<_ <_

... ~ i,...,.,' eo. '-. ".." Z<ı-fÖpl.Goı.oT_

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... ~... -..i,...,.,' eo. '-. ".." Z<ı-fÖpl.Goı.oT_"

Transkript

1

2 H;pp<>d_ i "',..."ı..., ı..-.r...,..;ı.... If.) i '-I A".."ı... ~s..r;""""' "-'... ı..ı.."v..-/_.ıı.-fwi><_<o ILOO ıı...li~ Edmn. ı...ı..ı.._ i MMdı ıoı. ısll.~ rt-om.'uj 7l-7 "","om.,, 1J.6J.7 (ok.)... T",ıoo ı C<TAWCLlE ~tıı.ı:;l l ı;xiı' &ln(j.\"..., c--.ı-. "'" B..-~ I~_M _... T_... ~ i,...,.,' eo. '-. ".." Z<ı-fÖpl.Goı.oT_... M~_ I ""+"~ ' ~... ~"" r",,ı. '" ~.ı.;ı.,.,,,ojl.o,, ~,,"{1.,,, " >I... T... i... ~ I., 17, "" "... )l. 'il. I. II, 60-6:'..,.r. 90)." T.c. Kiki,.. T."... a.ı...ı... ~ """,v..j,. tu,.. M... C_ >i... ~ ~<ft...,m..",.,!(colj...dt.._ s.."...,!(c"""""a"'"..j.ii... TopI.""s...,. MO",, ' i.,..,. p.ı." ı~...ı",~ M '..ım, ı....w.i ~MM""".., Til'".. ı.ı... [.mm M_I M"",.. <ft._-ı bi4_..., K...,.. T."... a.ı..,, ' oj' M n ı.. r.. _ ı:..- ~ "'... i '~!(T""" M""-1!(c.ı..,uN T_. MdI!, M",_" ı... " IM...ı..ır..- M,... Mo.ıo,ı.ti' I...-..JM... <ft--/~"'- r... r... lo. ".10, LI. ",ll >oj.ıs. u,.n.)ci. ıı, jj,)<i ~... Jd... " tu.,~... ss. s4. 17, 'ii. S. M<IIi s..-"w!)ol... "" :u.,.,.. >i... I ",.. -..I,.ı.", ~ PM-.ii",... T.k Eoio ' ol ~ ır.. F.. ~ M... ~,o.ı...ı n.cı....!(,ı,.ı."'" I...-..J x'" HoIdJ"" ""'.,,,..., Dot-! G-, "..... nı.. f.oojoc.o ~ c..s;, K. ",.... "'~... _ A ı.-. I.<okia«S.... I... x.... A,.,. V"i,üo K.ı.ı., _ M;,... ' A;ı..; V... M...ı.p. Ho"";. A",; T... r"'... ı'... _ ~-,

3 lçindu:i LER i CU.W F.Krs );ATAlOG i ı:.tt,ıl061!1:.\ );.ki... lo.. " Sı' )'''ll..., "'-,.1-<." n. _...,"<1. ~"" C.ı.....,,... ll_i~. -- ~.. ~o--ı,... iaorioi _.In io"~..j"'i'_... T_ A. \,f,<+., "' Di--ı.... $<-I,U..,-",,",,,~ ö.ı.-.n",i. "'..,..., ~.I~. ('...,,'..., ı.:lo.a , ",,,,_ ~.i);ı; ofa-iul..,._ 'I,.w... ~ Tlo _of '~'"~ I n.f'i<-..ilo.-,.... _, J<"' ,ı n..ııı.,...so-" oı..... II'lLd.. r.ı..~,'"'' lıı.o.-.l,50-'l'....- ııı... ",",,.ı.. -,... iili ' ıborll$i 11o ',,", "'_.,~ 6.iU"11.",~.,._"" ~_of,ı"_,,...'i'"" _, " " " '"..m.. _..,_... 1,n OIIl_'nJ A'..,..ı.".... Toribol r. ~.. "ı.., ",~. ",ım-".ı.~.,.. '71 1ı,:+_ " NI I'oo ı... Şooı,u... v.,.ı., _ I,_..J.~ rtı,...,"",_' ;" A'..,.ı-,. '~, i.-..c-...j,...,.. GindT... ~çı.pı.. _~ı... f""'ll''"''..... :w,.</.~h"'*? Hı ''"''_lt't Çili,;ı. ı:~ oı.,ı....,... ı , "1'</""""",...,*""..J "'+ '''I rtj-._. ı-... Dioln... opı.. _..J"",,"',~ "n-" ı.., '" '" ıs ı

4 ATMEYDANI'NDA ILK OSMAN lı SERGİ BİNAS I VE MiMAR BQURGEQI S - PARV I LıtE- MQNTA ı ll ş BIRılCı THE FIRST OTTm.. IAN EX HIBITION BUILDING IN An. IEYDANI AND THE COLLABORATION OF ARCHITECTS BOURGEO ı S - PARV ILLtE - :.o,iontani Nurcan Yazıcı 19. ~uty,ı bu'un d.ıny>d> uı,,,ı.unıı K'fl'I<rIn.lUKfIlm d,l' bo, don<nwj". I )ı.;nya f... rt.n. lı1ı.ult..,..,. Strplo.r ra d... ujlun )Ck,1d. Sa...,.i s..-g,kri obnk,.n,mb..." bu «k,nl,klo.r,n koi<.nind< 'kari pnıim... 1'".ımn,..!". Strp. ı... "'vrup.>'d. 18. yu_y,lon "",Lmnd.ı ulu'" boru"" kllçuk OIç.kl, oi... k ı..ıı.m", 19. y;,.)"hn on.u"n,!.n,,,n"" o.. m.nh Dolni'n;n de.i,h,i oldu~u ulu","',," f... rl" h'i'n< dönuımuıjo:...ı".' liunlord.»n'yi,..,ko,." ",;,nk,inin y:ın,,ın kul,,;,,~»n"...,k,i Jo KJi.. l~k bulujm,,~... glk,.)'nı um",d. kui[u,d ilniıimi n..!l.nd,~ı u l uıı"...".l,nl., "'. mu)[n" Ili,,nloınd, u.. <imlnin "'""'... Iı")"uıımı ii...,in< ku'lubn.n bu...gılmkn ilki ulu.. 1 bı:ıı-uıı. 1~8'de".. II.. Clwnp dr l>bn dı. öıd oia,n ınt>- «Iıim bo, I<T bo... und. dıunılrnmi.. IIÇ "'" >Çık IUI." >«gi I:ıu)"k il" ""mu),u,. li"nu p<k çı:ıiı "T "kıp «mitı".' Ilk bu,...k oiç<ku u"'ıb ınp. ıssı lond.. s..-g"rd" (Şek. ı ). Bu >«g..ı..ı "",n horçolı. ulu...,... I<'S' d.ıkfllrnmiı- bur.llııd. >unumlınn }'>II,ndı,:an.a...p bo... L... yı.. dı iilkdrt kiıkiim... mi"".ı kımlıkl<tini "'"nur' \".ıı... ıı!ırd". 18H Dublın Buyiik En dii..,i Stııi';' r-:... "m StrgiJi P.l,iı Strgi'; I.ond n Suplı P.", Strgı'i, 1873 Vi)-.n. Strı;ı'; ]>.,. StTı;. 1"3 Ch",'8" St,!!,,; p"i. Strgi.i bu yu_y.kb du.. nkn<n ulu,i. n,.....,tikrd<n N.ıı...ıı, (Şok. 2. ). 4),' 19, ~u.~,ı.ı. d" nk... n bu "'rı;iı.rk ".. rı;i ınınl"lııv k", "mı or"p ~.kmıı"" s..n.>~i """rimi '0["',, mu... nd"lı8in ıü...ı."", "I"""iı-ic yu.~,ıın ı<rı;i bin... nlayıı,nd.. mü"'n. di.ıık iltılnil y>f'ıı.. pullilc}'" ı"ıl.nm,ı"" Bu bi,..4, ı.adro: ıc;nddıi <1Y'Y' >«ı'i<<ii<)'<1>. >ynı =nd,,... hı<ki y.ır.ı.. ı.mı..ı.,ıyd,rilmı! müı...ı.,jık boıu4n... k dı.. nımı.... bol".....ı,nd. ")'<nı bi. mi"""i umınedm. pn;;n,h"yaçiı"... «np >'<1K<k.d<nıi~.k konıotılbiyorılıo boıulı... ihi ~ """ı... prıi If... k.. yu.,..,ii"...p biıulı" IIÇIn "Jl'In dılı"", bo, '."lmı...m..j". 19. yüıyıl,n mi""ri,k on..mınd...!j'<çm[1 mi TIı< 19"'«nful'}'... p<nn<i in.. hi<" i"'...ı.. ı... bi"en,...,... Id """'"',...ıd. GIoı..J..."..., ı... <am< '" bo: k_n ao Woıid F.ı", 1..."""1 Esh.ı...ıoru.,or..ı...rd on 'M' in[..,.""' Indu><,ul Esh,b"""',...,,.he """ of com... 1 ınôl.."'... TIıt.. hobiıion, com_ncal in bropo: in I... 18'" «n'",y"'" na'ion.ı b<ı...ı. rrlo'ivdy...ıla onk, from dk mid.l~ «n,ul'}'... rd.,hcy<vol>al i"", iıı- 1<In"",",1 hi.. of ",hich,h. Onom.n S..,... p.>tl ' Iıp>rı from prod"""ofindu"l'}'.nd com"",,,,. WOlk. of rul,"ı<.nd.11.."i< in[rodocal fo.ndicn«' in,... hibi,ion~,hey ı<,va!.. in1<,n.. ioaai '''-nu in,..hich <ul'u,,1 comm"n",..,ion " '0< c... bli>hcd. B.ocd "",... uni «..." of pmdu"""n.,!ı.c Il... <ın< of,... hıbı, ion. "... nı...ı ın ım in P.ri." Chomp ıl< M.", in.n nhlbiıion build.",.....,» sp«ıf'".ıly dnı.pxd /or.h" 1'""1""". The uhibıı:ioııı.,.hido ı...c.ı /or ıhltt.ı.y.. "'»...ddy p:ıpu4. Th"... ioiıo...d by... of Ol... hibı,ion.. ' TIıt Il... ı...,..aır IR- '<mıtion.ol uhibi,... n.. G..., Eshibo,... of i~i iıı i.<ındon ( F"ııı- i ~ subo«ıum< LO... Gıt" E..hibıı_. n~ııılı<r of Olhe' in,..."""i.. hij:,;ı_..."ual; '1"" fnıaı... d"pl.~ of,!ı.c" cııh,b"ion~..."""... i..-.! 'o p<n<n<,htır <ul,u... ı.nd,!'chi[ecıunl id<n,,,',,.hroush,hei, "",in.. h;bi..ion buiı.ıing~ Til< Grc.l, Indu","1 bhlbi.ion of 1853 lo DuWin,.n. Ne'" York ~:ı:hibi,ion.,ii< ]>"i, bhibi,,,,,, " 185S.,... 1.OrUIO<ı E.hibi,ion" 1862,,... ""i, E..hibi,ion" 1867.,... Vicnn. F.:ıı hibi.ion of ısn,... p.,;, ü' hibıtion" i 889.,... Ch ""li" bh ibo"on of i ıı9 3 nd,... ]>.. " Es hibıı... of 1900 ~.""",,_ of,... in..,,,,,ion.ıl.. hibot_, hdd during,ı.. ccn'ury i~ q... ion ( F"ıp.!.,). 4 ~ i ıon of"ahibn_ """"«1U"'"....,..ı OUt of d... hibiı... ı..ı.ı in ı!ı.c I'J" "",u'y. followi",,ı.. on... of mg-... i'" in,ı.,..f,c'i'ituth of,ı.,. ındu.. n.ı RnoIııuon. ı!ı.c...._ of.n ahiboıion buıld.ng \ıı:ıpn 'o 8"... pro.ı... of

5 ş.ı..., ını Lo.*.$npL u,...ı_ u.,,-.n. "'-'t' " _s...~...,,,,,,), '... ' ~.. ı.ı 11\. eı,...ı_o."ıı...ı.n. c-r" ' rı. s...ı-... "",i ai:.,ml."n (';I.nlond",lm"., <ı,lımini iç<r<n bu durum,..dm: «rgi bin.l"ı için d"ıı dön,ın", diger mim.. i M... kk.; için do: pdidi. 8u dorınn ><q;i bon.!.nnın b:nd,k.i do:... "nın bi. ~ 0111>1>0 li"r<k,,u,,, lıiiyuk bo. ~ içinde. lılcrlo:.ı.k." oi11\;1).n rı"" bo""i." itknimi.. i... "",kı, '...,,1 iıkvi olm... g<r<b:n, içindeki "ılı.. ii.iinkrini öne: ~,h,, mu"n uu.lı ı.l"",b-.d..,' J!.ı,tb bir &:yi"",.. knik )'On,lıkk. nri<.",,"'1.. rnp:ia h.aıı... ""miı- yu')"1 >njiktınin ıum ih <1Iginttring. nı...: bu,ld ingı= bojo:fl...ı '"" mrrdy.. vat... of di.pi.~, bu,.1,., 'ngin«'ing lo"",, dr<...ı wiıı. hi,,arici.. """,,,ııion. In f.." d~ng buildinp ofl"",..«ı..."',,,""'... ıth h... <OKume<" mki <una\! dcn.nı!. w.,houı pn>d"",ng _."h"ccıgr<"' would bo." -.ını< <kfln i,,,,,, of,he:... hlbi,ion buildıns'. Thi' «>nd""",,.. tı;.:h in",hn the:... in.i oll"'lt.",mıcc'u"i,,,,nd. in,he:.",hi"", ıur.ıl... ing"'.he: 19'" MlOUrr. i' nlid '"" only ior uhibıoion $<l.: ı m ı.ı...ı..ıı.w.. s..sı" O. Alı-o.I, n.g'_ ~'_"'""'Y"""""l. 1_ 1"".. ı [)~.. [.u.ı-,,tu U A_n.Cı, f. N... ~... ın

6 $ok.) iiii P"ı.ı:..p.ı O... I~.,.,I.1.. (i_ {ıl f i, Nn. V..t., lro'). flt,h.,;..,,'io _ını lj... _n.(i... ~' i ı<... v..t.,lr7).,i",mını yaıuo.. n bu mim.,ikr. içıııdd.ilrnlrn.;ol ktndil.. i!ı;,,.ıfı;, orunı; oiı"uıl..,d" P.,i> S<rgi,i') ı. b.ı.tby.on,ii.oç,., "".ı<rıı bin.l... mn rom "", b"ii""'1 ülkı:kru. ulu",1 paryonwını ku...ı: kendi minu.rikrini IUnm. ımklnı bul -ıbnl". Aynn bu scııi1k. &ıı'nın ııryo.n,ali.. ~i""" _...mkr... 1Un mimari ö<ndı:krd< ~Jmıttır. 8" ""8'krin o.m..nlı Ik>ini'ndtki ilk~i 186.l yılı...ı. j".nbul'd. ",11.n Sergı, Umuml "1'.111.' Ilk Tiirk fu. buıldin" bu, for ",h,,,.",hl'«1."1 pro<i""" of,ı.. p<riod..,,-dı' Alıhough ıı.... hibi,io" ""ildin" of,hi. p<rio<! """'ıd,mm.. I, " h_ b<en pı" of,ı.. ""ltlbi,ion.,ı..y """"'Mı... «<01"1<.1,ı..: impmolon of. I.ıgt.ı.p.",,,,,n, IUIR: of,;mpiıt OS<""ı:u_ buıldin" ı1u. _.. in no...,. r<i<nnı. Lo ıı...ı aıtı,.nı;.ı..y... in<d fm fıtım hig/tlıglwı", ıı.. if<mj,ı..,. h"" (in di'm... It.,h "... «I<1>,Wly.!ıd. prim.,), fun<tiort.' In "''''',,,<>nı. <mbkın..., in «,m, of,ı..i, [<chnkal in..,... ŞA. ~ ~s..p.i (1...,._.'''... Iıı!.Z. I<ooMl~ r. ~ ı.-ı.. bhıı..ı..ıli61 (L'_.' O\PrLI [1161. No>,",i).

7 n oi.ral,,"'mbrubokak b.. "''tide. maç. ulun,,, ıçi...ı. bu ~nd"ıu cl>oomik.ıo,umd.n byn.kl.n." ~,ka,,,nı.,ı ı 0...,,1, ekonomi';"in ><>nı"i'''''' '''''ri' "u""k ve ""I." o;ö<üm... ",. OIko:.k "m,1m "",nk,;n koji,. çqi'." fıp."nnı jirn>cl iim.kinin """"lannı '<>f'" ctmc:k. boıat,ı, olon"n idılllmd"... k 1I1IX'yb. ~,Im.o.. pbnw.m.ı... n boı >ergi. ıa>afu "''''''pi'doki """ulk,ir.ıltrı f.,khd". Sctıin i n o.m..... hrkonomı,;y\c birebo, bo".""ı, oidu~"n"n <ıl... ml, giiı.t<r' ını' iı< I<'ti org.ınin.yon """'i'<oiının b.ım. dön.:min ~hlı)'c "uın M"... r. Foııll"ı,n,n ",.itil"""ldi,." S<rıi kom "..; r,.ım... nd. H.ricÔ\'< ''l'if.,ç,.. K.lmillky. Med,. ; \"111 uııuıd.ın I>:uım Iky. "cım. m".. qon. Şchrnn,n i &.vn Pı.. iii Mod;..ı \"~kcı,..,., d.>hiı...ı,kn ilk f'y,'rniiıl'm... n "'K' Ii<tıdi... nl".' Bu i>imlt.... ndo, 18SS p,,;, Scrgi,;'ndı:k, o.m.nlı kmi""i Kımil iky,k nl61 Lor.ln SeT,;'nd<k, Oom.ınlı komi..,; N..,m lity öft """"yimk,c.. hip kı,ik'd i, S<rpnin k uruloı,-c o;ıl'ım... >I,,,m beli,k,.n 61 m...lde lik SCT ' Umumi,; o..m.:.ı N,... m""mc>i 22 "'"lık 1862'de,.,...4n...'1'''... ıı.ınd.n Ôii«. 30 K" 'de de ~,Inu.._ ol un. ",nlcn""'ll ı..kk,...ı.. biıp... mı... i bi, boldi,i yı' ywıluım'ım. " sc<gi On<ı:. '''''';I.ı bo.gbn"lı... k, "1~.. 1 bo- Y"''' duıo"ul""'i.ll><"l k A.,up> ' d,ın!i<"milruk,.ni......ı,ı oıiı "",k ı "",'c.k.k,in y... 1ı ""'''*' duıuniik". h.>" r."'ncı h"iı"""ı.<:ı d. açtlm,ı"" " Sergi i(in gdccck Cj),.n,n Ôl><C iııı ıonk d""",knmc.; li"i'<hiı; duı"n«<iyk s.r1,,".hm>'" ı.ıc,.ı.n '...ı.. ki H.rbiy<.rnbı " ndı br, do... IJ "I...,ti"," s...p~ U muljlj~ O>ııunl iç,n ~ii bi,... "",Itme )"ri "'... ti", D.t.. öne. du.<ılltnmij... ~ "ı.,,ı,...,"'p' lmir I)'n "''ti binoj.",n.....ı,lmil. "'Tk""" ii.unk"n,.,....ı.."''!j i bin.ı.b".ı. ÔI><,n "ı,,-.n mi",-"i <>erl«olm"i'"'' ı nı LonJ.. So,!;,j için ini' <d ikn Cry>"1 r,ıoc< p.,,, Stıpıi'ndck, Endii..,; s...<:ı~,. Gü""l 5.",,<1 5.ı<:ı)",~ M.k,,,,, G.ın ioi bu ko.rudık, ön<~1 örn<ilrnl". SeT i Umum l 1 o....ı iç.n """ mc'",," )'>1,,10.. b.ohl""ı- -_Iw... rıel<bikıı... cbrıô\'<'; ~... yınıcolun""'t ise dt...,.,,(ıd cbniı<'.ı. bu 'I<... it!, bi, m.ı.iw, munl.ib buı.,ıu,..".,.. k ymodm., cl:poı"l"'" infl.. nd.n b.oıı. çı'" "" imk:'n h ı ",. FI,n«!i ~ "kd...,.ni bi, bi".."n in",,,n. ko.., "«ilmij<l', Mu.... F",I Plt> h.>ı!<ınh&ı ndı ojuımru"n """'i.yonl. )'Cniden "'" olunm..".. kan,,..tlkn "rı:' bi",,,n,n m... n.. " nın. ırrpy; Funlrnlrn.ı....acak ıkçckrdcn k.ı.,,,l.tnobolc«il bch.. ıilmoı: Undi,;",n de d.>h,i OI.:JUt" bi, ku mp>try-. olu"",,,!., ok... bo... "'n In~' b",tq,,,,lm,,,'" S«g,nı" -... r, ~,k I:..,...ı.- inl;u.r I!"",kli oici.ttuod.". piilcn. inedenen m.ı.. lıoiknkn licım"km V.lodc Sul"n :. ı.k rcbi bi"ı'~indı:ki... bu iı için ")~un g<>tulmuı' u,," ])i... n)"/u'nd. II, M. hm",1 Tiiıbt.l "i.. "nd.ki V.Lıd< Mck,.br n;n bıi>ç<'i",k 'y" bi, ıır;r bt",,,,..".1""". bu bi",,,,n.ı.. )'lk,lm.pp Ç.. I'Y'" 0..,ion,.nd I'<fk<.i"g,II< m'gn,fk.",,<<i,he" ""pt<!,... hibi.io".,.he.., _b of.",hi,<c.u«.hem.. lv<> b<c'rn< ilc"" af d ıipby. In.he proc... ın.. «>m_...ı ",i,h ılı< P"i. b ı"bi.,... af >pa" from m.ı.in h,booion ı...,ld'''p' I'U'''''I'''. ing "",n,,1cı tı.d.he OJ'PO"ıınity af oloblıu.ing,her.-... JUVil""'.ınd ı hcıdır prncn.inı; 'hn,... n.",h,m: ı w.. 1 """. '.. n'... ~ f""he._. ",h.",ur.ı pı-ojurn.b.. <...-.d to,he 0,.. ""1,,, pm;!ilcc."", af,he -.ı; '... -.tc li'" c,,"ut<j.. f"" af.hi... h,bi.ion. Th.c Ar"... npk of rl.o<.. hi!';, ion, in,he O.""".n Sı. ıc I,,he S<rgi'; Umumi, Oomın l (O ııurnın PUbI" lıhibo... ı "",,,.,ı in ı.. ınbu l in 1863.'... bly dttl".,ı... he ;,"' iu. r.n.,ht ot,.'''m< of,hı> uh,biuofl ".., 'o de,,,,i,.. CL.. p<ebic"" af.be Ot.""",n «<>0..."1.nd "lc<k f'o"ibic """'_i ı...c.ı on ",h.. rould be inf.c,...ı rrom ıhı <e<>n<>mic <orw;i,,-. of,he roun"y: Dnigncd wi,h....'" to ı.ı.""ry,he qu.h"... nı;< ıod pı-i<c of ı;ooj. m. "uf... m«l in.be ""'''''r. dct<~ mine,he p<eblcm, ef,he pmdlk<n..nd...'inj,he """...,(u! on<>,.h".. hiboo"", ".., di"'... (<um iu Eun:ıp<'" p«d«... LOt<. The _ ""'if>c... indic.,ion of.he cıh,boıion' dım' <on n«t... h,be O"... n.."'..."r ~.he 'PI"""'''''''' af ıhen />i,n",.. efa"""", Mu... r. F..,I r...'"."'head of.he RtgoIni..,"'" <urmniıı«of.he.,hibi.ion.' The mcmbe.. of,he cı.h,bi.ion <Om m ı"«i""ludcd Kım il lky (P""",'" di,«_of,he Min'",~ offo<c,~n... fi...). Nu'm iky (mcmbt, af.be s.rpn:mc cou n<il). r,.{«. Sc.--P.r.. (Undcn<CrttIrJ" afe... nno,") and AS"on ~/'cndi (,be Il", """"Mud,,,, ı O be i""ı.ıded in... COUn<iL af.\i,,,... ro).. "''''''''8,he... K.I",il licy.nci Na,m Iky... 1>0...'Cd..,he Ot."""n comm,,,,,,,, en,n.ht P"i. F..h,bi.ion af 18SS.nd,ht London bh,bn_ af I!l6Z. tc>f>«""'iy' h.d prc.""i> "p<'icn«. T'" 61 i,.m.""tl.; u", ~.,.i ; 0.-.,,; N;~.. "'''~'''''' (br ı... ~). "-h,,,h dcfıncd ıbe "","iut"'" ınd "-orki"s prir><ıpk> of,be.. hoboo... l",bi ;ıi>cı:i on 21 o..:tmhc, 1862." P....n ıh,.. on )o ~, 1862 n o:ıij'",.ı _lu.."" porlı:.. hrd 'o afjcr ;nfoo... ion.ı.ou..he "fk""""s uhibn"",," W"ııh "r..."" 0 iı> ot;«.iv<.,he.. h,bit"",... iniıiallr.n...,ı "', n"ion ıı... 10: Iıowcvc,. I""... ming.hlt.he """,'I)'i.",....ı mxh,,,,,ry ınd <quip"",'" 'o'" brough, from f.uropc """, ı.ı i"""'" ".. rul. it... ubst<j.. ndl' "",,,.,ı. u >om< ro",,,, I"~.,,1(''''''.'... II." A "n~,.... """..at ".be mılıury... hou.., ol Suk...ı."", Squ... fo.1ot<.ınd "'lp"iu,he itatu.t.., _Id'" dt>pl;ıyod... he.. hibition." T'" "'''lx af.be nhibition r-n!. ıign,flc.nt pr<>hlcm iu..he SeT i Umu ml i o.m ı n;, In,he pı<vion. im""n."ion.ı... hih,,,o,,.. "1""'".. him"", bui~!i"b'" h.cl bc<n con",,,,,,d,.he... kı of.",lri.«,urc hoj b<c" cq... lly impor.. n. li.he.ıi>pl.o)'cd,,<n,~ Oy«>! p.ıx.: buik foo,he london bhibo,... '"

8 mani obrok kul!>nılm." düıiinulmuı'ilr." A",..ı, bu... ını. )"<I<rli g<1m<) ~,:<~i dilıunubd:. Suı...",hm«M.yd.:ı.nı nd. )~ni bi. bin. ini" N ilm",i brarl'i""lm ' lrı. s.rg' bin." ~in bu ın<y<i:ın ı n >«iiı"",.i,=, '<llcpk b.~i.n.bili. O""dikle j<h,in bu do""m.kki ın., k... i nok"" bu,»ij". Hippodrom. A'm<),ı.nı ya d. Su l.. n.hm<1 M.).l.nı ol.rak,.nın,n bu.bn. ıu,~i I".nbulu nun en g<niı "" O>m.nlı ı.,.nbulu nun d. m<)-d'n odl)"l... mn,ı.nm,n iılcv.d I"C >Çık.ı.mJ" (Şe k. 5). Bu ~n..,n dön.md. bokım". kalm.. m.,.,~"",n 0.. m.nlı ıx. k.i nin olumlu ya J. olum",.,oplu <ıkinlikle.i", "h"" oimuım,. Birçok... y Jilgünü (>Ü nneı.,,"iilik) ve kud. m»' bu...j. y::ıpllmlj. ' opiu.~.. k!.nm.i..,n "",kinı bı.ı,.." OL muı' ii. M.hmud dönemindr bir 'ür<...«;.. bm.1>nl oi... k d. kun,nılmı!; (d.k.,lerde!ujkın,opi.ndl~,.çık.bn olmuı: adın. urgun Oi... k " koı,.,ul.n. d,iı O) n.n.n bir "",)-d.n oimul'u,. SuI.. n,hm<1 Mord.nı. bii'iin bu çoi.: iıhlili*i i'< g<. niı "'iı k. ı.n oim.,,)"ı. )~ni y:opılacok... <gi bin"m. uygun bi. "",ktn wnm.kıod" (Şek. 6). Ön ",,,,,klenle de...,pk, ~in dovi oi".k j<hi,lerin en mc:ıirıi bxıumbn.. çil"'i)ıi'. An ",k.. rgi biıu.l:ı.rı. iıg'l mikkri konumı.,. b.oglı oi... k UlUn.il.. hl"ı oi.m.mlll,rd" Lond... S<rgioi ~in H),k P.rI:"ta ini' edilmiı oi.ı n C')">!>I P.I... prd".briko }'Ön"mk iim:ild i~ i ~in.ıökük... k bı.ı...ı", "ıınmıııı, P"i, S<rgi,i"ndeki Endu",i Sı.. yı. _.. ki "'rgıknl. dt dt~iııi' ik... k kull.n,lmlı: 1862'J. Londra K<n.in!:,,,,, C.m.nJ. "'i'!'" ><rgide i><. önce kılı., bi, mü.e oim»1 'ıiiı;; "ükn bin. IOnn yık""lml)",. S.rgi.i Umum; i O.nun; bın. of as ".. Il LO d Pıl... of lnju,ıry. P.I."" of Fi"" A,,,,nd M"'nine C.llery b<ıil, for,hı: r.,i, F.ıı~ib;,ioo of 185, set prr«<km in,hi. rrg.ırd. Th< «;'tingbı.ıiwinl!' W<f< ı""ic... N for Sergi ; Umuml i O,ın.nl.nd,hı: <ol'>i<",ı;'" of;l """, building"''' dtcmrd n«cı;",)" on ti.e grounj, th hi lı: """'" of ıhı: c%;,ıing buik!ing> ıh".",ing 'o mind ho,"< btm in;p««d. none ıh.. "..,.ui.. bk for,hı:,, <n, h.. b<cn Kkn,i!ıN. lı has thu> b<cn d«i<kd,h..,hı: «ın>tru<tioo of,... buiiding i. ıh. ""Ir ıolu,ioo: " P... i<kj 1». M "r. hz'l P. ı.tı.,hı: n... <oınmi,,;'" J«idrd ıh..,ht: <0>, of,ht: pl.n""j exhib;tion buiiding rouw br <ompen..,cd for br,ht: ~*f<' rol kcın from ın.. i,iı"",. comp'nr ıhoı indutkd Mu"r.. Fuıl Pa,h.,, as.".bli.ht:j.nd tl.. do""jon ıo c<>i\"''''',... ".hi b;.ioo buiijing... mad. Sinee i' w» n««..,)",,,,«<, thı: <%hib"ioo bı.ıikling in on... wiıh ',n "i"'",""""ndıng.~ : tht: prof><rıy na. 1(, ıht: S.. "",i.l.. n VoliJe Sul.. n Schoı>!,..:lS fuunj,ui.. bk." lı W~.1.., d,<id.d th.. o.. p... ".. hibiıioo bu;wing "".,W br buiı, in,hı: ganlon of \ '.Iıdt Sclıool nn,,ht: T_b ofsul.. n ~ı.hmud II "" D".. nyu/u.nd,h" thı: ui"ing building w<ıuld br lcp< in ı.oc ' ro br med" Çarf'f ' o.m.ni (O ııom.n B... ı)... H"",,,~,. bıing ıh",hi. "'nuc "".,Id"", wffı<e. tn. «ın"uı<'ion of o ""w booıild ıng.. Sul'an.hm<1 Scju'f< "~op<cd. The.. i«ıion o(,hi. p'... ılcul" public "lu'''' for ılı<.. Mbitioo building cın lı<.",ibu,cd 'o.,, <nl,.. _,. Fir>dy. Sul.. n.hm.. Scju..... rvd.. ıhr crnı«of,n. d'r during,hi, peıiod. Al", known.. HirpoJ"""" o< Aı"",)<l.nı. Sulı.noh,,..., Scju.", w:..,hr btg<.. ot..,, o i l.1ık,, ithin,ı,....11, of I... nbul. lı " 0'.1'" fo"',ion.!.nd op<n.pı.cr tlut..., rccogni«d., 'publi< "lu... in Oııorn.:ın t".nbul (Rg. 5). Alıhough iı ".., I.. gd)" n<glecın in,h" period in q"""ion. iı W~ """",ht:k<s the "'g< ul"'" whi<h «ti«of f..voc:ı.bk ond un("u",1ık _LO!...,nl> of,iır Otı_.n S"" hod ı.hn pl:ıc<. Ap.'" (rom nmne'oiı> imprr~, I «...""",la «'",u,,",i.ioo. """i."",),nd ""kb... ıio<ı~ publi< upri'ings ond demon"',"ion, h.d.. hn pi",e,n...: u...!., milicl'y,niningground for. p<riod during ılır.. ign of~hh. ınod ii. i' ".,.110 an...,... ht:... ıh.: public gath.:rrd.luring Jiwırouı cvrnı<. Furth.:,mor<... h.: n'm< Hippodromc o< A''''''yJ.nl impli«!. iı h.j..,n ils ı.tı.:o... of... nd ti'" (jr<.-.d) V'''''~ Wi,h i" mol'i putpoor fo""'''''''li,y.nd Op<n 'PK<. Sulıan.h""" Scju.t<" ı=>"nıcd,h.: pc,fr<:, >'<:nu< (o<,ht: """... hibition building (Fig. 6). In I""vı.:;.ı, in«,narioru].. hibi,ion.,h.: «nı«of ın. ci,i.. ".,t<" «i«ıed.. ıh.: ;dt,] ',n '" ş.~. S S<,.>ı..:....,..."ı.., ıs. H. u;...ı""u.ı "."'n. ı~... ~ın~ 11J- S M..."ı.nı!>.b.,ı.. "ı."",_ ($. H. rj«-./~.. ı.ı,.."'... i~... l ır!).

9 Şol.... -,.ı-... s...,.. u, 0-.01'.,. ",W....,. ı.;, ı,_ln. r...,)....,..,...ol.... E", s..p..u-.; 0...'" '... '" (I<,... ~,i...,ft bu...,.. ini"..ı,ı... 1<.>."'. ""ildıkwft ""'''' blki 01 _Ju",niil""""j oi"",lıd". E... önccoindtjujun"ı.n \'.I~ ılı M,kı,ı.rn'n b.ıı.ç<>indt inl"..ıılmıı oı.ayjı b l"" oiql bd,,,,ilmı,,i. "<><:ık aç, l.,... lond> kurulon bu ppı. K<'iici bu- ı.... ol... Ju",nccsi)'" inl"..ı, l m" oim.tlıd". N... k,m t M'kXrsı-i Um"mHO<ınani ı...."mn kaldınınw. ",r.do"", ıı<lmi}'i. s.,'iii bi,..,ın," h ld ır,i"",,", v< <nh,, "'" bu ".-..lı 'nf'...ııı"",ı" olon 81b-, s.",... 1.ı...;y...ndt kııiluıll",uıru b.u... ılm'ş: bu ııi<. Blb-ı 5tr...t.rn.ı...;,. bım"yonu,.w,nd gund<rilc" Ni",*" K.ır. ı;or<""'lcndi. nlmi"i. S.'III-i Um\l m l ı Oı.m. nl"nl" ıı<1«,k. )11 k... ı.. k.ij, nı.,...ıı..ıılinın un"m y< [nvı~ li)"p'n bulunmuj y< bi... ""'" mhıın,n IUkli i..",mi}'"." A<><:ık birun'n... WıI",lm..ıI~I. en.l bı. ~,i d,h.,,,,,",,u, o!j"8".nloı.1rn.ık... dır y'lı ~,nd> pp,hn bi. )II"l"")ıı p yllınJ.... açıl... plonl.fwi ""I'l" gund<ril<nk qy.nın SUL. uruhınrj M<y<hnl nj.ki Sc-rgi ' o...nl'dr.. n,im y< '... ıbı ",r.do... ıı<lmij[i. " V. pın,".. rgij<n hrmrn "",rı yı k ılm."ıp Iıd:leıılm<>inin.. btbi ilc. ",,'lmay'p.ıdr hbn m.ollo.. n bi.....w.. bu...ıa dq>oi.onm'jolmuı 01"",1..1". Çi,imk.i Öf><rdrn h..,.w.m., oi,n...-gl biru>ın,n in}1>ll.\ı "".r. ':"11 p,}'. M,... " s.,.. r K,,,,rk!ky. E",mi.n '" Oppm"'im'w oiupn bo. jlrkcc< 1..,1c cdilmi}'i. ~ ı ><vlrtin,-ı,...lo"run i'. '... yılın ıktııaı m,nu.i dıızmi iı;i... bo dmomık miin.kı"/1çık.k"i"...,.,...,,,,ni) k i"'ı.,.k y.p,,"idıtı bil i n""k,rj i. lll&) y'lı I>ıl'nd.ı. Suluruhm<! M.,..unı nıı... inf'''''' NttıM"1 oi.ın S.'S~i Umum~ı Oı.m.nl bo",,"".n ",,.,.fının.ı.". "",Im",,", için ç.lıı""i" b.ııjı" l m", kaldırıml... n dil"n' leıımni ik i!ıili 'ıj<mk. Tıcaret N<um:i.. rıf...w, y"ruıii~ """. " ıntı.. _... ki ""'jinl.ınj....-gl Için 'h>m,,)ui... /Or,... cııhibiıiom.. I-I-.:-va..ı.pcn.ıing "",hri.loc.,ion.,... buıld.n~ h.ı.d no< """ p"'... &ı,ı. in H,u. PUL /or ılır Lonılorı bhibo,,,,,, <ıl 1851.,,... C'l"'.ı I'ıloı:... prcfobric;"rj """"U«. I'.... di'''lcmblrd.nd _J (rom ıh.. lo<oı... n..buıldi~ ıl... ",...,.ı.. ıiıc: P..J.tt<ıl l ndu.. 'Y in r'" I'>ri. f... /ııb.o_ ol 1ır;5... ".ınofomvd.>nd _sed /or lubo<qum'.. hıbı,ion. nı. bmijing.... hich """...ı,... cıch~ biı... op<ı>«!.. London', K<n>ıns,,,,, G.nIrrı in in"ı.ılly... i...,ı... pmrunrn<... nı buıı... ~. 11y ıiımoiı.ı...ı. I, «<m. p<»>ibk,h.. dr",... ı....ı.ru- ın <Ot..." <I.Iır s.,rgi.i Umuınl~ Oı.mmi bui ld,ng..,hi.i'",,,,,,. h. y<"ıt<. ıı.. bu,ldı~... corı<idrrı:ı.l p<.""'... lı cd ti... 1ud it iı«n buiı. in ıı.. ",nirrı <ıl\ '.Iıdc: sı:hool iı would h... """iı>«! ını.n. T1w:.. luı ""..."ue,..ı ın,ı..,notldk <ıl.n ııp<n 'i"'«.,hi.""ildin, "... d.rıı>«!,,,,"i""".y. In rx.. in Arnı i'" mu. ol <Jımiıwı", i... Sorgi-O Um~mi i Oom.>nl buıld.nk "''''' ro "" for.. lı ~ dı- cıdc:d,h..,... uhibi,iorı building """Id br ıkmo!im.nd,ı,..."bbiı: 'O'OU ı.ı br u...ı i n ıhr i"~i s... ıjı.rı bu 11<11 lig. ""hi< h... ili unıkr """""".-. i'\i",*", K.ıf,... orı-...ı bt","'illb-, s.... bu,ld'nl"""'''''''''''' ro """,pin.,h"... lı "... J", ık<ijrj,h..,ı,.. S.'IIı i Umumi-i Oı.m,nl..-ould be: «"""ro by... fouo.,, ins monıh.ınd ıiuı iu Ioc.. iorı..""id be: orpn,...ı...ı ı..-.jw: drınaı-.ıl,ng,... ım...ı... okr <ıli<> ıidır,~ ~ II""""". ~ >«m.,lut f.. from bı:ı~..".,...ı" """',,... buıld i ng «n"lnn in,.ıc, ror.. k,,, 'no<her re", ıı...ı "".""'ı..,...,ıdc:ncr In early ıiıc: i.. m, LO... ' Lo,... Hhibot"", pünnn /or 1 S6~ in Pın... = Lo bı: ~.nd "'Vni..-d ıı ı'" s.,rgi.i Q,m.nl in s.,l... "'h... Squ.",:u T'" "ruoid gooj... '",,<>ml"'... LUr """" 'i... loııgc. "'hi<h Hploı",.. -!oy dı< buijd.~.. ~ no< dnnoi..ı..j ımmrduıdr.f. '",ı.... hibo,""'. Thı:,ı... ln.. of,he:,.. hibi,"", buıldıng"... J", {,...ı in..ı. '"'ncr.nd [he: ron>ını.-ıion... ron'noc' N '0 """'paı»",hı,... u com""""" of Mu...r. fu. ı P... F-I)'prun pı,m..ı. K...ı.!ky. En",.. n.nd Opr<nhı:ım. ~ lı i. k"""'n,h.. in i... <h.ngi,,!;.",hi'.. ı".. l <>nk. <ıl,he: I?" <ı,"ıu.~.,ı.. oit'ı<iııl bu'ld'npol ı ı..... w<" conı......ı br... n. <ıll)uım...,_. Um"m;"; o...nl buildıng Tı.. ""'il""''''' <ıl,he: Sc-rg~i ro,,,,,,,,nc..j.. s.,1,anah,... Sq... ln '''Ir 1863: hnd><>pin& ıırorl -..- undc-rukm.nd,ı.....ı...-;ı./k."""11<"""" \

10 "'''ifttiyi<: fesvi)~ kılın,n kaldırıml."n m.mf, k'j~i en,, li...kn dili, f.zl.,",mu! oldugu belirtilmiı: "",,"ki f,rkm S"I.. n,hm<d M<yd.nı nıbki ba-" m.h,lktin,..v;)<.iyk p'" ""Htm y'pılm"ınd.n ka),n.kbr.dıg,ı ifade ojilmij';r. ıı S<rgi. ",ılm." planlan,n R.:ı.m.ounın birinei giinün< )~iı'.irik",.miı. JoI:u' Siin g«ikm,yk. 28 Şuba, ıune ",ılahil mijli,. Serginin R.m,..".)'mm JoI:m"I><u sunii ohn Cuma gun"... ıldıaı dönemin g>.~,krinje bdi«ilmiı,i,. '" Yab>neı b"llmcll.. için 'rrı bir bin. ınf' "dilmij. ne,); bu ülkelere.. h<i. ojilen kısım. um,nındı "m;ınıl.n.amadı~ı için 1.5 ~ godkm<)'k. l3 Ni»n IU.f«... ılmıı'"', Sundo, Lond... Pori, '. Viy'n' d.n g<kn.k, ve m.ki""k<k.ynıtütde )di ürünkr l<ılıi' cdılmiı,ir.u o.m,nlı Dc. k" h[lki,~1 uluslı",r"ı.. rgi. k<de. m"",il"lnl ker.di.i h!)ll.. ken. Sergi i Umuml~ O"",nfnin y>b.iki h"lımcılmnın OO,iin m».. fl,nnın 0.. m,nlı De"ı"i.. nfınd,n bıııl,nm,! oim.. 1 dikh[ ı;ckki. di'." Sergid< imp>r::ı[<>riugun deaiıik bölg.ı.ri...kn gı:ıi,il.n kık"';n ü..,ind, ü.ün "'ılıi, oj il mil,i., Sergikn«<k m.u.. için...'up.. d.ki Drn<kkr<k oldugu gibi J3 'yıı p>")'on h:ızırlınmlj. 'yrı bir gu«1.:"",rb, bölümü oluımrulmuj[u<. Sergi<!< «ıj-i,..ıiknkr..."nd. "" ı;<nij J'" "rım iiriinbine.ynlmı!"'. Madendlik,.. n~i. d.ri,.~ç iık'i y.nınd. müzik okrk,i. giy im '... eı)"' I..., el iıkri.1u lı. k i li m gii>i u 'ii nk, de "rgiknmij,i,." T"I'bpl H.. in.. i'nde bulun.n gerd.nlık. brq. hikzik. kemer... nk, "'rı;"". kıl",. m'jnpı. y.. ı.. kımı gihi de~rli milcevı-.:,k, "e... y en"i'" d. bi, dal", içind. I<'giknmiı'i,. '"... yrk. inıa>' model ve ",imkri," h.. hl.m... bol" «.ımk,. Y'''' de,..n. gr::ıvür, fol<>t... r. b.ı.sk~ ki"p. diı Dr""kkıi. dönemin.. n... 1 ure'imkrini SUnm." ",,,ınd.n önemlidir." SergiJe Su ı,.n... hm«l C.mii yöniindeki k",ımd. Hıçlik bi,..!on gü«1..""br için.yrılını, olup bu...,ı... rgi k""n di~r ij<iinb" kıyasi oim.k1> bi~ik«. lı... n.".,i..im... ıuboy. ).. g,lıboy. ""imb v< bu ıiirdcki <$<rk«)'cr 1"<,ilmij,i,." Su k",rnj... <giknenk,.,,,md..n ka)'ı!..1<8<'»rı.. csc,i' A. P=iooi'nin iki,"iuboy> ublonıdu,. Bunlardan ı,wıbul koh,"<krinden hirini ko<ıu..ıinen "bkıd..ön pbn d... rıkıı ve beyu.. hlı)'l. y.jlı bir Türk. cn<rjik oi."k "'n lındırılmlj ı;<rw; bir ad,mın h'jlsınd, Q(u,m.k[adır... s"kin bi, biçim<l< n.rgik içmebedirk,..: P""iooi'nin di~<r ",luoo )'LI.. bio."ııd.ı iı< Surn:... I.yı nın ı«:ınbul'dan YOL',ıkııı be <imknmij[i" ".\'iikk yükknmiı <k,.. krin d... kıvrımlı bir yoid.n!"çiıler; görülınek,edi" H.. Y:lJ,",in.i).",n oiuta_ m<<:ikll hbb.ı.lık ı-.:r yeri 'ıhmıı'ır. E,krin dıt>rı).. >Çı],n kı "mb"ııd.ı. bpıbrd. penee"'knk biiyiileyi"; bor kadın i.teyiti g[ubu "'nlı,iı;ckkl'< ben><y<n «nglrenk f.,rate örtiilü y>j' ""Humm.Iıınd. p>rıld,)".n gözkrk ",hk"n ~nkri lukıılarıyl>,",mek,..ıi,..." Bu iki "biod.n ".. liikk ikinci.inln unden,k"" by,h< Minimf of Comme..."!n,uMequcn' rorrcspond.necs. i[ "... noı..ı,h.. moı or th idcw. l k,,~ r::ıııgcd by,he commi.. ion fo,,ı-.... hihi,ion "'", high<',h,n,n,;cil".. d.nd,h.,,he diff",,"'e had "emm«l from.,ı-.: ". "ngement of «r.. in neighbourhood. in Sultonoh""" Squ,,...ı>d,h, impkınent1tion of.balu"...ı,: " "The ahibition.. ~ nor rompk[..ı on ıı-.: ılıy ofi.. projrc[' ed opening (,h. fo... d.y of,he R.mad.n). nd foilowing. <k I.y of nin< d'j~. i' "''-' rın.lly in.usu".. d on 28 Febnı.I)' Tı-.: ncv.~p:ıp<" :ınnounc..ı tl", [ ı-.:.. lıibition... opencd on. Frid~. on,ı-.: 9'" d.y ofr.. n.,hn,"... "p""" building "''-' "on"" "oj for foreigıt f"rti<if""'" ı.o.....,. '-'.hi. "'ing w noı flni.ı...ı of!,imc. i, w:>.open..ı,momh,r.d h>.lfl".. of! 13 Ap<il Hete. tool nd m""hine "i,'ing from London. P"i nd V'ı<nru... re.ıhibit..ı.!onpide toor ıo..ı """n<o,p.>"""... hhough tı-.: Oıtam.n Sm. hod ı;. n.",..ı in own f"ni<ip"ion in tı-.: in"rn.. ion.l.. hibition. it [001< p.>". iı i, inıe.. sting to <>orc ıhn.11 <xpenditu... of f0reign... p."icip"ing in the Sergi i Umumi'; O"".nl "'.. fo n.rıc..ı by,ı-.: O"om.n S... ı. Mon:,h,n iı<m, broughı from,-:ıriou. region. of,he Empin:,,"'er. dispb)<'d in the e.hibi,ion, Simil.. to tı-.: e..mpb in Europe. 13 diff.r<n[ p.>.ilion. "... de,igncd for [hı: itcm, on di.pby.nd. "p""c Ane "IS "",ıion "'.. <n:...ı.... mong,he item. On di.pı.y gri<ui,u... 1 prod"'t!,,"'el'<.ik. c"..ı [hc I'rge".sp>«... p.>" from it<m. of mining. ;ndu".,.. btı-.:,.nd... OO<I..'Ork. mu';':.1 in"rumen<" h.ndi<nf"... < pel<,.nd kilim..-erı:.1"" <.<hibit<d. " Pm:iom j<"'dkl)' :ınd obje<:" p"...,,,d., ıı-.: T"I'bpl P'I"e.,,,,lı "' rı«:kı..:.~ brood.ej. bn<ekt>, beh rombs..is"<i<'.,woo:l. jug... r.d wri'ing ""', wc«>.i'".howc...ı ı-.:", ın,di.pla,. <obı...'" Fu"ı-..,ınote. ıncıdd,.nd d"wings of """"''''tion. r peneil sk."... r.d p.>intings, alligr.phics. dnwings,.ng""ing>. phoı:ognph. '-' "'d! as H.mpl.. of ",inıing. boo4.nd bir.d inss ""I'<.igıtif~n, in,,"h, of den>o",."ting tı-.:."i"it: producu ol,ı-.: period." In the.xhibıtion. m,1i h,ii in ıı-.. di...,ion of Suı,.noh""" Mosque "... n:.. rved ro' ı;ne.rn:.1,lıoııgh tı-.: i.. m. di!pi')<,d her<... rı: f.,... r in number com potı:<!,o [ı-.: ",h<ı prod",ı.. tı-.: >rı Of e>liigr>phy. dr>.wings, li'o«n:oioı.ı p.>i"tings.m ",ı-..,.imil....",.kı... t<.tıow...ı in,hi. sce'ion.'"... moog tı-.: obje<:«di.play«! in thi. "'",ion, 'ıhc m"" noıı:woııhy,,'oi'k of.,,... ıı-.:,"'o... ««01- o,,, p.>;nfins< by Pıniosi. In,he fo", one.,,-hi<h depiı:,.. <ofko p.>rioı: in ı... nbul.... n old Turk 'l""ıing. ıuro.n.r.d..-mı< b.. rd iı... d in,he lo«ground OCIOS. from. young. eneıgeti< m.n.. :rı-.: <>'ımly.mt>ke n.<giloh... Prı:ıioıi. ",ı-.:,... rrolour bı."" [he Jep>rıu'" of ıı-.: Sur.. Ai,)"' {F..,. «"ion... ith tı-.. gif... nnu.jly "nt to M... nd Medi", by '"

11 Pm;""i yi ",Iuboy> n""ml.,ı..."nj. ılk ""r' )'<lk,'i'di&1 bilınm<kı«l". rrn"o,rj'< nkıp oix.k dc~rd< n"eknm bi. "'ıl'.,.i,~ P,."VLP;"... Monun;... f,nclın ppıl.uı.8<f. brr OukUnI'd", M. de: ı...ıuy nın bı. FU''''dc!"I"'i' ç;. wnk... ıubı;.p bi. Il>ı.bo>;uk flıu.. in" lonu «Iina>.~.ı. bu.. d... rgıkn<nk,."njıd". G. H,inde'; ni..."hi,j. Wıu. "" ),<n..;en kıyafetk.inı.,.mlılgı o;<k id kokhı)'>ll" y a,...ı.. ı..ı...b Kon...,nopoIı.. in Gend Bi. GOru,,"I". r. Iı.ıwıı.. Ça<l'''- Toph.>n< üm;,n;n u... Bıt liopı Gô-... ii... Bu",,' d. B" Ra... "kt'mı G"...,ın B... ıı kon... lu bt}..ı Iulıoy:ı..:ıiık»" "Tknmiı.i.. "Y'KOI.\I.rııIouc. ni" I>ıb.. k, "kni~"..ı. )",ii~'*' kuçuk ~~,~Ii ç.' lı...,..~ ik Oum..., 11, Emıcnı bı. "n"çı... fınj... ~ıı.n Y'&Iıboy:o 'Gd«<iıni k.....,.. ÇlI''''' Tii""ı)",')', lon.. «lınen.ı.,:...,.ı.ıo....ı. ",..ı..., Lı...ıo...ında... ilo:n<n ","I m in >n><...ı.. OOI"nm.k.. d". B.. "Lınn )"111 "... F...,,,ı~ mım.. Ikn.; "n""ı... ıtnuıl in. inp«ı,ı..:.k olın.nl",,1 bi. iml"'''' KIIl"k f>p",ının..." "" gôı'iinuıunu "c«" ıııim..; proı<,i... dt bu''''!.)'c'"... ilmiı';... Sergı.i Umuml 1 O"".ni.,in uç cil, IWlndc bı. 'LP... if... ı.,... lm.1 "" bu..,,{...,... >«gl iı;ın d..,...1.uı "'...{ dukkınında»t.1" ",n"i"",l'u." so. kon,,,.....p... if... moı. bu.ı...mdc: bi. '"T ı.:..'.lof;" flk.inın m<vnıt ol..." ",,,lnj.n d,kl<.. Ç<kiddır, Sergi yu".,il~l. "" d'i",j. bü)'.k ",' gonnıııı;,r, Se'gıni n "fılııı biuu Subn "bduwi. " fınj.n )..,.Imıı, Mu" Hı... i 1...,1 p... bırçuo. dc>kı.nlnın",.ı.. bulunju&" "i"... Abdulızi. don... ı.:...ı.. K'l'l'1 gn.mi, V<... gıın,.k. ru P'!'''''' (k... ı ; olan qi sinıı, mık.ır rubek bul~n- ""*" ıçın d~)~.ulm~j, bdli ",nler l.od,nl"".ıiı,,, «I,lmil' tı - Komıu ılk.-dcn.. ;ıı.. d'ıı",bn b<n;ok.i)... çi.."iyi pındı. ~z.c", I>ı ~nbul. Jl<lmıı... rıı...nn b.. m d. "rı')'< bu rııl ijc:i ".,... iı"'" Scrp~ Umum;" o.m..ni"nın butun... fl.ı."nın.!ltiı kı ; ~1ı.~1 '''''p komtcrn... fınol.n U<l'ı..." pun' ı.nm,~...,k..'iidcn.kk «Iılen Jl<lıc. m.",fl.ı.nn ı..1', bı" ni lı..,ıı.).. bikc.k mık.. rd. kolı...d,ki {, rk H.. ıl'ic'jc" ~mil'i... T.ıhi. «Iikn ".(Inlni" bıi>yuk bi. k"mı uıılm,ı' tır.- Bı. kısmı d. podiıa/ı "" dc>in,..-.fınoı....."n alınmıı' LLL ~ s.ıp k..ponolık.. n """ra )""l'ıml,,,,,,,... bı. bıı.ıu"". dılı kalın >«si q)",,"ın Joe lu{u P.l.t.1"rn "" Çarp.mbo gıınirri miiuy<dnınin rıpıl>c.p bd""lml,,,,. ~ ")~... " 'Si k.. pondık... onra Se'lli.ı Umum~i O.m.nl ),< ",.up. f,brik.ı. ttnolııı ı;örıd<rilmi.,.nnk ",,,Lımayıp <kk lajm,1 oi.ın."... I',"" H... ı... i edilni'nden' ojrncn:k..ı..,~.ı..."..'n """"lıni oi>n 'ikl )'U" )<'Imiı bı. bın dokoan bı. kunı",,, ~t.lı)'<... al,,,... ",,"tml... oı... ll) ul!unun dwıly""..... klcdılmc<inc kora. """Imiı'ı. " Scrgı-i Umuml i 0"" ı.,." y.ı..n<ı ı.:.."hmeıl... açık,he s.,ı",,).... The Ioıd«l.-,,,ıcı, f"",hrough. n.rrow... n dcrıns...ı. Compc;"'; of PCOPIı: of 'II'F'.nol kınol. curi' OIlH..,..,.ı bb:k.,ht... on.ht...ı.. oi.ht hou... Iu. oprn i"" P""P oi...,.,..n ghn«..,ht f""c"'to,- up ro,ı.. "~.",hedoon...ı in,he.. ı...ıo.,.,., ,h '1" du, 'l"rkk "nde,... h,lı< )...ıım.ko (,~i l.) d.'i"'d """.,ht r. ~, I du"eu.ıu) 'ı,.'... mble mul'i-<<>io.ırtdljo,.'m. : lı iı k""",n.iu. l"'"kuu.ıy.1ı< _ond one of,jı.c two fwn'in" piıad P...,n,Jı.c fl... nk '''"'''''fl...,.e«oiotı. JW"'<f',,_her work, ı...,.,1d,..al,he Pm.oı"... ocobo... -n.c ıbn... Shop'I"'U\,cd b)o PictrolP... Monu"i ( ). ii... d "".ıuwıngjı.c mad< during. mp.".ı...r<.. M. dt ı... y'... "'''''1''''. 1"1.. "ng of ' li'jlbı"uk' (i."lu lı.)... ~ 100.mong.Jı.c """ko dl>pl.y<ıl in,hi.!«tion. "I""" ironı Mon... ıı..ndni,,nıı",u"" tdh"o.. of h... "tlc... >POD>.nd.. n... ry... u... fo...,e«oiotı... Iy. " GentnI V... of Con"""lnopIc: I'~~u. Ib... ;.",. c-... y"j of M""'I",,: A V... of,ht Bo.phoru~.nJ Sun... in Bu... CH'I R.mıd.n NıgI,,; ".. '" ""008,Jı.c I"ın""&,, di,. pio)'od,n <ht uh"""on. In..ı.ıııioo.\i.,~bndo<ıc<', lııı.o.. v"f'h.. "h... ii mı... nd ıı rrobı cd. "n Ai icpy on Tu.kcr Sı""",ı Lo Con".,.., '"' f,,,... """,«I 1,' :on Armcni.n.n"... m«! O"m... ~i,jı.c..-oıb,how<--.ı«l in,ht fo"".,.. h,ll. "i"" from ıha<. r "nch. ",h~ tcc' Hmri A.. «>ınc R<"';I'... hi'«'u... 1 proı«. ık...,.. inı.ht <1'0"'_''''''.nJ,'ıcwof. """",men,,1 i...,w <ını<'.u... Lo bt bu i k,... i.. d.. dtd."""",,jı.c work. d..p..ycd in ılı"... A,h~... ıuj oo'ı< pnntcd for the Snp-, Umu",l i o.m." nol.hi... n... 1 "......ı. noilıbic for I"'~,h... in,ı.. bibliopolic.ı.hop... "hin,ı.. uhibi,"",," n.. ma'" u.1 of,he hi!>""", i.,1uıt. ın"iguını;. for it... n hibıııon C>"~\I< during. hi,...ıy pcnod. Thı.. h ibı,"""......cd<'ol\~...,.. "",.. "hın,ı.. E"'I"I< :uııi.ı.-d. i... nıcd ııcc-uliy by Sulu" "ı. d"lı.i', ı.. OJ><nlnl of.ı.... h,bı,ion i"d.. dcd.jı.c [r,pıun Khcd,,~ lim.il Po.ıı... 11" nume""" higlı ",i<..ırıci. l ~ Sulun "bdiil"i.,,,,,red,lı< czhibı."", for "".. Iy ioıı. Iıou" :uıd «'<"ntd,jı.c IOIkwo'jnK da)'." Tl>< <ft(~ Lu... ı.,.... md... ir... con~ fo(i h"".nj e<n....ı..~~ """".Jlııc.tcd Lo knuk,iıı.on. " l'umc""" '''''0<> {rom ncıg/ıbou""fi """"..nd from.bo.:tnlllod«l,,, I".nbııl "" ii«,ı.. d,<pi;ıy.nol thc forciı;n f'«".oo..'cj g... intc.. " in,he.. hibi,"",," lt... pbnntd.iu,.11,ht '0'" ofsergh Umum; ' Oom:ı"i..... Id bt... to,-,ı.. "'li"'1... ion comıuı~ ın ""<lun,,, for,ht m'ran«fen;~, Lin«,he pn><...ı. {rom,hecııhibı-..,.,. only ~ for flfıh of.jı.c apmıcı.,ı.. dıffn.. cnc. w;\' J>IO"ııkd for by ı ht T... ""y_ ~ " Lı... pı>i""" ol,jı.c ahibıt«l PrUJ""" w;\'...ı.ı. "" ",m"nıng por'''" w.. PU~ '"

12 obı dı bunhnn...ı..:., I>Ç ulnoldu!".. ~; II'".. d, cd,i... mdij". In&,I,=. F.."",..., ". u"u'y'.ı.ı... n>un -ıcu.kı.. mui... kık "'!lil" ı..."lm"hrd".. ın. "'lli 1", )'O"und.n ıy" 01, ,nm,Şı.rd". T.m,nu. ~86)',. hl""l.n "'lli y:ıkhı'k beı ıl'...,k blm,ı'" ad.. "y"'ctçi "",f,n dın... ilml,,,,." 0t.. 18S1 londr. s.,rgi,; cl. ).. khı,k beı ay aç,k hlm,ı S ki!,,."f,ndın.ıy:ım cd,lmi,: 18SS P. n. St'1'oi.... nı_n 6.S "Y'I',k blm,ı '" S.ı ki"... f,n,b"... ilmi!,,,:' IIS,\-IIS-t y,ıun"". N... " lmmi,obn... IS.S "Yaçok bl... u... mu' ",rp. yu.,.,. Iın... uıun Iii", oo;ok blın "ıı'oi oi...!'u. St.p ı Umuml i o..n.nl ;ç,n ıidıimknn, oo;olma" phnla lun \1"he fp"< geç baılad,~. bin. inıo,ma _radan Ura..., "ldi,i....,im oi.",k k"," in... "" yuıufil klus;;'".. rginin de k'ım ""!ol'i> ınl.!,lmıkud". St'lll bln."n," inp"n. 12 "",Iık IU2'dc batl>nd",. k'ı,n k... u... lw1ull'mn:ı k.. "n 'S Jilnde.. mamlınd'ı' bil,n_k,..!,,:' St", duıtnkn... iı;in Ii'ilimkrin r;ok k... oü.ro. ba~," '" "'1' m""",i" dc dılıi ıı... rı, ku"n. bu,.bik I, k k", n&-n r;ok k,.. bi. ",.ro. ı."nld i li.nı..,ıı...ı.:,..!". "okb!,k L,S "1 pbi bi. ıii.ro ml.ılun ic1"gi ı.... '" k,ı... ımıne '4mm O>m:onJo ",1,'.. ki.nnd.n """'lun ic1"gi ~nmı..i, doku< Kun v<ikrncyk dc açılmıı oua. iıj<nn.. mldıj;ınd.ın h,.jı yiimuld;;,;;";; go<ıc" _lıw". St"i i Umu'nH Chm.nl bin."n,n mim"ı.&,n, "ugu"" ;çdckor:ı..)'o"unu iı< uon P.. vıllo!c yopmııu,. " Y.. illili ad, geç<n t>çilneil bır;.ım dc Mon,..,; Efondi'd"," ıı.:..ı'ji"'ol" pori.ı fraruoı mima, II<ıurgroi. " (IS21_laM) 19. yu.yılı" ikinc; ~... nd.ı I "...ı.ul'da f.ı.ıl,)'<' pt""",,,i'. Done",," pytnlırın. dıön... i bd,"ıloncdc"...!ot«ii<ıurgo:oi. oi.nk gtçm mi... '. ı86j '.rıhli "'ıı' lu.kk,nd.ıki )"Yınd.ı. _ Möo,..II<ıu'F"''' bu çıl'... one"';""" dc ba".. lırı)'b ""n"ıda.mk,yk<.. nın m,ı mim.rdır._ ıeklindc "n",i"." Mimarın. H.rbil'" N... mı k.pıı, 'i< ikı )"nınd.ki w,kkık II&ili oi.rak ad,...:rilmek...ıi,." llu i.im, cltv,inin ik,me,glh oi.nk )"pılm,! en buyuk ı.ıu" oi.n 'i< l1168'de <om""b"." Bcp."hki Fuad P;t}i K_tı 'n,n (M.h)'< 1\=",,1 bupınku ı.o. l'..;ucıhk F.k;;I,.. ol} ""m'" oia.. k da bılın"",k,..!"." II<ıurgtOi.. 1S67 Pu" Snpoi ndt Oı.manlı...,ı""",.hn... nd..!" '" ><rp.,in'".. ıtuun r...!oııd.. Osmanı, 'r>."" i m ı i k,,,mda. -C..."ri<f..., L""",fyaI.a' b.ı.fi'ıı.ı" nd.ı -",.,. Sın.. I... ik ilg>li bı, ç.ı,ı' nu..,nmuı'u,." S<rgı. i Umu ml i Qım..,ı k'l"ndık.. n _n. ttnt!i gtç.nknkn ödulkndıriknk,..."nd. mim>r 1I<ıurgwi. d... rdır v< ltendi.ine dow"rku dcr«e Meddi)': Nil'"' "". ilmiı,i,." Seıı"; Umuml i o.m.nl'nin dtkon.)'o"unu yopm'ı oi.n Pmilik (18J(l_188S). h<ykd ""imi..ım,,, delora,ör. ",ra..,k.. ıu'çı..'" mi... obnk b.ry<tini... rdıırmiiı bi. F"'... eh.sed by,ii< SUL,,",nd,ii< Sı:.m.'" The form.ıi,n. _n,.. k.ıod.ftc1',ii< ahibiı"",.ndcd p",d.iıncd dul,he.. matning good. """,Id be ı""'...ı <adı... m on Mond.,..nd \\".d...,ı.,... " it "... 1"" <kcidcd ıh..,f,.,,he hibi,;"".... ıc...d.,he <quiv.i, of-,... " hundml <cv<n'ı on<,/ıou.... nd on< hund",d.nd nine" on< kuru"' """h of,ii< un>old ogricul.u..! """,nd cquipmtn, ",n, r... Eu"'pu" f..,... _Id berompm,,'«i forby''''' T ınwryand """,Jd be -... mm! ro,he D.uiilfiinun buildinı... mpı... Whik s.,rp.; Umumi, O>m:onl... opcn Lo fump 1"1-,iclpın'.. " """'Id be """cd,ıu.,... «>mpri><d m<tdy al,h"'e ""'"If... C",.. Bn,";n, Fnne<. nd G<ınuny 1"" ;.;;. p...! in,ı... hılıo,,,,,, only.. i,h,001, and m.. hinc. ınd.hel, good'...'" Jispl.)'C'Il "I"",,<ly from,ı... mıı. ahıbi.ion 1'" vilk",. Cı...d in July 1863.,he hlb"ion ",nıai... d op<n for....,ir flv< mon,h nd it w., frcq",n'«i br 'P!""'inu'dy 1' ;."""," "<ı, tl.. London ExM... ion of ıssı. ""i<h... opm for fi... _......,..,...ı 6.0.\9.1% v de- '1"",II< '""ar,..ı.. P... hiboı:ion 0I 1 B5~ ı.... cd for... and. ""If_Ilund """"..,.ı S " The,nıe<IW_.ı nhibot_1ıdd ın N... Yoriı in 18S3- l ts~...,ı..lonp n>nn"'ıı"hi!>iıion ol fı... «fifu,,", it b"cj for fı...,.nd IWf """"h. I, 'PP<'",hıt,he ini'iıti...,ı for St", i Umumi i O<m.nl """",ne""..! lı,,,,han txpo:cttd,,he ""'''''''''''''' of,ı.. h;. bıt_ buildın, ~ dc<ıdcd "l"'" p<><t.f>e",.nd th.. tı.. ajıi. bıt""'... i""'gur:ııcd in,ı.. wın«, ><:ı... It...ı.., k_n,h..,ı... ahibi,... buıldinlln<ıl. goound on II Dt«mbet d tiw. <kop«..ı.. unf...&... ı... cond,,_ ~ it... o:ımpkıcd in 6s <bı... ol Thcorpniu'... of,he ulıil:ıoı_... iniri.. cd at On«..nd. inelud,"'... hibıtion ı.,.:...,he p"'i",uion. "... rompl<tcd in. con<odcnbly SOOrı 'im< de-,p-; <ttıain... ıcom'nı;.. T'".. hibi,ion bu.ikling. "'h",h... <omplctcd ""i,hin o pc"o.! of "'''ir ''''''.nd h.lf mon.h ~ and.he ahibı,ion i«m, <oik<" d ""mu,he O"omın lınd, despt..,ı..... in,,, cond"ion. al! India..,h... he.ndc...,.,,, ~ at much f....ıı-d.han ""p«t..!. The s.,p i Unwmi~ O>m:onl buıld,"'... ~ ı.,.... liı... "ugw«ii<ıutpıio (112 I_LaM)...ı.ı.. ınt""'" dc.ıpı...,a:t<u'cd by l<o<ı P... illk (ı 8)(1-188~). " "notı ıcd "'nh,ı... buıld,n." "'"",.ni Ekndi." F",neh u<h~ tc,,, II<ıurt;roi. ",,... M ın h'mbul in,ı.. >«<>nd h.lf of.he 1\'1'" «n,u.y, in, I"'blic.,ion da,..! ı86j <oı>c<rning,he ahi bi.i...,ı...",hi'ec,. wh... A.., ""... i. n., ıne",ion.d in,ı.. public.. ioru of,he I",itxi.nd """K"izcJ orıl~.. ııou... p.,... in,roduc..! ıs... Mon ı.inıt ıı.:..ı...,... widcly r«of' nı...!.mong u,... ıth hn... <c<ıfuı-ıu prior 'o,t.;, ""hibo.,... The.rdı,,<C<, IU_ iı al...,itoncd in.. rmı... '"

13 ..,...çıdır.~ 1'... ıll«. 1851" ık \,n'koy ddd bi. kon.>gın dd.:o nor:nı"" ppm.ok uun: bunbul. ç+ıl.tn ıkko...)"'"...,. f'" p;".~ VK"'" G...ıı.nd ı..ı,... boıl". ıpmıi'''.u J-m.ıI ~ c-.ıj.".",,,,,,,,,,, gô«ihs4.. 1'<... l:ı.,..ıyolsok.~ı nd. lıiı do:loonı"" "OL)"" oiju&u bı i i """ P... i i ıe.." 1ı.,1 mab. fı,;, s.r.,.. drlırul"""'...ı.. d. ç.ı.loırn',,".lsun""l".ı..l""i"'~' b.o..rı... l"'" OıI<'~ _r......ı.. o.m.ı.. ıı huhır"", iç,n PI"'I' ~ın»ı..nı.... n "'{'luis! oim.1 oim.i"'". AbJ.I... don< ",ının önrmlo 5ırııimkrınden b;fi oi.n Srrg;.i Umum' i O,... ı bı... ın iç ıkl",,,,)"",,nu ""ı.nıniı 01",.". bu öıı ~. bıııw>nyl.ı "'li.n,,1o *",ul"",ı,ni". Bu f>lıl"......ı.." _ ı.. 13SSdrpn:mindc... pn o.n...nh C"<c"rIa-ımn ın... l"""'r><!:o K"'".. ndırilm;ı'i _"nılı. do. ikl\\ dönem F,.n... y,o 8"'ip gri.. ek f.. liınk.inl Tu"'ı)~ <k ıuduıdu&u b;1o""... n.oı,ı ull:<... dondukırn ""''' Tu'" 9oi.....,.mikln,nın (ı~ım ırlnikln,ni iıkıı", y... = bı. ırnııul.. ~.. "bnk ç.ı.il)iiiıl'''' P... iıın:)"' mım oi.ı.. k _d OL... 'I' iı< 186- P..., S.rsı" ndc O<m..nlo po,)""u_...",.""m,nd. bulunmu] <>im.,ıd". Ay... 1o""'8'Y< bin. kı", mım'rı çi.. mkolr b"lml!"'. So.ı""",. IU- P.", S<ıı;lıI oıi" ı...ıt..... n k",i... gc!. 'Mut"dıf Rc>imln..., Dc;.mı... \ıoıiıto.. ımıdo -I>ncnk. "" CJı.ıınp dr.\ob" P.. ıl,, nd.ı.l:i ını>..bnn Ononk,;-, -Dr""k. '" Mım", M<>okJl,,- b.ıııl"l brod. -B" Mru. Mım.,; I'roj<.i -.. Cr.ovu<kt... Litog.. fy. LU" Nfıgı.. Ioır><!:o.ı.. -IS_ Yii.),ııo Alt TU....\otim"lık '" Ixko...,... Drf"ı"i- homli f>lıı<'''i''1.ı o.m.ı"ıı k."lı""",bn.n ııod.ı ya ı1m,,,,,." Bu Tiirl M ı... rlık '" Drkon.yon ı:ı..ncn 1r4yılınd. b.ı... I... L oi.n. Arrb,"''''... '' tık... "".,. t.",1~ti "".'R<ıl"", "hi.d1ı kit>bonı" on çalı!m." oim.ı",,,," Pı<_ niik ın ık V..,,,. ıki ~uyı.. borlık,e bır...-. m'k Ko/yni ~ bu... l"p'ıtı ~~ımı..ı. b;rç<ıiı:; uı...ı ot "ıu,.ı.,nro" ~ Utıı..",k oduıı..- k... nmlt: -r''''' Fr.ın<.. mim..;';nın lıw... ritr,nın... on.)""u... k... ılmıı"'.' 1884,e dr ~uyl.ı " " iktt "'Nk "" ın.s,,;gnrmmt w"mn, rlr i~,i,k4""1u' adlol<rım,k.. n...,*",nımı ilk"''' k"",k bi. k;,'i' lu.ııırl..a...." P,...,IIk nin ~ndcd.\or.uıf o!ııd<' dıl'ndı. mi... dtb:ıruyon içı" dt Tii'* _Un... <k.. nln,yit Ij"iniln irrnıt' bolinnl<k,rjır. P... i ııe. nin liu... d,kı ı;ozı.mı..-i... k>yd<uikkıi...,ı, l i SnıH Umumi-ı Oı.nu,,1 ik il"i ;;ıd, grç<n bır di"'. ilim ik Monuııi"diı (IB29_188"1- SeT boru><mn -D.ı~i Hu...,...- borimi ~I<ırı<:ıni Ekndı...ıfınd:ıtl '... rl..anmı)"'." Q,.....ı, k.,iy"ıiru!c ÔIl<mli ye. 'UlII'''I''''. kı)'n.kb"nd.\lonloni Ekndi 01.> geç<n Monı>nı..w.. çok m,m.. oi k "nı"m'"n,... ım,,,. mmi hyıd."......,..-jrr. ~ i.iç"uk PI" tı"nhı.ıl", grlrn i"< y,o.. m'nı ı.w.ı..t'ci.ı IUnIı.omo MOft""l 0...,,1, o..-ı.,i"nı" birç<ılı:;..., ıqrhbu"'... K"'".Imll'ır. I,.ıy..n... 11, """,m. mi...,dtkıın<o.. gmirr.. n"ç'''. ''''''h!"n... rı'" oi.ın M",,,ı.. sn'ol,ı.. '\ıın,,,'1'.,('i('.,.nd,lo", IU",I""" fl.nking,hı> p... IIoorp. ".1... """",ıud...,ht.",h,,«t olf...j p,. ıh..ı P.vıl... (M inı,,'f ol FiIUD«. I'." ",,-<I,,!, ı... "ı.,ı LI.~ ",,,,"y', F""ı,y of Ph"m",y) in ~...,,,. ı", brgr" bu.kj,n. ol.ı", j><lroj. nu.,, hkh,,.<c""'rk.ni in 1~68.nd ",igl"'iiy ın,rndcj... d,,.ılıng." "...,.., ,..,." p". '""'fu"l'ol... P... E.ohiboı... o( lu"", in """"'" of,ı", U h ib;,,,,,, drd rj fo,lı< Oı",,,,.n< bm"tnl On.my on unde.,... "h1f"" ".. dıng EnS...,"P.nd Liıhogı>plo~.., SOU'l!""',...,.....,,'s dı<.t(h~""....,ı. rj fet.h<i, """"bu._, af,c. Sctıı~ Umumi, Osm.nl "...,ıo.cj.nd... '..., ı.:.ı..,,..t.ni,lı<.ı.t<tid ı)'" Qnjc, of do.: founlı dog=." uoo P.. v,i~. "'ho «>mpk.ni ılır in""io< de'i&" ofse"i.; Umumi-; Osmoni. "' F..""h.ni>< "'ho "..,,nıncd ın JCulp<ut(.nd...,.u.ı ".n i",.."".ı..:or... «nm...",ı.nd.ı<h_,, ~ P""'illi<...ı in ı... nbul in 13S1 iii,ı.. <OmP1LI)" of i",.""".ıc..""ı P..." "k,,,, C.lland.,.ho... <,~""ıi.. i()".j 'o d«or"... ",.,1,.,., ın Y<.'koy,"... oxonliııg Lo j"""..j tk c.~jla""".'" ""...'1"'1". 1""'IIi<." who...,ord... ın,,",_ dcoıgn JCud... I'<ıi, I)on)<ll So!ı..I, ın 18S4. 1'" _b:don,... i_... gn of,ı.. DoI...ı...hçt p.ı-..son.. o(.1ır in"... dımip' "...nı. lı.: rompir,ni i" ı.. anl>ul..., Ju,~... ~... "krc""" fet hi. «>mm ı,."", by.h< Oı,o",. n ii""'.. nı""n,. Hi ı,ı""n'... ıı' '0,h< ;n,.."" dt"," of.,.,. ct ıh< ""'" "ın ıf..-.". m"...;,... of,ı.. Ahdul... rrign.... ı,- d.. SrrgH Umu... ı~ Oomını boıık/.n,,:ıppt" '" ı.. "lıud Lo " " 1"<'"""".ndc.."",,,_ f<>lluwi",,h" p'nkul..."is"... he w", 'Pf'O'n,rJ 'o,iır,..."',,"'" ol.1ır Oı,..,,,,,"...ı., d.m. gcj in, S rrhqu.~. in iiu...'... I,hough I'.nılli<...ıltd.0 fr... l",ıod... Uy brı... n 18S1.nd h<.. contı...d fo...ı. iii T.. rl<y. UI"'" hı> mu",,,,h.. Iıomd.ond. P.ınılli< rom,...ı to ""Ofk... «nrnır."",... ho ~,lı.: produ.."", ıcchniqu of I",hJı "k,. nd e".m.., In hi, O<\Ivrr. 1'...,11<.ı..i", of,he 0"""'.,, po,.,l"", in d.. P... bh... of 1 86~ ocıbiııhrd him... n.rı:hıı... H. fuıohtı.on,,iboot"" _.nl,.h" nh... """ ",,h ""mb.. o(.tehıtcc,u"'! d"""'''g-ı. In,ı.. "... kıgn< of,... P... bhim.,., of "ill<. 'l'fii.tnl.moo'~,... O"oıl1.n """cip"",,.'i,h,ı", foik...,",..""'" D""";,,I'.nJ D""''''g''':''1ır c....."",ion <ht P.u1< of oump dr.\olm-und... ı.. hnjı,,!\ "".nimi p.,."ng>.nd ım,..i"",, -... n Atrh"... u.. 1 I'tqo«. ct.. Toı"b, - und.t,,ı.. ı..owı", -I>r.",,,p ond Atrhl1«tu"l Mod,h,.nd -ii s<.apbook of IS" «n.u,y Tu.k"h Aıehııcc,uf<.nd In",io< Ixıign: u...ı..-,ı", ı...ıing F.ngr... 'n&"'.nd I... h. ognı:ıi>ı A Se,... olis" erneu'f Tu... ı<hı:""u..,nd In,,",io< o..ısn -mu" ıu.. hem,... prdimınory """rof book.,n",kd A"/n''''...,/ tiiu'j"'''' '''Yıl'''' 'i"""';'"

14 .. ni )"tl, baı-" "blol, ri., mim"i çizimk,k. mimari '..,."mb.ı.. l«;>ri li'''i'i.,,)l. Osm.nlı D<vkti.dm Pari, S<rgisi'"" h"lmll"" liur.d. O..".nlı >ergi lcomi.)<>ilu üye.i di, '" >erginin Gü,d S,no,l.. bölümüne:, konul"md. n d.h, ~ ory:ın"li" i~"i l: li ""imi" oidu ' b".n!'ııbn yedi.deı Ptl' boy>,ohio. mim.. i çizimkr: li.rbo<i.i ik ppr'~1 >erginin ı izimk'i)'k.. "Imıı"" ı873 V iyıın. Sergi,rnde "" Os mmlı >ergi komi,l""'u ü)~,idi,... mimari dü,enkmeden"" rıımlu kiıidi., Bu "'rgi için h,.,ri' n.n U",f.j Mı_rl-; O"',a~;.dlı kiubm «kni. boiiim;;niin yııuli, <>erdeki 191 kvh:ul.ın 94 ",,,,,inin çiz<,idi,." p"",." Vipıu Sergi.i d, şl",1; 18;5',. I",nbur d. dii.. nl."". r<>im ><rgi'ine:, "')'dıt.dlı mi'<>io. jik konulu yııtlı boy>.. bioyb k",lmll"" Bunb,,!.n öne< 1860'brd. I".nbul'd. Osm.nlı abidek.inin.ral""lm."",1> It.lyan mimar BarbO<ini ik çalıım,i'o< '!Xinc:min p,ı"n<1 yıı. y, nlı" Oç;" S"'.\irlc. h... rlı).. n,\ionr:ıni, 1910 y,lınd, )"OlUn ç'''~'n Sararı'nı. ( ) dekon'l""'und. ",Iıım, ı"" Aync. bu dönemj. )"pıl.n Alu>n)" P",,,'niyo! V.Lid< Su l.. n Dmii ik d. ı"~.n,,i, bi. "imj". Mon,.nı, konfe...,,~ bi limıd iç<,ikli pzli''', d.""".)'o"i.n, mim.,idrn "",ne:,'cori.yenli k«n )"urlıs> kodar hi«;ok.bnd. u«fim ppm,!. "'~I ' n,n çok )i5<ılu kiıllikk.inden biridi,... bu Jö""m O,m.nlı kül,ü' """mınd, f.. ı rol O)'n,mış'''' '' S<rgi.i Umumi i O..".nl ik ilgili h:ııırbnon Empi.. O". "",n, C~~p di>tıl tln"'ıi,ur 1.'Exp.",itm Na".",,!t J C.n"a~... ~.'" odlı Fran"ıc:o b".«r, «rgi "p.>ndık.. n i><; 'Y _ra, i Ek im 1863 y'i ",,!> I".nbol'd. r>y,ml.nm1i'" ( Şek. 7). Gör>o:I m,i«m< iç<'mcy<n 20$ "ıfolık )"ym, bi,..,.f. O.m.nhe. iı ıuf, ôns& lu'iç 16 boiumdon <>iuı"'. Sergi h.kkınd. kapsam ı, bilgi iç<rc...,in kimin.. rafınd.n h.."i,ndl~, beli«ilıncmiı'i,. An<>k ii bölümün ",,"und. M. dr bun.y odı!\"imrk. «<Iir. Ayrı.. iki bölumlin ","und. d. Zipcy ad L,."rilm."~ di.'" II Ni.. n 1865 "'ihlı bi, belg<:dr "" bun,y'nin s<.,;i-i U","",;-i O"."m; h.:ıkkınd.lw:ı,bd ı ğı ki"p.. n doi.yl, krndi.i"" beı i... i dtrtecden Mo:cidiye Ni.,.,,,,iI... i ")11"" go 'iilmüt'u,." Bu i,im O"", nlı ik ilgili birçok yay,nd. ad ı g<' ç<n ~h ri< dt L>un.y oim.lıd". " Sergi i Umumi-i O"",n!'oi. 'n' bin'.., Sultan,h... Mryd:uıı'nd., Dikili.. ı ik o dönrmde mr",", oim.pn Alm.n Yı",..i... "nd.ki.im, )-,!"Im,ı"" y,ı" nc:, b"hmcıl.ra ai,,k bin, i", Ditili"I'1o Ö,me: Sii.un '.-..ın. inı, edilmiı'i,. Jihk.... hi<h w:ı.. publilhr<! in 1874," In 1879, 1'... ill.:.... up «.. mi<,mjio in P.ri,,,-i,h hi. ''''''..,n"... i,h,ii< ",""", ho prodı>c..d in,hi. "udi<>, II< pankil"«d in numbr, of n"ion.1.nd i",cm.';on.'ı c. hihi,ion,.nd..-on number of.watd~ He. 1", wcri:ej on,ii< ",.."",ion of "'... 1 Fn:n<h.. <hi,c< 'ural """h." Along wi,h hi. >On', l':;ı",ill«.1.., "'ro«...,ıı book.",i,kd. Eı",u ",. Itmtign,mmJ... i_nl de i~.' 'I<""'h1u< in 1884 on «.. mi< ""..ducoıion." lı i, xl>own tlw.p.n from.kcor:a,iv< obj<c... J>.. vill<e pr<><l...,d dı.. fu,u~ ing Turki'" n""hod,.nd de,ig.n' fo'.",hit<t'ural <k"""""" in hi. "ndio. P.",iIIC", ob"',v,lıion, ond.xpcri<nc. in Bu"" pby<d 'igniflcon. roi< in hi ub",!u<"' "«<f. A"""her n'me r«<>grı'z«l in,he rome" of Sergi-i Umum~ i Osm,n, i.,\i,",'oni, The J.ı,",ı hii"'4y~" ( inıpcrw.1"". m.",.) uni, of,he.. hihi. ion w., """gnod h)' Monuni Efrn dl" Refc",nc..d in Or,omon """tc<".s Mon"ni Efrndi, al ıhough he w.. ««>gniz<d pmlomilundy... n.«hi t eı:ı. ho wu ı"in... KC<::>fı:Iing '0 off"i.ı,0:<0.-,1<' Affi_ing in ><..,. i"" ".,,..,,..,_... L'IilXPOSITION ~ATIONALE CONSTANTINOPL.E,,. _---_.... ~~... ~,--.. _- _._-----_ _ _._- -~,~-~, _ ,..-.._.,, _ ş<1. 7 S<rıM U_m'" o- nı ~;. """n... f'y"" "M:' (&.#.. o._ c-, Jw.ı ~ ""'; ':""--N...,..J,.c--;I..,t., i a,. 1i6J~.. os- "... "" " " ıht pooioilo.._ ~ S<~~ lir.um'-l ( F-'Y'''o.ı_., c-, J w.ı """,.I,." L '/;,<,..,,;,. N...ı.. c...,.."',,..,.._ i 0<"",.. 1S6)~ '".. --

15 s..ıınin,n. bi..,,, "" ık b"...,n,n p/.1n ve çi,imk.i 1863 y'lı bo.pnd. Mj,~, derıiıind< y"ynnw,m,,,lt (Şok. 8. 9)." ~n de...,1d'1i pbaloıd... Unlo,.. k.. k.. n,mlon.. """. y,kı.,k LOS. 85 m.~krındcki.,.. bi... dıkclörq;m 1<-.,ıNh. Iki ıu~n u..., ve Alm,n Çqmni )'Ö<Iündcki k... km,ıd.... nli.. nli. d"...,i.n glliı oyv;ı.. b.. I<klir.J.: dii«nknmi,,i"ık«~ip bi... nın mo:rdiv<nli "ri"'" ;çe ço: k ilmi,ıi. Sul. un A/".. rj Camii... bobn «pı...i... ""ph< ol>rok du... k... bi...ı.ına.<p/ı< u... n konan.ıınm,.. cqıt.rnin 0fUS0 önı: phnlm:.k bonanın gm ıulo.. ı",ı... d.lu.,.uw nm>lınu)tu" Bo Jiındc ",",.,ı.ki ge.. iı,u,,,un. (içl~ ı 'klılırla ".iı... mı,"'. Çlıin,k, dıı ı nd. "'rgid. d.,,,,i.n mad,lyal....ı... biri ii«rindc:. "'rginin :ın>. gi.i,.cpn..; ve... 'lıı..,ihi )'tr al.wud" (ş.k. ıı ~ up/ıtd< otı:ad.ıki "'ioklık ",niı,u,ul -ı. iki...".. n (içh:; yu...w: k<"",. diiknım...i iı. ımı bdirlcrımqı:i. ki ~J mi...,;,;ndo. öullıkı.... do-...dt, önı: çıkarıı.",,'iıkrııı bu,.kildc kurgub...ıı,' "fiu' ~m.ı.. yaygınd". Giriıin iki J"'m. Uç«Iki,i hp.lı oi... k. bel,,,,,)j... ıl.. --, ",.,-o, io-'-'.y:j.:.;;f....'!.;j..~j."j.,,:) J;. ~""'4- ~~").}'..,, ;/"V' i'~,.;>..,... ~)'-.. t,',...;, ::...,...~1'-" VV~~ ),f i,..,.... ı... bul " )'OI'ng.ge. Mon...; ",,,,.kcd in "Um..., elfıda! ini,i"iv<.of 'MCı""",... Sı... Th;,ı.. li... ",I...dıitt<<. i...,.;.,. dnip>cr.~. ıı...mi<i>n. and... rica. ",rricip>r:' cd in ıı.. P... Eıhib... of 186i on b<half <i,... onoma:ı Sı... w~ h h i. ol i pain.ing>..",h;'«.ur.ı.l d.ndnp,nd dnipu. "well.. tha;.n:ti<al bocık. H...'110' m<mbt. ol,ı.. 0,,'" man.. hibiı... comm;'...,nd I".. kipatrd In.ı... Fi... A",...,..., ol St""i Umuml4 O>manl.. iıh.",h;, «ıur:al d.-. inp. i'" d... inp <i... cııhihiı... ht co--orz.ıııiud wııh ihr- I>orin~ and paiıııı"", _ of which fnıult'd ori<n-, al;",ht... In.ı... V.. n... E...hibi... ol ı...-..ı.... membt.mıht O.."",.n <xhibiı... commı.. ion,nd ı..... in ch.rp: of.n:h,,«ıu.. 1 de.ign. H!so ",.""!ıc,«hnical ı:h>pur of.ht book. UsıJ i Mi_rN as-... ı... i<h... ~ pomlloı- mi> ahibition and... dini'!m ol ıı.. iili boan:b in,hi> """'." Apan: from.ı.. E...hibit... off\uisand V'''''... br pa.. icipatrd in... painıink"hibirionorpni>:ro ın lıunbul in 187S ",i,h my.hoiog)"".htınw 011 pain,ing.n,i,1cd I'>yd... PriO<.o,he.....mu,1ı< coiı.bora,rj... iıh h.ii'n o",hi,«ı 8>,. borini on O....ıy of 0"0""11 "","ummr. in ı... nlıui in dı< Cinlii,,!! """".inp ro.,ı.. fomg<ı pubi... ol<h< p<riod. M... n. '''0 WOtUd on,... intcriot doign olç..,... P,I... (1863_1871)... hich bu.nw doooon in Hı ;,.ı.o.. ıociaı«l wiıh ıht p.,,,.. niyal V.I"J. Sul... M""Iu< in Ak... y bull. du'ing,hi. p",ıod. Moıı"ni pcoduwl workı in'... ide: ıp«ırum of >ra>. nnp"!! f""" aınkmom ro S<i<nıif.. rri<b r... il\!... and _hi... '" ro painri"" and from,h<oty ro ",.t-.hip. This mulı~f.ouıcd indiridual pbyai.n.«iv< rol< in,lı< Cı""",,".ulru.. 1 mil"" of,ı.. p<ıiod. " Wriıt<1I Şdı.ı ~ıv-... ı o-..ı....,(mi.:... l -:".-:~ '~ {~ı~~ '» In F",... h.nd f"<paml in <:Onju... ı... "' "h ıht!>np.i UmıımJ.i Osmanr.. hibition. &<pt", Ot_. c-, 'NJ fl-lrj... Lu,.u-,"""-ok'; c...u-... publ..ı...ı on i Oc<obc mr«""""m.rı.....ı.;ı.;.,iorı... ıo...ı ( ~"i&- 7). -.ı:~"h,ı.. u""".ion of'.,... Iongıl<d "'rion in O.. "",.n Turkisı..n<!.ht fu<cwonl. ıhi. ıos page ""bli<.. ion. which dod "'" i... ludc any.i",.ı... ial ;,,,,,,,. prio<d olıix","" dı>p:... Ablıoush......,.., offm."... informacion :abouı... ahibit... ıı=ı< ofi<>..ı... i> _ mı:ntion<d. ~. ar... <nı! ol ıı.. ı i.. dıapt<r. ı..... m< ),1. dı I... nay app<... A'.ı...nd of,_.. ı.., clrapt<... h< nam< Zll'<"y ;' "",rj." A dotu... n. d.. rj ii Ap.il 186S «. loıco,iı.at do:!..wn.y... ı...ı... ı...ı ıı.. M«idi)'t Ordı. in Flf., s.... u_..ı.ıo pı... of......ı. ı.. uo... (.&I... ~ u,., ı r.ı..-y 116.lt).

16 $< l,' ~.ju-..ı.ıo-..ı... ı....,... upı...ım ""... (Mi.", ıw... 1l"9 rş.ı.. '5O:l1 L. '..-' _...;0-.0,..._..'...,. b.uo'''' (Mo,...,.,..,... 11"9 [I'donw-y 'U3Iı. ii bir KVi)"d ""'..." k.m.. içi pe""'''' ",klinde: dilzenkn miı, i,. K.mc, içi pc"".....,-ıklıklı bu duunk"", bii.ün <<ph<. ki<k kollmılmı! '" um<ıi<,in ı..pıind. iki "'nkli <ıı i[ç;(;!; uygu),nm,!"" llii,;;n «l'l>d""ı. gommc ''''unl.rl. oruı'",ul, muı )"",..,I>k umc, dil«nlcmdo,inin Ü" k,,,mb,, pe""'''' or".k bı... kılm,ı. 1, k"ımb, ioc ilç«iki...'i)").. kuı... iki "ra p")'.ilmck,...' dolgul.n.rak ko!",,,lm L!'" (Şek. 10). Pbn d. Alm. n Çelm<.i yönünde:ki dır km:tn!'. üç :ıçıklıkiı girit pnı...ı. 1'".,bn ",bl",n "!d,kinin ",1... de:i<rı:. >old,kinin i.. vüulayı.i, oiduıu bdt"ilmi!'i,. Giriıin iki ),.nınd. dı!,,~kın or... k ok.i ınon b" oo. 1o,ın bulundu!u yön;;. pn><'" kol gi'i)i olduğir,nl'ıılm,kı..ı", Ru gi'iıin.imcrri'indo. Dikili,,!,," he... n ôniin<k yapıya ekknmi~ hnorl", 0ıi. or m1).. n.. kizgcn bi,im )".. Imokıodır, Bu birim. pbn üzerinde' ki "nımbnud. "d,i", i hoı )"un" or.rak gös..,ilmi!ı;,. PI.n d. dikdörlg<n "lu sninı; rn<klnb" or.",k ı:ınımw"",k.. d". Avlu)". do!;u.ba" yönde:ki..., k lıkbrl. b.&j.n<t.. gl.n. m.k<>dır, K:tp< açık l,kla" dilim' diorı yönd< siiıunbrl. çev,i i i o".,i.n i n... f, M' bi, iç koridor oruı'u m l muı'",," rı.nd. "Iunun O<Uiınd:t yul.. rl:ık. iç ı",kin çi'imk'i.-.d< köl<li ola,... k gös",ikn f"kirdi h.vu. y<'. Irruıkıod" (Şek. ı4 ). Bu bii yil k h>vuz1 ci.ard.n.u b.;ı~.nd L ~1 d. bilinm.x«di" S<rgi n n.. ındo hem.ngi bır )"ngın ihtim.li"" b,ı' buraya bq..ıcı )"ngın.. Iumba...,. gö"",ı; ıulumb..:ıl" y<rl<t'iıilmiııi.," 0",.. ı ~dı k. yiikxl,i l miı.ii'unb, ilıcrind<.hı'p"dik kon..riik.ıi)""b.,. ",n~li.. ml. k:ıp>ı'lm,)ıl" " C,)'".I 1"1;1(0'" y< kam.n.. m lı Ojaııyl. ö"illii ı 8 SS Pari. Sc<gi,i'.-.d<ki Endi4rri Sarayı nd. k ulunıbn "m.çdik kon."ilk.iyon bu... d. d. uygu hn m,ı"" Sergi mckln,. o'" " 'Iudan.,. dörı yönde yakl.ıık,ı..flr,h d<g«." d". LO ıı..book he p«p.ı.«d on S<rgi.i Umumi i o.m.nl.'" Thi. indi.idu.1 mu" bo:.\ I"ic de laun.y.,.-ho iı ""n.ioncd in numc"",. Oımrn,n publı..ıion." T ı.. nuin building ofs<rgi i Umuml i o.m.ni,...!oc.. rd :tt Sul"n,h... ı Squ.rc. be.w«n ıı.. Ohelisk.nd,he Gm",n Foon"in,,,'hleh h.d no< >'" be,n bu il,,ı..n. Th. an"". fo.-,ı-.: forcign I'."kip.n". on ı hc o<hcr hand. wa, «..,«1 brt,,'«n,hc Obcli,~.nd M. "",'Y CoIumn, Tı.. plon nd d...,.';n!\> ci,ı.. mıin building :tnd,he an"".,."", pul>li... d in.,rly 1863 in /ili.;., (Figi. S. 9)." Thı: pi.n. "'hich ol", m.rked.ı.. s<ak. idrnıifl«l.nd,n'roduecd eoch.,u, Roughly LOS m ~ 8S m, ıı.. m.in building ıu,. "",.. ngul" 1',.,,,,,. On ıhe i"" Iong.id... nd ıhe >hor ide in.ı.. d,,,,,,ıion ofıhe G«mon Foun ı.in, ıı.. buildi ng fe"u", en'ranco, wiıh... ire... ı lı...",dt.ıignod.. i..-::tn, op<ning up LO ıı..,,"'... The entr1ı>ec< wiılı ıhc ".i",»es.'" rı:-c<u<d. Thc. ide of,hc build ing,h" <>Yt~ loo!ı. Sultan Ahmrd Mosqu< is ık.ıigncd.. ıh. m.in façadr. ",hiclı i... on ıhe iong.ide. Thı: crnı<, of ıı.. façadr i. pt<) jo«ıed ond iı i... ller,han,ho ml of,he building. Ho",. the onl<a"'c i. <<<"ed ~. w;de "ipk. ",h" ıhe crn«,. 0"" of,ı.. med:ı.l, di..,ibuı«l '1p.ı." from,ı.. dr.ıwins".,.ı.. uhibi- ıion re"",,, ı.. m.in en'" '''''' r... do. nd ıı..d", of the.. h ~ biıton'. op<ning (Eg. ı ı ). On,he r.o;..ı.. ıhe «nı... 1 opening is UI" widcr.nd,ı.. "ipk I'O«nd ::trehe... ı "" i"" coiumfl$ Jr. r,,,,, ıh n,..""o. In Oıı"",.n o«hiı... u«. p.ı.rticuhrly in ıhe i... period. uch design. of pcoiccled <n,n", '" qoi" ",;de. 'p«od, Ar,.,. «".in ı..igh" ıhe,,,",id<> of ıhe ctıl"""'.,w() ınird, of whtcn... """,ml. aro de:.ıigncd..",i...dow. wiıh in ıhe."'ı... This window de:sign i. u.. d mı.liıı.. faç::ı.d<>: ıhe

17 jg. ı.s..;io_.. "", ",,",,<Iri_ (r... I ı:_ ;.u...i..-1,.;o).... ' o n...ı n~ _..- ""... (T_O-'... "~... r-... """"'", 1..-,!HO\.... ıa- " , ı., ı..ıı (J..~._ ı rs.o<.ı. "'"11 n._oi n~..._ -.ı.!ı.-.f..-.._ ( Il.Öooooı. ırs.j--ı 1\...\ '"

18 dli bq pc""ci'edcn Ijık a lm.kı~ır ( Şek_ J ı. 13). Iç ""kı".,;, nın. bı... "ı. mim.ıi Iı>lubun. ben...,t<kiij. y.pıld ı!ı ve.uslc: ",.k,i. A,)' iiıkm... n... Orn<kkrinden «çikl i ~i bilgi.i." donemin <ihkm<.nl'y'j'n.lı b.k;m <>i.n Smlı öıı<ı.,in.bi... bu )"pıd> A.)'. gele",,!;.. ı..glı.u,k",.krin kull.nıkl ı ~ını gösıenl><k,cdi,. Anc.k oo".,min O'J'.m.li" beıj<n"i içinde bunla.. d. ye, >"<,iijigi unululın.m.lıdl,. Sergi ik ilgili y;ıyın d. bina.... bu..,,)' " &I"" <>Im.kla be.. be,.ynı... m.nd. ",if "" harın>i, yapıdır. ' ''' t<klindc 'mımı.nnl1k,~ır. An. bin.n ı n bi, k"mını giis'.. on foı:"!,,f iı< Serg; i Umumi ; 0,,,,,"1 bin." '" k"numu)'i' ilgili Onemli bi, gör>cl belgdi, (Şek. 15). Dikiliuı'ın hemen Onund. ye lan )"1")".kk"miı cl.ai", i hüm'yun,.. bu yöndeki «pknin gii-rokbilji' a; foı<>ıl",r. bin.n,n gii-ron;;ı'" malw'><lii.. ö"ii,i.. cmi hak.",hes fe""", bı-«>loo.ır "on<woric. On.11,h< faç>ıl<..,be up" p«..."ion of,h< """nd.",h <k>ign. «..,cd by.".. hcd «ılumn,.'" ın<""d for " indow>.,, he...,ı.. ı.w..., >«:.ioru of<.ıo..d... i.h infıll bctw<en [lı. ''''' """" of,.."k.1 """,ldins> ı...igh, (Fig.!O). ı..oc"cd on,ıı. n.._ "n,il ii'..,,bin!, of,ı....ide 1O\< t<l.,ıı. Germ.n Foo",.in,,hı: [0001. on,be.ide <ıl,he ıripk_.ıı::h."ır.oc. ue ideniirı«! on,h< pi.n.. beloosing [O [h<l'bum. (_.,r,ıı. Sul.. n).nd,hı: mini".. 1>. on tt.. "gh'.nd,he kf" r<,p«ti.dy. Proj«';ng from,"-0 oo..,r ın. en,... ncı:.,be dim:'ion in which ıı... ıoonu.r< ı.x.. cd 'p" pc... Lo be [ı.. p""oo:oion,,,,,,,,., O",ı.. ;ymnl<''l' of,hi' en-,.."". imınedi"dy in fron, of,he Obelis! i,.n "".. gonal unit wi,h un<v<n >iık... nnn"d [O [lı" buiijing. On,he pi.n, thi. uni' i, ideoıiftcd.. d4i.-m b~""'1"'" The,<Cunsul.. <oon ş. ~. il X<JH U_mı-ı bo...,,",. içi. ~" ı.-:.ı. lol''''' ım [ ı<... Il6.l]). F".. 'l Thıı -mo..( ıı.. s..p~ u...ı-; ÖOi;ns- IM,,:"-. LOU"" ım ] ~ p~ il6.ll). Ş.I. ı)s..p.< li... m'_; bi...,. '<'. (...,, :..-.ş.-... ı j M'~ 1l6.l 1~ ım Fo.. n Tl..,;... "", oftlx5nf-< U-.. "; 0-.' boiloh... (." " :.,. ş.-.,-,ı 127'1 jm... h I16J)).

19 ~ ı; nıo-l ıı-..ı., o...d...,.,. ~ (T..._n..._ ü ıı.. K_~.."...ı.., I~,...,t.o~,..,. n._."",,~ıı-.~"'.w...(t.bt... ı:--..ı....,~.i_ '9<00~ ',nd. nkir vcrm<k<cdir. Foooi,,(,n ooiund. 18S'4 y:ı.ngın,nd. Nnl' oimu, "O ""gon me"'u,.,ı,n.,..n. ı,:,,..rc, M""",; '" ı ~,oo. iki bd, p<n«r: JiiKll~.u~ ı "'p/ı< öcıü.a. kubbdmlrn oiupn onu ",""",yi<.,jı;i lxfı""i H.kıni B,IU>'... ı..,..ı;,td".' rırd i. markcd '" d>< promcıııd< on ıı.. ".. n. Tht «.",,)'Ini ;, K«>.. J ıh"",sh "I"'ning> in, ı.. "...-esı,lıt«<iotı. Ap.ın from ıhe an in"", "",idor ;, "",.,cd."",nd ıhe """.. I...,,,,,,nJcd by mlumn. ın :ılı I<ıuı di... n.. plın.bo,nıciudıc:. ı,",-poci I<ıunıain,..-hich i,..ı.. "",nd,n,ı.. m.ı.lı. ol,ı.. rounrınl.nd... ith _n<fo ın d>< ilm"'''' dnwing< (Fig. 14). lı i ho know n,h.. "",.r... ı"""idtd fo<,hi, "'i" I<ıunııin paul (rom ı ""aıt,-."'". In,ı....., <ıl A", durinı;,ı.. ptımpo:ınıj -...ı A uhibioion. ıh.. :un wıo cquippal... h (l", (l",... Tht ""',,1 oprn",& i:ı <OOU<d.. i,h """""'n-"«i """"rurı"", on.icvu..ı piı."en.nd <olourcd gl... TIıc gı... I«1 <an>lruc'''''' uı.cj.. Cıy."II'.I. '" Ş.L"~~~ bi... (S,H i:w...i... ",,",,,, l~ ). r.. 'ın.-...ı... u-..., 0-.., (S. LI uı6no. 1,..",-, ".J.~.I... l,,"7).

20 ~IOIlı:ıni EfenJi ur.ıfınd.n ı... rlınm'j oı.n dıir< i hiim. yun. ~k,i <ıi, olmırın.. ki.!,,,,n pı.nlı. "..,i çı,i),i' Orıuiii bi,imdi,. 0"'. )'ıp,yı bir s;,çık k<>rniıi ıloiınmı'wlır. An. yıp'!.n d.h ı.;.k tutul.n bu k'>m' «phe )'Ônundon ""ki. b"...,,,,,kı. "1.)'1'" Gi'i! ii.. ii...,if iki.<ii,un. OIu",n ",ndu,' m.yk, ÖI"lilmüııiJr. liu k ""mj., 'nı binıd.k ik"'.n r"klı. yu. '"arlık k<m<rli.,kili pc""'''' duknl<mc,i mc\"çu"uı (Şe k ). il" bi,i'n '''c. kı" bi, tı...ı '< b>... m.kla,la "1'1,I.n ""')' diblöt'gen bi, ôn ""1")'1' 'nı _Hn. b>.s!.nm.k<ıj". Dıi", i hiim'yun'un <>,.mnd. ii.;gen Juzcnkmck, içind< gül. 'ümbiil """,ifl<ri i'< Mon"ni ",,-f,ndın rıp,l.n ]'"nbu! m,n.,... ı.,, n,n <>k!"~u koydedilmif'i'. liu birimin 'ii;k"""i.... Ion '"ii...ı yı pomn ge,i blın k.. m,l'u.yn,!»çi.oo..m. dıh. bu)'uk bi'oı<nk d<koı< <ılil,ni!,i. AI" ıon. "Wn biçimli,....0 dil.. nkıncıi hırik> bi' biçimj. olup <ıy,n. gu! biçimi YCrm<k'e di" Ko",url" <n <.nlı "o urumlu «nkı.rk çiıilmiııi,. Gillk,,~,iimbiilk,.rıbc.k be-..,neı.. k içiçe ~m ; ı'i, ki bunl... 1" "ii< mını.;oroy, çe«;n-<kmck için kull,n,lm'j"" liu m.n... I" oidukçı emi, olup!.,.nbul un ç<,rt>ind<ki doığ.ıl m.n.,... la" ).. o",,,,.k,,,j,,.. :"!"ktind< "nı",ı.n""!,,,. Aı ıup.d.n gdecok mıkine,-e.ktk, için pp,i"""n. ",n "d.n kan,,-crikn binı... bin.nın gilne)'ine konumhnd, "Im,!", (Şek ). 1I'ı!.ngıç,ı iki bin ırş,n pp,lm... k. "'1'1""I.n bu ok binı. yrt<r>i. gckco!i dujilni.rkl<k beı bin "I'" oinu;ın, b,,, ''''ilı''iıık Dildimgcn yır,nıı, içindt. Jil:cı-J< ii.; 'm.ü'unl ı dört boliim ojuj'u",lmul'ur. U.un l.. nın l'ıklıı,k 120. k,.. k<n.rı is< 55 m. oi.n yıp,n,n. Öı"", Suıun'un b.rlundu8u k"m, yıkl'ı,k 25 m. bd.. iç.,i.hnm,ı' ",. )",1..1, Suıun is< )"ap,nın i,ind< blm,ı"" Geniı >Ç,klıklı >cr.nd in li>< P.I:ıcr of[nju,,'l' (.",~,,-d pı,dr by. gl.., wof) of,he ISSS r.,i, F.:chibi,Km. i,,i,., omp/u)~j 1><,., Th< oxhibi,km 'pa<o ««ive> n"",,,! lighı from tho «nını rourtyırd.nd nc.rly IlrlY'"Il,~ winjoy,~ in.11 folj' d,l«tion, (f,g>- 12, 13). The: i...,io< dcrorı,ion 1< ««,,'oj in rompli.n«~."ı,,lı< building'.",h iı«tu'".nd ılı< dcror.ı,ion,.",.. kcıcı! from <xımpln of Mi,n d=i,..."... Thi, porl;".i... kc,,,,,, Indicaıc;,h.. onlike W"'Cln ekm",,",lı.. w"", dom,nını,n ılı.: oi«o"'i...", of,i>< period. ıhi, pı""",lır building m ıur«! dcconüo", ıh" ~~i< d<,... J from,he: A,i.n ı.-..diıion. H"""" <f. i'.ı-... uld be noıcı!,lı",,,,,ı, f."um ~-e",.oo in du<kj pırt of,i>< O,iem.li,. prodi'iıy of IM pe,iod. In ılı< I"'bI"""on on,i>< exhibi,ion. ıbe bu,wing i, d.s<,ibcd., foi ıo...,...,, hik th.pıl;ıco ii d"",bk. it i. non«hd... gra«ful.nd Iighı >lruciu"'.. :'" The plıo«ıı;",ph. ~'hi<h I'CI~.I,, porıion of li>< mı.in build ing. i. ın inıportınt vi.u.1 doeumcnt on ıh< S<q;i.; Umuml-i o,m.ni building.nd ir> Ioc>ıion (fig. IS). C.pı.,ing ılı<,uı","; b..""'ıım o.".. ed '",ho: ""..,,,'",h.. ".nd. imm<ji..dr bcfu.r-o,i>< Obclis.k.., ",dı.,,i>< fıçıdc on ıh" >ide. ıh" photog... ph off.", ide.,.1>00, li>< """ ',",,' of ıı-.. building, li>< m".,i.!, us<d.nd ılı< roof,)... m. Vi,ibl. "",lı< Id, >ide of,i>< photognph ır<,i>< non... nt Cosmm< Mu~m. ~'hieh p<ri.tı«! in 'M 1894 Il«,.nd. imm<diııd r ne.. ro~.,h. for""" rxrı.. i H.kan' (Mini"r)' of Rogi..«of r"k [kej,) building. ronıpri...ı of tl", >101'<)" of window. briek.,mn< f~. nd dom<d rocf." rıc.igncj by M""toni Efendi. IM,ui... i bii""'yu/f i n octıgonıl uni' wi,h u/!ci-en rornofs.nd iı i, <O'I~r<d wi,h roof. Şo-k, 16>nı" u_..,; 0-..1, do,,..; iw,.""'... ; ""nll.. n n,""..., (S. H.(ı.ı"",J.udJ A.,I'".I... llr!i). '''' LO s..,.. u_.. ı.; 0.-., "a;", of,... ~." Lo ''''' ı.o.p.n.i 'P"'_~ H. EJ.Ira.I""oM/ A.,I.".I"."ı,..ı ır!). '" Şo-k. 11 s..s;-, 1I_..ı-; o-ld."., 1W""l"'0'4,ık, p<"""'" (S, H, uı..., I...-.J.1.,I.m.I..."ı,..ı. Ir!). "J- i" s..p.; U_.. I.;O"""l ~;_ ai,bo...,.ruı..."... ts, H. uı..., i_hı A.. I.n-,.J,,_ıın~

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK

ML60X MİKROLİFT MÜHENDİSLİK Kontaktörler 3 sınıfı 0V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine filtresi mutlaka bağlanmalıdır! OK KÇK KOUMLI OOM İO In Out U V 35 / 0V + ompa Köprü iyot H U U 0V U U 8V 0V OK U 35 / 0V +

Detaylı

Geminin Ana Boyutları:

Geminin Ana Boyutları: Kuru yü gemii boyundırmı Gein An oyurı: 6m 67,58m,4m T 4,96m H 6,0m C 0,68 650mm x / 0.5 h m o ρ, 5 / m V0 4no 0 ν 0 : Kideer rı boy : Su hı boyu : Genişi (Kı genişiği) T : Gein çeiği u (dr) H : Gein ı

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS

ML65X HİDROLİK ŞEMALAR INDEKS HİOLİK ŞML IK Şema o _07 _09 _0 6 _7 _8 _9 5 _6 6 35_d _35_y-u _36 _39 _40 _4 _4 _43 _44 çıklama Hidrolik (4 Valfli ağlantı) MLK Hidrolik Kabin esisatı Kat esisatı üvenlik evresi Kapı çık eviyelemeli Hidrolik

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Pilot-2 Defter 2010 Tur-German Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Page 1. Mete Atay Ulafl Atay. Schulbuchverlag Anadolu

Pilot-2 Defter 2010 Tur-German Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Page 1. Mete Atay Ulafl Atay. Schulbuchverlag Anadolu Pilo-2 Dfr 2010 Tur-Grmn Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Pg 1 M Ay Ulfl Ay Schulbuchvrlg Andolu Pilo-2 Dfr 2010 Tur-Grmn Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Pg 2 Pilo 2 Çl flm Dfri Arbishf ISBN 978-3-86121-278-2 Bs.-Nr.:

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

FİDAN ÜRETİCİLERİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜR VE ÇEŞİTLERİNE GÖRE MATERYAL İHTİYACI TABLOLARI

FİDAN ÜRETİCİLERİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜR VE ÇEŞİTLERİNE GÖRE MATERYAL İHTİYACI TABLOLARI Y Ş FN ÜC I NY V C NON Ş Ü V ŞN GÖ Y HYCI BOI I OP 11.944 OP 15.009 C P 2.208 VC 1.630 GNNY IH CHNG1.912 N 1.563 JON 1.250 CONFNC 1.500 FJ ZHN C 750 1.400 GON N 705 CN 1.333 CHIF 634 N 1.133 ON 625 C 1.083

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

ARAPÇA ALANINDA USTA ÖĞRETİCİ /USTALIK/ KALFALIK BELGESİ

ARAPÇA ALANINDA USTA ÖĞRETİCİ /USTALIK/ KALFALIK BELGESİ SR NO SR NO epebaşı Nafiye Hüseyin üçükoğlu Halk ğitimi Merkezi ve.s.o. Müdürlüğünün 2013-2014 eğitim öğretim yılı ücretli öğretici ve usta öğretici olmak için başvuranlardan aynı şartları taşıyan ihtiyaç

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Cevap : C. Cevap : E

Cevap : C. Cevap : E DENEME 5 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. 7 1 1 9 e + o + 7 7 8 8 1 9 = e + o + 7 7 8 8 1 9 = - - + 7 7 8 8 8 = = 1dir. 8 5. x y z = = = kolsun. 05, 09, 07, x = 0,5.k y = 0,9.k z = 0,7.k Bu na gö re x, y, z

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

TOPRAK 37V 35A / 1000V 4A AC + OTOMATİK KAPI İÇİN. 24V DC Köprü Diyot 35A / 1000V RV COM RYA RYB RTO RT COM RTC AC - Pompa Köprü Diyot HRB1 HRB2

TOPRAK 37V 35A / 1000V 4A AC + OTOMATİK KAPI İÇİN. 24V DC Köprü Diyot 35A / 1000V RV COM RYA RYB RTO RT COM RTC AC - Pompa Köprü Diyot HRB1 HRB2 - DİKK : u kablolar 2,5mm² NYF seçilmelidir! -180 +180 U V W KU+ KU- 55V OPK KÇK KOUMLI OOMİK İGO 220V 220V OPK 2 37 220 K1 K2 K 2 840 840 LCD NK N MLK10 VE-1 NO EX EXO1 EXO2 37V 0 220V 55V 18V P N OOMİK

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU İl t/3 TAHSİS EDİLEN KURUM PLAKASI EDİNME ŞEKLİ CİNSİ DÖNÜŞÜM GEÇİRMİŞ İSE EN SON HALİ MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO HİZMET VERDİĞİ KURUM DÜŞÜNCELER 1 61 EF695 BAK. BİNEK BİNEK

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ OLAS Y ON Y ÖN TE M LE R İ Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI 4. NF 3. NF 2. NF. NF İLTİŞİ FÜLTİ 204-205 ÖĞTİ YL GÜZ DÖNİ NV POG 0 P Z T İ 9.30-0.5 0.25-.0.20-2.05 2.5-3.00 3.0-3.55 4.05-4.50 5.00-45 5.55-6.40 TL CİLİ OYL PİOLOJİ HLL İLİŞİL GİİŞ İNGİLİZC Yrd.Doç.Dr.Güven

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

20.05.2016 ALİ KAHRAMAN. Okul Müdürü

20.05.2016 ALİ KAHRAMAN. Okul Müdürü .. MRZİ MMLIĞI RVRGZİ İMM HİP OROULU onu : Haftalık ers ağıtım Programı ınıfın dı : 5/ RUV B B RUV B RUV B P 5 HM oplam 36 RUV B UZ Gİ RUV B MİRÇ B RUV B MİRÇ UZ Gİ Hİ MÜ MİRÇ ÜM R Hİ Hİ MÜ ÜM R ÜM R GR

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U.

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U. > HB H H + B 0 > >, 8 > 8 1 8 *, A " u. : : ^.:,,. R. :., C ' * ' 9. ' C' 9 '.A S R H h T H H b > > > R. 1 8 1 T R B u' T * T < 8 : ' L ' > :. ' > :' L. L. < L' :: j b 1 B 8 1 8 b B 8 ' >> >> * >

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

T.C DicLE "ONiVERSiTESi REKTORLUdu Genel Sekreterlik. DiYARBAKIR valilidine (11 Milli Egitim Mtidtirltigti)

T.C DicLE ONiVERSiTESi REKTORLUdu Genel Sekreterlik. DiYARBAKIR valilidine (11 Milli Egitim Mtidtirltigti) T.C DicLE "ONiVERSiTESi REKTORLUdu Genel Sekreterlik EFQM. Committed to excellence SaYl : 83873436-6\ ~~VfJ1-)l, I /2013 Konu : Genc;:lere Yonelik Psikolojik Destek Hattmm K urulmasl DiYARBAKIR valilidine

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

1 OC - 31 R 2006 HE P DÖ E İ E İ ᇧ受 Z DE E İ R PORU, İ O R VE İ O R İ İᗧ勗 İ DİP O R 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l 1 OC - 31 R 2006 HE P DÖ E İ E İ ᇧ受 Z DE E İ R PORU 1. 劇l劇m B nk 劇.Ş. n劇n 31 劇

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

26.02.2016. ALİ KAHRAMAN Okul Müdürü

26.02.2016. ALİ KAHRAMAN Okul Müdürü .. MRZİ MMLIĞI RVRZİ İMM HİP OROULU onu : Haftalık ers ağıtım Programı ınıfın dı : 5/ B RUV B MİRÇ RUV B RUV B oplam 36 Hİ UZ İ RUV B RUV B B RUV B BİL UZ İ Hİ MÜ BİL ÜM R P 5 HM Hİ MÜ ÜM R ÜM R R RR OB

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI EDEDE VAY EEDE IESED VITIFICATI TEĞ E DDASI Dişild ftiliti oruma v dvamlılığıı ağma amacı ugua ooit a da ovarumu dodurulmaı ti o ılrda i ufur açmıştır ürşid Aş DEE, Dugu BA ACA, Fda TPA ÇEA, Burcu E, Aha

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı