TORK KOTOPHANECiLER DERNEGi SOLTENi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORK KOTOPHANECiLER DERNEGi SOLTENi"

Transkript

1 TORK KOTOPHANECiLER DERNEGi SOLTENi C. VI 1957 FATiH DEVRi KUTUPHANELERi VE KUTlipHANECiLici le-lerinden hahsebnekle, bir kiitiiphane men~l1'bu Say" 4 Hazrrhyan: Dr. Miijgan CUNBUR,Tiirk Kilrtiiphaneciler Dernegi> nin te!'tipledigi se!'; konfel"anslann dol".hinclisti olan hn konu manm koilusll, F<.ltib dt>vri kiitiiphullelcri vc kiiti.iph~ neciljwdir. (0) Zarf ma7:tuftlln aynlmlyor; bu m'ada Fatih devri kitapla'rmdan~ lalla dogrulsll Fatih'in okum,1s1 irjn yazlldlj l--itaplardan ve Ffltih'in J1U5usi kii.i.iphaneci.s.i.nden de soz a~llaca.k.tlr. Bu lwnu ffiu)'l bit konfe~anstan ~k, tarihi lesfkl larla beraber, rivayetlere de dayallan bir suhlet sayabilirsiniz, Qiinkii inceden itiraf etmek h:iterim 'kf, bu konu~:ryl ha7.1rlayabijmek i~in () df'vre lit biihin tanbi vc's,ikalarl ve bn konllda ynptlml etiictl,('rin himtimi gjjrmti~ )imaktun hit hayh uzagnll, Biiviik fnih ordusunun Ed1me'den hareketle.bclde-; tayyibe. yi muha- ;araya b~ladilclan uriliten. 504 sene soma, ~u giinlcrdc F,tih devri kiirupha- ~""'" ",.;/kwi ~ "-'",1' '1 ~ olarak, buy-uk Turk hliktimian Fatih Sultan M~ed'in hatrraslnl anmak isterlim.. K1h~ ve kalem salllbi Fartih, vazan ve vazduan Fatlh, bllgm ve sanutkax ("ann koruyuc;;sj Fatih, 'ym zam~nda'kitap do'1:u ve hayranl, hir?,ok lanel"rin de bil.ni~ olmu tur. (j) '- Fatih devri lciitiiphaneciligi, heniiz bir ~ok dey;rler; m~huliirniiz olan fiirk lciitiiphanecilik tarihfnin parlak sayfa ve safhalarmdan bi'idir. Daha ge 11ere gitmeyeyim, Osmanhlardan ej Ie tm amt<>l'1ugu'non muh'el;f I :iiltiir merkezlerind cdrese ve camilerde. kurulmn gene! kiittiphanelerle eve Ye bilim biiyiikletinm oze] kiitiip ane erinde lllllnmul nice kitap bugiin. u lzi siis erne it er. a Anndol" BeyliJderi deyx) 15.V.1957 tarjhind~~ Mini Kiltiiph,mc'dc ve'tilen konfl'ransm metnidir.

2 2 Dr. MUJGAN CU~UR dndek, ku'wphaneler,e bu kutiiphanelerle beylerin jah1s1an i,in y"zllm1, ilmi ve edebi escrier de Turk kultur tarihimizin ballte" vesikalandlr... Osml\nblnr dcvrinde buyftk fe-till ve geni lemc hareketlcrinin ~'alll Slra. b-ilim v ' sanat harek"etleri de te vik gorm1!rttir. 29 :\{ayls 14..~'3, bugul1 bile bir,ok kem gozloerin dj'kildigi bir,<luiu fethold\lgll ye Turk 0 du-ll ("rib, Y~ bizim tarihimizde ~il, dtinya tarihind-e de llzun hir rta a:- H SO~ Hi~ -vflenniu geh}tf[qyeni hir 9(1ga ba~hmglg olmu~tllr. BlI!<1fihten, yani Istanbul fethinden once Osmanhiar'a hukfilljet merkezi olan,ehirlerde hrulan medreselerdeki.,araylardaki, din vc bilim buyiiklerinin evlerindeki ktitiiphanelrr yaz1lmaml, kihuphanccilik tarihimizin hirer sayfas1 olaoaklardlt. Fatih Sultan Mehmed'den evve] Osm"nlJ Padi,ahlanndau ~ejebi moo'le,ii, \;Iurad'l~ sarayla-nndaki phsi klitiiphaneleri bilba.sa me,hmdur. r ~!eh\ Sonradan bll kiltiip anelerdeki kitaplardan buyiik bir kjsffij Falih devri ku- 1='"1-",, {.jo tiiphanelerine geqmi~tir. Fatih deyri kutiiphanclerine geliner. bunlan ~ly.e:;;;....;,j slmda goz~en geclrmek mur.~indiir. BunJardan hir klsltij Fatih'in QzeI1\itiip:8) q! ~iyle umllffilln rayda\;nmasl i"in.<;>ljg. genel kiituphanelerdir. 1kinoP' I t{jl:..(l_~' bir J"SIm kiitliphaneler de bn devil', bugin Ye devie( adamlannuj, kiitiipbane(2) ~ ~ kridir, Bunlardau once Fatih'in kiiruphanelerlni de alahol' JJc;n "<- NI,J r I CUi..A..k,., Fatih,ahsrna aium" kutuphaneyi Mamsa'da.~ehzadele.. Sarav,. nd. kur- Jo1:-f/o--L- ~r, Saruhall Beyli~ devrinde bu beyligin merkcz; olan.'viani.,", Osman],- lar"n idares.ine g~ileten soma Saruhan Sancap adin! alml~ ye n. Muraddey- (Ai... rinden III. Mehmed devrine kadar ~ebz<\delere has olarak teycih edilmijtir. 143g -, ~ Yllmda bu sanc~a ~ehzade. ~1ehmed saneak beyi olarak Uyin ediliyor. O,man), 1')\,v.,,:,';;J. tahtmm, ilerde ell bliyi1kif't,ihan o!acak oian hu gen\" ditha do~su "ocul\ ~h- 'if zadenin bu ilk vll' fda 'kuma" a kita lara ~k de hevesi~kt\lr. Devrir sayll1 1>ilginlerinden Molla Gthan; nca" olduktan sonradrr ki, ~!llrad oglu ~ehzade :\fehmcd an In liyii IT evklc okuyup ogrenmeye sanldlgl bhinme:}.;.tedir. $ehzade 1444 de babasidln yerine tahta r;ikmak iizere Manisa'uall aynhyor. FA-kat ble ytl s0il!"a babas.mm tahta avdeti tizcrine, ehzade 1\.fa.nlsa' ya dnniiyor; Him dagarclgl biiyiimu, ki.t:ap sevgisi de 0 nisbet1:e artrrll~j ~ n~hoca ojara:k \10]]3 Guranl ne. birlikte dem" biiytik bilgiulerinden Molla Husrev de vel' alrni trr. Souradan au lki hoeaya mejhur Hoca Sinan P~a'nm da ihihak ettigini gorliyoruz, Bu hocala.n anmaktan mak'adjm, bll lanmml1 (1) Bk. Prof Dr. A. Slihey! UI1Ver: Istanbul Un:verSi1:esrl Tarjhine Ba$l.angI~ Fatih KtilIdyesi ve Zamam ihm Hayatl. Istanbul 1946, S. 165.

3 t.,-- -' FATiH DEVRi KUTUPHANELERi VE KUTUPHANECiLiCi 3 hilginlerin, gelecegin buyii'k FatJ.h'ine kitap sevg'isini u!jilamakta gel'~ekten biivlik rolleri okl\lgundaudlf. Kitaplnr \lnrad Han I)glu Mehmed Han'In daima],,--- t't1 lyi dostlan olmll~, kitap ~evg]~l oml'u boyunca ae"nnl ctml~, glttigi her yere kitaplanm da birwkte gottinnu tur. Fatih'in!vlanisa saraymdajd kiittiphau-e:-:;ini j ki sa1)c~lkbc'yliginden hangisinrle knrelngu tam I)larak helirli degildil'. Her halde ternel ilk saneakbeyli ~inde atllml~ olsa gerektir, :Manisa sarayl sonradan kismen :'ljalml ve yatlml?~ tjr. Verine saravm Kalan klslmlan restore edilprek eski Balke,"; hinasl yapl] ll11stu. Hinaulll bit kosesinde vi.i'kselen kulenln yanan sutuym kahntlsl oldu~u n' ~ Fatih'ju ilk kiiti.irh~lnesini~ de bu ktllede k~nltldllgn so:'jcntisi var<mr, (2) Btl kiihiphanc'deki kjt~lann saylslm bhmiyorllz. Fatih ill bll lditiiphanesindeki kitaplarmd'l ehzadelik zamamna ait ve iizerinde \I[uhammed ibni Murad Han) Vl\ZI11 bevzi mil rii aslhdir. :\1anisa ljmuml Kiitiiphanesfnde, ilerde izah ~gim, Fatih'in kitaplarma has ozellikleri ta~lya.n ihni Sina'!TI «~ifa» smm hir hsmml tesauiifen gormii.~tiim. Ell olnege bu'karak Fatih kitaplanndan hir klsffil tliinurniiziin :\'IanisL1 kiitiiphanelerine intikal p.tmi~tir divebiliriz... " "\ Fatih!J45I yiilnda lkinei defa hii:kiimdar oluyoi vo 'Edirno'ye geliyol'. II. \[urad'm 1450 de injaslila hajladl~ (Saray-' Cedide-i ArmiTe) de elenilen Edime suraylilln in~asl hentiz bitmemi tir. Sultan II. yt,ehmoo once bunu tamamh VOl', \Janisa'dan bemherinde "etlreli"i kita Ianvia sara III Clhannlima Kasn'nch hi.hip anes in; kuruvor. Eu kiitiiphane hakkmdaki hhgiyi Dr, Rifat Osman ' dan naklen saym Prof. Dr. Slihevl trnver'in,edirne'de Fatih'in CihaJIniirna -~'"' KasTl'- adli eserinden ahyorum : (2) M. t;agatay Ulu~"y - ibrahim Gok~cn: Manisa T.,rihine Gene] Bi, Bak~. I. U Ll ( eli Istanbul 1939, S. 46 da: "Sultan MuraL.. Mani8a'ya gel:ir gelrnez bilyuk bir sacr-ay --===-- ve bir de bahge Y8ptlrdl. Bu Sitray ve bah~enin 1l1mdiki Halkevl ile «22 SultanlaI::l> turbesi arasj.nda oldugu kuvvet1e muhtemeldir. Fatih de "bunlara bir!;ok ~eyler eklcdl~ S. 31 de: «Sma)' bi.lyiik bir ibah!;t' ortasmaa idi. Fatih de s01;r:ldan buraya bir kutuphane Have etmjs bugiin de Halkevi'ne eklidir ve eski giinlerin hatlrasl olarak durmaktadlr.» S, 82 de: «$eh?adeler devrinden k.4ima, Fatih Ki.i.tuphnnesi namlyle me hur Ralkevrne bagh yerle..,;) M. Cagat.1Y UJul;ay: Manis,l'd,lki Saray, Amire v ~hz:l<l lcr Ttirbcsi. ishmbul S de dkinci Murad'm yaptlrdlgl saraya oglu Sultan Mehmed'in de bazl llaveler yaphgl h"d'k arasmua dolapnakll ve Halkevi'ne ekli bultman binaya da Fatih Sultan Mehmet Klitiiphanesl denmektedir. Fl1kat bunu teyit eder mahi vette ne e:r'iy,v(' siciilerinde Vi' :'1e de ba 'k.t bir tar,lftll rnu.5be.t blr vesikaya rast h:v,ljil:ldlm. Yukanda adl gec;;en bina, dogrudan dogrllya saray (koskl lin kendisidit.y.o

4 t.,'''' 4 Dr. MUJGAN CUNBUR.' -Bu kiitiiphanenin KaST-1 padi~ahide banisi Sultan Fatih M"hmed'dir. Daha ~ehzad"liginde Manisa valisi i:l<en bir kiitiiphane kurmuj'tu. Edirne'de tahta ge,illce kitaplatllll saraya getirmijtit. Her halde bunlar Edirne eski sara}'lnda bit yere kohmu tu. Oradan leasr-' padijahideki vere ta~m(h ml, bilmiyoruz. Amma fetihtel1 sonra onlnn tstanbuya getiltili~tjr... _.. Bu arada Edirne yeni saraymdaki. Kasr-I padij.hide kw-dugu kiitiiphanede bazl kitaplan bu",kti ml, bir ~ey denemez. MuhakkaJ< olan bir ley Cihanniima Kasn'nda bir kiitiiphane kurulmu~ hulunmasldu. flu biiyiik ki.itiiphane Edirne'deki. kasnn alt katmda bulunuyo<rdu. Halen hu klitlipb.nenin elimizde bir fihristi ydktur. Padis.hlanmlz XIX neu ''''Irda EdJirne sara ma hi u "ramamljlardlr, kitaplar bit vesile ile' ul'a naldolundu mll, vevahut verinde mi iilol, u nsusta ir miitalil.'1 yiiriitebilee~umd"'degiliz. Yalmz Dr. Rifat Osman Edirne saraymd (1829) ""ferinin 21 inden soma Ruslann ~llileri vesair kahil-i naldl elyasml yagma ederek gorurdiikle.nini ve hazl yerleri ve aga,lan bile yajotjllanm not ediyor. Eclline ""rayl kaplclhaj.lanndan Edirne'li Ma]]aelkzade Ra~it Aga"mn bit hususi mecmuaya yazlp Dr. Mat Osman'm bundan aldlgl ndt!ara gore, 1190 (1776) d. Edirne'de Kasr-l padi a!hi tahtmda Mabeyn eamiinde crkan yangm..lid hasarlara sebebiyet veriyor. I!"'ttil Mllbeyn camii ve civanndaki TaM-! Hiima sofasmda hlfzolunan 1500 midi miiteeaviz "u nefis kit. ve bir ~r>k nebs levhajar d. y.nml 'llr. u meyanda kadim bir tam-i hiimaynn:glimu~ten masnu jamda"lar, btiyiijc hacirnde hahlar ve yaldlzh altm toplar yanmlf1r. Kiitiipha.nenin lavanl ~ok rniizeyyen ve rniizehbep Dlmakla beraber mlin.sip mevki1erinc gene tezhipli vo iizerleri nii'ki u niltteaddrt kuc;uk hir eler as1im~ ve iizerine de Edirne'yi uyatet eden verahut saravda Dturan padii"hlarin [simleri. d~ tarihleri yazil, imij. Bilbassa 1717 de Edime'de dogan U~cii Su].tan Mustafa namlna yapdan ve talik olunan to fevkahde sanath imip (') - Yine ayiu eserde..kasnn zemin kahnda sara in hawk kiitii hanesi bulunuymdu. Kiitiiphane tavammn rniinasip mev~ilerine tez,p~siislli mliteaddit ~eler a!!llml~!l, bunjat otada kenarlara dizilmij erhn minderleri iizerinde Dt)1ranlann nazarmda cuztp' ve h~ bir lesir blraklyordu. (4) Bu ndtlan aldlglmlz eserde, biitiin hususiyetleri meve"t kavrtjara gore -t'if1fl,ve,,/l ) C/Ir JJu. ifi (3) Bk. Edirne'de Fatih'in Cihannlima Kasrl. tstanlbul 1953, S. 12_13. (4) Bk. Ayni eser, S. 8-9.

5 '. \. FATIH DEVRi Ktrr'tiPHANELERi VE KUTUPHANECILi6i,> t,lrif ve tavsif edile.n, Edirne SaraYI me hur 93 harbinde igint' konulan cephanenin dil~man elinc ge"';'idemesi iste~"'inden ate e verilmi, bu Fatih devri ffilman eseri de bovece ma-hvolup gitmijtir. ~VIa1Jisa ~chir kiitiiphanesinde 01 dugll gibi Edime ehir kiitiiphanesinde de Fatih'in ~'a kendi ve~'a o,glu n. Bayezid'in m-iihiirlerini ta~lyan 'kitap.lara rastlama'k he"-halde mii.mkiin olacakhr. Sene 1-:16-;1, Hkyazln son a:vma dugru, \Jumd ogln \lc'hmed Han, bu gems' Tlitk hilkiimdan helinde keskin label, altulda muhte~em a~l, sevip saydlgl hocalart yj'i1inda, kuvvetli ve hiiyiik ordusunull ba mda ishmbul'ul1 fethine ~l' kiy0r. 0 htanbnj ki s,.kiz yiizylldn' btitiin bir Ttirk. islam dunyasl onlln felih riiyalarllli ~ormekted.j,r. ASlrlardlr siireg:ejen bu riiya, nihayet 29 \1a~/Is 1453 glinii hir gerf;ek olllveriyol', Yii[;~'lllal'{hr htl yedi :ce "il tepeye karf duyulan b(i~i.ik adem sona enni tir. Sanki. yed,i :,e~it te:pe de ta~l..toptagl, suyll...havaside Tiirke hi-l"irettir. Klsa hit' zamanda kohne nizans m vik1nhlan iizerine )(ufillall cami ve mooreseleriyle, han ve hamamlanyla, darii~ ilt ve imaretle-tt riyle, sara~i]i.ln V(' r;e~me]e.riy]e hu diinya c(>nneti Ti.i.r)('un ()1timsiiz havasma ]. 0~J.ro,..,d hiiriiniiverivor. U Beldenin gen9 Fa:ih'i bugiinkii Bayezid Ylevdalll vakllllannda Uk saray' f?,,.1 ~cj. ~l~, yautljdan aylramadlgt ki1taplanm da rstad-burn ta l,fml br, Fahh'in Is-. tdllbul'daki ilk husu,i kiitiiphanesi Eski Santv'da kurtlla n btl hitiiph'llle olmah- d", Bu kiitiiphane souradan Yeni Saray'a, yani bugiinkti Topkap' SaraYI'ndaki,,;\,,,,," ~V kiitliphalleve nakledilmijtir, C) TOpkaPI Samy"ndaki 1)11 ilk kiitiiphanenin veri JJ ~V-,l "'" ~imdiiik me5lmltimiizdiir. Somadan bu kiihiphanenin kitaplan,araym Revan ~~ ""If"'i ~lf O{hlSL BaZIne. Ra.l.~d~lt Ko kii ve Uqiincii Ahmed ktitiiphanplerine dagi1ml tlr: i) Topkapl Sanl:'l'nda bulunan kitaplardilll Farlih'c ait en s09me, san'at ve muh tt\'i.l bakllmndan en degerli escrler. LUgllIl ~inili Ko~,k'te'ki Fatih \1ii7.:esi'nin ~ vi~rinit'rini sii'slcmektedil'. ~ "k' T"l;kapl Saray,'nd"kill'nelerun \lekt5b/nin oldugu giobi, Enderlin Ktitiip- G"p'q ; ()'t7 hanesi'ldn de temelini FatiR-Snltan ~'lchmed atrrn~tll'. Fa~~eni suraymdaki u,,;rj"c , Endenm klsml ~u odalard:.\ll mutqp:kkijdi: Bahiissnade Agasl, {ia7.inedarbr~i, '.y- ~rv{..-j f~, Erav Agasi> ~aray Kethiidasl orlalfltl, Biiri;k oda, J!i.ivilk oda mes tjiil eleli, ~Iqkhane. If.lIjhanc (mlltbk),,luler.i hassa l!9a", c!iazi'ne odasl, Ktigiik j.~ 2\' dn~n nglaulan 00,,,,, ~~iik OOa, (6) Bli oda"'ra kngll,j adl dn (5) Bk, PTO!. S. Unver; Fatih KiHliyesi ve Zamam jlim Hayan. istanbul ]946, S.2,3!), (6) Topkapl Sarayl"nd.aki Enderun mektebl vc ku1uphanesi i~in Bk. tsmaij. H. Bay_ kal: Enderlin Mektebi TRrihi. Kuran: Fatih Sullan Mehmed, 1, cm. istanbul 19:;3, lr~

6 '" 6 " J'",W"~ Dr, MUJGA"I' CUNBUR 0 )" /"., / 6~ 0 verilmektedir,> Daha 0 devirde bu odalarda birer ufa,k'kiituphaneeik'de ku- ifri '..l/--l~ r1.1imu~, gllmanlannfaydalanmasl ic;in kitaplar vakfedilmi~tl (i) Bngun bu oda- 6( (1~' l:rctan Agal"r Camii de denilen Kiil'iik oda mescidi, Fatih kolkti (Hazine dairesi) mevel1tlur. BHindigi iizere Agalar Camii hugiin miizedekikiitiiphancnin okmna salonudur. Endemn odalanndaki kiitiiphanelere konu!an kitaplar ~imdi Topkapl Sara"l Miizesi Yeni Kiitiiphanede (Kogu lar Kiitiiph::m si) adlvla kn JuIan.kiitii-phanede bulunmaktadu", Her kitapta hangi kogu 'l nit oldu,gu, 0 ko- 1--~ ~~l1n valaf miihrilvle miihiirlenerek gosterilmi$'tir. Sonradan IlL'Ahmed df'\. - ~ 175.'3 vlhncb Oloa-]«iJ nude asd Endenm KiiHipnanesi kl1tulmu tur. Elldentn Kiitii.ph,wcsi'ne,Lit kitaplann hi!" lnsrnl sonradan Calatasaravl mektehi kurulunca daki kiiliiphaneye nakledilmi!tir. <Yastf -larihi. nde bu kilaplann ta~mlp, kutiiph~ verle~tit11jl toreni mufassalan anlatl1maktadll ismail H. flavkal'm "Enderun Mektehi Tar~hill adh eserindt='lki bilgiye gore Ga]atasarayl kiitiipha. nesine 901 kitap gotiiriilmii!, mekter lagvedilince btl kitar1ardan 444 ii Avaso!ya, 457 si Fatih Camii KiJtiiphanesi'ne najsiloohmi,tir. Osma:nh devleti devlet adamlanrnn pek c;ogullun yeti~tigi btl Enderlin M!,ktebi'nden ba~ka FaUih din ve bilim adamlarini yeti~tiltilek is;in de medreseier kurmaga 'balhvor. 11k medresderdcn bir; Avasofva ;\IOOresesi'dir. "'Iedrese gefi'f Fatih'in lstanbul'daki ilk Cuma namazhll k\ldlgl Ayasofya'mn ci'vartndakij?apas odalannda kurulmu.\ur. MOOre~a~mda Fatih'in me~hur hoeas' (Y I:l Dogunun buyuk bilgin ve faldhlerjnden MollD Hnsrev vardlr. '1-1-'t1J. I Ayasofya Medresesi'nde bir umumi kiitijphane kurulrlugunda bu kollu ile ~ ~ me~gul olatllar mtittefilctir. (') Bu hl1susta elimizdeki en canli beige de H. 869 t. '1:...t 10,.- da bu kiitiiphaneye Fatih'in emrivle hususi kiihiphanesinden verilen bir ki'a[1-.if.i> ~.\.).~,,,,.J:,tv ~ Kltap bugiin Fa~ih C:;.rnii. Kiitiipha~esi.3221 numarada bulunmaktaol". Bu r ~1 \ f'ilj\~""!' kr-taptan anhyoruz ki, Fauh bir kl51111 kltaplanm :\yasofya mcdresesl lmtuphaa ~/" _Jlf'lf '"'\"nesine vermi~, buradan da a~aglda bahsedecegim Fatih Kiitiiphancsi'ne de\'- y-. ~'\, redi1mi~ olmahdu. {J) <1\'(v-r1' ~f Islnnbul'da atfllan i..ik mooreselerden biri de devrin saylh bilginlerinden V, ~.I< i :violla Zeyrek aolila izafc edijen ~eyrek Nledreseli'dir. Molla ZeYl'ek bu moore- '.\ seye ilk hoc. olarak taym OO;;mi~, mellit'senin 1Julun<lugu semt de giiniimiize' yti'" Vl kada)' bu adla amlrr, olmu~tur. :'ledrese l'an,okrator manalhrllliil papas nda- -';~'f lannda k\lruhnu~njr. Buradaki kiitiiphaneve Fatih taraflildan verilen khaplann t",,?elhik kitabesindeki tariih ~dir. Btl khap da bl1giin Fatih Camii Kiirup. (7) Bk. ayni e~e'r, S. 43 v. d. (8) Prof. Dr.' A. Siiheyl Unver: FaHh Killliyesi ve Zamam tlim H,lyatl, istanbul 11146, S. 9-11; Bedi N. ~ahsiivnroglu: tanbul 19'3, S. 29. istnnbul'da,00 Y,ll1k Sag-11k Hayatlm... is_ -, _ ,-

7 I.. (9 FATIH DEVRi KO'TUPHANELERi VE KUTUPHANECILiGi 7 hanesi :3220 Bumaradadlf. Kitap Molla LeYl'ek'in oglu Mehme<!'in.!!'melliilc ~ \'c Fatih'in hususi kitaplannm uzelliklerini ta~lmakitadh, Bu ruttiphaneve 0 tarihlerde \Iahbub yelebi adlr bjr zat ua kitaplatlljl vakfctmi tir. Zeyrek KiilE hanesi kitaplanndan bit kac;1 4404, 4474, 51-M numaralarlaj:atih Camii Kiitiiphane,incle lmlunmaktadlr. Herhalde Zevrek 'Wphanflsind"ki bu kitaplar da >omadan F'aUh kiiljiyesinde1ci kiitiiphancye nakledilmi1 olmalrdll". (9) Fatih kendi kiilliyesinden evve;l ~ Caml! kihliyesini yaphtm1ltlr. Bu- Q :::), c.:...:' l'od.1ki medtcsede bi.r de kiitiiphone Kurulmultur. Bedi ~chsiivarogju bu kil- /1 Wphancyi Fatih'in Tstanbul'da kul'dugu ilk kiitiiphanelel' arasmda saxar (10). 'r:ji;1<" ~ 0,JyL..., Refi.k Ahmc~ngil de Fahh'c ait eserin:a:t: parli ahm hl1ra~a 1000 kitap ba-,_/ g~achgml va7jlr. (11) ~MecJresenin harap oimasl iizcrinp kltilplal' bir nra Eyub Camii'ndeki dolaplara yerle~tirilmi~, bugj.in elde ka ian gayet az birr lnsml da sonradan kurulan Hiisre.v Pa a KiiHiphanesi'ne nakledilmi~ imi~. Fatih devd,kiitiiphanclerinin en <;ok iizel'indp durulam Fatih Kiillivesi iqin<leki kiitiiphanedir, (12) Fahh Sultan ~!ehm"d killliyesinin j~ 1482 de bajlamvor. Ilu muazzam sitenill in asl sekiz yllda bitiyor. Bilincligi Uzcre killliyech ill binalul' v,u: Cami, semani,ye ve tet!nune. medrescleri -k; hepsi 16 mooresedir-,~rbe; da-7 rii ifa, imaret j amire, t~" ham-handler. mekteb.i s,byan, h~,,kervcle..-j V sgray ve nihayet kiitiiphane. Kiilliyooe kiitliphanenin mevcudiyetinill ba~bca d.,lili Fatih'ill vakfiyesidir. Asb arapc;a olan bll vakfivenin turk,e terciimesindc,5a iinch savfad" ~u ihare var; «, Cami-i ~el'ifin canib-i garbi:sindc- hir buk"<.l-j hitife dahi i.n~a huyurdu lat, taki mooaris-i!crifelerinde ifade-i ulllin eden mhderrisin Ye iktibas-l lllilrwi <1liye eden talibin-i mtista'iddin, beliej ulema-i rniistahikkjnnen salr muht"ein ic;in yah buyurduldan kitaplar i"in mahzi'n ola... > Kiilliyeyi tn~vij' pdpn ne NIrlchior Lorichs'in resmillc1e ljc Matr<lkgl Nasuh'un panaromasmda bukitap mahzeni goriihniiyor. Ali Saim tilgen tarafmdan 9izilell kiillive pjamnda da kiitliphanenin yeri behrtilmemi!tir. Yalmz,Fatih -- ~ (9) Prof. S. tinver: ayni eser. S. 12 v.d. (10) Bedi N. - ehsuvaroglu: ayni eser, S. 29. (11) Fatih Devrinde Alimler, Sanatkarlar ve KtilWr, Raya,U. istanbul Nebioglu Ya_ ymevi 1~53, S. 41. (12) Pt<>f. A. Siiheyl Unver, Dr. Bedi N. ~ehsuvaroglu: ad, g.~en eserler, Muzaffer Gokman: F.lih Medres.lcr.;' istanbul 1943; Fatil1 Mehrnet 11. Vakfiyeleri, lst.nbul 1938, V,k,flar Umum MUdUrWgii no riyatl.

8 ,. I Dr. MUJGA.N CUNBUR clevri mimarlsh adh eserill yaz:lfi Yii:ksekY!iihendis EJaem HAkh Ayveydi,...Daru\>talimio duvar bakiyeieri BoyaCi kapisl y.hmnda ih.la duvonndan hariyte idi. MedhaHnin nerede oldugunu tabkilc edemediii;im bu bina tek kubbeli idi. Vakfivede garp hlrafmdan zikrolunan kiihiph.ne bnk'aslol da umumi tevziattal<1i 'tenamra istinaden Cfuek kaplsim yakm yerle#irdim.. diyor, Ayni p~erin dig.er hir yerinde de (S, 31): C",, Seman-iye medj'cselerinde ve ~ami dolapbnndftki ITliitcfcni-k kiit:i.iphanclenlt:li1 maadr 'bir de <torek'fi kaplsma yakm bi.r kitap mahzeni bulc'a yaphnldlgull tiirk~e FaUll yakfiye::;i yazr yor. Bu buk'a ~kthhktan sonra I. MalhulUd, Fa~ih -kiittiphanesini YU.'PtU1IU~tlI)) dive yazlhd,r.. KlilJi~'e hakkmcla en ~k maliimah topllyan Prof. SiiheyJ Unver bu buk'aya (Sahn-,,cm"'11 kiitiipllanesi) adlm vertyor. fakat buka'nm yerinde miiteredditlb. (") E'eriude <... lier nekadar.'l.ideniz tarafmdjrki medr!lselerinsonu alag. yani Kalaman ve Malta yaqlslna yakm olan Ayak Kllr~ul1lu medresegi oniinde hi' 'IeI' tiirl<ye vakfiyede IOtaplar iei]] rnahzen olarak gosleriliyofsa da..ho-l seman ku'tiiplkllle:;i ljurada rnl? y<lksa her medrespde bir d(lj'sane ojd"auna go. re,ekiz huyw< sahn medresesi dersllanelerinden birisi rni kiiliiphane ittih., edilrnj~tir? oiirniyornz. Maballinde yaphi\im anl!h,m" hn kitap ffi.,hzeni d~ai len '1erin pek de kiitiiphaneye elveri~li ve okumnga musai<t bir 'Ie, ohna<hgl kanac\tini degi.}tinnedi. Orada esldd.en doha ba "k", binall.t1u bulundllgu anla ~lhrsa onlardan hirini sahn-l seman ki.hiiphanesi olara'k 'kahul etmek zarureti vard,r., deniyor. o devl-. yakm ta"ihlerdeu Hoca Sacleddin Efendi'nill <Tae iit-tevarih. inde ~u ka)'it var: <... ve miiclevvbnat-1 makbule-i rna~buadan nice bin miicelled kitap valdedip bina ouyurduklan camilerinde vaz'etrnijlerdir. Tenaviib lie ismro,,] mcja'kkatindell tahus iy;n kiitiilb-i mevkufenin eksen miikerrer ve nicesi mtiellifleri hututu lie muharrerdir. {l4).. Cizvedar tarihinde i,e: <... Bina buvurduklarl eamide kiitiib-i ma'kule vo mt'~rua ye miidevvenat-l makbule ve ffiatbuadan nice bin cild kitap vaz'edil") ekserini rniikerrer etmi~le]'dir lei istimal idenjer rniinavebe me~aj<htmdan hala, olala r. yo/;u da rnu5annif 'hattlyladlr. (I') dive yazi!mljtlt. Bu kaylt biraz soma iizerinde du,aeag,mlz iizere kiitiiphanecijik tarihimiz ba'kirnmdan (,.'Ok (13) Prof. Dr. A. SUhey'l Unver: Fatih KLilliyesi ve Zamanl him Hayah. S. 54. (l~) Bk. Tacil'LTev')Iih. istanbul 1279, C, I, S. :>30. (15) Bk. Cizyedar Tarihi (YRzmal istanbul Stileymaniye Klitiiphanesi Esad Efendi kigml No ".

9 ,, F ATiH DEVRi KUTUPHANELERi VE KtrTi'rPHANECtL10i 9 i1gi c;ekicidir. Her Uci tarihten de anla~llmaktadlf ki, cami i<;inde hit klitiipha He vardlt. 1.!.~mmer btl kiftiiphane i~in oyle diyor: "C~~derunundn bit ada tefrik ile kiiltu}jhane jttihaz olunmu tm', Osrnanhlnrm Istnnbul'da tes;s ettikleri ilk klitiiphane budu!;,,, (10) Bu kay't iki n"k-~ (adan yanhj, istanbul'da Fa'tih kiilliyesindeki kiitiiphaneden i;ncc Zcyrck \(',~yasotya medrese kiiti..iphanelerinin varhgmdan bahsetmj~tim. Sonra ilgililerin bildirdigine gore, cami i,inde kita]' konacak bir oda Uk z"manlarda yqlktur, Sonradan I. \1'ahml1d'UD, camiin <.luvanna biti i'k alarak inola ettirdigi klitiiphaneyi Hammpf bir oda olarak sayml ve Fatih devrlnde de orada boyle bir "':ljjhuo bulundllguna inanml mldlr? bilmiyoruffi. Ancak Fa tih ktitiiphanesi kitaplarlillll bir klsnnmll jlk vapl'agmda t..:amiill "inde balunan dola lar ve bunlann raflon kavdedilmij; bu,metle kitaplarm hi!" zilman ar buluudllklan yer1erc i nret l~dilmi5tjr. Bu kavltlan bit" nevi ve gii- 1(~ f.!timuz " gore, 'Vel" numaras1 savabiliriz. Fatih Camii Kiitliphanesi'nde bulunan V )a<j kitaplardan a]d'g,mkay,tlara gore mihrap hizasmda bir dolap, lark tarafmda hi!' dolap, garpta bi'i" bii.'yiik, bir kii~'i1k i'ki dolap, sagda hir, solda bir v.h. :lolaplar bulunmaktadlr, F,tih.kiilliyesindeki kiiruphrnelerden bahseden eserlenle bir de medre ~e1erin ~eol ktitiiphanelerind:n sqz a~:llmaktadlr, F~1tih vakfiyesindeki «d]rt nedresenin her birin" vakfedilmi kit.plann muhaf"zasj i,in gunde 5 dir.!!fm Llaca k hir hahz-l kiitiib tavin edileccktir,. -:umle..indell her dart mf'rlresedt~ hi(kiittiph';:;;;-"oldugu anh( dmaktadlf; Hajvekiilet Arjivi'nde hulunan tomar -- lahndeki iki parc;a <.Hapc;a vakfi:venin arkasmda,seyhiyye i ~jnobiyve, S~lin vc ~ fw"ihl1ddin ve Kasun Celebi adlanvla amlrm medreselerdefi kitapla \.' 'In listcleri 6ulllndug-uilu Prof. Dr. Stihe;'l Unver o:fa6h ki.i.lliyt-'~i» adh f'serindf-' hildiriyor. Diger medreself're Of' rniiderrislerine izafeten Ali Tusi ve Ha-,an C91ebi adlan verildigi, bunlara ail hustlsi kiitiiphanelerde bllltlllmu1 kitapardaki teme1'liilk "kayl.tlanlldan anhl llmaktadn, Ge tek Prof. Siihev] Unvcl' VI:". " ~'t"rel Dr. Rc{li ~ehsllvarogll1 medreselerdeki bu kutiiphaue sa~/lianm sekiz llarak go,tennektedirler, Bu kiitiiphanelerdeki kitaplann biiviik bil",ogllnlugu it'r'j ijimjere ait olup herhalde ~imdj F"ltih Kiitiiphanesi'ndc blllunmaktadlr de Fatin Cam;; dllvanna bitilik olarak 1. "'[nhmud tarafmdan ~ ii'k; F:,tih Ki;tiiphanesi vapllmljtir. Cami doinplanndaki, sahn-1 seman kiitiip );mesl:']p medrnf'ierdeki kitapbr bn kiitiiphaneye komnu ', l. \la'hmud, sara- 16) Hammer: Osman}] Tarihi, M. ALl terc('m('~l Cilt : 3, 5, 216, \'j) /?-<..,2.. F::l-J. t"<c'j~'-.:

10 10 Dl', MVJGAN CUNllVR, :vmda» bumya daha da kitap ve.nni~tir. 11 ~1avls 1765 de buviik bir debrem oiuyor vc cami yoohyot. Cami'e muttastl oldl1g11nu j<;inde 630,828 ve 2062 numarah kitaplardald temelliik kay,tlal'lndan ogrendigimiz kiitiiphane herhalde :!Jkllmaml olsa gerek. Kiitiiphanenin!I'lkllchgma ve 'ki,tapjarm harap oidugnnn dair 11erhangi tarihi kayi~ yaktur. Fati-h Kiitiiphanesi'nde 1. Mahrnud devrinden kalma ve 0 vakitki deyimle ak11 ve naldi ilimlere ai,t kit,\p vardn. Son zamanlarda kiitiiphaneye vakfedllen &79 kitap bunun haricindedir. Bu amda kutilphanenin i~jeyi i ve 'kiitiiphaneciler hakkmda Fatih vakfivesindeki bir k;;v,t iizerinde durmak istivorum, Bu -kavltta:,..,ve medari.<-i In'ubarekelerine "Wtkr buyurdl.1klan kiitiib-i' erife kiiti.iphnnesi i\in bir haflz-l kiitiib t:lyin o:una ki esrmi-i ktitiib-i mutelbereye.hif ve muderri's ve maid vc miisteiddinin nmhtac alduklarl kiitiibiin tafsiline vaklf alup nazir vahut kaim-ma kam-l llazlr marifetiyle kiiru.b~i mevkufeyl ehl-i mcdaristen diri ; 0tmCvip h,fz-i kutiib-i mevkufc1erinde say-i belig eylevip hasl:-l vakf\ jedften klilie ye\lmin 6 a'k~a vazifeye ll1utasarnf ola ve haflz iil-,"kutil'b iqin bir k<i:bib-i,lrif-i cami' iii-maarif tayin buyurdul:>r ki dnr iil-kiitiibde alan kiitiib-i jerifenin kemmiye.t ve esamisi defterinde mazbut ve mahfuz ve ller kime ne makule kitab verildi ise detterinde mukayye<! olmaga mal'lill ve melhllzll oja ve l>i'l-ciimle kmib-i emin marifenyle hahz ill-kutiib 'talibine Jazlm (}ldl1'k9a kiitub-i mevkufevi tefrik 'e bade eda-vi kaza ii vatar geri cemi' ve telfik evlevil' "CU-l lenflerinden bir varak zayi etmemege sa'y-i ekid ve enbab-l hacatl redd-i na'if ije. reqdetmeyip hacetleri n reva ehnege cehd-i {'ehid cylcyip vazife~i katih kliue yevmin 4 ak9a (}la ve nazlf-1 vakh ~crifleri her lehir tamammda kiiliib-i mevkufeyi teyakkut ve ziya ye tevadan hlfz ve siyanete kjjl1i tekayyiit e~ leye;'~ Bu kay'ttan 9,k"rdlglmlz netice ju: Kiitiiphanenin bir hj!.[lz iil-kutiibii vardll, _ Vakfiyede bu kimsenin,kiiltiirlii bitki i almasl ~art kojuluyo,!" Ya~llz k!{apbnn ismini bilmekle kalmlvacak, icabmda okuvuculara ld'abl tarsil de edecek, tir. Gunde altl gumri~ iik~e ahyar. -cu;;rrmiiziin parns,yla ayda lir, kadar hir ~ev bu para. HafIz, kiitiibiin bir de katib-i kiitiihii vauhr. Bu ~phls -- da huron il~lere vahf olacak kiitiiph~nedekj biitiin ldtaplarm Srt)'lSl1;;: "hitec~k ve dei~,entil tutacn.k rani bit nevi dernjrbn.~ dl?fteri ya )'lc,tk, kitaplar ia "re 1 me t IT, a mz iitiip ane ve. ye J~ma a ltap lare ediliyor fi\l, 'arih bir kay,t yak. Bu iarekiotaplan da kmip defterine kavdedecek ve nere-j Ve, verildigini bilecek, h;f1z-, 'kiitiip, katip vas,tasiyle kitapia.n yerinden.. lkar., tacak, klta, iade edildig;nde bit yaprak bile zfyan-ve kaybolmam,~ bulunma' sma dikkat edi eee. Sonra esin ir emir vat: Kiitlip ane en imse e bo~ JV s-evrflmeyece'k. Katip 4 akt;'d ahyor. Hi'T de vakfm nazitl vat.:.!!.t, he't ay soono-, \~ V

11 FATiH DEVRi KUTUPHANELERi VE KUTUPHANEcjLiGi It 11 bu nazit gelip kitnplan bilr rcviz"!-'mlcl tabi tutuyor, kn:'lp n' harap olmitlasll'ill"dikka"f edivor. - ~ Gerek hdhz-l kiitiip 'e ~erek kitip i,in ikinci bir kavda, "Fatih A~hallc,i ;'"Zimlmesi:o nde rastlanmnktndll". (1~) Bu kitap:aki ka:'da go.re g:erek haflz.jr iitlip ve gerek kiltip her gull birer pay U alma.ktadlrlal \ simc gole' hll ;ta ~11l11ar vardn; ~iaydanozlu pirin9 yorbas', hugda), a~l, dane, zerde, zir-,'\', v~kmuklu kabak, vogurtlu pazl, bal, ek~i a" bal:! k.lhak le~eh. l'.;"l, iiziim, pathcan ve sagan tuquiart, kuru iiztim, inc:ir, shah enk Bimz da bu ku.tiiphanelerde bulunan Falih-in kitaplarmdan bahs«tmek is 'rim. Bu kitaplan iki klsma ayuhhiliriz: Bil' klslffi 'kitaplar, Fatih'ten once.llta,ok oneeleri yazllmlj ve istinsah edilmij eserlerdir. Bu kitaplann bir 3ml daba ~hzadelik devrinde Fatih)n kutiiphanesine girmi" diger htiyiik r klsml cia padi ahhk zamanmcia satm ahnmlj veya hediye edilmi til', Fatih :ov,.i~de!stan u a' it"plarm satljdlgl ell me ur pazar, Fatih Kulliyesi av '~Ull<la bulunmaktayml~, ge~ek kitaplann satld ahm mcia ve gerek saraydaki Hliphauedell (Hger kutiiphanelere kitap Yflkfmda seville isini devrin biivtik il~12ha~f'dsi \~oha ~utfij yapa rml~. Fatih'jn UtUphanelel"ind-eki ikinci k~1jll fltapjara gelince, bunlar hassajten padi afiw okum~sl ve ~.~s:~l.~i "~"~!Qph~csi in ve bazen padi ahm istegiyje yazllml -,,"an.: telif edijmi.~ VE' istinsahlan,pllm" esederdir. '--' Bu eserler yazl, tv.hip ve cilt hususiyetleri bak,mmdan Turk kitap<;lltk rihlllde tamamen ayn bir mektebin eserleridir. Hi, bir batd, sanat tarili,,,in bu eserlerin istins"b ve tezhibini ye bilhassa eiltlerini bir Iralili.=a...bir a1: sanatkara atfetmesine imkan goremiyorum. Btl ~ae::ia S('].~u klula.r "'rinde ba.jloyip ~kge geli en Sels-uk tar'll Turk tezhip ye yazl sanatmm I s;s-~~ ornckt~rini buj]..ttuz. Kitaplardaki ya7.jlar devrin en tistad hattatla 'lin' kalc'mlerinden pkmj~tir. Devrin hattat1a.nna omek olmak iizeic bir ka~ m,ayabiliriz: 'l;'ahya SoH, oglu Ali Soli, Amasyah Abdullah, )v\uhyiddin..'mal ve neshin en 'biiyiik ii.tad, ~eyh Hamdullah, T~.sjl.~_ve Rur,alt ~ihaiddin Klldsl. Bu dev,irde nesih ha Golma'k iizere, tallk, eeli, divan! ve sliliis I~mlerde en guzel orneklerini veriyor. ~~ lcf.taplarda hat~ eta punto kullanml lardlf, a511 rnetni kalm, erhi daha ince kalemle vazl~lardll. ~ Fa~ill. TopkaPI SaravI'l1da bir de :ezhip ve '"It ato]ve,i kurmu~tur. Bu awlunlu muzehhip Baha Nakka{m idaresi altmda,ah m,,:!,tadll', Rnnlann sa- ""'... ~) Bak. Prof. Dr. A. S. Unvt. r: Fatih A~manesi Tevzi'nam('si, isbjnbul S i :-".;-. 0-J,<,", '1,;It._... '~'1 (tf'(-.t 1or

12 ,.. 12 Dr. MUJGAN CUNBUR natkarane i~lerini kitaplann zahriyelerinde, b~hklarllld",e,onhrmda,e)'r< diydruz. Za~riveler,ogu kitaplarda,iet sayfa halindedir. Bazen sayfalan ta m:~men kaplarhlr, hazen ~cmse dedigimiz madadyon 'halinde sayfa]ann ortaiann nak~edilml~ierdir. Uk sayfa~.zahrivede Sultan Muhammed ibni Mum... Han'm okumasl i'iiu yazddlwml osteren ka It, ikincisinde kitabm Ye yazar ~ mil adhm bulunmaktadn. Gozden ~e~irebijdigim Fatih'in bu cins kitap anr...' dan hi~ blriode digel"ine benziyen bit zahrive gore~edjrn. Kitap ba hkia mih;"-~p ~cklitlde <:1egil. sayfamn t:ni~~e _u2-a.:nhi1 11zun_~1_i!< dortgenlcr ~eklinrl~ dir. Isfahan ve He.rat mektebi tezhiplerinde -goriilcn mavilerden daha degi i1 pcnhe~i mavi vcyn siyah hazen de t,tmamen a1tm :l-emin iizerine O' lele rl1m il~t-,- kan~tlar. bulutlar, nillifer er vc zemm no a an hirli.i renoklerde. ha tn b"zenu90k f,,-ipontenj:ierle. fa'kat daimn ho~ hir ahenkle nakjedilm'llerdi Son kl5lmlarmda Tiitk inicilik motiflerinin en incelerini gormck~iindii Ft~at He buyiik bir tovazudur lei, bu gayet ince nakl lar~. yapan sanatkdrlarr adlan esetlerinin bit lo.ylcl"ma bile yazllmaml~hr. Pr-of. Unver tezbie!~ri!!-in zaslz olu~uml sanatkar ann, kohdtif 9ahlm1 oimala'l'lllll atfetrn..l<tedir. Fak. yine ProtesOriin Hadesine b re, e 1. ur hattat armdan alan ~ihahii( din Kudsi'nin istinsah ettigi kitaplardaki tezhipler kendi eserled imi. Bu ese le.rin balbeas! bugun Fatih Kiitiiphanesi'IKle Nu. 550 de kay1lth.caripnfun Ferhau U ~irin, Huqidname. \felheme ve \fukaddime-i Salat'l muhtevi h mecmu3cljr. Kitnplann~~'Ykalh ~r, ~gu kre~ \'e hevi'z renkli~.li Eserlerin mctni unca altm cetveuer iyine vazilmlstir. ;" Elden ge~i,, ~hijdigi.m, 250 kadar Fatih devri ldtaplarmda rastladlgtin ell lere gelince, sonradan yapulllil alanlan, melin SIIlt ve kenaj'j, hdifc eilde bir ynua hlrnkaca.k olu.rsal, bilhassa iki nevi cildc rastladml. Bunlar ya 'kahv rengi deri iizerin,e;ayet ince nakl~lart muhtpvi ~ehhep ~em.se, k~ebent 'I ~li, l;'kl~cntler~'ir, bir klsmlmn -:;rtalhl1da v"ldlzla eserin ad] <. yaz>lml~tlr. u kitap kaplarma amek olarak bui(iin yiniii KOfk Fatih \fuze. ni Si.]sl<"yen c;$ct"h Ul-hamase» yi ~Osterebilirim. Dlger kitap kaplan, bu birineiler gibi uzak.tan bakmca hemen gt>ze ~ar mnzlar. Bunlarln 90gu sl)'ah m~inden yapllml lardlt. Sanat inc~likleii t' ahmp yakmdan bakdmca anla lhr. Siyah derinin Uzcnne dantel gibi gayet i Ce nakl~h ~emseler ve ko~ehen.tif'r i~jenmi~tir. Du cins ciltleriu ic;i de H\'rJ b gtizellik~edir. Knpagm dl~ derisinin aksine daha a~lk renk bit deri ortasm< mii7.e.hhep oyma ve renkli ~emseler i!?len-mi tir.

13 ",. 1-. >., FATIH DEVRi KUTUPHANELERi VE KUTUPHANECILiCi 13 Fatih devri ki'laplannm ozellikleri bil' by konujma vo yazl konusu ola-.l!k kadar yejitli ve geni lir. Bll husus~a daha fazla sozii uzatmlyaylm. Fatih'ill. I j.. ir klsjrn kitaplannda ehzadchk dcvrinc <lit -Muhammed -h. \furad Han", hir 3 ~IJe-~. 1._ smmda da «!vluhammed b. }\-furad ll-muzahet"daimal> h muhiirh.'ri bllhmmak- U 6:'1'# dll Fatih'in rita lannin t;ottu sonra<1an o~;i'tt Sultan IT. Bayezid'in eline ge9- U 1~. miih~yle tamamen miihiir enmi tir. ;Bayezid'In rniihtir eri taplanll ba ~ ~. rim]a ve soniarmd.ldir. Baye;id bir 1"'\ Ulab,o ilk sayfalarmh kend~)'~':jsi ~If'. tl61<1'</,~ aduli da yazml!th. Yine Bayezid'in ernriyle me hur Tiirk ahmi Mol- Fenari'nin oglu Ali buulann bir de Iistesini haz1tlaml~hr. Liste bugtin Top- '1" SaraYI Kiiliiphanesi )\In de kayllh bulunmak!adrr. Aliyy iil-fenati tapl.nn fihristini ylkal'hrken hcr kilabm iizerine kay varak oldugunu ve mg; halla vazlldlgml da kavdetmi, Fatih KiitiLphancsi.'nde btllunan hir kay 'aba kendi temelliik ketebesini de yat.l1l1~trr. Fa,!ih'in kitaphn, bugutl Ayasofya, Numosmaniye, Hamidiy~ kiitiiphane,lndc ve bdhas'sa Camii'nde topln halde.,di~er lditiiphanelerdo d'aglmk olak bulnnmartadlr. Ne ekilde dag,ldlgl bilinmiyor. Bu kitaplann hir yma me,el. FeymlIab Efendi Kittiiphanesi gibi ahsi kitaphklarda da,llanrnaktadjr. Belki ;moe iareten ahnrruj, sonradan iade edijmerni~lir. Bu "aplar-dan Mubamm-ed KinTl.:1.ni:'nin <>: Ruhari ~erhi» nin ilki cildi tn Havza'ya tiiriilmii!, son y,llarda A. D. Dil YO Tarih-Cografya Fakiilte.fnce salm alm tir. Kitaplnr, Fakiilte kiitiiphanesi Mustafa l;on vazmalan araslnda B. 53 marada kaylllhhr. Fatih'in kitaplan amamdan 1HlZllarmm MlSll' ve Avru 'ya gotiirii_lmii oldugu da soylemnelctedir. tirlamljhr. (20) Fethin 500. yll doniimii dolay'siyle haz>rlanatl sergi miina Fatlh Stlltan :viehmed, Bizanshlardan hlma kita lan cia t laml hr. Bu <lplardnn at! t-iiltul'u it ' il~ih 50 kadan giiniimuz.c _inti-leal etm4tir. Bu kitapla III. Murad devrinde Dominico adh bir ecmbi mc gul olmu (19), 1932 mda Topkapl Sara)'l'ndaki Falih kitaplarmm kalalogtlnu Prof. A. Deissmann 'eti)'le 'de Fatih'in bi! lru"rn ldtaplanrun kii~iik bir katalogu -istanbul kii,hanelerinde Falih'in hustls! kiiliiphanesine vc Fatih 9'1gt miielhflerine ait TIer' adlyla ve istanbul Dniversitesi'nce ne~redilmi tir. Bugiin ijgili'er bu 'plardan 500 kadannt!esbit edebilmijlerdir. Herhalde zamanla htl say~ da- ) F. 13aU: Untersuchungen Zlli" Geschichte der Bibliot'hek im Serai Wr Costan. )ple. Heidelberg ) Prof. Adolf Deissmann: Forschungen und Funde im Serai mit einem Vezeich der nie<htisislamischen Handschriften am Topkapu Serai zu istanbul, Berlin 19~ tel' de Gruyler Co. X~+144 S. B'

14 " i:.., 14 Dr, MUJGAN CUNBUR 11:, da vlikselecelctir. Kitaplann i'ogu ~el"l ve dinl ilimlerc, bir klsml da felsefe, tlbba awir. Arada tarih ve Cografyaya, riyaziveye ait olanlar ve edebi e,er], de bulunmalctadu', Bliyli'k bir "ogunlugu Arap,a, bir klsml Fars<;a 'kii.;iik b klsiml da Tiirkge ije yazllml t1f. Tlhba ait Qlanlann listeleri Prof. Dr. A. SUhe Unver ve Dr, Bedi ehsuvawcl1u tarafmdan ayn,a ~av1l11~nml~\111 ('I) Devdn diger i;:iitiiphanelerine ~elince, bunlara bir ka~ ornek verebilec. '7.L '7 \ rc. "" ~." " gim, Mahmud Pap'llln istanburda medresesjn~eki ve saraymdaki kiitiiph neier, Afyon'cia Gedi'k Ahmed Pa~a, j\lanisa'da l;ejlligil' kii'tiiphancleri gil Y" "'~'frc:l~',,"j Bunlar iizerinde pek duramlvacagun, zaten haklannda pel< bir jey de bill madlm. ~~, {~ Fatih'ii, sadmz.ml ~1ahmud Pa*a Edirne civarlllda Has kiiyde ve hta.~~ b~~_]aphrthgl medreselcrde birer tane de kiittiphane kurmu.tur. istanbu - / daki medresenin kltaplan medrese )!Jktlmca Murad MoIIa Kiitiiphanesine or dan da Siileymaniye Kiitiiphanesine nak]edilmi~tir, Pa~anm ~engiil Hamal SlnlSlnd"ki ~iiyiik ve giizcl konagmd. da hususi bir ktittiphanesi bulunma tayd!. Bugtin elde kalan kitaplanndan tezhihe ve gtizel cilde merakh oldu: anla llma'l<tadlr. Pala katledilince saraymdald bu ktittiphane de devlete in hi etmi~ ve dagthn~tli. Gedik Ahmed Pa "mn Afvon'daki kiitti hanesi Afvon'd. valiwi SlraSJ da kur ugu iiviik kiilhyedekl medrese i<;indedir. Bu kitaplar solll.dan e, flalkevl kufuphaneslndeki kitaplar!a hirlejtirilmi tir. \lanisa'daki l;e nigir Ktitiiphanesi'ne gehnce, btl klittiphane Fatih'in l' zadesi~ustata Qeleln'nin t;e mgirba~lsl 8inau Bc.y larafitl~a!l_1l~ 8~{-.ae k rulan medrese ~indedir. Sonr{1(ra~-K~~10sm-a~o~;ITa;l--;yr~-bir hin~ yaptttm lardlr. KItapIar 5ugun ~vlani'sa Umumt Kii~ijphan('si'ndedil'. Nihavet hira' da Fatih'in hususi ktittiphanecisi \lulla Llitfi'den bahs ~*~ >1 mek istcrim. \Jolla Lutfi, devjinde Deli LiItfi vc San Lillfi adlyia amhrrr Ole!,,I;-n.,oh"lI1L-'" o]diik'cn soma M.klul!,'l.tfi diye de <lmhr olmll~tl1r. ;\slen TakathdlJ. I ' tih2e. hocasl Sinan Pa~a onun da hocasjdlr, Arap9a \"e edebi iliml.ri Sin ;1t O i.-t.a Pa~a'dHn ogrenen Molla Ultfi, bilhassa sohret kazamhgl rivazivcyi Ali K6f><;." Li'-Ff',u'dan tahsil etmi tir. Dev;inin saylh matematikr;ilerindendir. Fatih, Sir I, Pa~a'dal1 hususi kti~liphanesi (,in hir hahz-l kutuu istediginde Sinan P, ta~ebesi Lutfi'vi tavsive edi~'ql Llitfi b~vhz]feye tavin ediliyor. Klsa zam. (21) Prof. S. Unve-r: istanbul Universitesi Tarihine Ba~langl<:, Fatih KG1liyesi Za~am ibm H;tyau, istanbul 1946, S. 221; Dr. Bedi Sehsuv."ll'og:lu: tst;1nbul'da Ylllk Saghk Hayaumlz. istanbul 1953, S

15 FATiH DEVRi KUTUPHANELERi VE KtTUPHANECiLiGi ]'l ria kiitiiphanede va dan ilmi to lantilar 'it' sohhe.tler, anti ladi~ahm musahip Jiginl' kadm vukeltir. Fatih'le "101la Liltfi araslfi( a gegen bir fooa, 90k bilinm:~sinf' ragmen, kiitliphanecilik tarihimiz bahmmdall i1gi ~ ('kici oldllgundnn,mjatllmaya deget: (' «Hi,. gun Fad), bi1' kitaha bnkmak i\'in kuttiphaneye gelir. "folia Lutfi'ye, «-Bana su Htabl ahver.ll dive e.-mrevlp.r. KibJp viiksecik bir verde bulunnvor- ~,,-..,,,lu. V["lIanlfi l'1i kitaba erlnez, verde vatan bi! mermer' pm'9asma ba"p kitabj,lhr. Sultana vereyim derken Fatih:.Neyledin? Ne,reye hastln? 0 tu iizerinde isa A..]evhisselfun dogmu,tllr., del'.. 'IIIolla Liitfi bir ley soyll'mez. KiiWphanedc hizmetkriyle me gul olurken dtaplarm uzerine ortiil.miij, giivejer vemi" delik dejik ol.mu, iistii tozlu bir )f'z bulur. 0 bezi iki parmap;mm licllyla. izfl7. ve ihtiramla tutup F,ltih'in diz.ori iizt:'tine kor. Fatih: «,Bunu neyc' iizerime getirdim?lj diyc hiddet edincc NlolL'l "litfi:,nigi,n hihuzur o[u1'suz? Rilmez misiniz ki hu bez, Isa Peygamberin be ~igi hezidir.» CeVablnl verir. Bijylesuw hazlf cevap ve korkusllz bir kimse,ian MalIa Ltltfi, bir kutliphanecidc hlllnnmasj gerekli vaslflardan bazllanna ahiptir. Devrillin en talllumlj \ltar kritik~,'devrin bir,ok tanmffiol vaarlat! eserlerinln Malia Ultfl tarafmdan tedht edilmeslllden korkar o]m--;j iar, /onnnda da Molla Llltli'ye,haslm kesilmisierdir. BunIardan bilhassa Hatibza " Ie, somalarl Oilun idamma fetva verecek bdar Heri gitmi tir. Molla ~l1tfi, 'a'lib'e ~'Ok hagh olrnakla bemher hoc"" Sinal! Pala'va da!ha 90k baghd1r. Paii alltl Sman Pa a'nm arasl agjhp do. pa-.5<1 Sivrihisar'a gidince, MolIn LutfLde nu takip etmi, Fatih'in isteklerine fa' en her ikisi de htanbu!'a donmemi o1'dir. ADeM Sultan N!<,hmed'in olum;;nrtcn soma istan uj'a donen Lutfi, Fan medresplenne muderns tnvin f'dilmis; fakat d0rslerinden bitinin ~ an L~-J1ml~ olmaslfldun, ha~amlat1~dan birinin vani Hatibzade'nin tetvaslvla sev f~i ~atil~::_bli.imiinden14 sene sonta H. 900 de!edam L'di]mist~ -~ Lil-tfi devrinin tamjjml~ v<lzarlanndandn-. Yiiz kldar ilmin isim VE' mev llalanm tamtan biblivografva"y:1 :-lit eseri hilhas;a mqburdur; bu eserin ath EI-]~atIub iil j]llhivve fi mf"vzll'at ii-uhlmh\ijc dh?;er "esf'rlc"ri: Taz"if lil-me? ah. Risal" fi iim ii-edab, Tahkik-i lman, Ha~ive-i ~esefivt' v.b. BrocKelmann. ~fol1<l Lutfi'nin ese.rlerindc Bizans ilminin tesirlerini gor,l,l miimkundiir. de:rnekted.ir. '"Iolla L1\tfi devrinin tanmml [irik pirlerindendir d" ; "A~km kopuzun yine ~alaylm ml ne dersin Alemlerc avaze salrylm ml ne dersil1

16 . " "" 16 Dr MUJGAN CUNBUR Nallijler edip ney gibi gavgas"" llikm Blliuna yine satm alayun ml ne detsin Rwvay-l cibon olmak i\1'o ~i e-i an Ne olsa gerek ~a \'lllayun nu ne dersin- V(' bijhassa Fatih'in o]iimti ic;in yazdjgl tarihlenlen bin: par~nsl colmedi ~eh Mehemmed ibni Murad Belki bal\-1 cmana Iakh Se}T 1~i bayr oldugu i~lo balka 01du tan"h ana dua-i bayr (n, 886-M, 1481) O'nuu ~iir1erjnden ilci Omelctir. t Biiyiik fetihden 504 sene soura da hayula y&d ediliyor biiytik Fa.tih. O'lIllY, devri, kurdugu kiitiiphaneler, kiitiiphanesindekinadir kitlplar, bilgin haht.-./ \. kuttiplerle Turk 'kutiiphanecil& tadhinin parlak hir sayfaslili telj'kil ediyor. \ ~ --- ~----._- """1:T"'.'~ ~. - _. : ""~.'.', l '. '~.'" ;~.,'~, ~f

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

ERZURUM DA HAT GELENEĞİ VE HATTAT TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ *

ERZURUM DA HAT GELENEĞİ VE HATTAT TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ * 174 ERZURUM DA HAT GELENEĞİ VE HATTAT TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ * Bilal SEZER Doç.Dr., Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü sezerbilal@gmail.com Pelin Güleda

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

- 10. (r) HARFİ ÇALIŞMA SAYFALARI HAZIRLAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1

- 10. (r) HARFİ ÇALIŞMA SAYFALARI HAZIRLAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1 - 10 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 2 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 3 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI

Detaylı

Vakfiyelere Göre XV. Yüzyılda Bursa da İmar Faaliyetleri

Vakfiyelere Göre XV. Yüzyılda Bursa da İmar Faaliyetleri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1 (2001) 177-188 Vakfiyelere Göre XV. Yüzyılda Bursa da İmar Faaliyetleri The Activities of Public İmprovements in Bursa in The XV. th. Century in Accodance

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

lecturemania success maximizer AlpGirayOzenj 053354991 08 afp@lecturemania.com www.lecturemaniaxom

lecturemania success maximizer AlpGirayOzenj 053354991 08 afp@lecturemania.com www.lecturemaniaxom success maximizer AlpGirayOzenj 053354991 08 afp@lecturemania.com www.lecturemaniaxom success maximizer AlpGirayOzen 05335499108 alp@lecturemania.com www.lecturemania.com success max

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

KİMLİK NO 21962610502 DOĞUM TARİHİ 01.02.1977. Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEDENİ HALİ ÇOCUK SAYISI -- KATEGORİ 3713 ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11.

KİMLİK NO 21962610502 DOĞUM TARİHİ 01.02.1977. Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEDENİ HALİ ÇOCUK SAYISI -- KATEGORİ 3713 ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11. KİMLİK NO 21962610502 Bilal ÇETİN Çayır DOĞUM TARİHİ 01.02.1977 Kara Kuvvetleri Komutanlığı P.Komd.Onb. P.Komd.Onb. Hakkari -Yeşilöz Bölgesi ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11.1997 Çayır Köyü Şehit P.Komd.Onb.Bilal

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Hukuk Fakültesi 2014-2015 Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Birim Bölüm Sınıf Öğrenci No Ad Soyad YNO Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114984 UF ÇOLAK 3,87 Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114301

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı