bir biçimde belirlenmesi ve odaklanman n artmas sa lanm, bunun sonucu olarak da birim zamanda bulunan hata say n artt görülmü tür. Bununla birlikte burada verilen de erler, 13 adet ve 19 adet gereksinimden olu an az say da gereksinim kümelerinin gözden geçirme sürecine ait de erlerdir. Bu de erler organizasyonlara, projelere, gereksinim kümelerine ve farkl geçirme ekiplerine göre de iklik gösterebilir. O nedenle söz konusu yöntem, farkl kombinasyonlarla denenmelidir. Gözden geçirmelerde yap lan hatalar n tekrar önlemek de oldukça önemlidir. Bu kapsamda, tespit edilen hatalar n s fland lmas, analiz edilmesi ve analiz sonuçlar n de erlendirilerek, süreç iyile tirmeleri, e itim planlamas, gerekli otomasyon seviyesinin belirlenmesi gibi mevcut alt yap n iyile tirilmesinde kullan lmalar önem arz etmektedir. Böylelikle, projelerde ö renilen dersler ve kazan lan tecrübeler sistematik olarak de erlendirilmi, projenin ilerleyen a amalar ve sonraki projeler için daha geli mi bir alt yap sa lanm olunur. Bu sistematik yakla n irket içinde benimsenerek uygulanmas, irket için ö renen organizasyon olma yolunda at lm önemli bir ad md r. 8. Kaynakça [1] Software Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society, IEEE Std Standard for Software Reviews, IEEE, [2] Pfarr, B., ISD Inspections, Peer Reviews, and Walkthrougs, NASA, [3] Shull F. ve Denger C., A Practical Approach for Quality-Driven Inspections, IEEE Software, Fraunhofer Inst. for Exp. Software Eng, Cilt. 24, S [4] Basili V., Rus I. ve Shull F., How Perspective- Based Reading Can Improve Requirements Inspections, Fraunhofer Center for Exp. Software, Cilt 24, Sayfa 79-86, 2000.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar)

Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar) GIDA ÜRETĐM YERLERĐNĐN HĐJYEN DENETĐMLERĐ NASIL OLMALI - 7? Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar) "Sağlık her şey değildir, ama sağlık olmadan her şey bir hiç" Arthur Schopenhauer 1 Bilindiği

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ (DERS-04)

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ (DERS-04) İNŞAAT PROJELERİNDE VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 GÖREVLERİ (DERS-04) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 İÇİNDEKİLER 1. ANAHTAR KELİMELER 2. ÖNSÖZ 3. GİRİŞ 4. GÖREVLERİ 5. PROJE RAPORU

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 1.TOPLULUĞUN ADI Topluluğun adı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Enerji Topluluğu dur 2.TOPLULUĞUN AMACI Enerji Topluluğu; mevcut bilinen enerji kaynaklarının

Detaylı

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 24.12.2003 TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI EN 45004 (ISO 17020) standartı nedir? EN 45004 (ISO 17020) standartı, muayene

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK YAPI

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Madeni Olmayan Atıkların Yönetim Planı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Madeni Olmayan Atıkların Yönetim Planı Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 0.04.206 OMAS-ESMS-NMW-PLN-00 İÇİNDEKİLER SAYFASI GİRİŞ... 4. DOKÜMAN NUMARASI... 4.2 AMAÇ... 4.3 UYGULAMA... 4.4 BAŞLANGIÇ... 4.5 YETKİ VE YÖNETİM... 4 2 KAPSAM... 5 2.

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

(16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI

(16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI (16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, iç denetçi bu görevlerini,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ortak Değerlendirme Çerçevesi ile Özdeğerlendirme

T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ortak Değerlendirme Çerçevesi ile Özdeğerlendirme T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ortak Değerlendirme Çerçevesi ile Özdeğerlendirme Ocak-Mart 2010 Proje Danışmanı: Celal Seçkin (2. Aşama Eğitim) Genel Bilgi ve Kurallar Acil ve yangın çıkışları

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNDE BELGE YÖNETİMİ

KAMU HİZMETLERİNDE BELGE YÖNETİMİ KAMU HİZMETLERİNDE BELGE YÖNETİMİ Asu Cihan İPEK * Elvan SÖKELİ ** GİRİŞ Kamu yönetiminin yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, genel yönetimin sunduğu hizmetler çerçevesinde kullanılan gereksiz bilgi

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI F1- GÜADEK FAKÜLTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ (FADEK) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörü, ilgili akademik

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı