AFYON BELEDİYESİ YAYINLARI : 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON BELEDİYESİ YAYINLARI : 9"

Transkript

1 AFYON BELEDİYESİ YAYINLARI : 9... l AFYONKARAHISAR ARAŞTIRMALARI ' SEMPOZYUMU BiLDiRiLERi SEMAZENLER Mevlevi Sikkesi çerçevesi içinde mevlevi dervişlerinin sema ettikleri tasvir edilmiştir Nisan 2000 AFYONKARAHİSAR

2 AFYON BELEDİYESİ YAYINLARI: 9 V. AFYONKARAHİSAR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ Yayına Hazırlayan Mehmet SARLIK NİSAN 2000 AFYONKARAHİSAR

3 Bu kitapta yayınlanan bildirilerin bilimsel sorumlulugu yazarlarına aıttir. Yazılardaki görüşler Afyon Belediyesi'nin görüşü anlamında yorumlanamaz. Dizgi-Grafik-Mizampaj-Ofseı Ba,ı..ı L.idet AjANs MAThıwllık Lıd. Şri. Oııvuıp:ı ;ı F.mınıaş S:ın Sıt <ı Nn: 103/27R Topl..apı/bl t11hul Tel.: (0212)

4 İÇİN DEKİLER - Prof. Dr. Mustafa KAFALI Tarihi Yapısı İçinde Afyonkarahisar 'ın Yeri Dr. İrfan Ünver NASRAT TINOÔLU 'Türk Dünyası Kavramı ve Türk Dünyasında Afyonkarahisar'ın Yeri Doç. Dr. Muslafa TURAN Afyonkarahisar Tarihi Kaynaklan Prof. Dr. Nesinıi YAZICI Osmanlı'dan Cumhuriyete Bir Afyon'lu Prof. Dr. Kamil Miras Kamil ŞAHİN Afyonkarahisar'da XIX - XX Yüzyılda Hayri ve So">yal Kurumlar Üzerine Bazı Gözlemler Muslafa KARAZEYBEK 1575 Tarihli Vakıf Tahrir Defterine Göre Afyonkarahisar Ticaret Mahalleri _ Mehmet Zahit YILDIRIM Sultan Alaaddin Medresesi Hakkında Tarihi Bilgiler _ Hasan YILMAZ Afyonkarahisar İlçelerinde Medfun Bulunan Alimlere ve Evliyalara Toplu Bakış _ Muharrem BAYAR Arşiv Vesikalarına Göre XYI. Yüzyılda Karahisar-ı Sahib'de Ahilik ve Esnaf Kuruluşlan. - Özer K ÜPELi Tahrir Defterlerine Göre XVI Yüzyılın İlk Yansında Bolvadin Şehri. - Naci ŞAHIN Yallan Arasında Karahisar-ı Sahib Sancağı ne.la Vakıf Kurumları ve İşleyişleri... l 33 - Hayrettin İVGİN Ad Yerme Geleneği Afyonkarahisar'daki Uygulamaları

5 - Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Afyonkarahisar Efsanelerindeki Rüya, Gaipten Duyulan Ses. Ta Kesilme Gibi Benzer Motif Taşıyan Efsanelerin Yayılma Alanlan Ercan KAYA YERLİ Çay Halk Efsanelerinin Türk Efsane Kültüründeki Yeri Ömer Faruk YALDIZKAYA Emirdağ'da Lakaplar Üzerine Bir Araştırma Pror. Dr. Gülsün PARLAR Af yonkarahisar ve Çevresine Ait Gleneksel Evlerdeki Süslemeler Üzerine Bir Araştırma Mevlüt ÜY ÜMEZ Antik Dönen1 Afyon Bölgesi Şehir Sikkeleri Alanur MERİÇ Afyonkarahisar Müzesinde Bulunan Tarihi Kıyafetler Üzerine Bir Araştırma. - M. Saffet DEVRİM Afyonkarahisar'da Osmanlı'dan Günümüze Mutfak ve Kiler Kültürü. - Gürsoy ŞAHİN Tanzimat Fermanı Sonrasında Afyonkarahisar'da Günlük Hayat ( ). - Ülkü KÜÇÜKKURT İzmir Etnografya Müzesi'nde Bulunan Afyonkarahisar Kilimlerinden Örnekler Nihal ARSOY Afyonkarahisar Kanaviçe İşlemeleri Üzerine İncelemeler Yn.I. Doç. Dr. Erdoğan BOZ Af yon ve Yöresi Ağızları Ses Bilgisi. - Osman GÖKER Bolvadin Karabağlıları ve Ağızları Doç. Dr. Zeki KAYMAZ Afyonkarahisar Ağzındaki Ölçü Kelimeleri Hakkında Latif DAŞDEMiR Tahrir Defterlerine Göre XVI. Asırda Karahisar-ı Sahip Kazası.. 302

6 TAHRiR DEFTERLERiNE Gf)RE XVI. YlJZYILIN ilk.. YARISINDA BOLVADiN ŞEHRi Ozcr Kl IPELI Ege Bölgesi 'nin iç batı bölürnünde bir ova üzerinde k unı lnnı bulunan ve gününıüzde Afyonkarahisar'a bağlı bir ilçe ınerkezi oltıı Boh ıdııı. kuzeyden Enıirdağ ile Bayat, doğudan Sultandağı. batıdan ise 'oh:ınlar ilçe.kri ile çevrilıni tir. Güneyinde ise Osrnanlı dönenıinde çoğunluklı Bolvadin Kazası sınırları içerisinde yer alan şinıdiki Çay, batısıııda Şuhut ik A!'yonkarahisar Şehri yer almaktadırrn. Ad1111n Menşei : Bolvadin'in bilinen en eski adı Palaeheutüs (Polihotoını dlir. Bıı :ıd "hol ot şehri" anlanıına gelnıektedir. Buradaki çayırlarda yeti L'll ot Lır Roma ordusunun at haralarında kullanıldığı için bu adı aldığı riv: l)'l'l L'dilnıektedirı_,. Bununla hirlikte XVJ. yüzyıl tahrir defterlerinde kaı:tnın adı "Uulı odin" eklinde geçmektediruı. X VI. Yüzyıla kadar Bolvadin'in Tarihi : Coı!,rafi kontunu itibarıyla Bolvadin sehri dliı, ve Vt.'riınl i hir ovad:ı, Emirdağ eteklerine yakın bir yerde ve tarih hoyunca önemli olaylar:ı sahne olmus hir nıcvkide kurulnıustur. Üstelik İlkç ağııı en ()nemli tıctrl l voll;ı-,!> '- C) Tarih Uzmanı. Afyon Kocatepe Üniversitesi. (1) Üniteler Göre İlimiz Afyonkarahisar ve Bölgemiz. (Yusuf İlgar vd.), Afyonkaratıisar 1 993, s. 38, 43; Bolvadin'in coğrafyası hakkında bilgi içın bkz. Muharrem Ba yar. Anada/unun En Eski Şehirlerinden Bolvadin'in Tarihi/. Ankara 1996 s (2) Süleyman Gönçer, Afyon İli Tarihi/, Afyon s (3) 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri 1. (937/1530). Kütahycı Kara-hisar-ı Sahib. Sultan-önü. Hamid ve Ankara Liva/an. Ankara s. 194.

7 ''' -A _ F_Y _ O _ N _ K _ A_ R _A_ H _ is _ A _ R rındaıı birisi olan.. Kral Yolu.. Bolvadin üzerinden gec,/yordu' 1'. M.O. yakla ık XV. yüzy ılda şimdiki yerine be kilometre uzaklıkla kunılmu bulunan Bolvadin şehrinin adına ilk defa Frigyalılar döneminde rastl 1111naktadır. Bundan sonra bu havfüiye sırasıyla Lidyalılar. Persler. Makedonyalılar, Selevkoslar, Bergama Krall ığı, Romalılar ve Bizanslılar lı;ıkim olmu tur1)1 Bununla beraber önceleri küçük hir köyden ibaret olan Bolvadin, Romalılar döneminde gelisıne gösternıis 1" i, ancak bölge Bizansı; '-".., \... lıkır zamanında uzun süre Arap orduları ile Bizans ordularının sava larıııa man11. kaldı0,ından lıara11 olınustu{71 L Bol v ıd in havai isine Türklerin gel i i M alazgirt Zaferi sonrasmdad ır. Bu tarihlerde Bolvadin oldukça harap bir durumdaydı ve bu lıavalide c>nemli bir iskan söz konusu değildi. Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun hat ısına doğru Türk fetihlerinin ba lamasıyla beraber Emir Sanduk ınahi YL'l indeki Türk kuvvet!eri 1077 yılında Dazkırı d ı ında Ak dağ a kadar ()l ırı h ıvaliyi fcthctmi ve böylece Bolvadin y<)resi yeııi kurulaıı Türk Devleti (/\nadolu Selçuklu Devleti) sınırları i<.;-erisinde yer alnıı tır's'. Daha soıır;ı Bolvadin havalisi Türk Bizans hududunda yer aln1ası sebebiyle gerl'k Biı.an slılarla ve gerekse Haçlılarla bir yüzyıldan fazla bir süre sava lar;ı sahne olmu tu{>ı_ nihayet 1176 'da Bolvadin ha valisinde Sullandağları Lizerindeki Karamıkbeli'ndecıoı meydana gelen M iryake falon Sa va ı 'ndan "oııra hu yi)re t aınamıyla Türkle miştir. XIll. yüzyılın ikinci yarısında Selçuklu veziri l\1lilneddin Pervane'niıı ho alan makamlara yaptığı tayinler sırasında Sandıklı, Kütahya. Ak ehir ve Bevselıir yöresinin valilikleri de vezir Sahih Ata 'nııı 00,ulları Tfıceddin......;... Vl' Nlisrcddin Hasan'a verilmiştirı111 Bu suretle Bolvadin bir süre Sahib Ala Oğulları 'ııın hakimiyeti altına girmi tir. (4) Gönçer, a.g.e., 1, s. 40. (5) Ömer Fevzi Atabek, Afyon (Vilayeti) Tarihçesi. (Haz. Turan Akkoyun), Afyon 1997, s (6) Gönçer. a.g.e., 1, s (7) Afyonkarahisar bölgesindeki Arap orduları ile Bizans ordularının mücadelelerine dair ayrıntılı bilgi için bkz. Aynı Eser. 1, s : Anadolu'ya Arap ordularının seferleri ve Bizanslılar ile mücadelelerine dair bkz. Şahin Uçar. Anadofu'da İslam-Bizans Mücadelesi. İstanbul (8) Gönçer, a.g.e., 1, s (9) Osman Turan, Selçuklular Zamanmda Türkiye, İstanbul 1996, s (1 O) M. Abdülhaluk Çay, Anadolu'nun Türkleşmesinde Dönüm Noktası Sultan il. Kılıçarslan ve Karamıkbeli (M yriokefalon) Zaferi (17 Eylül 1176). İstanbul 1984, s (11) Turan, a.g.e.. s. 525.

8 - - AFYONKARAHİSAR Bundan sonra Bolvadin' i, Mübarizüddin Mehmed Bev Esre foi:!u l ları ' Heyliği topraklarına katmı tır (XIV. yüzyıl ha ları). Ardından bir de kendi adına ca mii y ııjtırmıstır ( 1320Y'2i. l 326 tarihinde sonra eren Esrero ulları t \ \ '- Beyliği 'nden sonra Bolvadin yöresine Genniyanoğulları hakim olmu lardır. X 1 V. yüzyıl sonlarına kadar Gerıniyanoğul lan hakimiyet inde kalan Bolvadin lıavalisi, Yıldırnn Bayezıd'ın hükümdar olduktan sonra Anadolu Beylikleri üzerine yürümesiyle 1390 senesinde Osnıanlılar 'a gl'\'ll1i tir' 1 _ Ank ıra Sav asının ardından Fetret devrinde Gerıni\ı ano0,ulları tekrar csk i ' J topraklarına sah.ip olınu lardır. Ancak bu esnada Karam moğulları ile o nıanlıl ır arasındaki mücadelelerde Germiyanoğlu Yakup Bey Osmanlılar tarafını tutunca, Karamanoğlu Mehmed Bey, Sultan Mehnıed in Rum e li \le karde i Musa Bey ile uğraşmasını da fırsat bilerek önce Sivrihis ır a elıni, ard ından tüm Germiyan arazisini ba tan ha a geçerek B ursa 'vı muhtısara ctnıist ir. ' Karanıanoğlu Mehmet Bey, Gernıiyan arazisinden gcçt igi sırada K ti - ıahva \'ı ele!2,eı irmis, diqer yandan birı ok Germiyan selırini rnu h :'ısar<ı.,..t "'Ç' \..:...,.,. ederd.;, yakıp yıkmı tır1111 Bunun üzerine Sultan Mehmed Han, Kam<ıım lıı Mclımed Bey üzerine yürümüş, neticede Karamanoğlu özür dikınd-:k kal mayıp ayrıca Osm anlı hakimiyetini tanımı lı ı.11'ı. Bu suretle Osmanlı kontrolüne geçen Bolvadin hav alisi, nihayet Germiyan toprakları111ıı Y ıkup Bcy'in vasiyeti gereği 1429 tarihinde Osmanlı toprakları na katılrnasıyla'ıı.i kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmi tir. X V. yüzyıl ortalarına doğru Osman! ılar ın, Rumeli \le 1 fa1.; I ılarla u - rastıqı hir sırada durumu fırsat bilen Karamanoğlu İhrallim Bcv ' in!.!i)ıhkr-.... ' eliği damadı Turg ut oğlu Hasan Bey kumandasındaki kuvvet kr, ı\nl,.<ılı. Kiitalıya. KaralıisJr-ı Sahih, Bolvadin, Beypazarı, Hamideli tar ı rı arıııa k;ı ( 12) lsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Oevf Pt feri, Ankara 1988, s (13) Mehmet Neşri, Kitab-ı Cihan-nüma, Neşri Tarihi, 1, (Haz. Faik Reşit Unat-Mehmet Altay Köymen), Ankara 1987, s (14) Uzunçarşılı, a.g.e.. s. 48; Karamanoğlu'nun Bursa'ya yürüyüşü Osmanlı kroniklerinde ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Bkz. Aşık Paşaoğlu Tarihi. (Haz. Atsız). İstanbul 1992, s. 74; Mustafa Karazeybek, Tarih-i At-i Osman. İstanbul Üniversitesı Sosyal Bili ler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Te zi. lstanbul 1994, s ( 15) Aym Tez. s. 99. ( 16) Aşık Paşaoğlu Tarihi, s. 96; Neşri Tarihi. il, s ; Karazeybek. a.g t.. s : Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri. s

9 AFYONKARAHİSAR dar ;ıkıııl:ırda bulunup, hu suretle o yerleri yakıp yıkını l <.trdır. Bunun liı,criıı l Su l1;111 1.!\1u rat kuvvetli bir orduyla Karanıaııoğulları üzerine yürliııı ii. ( )<..,111;111 l ı ordusu kar ısında tutunamayan Karamanoğu 1 L.ırı, Osm<.ınl ı Lır 'daıı ()zlir dileyerek Sultan Murad'ın gazabından kurtulınu lardır' 1-1 Karaınanoğulları ile Osmanlılar arasındaki mücadelelerden olduk a L'I ki leııen Bolvadin ve havai isi, Fatih Sultan Mehrned in Karanıaııoi!,ul la-.... rı ııı ortadan kaldırmasıyla kesin bir ekilde Osmanlı hakinıiyetint.' girmi ıı r. X VI. Yüz 1ılcla Bolvadin'in ()smanlı idari Taksimat111daki Yeri: Bolvad in in, X V 1. yüzyılda Karahisfır-ı Sahih Sancağı 'na bağlı kaza ıı ıcrkc /.leri ııdeıı' 1'1 birisi olduğu görülmektedir' ''l>. B i 1 indiği üzere Osmanlı ta ra teşkilatında.. <'yo/et" ler "sanclk "lar:(11, sancaklar ise her biri bir kadının idaresinde bulunan "ko.:::o" lara h() ILln mü t iir. Ka 1.al arı olu turan köyler ise idari ve coğrafi sınırlara taksim ()lunarak, aynı coğrafya içerisinde benzer hususiyetlere sahip küyle rden hir id ıri ünite tesk il eclilmis, huna da "nclhivc" adı VL'rİ lın i st ir\-'. A nca k.,,..,, n;ıhiyc tabirinin bazen bir sancağı, sancağın bir parçasıın y ı da bir ehriıı ii -dört mahallesini ifade ettiği de görülıııü tü{'''. Bununla birli kte nahiyclcrin ekseriyetinde ''ru'.f:\ " yani bir ehir merkezinin bulunmadığı gt)zl' \ arpınaktadır. Bolvadin Kazası 'nda 11. Beya1.1d döneminde biri Merke/. diğeri 'ay N llıiycsi olmak ü1.cre iki n l.hiye mevcut iken, 1518/ 15.2t) t ırih iııtk ise tek n ılıi yc mevcuttur. Huna göre Bolvad in Kazası'nın XVI. yüzyı ldak i idari ı cşk i 1tıı1 anın ası öyledir: (17) Aşık Paşaoğlu Tarihi, s. 108; Neşri Tarihi, 11, s : Hoca Sadettin Efendı. Tacu't-tevarih, il, (Haz. İsmet Parmaksızoğlu), Eskişehir s ( 18) Karahisar-ı Sahfb Sancağı'nın XVI. yüzyıldaki idari taksimatı için bkz. BOA. TD 147. ( 19) XVI. yüzyılda Anadolu Beylerbeyliği'nin durumu. tabi sancaklar ve kazalar hakkında bkz. Mustafa Çetin Varlık, "XVI. Yüzyılda Anadolu Beylerbeyiliği San cakları ve Kadılıkları Üzerine", Atatürk Üniversitesi"nin Kuruluşunun XX. Yıl Armagam. iv. Ankara s (20) Yaygın olarak "beylerbeyilik" şeklinde kullanılan bu idari tabir hakkında bkz. Tayyip Gökbilgin, "15. ve 16. Yüzyıllarda Eyalet-ı Rum". Vaktflar Dergisı. VI. ( 1965), s ; Ahmet Şimşirgil, "Osmanlı Taşra Teşkilatında Rum Beylerbeyliği". Türklük Araştırma/an Dergisi. nr. 5, ( 1989), s (21) Bazen "Liva" olarak ta zikredilen sancak tabiri için bkz. Metin Kunt Sancaktan Eyalete Arasmda Osmanl! Ümerası.ve İl İdaresi. İstanbul (22) Tayyib Gökbilgin, "Nahiye", İslam Ansiklopedisi. IX. s (23) Feridun M. Emecen, XVI. Yüzyılda Manisa Kazası. Ankara s. 111.

10 AFYONKARAHİSAR ---- Tablo /: Bolvadin Kazası 'nm il. Bayezid Dönemi ile 1528'deki Nahiyelerine Göre Koy ve Mezra Saylfan N ahiyeler 11. Beyazıd r ı 1528 '1" Köy Mezıra. Köy M!ez:ra Bnh :ıılııı ( tvkrj..v:n 34 ') -l4 7 <::" x..., ı ı Tablodan da g()rüldüğü üzere Bolvadin Kazası '11111 il. Baye/.İd di)ıh.' mindl' mevcut iki nahiyesinden biri olan Çay Nahiyesi 152X <.k ortadan kalkmı tır. Bununla birlikte 11. Bayezıd döneminde Çay a tahi olan X karye ( ki)y) ve :?. ınezra, Bolvadin (Merkez) Nahiyesi 'ne dahi 1 cd i lın i t i r. /\11- c1k ll)'t!ulaınada tek nahiyenin varlığına rağmen, bazı k()y \'C llll'/.ral trıll lıfılrı \' ıy'a tahi olarak helirtilınesi dikkat çekicidir. Bu dunın1 lll'rlıaltk ycııi olu turulan idari te kilfüın tam olarak yerle meınesinden kaynaklanını olsa gerektir. Öte yandan Çay Nahiyesi 'nin Bolvadin (Merkez) N alıiy1.. si ne katı lıııı ıyla hu nahiyenin hudut lan genişlemiş, diğer taraftan yeni hirka\= k<)y ve mezranın teşkiliyle mevcut köy ve mezra sayısı daha d:ı arımı. hunun yanı sıra bazı köyler mezraya tahvil eylemi tir. Nahiyelerin coğrafi sahalarına baktığımızda bunların hudutları hugliıı tespit edilebilen köylerle az çok tahmin edilebilmektedir. Bıına gi)rc.. <::ı} Ntıhiyesi. iındiki Çay İlçesi ile çok yakınındaki birkaç küydcn ınlite L'kk ildi. Daha sonr;1 \'ay Nahiyesi. Bol vadin (Merkez) N l1h iy1.. si lll' tuh i 1 olunc:ı ortaya ıkan yeni nühiyenin sınırları heınen hen1en bugünkü Boh ;ıdin iı, si'nin sınırlarına tekabül ediyordu. Söz konusu sınırlar aynı ı;ımamla Bolvadin Kazası'nın da sınırlarıydı. Kabaca coğrali hudutlarını tayin ettiğinıiz Bolvadin Kaı.a\I. hu idari taksiınfitını ancak XVI. yüzyılda ınuhafaza etnıi. sonraki ) liıyılda C.,'a kazaya tahvil olunnıu turi -'1 Böylece Bolvadin ve Çay, Karahi<ır-ı s:ıhih (a) BOA. MAO 230. (b) BOA. TD 147. (24) XVll. Yüzyıl ortalarında Karahisar-ı Sahib ve kazalarını gezmiş olan Evlıya Çelebı Karahisar-ı Sahib Sancağı'ndaki kazaları sayarken Çay Kazası'nı zikreder. Buna karşın Bolvadin'den söz etmez. Bkz. Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyalıatnamesı. IX. (Haz. Mümin Çevik vd.), İstanbul 1984, s. 17.

11 iti l A_Fv_o_N_K_A_R_A_H_İ s_a_r S<111c:ı{!.ı 'n:ı ha0_1ı ayrı ayrı kazalar halinde gelmislerdir<2 '1.._.._ L Bol vad iıı Kazası 'nın idari taksimatı hakkındaki bu kısa bilgi!erden sonra Hovadin ehri üzerindeki tetkiklerimize geçebiliriz. Bolvadin Şehri a-) ehrin Fiziki Yapısı, Mahalleleri ve ve Nüfusu Bolvadin elıri, verim 1 i bir arazide, Emirdağ' ın etek!erine yakın bir YL'rde kurulnıu tur. Evvelce şimdiki yerinin 5 kilometre dı ında kurulmu ohın ehir, MÖ. XV. yüzytlda şimdiki yerine geçmi tir12''1 Roma ve Bizans dönemi boyunca önemli yollar üzerinde bulunınasma r:ı men. Bol vadin' in esas gel işiıni buraya Osman! ılar ın hak im olmasından sonradır. Nitekim XVI. yüzyılda Kanuni döneminde Bolvadin yeniden im;\r edilerek buraya bir çok eser kazandırılını tır1::71 XVI. y(iı.yılda Bolvadin'den bahseden herhangi bir seyyah bulunmadığı gibi. Evliya Çelebi'de de Bolvadin'le ilgili herhangi bir bilgi bulunrnanıaktadır. Lükin "tahrir defterleri" (:_s>, muhtevaları bakımından diğer kaynaklırın eksikliğini hissettirmeyecek şekilde şehrin XVI. yüzyıldaki durumunu ortaya koymamıza iınkan vermektedir. Buna göre şehrin nıahal (25) XVll.yüzyıl sonuna ait mahkeme defterlerine göre Karahisar-ı Sahib'in 9 kazası bulunmaktadır. Bunlar Karahisar-ı Sahib, Sincanlu. Sandıklu. Barçınlu. Nevahi-i Barçınlu, $uhud, Çola-abad, Karamık ile Bolvadin ve Çay'dır (bkz. Afyon Şer'iyye Sicili [A.Ş.S.], ), aynı defterdeki bir başka hükümde ise Bolvadin yerine Oynaş Kazası bulunmaktadır (bkz. Aynı Defter, 250). XVlll. yüzyıl başlarında Karahisar-ı Sahib Sancağı'nın kazaları ise şöyledir: Karahisar-ı Sahib, Bolvadin. Şuhud, Sincanlu, Barçınlu, Nevahi-i Barçınlu. Karamık, Çay ve Bolvadin (bkz. A.Ş.S., ). Bu bilgiler ışığında Karahisar-ı Sahib Sancağı'nda XVll ve XVlll. yüzyıl boyunca idari taksimatın sık sık değiştiği anlaşılmaktadır. (26) Osman Yalçın. Afyon Ege Bölgesi. İstanbul 1984, s. 46. (27) Kanuni'nin vezirlerinden Rüstem Paşa, Bolvadin'de yapımı 1553'te tamamlanan bir camı. bır hamam ve bir de çeşme yaptırmıştır. Bkz. Gönçer, a.g. e.. 1, s (28) Tahrir defterleri hakkında geniş bir literatür mevcuttur. Bunlar için bkz. Ömer Lütfi Barkan. "Türkiye'de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrlrleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri (I)", İktisat Fakültesi Mecmuası ( 1940/1941 ), s ; 11/2, s ; Aynı Yazar, "Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi", Türkiyat Mecmuası, X, (1953), s. 1-26; Aynı Yazar "Tahrir Defterlerinin İstatistik Verimleri Hakkında Bir Araştırma", iv Türk Tarih Kongresi. Ankara Kasım iv, Ankara 1952, s ; L. Fekete, "Türk Vergi Tahrirleri", Belleten, X/142, (1947), s ; Halil İnalcık. Hicri 835 Tarihli SıJretı Defter-i Sancak-ı Arvanid, Ankara 1987, s. Xl-XXXVI; Ferudun M. Emecen. "Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrir Defterleri", Tarih ve Sosyoloji Semınen. Bildiriler. İstanbul Mayıs İstanbul 1991, s

12 AFYONKARAHİSAR leleri ve denıografik durumları, nüfus ve fiziki yapı ili kisi ile tarihi eserlere dair bilgiler aşağıda ortaya konulmaya çalışılacaktır. a-) Mahalleler ve Demografik Durumları Bolvadin Kazası'nda Bolvadin dışında başka "11( {, " tabiri kullanılan hir kasaba veya şehir mevcut değildir, dolayısıyla kazanın merkezi Bolvadin e hri 'dir. Bilindiği üzere Osmanlı şehirleri, XVI. yüzyıl kaynaklarıncb "11r'.f\ ". "kosaho" ve "şchr" gibi tabirlerle belirtilmiştir. Ancak bu tabirler htilg cden bölgeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bu sebeple bu tabirlerden ziyade, o yerin fiziki yapısı, nüfus durumu ve ticari faaliyetlerinin büyüklüğüne bakmak meseleyi daha açık ortaya koymayı sağlayacaktır':"'. Bir Türk-lslfön şehrinin en başta gelen unsurlarından birini mahalleler tqkil etmektedir. Mahalleler, genellikle bir mescidin etrafında teşekkül eden ve hu mescitte ibadet eden cemaatin aileleri ile birlikt e ikamet ettikleri ehir ke simidir. Bir ba ka ifadeyle birbirini tanıyan. birbirinin dav r ını larından sorumlu olan ve aralarında sosyal dayanışmanııı süz konu su olduğu bir topluluğun yaşadığı yerdir<301 Bolvadin ehri mahalleleri ve bu mahallelerin incelediğimiz dönemdeki durumları öyledir : Tablo il: il. Bayezid Döneminde ve 1528'de Bolvadin Mahalleleri ve Nüfus Durumları r-..fa lı ; ti k 1 n 11 aııc Mücı.;rrcd Mu;ıl 11.Bayaid 'iiııkd l;ılifc ' t' sl c ıııc ııd ;-ııi ı\ 1 ;ı ıııcsc id loca Eııırc Mescidi 7 l) 1 laııavlu-mcscid. 3130\ 17 l ylı lky!'vkscidi II.Bayı.;zid [ J ') Baycı.ıd 1 ) "< - 4 :') ı 3 ) ) ') [.) - ı ') - (29) Bu tabirlerle ilgili bir mülahaza için bkz. Emecen, Manisa Kazası. s ; Bir Osmanlı şehri için baz alınacak kıstaslar hakkında bkz. Özer Ergenç, "Osmanlı Şehırlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerinde Bazı Dlişünceler''. V/11. Türk Tarih Kongresi. Ankara Ekim 1976, il, Ankara 1981, s (30) Aynı Makale. s. 1270: Aynı Yazar, "Osmanlı Şehirlerinde 'Mahalle'nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine", Osmanlı Araştırmaları, (1984), iv, s

13 AFYONKARAHİSAR!\.utlu Mesc id ııd. l lis:ır Ikv ıııescid Mcdn:sL 8[71 1 lıdırlık [ > J -- ") x x -- Topl;111ı 11 Mahalle ()( 1 Yukarıdaki listeden de görüleceği üzere XVI. yüzyılın ilk ya rısınchı Bolvadin \ie on bir mahalle mevcuttur. Bunlar içerisinde 11. B cyazıd döneminde Kutlu-nıescid şeklinde kaydedilen mahalle tarihinde ise Kutlu-mt scid nam-ı di er Hisar seklinde kaydolunmustur. Yine 11. R ıvc1.ıd L. _, düneıninde geçen Medrese Mahallesi, 1528 tarihinde ortadan kalkmı. bu tarihte yeni bir mahalle olarak ise Hıdrrlık Mahallesi ortaya ç ıkmı tı r. Mahallelerin isimlerine baktığımızda, çoğunun bir mescidin c;evresinde kurulduğu açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim Ala-mescid. Hanaylu Mescidi, Bey-mescidi, Kutlu-mescid, Şeyh Bey Mescidi ve Hoca Emre Mescidi hir mescit etrafında teşekkül etmiş mahallelerdir. Mahallelerin nüfus durumlarına baktığımızda ise: il. Rayezıd döneminde Bol vadin mahal leleri içerisinde nüfusça en kalaba! ık mahal lenin Ki.iııhed Mahallesi ( kişi) olduğu görülmektedir. Sonra ise Keskmcnd ( O kişi) ve Kutlu-mescid ( kişi) mahalleleri gelmektedir. Nlil'usun en az olduğu mahalle ise Medrese Mahallesi'dir (35-40 ki i ). 11. Bayezıd döneminin en kalabalık mahallesi konumundaki K ünhed Mahallesi'nin hane sayısı 1528'e geldiğinde ise neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Buna karşın Kutlu-mescid Mahallesi 1528 tarihinde en kalaba! ık mahalle konumundadır ( ) kişi). Şehrin nüfus yekununu incelediğinıizde. il. Bayezıd dönemi ne gör e 1528 t ırihinde genel bir düşüş söz konusudur. 11. Baye zıd dönemine nispet le 1528 'de hane sayısı % 1 2.3, mücerred sayısı % 83 oramnda a zal ını ı ır. M uafların sayısında ise %J 261 oranında bir art ıs olmust ur. ' ' Bu artlar altında Bolvadin Şehrinin tahmini nüfusu i)yledir1 '1' Tablo l/l:xvi. Yüzyılda Bolvadin şehrinin tahmini nüfusu Tanlı il. Bayczıt'"'' l) K" 1 Um n Talı ııı ı ıı i N lilu s /\rtı -aı.alı nispeti C'/,,( 13.() (-) (31) Tahmini nüfusun hesaplanması sırasında haneye muaflarda dahil edilmiş, ortaya çıkan sonuç 5 ile çarpılarak elde edilen rakama mücerred sayısı eklenmiştir. (a) BOA. MAO 230, s (b) 438 Numaral! Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri. 1, s. 194.

14 AFYONKARAHİSAR " T;ı hlodan da anla ılacağı üzere Bolvadin Şehrinin l<ı h ın i ni nüfusu 11. BaVL'ııd <..Wnem inde :200 L 1528 tarihinde ise 1722 'dir. 8-u sarı lar al l ında - ' ıılihıs rı 1 J_l) oranında azalmışt ır. Nüfustaki bu azalınanın sebebi hakkın da tahri r kayıtlarında herhangi bir bilgi bulunınaınaktadır. Lakin be nzer dunıııılara Karahisar-ı Sahi h Sancağı 'nın diğer kazalarında da rast lanılma sı dikkat çck icidi{1-'i Buna sebep il. Bayezıd devriyle Yavuz Sultan Seliı11 "i11 i lk zaman larında Anadolu ' yu, özellikle de konar-göçer te ekküllcrin \:okça bu lunduğu bölgeler olan İ çel, Haınid, Karahisar-ı S<thib gibi s <tııcıkları,e tkileyen Kızıl ha Fetreti olsa gerektir. h- ) chirdcki lctimai Bünye, Zümreler, Fonksiyon lan Blilliıı Osmanlı kazalarında olduğu gibi Bolvadin Kazası 'nda <..b, eı ı iist diiı.ey heledl-ınülkl amir konumunda kadı bulunmaktaydı. Kadıl;ır, kl'rıd i sal;}h i yet bö l geleri içeri si nde1 11 beledi ın ül ki vazifeleri ııe i 1 a v etc ıı lıukuld-kazfü yetkileri yanında daha bir çok vazifeyi yerine get irirlerdi1 Bunun yanı sıra kadılara görevlerini ifa ederken bir takını mem url arı n '1'. yardımcı olduğu görülm ektedi r. Bunların ba ında asayi in temininden soru mlu sulxı ı ile emrindeki zabıta kuvveti asesler gelmektedir1 '''. Yine bir ıak ıııı be ledi i lerin yerine getiri lınesinde ehir kethüdası gibi örcv 1 i!erin >' ı rdıııı ı sfrı. konusuydu<1tı1 (32) Mesela Sandıklı Şehri'ne ait daha yayınlamadığımız bir araştırmanın neticesine qöre il. Bayezıd döneminde 1528'e göre hane sayısı % 32.29, mücerred sayısı 'Yo 74.6 oranında azalırken, muafların sayısı % 216 oranında artm ıştır. (33) Kadıların salahiyet bölgeleri bir yerde : "Kadılann kaza/hukuk daireleri kad!lık. günümüz tabiri ile kazalardır. Kaza, kadının görev yaptığı yer anlamında olup qünümüzde. idari bakımdan akla gelen anlamı ile bir değildir. Bir başka deyişle. kadılık. bir kadının görev mmtıkası, genellikle Selçuklu devrinde bir sübaşıiığı. günümüz tabiriyle bir vilayeti içine alabiliyordu ", şeklinde ifade edilmiştir. bkz. Tuncer Baykara. Anadolu'nun Ta rih i Coğrafyasına Giriş 1. Anadoıu nun ida n Ta k sımatı. Ankara 1988, s (34) Osmanlılarda kadılık müessesesi ile ilgili olarak bkz. Halil İnalcık. "Mahkeme". IA. Vll. s ; Şinasi Altundağ, "Osmanlılarda Kadıların Salahiyet ve Vazifeleri Hrıkkında". V/. Türk Ta rih Kongresi, Ankara Ekim 1961, 1. Ankara s ; İlber Ortaylı, "Osmanlı Kadısı Ta rihi, Temeli ve Ya rg ı Görevi". Siyasal Bilgiler Fa kültesi Dergisi, XXX/1-4, (1 977), s (35) Subaşılık müessesi hakkında bkz.mücteba İlgürel, Mücteba İlgürel. "XVll. Yüzyıl Balıkesir Şeriyye Sicillerine Göre Subaşılık Müessesesi", V/11. Türk Ta rih Kongresi. Ankara Ekim 1976, il, Ankara 1981, s , Mustafa Akdağ. Türkiye 'nin İktisadi ve İctimai Ta rihi ( ). il, İstanbul 1995, s (36} Akdag. a.g.e.. il. s. 68.

15 il AFYONKARAHİSAR Bolvadin Kadısı: 15 l 3 tarihinde günlük 1O ak<;:e1;,, 1528 ve 15 0 tarihlerinde ise 14 akçe' ıxı ınaaş almaktaydı. Tahrir defterlerinden istifadeyle Bolvadin kadısına yardımcı olan bj1.1 memurları tespit etmek imkanı bulmaktadır. Nitekim bunlardan birisi olan cllir kethüdası, Kutlu-mescid Mahallesi 'nde ikamet etrnekteydi1 \ n. Şehir kethüdaları genellikle ahfılinin isteği ve kadı 'nın arzı gereğince. merkezin onayı alındıktan sonra tayin edilird{ıoı. Bunların görevleri. ehrin dirl ik ve düzenliğinin korunması, devletle halk arasındaki idari ve nı fıll konularda, aracılık etme. ehre gelen mübaşir. ulak vb. görevlilere hiznıet etme ve ilı tiya\:larını temini vs. idi""'. Bu idareci zümrenin dışında şehirde bulunan ve yakla ık olarak 11. Bayezıd devri nde şehir nüfu sunun o/a 5.5 'ini. 1528' de ise %ı l 6.5 ini te ki 1 eden vergi muafiyetine sahip diğer zümrelerin dağılımı ise öy ledir: Muaf Zümreler il. Bayezıd nıfün 8 7 Müezzin / l latlb Hüfız 2..., - M uarri f Müderris Fcrr:l.s ' M u has s ı l Kedhüda-i sehr..,, Salih ' Dervis ; Sahi h-i herftt 1 () (37) Turan Gökçe. "Anadolu Vilayeti'ne Dair 919 (1513) Tarihli Bir Kadı Deferi". Tanlı İncelemeleri Dergisi IX, ( 1994), s (38) Aynı Yazar, "934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilayeti Kadılıkları ve Kadıları". 3 Mayıs 1944, 50. Yıl Türkçülük Armağanı. İzmir s. 84: 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, I, s (39) BOA, MAD 230. s. 7; BOA, TD 147, s. 357b. (40) Emecen. Manisa Kazası, s. 57. (41) Mehmet Ali Ünal. XVll. Yüzytlda Harput Sancağı ( ). Ankara s

16 . A_F_v_o_N_K_A_R_A_H_i_s_A_R Sfthib-i vaki' Salıih-i za viye Plr- i fani l layınftne /\ mrı Meremmetçi-i Köprü S i p 'llı i-züde /,:ıviye-i hizınelkftr Ye kun : ].58 Ciürüldüğü üzere, Bolvadin dimi ve mescitlerinde görev yapan imcun. ın li ezı. in ve hafızların sayısmın her iki tarihte de hemen hemen aynı oldu u g<irü l nıekted i r. Bununla birlikte bazı mahallelerde hiç imftm bulunmaıken. hcvılarında 2 imümın bulunduğu dikkati çekmektedir. Bilindiği üzert' imfımlar. bilhassa XVll. yüzyılda mahalle içeresinde büyük önem kazanın ıslar, dini vazifelerinin vanısıra, ahali arasında birlik ve beraberliili sa{!- ') '"' ı.. L lamakl ı. astiyişi temin etmekle mahallelerde bir nev'i kadı 'nın temsilcisi dunıın una l.!; el nı islerdir1 ı ı. Yine bunlara i lftveten sehi rde cuma n am azı nı '- \ -> kıldıran bir hatlh bulunmaktadır. Bundan haşka il. Bayezıd döneminde şehirde. bü yük has geliri ile devlete ait vergilerin toplayıcısı olan bir "muhassil" bulunmasına rağmen, hu işlere hakan herhangi birisinin 1528 'de olmadığı görülrnekted ir. Yine 11. Bayczıd döneminde olmayıp 1528 'de "miiderris.. olarak ı. il-.rcd ikn ki i de herhalde Çay'daki Alaaddin (Ta ) Medresesi 'nin müderrisi ol sa erektir. Bunların dı ında ehirde, 1528 tarihinde birden bire 1 O "elıl-i henlı" ve 2 "sltlilı " ve 1 "derviş" in ortaya çıktığı dikkati çekmektedir. Onceki tarihte olmamasına rağmen 1528 'de bu on üç kişinin neden ve niçin be r 1t sahihi olduklarına dair bir bilgimiz yoktur. Ancak, bu ki iler nı ürtezika sınıfı içerisinde sayıldığından, söz konusu sımfın toplumda yava yava yayılmaya haşladığını söyleyebiliriz'.u1 (42) Ziya Kazıcı. "Osmanlılarda Mahalle İmamlarının Bazı Görevleri". İslam Medeniyeti Dergisi. V/3, (Mart 1982), s (43) Mürtezikalar, topluma hiçbir işgücü katkısı olmayan, sadece padişahın manevi itibarını canlı tutmakta etkili kişilerdi. Bunlar hakkında bkz. Akdağ. a.g.e s

17 ----- AFYONKARAHİSAR l IL'r iki tarihte de dikkat çeken bir husus is göre mez durumdaki hasta, ' '- -. ;ık;ıt VL' ya l ıların sayısının toplam nüfusun il. Bayc1.ıd döneminde yald a- ı k 1/; 0.. 1'Linli 'de ise %J l.3'ünü te kil etmeleridir. Bu da Bolvadin.) chrindc sağl ıklı ve genç bir nüfu sun bulunduğuna i arct etmektedir. Yu karıda bahsedilen zümrelerin dı ında kalan " yelıirli" diye tabir edikıı ahül i ise, kır kesiminde ya ayan ve zirfüıtle uğra aıı. rc/ly/i " dan. ayrı hir stat üye sahip. ziraatle uğra madığı müddetc;e de sadece avftrı1. vergisi iidcıncklc ylikümlü, çoğunlukla kendi mülkleri ohın ve ocukları na intiktll L' tkhilcn evlerde oturmaktaydth 1. Oturdukları ev ler ise p.enclliklc tek veya - i rı oda lı ol up, ort asın da bu odalara açılan kapı!arın bulunduğu hi r sofa )'L'r ıl ırdı. Ciiinlük hayatın büyük kısmı bu sofada geçerdi' 1'". De fterlerde geçen isimlerin tetkiki de ehrin sosyal yapısı hakkında hi1.lcrc fi kir verebilmektedir. Mamafih her iki tarihde de Abdi, Ali, Ahmed. Mehmed. Mahmud, İbrahim. Yunus. Halil, H11.ır. Mürüvvet. Ranıaı. ;ın, Recep. Bah ayi. Süleyman gibi isimlerin oldukça yaygın old uğu gürti lmektcd ir. Lak in bunun yamda özellikle 11. Bayezıd devrinde Adilhan, 1 kvletlıan. Oruçhan. 13cğlerhan, Durahan, Kutluhan. Eynebeği, Beylerbeyi, l lisarheği. Oğulbeği. Erbeği, Yazıbeği, Eyneg5.zi. Budak. Durak. Umur. K li\'.lik, A ık, Aşık Pa a, Bati, Dede, Ece, Emre, Elvan. Em i n i ik. Uğurl u. ( ;undoğd u, Erdoğdu, Aydoğd u, Aydoğmuş, Yağmur. Çavdar. Eğirdir, Arsl;ııı, Hayraınlu, Durmu, Durdu, Tu rg ud, Yolcu, Türkmen, Eynıir, Çencyoraıı. Ay vad, Uyak, Kademardı, Boğa, İmad, Yo lageldi. Ho kadem, Aydın, l vliy:ı. Yaramış. Boslan. Karasakal, Karabölük, Turhan. Duman. Alparslaıı. (iermiyan, Kaplan. Sev indik, Satrlmı, Cömerd. Hüd{ivirdi. Tc nrivirmi. (.'al;ıbvirıniş gibi hir çoğu oı jinal Türkçe isimlere tesadur ed ilııwktedir. Bunuıı yanısıra her iki tarihte de Mü 'min, Nureddin. C'cınfıleddiıı. Ekıne. leddiıı, Alfütddin. Abdülaziz, Abdülkadir, Hoca. Va kk;ıs. Gani.!'vkıld. Nak. İsrail. Mihmad, Hüsam, Mihri, Nasib, Safükı. Te berrük, Soru. Mi'nı<1r. Üveys vh. isimlere de rastlanılmaktadır. Bu hususta dikkat i çeken hir ba ka nokta "J\hdul/o/ı " adlı. ;ılı ısların varl ıi!,ıdır. Bunlardan baba adı Abdullah olanlar il. Bave1.ıd de vrıııde 2 kisi c - ' ikl ıı. 1 Y2 tarihinde baha adı Abdullah olan hcrhan i bir kimse voktur. J K ıl<.l i adı!\ hdullah olanlar ise her iki tarihte de bir ki idir. Bilindiği gibi /\ hdull ıh daha 1.iyJdc ihtidü edip İslfım dinine irenlerl' verilen bir sıfat (44) Emecen. Manisa Kazası. s (45) Suraiya Faroqhi. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam. Ortacağdan Yirmınci Yüzyıla. (Trc. Elif Kılıç), İstanbul s

18 .. AFYONKARAHİSAR ()lınakla birlikte hunların hepsinin sonradan Müslüman olduğunu si)y ll ıııck yanlı olur. Ancak, hunların hepsi sonradan Mi.islüman olmuş kimsc- lcr hi ll' ol sa toplaın nüfus i erisinde çok çok küçük bir oran teşk il etnıek lt'dirkr. Yine şelı irde 'fedan mu' tak-ı fi lan '' eklinde kaydedi len hir grup hu- 1 unınaktad ır ki, hunlar köle iken sahipleri tarafından azad edilmiş kimselerd ir. Bu zümreye mensup olanların sayısı II. Bayezıd döneminde i k e n 1 )2X tarihinde herhangi bir kimse yoktur. Ay rıca defterlerde özellikle Karaman) gibi kayıtlara tesadüf edilıııekıcdir ki hu da Kara nıanoğullarından bir kısım ahalinin ge lip Bolv td in c ynlc t iği n i güsternıektedir. Ta hrir defterlerinde geçen bir takım sıfatlara baktığımızda ise hunların h:ı ııhlı "//on" lafzı gelmektedir. il. Bayezıd döneminde baba adında Hacı sıfatı olan 20 kişi, kendi adında ise 29 kişi bulunmaktadır. l 52X 'de ise hu say ı lar baha adında 13 ki i, kendi adında ise 22 kişiye dlişmli tlir. YinL' hu sayılara dahil etmediğimiz gerek baba adı. gerekse kendi ad ı 1 bcı olaıılar da hul unm ıktad ır. "/la('{" lakaplı herkesin hacca gittiğini söylcml'k ıniiınklin değilse de bunların büyük kısmı bu görevi iffl etmi kinıseler olmalıdır. Bununla birl ikte Hacı sıfatı kimselerin bu dönemlerde nüfusun <:;. () -7 \ini te kil etmesi ehrin dini temayülünü gösterınesi açısından dikk ı te lk0.erd ir. Bu oranlar, Anadolu 'nun dig er sehirleri ile karsılastırı ldığıııda oll.. \ 't L duk\:a yüksek oldukları dikkati çekmektedir(4r'ı. Bu dönemde hacca gitmek <.;: ok güc,; şart l arda gerçekle tiğinden ve kişilerin maddi açıdan iyi olmasmı gerektirdiğinden hu oran ların yüksek olması Bolvadin elı rindc ya ayanb rııı c k ()nomik durumlarınııı iyi olduğuna i arettir. chrin nüfus yapısına dair dikkat çekici bir ba ka özellik de inceledi µimi1. düneınde ehirde ikfönet eden herhangi bir gayr'inı üslim unsurun hu-!ımınayı ıdır. Bu da Türk iskanının Bolvadin Şehrinde ne derece kuvvetli. eki ide gerçek le tiğinin del ilidir. r- ) Sehirdeki iktisadi Havat ve Ticaret ; 1-) chrin Ekonomik Bünyesi ve Sanayi!\ fyonkarah isar'clan ge lip Konya'ya devam eden yol üzerinde huluııan Holvadin Şehrinde incelediğimiz dönemde ticari hayat hak kında yete- (46) Mesela aynı yüzyılda hacı sıfatlı şahı slar Manisa nüfusunun % 5'ini lüskil ediyor du. Bkz. Emecen. Manisa Kazası, s. 62.

19 ıt =4 A _ F _ YO N _ K _ A _ R _ A _ H _ is _ A _ R rince bilgimiz yoktur. Ancak her iki tarihte şehrin vergi birimlerinin tetkiki hizc hu konuda hir takım fikirler verebilmektedir. 1 l. Baycı.ıd döneminde sehirden alınan vergiler: "" '>.!.!a11 1t-ı nefs-i sehr- i Bolvadin (hı nta ve sa 'ir) L ' ' rcsnı -i c;ift-i şehirlüyan kıst-ı hfu,fır ve meyhane nefs-i Bolvadin ııiy;\bc{-i ehr-i Bolvadin ve bad-ı hava i)sr-i b \!.!rtl- ı sehr-i Bolvadin.. - i) r-i gancın-i şehirlüyan-ı Bolvadin Toplam Ta rihinde şehirden alınan vergiler: hac-ı büzcır ve meyhföıe nefs-i Bolvadin lıar;aıc-ı hağc;e ncfs-i Bolvadin mahscıl-i gal lfü-ı şehirlüyan ma adet-i ağnam ve resın-i kevv \re tı siyjl)-1 ncfs-i Bolvadin c;;aıyır-ı nefs-i Bolvadin niyübet-i nefs-i Bolvadin ve cünn-i cinayet ve yave ve kac; gun ve beylli ' 1-nıftl ve mftl-ı ganeın ve müjcle-i ahd-ı fıhık ve keniı.ek -ki müddeti tamam olunca bey' olunur ()()() Toplam Bu vergi gelirleri; 11. Bayezıd devrinde Bolvadin Suba ısı 'nın zeümet ı ıkcıı, 1528 tarihinde Mehmed Bev 'in zefunetidir. Vcn.?,İ!.!e lirlerine bakacak olursak sehre ait nivühct c lirınin il l3ave-..._ '--.,1...,, zıd devrinde 1600 akçe iken 1528 tarihinde 2900 akçeye yükseldiği görülmektedir. Buna kar ı toplam vergi geliri ise 4660 akc;e azalmı tır. elırin vergi gelirlerine bakıldığında ise herhangi hir sanayi te ekkülti olmadığı dikkati çekmektedir. Buna karşın Çay Karyesi 'nde bir sabunhfme bulunmaktaydı ve burasının 1528 'deki geliri 300 ak çeydi',.,, (47) 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu, I, s. 196.

20 AFYONKARAH İSAR 'ı'iııc ver!.!,i!lelirleri i, erisinde ehirlidcn re sm-i cirt VL' ;'ı tkt - i ;1!211;1111 L L vn!2isi a l ındı{i m a dair kavıtlar bulunması. schirde ikjrncı c'den k riıı sı.:hrııı ' '-.,1 t, y;ık ııı \ ev res ind e ıirfıaıle uğra tıkları na ve hayvancı 1 ık la i ı igal L' I tik kri 11c i :ırct tir.!\1 ama fi lı Bolvadin halkı, Kemfılbey-ağ7.ı adlı \'.ayırda otuı d i)n Limc t asarru f ediyor ve hayvanlarını burada otlatıyorlardı. Y i nl ıir:t:ıı y:ıpııı;ık İ\ in ihtiyaç duyduk ları suyu Güre Bey adlı sudan kar ılıyorlardı. (;erek yayl;ık ve gerekse sudan ehir halkı haricinden olan ların kullınımınd:ın cllk' edilen!.!elir ise subasına aittiiısı. Bunlardan hask;ı. 152 tarihindt' clıirlidcn bağ ve hahçe ö rü alınması ehir \e vresinde bağlık. h;ıh\tlik alan l:ırın hulundu 0,unu ve halkın buralarda ba cılıkla u ra s t ı 0. ın ı ort;ı\ ;ı L '- '-., ' k < )Vtıı:ı k t ;ıd ı r. l'lıri n incelediğimiz dönemdeki ekonomik bünyesi l ıa kkmd;ı hiıi :ı, dııılaı:ıhilecek b i r ba ka husus amme vakıfları özellikle ek n a k i t p:ır ı, ;ık ı rı ;ırı İ."i de Karah isjr-ı Sfthib Sancağı 'na ait mevcut tek vak ı r dc l'il'rin iıı '- 1.'17) t arihli olnıasıi1'1ı sebebiyle hu konuda da bi r bilgi sahihi dc ili/. 2-) (.'arşı Pazarlar ve Esnaf ( )sıııanlı eh irle rinin en önemli ünitelerinden birini \ :ır ı vt p;u;ırlır ıe k i 1 L' t ınck tcdir. Şehrin ekonomik hayatının da merkezi olan \ ;ır ı,.l. p;ı- 1.;ırl;ır. bedesten, hanlar ve çe itli dükkanlardan nıüte ekkildir. X V 1. yüzyı 1 ın ilk yarısında Bolvadin Şehrinde herhangi hi r hedesll'n huluııııı;ıdığı g i bi bir hanın mevcudiyetine dair de herh;ın i hir hil iıııiı yoktur. Buna kar ın Bolvadin Şehrine 10 kın. uzaklı kla VL' t arihi İpd.. Y( )lıı Liıcrindc bu lunan (ay\la Sel\uklular döneminden kalına h i r kl'n ;ıııs:ıra\ hu I u nıııak tadır. Bolvadin çar ısına gelince ehirde bir çar ının olduğu VL' hu 1.; ;ır ıllt \'L' İt 1 i so ka k ve paıarların bulunduğu ü ikfırd ır. Ancak ()ı.cl 1 ik k vak ı I lk r ıerkri ve mahkeme sicillerine sirayet eden bu tür bi lgi leri XVI. yiiıyılııı ilk y;ırısı İ<;iıı bu türden kaynak mevcut olmadığı iç in tespit eı nıck iııık:111ı- 11ııı yoktur. Diğer taraftan ehin.fen her iki tarihde de hüc-ı h[11[1 r \'L'r.!2ikriııiıı alıııdı ının bilinmesi burada en azından bir paza rın huluııdu uııtı hiıt. ()stcrıncktcd i r. Bolvadin ar ısında bulunan dükkan adedi hakkında k es in hir t.'y so\ k me ın i ı.e olanak yoksa da vakıf malı dükkanların adet l erini ll'spit etınl'l,.'i urctivk bir fikre varmak mümkündür. Nitekim seh irde 1 )J() t a ri l ı i mk llt.' ", (48} BOA. MAO 230. s (49) TK, KKA, TO 575.

21 A_F_v_o_N_K_A_R _A _H_is_A_R i y ıpt ığı belirtilmeyen 5 adet vakıf dükkanı bulunmaktadır' '11'. Muhakkak sclıinkk i d lik k an sayısı bunlarl a sınırl ı değildi. Ancak daha ()ncc dl sövk-.. L d i ilim iı. l!. i hi v akı r defterleri n i n ki favetsizl iği hu hi h1 iv k vct inıne ın izi!!,el_ L "' '-.-.._..,... "- n.' k ı i rı ne k t cd i r. )e hi rdc bulunan meslekler hakkında yet erince bilgim i1. hu 1 unıııamakı:ıd ı r. l\1 aınafih il. l3 ayezıd dönemine ait tahrir defterinde yer alan Sarra<;, Mcn.:mmcl\İ, Kasap, Delluk gibi mes lek isimleri hu hususu yeterince aydın laımamaktadır. Ancak aynı defterlerde sıkc;a Ahi lafzın a tesadüf edilıııcsi elıirdc etkin hir esnaf ör üt lenmes i n i n bu lundu0.una isaret olabilir. L..._.. el-) Schirdcki Vakıf Müesseseleri ve Va kıflara (;üre Ta rihi Eserler " Türk-lsltmı ehirlerinin kuru l u ve ge l i nıesinde en ()nem 1 i füıı il lerdeıı birisi "ı ak (miicsscselcri"dir. Öy l e ki, devlet yöneticileri bir ehir için old u k \ a ()nem li olan cam i, kervansaray. imaret, han, bedesten gihi y<tpıların i ı ı [ı s ı ve ya atılnıası için vakıflar tahsis etrn i lerd ir. ( )sınanlı dıirleri için olclukc;a önemli olan vakıflardan l3 olv<tdin Şehri ıhk hu I unanl<ır:ı!.!c 1 ince schirdck i vakıf eserler ile i 1ui1 i hi 1 gi lerinı iz söycı ı., "- '-... I L'dir : 1 - ) C ;_ı mi 1 c r İnce led iğimiz dönemde Bolvadin 'de bir cami bul unmaktadır. r arsı C:uıı ii : 1320 tarihinde Esrefoi!,ulları 'ndan l\1 üh;.ıriı.üddin Meh- \ L llll'd Bey tara fından y aptırılnı ı t ı r 1'1ı_ Ta blo iv: Bolvadin Çarşı Camisi'ne 1530 tarihinde tahsis olan gelirler Gelir türleri Ye kun ('(ırsı Ctiın i. ' dekakln 5 hah hail. 1 k ı t ' a. )() bağ\:c 1 kıt 'a (50) 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu, ı, s (51 ) Uzunçarşılı. Anadolu Beylikleri, s. 60.

22 1 (. AFYONKARAH İSAR ) Mahalle Mescidleri Mescidler. mahal le aralarında yer alan camiden kü\ ük ın;ıht'dkrdir. l olv;ıdi11'de i nce kdiğ imiı. dönemde kaç nıescicl hulunduğun:ı d;1ir hir hil iıniı yokıur. Ancak hunların hüyük kısmını Bolvadi11 Şehri malı:ılk kriııin isimlerinden tespit etmek mümkündür. Nitekiın ALı-mL'.scid. 1 Lın;ıy ltı tlll'scid. Şeyh Bey Mescidi, Kullu-mescid ve Bey-n1escid bir mesc i d l'i r;ı l'ıııd;ı k u nı l ı1uıs mahal!elerdir. Ne vazık ki bunlarla i 1!.!.i1 i lıerha11 i hi r \' :ıkıl' '.,,t L. k;ıydı nl ın ;ı ınas ı nedeniyle bilgi veremiyoruz. 3- ) z:ı viyckr 1 :130 tarihli mulıfısch -icınal de fterinden Bolvadin Şehrirnk hir ıj\'iyl' hu l u ııduğuııa düir herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla hirliktl' il. lbyc1.ıd dc)ncınine ait derterlerde bir zftviye sühihi. bir de L.,, n e rlı; me z:ıviyesi ne meremmel eden kişiden bahsedilmesi ehin.le en ıı.mdaıı hir 1; 1 - vi\'l' hu l u ndu una isürel etmektedir. Bilindifö üzere z[lvivelcr. sl'11ir. kas:ı- "-.ı, h;ı ''l' küyle rd e bulunan küçük tekkeler için kullanılan hir t;ıhir u!du u i - hi. l'hirlerarası yol lar üzerinde yer alan misafirhaneler i i n de kullaııılııı ısı ı r', Sonul'. XI. vüzyıl sonlarında Türklerin Anadolu'ya gelisinden kısa hir slirl' _,.._ ' soma Bolvadin havalisine kadar olan bölge fe t hedilmi tir. Bu scıretlc Bolvadiıı VL' civarı, <;ok <;abıık bir sürede ve en kesif surette Türkle il'll hiil t!l' k' nkn birisi olmu tur. Selçuklular ve müteak iben Stthih ;\ t;ı o ull :ı rı lıak i ıııiyct i giren hc)lt!c. daha sonra E refoğulları hükiıniyet ine t!irıni ıir. L. 1\' fo ulllırı 'nda11 sonra bir süre Genniyanoğulları hükiıniyctinde kal ın hi>l L' (lnm ı y :ıı1ogul ları'nm ortadan kalkmasıyla hir süre Osm;mlıl;ır ik Kardııı;ırıoi:.ı.ull:ırı arasında münazaalı bir böl e olınus. n i te k im hıtih Sult;ın '... ' :VkhıııL d in Karamanoğulları Beyliği'nc son verınesiyk kcsiıı hir cırl'tk Osııı:ııı l ı e!.!cıncn 1i0.ine girm istir. '-.. \ Osman lı hakimiyetine geçtikten sonra Bolvadin, A nadolu Viltıycti K arahis ür- ı Stthih s ınl'i.lqt'na bağlı bir kaza merkezi olmus \T hu k<l11111l1\l- L ııu Osmanlı Devlcti'nin yıkılı ına kadar devam eltirmi t ir. Tlirki yl Cuın - lıuriyct i kunı ldukta11 sonra yeniden düzenlenen idari taksiınatt ı isl' hu Sl' - in Bo lv :ıd in. Afyonkarahisar İli'ne ba ğlı bir ilçe olmu tur (52) Ahmet Ya şar Ocak. "Zaviyeler". Va klflar Dergisi. Xll. {1978). s. 25.

23 il A_F_v_o_N_K_A_R_A_H_is_A_R. X V 1. yiizyı ld ı 11. Bayezıd devrinde 2, 1528 t;ırilıirnk ise 1 ıı :'\hiyes i huluıı;ın Bolvadin Kazası'nda buna karsın her iki tarih karsılc.ıstırıldı0.ıncb.. '-. l."128 tk ki)y s;ıyısında ufak bir artı gözlenirken mcı.rai.t s ıy ısında i se yük- SL'k hir ;ırtı. olduğu görül mektedir. Bu da yeni ziraat sahaları açıldığına de Lllct eder. Bolvadin Ki.L ası 'nın merkezi Bolvadin Sehridir. XVI. vüzvılda 11 > - - rnahallesi bulunan Bolvadin Şehrinde il. Bayezıd dev rinde 2000'den fazla ııiifus huluıınıasına rafrnıen tarihinde nüfusun 1700 dol;ıvl:ırına chb- -. tliğli d kkat i çekmektedir. Bunun sebebi bu tarihlerde hu lı avaliy i ulduk a vıkikveıı Kı/ılbas fetret i olsa gerektir. Bununla birlikte her iki tarihte mu- -. ;ı l 1. ii mre k r llll vcut nüfusun ry<ı 6-7'sini olu turmaktadırl ar. rvl uaf zümre ı erisindl' 11. Bayez ı d devrinde olmamasına rağmen 'de 11 ehl-i hc ri.aıtlının ortaya c,;ıkı ı mürtezika sınıfının ortaya çıkı ıyla ilgili olmalıdır. dırin ekonomik vaziyetine gelince bu durun1 mevcut kaynakl arla yc IL'rince aydınlatılamamaktadır. Ancak şehirde zirüat ve hayvancılığın yay ın olduğu anla ılmaktadır. Öyle ki ehir halkının zi raa t yapması için su. ()k iiı k ri iı iıı de c avır tahsis edilmistir. Yine. sehir ı evresinde hai:! ve hah- "..; \.. "=' L \' L kriıı yer al dığ ı tespit edilebilınektedir. )elıink vakı f eserl erle ilgili olarak bir tek Esrefo0.ulları ndaıı kalma.... s - hir cimi bulunmaktadır. Buna kar ın Bolvadin'e bağlı (.:\ıy Karycs i'rn.k Scli,;uklular döneminden kalnıa Ebu'l-Mücahid Yusuf Külliyesi bulunmak Lı ve külliye içerisinde bir kervansaray, hamftın. medrese. cüıni yeralmakı ıd ı r. Bu külliyenin 'Et Medrese olarak adlandırılan medresesinin müderrisi isl' Bolvadin \le ikamet etn1ekteydi. Bu babta dikktıt <;ekici bir ba k;ı husus ise Bolvadin 'de 11. Bayezıd ise, döneıninde Medrese isimli bir ıııa Jı;ıl le bulunmasıdı r. Ancak bu tarihte çok az nüfusu bul un an bu mahal le 1:; 2 ı ari hinc gel inceye kadar ortadan kalkmı tı r. Tüm hu bilgiler ı ığında söyleyebiliriz ki; Bolvadin Şehri : XVI. y iiı.y ı lda gözle görülebilecek önemli bir hususiyete sahip olmayan tipik bir ( )sınanlı kasabas ıdır.

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel:418 59 49 417 09 04 425 27 75 Telex:43 433 tdvk tr. Fax:417 00 09 Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller

Detaylı

PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA

PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA 8 PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA 9 Cilt Birinci Nokta Basım BAfiKAN DAN... Değerli Sancaktepeli hemşehrilerim, Sancaktepe, yeni bir ilçe olmasına karşın oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Yapılan araştırmalar,

Detaylı

ÖZET YAZAR ADI SOYADI: EVREN GÖKÇE BAŞLIK: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BİR OSMANLI KIYI KASABASI: KEMEREDREMİD

ÖZET YAZAR ADI SOYADI: EVREN GÖKÇE BAŞLIK: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BİR OSMANLI KIYI KASABASI: KEMEREDREMİD i YAZAR ADI SOYADI: EVREN GÖKÇE BAŞLIK: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BİR OSMANLI KIYI KASABASI: KEMEREDREMİD ÖZET XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu büyük sorunlarla uğraşmaktadır.

Detaylı

ŞER iye SİCİLLERİNE GÖRE H. 1065 1079/ M. 1655 1669 TARİHLERİ ARASINDA EDİRNE DE SOSYO-EKONOMİK HAYAT

ŞER iye SİCİLLERİNE GÖRE H. 1065 1079/ M. 1655 1669 TARİHLERİ ARASINDA EDİRNE DE SOSYO-EKONOMİK HAYAT T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞER iye SİCİLLERİNE GÖRE H. 1065 1079/ M. 1655 1669 TARİHLERİ ARASINDA EDİRNE DE SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN İSKÂN SİYASETİ VE YERLEŞİM BİRİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

OSMANLI DEVLETİ NİN İSKÂN SİYASETİ VE YERLEŞİM BİRİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 18, s. 361-378 OSMANLI DEVLETİ NİN İSKÂN

Detaylı

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı MERSİN KENTİ NİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ İbrahim OĞUZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mersin, 2006 T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih

Detaylı

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 32 Defter-i Hâkânî Dizisi: III 387 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ ( 937/1530 ) I Konya,

Detaylı

KIRIKKALE EĞİTİM TARİHİ (1923-2014) Yasemin BALKAN Yüksek Lisans Tezi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr.

KIRIKKALE EĞİTİM TARİHİ (1923-2014) Yasemin BALKAN Yüksek Lisans Tezi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. KIRIKKALE EĞİTİM TARİHİ (1923-2014) Yasemin BALKAN Yüksek Lisans Tezi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Betül ASLAN 2014 (Her Hakkı Saklıdır) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

Detaylı

Osmanlı Devleti nde Ermenilerin Sosyo-Ekonomik Yapısından Kentsel Kesitler

Osmanlı Devleti nde Ermenilerin Sosyo-Ekonomik Yapısından Kentsel Kesitler Osmanlı Devleti nde Ermenilerin Sosyo-Ekonomik Yapısından Kentsel Kesitler arasında asırlar süren bir birliktelik hâsıl olmuştur. Osmanlı Devleti nin son dönemlerine kadar Ermeniler, coğrafi bir sınırlandırmaya

Detaylı

MANİSA MEDRESELERİ NÜFUS YOKLAMA DEFTERİ. Doç. Dr. Ertan Gökmen *

MANİSA MEDRESELERİ NÜFUS YOKLAMA DEFTERİ. Doç. Dr. Ertan Gökmen * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVII, Sayı/Number 2 Aralık/December 2012, 381-401 MANİSA MEDRESELERİ NÜFUS YOKLAMA DEFTERİ Doç. Dr. Ertan Gökmen * Özet Osmanlı Devleti nde ilk nüfus sayımı 1831

Detaylı

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL) KONULAR A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ NİN KURULUŞU

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI II

OSMANLI ARAŞTIRMALARI II OSMANLI ARAŞTIRMALARI II Neşir Heyeti - Editorial Board HALİL İNALCIK - NE.JAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES II!stanbul - 1981 ŞEHİR MİMARLAR!* Cengiz Orhonlu Giriş, I - Osmanlı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ BİLİM DALI 18. YÜZYILIN İLK YARISINDA AMİD KAZASI DOKTORA TEZİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ BİLİM DALI 18. YÜZYILIN İLK YARISINDA AMİD KAZASI DOKTORA TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ BİLİM DALI 18. YÜZYILIN İLK YARISINDA AMİD KAZASI DOKTORA TEZİ Hazırlayan Ercan GÜMÜŞ Tez Danışmanı Prof. Dr. Ahmet GÜNEŞ Ankara-2014

Detaylı

AHİ RESUL ZÂVİYESİ VE HİSARCIK A AİT BELGELER. Mustafa Güler * ÖZET

AHİ RESUL ZÂVİYESİ VE HİSARCIK A AİT BELGELER. Mustafa Güler * ÖZET AHİ RESUL ZÂVİYESİ VE HİSARCIK A AİT BELGELER ÖZET Mustafa Güler * Mahalli tarih çalışmaları bilhassa sosyal tarihçilik açısından son derece önemlidir. Büyük merkezlerden başlayarak kasabalar ve köylerin

Detaylı

Osmanlı Döneminde İstanbulun İâşesi

Osmanlı Döneminde İstanbulun İâşesi Osmanlı Döneminde İstanbulun İâşesi Ahmet Tabakoğlu Marmara Üniversitesi İstanbul, Boğaz a açılan bir koy olan Haliç in güneyindeki küçük bir yarımada üzerinde dış ticaret amacıyla kurulmuş, zaman içinde

Detaylı

1550 Tarihli Tahrir Defterine Göre Çabakcur Livası Nüfus ve İskan

1550 Tarihli Tahrir Defterine Göre Çabakcur Livası Nüfus ve İskan Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları: 3 550 Tarihli Tahrir Defterine Göre Çabakcur Livası Nüfus ve İskan M. Mahfuz Söylemez-Abdullah Demir Gözden Geçirilmiş 2. Baskı 550 Tarihli Tahrir Defterine Göre Çabakcur

Detaylı

Tarihin Doğayla Buluştuğu Kent. Gölmarmara. Editör Ahmet Yurttakal

Tarihin Doğayla Buluştuğu Kent. Gölmarmara. Editör Ahmet Yurttakal Editör Ahmet Yurttakal Yayın Kurulu Ahmet Yurttakal Doğan Kara Ethem Pınar Fidan Çinçe Hasan Alevnur İsmail Dağdelen İsmail Karabıçak Katkıda Bulunanlar Ali Aydın, Cemal Şengül, Ertuğrul Çelik, Ferhat

Detaylı

5. ÜNİTE: TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

5. ÜNİTE: TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 5. Ünite 5. ÜNİTE: TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) KONULAR A. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ B. KARAHANLILAR (840-1212) C. GAZNELİLER (963-1183) Ç. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157) D. MALAZGİRT

Detaylı

XVI. YÜZYILDATEKE SANCAGI'NDAKİ KONAR-GÖÇERLERİN DEMOGRAFİK DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

XVI. YÜZYILDATEKE SANCAGI'NDAKİ KONAR-GÖÇERLERİN DEMOGRAFİK DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA XVI. YÜZYILDATEKE SANCAGI'NDAKİ KONAR-GÖÇERLERİN DEMOGRAFİK DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. A.Latif ARMAGAN * Osmanlı toplumunu meydana getiren en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz yaylak ve kışlakları

Detaylı

XVII. ve XVIII. ASIRLARDA (1650-1750) KAYSERİ. İktisat Tarihi nde Şehir İktisadiyatı Denemesi

XVII. ve XVIII. ASIRLARDA (1650-1750) KAYSERİ. İktisat Tarihi nde Şehir İktisadiyatı Denemesi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 259-279, ELAZIĞ-2009 XVII. ve XVIII. ASIRLARDA (1650-1750) KAYSERİ İktisat Tarihi nde Şehir

Detaylı

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1.

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. 0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 9-10 1.4.2. Yaş Gruplarına ve Cinsiyete

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

1699 1718 YILLARINDA BOLU DA YATIRIM ARAÇLARI. Rafet Metin *

1699 1718 YILLARINDA BOLU DA YATIRIM ARAÇLARI. Rafet Metin * 1699 1718 YILLARINDA BOLU DA YATIRIM ARAÇLARI Rafet Metin * Özet Önemli bir tarihi mirasa sahip olan Bolu, en eski tarihliden başlamak üzere oldukça zengin şer iyye sicillerine sahiptir. Özellikle Şer

Detaylı

Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri *

Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri * Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri * Hüseyin Çınar ** Öz Bu çalışmada, 16. yüzyılın ilk yarısında, özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin önemli ve kudretli

Detaylı

Osmanlı Dönemi Balıkesir Hamamları (XVI-XVII. Yüzyıl)

Osmanlı Dönemi Balıkesir Hamamları (XVI-XVII. Yüzyıl) Osmanlı Dönemi Balıkesir Hamamları (XVI-XVII. Yüzyıl) PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 423 Doç. Dr. M. Murat ÖNTUĞ UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Giriş: Türk Hamam Geleneği Türkler hâkimiyet altına

Detaylı

TAVŞANLI BELEDİYESİ. 2010 2014 Yılı

TAVŞANLI BELEDİYESİ. 2010 2014 Yılı 2009 TAVŞANLI BELEDİYESİ Stratejik Planı 2010 2014 Yılı İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 HARİTALAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1.GİRİŞ... 7 1.1.BAŞKAN DAN... 7 1.2.STRATEJİK

Detaylı

http://burdurtarihi.com

http://burdurtarihi.com MĐLLĐ TARĐHĐMĐZ VE KĐMLĐĞĐMĐZ 5 BUCAK VE ÇEVRESĐ TARĐHĐNE DAĐR BĐR ARAŞTIRMA Hayati KUZUCU (Yazarından izin alınmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz) Kısaltmalar:Başbakanlık Osmanlı Arşivi BOA,Salname i Devleti

Detaylı

Rafet Metin NWSA ID : 2013.8.1.4C0155 Kırıkkale University, Kırıkkale-Turkey ISSN : 1308-7320 rafet_metin71@hotmail.com 2013 www.newwsa.

Rafet Metin NWSA ID : 2013.8.1.4C0155 Kırıkkale University, Kırıkkale-Turkey ISSN : 1308-7320 rafet_metin71@hotmail.com 2013 www.newwsa. ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy NWSA-HUMANITIES Received: September 2012 Accepted: January 2013 Rafet Metin NWSA ID : 2013.8.1.4C0155 Kırıkkale University, Kırıkkale-Turkey ISSN

Detaylı

SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI

SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI Dr. Yılmaz KURT* Bu makalemizde XVI. yüzyılda Sivas Sancağı'nda kullanılan kişi adlarından ve adbilim (orıomastik) çalışmalarında Tahrir Defterleri'nin kaynak olarak kullanılmasının

Detaylı

MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI

MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI TC NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ PROGRAMI BİLİM DALI MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı