TORK KOTOPHANECiLER DERNEGi SOLTENi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORK KOTOPHANECiLER DERNEGi SOLTENi"

Transkript

1 TORK KOTOPHANECiLER DERNEGi SOLTENi C. VI 1957 FATiH DEVRi KUTUPHANELERi VE KUTlipHANECiLici le-lerinden hahsebnekle, bir kiitiiphane men~l1'bu Say" 4 Hazrrhyan: Dr. Miijgan CUNBUR,Tiirk Kilrtiiphaneciler Dernegi> nin te!'tipledigi se!'; konfel"anslann dol".hinclisti olan hn konu manm koilusll, F<.ltib dt>vri kiitiiphullelcri vc kiiti.iph~ neciljwdir. (0) Zarf ma7:tuftlln aynlmlyor; bu m'ada Fatih devri kitapla'rmdan~ lalla dogrulsll Fatih'in okum,1s1 irjn yazlldlj l--itaplardan ve Ffltih'in J1U5usi kii.i.iphaneci.s.i.nden de soz a~llaca.k.tlr. Bu lwnu ffiu)'l bit konfe~anstan ~k, tarihi lesfkl larla beraber, rivayetlere de dayallan bir suhlet sayabilirsiniz, Qiinkii inceden itiraf etmek h:iterim 'kf, bu konu~:ryl ha7.1rlayabijmek i~in () df'vre lit biihin tanbi vc's,ikalarl ve bn konllda ynptlml etiictl,('rin himtimi gjjrmti~ )imaktun hit hayh uzagnll, Biiviik fnih ordusunun Ed1me'den hareketle.bclde-; tayyibe. yi muha- ;araya b~ladilclan uriliten. 504 sene soma, ~u giinlcrdc F,tih devri kiirupha- ~""'" ",.;/kwi ~ "-'",1' '1 ~ olarak, buy-uk Turk hliktimian Fatih Sultan M~ed'in hatrraslnl anmak isterlim.. K1h~ ve kalem salllbi Fartih, vazan ve vazduan Fatlh, bllgm ve sanutkax ("ann koruyuc;;sj Fatih, 'ym zam~nda'kitap do'1:u ve hayranl, hir?,ok lanel"rin de bil.ni~ olmu tur. (j) '- Fatih devri lciitiiphaneciligi, heniiz bir ~ok dey;rler; m~huliirniiz olan fiirk lciitiiphanecilik tarihfnin parlak sayfa ve safhalarmdan bi'idir. Daha ge 11ere gitmeyeyim, Osmanhlardan ej Ie tm amt<>l'1ugu'non muh'el;f I :iiltiir merkezlerind cdrese ve camilerde. kurulmn gene! kiittiphanelerle eve Ye bilim biiyiikletinm oze] kiitiip ane erinde lllllnmul nice kitap bugiin. u lzi siis erne it er. a Anndol" BeyliJderi deyx) 15.V.1957 tarjhind~~ Mini Kiltiiph,mc'dc ve'tilen konfl'ransm metnidir.

2 2 Dr. MUJGAN CU~UR dndek, ku'wphaneler,e bu kutiiphanelerle beylerin jah1s1an i,in y"zllm1, ilmi ve edebi escrier de Turk kultur tarihimizin ballte" vesikalandlr... Osml\nblnr dcvrinde buyftk fe-till ve geni lemc hareketlcrinin ~'alll Slra. b-ilim v ' sanat harek"etleri de te vik gorm1!rttir. 29 :\{ayls 14..~'3, bugul1 bile bir,ok kem gozloerin dj'kildigi bir,<luiu fethold\lgll ye Turk 0 du-ll ("rib, Y~ bizim tarihimizde ~il, dtinya tarihind-e de llzun hir rta a:- H SO~ Hi~ -vflenniu geh}tf[qyeni hir 9(1ga ba~hmglg olmu~tllr. BlI!<1fihten, yani Istanbul fethinden once Osmanhiar'a hukfilljet merkezi olan,ehirlerde hrulan medreselerdeki.,araylardaki, din vc bilim buyiiklerinin evlerindeki ktitiiphanelrr yaz1lmaml, kihuphanccilik tarihimizin hirer sayfas1 olaoaklardlt. Fatih Sultan Mehmed'den evve] Osm"nlJ Padi,ahlanndau ~ejebi moo'le,ii, \;Iurad'l~ sarayla-nndaki phsi klitiiphaneleri bilba.sa me,hmdur. r ~!eh\ Sonradan bll kiltiip anelerdeki kitaplardan buyiik bir kjsffij Falih devri ku- 1='"1-",, {.jo tiiphanelerine geqmi~tir. Fatih deyri kutiiphanclerine geliner. bunlan ~ly.e:;;;....;,j slmda goz~en geclrmek mur.~indiir. BunJardan hir klsltij Fatih'in QzeI1\itiip:8) q! ~iyle umllffilln rayda\;nmasl i"in.<;>ljg. genel kiituphanelerdir. 1kinoP' I t{jl:..(l_~' bir J"SIm kiitliphaneler de bn devil', bugin Ye devie( adamlannuj, kiitiipbane(2) ~ ~ kridir, Bunlardau once Fatih'in kiiruphanelerlni de alahol' JJc;n "<- NI,J r I CUi..A..k,., Fatih,ahsrna aium" kutuphaneyi Mamsa'da.~ehzadele.. Sarav,. nd. kur- Jo1:-f/o--L- ~r, Saruhall Beyli~ devrinde bu beyligin merkcz; olan.'viani.,", Osman],- lar"n idares.ine g~ileten soma Saruhan Sancap adin! alml~ ye n. Muraddey- (Ai... rinden III. Mehmed devrine kadar ~ebz<\delere has olarak teycih edilmijtir. 143g -, ~ Yllmda bu sanc~a ~ehzade. ~1ehmed saneak beyi olarak Uyin ediliyor. O,man), 1')\,v.,,:,';;J. tahtmm, ilerde ell bliyi1kif't,ihan o!acak oian hu gen\" ditha do~su "ocul\ ~h- 'if zadenin bu ilk vll' fda 'kuma" a kita lara ~k de hevesi~kt\lr. Devrir sayll1 1>ilginlerinden Molla Gthan; nca" olduktan sonradrr ki, ~!llrad oglu ~ehzade :\fehmcd an In liyii IT evklc okuyup ogrenmeye sanldlgl bhinme:}.;.tedir. $ehzade 1444 de babasidln yerine tahta r;ikmak iizere Manisa'uall aynhyor. FA-kat ble ytl s0il!"a babas.mm tahta avdeti tizcrine, ehzade 1\.fa.nlsa' ya dnniiyor; Him dagarclgl biiyiimu, ki.t:ap sevgisi de 0 nisbet1:e artrrll~j ~ n~hoca ojara:k \10]]3 Guranl ne. birlikte dem" biiytik bilgiulerinden Molla Husrev de vel' alrni trr. Souradan au lki hoeaya mejhur Hoca Sinan P~a'nm da ihihak ettigini gorliyoruz, Bu hocala.n anmaktan mak'adjm, bll lanmml1 (1) Bk. Prof Dr. A. Slihey! UI1Ver: Istanbul Un:verSi1:esrl Tarjhine Ba$l.angI~ Fatih KtilIdyesi ve Zamam ihm Hayatl. Istanbul 1946, S. 165.

3 t.,-- -' FATiH DEVRi KUTUPHANELERi VE KUTUPHANECiLiCi 3 hilginlerin, gelecegin buyii'k FatJ.h'ine kitap sevg'isini u!jilamakta gel'~ekten biivlik rolleri okl\lgundaudlf. Kitaplnr \lnrad Han I)glu Mehmed Han'In daima],,--- t't1 lyi dostlan olmll~, kitap ~evg]~l oml'u boyunca ae"nnl ctml~, glttigi her yere kitaplanm da birwkte gottinnu tur. Fatih'in!vlanisa saraymdajd kiittiphau-e:-:;ini j ki sa1)c~lkbc'yliginden hangisinrle knrelngu tam I)larak helirli degildil'. Her halde ternel ilk saneakbeyli ~inde atllml~ olsa gerektir, :Manisa sarayl sonradan kismen :'ljalml ve yatlml?~ tjr. Verine saravm Kalan klslmlan restore edilprek eski Balke,"; hinasl yapl] ll11stu. Hinaulll bit kosesinde vi.i'kselen kulenln yanan sutuym kahntlsl oldu~u n' ~ Fatih'ju ilk kiiti.irh~lnesini~ de bu ktllede k~nltldllgn so:'jcntisi var<mr, (2) Btl kiihiphanc'deki kjt~lann saylslm bhmiyorllz. Fatih ill bll lditiiphanesindeki kitaplarmd'l ehzadelik zamamna ait ve iizerinde \I[uhammed ibni Murad Han) Vl\ZI11 bevzi mil rii aslhdir. :\1anisa ljmuml Kiitiiphanesfnde, ilerde izah ~gim, Fatih'in kitaplarma has ozellikleri ta~lya.n ihni Sina'!TI «~ifa» smm hir hsmml tesauiifen gormii.~tiim. Ell olnege bu'karak Fatih kitaplanndan hir klsffil tliinurniiziin :\'IanisL1 kiitiiphanelerine intikal p.tmi~tir divebiliriz... " "\ Fatih!J45I yiilnda lkinei defa hii:kiimdar oluyoi vo 'Edirno'ye geliyol'. II. \[urad'm 1450 de injaslila hajladl~ (Saray-' Cedide-i ArmiTe) de elenilen Edime suraylilln in~asl hentiz bitmemi tir. Sultan II. yt,ehmoo once bunu tamamh VOl', \Janisa'dan bemherinde "etlreli"i kita Ianvia sara III Clhannlima Kasn'nch hi.hip anes in; kuruvor. Eu kiitiiphane hakkmdaki hhgiyi Dr, Rifat Osman ' dan naklen saym Prof. Dr. Slihevl trnver'in,edirne'de Fatih'in CihaJIniirna -~'"' KasTl'- adli eserinden ahyorum : (2) M. t;agatay Ulu~"y - ibrahim Gok~cn: Manisa T.,rihine Gene] Bi, Bak~. I. U Ll ( eli Istanbul 1939, S. 46 da: "Sultan MuraL.. Mani8a'ya gel:ir gelrnez bilyuk bir sacr-ay --===-- ve bir de bahge Y8ptlrdl. Bu Sitray ve bah~enin 1l1mdiki Halkevl ile «22 SultanlaI::l> turbesi arasj.nda oldugu kuvvet1e muhtemeldir. Fatih de "bunlara bir!;ok ~eyler eklcdl~ S. 31 de: «Sma)' bi.lyiik bir ibah!;t' ortasmaa idi. Fatih de s01;r:ldan buraya bir kutuphane Have etmjs bugiin de Halkevi'ne eklidir ve eski giinlerin hatlrasl olarak durmaktadlr.» S, 82 de: «$eh?adeler devrinden k.4ima, Fatih Ki.i.tuphnnesi namlyle me hur Ralkevrne bagh yerle..,;) M. Cagat.1Y UJul;ay: Manis,l'd,lki Saray, Amire v ~hz:l<l lcr Ttirbcsi. ishmbul S de dkinci Murad'm yaptlrdlgl saraya oglu Sultan Mehmed'in de bazl llaveler yaphgl h"d'k arasmua dolapnakll ve Halkevi'ne ekli bultman binaya da Fatih Sultan Mehmet Klitiiphanesl denmektedir. Fl1kat bunu teyit eder mahi vette ne e:r'iy,v(' siciilerinde Vi' :'1e de ba 'k.t bir tar,lftll rnu.5be.t blr vesikaya rast h:v,ljil:ldlm. Yukanda adl gec;;en bina, dogrudan dogrllya saray (koskl lin kendisidit.y.o

4 t.,'''' 4 Dr. MUJGAN CUNBUR.' -Bu kiitiiphanenin KaST-1 padi~ahide banisi Sultan Fatih M"hmed'dir. Daha ~ehzad"liginde Manisa valisi i:l<en bir kiitiiphane kurmuj'tu. Edirne'de tahta ge,illce kitaplatllll saraya getirmijtit. Her halde bunlar Edirne eski sara}'lnda bit yere kohmu tu. Oradan leasr-' padijahideki vere ta~m(h ml, bilmiyoruz. Amma fetihtel1 sonra onlnn tstanbuya getiltili~tjr... _.. Bu arada Edirne yeni saraymdaki. Kasr-I padij.hide kw-dugu kiitiiphanede bazl kitaplan bu",kti ml, bir ~ey denemez. MuhakkaJ< olan bir ley Cihanniima Kasn'nda bir kiitiiphane kurulmu~ hulunmasldu. flu biiyiik ki.itiiphane Edirne'deki. kasnn alt katmda bulunuyo<rdu. Halen hu klitlipb.nenin elimizde bir fihristi ydktur. Padis.hlanmlz XIX neu ''''Irda EdJirne sara ma hi u "ramamljlardlr, kitaplar bit vesile ile' ul'a naldolundu mll, vevahut verinde mi iilol, u nsusta ir miitalil.'1 yiiriitebilee~umd"'degiliz. Yalmz Dr. Rifat Osman Edirne saraymd (1829) ""ferinin 21 inden soma Ruslann ~llileri vesair kahil-i naldl elyasml yagma ederek gorurdiikle.nini ve hazl yerleri ve aga,lan bile yajotjllanm not ediyor. Eclline ""rayl kaplclhaj.lanndan Edirne'li Ma]]aelkzade Ra~it Aga"mn bit hususi mecmuaya yazlp Dr. Mat Osman'm bundan aldlgl ndt!ara gore, 1190 (1776) d. Edirne'de Kasr-l padi a!hi tahtmda Mabeyn eamiinde crkan yangm..lid hasarlara sebebiyet veriyor. I!"'ttil Mllbeyn camii ve civanndaki TaM-! Hiima sofasmda hlfzolunan 1500 midi miiteeaviz "u nefis kit. ve bir ~r>k nebs levhajar d. y.nml 'llr. u meyanda kadim bir tam-i hiimaynn:glimu~ten masnu jamda"lar, btiyiijc hacirnde hahlar ve yaldlzh altm toplar yanmlf1r. Kiitiipha.nenin lavanl ~ok rniizeyyen ve rniizehbep Dlmakla beraber mlin.sip mevki1erinc gene tezhipli vo iizerleri nii'ki u niltteaddrt kuc;uk hir eler as1im~ ve iizerine de Edirne'yi uyatet eden verahut saravda Dturan padii"hlarin [simleri. d~ tarihleri yazil, imij. Bilbassa 1717 de Edime'de dogan U~cii Su].tan Mustafa namlna yapdan ve talik olunan to fevkahde sanath imip (') - Yine ayiu eserde..kasnn zemin kahnda sara in hawk kiitii hanesi bulunuymdu. Kiitiiphane tavammn rniinasip mev~ilerine tez,p~siislli mliteaddit ~eler a!!llml~!l, bunjat otada kenarlara dizilmij erhn minderleri iizerinde Dt)1ranlann nazarmda cuztp' ve h~ bir lesir blraklyordu. (4) Bu ndtlan aldlglmlz eserde, biitiin hususiyetleri meve"t kavrtjara gore -t'if1fl,ve,,/l ) C/Ir JJu. ifi (3) Bk. Edirne'de Fatih'in Cihannlima Kasrl. tstanlbul 1953, S. 12_13. (4) Bk. Ayni eser, S. 8-9.

5 '. \. FATIH DEVRi Ktrr'tiPHANELERi VE KUTUPHANECILi6i,> t,lrif ve tavsif edile.n, Edirne SaraYI me hur 93 harbinde igint' konulan cephanenin dil~man elinc ge"';'idemesi iste~"'inden ate e verilmi, bu Fatih devri ffilman eseri de bovece ma-hvolup gitmijtir. ~VIa1Jisa ~chir kiitiiphanesinde 01 dugll gibi Edime ehir kiitiiphanesinde de Fatih'in ~'a kendi ve~'a o,glu n. Bayezid'in m-iihiirlerini ta~lyan 'kitap.lara rastlama'k he"-halde mii.mkiin olacakhr. Sene 1-:16-;1, Hkyazln son a:vma dugru, \Jumd ogln \lc'hmed Han, bu gems' Tlitk hilkiimdan helinde keskin label, altulda muhte~em a~l, sevip saydlgl hocalart yj'i1inda, kuvvetli ve hiiyiik ordusunull ba mda ishmbul'ul1 fethine ~l' kiy0r. 0 htanbnj ki s,.kiz yiizylldn' btitiin bir Ttirk. islam dunyasl onlln felih riiyalarllli ~ormekted.j,r. ASlrlardlr siireg:ejen bu riiya, nihayet 29 \1a~/Is 1453 glinii hir gerf;ek olllveriyol', Yii[;~'lllal'{hr htl yedi :ce "il tepeye karf duyulan b(i~i.ik adem sona enni tir. Sanki. yed,i :,e~it te:pe de ta~l..toptagl, suyll...havaside Tiirke hi-l"irettir. Klsa hit' zamanda kohne nizans m vik1nhlan iizerine )(ufillall cami ve mooreseleriyle, han ve hamamlanyla, darii~ ilt ve imaretle-tt riyle, sara~i]i.ln V(' r;e~me]e.riy]e hu diinya c(>nneti Ti.i.r)('un ()1timsiiz havasma ]. 0~J.ro,..,d hiiriiniiverivor. U Beldenin gen9 Fa:ih'i bugiinkii Bayezid Ylevdalll vakllllannda Uk saray' f?,,.1 ~cj. ~l~, yautljdan aylramadlgt ki1taplanm da rstad-burn ta l,fml br, Fahh'in Is-. tdllbul'daki ilk husu,i kiitiiphanesi Eski Santv'da kurtlla n btl hitiiph'llle olmah- d", Bu kiitiiphane souradan Yeni Saray'a, yani bugiinkti Topkap' SaraYI'ndaki,,;\,,,,," ~V kiitliphalleve nakledilmijtir, C) TOpkaPI Samy"ndaki 1)11 ilk kiitiiphanenin veri JJ ~V-,l "'" ~imdiiik me5lmltimiizdiir. Somadan bu kiihiphanenin kitaplan,araym Revan ~~ ""If"'i ~lf O{hlSL BaZIne. Ra.l.~d~lt Ko kii ve Uqiincii Ahmed ktitiiphanplerine dagi1ml tlr: i) Topkapl Sanl:'l'nda bulunan kitaplardilll Farlih'c ait en s09me, san'at ve muh tt\'i.l bakllmndan en degerli escrler. LUgllIl ~inili Ko~,k'te'ki Fatih \1ii7.:esi'nin ~ vi~rinit'rini sii'slcmektedil'. ~ "k' T"l;kapl Saray,'nd"kill'nelerun \lekt5b/nin oldugu giobi, Enderlin Ktitiip- G"p'q ; ()'t7 hanesi'ldn de temelini FatiR-Snltan ~'lchmed atrrn~tll'. Fa~~eni suraymdaki u,,;rj"c , Endenm klsml ~u odalard:.\ll mutqp:kkijdi: Bahiissnade Agasl, {ia7.inedarbr~i, '.y- ~rv{..-j f~, Erav Agasi> ~aray Kethiidasl orlalfltl, Biiri;k oda, J!i.ivilk oda mes tjiil eleli, ~Iqkhane. If.lIjhanc (mlltbk),,luler.i hassa l!9a", c!iazi'ne odasl, Ktigiik j.~ 2\' dn~n nglaulan 00,,,,, ~~iik OOa, (6) Bli oda"'ra kngll,j adl dn (5) Bk, PTO!. S. Unver; Fatih KiHliyesi ve Zamam jlim Hayan. istanbul ]946, S.2,3!), (6) Topkapl Sarayl"nd.aki Enderun mektebl vc ku1uphanesi i~in Bk. tsmaij. H. Bay_ kal: Enderlin Mektebi TRrihi. Kuran: Fatih Sullan Mehmed, 1, cm. istanbul 19:;3, lr~

6 '" 6 " J'",W"~ Dr, MUJGA"I' CUNBUR 0 )" /"., / 6~ 0 verilmektedir,> Daha 0 devirde bu odalarda birer ufa,k'kiituphaneeik'de ku- ifri '..l/--l~ r1.1imu~, gllmanlannfaydalanmasl ic;in kitaplar vakfedilmi~tl (i) Bngun bu oda- 6( (1~' l:rctan Agal"r Camii de denilen Kiil'iik oda mescidi, Fatih kolkti (Hazine dairesi) mevel1tlur. BHindigi iizere Agalar Camii hugiin miizedekikiitiiphancnin okmna salonudur. Endemn odalanndaki kiitiiphanelere konu!an kitaplar ~imdi Topkapl Sara"l Miizesi Yeni Kiitiiphanede (Kogu lar Kiitiiph::m si) adlvla kn JuIan.kiitii-phanede bulunmaktadu", Her kitapta hangi kogu 'l nit oldu,gu, 0 ko- 1--~ ~~l1n valaf miihrilvle miihiirlenerek gosterilmi$'tir. Sonradan IlL'Ahmed df'\. - ~ 175.'3 vlhncb Oloa-]«iJ nude asd Endenm KiiHipnanesi kl1tulmu tur. Elldentn Kiitii.ph,wcsi'ne,Lit kitaplann hi!" lnsrnl sonradan Calatasaravl mektehi kurulunca daki kiiliiphaneye nakledilmi!tir. <Yastf -larihi. nde bu kilaplann ta~mlp, kutiiph~ verle~tit11jl toreni mufassalan anlatl1maktadll ismail H. flavkal'm "Enderun Mektehi Tar~hill adh eserindt='lki bilgiye gore Ga]atasarayl kiitiipha. nesine 901 kitap gotiiriilmii!, mekter lagvedilince btl kitar1ardan 444 ii Avaso!ya, 457 si Fatih Camii KiJtiiphanesi'ne najsiloohmi,tir. Osma:nh devleti devlet adamlanrnn pek c;ogullun yeti~tigi btl Enderlin M!,ktebi'nden ba~ka FaUih din ve bilim adamlarini yeti~tiltilek is;in de medreseier kurmaga 'balhvor. 11k medresderdcn bir; Avasofva ;\IOOresesi'dir. "'Iedrese gefi'f Fatih'in lstanbul'daki ilk Cuma namazhll k\ldlgl Ayasofya'mn ci'vartndakij?apas odalannda kurulmu.\ur. MOOre~a~mda Fatih'in me~hur hoeas' (Y I:l Dogunun buyuk bilgin ve faldhlerjnden MollD Hnsrev vardlr. '1-1-'t1J. I Ayasofya Medresesi'nde bir umumi kiitijphane kurulrlugunda bu kollu ile ~ ~ me~gul olatllar mtittefilctir. (') Bu hl1susta elimizdeki en canli beige de H. 869 t. '1:...t 10,.- da bu kiitiiphaneye Fatih'in emrivle hususi kiihiphanesinden verilen bir ki'a[1-.if.i> ~.\.).~,,,,.J:,tv ~ Kltap bugiin Fa~ih C:;.rnii. Kiitiipha~esi.3221 numarada bulunmaktaol". Bu r ~1 \ f'ilj\~""!' kr-taptan anhyoruz ki, Fauh bir kl51111 kltaplanm :\yasofya mcdresesl lmtuphaa ~/" _Jlf'lf '"'\"nesine vermi~, buradan da a~aglda bahsedecegim Fatih Kiitiiphancsi'ne de\'- y-. ~'\, redi1mi~ olmahdu. {J) <1\'(v-r1' ~f Islnnbul'da atfllan i..ik mooreselerden biri de devrin saylh bilginlerinden V, ~.I< i :violla Zeyrek aolila izafc edijen ~eyrek Nledreseli'dir. Molla ZeYl'ek bu moore- '.\ seye ilk hoc. olarak taym OO;;mi~, mellit'senin 1Julun<lugu semt de giiniimiize' yti'" Vl kada)' bu adla amlrr, olmu~tur. :'ledrese l'an,okrator manalhrllliil papas nda- -';~'f lannda k\lruhnu~njr. Buradaki kiitiiphaneve Fatih taraflildan verilen khaplann t",,?elhik kitabesindeki tariih ~dir. Btl khap da bl1giin Fatih Camii Kiirup. (7) Bk. ayni e~e'r, S. 43 v. d. (8) Prof. Dr.' A. Siiheyl Unver: FaHh Killliyesi ve Zamam tlim H,lyatl, istanbul 11146, S. 9-11; Bedi N. ~ahsiivnroglu: tanbul 19'3, S. 29. istnnbul'da,00 Y,ll1k Sag-11k Hayatlm... is_ -, _ ,-

7 I.. (9 FATIH DEVRi KO'TUPHANELERi VE KUTUPHANECILiGi 7 hanesi :3220 Bumaradadlf. Kitap Molla LeYl'ek'in oglu Mehme<!'in.!!'melliilc ~ \'c Fatih'in hususi kitaplannm uzelliklerini ta~lmakitadh, Bu ruttiphaneve 0 tarihlerde \Iahbub yelebi adlr bjr zat ua kitaplatlljl vakfctmi tir. Zeyrek KiilE hanesi kitaplanndan bit kac;1 4404, 4474, 51-M numaralarlaj:atih Camii Kiitiiphane,incle lmlunmaktadlr. Herhalde Zevrek 'Wphanflsind"ki bu kitaplar da >omadan F'aUh kiiljiyesinde1ci kiitiiphancye nakledilmi1 olmalrdll". (9) Fatih kendi kiilliyesinden evve;l ~ Caml! kihliyesini yaphtm1ltlr. Bu- Q :::), c.:...:' l'od.1ki medtcsede bi.r de kiitiiphone Kurulmultur. Bedi ~chsiivarogju bu kil- /1 Wphancyi Fatih'in Tstanbul'da kul'dugu ilk kiitiiphanelel' arasmda saxar (10). 'r:ji;1<" ~ 0,JyL..., Refi.k Ahmc~ngil de Fahh'c ait eserin:a:t: parli ahm hl1ra~a 1000 kitap ba-,_/ g~achgml va7jlr. (11) ~MecJresenin harap oimasl iizcrinp kltilplal' bir nra Eyub Camii'ndeki dolaplara yerle~tirilmi~, bugj.in elde ka ian gayet az birr lnsml da sonradan kurulan Hiisre.v Pa a KiiHiphanesi'ne nakledilmi~ imi~. Fatih devd,kiitiiphanclerinin en <;ok iizel'indp durulam Fatih Kiillivesi iqin<leki kiitiiphanedir, (12) Fahh Sultan ~!ehm"d killliyesinin j~ 1482 de bajlamvor. Ilu muazzam sitenill in asl sekiz yllda bitiyor. Bilincligi Uzcre killliyech ill binalul' v,u: Cami, semani,ye ve tet!nune. medrescleri -k; hepsi 16 mooresedir-,~rbe; da-7 rii ifa, imaret j amire, t~" ham-handler. mekteb.i s,byan, h~,,kervcle..-j V sgray ve nihayet kiitiiphane. Kiilliyooe kiitliphanenin mevcudiyetinill ba~bca d.,lili Fatih'ill vakfiyesidir. Asb arapc;a olan bll vakfivenin turk,e terciimesindc,5a iinch savfad" ~u ihare var; «, Cami-i ~el'ifin canib-i garbi:sindc- hir buk"<.l-j hitife dahi i.n~a huyurdu lat, taki mooaris-i!crifelerinde ifade-i ulllin eden mhderrisin Ye iktibas-l lllilrwi <1liye eden talibin-i mtista'iddin, beliej ulema-i rniistahikkjnnen salr muht"ein ic;in yah buyurduldan kitaplar i"in mahzi'n ola... > Kiilliyeyi tn~vij' pdpn ne NIrlchior Lorichs'in resmillc1e ljc Matr<lkgl Nasuh'un panaromasmda bukitap mahzeni goriihniiyor. Ali Saim tilgen tarafmdan 9izilell kiillive pjamnda da kiitliphanenin yeri behrtilmemi!tir. Yalmz,Fatih -- ~ (9) Prof. S. tinver: ayni eser. S. 12 v.d. (10) Bedi N. - ehsuvaroglu: ayni eser, S. 29. (11) Fatih Devrinde Alimler, Sanatkarlar ve KtilWr, Raya,U. istanbul Nebioglu Ya_ ymevi 1~53, S. 41. (12) Pt<>f. A. Siiheyl Unver, Dr. Bedi N. ~ehsuvaroglu: ad, g.~en eserler, Muzaffer Gokman: F.lih Medres.lcr.;' istanbul 1943; Fatil1 Mehrnet 11. Vakfiyeleri, lst.nbul 1938, V,k,flar Umum MUdUrWgii no riyatl.

8 ,. I Dr. MUJGA.N CUNBUR clevri mimarlsh adh eserill yaz:lfi Yii:ksekY!iihendis EJaem HAkh Ayveydi,...Daru\>talimio duvar bakiyeieri BoyaCi kapisl y.hmnda ih.la duvonndan hariyte idi. MedhaHnin nerede oldugunu tabkilc edemediii;im bu bina tek kubbeli idi. Vakfivede garp hlrafmdan zikrolunan kiihiph.ne bnk'aslol da umumi tevziattal<1i 'tenamra istinaden Cfuek kaplsim yakm yerle#irdim.. diyor, Ayni p~erin dig.er hir yerinde de (S, 31): C",, Seman-iye medj'cselerinde ve ~ami dolapbnndftki ITliitcfcni-k kiit:i.iphanclenlt:li1 maadr 'bir de <torek'fi kaplsma yakm bi.r kitap mahzeni bulc'a yaphnldlgull tiirk~e FaUll yakfiye::;i yazr yor. Bu buk'a ~kthhktan sonra I. MalhulUd, Fa~ih -kiittiphanesini YU.'PtU1IU~tlI)) dive yazlhd,r.. KlilJi~'e hakkmcla en ~k maliimah topllyan Prof. SiiheyJ Unver bu buk'aya (Sahn-,,cm"'11 kiitiipllanesi) adlm vertyor. fakat buka'nm yerinde miiteredditlb. (") E'eriude <... lier nekadar.'l.ideniz tarafmdjrki medr!lselerinsonu alag. yani Kalaman ve Malta yaqlslna yakm olan Ayak Kllr~ul1lu medresegi oniinde hi' 'IeI' tiirl<ye vakfiyede IOtaplar iei]] rnahzen olarak gosleriliyofsa da..ho-l seman ku'tiiplkllle:;i ljurada rnl? y<lksa her medrespde bir d(lj'sane ojd"auna go. re,ekiz huyw< sahn medresesi dersllanelerinden birisi rni kiiliiphane ittih., edilrnj~tir? oiirniyornz. Maballinde yaphi\im anl!h,m" hn kitap ffi.,hzeni d~ai len '1erin pek de kiitiiphaneye elveri~li ve okumnga musai<t bir 'Ie, ohna<hgl kanac\tini degi.}tinnedi. Orada esldd.en doha ba "k", binall.t1u bulundllgu anla ~lhrsa onlardan hirini sahn-l seman ki.hiiphanesi olara'k 'kahul etmek zarureti vard,r., deniyor. o devl-. yakm ta"ihlerdeu Hoca Sacleddin Efendi'nill <Tae iit-tevarih. inde ~u ka)'it var: <... ve miiclevvbnat-1 makbule-i rna~buadan nice bin miicelled kitap valdedip bina ouyurduklan camilerinde vaz'etrnijlerdir. Tenaviib lie ismro,,] mcja'kkatindell tahus iy;n kiitiilb-i mevkufenin eksen miikerrer ve nicesi mtiellifleri hututu lie muharrerdir. {l4).. Cizvedar tarihinde i,e: <... Bina buvurduklarl eamide kiitiib-i ma'kule vo mt'~rua ye miidevvenat-l makbule ve ffiatbuadan nice bin cild kitap vaz'edil") ekserini rniikerrer etmi~le]'dir lei istimal idenjer rniinavebe me~aj<htmdan hala, olala r. yo/;u da rnu5annif 'hattlyladlr. (I') dive yazi!mljtlt. Bu kaylt biraz soma iizerinde du,aeag,mlz iizere kiitiiphanecijik tarihimiz ba'kirnmdan (,.'Ok (13) Prof. Dr. A. SUhey'l Unver: Fatih KLilliyesi ve Zamanl him Hayah. S. 54. (l~) Bk. Tacil'LTev')Iih. istanbul 1279, C, I, S. :>30. (15) Bk. Cizyedar Tarihi (YRzmal istanbul Stileymaniye Klitiiphanesi Esad Efendi kigml No ".

9 ,, F ATiH DEVRi KUTUPHANELERi VE KtrTi'rPHANECtL10i 9 i1gi c;ekicidir. Her Uci tarihten de anla~llmaktadlf ki, cami i<;inde hit klitiipha He vardlt. 1.!.~mmer btl kiftiiphane i~in oyle diyor: "C~~derunundn bit ada tefrik ile kiiltu}jhane jttihaz olunmu tm', Osrnanhlnrm Istnnbul'da tes;s ettikleri ilk klitiiphane budu!;,,, (10) Bu kay't iki n"k-~ (adan yanhj, istanbul'da Fa'tih kiilliyesindeki kiitiiphaneden i;ncc Zcyrck \(',~yasotya medrese kiiti..iphanelerinin varhgmdan bahsetmj~tim. Sonra ilgililerin bildirdigine gore, cami i,inde kita]' konacak bir oda Uk z"manlarda yqlktur, Sonradan I. \1'ahml1d'UD, camiin <.luvanna biti i'k alarak inola ettirdigi klitiiphaneyi Hammpf bir oda olarak sayml ve Fatih devrlnde de orada boyle bir "':ljjhuo bulundllguna inanml mldlr? bilmiyoruffi. Ancak Fa tih ktitiiphanesi kitaplarlillll bir klsnnmll jlk vapl'agmda t..:amiill "inde balunan dola lar ve bunlann raflon kavdedilmij; bu,metle kitaplarm hi!" zilman ar buluudllklan yer1erc i nret l~dilmi5tjr. Bu kavltlan bit" nevi ve gii- 1(~ f.!timuz " gore, 'Vel" numaras1 savabiliriz. Fatih Camii Kiitliphanesi'nde bulunan V )a<j kitaplardan a]d'g,mkay,tlara gore mihrap hizasmda bir dolap, lark tarafmda hi!' dolap, garpta bi'i" bii.'yiik, bir kii~'i1k i'ki dolap, sagda hir, solda bir v.h. :lolaplar bulunmaktadlr, F,tih.kiilliyesindeki kiiruphrnelerden bahseden eserlenle bir de medre ~e1erin ~eol ktitiiphanelerind:n sqz a~:llmaktadlr, F~1tih vakfiyesindeki «d]rt nedresenin her birin" vakfedilmi kit.plann muhaf"zasj i,in gunde 5 dir.!!fm Llaca k hir hahz-l kiitiib tavin edileccktir,. -:umle..indell her dart mf'rlresedt~ hi(kiittiph';:;;;-"oldugu anh( dmaktadlf; Hajvekiilet Arjivi'nde hulunan tomar -- lahndeki iki parc;a <.Hapc;a vakfi:venin arkasmda,seyhiyye i ~jnobiyve, S~lin vc ~ fw"ihl1ddin ve Kasun Celebi adlanvla amlrm medreselerdefi kitapla \.' 'In listcleri 6ulllndug-uilu Prof. Dr. Stihe;'l Unver o:fa6h ki.i.lliyt-'~i» adh f'serindf-' hildiriyor. Diger medreself're Of' rniiderrislerine izafeten Ali Tusi ve Ha-,an C91ebi adlan verildigi, bunlara ail hustlsi kiitiiphanelerde bllltlllmu1 kitapardaki teme1'liilk "kayl.tlanlldan anhl llmaktadn, Ge tek Prof. Siihev] Unvcl' VI:". " ~'t"rel Dr. Rc{li ~ehsllvarogll1 medreselerdeki bu kutiiphaue sa~/lianm sekiz llarak go,tennektedirler, Bu kiitiiphanelerdeki kitaplann biiviik bil",ogllnlugu it'r'j ijimjere ait olup herhalde ~imdj F"ltih Kiitiiphanesi'ndc blllunmaktadlr de Fatin Cam;; dllvanna bitilik olarak 1. "'[nhmud tarafmdan ~ ii'k; F:,tih Ki;tiiphanesi vapllmljtir. Cami doinplanndaki, sahn-1 seman kiitiip );mesl:']p medrnf'ierdeki kitapbr bn kiitiiphaneye komnu ', l. \la'hmud, sara- 16) Hammer: Osman}] Tarihi, M. ALl terc('m('~l Cilt : 3, 5, 216, \'j) /?-<..,2.. F::l-J. t"<c'j~'-.:

10 10 Dl', MVJGAN CUNllVR, :vmda» bumya daha da kitap ve.nni~tir. 11 ~1avls 1765 de buviik bir debrem oiuyor vc cami yoohyot. Cami'e muttastl oldl1g11nu j<;inde 630,828 ve 2062 numarah kitaplardald temelliik kay,tlal'lndan ogrendigimiz kiitiiphane herhalde :!Jkllmaml olsa gerek. Kiitiiphanenin!I'lkllchgma ve 'ki,tapjarm harap oidugnnn dair 11erhangi tarihi kayi~ yaktur. Fati-h Kiitiiphanesi'nde 1. Mahrnud devrinden kalma ve 0 vakitki deyimle ak11 ve naldi ilimlere ai,t kit,\p vardn. Son zamanlarda kiitiiphaneye vakfedllen &79 kitap bunun haricindedir. Bu amda kutilphanenin i~jeyi i ve 'kiitiiphaneciler hakkmda Fatih vakfivesindeki bir k;;v,t iizerinde durmak istivorum, Bu -kavltta:,..,ve medari.<-i In'ubarekelerine "Wtkr buyurdl.1klan kiitiib-i' erife kiiti.iphnnesi i\in bir haflz-l kiitiib t:lyin o:una ki esrmi-i ktitiib-i mutelbereye.hif ve muderri's ve maid vc miisteiddinin nmhtac alduklarl kiitiibiin tafsiline vaklf alup nazir vahut kaim-ma kam-l llazlr marifetiyle kiiru.b~i mevkufeyl ehl-i mcdaristen diri ; 0tmCvip h,fz-i kutiib-i mevkufc1erinde say-i belig eylevip hasl:-l vakf\ jedften klilie ye\lmin 6 a'k~a vazifeye ll1utasarnf ola ve haflz iil-,"kutil'b iqin bir k<i:bib-i,lrif-i cami' iii-maarif tayin buyurdul:>r ki dnr iil-kiitiibde alan kiitiib-i jerifenin kemmiye.t ve esamisi defterinde mazbut ve mahfuz ve ller kime ne makule kitab verildi ise detterinde mukayye<! olmaga mal'lill ve melhllzll oja ve l>i'l-ciimle kmib-i emin marifenyle hahz ill-kutiib 'talibine Jazlm (}ldl1'k9a kiitub-i mevkufevi tefrik 'e bade eda-vi kaza ii vatar geri cemi' ve telfik evlevil' "CU-l lenflerinden bir varak zayi etmemege sa'y-i ekid ve enbab-l hacatl redd-i na'if ije. reqdetmeyip hacetleri n reva ehnege cehd-i {'ehid cylcyip vazife~i katih kliue yevmin 4 ak9a (}la ve nazlf-1 vakh ~crifleri her lehir tamammda kiiliib-i mevkufeyi teyakkut ve ziya ye tevadan hlfz ve siyanete kjjl1i tekayyiit e~ leye;'~ Bu kay'ttan 9,k"rdlglmlz netice ju: Kiitiiphanenin bir hj!.[lz iil-kutiibii vardll, _ Vakfiyede bu kimsenin,kiiltiirlii bitki i almasl ~art kojuluyo,!" Ya~llz k!{apbnn ismini bilmekle kalmlvacak, icabmda okuvuculara ld'abl tarsil de edecek, tir. Gunde altl gumri~ iik~e ahyar. -cu;;rrmiiziin parns,yla ayda lir, kadar hir ~ev bu para. HafIz, kiitiibiin bir de katib-i kiitiihii vauhr. Bu ~phls -- da huron il~lere vahf olacak kiitiiph~nedekj biitiin ldtaplarm Srt)'lSl1;;: "hitec~k ve dei~,entil tutacn.k rani bit nevi dernjrbn.~ dl?fteri ya )'lc,tk, kitaplar ia "re 1 me t IT, a mz iitiip ane ve. ye J~ma a ltap lare ediliyor fi\l, 'arih bir kay,t yak. Bu iarekiotaplan da kmip defterine kavdedecek ve nere-j Ve, verildigini bilecek, h;f1z-, 'kiitiip, katip vas,tasiyle kitapia.n yerinden.. lkar., tacak, klta, iade edildig;nde bit yaprak bile zfyan-ve kaybolmam,~ bulunma' sma dikkat edi eee. Sonra esin ir emir vat: Kiitlip ane en imse e bo~ JV s-evrflmeyece'k. Katip 4 akt;'d ahyor. Hi'T de vakfm nazitl vat.:.!!.t, he't ay soono-, \~ V

11 FATiH DEVRi KUTUPHANELERi VE KUTUPHANEcjLiGi It 11 bu nazit gelip kitnplan bilr rcviz"!-'mlcl tabi tutuyor, kn:'lp n' harap olmitlasll'ill"dikka"f edivor. - ~ Gerek hdhz-l kiitiip 'e ~erek kitip i,in ikinci bir kavda, "Fatih A~hallc,i ;'"Zimlmesi:o nde rastlanmnktndll". (1~) Bu kitap:aki ka:'da go.re g:erek haflz.jr iitlip ve gerek kiltip her gull birer pay U alma.ktadlrlal \ simc gole' hll ;ta ~11l11ar vardn; ~iaydanozlu pirin9 yorbas', hugda), a~l, dane, zerde, zir-,'\', v~kmuklu kabak, vogurtlu pazl, bal, ek~i a" bal:! k.lhak le~eh. l'.;"l, iiziim, pathcan ve sagan tuquiart, kuru iiztim, inc:ir, shah enk Bimz da bu ku.tiiphanelerde bulunan Falih-in kitaplarmdan bahs«tmek is 'rim. Bu kitaplan iki klsma ayuhhiliriz: Bil' klslffi 'kitaplar, Fatih'ten once.llta,ok oneeleri yazllmlj ve istinsah edilmij eserlerdir. Bu kitaplann bir 3ml daba ~hzadelik devrinde Fatih)n kutiiphanesine girmi" diger htiyiik r klsml cia padi ahhk zamanmcia satm ahnmlj veya hediye edilmi til', Fatih :ov,.i~de!stan u a' it"plarm satljdlgl ell me ur pazar, Fatih Kulliyesi av '~Ull<la bulunmaktayml~, ge~ek kitaplann satld ahm mcia ve gerek saraydaki Hliphauedell (Hger kutiiphanelere kitap Yflkfmda seville isini devrin biivtik il~12ha~f'dsi \~oha ~utfij yapa rml~. Fatih'jn UtUphanelel"ind-eki ikinci k~1jll fltapjara gelince, bunlar hassajten padi afiw okum~sl ve ~.~s:~l.~i "~"~!Qph~csi in ve bazen padi ahm istegiyje yazllml -,,"an.: telif edijmi.~ VE' istinsahlan,pllm" esederdir. '--' Bu eserler yazl, tv.hip ve cilt hususiyetleri bak,mmdan Turk kitap<;lltk rihlllde tamamen ayn bir mektebin eserleridir. Hi, bir batd, sanat tarili,,,in bu eserlerin istins"b ve tezhibini ye bilhassa eiltlerini bir Iralili.=a...bir a1: sanatkara atfetmesine imkan goremiyorum. Btl ~ae::ia S('].~u klula.r "'rinde ba.jloyip ~kge geli en Sels-uk tar'll Turk tezhip ye yazl sanatmm I s;s-~~ ornckt~rini buj]..ttuz. Kitaplardaki ya7.jlar devrin en tistad hattatla 'lin' kalc'mlerinden pkmj~tir. Devrin hattat1a.nna omek olmak iizeic bir ka~ m,ayabiliriz: 'l;'ahya SoH, oglu Ali Soli, Amasyah Abdullah, )v\uhyiddin..'mal ve neshin en 'biiyiik ii.tad, ~eyh Hamdullah, T~.sjl.~_ve Rur,alt ~ihaiddin Klldsl. Bu dev,irde nesih ha Golma'k iizere, tallk, eeli, divan! ve sliliis I~mlerde en guzel orneklerini veriyor. ~~ lcf.taplarda hat~ eta punto kullanml lardlf, a511 rnetni kalm, erhi daha ince kalemle vazl~lardll. ~ Fa~ill. TopkaPI SaravI'l1da bir de :ezhip ve '"It ato]ve,i kurmu~tur. Bu awlunlu muzehhip Baha Nakka{m idaresi altmda,ah m,,:!,tadll', Rnnlann sa- ""'... ~) Bak. Prof. Dr. A. S. Unvt. r: Fatih A~manesi Tevzi'nam('si, isbjnbul S i :-".;-. 0-J,<,", '1,;It._... '~'1 (tf'(-.t 1or

12 ,.. 12 Dr. MUJGAN CUNBUR natkarane i~lerini kitaplann zahriyelerinde, b~hklarllld",e,onhrmda,e)'r< diydruz. Za~riveler,ogu kitaplarda,iet sayfa halindedir. Bazen sayfalan ta m:~men kaplarhlr, hazen ~cmse dedigimiz madadyon 'halinde sayfa]ann ortaiann nak~edilml~ierdir. Uk sayfa~.zahrivede Sultan Muhammed ibni Mum... Han'm okumasl i'iiu yazddlwml osteren ka It, ikincisinde kitabm Ye yazar ~ mil adhm bulunmaktadn. Gozden ~e~irebijdigim Fatih'in bu cins kitap anr...' dan hi~ blriode digel"ine benziyen bit zahrive gore~edjrn. Kitap ba hkia mih;"-~p ~cklitlde <:1egil. sayfamn t:ni~~e _u2-a.:nhi1 11zun_~1_i!< dortgenlcr ~eklinrl~ dir. Isfahan ve He.rat mektebi tezhiplerinde -goriilcn mavilerden daha degi i1 pcnhe~i mavi vcyn siyah hazen de t,tmamen a1tm :l-emin iizerine O' lele rl1m il~t-,- kan~tlar. bulutlar, nillifer er vc zemm no a an hirli.i renoklerde. ha tn b"zenu90k f,,-ipontenj:ierle. fa'kat daimn ho~ hir ahenkle nakjedilm'llerdi Son kl5lmlarmda Tiitk inicilik motiflerinin en incelerini gormck~iindii Ft~at He buyiik bir tovazudur lei, bu gayet ince nakl lar~. yapan sanatkdrlarr adlan esetlerinin bit lo.ylcl"ma bile yazllmaml~hr. Pr-of. Unver tezbie!~ri!!-in zaslz olu~uml sanatkar ann, kohdtif 9ahlm1 oimala'l'lllll atfetrn..l<tedir. Fak. yine ProtesOriin Hadesine b re, e 1. ur hattat armdan alan ~ihahii( din Kudsi'nin istinsah ettigi kitaplardaki tezhipler kendi eserled imi. Bu ese le.rin balbeas! bugun Fatih Kiitiiphanesi'IKle Nu. 550 de kay1lth.caripnfun Ferhau U ~irin, Huqidname. \felheme ve \fukaddime-i Salat'l muhtevi h mecmu3cljr. Kitnplann~~'Ykalh ~r, ~gu kre~ \'e hevi'z renkli~.li Eserlerin mctni unca altm cetveuer iyine vazilmlstir. ;" Elden ge~i,, ~hijdigi.m, 250 kadar Fatih devri ldtaplarmda rastladlgtin ell lere gelince, sonradan yapulllil alanlan, melin SIIlt ve kenaj'j, hdifc eilde bir ynua hlrnkaca.k olu.rsal, bilhassa iki nevi cildc rastladml. Bunlar ya 'kahv rengi deri iizerin,e;ayet ince nakl~lart muhtpvi ~ehhep ~em.se, k~ebent 'I ~li, l;'kl~cntler~'ir, bir klsmlmn -:;rtalhl1da v"ldlzla eserin ad] <. yaz>lml~tlr. u kitap kaplarma amek olarak bui(iin yiniii KOfk Fatih \fuze. ni Si.]sl<"yen c;$ct"h Ul-hamase» yi ~Osterebilirim. Dlger kitap kaplan, bu birineiler gibi uzak.tan bakmca hemen gt>ze ~ar mnzlar. Bunlarln 90gu sl)'ah m~inden yapllml lardlt. Sanat inc~likleii t' ahmp yakmdan bakdmca anla lhr. Siyah derinin Uzcnne dantel gibi gayet i Ce nakl~h ~emseler ve ko~ehen.tif'r i~jenmi~tir. Du cins ciltleriu ic;i de H\'rJ b gtizellik~edir. Knpagm dl~ derisinin aksine daha a~lk renk bit deri ortasm< mii7.e.hhep oyma ve renkli ~emseler i!?len-mi tir.

13 ",. 1-. >., FATIH DEVRi KUTUPHANELERi VE KUTUPHANECILiCi 13 Fatih devri ki'laplannm ozellikleri bil' by konujma vo yazl konusu ola-.l!k kadar yejitli ve geni lir. Bll husus~a daha fazla sozii uzatmlyaylm. Fatih'ill. I j.. ir klsjrn kitaplannda ehzadchk dcvrinc <lit -Muhammed -h. \furad Han", hir 3 ~IJe-~. 1._ smmda da «!vluhammed b. }\-furad ll-muzahet"daimal> h muhiirh.'ri bllhmmak- U 6:'1'# dll Fatih'in rita lannin t;ottu sonra<1an o~;i'tt Sultan IT. Bayezid'in eline ge9- U 1~. miih~yle tamamen miihiir enmi tir. ;Bayezid'In rniihtir eri taplanll ba ~ ~. rim]a ve soniarmd.ldir. Baye;id bir 1"'\ Ulab,o ilk sayfalarmh kend~)'~':jsi ~If'. tl61<1'</,~ aduli da yazml!th. Yine Bayezid'in ernriyle me hur Tiirk ahmi Mol- Fenari'nin oglu Ali buulann bir de Iistesini haz1tlaml~hr. Liste bugtin Top- '1" SaraYI Kiiliiphanesi )\In de kayllh bulunmak!adrr. Aliyy iil-fenati tapl.nn fihristini ylkal'hrken hcr kilabm iizerine kay varak oldugunu ve mg; halla vazlldlgml da kavdetmi, Fatih KiitiLphancsi.'nde btllunan hir kay 'aba kendi temelliik ketebesini de yat.l1l1~trr. Fa,!ih'in kitaphn, bugutl Ayasofya, Numosmaniye, Hamidiy~ kiitiiphane,lndc ve bdhas'sa Camii'nde topln halde.,di~er lditiiphanelerdo d'aglmk olak bulnnmartadlr. Ne ekilde dag,ldlgl bilinmiyor. Bu kitaplann hir yma me,el. FeymlIab Efendi Kittiiphanesi gibi ahsi kitaphklarda da,llanrnaktadjr. Belki ;moe iareten ahnrruj, sonradan iade edijmerni~lir. Bu "aplar-dan Mubamm-ed KinTl.:1.ni:'nin <>: Ruhari ~erhi» nin ilki cildi tn Havza'ya tiiriilmii!, son y,llarda A. D. Dil YO Tarih-Cografya Fakiilte.fnce salm alm tir. Kitaplnr, Fakiilte kiitiiphanesi Mustafa l;on vazmalan araslnda B. 53 marada kaylllhhr. Fatih'in kitaplan amamdan 1HlZllarmm MlSll' ve Avru 'ya gotiirii_lmii oldugu da soylemnelctedir. tirlamljhr. (20) Fethin 500. yll doniimii dolay'siyle haz>rlanatl sergi miina Fatlh Stlltan :viehmed, Bizanshlardan hlma kita lan cia t laml hr. Bu <lplardnn at! t-iiltul'u it ' il~ih 50 kadan giiniimuz.c _inti-leal etm4tir. Bu kitapla III. Murad devrinde Dominico adh bir ecmbi mc gul olmu (19), 1932 mda Topkapl Sara)'l'ndaki Falih kitaplarmm kalalogtlnu Prof. A. Deissmann 'eti)'le 'de Fatih'in bi! lru"rn ldtaplanrun kii~iik bir katalogu -istanbul kii,hanelerinde Falih'in hustls! kiiliiphanesine vc Fatih 9'1gt miielhflerine ait TIer' adlyla ve istanbul Dniversitesi'nce ne~redilmi tir. Bugiin ijgili'er bu 'plardan 500 kadannt!esbit edebilmijlerdir. Herhalde zamanla htl say~ da- ) F. 13aU: Untersuchungen Zlli" Geschichte der Bibliot'hek im Serai Wr Costan. )ple. Heidelberg ) Prof. Adolf Deissmann: Forschungen und Funde im Serai mit einem Vezeich der nie<htisislamischen Handschriften am Topkapu Serai zu istanbul, Berlin 19~ tel' de Gruyler Co. X~+144 S. B'

14 " i:.., 14 Dr, MUJGAN CUNBUR 11:, da vlikselecelctir. Kitaplann i'ogu ~el"l ve dinl ilimlerc, bir klsml da felsefe, tlbba awir. Arada tarih ve Cografyaya, riyaziveye ait olanlar ve edebi e,er], de bulunmalctadu', Bliyli'k bir "ogunlugu Arap,a, bir klsml Fars<;a 'kii.;iik b klsiml da Tiirkge ije yazllml t1f. Tlhba ait Qlanlann listeleri Prof. Dr. A. SUhe Unver ve Dr, Bedi ehsuvawcl1u tarafmdan ayn,a ~av1l11~nml~\111 ('I) Devdn diger i;:iitiiphanelerine ~elince, bunlara bir ka~ ornek verebilec. '7.L '7 \ rc. "" ~." " gim, Mahmud Pap'llln istanburda medresesjn~eki ve saraymdaki kiitiiph neier, Afyon'cia Gedi'k Ahmed Pa~a, j\lanisa'da l;ejlligil' kii'tiiphancleri gil Y" "'~'frc:l~',,"j Bunlar iizerinde pek duramlvacagun, zaten haklannda pel< bir jey de bill madlm. ~~, {~ Fatih'ii, sadmz.ml ~1ahmud Pa*a Edirne civarlllda Has kiiyde ve hta.~~ b~~_]aphrthgl medreselcrde birer tane de kiittiphane kurmu.tur. istanbu - / daki medresenin kltaplan medrese )!Jktlmca Murad MoIIa Kiitiiphanesine or dan da Siileymaniye Kiitiiphanesine nak]edilmi~tir, Pa~anm ~engiil Hamal SlnlSlnd"ki ~iiyiik ve giizcl konagmd. da hususi bir ktittiphanesi bulunma tayd!. Bugtin elde kalan kitaplanndan tezhihe ve gtizel cilde merakh oldu: anla llma'l<tadlr. Pala katledilince saraymdald bu ktittiphane de devlete in hi etmi~ ve dagthn~tli. Gedik Ahmed Pa "mn Afvon'daki kiitti hanesi Afvon'd. valiwi SlraSJ da kur ugu iiviik kiilhyedekl medrese i<;indedir. Bu kitaplar solll.dan e, flalkevl kufuphaneslndeki kitaplar!a hirlejtirilmi tir. \lanisa'daki l;e nigir Ktitiiphanesi'ne gehnce, btl klittiphane Fatih'in l' zadesi~ustata Qeleln'nin t;e mgirba~lsl 8inau Bc.y larafitl~a!l_1l~ 8~{-.ae k rulan medrese ~indedir. Sonr{1(ra~-K~~10sm-a~o~;ITa;l--;yr~-bir hin~ yaptttm lardlr. KItapIar 5ugun ~vlani'sa Umumt Kii~ijphan('si'ndedil'. Nihavet hira' da Fatih'in hususi ktittiphanecisi \lulla Llitfi'den bahs ~*~ >1 mek istcrim. \Jolla Lutfi, devjinde Deli LiItfi vc San Lillfi adlyia amhrrr Ole!,,I;-n.,oh"lI1L-'" o]diik'cn soma M.klul!,'l.tfi diye de <lmhr olmll~tl1r. ;\slen TakathdlJ. I ' tih2e. hocasl Sinan Pa~a onun da hocasjdlr, Arap9a \"e edebi iliml.ri Sin ;1t O i.-t.a Pa~a'dHn ogrenen Molla Ultfi, bilhassa sohret kazamhgl rivazivcyi Ali K6f><;." Li'-Ff',u'dan tahsil etmi tir. Dev;inin saylh matematikr;ilerindendir. Fatih, Sir I, Pa~a'dal1 hususi kti~liphanesi (,in hir hahz-l kutuu istediginde Sinan P, ta~ebesi Lutfi'vi tavsive edi~'ql Llitfi b~vhz]feye tavin ediliyor. Klsa zam. (21) Prof. S. Unve-r: istanbul Universitesi Tarihine Ba~langl<:, Fatih KG1liyesi Za~am ibm H;tyau, istanbul 1946, S. 221; Dr. Bedi Sehsuv."ll'og:lu: tst;1nbul'da Ylllk Saghk Hayaumlz. istanbul 1953, S

15 FATiH DEVRi KUTUPHANELERi VE KtTUPHANECiLiGi ]'l ria kiitiiphanede va dan ilmi to lantilar 'it' sohhe.tler, anti ladi~ahm musahip Jiginl' kadm vukeltir. Fatih'le "101la Liltfi araslfi( a gegen bir fooa, 90k bilinm:~sinf' ragmen, kiitliphanecilik tarihimiz bahmmdall i1gi ~ ('kici oldllgundnn,mjatllmaya deget: (' «Hi,. gun Fad), bi1' kitaha bnkmak i\'in kuttiphaneye gelir. "folia Lutfi'ye, «-Bana su Htabl ahver.ll dive e.-mrevlp.r. KibJp viiksecik bir verde bulunnvor- ~,,-..,,,lu. V["lIanlfi l'1i kitaba erlnez, verde vatan bi! mermer' pm'9asma ba"p kitabj,lhr. Sultana vereyim derken Fatih:.Neyledin? Ne,reye hastln? 0 tu iizerinde isa A..]evhisselfun dogmu,tllr., del'.. 'IIIolla Liitfi bir ley soyll'mez. KiiWphanedc hizmetkriyle me gul olurken dtaplarm uzerine ortiil.miij, giivejer vemi" delik dejik ol.mu, iistii tozlu bir )f'z bulur. 0 bezi iki parmap;mm licllyla. izfl7. ve ihtiramla tutup F,ltih'in diz.ori iizt:'tine kor. Fatih: «,Bunu neyc' iizerime getirdim?lj diyc hiddet edincc NlolL'l "litfi:,nigi,n hihuzur o[u1'suz? Rilmez misiniz ki hu bez, Isa Peygamberin be ~igi hezidir.» CeVablnl verir. Bijylesuw hazlf cevap ve korkusllz bir kimse,ian MalIa Ltltfi, bir kutliphanecidc hlllnnmasj gerekli vaslflardan bazllanna ahiptir. Devrillin en talllumlj \ltar kritik~,'devrin bir,ok tanmffiol vaarlat! eserlerinln Malia Ultfl tarafmdan tedht edilmeslllden korkar o]m--;j iar, /onnnda da Molla Llltli'ye,haslm kesilmisierdir. BunIardan bilhassa Hatibza " Ie, somalarl Oilun idamma fetva verecek bdar Heri gitmi tir. Molla ~l1tfi, 'a'lib'e ~'Ok hagh olrnakla bemher hoc"" Sinal! Pala'va da!ha 90k baghd1r. Paii alltl Sman Pa a'nm arasl agjhp do. pa-.5<1 Sivrihisar'a gidince, MolIn LutfLde nu takip etmi, Fatih'in isteklerine fa' en her ikisi de htanbu!'a donmemi o1'dir. ADeM Sultan N!<,hmed'in olum;;nrtcn soma istan uj'a donen Lutfi, Fan medresplenne muderns tnvin f'dilmis; fakat d0rslerinden bitinin ~ an L~-J1ml~ olmaslfldun, ha~amlat1~dan birinin vani Hatibzade'nin tetvaslvla sev f~i ~atil~::_bli.imiinden14 sene sonta H. 900 de!edam L'di]mist~ -~ Lil-tfi devrinin tamjjml~ v<lzarlanndandn-. Yiiz kldar ilmin isim VE' mev llalanm tamtan biblivografva"y:1 :-lit eseri hilhas;a mqburdur; bu eserin ath EI-]~atIub iil j]llhivve fi mf"vzll'at ii-uhlmh\ijc dh?;er "esf'rlc"ri: Taz"if lil-me? ah. Risal" fi iim ii-edab, Tahkik-i lman, Ha~ive-i ~esefivt' v.b. BrocKelmann. ~fol1<l Lutfi'nin ese.rlerindc Bizans ilminin tesirlerini gor,l,l miimkundiir. de:rnekted.ir. '"Iolla L1\tfi devrinin tanmml [irik pirlerindendir d" ; "A~km kopuzun yine ~alaylm ml ne dersin Alemlerc avaze salrylm ml ne dersil1

16 . " "" 16 Dr MUJGAN CUNBUR Nallijler edip ney gibi gavgas"" llikm Blliuna yine satm alayun ml ne detsin Rwvay-l cibon olmak i\1'o ~i e-i an Ne olsa gerek ~a \'lllayun nu ne dersin- V(' bijhassa Fatih'in o]iimti ic;in yazdjgl tarihlenlen bin: par~nsl colmedi ~eh Mehemmed ibni Murad Belki bal\-1 cmana Iakh Se}T 1~i bayr oldugu i~lo balka 01du tan"h ana dua-i bayr (n, 886-M, 1481) O'nuu ~iir1erjnden ilci Omelctir. t Biiyiik fetihden 504 sene soura da hayula y&d ediliyor biiytik Fa.tih. O'lIllY, devri, kurdugu kiitiiphaneler, kiitiiphanesindekinadir kitlplar, bilgin haht.-./ \. kuttiplerle Turk 'kutiiphanecil& tadhinin parlak hir sayfaslili telj'kil ediyor. \ ~ --- ~----._- """1:T"'.'~ ~. - _. : ""~.'.', l '. '~.'" ;~.,'~, ~f

Ntisha. Sarkiyat Ara~brmalan Dergisi Journal of Oriental Studies. Y1:VV olume: V, Say1/lssue: 18, Yaz/Summer 2005

Ntisha. Sarkiyat Ara~brmalan Dergisi Journal of Oriental Studies. Y1:VV olume: V, Say1/lssue: 18, Yaz/Summer 2005 Ntisha Sarkiyat Ara~brmalan Dergisi Journal of Oriental Studies 9 Y1:VV olume: V, Say1/lssue: 18, Yaz/Summer 2005 PERTEV PA~A VE DURR-i MUSAFFA NA'TI Ali Bulut" Ozet : Bu makalenin amaet, Osmanh devlet

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

K r ehir de muhte em aç l

K r ehir de muhte em aç l K r ehir de muhte em aç l Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan mobilya, ahşap boyama, tekstil ve çini atölyeleri yapılan görkemli bir törenle hizmete açıldı. Çorum Cezaevi personeline stres semineri

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: "ER!YE MAHKEMELER! VE "ER!YE S!C!LLER!

!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: ER!YE MAHKEMELER! VE ER!YE S!C!LLER! İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.14, 2009, s. 13-48.!SLAM HUKUKUNUN OSMANLI DEVLET!NDE TATB!K!: "ER!YE MAHKEMELER! VE "ER!YE S!C!LLER! Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ* The Application of Islamic Law in

Detaylı

~i " JEOMORFOLOJi SISTEMATIK. ... HerIta Sotb., Obh 0iftlIa Q,.i. Prof. Dr. Re,at IZBIRAK 11. OrWe_. HABtTA GENEL MODORLO(;O YAYINLARI

~i  JEOMORFOLOJi SISTEMATIK. ... HerIta Sotb., Obh 0iftlIa Q,.i. Prof. Dr. Re,at IZBIRAK 11. OrWe_. HABtTA GENEL MODORLO(;O YAYINLARI HABtTA GENEL MODORLO(;O YAYINLARI i " SISTEMATIK JEOMORFOLOJi (tdgilizce Ozeti He ) Prof. Dr. Re,at IZBIRAK 11. OrWe_ 011 _ T... coor-fvio Fllkllllftl PI8IkI

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum EYLÜL 2010 YIL 32 SAYI 380 ISSN 1300-1566 Yansan da yang n söndürmek sana dü üyor, Vicdan n sana kendini ate e at diyor; Ate sürekli harl yor, alevler co uyor, Tulumban al yeti ki, herkes seni dü lüyor.

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE. Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ

HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE. Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ HASTALAR VE ihtiyarlar RiSALELERi OZERiNE Ac;:1klamalar: Abdullah AYMAZ .. HASTALAR VE IHTIYARLAR RiSALELERi DZERiNE ABDULLAH AYMAZ HA S'/Al.AR,,, ihtiyarl.ar RiSALELERi UZE RiNE (Me1i11 ve A11kla111a)

Detaylı

O UZLAR (TÜRKMENLER) TAR H BOY TE K LÂTI VE BOYLAR

O UZLAR (TÜRKMENLER) TAR H BOY TE K LÂTI VE BOYLAR O UZLAR (TÜRKMENLER) TAR H BOY TE K LÂTI VE BOYLAR O uzlar kavmi ve siyasi bir te ekkül için el (il) kelismesini kullanmakta idiler: O uz eli, Ak- Koyunlu eli, Dulkadir eli. Onlar n di er Türk kavimlerinin

Detaylı

Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM

Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20 Aralık 2010 ta rih ve 316 sa yı lı ka ra rıy la 2011-2012 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

BDGAZiGÎ UNIVERSITES! DERGISi

BDGAZiGÎ UNIVERSITES! DERGISi 1026 1 BDGAZiGÎ UNIVERSITES! DERGISi Be eri Bilimler Humanities Vols. 4-5 1976-1977 MÎMÂRÎ YAPILARIN YAZI SAN'ATI BAKIMINDAN ÔNEMÎ Ali Alparslan a C-ZET Hat sanati, Islâmî sanatlarin en cazib konularmdan

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi

LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi Sultan K. Turner 1. GiRi~ Bu makale, Londra'da ya ayan Turk-ingiliz ve Turk-Turk ailelerle bir doktora tezi I;,!erl;,!evesinde yapllan

Detaylı

AYVANSARAYÎ HAFIZ HÜSEY N B. SMA L

AYVANSARAYÎ HAFIZ HÜSEY N B. SMA L AYVANSARAYÎ HAFIZ HÜSEY N B. SMA L (?- 15 Ramazan 1201/1 Temmuz 1787) VE ESERLER * Prof. Dr. Günay Kut Turgut Kut 1939 da Bayburt ta do du. 1956 y l nda bafllad.ü. Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü 1961 y

Detaylı

İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR

İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR Dr. MÜJGÂN CUNBUR Millt Kütüphana Uzınanlanndan Türklerin ebedi mülkü, şehitler

Detaylı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ NEŞRİYATI V AKIFLAR DERGISI. Sayı: Resimli Posta M3.ıtıbaası. Ltd. Şirketi ANKARA-1962 ------

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ NEŞRİYATI V AKIFLAR DERGISI. Sayı: Resimli Posta M3.ıtıbaası. Ltd. Şirketi ANKARA-1962 ------ ı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ NEŞRİYATI V AKIFLAR DERGISI Sayı: V L Resimli Posta M3.ıtıbaası Ltd. Şirketi ANKARA-1962 ------ _j . -ANADOLtJ'D~ SAN'AT DEGERi OLAN AHŞAP. fv1inber LER, KİTA BEL~ Rİ YE Ti\RİHÇELERİ.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı