<_ <_

... ~ i,...,.,' eo. '-. ".." Z<ı-fÖpl.Goı.oT_

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... ~... -..i,...,.,' eo. '-. ".." Z<ı-fÖpl.Goı.oT_"

Transkript

1

2 H;pp<>d_ i "',..."ı..., ı..-.r...,..;ı.... If.) i '-I A".."ı... ~s..r;""""' "-'... ı..ı.."v..-/_.ıı.-fwi><_<o ILOO ıı...li~ Edmn. ı...ı..ı.._ i MMdı ıoı. ısll.~ rt-om.'uj 7l-7 "","om.,, 1J.6J.7 (ok.)... T",ıoo ı C<TAWCLlE ~tıı.ı:;l l ı;xiı' &ln(j.\"..., c--.ı-. "'" B..-~ I~_M _... T_... ~ i,...,.,' eo. '-. ".." Z<ı-fÖpl.Goı.oT_... M~_ I ""+"~ ' ~... ~"" r",,ı. '" ~.ı.;ı.,.,,,ojl.o,, ~,,"{1.,,, " >I... T... i... ~ I., 17, "" "... )l. 'il. I. II, 60-6:'..,.r. 90)." T.c. Kiki,.. T."... a.ı...ı... ~ """,v..j,. tu,.. M... C_ >i... ~ ~<ft...,m..",.,!(colj...dt.._ s.."...,!(c"""""a"'"..j.ii... TopI.""s...,. MO",, ' i.,..,. p.ı." ı~...ı",~ M '..ım, ı....w.i ~MM""".., Til'".. ı.ı... [.mm M_I M"",.. <ft._-ı bi4_..., K...,.. T."... a.ı..,, ' oj' M n ı.. r.. _ ı:..- ~ "'... i '~!(T""" M""-1!(c.ı..,uN T_. MdI!, M",_" ı... " IM...ı..ır..- M,... Mo.ıo,ı.ti' I...-..JM... <ft--/~"'- r... r... lo. ".10, LI. ",ll >oj.ıs. u,.n.)ci. ıı, jj,)<i ~... Jd... " tu.,~... ss. s4. 17, 'ii. S. M<IIi s..-"w!)ol... "" :u.,.,.. >i... I ",.. -..I,.ı.", ~ PM-.ii",... T.k Eoio ' ol ~ ır.. F.. ~ M... ~,o.ı...ı n.cı....!(,ı,.ı."'" I...-..J x'" HoIdJ"" ""'.,,,..., Dot-! G-, "..... nı.. f.oojoc.o ~ c..s;, K. ",.... "'~... _ A ı.-. I.<okia«S.... I... x.... A,.,. V"i,üo K.ı.ı., _ M;,... ' A;ı..; V... M...ı.p. Ho"";. A",; T... r"'... ı'... _ ~-,

3 lçindu:i LER i CU.W F.Krs );ATAlOG i ı:.tt,ıl061!1:.\ );.ki... lo.. " Sı' )'''ll..., "'-,.1-<." n. _...,"<1. ~"" C.ı.....,,... ll_i~. -- ~.. ~o--ı,... iaorioi _.In io"~..j"'i'_... T_ A. \,f,<+., "' Di--ı.... $<-I,U..,-",,",,,~ ö.ı.-.n",i. "'..,..., ~.I~. ('...,,'..., ı.:lo.a , ",,,,_ ~.i);ı; ofa-iul..,._ 'I,.w... ~ Tlo _of '~'"~ I n.f'i<-..ilo.-,.... _, J<"' ,ı n..ııı.,...so-" oı..... II'lLd.. r.ı..~,'"'' lıı.o.-.l,50-'l'....- ııı... ",",,.ı.. -,... iili ' ıborll$i 11o ',,", "'_.,~ 6.iU"11.",~.,._"" ~_of,ı"_,,...'i'"" _, " " " '"..m.. _..,_... 1,n OIIl_'nJ A'..,..ı.".... Toribol r. ~.. "ı.., ",~. ",ım-".ı.~.,.. '71 1ı,:+_ " NI I'oo ı... Şooı,u... v.,.ı., _ I,_..J.~ rtı,...,"",_' ;" A'..,.ı-,. '~, i.-..c-...j,...,.. GindT... ~çı.pı.. _~ı... f""'ll''"''..... :w,.</.~h"'*? Hı ''"''_lt't Çili,;ı. ı:~ oı.,ı....,... ı , "1'</""""",...,*""..J "'+ '''I rtj-._. ı-... Dioln... opı.. _..J"",,"',~ "n-" ı.., '" '" ıs ı

4 ATMEYDANI'NDA ILK OSMAN lı SERGİ BİNAS I VE MiMAR BQURGEQI S - PARV I LıtE- MQNTA ı ll ş BIRılCı THE FIRST OTTm.. IAN EX HIBITION BUILDING IN An. IEYDANI AND THE COLLABORATION OF ARCHITECTS BOURGEO ı S - PARV ILLtE - :.o,iontani Nurcan Yazıcı 19. ~uty,ı bu'un d.ıny>d> uı,,,ı.unıı K'fl'I<rIn.lUKfIlm d,l' bo, don<nwj". I )ı.;nya f... rt.n. lı1ı.ult..,..,. Strplo.r ra d... ujlun )Ck,1d. Sa...,.i s..-g,kri obnk,.n,mb..." bu «k,nl,klo.r,n koi<.nind< 'kari pnıim... 1'".ımn,..!". Strp. ı... "'vrup.>'d. 18. yu_y,lon "",Lmnd.ı ulu'" boru"" kllçuk OIç.kl, oi... k ı..ıı.m", 19. y;,.)"hn on.u"n,!.n,,,n"" o.. m.nh Dolni'n;n de.i,h,i oldu~u ulu","',," f... rl" h'i'n< dönuımuıjo:...ı".' liunlord.»n'yi,..,ko,." ",;,nk,inin y:ın,,ın kul,,;,,~»n"...,k,i Jo KJi.. l~k bulujm,,~... glk,.)'nı um",d. kui[u,d ilniıimi n..!l.nd,~ı u l uıı"...".l,nl., "'. mu)[n" Ili,,nloınd, u.. <imlnin "'""'... Iı")"uıımı ii...,in< ku'lubn.n bu...gılmkn ilki ulu.. 1 bı:ıı-uıı. 1~8'de".. II.. Clwnp dr l>bn dı. öıd oia,n ınt>- «Iıim bo, I<T bo... und. dıunılrnmi.. IIÇ "'" >Çık IUI." >«gi I:ıu)"k il" ""mu),u,. li"nu p<k çı:ıiı "T "kıp «mitı".' Ilk bu,...k oiç<ku u"'ıb ınp. ıssı lond.. s..-g"rd" (Şek. ı ). Bu >«g..ı..ı "",n horçolı. ulu...,... I<'S' d.ıkfllrnmiı- bur.llııd. >unumlınn }'>II,ndı,:an.a...p bo... L... yı.. dı iilkdrt kiıkiim... mi"".ı kımlıkl<tini "'"nur' \".ıı... ıı!ırd". 18H Dublın Buyiik En dii..,i Stııi';' r-:... "m StrgiJi P.l,iı Strgi'; I.ond n Suplı P.", Strgı'i, 1873 Vi)-.n. Strı;ı'; ]>.,. StTı;. 1"3 Ch",'8" St,!!,,; p"i. Strgi.i bu yu_y.kb du.. nkn<n ulu,i. n,.....,tikrd<n N.ıı...ıı, (Şok. 2. ). 4),' 19, ~u.~,ı.ı. d" nk... n bu "'rı;iı.rk ".. rı;i ınınl"lııv k", "mı or"p ~.kmıı"" s..n.>~i """rimi '0["',, mu... nd"lı8in ıü...ı."", "I"""iı-ic yu.~,ıın ı<rı;i bin... nlayıı,nd.. mü"'n. di.ıık iltılnil y>f'ıı.. pullilc}'" ı"ıl.nm,ı"" Bu bi,..4, ı.adro: ıc;nddıi <1Y'Y' >«ı'i<<ii<)'<1>. >ynı =nd,,... hı<ki y.ır.ı.. ı.mı..ı.,ıyd,rilmı! müı...ı.,jık boıu4n... k dı.. nımı.... bol".....ı,nd. ")'<nı bi. mi"""i umınedm. pn;;n,h"yaçiı"... «np >'<1K<k.d<nıi~.k konıotılbiyorılıo boıulı... ihi ~ """ı... prıi If... k.. yu.,..,ii"...p biıulı" IIÇIn "Jl'In dılı"", bo, '."lmı...m..j". 19. yüıyıl,n mi""ri,k on..mınd...!j'<çm[1 mi TIı< 19"'«nful'}'... p<nn<i in.. hi<" i"'...ı.. ı... bi"en,...,... Id """'"',...ıd. GIoı..J..."..., ı... <am< '" bo: k_n ao Woıid F.ı", 1..."""1 Esh.ı...ıoru.,or..ı...rd on 'M' in[..,.""' Indu><,ul Esh,b"""',...,,.he """ of com... 1 ınôl.."'... TIıt.. hobiıion, com_ncal in bropo: in I... 18'" «n'",y"'" na'ion.ı b<ı...ı. rrlo'ivdy...ıla onk, from dk mid.l~ «n,ul'}'... rd.,hcy<vol>al i"", iıı- 1<In"",",1 hi.. of ",hich,h. Onom.n S..,... p.>tl ' Iıp>rı from prod"""ofindu"l'}'.nd com"",,,,. WOlk. of rul,"ı<.nd.11.."i< in[rodocal fo.ndicn«' in,... hibi,ion~,hey ı<,va!.. in1<,n.. ioaai '''-nu in,..hich <ul'u,,1 comm"n",..,ion " '0< c... bli>hcd. B.ocd "",... uni «..." of pmdu"""n.,!ı.c Il... <ın< of,... hıbı, ion. "... nı...ı ın ım in P.ri." Chomp ıl< M.", in.n nhlbiıion build.",.....,» sp«ıf'".ıly dnı.pxd /or.h" 1'""1""". The uhibıı:ioııı.,.hido ı...c.ı /or ıhltt.ı.y.. "'»...ddy p:ıpu4. Th"... ioiıo...d by... of Ol... hibı,ion.. ' TIıt Il... ı...,..aır IR- '<mıtion.ol uhibi,... n.. G..., Eshibo,... of i~i iıı i.<ındon ( F"ııı- i ~ subo«ıum< LO... Gıt" E..hibıı_. n~ııılı<r of Olhe' in,..."""i.. hij:,;ı_..."ual; '1"" fnıaı... d"pl.~ of,!ı.c" cııh,b"ion~..."""... i..-.! 'o p<n<n<,htır <ul,u... ı.nd,!'chi[ecıunl id<n,,,',,.hroush,hei, "",in.. h;bi..ion buiı.ıing~ Til< Grc.l, Indu","1 bhlbi.ion of 1853 lo DuWin,.n. Ne'" York ~:ı:hibi,ion.,ii< ]>"i, bhibi,,,,,, " 185S.,... 1.OrUIO<ı E.hibi,ion" 1862,,... ""i, E..hibi,ion" 1867.,... Vicnn. F.:ıı hibi.ion of ısn,... p.,;, ü' hibıtion" i 889.,... Ch ""li" bh ibo"on of i ıı9 3 nd,... ]>.. " Es hibıı... of 1900 ~.""",,_ of,... in..,,,,,ion.ıl.. hibot_, hdd during,ı.. ccn'ury i~ q... ion ( F"ıp.!.,). 4 ~ i ıon of"ahibn_ """"«1U"'"....,..ı OUt of d... hibiı... ı..ı.ı in ı!ı.c I'J" "",u'y. followi",,ı.. on... of mg-... i'" in,ı.,..f,c'i'ituth of,ı.,. ındu.. n.ı RnoIııuon. ı!ı.c...._ of.n ahiboıion buıld.ng \ıı:ıpn 'o 8"... pro.ı... of

5 ş.ı..., ını Lo.*.$npL u,...ı_ u.,,-.n. "'-'t' " _s...~...,,,,,,), '... ' ~.. ı.ı 11\. eı,...ı_o."ıı...ı.n. c-r" ' rı. s...ı-... "",i ai:.,ml."n (';I.nlond",lm"., <ı,lımini iç<r<n bu durum,..dm: «rgi bin.l"ı için d"ıı dön,ın", diger mim.. i M... kk.; için do: pdidi. 8u dorınn ><q;i bon.!.nnın b:nd,k.i do:... "nın bi. ~ 0111>1>0 li"r<k,,u,,, lıiiyuk bo. ~ içinde. lılcrlo:.ı.k." oi11\;1).n rı"" bo""i." itknimi.. i... "",kı, '...,,1 iıkvi olm... g<r<b:n, içindeki "ılı.. ii.iinkrini öne: ~,h,, mu"n uu.lı ı.l"",b-.d..,' J!.ı,tb bir &:yi"",.. knik )'On,lıkk. nri<.",,"'1.. rnp:ia h.aıı... ""miı- yu')"1 >njiktınin ıum ih <1Iginttring. nı...: bu,ld ingı= bojo:fl...ı '"" mrrdy.. vat... of di.pi.~, bu,.1,., 'ngin«'ing lo"",, dr<...ı wiıı. hi,,arici.. """,,,ııion. In f.." d~ng buildinp ofl"",..«ı..."',,,""'... ıth h... <OKume<" mki <una\! dcn.nı!. w.,houı pn>d"",ng _."h"ccıgr<"' would bo." -.ını< <kfln i,,,,,, of,he:... hlbi,ion buildıns'. Thi' «>nd""",,.. tı;.:h in",hn the:... in.i oll"'lt.",mıcc'u"i,,,,nd. in,he:.",hi"", ıur.ıl... ing"'.he: 19'" MlOUrr. i' nlid '"" only ior uhibıoion $<l.: ı m ı.ı...ı..ıı.w.. s..sı" O. Alı-o.I, n.g'_ ~'_"'""'Y"""""l. 1_ 1"".. ı [)~.. [.u.ı-,,tu U A_n.Cı, f. N... ~... ın

6 $ok.) iiii P"ı.ı:..p.ı O... I~.,.,I.1.. (i_ {ıl f i, Nn. V..t., lro'). flt,h.,;..,,'io _ını lj... _n.(i... ~' i ı<... v..t.,lr7).,i",mını yaıuo.. n bu mim.,ikr. içıııdd.ilrnlrn.;ol ktndil.. i!ı;,,.ıfı;, orunı; oiı"uıl..,d" P.,i> S<rgi,i') ı. b.ı.tby.on,ii.oç,., "".ı<rıı bin.l... mn rom "", b"ii""'1 ülkı:kru. ulu",1 paryonwını ku...ı: kendi minu.rikrini IUnm. ımklnı bul -ıbnl". Aynn bu scııi1k. &ıı'nın ııryo.n,ali.. ~i""" _...mkr... 1Un mimari ö<ndı:krd< ~Jmıttır. 8" ""8'krin o.m..nlı Ik>ini'ndtki ilk~i 186.l yılı...ı. j".nbul'd. ",11.n Sergı, Umuml "1'.111.' Ilk Tiirk fu. buıldin" bu, for ",h,,,.",hl'«1."1 pro<i""" of,ı.. p<riod..,,-dı' Alıhough ıı.... hibi,io" ""ildin" of,hi. p<rio<! """'ıd,mm.. I, " h_ b<en pı" of,ı.. ""ltlbi,ion.,ı..y """"'Mı... «<01"1<.1,ı..: impmolon of. I.ıgt.ı.p.",,,,,n, IUIR: of,;mpiıt OS<""ı:u_ buıldin" ı1u. _.. in no...,. r<i<nnı. Lo ıı...ı aıtı,.nı;.ı..y... in<d fm fıtım hig/tlıglwı", ıı.. if<mj,ı..,. h"" (in di'm... It.,h "... «I<1>,Wly.!ıd. prim.,), fun<tiort.' In "''''',,,<>nı. <mbkın..., in «,m, of,ı..i, [<chnkal in..,... ŞA. ~ ~s..p.i (1...,._.'''... Iıı!.Z. I<ooMl~ r. ~ ı.-ı.. bhıı..ı..ıli61 (L'_.' O\PrLI [1161. No>,",i).

7 n oi.ral,,"'mbrubokak b.. "''tide. maç. ulun,,, ıçi...ı. bu ~nd"ıu cl>oomik.ıo,umd.n byn.kl.n." ~,ka,,,nı.,ı ı 0...,,1, ekonomi';"in ><>nı"i'''''' '''''ri' "u""k ve ""I." o;ö<üm... ",. OIko:.k "m,1m "",nk,;n koji,. çqi'." fıp."nnı jirn>cl iim.kinin """"lannı '<>f'" ctmc:k. boıat,ı, olon"n idılllmd"... k 1I1IX'yb. ~,Im.o.. pbnw.m.ı... n boı >ergi. ıa>afu "''''''pi'doki """ulk,ir.ıltrı f.,khd". Sctıin i n o.m..... hrkonomı,;y\c birebo, bo".""ı, oidu~"n"n <ıl... ml, giiı.t<r' ını' iı< I<'ti org.ınin.yon """'i'<oiının b.ım. dön.:min ~hlı)'c "uın M"... r. Foııll"ı,n,n ",.itil"""ldi,." S<rıi kom "..; r,.ım... nd. H.ricÔ\'< ''l'if.,ç,.. K.lmillky. Med,. ; \"111 uııuıd.ın I>:uım Iky. "cım. m".. qon. Şchrnn,n i &.vn Pı.. iii Mod;..ı \"~kcı,..,., d.>hiı...ı,kn ilk f'y,'rniiıl'm... n "'K' Ii<tıdi... nl".' Bu i>imlt.... ndo, 18SS p,,;, Scrgi,;'ndı:k, o.m.nlı kmi""i Kımil iky,k nl61 Lor.ln SeT,;'nd<k, Oom.ınlı komi..,; N..,m lity öft """"yimk,c.. hip kı,ik'd i, S<rpnin k uruloı,-c o;ıl'ım... >I,,,m beli,k,.n 61 m...lde lik SCT ' Umumi,; o..m.:.ı N,... m""mc>i 22 "'"lık 1862'de,.,...4n...'1'''... ıı.ınd.n Ôii«. 30 K" 'de de ~,Inu.._ ol un. ",nlcn""'ll ı..kk,...ı.. biıp... mı... i bi, boldi,i yı' ywıluım'ım. " sc<gi On<ı:. '''''';I.ı bo.gbn"lı... k, "1~.. 1 bo- Y"''' duıo"ul""'i.ll><"l k A.,up> ' d,ın!i<"milruk,.ni......ı,ı oıiı "",k ı "",'c.k.k,in y... 1ı ""'''*' duıuniik". h.>" r."'ncı h"iı"""ı.<:ı d. açtlm,ı"" " Sergi i(in gdccck Cj),.n,n Ôl><C iııı ıonk d""",knmc.; li"i'<hiı; duı"n«<iyk s.r1,,".hm>'" ı.ıc,.ı.n '...ı.. ki H.rbiy<.rnbı " ndı br, do... IJ "I...,ti"," s...p~ U muljlj~ O>ııunl iç,n ~ii bi,... "",Itme )"ri "'... ti", D.t.. öne. du.<ılltnmij... ~ "ı.,,ı,...,"'p' lmir I)'n "''ti binoj.",n.....ı,lmil. "'Tk""" ii.unk"n,.,....ı.."''!j i bin.ı.b".ı. ÔI><,n "ı,,-.n mi",-"i <>erl«olm"i'"'' ı nı LonJ.. So,!;,j için ini' <d ikn Cry>"1 r,ıoc< p.,,, Stıpıi'ndck, Endii..,; s...<:ı~,. Gü""l 5.",,<1 5.ı<:ı)",~ M.k,,,,, G.ın ioi bu ko.rudık, ön<~1 örn<ilrnl". SeT i Umum l 1 o....ı iç.n """ mc'",," )'>1,,10.. b.ohl""ı- -_Iw... rıel<bikıı... cbrıô\'<'; ~... yınıcolun""'t ise dt...,.,,(ıd cbniı<'.ı. bu 'I<... it!, bi, m.ı.iw, munl.ib buı.,ıu,..".,.. k ymodm., cl:poı"l"'" infl.. nd.n b.oıı. çı'" "" imk:'n h ı ",. FI,n«!i ~ "kd...,.ni bi, bi".."n in",,,n. ko.., "«ilmij<l', Mu.... F",I Plt> h.>ı!<ınh&ı ndı ojuımru"n """'i.yonl. )'Cniden "'" olunm..".. kan,,..tlkn "rı:' bi",,,n,n m... n.. " nın. ırrpy; Funlrnlrn.ı....acak ıkçckrdcn k.ı.,,,l.tnobolc«il bch.. ıilmoı: Undi,;",n de d.>h,i OI.:JUt" bi, ku mp>try-. olu"",,,!., ok... bo... "'n In~' b",tq,,,,lm,,,'" S«g,nı" -... r, ~,k I:..,...ı.- inl;u.r I!"",kli oici.ttuod.". piilcn. inedenen m.ı.. lıoiknkn licım"km V.lodc Sul"n :. ı.k rcbi bi"ı'~indı:ki... bu iı için ")~un g<>tulmuı' u,," ])i... n)"/u'nd. II, M. hm",1 Tiiıbt.l "i.. "nd.ki V.Lıd< Mck,.br n;n bıi>ç<'i",k 'y" bi, ıır;r bt",,,,..".1""". bu bi",,,,n.ı.. )'lk,lm.pp Ç.. I'Y'" 0..,ion,.nd I'<fk<.i"g,II< m'gn,fk.",,<<i,he" ""pt<!,... hibi.io".,.he.., _b of.",hi,<c.u«.hem.. lv<> b<c'rn< ilc"" af d ıipby. In.he proc... ın.. «>m_...ı ",i,h ılı< P"i. b ı"bi.,... af >pa" from m.ı.in h,booion ı...,ld'''p' I'U'''''I'''. ing "",n,,1cı tı.d.he OJ'PO"ıınity af oloblıu.ing,her.-... JUVil""'.ınd ı hcıdır prncn.inı; 'hn,... n.",h,m: ı w.. 1 """. '.. n'... ~ f""he._. ",h.",ur.ı pı-ojurn.b.. <...-.d to,he 0,.. ""1,,, pm;!ilcc."", af,he -.ı; '... -.tc li'" c,,"ut<j.. f"" af.hi... h,bi.ion. Th.c Ar"... npk of rl.o<.. hi!';, ion, in,he O.""".n Sı. ıc I,,he S<rgi'; Umumi, Oomın l (O ııurnın PUbI" lıhibo... ı "",,,.,ı in ı.. ınbu l in 1863.'... bly dttl".,ı... he ;,"' iu. r.n.,ht ot,.'''m< of,hı> uh,biuofl ".., 'o de,,,,i,.. CL.. p<ebic"" af.be Ot.""",n «<>0..."1.nd "lc<k f'o"ibic """'_i ı...c.ı on ",h.. rould be inf.c,...ı rrom ıhı <e<>n<>mic <orw;i,,-. of,he roun"y: Dnigncd wi,h....'" to ı.ı.""ry,he qu.h"... nı;< ıod pı-i<c of ı;ooj. m. "uf... m«l in.be ""'''''r. dct<~ mine,he p<eblcm, ef,he pmdlk<n..nd...'inj,he """...,(u! on<>,.h".. hiboo"", ".., di"'... (<um iu Eun:ıp<'" p«d«... LOt<. The _ ""'if>c... indic.,ion of.he cıh,boıion' dım' <on n«t... h,be O"... n.."'..."r ~.he 'PI"""'''''''' af ıhen />i,n",.. efa"""", Mu... r. F..,I r...'"."'head of.he RtgoIni..,"'" <urmniıı«of.he.,hibi.ion.' The mcmbe.. of,he cı.h,bi.ion <Om m ı"«i""ludcd Kım il lky (P""",'" di,«_of,he Min'",~ offo<c,~n... fi...). Nu'm iky (mcmbt, af.be s.rpn:mc cou n<il). r,.{«. Sc.--P.r.. (Undcn<CrttIrJ" afe... nno,") and AS"on ~/'cndi (,be Il", """"Mud,,,, ı O be i""ı.ıded in... COUn<iL af.\i,,,... ro).. "''''''''8,he... K.I",il licy.nci Na,m Iky... 1>0...'Cd..,he Ot."""n comm,,,,,,,, en,n.ht P"i. F..h,bi.ion af 18SS.nd,ht London bh,bn_ af I!l6Z. tc>f>«""'iy' h.d prc.""i> "p<'icn«. T'" 61 i,.m.""tl.; u", ~.,.i ; 0.-.,,; N;~.. "'''~'''''' (br ı... ~). "-h,,,h dcfıncd ıbe "","iut"'" ınd "-orki"s prir><ıpk> of,be.. hoboo... l",bi ;ıi>cı:i on 21 o..:tmhc, 1862." P....n ıh,.. on )o ~, 1862 n o:ıij'",.ı _lu.."" porlı:.. hrd 'o afjcr ;nfoo... ion.ı.ou..he "fk""""s uhibn"",," W"ııh "r..."" 0 iı> ot;«.iv<.,he.. h,bit"",... iniıiallr.n...,ı "', n"ion ıı... 10: Iıowcvc,. I""... ming.hlt.he """,'I)'i.",....ı mxh,,,,,ry ınd <quip"",'" 'o'" brough, from f.uropc """, ı.ı i"""'" ".. rul. it... ubst<j.. ndl' "",,,.,ı. u >om< ro",,,, I"~.,,1(''''''.'... II." A "n~,.... """..at ".be mılıury... hou.., ol Suk...ı."", Squ... fo.1ot<.ınd "'lp"iu,he itatu.t.., _Id'" dt>pl;ıyod... he.. hibition." T'" "'''lx af.be nhibition r-n!. ıign,flc.nt pr<>hlcm iu..he SeT i Umu ml i o.m ı n;, In,he pı<vion. im""n."ion.ı... hih,,,o,,.. "1""'".. him"", bui~!i"b'" h.cl bc<n con",,,,,,d,.he... kı of.",lri.«,urc hoj b<c" cq... lly impor.. n. li.he.ıi>pl.o)'cd,,<n,~ Oy«>! p.ıx.: buik foo,he london bhibo,... '"

8 mani obrok kul!>nılm." düıiinulmuı'ilr." A",..ı, bu... ını. )"<I<rli g<1m<) ~,:<~i dilıunubd:. Suı...",hm«M.yd.:ı.nı nd. )~ni bi. bin. ini" N ilm",i brarl'i""lm ' lrı. s.rg' bin." ~in bu ın<y<i:ın ı n >«iiı"",.i,=, '<llcpk b.~i.n.bili. O""dikle j<h,in bu do""m.kki ın., k... i nok"" bu,»ij". Hippodrom. A'm<),ı.nı ya d. Su l.. n.hm<1 M.).l.nı ol.rak,.nın,n bu.bn. ıu,~i I".nbulu nun en g<niı "" O>m.nlı ı.,.nbulu nun d. m<)-d'n odl)"l... mn,ı.nm,n iılcv.d I"C >Çık.ı.mJ" (Şe k. 5). Bu ~n..,n dön.md. bokım". kalm.. m.,.,~"",n 0.. m.nlı ıx. k.i nin olumlu ya J. olum",.,oplu <ıkinlikle.i", "h"" oimuım,. Birçok... y Jilgünü (>Ü nneı.,,"iilik) ve kud. m»' bu...j. y::ıpllmlj. ' opiu.~.. k!.nm.i..,n "",kinı bı.ı,.." OL muı' ii. M.hmud dönemindr bir 'ür<...«;.. bm.1>nl oi... k d. kun,nılmı!; (d.k.,lerde!ujkın,opi.ndl~,.çık.bn olmuı: adın. urgun Oi... k " koı,.,ul.n. d,iı O) n.n.n bir "",)-d.n oimul'u,. SuI.. n,hm<1 Mord.nı. bii'iin bu çoi.: iıhlili*i i'< g<. niı "'iı k. ı.n oim.,,)"ı. )~ni y:opılacok... <gi bin"m. uygun bi. "",ktn wnm.kıod" (Şek. 6). Ön ",,,,,klenle de...,pk, ~in dovi oi".k j<hi,lerin en mc:ıirıi bxıumbn.. çil"'i)ıi'. An ",k.. rgi biıu.l:ı.rı. iıg'l mikkri konumı.,. b.oglı oi... k UlUn.il.. hl"ı oi.m.mlll,rd" Lond... S<rgioi ~in H),k P.rI:"ta ini' edilmiı oi.ı n C')">!>I P.I... prd".briko }'Ön"mk iim:ild i~ i ~in.ıökük... k bı.ı...ı", "ıınmıııı, P"i, S<rgi,i"ndeki Endu",i Sı.. yı. _.. ki "'rgıknl. dt dt~iııi' ik... k kull.n,lmlı: 1862'J. Londra K<n.in!:,,,,, C.m.nJ. "'i'!'" ><rgide i><. önce kılı., bi, mü.e oim»1 'ıiiı;; "ükn bin. IOnn yık""lml)",. S.rgi.i Umum; i O.nun; bın. of as ".. Il LO d Pıl... of lnju,ıry. P.I."" of Fi"" A,,,,nd M"'nine C.llery b<ıil, for,hı: r.,i, F.ıı~ib;,ioo of 185, set prr«<km in,hi. rrg.ırd. Th< «;'tingbı.ıiwinl!' W<f< ı""ic... N for Sergi ; Umuml i O,ın.nl.nd,hı: <ol'>i<",ı;'" of;l """, building"''' dtcmrd n«cı;",)" on ti.e grounj, th hi lı: """'" of ıhı: c%;,ıing buik!ing> ıh".",ing 'o mind ho,"< btm in;p««d. none ıh.. "..,.ui.. bk for,hı:,, <n, h.. b<cn Kkn,i!ıN. lı has thu> b<cn d«i<kd,h..,hı: «ın>tru<tioo of,... buiiding i. ıh. ""Ir ıolu,ioo: " P... i<kj 1». M "r. hz'l P. ı.tı.,hı: n... <oınmi,,;'" J«idrd ıh..,ht: <0>, of,ht: pl.n""j exhib;tion buiiding rouw br <ompen..,cd for br,ht: ~*f<' rol kcın from ın.. i,iı"",. comp'nr ıhoı indutkd Mu"r.. Fuıl Pa,h.,, as.".bli.ht:j.nd tl.. do""jon ıo c<>i\"''''',... ".hi b;.ioo buiijing... mad. Sinee i' w» n««..,)",,,,«<, thı: <%hib"ioo bı.ıikling in on... wiıh ',n "i"'",""""ndıng.~ : tht: prof><rıy na. 1(, ıht: S.. "",i.l.. n VoliJe Sul.. n Schoı>!,..:lS fuunj,ui.. bk." lı W~.1.., d,<id.d th.. o.. p... ".. hibiıioo bu;wing "".,W br buiı, in,hı: ganlon of \ '.Iıdt Sclıool nn,,ht: T_b ofsul.. n ~ı.hmud II "" D".. nyu/u.nd,h" thı: ui"ing building w<ıuld br lcp< in ı.oc ' ro br med" Çarf'f ' o.m.ni (O ııom.n B... ı)... H"",,,~,. bıing ıh",hi. "'nuc "".,Id"", wffı<e. tn. «ın"uı<'ion of o ""w booıild ıng.. Sul'an.hm<1 Scju'f< "~op<cd. The.. i«ıion o(,hi. p'... ılcul" public "lu'''' for ılı<.. Mbitioo building cın lı<.",ibu,cd 'o.,, <nl,.. _,. Fir>dy. Sul.. n.hm.. Scju..... rvd.. ıhr crnı«of,n. d'r during,hi, peıiod. Al", known.. HirpoJ"""" o< Aı"",)<l.nı. Sulı.noh,,..., Scju.", w:..,hr btg<.. ot..,, o i l.1ık,, ithin,ı,....11, of I... nbul. lı " 0'.1'" fo"',ion.!.nd op<n.pı.cr tlut..., rccogni«d., 'publi< "lu... in Oııorn.:ın t".nbul (Rg. 5). Alıhough iı ".., I.. gd)" n<glecın in,h" period in q"""ion. iı W~ """",ht:k<s the "'g< ul"'" whi<h «ti«of f..voc:ı.bk ond un("u",1ık _LO!...,nl> of,iır Otı_.n S"" hod ı.hn pl:ıc<. Ap.'" (rom nmne'oiı> imprr~, I «...""",la «'",u,,",i.ioo. """i."",),nd ""kb... ıio<ı~ publi< upri'ings ond demon"',"ion, h.d.. hn pi",e,n...: u...!., milicl'y,niningground for. p<riod during ılır.. ign of~hh. ınod ii. i' ".,.110 an...,... ht:... ıh.: public gath.:rrd.luring Jiwırouı cvrnı<. Furth.:,mor<... h.: n'm< Hippodromc o< A''''''yJ.nl impli«!. iı h.j..,n ils ı.tı.:o... of... nd ti'" (jr<.-.d) V'''''~ Wi,h i" mol'i putpoor fo""'''''''li,y.nd Op<n 'PK<. Sulıan.h""" Scju.t<" ı=>"nıcd,h.: pc,fr<:, >'<:nu< (o<,ht: """... hibition building (Fig. 6). In I""vı.:;.ı, in«,narioru].. hibi,ion.,h.: «nı«of ın. ci,i.. ".,t<" «i«ıed.. ıh.: ;dt,] ',n '" ş.~. S S<,.>ı..:....,..."ı.., ıs. H. u;...ı""u.ı "."'n. ı~... ~ın~ 11J- S M..."ı.nı!>.b.,ı.. "ı."",_ ($. H. rj«-./~.. ı.ı,.."'... i~... l ır!).

9 Şol.... -,.ı-... s...,.. u, 0-.01'.,. ",W....,. ı.;, ı,_ln. r...,)....,..,...ol.... E", s..p..u-.; 0...'" '... '" (I<,... ~,i...,ft bu...,.. ini"..ı,ı... 1<.>."'. ""ildıkwft ""'''' blki 01 _Ju",niil""""j oi"",lıd". E... önccoindtjujun"ı.n \'.I~ ılı M,kı,ı.rn'n b.ıı.ç<>indt inl"..ıılmıı oı.ayjı b l"" oiql bd,,,,ilmı,,i. "<><:ık aç, l.,... lond> kurulon bu ppı. K<'iici bu- ı.... ol... Ju",nccsi)'" inl"..ı, l m" oim.tlıd". N... k,m t M'kXrsı-i Um"mHO<ınani ı...."mn kaldınınw. ",r.do"", ıı<lmi}'i. s.,'iii bi,..,ın," h ld ır,i"",,", v< <nh,, "'" bu ".-..lı 'nf'...ııı"",ı" olon 81b-, s.",... 1.ı...;y...ndt kııiluıll",uıru b.u... ılm'ş: bu ııi<. Blb-ı 5tr...t.rn.ı...;,. bım"yonu,.w,nd gund<rilc" Ni",*" K.ır. ı;or<""'lcndi. nlmi"i. S.'III-i Um\l m l ı Oı.m. nl"nl" ıı<1«,k. )11 k... ı.. k.ij, nı.,...ıı..ıılinın un"m y< [nvı~ li)"p'n bulunmuj y< bi... ""'" mhıın,n IUkli i..",mi}'"." A<><:ık birun'n... WıI",lm..ıI~I. en.l bı. ~,i d,h.,,,,,",,u, o!j"8".nloı.1rn.ık... dır y'lı ~,nd> pp,hn bi. )II"l"")ıı p yllınJ.... açıl... plonl.fwi ""I'l" gund<ril<nk qy.nın SUL. uruhınrj M<y<hnl nj.ki Sc-rgi ' o...nl'dr.. n,im y< '... ıbı ",r.do... ıı<lmij[i. " V. pın,".. rgij<n hrmrn "",rı yı k ılm."ıp Iıd:leıılm<>inin.. btbi ilc. ",,'lmay'p.ıdr hbn m.ollo.. n bi.....w.. bu...ıa dq>oi.onm'jolmuı 01"",1..1". Çi,imk.i Öf><rdrn h..,.w.m., oi,n...-gl biru>ın,n in}1>ll.\ı "".r. ':"11 p,}'. M,... " s.,.. r K,,,,rk!ky. E",mi.n '" Oppm"'im'w oiupn bo. jlrkcc< 1..,1c cdilmi}'i. ~ ı ><vlrtin,-ı,...lo"run i'. '... yılın ıktııaı m,nu.i dıızmi iı;i... bo dmomık miin.kı"/1çık.k"i"...,.,...,,,,ni) k i"'ı.,.k y.p,,"idıtı bil i n""k,rj i. lll&) y'lı I>ıl'nd.ı. Suluruhm<! M.,..unı nıı... inf'''''' NttıM"1 oi.ın S.'S~i Umum~ı Oı.m.nl bo",,"".n ",,.,.fının.ı.". "",Im",,", için ç.lıı""i" b.ııjı" l m", kaldırıml... n dil"n' leıımni ik i!ıili 'ıj<mk. Tıcaret N<um:i.. rıf...w, y"ruıii~ """. " ıntı.. _... ki ""'jinl.ınj....-gl Için 'h>m,,)ui... /Or,... cııhibiıiom.. I-I-.:-va..ı.pcn.ıing "",hri.loc.,ion.,... buıld.n~ h.ı.d no< """ p"'... &ı,ı. in H,u. PUL /or ılır Lonılorı bhibo,,,,,, <ıl 1851.,,... C'l"'.ı I'ıloı:... prcfobric;"rj """"U«. I'.... di'''lcmblrd.nd _J (rom ıh.. lo<oı... n..buıldi~ ıl... ",...,.ı.. ıiıc: P..J.tt<ıl l ndu.. 'Y in r'" I'>ri. f... /ııb.o_ ol 1ır;5... ".ınofomvd.>nd _sed /or lubo<qum'.. hıbı,ion. nı. bmijing.... hich """...ı,... cıch~ biı... op<ı>«!.. London', K<n>ıns,,,,, G.nIrrı in in"ı.ılly... i...,ı... pmrunrn<... nı buıı... ~. 11y ıiımoiı.ı...ı. I, «<m. p<»>ibk,h.. dr",... ı....ı.ru- ın <Ot..." <I.Iır s.,rgi.i Umuınl~ Oı.mmi bui ld,ng..,hi.i'",,,,,,. h. y<"ıt<. ıı.. bu,ldı~... corı<idrrı:ı.l p<.""'... lı cd ti... 1ud it iı«n buiı. in ıı.. ",nirrı <ıl\ '.Iıdc: sı:hool iı would h... """iı>«! ını.n. T1w:.. luı ""..."ue,..ı ın,ı..,notldk <ıl.n ııp<n 'i"'«.,hi.""ildin, "... d.rıı>«!,,,,"i""".y. In rx.. in Arnı i'" mu. ol <Jımiıwı", i... Sorgi-O Um~mi i Oom.>nl buıld.nk "''''' ro "" for.. lı ~ dı- cıdc:d,h..,... uhibi,iorı building """Id br ıkmo!im.nd,ı,..."bbiı: 'O'OU ı.ı br u...ı i n ıhr i"~i s... ıjı.rı bu 11<11 lig. ""hi< h... ili unıkr """""".-. i'\i",*", K.ıf,... orı-...ı bt","'illb-, s.... bu,ld'nl"""'''''''''''' ro """,pin.,h"... lı "... J", ık<ijrj,h..,ı,.. S.'IIı i Umumi-i Oı.m,nl..-ould be: «"""ro by... fouo.,, ins monıh.ınd ıiuı iu Ioc.. iorı..""id be: orpn,...ı...ı ı..-.jw: drınaı-.ıl,ng,... ım...ı... okr <ıli<> ıidır,~ ~ II""""". ~ >«m.,lut f.. from bı:ı~..".,...ı" """',,... buıld i ng «n"lnn in,.ıc, ror.. k,,, 'no<her re", ıı...ı "".""'ı..,...,ıdc:ncr In early ıiıc: i.. m, LO... ' Lo,... Hhibot"", pünnn /or 1 S6~ in Pın... = Lo bı: ~.nd "'Vni..-d ıı ı'" s.,rgi.i Q,m.nl in s.,l... "'h... Squ.",:u T'" "ruoid gooj... '",,<>ml"'... LUr """" 'i... loııgc. "'hi<h Hploı",.. -!oy dı< buijd.~.. ~ no< dnnoi..ı..j ımmrduıdr.f. '",ı.... hibo,""'. Thı:,ı... ln.. of,he:,.. hibi,"", buıldıng"... J", {,...ı in..ı. '"'ncr.nd [he: ron>ını.-ıion... ron'noc' N '0 """'paı»",hı,... u com""""" of Mu...r. fu. ı P... F-I)'prun pı,m..ı. K...ı.!ky. En",.. n.nd Opr<nhı:ım. ~ lı i. k"""'n,h.. in i... <h.ngi,,!;.",hi'.. ı".. l <>nk. <ıl,he: I?" <ı,"ıu.~.,ı.. oit'ı<iııl bu'ld'npol ı ı..... w<" conı......ı br... n. <ıll)uım...,_. Um"m;"; o...nl buildıng Tı.. ""'il""''''' <ıl,he: Sc-rg~i ro,,,,,,,,nc..j.. s.,1,anah,... Sq... ln '''Ir 1863: hnd><>pin& ıırorl -..- undc-rukm.nd,ı.....ı...-;ı./k."""11<"""" \

10 "'''ifttiyi<: fesvi)~ kılın,n kaldırıml."n m.mf, k'j~i en,, li...kn dili, f.zl.,",mu! oldugu belirtilmiı: "",,"ki f,rkm S"I.. n,hm<d M<yd.nı nıbki ba-" m.h,lktin,..v;)<.iyk p'" ""Htm y'pılm"ınd.n ka),n.kbr.dıg,ı ifade ojilmij';r. ıı S<rgi. ",ılm." planlan,n R.:ı.m.ounın birinei giinün< )~iı'.irik",.miı. JoI:u' Siin g«ikm,yk. 28 Şuba, ıune ",ılahil mijli,. Serginin R.m,..".)'mm JoI:m"I><u sunii ohn Cuma gun"... ıldıaı dönemin g>.~,krinje bdi«ilmiı,i,. '" Yab>neı b"llmcll.. için 'rrı bir bin. ınf' "dilmij. ne,); bu ülkelere.. h<i. ojilen kısım. um,nındı "m;ınıl.n.amadı~ı için 1.5 ~ godkm<)'k. l3 Ni»n IU.f«... ılmıı'"', Sundo, Lond... Pori, '. Viy'n' d.n g<kn.k, ve m.ki""k<k.ynıtütde )di ürünkr l<ılıi' cdılmiı,ir.u o.m,nlı Dc. k" h[lki,~1 uluslı",r"ı.. rgi. k<de. m"",il"lnl ker.di.i h!)ll.. ken. Sergi i Umuml~ O"",nfnin y>b.iki h"lımcılmnın OO,iin m».. fl,nnın 0.. m,nlı De"ı"i.. nfınd,n bıııl,nm,! oim.. 1 dikh[ ı;ckki. di'." Sergid< imp>r::ı[<>riugun deaiıik bölg.ı.ri...kn gı:ıi,il.n kık"';n ü..,ind, ü.ün "'ılıi, oj il mil,i., Sergikn«<k m.u.. için...'up.. d.ki Drn<kkr<k oldugu gibi J3 'yıı p>")'on h:ızırlınmlj. 'yrı bir gu«1.:"",rb, bölümü oluımrulmuj[u<. Sergi<!< «ıj-i,..ıiknkr..."nd. "" ı;<nij J'" "rım iiriinbine.ynlmı!"'. Madendlik,.. n~i. d.ri,.~ç iık'i y.nınd. müzik okrk,i. giy im '... eı)"' I..., el iıkri.1u lı. k i li m gii>i u 'ii nk, de "rgiknmij,i,." T"I'bpl H.. in.. i'nde bulun.n gerd.nlık. brq. hikzik. kemer... nk, "'rı;"". kıl",. m'jnpı. y.. ı.. kımı gihi de~rli milcevı-.:,k, "e... y en"i'" d. bi, dal", içind. I<'giknmiı'i,. '"... yrk. inıa>' model ve ",imkri," h.. hl.m... bol" «.ımk,. Y'''' de,..n. gr::ıvür, fol<>t... r. b.ı.sk~ ki"p. diı Dr""kkıi. dönemin.. n... 1 ure'imkrini SUnm." ",,,ınd.n önemlidir." SergiJe Su ı,.n... hm«l C.mii yöniindeki k",ımd. Hıçlik bi,..!on gü«1..""br için.yrılını, olup bu...,ı... rgi k""n di~r ij<iinb" kıyasi oim.k1> bi~ik«. lı... n.".,i..im... ıuboy. ).. g,lıboy. ""imb v< bu ıiirdcki <$<rk«)'cr 1"<,ilmij,i,." Su k",rnj... <giknenk,.,,,md..n ka)'ı!..1<8<'»rı.. csc,i' A. P=iooi'nin iki,"iuboy> ublonıdu,. Bunlardan ı,wıbul koh,"<krinden hirini ko<ıu..ıinen "bkıd..ön pbn d... rıkıı ve beyu.. hlı)'l. y.jlı bir Türk. cn<rjik oi."k "'n lındırılmlj ı;<rw; bir ad,mın h'jlsınd, Q(u,m.k[adır... s"kin bi, biçim<l< n.rgik içmebedirk,..: P""iooi'nin di~<r ",luoo )'LI.. bio."ııd.ı iı< Surn:... I.yı nın ı«:ınbul'dan YOL',ıkııı be <imknmij[i" ".\'iikk yükknmiı <k,.. krin d... kıvrımlı bir yoid.n!"çiıler; görülınek,edi" H.. Y:lJ,",in.i).",n oiuta_ m<<:ikll hbb.ı.lık ı-.:r yeri 'ıhmıı'ır. E,krin dıt>rı).. >Çı],n kı "mb"ııd.ı. bpıbrd. penee"'knk biiyiileyi"; bor kadın i.teyiti g[ubu "'nlı,iı;ckkl'< ben><y<n «nglrenk f.,rate örtiilü y>j' ""Humm.Iıınd. p>rıld,)".n gözkrk ",hk"n ~nkri lukıılarıyl>,",mek,..ıi,..." Bu iki "biod.n ".. liikk ikinci.inln unden,k"" by,h< Minimf of Comme..."!n,uMequcn' rorrcspond.necs. i[ "... noı..ı,h.. moı or th idcw. l k,,~ r::ıııgcd by,he commi.. ion fo,,ı-.... hihi,ion "'", high<',h,n,n,;cil".. d.nd,h.,,he diff",,"'e had "emm«l from.,ı-.: ". "ngement of «r.. in neighbourhood. in Sultonoh""" Squ,,...ı>d,h, impkınent1tion of.balu"...ı,: " "The ahibition.. ~ nor rompk[..ı on ıı-.: ılıy ofi.. projrc[' ed opening (,h. fo... d.y of,he R.mad.n). nd foilowing. <k I.y of nin< d'j~. i' "''-' rın.lly in.usu".. d on 28 Febnı.I)' Tı-.: ncv.~p:ıp<" :ınnounc..ı tl", [ ı-.:.. lıibition... opencd on. Frid~. on,ı-.: 9'" d.y ofr.. n.,hn,"... "p""" building "''-' "on"" "oj for foreigıt f"rti<if""'" ı.o.....,. '-'.hi. "'ing w noı flni.ı...ı of!,imc. i, w:>.open..ı,momh,r.d h>.lfl".. of! 13 Ap<il Hete. tool nd m""hine "i,'ing from London. P"i nd V'ı<nru... re.ıhibit..ı.!onpide toor ıo..ı """n<o,p.>"""... hhough tı-.: Oıtam.n Sm. hod ı;. n.",..ı in own f"ni<ip"ion in tı-.: in"rn.. ion.l.. hibition. it [001< p.>". iı i, inıe.. sting to <>orc ıhn.11 <xpenditu... of f0reign... p."icip"ing in the Sergi i Umumi'; O"".nl "'.. fo n.rıc..ı by,ı-.: O"om.n S... ı. Mon:,h,n iı<m, broughı from,-:ıriou. region. of,he Empin:,,"'er. dispb)<'d in the e.hibi,ion, Simil.. to tı-.: e..mpb in Europe. 13 diff.r<n[ p.>.ilion. "... de,igncd for [hı: itcm, on di.pby.nd. "p""c Ane "IS "",ıion "'.. <n:...ı.... mong,he item. On di.pı.y gri<ui,u... 1 prod"'t!,,"'el'<.ik. c"..ı [hc I'rge".sp>«... p.>" from it<m. of mining. ;ndu".,.. btı-.:,.nd... OO<I..'Ork. mu';':.1 in"rumen<" h.ndi<nf"... < pel<,.nd kilim..-erı:.1"" <.<hibit<d. " Pm:iom j<"'dkl)' :ınd obje<:" p"...,,,d., ıı-.: T"I'bpl P'I"e.,,,,lı "' rı«:kı..:.~ brood.ej. bn<ekt>, beh rombs..is"<i<'.,woo:l. jug... r.d wri'ing ""', wc«>.i'".howc...ı ı-.:", ın,di.pla,. <obı...'" Fu"ı-..,ınote. ıncıdd,.nd d"wings of """"''''tion. r peneil sk."... r.d p.>intings, alligr.phics. dnwings,.ng""ing>. phoı:ognph. '-' "'d! as H.mpl.. of ",inıing. boo4.nd bir.d inss ""I'<.igıtif~n, in,,"h, of den>o",."ting tı-.:."i"it: producu ol,ı-.: period." In the.xhibıtion. m,1i h,ii in ıı-.. di...,ion of Suı,.noh""" Mosque "... n:.. rved ro' ı;ne.rn:.1,lıoııgh tı-.: i.. m. di!pi')<,d her<... rı: f.,... r in number com potı:<!,o [ı-.: ",h<ı prod",ı.. tı-.: >rı Of e>liigr>phy. dr>.wings, li'o«n:oioı.ı p.>i"tings.m ",ı-..,.imil....",.kı... t<.tıow...ı in,hi. sce'ion.'"... moog tı-.: obje<:«di.play«! in thi. "'",ion, 'ıhc m"" noıı:woııhy,,'oi'k of.,,... ıı-.:,"'o... ««01- o,,, p.>;nfins< by Pıniosi. In,he fo", one.,,-hi<h depiı:,.. <ofko p.>rioı: in ı... nbul.... n old Turk 'l""ıing. ıuro.n.r.d..-mı< b.. rd iı... d in,he lo«ground OCIOS. from. young. eneıgeti< m.n.. :rı-.: <>'ımly.mt>ke n.<giloh... Prı:ıioıi. ",ı-.:,... rrolour bı."" [he Jep>rıu'" of ıı-.: Sur.. Ai,)"' {F..,. «"ion... ith tı-.. gif... nnu.jly "nt to M... nd Medi", by '"

11 Pm;""i yi ",Iuboy> n""ml.,ı..."nj. ılk ""r' )'<lk,'i'di&1 bilınm<kı«l". rrn"o,rj'< nkıp oix.k dc~rd< n"eknm bi. "'ıl'.,.i,~ P,."VLP;"... Monun;... f,nclın ppıl.uı.8<f. brr OukUnI'd", M. de: ı...ıuy nın bı. FU''''dc!"I"'i' ç;. wnk... ıubı;.p bi. Il>ı.bo>;uk flıu.. in" lonu «Iina>.~.ı. bu.. d... rgıkn<nk,."njıd". G. H,inde'; ni..."hi,j. Wıu. "" ),<n..;en kıyafetk.inı.,.mlılgı o;<k id kokhı)'>ll" y a,...ı.. ı..ı...b Kon...,nopoIı.. in Gend Bi. GOru,,"I". r. Iı.ıwıı.. Ça<l'''- Toph.>n< üm;,n;n u... Bıt liopı Gô-... ii... Bu",,' d. B" Ra... "kt'mı G"...,ın B... ıı kon... lu bt}..ı Iulıoy:ı..:ıiık»" "Tknmiı.i.. "Y'KOI.\I.rııIouc. ni" I>ıb.. k, "kni~"..ı. )",ii~'*' kuçuk ~~,~Ii ç.' lı...,..~ ik Oum..., 11, Emıcnı bı. "n"çı... fınj... ~ıı.n Y'&Iıboy:o 'Gd«<iıni k.....,.. ÇlI''''' Tii""ı)",')', lon.. «lınen.ı.,:...,.ı.ıo....ı. ",..ı..., Lı...ıo...ında... ilo:n<n ","I m in >n><...ı.. OOI"nm.k.. d". B.. "Lınn )"111 "... F...,,,ı~ mım.. Ikn.; "n""ı... ıtnuıl in. inp«ı,ı..:.k olın.nl",,1 bi. iml"'''' KIIl"k f>p",ının..." "" gôı'iinuıunu "c«" ıııim..; proı<,i... dt bu''''!.)'c'"... ilmiı';... Sergı.i Umuml 1 O"".ni.,in uç cil, IWlndc bı. 'LP... if... ı.,... lm.1 "" bu..,,{...,... >«gl iı;ın d..,...1.uı "'...{ dukkınında»t.1" ",n"i"",l'u." so. kon,,,.....p... if... moı. bu.ı...mdc: bi. '"T ı.:..'.lof;" flk.inın m<vnıt ol..." ",,,lnj.n d,kl<.. Ç<kiddır, Sergi yu".,il~l. "" d'i",j. bü)'.k ",' gonnıııı;,r, Se'gıni n "fılııı biuu Subn "bduwi. " fınj.n )..,.Imıı, Mu" Hı... i 1...,1 p... bırçuo. dc>kı.nlnın",.ı.. bulunju&" "i"... Abdulızi. don... ı.:...ı.. K'l'l'1 gn.mi, V<... gıın,.k. ru P'!'''''' (k... ı ; olan qi sinıı, mık.ır rubek bul~n- ""*" ıçın d~)~.ulm~j, bdli ",nler l.od,nl"".ıiı,,, «I,lmil' tı - Komıu ılk.-dcn.. ;ıı.. d'ıı",bn b<n;ok.i)... çi.."iyi pındı. ~z.c", I>ı ~nbul. Jl<lmıı... rıı...nn b.. m d. "rı')'< bu rııl ijc:i ".,... iı"'" Scrp~ Umum;" o.m..ni"nın butun... fl.ı."nın.!ltiı kı ; ~1ı.~1 '''''p komtcrn... fınol.n U<l'ı..." pun' ı.nm,~...,k..'iidcn.kk «Iılen Jl<lıc. m.",fl.ı.nn ı..1', bı" ni lı..,ıı.).. bikc.k mık.. rd. kolı...d,ki {, rk H.. ıl'ic'jc" ~mil'i... T.ıhi. «Iikn ".(Inlni" bıi>yuk bi. k"mı uıılm,ı' tır.- Bı. kısmı d. podiıa/ı "" dc>in,..-.fınoı....."n alınmıı' LLL ~ s.ıp k..ponolık.. n """ra )""l'ıml,,,,,,,... bı. bıı.ıu"". dılı kalın >«si q)",,"ın Joe lu{u P.l.t.1"rn "" Çarp.mbo gıınirri miiuy<dnınin rıpıl>c.p bd""lml,,,,. ~ ")~... " 'Si k.. pondık... onra Se'lli.ı Umum~i O.m.nl ),< ",.up. f,brik.ı. ttnolııı ı;örıd<rilmi.,.nnk ",,,Lımayıp <kk lajm,1 oi.ın."... I',"" H... ı... i edilni'nden' ojrncn:k..ı..,~.ı..."..'n """"lıni oi>n 'ikl )'U" )<'Imiı bı. bın dokoan bı. kunı",,, ~t.lı)'<... al,,,... ",,"tml... oı... ll) ul!unun dwıly""..... klcdılmc<inc kora. """Imiı'ı. " Scrgı-i Umuml i 0"" ı.,." y.ı..n<ı ı.:.."hmeıl... açık,he s.,ı",,).... The Ioıd«l.-,,,ıcı, f"",hrough. n.rrow... n dcrıns...ı. Compc;"'; of PCOPIı: of 'II'F'.nol kınol. curi' OIlH..,..,.ı bb:k.,ht... on.ht...ı.. oi.ht hou... Iu. oprn i"" P""P oi...,.,..n ghn«..,ht f""c"'to,- up ro,ı.. "~.",hedoon...ı in,he.. ı...ıo.,.,., ,h '1" du, 'l"rkk "nde,... h,lı< )...ıım.ko (,~i l.) d.'i"'d """.,ht r. ~, I du"eu.ıu) 'ı,.'... mble mul'i-<<>io.ırtdljo,.'m. : lı iı k""",n.iu. l"'"kuu.ıy.1ı< _ond one of,jı.c two fwn'in" piıad P...,n,Jı.c fl... nk '''"'''''fl...,.e«oiotı. JW"'<f',,_her work, ı...,.,1d,..al,he Pm.oı"... ocobo... -n.c ıbn... Shop'I"'U\,cd b)o PictrolP... Monu"i ( ). ii... d "".ıuwıngjı.c mad< during. mp.".ı...r<.. M. dt ı... y'... "'''''1''''. 1"1.. "ng of ' li'jlbı"uk' (i."lu lı.)... ~ 100.mong.Jı.c """ko dl>pl.y<ıl in,hi.!«tion. "I""" ironı Mon... ıı..ndni,,nıı",u"" tdh"o.. of h... "tlc... >POD>.nd.. n... ry... u... fo...,e«oiotı... Iy. " GentnI V... of Con"""lnopIc: I'~~u. Ib... ;.",. c-... y"j of M""'I",,: A V... of,ht Bo.phoru~.nJ Sun... in Bu... CH'I R.mıd.n NıgI,,; ".. '" ""008,Jı.c I"ın""&,, di,. pio)'od,n <ht uh"""on. In..ı.ıııioo.\i.,~bndo<ıc<', lııı.o.. v"f'h.. "h... ii mı... nd ıı rrobı cd. "n Ai icpy on Tu.kcr Sı""",ı Lo Con".,.., '"' f,,,... """,«I 1,' :on Armcni.n.n"... m«! O"m... ~i,jı.c..-oıb,how<--.ı«l in,ht fo"".,.. h,ll. "i"" from ıha<. r "nch. ",h~ tcc' Hmri A.. «>ınc R<"';I'... hi'«'u... 1 proı«. ık...,.. inı.ht <1'0"'_''''''.nJ,'ıcwof. """",men,,1 i...,w <ını<'.u... Lo bt bu i k,... i.. d.. dtd."""",,jı.c work. d..p..ycd in ılı"... A,h~... ıuj oo'ı< pnntcd for the Snp-, Umu",l i o.m." nol.hi... n... 1 "......ı. noilıbic for I"'~,h... in,ı.. bibliopolic.ı.hop... "hin,ı.. uhibi,"",," n.. ma'" u.1 of,he hi!>""", i.,1uıt. ın"iguını;. for it... n hibıııon C>"~\I< during. hi,...ıy pcnod. Thı.. h ibı,"""......cd<'ol\~...,.. "",.. "hın,ı.. E"'I"I< :uııi.ı.-d. i... nıcd ııcc-uliy by Sulu" "ı. d"lı.i', ı.. OJ><nlnl of.ı.... h,bı,ion i"d.. dcd.jı.c [r,pıun Khcd,,~ lim.il Po.ıı... 11" nume""" higlı ",i<..ırıci. l ~ Sulun "bdiil"i.,,,,,red,lı< czhibı."", for "".. Iy ioıı. Iıou" :uıd «'<"ntd,jı.c IOIkwo'jnK da)'." Tl>< <ft(~ Lu... ı.,.... md... ir... con~ fo(i h"".nj e<n....ı..~~ """".Jlııc.tcd Lo knuk,iıı.on. " l'umc""" '''''0<> {rom ncıg/ıbou""fi """"..nd from.bo.:tnlllod«l,,, I".nbııl "" ii«,ı.. d,<pi;ıy.nol thc forciı;n f'«".oo..'cj g... intc.. " in,he.. hibi,"",," lt... pbnntd.iu,.11,ht '0'" ofsergh Umum; ' Oom:ı"i..... Id bt... to,-,ı.. "'li"'1... ion comıuı~ ın ""<lun,,, for,ht m'ran«fen;~, Lin«,he pn><...ı. {rom,hecııhibı-..,.,. only ~ for flfıh of.jı.c apmıcı.,ı.. dıffn.. cnc. w;\' J>IO"ııkd for by ı ht T... ""y_ ~ " Lı... pı>i""" ol,jı.c ahibıt«l PrUJ""" w;\'...ı.ı. "" ",m"nıng por'''" w.. PU~ '"

12 obı dı bunhnn...ı..:., I>Ç ulnoldu!".. ~; II'".. d, cd,i... mdij". In&,I,=. F.."",..., ". u"u'y'.ı.ı... n>un -ıcu.kı.. mui... kık "'!lil" ı..."lm"hrd".. ın. "'lli 1", )'O"und.n ıy" 01, ,nm,Şı.rd". T.m,nu. ~86)',. hl""l.n "'lli y:ıkhı'k beı ıl'...,k blm,ı'" ad.. "y"'ctçi "",f,n dın... ilml,,,,." 0t.. 18S1 londr. s.,rgi,; cl. ).. khı,k beı ay aç,k hlm,ı S ki!,,."f,ndın.ıy:ım cd,lmi,: 18SS P. n. St'1'oi.... nı_n 6.S "Y'I',k blm,ı '" S.ı ki"... f,n,b"... ilmi!,,,:' IIS,\-IIS-t y,ıun"". N... " lmmi,obn... IS.S "Yaçok bl... u... mu' ",rp. yu.,.,. Iın... uıun Iii", oo;ok blın "ıı'oi oi...!'u. St.p ı Umuml i o..n.nl ;ç,n ıidıimknn, oo;olma" phnla lun \1"he fp"< geç baılad,~. bin. inıo,ma _radan Ura..., "ldi,i....,im oi.",k k"," in... "" yuıufil klus;;'".. rginin de k'ım ""!ol'i> ınl.!,lmıkud". St'lll bln."n," inp"n. 12 "",Iık IU2'dc batl>nd",. k'ı,n k... u... lw1ull'mn:ı k.. "n 'S Jilnde.. mamlınd'ı' bil,n_k,..!,,:' St", duıtnkn... iı;in Ii'ilimkrin r;ok k... oü.ro. ba~," '" "'1' m""",i" dc dılıi ıı... rı, ku"n. bu,.bik I, k k", n&-n r;ok k,.. bi. ",.ro. ı."nld i li.nı..,ıı...ı.:,..!". "okb!,k L,S "1 pbi bi. ıii.ro ml.ılun ic1"gi ı.... '" k,ı... ımıne '4mm O>m:onJo ",1,'.. ki.nnd.n """'lun ic1"gi ~nmı..i, doku< Kun v<ikrncyk dc açılmıı oua. iıj<nn.. mldıj;ınd.ın h,.jı yiimuld;;,;;";; go<ıc" _lıw". St"i i Umu'nH Chm.nl bin."n,n mim"ı.&,n, "ugu"" ;çdckor:ı..)'o"unu iı< uon P.. vıllo!c yopmııu,. " Y.. illili ad, geç<n t>çilneil bır;.ım dc Mon,..,; Efondi'd"," ıı.:..ı'ji"'ol" pori.ı fraruoı mima, II<ıurgroi. " (IS21_laM) 19. yu.yılı" ikinc; ~... nd.ı I "...ı.ul'da f.ı.ıl,)'<' pt""",,,i'. Done",," pytnlırın. dıön... i bd,"ıloncdc"...!ot«ii<ıurgo:oi. oi.nk gtçm mi... '. ı86j '.rıhli "'ıı' lu.kk,nd.ıki )"Yınd.ı. _ Möo,..II<ıu'F"''' bu çıl'... one"';""" dc ba".. lırı)'b ""n"ıda.mk,yk<.. nın m,ı mim.rdır._ ıeklindc "n",i"." Mimarın. H.rbil'" N... mı k.pıı, 'i< ikı )"nınd.ki w,kkık II&ili oi.rak ad,...:rilmek...ıi,." llu i.im, cltv,inin ik,me,glh oi.nk )"pılm,! en buyuk ı.ıu" oi.n 'i< l1168'de <om""b"." Bcp."hki Fuad P;t}i K_tı 'n,n (M.h)'< 1\=",,1 bupınku ı.o. l'..;ucıhk F.k;;I,.. ol} ""m'" oia.. k da bılın"",k,..!"." II<ıurgtOi.. 1S67 Pu" Snpoi ndt Oı.manlı...,ı""",.hn... nd..!" '" ><rp.,in'".. ıtuun r...!oııd.. Osmanı, 'r>."" i m ı i k,,,mda. -C..."ri<f..., L""",fyaI.a' b.ı.fi'ıı.ı" nd.ı -",.,. Sın.. I... ik ilg>li bı, ç.ı,ı' nu..,nmuı'u,." S<rgı. i Umu ml i Qım..,ı k'l"ndık.. n _n. ttnt!i gtç.nknkn ödulkndıriknk,..."nd. mim>r 1I<ıurgwi. d... rdır v< ltendi.ine dow"rku dcr«e Meddi)': Nil'"' "". ilmiı,i,." Seıı"; Umuml i o.m.nl'nin dtkon.)'o"unu yopm'ı oi.n Pmilik (18J(l_188S). h<ykd ""imi..ım,,, delora,ör. ",ra..,k.. ıu'çı..'" mi... obnk b.ry<tini... rdıırmiiı bi. F"'... eh.sed by,ii< SUL,,",nd,ii< Sı:.m.'" The form.ıi,n. _n,.. k.ıod.ftc1',ii< ahibiı"",.ndcd p",d.iıncd dul,he.. matning good. """,Id be ı""'...ı <adı... m on Mond.,..nd \\".d...,ı.,... " it "... 1"" <kcidcd ıh..,f,.,,he hibi,;"".... ıc...d.,he <quiv.i, of-,... " hundml <cv<n'ı on<,/ıou.... nd on< hund",d.nd nine" on< kuru"' """h of,ii< un>old ogricul.u..! """,nd cquipmtn, ",n, r... Eu"'pu" f..,... _Id berompm,,'«i forby''''' T ınwryand """,Jd be -... mm! ro,he D.uiilfiinun buildinı... mpı... Whik s.,rp.; Umumi, O>m:onl... opcn Lo fump 1"1-,iclpın'.. " """'Id be """cd,ıu.,... «>mpri><d m<tdy al,h"'e ""'"If... C",.. Bn,";n, Fnne<. nd G<ınuny 1"" ;.;;. p...! in,ı... hılıo,,,,,, only.. i,h,001, and m.. hinc. ınd.hel, good'...'" Jispl.)'C'Il "I"",,<ly from,ı... mıı. ahıbi.ion 1'" vilk",. Cı...d in July 1863.,he hlb"ion ",nıai... d op<n for....,ir flv< mon,h nd it w., frcq",n'«i br 'P!""'inu'dy 1' ;."""," "<ı, tl.. London ExM... ion of ıssı. ""i<h... opm for fi... _......,..,...ı 6.0.\9.1% v de- '1"",II< '""ar,..ı.. P... hiboı:ion 0I 1 B5~ ı.... cd for... and. ""If_Ilund """"..,.ı S " The,nıe<IW_.ı nhibot_1ıdd ın N... Yoriı in 18S3- l ts~...,ı..lonp n>nn"'ıı"hi!>iıion ol fı... «fifu,,", it b"cj for fı...,.nd IWf """"h. I, 'PP<'",hıt,he ini'iıti...,ı for St", i Umumi i O<m.nl """",ne""..! lı,,,,han txpo:cttd,,he ""'''''''''''''' of,ı.. h;. bıt_ buildın, ~ dc<ıdcd "l"'" p<><t.f>e",.nd th.. tı.. ajıi. bıt""'... i""'gur:ııcd in,ı.. wın«, ><:ı... It...ı.., k_n,h..,ı... ahibi,... buıldinlln<ıl. goound on II Dt«mbet d tiw. <kop«..ı.. unf...&... ı... cond,,_ ~ it... o:ımpkıcd in 6s <bı... ol Thcorpniu'... of,he ulıil:ıoı_... iniri.. cd at On«..nd. inelud,"'... hibıtion ı.,.:...,he p"'i",uion. "... rompl<tcd in. con<odcnbly SOOrı 'im< de-,p-; <ttıain... ıcom'nı;.. T'".. hibi,ion bu.ikling. "'h",h... <omplctcd ""i,hin o pc"o.! of "'''ir ''''''.nd h.lf mon.h ~ and.he ahibı,ion i«m, <oik<" d ""mu,he O"omın lınd, despt..,ı..... in,,, cond"ion. al! India..,h... he.ndc...,.,,, ~ at much f....ıı-d.han ""p«t..!. The s.,p i Unwmi~ O>m:onl buıld,"'... ~ ı.,.... liı... "ugw«ii<ıutpıio (112 I_LaM)...ı.ı.. ınt""'" dc.ıpı...,a:t<u'cd by l<o<ı P... illk (ı 8)(1-188~). " "notı ıcd "'nh,ı... buıld,n." "'"",.ni Ekndi." F",neh u<h~ tc,,, II<ıurt;roi. ",,... M ın h'mbul in,ı.. >«<>nd h.lf of.he 1\'1'" «n,u.y, in, I"'blic.,ion da,..! ı86j <oı>c<rning,he ahi bi.i...,ı...",hi'ec,. wh... A.., ""... i. n., ıne",ion.d in,ı.. public.. ioru of,he I",itxi.nd """K"izcJ orıl~.. ııou... p.,... in,roduc..! ıs... Mon ı.inıt ıı.:..ı...,... widcly r«of' nı...!.mong u,... ıth hn... <c<ıfuı-ıu prior 'o,t.;, ""hibo.,... The.rdı,,<C<, IU_ iı al...,itoncd in.. rmı... '"

13 ..,...çıdır.~ 1'... ıll«. 1851" ık \,n'koy ddd bi. kon.>gın dd.:o nor:nı"" ppm.ok uun: bunbul. ç+ıl.tn ıkko...)"'"...,. f'" p;".~ VK"'" G...ıı.nd ı..ı,... boıl". ıpmıi'''.u J-m.ıI ~ c-.ıj.".",,,,,,,,,,, gô«ihs4.. 1'<... l:ı.,..ıyolsok.~ı nd. lıiı do:loonı"" "OL)"" oiju&u bı i i """ P... i i ıe.." 1ı.,1 mab. fı,;, s.r.,.. drlırul"""'...ı.. d. ç.ı.loırn',,".lsun""l".ı..l""i"'~' b.o..rı... l"'" OıI<'~ _r......ı.. o.m.ı.. ıı huhır"", iç,n PI"'I' ~ın»ı..nı.... n "'{'luis! oim.1 oim.i"'". AbJ.I... don< ",ının önrmlo 5ırııimkrınden b;fi oi.n Srrg;.i Umum' i O,... ı bı... ın iç ıkl",,,,)"",,nu ""ı.nıniı 01",.". bu öıı ~. bıııw>nyl.ı "'li.n,,1o *",ul"",ı,ni". Bu f>lıl"......ı.." _ ı.. 13SSdrpn:mindc... pn o.n...nh C"<c"rIa-ımn ın... l"""'r><!:o K"'".. ndırilm;ı'i _"nılı. do. ikl\\ dönem F,.n... y,o 8"'ip gri.. ek f.. liınk.inl Tu"'ı)~ <k ıuduıdu&u b;1o""... n.oı,ı ull:<... dondukırn ""''' Tu'" 9oi.....,.mikln,nın (ı~ım ırlnikln,ni iıkıı", y... = bı. ırnııul.. ~.. "bnk ç.ı.il)iiiıl'''' P... iıın:)"' mım oi.ı.. k _d OL... 'I' iı< 186- P..., S.rsı" ndc O<m..nlo po,)""u_...",.""m,nd. bulunmu] <>im.,ıd". Ay... 1o""'8'Y< bin. kı", mım'rı çi.. mkolr b"lml!"'. So.ı""",. IU- P.", S<ıı;lıI oıi" ı...ıt..... n k",i... gc!. 'Mut"dıf Rc>imln..., Dc;.mı... \ıoıiıto.. ımıdo -I>ncnk. "" CJı.ıınp dr.\ob" P.. ıl,, nd.ı.l:i ını>..bnn Ononk,;-, -Dr""k. '" Mım", M<>okJl,,- b.ıııl"l brod. -B" Mru. Mım.,; I'roj<.i -.. Cr.ovu<kt... Litog.. fy. LU" Nfıgı.. Ioır><!:o.ı.. -IS_ Yii.),ııo Alt TU....\otim"lık '" Ixko...,... Drf"ı"i- homli f>lıı<'''i''1.ı o.m.ı"ıı k."lı""",bn.n ııod.ı ya ı1m,,,,,." Bu Tiirl M ı... rlık '" Drkon.yon ı:ı..ncn 1r4yılınd. b.ı... I... L oi.n. Arrb,"''''... '' tık... "".,. t.",1~ti "".'R<ıl"", "hi.d1ı kit>bonı" on çalı!m." oim.ı",,,," Pı<_ niik ın ık V..,,,. ıki ~uyı.. borlık,e bır...-. m'k Ko/yni ~ bu... l"p'ıtı ~~ımı..ı. b;rç<ıiı:; uı...ı ot "ıu,.ı.,nro" ~ Utıı..",k oduıı..- k... nmlt: -r''''' Fr.ın<.. mim..;';nın lıw... ritr,nın... on.)""u... k... ılmıı"'.' 1884,e dr ~uyl.ı " " iktt "'Nk "" ın.s,,;gnrmmt w"mn, rlr i~,i,k4""1u' adlol<rım,k.. n...,*",nımı ilk"''' k"",k bi. k;,'i' lu.ııırl..a...." P,...,IIk nin ~ndcd.\or.uıf o!ııd<' dıl'ndı. mi... dtb:ıruyon içı" dt Tii'* _Un... <k.. nln,yit Ij"iniln irrnıt' bolinnl<k,rjır. P... i ııe. nin liu... d,kı ı;ozı.mı..-i... k>yd<uikkıi...,ı, l i SnıH Umumi-ı Oı.nu,,1 ik il"i ;;ıd, grç<n bır di"'. ilim ik Monuııi"diı (IB29_188"1- SeT boru><mn -D.ı~i Hu...,...- borimi ~I<ırı<:ıni Ekndı...ıfınd:ıtl '... rl..anmı)"'." Q,.....ı, k.,iy"ıiru!c ÔIl<mli ye. 'UlII'''I''''. kı)'n.kb"nd.\lonloni Ekndi 01.> geç<n Monı>nı..w.. çok m,m.. oi k "nı"m'"n,... ım,,,. mmi hyıd."......,..-jrr. ~ i.iç"uk PI" tı"nhı.ıl", grlrn i"< y,o.. m'nı ı.w.ı..t'ci.ı IUnIı.omo MOft""l 0...,,1, o..-ı.,i"nı" birç<ılı:;..., ıqrhbu"'... K"'".Imll'ır. I,.ıy..n... 11, """,m. mi...,dtkıın<o.. gmirr.. n"ç'''. ''''''h!"n... rı'" oi.ın M",,,ı.. sn'ol,ı.. '\ıın,,,'1'.,('i('.,.nd,lo", IU",I""" fl.nking,hı> p... IIoorp. ".1... """",ıud...,ht.",h,,«t olf...j p,. ıh..ı P.vıl... (M inı,,'f ol FiIUD«. I'." ",,-<I,,!, ı... "ı.,ı LI.~ ",,,,"y', F""ı,y of Ph"m",y) in ~...,,,. ı", brgr" bu.kj,n. ol.ı", j><lroj. nu.,, hkh,,.<c""'rk.ni in 1~68.nd ",igl"'iiy ın,rndcj... d,,.ılıng." "...,.., ,..,." p". '""'fu"l'ol... P... E.ohiboı... o( lu"", in """"'" of,ı", U h ib;,,,,,, drd rj fo,lı< Oı",,,,.n< bm"tnl On.my on unde.,... "h1f"" ".. dıng EnS...,"P.nd Liıhogı>plo~.., SOU'l!""',...,.....,,'s dı<.t(h~""....,ı. rj fet.h<i, """"bu._, af,c. Sctıı~ Umumi, Osm.nl "...,ıo.cj.nd... '..., ı.:.ı..,,..t.ni,lı<.ı.t<tid ı)'" Qnjc, of do.: founlı dog=." uoo P.. v,i~. "'ho «>mpk.ni ılır in""io< de'i&" ofse"i.; Umumi-; Osmoni. "' F..""h.ni>< "'ho "..,,nıncd ın JCulp<ut(.nd...,.u.ı ".n i",.."".ı..:or... «nm...",ı.nd.ı<h_,, ~ P""'illi<...ı in ı... nbul in 13S1 iii,ı.. <OmP1LI)" of i",.""".ıc..""ı P..." "k,,,, C.lland.,.ho... <,~""ıi.. i()".j 'o d«or"... ",.,1,.,., ın Y<.'koy,"... oxonliııg Lo j"""..j tk c.~jla""".'" ""...'1"'1". 1""'IIi<." who...,ord... ın,,",_ dcoıgn JCud... I'<ıi, I)on)<ll So!ı..I, ın 18S4. 1'" _b:don,... i_... gn of,ı.. DoI...ı...hçt p.ı-..son.. o(.1ır in"... dımip' "...nı. lı.: rompir,ni i" ı.. anl>ul..., Ju,~... ~... "krc""" fet hi. «>mm ı,."", by.h< Oı,o",. n ii""'.. nı""n,. Hi ı,ı""n'... ıı' '0,h< ;n,.."" dt"," of.,.,. ct ıh< ""'" "ın ıf..-.". m"...;,... of,ı.. Ahdul... rrign.... ı,- d.. SrrgH Umu... ı~ Oomını boıık/.n,,:ıppt" '" ı.. "lıud Lo " " 1"<'"""".ndc.."",,,_ f<>lluwi",,h" p'nkul..."is"... he w", 'Pf'O'n,rJ 'o,iır,..."',,"'" ol.1ır Oı,..,,,,,"...ı., d.m. gcj in, S rrhqu.~. in iiu...'... I,hough I'.nılli<...ıltd.0 fr... l",ıod... Uy brı... n 18S1.nd h<.. contı...d fo...ı. iii T.. rl<y. UI"'" hı> mu",,,,h.. Iıomd.ond. P.ınılli< rom,...ı to ""Ofk... «nrnır."",... ho ~,lı.: produ.."", ıcchniqu of I",hJı "k,. nd e".m.., In hi, O<\Ivrr. 1'...,11<.ı..i", of,he 0"""'.,, po,.,l"", in d.. P... bh... of 1 86~ ocıbiııhrd him... n.rı:hıı... H. fuıohtı.on,,iboot"" _.nl,.h" nh... """ ",,h ""mb.. o(.tehıtcc,u"'! d"""'''g-ı. In,ı.. "... kıgn< of,... P... bhim.,., of "ill<. 'l'fii.tnl.moo'~,... O"oıl1.n """cip"",,.'i,h,ı", foik...,",..""'" D""";,,I'.nJ D""''''g''':''1ır c....."",ion <ht P.u1< of oump dr.\olm-und... ı.. hnjı,,!\ "".nimi p.,."ng>.nd ım,..i"",, -... n Atrh"... u.. 1 I'tqo«. ct.. Toı"b, - und.t,,ı.. ı..owı", -I>r.",,,p ond Atrhl1«tu"l Mod,h,.nd -ii s<.apbook of IS" «n.u,y Tu.k"h Aıehııcc,uf<.nd In",io< Ixıign: u...ı..-,ı", ı...ıing F.ngr... 'n&"'.nd I... h. ognı:ıi>ı A Se,... olis" erneu'f Tu... ı<hı:""u..,nd In,,",io< o..ısn -mu" ıu.. hem,... prdimınory """rof book.,n",kd A"/n''''...,/ tiiu'j"'''' '''Yıl'''' 'i"""';'"

14 .. ni )"tl, baı-" "blol, ri., mim"i çizimk,k. mimari '..,."mb.ı.. l«;>ri li'''i'i.,,)l. Osm.nlı D<vkti.dm Pari, S<rgisi'"" h"lmll"" liur.d. O..".nlı >ergi lcomi.)<>ilu üye.i di, '" >erginin Gü,d S,no,l.. bölümüne:, konul"md. n d.h, ~ ory:ın"li" i~"i l: li ""imi" oidu ' b".n!'ııbn yedi.deı Ptl' boy>,ohio. mim.. i çizimkr: li.rbo<i.i ik ppr'~1 >erginin ı izimk'i)'k.. "Imıı"" ı873 V iyıın. Sergi,rnde "" Os mmlı >ergi komi,l""'u ü)~,idi,... mimari dü,enkmeden"" rıımlu kiıidi., Bu "'rgi için h,.,ri' n.n U",f.j Mı_rl-; O"',a~;.dlı kiubm «kni. boiiim;;niin yııuli, <>erdeki 191 kvh:ul.ın 94 ",,,,,inin çiz<,idi,." p"",." Vipıu Sergi.i d, şl",1; 18;5',. I",nbur d. dii.. nl."". r<>im ><rgi'ine:, "')'dıt.dlı mi'<>io. jik konulu yııtlı boy>.. bioyb k",lmll"" Bunb,,!.n öne< 1860'brd. I".nbul'd. Osm.nlı abidek.inin.ral""lm."",1> It.lyan mimar BarbO<ini ik çalıım,i'o< '!Xinc:min p,ı"n<1 yıı. y, nlı" Oç;" S"'.\irlc. h... rlı).. n,\ionr:ıni, 1910 y,lınd, )"OlUn ç'''~'n Sararı'nı. ( ) dekon'l""'und. ",Iıım, ı"" Aync. bu dönemj. )"pıl.n Alu>n)" P",,,'niyo! V.Lid< Su l.. n Dmii ik d. ı"~.n,,i, bi. "imj". Mon,.nı, konfe...,,~ bi limıd iç<,ikli pzli''', d.""".)'o"i.n, mim.,idrn "",ne:,'cori.yenli k«n )"urlıs> kodar hi«;ok.bnd. u«fim ppm,!. "'~I ' n,n çok )i5<ılu kiıllikk.inden biridi,... bu Jö""m O,m.nlı kül,ü' """mınd, f.. ı rol O)'n,mış'''' '' S<rgi.i Umumi i O..".nl ik ilgili h:ııırbnon Empi.. O". "",n, C~~p di>tıl tln"'ıi,ur 1.'Exp.",itm Na".",,!t J C.n"a~... ~.'" odlı Fran"ıc:o b".«r, «rgi "p.>ndık.. n i><; 'Y _ra, i Ek im 1863 y'i ",,!> I".nbol'd. r>y,ml.nm1i'" ( Şek. 7). Gör>o:I m,i«m< iç<'mcy<n 20$ "ıfolık )"ym, bi,..,.f. O.m.nhe. iı ıuf, ôns& lu'iç 16 boiumdon <>iuı"'. Sergi h.kkınd. kapsam ı, bilgi iç<rc...,in kimin.. rafınd.n h.."i,ndl~, beli«ilıncmiı'i,. An<>k ii bölümün ",,"und. M. dr bun.y odı!\"imrk. «<Iir. Ayrı.. iki bölumlin ","und. d. Zipcy ad L,."rilm."~ di.'" II Ni.. n 1865 "'ihlı bi, belg<:dr "" bun,y'nin s<.,;i-i U","",;-i O"."m; h.:ıkkınd.lw:ı,bd ı ğı ki"p.. n doi.yl, krndi.i"" beı i... i dtrtecden Mo:cidiye Ni.,.,,,,iI... i ")11"" go 'iilmüt'u,." Bu i,im O"", nlı ik ilgili birçok yay,nd. ad ı g<' ç<n ~h ri< dt L>un.y oim.lıd". " Sergi i Umumi-i O"",n!'oi. 'n' bin'.., Sultan,h... Mryd:uıı'nd., Dikili.. ı ik o dönrmde mr",", oim.pn Alm.n Yı",..i... "nd.ki.im, )-,!"Im,ı"" y,ı" nc:, b"hmcıl.ra ai,,k bin, i", Ditili"I'1o Ö,me: Sii.un '.-..ın. inı, edilmiı'i,. Jihk.... hi<h w:ı.. publilhr<! in 1874," In 1879, 1'... ill.:.... up «.. mi<,mjio in P.ri,,,-i,h hi. ''''''..,n"... i,h,ii< ",""", ho prodı>c..d in,hi. "udi<>, II< pankil"«d in numbr, of n"ion.1.nd i",cm.';on.'ı c. hihi,ion,.nd..-on number of.watd~ He. 1", wcri:ej on,ii< ",.."",ion of "'... 1 Fn:n<h.. <hi,c< 'ural """h." Along wi,h hi. >On', l':;ı",ill«.1.., "'ro«...,ıı book.",i,kd. Eı",u ",. Itmtign,mmJ... i_nl de i~.' 'I<""'h1u< in 1884 on «.. mi< ""..ducoıion." lı i, xl>own tlw.p.n from.kcor:a,iv< obj<c... J>.. vill<e pr<><l...,d dı.. fu,u~ ing Turki'" n""hod,.nd de,ig.n' fo'.",hit<t'ural <k"""""" in hi. "ndio. P.",iIIC", ob"',v,lıion, ond.xpcri<nc. in Bu"" pby<d 'igniflcon. roi< in hi ub",!u<"' "«<f. A"""her n'me r«<>grı'z«l in,he rome" of Sergi-i Umum~ i Osm,n, i.,\i,",'oni, The J.ı,",ı hii"'4y~" ( inıpcrw.1"". m.",.) uni, of,he.. hihi. ion w., """gnod h)' Monuni Efrn dl" Refc",nc..d in Or,omon """tc<".s Mon"ni Efrndi, al ıhough he w.. ««>gniz<d pmlomilundy... n.«hi t eı:ı. ho wu ı"in... KC<::>fı:Iing '0 off"i.ı,0:<0.-,1<' Affi_ing in ><..,. i"" ".,,..,,..,_... L'IilXPOSITION ~ATIONALE CONSTANTINOPL.E,,. _---_.... ~~... ~,--.. _- _._-----_ _ _._- -~,~-~, _ ,..-.._.,, _ ş<1. 7 S<rıM U_m'" o- nı ~;. """n... f'y"" "M:' (&.#.. o._ c-, Jw.ı ~ ""'; ':""--N...,..J,.c--;I..,t., i a,. 1i6J~.. os- "... "" " " ıht pooioilo.._ ~ S<~~ lir.um'-l ( F-'Y'''o.ı_., c-, J w.ı """,.I,." L '/;,<,..,,;,. N...ı.. c...,.."',,..,.._ i 0<"",.. 1S6)~ '".. --

15 s..ıınin,n. bi..,,, "" ık b"...,n,n p/.1n ve çi,imk.i 1863 y'lı bo.pnd. Mj,~, derıiıind< y"ynnw,m,,,lt (Şok. 8. 9)." ~n de...,1d'1i pbaloıd... Unlo,.. k.. k.. n,mlon.. """. y,kı.,k LOS. 85 m.~krındcki.,.. bi... dıkclörq;m 1<-.,ıNh. Iki ıu~n u..., ve Alm,n Çqmni )'Ö<Iündcki k... km,ıd.... nli.. nli. d"...,i.n glliı oyv;ı.. b.. I<klir.J.: dii«nknmi,,i"ık«~ip bi... nın mo:rdiv<nli "ri"'" ;çe ço: k ilmi,ıi. Sul. un A/".. rj Camii... bobn «pı...i... ""ph< ol>rok du... k... bi...ı.ına.<p/ı< u... n konan.ıınm,.. cqıt.rnin 0fUS0 önı: phnlm:.k bonanın gm ıulo.. ı",ı... d.lu.,.uw nm>lınu)tu" Bo Jiındc ",",.,ı.ki ge.. iı,u,,,un. (içl~ ı 'klılırla ".iı... mı,"'. Çlıin,k, dıı ı nd. "'rgid. d.,,,,i.n mad,lyal....ı... biri ii«rindc:. "'rginin :ın>. gi.i,.cpn..; ve... 'lıı..,ihi )'tr al.wud" (ş.k. ıı ~ up/ıtd< otı:ad.ıki "'ioklık ",niı,u,ul -ı. iki...".. n (içh:; yu...w: k<"",. diiknım...i iı. ımı bdirlcrımqı:i. ki ~J mi...,;,;ndo. öullıkı.... do-...dt, önı: çıkarıı.",,'iıkrııı bu,.kildc kurgub...ıı,' "fiu' ~m.ı.. yaygınd". Giriıin iki J"'m. Uç«Iki,i hp.lı oi... k. bel,,,,,)j... ıl.. --, ",.,-o, io-'-'.y:j.:.;;f....'!.;j..~j."j.,,:) J;. ~""'4- ~~").}'..,, ;/"V' i'~,.;>..,... ~)'-.. t,',...;, ::...,...~1'-" VV~~ ),f i,..,.... ı... bul " )'OI'ng.ge. Mon...; ",,,,.kcd in "Um..., elfıda! ini,i"iv<.of 'MCı""",... Sı... Th;,ı.. li... ",I...dıitt<<. i...,.;.,. dnip>cr.~. ıı...mi<i>n. and... rica. ",rricip>r:' cd in ıı.. P... Eıhib... of 186i on b<half <i,... onoma:ı Sı... w~ h h i. ol i pain.ing>..",h;'«.ur.ı.l d.ndnp,nd dnipu. "well.. tha;.n:ti<al bocık. H...'110' m<mbt. ol,ı.. 0,,'" man.. hibiı... comm;'...,nd I".. kipatrd In.ı... Fi... A",...,..., ol St""i Umuml4 O>manl.. iıh.",h;, «ıur:al d.-. inp. i'" d... inp <i... cııhihiı... ht co--orz.ıııiud wııh ihr- I>orin~ and paiıııı"", _ of which fnıult'd ori<n-, al;",ht... In.ı... V.. n... E...hibi... ol ı...-..ı.... membt.mıht O.."",.n <xhibiı... commı.. ion,nd ı..... in ch.rp: of.n:h,,«ıu.. 1 de.ign. H!so ",.""!ıc,«hnical ı:h>pur of.ht book. UsıJ i Mi_rN as-... ı... i<h... ~ pomlloı- mi> ahibition and... dini'!m ol ıı.. iili boan:b in,hi> """'." Apan: from.ı.. E...hibit... off\uisand V'''''... br pa.. icipatrd in... painıink"hibirionorpni>:ro ın lıunbul in 187S ",i,h my.hoiog)"".htınw 011 pain,ing.n,i,1cd I'>yd... PriO<.o,he.....mu,1ı< coiı.bora,rj... iıh h.ii'n o",hi,«ı 8>,. borini on O....ıy of 0"0""11 "","ummr. in ı... nlıui in dı< Cinlii,,!! """".inp ro.,ı.. fomg<ı pubi... ol<h< p<riod. M... n. '''0 WOtUd on,... intcriot doign olç..,... P,I... (1863_1871)... hich bu.nw doooon in Hı ;,.ı.o.. ıociaı«l wiıh ıht p.,,,.. niyal V.I"J. Sul... M""Iu< in Ak... y bull. du'ing,hi. p",ıod. Moıı"ni pcoduwl workı in'... ide: ıp«ırum of >ra>. nnp"!! f""" aınkmom ro S<i<nıif.. rri<b r... il\!... and _hi... '" ro painri"" and from,h<oty ro ",.t-.hip. This mulı~f.ouıcd indiridual pbyai.n.«iv< rol< in,lı< Cı""",,".ulru.. 1 mil"" of,ı.. p<ıiod. " Wriıt<1I Şdı.ı ~ıv-... ı o-..ı....,(mi.:... l -:".-:~ '~ {~ı~~ '» In F",... h.nd f"<paml in <:Onju... ı... "' "h ıht!>np.i UmıımJ.i Osmanr.. hibition. &<pt", Ot_. c-, 'NJ fl-lrj... Lu,.u-,"""-ok'; c...u-... publ..ı...ı on i Oc<obc mr«""""m.rı.....ı.;ı.;.,iorı... ıo...ı ( ~"i&- 7). -.ı:~"h,ı.. u""".ion of'.,... Iongıl<d "'rion in O.. "",.n Turkisı..n<!.ht fu<cwonl. ıhi. ıos page ""bli<.. ion. which dod "'" i... ludc any.i",.ı... ial ;,,,,,,,. prio<d olıix","" dı>p:... Ablıoush......,.., offm."... informacion :abouı... ahibit... ıı=ı< ofi<>..ı... i> _ mı:ntion<d. ~. ar... <nı! ol ıı.. ı i.. dıapt<r. ı..... m< ),1. dı I... nay app<... A'.ı...nd of,_.. ı.., clrapt<... h< nam< Zll'<"y ;' "",rj." A dotu... n. d.. rj ii Ap.il 186S «. loıco,iı.at do:!..wn.y... ı...ı... ı...ı ıı.. M«idi)'t Ordı. in Flf., s.... u_..ı.ıo pı... of......ı. ı.. uo... (.&I... ~ u,., ı r.ı..-y 116.lt).

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

www.arsivakurd.org heviyagel DAYATALlM TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI ,.,.. , _ Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist

www.arsivakurd.org heviyagel DAYATALlM TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI ,.,.. , _ Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist heviyagel 1,.,.., _ Sal : ~ llt jnı ar :.U Çiri-19 \10 KARKEılliN HEMÜ WELATAN 0 GELtN BiNDEST YEKBIN! TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist amaçlı Kuveyt

Detaylı

\lıl rrnadlkbnt Cni&t- Sickm

\lıl rrnadlkbnt Cni&t- Sickm JIY.\~ Çın ya P~ın - Ql.ıobtr 1 '19-1 2.lı l'cniisa X \\ e nd e\lınan - Leser H r i d e - Okuru n Kaleminden llrultn ll(ja. lch konut\t.ı u ~ N

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

AYLIK M OzlK VE SANAT D ERGISI YIL: 1 MAYIS 19 93

AYLIK M OzlK VE SANAT D ERGISI YIL: 1 MAYIS 19 93 AYLIK M OzlK VE SANAT D ERGISI YIL: 1 MAYIS 19 93 10.000 TL. SAYI 5 BU SAYJDA: m....iih holep...lahanin llundogdu osman t. aksu s...1 kutluldu ahmet say m. nazmi ozalp ' inasi ozclenoglu gui,en g itgin

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı Cem ÇÇEK Devlet Bakanı Yıldıım kbulut BŞBKN Sevgl Çocukla, Yeyüzünün en güzel valıklaı olan szle; b yandan geleceğmzn guvences göeek huzu çnde yaınlaa bakaken, b yandan da devalacağınız gelşm bayağını

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org)

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Ek 1: Sayfadan tasarruf etmek için sonraki baskılarda kısaltılmış olarak sunulan 9., 11., 12. Konuların eski geniş metinleri:

Detaylı

Endometriozis Etiyopatogenezi

Endometriozis Etiyopatogenezi DERLEME Endometriozis Etiyopatogenezi Dr. Erkut ATTAR a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Erkut ATTAR İstanbul

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı