AFYON BELEDİYESİ YAYINLARI : 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON BELEDİYESİ YAYINLARI : 9"

Transkript

1 AFYON BELEDİYESİ YAYINLARI : 9... l AFYONKARAHISAR ARAŞTIRMALARI ' SEMPOZYUMU BiLDiRiLERi SEMAZENLER Mevlevi Sikkesi çerçevesi içinde mevlevi dervişlerinin sema ettikleri tasvir edilmiştir Nisan 2000 AFYONKARAHİSAR

2 AFYON BELEDİYESİ YAYINLARI: 9 V. AFYONKARAHİSAR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ Yayına Hazırlayan Mehmet SARLIK NİSAN 2000 AFYONKARAHİSAR

3 Bu kitapta yayınlanan bildirilerin bilimsel sorumlulugu yazarlarına aıttir. Yazılardaki görüşler Afyon Belediyesi'nin görüşü anlamında yorumlanamaz. Dizgi-Grafik-Mizampaj-Ofseı Ba,ı..ı L.idet AjANs MAThıwllık Lıd. Şri. Oııvuıp:ı ;ı F.mınıaş S:ın Sıt <ı Nn: 103/27R Topl..apı/bl t11hul Tel.: (0212)

4 İÇİN DEKİLER - Prof. Dr. Mustafa KAFALI Tarihi Yapısı İçinde Afyonkarahisar 'ın Yeri Dr. İrfan Ünver NASRAT TINOÔLU 'Türk Dünyası Kavramı ve Türk Dünyasında Afyonkarahisar'ın Yeri Doç. Dr. Muslafa TURAN Afyonkarahisar Tarihi Kaynaklan Prof. Dr. Nesinıi YAZICI Osmanlı'dan Cumhuriyete Bir Afyon'lu Prof. Dr. Kamil Miras Kamil ŞAHİN Afyonkarahisar'da XIX - XX Yüzyılda Hayri ve So">yal Kurumlar Üzerine Bazı Gözlemler Muslafa KARAZEYBEK 1575 Tarihli Vakıf Tahrir Defterine Göre Afyonkarahisar Ticaret Mahalleri _ Mehmet Zahit YILDIRIM Sultan Alaaddin Medresesi Hakkında Tarihi Bilgiler _ Hasan YILMAZ Afyonkarahisar İlçelerinde Medfun Bulunan Alimlere ve Evliyalara Toplu Bakış _ Muharrem BAYAR Arşiv Vesikalarına Göre XYI. Yüzyılda Karahisar-ı Sahib'de Ahilik ve Esnaf Kuruluşlan. - Özer K ÜPELi Tahrir Defterlerine Göre XVI Yüzyılın İlk Yansında Bolvadin Şehri. - Naci ŞAHIN Yallan Arasında Karahisar-ı Sahib Sancağı ne.la Vakıf Kurumları ve İşleyişleri... l 33 - Hayrettin İVGİN Ad Yerme Geleneği Afyonkarahisar'daki Uygulamaları

5 - Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Afyonkarahisar Efsanelerindeki Rüya, Gaipten Duyulan Ses. Ta Kesilme Gibi Benzer Motif Taşıyan Efsanelerin Yayılma Alanlan Ercan KAYA YERLİ Çay Halk Efsanelerinin Türk Efsane Kültüründeki Yeri Ömer Faruk YALDIZKAYA Emirdağ'da Lakaplar Üzerine Bir Araştırma Pror. Dr. Gülsün PARLAR Af yonkarahisar ve Çevresine Ait Gleneksel Evlerdeki Süslemeler Üzerine Bir Araştırma Mevlüt ÜY ÜMEZ Antik Dönen1 Afyon Bölgesi Şehir Sikkeleri Alanur MERİÇ Afyonkarahisar Müzesinde Bulunan Tarihi Kıyafetler Üzerine Bir Araştırma. - M. Saffet DEVRİM Afyonkarahisar'da Osmanlı'dan Günümüze Mutfak ve Kiler Kültürü. - Gürsoy ŞAHİN Tanzimat Fermanı Sonrasında Afyonkarahisar'da Günlük Hayat ( ). - Ülkü KÜÇÜKKURT İzmir Etnografya Müzesi'nde Bulunan Afyonkarahisar Kilimlerinden Örnekler Nihal ARSOY Afyonkarahisar Kanaviçe İşlemeleri Üzerine İncelemeler Yn.I. Doç. Dr. Erdoğan BOZ Af yon ve Yöresi Ağızları Ses Bilgisi. - Osman GÖKER Bolvadin Karabağlıları ve Ağızları Doç. Dr. Zeki KAYMAZ Afyonkarahisar Ağzındaki Ölçü Kelimeleri Hakkında Latif DAŞDEMiR Tahrir Defterlerine Göre XVI. Asırda Karahisar-ı Sahip Kazası.. 302

6 TAHRiR DEFTERLERiNE Gf)RE XVI. YlJZYILIN ilk.. YARISINDA BOLVADiN ŞEHRi Ozcr Kl IPELI Ege Bölgesi 'nin iç batı bölürnünde bir ova üzerinde k unı lnnı bulunan ve gününıüzde Afyonkarahisar'a bağlı bir ilçe ınerkezi oltıı Boh ıdııı. kuzeyden Enıirdağ ile Bayat, doğudan Sultandağı. batıdan ise 'oh:ınlar ilçe.kri ile çevrilıni tir. Güneyinde ise Osrnanlı dönenıinde çoğunluklı Bolvadin Kazası sınırları içerisinde yer alan şinıdiki Çay, batısıııda Şuhut ik A!'yonkarahisar Şehri yer almaktadırrn. Ad1111n Menşei : Bolvadin'in bilinen en eski adı Palaeheutüs (Polihotoını dlir. Bıı :ıd "hol ot şehri" anlanıına gelnıektedir. Buradaki çayırlarda yeti L'll ot Lır Roma ordusunun at haralarında kullanıldığı için bu adı aldığı riv: l)'l'l L'dilnıektedirı_,. Bununla hirlikte XVJ. yüzyıl tahrir defterlerinde kaı:tnın adı "Uulı odin" eklinde geçmektediruı. X VI. Yüzyıla kadar Bolvadin'in Tarihi : Coı!,rafi kontunu itibarıyla Bolvadin sehri dliı, ve Vt.'riınl i hir ovad:ı, Emirdağ eteklerine yakın bir yerde ve tarih hoyunca önemli olaylar:ı sahne olmus hir nıcvkide kurulnıustur. Üstelik İlkç ağııı en ()nemli tıctrl l voll;ı-,!> '- C) Tarih Uzmanı. Afyon Kocatepe Üniversitesi. (1) Üniteler Göre İlimiz Afyonkarahisar ve Bölgemiz. (Yusuf İlgar vd.), Afyonkaratıisar 1 993, s. 38, 43; Bolvadin'in coğrafyası hakkında bilgi içın bkz. Muharrem Ba yar. Anada/unun En Eski Şehirlerinden Bolvadin'in Tarihi/. Ankara 1996 s (2) Süleyman Gönçer, Afyon İli Tarihi/, Afyon s (3) 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri 1. (937/1530). Kütahycı Kara-hisar-ı Sahib. Sultan-önü. Hamid ve Ankara Liva/an. Ankara s. 194.

7 ''' -A _ F_Y _ O _ N _ K _ A_ R _A_ H _ is _ A _ R rındaıı birisi olan.. Kral Yolu.. Bolvadin üzerinden gec,/yordu' 1'. M.O. yakla ık XV. yüzy ılda şimdiki yerine be kilometre uzaklıkla kunılmu bulunan Bolvadin şehrinin adına ilk defa Frigyalılar döneminde rastl 1111naktadır. Bundan sonra bu havfüiye sırasıyla Lidyalılar. Persler. Makedonyalılar, Selevkoslar, Bergama Krall ığı, Romalılar ve Bizanslılar lı;ıkim olmu tur1)1 Bununla beraber önceleri küçük hir köyden ibaret olan Bolvadin, Romalılar döneminde gelisıne gösternıis 1" i, ancak bölge Bizansı; '-".., \... lıkır zamanında uzun süre Arap orduları ile Bizans ordularının sava larıııa man11. kaldı0,ından lıara11 olınustu{71 L Bol v ıd in havai isine Türklerin gel i i M alazgirt Zaferi sonrasmdad ır. Bu tarihlerde Bolvadin oldukça harap bir durumdaydı ve bu lıavalide c>nemli bir iskan söz konusu değildi. Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun hat ısına doğru Türk fetihlerinin ba lamasıyla beraber Emir Sanduk ınahi YL'l indeki Türk kuvvet!eri 1077 yılında Dazkırı d ı ında Ak dağ a kadar ()l ırı h ıvaliyi fcthctmi ve böylece Bolvadin y<)resi yeııi kurulaıı Türk Devleti (/\nadolu Selçuklu Devleti) sınırları i<.;-erisinde yer alnıı tır's'. Daha soıır;ı Bolvadin havalisi Türk Bizans hududunda yer aln1ası sebebiyle gerl'k Biı.an slılarla ve gerekse Haçlılarla bir yüzyıldan fazla bir süre sava lar;ı sahne olmu tu{>ı_ nihayet 1176 'da Bolvadin ha valisinde Sullandağları Lizerindeki Karamıkbeli'ndecıoı meydana gelen M iryake falon Sa va ı 'ndan "oııra hu yi)re t aınamıyla Türkle miştir. XIll. yüzyılın ikinci yarısında Selçuklu veziri l\1lilneddin Pervane'niıı ho alan makamlara yaptığı tayinler sırasında Sandıklı, Kütahya. Ak ehir ve Bevselıir yöresinin valilikleri de vezir Sahih Ata 'nııı 00,ulları Tfıceddin......;... Vl' Nlisrcddin Hasan'a verilmiştirı111 Bu suretle Bolvadin bir süre Sahib Ala Oğulları 'ııın hakimiyeti altına girmi tir. (4) Gönçer, a.g.e., 1, s. 40. (5) Ömer Fevzi Atabek, Afyon (Vilayeti) Tarihçesi. (Haz. Turan Akkoyun), Afyon 1997, s (6) Gönçer. a.g.e., 1, s (7) Afyonkarahisar bölgesindeki Arap orduları ile Bizans ordularının mücadelelerine dair ayrıntılı bilgi için bkz. Aynı Eser. 1, s : Anadolu'ya Arap ordularının seferleri ve Bizanslılar ile mücadelelerine dair bkz. Şahin Uçar. Anadofu'da İslam-Bizans Mücadelesi. İstanbul (8) Gönçer, a.g.e., 1, s (9) Osman Turan, Selçuklular Zamanmda Türkiye, İstanbul 1996, s (1 O) M. Abdülhaluk Çay, Anadolu'nun Türkleşmesinde Dönüm Noktası Sultan il. Kılıçarslan ve Karamıkbeli (M yriokefalon) Zaferi (17 Eylül 1176). İstanbul 1984, s (11) Turan, a.g.e.. s. 525.

8 - - AFYONKARAHİSAR Bundan sonra Bolvadin' i, Mübarizüddin Mehmed Bev Esre foi:!u l ları ' Heyliği topraklarına katmı tır (XIV. yüzyıl ha ları). Ardından bir de kendi adına ca mii y ııjtırmıstır ( 1320Y'2i. l 326 tarihinde sonra eren Esrero ulları t \ \ '- Beyliği 'nden sonra Bolvadin yöresine Genniyanoğulları hakim olmu lardır. X 1 V. yüzyıl sonlarına kadar Gerıniyanoğul lan hakimiyet inde kalan Bolvadin lıavalisi, Yıldırnn Bayezıd'ın hükümdar olduktan sonra Anadolu Beylikleri üzerine yürümesiyle 1390 senesinde Osnıanlılar 'a gl'\'ll1i tir' 1 _ Ank ıra Sav asının ardından Fetret devrinde Gerıni\ı ano0,ulları tekrar csk i ' J topraklarına sah.ip olınu lardır. Ancak bu esnada Karam moğulları ile o nıanlıl ır arasındaki mücadelelerde Germiyanoğlu Yakup Bey Osmanlılar tarafını tutunca, Karamanoğlu Mehmed Bey, Sultan Mehnıed in Rum e li \le karde i Musa Bey ile uğraşmasını da fırsat bilerek önce Sivrihis ır a elıni, ard ından tüm Germiyan arazisini ba tan ha a geçerek B ursa 'vı muhtısara ctnıist ir. ' Karanıanoğlu Mehmet Bey, Gernıiyan arazisinden gcçt igi sırada K ti - ıahva \'ı ele!2,eı irmis, diqer yandan birı ok Germiyan selırini rnu h :'ısar<ı.,..t "'Ç' \..:...,.,. ederd.;, yakıp yıkmı tır1111 Bunun üzerine Sultan Mehmed Han, Kam<ıım lıı Mclımed Bey üzerine yürümüş, neticede Karamanoğlu özür dikınd-:k kal mayıp ayrıca Osm anlı hakimiyetini tanımı lı ı.11'ı. Bu suretle Osmanlı kontrolüne geçen Bolvadin hav alisi, nihayet Germiyan toprakları111ıı Y ıkup Bcy'in vasiyeti gereği 1429 tarihinde Osmanlı toprakları na katılrnasıyla'ıı.i kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmi tir. X V. yüzyıl ortalarına doğru Osman! ılar ın, Rumeli \le 1 fa1.; I ılarla u - rastıqı hir sırada durumu fırsat bilen Karamanoğlu İhrallim Bcv ' in!.!i)ıhkr-.... ' eliği damadı Turg ut oğlu Hasan Bey kumandasındaki kuvvet kr, ı\nl,.<ılı. Kiitalıya. KaralıisJr-ı Sahih, Bolvadin, Beypazarı, Hamideli tar ı rı arıııa k;ı ( 12) lsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Oevf Pt feri, Ankara 1988, s (13) Mehmet Neşri, Kitab-ı Cihan-nüma, Neşri Tarihi, 1, (Haz. Faik Reşit Unat-Mehmet Altay Köymen), Ankara 1987, s (14) Uzunçarşılı, a.g.e.. s. 48; Karamanoğlu'nun Bursa'ya yürüyüşü Osmanlı kroniklerinde ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Bkz. Aşık Paşaoğlu Tarihi. (Haz. Atsız). İstanbul 1992, s. 74; Mustafa Karazeybek, Tarih-i At-i Osman. İstanbul Üniversitesı Sosyal Bili ler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Te zi. lstanbul 1994, s ( 15) Aym Tez. s. 99. ( 16) Aşık Paşaoğlu Tarihi, s. 96; Neşri Tarihi. il, s ; Karazeybek. a.g t.. s : Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri. s

9 AFYONKARAHİSAR dar ;ıkıııl:ırda bulunup, hu suretle o yerleri yakıp yıkını l <.trdır. Bunun liı,criıı l Su l1;111 1.!\1u rat kuvvetli bir orduyla Karanıaııoğulları üzerine yürliııı ii. ( )<..,111;111 l ı ordusu kar ısında tutunamayan Karamanoğu 1 L.ırı, Osm<.ınl ı Lır 'daıı ()zlir dileyerek Sultan Murad'ın gazabından kurtulınu lardır' 1-1 Karaınanoğulları ile Osmanlılar arasındaki mücadelelerden olduk a L'I ki leııen Bolvadin ve havai isi, Fatih Sultan Mehrned in Karanıaııoi!,ul la-.... rı ııı ortadan kaldırmasıyla kesin bir ekilde Osmanlı hakinıiyetint.' girmi ıı r. X VI. Yüz 1ılcla Bolvadin'in ()smanlı idari Taksimat111daki Yeri: Bolvad in in, X V 1. yüzyılda Karahisfır-ı Sahih Sancağı 'na bağlı kaza ıı ıcrkc /.leri ııdeıı' 1'1 birisi olduğu görülmektedir' ''l>. B i 1 indiği üzere Osmanlı ta ra teşkilatında.. <'yo/et" ler "sanclk "lar:(11, sancaklar ise her biri bir kadının idaresinde bulunan "ko.:::o" lara h() ILln mü t iir. Ka 1.al arı olu turan köyler ise idari ve coğrafi sınırlara taksim ()lunarak, aynı coğrafya içerisinde benzer hususiyetlere sahip küyle rden hir id ıri ünite tesk il eclilmis, huna da "nclhivc" adı VL'rİ lın i st ir\-'. A nca k.,,..,, n;ıhiyc tabirinin bazen bir sancağı, sancağın bir parçasıın y ı da bir ehriıı ii -dört mahallesini ifade ettiği de görülıııü tü{'''. Bununla birli kte nahiyclcrin ekseriyetinde ''ru'.f:\ " yani bir ehir merkezinin bulunmadığı gt)zl' \ arpınaktadır. Bolvadin Kazası 'nda 11. Beya1.1d döneminde biri Merke/. diğeri 'ay N llıiycsi olmak ü1.cre iki n l.hiye mevcut iken, 1518/ 15.2t) t ırih iııtk ise tek n ılıi yc mevcuttur. Huna göre Bolvad in Kazası'nın XVI. yüzyı ldak i idari ı cşk i 1tıı1 anın ası öyledir: (17) Aşık Paşaoğlu Tarihi, s. 108; Neşri Tarihi, 11, s : Hoca Sadettin Efendı. Tacu't-tevarih, il, (Haz. İsmet Parmaksızoğlu), Eskişehir s ( 18) Karahisar-ı Sahfb Sancağı'nın XVI. yüzyıldaki idari taksimatı için bkz. BOA. TD 147. ( 19) XVI. yüzyılda Anadolu Beylerbeyliği'nin durumu. tabi sancaklar ve kazalar hakkında bkz. Mustafa Çetin Varlık, "XVI. Yüzyılda Anadolu Beylerbeyiliği San cakları ve Kadılıkları Üzerine", Atatürk Üniversitesi"nin Kuruluşunun XX. Yıl Armagam. iv. Ankara s (20) Yaygın olarak "beylerbeyilik" şeklinde kullanılan bu idari tabir hakkında bkz. Tayyip Gökbilgin, "15. ve 16. Yüzyıllarda Eyalet-ı Rum". Vaktflar Dergisı. VI. ( 1965), s ; Ahmet Şimşirgil, "Osmanlı Taşra Teşkilatında Rum Beylerbeyliği". Türklük Araştırma/an Dergisi. nr. 5, ( 1989), s (21) Bazen "Liva" olarak ta zikredilen sancak tabiri için bkz. Metin Kunt Sancaktan Eyalete Arasmda Osmanl! Ümerası.ve İl İdaresi. İstanbul (22) Tayyib Gökbilgin, "Nahiye", İslam Ansiklopedisi. IX. s (23) Feridun M. Emecen, XVI. Yüzyılda Manisa Kazası. Ankara s. 111.

10 AFYONKARAHİSAR ---- Tablo /: Bolvadin Kazası 'nm il. Bayezid Dönemi ile 1528'deki Nahiyelerine Göre Koy ve Mezra Saylfan N ahiyeler 11. Beyazıd r ı 1528 '1" Köy Mezıra. Köy M!ez:ra Bnh :ıılııı ( tvkrj..v:n 34 ') -l4 7 <::" x..., ı ı Tablodan da g()rüldüğü üzere Bolvadin Kazası '11111 il. Baye/.İd di)ıh.' mindl' mevcut iki nahiyesinden biri olan Çay Nahiyesi 152X <.k ortadan kalkmı tır. Bununla birlikte 11. Bayezıd döneminde Çay a tahi olan X karye ( ki)y) ve :?. ınezra, Bolvadin (Merkez) Nahiyesi 'ne dahi 1 cd i lın i t i r. /\11- c1k ll)'t!ulaınada tek nahiyenin varlığına rağmen, bazı k()y \'C llll'/.ral trıll lıfılrı \' ıy'a tahi olarak helirtilınesi dikkat çekicidir. Bu dunın1 lll'rlıaltk ycııi olu turulan idari te kilfüın tam olarak yerle meınesinden kaynaklanını olsa gerektir. Öte yandan Çay Nahiyesi 'nin Bolvadin (Merkez) N alıiy1.. si ne katı lıııı ıyla hu nahiyenin hudut lan genişlemiş, diğer taraftan yeni hirka\= k<)y ve mezranın teşkiliyle mevcut köy ve mezra sayısı daha d:ı arımı. hunun yanı sıra bazı köyler mezraya tahvil eylemi tir. Nahiyelerin coğrafi sahalarına baktığımızda bunların hudutları hugliıı tespit edilebilen köylerle az çok tahmin edilebilmektedir. Bıına gi)rc.. <::ı} Ntıhiyesi. iındiki Çay İlçesi ile çok yakınındaki birkaç küydcn ınlite L'kk ildi. Daha sonr;1 \'ay Nahiyesi. Bol vadin (Merkez) N l1h iy1.. si lll' tuh i 1 olunc:ı ortaya ıkan yeni nühiyenin sınırları heınen hen1en bugünkü Boh ;ıdin iı, si'nin sınırlarına tekabül ediyordu. Söz konusu sınırlar aynı ı;ımamla Bolvadin Kazası'nın da sınırlarıydı. Kabaca coğrali hudutlarını tayin ettiğinıiz Bolvadin Kaı.a\I. hu idari taksiınfitını ancak XVI. yüzyılda ınuhafaza etnıi. sonraki ) liıyılda C.,'a kazaya tahvil olunnıu turi -'1 Böylece Bolvadin ve Çay, Karahi<ır-ı s:ıhih (a) BOA. MAO 230. (b) BOA. TD 147. (24) XVll. Yüzyıl ortalarında Karahisar-ı Sahib ve kazalarını gezmiş olan Evlıya Çelebı Karahisar-ı Sahib Sancağı'ndaki kazaları sayarken Çay Kazası'nı zikreder. Buna karşın Bolvadin'den söz etmez. Bkz. Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyalıatnamesı. IX. (Haz. Mümin Çevik vd.), İstanbul 1984, s. 17.

11 iti l A_Fv_o_N_K_A_R_A_H_İ s_a_r S<111c:ı{!.ı 'n:ı ha0_1ı ayrı ayrı kazalar halinde gelmislerdir<2 '1.._.._ L Bol vad iıı Kazası 'nın idari taksimatı hakkındaki bu kısa bilgi!erden sonra Hovadin ehri üzerindeki tetkiklerimize geçebiliriz. Bolvadin Şehri a-) ehrin Fiziki Yapısı, Mahalleleri ve ve Nüfusu Bolvadin elıri, verim 1 i bir arazide, Emirdağ' ın etek!erine yakın bir YL'rde kurulnıu tur. Evvelce şimdiki yerinin 5 kilometre dı ında kurulmu ohın ehir, MÖ. XV. yüzytlda şimdiki yerine geçmi tir12''1 Roma ve Bizans dönemi boyunca önemli yollar üzerinde bulunınasma r:ı men. Bol vadin' in esas gel işiıni buraya Osman! ılar ın hak im olmasından sonradır. Nitekim XVI. yüzyılda Kanuni döneminde Bolvadin yeniden im;\r edilerek buraya bir çok eser kazandırılını tır1::71 XVI. y(iı.yılda Bolvadin'den bahseden herhangi bir seyyah bulunmadığı gibi. Evliya Çelebi'de de Bolvadin'le ilgili herhangi bir bilgi bulunrnanıaktadır. Lükin "tahrir defterleri" (:_s>, muhtevaları bakımından diğer kaynaklırın eksikliğini hissettirmeyecek şekilde şehrin XVI. yüzyıldaki durumunu ortaya koymamıza iınkan vermektedir. Buna göre şehrin nıahal (25) XVll.yüzyıl sonuna ait mahkeme defterlerine göre Karahisar-ı Sahib'in 9 kazası bulunmaktadır. Bunlar Karahisar-ı Sahib, Sincanlu. Sandıklu. Barçınlu. Nevahi-i Barçınlu, $uhud, Çola-abad, Karamık ile Bolvadin ve Çay'dır (bkz. Afyon Şer'iyye Sicili [A.Ş.S.], ), aynı defterdeki bir başka hükümde ise Bolvadin yerine Oynaş Kazası bulunmaktadır (bkz. Aynı Defter, 250). XVlll. yüzyıl başlarında Karahisar-ı Sahib Sancağı'nın kazaları ise şöyledir: Karahisar-ı Sahib, Bolvadin. Şuhud, Sincanlu, Barçınlu, Nevahi-i Barçınlu. Karamık, Çay ve Bolvadin (bkz. A.Ş.S., ). Bu bilgiler ışığında Karahisar-ı Sahib Sancağı'nda XVll ve XVlll. yüzyıl boyunca idari taksimatın sık sık değiştiği anlaşılmaktadır. (26) Osman Yalçın. Afyon Ege Bölgesi. İstanbul 1984, s. 46. (27) Kanuni'nin vezirlerinden Rüstem Paşa, Bolvadin'de yapımı 1553'te tamamlanan bir camı. bır hamam ve bir de çeşme yaptırmıştır. Bkz. Gönçer, a.g. e.. 1, s (28) Tahrir defterleri hakkında geniş bir literatür mevcuttur. Bunlar için bkz. Ömer Lütfi Barkan. "Türkiye'de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrlrleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri (I)", İktisat Fakültesi Mecmuası ( 1940/1941 ), s ; 11/2, s ; Aynı Yazar, "Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi", Türkiyat Mecmuası, X, (1953), s. 1-26; Aynı Yazar "Tahrir Defterlerinin İstatistik Verimleri Hakkında Bir Araştırma", iv Türk Tarih Kongresi. Ankara Kasım iv, Ankara 1952, s ; L. Fekete, "Türk Vergi Tahrirleri", Belleten, X/142, (1947), s ; Halil İnalcık. Hicri 835 Tarihli SıJretı Defter-i Sancak-ı Arvanid, Ankara 1987, s. Xl-XXXVI; Ferudun M. Emecen. "Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrir Defterleri", Tarih ve Sosyoloji Semınen. Bildiriler. İstanbul Mayıs İstanbul 1991, s

12 AFYONKARAHİSAR leleri ve denıografik durumları, nüfus ve fiziki yapı ili kisi ile tarihi eserlere dair bilgiler aşağıda ortaya konulmaya çalışılacaktır. a-) Mahalleler ve Demografik Durumları Bolvadin Kazası'nda Bolvadin dışında başka "11( {, " tabiri kullanılan hir kasaba veya şehir mevcut değildir, dolayısıyla kazanın merkezi Bolvadin e hri 'dir. Bilindiği üzere Osmanlı şehirleri, XVI. yüzyıl kaynaklarıncb "11r'.f\ ". "kosaho" ve "şchr" gibi tabirlerle belirtilmiştir. Ancak bu tabirler htilg cden bölgeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bu sebeple bu tabirlerden ziyade, o yerin fiziki yapısı, nüfus durumu ve ticari faaliyetlerinin büyüklüğüne bakmak meseleyi daha açık ortaya koymayı sağlayacaktır':"'. Bir Türk-lslfön şehrinin en başta gelen unsurlarından birini mahalleler tqkil etmektedir. Mahalleler, genellikle bir mescidin etrafında teşekkül eden ve hu mescitte ibadet eden cemaatin aileleri ile birlikt e ikamet ettikleri ehir ke simidir. Bir ba ka ifadeyle birbirini tanıyan. birbirinin dav r ını larından sorumlu olan ve aralarında sosyal dayanışmanııı süz konu su olduğu bir topluluğun yaşadığı yerdir<301 Bolvadin ehri mahalleleri ve bu mahallelerin incelediğimiz dönemdeki durumları öyledir : Tablo il: il. Bayezid Döneminde ve 1528'de Bolvadin Mahalleleri ve Nüfus Durumları r-..fa lı ; ti k 1 n 11 aııc Mücı.;rrcd Mu;ıl 11.Bayaid 'iiııkd l;ılifc ' t' sl c ıııc ııd ;-ııi ı\ 1 ;ı ıııcsc id loca Eııırc Mescidi 7 l) 1 laııavlu-mcscid. 3130\ 17 l ylı lky!'vkscidi II.Bayı.;zid [ J ') Baycı.ıd 1 ) "< - 4 :') ı 3 ) ) ') [.) - ı ') - (29) Bu tabirlerle ilgili bir mülahaza için bkz. Emecen, Manisa Kazası. s ; Bir Osmanlı şehri için baz alınacak kıstaslar hakkında bkz. Özer Ergenç, "Osmanlı Şehırlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerinde Bazı Dlişünceler''. V/11. Türk Tarih Kongresi. Ankara Ekim 1976, il, Ankara 1981, s (30) Aynı Makale. s. 1270: Aynı Yazar, "Osmanlı Şehirlerinde 'Mahalle'nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine", Osmanlı Araştırmaları, (1984), iv, s

13 AFYONKARAHİSAR!\.utlu Mesc id ııd. l lis:ır Ikv ıııescid Mcdn:sL 8[71 1 lıdırlık [ > J -- ") x x -- Topl;111ı 11 Mahalle ()( 1 Yukarıdaki listeden de görüleceği üzere XVI. yüzyılın ilk ya rısınchı Bolvadin \ie on bir mahalle mevcuttur. Bunlar içerisinde 11. B cyazıd döneminde Kutlu-nıescid şeklinde kaydedilen mahalle tarihinde ise Kutlu-mt scid nam-ı di er Hisar seklinde kaydolunmustur. Yine 11. R ıvc1.ıd L. _, düneıninde geçen Medrese Mahallesi, 1528 tarihinde ortadan kalkmı. bu tarihte yeni bir mahalle olarak ise Hıdrrlık Mahallesi ortaya ç ıkmı tı r. Mahallelerin isimlerine baktığımızda, çoğunun bir mescidin c;evresinde kurulduğu açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim Ala-mescid. Hanaylu Mescidi, Bey-mescidi, Kutlu-mescid, Şeyh Bey Mescidi ve Hoca Emre Mescidi hir mescit etrafında teşekkül etmiş mahallelerdir. Mahallelerin nüfus durumlarına baktığımızda ise: il. Rayezıd döneminde Bol vadin mahal leleri içerisinde nüfusça en kalaba! ık mahal lenin Ki.iııhed Mahallesi ( kişi) olduğu görülmektedir. Sonra ise Keskmcnd ( O kişi) ve Kutlu-mescid ( kişi) mahalleleri gelmektedir. Nlil'usun en az olduğu mahalle ise Medrese Mahallesi'dir (35-40 ki i ). 11. Bayezıd döneminin en kalabalık mahallesi konumundaki K ünhed Mahallesi'nin hane sayısı 1528'e geldiğinde ise neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Buna karşın Kutlu-mescid Mahallesi 1528 tarihinde en kalaba! ık mahalle konumundadır ( ) kişi). Şehrin nüfus yekununu incelediğinıizde. il. Bayezıd dönemi ne gör e 1528 t ırihinde genel bir düşüş söz konusudur. 11. Baye zıd dönemine nispet le 1528 'de hane sayısı % 1 2.3, mücerred sayısı % 83 oramnda a zal ını ı ır. M uafların sayısında ise %J 261 oranında bir art ıs olmust ur. ' ' Bu artlar altında Bolvadin Şehrinin tahmini nüfusu i)yledir1 '1' Tablo l/l:xvi. Yüzyılda Bolvadin şehrinin tahmini nüfusu Tanlı il. Bayczıt'"'' l) K" 1 Um n Talı ııı ı ıı i N lilu s /\rtı -aı.alı nispeti C'/,,( 13.() (-) (31) Tahmini nüfusun hesaplanması sırasında haneye muaflarda dahil edilmiş, ortaya çıkan sonuç 5 ile çarpılarak elde edilen rakama mücerred sayısı eklenmiştir. (a) BOA. MAO 230, s (b) 438 Numaral! Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri. 1, s. 194.

14 AFYONKARAHİSAR " T;ı hlodan da anla ılacağı üzere Bolvadin Şehrinin l<ı h ın i ni nüfusu 11. BaVL'ııd <..Wnem inde :200 L 1528 tarihinde ise 1722 'dir. 8-u sarı lar al l ında - ' ıılihıs rı 1 J_l) oranında azalmışt ır. Nüfustaki bu azalınanın sebebi hakkın da tahri r kayıtlarında herhangi bir bilgi bulunınaınaktadır. Lakin be nzer dunıııılara Karahisar-ı Sahi h Sancağı 'nın diğer kazalarında da rast lanılma sı dikkat çck icidi{1-'i Buna sebep il. Bayezıd devriyle Yavuz Sultan Seliı11 "i11 i lk zaman larında Anadolu ' yu, özellikle de konar-göçer te ekküllcrin \:okça bu lunduğu bölgeler olan İ çel, Haınid, Karahisar-ı S<thib gibi s <tııcıkları,e tkileyen Kızıl ha Fetreti olsa gerektir. h- ) chirdcki lctimai Bünye, Zümreler, Fonksiyon lan Blilliıı Osmanlı kazalarında olduğu gibi Bolvadin Kazası 'nda <..b, eı ı iist diiı.ey heledl-ınülkl amir konumunda kadı bulunmaktaydı. Kadıl;ır, kl'rıd i sal;}h i yet bö l geleri içeri si nde1 11 beledi ın ül ki vazifeleri ııe i 1 a v etc ıı lıukuld-kazfü yetkileri yanında daha bir çok vazifeyi yerine get irirlerdi1 Bunun yanı sıra kadılara görevlerini ifa ederken bir takını mem url arı n '1'. yardımcı olduğu görülm ektedi r. Bunların ba ında asayi in temininden soru mlu sulxı ı ile emrindeki zabıta kuvveti asesler gelmektedir1 '''. Yine bir ıak ıııı be ledi i lerin yerine getiri lınesinde ehir kethüdası gibi örcv 1 i!erin >' ı rdıııı ı sfrı. konusuydu<1tı1 (32) Mesela Sandıklı Şehri'ne ait daha yayınlamadığımız bir araştırmanın neticesine qöre il. Bayezıd döneminde 1528'e göre hane sayısı % 32.29, mücerred sayısı 'Yo 74.6 oranında azalırken, muafların sayısı % 216 oranında artm ıştır. (33) Kadıların salahiyet bölgeleri bir yerde : "Kadılann kaza/hukuk daireleri kad!lık. günümüz tabiri ile kazalardır. Kaza, kadının görev yaptığı yer anlamında olup qünümüzde. idari bakımdan akla gelen anlamı ile bir değildir. Bir başka deyişle. kadılık. bir kadının görev mmtıkası, genellikle Selçuklu devrinde bir sübaşıiığı. günümüz tabiriyle bir vilayeti içine alabiliyordu ", şeklinde ifade edilmiştir. bkz. Tuncer Baykara. Anadolu'nun Ta rih i Coğrafyasına Giriş 1. Anadoıu nun ida n Ta k sımatı. Ankara 1988, s (34) Osmanlılarda kadılık müessesesi ile ilgili olarak bkz. Halil İnalcık. "Mahkeme". IA. Vll. s ; Şinasi Altundağ, "Osmanlılarda Kadıların Salahiyet ve Vazifeleri Hrıkkında". V/. Türk Ta rih Kongresi, Ankara Ekim 1961, 1. Ankara s ; İlber Ortaylı, "Osmanlı Kadısı Ta rihi, Temeli ve Ya rg ı Görevi". Siyasal Bilgiler Fa kültesi Dergisi, XXX/1-4, (1 977), s (35) Subaşılık müessesi hakkında bkz.mücteba İlgürel, Mücteba İlgürel. "XVll. Yüzyıl Balıkesir Şeriyye Sicillerine Göre Subaşılık Müessesesi", V/11. Türk Ta rih Kongresi. Ankara Ekim 1976, il, Ankara 1981, s , Mustafa Akdağ. Türkiye 'nin İktisadi ve İctimai Ta rihi ( ). il, İstanbul 1995, s (36} Akdag. a.g.e.. il. s. 68.

15 il AFYONKARAHİSAR Bolvadin Kadısı: 15 l 3 tarihinde günlük 1O ak<;:e1;,, 1528 ve 15 0 tarihlerinde ise 14 akçe' ıxı ınaaş almaktaydı. Tahrir defterlerinden istifadeyle Bolvadin kadısına yardımcı olan bj1.1 memurları tespit etmek imkanı bulmaktadır. Nitekim bunlardan birisi olan cllir kethüdası, Kutlu-mescid Mahallesi 'nde ikamet etrnekteydi1 \ n. Şehir kethüdaları genellikle ahfılinin isteği ve kadı 'nın arzı gereğince. merkezin onayı alındıktan sonra tayin edilird{ıoı. Bunların görevleri. ehrin dirl ik ve düzenliğinin korunması, devletle halk arasındaki idari ve nı fıll konularda, aracılık etme. ehre gelen mübaşir. ulak vb. görevlilere hiznıet etme ve ilı tiya\:larını temini vs. idi""'. Bu idareci zümrenin dışında şehirde bulunan ve yakla ık olarak 11. Bayezıd devri nde şehir nüfu sunun o/a 5.5 'ini. 1528' de ise %ı l 6.5 ini te ki 1 eden vergi muafiyetine sahip diğer zümrelerin dağılımı ise öy ledir: Muaf Zümreler il. Bayezıd nıfün 8 7 Müezzin / l latlb Hüfız 2..., - M uarri f Müderris Fcrr:l.s ' M u has s ı l Kedhüda-i sehr..,, Salih ' Dervis ; Sahi h-i herftt 1 () (37) Turan Gökçe. "Anadolu Vilayeti'ne Dair 919 (1513) Tarihli Bir Kadı Deferi". Tanlı İncelemeleri Dergisi IX, ( 1994), s (38) Aynı Yazar, "934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilayeti Kadılıkları ve Kadıları". 3 Mayıs 1944, 50. Yıl Türkçülük Armağanı. İzmir s. 84: 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, I, s (39) BOA, MAD 230. s. 7; BOA, TD 147, s. 357b. (40) Emecen. Manisa Kazası, s. 57. (41) Mehmet Ali Ünal. XVll. Yüzytlda Harput Sancağı ( ). Ankara s

16 . A_F_v_o_N_K_A_R_A_H_i_s_A_R Sfthib-i vaki' Salıih-i za viye Plr- i fani l layınftne /\ mrı Meremmetçi-i Köprü S i p 'llı i-züde /,:ıviye-i hizınelkftr Ye kun : ].58 Ciürüldüğü üzere, Bolvadin dimi ve mescitlerinde görev yapan imcun. ın li ezı. in ve hafızların sayısmın her iki tarihte de hemen hemen aynı oldu u g<irü l nıekted i r. Bununla birlikte bazı mahallelerde hiç imftm bulunmaıken. hcvılarında 2 imümın bulunduğu dikkati çekmektedir. Bilindiği üzert' imfımlar. bilhassa XVll. yüzyılda mahalle içeresinde büyük önem kazanın ıslar, dini vazifelerinin vanısıra, ahali arasında birlik ve beraberliili sa{!- ') '"' ı.. L lamakl ı. astiyişi temin etmekle mahallelerde bir nev'i kadı 'nın temsilcisi dunıın una l.!; el nı islerdir1 ı ı. Yine bunlara i lftveten sehi rde cuma n am azı nı '- \ -> kıldıran bir hatlh bulunmaktadır. Bundan haşka il. Bayezıd döneminde şehirde. bü yük has geliri ile devlete ait vergilerin toplayıcısı olan bir "muhassil" bulunmasına rağmen, hu işlere hakan herhangi birisinin 1528 'de olmadığı görülrnekted ir. Yine 11. Bayczıd döneminde olmayıp 1528 'de "miiderris.. olarak ı. il-.rcd ikn ki i de herhalde Çay'daki Alaaddin (Ta ) Medresesi 'nin müderrisi ol sa erektir. Bunların dı ında ehirde, 1528 tarihinde birden bire 1 O "elıl-i henlı" ve 2 "sltlilı " ve 1 "derviş" in ortaya çıktığı dikkati çekmektedir. Onceki tarihte olmamasına rağmen 1528 'de bu on üç kişinin neden ve niçin be r 1t sahihi olduklarına dair bir bilgimiz yoktur. Ancak, bu ki iler nı ürtezika sınıfı içerisinde sayıldığından, söz konusu sımfın toplumda yava yava yayılmaya haşladığını söyleyebiliriz'.u1 (42) Ziya Kazıcı. "Osmanlılarda Mahalle İmamlarının Bazı Görevleri". İslam Medeniyeti Dergisi. V/3, (Mart 1982), s (43) Mürtezikalar, topluma hiçbir işgücü katkısı olmayan, sadece padişahın manevi itibarını canlı tutmakta etkili kişilerdi. Bunlar hakkında bkz. Akdağ. a.g.e s

17 ----- AFYONKARAHİSAR l IL'r iki tarihte de dikkat çeken bir husus is göre mez durumdaki hasta, ' '- -. ;ık;ıt VL' ya l ıların sayısının toplam nüfusun il. Bayc1.ıd döneminde yald a- ı k 1/; 0.. 1'Linli 'de ise %J l.3'ünü te kil etmeleridir. Bu da Bolvadin.) chrindc sağl ıklı ve genç bir nüfu sun bulunduğuna i arct etmektedir. Yu karıda bahsedilen zümrelerin dı ında kalan " yelıirli" diye tabir edikıı ahül i ise, kır kesiminde ya ayan ve zirfüıtle uğra aıı. rc/ly/i " dan. ayrı hir stat üye sahip. ziraatle uğra madığı müddetc;e de sadece avftrı1. vergisi iidcıncklc ylikümlü, çoğunlukla kendi mülkleri ohın ve ocukları na intiktll L' tkhilcn evlerde oturmaktaydth 1. Oturdukları ev ler ise p.enclliklc tek veya - i rı oda lı ol up, ort asın da bu odalara açılan kapı!arın bulunduğu hi r sofa )'L'r ıl ırdı. Ciiinlük hayatın büyük kısmı bu sofada geçerdi' 1'". De fterlerde geçen isimlerin tetkiki de ehrin sosyal yapısı hakkında hi1.lcrc fi kir verebilmektedir. Mamafih her iki tarihde de Abdi, Ali, Ahmed. Mehmed. Mahmud, İbrahim. Yunus. Halil, H11.ır. Mürüvvet. Ranıaı. ;ın, Recep. Bah ayi. Süleyman gibi isimlerin oldukça yaygın old uğu gürti lmektcd ir. Lak in bunun yamda özellikle 11. Bayezıd devrinde Adilhan, 1 kvletlıan. Oruçhan. 13cğlerhan, Durahan, Kutluhan. Eynebeği, Beylerbeyi, l lisarheği. Oğulbeği. Erbeği, Yazıbeği, Eyneg5.zi. Budak. Durak. Umur. K li\'.lik, A ık, Aşık Pa a, Bati, Dede, Ece, Emre, Elvan. Em i n i ik. Uğurl u. ( ;undoğd u, Erdoğdu, Aydoğd u, Aydoğmuş, Yağmur. Çavdar. Eğirdir, Arsl;ııı, Hayraınlu, Durmu, Durdu, Tu rg ud, Yolcu, Türkmen, Eynıir, Çencyoraıı. Ay vad, Uyak, Kademardı, Boğa, İmad, Yo lageldi. Ho kadem, Aydın, l vliy:ı. Yaramış. Boslan. Karasakal, Karabölük, Turhan. Duman. Alparslaıı. (iermiyan, Kaplan. Sev indik, Satrlmı, Cömerd. Hüd{ivirdi. Tc nrivirmi. (.'al;ıbvirıniş gibi hir çoğu oı jinal Türkçe isimlere tesadur ed ilııwktedir. Bunuıı yanısıra her iki tarihte de Mü 'min, Nureddin. C'cınfıleddiıı. Ekıne. leddiıı, Alfütddin. Abdülaziz, Abdülkadir, Hoca. Va kk;ıs. Gani.!'vkıld. Nak. İsrail. Mihmad, Hüsam, Mihri, Nasib, Safükı. Te berrük, Soru. Mi'nı<1r. Üveys vh. isimlere de rastlanılmaktadır. Bu hususta dikkat i çeken hir ba ka nokta "J\hdul/o/ı " adlı. ;ılı ısların varl ıi!,ıdır. Bunlardan baba adı Abdullah olanlar il. Bave1.ıd de vrıııde 2 kisi c - ' ikl ıı. 1 Y2 tarihinde baha adı Abdullah olan hcrhan i bir kimse voktur. J K ıl<.l i adı!\ hdullah olanlar ise her iki tarihte de bir ki idir. Bilindiği gibi /\ hdull ıh daha 1.iyJdc ihtidü edip İslfım dinine irenlerl' verilen bir sıfat (44) Emecen. Manisa Kazası. s (45) Suraiya Faroqhi. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam. Ortacağdan Yirmınci Yüzyıla. (Trc. Elif Kılıç), İstanbul s

18 .. AFYONKARAHİSAR ()lınakla birlikte hunların hepsinin sonradan Müslüman olduğunu si)y ll ıııck yanlı olur. Ancak, hunların hepsi sonradan Mi.islüman olmuş kimsc- lcr hi ll' ol sa toplaın nüfus i erisinde çok çok küçük bir oran teşk il etnıek lt'dirkr. Yine şelı irde 'fedan mu' tak-ı fi lan '' eklinde kaydedi len hir grup hu- 1 unınaktad ır ki, hunlar köle iken sahipleri tarafından azad edilmiş kimselerd ir. Bu zümreye mensup olanların sayısı II. Bayezıd döneminde i k e n 1 )2X tarihinde herhangi bir kimse yoktur. Ay rıca defterlerde özellikle Karaman) gibi kayıtlara tesadüf edilıııekıcdir ki hu da Kara nıanoğullarından bir kısım ahalinin ge lip Bolv td in c ynlc t iği n i güsternıektedir. Ta hrir defterlerinde geçen bir takım sıfatlara baktığımızda ise hunların h:ı ııhlı "//on" lafzı gelmektedir. il. Bayezıd döneminde baba adında Hacı sıfatı olan 20 kişi, kendi adında ise 29 kişi bulunmaktadır. l 52X 'de ise hu say ı lar baha adında 13 ki i, kendi adında ise 22 kişiye dlişmli tlir. YinL' hu sayılara dahil etmediğimiz gerek baba adı. gerekse kendi ad ı 1 bcı olaıılar da hul unm ıktad ır. "/la('{" lakaplı herkesin hacca gittiğini söylcml'k ıniiınklin değilse de bunların büyük kısmı bu görevi iffl etmi kinıseler olmalıdır. Bununla birl ikte Hacı sıfatı kimselerin bu dönemlerde nüfusun <:;. () -7 \ini te kil etmesi ehrin dini temayülünü gösterınesi açısından dikk ı te lk0.erd ir. Bu oranlar, Anadolu 'nun dig er sehirleri ile karsılastırı ldığıııda oll.. \ 't L duk\:a yüksek oldukları dikkati çekmektedir(4r'ı. Bu dönemde hacca gitmek <.;: ok güc,; şart l arda gerçekle tiğinden ve kişilerin maddi açıdan iyi olmasmı gerektirdiğinden hu oran ların yüksek olması Bolvadin elı rindc ya ayanb rııı c k ()nomik durumlarınııı iyi olduğuna i arettir. chrin nüfus yapısına dair dikkat çekici bir ba ka özellik de inceledi µimi1. düneınde ehirde ikfönet eden herhangi bir gayr'inı üslim unsurun hu-!ımınayı ıdır. Bu da Türk iskanının Bolvadin Şehrinde ne derece kuvvetli. eki ide gerçek le tiğinin del ilidir. r- ) Sehirdeki iktisadi Havat ve Ticaret ; 1-) chrin Ekonomik Bünyesi ve Sanayi!\ fyonkarah isar'clan ge lip Konya'ya devam eden yol üzerinde huluııan Holvadin Şehrinde incelediğimiz dönemde ticari hayat hak kında yete- (46) Mesela aynı yüzyılda hacı sıfatlı şahı slar Manisa nüfusunun % 5'ini lüskil ediyor du. Bkz. Emecen. Manisa Kazası, s. 62.

19 ıt =4 A _ F _ YO N _ K _ A _ R _ A _ H _ is _ A _ R rince bilgimiz yoktur. Ancak her iki tarihte şehrin vergi birimlerinin tetkiki hizc hu konuda hir takım fikirler verebilmektedir. 1 l. Baycı.ıd döneminde sehirden alınan vergiler: "" '>.!.!a11 1t-ı nefs-i sehr- i Bolvadin (hı nta ve sa 'ir) L ' ' rcsnı -i c;ift-i şehirlüyan kıst-ı hfu,fır ve meyhane nefs-i Bolvadin ııiy;\bc{-i ehr-i Bolvadin ve bad-ı hava i)sr-i b \!.!rtl- ı sehr-i Bolvadin.. - i) r-i gancın-i şehirlüyan-ı Bolvadin Toplam Ta rihinde şehirden alınan vergiler: hac-ı büzcır ve meyhföıe nefs-i Bolvadin lıar;aıc-ı hağc;e ncfs-i Bolvadin mahscıl-i gal lfü-ı şehirlüyan ma adet-i ağnam ve resın-i kevv \re tı siyjl)-1 ncfs-i Bolvadin c;;aıyır-ı nefs-i Bolvadin niyübet-i nefs-i Bolvadin ve cünn-i cinayet ve yave ve kac; gun ve beylli ' 1-nıftl ve mftl-ı ganeın ve müjcle-i ahd-ı fıhık ve keniı.ek -ki müddeti tamam olunca bey' olunur ()()() Toplam Bu vergi gelirleri; 11. Bayezıd devrinde Bolvadin Suba ısı 'nın zeümet ı ıkcıı, 1528 tarihinde Mehmed Bev 'in zefunetidir. Vcn.?,İ!.!e lirlerine bakacak olursak sehre ait nivühct c lirınin il l3ave-..._ '--.,1...,, zıd devrinde 1600 akçe iken 1528 tarihinde 2900 akçeye yükseldiği görülmektedir. Buna kar ı toplam vergi geliri ise 4660 akc;e azalmı tır. elırin vergi gelirlerine bakıldığında ise herhangi hir sanayi te ekkülti olmadığı dikkati çekmektedir. Buna karşın Çay Karyesi 'nde bir sabunhfme bulunmaktaydı ve burasının 1528 'deki geliri 300 ak çeydi',.,, (47) 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu, I, s. 196.

20 AFYONKARAH İSAR 'ı'iııc ver!.!,i!lelirleri i, erisinde ehirlidcn re sm-i cirt VL' ;'ı tkt - i ;1!211;1111 L L vn!2isi a l ındı{i m a dair kavıtlar bulunması. schirde ikjrncı c'den k riıı sı.:hrııı ' '-.,1 t, y;ık ııı \ ev res ind e ıirfıaıle uğra tıkları na ve hayvancı 1 ık la i ı igal L' I tik kri 11c i :ırct tir.!\1 ama fi lı Bolvadin halkı, Kemfılbey-ağ7.ı adlı \'.ayırda otuı d i)n Limc t asarru f ediyor ve hayvanlarını burada otlatıyorlardı. Y i nl ıir:t:ıı y:ıpııı;ık İ\ in ihtiyaç duyduk ları suyu Güre Bey adlı sudan kar ılıyorlardı. (;erek yayl;ık ve gerekse sudan ehir halkı haricinden olan ların kullınımınd:ın cllk' edilen!.!elir ise subasına aittiiısı. Bunlardan hask;ı. 152 tarihindt' clıirlidcn bağ ve hahçe ö rü alınması ehir \e vresinde bağlık. h;ıh\tlik alan l:ırın hulundu 0,unu ve halkın buralarda ba cılıkla u ra s t ı 0. ın ı ort;ı\ ;ı L '- '-., ' k < )Vtıı:ı k t ;ıd ı r. l'lıri n incelediğimiz dönemdeki ekonomik bünyesi l ıa kkmd;ı hiıi :ı, dııılaı:ıhilecek b i r ba ka husus amme vakıfları özellikle ek n a k i t p:ır ı, ;ık ı rı ;ırı İ."i de Karah isjr-ı Sfthib Sancağı 'na ait mevcut tek vak ı r dc l'il'rin iıı '- 1.'17) t arihli olnıasıi1'1ı sebebiyle hu konuda da bi r bilgi sahihi dc ili/. 2-) (.'arşı Pazarlar ve Esnaf ( )sıııanlı eh irle rinin en önemli ünitelerinden birini \ :ır ı vt p;u;ırlır ıe k i 1 L' t ınck tcdir. Şehrin ekonomik hayatının da merkezi olan \ ;ır ı,.l. p;ı- 1.;ırl;ır. bedesten, hanlar ve çe itli dükkanlardan nıüte ekkildir. X V 1. yüzyı 1 ın ilk yarısında Bolvadin Şehrinde herhangi hi r hedesll'n huluııııı;ıdığı g i bi bir hanın mevcudiyetine dair de herh;ın i hir hil iıııiı yoktur. Buna kar ın Bolvadin Şehrine 10 kın. uzaklı kla VL' t arihi İpd.. Y( )lıı Liıcrindc bu lunan (ay\la Sel\uklular döneminden kalına h i r kl'n ;ıııs:ıra\ hu I u nıııak tadır. Bolvadin çar ısına gelince ehirde bir çar ının olduğu VL' hu 1.; ;ır ıllt \'L' İt 1 i so ka k ve paıarların bulunduğu ü ikfırd ır. Ancak ()ı.cl 1 ik k vak ı I lk r ıerkri ve mahkeme sicillerine sirayet eden bu tür bi lgi leri XVI. yiiıyılııı ilk y;ırısı İ<;iıı bu türden kaynak mevcut olmadığı iç in tespit eı nıck iııık:111ı- 11ııı yoktur. Diğer taraftan ehin.fen her iki tarihde de hüc-ı h[11[1 r \'L'r.!2ikriııiıı alıııdı ının bilinmesi burada en azından bir paza rın huluııdu uııtı hiıt. ()stcrıncktcd i r. Bolvadin ar ısında bulunan dükkan adedi hakkında k es in hir t.'y so\ k me ın i ı.e olanak yoksa da vakıf malı dükkanların adet l erini ll'spit etınl'l,.'i urctivk bir fikre varmak mümkündür. Nitekim seh irde 1 )J() t a ri l ı i mk llt.' ", (48} BOA. MAO 230. s (49) TK, KKA, TO 575.

21 A_F_v_o_N_K_A_R _A _H_is_A_R i y ıpt ığı belirtilmeyen 5 adet vakıf dükkanı bulunmaktadır' '11'. Muhakkak sclıinkk i d lik k an sayısı bunlarl a sınırl ı değildi. Ancak daha ()ncc dl sövk-.. L d i ilim iı. l!. i hi v akı r defterleri n i n ki favetsizl iği hu hi h1 iv k vct inıne ın izi!!,el_ L "' '-.-.._..,... "- n.' k ı i rı ne k t cd i r. )e hi rdc bulunan meslekler hakkında yet erince bilgim i1. hu 1 unıııamakı:ıd ı r. l\1 aınafih il. l3 ayezıd dönemine ait tahrir defterinde yer alan Sarra<;, Mcn.:mmcl\İ, Kasap, Delluk gibi mes lek isimleri hu hususu yeterince aydın laımamaktadır. Ancak aynı defterlerde sıkc;a Ahi lafzın a tesadüf edilıııcsi elıirdc etkin hir esnaf ör üt lenmes i n i n bu lundu0.una isaret olabilir. L..._.. el-) Schirdcki Vakıf Müesseseleri ve Va kıflara (;üre Ta rihi Eserler " Türk-lsltmı ehirlerinin kuru l u ve ge l i nıesinde en ()nem 1 i füıı il lerdeıı birisi "ı ak (miicsscselcri"dir. Öy l e ki, devlet yöneticileri bir ehir için old u k \ a ()nem li olan cam i, kervansaray. imaret, han, bedesten gihi y<tpıların i ı ı [ı s ı ve ya atılnıası için vakıflar tahsis etrn i lerd ir. ( )sınanlı dıirleri için olclukc;a önemli olan vakıflardan l3 olv<tdin Şehri ıhk hu I unanl<ır:ı!.!c 1 ince schirdck i vakıf eserler ile i 1ui1 i hi 1 gi lerinı iz söycı ı., "- '-... I L'dir : 1 - ) C ;_ı mi 1 c r İnce led iğimiz dönemde Bolvadin 'de bir cami bul unmaktadır. r arsı C:uıı ii : 1320 tarihinde Esrefoi!,ulları 'ndan l\1 üh;.ıriı.üddin Meh- \ L llll'd Bey tara fından y aptırılnı ı t ı r 1'1ı_ Ta blo iv: Bolvadin Çarşı Camisi'ne 1530 tarihinde tahsis olan gelirler Gelir türleri Ye kun ('(ırsı Ctiın i. ' dekakln 5 hah hail. 1 k ı t ' a. )() bağ\:c 1 kıt 'a (50) 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu, ı, s (51 ) Uzunçarşılı. Anadolu Beylikleri, s. 60.

22 1 (. AFYONKARAH İSAR ) Mahalle Mescidleri Mescidler. mahal le aralarında yer alan camiden kü\ ük ın;ıht'dkrdir. l olv;ıdi11'de i nce kdiğ imiı. dönemde kaç nıescicl hulunduğun:ı d;1ir hir hil iıniı yokıur. Ancak hunların hüyük kısmını Bolvadi11 Şehri malı:ılk kriııin isimlerinden tespit etmek mümkündür. Nitekiın ALı-mL'.scid. 1 Lın;ıy ltı tlll'scid. Şeyh Bey Mescidi, Kullu-mescid ve Bey-n1escid bir mesc i d l'i r;ı l'ıııd;ı k u nı l ı1uıs mahal!elerdir. Ne vazık ki bunlarla i 1!.!.i1 i lıerha11 i hi r \' :ıkıl' '.,,t L. k;ıydı nl ın ;ı ınas ı nedeniyle bilgi veremiyoruz. 3- ) z:ı viyckr 1 :130 tarihli mulıfısch -icınal de fterinden Bolvadin Şehrirnk hir ıj\'iyl' hu l u ııduğuııa düir herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla hirliktl' il. lbyc1.ıd dc)ncınine ait derterlerde bir zftviye sühihi. bir de L.,, n e rlı; me z:ıviyesi ne meremmel eden kişiden bahsedilmesi ehin.le en ıı.mdaıı hir 1; 1 - vi\'l' hu l u ndu una isürel etmektedir. Bilindifö üzere z[lvivelcr. sl'11ir. kas:ı- "-.ı, h;ı ''l' küyle rd e bulunan küçük tekkeler için kullanılan hir t;ıhir u!du u i - hi. l'hirlerarası yol lar üzerinde yer alan misafirhaneler i i n de kullaııılııı ısı ı r', Sonul'. XI. vüzyıl sonlarında Türklerin Anadolu'ya gelisinden kısa hir slirl' _,.._ ' soma Bolvadin havalisine kadar olan bölge fe t hedilmi tir. Bu scıretlc Bolvadiıı VL' civarı, <;ok <;abıık bir sürede ve en kesif surette Türkle il'll hiil t!l' k' nkn birisi olmu tur. Selçuklular ve müteak iben Stthih ;\ t;ı o ull :ı rı lıak i ıııiyct i giren hc)lt!c. daha sonra E refoğulları hükiıniyet ine t!irıni ıir. L. 1\' fo ulllırı 'nda11 sonra bir süre Genniyanoğulları hükiıniyctinde kal ın hi>l L' (lnm ı y :ıı1ogul ları'nm ortadan kalkmasıyla hir süre Osm;mlıl;ır ik Kardııı;ırıoi:.ı.ull:ırı arasında münazaalı bir böl e olınus. n i te k im hıtih Sult;ın '... ' :VkhıııL d in Karamanoğulları Beyliği'nc son verınesiyk kcsiıı hir cırl'tk Osııı:ııı l ı e!.!cıncn 1i0.ine girm istir. '-.. \ Osman lı hakimiyetine geçtikten sonra Bolvadin, A nadolu Viltıycti K arahis ür- ı Stthih s ınl'i.lqt'na bağlı bir kaza merkezi olmus \T hu k<l11111l1\l- L ııu Osmanlı Devlcti'nin yıkılı ına kadar devam eltirmi t ir. Tlirki yl Cuın - lıuriyct i kunı ldukta11 sonra yeniden düzenlenen idari taksiınatt ı isl' hu Sl' - in Bo lv :ıd in. Afyonkarahisar İli'ne ba ğlı bir ilçe olmu tur (52) Ahmet Ya şar Ocak. "Zaviyeler". Va klflar Dergisi. Xll. {1978). s. 25.

23 il A_F_v_o_N_K_A_R_A_H_is_A_R. X V 1. yiizyı ld ı 11. Bayezıd devrinde 2, 1528 t;ırilıirnk ise 1 ıı :'\hiyes i huluıı;ın Bolvadin Kazası'nda buna karsın her iki tarih karsılc.ıstırıldı0.ıncb.. '-. l."128 tk ki)y s;ıyısında ufak bir artı gözlenirken mcı.rai.t s ıy ısında i se yük- SL'k hir ;ırtı. olduğu görül mektedir. Bu da yeni ziraat sahaları açıldığına de Lllct eder. Bolvadin Ki.L ası 'nın merkezi Bolvadin Sehridir. XVI. vüzvılda 11 > - - rnahallesi bulunan Bolvadin Şehrinde il. Bayezıd dev rinde 2000'den fazla ııiifus huluıınıasına rafrnıen tarihinde nüfusun 1700 dol;ıvl:ırına chb- -. tliğli d kkat i çekmektedir. Bunun sebebi bu tarihlerde hu lı avaliy i ulduk a vıkikveıı Kı/ılbas fetret i olsa gerektir. Bununla birlikte her iki tarihte mu- -. ;ı l 1. ii mre k r llll vcut nüfusun ry<ı 6-7'sini olu turmaktadırl ar. rvl uaf zümre ı erisindl' 11. Bayez ı d devrinde olmamasına rağmen 'de 11 ehl-i hc ri.aıtlının ortaya c,;ıkı ı mürtezika sınıfının ortaya çıkı ıyla ilgili olmalıdır. dırin ekonomik vaziyetine gelince bu durun1 mevcut kaynakl arla yc IL'rince aydınlatılamamaktadır. Ancak şehirde zirüat ve hayvancılığın yay ın olduğu anla ılmaktadır. Öyle ki ehir halkının zi raa t yapması için su. ()k iiı k ri iı iıı de c avır tahsis edilmistir. Yine. sehir ı evresinde hai:! ve hah- "..; \.. "=' L \' L kriıı yer al dığ ı tespit edilebilınektedir. )elıink vakı f eserl erle ilgili olarak bir tek Esrefo0.ulları ndaıı kalma.... s - hir cimi bulunmaktadır. Buna kar ın Bolvadin'e bağlı (.:\ıy Karycs i'rn.k Scli,;uklular döneminden kalnıa Ebu'l-Mücahid Yusuf Külliyesi bulunmak Lı ve külliye içerisinde bir kervansaray, hamftın. medrese. cüıni yeralmakı ıd ı r. Bu külliyenin 'Et Medrese olarak adlandırılan medresesinin müderrisi isl' Bolvadin \le ikamet etn1ekteydi. Bu babta dikktıt <;ekici bir ba k;ı husus ise Bolvadin 'de 11. Bayezıd ise, döneıninde Medrese isimli bir ıııa Jı;ıl le bulunmasıdı r. Ancak bu tarihte çok az nüfusu bul un an bu mahal le 1:; 2 ı ari hinc gel inceye kadar ortadan kalkmı tı r. Tüm hu bilgiler ı ığında söyleyebiliriz ki; Bolvadin Şehri : XVI. y iiı.y ı lda gözle görülebilecek önemli bir hususiyete sahip olmayan tipik bir ( )sınanlı kasabas ıdır.

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 93 EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 1831 yılına

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Osmanlı Devleti Kaynakçası

Osmanlı Devleti Kaynakçası Osmanlı Devleti Kaynakçası Tekkanat, H. (1996). Kuruluşundan Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı. İnalcık, H. (1979-1980). "Osmanl Pamuk Pazarı, Hindistan ve ingiltere Pazar Rekabetinde

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI*

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* Doğan YÖRÜK** ÖZET Ahiler, Anadolu da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askerî,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (),

Yediyıldız, B. (1991). Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları. Türk Yurdu, 11 (), Vakıflar Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (), 4-7, Özsayıner, Z. C. (). "Beyazıd Medresesi ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi". İlgi, (45), 2-9, Topçu, N. (2005).

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler MEHMET ÖZ- YAYINLAR 1. "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler" Vakıflar Dergisi, sayı XXII, Ankara, 1991, 429-439.

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

щlk OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLщKLER DэNYASI Feridun M. Emecen OsmanlЩ Tarihi Dizisi 78 Emine EroПlu Adem KoГal Zeynep BerktaЧ Ravza KЩzЩltuП

щlk OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLщKLER DэNYASI Feridun M. Emecen OsmanlЩ Tarihi Dizisi 78 Emine EroПlu Adem KoГal Zeynep BerktaЧ Ravza KЩzЩltuП щlk OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLщKLER DэNYASI Feridun M. Emecen TщMAч YAYINLARI 2890 OsmanlЩ Tarihi Dizisi 78 GENEL YAYIN YжNETMENщ Emine EroПlu PROJE EDщTжRэ Adem KoГal EDщTжR Zeynep BerktaЧ KAPAK

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

KĐTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Mehmet Zahit YILDIRIM, Osmanlı Devleti nde Jurnal Teşkilatı ( ) *

KĐTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Mehmet Zahit YILDIRIM, Osmanlı Devleti nde Jurnal Teşkilatı ( ) * KĐTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Mehmet Zahit YILDIRIM, Osmanlı Devleti nde Jurnal Teşkilatı (1835-1860) * Sevim DUMANOĞLU Osmanlı Devleti nde jurnal denilince akla ilk gelen II. Abdülhamit dönemindeki Hafiye

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Afyonkarahisar'dan Milli Mücadeleye Bakış. Taşpınar Dergisi'nin bu sayısı Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından hazırlanıp bastırılmıştır.

Afyonkarahisar'dan Milli Mücadeleye Bakış. Taşpınar Dergisi'nin bu sayısı Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından hazırlanıp bastırılmıştır. YIL 3 SAYİ 3 KASIM 2001 (SancUjtßieu, Ahmet Karahisari, Ömer Faruk Atabek, Mehmet Şirzad Nihal Arsoy, Ülkü Kııçükkurt Yıl: 3 Savı: 3 Kasım 2001 Afyonkarahisar'dan Milli Mücadeleye Bakış Zelkif Polat Taşpınar

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı no ve tarih : 99-13.02.2015 Karar no ve tarih : 1419-13.02.2015 Toplantı Yeri KAYSERİ Y ozgat İli, Sarıkaya

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

BALIKESİR KAZASI (1840 1845)

BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 1 2 BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 3 Tanzimat başlarında BALIKESİR KAZASI (1840 1845) (Demografik Durum) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No:8 ISBN 975 94473 4 7 Kapak : Petek Ofset Matbaacılık

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yayın No: 35. http://www.aku.edu.tr e mail: webadmin@aku.edu.tr. AFYONKARAHİSAR KÜTÜĞÜ CtLT I

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yayın No: 35. http://www.aku.edu.tr e mail: webadmin@aku.edu.tr. AFYONKARAHİSAR KÜTÜĞÜ CtLT I AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yayın No: 35 http://www.aku.edu.tr e mail: webadmin@aku.edu.tr AFYONKARAHİSAR KÜTÜĞÜ CtLT I Her hakkı Afyon Kocatepe Üniversitesine aittir. Referans gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

2013 YILI TEKNİK DESTEK VE DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMLARI (2013 TD DFD)

2013 YILI TEKNİK DESTEK VE DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMLARI (2013 TD DFD) 2013 YILI TEKNİK DESTEK VE DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMLARI (2013 TD - 2013 DFD) BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU 03.07.2013 Kütahya 1 / 13 Bu rapor, 2013 Yılı Teknik

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim

İktisat Tarihi I Ekim İktisat Tarihi I 20-21 Ekim Osmanlı nın Kökenleri Olarak Selçuklular And. Selçuklu devleti II. Süleyman Şah tan itibaren (1192-1205) merkezi ve üniter bir devlet haline gelmiştir. 1262 1277 arasındaki

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 07.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/01 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarından

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya RAMAZAN YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015 Adres : Karatay Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya Telefon : 3322217203-7202 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı