DÖNEM;5 TOPLANTI:! CİLT: tarihli 83 nctt Birleşimden 1<, 2, tarilıh 107 nd Birteainae kadar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM;5 TOPLANTI:! CİLT: 2. 28. 12. 1977 tarihli 83 nctt Birleşimden 1<, 2,- 1978 tarilıh 107 nd Birteainae kadar."

Transkript

1 DÖNEM;5 TOPLANTI:! MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: tarihli 83 nctt Birleşimden 1<, 2,- 8 tarilıh 107 nd Birteainae kadar 8 T* fi* lvau llfa

2

3 Fihrist BAKANLAR KURULU S«yft Bakanlar Kumlunun istifa ettiğine ve yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devamına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/81) 124 Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili İçin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'İn görevlendirildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/82) 124 Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 103 ncu ve. İçtİzüğün 105 nci maddesi uyarınca güven oylaması 318:319 Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 288:308,308:315 Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının okunması. 259:277 Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 ndi maddeleri uyannca verilen Gensorunun Genel Kurulun tarihli 84 ncü Birleşiminde yapılan görüşmeleri sırasında verilen güvensizlik ve güven istemi önergelerinin oylanması; 01/1), (4/5; 4/6) 96:98,117:120 Devlet Bakanlığı sayısının 10'a çıkarılarak, 3'ünün Başbakan Yardımcılığı ile görevlendirilmesine ve İşletmeler Bakanlığı ile Yerel Yönetim Bakanlığı adıyla 2 bakanlık kurulmasına ve Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında kurulan Bakanlar Kurulu listesinde yer alan bakanların atandıklarına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/204) 200:202 Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Mehmet Yüceler'e Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/229) 497 Görev ile yurt dışına gidecek olan imar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'a Devlet Bakanı Enver Akova'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/231) 497 Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür Bakam Ahmet Taner Kışlah'ya Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/230) 497 Görev ile yurt dışına gidecek olan Yerel Yönetim Bakam Mahmut özdemir'e Köy İşleri ve Kooperatifler Bakam Ali Topuz*un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/232) 497 ÇEŞITLI ISLER Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesinde boşalan asıl ve yedek üyeliklere siyasi parti gruplarınca gösterilen adaylara dair liste. (5/1) 393 İsviçre Parlamentosundan bir heyetin Türkiye'ye daveti hakkında Başkanlık yazısı,. (5/3) 546 Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşunun 3 ncü yıldönümü münasebetiyle Türki- ye Büyük Millet Meclisinden oluşturulacak bir heyetin, Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclis Başkanıma davetine İcabet etmesi hakkında Başkanlık yazısı ve heyete katılan üyelere dair Üste, (5/4) 62$ Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Komisyonu için siyasi parti gruplarınca gösterilen adaylara dair liste. (5/2) 545:546

4 4 DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin (2/496, 2/495) (S. Sayısı : 4) görüşülmesine dair Danışma Kurulu Önerisi. 8 mali yılı bütçe kanunu tasarısının Genel Kurulda görüşülme gün ve saatlerine 500 ve konuşma sürelerine dair Danışma Kurulu Önerisi. 605:606 8/1 ve 8/2 esas numaralı genel görüşmelerin özel gündemde yer alarak Çarşamba günkü birleşimde yapılmasına dair Danışma Kurulu Önerisi. 361 GECEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR Kütahya, Milletvekili İlhan Ertoy'un, 26 Ocak 8 günlü»8 nci Birleşimde, Başkanlığa hitaben yaptığı bir konuşmanın tutanağa yanlış geçmesi nedeniyle geçen tutanak hakkında konuşması, 494:495 GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ Afyonkarahisaır Milletvekili İsmail Akın ve 9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeten uyannca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/1) 138:148,412: 413,458:485 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 arkadaşının, basın mensuplarına yapılan saldırılar konusunda Anayasanın 88 ne!, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/2) 200,202:203,225:226, 247:253,413,431 İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 9 arkadaşının, yeni kurulan bakanlıklar konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/3) 350,351:352,364:375,395:396 GENSORU ÖNERGELERİ Cumhuriyet Halk Partisi Gnıpu adına Grup Basteutvekilleri Ankara Milletvekili Altan övmen ile Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaTın, içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engellediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği kutulardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demire! başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (H/1) 49:74

5 _5 KANUNLAR No, Cilt 21» tarihli ws 828 sayılı Kanun ula 27. 3, 9 ıtarihal, 1137 sayılı Kanunun 36 acı mıikiclealini Akareti v* yüriiriuk «ÜMttüııi uzatan tamh- K, 1648 saydı Kanunun yürtirftjflc sürestnm uzatılmasına dair Kanun ,,7:11,30,42: sayı* Kanunun 15 nci maddesinin (A) beadâıiıtı değigtijattnasi ve bu maddeye (E) bendinin eifenmesi hakffcıoda Kanun : : 46 '. 194: 1» :489 No. Cilt 2JM Emine Lale Ctaafoğtu'mm kaçakçıia nedeniyle çarptınadığı cezanın bütün hu- Jtufct ödtseefeııi ıue affına dair Kanun : :611 2İ «aarjh v«648 «ayılı Siyasi Partiler Kanununun İM ara nradaawnin de&lştirittesi ve bu Kamına bir de geçiri madde tftfentnimi haidunda. Kanun ,50050)0: : :632 KARARLAR 653 DoftuiÖerindeınefydanaffBJeodeprtJttferin ortaya ç*«tiığı «taınfarı vw vataodaştamn dufunoınu saptamak aıriaolyla bir MtoeS* Aira^bmuin KMnfcynau fcu- «Uslan Yurt *ftşu**a çaüişab işçîlerbı sosyal w dumuomsc tonıalanfli «aptemafc amacıyla bir Mtactis Arajönna» Kgtnieyooü taı- 655 Batanlar Kurutunun düşürüjtfiijfüke Üjkin 2 96:98,1 656 W>ıaa«ıtIşl^âBjrtt!ünütt yöneteni lçoouaralda tok MecVk Arajtaroası KcMnit- VM3U İBIlBtfcl l WffTtt t frj'gfcm MEYAK konutunda bir Meciic Ara*- tamuhsı Komisyonu kundauu» üiçtom 12: 27 27: 33 49: 74 17: : İçişten BaUtanJjgınca hizmet binalarının MlmMtfcnmatHDda yotaröuk yapıldığı Jddjaiannı saptamak aımcıyta bir Mtcis Artaştınnası KotTûsyonu fcurutoasıaâ tt«ks«2 659 Bor tuzlan konutunda üdke «Oumomi- 4İae y«wtı tttjbjfttrt sapttafflafc amaayia bir M*clîı Araştamam Konusyonu kuııünftunu ÜJgtctfi Karaborsa satış yapan demir ve çimento bayfteniim saptamak amacıyla bir Meclis Araşttnnast Komisyonu kurulmasına ÛUşkin Süt ikttkmmi koruyucu ve hayvancığı seüşbirkti «odfeiriert saptamak «maoyla tir Metitit At«4t»uww Komisyonu tayfama» iüölün 2-131: : : : 347

6 _«No, Cüt 662 Batamlaır Kuruluna. Güven Oyfeması hakkında 2 259: : :319,342: Türik taıriiıimadaıkıi yapısal bozuktorla- rı v» verimi artış mm sağlanması işin gerekti önilenıfem öartfaırnafc amacıyla bir No, Cilt Meclis AraştmruasL Kjornisyomu. kurutmasına üftşlkin ; Balı ve featıcılığui sorumtarmuı sapta- mak tamactyla bir Meclis Araşttrmasj Komisyonu kurtılmasma 'ilişkin : 584 MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumİ ve 9 arkadaşının, Bor tuzları konusunda ülke ekonomisine yararlı tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/12) 148:155,174:180 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 arkadaşının, süt üreticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeü, (10/15) 171,173:174,225,236:247 Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 arkadaşının, karaborsa satış yapan demir ve çimento bayilerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/14) 171,172:173,210:225 Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 arkadaşının, göz altına alınan bazı kişilere işkence yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 617,623:624 Elazığ Milletvekili Faik Öztürk ve 10 arkadaşının, doğu illerinde meydana gelen depremlerin ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/6) 12 Eskişehir Milletvekili ismail özen ve 10 arkadaşının, Türk tanmındaki yapısal bozuklukları ve verim artışının sağlanması için gerekli önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 350,352:354,396:397:431:450 Kayseri Milletvekili Gani Aşık ve 9 arkadaşının, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik sorunlarını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7) 27:30,30:33 Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 arkadaşının, halı ve halıcılığın sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/17) 536,543:544,559, 571:584 Konya Milletvekili Faruk Sükân ve 9 arkadaşının, içişleri Bakanlığınca hizmet binalarının satınalınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 131: 138 Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arkadaşının MEYAK konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/10) 125:131 Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 arkadaşının. Diyanet İşleri örgütünün yönetimi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) 74:88,125

7 Van Milletvekili İhsan Bedktenoğlu ve 9 arkadaşının, Van İlinde deprem felaketine uğrayan vatandaşların durumunu saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.. (10/13) 3,7,12:27 ÖNERGELER Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, MUIi Savunma Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/31) 394 Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, MUU Savunma Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. (4/23) 354 Ankara Milletvekili Erol Saraçoğlu'nun Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/10) 204 Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız'ın, 2/161 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair Önergesi. (4/70) 604 Ankara Milletvekili H Semih Eryıldız'ın, 2/159 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair Önergesi. (4/71) 604 Ankara Milletvekili Necati Oültekin'İn, 10/1 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/61) 559 Aydın Milletvekili Muharrem Sökeli'nin. Adalet Komisyonundan istila ettiğine dair önergesi. (4/28) 362 Balıkesir Milletvekili. Necati Cebe'nİn, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/34) yılı Programının yapılması için J Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkınov ki kanun tasarısının gündeme aliflaraflc öncelikle görüşülmesine dair Plan Komisyonu Başkanlığı önergesi (1/88, 4/69) 608 Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'm, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/68) 604 Botu Milletvekili Haluk Karabörklü'nün, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/37) 394 Çanakkale Milletvekili İrfan Binay'ın 10/3 ons numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/46) 457 Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri'nin, Milli Savunma Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi. (4/29) 362 Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair Önergesi (4/51) 497:498 İstanbul Milletvekili Yalçın Gursel'in, Sayı;tay Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/53) 498 İzmir Milletvekili Ahmet Taner Kıslaiı'nın, Milli Eğitim Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi. (4/27) 361 İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/67) 606 İzmir Milletvekili Ferhat Aslantaş'm Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/11) 204 Kars MİHetvekHi AbdiHkerİm Doğru' nun, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/15) 235 Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Anayasa Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. (4/42) 412 Kars Milletvekili Kemal Güven'in, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/64) 570 Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, (Z/435) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. (4/41) 395 Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/36) 394 Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan'ın, 2/485 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. (4/69) 604 Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, İ/254 numaralı kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. (4/2) 7

8 _ «_ Kırklareli Milletvekili Gündüz Onat'ın, içişleri Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi. (4/30) Konya Milletvekili M. Yücel Akıncı' nın, Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/33) Konya Milletvekili Şener Battalın, 2/205 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. (4/62) Konya MİHetvekili Şener BattaFın, «Vakıf arazilerindeki gecekondulara tapu verilebilmesi İçin 2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi» ni geri aldığına dair önergesi. (2/259, 4/55) Mardin Milletvekili A. Kadir Tİmurağaoğlunun, Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/7) Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' nın, Milli Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/4) Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemal Yüksekli'nin* Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerisi. (4/32) Sur*» Ordu Milletvekili Ertuğrul GÜnay'ın, 10/1 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden tekilliğine dair önergesi. (4/59) Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair Önergesi. (4/38) Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, Plan Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/52) Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/8) Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğtu' nun, 6/27 ve 6/28 esas numaralı sözlü soru önergelerini geri aldığına dair Önergesi. (4/30) Sivas Milletvekili Azimet KÖylüoğlu'nun, 2/326 esas numaralı «Avukatlık Kanununun 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına dair» ve 2/347 esas numaralı «1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1238 sayılı Kanunla değişik geçici 17 nci maddesine ilişkin» Ucamın tekliflerini geri aldığına dair önergesi. (4/16) Sivas Milletvekili Azimet KöylüoğJu nun, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair Önergesh (4/35) RAPORLAR Adalet Komisyokuı Raporları 1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında (2/361) 386,486: 489 Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin özturk'ün, Süleyman özetin özel affına ilişkin kanun teklifine dair (2/288) 536,560: 561,584:585 Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15*te kayıtlı Yusufoğlu, Şekibe'den olma 25. 1, 1947 doğumlu Adem Özkan'ın, öiüm cezasının yerine getirilmesine dair (3/89) 600 Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, Cilt 8, 13l'de kayıtlı Mehmet Erainoğlu, Ayşe Şerife'den olma, doğumlu Sabri Altay hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair (3/88) 600 İsparta ili, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 7/2, 38'de kayıtlı, Osmaooğlu, Ze- Hha'dan olma, doğumlu, Ahmet Mehmet Uluğbay (Uiubay)'ın ölüm cezasının yerme getirilmesine dair (3/86) 599 İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İshak Merttürk'ün, özel affına dair (2/389) 536, 562,609 istanbul Möletvekili Süleyman Arif Emre ile Ankara MilIetvekÖi Oğuzhan As& türle ve Konya Milletvekili thsan Kabadayı

9 _ 9 ile 5 arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair (2/496, 495) 494, 499:500,500:502,520:531 Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 57/03, 34'te kayıtlı Ismarloğlu, Duriye'den olma, Ağustos 1951 doğumlu, Osman Demiroğİu'nun ölüm cezasının yerine getirilmesine dair (3/205) 600 Lâle Oraloğlu'mm kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezai bütün neticeleri ile afına dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair (2/362) 536,562, 609:611 Malatya, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi, Hane 122/94, Cilt 18, 82'de kayıtlı Hacıbekir oğlu Emineîden doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner'in, Türk Ceza Kanununun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair. (3/87) 599 Ordu Milletvekili Memduh Efcşi'nin, Nuri Saym'ın özel affına ilişkin kanun teklifine dair. (2/348) * 536,561,585 Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Faik Gökçettin özel affına ilişkin kanun teklifine dair. (2/349) 536,561,585:588 nun, Hasanoğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın, özel affı hakkında kanun teklifine dair. (2/331) :562,588:593,607:608 Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hame 21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının yerine getirilmesine dair. (3/85) 599 Anayasa Komisyonu Raporları İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ile Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ile 5 arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair, (2/496, 495) 294,499: 50O,50O:S02,52O:53I s 5 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanana bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifine dair Cum- huriyet Senatosu Tb»;ir«ııiı]h tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında. (2/496; 2/495) 600,625:632 Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri Hakkındaki 30 Mayıs 4 tarih ve 1824 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi hakkında. (1/32) 535,560:564 Bütçe Karma Komisyonu Raporları 8 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/55) yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/56) ^15 8 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/57) yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/80) yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/58) yılı Bütçe kanunu tasarısı hakhakkında. (1/52) yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/59) yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/60) yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında, (1/74) 8 yılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında. d/76) 8 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (İ/79) 8 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/61) yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/62) yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/63) yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/64) yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında, (1/75) yırı İktisadi ve Ticari tümler Akademileri Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/69) «15

10 10 8 yılı inönü Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/65) yılı istanbul Teknik Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/67) yılı istanbul Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/66) yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/70) yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/72) yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında, (1/68) yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında, (1/73) yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/77) yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında, (1/71) yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/78) yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/53) yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/54) 615 Plan Komisyonu Raporları 8 yılı Programının yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun tasarısına dair. (1/88) tarihli ve 828 sayılı Kanun ile tarihli 1137 sayılı Kanunun 36 ncı maddesini değiştiren ve yürürlük süresini uzatan tarihli, 1648 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı hakkında. (1/18) 3,7:11,42:45 SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER Çekilmeler Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, MM Savunma Komisyonu üyeliğinden çekil* mesi. (4/31) 394 Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, Milli Savunma Komisyonundan çekilmesi; (4/23) 354 Ankara Milletvekili Erol Saraçoğlu'nun Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/10) 204 Ankara Milletvekili Necati Gültekin'in, 10/1 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/61) 559 Aydın Milletvekili Muharrem Sökeli' nin, Adalet Komisyonundan istifası. (4/28) 362 Balıkesir Milletvekili Necati Cefoe'nin, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu üyeliğinden çekilmesi, (4/34) 394 Bingöl Milletvekili Hasan CeMlettin, Ezman'ın, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/68) 604 Bolu Milletvekili Haluk Karabörklü*nün, Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi, (4/37) 394 Çanakkale Milletvekili irfan Binay'ın 10/3 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/46) 457 Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri'nin, Milli Savunma Komisyonumdan istifası. (4/29) 362 Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi* nin, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/51) 497:498 istanbul Milletvekili Yatçın Gürselin, Sayıştay Komisyonu üyeliğinden çekilmesi (4/53). 49* k İzmir Milletvekili Ahmet Taner Kışlah'nın, Milli Eğitim Komisyonundan çekilmesi. (4/27) 361 İzmir Milletvekili AK Naili Erdem'İn, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/67) 606 izmir Milletvekili Ferhat Arslantaş'ın Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/11) 204 Kars Milletvekili Abdüikerim Doğru* nun, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden çekibnesi. (4/15) 235 Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Anayasa Komisyonundan çekilmesi. (4/42) 412

11 11 Kanı Miüetvefcfii Kemal Güvenin, Dışişleri Komisyonu Üyeliğinden çekilmesi. W64) 570 Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' nın, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/36) 394 Kırklareli Milletvekili Gündüz Onat'ın İçişleri Komisyonundan istifası. (4/30) 362 Konya Milletvekili M. Yücel Akıncı' nın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/33) 394 Mardin Milletvekili A. Kadir Timurağaoğlu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/7) 124 Muğla Milletvekili Ahmet BuMahlı' nın. Milli Savunma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/4) 7 Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemal YüksekJi'nin, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Üyeliğinden çekilmesi. (4/32) 394 Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, 10/1 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi (4/59) 545 Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyoiryeliğinden çekilmesi. (4/35) 394 Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'tn, Plan Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/52) 498 Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğtu' nun, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/8) 124 Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın, Tanm, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/8) 124 İzinler Sayın üyelerden bazılarına İzin verilmesi. (3/203) 206:2)04, 392: :519,570 ödenekler Bir toplantı yılında fkj ay izin alan Zonguldak Milletvekili Burhan Karacerik'e ödeneğinin verilebilmesi. (3/218) 393 Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki ay izin alan Diyarbakır Milletvekili Mahmut Kepolu'na ödeneğinin verilebilmesi, (3/240) 571 Seçimler Komisyonlarda acık bulunan üyeliklere seçim. M:l2, 74,124:125, 209,354:355,364:395, 431,485,498,519, 559,606:607 Meclis Araştırması komisyonlarına Üye seçimi. (iqn, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/8) 362:364 Yasama Dokmnılmazhkİan Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' nun, yasama dokunulmazlığı (3/150) Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in, yasama dokunulmazlığı (3/161) 0/99) Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yasama dokunulmazlığı (3/140) Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcroğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/187) Adana MiBetvekifi Selâhattin Kılıçlın yasama dokunulmazlığı. (3/113) Ağrı Milletvekili MMiI Aydemirin, yasama dokunulmazlığı (3/174) Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, yasama dokunulmazlığı (3/155) (3/160) Ankara Milletvekili Selâftattin öcatın, yasama dokunulmazlığı (3/181) Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, yasama dokunulmazlığı (3/2H). Ankara Milletvekili Teoman Köprülüler'in, yasama dokunulmazlığı (3/179) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yasama dokunulmazlığı (3/111) Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' nun yasama dokunulmazlığı (3/141) Aydın Milletvekili Behiç Tozkbparan'ın yasama dokunulmazlığı (3/109) Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in yasama dokunulmazlığı (3/106) (3/107) Bitlis Milletvekili Muhyettin Mutlu' nun, Yasama dokunulmazlığı (3/98) Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın yasama dokunulmazlığı (3/90) (3/114) a

12 Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın yasama dokunulmazlığı (3/118) Çankırı Milletvekili Arif Tosyah'nın, yasama dokunulmazlığı (3/97) Denizli Milletvekili Ömer thsan Pakoz' ün, yasama dokunulmazlığı (3/195) Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensarioğlu'nun, yasama dokunulmazlığı (3/227) Diyarbakır Milletvekili Halil Akgul'ürj, yasama dokunulmazlığı (3/191) (3/) (3/) Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in. yasama dokunulmazlığı (3/144) Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu' nun, yasama dokunulmazlığı (3/101) (3/112) (3/166) (3/182) (3/) Erzurum MiItetvefciM ismail Hakkı Yıldıom'ın, yasama dokunulmazlığı. (3/108) (3/147) Gaziantep MittetveklUi Bfcrörn ÇefchVm, yasama dokunulmazlığı. (3/223) Haıtay Milletvekili Mehmet Sait Reşa' IM, yasama dokunulmazlığı. (3/154) İsparta Milletvekili Süleyman DemireT in yasamla dttkunuknaolığı. (3/164) (3/226) içel Milletvekilli Nazmı Bas'ın yasama dokunulmazlığı (3/92) (3/139) (3/185) istanbul Milletvekili Cengiz Ozyalçın' in, yasama dokunulmazlığı. (3/176) istanbul MlillefcvekİIi Metin Türim'tta, yasama dokunulmazlığı. (3/167) izmir Milletvekili Adil Demir'in, yasamla dokunuhnazlığı. (3/94) (3/146) izmir Milletvekili Akın Simav'ın, yasamla dokunulmazlığı. (3/190) izmir Milletvekili AH Naili Erdem'İn -yasama dokunulmadığı. (3/125) izmir Milletvekili Coşkun Karagözoğhı'nıın yasama' dokunulmazlığı. (3/104) tamir MİUötJvdküi Kaya Bangisu'nım, yasama dökununtraziığı. (3/93) <3/2Û8) izmir MiHietvekili Mahmut Türkmen* oğlu*nun yasama dokunulmazlığı. (3/129) izmir MüfcatvekiK Süteyman Genc'in, yasama dokunulmazlığı. (3/192) izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un yasama, düfcunutmazhğı. (3/137) (3/165) (3/173) Kahramanmaraş. MitetMekili Oğuz S&* ğütki'oiin, yasama dokunulmazlığı. (3/103) (3/207) Kars Milletvekili AfbdüJkerim Doğru' nun, yasama dokunuhnazlığı, (3/148) Kocaeli Milletvekili tbrahbm Akdoğan' m yasama ddkunufanazhğı. (3/142) Konya Milletvekili Necmettin Erteakan'ın yasama dokununnazlığı. (3/143) (3/149) (3/151) <3/152) (3/157) <3/158) (3/162) (3/172) (3/200) (3/201) (3/202) (3/210) (3/221) Konya MHfctvefcili Tabir Büyükkörükçü'nüıı, yasama dokunulmazlığı. (3/222) Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığı. (3/100) (3/105) 0/110) (3/121) (3/175) Mardin Milletvekili Nurettin Yıimaz* in, yasama dokunulmazlığı. (3/184) Muğla Milletvekili Ahmet BuManü' mn, yasama dokunulmazüğı. (3/194) Muş Milletvekili Kasım Emre'oitt yasama dofcırnulmazüğj, (3/126) Nevşehir Mİlletvekfli Esat Kıratuoğiu' nun, -yasama dbfcunutaazlığı. (3/156)

13 13 Nig* MiHeftvekili Burtıan Ecemif'iıı, yasama dokunutaazlığı. (3/177) Nİğtfe MilteOvakiK Sadi SomuiKüoğfu' mm, yasama dokunulmazlığı. (3/153) Niğd* Mıfletvefcİu' Yıtaıaı Cemal Bor' un, yasama dokuauknazlığt. (3/183) Ordu Milletvekili Haindi Mağden'in, yasama dokunulmazlığı. (3/193) Ondu Milîö)weöi Kemal Şensoy'un yasama dökunulmaashğı. (3/115) Rize Milletvekili Yıfcnaz Balta'nın, yasama dokuradmazlığı. (3/237) Samsun Milletvdoih İbrahim Ethem Bagü'ttün, yasama dttkunıujnıazlığı. (3/178) Samsun MSteüVBkd'K Mustafa Dağıstanlı'mn, yasama dokunulmazlığı. (3/145) Sürt Miltettoekâlİ Âbdülkadk Kaya'nın, yasama dokunulmazlığı. (3/186) Siirt Miltetm&li Mehmet Nebil Oktay* m yasamla dokunulmazlığı. (3/120) (3/206) Sülrt Milletvekili Zeki ÇeMkertn, yasama dofcufflrtmazbğı. (3/228) Sivas MiBetvekHi Ali OÜıfbüz'ün yasama dokunulmazlığı. (3/169) Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan*» yasama dokunulmazlığı. (3/122) (3/127) (3/133) (3/188) Tokat MiüetveKHi Ali Kurt'uo yasama a^kuttutnaztiğt. (3/134) Tokat Milletvekili Cevat Atılgan'in yasama dokunutmazlığj. (3/130) Tokat Mffleovdcili Feyzulloh Değerli' nin, yasama dollcumıfenazhğh (3/91) Trabzon MUktVekÜi Ahmet Şener ite Giresun Milfefcvetni M. Kemal Çitesüz'in yasama dukunufenozuklan. (3/131) Traıbaon MiUstvekiK Önler Çakuroğtu' nun, yasama do&unuinazüğl (3/95) Tunceli MiMetvekift Ali Haydar Veziroğlu'nun yasamla dokunuknazbğı. (3/236) Urfa Milletvekili Odât Paydag'm, yasama dokunulmazlığı. (3/96) Urfa MiHetvekiIi Mehmet Aksoy'un yasama dttkunubnazlığı. (3/13'5) Urfa Makftvdtili Mehmet Celâl Bucak* in, yasama dokunulmazlığı. (3/220) Uşak Milletvekili Galip Çetinin, yasama dokunulmazlığı. (3/) Van M'iHetvefcfli Muslin Görenfaş'm, yasama dokunulmazlığı. (3/171) Yozgat Milletvekili Ah Fuat Eyüboğîu'nun yasama dokunulmazlığı. (3/209) Zonguldak Mi*le*vekiK Bülent Ecevit' in yasama dofcunulmaıdığığ. (3/M6) (3/H7) (3/123) (3/124) (3/128) (3/132) (3/136) (3/138) (3/159) (3/163) (3/168) (3/170) ZongukEak MiBetvektili Kemal Anadol* un yasama dokunulmazlığı. (3/124) (3/180) Zonguldak MiUeCvekıili Ömer Barutçu' nun, yasama dokunulmazlığı. (3/169) SOKULAR VE CEVAPLAR A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI Artvin MBUetvekÜIi Hasan Ekfir^i'din, anarjik; olaylara, İfttSMn. Başfbakaodafl sözlü soru. önergesi. (6/24) 40p, 546,560484,608,625, Artvin, MifletveklUi Hasan Efcipfli'ııfin, istanbul VftMne ilişldûı. Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/637) 617 Derttzli MÜletvekttli Mustafa, Gazalcı' njin, Hükümetlin Dajugtay karaları karşısındaki tutumuna, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/40) 180, (226,254,278,320 izmir MSletveklİli Zekıi Efeoğlu'nun, ibasın toplantısında yaptığı açıldarr^dara Öiş-

14 kin Başbakandan sözlü soru Önergesi. (6/25) ,608,625 Kocaeli Milletvekilli Kenan Aıkman'ın, lastifk; fabrikalarının hammadde MıaJaiUna, lilîşfcün Barbakandan sözllü som önergesi. (6/16) 181,226,254,278,320) Konya, Mifltetveklili Durmuş Ali Çalık' in., SeydSşebjir Alimunyurn teslislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesü. (6/12) 180,', 181:183 Enerji fve Tafljü Kaynaklar Bakamnaaıı Denizli Milletvekili Adman, Kesklim'in, Denizli Adıgüzeler Barajı 'inşaatına (îliskıin Enerjfi «ve Tabii Kaynaklar, Babanından sözlü soru Önergesi. (6/17) 350, 486,499 Gümrük ive Tekel Bakarandan Denizli MUİIletvektfli Adnan Keskinin, DenizM - Çivril - Karatedirler köyünde tütün üretünüriin yasajdanjmasın^ itüşkkı Gümrük ve Tekel Bakanından, sözlü soru önergemi. (6/18) 350), m6,m Kahramanımaras MÜletvekiK Hüseyin Doğafi'ın, tuz ihtiyacının karşılanması içün ajınan anâemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakamndan sözlü soru Önergesi. (6/14) Jl&Cj, 226,254,278, Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı' nın, 6 ydı Ege Bölgesli ekiicfi tüttük piyasasına ilişirin Gümrük ve Tekel Bakamımdan sözlü soru önergesi. (6/11) 180, 226,254,278,32C! tösleri* fiakanmdan Elâzığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, anarşik olayların önlenmesinde polis yerlime askerli birliklerini kullanılmasına; ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/32) Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoglu' nun, bazı ögrenıdi yurtlarının aranmasına, liilsklin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) Erzurum. Milletvekilli Nevzat Kösoglu' nun» yüksek dereceli 1 ibazı emniyet mensuplarının görevden, alınmasına, îlişlkin tçfişlerti Bakanından sözlü soru önergesi (6/33) Kahramanmaraş MifletvektiJi Mehmet Şerefoglu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi İl ve Iılçe binasına yapılan saldırıya lilişktin telisleri Bakanından sözlü soru önergesi, (6/ Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' nun,, polis dernekleri üyesi em,niyet görevlilerinin tayinlerime ilişkin; İçişim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/36) 617 İmar ve itrikân Balkamıridıtn Elâzığ Milletvekili Mehmet TaHir Şaşmaz'ın, Elâzığ - Palu İlçesi deprem felaketzedelerine (ilişklin, İmar ve iskân Bakamından sözlü soru önergesü. (6/1) 180, 226,253,277,320,355:356 Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından Kayseıtİ Milletvekili A. Garti, Âşık'm, Kayseri ili (köylerinin yol su ve elektrik sorunlarına ölıişklin Köy İşleri! ve Kooperatüfler Bakanından sözlü soru önergesi, (6/29) 520 Savap Milletvekili Azimet KÖylüoğlu' nun), Malatya, - Arguvam ilçesinde yapılan köprülerin, hizmete açılmayış nedenlerine ilişkin K öy İşleri ve Kooperatüfler Bakarandan sözlü soru önergesi. (6/28) 520 Stvas Milletvekilli Azimet KÖylüoğlu* nun, Sivas güne bağlı tüçe ve köy yollarının yapımına ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/27) 520 MaDye : İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, Türkiye Kızılay Dernejfine, yurt dışmdan gönderilen yardımlarını amaç dışı kullanıldığı iddiasına, ilişkin MalSye Balkanından sözlü soru önergesi. (6/19) 486, 498:499 Kayseri Mıilletvektili A. Gani Âşık'ın, Diyanet İşleri Bakanlığında, görevli iki müfettişe lifişkün Maliye Babanından sözlü soru önergesi. (6/22) 486 Sivas Mlİlletvekii Mahmut Özdemirtn, dövize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a, ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesü. (6/9) 18Q, 226,253,277,320 MM Eğitim Bakanından Antalya Mi&eifcvıefcİfli Ömer Buyrukçu' nun, Ankara EczacıMt Yüfcselk Okuüundia uygulanan basıaj sisteminin ıkaldırılhîasına itiş-

15 15 kin Miflli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/23) 4«6, izmir M-âlatvakafi Akın Simav'ın, tayin yoluyla ayrsan Öğretmen eşlere ilişkin MLÜİ EgSâm Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/20) 486 Niğde M'iüatvekıİİ Sadi Sormıncuoğuı' nun, iköğrettm müfeuuşltarsnitı durumuna ilişkin Müü EgMan Bakanından sözlü som önergesi. (6/34) 599 Sağkk ve Sosyal Yordun Bakanından Gaai&ntep M'iaöSvdkdıK Celâl Doğan* m, Gaziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Hastanesinin birleşlıiritoasi nedenleri ite sayki edütan doktorlara Öüşlkin. Sapık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi(6/15) 180: 181,226,254,278 Manisa MMetvekili Erfcin Topkaya'nın, najkâl ve afeunalanda partizanlık yapdkkgı idddajann& <i*îşkin Sağfak ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/21) 486, 499 Ticaret Bakanmdan İzmir MİMetvekaÜ Zeki Efeoğ*u*nun, BaklanJ* girişindeki tabloların kaldtndımıasma isşkin Ticaret Bakanımdan sözlü som önergesi. (6/26) 493, 584,608,625 Kayseri MrÜlatvekiK Mehmet Doğa»* m, görevden elman gedel müdürlere öiçicm Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/31) 567 Adalet Bakanından Kayseri MiBetveMi Mehmet Doğan' in, Kayserf Cezaevinde bulunan Mr hükümlüyle lügknı Adalet Bakanından yazık som önergesi. (7/189) 599 Tiabzon MiüetvefcM Lütfİ Gökteş'ın Atfatet Bakanağı Müsteşarın» Viskin DevW ve Adalet bakanlarından yazıla aoru önergesi. (7/171) 535,647 Adana. MıMetveMi î. Hakkı Öztorun* un, pamuktojbanftyaıfcınadlfiçjkiıt Başbakandan tsorusu ve -Dovfet BaSdanıı Mustafa Kılıç'ın yaz* cevabı. (7/92) 636:637 Afyoofca^aJaSar MâSetvekdti Mehmet Özuıtku'nun, Dünya, 'Bankası Uzmanı 'ile yaptığı görüşmeye Miskin Basfeakartdan yazılı soru önergesi, (7/168) 493 Ankara MBötvekliM Mustafa Başoglu' nun, feağış yoluyla ilaç Bağfcmmftiana üişkjin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/177) 515 Enüoean Milletvekili Uütfü Sahim'in, pancar «aiban tiya/tma üşkün Başbakandan sofusu ve Başbakan adıma Sanayi ve Teknoloji Bakam Orhan Alp'in, yaz* ceva** <7/iaC0 548: 549 Gaziantep MatetvefcİK Cengiz Gökçek' B\ YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI in, 1947 yılında Genelkurmay Başfcanağıadia verilen brafinge düşkün Başbakandan yaen& soru önergesi. (7/183) 536 Gaziantep MıiBetvefciJi Ekrem Çetm'in, Küfe ilçesi giriş ve çıkışında yaprian aramalara ilişkin Başbakandan Borusu ve tçişteri Bakam Korkut Özal*ın yazılı cevabı. (7/147) 185: 187 İçel Mifletvekftii Süleyman Şimşek'in, Hac konusunda Hükümetin tutumuna iffişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına, Devfet Bakanı Mustafa Kuiç'ın yazılı cevaıbı. (7/122) 512:513 İçel M<İUeıtvekâlİ Ve YAnz'ın, Akdeniz Gütme FöJbrİkasmm çevre sağlığına zararlı durüirmmın gideritoöaine ilişkin Barakandan «orucu Ve Başbakan <athn& Devlet Baklanı Mustafa Kıtoç'ın yaz* cevaıbı. (7/135) 513: 514 tsfcaabuî Mületveküi Çağteyan ESge'nıİn, SürtMilbaok faibrifealanntsaıkıi greve iliişmn Başbakandan sorusu ve Başbakan adlınla Sanayi ve Tekaotoj* Bakanı Oğuzhan ASörork'ün yazım cevalbt. <7/56) 281: 283 Jstanbuî MÜİetvefcil İhsan Toksan 1 (im, bir sanatçıya îüşldin Başbakandan vazıh doru önergesi. (7/181) 535

16 16 istanbul Mi&tvefcfli Turan Koçaİ'ın, anorak olaylara üijtcia 'Başbakandan &>rubu ve Başbakan adına İçileni Btafcanı İrfan özaıydmlıı'ikn yazdı cevabı. (7/25) 50(2:503 istanbul Mıifctvökiiü ibran Koçaİ'ın, anarşik olayların sorumlusu olduğu iddia edilen kuruluşlara üşsdin Başbakandan yazıü so>nu önargesû. (7/179) 535 İstanbul MilÛatVekft Turan Koçaİ'ın, kunuıfaydakifoonusnıasınaiüşfcin Başbakandan yazık soru önergesi. (7/182) 536 Isaanbul MiÜfctvekÜ Tutan Koçaİ'ın, TRT Kurumunun dini Türk müziği <yatvınla> nna ifişkin Başbakandan vazıh soru ömengeldi. (7/167) 493 İzmir MÜbtvekili Alev Coşkun, Türkliye Kızılay Demeğine yurt dışından gönderilen yafldbötorrat airiaç cbşr kullanıldığı ifcsdia- «ıns iffişkm Başbakana yöraettttgl yazılı soru önergerfni tarihimde geri afiııtş- <ur. (7/35) 350 Kayseri Mabtvıefciili A, Gani Ajık'ın, Bor Kemerhisar Ağa Camii «namma ilişkin Başbakandan aofutsu ve Devlet Baklam LUtfi Dogan'ın yasak çevart*. (7/137) 645:646 Kayseri MiBetvefcHi A. Gani Aşik'ın, DSyandt İşleri ItaşkanİJındla görev]* udi müfiet- *işo il^kân Barbatan v«maliye Bakanllanınıdan sorusu ve Devlet Bakam Ltitfi Dogan'ın yazdı cevabı. (7/146) 646 Kayseri MütetveküH A, Gani Âsrit'ın, yurt dışına gönderilen dîn görevlilerine ilişkin Başbakan ve Çalışma Baklanından sorusu ve Çalışma Bakanı Bahir Ertsoy'un yaaıil cevabı. (7/145) 376 Kocaeli MiHetveküli İbrahim Afkdoğan'ın, resmi 'Kan aîamıaiyan yay» organiarmia iruiirkni gazete kâgfdi verifmıesîöe İlişkin B&şbak&nıdan sorusu ve Devlet Balkanı MuHtafa Kıtoç'ın yazıl oevaıbk (7/123) 645 Konya M<Uetvek» M. Yüce* Akroa*- ntn, pancar üretioi&iınin scmjnfemoa itiştin Başbakandan ISKHUISU ve Başbakan aldtna Devlet Bakam Mustafa Kıfeç'm yazdı cevabı. (7/88) 51 Ete 511 Nevşehir Mffltettvekiti Yaşam Kemal Yük- «aktî'nin, patates ürününe İüşkm Başbakandan «orusıu ve Başbakan atfına Devtat Bakara Musfeafa Kıİ*ç*<m yaah cevabı. (7/109) 511:512 Ordu MMtetVcfciJi Etttuğrul Günıay'ın, Avrupa Güveniigi ve îsbaüği Hekkıfci Konferansı Sonuç tbdtefâskıe IKşfcin Başbafcandlan «raruısu ve Barbakan adına Dışişleri Bakam İhsan Saıbri Çapayang^Mi yasalı cevabı. (7/86) 183: 184 Ordu M'EDeUvelIdifî Temel Ateşin, Ünye EîrtdtMri Möstek lisesinden bir öğrenciye işkence yapddıfeı idüteına iüşkin Başbakandan yazdı somu önergesi. (7/163) 123, 611 :*12 Sivas MüldtvefciM Azimet Köyluogkı* nun, er öğreünenfflk hiakkından yaıadauanmyan ilkokul öğretmenüerine il'işkaı Başbakandan sorusu ve MiHi Eğütkn Bakanı Ntecdst Uğur'un yazılı cevabı. (7/78) 562 Sivas Miltatvekili, ABİmet KöyİMioğlIu' nun, memur ve işçi' tayin ve nakillerine ilişkin Başbakandan soru önergesi. (7/158) * Sivas MıiHetvekih' Azritnet KöylüoğJu' mm, TCDD #e MESS lişyentenkıtde çaâşan işçilerin sosyal haklarına ûlişksn Başbakandan sotuısu ve Başbakan adtna Devlet Bakamı Mustafa Kntıç'ın yaralı cevabı. (7/136) 514:515 Trabzon MatetMefciM Rahmi Kumaş'ırı, çimentoya uygulanan «vergi iadesi» ve Goftaş GkrKioto Fabriteasam ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa KıUç'ııı yazıt cevabı. (7/99) 638:644 Yozgat Mfctvefcüîi Mevtti* Güngör Erdinç'in, pancar tafaan fiyattına Silkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Tekotoji Bakanı Orhan Alp'in yaz* cevabı. (7/77) 547 Yozg&ıt Milletvekili Veli Zeren'in, gübre sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı MıMâfa Kılıç'ın yazılı ctevabı. (7/98) 637:638 Çabşnta Bakanından Ankara MHetvdcilIt Mustafa Başoğlu' nun, işyeri kreş ve çocuk emzirme odaharuıa iişkin Çalışma Bafcamndan yazılı soru önergesi. (7/178) 535 Kayseri MİEetvektli A. Ganî Âsik'ın, yurt dışına gönoerjkn dk görevüerid Üşkiıı Başbakandan ve Çalışma Bakamından sorusu

17 ve Çalışma Bakanı Bahir Brsoy'un yazıû cevabı. (7/145) 376 Devlet Bakanlarında» Aklama Miöetvdfcüd İ. Hakkı öztorun' un, pamuk taban fiyatına Miskin Başbakandan sorusu ve Devlet Balkanı Mustafa Kıhç'ın yaalı cevabı. (7/92) 636:637 Hatay Milletvekili Ati Yılmaz'ın Matezya'da yaprian uluslararası Kur*anı Kerim okuma yarışmasına fcatılmayıpmızın medan,>terine Haşirin sorusu ve Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'ndn yazılı cevabı. (7/73) 102:103 İçel Milletvekili Süteyman Şjmşeâc'kı, Hac konusunda Hükümetin tutuımiınıa ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakam Mustafa Kdaç'ın yazılı cevabı. (7/122) 512: içel MİMvdûiÜ Veli Yıldız'ım, Akdeniz Gübre l^britkasımn çevife sagkğın^ ' d\ııromıırıiun giderilîmıasine ülşfcîn Başbakandan aorusu ve Başbakan âdına Dsviat Bakam Mustafa Kriıç'm yazıh cevabı. (7/135) 513:514 Kayseri M'iUelfcvek'üli A. Gani Âşık "m, Bor - Kemerfaİsar Ağa Camtü (imamına ÜBşkin Başbakandan tsorusu ve Devlet Balkanı Liîtfi Doğan'ın yazılı cevaıbı. (7/137) 645:646 Kayseri Müle'tvefciülıi A. Gaai Âşık'ıa, Diyanet İşleri 'BaşkandUğıınıda görevli iki müfatttişe ilişkin Başbakan, ve Maliye Bakarlarından sorusu ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın yaratı cevabı. (7/146) 646 Kocaleli Mttetvdbili tbrahito AJkdoğan'm, resmi Man atomayan yayın organlarına indirimli gazete kâğıdı verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Kdıe'm yazılı cevaıbı. (7/123) 645 Konya, MMervekiK M. Yüce} Akıncı' M, pancar ûrelioiıstain sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı-Mustafa Krfıç'ın yazdi cevabı. (7/88) 510: 511 Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemâl Yüksektö'nin, patates üriimine itişkm Başbakandan sorusu ve Başbakan odma Devlet Bakanı Mustafa Kıibç'ı yazılı cevabı. (7/109) 511:512 Rize MiHetvektli tzzdt AkçaTın, tayaı edilen dtin gorevmerine ilişkin ısorusu ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın yazdı cevabı. (7/121) 254: 255 Sivas Mükttvddü Azimet Köylüöglu' nun, TCDD Üe MESS (işyerlerinde çalışan işçilerin sosyal haklarınla ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adma Devlet Bakanı Mustafa Krfıç'm yazuh cevaıbı. (7/136) 514:515 Trabzon MdiltetvekiK Ahmet Şener, Trabzon îskenderpaşa camii imamına üişkm Devlet Bakanma yönelttiği yazılı soru Önergesini 10. 1, 8 tarihinde geri almıştır. (7/143) 351 Trabzon MÜSetvakas Lütfü Çökltaş'ım, Adalet Bakanlığı Müsteşarına İlişkin Devlet ve Adalet Bakamlarından sorusu ve Aıdiatet Bakanı Mehmet Çan'ın yazılı cevabı. (7/171) 535, 647 Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ım, çimentoya uygulanan «vergi ladesi» ve Göttaş Çimento Fabrikasma ijişkicn Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Kıkç'ın yazir lı cevabı. (7/99) 638:644 Yozgat Milletvekili Veli Zeren'i», gübre sorununa ilişkin Başbakandan SOOBU ve Devtet Bakam Mustafa Kıfeç'ın yazıtt cevaıbı. (7/98) 637:638 Ofisleri Bakanından Ordu MÎMetvak'ili Ertuğrul Güna,y'aı, Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Helsinki Kon» fedana Sonuç Belgesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı ÇaglayangMn 'yazıl»'cevabı (7/86) 183: 184 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından Kastamonu M'iSstvekffli Saıbrti Ttğh'mn, T.K.l. Kastamonu - Azdavay İlçesindeki ocakta meydana gelen grizu parttaımaaına 'ilişkin soru ve Enerji ve Tabii Kiaynıaklar Bakanı Kâmran înan'ın yazılı cevabı. (7/55) 34:37 Zonguldak MiMletvekiK Avni Gürsay' un, Ereğli Kömür İstetmelerinde geçici alarak görevden uzaklaştırılan mühendislere ibşkm sorusu ve Enerji ve Tabii Kaymaklar Bakam Kâmran Înan'ın yazıh cevabı. (7/156) 165:167

18 Gıda - Taran ve HayvanaHt Bakanından İçel M'ilâtvefciM A. Haydar Eyüboğhı' mm, zirai mücadele ilaçlarının butunmaıyısroa ilbşbin «oruısu ve Gıda Tarım ve Hayvatncıiık Balkanı Feöim Aflafc'ın yazıtı cevabı. (7/90) 204: 205 Kam Mttatvakil Etoğau Ajıasib'n'm, İğdır ve Aralık Üçeteni pamuk üreticisinin durumuna ilişkin Gıda - Tanın ve Haıyvatncıbk ve Ticaret babanlarından yazdı sorutsu ve Gıda - Tanıtı ve HayvancııMc Bakanı Feham Adak'm yazıla cevafljl (7/151) 40:41, 164:165 Tokat MttDeftvefcİİ Ömer Dödeoğfcı'nuın, et fcornıbkıalan üte hayvan saysuıa diskin Gıda - Taran ve Hayvancılık Bakaramdan yazılı soru Önergesi. (1/169) 535 GSnatik ve Tekel Bakanından İstanbul M'MUetvekütt Turan KocaTm, çay üreticilerinin paraûarının ödenmediği üdkîiastna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Balkanı Tuncay Mataracı'nın yazıu cevabı, (7/26) 398:399 Riize MÜttetveküıi izzet AkcaTın, Çay Kuıia âitişttcin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MaîBaıtacı'nm yazılı cevabı. (7/58) 399: 404 Sivas MilletveSciE Ali GüPbüz'ün, sigara kaçakçılığına flitisin Gümrük ve Tekel Bakatunıdan yaz* «mu önergesi. (7/180) 535 İçişleri Bakanından Ankara Miffleıtvekilİ Mustafa 'Başogkı' ram, anarşik ofaıylaıra lliştein içişleri Bakanından yazın soru önergesi. (7/176) 535 Çaoâkfcate MiMötvefcü Osman Orfaan Çameri'nin, Çanakkale Valisine ilişkin töiştetıi Balkanmdian yazın soru önergesi. (7/160) 3,229; 230 Çorum MlÜteıCvıetotlİ Mehmet Irtnak'ım, Emniyet Teşkilatında yapılan tayin ve «akülere ülişkin içişleri Bakanından yazılı soru Önergesi. (7/187) 599 Çorum MaatvddK Mehmet Irmak'im, Siverekte, ökkirüfcn -iki polis mamurunla ilişkin içişleri Bakanından yazılı BOTU önergesi:. (7/174) 535 Denizli Miıftetvakâıi Artman Keskin, anarşik olaylara ilişkin İçtişlent Bakanına yönemği' yazılı sora önergesini tarihıindıe geri akmıştır. 1 (7/ _ 18- Gasâanıcep Mjffletvek&li Etoem -ÇeHrin'ün, Kils İlçesi giriş ve çakışımda yapılan aramalara 1 öişkiıt Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Korfcutt ÖzaU'ın yazdı cevabı. (7/147) 185:187 istanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, istanbul - Çalüalca tbçeei Emniiyet görevlisine ifâjkin içişleri 'Bakamından yazalı soru ömengösi, (7/161) 3450t 552 istanbul Milletvekili ihsan Toksan'nın, tstanibul Emniyet Afaayiş Şubesi Müdür Yardhmctsanan başka göreve atanma&ıoa ilişkin Iç- isteri Bakanından yazılı som önergesi (7/188) 599 Kahramanmaraş MdlbtvddM Hüseyin Doğan'ın, Kahramanmaraş'a meydana gelen olaysarın f atterine «üşkün sorusu ve içişleri Bakam Korkut Ozal'm yazık cevabı. (7/118) 9-1:93 Kai&aımıomu Milletvekili Sabri Tığiı'nın, Ştker FabU&aîarı Genel Müdürlüğü önünde meydana gelen «faylara ve sorumlularına öişkftn sorusu ve IçİşSeri Bakanı Korkut Özat ve Sanayi ve Teknoloji Bakam Oguznan ABiKürk' ün, -yazılı cevabı. (7/53) 89:90 Kocaeli MülatrveHK Kenan Afctnuan'ıin, izmit Beteliyesine ait arsanın bir kooperatife devrine ilişkin Içişterj Balkanıtıdian yazılı soru önergesi (7/157) 3,405: 406 Konya Miifettveküi ihsan Kabadayı' nın, TÖB - -DER Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin Moskova seyahaıtiııe ilişkin sorusu ve İçişleri Baklanı Korkut özal'ın yazılı cevabı. (7/13) 88:89 Manisa Mafetvekil 'Erkin Topkayatnoın, Manisa - Gördes -ukdesinde meydana gelesi olaylara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Korkut özal'm yazıa. cevabı. (7/133) 93:94 Ordu Milletvekili Temel Aiteş'İn, Ünye Endüstri : Meslek Lisedindıen bir öğrenciye işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 1 sorusu ve Başbafcaln^adina İçişleri Bakam İrfan! özaydmlt'nrn yazdı devaıbt. (7/163) 611:612 Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı' nın, bazı otobüs istetmelerine ilişkin tçîşteri Bakanımdan yazıliı soru Önergesi. (7/190) 599

19 _1J>_ Sivas MiüdtvefciK Azimet Koyl, üoğju, nun, yasa d^t aramalar yapıldığına dlişfein sorusu ve İçişleri Balkanı Korkut 0x31*111 yazdı cevabı. (7/125)' 163:164 Toka* MilffleltvelkM Ömer Dedeoğlü'nun, Tokat Töb - Der Lokaline paltfayıcı madde. atanlara ifişkkı sorusu ve İçişteki Balkanı Korkut ÖzaTın yazdı cevabı. (7/104). 91 TraJbzon Molatvekiılli Afomet Şener'in, ısuç isteyen vatandaşlara karşı polisin tutumu* na ilişkin sorusu ve îçişkri Bakam Korkut Özafıa yazsh cevabı. (7/83) 37:38 İmar ve tskân Bakanından femir Mâfeıtvetoili Necoar TürkeaU'ın, İzmir'de toprak kaymasından zarar gören va^ tandaşlara ilişkin sorusu ve İmar ve İskân B&- K-anı Ahmet Karaaslan'ın >yazi!iı cevabı. <7/154) 405, 549:550 Ordu Mıfflletvıdkitö Temel Ateş'Sn, ktoraut fcjratara üe sosyal konutların dağılun şeküme Iftskin sorusu ve İmaır ve İskân Bakam M, Recaıi Kutan'ın yazıiı cevabı. (7/76) 103:105 Sivas MiltetvefcBi Alt Gürtoüz'ün, kira, mesken ve araa sorud*anaa ıfl&şkin sorusu ve imar ve iskân Bakanı M. Recat Kutan'ın yazılı cevabı, (7/28) 34 Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından Kocaeli MiBetvekili İbrahim Topuz'un, tank - Maşukfye - Kelfcepe yokunun onanknasına iüşkin Köy isteri ve Kooperatifler Bakamndan yazık sora önergesi, (7/191) 599 Kttitttr Bakanından Bolu Miılfetvtkili Halûk Karaibörklü' nün, «Halk» sözcüğünün yorumuna ilisfcm sorusu ve Küttür Bakam Avni Akyöl'mı yazık cevabı. (7/66) 100i:10t2 Tokat MıiîtelrvelciK Faruk Demârtola'nıfn, sansürün kaldırâacağı hakkındaki 'beyanına 'ilişkin Kültür Bakanından yaz* som önergesi. (7/173) 535 MaUve Bakaonriotı Ankara MiöetvefcÜ Teoman Köprülü- Şerlin, Tuıfc Lisanının değerinân düşjürüknesân» İtesjfcm sorusu ve Maliye Bakamı Cihalt Bit gehtaıı'ın yaz* cevabı. (7/107) 162:163 tzmir MâHetveM Kaya Bengisu'mm, İzmir BMC Faibrikasınû âisjkîn sorusu ve Mafeye Bakanı Ziya MüezztooğlU'nun yazılı cevabı. (7/126) 320:341 tzmir M-lletvakâLi Neccar Türkcan'ıa, muhtar maaşlarının ödenmayi& nedenlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Cinai Bügeban* m yazıi cevabı. (7/152) 229 Kayseri M'ffiletvekiM A. Gani AşâVın, Dfiyantett İsleri Başkautoğmda. görevli ıjfci müfjat- Ifişje ifişkin Başbakan Ve Maliye BakantaeıirıdaK sorusu ve Devlet Bakanı Lülfcfii Doğan'ın yazıü cevabı. (7/146) 646 Samsun Mütetvdkü tlyas Kıfcç'ın, 42 sar yılı Kanuna göre Ordudan EmekK otautarın özkik haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazıl, soru öergasi. (7/166) 386 Sivas MHetvekdi Mahmut ÖzdemEr, demir stoku beyaımanııeterıine ilişkin Maliye Bakanına yönelttiği yazık soru önergesini (aıüninıde geni afcmştff. (7/94) 351 Sivas MÜetvektt Mahmut özdemir, Vergi Uzlaşma komisyonlarının işlemterine ilişkin Maliye Bakanına yönehtiği yazıh soru Önergesitti 12,1. 8 tarihinde geri almıştır. (7/54) 351 MM Eğitim Bakanından Aîyonkarahîsar MSHıetvefcüS temadi Akın'ın, AfyotikarahİBar Milli Eğitim Müdürüne iûişkin sorusu ve Mifi Eğitim Bakam Nahiıt Menteşe'nin yazık cevabı. (7/111) 184:185 Baökesîr M'flktveküS Necati Cebe'nÛn, 6-8 öğnetim yutarında eğitim enstitülerine alınan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/172) 535 fcüanfoulmflfetıveksm Recep özerin, tarihî tafokriana akuhanc&n kaudtolmasmia i%- ikin M S Eğitim Bak'amndaıı yazılı soru önergesi (7/185) 567 Kahramanmaraş MiHetvefcüİ Hüseyin Doğan, Eğicim Enstitüleri giriş sınavîanna Üşkin MilM Eğitim Bakanına yönetttiği yazılı soru önergesini teribünde geri af mistir. <7/140). 567 Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Doğan, Kahramanmaraş Çoksun Lise Müdürüne «ilişkin MilK Eğitim Bafcamtıa yönelttiği yazık soru önergesini tarihinde geri ataıstır. (7/144) 567

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M.

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M. D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: 11 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 77 67 nci Birleşim 8 Mart 2005 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 11 II. - GELEN KÂĞITLAR 13 III. - YOKLAMA 26 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

T. B. M. M. CİLT: 16

T. B. M. M. CİLT: 16 TOPLANTI ; 16 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 16 10. 11.1976 tarihli 1 nci Birleşimden 18.4.1977 tarihli 7 noi Birleşime kadar 1976 1977 T. B. M. M. Basımevi Fihrist ÇEŞİTLİ İŞLER Atatürk'ün ölümünün

Detaylı

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2 DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2.M DERGISI 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 252 H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 259 A) GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 58 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 43'üncü Birleşim 5 Ocak 2010 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge

Detaylı

48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı

48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 23 YASAMA YILI: 2 48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı @ İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 16 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 78'inci Birleşim 18 Mart 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 546 II. - GELEN KAĞITLAR 547 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 61 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 19 Ekim 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı

111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 47 YASAMA YILI: 3 TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 O B"f'7,, UTANA a 53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 TOPLANTI : 18 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 23.10.1979 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I, BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 989 II. GELEN KÂĞITLAR 989:992 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 80 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 12 Nisan 2005 Sah I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3.M, O DERGISI 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

DONEM: 21 YASAMA YILI: 2. 1 inci Birleşim İÇİNDEKİLER

DONEM: 21 YASAMA YILI: 2. 1 inci Birleşim İÇİNDEKİLER DONEM: 21 YASAMA YILI: 2 TUTANAK I 1 inci Birleşim I. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. - Kütahya Milletvekili Kadir Görmez ve Bolu Milletvekili

Detaylı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 68 31 inci Birleşim 13 Aralık 2004 Pazartesi I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ D ö N E M s 17 C t L T : 24 YASAMA YILI ı 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ ı>m

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 44'üncü Birleşim 2 Ocak 2008 Çarşamba

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 44'üncü Birleşim 2 Ocak 2008 Çarşamba DÖNEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 44'üncü Birleşim 2 Ocak 2008 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 162 II. - GELEN KÂĞITLAR 164 III. - YOKLAMA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 41 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 59 uncu Birleşim 30 Ocak 2013 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer

Detaylı

57 nci Birleşim 4.6.1996 Salı İÇİNDEKİLER

57 nci Birleşim 4.6.1996 Salı İÇİNDEKİLER DONEM; 20 CİLT : 6 YASAMA YILI :1.M. e DERGISI 57 nci Birleşim 4.6.1996 Salı İÇİNDEKİLER Sayfo I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 199 II. - GELEN KAĞITLAR 200 III. - YOKLAMA 205 IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER DÖNEM: 21 CILT: 65 YASAMA YıLı: 3 To B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 112 nci Birleşim 5. 6. 2001 Sah L - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IÇINDEKILER IV. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 91 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 57 nci Birleşim 2 Şubat 2011 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 65 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 23 üncü Birleşim 30 Kasım 2004 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 219 II. - GELEN KÂĞITLAR 221 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9 uncu Birleşim 16 Ekim 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan

Detaylı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 56 YASAMA YILI: 3 O: 68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı >Q< İÇİNDEKİLER Spyft I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 463 II. - GELEN KÂĞITLAR 463 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 467,478,489

Detaylı