Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER"

Transkript

1 BANK ASYA Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER EDÝTÖR Dünya ekonomisine damgasýný vuran küresel krizin olumsuz etkileri, geçtiðimiz Ekim ayýndan itibaren ülkemizde de hissedilmeye baþlanmýþ ve özellikle dýþ ticarete dayalý belli sektörler ciddi þekilde etkilenmiþti. Kredi kanallarýnýn týkanmasý ile özellikle Ekim, Kasým ve Aralýk aylarýnda kredi kullaným oranlarýnda yaþanan çok hýzlý düþüþ, Ocak ayýnda daha yumuþak bir eðim kazanarak, bankalarýn yavaþ yavaþ tekrar piyasalara dönmesiyle beraber, Þubat'tan itibaren tekrar artýþ trendine döndü. Mart ayýnda açýklanan önlemler paketi de piyasalarda ýlýk bir hava estirdi. Yaþanan bu olumlu geliþmeler, Türkiye ekonomisinin yavaþ yavaþ bir toparlanma dönemine girdiðinin somut bir göstergesi. Küresel çapta baþka bir olumsuzluk cereyan etmediði sürece, Türkiye için bundan sonrasý, küresel krizin etkilerinden çýkýþ döneminin baþlangýcý olabilir. Ne var ki, bu çýkýþýn tam olarak ne zaman baþlayacaðýný ve hangi hýzda olacaðýný þu anda kestirmek mümkün deðil. Açýkçasý zorlu geçen bu süreçte en avantajlý konumdaki firmalar, katýlým bankalarý ile çalýþanlar oldu. Katýlým bankalarýnýn, kredi oranlarýnda sonradan deðiþiklik yapma ve kredileri geri çaðýrma gibi bir durumlarý söz konusu olmadýðýndan, katýlým bankalarýný tercih eden firmalar özellikle maliyet açýsýndan olumlu etkilendiler. Katýlým bankacýlýðýnýn avantajlarýný bizzat yaþadýlar ve gördüler. Bu anlamda, katýlým bankalarýnýn bu hassas dönemde kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini ve iyi bir sýnav verdiklerini düþünüyorum yýlýný %30'luk bir büyüme ile kapatan Bank Asya, 2009 yýlýnda da temkinli bir büyüme politikasý izleyecek. Þube açma planlarýmýzý yýlýn ikinci yarýsý üzerine yapýyoruz. Olumlu sinyaller aldýðýmýz takdirde þube sayýmýzý artýracaðýz. Altyapý ve teknoloji anlamýndaki yatýrýmlarýmýz da sürecek. Öte yandan, geliþtirdiðimiz yenilikçi ürünler ile hayatý kolaylaþtýrmaya devam edeceðiz. Dergimizin bu sayýsýnda yine ekonominin nabzýný tutmaya çalýþtýk: KOSGEB Baþkaný Mustafa Kaplan ve TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi ekonomik geliþmeleri kendi pencerelerinden deðerlendirdiler. Bank Asya sponsorluðunda gerçekleþtirilen "Krizde Türkiye Ekonomisi" konulu panelde konuþan Devlet Bakaný Mehmet Þimþek ve Bank Asya Yönetim Kurulu Baþkaný Tahsin Tekoðlu önemli mesajlar verdiler. Genel Müdürümüz Ünal Kabaca'dan Bank Asya'nýn 2009 hedefleri hakkýnda bilgi aldýktan sonra Genel Müdür Yardýmcýmýz Ünsal Sözbir ile Bank Asya'nýn ödeme noktasý stratejileri ve A101'lerin baþarýsý üzerine konuþtuk. Bilgi Teknolojileri Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Tuðlu ile, Bank Asya'nýn teknolojik yatýrýmlarý ve açýlýmlarý hakkýndaki röportajýmýzýn ardýndan Batman'a ve Batman Þubemize konuk olduk. Florya ve Ege Kurumsal Þubelerimizin tanýtýmý ve diðer konular da ilerleyen sayfalarda sizi bekliyor. Yeni Biz Asya'larda buluþmak dileðiyle Saðlýcakla kalýn.

2 SAYI: 30 BANK ASYA Asya Katýlým Bankasý A.Þ. adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni AYHAN KESER Editörler NALAN ÇÝÐDEM BELGUTAY DÝLEK DEMÝRER ÖZÇELÝK Yayýn Danýþma Kurulu TAHSÝN TEKOÐLU CEMÝL ÖZDEMÝR ÜNAL KABACA ÜNSAL SÖZBÝR YUSUF ÝZZETTÝN ÝMRE MUSTAFA BÜYÜKATEÞ Dr. MAHMUT DEMÝRKAN BUKET GEREÇCÝ ALÝ TUÐLU Yayýn Türü YEREL SÜRELÝ Adres Küçüksu Cad. Akçakoca Sk. No: 6 Ümraniye Ýstanbul Tel: (0216) Fax: (0216) Web: E-posta: Üç ayda bir yayýnlanýr. Bank Asya nýn müþterilerine armaðanýdýr. Dergimizde yayýmlanan yazý ve fotoðraflardan yayýncýnýn izni alýnmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alýntý yapýlamaz. Yayýn Editörü HARUN ODABAÞI Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Sayfa Tasarým ERKAN SÖÐÜT ISSN: PROJE TASARIM Editör FAHRÝ SÖKE Redaktör RÜSTEM AYDIN Kapak Fotoðrafý SAÝD ENSARÝ FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: Teknik Hazýrlýk ve Baský FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: TÜRKÝYE DE KARA ALTININ BAÞKENTÝ BATMAN 12 Batman Türkiye'nin kara altýn olarak da ifade edilen petrolün en fazla bulunduðu bir ilimiz. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin Dicle bölümünde Bitlis, Muþ, Diyarbakýr, Mardin ve Siirt illeri arasýnda yer alýr. Batman Ýluh adlý bir köy iken; 1940 yýlýnda Raman daðlarýnda petrolün bulunmasýnýn ardýndan aldýðý hýzlý göç neticesinde 1947 yýlýnda bucak, 1957 yýlýnda Siirt'e baðlý bir ilçe yapýlmýþ ve Batman çayýndan esinlenerek Batman ismini almýþtýr. BANK ASYA ÝMKB NÝN EN SAYDAM BANKASI 25 Bank Asya, ÝMKB'de iþlem gören bankalar arasýnda "ortaklýk yapýsý ve kurumsal yapý" kategorisinde en saydam banka seçildi. Sabancý Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafýndan hazýrlanan rapora göre Bank Asya diðer bankalara göre daha saydam.

3 3 08 Hedef 450 þube Harca harca bitmez, sloganýyla yola çýkan A101, 'Hard discount' konseptiyle krize meydan okuyor. 10 Olaðan Genel Kurul Bank Asya'nýn 2008 yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Bank Asya Genel Müdürlük binasýnda yapýldý. 14 Banka Asya kalitesi 2004 yýlýnda Batman'da faaliyete baþlayan Bank Asya Batman þubesi kalitesini ispat etti. 16 DIT a kardeþ geliyor Bankacýlýðýn olmazsa olmazlarýndan teknoloji, kurumlarýn büyümesine büyük katkýda bulunuyor. BANK ASYA YÜZDE 30 BÜYÜDÜ Bank Asya son dönemde baþlattýðý büyüme ataðý ile Türk finans sektörünün en dikkat çeken bankalarýndan biri haline geldi. Gerek bireysel müþteri hizmetlerinde gösterdiði 04 performans, gerekse þeffaf yönetim tarzý ile Bank Asya 2009 yýlýnda da büyüme trendine ara vermeden devam edecek. Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca da bu durumu teyid ediyor. Ünal Kabaca, Bank Asya nýn doðru yatýrým enstrümanlarýný kullanmasýndan dolayý krizi fýrsata çevirecek bir kabiliyete sahip olduðunu vurguladý. YOK OLMAMAK ÝÇÝN DÝRENEN ÇÖMLEKÇÝLÝK Teknolojinin geliþmesi 40 ile birçok el ürünü yok olma tehlikesi ile karþý karþýya. Ancak, teknolojiye inat bazý el ürünleri hala insanlara ekmek kapýsý olmaya devam ediyor. Sorkun köyü halkýnýn teknolojiye raðmen en büyük gelir kaynaklarýndan birisi çömlekçilik. 20 Kriz kalýcý deðil Uzmanlar iþletmelere her þeye raðmen üretime devam etmeleri tavsiyesinde bulunuyor. 24 Taksiye büyük hizmet Bank Asya, ticari taksilere yönelik GPRS üzerinden POS uygulamasý baþlattý. 26 Türkiye nin pazar arayýþý Global krizden etkilenen Türkiye komþu ülkeler, Ortadoðu ve Afrika ülkelerindeki pazara yöneldi 30 Bankalarýn kriz baþarýsý Devlet Bakaný Mehmet Þimþek, krizde bankalarýn ayakta kalmasýnýn büyük baþarý olduðunu belirtti. 34 KOBÝ lere Kriz Yönetimi "Krizi atlatmada iþletmelerin maddi olamayan kurumsal deðerleri ve yetenekleri" Ýzmir de geniþ kitlelere ulaþacak 36...Faturaya gelenlere kahveye gidiliyor Tüketici kredileri Sebze ve Meyve tüketimi

4 SAYI: 30 BANK ASYA Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca: Bank Asya yüzde 30 büyüdü ank Asya son dönemde baþlattýðý büyüme ataðý ile Türk fi- B nans sektörünün en dikkat çeken bankalarýndan biri haline geldi. Gerek bireysel müþteri hizmetlerinde gösterdiði performans, gerekse þeffaf yönetim tarzý ile Bank Asya 2009 yýlýnda da büyüme trendine ara vermeden devam edecek. Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca da bu durumu teyid ediyor. Global krizin her sektörü olduðu gibi finans sektörünü de olumsuz yönde etkilediðine dikkat çeken Kabaca ancak Bank Asya nýn doðru yatýrým enstrümanlarýný kullanmasýndan dolayý krizi fýrsata çevirecek bir kabiliyete sahip olduðunu vurguladý. Ünal Kabaca bu sebeple bankanýn 2009 yýlýnda yüzde 20 büyüme hedefini gerçekleþtireceðini kaydetti. Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca Bank Asya 2008 de istikrarlı büyümesine devam etti. Bank Asya'nın geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 2008 yýlý Bank Asya açýsýndan bir anlamda kriz yönetimi þeklinde geçti. Yýlýn ilk 7 aylýk dönemi parti kapatma davasýyla birlikte oluþan politik krizin yönetimi þeklinde, ikinci yarýsý da global krizin yönetimi þeklinde geçti. Buralarda da gerçekten baþarýlý önemli adýmlar atýldý yýlý ilk yarýsý içinde sermayemizi artýrdýk, bu sayede 300 milyon TL'lik bir nakit giriþi oldu. Altyapýmýz, hem ödemeler noktasýnda hem de portföy itibariyle, gerçekten son derece saðlam hale getirildi. Dolayýsýyla Bank Asya, hem özkaynaklarý, hem likidite yapýsý itibariyle, global krizin ülkemizde etkili olarak hissedilmeye baþlandýðý yýlýn son çey-

5 5 reðine son derece hazýrlýklý bir þekilde girmiþ oldu. Büyüme rakamlarýmýza bakacak olursak; 2008 yýlýnda aktif tarafýnda %30 gibi bir büyüme gerçekleþtirdik. Hedefimiz %40'lýk bir büyümeydi, ancak global krizin etkisiyle 10 puanlýk bir sapma yaþadýk. Krediler tarafýndaki hedefimiz tuttu: Nakdi kredilerde %40 gibi bir hedefimiz vardý; %39 olarak realize edildi. Kaynak tarafýnda, toplayacaðýmýz fonlar olarak %35 gibi hedefimiz vardý, 10 puanlýk bir sapma ile %24,5'lerde kaldý. Kârlýlýkta hedefimizi, komisyonlarýn muhasebesinin deðiþmesinden dolayý revize etmiþtik hedefimiz, bütün yýl boyunca özelikle aþýrý likidite ile çalýþýldýðý için bir miktar revize edildi. Eylül ayý itibariyle bunu da duyurmuþ ve yýl sonu kârlýlýk hedefimizi 250 milyona çekmiþtik; neticede yýl sonu net kârýmýz 247 milyon TL olarak gerçekleþti. Burada da hedef realize edildi diyebiliriz.2008 yýlý içerisinde yine özellikle teknolojik alt yapýya yönelik yatýrýmlarýmýza devam ettik. Alternatif Daðýtým Kanallarý'nýn artýrýlmasýna yönelik yatýrýmlar yapýldý. Bu yatýrýmlardan en önemlisi A101 Maðazalarýný kuran ve iþleten Yeni Maðazacýlýk Anonim Þirketi ile "diðer yatýrýmlar yoluyla fon kullandýrýmý" sözleþmesinin imzalanmasý oldu. Böylece A101'lere %25'lik bir iþtirakte bulunduk; bunun neticesinde þu anda sayýlarý 280 civarýnda olan A101'ler, Bank Asya'nýn ödeme noktasý haline geldi. Bu, bizim açýmýzdan alternatif daðýtým kanallarýnýn çeþitlendirilmesine yönelik önemli bir adýmdý. Teknolojik yatýrýmlarda AsyaCard DIT'ýn tanýtýmýnýn yapýlmasý, bunlarýn daðýtýmýna baþlanmasý çok önemsediðimiz bir konu. Kapsam itibariyle AsyaCard DIT, dünyada ilk uygulamalardan bir tanesi. Bugün Amerika'da bazý bankalarýn ayný þekilde temassýz kartlar noktasýnda yeni yeni açýlýmlar peþinde olduðunu görüyoruz. Amerika ve Avrupa'da bu kartlarýn hýzlý bir þekilde artacaðý anlaþýlýyor. Dolayýsýyla cüzdanýnýzda AsyaCard DIT'ýnýz varsa Avrupa'nýn deðiþik þehirlerinde belki de deniz taþýmacýlýðý, kara taþýmacýlýðý, metrolar, otomatik satýn alma makineleri gibi alanlarda kullanma imkaný bulacaksýnýz çok kýsa zaman içerisinde. Özellikle iþ icabý çok sýk yurt dýþýna çýkan müþterilerimiz için büyük kolaylýk olacak. Öte yandan, ülkemizde de yakýn zamanda temassýz kartlarýn kullaným alanlarý bir hayli yaygýnlaþacak. Bu baðlamda da, temassýz kart pazarýnda öncü banka konumunda olmak bizi mutlu ediyor. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik daralma finans sektörünü nasıl etkiliyor? Finans sektörü, özellikle Ekim ayýndan itibaren, gerek likidite gerekse almýþ olduklarý pozisyonlar itibariyle tedbirlerini almýþ durumda. Bir taraftan bakarsanýz dünyanýn en pahalý bankacýlýðý bizde. "Pahalý" derken sermaye anlamýnda söylüyorum. Yani dünyada en fazla sermaye ile çalýþýlan bankacýlýk sektörü bizimkisi. Bankalarýmýzýn sermaye yapýlarý yüksek, likiditelerini zaten saðlamýþ durumdalar. Dolayýsýyla bankacýlýk anlamýnda çok kritik bir durum yok. Likidite dengesini de bozmadýktan sonra, takipteki alacaklar ne kadar þiþerse þiþsin, yani kredi kullanan firmalar ne kadar sýkýntý yaþarsa yaþasýn, bankacýlýðýn kâr/zararlarýný bir miktar aþaðýya çekecektir ama temel itibariyle, etkileþim açýsýndan baktýðýnýz zaman bankacýlýk tarafýna çok fazla bir etkisi olmayacaktýr. Bank Asya 2009 yılında büyüme stratejisine devam edecek mi? 2009 yýlý için, krizin etkilerini de dikkate alarak yüzde 20 gibi bir büyüme öngördük. Bu büyüme, aktif toplamý, krediler ve kaynak tarafýnda olacak diye düþünüyoruz. Şube sayısı 2009'da ne olacak? Ýlk yarýyý kontrol ettikten sonra ikinci yarýda þube açma ile ilgili bir karar alabiliriz. Þu anda 149 þubemiz var. Bütçemize ikinci yarý için 25 yeni þube koyduk ama bu kesin deðil. Global krizin ülkemizi nasýl etkileyeceði ve çýkýþ ile ilgili bir takým sinyaller alýnýp alýnamayacaðýna baðlý. Bank Asya'nın iştiraklerinden A101 hakkında bilgi verir misiniz? Bank Asya açýsýndan bakacak olursak A101 projesi, alternatif daðýtým kanallarýnýn artýrýlmasýna yönelik bir proje ayný zamanda. Katýlým Bankacýlýðýnda "diðer yatýrýmlar yoluyla fon kullandýrýmý" adý altýnda, þirketlere en fazla 7 yýla kadar sermaye benzeri destek vermeyi saðlayan bir fon kullandýrým yöntemi var. A101 Projesi, bu yöntemle yapmýþ olduðumuz ilk fon kullandýrýmý. A101'lere %25 oranýnda iþtirakte bulunduk. Buna karþýlýk, tüm A101 maðazalarý Bank Asya Ödeme Noktasý haline geldi, önemli bir kýsmýna da ATM'lerimizi yerleþtirdik. Bundan sonraki dönemde de potansiyeli yüksek

6 SAYI: 30 BANK ASYA olan þirketler ve giriþimler olduðunu görürsek, bu çerçevede gerekli deðerlendirmeleri yaparak benzer projelere imza atabiliriz. Hatta Katýlým Bankacýlýðýnda "kâr-zarara katýlým yoluyla fon kullandýrýmý" yöntemi de var. Bununla ilgili önümüzdeki dönemlerde çalýþma yapýlabilir diye düþünüyorum. Katılım bankalarının ekonomiye katkısı ne seviyeye geldi? Katýlým bankalarýnýn toplam banka aktifleri içerisindeki payý bir miktar artýþ göstererek %3,5'ler seviyesine yükseldi yýlý içerisinde katýlým bankalarý yine büyümelerini sürdürdüler. Kredilerde; nakdi kullandýrýmlar tarafýnda, yýlýn 4. çeyreðindeki daralmanýn da etkisiyle, bir miktar gerileme var. Ama Katýlým Bankacýlýðý açýsýndan baktýðýmýzda gayrinakdi kredilerde büyüme devam ediyor. Bank Asya özelinde örnek verecek olursak, topladýðýmýz fonlar %24 büyürken kredilerimiz 2008 yýlý içerisinde %39 gibi bir oranda büyüdü. Dolayýsýyla Bank Asya olarak biz, normal açýlýmýmýza devam ettik bu süre zarfýnda. Kredi hacmi dikkate alýndýðýnda, katýlým bankalarýnýn nakit kredi hacmi içerisinde %5'in üzerinde bir payý var. Yine katýlým bankalarýnýn gayrinakdi krediler içerisindeki payý %7-7,5'lar seviyesinde. Her geçen dönem artmaya devam eden bu paylarýn, katýlým bankalarýnýn ekonomiye katkýsýnýn en önemli göstergesi olduðu kanýsýndayým. Katýlým Bankalarý önemli bir ekonomik oyuncu. Çünkü faaliyet gösteren 49 banka içinde sadece 4 katýlým bankasý var. Bu 4 katýlým bankasýnýn paylarýnýn toplamýnýn bu seviyelerde olmasý, gerçekten de gelinen noktanýn hiç de azýmsanamayacak bir düzeyde olduðunu gösteriyor. Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca, global krizin etkilerini de dikkate alarak yüzde 20 oranýnda bir büyemeyi hedeflediklerini söyledi.

7 7 Bireysel Bankacılık'ta ve kredi kartları pazarında Bank Asya'nın şu anki yeri ve gelinmek istenen noktadan kısaca bahseder misiniz? Kredi kartlarý pazarýna bakacak olursak, AsyaCard ile 1,3 milyonluk kredi kartý adedini geçtik. Kredi kartý hacimlerinde de önemli bir yere sahibiz. AsyaCard ile yapýlan harcamalarýn, bütün kredi kartlarý ile yapýlan toplam harcamalar içerisinde %3,5'ler seviyesinde olduðunu görüyoruz. Kart piyasasýnda AsyaCard, 2008 yýlý boyunca her zaman ilk 10 içerisinde yer aldý. Kredi kartlarý harcamalarý içerisinde yine ilk 7-8 arasýnda yer aldýk. Bizim kartlarýmýz, faizsiz sisteme göre düzenlediðimiz kartlar. Dolayýsýyla bu alanda da bir pazar olduðunu düþünüyoruz. Hedefimiz buralarda büyümeye devam ederken bu pazarý da büyütmek. Özellikle teknolojiye yatýrým yaparak, kart düzeyinde olsun diðer bireysel ürünler anlamýnda olsun, ürünlerimizin deðiþik versiyonlarýný çýkarmayý planlýyoruz. Önümüzdeki dönemlerde söz konusu yeniliklerimizi müþterilerimize tanýtacaðýz. AsyaCard þu anda ülkemizdeki ana kartlardan bir tanesi. Ancak bankalar deðiþik kart isimleri altýnda bir araya gelerek bloklar oluþturmaya devam ediyor. Amacýmýz, bu bloklara dahil olmadan AsyaCard markasýný büyütmek ve önümüzdeki dönemlerde de ana kartlardan birisi olarak kalmasýný saðlamak. AsyaCard DIT'ın kart pazarına etkisi nasıl oldu? Rekabeti artýrýcý etkisi oldu kesinlikle. Rekabetin artmasý demek halkýmýzýn da bundan faydalanmasý demektir. Önümüzdeki dönemde de yine kart pazarýnda ciddi bir rekabetin olacaðýný tahmin ediyorum. Basýlarak müþterilerimize daðýtýlan AsyaCard DIT sayýsý, þu anda civarýna ulaþtý. Kullanýlan DIT sayýsý her geçen gün artýyor. Buralardan geçen harcamalarý, özellikle temassýz tarafýný takip ediyoruz. Ancak bu piyasanýn geliþmesi diðer bankalarýn da aktif olarak piyasaya katýlmasýyla mümkün. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki birkaç yýl içerisinde, bütün kart pazarýnda aktif olan bankalar bu üründe de aktif rol üstlenecekler. Böylece reader'larýn yaygýnlaþmasý ile birlikte, temassýz kartlarýn kullaným alanlarý da artacak. Bu kartlar gerçek fonksiyonlarýný tam anlamýyla yerine getirmeye o zaman baþlayacaklar.

8 SAYI: 30 BANK ASYA Bank Asya müþterileri Harca harca bitmez sloganýyla yola çýkan A101 maðazalarýnda bulunan ödeme noktalarýnda ödeme yapabiliyor. Ayrýca A101 maðazalarýnýn hepsine Bank Asya ATM leri kurulmaya devam ediliyor. A101 maðazalarýnýn 2009 sonu hedefi 450 þubeye ulaþmak arca harca bitmez, sloganýyla yola çýkan A101, H 'Hard discount' konseptiyle krize meydan okuyor. Ýlk maðazasýný Nisan 2008'de açan A maðazaya ulaþtý yýlsonu maðaza sayýsýný 450'ye çýkarmayý hedefleyen A101 binlerce kiþiye de istihdam imkaný sunuyor. Yetkililer A101'in 2014 yýlýndaki hedefini ise 2 bin þube olarak açýklýyor. Kýsa sürede perakende sektöründe adýndan söz ettiren Bank Asya iþtiraklerinden A101 maðazalarý büyümesine 2009 yýlýnda da devam edecek. Bank Asya'nýn müþterilerine sunduðu hizmetlerden de üst seviyede faydalanan A101'lerle ilgili Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Ünsal Sözbir önemli açýklamalarda bulundu. A101 ve Bank Asya iþbirliðinin A101'in yurt geneline yayýlma stratejisiyle Bank Asya'nýn daha fazla müþte-

9 9 Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý ve Genel Koordinatör Ünsal Sözbir, A101 ve Bank Asya birlikteliðinin büyük bir sinerji ortaya çýkaracaðýný söyledi. Sözbir, A101'in yayýlma stratejisiyle Bank Asya'nýn daha fazla müþteriye ulaþma hedefinin örtüþmesi sonucu bu ortaklýðýn kurulduðunu vurguladý. riye ulaþma stratejisinin örtüþmesi sonucu ortaya çýktýðýna dikkat çeken Sözbir sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu ortaklýk büyük bir sinerji ortaya çýkaracak. A101'in hali hazýrda 250'nin üzerinde maðazasý var ve bu maðazalar ayný zamanda Bank Asya Ödeme Noktasý olarak müþterilerimize hizmet veriyor. Ýleride, mevcut yapýya POS üzerinden yapýlabilecek diðer bankacýlýk hizmetlerini de ekleyerek A101'leri Bank Asya ile müþterisi arasýnda doðrudan bir temas noktasý haline getirmeyi planlýyoruz. Ayrýca müþterilerimizin yoðun olduðu A101 þubelerine kurulan ATM'lerimizle daha geniþ kapsamlý bankacýlýk hizmeti verme noktasýnda da bir açýlým saðlamayý hedefliyoruz." A101'in önümüzdeki 5 yýllýk dönem içerisinde maðaza sayýsýný iki binin üzerine çýkarmaya hedeflediðini belirten Sözbir, "Onlarýn bu hedefi ile bizim özellikle bireysel taraftaki son yýllarda almýþ olduðumuz payýn örtüþmesi, önümüzdeki yýllarda bu iþbirliðinin iki taraf için de daha faydalý hale geleceðini þimdiden gösteriyor." dedi. Son yýllarda teknolojik geliþmelere paralel olarak bankacýlýk faaliyetlerinin þube dýþýnda yapýlabilir hale geldiðini belirten Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Ünsal Sözbir, "Bankalarýn geniþleme alanlarý içerisinde müþteriye ulaþmadaki en temel kanallarýndan bir tanesi þube lokalleri. Ýnternet ve telefon bankacýlýðýnýn yaný sýra, fiziki mekanlar itibariyle özellikle zincir maðazalar ve büyük alýþveriþ merkezleri bankalarýn müþteriye ulaþtýðý kanallar arasýnda üst sýralarda yer alýyor." diye konuþtu. Bank Asya'nýn kurulduðu günden beri daðýtým kanallarýný hep geniþ tutmaya çalýþtýðýný ve teknolojik geliþmelerin de yakýn takipçisi ve uygulayýcýsý olduðuna dikkat çeken Sözbir, 2001 yýlýndan sonra, daha çok müþteriye ulaþmak için ATM'ler, POS'lar, ortak noktalar, ödeme noktalarý, PTT ve muhabir bankalar gibi alternatif daðýtým kanallarýna aðýrlýk verildiðini kaydetti. Bank Asya'nýn özellikle kredi kartý tahsilatlarýnda PTT'yi en iyi kullanan bankalardan bir tanesi olduðuna iþaret eden Sözbir, gerek iþlem adedi olarak gerek rakamsal anlamda PTT'den her ay ciddi oranda iþlem yapýlmasýnýn Bank Asya'nýn ödeme noktalarýný artýrma konusunda ilham kaynaðý olduðunu söyledi yýlýndan itibaren AsyaCard sayýsýndaki hýzlý artýþýn Bank Asya'nýn özellikle ödeme noktasý anlamýnda yeni daðýtým kanallarý arayýþýna ittiðini kaydeden Sözbir, 'hard discount' diye Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý ve Genel Koordinatör Ünsal Sözbir tabir edilen zincir marketler, olabildiðince düþük maliyetlerle geniþ kitlelere ulaþabilme amacýyla kurulan maðazalar. Kâr marjlarý oldukça düþük olan bu marketler, bir anlamda eski alýþtýðýmýz bakkallarýn yerini alacak, ancak tedarikçisinden müþteriye ulaþma sürecine kadar daha kurumsal ve sistematik bir yapýdalar. Bu çerçevede, özellikle yaygýn þube aðý olan 'discount' marketler, hem mantýk hem de iþleyiþ itibariyle bize fazlasýyla uyan bir konsepte sahipler. Bu nedenle ödeme noktasý arayýþýmýz bu yönde oldu." þeklinde konuþtu.

10 SAYI: 30 BANK ASYA Global ölçekte finansal aktör olma yolunda emin adýmlarla yürüyen Bank Asya nýn 2008 Olaðan Genel Kurul toplantýsý Genel Müdürlük binasýnda yapýldý. Bank Asya yönetimi güven tazeledi ank Asya'nýn 2008 yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantý- B sý 21 Mart 2009 Cumartesi günü Bank Asya Genel Müdürlük binasýnda yapýldý. Toplantýda olaðan gündem maddelerinin yaný sýra Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi de yapýldý. Buna göre; Tahsin Tekoðlu, Salih Sarýgül, Tacettin Negiþ, Cemil Özdemir, Murat Sungurlu, Ahmet Çelik ve Ünal Kabaca üç yýl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Ali Akbulut, Atýf Bilgin ve Ýrfan Hacýosmanoðlu üç yýllýðýna Denetim Kurulu Üyeliklerine seçildi. Toplantýda ayrýca, 2008 yýlý kârýndan Kanun ve Banka Ana Sözleþmesi gereði ayrýlmasý gereken miktarlar ayrýldýktan sonra, geriye kalan kârýn daðýtýlmayýp olaðanüstü yedek akçe olarak ayrýlmasýna karar verildi. Genel Kurul açýlýþ konuþmasýný yapan Yönetim Kurulu Baþkaný Tahsin Tekoðlu; Bank Asya'nýn, çaðdaþ kurumsal yönetim sistemlerini, kendisine özgü niteliklerle birleþtirerek sürekli bir geliþim ve ilerleme içerisinde olduðunu ifade ederek, Bank Asya'nýn ülke ekonomisine önemli

11 11 katkýlar saðlamakla kalmayýp global ölçekte bir finansal aktör olma vizyonu ile yoluna devam ettiðini dile getirdi. Bank Asya katılım bankaları arasında ilk sırada Genel Kurulda Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca da, Banka'nýn 2008 yýlý faaliyetleri ile mali tablolarýnýn yer aldýðý bir sunum yaptý. Sunumunda Bank Asya'nýn en genç katýlým bankasý olmasýna raðmen kârlýlýk, aktif büyüklük, nakdi/gayrinakdi krediler, toplanan fonlar ve özkaynaklar itibariyle katýlým bankalarý arasýnda ilk sýrada yer aldýðýný vurgulayan Ünal Kabaca, Bank Asya'nýn, katýlým bankalarý ve bankacýlýk sektörü ile karþýlaþtýrmalý 2008 yýlý geliþim rakamlarýna da yer verdi. Bank Asya'nın 2008 yılı net kârı, 247 Milyon TL 2008 yýl sonu itibariyle Bank Asya'nýn net kârý yüzde 12 artýþla 247 milyon TL'ye, özkaynaklarý yüzde 64 artýþla milyon TL'ye, aktif toplamý yüzde 30 artýþla milyon TL'ye, cari ve katýlma hesaplarý yoluyla topladýðý fonlar da yüzde 24 artýþla milyon TL'ye yükseldi. Bank Asya'nýn, özellikle gayrinakdi kredilerde tüm bankacýlýk sektörü içerisinde dördüncü sýrada yer aldýðýna dikkat çeken Ünal Kabaca, nakdi krediler toplamýnýn milyon TL'ye, gayrinakdi krediler toplamýnýn ise milyon TL'ye ulaþtýðýný dile getirdi yýl sonu itibariyle Bank Asya'nýn 46 ilde 149 þubesi ve personeliyle hizmet verdiðini belirten Kabaca, Bank Asya hisselerinin yüzde 45,50'sinin halka açýk olarak ÝMKB'de iþlem gördüðünü de sözlerine ekleyerek; 2008 yýlý içinde ödenmiþ sermayesini 900 milyon TL'ye çýkaran Bank Asya'nýn bu sayede güçlü özkaynak yapýsýný daha da pekiþtirdiðini vurguladý. Bank Asya Yönetim Kurulu Baþkaný Tahsin Tekoðlu

12 SAYI: 30 BANK ASYA Türkiye'ye petrol desteði veren il Batman B MEDENİ AKBAŞ atman Türkiye'nin petrol yataðý olarak bilinen bir ilimiz. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin Dicle bölümünde Bitlis, Muþ, Diyarbakýr, Mardin ve Siirt illeri arasýnda yer alýr. Batman Ýluh adlý bir köy iken; 1940 yýlýnda Raman daðlarýnda petrolün bulunmasýnýn ardýndan aldýðý hýzlý göç neticesinde 1947 yýlýnda bucak, 1957 yýlýnda Siirt'e baðlý bir ilçe yapýlmýþ ve Batman çayýndan esinlenerek Batman ismini almýþtýr yýlýnda kararname ile il yapýlan Batman'a; Mardin'e baðlý Hasankeyf, Gercüþ ile Siirt'e baðlý Beþiri, Kozluk ve Sason ilçeleri baðlanmýþtýr. Ýnsanlýk tarihinin en önemli merkezlerinden biri olan Dicle ve Fýrat nehirleri arasýndaki Mezopotamya bölgesinde yer alan Batman sýnýrlarý içinde yer alan; höyükler, tümülüsler, kaya mezarlarý ve maðara konutlar, in-

13 13 sanlarýn bu nehirler kýyýsýndaki on bin yýllýk yerleþimlerinin bir kanýtý ve göstergesidir. Güneydoðu Anadolu bölgesinin tipik bir kenti olan Batman ve baðlý yerleþim alanlarýnda çok sayýda görülmesi gereken tarihi ve turistik alanlar vardýr. HASANKEYF: Dünya tarihi ve kültürel varlýðý açýsýndan çok önemli bir yere sahip olan Hasankeyf; Sümerler, Akadlar, Asurlar, Babiller, Medler, Persler, Bizanslýlar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Artuklular, Mervaniler, Selçuklular, Eyyubiler, Moðollar, Osmanlýlar ve Türkler'den gelen, 6 bin yýllýk tarihi mirasý yansýtýr. Milattan önceki dönemlerde Hasankeyf'in ne gibi tarihi geliþmelere sahne olduðu, kimlerin burada hüküm sürdüðü herhangi bir kaynak olmadýðýndan bilinmemektedir. Yalnýz Mezapotamya bölgesine hakim olan kavimlerin en gözde yerlerinden birinin Hasankeyf olduðunu söylemek mümkündür Miladi ilk asýrlarda Hasankeyf, Bizanslýlarla Sasaniler arasýnda el deðiþtirmiþ. IV.Yüzyýlýn ortalarýnda Hasankeyf'e saðlam bir kale yapan Bizanslýlar, Müslümanlarýn burayý fethettiði VII. Yüzyýl baþlarýna kadar egemenliklerini sürdürmüþtür. MS.IV. yüzyýl ortalarýnda, Diyarbakýr çevresini ele geçiren Bizans Ýmparatoru Konstantinos, bölgeyi korumak amacýyla iki sýnýr kalesi inþa ettirmiþtir. Bu iki kaleden birisi Hasankeyf kalesidir. Kalede bulunan maðaralar, buranýn kalenin inþasýndan önce de yerleþme yeri olarak kullanýldýðýný göstermektedir. Hasankeyf MS. 639 yýlýnda Emeviler tarafýndan fethedilmiþ, bu tarihten sonra; Abbasiler, Hamdaniler. Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ve Osmanlýlar'ýn egemenliði altýnda kalmýþtýr. Hasankeyf en parlak dönemini ise Artuklular döneminde yaþamýþtýr. Batman'ı gezmeye gidecek olanların yapması gerekenler Batman ý ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancý turistlerin, mutlaka Batman (Malabadi) Köprüsünü, tarihi Hasankeyf Ýlçesi ören yerini (Zeynel Bey Kümbeti, Ýmam Abdullah Zaviyesi, Dicle Köprüsü, Kale Kapýlarý, Büyük ve Küçük Saraylar, Ulu Camii, Maðara Kiliseler, Maðara Mescitler, Arkeolojik Kazý Alanlarý, Suyollarý ve top yekûn Hasankeyf Harabeleri) ile Mor-Kiryakus manastýrý, Mor Aho Manastýrý, Kozluk Kalesi ile Kozluk ve Sason ilçe merkezlerinde ve kýrsalýnda bulunan kale, manastýr ve camileri, Petrol mahzeni Raman Daðlarýný gezip görmeleri gerekir. Türkiye nin petrol yataðý olarak bilinen Batman ýn Batý Raman bölgesinde 1,1 milyar varillik petrol rezervi tespit edildi.

14 SAYI: 30 BANK ASYA Bank Asya Batman'da liderliði kaptýrmýyor Bank Asya Batman Þube Müdürü Mehmet Yeðen Bank Asya, Batman'da hem topladýðý mevduat hem de saðladýðý finansmanla önemli bir misyonu yerine getiriyor. Y MEDENİ AKBAŞ aklaþýk 5 yýl önce Batman'da faaliyete baþlayan Bank Asya Batman þubesi, bölgede büyük ilgi görüyor. Bank Asya, Batman'da hem topladýðý mevduat hem de saðladýðý finansmanla önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bu özelliðini Merkez Bankasý verilerinde de gösteren Bank Asya Batman þubesi topladýðý mevduat ve saðladýðý krediler ile sýralamada üst seviyelerde yer alýyor. Ýlde 17 kiþilik uzman bir kadro ile hizmet veren Bank Asya; Siirt, Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri ile birlikte Muþ ve Bitlis'ten de yoðun ilgi görüyor. Batman Þube Müdürü Mehmet Yeðen, baþarýlarýný, yöre insaný ile rahat diyalog kurabilecek bir ekiple çalýþmalarýna ve yöre halkýnýn Bank Asya'ya, kendi bankalarý gibi sahip çýkmasýna baðlayarak, "Bu bölgede manevi hassasiyetler insanlar için büyük önem taþýyor. Bu nedenle her yeni müþteri, bir baþka müþteriyi getiriyor. Biz de bu teveccühe layýk olmaya çalýþýyoruz." dedi. YATIRIMLARDA BANK ASYA NIN PAYI BÜYÜK Merkez Bankasý verilerine göre Batman'daki bankacýlýk iþlemlerinin büyük kýsmýnýn Bank Asya üzerinden gerçekleþtiðini vurgulayan Batman Þube Müdürü Mehmet Yeðen, "Bu baþarýnýn, þubenin kendi performansý yanýnda Genel Müdürlük birimleri ile birlikte takým olmayý baþarmanýn

15 15 da neticesi olduðunu düþünüyoruz. Batman'a son 1 yýlda 4 farklý banka þube açmasýna raðmen Bank Asya'nýn müþteri sayýsýnda bir azalma olmadý. Ýlimizde yeni filizlenen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüm yatýrýmlarda bankamýzýn saðladýðý teminatlarla birlikte kredilerin payý büyük. Tüm üretim firmalarýnýn birinci bankasý durumundayýz. Batman ekonomisinin can damarý olan petrol, inþaat, temizlik taahhüt firmalarý yine bankamýzý tercih etmekteler. Bütün bunlarda bölgedeki huzur ortamýnýn rolü büyük. Ýlerleyen yýllarda huzurun artmasýyla yatýrýmlarýnda artacaðýna inanýyoruz. Geliþmeler onu gösteriyor. Þu anda organize sanayi bölgesinde alçý, süt, halý ve un fabrikasý faaliyet gösteriyor. Halý fabrikamýz Türkiye'nin en büyük mobilya firmasý için üretim yapýyor. Bütün bunlarda Bank Asya'nýn katkýsýnýn olduðunu bilmek ve görmek bize büyük mutluluk veriyor." diye konuþtu. BATMAN DA 10 BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTIK Bank Asya'nýn Batman'da büyük bir baþarý göstererek 5 yýlýn sonunda 11 bin kredi kartý, 700'ü aþkýn üye iþyeri ve 400 ü aþkýn kredili ticari müþteri sayýsýna ulaþtýðýný anlatan Þube Müdürü Yeðen sözlerine þöyle devam etti: Çok iyi ve uzman bir ekiple hizmet veriyoruz. Arkadaþlarýmýzýn çoðu iktisat ve iþletme mezunu. Ve yörenin insanýný çok iyi tanýyorlar. Erkek müþterilerimiz kadar bayan müþterilerimizin çokluðu da yöre insanýnýn bizi benimsediðinin önemli bir göstergesi." þeklinde konuþtu.

16 SAYI: 30 BANK ASYA Bank Asya, teknolojiyi kullanarak hizmet ataðýna geçti: DIT'a kardeþ geliyor, internet þubesi yenileniyor Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Tuðlu, Bank Asya hizmetlerinde teknolojinin yerini ve müþterilerin ilgisini anlattý. B MEHMET SAKİN ankacýlýðýn olmazsa olmazlarýndan teknoloji, kurumlarýn büyümesine büyük katkýda bulunurken, bilgilerin güvenliðinden müþterinin kullaným tercihine kadar geniþ bir yelpazede kendine yer buluyor. Bank Asya da güçlü teknolojik alt yapýsýyla, müþterilerine sürekli yeni teknolojileri içeren hizmetler sunan bankalarýn baþýnda geliyor. Bu hizmetlerin ARGE'sinin yapýldýðý teknoloji merkezini ziyaret ederek Bank Asya Bilgi Teknolojileri Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Tuðlu ile bir söyleþi yaptýk. Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Tuðlu, Bank Asya hizmetlerinde teknolojinin yerini ve müþterilerin ilgisini anlattý. İnternetin, bilgisayarın ve cep telefonlarının yoğun olarak kullanıldığı günümüzde bir bankayı teknolojiden ayrı düşünmek artık mümkün değil. Müşterilerinizin yeni teknolojiye yaklaşımı nasıl? Müþterilerimizin büyük bir çoðunluðu yeni uygulamalara çok çabuk adapte oluyorlar. Temassýz kredi kartýmýz AsyaCard DIT'ýn kullaným oraný da bunu gösteriyor. Müþterilerine temassýz çözümler sunan tek banka biz deðiliz ama bu alanda 300 bin kart adediyle þu anda bir numarayýz. Bu da müþterilerimizin teknolojiye ilgilerinin iyi bir göstergesi. Ayrýca, þubeden kredi kartý basým hizmetimiz de müþterilerimizin ilgi gösterdiði önemli hizmetlerden. Sürekli geliþtirdiðimiz teknik altyapýmýz sayesinde artýk kredi kartlarýný þubelerimizden bile basabiliyoruz. 149 þubemizin herhangi birinden kart baþvurusu yapan müþterilerimize, baþvurularýný takiben 15 dakika içerisinde kartlarýný takdim ediyoruz. Yani kart talep eden müþterimiz, þubeden çýkmadan, 15 dakika içinde yeni kartýný alýp cebine koyuyor. Ýstatistiklerimize baktýðýmýzda, þubeden kart basým yöntemi ile verilen kartlarýmýzýn son dönemde basýlan kartlarýmýzýn yaklaþýk %25 ini oluþturduðunu görmekteyiz. Müþterilerimizin teknolojiye olan ilgisini gösteren ve çok ilgi çeken bir baþka ürünümüz de þifreci. Þifreci ile internete güvenli þekilde ulaþan müþterilerimiz, dilerlerse temassýz kartlarýna temassýz kullaným için kredi de yükleyebilmektedirler. İnternet şubenizle ilgili yenilikler var mı? Þu anda Ýnternet Þubemizin yenileme çalýþmalarý devam ediyor. Uzun zamandýr Ýnternet Þubemizi yenilememiþtik. Kullanýcýlarýmýzdan gelen talepleri de dikkate alarak yeni bir çalýþma yaptýk. Müþterilerimizin taleplerini önemsiyoruz. Sitemizin yenilenmesini de müþteri talepleri tetikle-

17 17 di diyebiliriz. Çok yakýn zamanda Ýnternet Þubemizin yeni hali ile kullanýcýlarýmýzýn karþýsýna çýkacaðýz. Çalýþmalar tamamlandýðýnda, tüm bankalar içerisinde en kullanýþlý internet sitesine sahip olacaðýmýzý düþünüyorum. Yeni internet þubemizle beraber iþlem türlerini geniþletiyor ve kullaným kolaylýðý içeren çok sayýda yeni fonksiyona yer veriyor olacaðýz. Bilgi Teknolojileri Grubu hakkında bilgi verebilir misiniz? Bilgi Teknolojileri Grubumuz 4 birimden oluþmaktadýr. Sistem Donaným Müdürlüðü, Sistem Geliþtirme Müdürlüðü, Yazýlým Geliþtirme Müdürlüðü ve Proje Yönetim Müdürlüðü. Bu 4 birimimizde istihdam edilen toplam personel sayýsý 205'tir. Arkadaþlarýmýzýn büyük bir kýsmý üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliði bölümlerinden mezundur. Sistem Geliþtirme Müdürlüðü birimimiz temelde iþ isteklerinin, bilgi teknolojisi diline çevrilmesi görevini üstlenmiþtir. Bunun yaný sýra geliþtirilen bir yazýlýmýn canlý ortama konulmadan önce test edilmesi de yine Sistem Geliþtirme Müdürlüðü'nün görevidir. Yazýlým Geliþtirme Müdürlüðü, çalýþan sayýsý açýsýndan en büyük birimimizdir. Sistem Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen analizleri kullanarak iþ ihtiyaçlarýný adresleyen yazýlým parçalarý bu birimimiz tarafýndan geliþtirilir. Daha sonrasýnda bu yazýlým parçalarý test edilmek üzere yine Sistem Geliþtirme Müdürlüðü'ne gönderilir. Sistem Donaným Müdürlüðü, Bilgi Sistemlerinin operasyonundan sorumlu olan birimimizdir. Sistem Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan test edilen yazýlým parçalarý, Sistem Donaným tarafýnda canlý ortama alýnmakta ve iþletilmektedir. Günlük yedekleme, standart bakýmlar, arýza çözümleri, yardým masamýz gibi aktivitelerin tamamý bu birimimizin sorumluluðu altýndadýr. Proje Yönetim Müdürlüðümüz en genç birimimizdir Temmuz ayýnda kurulan birimimiz Bilgi Teknolojisi projelerinin belirlenen kapsam, bütçe, kalite ve zaman hedeflerine uygun þekilde gerçekleþmesini amaçlamaktadýr. Bilgi Teknolojisi süreçlerinden ve yönetim yaklaşımlarından bahsedebilir misiniz? Bilgi Teknolojileri Grubumuzda, süreçler ve kalite konusundaki yaklaþýmlarýmýz, arkadaþlarýmýzýn iþ akýþlarýnýn da bir parçasý haline gelmiþtir. Yönetiþim çerçevesi olarak COBIT yaklaþýmýný kullanmaktayýz. COBIT bizlere bir konu ile ilgili strateji belirlenmesinden, o iþin canlýya alýndýktan sonra gözlemlenmesine kadarki tüm aktivitelerin, belirlenmiþ kontrol noktalarýndan geçtikten sonra yapýlabilmesini saðlýyor. Bu þekilde bölüm genelinde yönetilebilirlik ve kontrol edilebilirlik açýsýndan ciddi kazanýmlar saðladýk. Bunun altyapýsýna indiðimizde detaylarý ile tanýmlanmýþ olan süreçlerimiz, bu süreçleri mümkün hale getiren teknolojik altyapýmýz ve tabii ki süreçleri iþleten arkadaþlarýmýz için yaptýðýmýz ciddi eðitim yatýrýmlarýmýz bulunmaktadýr. Bunun dýþýnda operasyonla ilgili süreçlerimizde ITIL, bilgi teknolojisi güvenliði ile ilgili süreçlerimizde ISO 27001, yazýlým süreçlerimizde CMMI ve proje yönetim süreçlerimizde PMI standartlarýný uygulamaktayýz. Bank Asya'nın teknoloji yatırımları nelerdir? Bank Asya'nýn geniþ bir alana yayýlmýþ olan teknolojik yatýrýmlarýný þu þekilde tasnif etmek mümkün olabilir: Yazýlým alanýndaki yatýrýmlarýmýz; Temel Bankacýlýk, Ýþ Süreçleri Yönetimi, Kredi Kartý Sistemleri, ATM Yazýlýmlarý, Ýnternet Bankacýlýðý, Çaðrý Merkezi, Veri Ambarý ve Karar Destek Sistemleri, Satýnalma Yönetimi Yazýlýmý ve uygulamalarý, güvenlik yazýlýmlarý gibi çok sayýda altyapý yazýlýmýndan oluþuyor. Donaným alanýndaki yatýrýmlarýmýz çerçevesinde ise, Ümraniye Genel Müdürlük, Baðlarbaþý Operasyon Binasý ve Ýstanbul dýþýndaki Olaðanüstü Durum Merkezinde yer alan geniþ bir makine parkýmýz ve çok güçlü bir altyapýmýz bulunmakta. Bunun yaný sýra çok sayýda ATM, POS, Temassýz Kart Okuyucu ve Validatör cihazlarý Bankamýzýn teknolojik altyapýsýný müþterilerimize sunmak üzere ülkeye daðýlmýþ durumdadýr. Teknoloji yatırımlarında neler gözetiliyor? Yatýrýmlarýmýz çok detaylý bir planlama süreci sonrasýnda gerçekleþmektedir. Genel Müdürümüz, ben ve birim müdürlerimizden oluþan bir Bilgi Teknolojileri Strateji Komitemiz bulunmaktadýr. Kurumsal Stratejik hedefler ve bu hedefleri destekleyen BT Stratejik hedefleri deðerlendirilmekte ve sonuçta bu hedefleri gerçekleþtirmemiz için gereken taktik planlar oluþturulmaktadýr. Bu planlar doðrultusunda bütçeler oluþmakta ve bütçe onayýnýn ardýndan bu taktik adýmýn gerçekleþtirilmesi için gerekli ön çalýþmalar yapýlmakta ve satýn alma ya da iç kaynak kullanýmý ile stratejik hedefimiz hayata geçirilmektedir. Tüm kararlar verilirken BT dünyasýnda kullanýlan modern yaklaþýmlar, yeni teknolojiler dikkatle incelenmektedir. Yatýrýmlarýn bankanýn uzun dönem hedeflerini gerçekleþtirecek ve toplam satýn alma maliyeti ile saðladýðý faydayý en kýsa sürede geri döndürecek yatýrýmlar olmasýna özel bir önem verilmektedir.

18 SAYI: 30 BANK ASYA Bank Asya'da teknoloji müşterilere neler sağlıyor, hayatını nasıl kolaylaştırıyor? Temel hedefimiz müþterilerimize þubede ya da þube dýþýnda yüksek kalitede hizmet sunabilmek. Müþterilerimiz, özellikle þube dýþýnda iken teknolojimizin direkt bir kullanýcýsý oluyorlar. Pek çok alanda en ileri teknolojiyi rakiplerimizin sunduðu standartlarda ve üzerinde sunarken, bazý alanlarda ayrýþtýðýmýzý söylemek isterim. Sanýrým kredi kartý teknolojisi tarafýnda yaptýklarýmýzý artýk müþterilerimiz de çok yakýndan tanýyorlar. Temassýz kart teknolojisinde Türkiye'de lider, dünyada da sayýlý bankalardan birisi olduðumuzu söyleyebilirim. Ürünümüzün ise pek çok uygulama alanýnda Türkiye'de ve dünyada ilk olduðunu ifade edebilirim. Tüm alternatif daðýtým kanalý ürünlerimizde kullanýlabilirlik ve basitlik için özel özen gösteriyoruz. Bunun artarak devam edeceðini söyleyebilirim. Güvenlik alanýnda gerekli tüm teknolojik imkanlarý da alternatif daðýtým kanallarýnda kullanýyoruz. Yeni ürünlerimizde güvenlik yatýrýmlarýnýn artarak devam edeceðini belirtmek isterim. Bankaların teknoloji kullanımı sıralanacak olsa, Bank Asya'nın yeri neresi olur? Þüphesiz ilk sýralarda yer alýrýz. Bunu söylemek çok kolay deðildir aslýnda. Bunu söylerken geçmiþ iþ tecrübeme güvenerek konuþuyorum. Uzun yýllar masanýn öbür yanýnda oturan ve bankacýlýk sektörü baþta olmak üzere ülkemizin ve dünyanýn çok sayýda saygýn kurumuna çözüm üretmeye çalýþan bir konumdaydým. Bu vesile ile yapýlan yatýrýmlarý, altyapýlarý ve süreçleri yakýndan tanýma fýrsatý buldum. Bank Asya'nýn özellikle teknolojiyi hýzlý bir þekilde süreçlerine adapte edebilmek konusunda liderler arasýnda olduðunu düþünüyorum. Bank Asya nın ARGE çalışmaları hakkında bilgi verebilirmisiniz? ARGE, Bank Asya Bilgi Teknolojileri için hayatýn ayrýlmaz bir parçasý. Bazý servislerimiz var ki temel fonksiyonlarý ARGE. 3 ayrý birimimizde direkt sorumluluðu ARGE olan ya da servis olarak ARGE aðýrlýklý çalýþan personelimiz toplam BT personelimizin yüzde 10'unu oluþturmaktadýr.

19 AsyaCard DIT'ın bilgi birikimi ve teknolojisi nedir? Son yýllarda kart teknolojisinde tüm dünyadaki geliþmelerin çok kýsa bir sürede ülkemizde de uygulama alaný bulduðunu gördük. Bankalarýmýzýn çok hýzlý bir þekilde çip teknolojisini uyguladýklarýný ve bu konuda pek çok ülkeyi geride býraktýðýmýzý izledik. Ardýndan gelen temassýz ödeme teknolojileri ise gerek yatýrým maliyetleri gerekse teknolojik olarak içerdiði zorluklar nedeniyle daha az sayýda bankanýn odaklanabildiði bir alan oldu. Bank Asya olarak hedefimizi ilk günden itibaren, temassýz kart teknolojileri alanýnda lider banka olmak üzere belirledik ve bu hedefe ulaþmak üzere planlanmýþ adýmlarý hayata geçirdik. Bank Asya'nýn, bu alandaki ilk çalýþmalarý yaklaþýk 3 sene önce baþladý. Yakýn çalýþtýðýmýz partner firmamýz ile beraber çalýþarak, gerek DIT kart ürünümüz gerekse Ulaþým çözümümüzü þekillendirdik. AsyaCard DIT'a Bank Asya'nın teknik ekibinin katkısı nedir? Teknik ekibimiz gerek ARGE tarafýnda gerekse teknolojinin hayata geçirilmesinde önemli roller oynamaktadýr. Geniþ bir kadromuz var ve planladýðýmýz yeni ürünlerimize paralel olarak büyümeye devam ediyor. Ekibimiz þu anda yeni ulaþým projeleri, þehir projeleri, kampüs projeleri ve kampanya projeleri üzerinde çalýþýrken, bir yandan da çok ses getirecek yeni ürünümüzün son detaylarý üzerinde çalýþmaktadýr. Bank Asya'nın yapmayı planladığı teknoloji yatırımları nelerdir? Önümüzdeki dönemde ödeme sistemleri teknolojisi alanýnda yatýrýmlarýmýz devam edecek. Ýnternet Þubemizin altyapýsý deðiþtiriliyor ve yeni kanallarýn kullanýmý da yakýnda gündeme gelecek. Bu arada altyapýmýzdaki yatýrýmlarýmýz devam edecek. Donaným teknolojileri alanýnda Sanallaþtýrma, Yazýlým teknolojilerinde ise Servis Odaklý Mimari önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak. Yakın zamanda teknoloji bazlı ne gibi hizmetler verilecek? Ön ödemeli temassýz kredi kartýmýzý yakýn zamanda duyuruyor olacaðýz. Bu ürünün tüm dünyada þu anda bir ALİ TUĞLU KİMDİR? 1969 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Ali Tuðlu, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü'nden mezun oldu yýlýnda Virginia Tech Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümünde yüksek lisansýný tamamladý. Mesleki hayatýna yýllarý arasýnda Virginia Tech'te öðretim görevlisi olarak baþladý yýllarý arasýnda ABD'de CGN Consulting firmasýnda Yazýlým Proje Mühendisi, yýllarý arasýnda Minerva Yazýlým firmasýnda Yazýlým Grup Müdürü olarak görev yaptý yýllarý arasýnda Hewlett Packard firmasýnda Türkiye ve bölge organizasyonlarýnda deðiþik görevlerde çalýþtý. Son olarak HP Ortadoðu, Akdeniz ve Afrika bölgesinde Danýþmanlýk Segment Yöneticisi olarak görev aldý yýlý Mart ayýnda Bank Asya bünyesine katýlan Ali TUÐLU Bilgi Teknolojileri Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini sürdürmektedir. 19 benzeri bulunmamaktadýr. Çalýþmalar sýrasýnda bu alandaki standartlarý da sertifikasyon otoritesi ile beraber oluþturduk. Ulaþým ve þehir projelerinde temassýz teknolojinin yeni uygulama alanlarýný görüyor olacaðýz. Bir diðer ürünümüz yeni Ýnternet Þubemiz olacak. Müþterilerimiz çok yakýnda Ýnternet Þubemizi yeni yüzüyle kullanmaya baþlayacaklar. Mobil bankacýlýk ürünümüz de yýlýn ikinci yarýsýnda hedeflediðimiz konulardan birisi. Bank Asya'nın sistem yedekleri nasıl bir sistemle muhafaza ediliyor? Yedekleme konusundaki temel yaklaþýmýmýz 3 kademeli bir yapýdýr: Canlý sistemler, bunlara yakýn bir noktada anýnda devreye girecek yedekleri ve felaket anýnda devreye girebilecek uzaktaki bir noktadaki yedekleme sistemleri. Çalýþan her sistemimizin aktif/pasif/odm (Olaðanüstü Durum Merkezi) yedeði bulunmaktadýr. Sistemlerin kullanmakta olduðu veriler aktif ve pasif olarak senkron bir þekilde Genel Müdürlük'te tutulmaktadýr. Asenkron olarak da ODM'ye gönderilmektedir. Ayný zamanda her gün tüm verilerin 'tape' sistemine yedeði alýnmaktadýr. 'Tape' ortamýna alýnan yedeklerin bir kopyasý ise uzak bir lokasyona periyodik olarak gönderilerek, orada muhafaza edilmektedir. Deprem gibi tabii afetlere ve benzeri felaketlere karşı Bank Asya nın İş sürekliliğine bakışı nasıldır ve bununla alakalı yaptıkları nelerdir? Amerikadaki 11 Eylül saldýrýlarý, iþ sürekliliði konusunda bizde tetikleyici unsur olmuþtur.ýþ sürekliliði konusundaki teknik çalýþmalarýmýzý 2002 yýlýnda kendi ekibimiz içinde baþlattýk, 2007 yýlýnda ise, iþ sürekliliði planlama ve koordinasyon konularýnda IBM firmasýndan danýþmanlýk hizmeti aldýk ve sonunda IBM firmasý bize kapsamlý bir rapor hazýrladý. Bu arada, kapsamlý bir araþtýrmadan sonra, felaket merkezi sistem barýndýrma lokasyonu olarak Ýstanbul dýþýnda bir Olaðanüstü Durum Merkezi seçerek sistem ve network altyapýmýzý burada kurduk ve çalýþtýrdýk. Canlý ortamda sistem ve network üzerindeki deðiþiklik durumlarýný asenkron olarak bu merkeze de taþýmaktayýz.

20 SAYI: 30 BANK ASYA Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ise son bir yýllýk süreçte bankalarýn kullandýrdýðý KOBÝ kredilerini azalttýðý görülüyor. Sadece 2008'in son çeyreðinde KOBÝ kredilerindeki azalýþ yüzde 4,5 düzeyinde. Bu konuda bankalar bilançolarýn düzgün olmadýðý gerekçesiyle iþletmelere sýrt çeviriyor. Hükümet ise kredi kanallarýný açacak düzenlemeler üzerinde çalýþýyor. Kriz kalýcý deðil, ayakta durmayý baþaran kazançlý çýkar D ERCAN BAYSAL ünya ekonomilerini sarsan finansal kriz Türkiye'yi de etkisi altýna aldý. Büyümenin sert fren yapmasý ve ihracatýn gerilemesi reel sektörü vurdu. Türkiye'de faaliyet gösteren toplam 1 milyon 800 bin KOBÝ bugünlerde küresel krizi en az hasarla atlatmanýn hesabýný yapýyor. Uzmanlar iþletmelere rekabet gücü yüksek ürünlere yönelmeleri, pazarlama anlayýþlarýný deðiþtirmeleri, profesyonel yönetim anlayýþý benimsemeleri, her þeye raðmen üretime devam etmeleri ve en iyi yaptýklarý iþe odaklanmalarý tavsiyesinde bulunuyor. Firmalarýn ortak talebi ise kredi musluklarýnýn sonuna kadar açýlmasý. Aksi takdirde tefecinin eline düþmemek mümkün deðil. Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) verileri de bu noktadaki tespitin doðruluðuna iþaret ediyor. DPT'nin yaptýðý bir araþtýrmaya göre Türkiye'de KOBÝ'lerin yüzde 90'ýnýn krediye ihtiyacý bulunuyor. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ise son bir yýllýk süreçte bankalarýn kullandýrdýðý KOBÝ kredilerini azalttýðý görülüyor. Sadece 2008'in son çeyreðinde KOBÝ kredilerindeki azalýþ yüzde 4,5 düzeyinde. Bu konuda bankalar bilançolarýn düzgün olmadýðý gerekçesiyle iþletmelere sýrt çeviriyor. Hükümet ise kredi kanallarýný açacak düzenlemeler üzerinde çalýþýyor. Kasým 2008'de Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) kaynaklarý kullanýlarak imalatçý esnaf ve sanatkara 350 milyon TL'lik 'can suyu' kredisi kullandýrýldý. Ýhracatçý KOBÝ'lere destek amacýyla çýkarýlan 1 milyar dolarlýk kredi için ise 2 Mart'ta baþvurular baþladý. Ayrýca þu an Meclis'te bulunan yeni KOSGEB Kanunu'na iliþkin yasal düzenlemenin tamamlanmasý halinde imalatçý olmayan KOBÝ'ler de kredi imkanlarýndan faydalanabilecek. KOSGEB Baþkan Vekili Mustafa Kaplan önceki yýl 1,36 milyar TL'lik kredi hacmi oluþturulduðunu belirterek bu rakamýn 2008 yýlýnda 1,6 milyar liraya çýktýðýný kaydediyor.

21 21 KOSGEB Baþkaný Mustafa Kaplan KOSGEB bu yýl sonuna kadar ise 3 milyar TL'lik kredi desteði saðlayacak. Türkiye ekonomisinin yüzde 99'u KOBÝ'lerden oluþuyor. Bu firmalarýn kayýtlý istihdam içerisindeki payý ise yüzde 45,6. Bu iþletmelerin ülke ekonomisi içerisindeki katma deðeri ise yüzde 37,7. KOBÝ'ler yatýrýmlarýn yüzde 57'sini oluþtururken, ihracatýn yüzde 16'sýný gerçekleþtiriyor. Ancak kredilerden aldýklarý pay ise yüzde 25. Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler Derneði (KOBÝDER) Baþkaný Nurettin Özgenç, dar ve sýkýntýlý dönemlerde KOBÝ'ler ve esnafýn küçülme yoluna gitmesi gerektiði görüþünde. "Firmalar ayaklarýný yorganlarýna göre uzatmalý" diyen Özgenç, iþletmelerin ayakta kalmak için satmayacaklarý mallardan fazla almamalarý gerektiðini söylüyor. Masraflarýn asgari seviyeye inmesi gerektiðini vurgulayan Özgenç, "Ümidimizi 2009 yýlýna baðlamýþtýk ancak maalesef bu yýlýnda çok parlak olmayacaðý görünüyor. KOBÝ'lerimiz temkinli olmalý." tavsiyesinde bulunuyor. Hükümetten beklentilerinin sýfýr faizlerin esnafa da verilmesini saðlayacak düzenlemenin yürürlüðe girmesi olduðunu ifade eden KOBÝDER Baþkaný, piyasada morallerin yüksek seviyede olmasý gerektiðini dile getiriyor. Yapýlan alýþveriþlerin zaruri ihtiyaçlardan oluþtuðunu aktaran Özgenç'e göre vatandaþýn elinde hala harcayabileceði para var. Rahat kredi için bilançoya dikkat Merkez Bankasý'nýn faiz indirimleri sonrasýnda Hazine faizlerinde yaþanan düþüþün ardýndan bankalar rotayý bireysel krediye çevirdi. Bileþik faizlerin yüzde oranlarýna kadar gerilemesinin ardýndan bankalarýn küçük esnafa yönelik kredi davranýþý deðiþmiþ deðil. Finans uzmanlarýna göre esnaf ve KO- BÝ'lerin yer aldýðý ticari kredilerin yaný sýra tüketici kredisi faizleri önümüzdeki dönemde gerileyecek. Krediye eriþim daha kolay olacak. Ziraat Bankasý Genel Müdürü Can Akýn Çaðlar, reel sektöre "Mümkün olduðu kadar bilançonuzu bozmayýn" uyarýsýnda bulunuyor. Çaðlar'a göre önümüzdeki günlerde

22 SAYI: 30 BANK ASYA baþlayacak kredi rekabetinde bilançosu iyi olan firma daha rahat ve ucuza kredi bulabilecek. Son yaþanan finansal depremin Türkiye'nin krizi olmadýðýný dile getiren Ankara Sanayi Odasý Baþkaný Nurettin Özdebir ise KOBÝ'ler baþta olmak üzere reel sektörün KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ayla sýnýrlý kalmamasýna dikkat çekiyor. Özdebir, elektrik daðýtým ve konstrüksüyün gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalarýn iþlerinin iyi olduðunu aktarýyor. 10 KOBİ'den 9'unun krediye ihtiyacı var Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) verilerine göre, Türkiye'de KOBÝ'lerin yüzde 90'ýnýn krediye ihtiyacý bulunuyor. DPT tarafýndan yayýnlanan ''Türkiye'de KOBÝ'ler ve KOSGEB'' adlý araþtýrmaya göre, yatýrým için ek finansman ihtiyacýnýn baþta mikro ve küçük iþletmelerde olmak üzere tüm iþletmelerde yüksek oranlarda görülmesi, iþletmelerin yatýrým açýsýndan ciddi finansman sorunlarýyla karþýlaþtýklarýný ortaya koyuyor. Kaynak yetersizliði, iþletmelerin ihracat yapamamasýnýn da temel nedenini oluþturuyor. Ýþletmelerin yüzde 27'si, ihracat yapmamalarýnýn ilk nedeni olarak sermaye, teknoloji ve malzeme eksikliðini gösteriyor. Diðer nedenler de, yüzde 24'le dýþ pazarý tanýmama, yüzde 15'le aracý iþletme bulamama, yüzde 8'le uygun fiyatta ve kalitede mal sunamama ve yüzde 7 ile de yabancý dil eksikliði olarak sýralanýyor. Rapora göre AB ülkelerinde KOBÝ'ler, istihdamýn yüzde 66'sýný, katma deðerin yüzde 57'sini oluþturuyor. AB ülkeleri, Türkiye'ye göre bu iþletmelere çok fazla destek veriyor. AB ülkeleri GSMH'nin binde 22'sini imalat sanayine hibe olarak veriyor. Türkiye'de ise bu oran yüz binde 6. KOBİ borsası tamam Küresel kriz sebebiyle kredi sýkýntýsý çeken esnafa sýfýr faizli kredinin ardýndan KOBÝ'lere yeni bir kaynak daha geliyor. Yatýrým fonlarý aracýlýðý ile firmalara kaynak aktarýlabilecek. Yatýrým Fonlarýna Ýliþkin Esaslar Tebliði ile küçük ve orta boy iþletmelere ek kaynak oluþturulacak. Sermaye Piyasasý Kurulu'nun (SPK) son þeklini verdiði çalýþma birkaç ay içerisinde hayata geçirilecek. Düzenleme ile iþletmelerin finansman sorununun çözüme kavuþmasý hedefleniyor. KOBÝ Borsasý'nda ÝMKB'nin kotasyon þartlarýný saðlamayan ancak, geliþme ve büyüme potansiyeli bulunan þirketlerin ihraç edecekleri sermaye piyasasý araçlarý iþlem görecek. Halka açýlmanýn maliyetlerinin azaltýldýðý çalýþma ile halka açýlacak þirketler için belirli bir süre faaliyette bulunma þartý, karlýlýk koþulu, öz sermaye þartý gibi borsada iþlem görmeye baþlama þartlarý hafifletildi. Baðýmsýz denetim zorunluluðu, kar daðýtým zorunluluðu, izahname ve sirküler yayýnlama gibi þartlarda da esneklik saðlandý.

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Kısaca Bank Asya Asya Katılım Bankası A.Ş. nin kurulmasına 11 Nisan 1996 tarih ve 96/8041 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 25 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

2009 FAALÝYET RAPORU ÝÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...3-4 Yönetim...5-8 LOGO Hakkýnda...9-10 Ýnsan Kaynaklarý...11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı