Johanna Lindsey - Seninle Başım Dertte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Johanna Lindsey - Seninle Başım Dertte. www.cepsitesi.net"

Transkript

1 Johanna Lindsey - Seninle Başım Dertte

2 1. B o lu m Londra 1871 B rendi şişesini tutan parm aklar uzun ve /anttı. S elcıu E ddingtoıı e lle ri söz konusu olduğunda kendisiyle g u n ır duyardı. Fırsatın ı yakaladığı her an elleriyle gösteriş yapardı. Bardağını alıp götürm ek yerine, N ıcholas'a şişeyi uzattı. Yaptığı hareketin elbette başka b ir amacı daha vardı. N ic lıo la s rahat m avi kanepeye uzanm ıştı ve Seleııa ö nünde durduğunda arkasına aldığı şöm ine ateşinin ışığı, m uslin elbisesi içinden k ıv rım la rın ı fazlasıyla b e lli ediyordu N ic lıo la s Eden gibi b ir zampara böylesiııe enfes b ir v ü cu du elbette takdir ederdi. S elena'ııın brendiyi doldururken bardağı tutan sol e lin de irice b ir yakut y ü zü k parladı. E v lilik yüzüğü. İk i y ıld ır d u l olm asına rağmen, yüzüğü hâlâ gururla takıyordu. B ir sürü yakut da boynundaki kolyedeydi ama göz a lıcı taşlar b ile g ü z e lliğ in i ortaya seren d e rin dekoltesinin şatafatım gölgeleyeni iyo rd u. Ü z e rin d e k i koyu e Hatun tonundaki e l bise. yakutlarıyla z a rif b ir biçim de uyum luydu.

3 * Î O.ki, u *» * * * > " " S» b e * d *» <*» " hat" * S S * * ««*.»- '"' m ^ J b û M».«to,a,-s,,,c lx' h > ' Sı U-m-n,n ela gözler. bir.mda par- 0 V J E l I m s ı z öfkeli yanın, pim n-sine rrs.ıret edeb.l- * NKhnU»-. fokta- ayap.nn al.n.a alnny I V U ü r kışkırtıcı, ne kadar umursama*, ne kadar... biriydi! Keşke bu kadar iyi bir av olmasaydı. 3 ıa dikkatli hır tavırla. sonunda şöyle dedi: Balo, Jsfa cy. Balodan konuşuyorum ama dikkat etm iyo rsu n B bile. Dilersen konuyu değiştireyim, tabii yarın gece beni I almayageç kalmayacağına söz verirsen." Ne balosu?" ;rşeicı a netcsıın tuttu, kelimenin tanı anlamıyla şaşkına dönmüştü. Niclıolas hiç de ilgisiz biri olmamıştı. İnsanı çilcdcnjçıkaran bu adamın, şu anda kendisinin ne konuştuğuna [dair hiçbir fikri yoktu. gtçmc benimle. Nicky. Shepford balosu. D ört beklediğimi biliyorsun. Ş f & f t M». evet, dedi adam ifadesizce. Tüm baloları geride balo ve bu sezonun sadece başlangıcı j 3 r ST Ûrk a a e a * 8İW davrandı. A yrı- > «' P' DÜ5CSİ ndcı1 kadar uzun zamandır davet beklediğimi biliyorsun. Bu balonun yıllarca konuşulacağı muhakkak. Özetle önemli olan lıerkcs orada olacak. Yani?" Sclena içinden yavaşça beşe kadar saydı. Yanı saniye hile geç kalsam ölürüm. Adamın dudakları o tanıdık alaycı gülümsemeyle kıvrıldı. Ç ok sık ölüyorsun, tatlım. Cemiyet şamatasını bu kadar ciddiye almamalısın. Senin gibi mı olmalıyım? Elinden gelse bunun cevabını kendisi arımda verirdi Selcna. Öfkesi artık patlama noktasına ulaşmıştı ve bunun sonuçlan bir felaket olurdu. Selcna, karşısındaki adamın bir insanda oluşan aşırı bir duyguyu nasıl kınayacağım çok iyi biliyordu - gerçi konu kendisi olduğunda, her ne kadar nahoş da olsa N iclıolas öfkesini kolayca dışa vururdu. N iclıolas umursamazca omuz silkti. Bana tuhaf d i yebilirsin, tatlım ama ben şu hiç kimseyi takmayanlardanım. N e kadar da doğruydu. C anının istediğini görmezden gelir vc aşağılardı. Hoşlandığı herhangi biriyle ve hatta cemiyet tarafından aşağılanan ü n lii serserilerle de arkadaşlık ederdi. Asla vc asla kimseye yaltaklanmazdı. İnsanların dediği kadar vardı, tam bir küstahtı. Ancak yıkıcı derece etkileyici de olabiliyordu - tabii istediği zaman. M ucizevî şekilde Selcna sinirlerine lıâkim oldu. "N e olursa olsun Nicky, Shepford balosunda bana eşlik edeceğine söz verdin. Ö yle m i?" dedi N icky tembelce. Evet, söz verdin. Vc beni almaya gelmekte gecikmeyeceğine dair de söz verdin, değil m i? N ick y yine omuz silkti. "Böyle b ir şey için nasıl söz vc

4 ^ s ş s ş s c s s s e f >"ndf ' V.Tdumdı.ymazl.ğ. d.-» «w» ' ' ' k,ı ' I^ H p n.ı hız/a.,nj, olciıığııiki.ıi) w m im c5,ik edecck ^ b,n,,i O, n, Avne, «ni» * 5ck,lde l,do>, gelmen, um u, K,.-\M1, OM.MI. ^ Mkadarhsa sürede mı?" 1 -Bu konuda şüphen mi var? diye meydan okudu Se- (hoks bakılarım memnuniyetle üzerinde gezdire- (ünıscdi. "Aslında, lıayır. Aksine yerime başkasını n başının daha az belaya gireceğine inanıyorum / rıa, bu sözlerin kendisini nasıl etkilediğini belli etma arkasını döndii. Bu bir uyarı m ıydı? Tanrım, ^ m nasıl da emindi! Sclcna ilişkilerini bir bitirebili r anlık o zaman hak ettiği cezayı vermiş olurdu. Bugüne j^ H jp iç b ır metresi bunu ona yapmamıştı. ^ H h o la s daima ilişkiyi bitiren taraf olm uştu. 11er za-» n Ş n t r o lü elinde tutandı. S ch ıu onu terk etse o zaman İ M İ km, bilir nasıl olurdu? bu onu öfkeden deliye m i J,?Bu Ü2er,,,dt düşünülmesi gereken ciddi b ir hu- *CVİf sustu Niclıolas Eden hatifçe gerindi ve Scleııa nın kadehini dışını, ardından da ateşin önündeki kalın kürk halıya, yanı başına uzanışını seyretti. Nıcholas'ııı dudakları alayla kıvrıldı, karşısındaki kadının halı ne kadar da baştan çıkarıı ivdi vc cll>ettc kı buıuııı bilincindeydi Selcııa her /.utun ne yaptığını çok iyi bilirdi. Arkadaşları olan Marie nın şehirdeki evindeydiler, Marıc ve onun şimdiki sevgilisiyle yedikleri şık yemek sonrası, hır saati aşkın süre iskambil oynamışlar vc ardından bu sevimli oturma odasına çekilmişlerdi. Marıe vc se v g ilisi, Selen.ı ve Nıcholas ı baş başa bırakarak üst kattaki odalardan birine kapanmışlardı. Bunun gibi daha kaç gece geçmiştik Sabit olan tek şey, kontesin her seferinde başka bir sevgilisinin olduğu gerçeğiydi. Kont olan kocası şehirde olmadığında, kontes hayatını tehlikeli şekilde hızlı yaşıyordu. Buna rağmen, bu gece farklı olan başka bir şey vardı Oda her zamanki gibi romantikti; ateş yanıyor, köşedeki yağ lambası hafifçe ışık veriyordu. Hizmetçiler de bu gece ıçiıı itinayla çalışmışlar ve sonra da görevlerinin gereği olarak odalarına çekilm işlerdi. Selen a ise hiç olmadığı kadar baştan çıkarıcıydı. Ama bu gece N iclıolas sıkılm ıştı. İşte durum bu kadar basitti. B ir yılan gibi kıvrılan Seleni ya katılmak gibi bir isteği yoktu. Sclcııa ya olan ilgisini kaybettiğinin bir süredir farkındaydı. Ö zellikle bu gece onunla yatağa gitmek istememesi, bu ilişkiyi bitirm esi yönündeki hislerini doğruluyordu. B irliktelikle ri neredeyse üç aydır devam ediyordu ve bu. N icholas ııı bugüne kadar yaşadığı bütün ilişkilerden dalıa uzundu. Belki de bu yüzden, yani oııun yerine başka binin bulmamasına rağmen, ilişk ile rin i bıtınp ondan ayrılmava bu kadar hazırdı. Selena ya hissettiklerini şu an ı kadar başka b iri iç ııı hissetmemişti. Tek tük olsa da kocalarına âşık olan ve bu yüzden cazibesine kapılmayan kadınlar dışında. Scleııa tanıdığı tüm kadınları gölgede bırakırdı Ama

5 sadece kocalarından sıkılmış evli kadınlarla suıırh r -.vvfcrrn /»/<, değildi. Ancak bıı tatlı kadınlan.ik baharlarında yalnız bırakmaya gönlü el ver- ya p.jjıı. Ona far?» koyamayan mastını genç kızların da mty Mğfas tan kurtuluşları yoktu. Sevişmeye istekli olduk- N ittin bn iyiliği yapar ve onlara eşlik ederdi. Bunlar onun eti K ilişki/cri ailelerinin dikkatinden kaçtığı sürece, onhrabfona kesinlikle. en tehlikeli oynaşmalarıydı. o y ı w... kısa M m İb n m to iir ÜÇ bakireyle hayatın lıa\ tad.ni Hafin genç zan. kızıydı, acilen ikinci deb c n z c r parlak vermeden hemen önce birer er- ^ f c m a L kızın bekârernn almakla g u r u r la n ^, n r d lk hataları ömine gelenle yatan bu kadınlarla evlenen td:udan yaralamaktan keyif almıştı. N c var kı suçlu da bitm iyordu. Sosyeteye yabancı olan bu fazlar, e v lilik vaadi Jmak-sızın kendilerini verecek kadar aptallarsa işler dc bunö uygun şekilde devanı ederdi. A sillerin eşleri ise ne ^^ prım n gayet farkındaydı. Nıchohs'm, kendi zevklerine ulaşabilmek adına k im i $ > n ı hiç önemsemeyen biri olduğu söylenirdi. B ıı loğruydu, belki de değildi. Kimse bundan em in H Cfadar Nichofas ı iyi tanımazdı. Hatta kendisi bile, bazı şeyler, neden yaptığı konusunda tereddütlere Öpti ter durumda da şöhretinin bedelini ödem işti. Sosyal kendisinden yüksek kademede bulunan ve unvan f nu k,;!)an>'!a d e n e c e k b iri olarak görm ez r u w N,d l ıjs, d ^ cesur ve zengin koca arayan insanlar için evlilik lıstelcruıdc adı geçecek bir adaydı. Zaten evlenmek için de eş aramıyordu. Unvanının taşıdığı şerçti gelecek nesillere taşımaya ve genç bir leydiye tcklılte bulunmaya hakkı olmadığını uzun süredir biliyordu. Ne olursa olsun asla cvlennıeyecektı. Kimse Monticth Vikontu nuıı neden bekâr hayatına mahkûm olduğunu bilmiyordu ancak hâlâ onu değiştirebileceğine inanan sayısız iyimser vardı. Selena Eddington da işte bu iyimserlerden biriydi. Bunu belli etmemek için Özen gösteriyordu ama bir kadının ne zaman sadece unvanı peşinde olduğunu da anlardı. Selena ilk evliliğin i hır baronla yaptıktan sonra artık gözü daha da yükseklerdeydi. Yuvarlak yüzünü saran fasa siyah saçları son modaya uygundu vc göz alıcı bukleleriyle olağanüstü güzellikteydi. İnci beyazı teni, anlamlı bakan ela gözlerim daha da derinleştiriyordu. Y irm i dört yaşında, büyüleyici ve baştan çıkarıcı güzellikte bir kadındı. Nicholas* in var olan arzusunu kaybetmesi kesinlikle onun suçu değildi. Şu ana kadar h içb ir kadın, tutkusunu onun kadar uzun süre canlı tutmayı başaramamıştı. Ancak bu ilişkinin bitm esini um uyordu. H er şeyi yapmışlardı. Henüz yeni bir avı gözüne kestirmeden önce, bu ilişk iyi bitirm e isteği onu şaşırtan tek şeydi. Bu kararı, yeni b in ilgisin i çekene kadar sosyeteyi meşgul edecekti ve N icholas bu durumdan nefret ediyordu. Belki yarınki balo buna vesile olurdu. Sezon yeni açıldığından, orada bir sürü genç faz olacaktı. Nicholas ıç geçird i. Tatsız tuzsuz geçen yedi seneden sonra, yirm i yed; yaşında b iri olarak genç masumlara düşkünlüğünü yitirm işti.

6 VCCCKO. İn...d» fc rarl,y- U^vhcr. B,'ı y c e e lık Selen*'y ı te rk e t m e y e c e k ti, o u.. dargın o ld u ğ u n d a n ve öfkeden kendim kaybet. 1 Jjrg... <>w> f- İmi ' nece Selem'dun Sekm-ou, ayrılmayacaktı. -,ç>rı tutkulu im-1,0*- 1,1Z ysp.s..5ir. tutkulu ve ve İBunJj anhrdan Uçmırd.. Kad.nl» K l *» * " - ^ ; unu2d,. Gözyaşlarına bogu- R ^ ö fte s ın c a s b ^ ^ )Jf J( (V I ı>., <,d., bujk M < ki b da ', jnuurakt.. Selen, baloda olay J^^mhrıııd.ı... K, zaman da a/nn ansı renkeeyd. ancak bir peyden B E l ı eteğinde veya memnun olduğunda da İm renge E K i r d ü. Özel bir şey hissetmediği zaman, sakin ve ^ K ı m. ı / olduğu anlarda, gözleri neredeyse kırm.zıya J kahverengi tonuna dönerdi. İnsanı daima rahatsız Eberdi. r. çiirıkü anlam \ eremcdiğı bir şekilde gözle- MUempiTİardı. Sıkıntı veren gözlerini, esmer teni ve uzun ŞöjşKırpıkferi tamamlıyordu. Ten rengi buğday le ıig ın - jdcydıiancak çoğu zaman dışarıda olduğundan broıızlaş- ^ ^ B u tekııı olmayan görüntüsünden onu, altın rengi olan kahverengi saçları kurtarıyordu. Bil. kadar yakışıklı olması nedeniyle, bir kızın onu sajfecc i r kez görmesi bile kalbinin heyecanla çarpmasına «den olurdu ve bundan gerçekten nefret ederdi Selena» ğ u kez şahit olmuştu. Genç iuzlar onun karş,.,mda ^ h d m h r 'SC ars,z b u lu rdu İdare edilmen çok zordu, buna şüphe yoktu. R eşit guzd h z h r bl,e b i l e r i n i tereddütsüz önüne atıyorlardı. Etkileyici olan sadece yüzü değildi. Onun Vnı yık.c» etkisin, yok edecek kadar kısa ve hatta hanul o la m az mıydı sanki? Ama hayır, o sanki moda kendisi için yaratılmış gibi daracık pantolonlar ve ceketler giyerek son modaya uygun yaşardı. Vücudu muhteşemdi - kadı ama abartılı değildi, boyu uzun ama kararındaydı ve hır atletin çevikliğine sahipti. Keşke böyle olmasaydı. Selena'mn kalbı, o baktığında artık eskisi gibi hızla çarpmıyordu. Bu işi evliliğe götürmekte kararlıydı ve bunun nedeni, sadece hayatında gördüğü en yakışıklı adam olması değildi elbette. O Monticthlcr in dördüncü Eden Vikontuydu ve bununla birlikte muazzam bir servete sahipti. Beki ama bunu nasıl yapacaktı? Ona olan ilgisini yitirdiği açıkça belliydi ve bir şeyler yapılmalıydı. Aşklarını yeniden alevlendirmek için ne yapabilirdi? Hyde Park ta çıplak mı yüriim eliydi? Daha çok mu skandallara karışmalıydı? W lıites veya Brooks'a mı gitmeliydi - kı bu onu gerçekten çok şaşırtırdı. H içbir koşulda kadınlara, tamamen erkeklere açık olan bu yerlere gitme izni verilmezdi. Belki de onu görmezden gelmeye başlamalıydı. Ya da hatta... ahh. evet, onu başka bir adam için terk etmeliydi! Bu onu öldürürdü! G uruna yenilirdi, daha fazla dayanamazdt. Bu onu kıskançlıktan çıld ırtır ve evlenme tekli! ederdi. Selena bu düşünce karşısında heyecanlandı. Bu işe yarayacaktı. Yaramalıydı. Zaten denemek dışında başka seçeneği de yoktıı. İşe yaramazsa da kaybedeceği b ir şey yoktu, çünkü N icholas ı çoktan kaybetmiş görünüyordu. C.esaretini topladı ve ona baktı; Nicholas ellerini kafasının arkasına alm ış, kanepede uzanır haldeydi. Uyum uştu! İn an ılır gibi değil! Daha evvel boylesine hakarete uğramamıştı. İki

7 i O S olarak < «fcmks.m.. 'rm >a. Nichobsr Vc- hcf * -» h-ç,mdc J İn ', i«l e* n d i tottv)pgcld.. Seleni: En az.ndan». W ;.NK.ho Jc..hjk h.ıkkjnda f jm u v k u n dılnunufn- u /u n süre duşundunı. K r ^ î» î i î = K * *» 1 J L K -Buna I ^ ç şüphe a r a yok. S e le m. Bunu fazlasıyla olumlu karşılı- Kajlarn Ijprdu Ever, şu ana kadar... senin yerini alabilecek b ir ^ * Eı Jİdım aldım ve vc karar Kal-. v e rd im." Yalan s ö y le m e k için,. bir duraksadı, jaksadı, ardından gözlerini gözlerim kapadı ve vc pat diye ağıverdi. i: Birini i kabul etmeye eye karar verdim.". B j Cöy Icrııu i açmadan evvel biraz bekledi Selcna. N iclıolas la s olduğu jv.jcrı yerden milim oynamamış, sonunda hafifçe k ıpır- ırdanası ise :se yarım yannı dakikayı bulmuştu. Yavaşça kalktı ve vc gözlennirna ci,^rj- dikti. Se,ena Sclena nefesim e s in i tuttu. Karşısındaki ır ım d a k i adamın desı anlaşılmazdı. Boş kadehini masadan aldı ve Sclena'ya uzattı. "D o ld u rur musun, tatlım? 5 "Eh-rte. Bu yaptığının, yani onu bekletm esinin ne kadaaaba olduğuna aldırmadan dediğini yapmak ic iıı verinden fırladı. pslı adam kim? (na masanın üzerindeki şişeden bardağa brendi dök - Nlct><>las.n sesi hafiften sen m iydi ya da i mutlu mu olmuştu? C) bunun gizli kalmasını istiyor, bu yüzden adını ver- Ç mememi anlayışla karşılarsın." B Evli mi?" I Sınırı yüzünden zorlukla doldurduğu bardağı getirdi. 1 Hayır. Aslında ilişkimiz adına d.ılıa güzel şeylerin mum- j kun olacağına dair haklı dayanaklarım var. Dediğim gibi, sadece şu an için bunun gizli kalmasını istiyor." Tedbiri elden bırakmamalıydı, bunu hemen anlamıştı Selcna. Onunla olan ilişkisi de gizliydi. Nicholas Park Hane deki evini asla kullanmaz vc eve davet etmesine rağmen. hizmetçiler yüzünden evinde asla yakınlık göstermezdi. Ama herkes onun Nicholas ın sevgilisi olduğunu biliyordu. Bu söylenti için Nicholas Eden la en azından üç kez görünmeniz yctcrliydi. "O na ihanet etmemi bekleme benden, Nicky." Bunu isteksiz bir gülümsemeyle söylemişti. Ç ok yakında kim olduğunu öğreneceksin. O zaman neden şimdi adım söylemediğini açıkla? Yalan söylediğini anlamış mıydı? Evet, anlamıştı. Bunu tavırlarından çıkarmıştı. Nicholas m yerini alabilecek kahrolası kim olabilirdi? Tanıdığı tüm erkekler onunla beraber olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Ç irkin leşiyo rsun. N icholas. Sclena tam zamanında saldırmaya başladı. Kim olduğu kesinlikle seni ilgilendirmez, bunu kabul etmek canım ı açıtsa bile, son zamanlarda eskisi gibi istekli olm adığını görüyorum. Beni artık arzulamadığından başka ne düşünmemi bekliyorsun? B unun böyle olm adığını söyleme fırsatını vermişti. Ancak öyle olm adı. O lan bitenin sebebi ne? Sesi sin irliyd i. "Kahrolası balo yüzünden m i? I Iepsı bu m u? Sclena kızgınlıkla, Tabii kı hayır, dedi.

8 m d e t i l N.VM-» serts'e *>""'>*<- "., bu " CyC r\ î l l o s i ^ K, ^ u r e d ^ n, J ^ n u v ^ n n lsc «r» u y a c * B rm h o bs'm d e v jm ego»* k e s in l ik l e ö l ü m s e b e b i o j, c a» t ı Hırsındı Hu n a 'd b-r A n d ı n ı biğeıuınşhkt, lu»y c ı H p y v n n e başkasını s e ç e b ile c e ğ in e b i l e inanmıyordu. ^ K c h o h s ın tek k a şı ş a ş k ın lık la k a lk t ı \ e o im. V / ( M, d c n n ı >csh d il e ç e t in liğ im t a rk e t n Bek a la d ı t ^ f dun» I kurtarmaya 1' çalıştı. C ctj. "Ever, hu doğru," dedi ve ond.tn uzaklaşarak jönııı Sel fcııin yanma gitti. Ic r u neredeyse öfkesi kadar sıcak ol.ııı ateşin başında h yürüyüp durdu. Bu adam sevilmeyi İnç hak et j r p f c c sonra. Solona yü zü,.e bakm aya ce sa ret e d e m e - yntklöyie dedi: "Üzgünüm. Nicky. ilişkim iz, bayie körü bir i i l d c bitirmek istemiyorum. Harikaydın. yanı çoğu f f in p öyleydin. Ahh. tatlım " İç geçirdi Bu konuda yani HfcJune i irıde uzman olan sensin. Öyle değil mi? : 'Ni* holas neredeyse kahkahalara boğulacaktı. B ir aınajöfiçüı sen de hiç fena sayılmazsın, tatlım." ı rubıatlamış halde. Güzel. dedi Selena ve zo rlu k- b yüzüne bakn. Onu kendisine gülümserken yakaladı. KaiBtsin. hikâyesini hâli ciddiye almıyordu. Sen şüphe uymaya devanı et, Lord Montieth ama zaman her şeyi ecele. değil mi? Sadece beni yem sevgilim le gördüiman şaşırma." na, ona sırtını dönüp tekrar şöminenin başına gitsüre sonra tekrar ona döndüğü zaman ise N ich o las hana.1 gitmişti. 2. B ölüm Grosvenor Meydanı nda bulunan Malory malikânesi ışıl ışıl parlıyordu ve ev halkının çoğu, Shcptord D ükü ve Düşesi'nin balosu için hazırlanmak üzere odalarına çekilmişti. Malikânenin bir ucundan diğer ucuna koşturan hizmetçiler. bugün her zamankinden daha meşguldü. Lord M arshall ın kravatı daha fazla kolalanmalıydı. Leydi C la rc ise h a fif atıştırmalık bir şeyler istemişti, giın boyu bir şeyler yemek için aşırı gergindi. Leydi Diana sakinleşm ek için rom lu baharatlı süt içm eliydi. Hayatında ilk kez baloya katılması sebebiyle, iki gündür hiçbir şeş yememişti. Lord Travis ise fırfırlı yeni gömleğim bulmaya çalışıyordu. Leydi A m y'nin ise ihtiyacı olan tek şey biraz neşeydi. Tanınm ası m ümkün olmayan maskeli bir baloya katılsa bile Leydi Aıııy. aile içinde baloya katılmak için yeterince büyük olmayan tek kışıydı Ahh, on beşinde olmak nasıl da berbattı! Ailede davete hazırlandığı halde evde olmayan tek kışı. Lord Edward M alory nin yeğeni ve aynı zamanda bu gc-

9 ı c rdi Reg»na Ashton dı.. s»wik fcu*-*'10,'*n 1..htıvacı olduğunda /' T 1' *» * «T - - ' ı" M^,n ' " " " U * U y * * * * * t d a v e tin in h ^ r h k la r m a ç o k b j. İ n ^rile «k ol«> ^ bjr ^ önccs.dcn g,t- B * n t 0 " " 0 r<il mezu olmuş vc b ir dığen hâlâ li,n d3,1j yıj'",ki «u ç Malory birader ise, kız f f * * * r ckfe' görcvlendiri,m iî* ı j,r a ile sin d e k i kadınlara eşlik etm ek diimsovh-ytne k a lır aıkmi, VM-.O arkadaş,n,, h,,,k r, b u lu n»»» * j n b ll>'u k 5anstl ^ K i ) yıl ra ti I için ev e döndüğü sıralardı ve bu baya- ^ H n ğ ı ilk arıda sırılsıklam âşık olm uştu. O zam anlar ^ H j l a cn ufak bir umut vermemişti. Ama şim di y irm i lir yafinda. okulunu bitirmiş bir adamdı, istese şu anda ile kendi ailesini kurabilir ve âşık olduğu kadına cvle n - tcklr edebilirdi. Sonunda yetişkin olması ne kadar da 1 Clare dc yaşını düşünüyordu. Y irm i yaşın d ayd ı, «i balosuydu fakat henüz koca bulam am ış, hatta rnıamışt'! Birkaç teklif gelm işti ama b u n la rın h iç - undıiğü insanlardan gelen teklifler d e ğ ild i. H e r şe- b>nydı. Problem de buydu. Sadece hoştu. K u z e - fe g kama tırıcı b ir güzelliği yoktu ve o n un yanında hep sönük kalıyordu. Vc daha da kötüsü, hu sezon Rcgıııa yla paylaşmak zorunda olduğu»kinci sezondu (.İare burnundan soluyordu. Kuzeninin b»r an evvel evlenmesi gerekiyordu. Düzinelerce teklif almıştı. Vc sanki evlenmeye hevesli değilmiş gibi görünüyordu. Clare ılc kıyaslandığında kuzcııi. evlilik için hevesli olmaktan ziyade çaresiz görünüyordu. Ama bir sebepten ötürü gelen teklifler kısır döngüye girmişti. Öyle kı bu sene yapmış olduğu Avrupa seyahati bile evlenmesini sağlamamıştı. Rcgıııa arayışına devam ederek geçen hafta Londra ya geri dönmüştü. Bu sene aynı zamanda, Clare in kız kardeşi Diana için dc rekabet anlamına geliyordu. Daha on sekiz yaşma bastığından, elbette b ir sezon daha bekleyebilirdi. Fakat ailesi Diana nın yine dc eğlenebileceğine karar vermişti. Tabii genç bir adamla ciddi düşünmesi kesinlikle yasaktı. Evlenmek için henüz çok gençti ama şim d ilik eğlenmesinde bir sakınca yoktu. Şu anda on beş yaşında olan Amy T ıin de on altısına geldiğinde boy göstermeye başlayacağı düşüncesi, Clare ı oldukça rahatsız ediyordu. Seneye hâlâ bir koca bulamamış olursa, hem Diana hem de Amy ile rekabet etmek zorunda kalacaktı. Amy, M aloryler in sadece birkaçının sahip olduğu siyah gözleriyle en az Regına kadar büyüleyiciydi. Clare ne yapıp edip bu sene b ir koca bulm ak zorundaydı. I Iizm etçisi M cg, uzunluğunu saklamak ve daha modern gö rünm esin i sağlamak için siyah saçlarım sararken. Regina A shton da aynadaki aksine baktı. D ikkat çeken çıvıt m avisi gözlerine, hafifçe bükm üş olduğu dudaklarına ya da siyah saçları vc uzun siyah k irp ik le rin i çarpıcı biçm ıdc ortaya çıkaran fazlaca beyaz tenine bakm ıyordu. Kendisine

10 lstralyalı erkek kala-, it-.iv-1»- ", o r : ı k a ı,p < * " ' «,,l'd c n **>U l c M f* '- * hc[, I..VİC b6)'k ses, - avı UUHÇ verici -cricı bu- bu. K,-«.c. o ı»,ıc '..... a c s-ıhtp» 1,n 1. U K i l«ceğini v ^ m ;... ıımek MıiH». f vardı. V c i«l ^ K Su M iki i l düz»* b d «aday. ^ r l v, T rl r ı *y»l*n,l:,v,l3 am!-ın,,d jn b,k ^ d û iü n d ü g i1^ k i- seven dört dayıya sahip olm a- H * kt' f ; 5 u n ayn ayn çok severdi Şu anda «td e r. ' nm b*. Ltok.fceş.ısında olan ar t ^ jım esj ile üç erkek j.adallu.m i. da-.er a- ^ ; ım )n ırd l sorum luluk- ; ırıil ı) dukç.ı sert n ^ r : : ; : - r s n d,., p n l,. n e 5e b.,n,pı:n... ^.J a s o n 'd a n b.r yasküçüktü. Edvvard. ason dan İm i, d a v ran! u- unn,.ki yaddayken Charlot.e,le evlenmıvtı H rkek. uçu kız olmak»zere beş çocuğu vard,. Aileninlrtancası olan on dokuz yaşındaki k u zcıı Travis, Rckşpe İle aynı yaştaydı, fason ııı da tek oğlu ile b irlik te hepsi Kamları boyunca birbirlerinin oyun arkadaşı o l- ^Hjpard maşlardı Reggi.- ııııı annesi Melıssa. kendisinden b ıiy iik diğer ık ı erkek kardeşinden neredeyse yedi yaş daha gençti. O n u n doğumundan iki sene sonra da James dünyaya gelm işti. dayıları arasında boyun eğmez olandı, ne o lursa»kıaasl.ı vazgeçmez ve burnunun dikine giden b iriy d i. J tio n,.' beş yaşındaydı ve ad. pek fazla am lm azdı. ason «Pjhvzrd m olduğu bir ortamda. James İnç var olm am,ş i ^ anı İt ı. Yine de hatalarına rağmen Reggie onu lı.ıl.» severdi. Çok özlerdi vc özlediği kimi zamankini.» om» gizlice görmek zorunda kalmıştı. Gcçcıı doku/ yıl içerisinde onıı toplam altı kez görmüştü vc sonuncusu bundan»ki yıldan önceydi. 1doğrusunu söylemek gerekirse Anthony en sevdiği dayısıydı. Aynı zamanda Reggie'nm yanında olan tek kışıydı 1kıyısı Antlıoııy, tıpkı Reggie ve annesi gibi siyah saçlara, çivit mavisi gözlere sahipti. Amy, bıı ayrıksı gorünüınlcrindeıı ötürü Reggie nm kulağına büyük büyükannelerinin Çingene olduğunu fısıldamıştı. Elbette ailede kimse bu skandal gerçeği doğrulamazdı. Belki de onu bu kadar çok sevmesinin sebebi, dayısının da kendisi gibi vurdumduymaz olmasıydı. A ilen in en küçüğü olan, otuz dön yaşındaki Anthony b ir dayıdan çok ağabey gibiydi. Kardeşi James Londra dan ayrıldığından bu yana, şaşınıcı şekilde sosyetenin en ünlü çapkını haline gelmişti. James zaman zaman acımasız olsa da Jason a benzerdi, oysa Anthony ise Edward ile benzer kişiliklere sahipti. Cesur, atılgan ve fazlasıyla büyüleyiciydi. K im senin kendisi için ne düşündüğünü umursamaz fakat önemsediği insanları m utlu etmek için elinden gelenin en iy isin i yapardı. Reggie gülüm sedi. Sevgililerim, acayip arkadaşlarım, sebep olduğu tüm skandalları, yaptığı düelloları, oynadığı büyük kum arları düşününce Reggie, Anthony Dayı m ıı sevim li b ir sahtekâr olduğu kanaatine vardı. Serseri arkadaşlarından b ir tanesinin bile kendisine yan gözle bakması boks m açına davetiye demekti. D ayısını gömıcye gıtugı zaman, orda bulunan en azılı zamparalar bile düşüncele rin i belli etmemeyi ve ııtak tefek şakalarla durum u kabullenm eyi öğrenm işlerdi. Bu adamlarla aynı ortamd,

11 _ c iklc Anthony ııın k ı., dav»* -,a5 n' Z<k<»anrdı. Ama Jason k t r ;, - o i" :ızdı' day,' d ^ fflljr<la''hdcn.sc bile dayısı Jason fa. ^ n,,nj J f ^ ' rdcns U P B v'iki,...'ittiğinden beri d ö r t l i f l i n d e > ^ ' A,,len ya*na g il T basag, İ, o k evladan *» ben» ^ kcndl ara a n n d i iribareıı de Re» Ljnûşlerdı- O Edvvard, diğer day.ian y iy o rd u. O n u n tafrada r v^ r, t vu zü n d en, d iğ e r u ç d ayı,, ja s o n la UyönundcKi n jason sonınıda pes f e s s s s s ^.. ard ın yanında her yıl altı ay kalmasına ızm verm işti. «birvaşma g e l d i ğ i n d e. A n t h o n y kendisiyle eşit zaman c a k kadar büyüdüğüne kanaat getırm.şa O n u n la da var aylarını geçirmesine ızm verilm işti ve o zam anlarda İa bolca oynardı. Amhony. bekâr evinin lıe r geçen yıl ıvaya dönüşmesinden öîürii m utluydu ve bu, h e r se- : daha da kolay oluyordu, çünkü Reggie ile b irlik te,. j ve özel öğretmeni de geliyordu. A nthony ve Reg- ^ la fta d a iki kez dward ve ailesiyle birlikte akşam yemeği yerdi. Tüm bu sıcak aile ortamına rağmen, A n th o n y cvfenm- konusunda hiç de istekli değildi. Hâlâ bekârdı. Ve H n 'ın n sosyeteye takdim edilm esinin ardından artık beli) bir zamanın, onunla geçirmesi uygun d eğ ild i, izden dayısını düzensiz aralıklarla nörür olm uştu. izden day,sın, düzensiz aralıklarla görür olm uştu. diye düşündü. Am a b u isi- Önündeki birkaç y ılın daha tadını a u vvlenme fikri dayılarının istediği şeydi. I iim genç kızlar bunu istemez miydi? Bunu konuş rnak için buluşm uşlar ve Rcggie nın ailesini u rk etmeye henüz hazır olmadığı yönündeki tüm itirazlarına rağmen, sonunda dayıları iyi niyetli yaklaşımlarıyla onu pes ettirmeyi başarmıştı. O zamandan beri onları memnun edebilmek için elinden gelenin en iy isin i yapmaya çalışm ıştı, çünkü onların hepsini çok seviyordu. Bir sürü talibi çıkm ış, bir amcasının beğendiğini diğer amcası kusurlu bulup beğenmem işti. Avrupa seyahatlerinde de arayışa devam etmiş ama karşılaştığı her erkeğe eleştirel gözle bakmaktan fena halde bıkm ıştı. Arkadaşlık kuram ıyor, rahatına bakamıyordu. H e r erkek dikkatlice incelenmek zorundaydı - seçeceği kişi sadece b ir nesne m iydi? Ya da tüm dayılarının onaylayacağı bir büyücü mü? Böyle b ir adam ın varolm adığına inanmaya başlamıştı ve çaresizce bu arayışına son vermek istiyordu. O nu anlayan tek kişi olan ve dayısı Jason ile arasını yumuşatan Anthony''yi görmek istiyordu. N e var kı Londra ya döndüğünde, A nthony de taşrada b ir arkadaşını ziyaret ediyordu ve dün akşama kadar da dönm em işti. Reggie iki kez onu görmeye gitm iş ama ikisinde de bulam ayınca ona b ir not bırakm ıştı. Şu ana kadar notu alm ış olm alıydı. O zaman neden hâlâ gelmemişti? Tam da bunu düşünürken evin önünden gelen at arabasının sesini duydu. Sevinçle gülüm sedi. S onunda! N e o ld ıı? dedi M eg m erakla. Daha işim bitm edi. Saç ın ı toplam am ın kolay b ir iş olm adığını b ilm e lisin. Israrla söylüyorum, kestir şu saçını. Hem beni kurtar hem de zam anını boşa harcama.

12 H l r r l.nidandan b,rk, ç»aç to - ğ. B... ver. M * -'Rf*** «eki.!* M.. m t ^ Ş t u ^ ; >,;ı^,,d ü 5ünüyorSuM? Meg ur. bu haldf rı f c M ' 1ksck scsic. i^ K "1-1 tc,,,c - L,e. Meg'" Y * * b odadan «.ta. Al. kat- Epnaadan ulaşai,a kadar koştu ancak o r 1" " U f şey olmadığını lark etti vc an.u 'dc en^ Z ana kadar odasına dönmemeye dur* Pavısn"" ***. onun yerine bir kadın ses, hır bakışla kâhya»,n buyur ettiği ", Tonv değil de bir ha,im,..id.ıpım, yor,,,,. r " > * karşılaştığı Leydi bıln.eın-kın, olduğunu.ark ett,. K ailisin. Tony hangi cehennemde kalmıştı o anda Meg koluna girip onu odasına doğru çekişfirdt. Meg dc npkı Tess gibi, yıllardır Rcggıe mn bakır,s, oldlundan üzerinde söz hakkına sahipti. çamaşırlarınla orada dikilmek gibi hır rezilliğim bir dahj görürsem.' Meg Reggie yi sandalyesine oturm ası ^Kekiştirirkcn azarladı. ^ b n y Dayının geldiğim sandım. Bu bir mızcrcı değil. Bnıyorum Takat onu hu gece görmem gerek. N e d en in i pyt^ım, Meg. Bana yardım edebilecek tek k işi o. lasını B u *? * k n ^ C" V m m d a r a h a t b, r a ly c m e u U ı. g «. w t a «d,. 8ın<fc l o c i b ı ı t a ı i m ı ı ı ı ^ _ Meg kafasın, sallayıp iç çekti. Ahh, kızım Onların m- mim içııı bulacakları adann beğenmeyeceksin." Belki de. Ama artık bunu zerre kadar umursamıyorum Evleneceğim adamı benim seçmem hoş olurdu ancak kum seçersem seçeyim, o kışı kötü bir tercih oluyor. Y ıl boyunca hoşlanmadığım bir sürü parti vc baloya gidip boy gösterdim. Bunu diyeceğim İnç aklıma gelmezdi ama kendi balomda ilk dansımı yapmak için sabırsızlanıyorum. Bu oldukça normal, tatlım,' diyerek yatıştırmaya çalıştı Meg. Tony Dayı anlayıp yardım etmeye istekli olduğu sürece, bcııim de istediğim bu 15te. Taşraya çekilmek vc orada yeniden huzur içinde yaşamaktan başka hır şey istemiyorum - b ir kocam olsun ya da olmasın. Bu gece doğru adamı bulursam, bu hengâmeye son vermek için her şeyi yapıp onunla hemen yarın evlenebilirdim. Ancak bunun olmayacağını biliyorum, bu yüzden en iyisi o kişiyi dayılarım ın bulmasına izin vermek. O nları biraz tanıyorsam, bunun y ılla r alacağını tahmin ediyorum. Sen de biliyorsun kı hiçb ir konuda ortak karara varamazlar. Ben de bu süre içinde Haverston a giderim." Senin kendi başına yapamayacağını, nasıl olup da Tony Dayı n ııı yapabileceğini anlayamıyorum. Scıı marki dayından birazcık olsun korkmazsın ki. İstediğin zaman o adam ı parmağında oynatıyorsun. N iye öyle bakıyorsun, hiç yapmadığın şey mi? Sadece ona ne kadar mutsuz olduğunu söyle ve o da- B u n u yapamam! Reggic nefes nefese konuşmuştu. Jason Dayı nın beni mutsuz ettiği düşüncesine kapılmasını istemem. Kendini asla affetmez.** Ç o k fazla iyi kalplisin, kızım. diye m ırıldandı Meg. Bu da sem m utsuz edecek."

13 Ik olarak r hu",/jc'! 1 " Jfjli burada kalm an^ H " r n rr c «p n rrc» ç c n e j, t» " VJ ^ tu n r k,m. gsnnrtdcn gc inin akr* anl*nm vc V>Ht kır Anu ^ b0phj" ' " ^ I>Sl" 0lUr' i. j b U r l ^ Î S I Ü u cb.ibi» k>lord Amh0nV'h HınM te** J ıv,tvri «ier. Benim için bile bu..o hjiou nin "^111 to T r.m» " ' ^ Tannm! OnunU görüşmem ^ birine *anln ^ hj b d jr beklemek zorunda." Meg mrum >»» J 3.. Ru t;ldc de neyin nesi? * * * ısraria «"» * İ - o n u * silkti "Sadece... büvuk ih d n u l Lord Ant- M, * W u»m», oheak «uç ««**" S0 " d* " V e - «Jy in e de o bdar zaman bekleyebilirsin. f ıgideccğıni kını söyledi? M o rd Edıvaıd ın eşine, markinin onıı çağırttığını söylerken kulak misafiri oldum. Başını soktuğu hela yüzünde! tekrar azarlaııacakmış." l.mr!" dedi penşan halde. "H enüz gitm edi, değil mit P a lın d a hayır. Meg gülümsedi. O haylaz, ağabeyiyle f e gelmekten korkmaz. Buradan ayrılm ayı elinden pnce erteleyeceğine eminim." zaman bu gece onu görmek zorundayım. B u harika, luri^n a>1,le b,22al ü ş m e s i m ektuptan daha etevınc,mdı d- 11 eg- Balo vakti neredeyse geldi. O zaman derhal hcnı hatırla. Tony sadece birkaç sokak ötede oturuyor. Kuzenlerim ayrılmadan önce arabayla gidip gelebilirim." 1diğerlen gitmek için çoktan hazırdı vc Reggie birkaç dakika sonra aceleyle merdivenleri mdığnıdc. herkes onu bekliyordu. Bu bir parça rahatsız ediciydi ama o kadar da berbat değildi. Odaya girdi vc diğerlerini zarif bir gülümsemeyle selamladı, en büyük kuzenim kenara çekti. Marshall. gerçekten bunu sana sormaktan nefret ediyorum ama ayrılmadan önce birkaç dakikalığına faytonu ödünç almak istiyorum." Ne?" Fısıldayarak konuşuyordu fakat MarshalFın yüksek sesli cevabı tüm bakışların onlara dönmesine neden oldu. İç çekti. "M arshall sanki dünyaları istıyormuşum gibi davranmana gerek vok." Etrafındakiler tarafından izlendiğini fark edince. Marshall toparlanıp kontrolü sağlamaya çalıştı vc en mantıklı sesiyle. Zaten on dakikadır hepim iz seni bekliyoruz ve şim di bizi daha tazla bekletmeyi mı öneriyorsun?" dedi. M arshall üç kere kızgınlıkla soluk alıp verdi ama Reggıe diğer kuzenlerine bakanaktan kaçındı. O n e n ılı olmasa sormazdım. M arshall. Yarım saatten fazla sürm ez... tamam. bak b ir saati geçmez. Tony Dayı yı görmem gerek." H ayır, hayır, hayır!" Bu cevap, sesini neredeyse lııç yükseltmeyen Diana daıı gelmişti. N asıl bu kadar düşüncesiz olabilirsin. Reggie? Bu sen olamazsın. B izi bekleteceksin! Derhal gitm eliyiz. Saçma!" diye cevapladı Reggie. Orada ilk bulunan o l mak istem ezsiniz, değil m i?" C lare h ırçın lıkla tartışmaya katılarak. Geç kalıp cn

14 $ -Balo bir buçuk s*,, in ik nt " K'V,/' 41tl7 /.ırn-*,'-,,'u,k t,r l,,,,v... M İ,İJ ' j ( n ıu " v(. K z Sabah ilk ışı ol*» _ F ^ ^ ^ E" r5ink,,pım c2i ^ b. r d d - ' k',i,mar" ^ :,r :brc ' Ned<^ * E d^a^cr,^<>,,tnc L l ^ ^ ' - K endisine kar,, çıkan tün,, b ^ r L S e i. " a'd,rg" ' U y d ' b,',nch H ic r in e ve orada ^ M jrs ]j gaklard an birine katılacağım" *... ^ S m k Î f i bp **'1- E" büyuklcn 'duğundh H İ >, bela prdığınde sorumlunun yine kend.s. ola- S ',,' bıbyordu. Ama bu sefer beyle olm ayacak,,. Ya,ça İh a ;. uk ve akıllıydı, Reggie her zamanki gibi ıstcdığj şekille davranamayacaktı. t'ıvl- hail b o hır ses tonuyla konuştu: K iralık araba I mıseccmrı bu saatinde? Bunun güvenli o lm adığını sen de biliyorsun. Rcggıc." avıs benimle gelebilir." ıa Travis bunu istemiyor! Bahsi geçen kuzen hc-»vvaplamıştı. Ve o bebe mavisi gözlerini üzerim den leggic. Balo için geç kalmaya hiç niyetim yo k. litfcn, Travis." 1 nr.n ^ y ü z l e r e baktı Boyun eğm eyecd J» ' * M m m En S n «g l,m ı k A lili, hayır. Marshall kızgınlıkla başını salladı 'Sem çok iyi tanıyorum, sevgili kuzenim. Biz gider gitmez. ıı de ardımızdan evden çıkıp Anthony Amca ya gideceksin Babam beni öldürür. Bundan daha iyi bir planım var. Marshall. dedi Rcggıc kesin bir dille. Ib ııy Dayı'ya mesaj gönderip onun buraya gelmesini bekleyeceğim. Marshall planındaki hoşlukları bulmaya çalışarak. Ya gelmezse?" dedi. Senin peşinden koşmak dışında yapacağı daha önem li işleri var. Belki evde hile olmayabilir. Söz konusu hile olamaz. Bizim le geliyorsun ve hu konu burada kapanmıştır. Gelm eyeceğim. G eleceksin!" Benim arabamı kullanabilir. B ir anda bütün gözler m isafire doğru döndü. Şoförüm ve hizmetkârım yıllardır benimle çalışmakta. O nu istediği yere güvenle götürüp ardından da baloya getirebilirler. Rcggic nın gülüşü büyüleyiciydi. Harika! Sız gerçek hır kurtarıcısınız, Leydi...? Eddington, diye sözünü tamamladı kadın. Bu hafta iç i sizinle karşılaşm ıştık." Evet, parkta. I hatırlıyorum. Bu y ıl içerisinde h ır suru insanla karşılaştım ve isim leri hatırlamakta güçlük çeker oldum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır." Ö n e m li değil. Yardım cı olabildiğim e m em nunum. A hh, Selena ttu nmundu - ta ki bu aileyle aynı odada bulunana kadar. Balo için kavalyesi olarak M arshall M alory yı kabul etm esi zaten yeterince kötüydü. Ama onca adanı içinde, sabahtan beri gönderdiği notlar karşısında tcklıhm herhangi hır mazeretle reddetmeyen tek kişi oydu. Kendi-

15 ( W n,»» n tın u.d u yd J ı t kiiç,,n b,r a,lc t u r " 5mas'' j b o ^ bu'* ialm.5'1- lk)c hcrhang. b ir m ra2(j, tam or * ^ <inıd' kc5" M3rSh,ln? * * ^ d i «Bnflbü**- "Ama sade* T ' r b& # * * * ',, ku zen. B» b am y o k lu ^ u n ş a s i 1 3. B ö lü m G özlerini odanın karşısında bulunan dayısına dikip, Ama ben ciddiyim, Tony! diye haykırdı Reggie. Benden nasıl.şüphe duyarsın. Bu çok acil, Tony. Aııthony, dört dayısı arasında vaftiz adıyla seslenebildiği tek kişiydi. D ayısı gününü kulüpte kumar oynayıp içki içerek geçirdiğinden, Reggie yirm i dakika daha dayısının uykudan kalkm asını beklem ek zorunda kalm ıştı. Diğer on dakikası da bu konuda ne kadar ciddi olduğuna dayısını inandırmaya çalışm akla geçm işti. Yarım saati çoktan dolm uş ve anlatacaklarına daha yeni başlamıştı. M arshall onu kesinlikle öldürecekti. H adi ama kedicik. Taşrada b ir hafta dayanamaz yine Londra yı özlersin. Katanı dinlem ek istiyorsan Eddic ye hasta olduğunu falan söyle. Odanda sakin birkaç gün geçirdikten sonra, bu konuda seni ciddiye alm adığım için bana teşekkür edeceksin. Son b ir yılda eğlenmekten başka b ir şey yapm adım. Reggie kendinden em in konuşmaya çalışıyordu. P ırtı

16 >r T ony. b ü k e r d e d e m e y e n <,k A d a l e d e n bile yoruldum. Böyle dev. u <1, cdfj > Y vo. b id e c e birkaç hdhlıpn.ı kendmu ' P'rl.ıy.d,,, Şu koca bulma ışı ölüm sebebini o ^^Krıyoruiıı W î~... B p /cjjj m i? Y ü zle n rc*. Ç g j ğ dcdıklcnm de b ilm elisin - }, aş kına, lam söyluv'r bunu. jufc neva/e d u ru m u m u m ü k e m m e l ş e k ild e a ç ıjç jn - rinvım. Ö y le olm ak z o r u n d a y ım, ç ü r ık û r ve iticiyimypr.w J?llK t veremem yfe kinaye ml d, Amhony.srarla. en, j; bfrkcs d,y c,',raf,a ^ 1. namussuz olarak m.clcnd.rchgm o adam nanda herkes hakkında bdmmcsi gerçekler, de biliyor. A ltına talibim, sen vc diğer day&r ı yaptığı sınavda başarısız olduktan sonra, daha fâzla gene adamı buna maruz bırakmanın h iç b ir sonuç ^ E n a c a 'ğ ıııı anlamıştım. Katıldığım her buluşm aya gelmen kın Dodsley'e ödeme yaptım. Senin ve d iğ e rle rin in bir erkekte onaylamadığı özelliklerin bir listesin i lıazırla- K t b ı listeye göre görüştüğüm her adamla ilg ili fikrin i Jetti. Bu da beni zaman kaybından vc hayal k ırık lığ ı ıktan kurtardı ama soğuk nevale lakabını da bana ıraktı. İmkânsız, Tony. Jason ı m em nun etsem, sen - memnun olmuyorsun ve sen memnun olsan Edward..lıuııyor. Tanrıya şükür kı James Dayı bundadeğil 11 pm Zm onaylayacağı hır adam mümkün değil" Ç ok aptalca,** diye itiraz etti Anthony. I lazırda kabul goı ccck düzinelerce adam biliyorum." Öyle nıı? Beni gerçekten onlardan biriyle mı evlendirmek istiyorsun?" Anthony rıin yüzü üzüntüyle kırıştı ama hemen sonrasında gülümseyerek, Hayır, sanmıyorum," dedi. O zaman halimi anlayabiliyorsun, değil mı?" Fakat kedicik, sen evlenmek istemiyor musun?" Tabii ki istiyorum. Ve benim için bulacağın kişinin de beni m utlu edeceğinden eminim." Efendim?" diyerek bakakaldı dayısı. Ahh, hayır olmaz. Bu sorum luluğu benim üzerime yıkamazsın. Reggie." "Tamam o zaman," diye onayladı Reggie. Bunu Jason Dayı'ya bırakırız." Saçmalama. Seni de kendisi gibi bir zorbayla evlendirir. Y ok artık! Bunun doğru olmadığım sen de biliyorsun." Reggie gülüm sedi. Pekâlâ, biraz daha açıkla." Tony, en azından buluştuğum her adam için değerlendirm e yapmak zorunda kalmayacağım. Dans edeceğim k işin in koca olmaya uygun olup olmadığın» düşünmeden ve detaylıca inceleme yapmadan, herhangi bir adamla konuşabilm elim keyfini çıkaracağını. Baktığım her adam için, O n u n la evlenm eii m iyim? diye düşünmeye mecbur hissediyorum. Acaba bana onun gibi iyi ve anlayışlı olabilecek m i?' diye- " Reggie k ıp k ırm ızı olarak sustu O n u n kadar?"

17 ,.kn. Karşılaştığın, gic K" h karşıbştm yorun,. f ic b»*»v*>rsl tav, Brın l. lu -D in iz b en : ı h. * * d * ^ Z ' X ' * k c h r n, z b c n * c*»,nk ".T Nc«rdt'V>4 Beni çok Şımarttı. \her -'"" her* vo.." 1»rui»1- ^ 7,, ^! ou"«> d i",vonını Ik" ' V, l ı r \ - k R ck * ««««*» r v ı tu l l s n i.n S J,,ın iy 0 r U m V! E?» * 1* sor,",ijıü ^ u '- '^ s-,,n- yc,,,,n,cdcru ^ ;!? İ,rvebcniyam na ^ t h o n y. e" njcn tondn- g j * * ^ optiği Scy sonrasm dao,u rağmen. hjru" [r hjyli öfkeli^1 ^ ^ uyardl "S a ğ lıklı düşü- «k konuşma- R ü ^ ", n düzeltnıekten ziyade A>rsun. J a n * 5"' ÇzS117 5 kötü yapar. devım etti. O zam an bir F.ddic kötü bir baba olacağına karar vermeseydi. Ncwcl ile olabilirdin. Anthony azarlamaya devam etti. Ve Edsvard Dayı son derecede haklıydı. Yine dc âşık olmak için yctcrliydi. İnsanı nasıl bunalıma sokacağını çok iyi biliyorsun, kedicik. Sen de biliyorsun ki biz senin için en ıvı olanı istiyoruz." Biliyorum ve bu yüzden sizi seviyorum. Ve üç dayımın d.ı ortak noktada birleşip seçeceği kişinin, benim için kusursuz hır eş olacağım düşünüyorum." "Ö yle mi? Tony gülümsedi. Ben bundan pek emin değilim. Eğer Jason bunu kabul ederse, bulacağı kişi kesinlikle bana benzemeyen biri olacaktır." Dalga geçiyordu Anthony. Kendisine benzer b irin i yeğeni için uygun olm adığını düşünerek onaylanmayacak b iri varsa, bu ancak Tony nin bizzat kendisi olurdu. Reggie kahkaha attı. Pekâlâ, kocamı her zaman istediğin gibi değiştirebilirsin, Tony. Tabii ben sağ salim evlendikten sonra. ve anüc koca a raın a ku n sureli R; m t - ü ç ü n ü»» evlenmem ıçm m u u b tk kalacağ, vazet K >» kadar bekleyeceguni de jason D a y ıy a söylevceefr m isin?".,,er artık. Reggie. Jason da bu fikirden benim hoşundan tiz la hoşlanmayacaktır. Sevdiğin b ın ııi b u lu p ^ H n ı sen vermelisin.,»unu denedim." ıthonyazarlayarak. "Ama Lord M ed lıu rst k ib irli h e ri- ıkjydı." dedi. lanu bilmiyor muydum? O nun zaten ö yle b iri o ld u - düşünüyordum. Pekâlâ, âşık olm ak iç in y e te rliy d i.

18 4. B o lü 1 Nİhobs Eden. Green Park bitiminde- at,m d iz in le d i. M»',' f r r dolu bir sesle o m zu n u n üze- Rrcn-jl AUen z.ıtcr aoıu doğru bağırdı: ubana y ırın ı pound b o rcun tinden çı-n\v Bek!' Vikont Nıchohs Eden. P erey'ye ka ran lık bir lıyia bir çember çizerek yürüdüler. İk i arkadaş ^ ^ ^ s tan h e n ü z dönmüşlerdi. Pfcrcy yeni siyah atından -felhıçhnde im bir kâğıt oyununu henüz b itirm işle rd i. m * s bu yarış teklifim kabul etmek için yeterin ce sar- IfcoşruJ Bir daha bunu yapmamam gerektiğini hatırlat, tamam bunun fazlasıyla komik olduğunu d ü şü n d ü vc alarla gülmeye başladı, az kalsın dengesini kaybeyetin olduğunda ve özelikle de sen kafayı b u kadar ten, seni yapacağın işten alıkoyacak b iri v a rm ış gibi. Mırmaeski dostum. Büyük ihtim al ertesi sabah bu- Mıatırlamayacaksın bile, katırlaşan bile nasılsa inanmak istemeyeceksin. Ahh. bu lanet olası ay ihtiyaç duydu 1 ğunda nerede olur?" 1 N iclıolas bulut küm elinin ardındaki giımü> top» baktı. Bav dönüyordu. Kahretsin! Yarıcın onu az d» olsa ayıltması gerekirdi. Sarsak bakışlarını arkadaşının üstünde gezdirdi. Bu at içııı ne kadar istiyorsun, Perey?" Satmaya niyetim yok. Onunla kazanacağım daha çok yarış var." Nıcholas inatla sordu: "N e kadar?" ( >tnııı için ıkı yüz elli pound ödedim ama be- " O zaman üç yüz pound veriyorum. "Satılık değil. "D ö rt yüz pound. "A lili, hadi ama N ick," diyerek itiraz etti Perey. Beş yüz olsun. "Pekâlâ, sabaha onu sana gönderirim." N iclıo las memnuniyetle gülümsedi. T e k lifi b in pounda kadar artırm alıydım aslında. Perey g üldü. Am a bu atın aynı cinsinden, iki yüz e lli pounda nereden alabileceğim i biliyorum. Ve bunun içinde senden çıkar sağlamak istem iyorum. N ic lıo la s kahkahalarla gülerek, Burada harcanıyorsun. Perey. Sm ithfıeld Pazan ııda işin seni bekliyor," dedi. Böylece anneme doğduğum güne laııet etmesi ıç iıı bir sebep daha vereyim. H ayır, almayayım ben. Senin gibilerle pazarlık edip ufak tefek kazançlar sağlamanın tadını çıkararak yaşamaya devam edeceğim. Böylesi daha eğlenceli, değil m i? H a z ır eğlenceden söz etm işken, senin bu gece Shepford balosunda olm an gerekm iyor m uydu?" Lanet o ls u n! N ich o las m az önceki neşeli halı gitti, öfkeliydi. B u n u bana neden hatırlatm ak zorundasın? ' 37

19 ^ İ ^,dcb, t n 3tianr»» M nı»»«im - " " rd' İ " gerçekten yaptı* plan,n, t o t a n d '" '* * " ''î^,, N u h o t o ö fk e y le. fc-ı.fc>ı>»y parf*». O to*3n<,,n" 3 k fer. ister,,..- * * * & ««m > 0 * * * uta? ',u sme> sahi* olabilirsin. Leydi E B e n * F'v^ in ununılııı» olmasını istiyorum» K t U o 15in' * * * P " "y.ızıindeı, mi? Tabii k, öyfc u r a beno,ı.ıve..,sevg,l,s,vlcnh,tlu-, difcrit. o bunun böyle olacağın, sanacak. Ve beni «onröru üolacağından kendi aptallığın., yanacak." ^ R ü z e lv c mutlu bir son." dedi Perey. Bakarsın benim dc bir ara isime yarar. aklımda hulıınsun. Baksana, onja ol- maır için neden bana izin vermiyorsun? Leydi E oldukça Jı<>$pir Udin." Pcrcy'nin gözü sokağın karşısına takıldı, fedasöziiedilmişken... ilendeki onun at arabası değil mır' Niclıolas işaret edilen yere bakarak başıyla onayladı. Parbk tonlarda pembe-yeşıl arabasını nerede olsa tanırdı, bolas. İmkânsız," diye kekeledi. Bu baloya geç kalana ölmeyi tercih ederdi. Balo başlayalı çok o ld u. pugüne kadar böyiesine gösterişli bir başka araba görjnı, diye belirtti Perey. Benimkim de b u renklere palıyım. Nicholas ona korkunç bir bakış atarak, Bu tokafetafi,in yaşadığını biliyor muyuz? diye arkadaşına sordu Aklıma gelen kimse yok. dedi Fcrcy. Ahb, beki, bu dakika! Önünde durduğu evin kime ait olduğunu biliyorum sanırım. Ev genç Malory n in... adı neydi? Sen hıliyorsun. Senelerdir buralara uğramayan sersen değil de ötekisi işte, hani şıı kimsenin olamayacağı kadar iyi nişan- ( 1. Tamam buldum! Anthony, Ijjrd Anthony. Aman Tanrım! Sem onla kıskandırmayı düşünmüyor, değil mi? Sen bile bu adanda boy ölçüşemezsin, Nick." N ıclıolas cevap vermedi.yavaşça parktan çıktı ve sokağın karşısına geçti. Eğer arabanın sahibi Selena ise Nicholas ı nerede bulacağını biliyor olm alıydı, çünkü kulüpten çıkıp eve giderken hep bu yolu kullanırdı. Ne var ki Perey arabaya dikkat etmeseydi, kendisi de büyük olasılıkla fark etmeyip yanından geçip gidecekti. Ama şim di merakianmıştı. O ııu ıı geçm esini bekleyen Selena kapısı kapalı arabanın içinde mi oturuyordu? O kahrolası baloya gidecek birini bulam am ış ve tekrardan kendisinin eşlik etmesi konusunda ısrarcı m ı olacaktı? Anthony M alory yi tanıyor olması im kânsızdı. O ve ahbapları, sosyetede olup biten her şeye b urunlarını sokan serserilerdi ve tamamen farklı bir kulvardaydılar. N ich olas da kendince lekeli bir itibara sahipti fakat o bile bu serserilerle bir tutulamazdı. Am a ya b ir şekilde Anthony M alory ile tanışmışsa? Yine de Selena bu gece buraya gelmezdi. Shepford balosu vardı, son b ir aydır konuştuğu tek şey buydu. Peki ya buraya M alo ry ile buluşm ak için geldiyse? N ic holas sokağın ilerisin d e, yol kenarında durdu Perey pan ikle o n u takip etti. Sem buraya meydan okum an içuı getirm edim, b iliy o rsu n, dedi dürüstçe Perey. Aptalca hır şey yapm ayı aklından geçirm iyorsun, değil mi? 39

20 11u}Un u " ",m ^,VrcX l^ b f ın, ^ rt c J c. Evet, bu yu*. n ^ r i '. 1 tk.rm.5 o»*"*- B ır *»* h W h ^ ^ k v rk U dar b.r şcyfc fkci-ı g e n ^ T K, t,ucak Böylece ayn, A l* * * ' 5. aklin i» '»clcr gvfyor?* v oınku açıun kap. d.kkahni >rrmcö. jdhnım atarken vü «K " i nund' c ; zicrin i «; e cnru yüzüne götürm üştü ama., ' olu tanırdı. Boş-nunu saran, f c ^ ^ n n ^ u M e rin «f c gül t i m ortaya çiararak omuzlarından do kuluyor- ' gen çekilmişti Gül rengi? Bu o n u n reng, Bu renp. uzun «11ar önce herhangi b.r pişm anlık km kavbctnö masumiyetle bağdaştırırdı. Shepsfni g e n çli iic etkilemek istemiş olabileceğine! getirdi. sında duran adama doğru döndü ve işte o an N ic - Antbony MaJorv vi tanıdı. Bire b ir tan ışık lık la rı sına rağmen, kulupte sıkça gördüğü kadarıyla bu bakışı iyi biliyordu. Selena onu çekici b u lu rd u, bunu kabul etmek zorundaydı. Pekâlâ, bundan»çmona şans diliyordu. Malory, N ich o la s tan bile îuzmm bir bekârdı. Bu ışı de asla evliliğe götürem e- bunun farkında değil m iydi? M J «y - y kucaklayıp.rdından.«a h.zu b u crm oım Vrikmbku ızlctl. U acnndc u d c u vüuhbk o»- 1 J u g u n ı b ak ıb n a S c k.n ılc tu lu v. gnmryvccğ, açıta -R k ili. buna nc diyorsun?' Ptrey»uyla b.raa daha yaka r k e n rahatlara* tulde konujtu. "Leydi E. d c ijl mı>* -Evet ve araba bu yone doğru gelerek Percy bu Nulden J.ğcr şone (adıyorum. B u u bu.vd,k yap ve sapabtağm U d ır hızlı hiçimde koşeşn dönmesini engelle.' Saçmalama, nc sapacaksın?" Leydi E y i cvc götüreceğim. başka nc olabilir kı?" Nıcholas kıkırdadı. M aykır ı geçip onunla birlikte Park Laııc'e geri döneceğim. Orada karşıla bcm." Kahretsin, N ıckt diyerek haykırdı Percy. "Malors orada duruyor!" Evet ama koşarak sokak boyunca bcm kovalayamaz ya. değil mı? Bakarsın bundan keyif bile alabilir." "Yapma bunu. N ıck. N e var kı N icholas düşünecek halde değildi Hızlanarak sokağın karşısına geçti vc arabaya doğru surdu. Sokağı geçip yola doğru dönüş yaparken, ev ve arabanın um ortasına atıyla dalarak herkesi şaşırttı. B ir anlığına yavaşlayıp Selena yı kolundan y akaladı ve aniden atma çekn. H am lesinde başarılı olunca kendisiyle gurur duydu. A yık olsa bu kadarını yapamayabılırdı bile. Arkasındaki çığlıklara duydu fakat yine de yavaşlamadı. Atın üstündeki kadın ç ığ lık la r atmaya başladı ama onu sakinleştirebilm ek için beyaz ipek m end iliyle kadının ağzını kapadı, ardından da boyun bağıyla bileklerim bağladı. Selena o kadar çok hareket ediyordu kı onu düşüreceğinden endişe etti, bu yüzden u m önünde oturana kadar ko lunu büktü ve sonra pelerinin i vücuduna sıkıca doladı.

21 çuval p f c d 'ırdusuq* La-cV p d crkcn kik,,. ^, i* «r rx,j jn kimse gelmiyor, cvn^' K T o 'l 'n ' jrtin 'nıtı *»1 ellerde oldu. * 'u Ü ll n <tlun lx ^Uk S" er> P * ^ - ( v k n - " 1 N" ' d.u ın ı b iliy o r u m. S e- O " bcklcm dısıı, S - - ' P «çindc ohan*n î,>ni«cik jardire^ ' 7 (Vrc.val FVraval Aldcn sokağ,n s. : i c b C M # u la n k a ra n l ı k u k i yenni L d l H Huk?* p*rt l*1* l" 1,1 ^bobç» \ obı o b ı omzuna o m M U alıp cvc [ve Nk*0^ * onlan k P ld j fa r*lla>'an * %» U n e W ', Ç n ^ S r T n u ^ P ^ «* S c n m Jrdmdan bl e f c ^ ü n ben. unıdığ. anlamma geliyor.» N tc- 7 ^ -Şu ana kadar MaJorv yc benim ve bu hain in arkadaş olduğunu çoktan söylem iştir. IUyaptığını hali inanamıyorum. N ıck. Selena sem t i* letmeyecek. liyorum. Şimdi im bir arkadaş ol ve beni m erdıven- I çıkarken takıp et. böylece ben değerli bagajım ı yedirken birkaç ışık yakabılcsın." D uraksadı, o m zu n - ohçadan «arkan ayağa bakan uşağına s ırım. Gece ferimin hazırlanmasını söyle. Tyndale. O n dakika buradan girmek istiyorum. B iri gelirse de b ir saat thepford Dükü nün balosuna gitmek için ayrıld ığı-. efendim." «-ıcııuım. enlerden çikan Nicholas ı takıp eden uşağın ardından gelen Ptrcy şaşkınlıkla sordu: Gidecek -Elbcttc. diye cevapladı Nicholas. Gecenin gen kalanında dans etmek istiyorum." Sclcnanın ötkeden delirirken fırlatabileceği değeri, hiçbir şeyin olmadığın» emin olduktan sonr». üçuncu katla evin arkasında bulunan y»tak odasının önünde dntdu. Mem nuniyetle Tyndalce anahtar, getirmesin, emretti ve ardından Percy \c şömine ratında bulunan tenen genimesı için başıyla işaret verdi. U slu bir kız ol. utlun vc çok fazla gürültü yapma." H er zaman yaptığı şekilde sırtına sannıni biçimde dokundu. "Ç ığ lık atmaya başlar veya aptalca başka bir şey yapacak olursan, Tyndale durdurmak için müdahale etmek zorunda kalır. G elecek birkaç saati em inim kı yatağa bağlı halde geçirmek istemezsin." Seleııa y\ yatağa bırakmadan önce odadan çıkm ası için Percy ye işaret verdi. B ile k bağlanın gevşetip odadan aynldı ve h a tif b ir tık sesiyle kapıyı kilitledi Nicholas. Ağzındakini öyle ya da böyle çıkaracağını biliyordu ama burada olmayacağından sesini duymayacaktı. I ladi. Pcrcy. Baloda bana katılm ak istersen diye söylüyorum, yedek kıyafetim var." Percy; yatak odalarının olduğu ikin ci kata doğru N ıch o las ı takip ederken tereddütle kafasını salladı. Ben de g e le b ilirim tabii ama onun olmayacağı b ir baloya, senin neden gideceğini anlam ıyorum." E n ö n em li kısm ı da bu zaten." N icholas kıkırdadı. G e ld iğ im andan balodan aynlana kadar durm aksızın dans ettiğim i duym ayacaksa. Leydi E 'n in baloyu kaçırm asının ne anlam ı k a lır. *1

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ 1- Beni çok iyi tanımlıyor 2- Beni iyi tanımlıyor 3- Beni az çok iyi tanımlıyor 4- Beni pek tanımlamıyor 5- Beni zaman zaman hiç tanımlamıyor 6- Beni hiç tanımlamıyor

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu İgi ve ben Benim adım Flo ve benim küçük bir kız kardeşim var. Küçük kız kardeşim daha da küçükken ismini değiştirdi. Bir sabah kalktı ve artık kendi ismini kullanmıyordu. Bu çok kafa karıştırıcıydı. Yatağımda

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin

Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin Günler süren yağmurdan sonra bulutlar kayboldu. Güneş, ışıl ışıl yüzünü gösterdi. Yıkanan doğanın renklerine canlılık gelmişti. Ağaçlardan birinin kökünden kahverengi, pırıl pırıl bir şerit uzanıyordu.

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış MERAKLI KİTAPLAR 3. B A S I M Çocuklarla İlgili Her Türlü Faaliyette, Çocuğun Temel Yararı, Önceliklidir! 2 Süleyman Bulut Anne Ben Yapabilirim 4 Süleyman

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Helena S. Paige Çeviri Kübra Tekneci

Helena S. Paige Çeviri Kübra Tekneci Bir Kız Bara Girer Ve... Helena S. Paige Çeviri Kübra Tekneci 4 Bir Kız Bara Girer Ve... Bütün kadınlar bir iç çamaşırından çok fazla şey beklememeleri gerektiğini bilirler. Çok seksi olmak istiyorsanız,

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

MACERA AKADEMİSİ. Anneciğim ve Babacığım,

MACERA AKADEMİSİ. Anneciğim ve Babacığım, BARBAR YARATIKLAR İÇİN KURNAZLIK OKULU ZOR İŞÇİLER İÇİN BAŞKANLAR: SAYIN BAŞKÖTÜ KURT SAYIN KÜÇÜK KURT VE SAYIN BAĞIRTKAN KURT Lütfen lütfen lütfeeeen gelip buraya taşının, taşınacağınızı söylemiştiniz.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Bu testi yapın, kendinizi tanıyın!

Bu testi yapın, kendinizi tanıyın! Kendini Tanıma Testi Bu testi yapın, kendinizi tanıyın! İnsanlar sizin hakkınızda sandığınızdan farklı izlenimlere sahip olabilir. Gerçekten nasıl algılandığınızı siz de bilmek istemez misiniz? Bu teste

Detaylı

Engin arkadaşına uğrar, eve gelir duşunu alır ve salona gelir. İkizler onu salonda beklemektedirler.

Engin arkadaşına uğrar, eve gelir duşunu alır ve salona gelir. İkizler onu salonda beklemektedirler. ENGİN VE İKİZLER ALIŞ VERİŞTE Hastane... Dr. Gamze Hanım'ın odası, biraz önce bir ameliyattan çıkmıştır. Elini lavaboda yıkayarak koltuğuna oturur... bu arada telefon çalar... Gamze Hanım telefon açar.

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü Henry Winker İllüstrasyonlar: Scott Garrett Çeviri: Bengü Ayfer 4 GİRİŞ Bu sendeki kitaplar Dyslexie adındaki yazı fontu kullanılarak tasarlandı. Kendi de bir disleksik

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 168 SAYGI VE HÜRMET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 18 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Bahar Ateşi Evet! Hayır! Belki? Ne? Merhaba.

Bahar Ateşi Evet! Hayır! Belki? Ne? Merhaba. 1. Bölüm Bahar Ateşi Evet! Hayır! Belki? Ne? Merhaba. Bütün bu insanın kafasını şişiren karmaşa, çok ama çok masum bir günde başladı. O gün çok şirin, çok masumdu. O gün öyle muhteşem, öyle harika ve öyle

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A2 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 KARADENİZ TURU Metin Bey: Merhaba! Görevli: Merhaba efendim, buyurun! Nasıl yardımcı.(1)? Metin Bey: Ben bu yaz ailem ile bir tura çıkmak istiyorum. Bana

Detaylı

ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK

ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK Geçen gün amcam bize koca bir kutu çikolata getirmişti. Kutudaki çikolataların her biri, değişik renklerde parlak çikolata kâğıtlarına sarılıydı. Mmmh, sarı kâğıtlılar muzluydu,

Detaylı

Pirinç. Erkan. Pirinç (Garson taklidi yaparak) Sütlükahve söyleyen siz değil miydiniz? Erkan

Pirinç. Erkan. Pirinç (Garson taklidi yaparak) Sütlükahve söyleyen siz değil miydiniz? Erkan 1. Sahne (Koruluk. Uzaktan kuş cıvıltıları duyulmaktadır. Sahnenin solunda birbirine yakın iki ağaç. Ortadaki ağacın hemen yanında, önü sahneye dönük, uzun ayaklık üzerinde bir dürbün. Dürbünün arkasında

Detaylı

Kızım, evde köpek. bu köpeği eve? dedi. annesi. Zaten hep beni suçlarsın! dedi Cimcime. Mıyk! diye sızlandı köpek. Hemen gidecek bu köpek!

Kızım, evde köpek. bu köpeği eve? dedi. annesi. Zaten hep beni suçlarsın! dedi Cimcime. Mıyk! diye sızlandı köpek. Hemen gidecek bu köpek! Kızlar, ben geldim, dedi Gönül Hanım. Hav! Cimcime! Bu köpek nereden geldi? Sen zaten hiç köpek sevmiyorsun! dedi Cimcime. Evde köpeğin ne işi var? Miyav! Miyav! Miyav! diye ağladı kedi Köfte dığı odadan.

Detaylı

Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır

Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır 1. Bölüm Haydi Deniz Kıyısına! Şimdi okuyacağınız hikâye Limonlu Bayır Savaşı nın hikâyesidir. Diğer adıyla ona Akşam Yemeği Savaşları da diyebiliriz. Aslında Hayalet Avcıları III de diyebiliriz, ama açıkçası

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

YİNE YENİ KOMŞULAR. evine gidip Billy ile oynuyordu.

YİNE YENİ KOMŞULAR. evine gidip Billy ile oynuyordu. İÇİNDEKİLER Yine Yeni Komşular 7 Korsanlar Ninjalara Karşı 11 Akari 21 Tükürme Yarışı 31 Mahallede Huzursuzluk 39 Korsanların Yasaları 49 Yemek Çubukları ve Terli Ayaklar 56 Korsan Atlet 68 Titanların

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer,

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, DEŞŞET ORMANI, YARATIKKÖY Anneciğim ve Babacığım, Mektubunuzda sevgili bebeğinizin nasıl olduğunu sormuşsunuz, hımm? Ben gayet iyiyim, sormadığınız için

Detaylı

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Şizofreninin nasıl bir hastalık olduğu ve şizofrenlerin günlük hayatlarında neler yaşadığıyla ilgili bilmediğimiz birçok şey var.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Form no : Tarih : Bu anket hastalığınızı daha iyi anlayabilmek ve sizlere daha yararlı olabilmek için düzenlenmiştir. Lütfen olabildiğince nesnel (objektif) yanıtlamaya özen gösterin. Ankete kimliğinizi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Cadı böyle diyerek süpürgesine bindi. Daha yüz metre uçmadan. paldır küldür yere düştü. Ağaçtaki kargalar Gak gak diye güldüler.

Cadı böyle diyerek süpürgesine bindi. Daha yüz metre uçmadan. paldır küldür yere düştü. Ağaçtaki kargalar Gak gak diye güldüler. MASAL CADISI Masal Cadı sının canı sıkılıyordu. Ormandaki kulübesinde tek başına otururdu. Yıllardır insan yüzü görmemişti. Bu gidişle bütün yeteneklerim kaybolacak, diye düşünüyordu. Süpürgemle uçabileceğimi

Detaylı

GÜZELLER GÜZELİ BAYAN COONEY

GÜZELLER GÜZELİ BAYAN COONEY GÜZELLER GÜZELİ BAYAN COONEY Dan Gutman Resimleyen Jim Paillot Emma ya Öğle Yemeği Balık Pizza Browni Süt 6 7 8 İçindekiler 1. Ben Bir Dahiydim!... 11 2. Bayan Cooney Şahane Biri... 18 3. Büyük Kararım...

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Mucizeleri Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM Bu zamana kadarki okul hayatım boyunca birçok öğretmenim oldu. Şu an düşündüğüm zaman, aslında her birinden bir şeyler öğrendiğimi ve her birinin hayatımın şekillenmesinde azımsanmayacak

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR

CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR NEDEN SONUÇ / AMAÇ SONUÇ ANLAMLI CÜMLELER!!! Neden (gerekçe) ildire yargı gerçekleş iş ir yargıdır. Yıllar so ra o u gördüğü içi oldukça utlu şi di. Ürü az

Detaylı

meslek seçmişim kendime! Her gün dolaş dur! Masa başında çalışmaktan beter sıkıntıları var bu işin; yolculukların çilesi de işin cabası: Değiştirilen

meslek seçmişim kendime! Her gün dolaş dur! Masa başında çalışmaktan beter sıkıntıları var bu işin; yolculukların çilesi de işin cabası: Değiştirilen meslek seçmişim kendime! Her gün dolaş dur! Masa başında çalışmaktan beter sıkıntıları var bu işin; yolculukların çilesi de işin cabası: Değiştirilen trenler, kaçırılan bağlantı noktaları, ne zaman yeneceği

Detaylı

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı.

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. ÇAYLAK Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. Alt katta genel tıbbi muayene ve müdahaleleri yapılıyordu. Bekleme salonu ve küçük bir de laboratuar vardı. Orta katta diş kliniği ve ikinci bir muayene

Detaylı

Herkes Birisi Herhangi Biri Hiç Kimse

Herkes Birisi Herhangi Biri Hiç Kimse Gösterdim Gördü anlamına gelmez Söyledim Duydu anlamına gelmez Duydu Doğru anladı anlamına gelmez Anladı Hak verdi anlamına gelmez Hak verdi İnandı anlamına gelmez İnandı Uyguladı anlamına gelmez Uyguladı

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÖZEL GÜNLER Aşağıdaki önemli günlerden

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ALBERT EİNSTEİN HAYATI

ALBERT EİNSTEİN HAYATI ALBERT EİNSTEİN HAYATI Albert Einstein!"#$ Albert Einstein 14 Mart 1879 da Almanya nın Ulm kasabasında dünyaya geldi. Babası Hermann Einstein ve amcası Jakob bir elektrik şirketi kurdular. Annesi Pauline

Detaylı

Jiggy kahramanımızın asıl adı değil, lakabıdır. Ve kıpır kıpır, yerinde duramayan anlamına gelmektedir.

Jiggy kahramanımızın asıl adı değil, lakabıdır. Ve kıpır kıpır, yerinde duramayan anlamına gelmektedir. Çeviri Deniz Hüsrev Jiggy kahramanımızın asıl adı değil, lakabıdır. Ve kıpır kıpır, yerinde duramayan anlamına gelmektedir. 5 6 BİRİNCİ BÖLÜM Hayatınızı elinizden alınıp klozete atılmış, ardından da üzerine

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Güzel Kraliçe Ester

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Güzel Kraliçe Ester Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Güzel Kraliçe Ester Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Güzel Kraliçe Ester

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Güzel Kraliçe Ester Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Güzel Kraliçe Ester Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

Hayata dair küçük notlar

Hayata dair küçük notlar Hayata dair küçük notlar İlk önce sen merhaba- de. Olanaklarının altında yaşa. Sık sık -teşekkür ederim- de. Bir müzik aleti çalmayı öğren. Herhangi bir konuda öğretmenlik yap, herhangi bir konuda öğrenci

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI

TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI TAVŞANCIK A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRIZI Güneşli bir günün sabahında, Geyikçik uyandı ve o gün en yakın arkadaşı Tavşancık ın doğum günü olduğunu hatırladı. Tavşancık arkadaşlarına her zaman yardımcı oluyor, ben

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08 Söz Dinlemeyen Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır? Çocuklarda zaman zaman anne-babalarının sözünü dinlememe kendi bildiklerini okuma davranışları görülebiliyor. Bu söz dinlememe durumu ile anne-babalar

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 163 FEDAKÂRLIK VE DUYARLILIK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 09 1 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni SINIRLAR VE DİSİPLİN Biraz düşünelim... Alışverişe gittiniz; her zaman akıllı ve anlayışlı olan oğlunuz istediği oyuncağı alamayacağınızı söylediğinizde

Detaylı

Jamie Foxx J

Jamie Foxx J Jamie Foxx J - - - - - - - - - - - - - 62 Corinne Foxx 63 Biz müzik ve sinemayı bir araya getiren bir aileyiz. Babam hem eğitimli bir müzisyen hem de bir oyuncu. Gerçekten çok şanslıyım! Corinne Foxx Jamie

Detaylı

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz.

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz. KİŞİNİN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİ Her insanın vücut yapısı nasıl ki her spora uygun değilse, her insanın çeşitli özellikleri de onun her türlü girişim i yapmasına uygun değildir. Bir başka deyişle, kişinin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Çok çok eski zamanlarda, var varken, yok yokken ahmak bir kurt, kapana yakalanmış. Kapana yakalanan

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı