DÖNEM;5 TOPLANTI:! CİLT: tarihli 83 nctt Birleşimden 1<, 2, tarilıh 107 nd Birteainae kadar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM;5 TOPLANTI:! CİLT: 2. 28. 12. 1977 tarihli 83 nctt Birleşimden 1<, 2,- 1978 tarilıh 107 nd Birteainae kadar."

Transkript

1 DÖNEM;5 TOPLANTI:! MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: tarihli 83 nctt Birleşimden 1<, 2,- 8 tarilıh 107 nd Birteainae kadar 8 T* fi* lvau llfa

2

3 Fihrist BAKANLAR KURULU S«yft Bakanlar Kumlunun istifa ettiğine ve yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devamına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/81) 124 Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili İçin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'İn görevlendirildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/82) 124 Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 103 ncu ve. İçtİzüğün 105 nci maddesi uyarınca güven oylaması 318:319 Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi. 288:308,308:315 Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının okunması. 259:277 Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 ndi maddeleri uyannca verilen Gensorunun Genel Kurulun tarihli 84 ncü Birleşiminde yapılan görüşmeleri sırasında verilen güvensizlik ve güven istemi önergelerinin oylanması; 01/1), (4/5; 4/6) 96:98,117:120 Devlet Bakanlığı sayısının 10'a çıkarılarak, 3'ünün Başbakan Yardımcılığı ile görevlendirilmesine ve İşletmeler Bakanlığı ile Yerel Yönetim Bakanlığı adıyla 2 bakanlık kurulmasına ve Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında kurulan Bakanlar Kurulu listesinde yer alan bakanların atandıklarına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/204) 200:202 Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Mehmet Yüceler'e Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/229) 497 Görev ile yurt dışına gidecek olan imar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'a Devlet Bakanı Enver Akova'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/231) 497 Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür Bakam Ahmet Taner Kışlah'ya Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/230) 497 Görev ile yurt dışına gidecek olan Yerel Yönetim Bakam Mahmut özdemir'e Köy İşleri ve Kooperatifler Bakam Ali Topuz*un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/232) 497 ÇEŞITLI ISLER Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesinde boşalan asıl ve yedek üyeliklere siyasi parti gruplarınca gösterilen adaylara dair liste. (5/1) 393 İsviçre Parlamentosundan bir heyetin Türkiye'ye daveti hakkında Başkanlık yazısı,. (5/3) 546 Kıbrıs Türk Federe Devletinin kuruluşunun 3 ncü yıldönümü münasebetiyle Türki- ye Büyük Millet Meclisinden oluşturulacak bir heyetin, Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclis Başkanıma davetine İcabet etmesi hakkında Başkanlık yazısı ve heyete katılan üyelere dair Üste, (5/4) 62$ Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Komisyonu için siyasi parti gruplarınca gösterilen adaylara dair liste. (5/2) 545:546

4 4 DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin (2/496, 2/495) (S. Sayısı : 4) görüşülmesine dair Danışma Kurulu Önerisi. 8 mali yılı bütçe kanunu tasarısının Genel Kurulda görüşülme gün ve saatlerine 500 ve konuşma sürelerine dair Danışma Kurulu Önerisi. 605:606 8/1 ve 8/2 esas numaralı genel görüşmelerin özel gündemde yer alarak Çarşamba günkü birleşimde yapılmasına dair Danışma Kurulu Önerisi. 361 GECEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR Kütahya, Milletvekili İlhan Ertoy'un, 26 Ocak 8 günlü»8 nci Birleşimde, Başkanlığa hitaben yaptığı bir konuşmanın tutanağa yanlış geçmesi nedeniyle geçen tutanak hakkında konuşması, 494:495 GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ Afyonkarahisaır Milletvekili İsmail Akın ve 9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeten uyannca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/1) 138:148,412: 413,458:485 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 arkadaşının, basın mensuplarına yapılan saldırılar konusunda Anayasanın 88 ne!, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/2) 200,202:203,225:226, 247:253,413,431 İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 9 arkadaşının, yeni kurulan bakanlıklar konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/3) 350,351:352,364:375,395:396 GENSORU ÖNERGELERİ Cumhuriyet Halk Partisi Gnıpu adına Grup Basteutvekilleri Ankara Milletvekili Altan övmen ile Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaTın, içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engellediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği kutulardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demire! başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (H/1) 49:74

5 _5 KANUNLAR No, Cilt 21» tarihli ws 828 sayılı Kanun ula 27. 3, 9 ıtarihal, 1137 sayılı Kanunun 36 acı mıikiclealini Akareti v* yüriiriuk «ÜMttüııi uzatan tamh- K, 1648 saydı Kanunun yürtirftjflc sürestnm uzatılmasına dair Kanun ,,7:11,30,42: sayı* Kanunun 15 nci maddesinin (A) beadâıiıtı değigtijattnasi ve bu maddeye (E) bendinin eifenmesi hakffcıoda Kanun : : 46 '. 194: 1» :489 No. Cilt 2JM Emine Lale Ctaafoğtu'mm kaçakçıia nedeniyle çarptınadığı cezanın bütün hu- Jtufct ödtseefeııi ıue affına dair Kanun : :611 2İ «aarjh v«648 «ayılı Siyasi Partiler Kanununun İM ara nradaawnin de&lştirittesi ve bu Kamına bir de geçiri madde tftfentnimi haidunda. Kanun ,50050)0: : :632 KARARLAR 653 DoftuiÖerindeınefydanaffBJeodeprtJttferin ortaya ç*«tiığı «taınfarı vw vataodaştamn dufunoınu saptamak aıriaolyla bir MtoeS* Aira^bmuin KMnfcynau fcu- «Uslan Yurt *ftşu**a çaüişab işçîlerbı sosyal w dumuomsc tonıalanfli «aptemafc amacıyla bir Mtactis Arajönna» Kgtnieyooü taı- 655 Batanlar Kurutunun düşürüjtfiijfüke Üjkin 2 96:98,1 656 W>ıaa«ıtIşl^âBjrtt!ünütt yöneteni lçoouaralda tok MecVk Arajtaroası KcMnit- VM3U İBIlBtfcl l WffTtt t frj'gfcm MEYAK konutunda bir Meciic Ara*- tamuhsı Komisyonu kundauu» üiçtom 12: 27 27: 33 49: 74 17: : İçişten BaUtanJjgınca hizmet binalarının MlmMtfcnmatHDda yotaröuk yapıldığı Jddjaiannı saptamak aımcıyta bir Mtcis Artaştınnası KotTûsyonu fcurutoasıaâ tt«ks«2 659 Bor tuzlan konutunda üdke «Oumomi- 4İae y«wtı tttjbjfttrt sapttafflafc amaayia bir M*clîı Araştamam Konusyonu kuııünftunu ÜJgtctfi Karaborsa satış yapan demir ve çimento bayfteniim saptamak amacıyla bir Meclis Araşttnnast Komisyonu kurulmasına ÛUşkin Süt ikttkmmi koruyucu ve hayvancığı seüşbirkti «odfeiriert saptamak «maoyla tir Metitit At«4t»uww Komisyonu tayfama» iüölün 2-131: : : : 347

6 _«No, Cüt 662 Batamlaır Kuruluna. Güven Oyfeması hakkında 2 259: : :319,342: Türik taıriiıimadaıkıi yapısal bozuktorla- rı v» verimi artış mm sağlanması işin gerekti önilenıfem öartfaırnafc amacıyla bir No, Cilt Meclis AraştmruasL Kjornisyomu. kurutmasına üftşlkin ; Balı ve featıcılığui sorumtarmuı sapta- mak tamactyla bir Meclis Araşttrmasj Komisyonu kurtılmasma 'ilişkin : 584 MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumİ ve 9 arkadaşının, Bor tuzları konusunda ülke ekonomisine yararlı tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/12) 148:155,174:180 Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 arkadaşının, süt üreticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeü, (10/15) 171,173:174,225,236:247 Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 arkadaşının, karaborsa satış yapan demir ve çimento bayilerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/14) 171,172:173,210:225 Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 arkadaşının, göz altına alınan bazı kişilere işkence yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 617,623:624 Elazığ Milletvekili Faik Öztürk ve 10 arkadaşının, doğu illerinde meydana gelen depremlerin ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/6) 12 Eskişehir Milletvekili ismail özen ve 10 arkadaşının, Türk tanmındaki yapısal bozuklukları ve verim artışının sağlanması için gerekli önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 350,352:354,396:397:431:450 Kayseri Milletvekili Gani Aşık ve 9 arkadaşının, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik sorunlarını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7) 27:30,30:33 Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 arkadaşının, halı ve halıcılığın sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/17) 536,543:544,559, 571:584 Konya Milletvekili Faruk Sükân ve 9 arkadaşının, içişleri Bakanlığınca hizmet binalarının satınalınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 131: 138 Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arkadaşının MEYAK konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/10) 125:131 Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 arkadaşının. Diyanet İşleri örgütünün yönetimi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) 74:88,125

7 Van Milletvekili İhsan Bedktenoğlu ve 9 arkadaşının, Van İlinde deprem felaketine uğrayan vatandaşların durumunu saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.. (10/13) 3,7,12:27 ÖNERGELER Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, MUIi Savunma Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/31) 394 Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, MUU Savunma Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. (4/23) 354 Ankara Milletvekili Erol Saraçoğlu'nun Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/10) 204 Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız'ın, 2/161 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair Önergesi. (4/70) 604 Ankara Milletvekili H Semih Eryıldız'ın, 2/159 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair Önergesi. (4/71) 604 Ankara Milletvekili Necati Oültekin'İn, 10/1 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/61) 559 Aydın Milletvekili Muharrem Sökeli'nin. Adalet Komisyonundan istila ettiğine dair önergesi. (4/28) 362 Balıkesir Milletvekili. Necati Cebe'nİn, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/34) yılı Programının yapılması için J Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkınov ki kanun tasarısının gündeme aliflaraflc öncelikle görüşülmesine dair Plan Komisyonu Başkanlığı önergesi (1/88, 4/69) 608 Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'm, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/68) 604 Botu Milletvekili Haluk Karabörklü'nün, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/37) 394 Çanakkale Milletvekili İrfan Binay'ın 10/3 ons numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/46) 457 Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri'nin, Milli Savunma Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi. (4/29) 362 Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair Önergesi (4/51) 497:498 İstanbul Milletvekili Yalçın Gursel'in, Sayı;tay Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/53) 498 İzmir Milletvekili Ahmet Taner Kıslaiı'nın, Milli Eğitim Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi. (4/27) 361 İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/67) 606 İzmir Milletvekili Ferhat Aslantaş'm Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/11) 204 Kars MİHetvekHi AbdiHkerİm Doğru' nun, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/15) 235 Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Anayasa Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. (4/42) 412 Kars Milletvekili Kemal Güven'in, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/64) 570 Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, (Z/435) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. (4/41) 395 Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/36) 394 Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan'ın, 2/485 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. (4/69) 604 Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, İ/254 numaralı kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. (4/2) 7

8 _ «_ Kırklareli Milletvekili Gündüz Onat'ın, içişleri Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi. (4/30) Konya Milletvekili M. Yücel Akıncı' nın, Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/33) Konya Milletvekili Şener Battalın, 2/205 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. (4/62) Konya MİHetvekili Şener BattaFın, «Vakıf arazilerindeki gecekondulara tapu verilebilmesi İçin 2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi» ni geri aldığına dair önergesi. (2/259, 4/55) Mardin Milletvekili A. Kadir Tİmurağaoğlunun, Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/7) Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' nın, Milli Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/4) Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemal Yüksekli'nin* Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerisi. (4/32) Sur*» Ordu Milletvekili Ertuğrul GÜnay'ın, 10/1 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden tekilliğine dair önergesi. (4/59) Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair Önergesi. (4/38) Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, Plan Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/52) Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/8) Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğtu' nun, 6/27 ve 6/28 esas numaralı sözlü soru önergelerini geri aldığına dair Önergesi. (4/30) Sivas Milletvekili Azimet KÖylüoğlu'nun, 2/326 esas numaralı «Avukatlık Kanununun 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına dair» ve 2/347 esas numaralı «1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1238 sayılı Kanunla değişik geçici 17 nci maddesine ilişkin» Ucamın tekliflerini geri aldığına dair önergesi. (4/16) Sivas Milletvekili Azimet KöylüoğJu nun, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair Önergesh (4/35) RAPORLAR Adalet Komisyokuı Raporları 1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında (2/361) 386,486: 489 Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin özturk'ün, Süleyman özetin özel affına ilişkin kanun teklifine dair (2/288) 536,560: 561,584:585 Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15*te kayıtlı Yusufoğlu, Şekibe'den olma 25. 1, 1947 doğumlu Adem Özkan'ın, öiüm cezasının yerine getirilmesine dair (3/89) 600 Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, Cilt 8, 13l'de kayıtlı Mehmet Erainoğlu, Ayşe Şerife'den olma, doğumlu Sabri Altay hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair (3/88) 600 İsparta ili, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 7/2, 38'de kayıtlı, Osmaooğlu, Ze- Hha'dan olma, doğumlu, Ahmet Mehmet Uluğbay (Uiubay)'ın ölüm cezasının yerme getirilmesine dair (3/86) 599 İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İshak Merttürk'ün, özel affına dair (2/389) 536, 562,609 istanbul Möletvekili Süleyman Arif Emre ile Ankara MilIetvekÖi Oğuzhan As& türle ve Konya Milletvekili thsan Kabadayı

9 _ 9 ile 5 arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair (2/496, 495) 494, 499:500,500:502,520:531 Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 57/03, 34'te kayıtlı Ismarloğlu, Duriye'den olma, Ağustos 1951 doğumlu, Osman Demiroğİu'nun ölüm cezasının yerine getirilmesine dair (3/205) 600 Lâle Oraloğlu'mm kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezai bütün neticeleri ile afına dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair (2/362) 536,562, 609:611 Malatya, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi, Hane 122/94, Cilt 18, 82'de kayıtlı Hacıbekir oğlu Emineîden doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner'in, Türk Ceza Kanununun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair. (3/87) 599 Ordu Milletvekili Memduh Efcşi'nin, Nuri Saym'ın özel affına ilişkin kanun teklifine dair. (2/348) * 536,561,585 Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Faik Gökçettin özel affına ilişkin kanun teklifine dair. (2/349) 536,561,585:588 nun, Hasanoğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın, özel affı hakkında kanun teklifine dair. (2/331) :562,588:593,607:608 Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hame 21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının yerine getirilmesine dair. (3/85) 599 Anayasa Komisyonu Raporları İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ile Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ile 5 arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifine dair, (2/496, 495) 294,499: 50O,50O:S02,52O:53I s 5 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanana bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifine dair Cum- huriyet Senatosu Tb»;ir«ııiı]h tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında. (2/496; 2/495) 600,625:632 Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri Hakkındaki 30 Mayıs 4 tarih ve 1824 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi hakkında. (1/32) 535,560:564 Bütçe Karma Komisyonu Raporları 8 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/55) yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/56) ^15 8 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/57) yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/80) yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/58) yılı Bütçe kanunu tasarısı hakhakkında. (1/52) yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/59) yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/60) yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında, (1/74) 8 yılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında. d/76) 8 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (İ/79) 8 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/61) yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/62) yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/63) yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/64) yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında, (1/75) yırı İktisadi ve Ticari tümler Akademileri Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/69) «15

10 10 8 yılı inönü Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/65) yılı istanbul Teknik Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/67) yılı istanbul Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/66) yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/70) yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/72) yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında, (1/68) yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında, (1/73) yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/77) yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı hakkında, (1/71) yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısına dair. (1/78) yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/53) yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı hakkında. (1/54) 615 Plan Komisyonu Raporları 8 yılı Programının yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun tasarısına dair. (1/88) tarihli ve 828 sayılı Kanun ile tarihli 1137 sayılı Kanunun 36 ncı maddesini değiştiren ve yürürlük süresini uzatan tarihli, 1648 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı hakkında. (1/18) 3,7:11,42:45 SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER Çekilmeler Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, MM Savunma Komisyonu üyeliğinden çekil* mesi. (4/31) 394 Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, Milli Savunma Komisyonundan çekilmesi; (4/23) 354 Ankara Milletvekili Erol Saraçoğlu'nun Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/10) 204 Ankara Milletvekili Necati Gültekin'in, 10/1 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/61) 559 Aydın Milletvekili Muharrem Sökeli' nin, Adalet Komisyonundan istifası. (4/28) 362 Balıkesir Milletvekili Necati Cefoe'nin, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu üyeliğinden çekilmesi, (4/34) 394 Bingöl Milletvekili Hasan CeMlettin, Ezman'ın, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/68) 604 Bolu Milletvekili Haluk Karabörklü*nün, Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi, (4/37) 394 Çanakkale Milletvekili irfan Binay'ın 10/3 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/46) 457 Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çaneri'nin, Milli Savunma Komisyonumdan istifası. (4/29) 362 Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi* nin, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/51) 497:498 istanbul Milletvekili Yatçın Gürselin, Sayıştay Komisyonu üyeliğinden çekilmesi (4/53). 49* k İzmir Milletvekili Ahmet Taner Kışlah'nın, Milli Eğitim Komisyonundan çekilmesi. (4/27) 361 İzmir Milletvekili AK Naili Erdem'İn, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/67) 606 izmir Milletvekili Ferhat Arslantaş'ın Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/11) 204 Kars Milletvekili Abdüikerim Doğru* nun, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden çekibnesi. (4/15) 235 Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Anayasa Komisyonundan çekilmesi. (4/42) 412

11 11 Kanı Miüetvefcfii Kemal Güvenin, Dışişleri Komisyonu Üyeliğinden çekilmesi. W64) 570 Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' nın, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/36) 394 Kırklareli Milletvekili Gündüz Onat'ın İçişleri Komisyonundan istifası. (4/30) 362 Konya Milletvekili M. Yücel Akıncı' nın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/33) 394 Mardin Milletvekili A. Kadir Timurağaoğlu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/7) 124 Muğla Milletvekili Ahmet BuMahlı' nın. Milli Savunma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/4) 7 Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemal YüksekJi'nin, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Üyeliğinden çekilmesi. (4/32) 394 Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, 10/1 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi (4/59) 545 Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyoiryeliğinden çekilmesi. (4/35) 394 Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'tn, Plan Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/52) 498 Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğtu' nun, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/8) 124 Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın, Tanm, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi. (4/8) 124 İzinler Sayın üyelerden bazılarına İzin verilmesi. (3/203) 206:2)04, 392: :519,570 ödenekler Bir toplantı yılında fkj ay izin alan Zonguldak Milletvekili Burhan Karacerik'e ödeneğinin verilebilmesi. (3/218) 393 Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki ay izin alan Diyarbakır Milletvekili Mahmut Kepolu'na ödeneğinin verilebilmesi, (3/240) 571 Seçimler Komisyonlarda acık bulunan üyeliklere seçim. M:l2, 74,124:125, 209,354:355,364:395, 431,485,498,519, 559,606:607 Meclis Araştırması komisyonlarına Üye seçimi. (iqn, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/8) 362:364 Yasama Dokmnılmazhkİan Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' nun, yasama dokunulmazlığı (3/150) Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in, yasama dokunulmazlığı (3/161) 0/99) Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yasama dokunulmazlığı (3/140) Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcroğlu'nun yasama dokunulmazlığı (3/187) Adana MiBetvekifi Selâhattin Kılıçlın yasama dokunulmazlığı. (3/113) Ağrı Milletvekili MMiI Aydemirin, yasama dokunulmazlığı (3/174) Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, yasama dokunulmazlığı (3/155) (3/160) Ankara Milletvekili Selâftattin öcatın, yasama dokunulmazlığı (3/181) Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, yasama dokunulmazlığı (3/2H). Ankara Milletvekili Teoman Köprülüler'in, yasama dokunulmazlığı (3/179) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yasama dokunulmazlığı (3/111) Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' nun yasama dokunulmazlığı (3/141) Aydın Milletvekili Behiç Tozkbparan'ın yasama dokunulmazlığı (3/109) Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in yasama dokunulmazlığı (3/106) (3/107) Bitlis Milletvekili Muhyettin Mutlu' nun, Yasama dokunulmazlığı (3/98) Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın yasama dokunulmazlığı (3/90) (3/114) a

12 Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın yasama dokunulmazlığı (3/118) Çankırı Milletvekili Arif Tosyah'nın, yasama dokunulmazlığı (3/97) Denizli Milletvekili Ömer thsan Pakoz' ün, yasama dokunulmazlığı (3/195) Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensarioğlu'nun, yasama dokunulmazlığı (3/227) Diyarbakır Milletvekili Halil Akgul'ürj, yasama dokunulmazlığı (3/191) (3/) (3/) Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in. yasama dokunulmazlığı (3/144) Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu' nun, yasama dokunulmazlığı (3/101) (3/112) (3/166) (3/182) (3/) Erzurum MiItetvefciM ismail Hakkı Yıldıom'ın, yasama dokunulmazlığı. (3/108) (3/147) Gaziantep MittetveklUi Bfcrörn ÇefchVm, yasama dokunulmazlığı. (3/223) Haıtay Milletvekili Mehmet Sait Reşa' IM, yasama dokunulmazlığı. (3/154) İsparta Milletvekili Süleyman DemireT in yasamla dttkunuknaolığı. (3/164) (3/226) içel Milletvekilli Nazmı Bas'ın yasama dokunulmazlığı (3/92) (3/139) (3/185) istanbul Milletvekili Cengiz Ozyalçın' in, yasama dokunulmazlığı. (3/176) istanbul MlillefcvekİIi Metin Türim'tta, yasama dokunulmazlığı. (3/167) izmir Milletvekili Adil Demir'in, yasamla dokunuhnazlığı. (3/94) (3/146) izmir Milletvekili Akın Simav'ın, yasamla dokunulmazlığı. (3/190) izmir Milletvekili AH Naili Erdem'İn -yasama dokunulmadığı. (3/125) izmir Milletvekili Coşkun Karagözoğhı'nıın yasama' dokunulmazlığı. (3/104) tamir MİUötJvdküi Kaya Bangisu'nım, yasama dökununtraziığı. (3/93) <3/2Û8) izmir MiHietvekili Mahmut Türkmen* oğlu*nun yasama dokunulmazlığı. (3/129) izmir MüfcatvekiK Süteyman Genc'in, yasama dokunulmazlığı. (3/192) izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un yasama, düfcunutmazhğı. (3/137) (3/165) (3/173) Kahramanmaraş. MitetMekili Oğuz S&* ğütki'oiin, yasama dokunulmazlığı. (3/103) (3/207) Kars Milletvekili AfbdüJkerim Doğru' nun, yasama dokunuhnazlığı, (3/148) Kocaeli Milletvekili tbrahbm Akdoğan' m yasama ddkunufanazhğı. (3/142) Konya Milletvekili Necmettin Erteakan'ın yasama dokununnazlığı. (3/143) (3/149) (3/151) <3/152) (3/157) <3/158) (3/162) (3/172) (3/200) (3/201) (3/202) (3/210) (3/221) Konya MHfctvefcili Tabir Büyükkörükçü'nüıı, yasama dokunulmazlığı. (3/222) Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığı. (3/100) (3/105) 0/110) (3/121) (3/175) Mardin Milletvekili Nurettin Yıimaz* in, yasama dokunulmazlığı. (3/184) Muğla Milletvekili Ahmet BuManü' mn, yasama dokunulmazüğı. (3/194) Muş Milletvekili Kasım Emre'oitt yasama dofcırnulmazüğj, (3/126) Nevşehir Mİlletvekfli Esat Kıratuoğiu' nun, -yasama dbfcunutaazlığı. (3/156)

13 13 Nig* MiHeftvekili Burtıan Ecemif'iıı, yasama dokunutaazlığı. (3/177) Nİğtfe MilteOvakiK Sadi SomuiKüoğfu' mm, yasama dokunulmazlığı. (3/153) Niğd* Mıfletvefcİu' Yıtaıaı Cemal Bor' un, yasama dokuauknazlığt. (3/183) Ordu Milletvekili Haindi Mağden'in, yasama dokunulmazlığı. (3/193) Ondu Milîö)weöi Kemal Şensoy'un yasama dökunulmaashğı. (3/115) Rize Milletvekili Yıfcnaz Balta'nın, yasama dokuradmazlığı. (3/237) Samsun Milletvdoih İbrahim Ethem Bagü'ttün, yasama dttkunıujnıazlığı. (3/178) Samsun MSteüVBkd'K Mustafa Dağıstanlı'mn, yasama dokunulmazlığı. (3/145) Sürt Miltettoekâlİ Âbdülkadk Kaya'nın, yasama dokunulmazlığı. (3/186) Siirt Miltetm&li Mehmet Nebil Oktay* m yasamla dokunulmazlığı. (3/120) (3/206) Sülrt Milletvekili Zeki ÇeMkertn, yasama dofcufflrtmazbğı. (3/228) Sivas MiBetvekHi Ali OÜıfbüz'ün yasama dokunulmazlığı. (3/169) Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan*» yasama dokunulmazlığı. (3/122) (3/127) (3/133) (3/188) Tokat MiüetveKHi Ali Kurt'uo yasama a^kuttutnaztiğt. (3/134) Tokat Milletvekili Cevat Atılgan'in yasama dokunutmazlığj. (3/130) Tokat Mffleovdcili Feyzulloh Değerli' nin, yasama dollcumıfenazhğh (3/91) Trabzon MUktVekÜi Ahmet Şener ite Giresun Milfefcvetni M. Kemal Çitesüz'in yasama dukunufenozuklan. (3/131) Traıbaon MiUstvekiK Önler Çakuroğtu' nun, yasama do&unuinazüğl (3/95) Tunceli MiMetvekift Ali Haydar Veziroğlu'nun yasamla dokunuknazbğı. (3/236) Urfa Milletvekili Odât Paydag'm, yasama dokunulmazlığı. (3/96) Urfa MiHetvekiIi Mehmet Aksoy'un yasama dttkunubnazlığı. (3/13'5) Urfa Makftvdtili Mehmet Celâl Bucak* in, yasama dokunulmazlığı. (3/220) Uşak Milletvekili Galip Çetinin, yasama dokunulmazlığı. (3/) Van M'iHetvefcfli Muslin Görenfaş'm, yasama dokunulmazlığı. (3/171) Yozgat Milletvekili Ah Fuat Eyüboğîu'nun yasama dokunulmazlığı. (3/209) Zonguldak Mi*le*vekiK Bülent Ecevit' in yasama dofcunulmaıdığığ. (3/M6) (3/H7) (3/123) (3/124) (3/128) (3/132) (3/136) (3/138) (3/159) (3/163) (3/168) (3/170) ZongukEak MiBetvektili Kemal Anadol* un yasama dokunulmazlığı. (3/124) (3/180) Zonguldak MiUeCvekıili Ömer Barutçu' nun, yasama dokunulmazlığı. (3/169) SOKULAR VE CEVAPLAR A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI Artvin MBUetvekÜIi Hasan Ekfir^i'din, anarjik; olaylara, İfttSMn. Başfbakaodafl sözlü soru. önergesi. (6/24) 40p, 546,560484,608,625, Artvin, MifletveklUi Hasan Efcipfli'ııfin, istanbul VftMne ilişldûı. Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/637) 617 Derttzli MÜletvekttli Mustafa, Gazalcı' njin, Hükümetlin Dajugtay karaları karşısındaki tutumuna, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/40) 180, (226,254,278,320 izmir MSletveklİli Zekıi Efeoğlu'nun, ibasın toplantısında yaptığı açıldarr^dara Öiş-

14 kin Başbakandan sözlü soru Önergesi. (6/25) ,608,625 Kocaeli Milletvekilli Kenan Aıkman'ın, lastifk; fabrikalarının hammadde MıaJaiUna, lilîşfcün Barbakandan sözllü som önergesi. (6/16) 181,226,254,278,320) Konya, Mifltetveklili Durmuş Ali Çalık' in., SeydSşebjir Alimunyurn teslislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesü. (6/12) 180,', 181:183 Enerji fve Tafljü Kaynaklar Bakamnaaıı Denizli Milletvekili Adman, Kesklim'in, Denizli Adıgüzeler Barajı 'inşaatına (îliskıin Enerjfi «ve Tabii Kaynaklar, Babanından sözlü soru Önergesi. (6/17) 350, 486,499 Gümrük ive Tekel Bakarandan Denizli MUİIletvektfli Adnan Keskinin, DenizM - Çivril - Karatedirler köyünde tütün üretünüriin yasajdanjmasın^ itüşkkı Gümrük ve Tekel Bakanından, sözlü soru önergemi. (6/18) 350), m6,m Kahramanımaras MÜletvekiK Hüseyin Doğafi'ın, tuz ihtiyacının karşılanması içün ajınan anâemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakamndan sözlü soru Önergesi. (6/14) Jl&Cj, 226,254,278, Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı' nın, 6 ydı Ege Bölgesli ekiicfi tüttük piyasasına ilişirin Gümrük ve Tekel Bakamımdan sözlü soru önergesi. (6/11) 180, 226,254,278,32C! tösleri* fiakanmdan Elâzığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, anarşik olayların önlenmesinde polis yerlime askerli birliklerini kullanılmasına; ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/32) Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoglu' nun, bazı ögrenıdi yurtlarının aranmasına, liilsklin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) Erzurum. Milletvekilli Nevzat Kösoglu' nun» yüksek dereceli 1 ibazı emniyet mensuplarının görevden, alınmasına, îlişlkin tçfişlerti Bakanından sözlü soru önergesi (6/33) Kahramanmaraş MifletvektiJi Mehmet Şerefoglu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi İl ve Iılçe binasına yapılan saldırıya lilişktin telisleri Bakanından sözlü soru önergesi, (6/ Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' nun,, polis dernekleri üyesi em,niyet görevlilerinin tayinlerime ilişkin; İçişim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/36) 617 İmar ve itrikân Balkamıridıtn Elâzığ Milletvekili Mehmet TaHir Şaşmaz'ın, Elâzığ - Palu İlçesi deprem felaketzedelerine (ilişklin, İmar ve iskân Bakamından sözlü soru önergesü. (6/1) 180, 226,253,277,320,355:356 Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından Kayseıtİ Milletvekili A. Garti, Âşık'm, Kayseri ili (köylerinin yol su ve elektrik sorunlarına ölıişklin Köy İşleri! ve Kooperatüfler Bakanından sözlü soru önergesi, (6/29) 520 Savap Milletvekili Azimet KÖylüoğlu' nun), Malatya, - Arguvam ilçesinde yapılan köprülerin, hizmete açılmayış nedenlerine ilişkin K öy İşleri ve Kooperatüfler Bakarandan sözlü soru önergesi. (6/28) 520 Stvas Milletvekilli Azimet KÖylüoğlu* nun, Sivas güne bağlı tüçe ve köy yollarının yapımına ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/27) 520 MaDye : İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, Türkiye Kızılay Dernejfine, yurt dışmdan gönderilen yardımlarını amaç dışı kullanıldığı iddiasına, ilişkin MalSye Balkanından sözlü soru önergesi. (6/19) 486, 498:499 Kayseri Mıilletvektili A. Gani Âşık'ın, Diyanet İşleri Bakanlığında, görevli iki müfettişe lifişkün Maliye Babanından sözlü soru önergesi. (6/22) 486 Sivas Mlİlletvekii Mahmut Özdemirtn, dövize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a, ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesü. (6/9) 18Q, 226,253,277,320 MM Eğitim Bakanından Antalya Mi&eifcvıefcİfli Ömer Buyrukçu' nun, Ankara EczacıMt Yüfcselk Okuüundia uygulanan basıaj sisteminin ıkaldırılhîasına itiş-

15 15 kin Miflli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/23) 4«6, izmir M-âlatvakafi Akın Simav'ın, tayin yoluyla ayrsan Öğretmen eşlere ilişkin MLÜİ EgSâm Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/20) 486 Niğde M'iüatvekıİİ Sadi Sormıncuoğuı' nun, iköğrettm müfeuuşltarsnitı durumuna ilişkin Müü EgMan Bakanından sözlü som önergesi. (6/34) 599 Sağkk ve Sosyal Yordun Bakanından Gaai&ntep M'iaöSvdkdıK Celâl Doğan* m, Gaziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Hastanesinin birleşlıiritoasi nedenleri ite sayki edütan doktorlara Öüşlkin. Sapık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi(6/15) 180: 181,226,254,278 Manisa MMetvekili Erfcin Topkaya'nın, najkâl ve afeunalanda partizanlık yapdkkgı idddajann& <i*îşkin Sağfak ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/21) 486, 499 Ticaret Bakanmdan İzmir MİMetvekaÜ Zeki Efeoğ*u*nun, BaklanJ* girişindeki tabloların kaldtndımıasma isşkin Ticaret Bakanımdan sözlü som önergesi. (6/26) 493, 584,608,625 Kayseri MrÜlatvekiK Mehmet Doğa»* m, görevden elman gedel müdürlere öiçicm Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/31) 567 Adalet Bakanından Kayseri MiBetveMi Mehmet Doğan' in, Kayserf Cezaevinde bulunan Mr hükümlüyle lügknı Adalet Bakanından yazık som önergesi. (7/189) 599 Tiabzon MiüetvefcM Lütfİ Gökteş'ın Atfatet Bakanağı Müsteşarın» Viskin DevW ve Adalet bakanlarından yazıla aoru önergesi. (7/171) 535,647 Adana. MıMetveMi î. Hakkı Öztorun* un, pamuktojbanftyaıfcınadlfiçjkiıt Başbakandan tsorusu ve -Dovfet BaSdanıı Mustafa Kılıç'ın yaz* cevabı. (7/92) 636:637 Afyoofca^aJaSar MâSetvekdti Mehmet Özuıtku'nun, Dünya, 'Bankası Uzmanı 'ile yaptığı görüşmeye Miskin Basfeakartdan yazılı soru önergesi, (7/168) 493 Ankara MBötvekliM Mustafa Başoglu' nun, feağış yoluyla ilaç Bağfcmmftiana üişkjin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/177) 515 Enüoean Milletvekili Uütfü Sahim'in, pancar «aiban tiya/tma üşkün Başbakandan sofusu ve Başbakan adıma Sanayi ve Teknoloji Bakam Orhan Alp'in, yaz* ceva** <7/iaC0 548: 549 Gaziantep MatetvefcİK Cengiz Gökçek' B\ YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI in, 1947 yılında Genelkurmay Başfcanağıadia verilen brafinge düşkün Başbakandan yaen& soru önergesi. (7/183) 536 Gaziantep MıiBetvefciJi Ekrem Çetm'in, Küfe ilçesi giriş ve çıkışında yaprian aramalara ilişkin Başbakandan Borusu ve tçişteri Bakam Korkut Özal*ın yazılı cevabı. (7/147) 185: 187 İçel Mifletvekftii Süleyman Şimşek'in, Hac konusunda Hükümetin tutumuna iffişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına, Devfet Bakanı Mustafa Kuiç'ın yazılı cevaıbı. (7/122) 512:513 İçel M<İUeıtvekâlİ Ve YAnz'ın, Akdeniz Gütme FöJbrİkasmm çevre sağlığına zararlı durüirmmın gideritoöaine ilişkin Barakandan «orucu Ve Başbakan <athn& Devlet Baklanı Mustafa Kıtoç'ın yaz* cevaıbı. (7/135) 513: 514 tsfcaabuî Mületveküi Çağteyan ESge'nıİn, SürtMilbaok faibrifealanntsaıkıi greve iliişmn Başbakandan sorusu ve Başbakan adlınla Sanayi ve Tekaotoj* Bakanı Oğuzhan ASörork'ün yazım cevalbt. <7/56) 281: 283 Jstanbuî MÜİetvefcil İhsan Toksan 1 (im, bir sanatçıya îüşldin Başbakandan vazıh doru önergesi. (7/181) 535

16 16 istanbul Mi&tvefcfli Turan Koçaİ'ın, anorak olaylara üijtcia 'Başbakandan &>rubu ve Başbakan adına İçileni Btafcanı İrfan özaıydmlıı'ikn yazdı cevabı. (7/25) 50(2:503 istanbul Mıifctvökiiü ibran Koçaİ'ın, anarşik olayların sorumlusu olduğu iddia edilen kuruluşlara üşsdin Başbakandan yazıü so>nu önargesû. (7/179) 535 İstanbul MilÛatVekft Turan Koçaİ'ın, kunuıfaydakifoonusnıasınaiüşfcin Başbakandan yazık soru önergesi. (7/182) 536 Isaanbul MiÜfctvekÜ Tutan Koçaİ'ın, TRT Kurumunun dini Türk müziği <yatvınla> nna ifişkin Başbakandan vazıh soru ömengeldi. (7/167) 493 İzmir MÜbtvekili Alev Coşkun, Türkliye Kızılay Demeğine yurt dışından gönderilen yafldbötorrat airiaç cbşr kullanıldığı ifcsdia- «ıns iffişkm Başbakana yöraettttgl yazılı soru önergerfni tarihimde geri afiııtş- <ur. (7/35) 350 Kayseri Mabtvıefciili A, Gani Ajık'ın, Bor Kemerhisar Ağa Camii «namma ilişkin Başbakandan aofutsu ve Devlet Baklam LUtfi Dogan'ın yasak çevart*. (7/137) 645:646 Kayseri MiBetvefcHi A. Gani Aşik'ın, DSyandt İşleri ItaşkanİJındla görev]* udi müfiet- *işo il^kân Barbatan v«maliye Bakanllanınıdan sorusu ve Devlet Bakam Ltitfi Dogan'ın yazdı cevabı. (7/146) 646 Kayseri MütetveküH A, Gani Âsrit'ın, yurt dışına gönderilen dîn görevlilerine ilişkin Başbakan ve Çalışma Baklanından sorusu ve Çalışma Bakanı Bahir Ertsoy'un yaaıil cevabı. (7/145) 376 Kocaeli MiHetveküli İbrahim Afkdoğan'ın, resmi 'Kan aîamıaiyan yay» organiarmia iruiirkni gazete kâgfdi verifmıesîöe İlişkin B&şbak&nıdan sorusu ve Devlet Balkanı MuHtafa Kıtoç'ın yazıl oevaıbk (7/123) 645 Konya M<Uetvek» M. Yüce* Akroa*- ntn, pancar üretioi&iınin scmjnfemoa itiştin Başbakandan ISKHUISU ve Başbakan aldtna Devlet Bakam Mustafa Kıfeç'm yazdı cevabı. (7/88) 51 Ete 511 Nevşehir Mffltettvekiti Yaşam Kemal Yük- «aktî'nin, patates ürününe İüşkm Başbakandan «orusıu ve Başbakan atfına Devtat Bakara Musfeafa Kıİ*ç*<m yaah cevabı. (7/109) 511:512 Ordu MMtetVcfciJi Etttuğrul Günıay'ın, Avrupa Güveniigi ve îsbaüği Hekkıfci Konferansı Sonuç tbdtefâskıe IKşfcin Başbafcandlan «raruısu ve Barbakan adına Dışişleri Bakam İhsan Saıbri Çapayang^Mi yasalı cevabı. (7/86) 183: 184 Ordu M'EDeUvelIdifî Temel Ateşin, Ünye EîrtdtMri Möstek lisesinden bir öğrenciye işkence yapddıfeı idüteına iüşkin Başbakandan yazdı somu önergesi. (7/163) 123, 611 :*12 Sivas MüldtvefciM Azimet Köyluogkı* nun, er öğreünenfflk hiakkından yaıadauanmyan ilkokul öğretmenüerine il'işkaı Başbakandan sorusu ve MiHi Eğütkn Bakanı Ntecdst Uğur'un yazılı cevabı. (7/78) 562 Sivas Miltatvekili, ABİmet KöyİMioğlIu' nun, memur ve işçi' tayin ve nakillerine ilişkin Başbakandan soru önergesi. (7/158) * Sivas MıiHetvekih' Azritnet KöylüoğJu' mm, TCDD #e MESS lişyentenkıtde çaâşan işçilerin sosyal haklarına ûlişksn Başbakandan sotuısu ve Başbakan adtna Devlet Bakamı Mustafa Kntıç'ın yaralı cevabı. (7/136) 514:515 Trabzon MatetMefciM Rahmi Kumaş'ırı, çimentoya uygulanan «vergi iadesi» ve Goftaş GkrKioto Fabriteasam ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa KıUç'ııı yazıt cevabı. (7/99) 638:644 Yozgat Mfctvefcüîi Mevtti* Güngör Erdinç'in, pancar tafaan fiyattına Silkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Tekotoji Bakanı Orhan Alp'in yaz* cevabı. (7/77) 547 Yozg&ıt Milletvekili Veli Zeren'in, gübre sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı MıMâfa Kılıç'ın yazılı ctevabı. (7/98) 637:638 Çabşnta Bakanından Ankara MHetvdcilIt Mustafa Başoğlu' nun, işyeri kreş ve çocuk emzirme odaharuıa iişkin Çalışma Bafcamndan yazılı soru önergesi. (7/178) 535 Kayseri MİEetvektli A. Ganî Âsik'ın, yurt dışına gönoerjkn dk görevüerid Üşkiıı Başbakandan ve Çalışma Bakamından sorusu

17 ve Çalışma Bakanı Bahir Brsoy'un yazıû cevabı. (7/145) 376 Devlet Bakanlarında» Aklama Miöetvdfcüd İ. Hakkı öztorun' un, pamuk taban fiyatına Miskin Başbakandan sorusu ve Devlet Balkanı Mustafa Kıhç'ın yaalı cevabı. (7/92) 636:637 Hatay Milletvekili Ati Yılmaz'ın Matezya'da yaprian uluslararası Kur*anı Kerim okuma yarışmasına fcatılmayıpmızın medan,>terine Haşirin sorusu ve Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'ndn yazılı cevabı. (7/73) 102:103 İçel Milletvekili Süteyman Şjmşeâc'kı, Hac konusunda Hükümetin tutuımiınıa ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakam Mustafa Kdaç'ın yazılı cevabı. (7/122) 512: içel MİMvdûiÜ Veli Yıldız'ım, Akdeniz Gübre l^britkasımn çevife sagkğın^ ' d\ııromıırıiun giderilîmıasine ülşfcîn Başbakandan aorusu ve Başbakan âdına Dsviat Bakam Mustafa Kriıç'm yazıh cevabı. (7/135) 513:514 Kayseri M'iUelfcvek'üli A. Gani Âşık "m, Bor - Kemerfaİsar Ağa Camtü (imamına ÜBşkin Başbakandan tsorusu ve Devlet Balkanı Liîtfi Doğan'ın yazılı cevaıbı. (7/137) 645:646 Kayseri Müle'tvefciülıi A. Gaai Âşık'ıa, Diyanet İşleri 'BaşkandUğıınıda görevli iki müfatttişe ilişkin Başbakan, ve Maliye Bakarlarından sorusu ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın yaratı cevabı. (7/146) 646 Kocaleli Mttetvdbili tbrahito AJkdoğan'm, resmi Man atomayan yayın organlarına indirimli gazete kâğıdı verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Kdıe'm yazılı cevaıbı. (7/123) 645 Konya, MMervekiK M. Yüce} Akıncı' M, pancar ûrelioiıstain sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı-Mustafa Krfıç'ın yazdi cevabı. (7/88) 510: 511 Nevşehir Milletvekili Yaşar Kemâl Yüksektö'nin, patates üriimine itişkm Başbakandan sorusu ve Başbakan odma Devlet Bakanı Mustafa Kıibç'ı yazılı cevabı. (7/109) 511:512 Rize MiHetvektli tzzdt AkçaTın, tayaı edilen dtin gorevmerine ilişkin ısorusu ve Devlet Bakanı Lütfi Doğan'ın yazdı cevabı. (7/121) 254: 255 Sivas Mükttvddü Azimet Köylüöglu' nun, TCDD Üe MESS (işyerlerinde çalışan işçilerin sosyal haklarınla ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adma Devlet Bakanı Mustafa Krfıç'm yazuh cevaıbı. (7/136) 514:515 Trabzon MdiltetvekiK Ahmet Şener, Trabzon îskenderpaşa camii imamına üişkm Devlet Bakanma yönelttiği yazılı soru Önergesini 10. 1, 8 tarihinde geri almıştır. (7/143) 351 Trabzon MÜSetvakas Lütfü Çökltaş'ım, Adalet Bakanlığı Müsteşarına İlişkin Devlet ve Adalet Bakamlarından sorusu ve Aıdiatet Bakanı Mehmet Çan'ın yazılı cevabı. (7/171) 535, 647 Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ım, çimentoya uygulanan «vergi ladesi» ve Göttaş Çimento Fabrikasma ijişkicn Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Kıkç'ın yazir lı cevabı. (7/99) 638:644 Yozgat Milletvekili Veli Zeren'i», gübre sorununa ilişkin Başbakandan SOOBU ve Devtet Bakam Mustafa Kıfeç'ın yazıtt cevaıbı. (7/98) 637:638 Ofisleri Bakanından Ordu MÎMetvak'ili Ertuğrul Güna,y'aı, Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Helsinki Kon» fedana Sonuç Belgesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı ÇaglayangMn 'yazıl»'cevabı (7/86) 183: 184 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından Kastamonu M'iSstvekffli Saıbrti Ttğh'mn, T.K.l. Kastamonu - Azdavay İlçesindeki ocakta meydana gelen grizu parttaımaaına 'ilişkin soru ve Enerji ve Tabii Kiaynıaklar Bakanı Kâmran înan'ın yazılı cevabı. (7/55) 34:37 Zonguldak MiMletvekiK Avni Gürsay' un, Ereğli Kömür İstetmelerinde geçici alarak görevden uzaklaştırılan mühendislere ibşkm sorusu ve Enerji ve Tabii Kaymaklar Bakam Kâmran Înan'ın yazıh cevabı. (7/156) 165:167

18 Gıda - Taran ve HayvanaHt Bakanından İçel M'ilâtvefciM A. Haydar Eyüboğhı' mm, zirai mücadele ilaçlarının butunmaıyısroa ilbşbin «oruısu ve Gıda Tarım ve Hayvatncıiık Balkanı Feöim Aflafc'ın yazıtı cevabı. (7/90) 204: 205 Kam Mttatvakil Etoğau Ajıasib'n'm, İğdır ve Aralık Üçeteni pamuk üreticisinin durumuna ilişkin Gıda - Tanın ve Haıyvatncıbk ve Ticaret babanlarından yazdı sorutsu ve Gıda - Tanıtı ve HayvancııMc Bakanı Feham Adak'm yazıla cevafljl (7/151) 40:41, 164:165 Tokat MttDeftvefcİİ Ömer Dödeoğfcı'nuın, et fcornıbkıalan üte hayvan saysuıa diskin Gıda - Taran ve Hayvancılık Bakaramdan yazılı soru Önergesi. (1/169) 535 GSnatik ve Tekel Bakanından İstanbul M'MUetvekütt Turan KocaTm, çay üreticilerinin paraûarının ödenmediği üdkîiastna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Balkanı Tuncay Mataracı'nın yazıu cevabı, (7/26) 398:399 Riize MÜttetveküıi izzet AkcaTın, Çay Kuıia âitişttcin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MaîBaıtacı'nm yazılı cevabı. (7/58) 399: 404 Sivas MilletveSciE Ali GüPbüz'ün, sigara kaçakçılığına flitisin Gümrük ve Tekel Bakatunıdan yaz* «mu önergesi. (7/180) 535 İçişleri Bakanından Ankara Miffleıtvekilİ Mustafa 'Başogkı' ram, anarşik ofaıylaıra lliştein içişleri Bakanından yazın soru önergesi. (7/176) 535 Çaoâkfcate MiMötvefcü Osman Orfaan Çameri'nin, Çanakkale Valisine ilişkin töiştetıi Balkanmdian yazın soru önergesi. (7/160) 3,229; 230 Çorum MlÜteıCvıetotlİ Mehmet Irtnak'ım, Emniyet Teşkilatında yapılan tayin ve «akülere ülişkin içişleri Bakanından yazılı soru Önergesi. (7/187) 599 Çorum MaatvddK Mehmet Irmak'im, Siverekte, ökkirüfcn -iki polis mamurunla ilişkin içişleri Bakanından yazılı BOTU önergesi:. (7/174) 535 Denizli Miıftetvakâıi Artman Keskin, anarşik olaylara ilişkin İçtişlent Bakanına yönemği' yazılı sora önergesini tarihıindıe geri akmıştır. 1 (7/ _ 18- Gasâanıcep Mjffletvek&li Etoem -ÇeHrin'ün, Kils İlçesi giriş ve çakışımda yapılan aramalara 1 öişkiıt Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Korfcutt ÖzaU'ın yazdı cevabı. (7/147) 185:187 istanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, istanbul - Çalüalca tbçeei Emniiyet görevlisine ifâjkin içişleri 'Bakamından yazalı soru ömengösi, (7/161) 3450t 552 istanbul Milletvekili ihsan Toksan'nın, tstanibul Emniyet Afaayiş Şubesi Müdür Yardhmctsanan başka göreve atanma&ıoa ilişkin Iç- isteri Bakanından yazılı som önergesi (7/188) 599 Kahramanmaraş MdlbtvddM Hüseyin Doğan'ın, Kahramanmaraş'a meydana gelen olaysarın f atterine «üşkün sorusu ve içişleri Bakam Korkut Ozal'm yazık cevabı. (7/118) 9-1:93 Kai&aımıomu Milletvekili Sabri Tığiı'nın, Ştker FabU&aîarı Genel Müdürlüğü önünde meydana gelen «faylara ve sorumlularına öişkftn sorusu ve IçİşSeri Bakanı Korkut Özat ve Sanayi ve Teknoloji Bakam Oguznan ABiKürk' ün, -yazılı cevabı. (7/53) 89:90 Kocaeli MülatrveHK Kenan Afctnuan'ıin, izmit Beteliyesine ait arsanın bir kooperatife devrine ilişkin Içişterj Balkanıtıdian yazılı soru önergesi (7/157) 3,405: 406 Konya Miifettveküi ihsan Kabadayı' nın, TÖB - -DER Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin Moskova seyahaıtiııe ilişkin sorusu ve İçişleri Baklanı Korkut özal'ın yazılı cevabı. (7/13) 88:89 Manisa Mafetvekil 'Erkin Topkayatnoın, Manisa - Gördes -ukdesinde meydana gelesi olaylara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Korkut özal'm yazıa. cevabı. (7/133) 93:94 Ordu Milletvekili Temel Aiteş'İn, Ünye Endüstri : Meslek Lisedindıen bir öğrenciye işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 1 sorusu ve Başbafcaln^adina İçişleri Bakam İrfan! özaydmlt'nrn yazdı devaıbt. (7/163) 611:612 Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı' nın, bazı otobüs istetmelerine ilişkin tçîşteri Bakanımdan yazıliı soru Önergesi. (7/190) 599

19 _1J>_ Sivas MiüdtvefciK Azimet Koyl, üoğju, nun, yasa d^t aramalar yapıldığına dlişfein sorusu ve İçişleri Balkanı Korkut 0x31*111 yazdı cevabı. (7/125)' 163:164 Toka* MilffleltvelkM Ömer Dedeoğlü'nun, Tokat Töb - Der Lokaline paltfayıcı madde. atanlara ifişkkı sorusu ve İçişteki Balkanı Korkut ÖzaTın yazdı cevabı. (7/104). 91 TraJbzon Molatvekiılli Afomet Şener'in, ısuç isteyen vatandaşlara karşı polisin tutumu* na ilişkin sorusu ve îçişkri Bakam Korkut Özafıa yazsh cevabı. (7/83) 37:38 İmar ve tskân Bakanından femir Mâfeıtvetoili Necoar TürkeaU'ın, İzmir'de toprak kaymasından zarar gören va^ tandaşlara ilişkin sorusu ve İmar ve İskân B&- K-anı Ahmet Karaaslan'ın >yazi!iı cevabı. <7/154) 405, 549:550 Ordu Mıfflletvıdkitö Temel Ateş'Sn, ktoraut fcjratara üe sosyal konutların dağılun şeküme Iftskin sorusu ve İmaır ve İskân Bakam M, Recaıi Kutan'ın yazıiı cevabı. (7/76) 103:105 Sivas MiltetvefcBi Alt Gürtoüz'ün, kira, mesken ve araa sorud*anaa ıfl&şkin sorusu ve imar ve iskân Bakanı M. Recat Kutan'ın yazılı cevabı, (7/28) 34 Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından Kocaeli MiBetvekili İbrahim Topuz'un, tank - Maşukfye - Kelfcepe yokunun onanknasına iüşkin Köy isteri ve Kooperatifler Bakamndan yazık sora önergesi, (7/191) 599 Kttitttr Bakanından Bolu Miılfetvtkili Halûk Karaibörklü' nün, «Halk» sözcüğünün yorumuna ilisfcm sorusu ve Küttür Bakam Avni Akyöl'mı yazık cevabı. (7/66) 100i:10t2 Tokat MıiîtelrvelciK Faruk Demârtola'nıfn, sansürün kaldırâacağı hakkındaki 'beyanına 'ilişkin Kültür Bakanından yaz* som önergesi. (7/173) 535 MaUve Bakaonriotı Ankara MiöetvefcÜ Teoman Köprülü- Şerlin, Tuıfc Lisanının değerinân düşjürüknesân» İtesjfcm sorusu ve Maliye Bakamı Cihalt Bit gehtaıı'ın yaz* cevabı. (7/107) 162:163 tzmir MâHetveM Kaya Bengisu'mm, İzmir BMC Faibrikasınû âisjkîn sorusu ve Mafeye Bakanı Ziya MüezztooğlU'nun yazılı cevabı. (7/126) 320:341 tzmir M-lletvakâLi Neccar Türkcan'ıa, muhtar maaşlarının ödenmayi& nedenlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Cinai Bügeban* m yazıi cevabı. (7/152) 229 Kayseri M'ffiletvekiM A. Gani AşâVın, Dfiyantett İsleri Başkautoğmda. görevli ıjfci müfjat- Ifişje ifişkin Başbakan Ve Maliye BakantaeıirıdaK sorusu ve Devlet Bakanı Lülfcfii Doğan'ın yazıü cevabı. (7/146) 646 Samsun Mütetvdkü tlyas Kıfcç'ın, 42 sar yılı Kanuna göre Ordudan EmekK otautarın özkik haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazıl, soru öergasi. (7/166) 386 Sivas MHetvekdi Mahmut ÖzdemEr, demir stoku beyaımanııeterıine ilişkin Maliye Bakanına yönelttiği yazık soru önergesini (aıüninıde geni afcmştff. (7/94) 351 Sivas MÜetvektt Mahmut özdemir, Vergi Uzlaşma komisyonlarının işlemterine ilişkin Maliye Bakanına yönehtiği yazıh soru Önergesitti 12,1. 8 tarihinde geri almıştır. (7/54) 351 MM Eğitim Bakanından Aîyonkarahîsar MSHıetvefcüS temadi Akın'ın, AfyotikarahİBar Milli Eğitim Müdürüne iûişkin sorusu ve Mifi Eğitim Bakam Nahiıt Menteşe'nin yazık cevabı. (7/111) 184:185 Baökesîr M'flktveküS Necati Cebe'nÛn, 6-8 öğnetim yutarında eğitim enstitülerine alınan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/172) 535 fcüanfoulmflfetıveksm Recep özerin, tarihî tafokriana akuhanc&n kaudtolmasmia i%- ikin M S Eğitim Bak'amndaıı yazılı soru önergesi (7/185) 567 Kahramanmaraş MiHetvefcüİ Hüseyin Doğan, Eğicim Enstitüleri giriş sınavîanna Üşkin MilM Eğitim Bakanına yönetttiği yazılı soru önergesini teribünde geri af mistir. <7/140). 567 Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Doğan, Kahramanmaraş Çoksun Lise Müdürüne «ilişkin MilK Eğitim Bafcamtıa yönelttiği yazık soru önergesini tarihinde geri ataıstır. (7/144) 567

20 20 Kayseri Milletvekilli Gani Âş-ıfc'm, Kayseri iiodb ilköjoetknin durumuna ifcsjkiti sorusu ve MîÖL Eğütüm Bakam Nlahit MenlCeşe' mân yazılı oevalbı. (7/102) 105:100 Manisa Mfltetvekili Erkin. Topkaya'nm, donlarına devamı edemeyen ögrencjlemn durumlarına itişjkin 'sorusu ve Mitli Eğittim Balkanı Nahto M<enıteşe'nlin yazıl* cevafbı. (7/65) 157*159 Ordu MrilteıtveküÜ Entuğrul Günıay'ın, ilköğretimin pamasız yaprfroasına ilişkin sorutsıı ve Mitfö Eğitim Balkanı Natıİt Menteşe'nin ytaz* cevabı. (7/120) 106:116 Ottdki Mtiietfevekfi Terasa Ateş'in, Dİyarbafcır ve Mardin Eğitimi Enrttüterinitı kapanına nedenllerine ifişkdn sorusu ve Midi Eği» tn- Balkanı Nafaiil Menteşe'nin yazılı 'cevabı. (7/87) 38:39 Sivas Mfflletvetoilİ Azimet" KÖyJttoğlu* nün, er öğretmenlik halkçından yararfeoama,- yan ökojurf öğretoenterine ilişkin Başbatoandan sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un yaz* cevabı. (7/78) 562 Sivas Miletvektfi Azimet Köylüoglu' nun, orta ve yüfcs^öğrwfcndlöki okulların durumuna ilişkin sorusu ve Müi Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/36) 59*595 MîlB Savunma Bakanından Afyonkatahkar MMötvdkö İsmail Akın'm, îainsiz olarak Öğretim üyeliği yapan bir yedaksubaya ilişkin sorusu ve Mffi Savunma Babam Turhan Kttpanh'ttin yazdı cevaba. (7/113) 39:40 Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Kana Harp Okuluna öğrenci alımına ilişkin rvtiüi Savunma Balkanımdan yasalı soru önergesi. (7/162) 123 Denkfi Milletvekili Adnan Kıesfcin'ûv Kara Harp Okuluna öğrenci laisnma ilişkin sorusu ve MiDi Savunma Bakanı Hasan Esatt Işık'ın yazıtı cevabı, (7/162) 552:553 fetenbuî MtBatvefcai tllhaın Özfoay'ın, Sinop * yakırtiarınıda düşen U-2I Amerikana»- fceri uçağınaflijşflcin MöflK Savunma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/170) 535 Orman Bakanından Boto MiMetvekıiİi Halûk KarafoorftaT niîn, Fatih Ormarfarında çıkan yangının nedenlerine Üisjkin sorusu ve Onman Bakanı Sabahattin Sasvcı'nım yazdı cevabı. (7/75) 285:286 Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü' nün, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine verilen.keresteye ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Sabahattin Savcı'nın yazdı cevabı. (7/48) 278:280 Denizli Milletvekili Adnan Keskiıı'in, Van depremi felaketzedelerine tahsis edi'ien orman, ürünlerine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi, (7/159) 3,503:504 Ordu Milletvekili Temel Ateş'in, orman yangınlarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Sabahattin Savcı'nın yazılı cevabı. (7/49) 280:281 Rİze Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize ili orman bölgesinde yapılan kesime ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Sabahattin Savcı' nm yazılı cevabı. (7/61) 283:285 Sağlık v«sosyal Yardım Bakanından Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu* nun, ilaç yetersizliği ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cengiz Gökçek'in yazılı cevabı. (7/60) 156: 157 Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir' in, Sivas ilinde koleradan öldüğü İddia edilen şahıslara ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Cengiz Gökçek'in yazılı cevabı. (7/67) 90:91 Sanayi ve Teknoloji Bakanından Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Sümerbank Genet Müdürlüğüne bağlı bazı işyerlerinde greve İlişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asilturk'ün yazılı cevabı. (7/30) 98:100 Erzincan Milletvekili Lütfü Şahin'in, pancar taban fiyatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakam Orhan Alp'in, yazılı cevabı. (1/110) 548: 549 İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, izmir BMC Fabrikasının saç stokuna ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakam Orhan Alp'in, yazılı cevabı. (7/127) 228:229 Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı* nın, Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü önünde meydana gelen olaylara ve sorumlularına

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

CİLT: 11. 23. 2. 1979 tarihli 61 nci Birleşimden. 28. 2. 1979 tarihli 66 ncı Birleşime kadar. 19 7 9 TBMM Matbaası

CİLT: 11. 23. 2. 1979 tarihli 61 nci Birleşimden. 28. 2. 1979 tarihli 66 ncı Birleşime kadar. 19 7 9 TBMM Matbaası :5 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: 11 23. 2. 1979 tarihli 61 nci Birleşimden 28. 2. 1979 tarihli 66 ncı Birleşime kadar 19 7 9 TBMM Matbaası Fihrist ÇEŞİTLİ İŞLER Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2014561 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (MERKEZ BOLU) GİH 8 1 3163 3173 3179 3183 3248 3249 3253 2014563 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110160001 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Teknisyen (BARTIN MERKEZ Merkez) 1 0 89,00512 89,00512 110160003 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kaloriferci (BARTIN MERKEZ Merkez) 2 0 91,82970 93,92348 110470001 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 Sayı :B.13.1.DPB.0.65.01/ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı DPBNo: 447 Ş 5 05-03-2012 20124478 Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 TÜRKİYE BÜYÜK

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

1 of 62 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 62 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 2212021 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AŞÇI BOLU Merkez 1 0 79,815 79,815 2212023 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LABORANT BOLU Merkez 1 0 84,459 84,459 2212025 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı