A S SAYFA 10 1 İÇİNDEKİLER. 1-İlanlar 2. 2-îeknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A S SAYFA 10 1 İÇİNDEKİLER. 1-İlanlar 2. 2-îeknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR"

Transkript

1 SAYFA 10 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa S o 1-İlanlar 2 2-îeknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR 3.1) îşe başlama tutanağı ) Kadaetro tutanakları ) 2. madde tutanakları 3.4) İşi bitirme tutanağı ) Şekli ve Hukuki noksanlıkları düzeltme tutanakları 3.6) Sonuçlandırma tutenağı 180 A S i G i D 1 ü (ft K e r i»ırı YaA VAŞ 26 No. I Jc^â Kadastro Komie^kJı Ormana Üye

2 Sayfa : 2 İLAMLAR Bakanlık olurunun tarihi % Sayısı s 6 Radyo Haber Bülteninin tarihi : Mutad vasıta (Belediye Öparlörü-İlan tahtası) ile yapılan ilanı tevsik eden belgelerin : Adı : tarihi: Sayısı s İlgili beldede /köyde yapılan işe başlama ilanının tarihi : 31*3*1992 Bitişik belde ve Köylerde yapılan işe başlama ilanının : 1-KöyÜ :Çemlıtepe Tarihi Î Süslü:Güçlü Tarihi : Iöy S:r I Sa b ır la r Tarihi : Köyü :Gençler tarihi : Köyti : Serinyaka Tarihi : Köyü tkeleeik Tarihi : Sınırlamanın ve 2. madde uygulamalarının bittğine ve ilgili beldede / Köyde ilan edildiğine dair askı mazbatasının tarihi : AS ti ^iîiima, K er ı m YAVAŞ 26 Kadastro Korrı/s^önu Orfmancı Üye

3 Sahif ; 3 TEI I 1 I 1 BİiGtLES A) İlgili haritalar : 1-1/ ölçekli ALANYA 027~a 3,ALANYA 027-b4. 2-1/5.000 ölçekli s 3-1/5.000 den b%«k öl ekli : 1/ ALAMYA ö27-3*iii,alaiîâ 027-b4-III,ALANYA 027-b4-IY. 1) Kullanılan ortalama ölçekli hava fotoğraflarının : PİLSS»0 :. abrig»o s MSİM W0 s C)Kullanılafâ Ölçü eletinitt oiuei t Sansara sı,wild.t D)0rmm sınır noktalarına verilen numaralar : 1-Oraaa dış ve İf sınırını teşkil eden poligonlara : (1 ) Sunaraden (740) Numaraya kadar»ttteeeleil»tasara verilmiştir. 2-2/» Maddesi uygulana» yerlerin sınırını teşkil eden poligonlara : (2001 ) Kumamdan ( - ) ausaaraya kadar müteselsil numara verilmiştir. ASLİ Gİ8İÜ8

4 İp MŞI^m ^ î mmım m% % Tarım Oamsm ve Koyigleri ^Icûnlı;:ıaın tarih ve sayılı olurları Orcecn Sanal Müdürlü^üaün tarih vo Oüiî-Sd-o*!,Kcıa/918 sayılı İş ossri ile tetiilya ili, öifedağsatjg ilgoai, Giirıoycik köyü sınırları içtode bulunan oranların 6331 sayılı tonuna göre ormn kadastrosu vb oyaı tamu» 2/B mâda uygulanırını yaprak ilsoro kor&syonuouz görevlendirilnigtir. Kornişonumuzda Sarım Tarııa tea ve Köyiçlori Bölamlı^ınca atenan Komieyon SaçKanı 'içtin KAYA, Ormancı Üye Kerim YAVAŞ, Ziraatçi tfyü İorail Batkı KLDKRZ2I' m ap*ıea Antalya Ziraat Odası Başkanlığının tarih ve 58 ayılı yazıla» ile görevlendirilen temsilci üye Ali UGUH"un, Oiluoycİk koyîl n&htarlı**wın tarih ve Mla sayılı yazıları ila görovlemliriloıı tmmîlci üye Ha&JJi UĞUR f un iftirakl ile 6831 sayılı kamınım 7 nci csöddoöi uyarınca karimi kuruluşumu tamnıalamç bttlu&$alft8âa#* Komi^yonurıuna Mllridşi olarak görevlorıâir ilen Günoycik ksfjndmı işeyin aglu 1329 doğumlu Hasmı YI&!A2»"ın hazır bulunduğu, bilirkiıji olarak s'^rnv y^pra - sana asni bir halin bulun^rndı:;*! görüldü. 831 sajrıli crman kanununun S ma i modâaaiftdo m orsan kadastro ^fima İmliyi rdb 15 ve 16 tacı asdâelorinâe belirtilon ttîıa ii»lorın ilgili birinlero ynzılı bildirimlerin yaımlmş f ilanlarla ilgili kanuni sürolsrln dalmış olduğu lajatla m İncele&mealndsn anlaşıldı* Sayfa: X Kânunİ kuruluşumu taraklayan hızriajmnmz Güneycik fcîîyündo çalışmalara ba lanmasında Çofcıik, idari ve hukuki bir onkınca ^ulun*3&dıi!ina dair hu tutanak halibdt tarafımsda» mmnmmm'k iıssalaadı. 5.7* İ:OBJ oıraa KA?&?HERO KOKÎSTOHU Başken aletin MYA îmma Orrmncı Kerim YAVAŞ İasa 2iraatçİ îiiraatçi tifo tfya Teknik aman İnanil & L X^lî&mm f.u?bk îma tzma Ziraat Odası Ali usür İma fenail^i îlyoaâ ICîîy T^osiloi SfehKut ClvkîH İma mirkişi ifosan YIL!TA İafsa ASLİ ü

5 ORMAN KADASTROSU TUTANAĞI (Dış sınır) TUTANAK NO : 2 Sahife : 6 Ormamın adı : THcUsp. Devlet Ormanı Kullanılan pafta No : 1/10*000 ALANYA 027-b4-IV,ALANYA 027-a3-III. Antalya ili Gündoğmuş ilçeai.güneycik Köyü mülki sınırları içinde kalem * TOLDAĞI Devlet ormanında termen kadastrosu yapmak üzere Komisyon Başkanı Metim Kaym Ormancı üye Kerim YAVAŞ # Zira atçı üye İsmail Hakkı YILDIRIM,Teknik eleman M.Dnrmn Güvem«Ziraat Odası Temsilci üyesi Ali UĞUR,Köy Temsilci üyesi,mahmut UĞUR,dan teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Hasan Yılmaz da dahil edilerek Güneyclk Köyünde çalışmalara başlandı. Güneyclk Köyüne ait Gündoğmuş Tapu Sicil MUdUrlüğünUndcn alınan 3.4*1992 tarlb ve 41 sayılı hududaamanin tetkiki ve bilirzişi beyanı ve arazinin incelenmesi sonucu köy hududunun s Kuzeyi:Çengar çayını akarı tersine takiple sda Tepenin 1250 m. kuzey doğusun* Doğusu:Ada Tepenin 1250 m. kuzey doğusundan Çenger çayından güney doğu yönde ayrılarak 9 Kuyubeleni tepenin (629 rakımlı)batısından sırtları takiple meoitketiri (Rakım 636) tepeye,buradan Sümbülali Tepeye,Buradan sırtı takiben Pamukyeri mevkii* ne (591 rakımlı Kuyubeleni tepenin 450 m. doğusuna ),buradan Güney batı yöndedüm hatla Alara çayı ile İnönü deresinin birleşim yerine* Güneyi:Alara çayını akarı yönde takiple paşa hsrtoanı mevkiinin güneyine Bilal pınarından gelm püsler deresinin alara çayının kesişim yerine. BatısısBuradan Bilal Pınarından gelen Füaler deresini akarı tersine takiple Bilal Pınarına»Bilal Fmarındankuzey yönde düz hatla Domuabeleni tepeye, Buradan Batı yönde düz hatla aümbülltt taş tepenin 300 m. doğummdaki tepeye ve buradan kuzey batı yönde dereciği takiple Çenger çayı ile çevrili olduğu görüldü.bu hududlar sadece orman kadastrosu çalışmalarına esas olmak üzere 1/ ölçekli paftalarına işlenerek çalışmalara başlandı. Sayfa * 7 Püsler deresi mevkiinde,manavgat ilçesi Çamlıtepe köyü ile Güneyclk Köyü mülki sınırı olan Püaler ça ı kenarına ve Haaan Bulut Hamuplu tarlasının güney batı köşesine teaia edilen 1 Nolu O.S.Noktasından çalışmaya başlandı. Bu noktadan orman sınır hattının kuzey doğu yönde düz hatla sağ taraf toldağı devlet ormanı.sol taraf Hasan Bulut,Mehmet GünayAhmet Acar,Mustafa Erol tarlaları geçilerek Mustafa Kara varisleri tarlasının güney sınırındaki tepeciğin güney bstı köşesine geldiği tesbitle burada bulunan yerli kayaya 2 lolu 0.8.Noktası tssis edildi. Bu noktadan ormam sınır hattının doğu yünde düz hatla sol taraf Mustafa Kara varisleri tarlası olarak takiple değirmamoiler mevkiinde ve aynı tarlanın güney sınırına geldiği teebitle burada bulunan yerli kayaya 3 nolu O.S.Moktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzey doğu yünde düs hatla sol taraf aymı şahıs tarlaaı olarak takiple bu tarlanın güney sınırına geldiği tesbitle burada bulunan yerli kayaya 4 Nolu O.S.Hoktası tesis edildi. Bu noktadan orman amir hattının kuzey doğu yönde düs hatla sol taraf aynı şahıs tarlası olarak takiple Ilıca suyundaki havuzun 20 m. batısına geldiği tesbitle patika yal ke arında bulunan yerli kayaya 5 Nolu 0.S.noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güney doğu yönde düz hatla sol tarmf aynı şahıs bahçesi olarak takiple aynı bahçenin güney köşesine ve havuzun 50 m. güneyine geldiği tesbitle burada bulunan yerli kayaya 6 Nolu O.S.Hoktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzey batı yönde düz hatla sol taraf Mustafa kara verieleri bahçe ve tarlası geçilerek Mehmet öayürek varisleri tarlası günay sınırında ve aoğanlık deresi kenarına geldiği tesbitle burada bulunan yerli kayaya 7 Nolu 0.3.Noktası tesis edildi. f V "

6 Tm mtiodün m?r?jn yınır hsttırâin ^ılneydo^a yîfoûo Clia hatlü 3cr#nlıfc İİ0Z7OÎ-,BO1 ta^af 'fe^ıot feyurok vc 'jrtusot o:;lu neyin.-iulut tarlası olarak iampi^ bu tarlanın ornana girinti vaptı jı ay^ötı I:8 osina 8 nolu O«3#nokt0sı tosla naildi Sıyfa t Su rıû^toc!a;ı oaı oı ar hattının küsöydö'jt? yöntfo -ffin? xitla sol toröf îîîisoyin Sulut(:.soîı\#t öjlu) tarlaoı olarak takiple bu oı^ra girinti ;?Qptı;> -2moy : dol» Kösealîie joldirri tsabitlo büroca bulunan «orli iııyaju ) aolu o# >.»oltası sis edildik Bu,î0&tö3an aı.:-ır hattının!susoyvaûtı y&ıûo dil; hatla ml taı^ aynı hi3 tarlası olarol: taldtplo ayaı tarlanın do^u oı&ırınü geldi?;! tüomtl^ buruca buton yorli kayaya 10 nolu O.H.noktara teni o ejildi,.bu noîrtoûan orımı mnzt hattının Isuseydo^u yönde âlr; hatlu do:, tnrof aynı şahası tarlası alarnl: takiple oym tarlanın eı farına tesmtle burö&ı bulunan yerli isa yûya II nolu 0.3.no!rtûaı to&is cuiimi* Bu noktadan oraor» mır -ıat fcıazn y&aete?ıcıtla rjol tnraf aynı ça~ lı%u tarlanı alarak takiple bu tarlanın aino too:dtle buracr bulurun yerli kayaya 12 r*olu O.fkatO'Ztara tesio odildi. Bu nolrfcaıtan 'jauîir hattını.: kuzey yöntio dite "iâtls ool ta^f I-J-îlaeyln Tin*» Ittt tarla01 gesilorok Reoop î5öra tarlasının do5a ^ arına sûl&i;;i tevhitle bulu:mu yorli kaj^ya 13 no«lu O.n # no!ctaöi 100in acliiılî* Bu no&tadan :imr ısattiısın g^ıoy&o^u yclıfc ;.:-<tla ool taraf Socop - ra tarlanı %BTİım%mn batı sınıfına m imrmtı yorîr/lelci m** mn âamaıa 20 ratro gunaylııa c^ldi^i todbitl? buraâs yeril 14 no.iti 0*3*noktaaı İ00io edildi» Bu mk%qüm ımttzımı hû t İn 00i t0^ar Ifaoan m^ tarlası osa^eî^: takiple "im tarlanın güîioyhatı fcö^oibia yoriııin tetı fçeldirti teabltl^- tokicvt îyalu yerli I^^ıya 13 aolı^ ö.ü. voltta sı üildâ. So îiolcteâan orm-ı Liıımr îıattı^n î^ıc-eydo^ıı yamdo M t la sol taraf V mn ttlmm torları ol&rofe talriplo 1» tarlanın ^Inöirtîü^ kîlgasiaüolti İms^m yerirja /dlîio-yda^aıirta ^l-rliri toa -itle burada Uıl^ncm yc-^li rnjmya 16 mlu O^S.naktanı teoio eculcii. Bu nokta aeaı hcti İmttıniîi yün&ı dite r^tla sol taı^f l^oaıı Yılrmz tarlası olarak taîctpîe îra torlasae» âlo fctif Frtürlc tablam ^Içtc^ek siei^i^ m w Aö^llu üo^mi Iâsnmrı ^ ^Mip to^bitlo teraâa toluriarı yerli tapıya 17 Bdu O.S.sofcte^ ttsrito adildi«rigüa tesis acilen O#o*H0Ltaİ3KL yorli ^a^ı olup yıtlı bojcı ila ycü^ıldi vo boyes yaf^lı Îjo^ ile eor-go^ çlkiîdi^ Bu ororo Bisıısf noktalarını Mrlagii^eü sınır hatlon yorssol v^toâlb çillere^ iîlçiî ciaf^iori toratoino jtısıldı. Yıaten-lû agıkmaöıtı ünore AşlaraItıa 1 ::alu 17 ^ûlu O.C îcaâ^r yöırfme g^o tarafın kıaılç^n ila î^ıplı fölbâsl Davlot opbi,nol tarafın iao arımı oayılmyaa arosilar olarak oararlamlırıl^nınn anutlar içinde teılan ntjlic vo topular telrlarnîû ımrilocol: toraklar oa>lı toljml: il oybirliği ile ter-or voriltil. Bu tutanak smtellindö dür>oıılnnorek olan:;tıîrfar. aam^a tealenda ;;olu a- A ^ 'A^aıo.ıo;ıt3») : Ja Bûçfea ÖT^BOİ /«iroatçı Uya Selanik îîl^rsı ma Y&vaş i^il YIL3CX: ıı.5>aım ÖÎIÎB; îsssa fasa İ^a Inno Siraat O^îası ^eaailoi..pyorjî Klly Remilci ^ilf dşi v <». <4-»1 YILLVü it İrjna

7 o&jin cadasaîoao (3xq Sınır) Tutanak ro: 3 "ayfoı İP Ormanın Adı Kullanılan Pafta Ha l ÎOLDâĞI DrviflT 0R?TA32 t 1/10000 AL&:îYA IV ^aıtaîys ili, Günac&Bug ilçesi* Güııeycik köyü nalki sınırları içinde bulunan ÎOLDâGI devlet armamda orman kadastrosu yapsak fibere Kümisyon Başkam Metin KA- YA, Ornancı Uya Kerim YAVAŞ, Siroatçi Üye İsı-a il İblda YILDIVIIJ, îçk&ik Klemr, n. Duran G'JVPif, Z5roat Odası Tamoilci Üyesi Ali liauit, IvIJy T nsilci üyemi Kabımı t UĞUi: dan teşekkül eden konisyonunusa bilirkişi Hasan YILIAS^da <:ahil edilerek b.fr ün evvci 1 işin bırakıldık Â&ullıt dorecindoki 17 nolu 0«S, noktasından ç a l ı y o baklandı. Bıı noktadan arıtan sınır hattının güney yönde düz hatla sol taraf latif Ertürk tarlaeı olarak ta&tplo bu tarlama güneybatı köşesindeki alt tog duvarın güney ucuna geldik! tespitle burada bulunan yerli kayaya 18 nolu o.c. noktası teois edildi* Bu nokta dm* orman emir hat tmmküoio yünde düz hatla aynı gahıs tarlasının güneydoğu köşesindeki harman yeisinin ^nsydogu köşesine sol taraf Lntif Friürk tarlanı olarak gplindir.i ve bumda bulunan yerli itaya ya- 19 nolu ö.s. noktam te- sis dildi, Bu noktadan ormn sınır hattının Icuzaydoğu yünâo düz hatla moî tarof a^nı şahıs tarlası olarak takiple bu tsrlonın doğu sınırında ve derecik içince Harnup arşacının 70 mtre bp^ts^m fe î&hrnet Yüksel ile z&şterek sınırına geldiği te3pitla bısrada bulunan yerli kmyays 20 nolu 0*8. notitaaı tesi~ edildi. Bu ti oktu dön orman sırar bjatiınınltdogu yönde dîfe h^tla sol taraf Kehtıat Yüksel tarlası olarak takiple Atos tmu dslluğs movkiindo bu tarlanın güney sınırındaki harman yerine seldi5i tespitle Uıraûa bulman yerli kayaya 21 nolu 0 # S. saçık* tası tesis edildi» Bu noktadan <mmn sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla Sayfaı 1/ sol taraf &ehxaet Yüksel ta; lası olarak takiple ba tarlama gunoy si:ıırıra ve patika vol ker*arıas geldiği tespitle bulunan yo; li l^^yu 22 nolu O.S. noktası tenim edildi» Bu noktadan oran sınır hattının güneyde2» yönde düz hatla sol taraf Selime t - Yüksel m İsına il JCorkut tarlası ol orak takiple Tagfcaşı mevkiinde Sur2212 $ Ali Olcay ve nil&eydn ü&yürek tarlalarının fyuıey sı birindeki sc ytin akaçlarını?, 10 mire güneyindeki kayalıca geldiği tespitle turada bulunan yorli tayaya 23 noln 0 # 8, noktası temim edildi* Bu noktadan eriaan sınır hattının doju yünde ûlîz hatla sel taraf Küsoyin üayrrok ve Durmuş Ali Olcay takları geçil örek İbrahim Gtirbllz tavlamı güney sınırındaki Iruyük kayalığın başına geldiği tospitloburoda hulınıan yerli kaya yo 24 nolu O.S, noktası tesic odildi. 3u noktadan or^ıan aırar hattını n uüı^ ha t İn ocl taraf İhrahin GİIrtaı^lası olarak tal:îplc bu terianın glüioy cı^ırırdaki taplu kayalıca geldiği tespitle 25 nolu noktası tasib eail-ii. Bu noktadan orrasn fcirar hattının doğu a/ırlıklı güney aogıa yondo düz hatla 0ül taraf aynı çahı türle sı alarak takiple bu tarlanın o raara sirir.ti j^ptı^ı küsüsine geldiği tespitle b^ada bulurum jarli kajroya 26 nolu ".0. noktaaa tasis edildi».bu noktadan or^n sınır hattının fc^eyifyönde töz hatl^î aol taraf İbrahim Fr* tllrk ve Ali Ccus tarlaları.^egilarel: Atoct föltur varisleri ierlööiran güaeybatı köçesine vo Agloıı deresi kenarına geldigi tespitle- burac^ bulunan yerli kayaya 27 _ mln O.S. Eoktecı tooin o cildi., " Bu noktadan mmn b%u%t hattının doğu yönde âite h&^a nal taraf Ahmet Baliaı tarlamı olarak talciplo bu tarlanın l^öre^dogu MJgesiae ve ^eci;in batı kenarına geldiği tespitle burada lm%;>mn ye^li Kayaya'''28 nolu O.Ö. ırktaşı tesis edildi* 26 T"'.io/esi \ ^ Ü: Di a 10

8 aayfat fi 3 Bu noktacın sınır h&ttıııın kusoy yönde dlîz hatla sol taraf aynı Bahis tarlası olarak ta'zîpls terlenin clo^ıy?; öör.'îrt yaptı*! v* Âkrot Ssliur- Gabari tfro^lu tarlaları nî'rtfcrsk sınırına &3iai;;i tc-epitl:* Imru'la buluşan ysrli kaysyo 29 holü O.S. noktası tesis edildi* c r^ rolrineür. sı Lir hattının ftüneydybnde «illa hatla sol taraf Çaban "î-ol,lv t&ı-3«*sı olarok takiple bu tarlanın güneydoğu köçemine çeldiği tespitle burada Hlurjan yerli kayaya * sektesi tesis edildi. Bu r.ckta&an orr-aa sırır hattının kuzey yönde dü hatla sal taraf şaban opıı tarlası olara! tukiple bu tarla ile Mehmet korkut tarlası müşterek doğu 01- nırına ve patika 5 ol itanarma celâldi tespitle "burada bulunan yorii kayaya 31 nolu 0.3. noktacı toai,; alildi. Bu noktadan orsan sınır iıattının kuzoyuo^u y'inete düz notl-î sel taraf lîehıamt Korkut tarlanı olara2c tâkipls bu t&ıla ilo -'iüseyia tarlası ısuşterek güney sıfırına vs dorasi I^aarına caldiği tespitle burada bulunan yerli kayaya 32 r. lu 0,3. noktası tesis edildi. ^ >ıoktadıiıi orraaı; ar kattıuıa güney doyu yön&o düs hatla sel taraf Hüseyin Kara tarlası olarak takiple bu tarlnnıu batı sınırına gelaiği tespitle tara- Goı ViluiiSii yarli kayaja 33 nolu 0.3. aol&aaı tsais edildi. 3u aoktaîan orrssın &ınır hattının cttney*y nde dite hatla sol tar^f Hüseyin S&ra tarlanı olarak tabiple bu tarla ilo Kısa özyiirek tarlası mşterek batı?nuı- &oldijji toapitlo bu^is buluna^ yo^li kayaya nolu noktam, tesis edildi» 2u noktadan or^an ax.xr hattının güney ahırlı itli güney batı yönie hatla ool taraf Rıza ömyürûk içilerek Kadri Kg leş olarak takiple m tarla ile Ahmet Arulnn tarlası ^uytarak aıraı-inûa va Pustt-lsuyu depreminin kenarına geldiği t^gpitl^ baroda yerli kayaya 35 aalu noktası teaia adildi. tu noktadan orman am? hattının güneybatı yönde düz hatlı sal t&ref Ah» t Aralan va Eüaeyin Kelsş tarlası alarak takiple TîUsoyin Kele-$-"ustafa Keleş»üştsınırına ve Ablan deremi içine geldiği tespitle büroda %nlx%mn yerli ihyaya 36 udu O.S, noktası gdiidi* Bu no'ttadrm orman sımr hattının kuzeybatı ysnde ûuz Katla 00i taraf Mustafa Kolag tarlası olarak takiple a pil tarlama kszoy ksçeolso ^e İtliği tespitla bilyük înr^up 40 hu^eydo"ucama ro Ali kuprlîavna patika yol fco** narına ^teldi^î t^spîtl^ ^uraco t^l^mon yerli toya ya 37 naltı nofetaaı teois Burjin t^sis a dilen yerli kırcın iı l.^ya ile yasıldı baj^a^ ya^lı l^oya ile çorgt ç o kildi. Rj or^b Bimr noktalarını Mrliçtiron c^r^n batları yersel motadla Ölçülerek ölçü dagorleri tornüeino yakıldı* Yiti^rıûa açıklandığı ll^re btif/jtt teşlanılan 17 nolu O.D. noktaaıadaıı 37 BÖ- İÜ ııcktaoına Icadar gictîg yon'.ne göre t arafıa kısılga^ ila folb&^j davltt tnrafı^ î^e orrnsr: ea^ıl^ty^n arocîlor çayırlandın libasıbu sınırlar içibde ktılan îtrlllk ve topraklar halcfcmda vorilleri: kararlar aaklı Imlmk öraero oymrligi ile teırur vcrilm. Bu ttıtnnok ^abnllina- eilsenl^ıtrci: o^t^ulrfcsn aarı:v3 i^l^ııiı. 7«7#1992 i etin KÂYh î^m Zİtbbİ Ali Utlir İr^a 26 HCLlî KA.^fl^O KO-tr^l Kerim YAVAŞ İm -a Îf?mnil0i Üyosî îsm"- 1 " 26 No. iu Komisyonu L.İ. ^a:çı üye İarail^Hülcla ÎIIM11I îmser TJ?5y r^ı^lci vyeai 'tehvmt UGîtH İma Teknik İmnö 'ili. îr^a orsan GtlVTK

9 Sayfa :14 Oramın Adı Kullanılan Bafta Ha OtiIIâiI KAM DEPOSU füsamaö! (I3ıg Tutanak) f j?utanak İla :4 : TOLDAĞI IRYECT ÖEllâlîI * 2İ/10000 ALANYA 027~fe4~XV f ^ } f / "ol ~ İl f ' S Antalya 4li,öüııdogsEiş İlçesi,Gılneycik köyü mülki sınırları içinde kalan ÎÖLBAĞI Davlet oroanında arman kadastrosu yapaak üzere ICoraisyon Başkanı Metin KAYA,öromeı Üye Körim YAVAŞ,Ziraatçı tiye İssuil Hakkı YILDîKlLt f Teknik Eleman SUItaMtt Gİto f Ziraat Odası Temsilci % 0î Ali UĞUR, Koy Temsilci Üyesi Mahmut UGUE'âan teşekkül edan kcı&ayünuıauza bilirkişi Hasan Yılma* da refakate alı im rak birgün evvel işin bıratımığı Arılan deresi mevkiindeki 37 no.iti O.S.noktasına gelindi. Bu noktadan oran sarar hattının güneybatı yönde dite 'hatla sal taraf Mbatafa iol# tarlası olarak takiple İm tarlama batı sızarına ve büyük harmıp 1 un 50 laetre güneybatı sim geldiği teabitle hur açla bulunan yeril kayaya 30 nolu 0.S.noktası tesis edildi. Bu noktadan ûrmn mim? hattının güneydoğu yönde düz hatla sol taı^ıf üus< tattı Itoleş tarlası içilerek Mls^yin Kal tarlasının gpnay batı köşesine gol** diği tesbitla burada bulunan yerli Sayaya 3İ 110lu 0 # 3 # nolcta *ı teai0 edildi. Bu noktadan omu sınır hattinan doğu yönde düz hatla sol taraf Hüseyin Keleş m A!ilan deresi geçilerek Şaban Broglu tarlasını:- güney sınırına geldiği tesbitle burada bulunan yerli kayaya 40 nolu O, S.noktası tesis adildi? Bu noktadan ommn sınır hattının doğu yönde düz hatla sol taraf Şaban İroğlu tarlası geçilerek Hüseyin Akpznar varisleri tarlasının güney köşesine geldiği toamtle burada bulunan yerli kayaya 41 nolu 0«S # noktası toaia adildi. Bu noktadan orzsnn s ırır ha 11 mm İnazeydoğu yönde düs batla sal taraf Hîisoyih Akp&nar gayfa. varisleri geçilerek Ommn Bulut varisleri tarlamınınsn gtoeycio *u kögcisine gbidigi tesbitle btn^da bulunan ytrli kayaya 42 nolu 0 # 3.noktası tesis iimf. Bu noktadan ootii sınır hattının kuzeydoğu yönde dilshbtmte sol taraf aynı şahıs tarlası olarak ta îr,i ple bu tarlanın doğu köşesine ve derenin 75 mtre batısına geldiği teabitle burada bulunan yerli Icayaye 43 nölu O.S.naktam temim tdlmi* Bu noktadan rmn sınır hattının kuzey yönde dils hatla sel taraf örnmn Bulut tarlası geçilere Ahmet Arşla» tarlası taseydoğu köşesine vo köyden inen dere ile derecisin kesişim yerine 44 nolu 0. S. nokta sı tesisi edildi, Bu noktadan oraan sınır hattının loısey batı yönde dite hatla ^teö^ KUçük dereciğin i t e tersim takiple sol taraf Absıot Aralan tarlası olarak takiple bu tarla ile Şaban Ircglu-All Bulut tarlaları müşterek kesişte yerine ve derecik temrini geldiği tesfcitlo burada bulman yeril kayaya 45 nolu 0,8.. noktmm tosia odlldi. Bu noktadan oroan aınır hattımn doğu ağırlıklı glhısydağu yönda dilshatla aol taı^f Ali Bulut tarlası alarak takiple bu taralının güney sınırına geldiği teüfâtle burada bulunan yerli kayaâa 46 nolu O.S.nolctası teais edildi. Bu noktadan ûrîran a nur hattının kuzeydoğu y&ıde dite hatla sol taraf Ali %lut tarlası ge^ilcrok. Ali îaoan tarlam ^kmş köşesine vb köyden inen derenin kuzey İmBurıııa geldiği tosmtle burada bulunan yerli Isayaya 47 nolu O.S.Mktaeı tesis adildi* Bu noktadan orr.an aıııır hattının ^hıeydogu yönde dür, tetla sol taraf Ali tmmn torla01 olarak takiple bu tarla ila îtotest Kare tarlası ımlştorek sınırına ve derenin 20 rntre batıaıııa geldiği teabitle burada bulunan yerli İm yaya 48 nolu O.S.noktasa topis adildi # Bu noktadan on^n sınır hattının güneydoğu yönde dto hatla sal taraf Ali Yaman ve dere geçilerek Ifehmet lîara tarlasının glfcoy sııarına geldip tasbitlo burada bulunan yerli kayaya 49 nolu O.S.noktası taeia 0dildi # A s l ı ef e folu Jl G2 ; ım

10 Sayfa! 1$ Bu noktatan orann sii-ir hattraıib^ogu yünde düz hatla ml taraf Mehmet tora terla&ı olarak takiple bu tarlanın günoy sanırına vb Akseki deresi kenarına geldiği tespitle burada bulunen yerli kayaya 50 nolu 0*S # noktası tasla adildi* Bu noktadan ormcn uınır hattının kuseydoftı yönde dite hatla sol taraf met Kara tarlası geçilerek Afemt Kutlu varim&ori tarlasının Çîriçtepn" ye dönüş yaptığı kcşemndo vo Akseki dara si kananına gcldigl tespitle burada*bulanan li kayaya 51 nclu o.s. no!rtaaı tesis edildi* î>u noktadan -iman sıaır hattının gttney.ic?;u do dür* hatla ml taraf Ahsaet Hut'la vartaları tardını olarak takipi* çiriştep$\re çıkan tarlanın batı sınırına * eciai v ;i t*3pitio taıroda iuiurjsa yerli hayaya 52 nolu 3/t, noktası i^ait? edildi* la noktadan orman sınır hattının güno; ağırlıklı güneydoğu yönde düz hatla taraf asnı şahıs tsrlaau olsrnk takiple hu tarlnîu» Çiri^te^-ye dagra çıictıgı aifeıaj^tı kog-3.s5.na ^oldi^i tsanitlo baroda bulunan yerli knyaycı 53 nolu 0.8* &oktası tn^id adildi e Bu noktadan araan nmır hattının doğu y'fed? festin osl taraf ajn* tarln ^jra^ takiple hu tarlanın (îıînnyâo^tt küfemin* fîf?ldi>i teapltle burada bulunan yerli kayaya nolu 0*3» noktam edildi* Bu akisten ctrrean nımr hattının kuzeybatı yondc hatla sal turaf aynı tarla olarak takiplı hu tablanın doiju sınırının iksoki ler^si il? kesişim yerine goldili ts^itle buradn bul*4**nn ynrli koyajja 55 nalt* 0.i>. noktası teeia edildi* Bit noktadan oramı sanır hattınıntfcig: u yönde âkeski dsr-rıiai akarı tersine takiple sol taraf Ahmet fcutltı tarlası ^eçllcrelc Knsüyin Polmt vo ^-eıso Sslvttr turlanı m.îşt$rek aınmna ve Afcsokı 4erasi kenarına geldiği tespitis Irjruda buluncu yor 11 îtâyava 56 nolu Q#S«noktası teaia od! 141. B^rJn tnaf,sı o.f?. noktaları yerli olup kırnızı yu :1ı l^ya ila yası Mı vo "fesy^? vetlı Myn il? çer^ov ı cje&aki. -^ar^üî Bu ori#m amir ucktslnrinı birîböîjtiran orman sırar hatları yarsel Mtodla ölçülerek 3içil dozerleri karnesine yakıldı* Yukarıda açıklında^ı üzerd bugün başlanılan 37 nolu O.S. noktasından 56 t^j 0.8, noktasını kadar gidiş yününe güro sa;; taratın 3b ki m Kı;nl$a İa kaplı îoldaal devlet cr^em, sol tarafın İst simi seriliye» srsziler alarak aıtnrlandırtlmsına* bu u%xarlar içinde kalan mülk vc tapcrafclor hakkında verilecek kararlar saklı ka3tek ÜSSİM oybirliği ii-r* k^ı^r Tirildi. 3r trtar^fk iina: l^ıer^k mnr^ i^r^l^.-f!::. ^# K3W lîetin igma Krt-im Y/.VÂi? tassa İzmoİl Kuklci r:sxfx3 İüiza Üyesi Koy Tarihisi Vr/crn? ^nhıttut ^söîi Hım t îmb j 26 No. Ta O/' Kornısyorıa^ - : > -d

11 rnımn KABâsmosu tokakaği (Tj%o Smır) SUSAKAK KO: 5 Sayfa«W Ommtıum Adı Kallanılmn Itofta Mo î SüLDAvİI ÎFVİ X O&A&I ı AÜAMYA 027-M-I? Antalya ili. Gündo r ';mn$ ilçesi, ötkıeycik kovu imi İki sararları içinde kalaa 4 ioldagi devlet oranında orsan kadastrosu yapmak Üzere Komisyon bankanı r&*tin KAYA* Ormancı üye Kerim YAYAj?*Ziraatçı IsmöiI ffekkı Kî^IRIM, Stek&ik Flaman Duran tfu*ks t üiraat Uda sı "atasiloi ü'yeai Ali UİrUR* riiijr iem&iloi üyeni UtfÜR'dan teşekkül eden ko&issyaımmm Liıirkişi 'asan YI<uwA *<Ia refakate alınarak eir#ün evvel inin bırakıldığı t>6 aolu nokta&ının bulunduğu âktaki derossi montelin* j^lim&u Bt* noktadan arıssn sınır hattının güneydoğu ybnue düz hu*la sol taraf Bgml B^lvur tarlamı geçilerek Kadir ü»şur oklumu güneybatı ktimrdhk gkluirl tespitle burada bulunan yerli kayaya 57 no lu û.ö» noktası tesiu cd ~di«im* aaktauan orman mini? t tının -f^amjpâojçu yönde mm hatim sal taraf Kadir tt^ur-aasıan Ali **opd miigtarak sım*ına geldik ^e^mtlo burada bu lunan Ai kaymye nolu ö # a* nokta a tenis e<4lâ;ı«im noktadan ormn sınır hattının gtoey^yun**» &iiı> hatlu aal turoı Cmmn âlî **are tarlam olarak takiple bfu tarlanın güneybatı köşenilb m tespitle burada bulunan grerld ga # va,va nolu C*o* mktam Uariu odimi. Bu noktadan ormn aıuır hattının do^u dite hntla sal ii*r& 0amn Ali ifera tarlamı olınk takiple atı tablanın Mİüey a^ıaa uö xıalu 0.,i. noktamı tsmim.mdiaai* au noktadan orjo&n 011ar hot iınınk ycuuo uü^ hatla 00i tsraf Oaroan Ali Kara tarlnai şasilere i: fehmat Acar-Durfcu^ ^ebadayı rn&ıtana geldiği tespitle buraâabulunım yovli toyaya 1 naltı O. S* s^aktn*a t ani 2 ûiilai* Soyfoı If Bu noktadan o rinan amir hattın*;* kuzcydo&a yain.de dite hatla sol taraf îter-* mu*» Waaûnyı fcorlosı ^o^ilrr^k, tarlam r.o^u sınırına rclüi^i tea- - pitla burad* t»ulu;*ûu yorli kayaya 2,10li 0.8. noktr-oı iesi^ c İrildi* yju *ıakba4mı orz&c ijeiu.ci 4 ^^^ I.ailc -^l t ^a ûikııol tarl^ıâi alarali takiple Lu te^lo ile Ali tnrlc^a rılşt^rok na va tııoniî âottmi km,ım?ıııa to3pitle tvraâa bulunon itaya.ta 63 nolu Û.b, aolciaaı o^ildi* 3u r.aklaüarı sınır ha ltınius^a>a ycnrla düz lıatla nal taref âli Akpınar tarlaaa alacak takiple bu tarlanın l-rt^asi^c ^elcü^î tespitle, I- nimü deresi kanarına 64 riolu noktası t#sia adildi..da nokt^ ian dirar kuzcyâı^^ /C; da/'i devlet or^mı, sol taraf Ali ALıa^r tarlu^ı aln'.: 1.ti" c^taraf Tol - " tjmpln tarlanırı ar^ma ^İrtoii yapiı^ı lu^ydogu t'>^pîtlc l^vr^ca bvlunar. yerli kaya İis^ine 65 aolu 0,3, maktası te^is edildi. i^u u akta dan İtilsran orman sınır battmıa hatı yönâz dur, hatla sağ taraf tırlanin ÎPolioiiSı devlet crr/^rmı, sal taraf a ynı gahıa tarlası o İrak tiusro taleple 01 narine ^İdi^i tespitle ^arsg^ buluııan yerli kaya 'U^ariBa 66 aolu O.S. noktası teaia adildi.* noktadan itiba ^aıı ornan sınır hattının İca^aybatl ytneto dus hatla taraf İolciagı devlet ornanı t aol tarnf rrmı rahm tarlamı ol:m"t terlsmn kuzeybatı köftaaina ildiği saâ takipte tespitle huraöa bulumn yerli kaya üzerine 67 nalu nok^m tesis oâimi# Bu noktadan orsan sınır tottının güneyiy&ade dü^ hat^ ^İt taraf SoMağı devlet omaa, sol taraf aynı şahıa '^rlam ol^ak üzotc taldpla tir lanın teîtıya dönüş yaptığı tespitle burad^^fc^tınan yerli kayö üzerine 68 nolu 0 # S # noktası tosla -

12 tsiyf i 20 Bu noktadan üttmn mum? hattının batı yöhâe âfte hatla atî] taraf l'oldagı Devlet tara ayın kişiye ait tarla olmfe Üsero takip1# tarlanın kuzeye dönüş japtzgı yoto galip tosbitlo buraâa bıaurer yarli kaya ilseririü nolu 0«S«noktam teslo odildl* : Bu mkt&üan mmm smzr hattının tooydo-;^ yctoâa Olla hatla aaâ taraf Soldaâı Devlet ostmmgpol taraf Ali âkpumr tarlası ol^aîc ümera takiple tarlama oramı» girinti yaptığı kusoydo&ı küşasftno ^ld & ita8bltle burada bulanan yerli kaya Um*~ : rina 70 nolu 0«3.ndkt83i tadu? edildi * Jm ndktaâan arma b&uzt battanın teımeytatı yîfnâo dite natla sa taraf falüa&ı Devlet armoni»sol taraf aynı şahın tarlası olmik iteora takiple tarlama ^^pi dönüş yaptığı Wşfıfm ıpltiği tesbitle burada bulumu yarli k&jya üzerine 71 neiu'ö^s noktamı taaia eriiidi. Bu noktadan araan nıaır battının kameydo{ştt yöteâe dttz hatla na tarmıft foldagı Savlet er&anı»oc)l taraf Ali &kp%mr tarlasını takiple İsmail Fetek tarlam ile mff- _ torak Btm^tm gilfligi taabltla teacla Isuluım y&rll kayaya ümehne 72 nolıı 0.3. noidtaez teste udilâi* Bu noktadan İtibaren orm» miût hattının fifteey yütoto düs hatla ağ taraf foldaki Dovlat or;*mni t $el ta^af îwmtx Akçan tarlam o&aek üsore takiple tariteın orsmııa girinti gtlûâgi teatdtle burada Mıluımn yerli mm tlseriae 73 nolu teftis edildi» Bu noktadan orman OT imttınm latzajr&agn yüteâa ötfc hatla snj taraf Tellağa Devlet ardanı»sel tmmt fmmtt petek tarlası olmk üzere telciple ta&lenan Immfm âs&iş teabltle burada bulunan yerli ka^aşar üzerine 74 nolâ 0»5*a*Jttaai tesis adildi* tu»okta&at İtibaren arman sınır $»t$ı&ın lotsaay suyfa 1 21 y%ıâe düm batla mi taraf Teldmgı Devlet armanı»eel taraf ay^ı şatoa tarlam olamk iimm îmmit. imrlmmmn kö #sizse gemip teabitl^ burada bulubsiı yeril Imyt berine 75 mln tesis edildik Bu no&tadcib ititeren erim aınır tetiıaııı de^ y^da dtis imtla ma taraf fol- ^İl Iwlet taraf etm ^Ims tarlan olmk ö^ere takiple terlaımm îmıtyd^i köf^aîı» ıpldip teamtlcı feırthîa ^ıluraa yeril kay^ fl^erte 76 ttolu tası teeio edildi* Btt(^ln t sal s adilan 0*8 noktalara y«li feayu alupuö. S.miMiı^ıları lı b^ı ûm y a z ı l ^ f g l ı hoyo ile Sn^ talanım btolagtiron arma 0inır hatları yeraol»toola 81- çiaartlı 81çtl do eri0:ei 'fcs-mosin^ ^ıldı» YUl^rıâte nçıstoıdı^ ü^are bu^ön tefineilan 56 nolu 76 ıao3bı torlar gidiş y^km "temf taam vs kısıl çam ila - İsepl^ folda^ Savlet mm^m^ml tarafın I» o^^n mş%tmşm ı^a^ilor almmk ııı»^ lan^ırıl^a f bu amirler İçinfe telin ı llfe vo topuklar imwmıâm mr&lmmk tor^ lar Mtmk oybirliği ile fcâr^r vorllâi* aı tutamak ^halltote dü^onlonorok otam^k^m e^^ı 9«7#İ SOLU OH.iân rjmnmo m&smn Balkan mm tasa Ormneı Hjb mtm wmm liraatçı %# Tolmik llossn î«il ^kkı ro^ilf îumrnh ÖİJfBS Zimat Ote fetıailöi %tsi»r-t U&m jbaza E3y Toasiloi Üyeal ÎUteMt OÖÜR Bilirkişi HABAB İtUm SİBİDte.

13 oîîmiî ımmstrosu tumımüı im Sınır) TUTANAK»O : 6 imşfm s 22 teım âü : somsi bbvîpt CRraai ttolanılaa Bafta la ı AL&»m~ 27~W~îV Antalya İlgm% Otinoycik Köyü oültei sınırları içinde toîan Tolda > Devlet orsanın&ı ormn kadastrosu yapıek tfeero Bagten Itetin fttya.otraaao* üya Keri& YAVAŞ t 3irmtçı İanail Hokka YILTOIRIî^Kcîmik Bingon M*3uvan ötiv8* f Sİraat Odası Temsilci Üyesi Ali î!öim«k2sy Sfoıaailel lîyaei Staut UÖURJdan tsffskktll eden bilirkişi Bı^ı Yilo^da âaml adilarok Akseki Hsvkiinio işe bağlamda* 76 nolu O.S.noktaranöan &t&eybatı yönde düz hatla m% taraf Tolâaffı Dovlot taraf î«il tetok lasrlaaı oteık i&sro tarlanın tameyteta k&çom&ıe galdiği tesfcttle tmmâm taama» yerli kaya üzeri m 77 Bolu 0*8#nofet&aa tenim tülü* Bu noktadan ittiren arman mmr hattının \mmy yünde dite batla sol tara f aidatı davlet ormanı «mail twa îmmu Patak tarlası ve inon iimi&mmk abhmt atfcıey tarlııaımm kttaay mmm ümrnrim geldiği iaafeitle feaia bulumn ytrli îmyn üaeriae 78 nolu O # i # noicftam tenis. edildi* Bu noktadan iiibertn M u oımr {»itinan îmmaybata yirmin diim hatla etol tam af Soldağz Davlet taraf aynı şahas tarlası almak üse-rt tafeiplu tarlamın ku3ej%a$a Icfîgoaine geltîlp teobltlo buruda talnmıt yerli Kaya daerim 79 nolu 0#S»nekta3i fosta edildi# Aı ı»&taâ&n İtibarım orman mmr hattının tmmjmt% fimm âils m%%m eol taraf Telia3ı Devlet taraf îiehmet Oüney tarlamın takiple aynı tarlanın Söstafm Altın Sayımlı tnrlası âlı ıslgtartk Imıâtıdıına a^migi fîay «t 23 temfeitle Çaltılı âölljîtoâeıı İmm dor^olkte tatlanan yarli raya üzenine 80 nolu 0*S«nektama t a sis edildi, Bu makta dasa sınır hattaron Ittmeybatı yânda düa Batla aaü taraf foldeğ* Devlet oranı taraf fitmtafa Altıntoptuk tarlasının isafiş yaptığı mmfhm%% kbşmim g#lâi İ tesbltlo burada tmlunan yerli kaya iîsorâncı 81 mtn 0»$.xıo3 taâa tasla eâll&u Bu noktan ititerem orssra sınır îmtttı&a güneybatı yörnât düş hatla sag taraf 'ioldng! Ifevlat aynı şatos tarlam otoak llsore takiple tarltnie hatiyt dfeîiş yûptıgı gsldi^î tasmtla bumcîa bulunan yorli toya toaö 82 nolu Q#BbmiâBm tasla #dimi* n^kta&n itiba^ra mb dinır hattının teıtı^ytetı yönâo iîlm imtla «i taraf faldan Devlat taı^f ayım şüîns tarlam oî^k tarlanın tat** mnımıaı tamplo biate teyalıclm tasbitle burada tolurnn yc^r- M ka^a OmriMB Q3 nolu 0 # S # noktası toeia #c!ilâi # Bı nöktuâan itibaren omn aınır hattının taıeytetı ysııde dite tatla taraf Tolâağı Havlat m-mm 9 Bûl tar^f lmm%%fn m mhmi* tarlııları olmk ö- mm affl^rtmmk toıduitmt ^liâğî tasmtla tt^adt teılu^n ftrli teyû tl^orint 04 lu 0 # S.noktaaı tosla e imi # noktadan itibaren mm t fenttim tı yl^ıâo difeı tetla 00i ta** mf îfelü^t Kooanr terin 01nin girinti y^ptıiı ku^eydof^ köfo^ı^teıplüii tesbitle burada Mltınen ytrli tea^ UmT&m 85 nolu 0 # S«noktam toaia edildi» Bu nokta âan itibaren mmn mmr battının batı yöîrâa düz hatla mğ % mt foldagı Bevlai mmm $ ml İtimat tarîamı iteare takiple tarlanın o^^ım girinti yaptığı teıztyfetı k^şoaino eldilü toamtle bura^ tetas ^rli kaya ö^rlna 86 nolu O.S.nakteısı to-sis odildi. &ı nâfetaian sımr tsttmın yîfedo tflz batla AS X SİMDfiU

14 taraf foldagı Devlet mrmm^ml Umt mym şatom tarlası 3mk tibara takiple IfeüMrfe Kooaor ile Sİmyim *û%fûvtik tarlaları &3>m%%m m yolun 60 yino geldiği tasbitla bunda tuluma yerli kaya ü^erins nolu G # 3«n0ftta8i ta** sis edildi* Bu noktadan anm sınır tettımn ta^syhata yttada ûttu hat la sol toz*? Ilte yin özyörük turla sı olantk takiple ta tarlanın fepmoy mmfeld tapeeigs geldiği tasij bitle burada tel^an yarll kayuya 88 nolı* G.S*noktö3i tünicş oâildi* Bu nofeteâan orman oıınr hattanu taoybntı yönde düs hatla asi taraf Telda* gı Devlet ex»nı 9 0ol taraf Maayln tarlam arçilerok BteJütn Saplan varla» leri tarlamarn» teoy^ dtinüş yaptığı küşeye vo dereciğin 20 e&tre feetıaına gelchsi teebitle bumda bulmun yerli kayn^ 89 noltı 0»3+noktaeı temis eöildi* Bu noktadan or«n sınır hattının taıseydogu yonûa Mz butla mi tavaf folda - İl Devlet arnanitael taraf Hasan Kbplan vaıdoleıri tarlaoı ala takiple,tarladan İnen derecik içilerek bu tarlanın doğu sınırına geldiği teebltlo İftirada Immı yerli fimyaya 90»olu 0.8,noktaaı tesisi eûildi* Bu noktada» omun şuur hattının knzeybsta yötado âm hatla mttmm mf^ğğmm mğ tara* Bavla* cnraanitaol h m Basan Eeıplaıt tarlası elaraft taleple bu tarla ila Xwtmş Altxak&ymk tarlaaı ısüçtcrek dogıı mmrım geleli;:: teabltlö borada bulunan yeril fcaysıyit 91 nolu Û # S.na!rfeım e <2 ileti. Bu noktadan ııw hattının kt&eydogu y&nda iös hatla mz taraf Devlat ormanitaal taraf Durmuş Altınka^nak vereael&ri teriası olarak takiplo laıtluem mevkiinde vs bu tarlan» ortaar^ girinti yakısı itfeıeydogu köşesine geldiği tosbitle burada bulunan yerli kayaya. 92 nolu O.S*noktaaı tesis o dildi # Bu noktadan sanı? hattının ku&eyhatı yânda d8m hatla oag tamf Devlet! oraabifsoi turai? aynı Sayfa % 25 ahi0 tarlanı -olarak takiple bu tmrlmıun ^zmmş* s^mip üdilşrek lultımm y^rli Mya^a y3 rıalu O, S.noktasa teai^ mklaclaa ^rr^ııı azmr Mttumîi knıs^ fîlııâe -âils tatla aaft te^cıf Ifevloi ımıi taol taraf famö tmrib^^ğbmimûm tetıyn ûmmiş j^ptıgı köşaya göldlfi t^0biti0 Mı^Ğa tolıınön yerli Sanyajra 94 maltı O^ö^ııolcteaı ocîilâi. & ı^lrfcaaaıı aımr l^ttımm tetı vüıdt ılüs batla ms taraf taraf aynı ptas terla» taki^ im %m*tmmn toıs^y mrnrı İsorino ^İdiâi tesmile tenâfi toltibaıı y#rli ihyaya 95 nolu 0.S.noktorsıtaaiü hâildi. M mktmsan ^Btı eanır tettınnı taı^şydoçp yclııdt dils hatla mğ taraf devlet Xhmm M%%ntoşmk ıp-fîlcmnık a^n babçtsiaiıı doğu aımrim ipmiji taamtif? te^âi: Imluımn yerli kayaja 96 rıoltı t#sia 2u mkteâbn mmn oınır İmttıraa ysuâa ctilm hatlu taruf İtekle Yıî^s tartem ulamak tcımple bu tablanın Immş MSşmtm geldiği t#.0mii ^.ıraia Imlmmtı ytrm toy^fs 97 Mlıı 0.3.noktası tesis adildi* Bu noktuâım «ram amir tetta^iiı.flfetylmtı f<taâm cîifc ;mtla t tarif öavlel m*%mm*bûl %nmf Mmmm tatmm tarlam olamk fepımmt mvldlindo m fc» tarlamn toı^y amirim gemifii tnsfeltlo terûâa ^toar; yerli kayaya 9B noliî 0«S#nokts ı toaîa hâildi # Btî diktadan oıa&ıı mnsr Mttınm Imtı yemde «atla taraf îfevmt ons m sol taraf aynı çaktş tarlını olar^fe takiple taı tarlanın Icuıey ksşe^no ^Mii tosbitl^ te^ii- tolıaıan yorli 95 nolu 0*S #»Irtes! torts edildi * Si ^a ı 2$ Bo^ln ^fiîlsu 0«S,.BOktalan yerli ^yayûjlı boya İle yasıldı bap İle çerçeve çjo^ilal. ö m n 3ü oısann olımr naktıı ve hatları yernûl ^-todla Slçü le'^ırltri lonrııaaiııa yanıldı* k,,. İ 4 ^ / ASK ÖİBİBÎII^

15 sayfa ı 0 Yukarıda açıklandığı üzere bugün başlanılan 77 nolu 0.3. noktasından 99 nolu O.S. noktacına kadar gidiş yönüne gjöre sağ taraf Kimılçom Alo tepil faldaki devlet ormanı* sol tarafın ias orman sayılmaya** araziler olarak mınirlandteralaamına bu amir lar içinde fes lan mülk ve topaklar hakkında «omlacak Ararlar saklı mimk üzere oybirliği île karar varildi. Bu tutanak nshalllnds düzenlenerek okunduktan acura İmzalandı* 10*7* mm mm KADASTRO mûrnm Ba^fert»tin W m İma Ortmneı Üye Karim YâVAfj İmza Ziraatçı Oya ÎJhkkı YILDiniI İm?a Vlenan SUDuran öüims İmma Ziraat Odamı Semsiloi üyemi Ali U»UR imş Temiloİ Mateaıt iîöur îmma Bilirkişi Hassın YIİItâE İma ASLI Ü ^ I Ö 1 & - Ismaîi T î v ^ - r I

16 ovzm KADASTROSU (Diş SlBir) TUT AS AK HQ t 7 Ormanın Adı Kullanılan Pafta No t TĞIM^l 3SVIFT OUmil : AU2Yft~027«b4»XV Antalya İÜ OUaâoğmuç ilçesi Güneyclk köyü Mİlki aınırlarz İçtode telan Teldağı devlet erma&ın&a onaaıı îcatestrosu yapfeak üss^re Ba ten Ketin KAYA t Osmancı tfye Kerim YAVAş t Zlraatçl Oya İsmail Hakkı YILDIRIM $ Oteknik İlenen «t Buran OÜWI f Straat Odası temsilci Üyeai âlâ İflîUfr, KSy «entsilci iyesi Mehmet UöUR'dan teşekkül üâm kcıniaymnmrn Bilirkişi "Hasan YILJSAZ'üa dahil edilerek Gçbalan mevkiinde İşe başlandı. 99 melu O*S. mkî&mnâmn «n. aınır hattımnjltatı yünde dün hatla eağ taraf Teldeki devlet emmi» mt taraf Haaan'Yılmam tarlamı elmak üzere takip* İt tarlanın kuzey mmmm geldiği tempitle burada Intlanan yerli teja üzerime 100 nolu G.S* noktacı tesis edildi* Bu noktadan orman aınır hattının güztfyfeertı yönde dite hatla»8 taraf fa: dağa devlet erseni, sol lırıf Hfeaen Yılmaz tarlam olmak üzere tâkifle Hamım Yılmaz- îtehmet Kmmv tarlaları müşterek sınarım g^liigi tespitle burada im** İman yerli kaya ögeritıe 101 nolu 0*3, noktam tea&u edildi* Bu noktadan itibaren rmn sanır ha t tının güneybatı yönde döm hatla eag taraf folda ga* devlet ormanı* sel taraf' 2flefcmmt Keaaer tarlası fizere tmkiı la tarlanuı taımey sınırına geldiği tespitle burada bulunan yerli totyapi timeri* ne 102 nolu ö*s* noktası tesis edildi.* Bu noktadan itibams fi sınır hattının İMseybatı yünde düs batla mtğ taraf feldaiı devlet or»nı t sel taraf fl#toat looaer tarlası olmsk üzere takij le Mehmet Emmi* * immmş Altınka?&8k müşterek sınırına geldiği tespiti* hifüiı buteıam yavli feaya önerine 103 nolu Sayfa* OtS* noktası tasla edildi*»ı noktadan itibaren earaan sanır hattının tezeyayönit itli hatla as taraf $olâa t devlet orsamı* sal tarif aynı şahısı tarlası alsak tiamre Ekiple Mustafa Ksrtal tarlasının Kizılseki'ye doğru girinti yapan b^gasdaki tarlamı kuzeydoğu küfesine üstteki tek harnup aiacıran 3te. degnsuna geldiği tespitle hamda Mlıına» yerli kaya «serine 104 nolu 0»8 noktası tesis t dildi. Bu noktadan itibaren ÖMI saaır hattının gt&mjrbıati yönde dus batla mğ t«raf îaldsgı devlet ermem* sol taraf Lurmu Altııüı&ynak tarlası olmak ümera takiple tarlanın batıya âüi yaptığı kuzey sınırına geldiği -tespitle teaıit btılujr^ü yerli kaya üzerine 105 nolu O.E. noktaaı teale edildik Jta ntktotoa itiberea mtmn sınır hattırun batı yönd# düz öetla sağ tm?^: Teldmğı devlet orsanı, sol taraf aynı şahıs tarlaeı ûimk takiple Ali öfüıey varisi tarlası ile müşterek hududuna geldiği tespitle burada bulunan m* li kaj^m ilıerint 106 nolu 0,8, ııolctaaı tenis edildi, Bu nekta^n itibaren rn^mn aınır hattının hatı yfnde M% batla mğ tmm: folda;?! ûmtmt WMîiı f eol taraf aynı tarla olmak üzere takiple tarlanın îgpe, batı kaşesine geldiği tespitle burada bulunan yeril kuyu üzerine 107 nolu 0.8 noktam tesis etildi * Bu noktadan itibaren ormn sınır hettımn g^teaybutı yöadt diz?ıatle taraf folda ğı devlet organı f eol taraf aynı şahı m tarlaaı olsak üssere takiple Ali Güııey-Setı^t Yüksel varisleri tarlaları müşterek huctudıana geldiği tespiti burada bulunan yerli kaya üzerine 108 nolu noktam teaia edildi* Bu noktadan erinen aınır battınız ğümytmiz yönde düz batla s^g taraf To dağı devlet örsüm* sol taraf lehmat Ydkml varisleri tarlaaıııı takiple fötün lük»vkiinde SUsayln Kelef tarlasının îcuzty nmvptt^ geldigi tespitle birada bulunan yarli i^ıya Userlna 109 nolu 0.3. noktasıedildi,

17 âsffmı 2Ş Bu noktada» itibaren ansan aıınr hattının ku^ytetı yönde düz hatla taraf ffoldağ* d#vl#t crssonı, sol taraf aynı şahı m tarlası oloak üzore tamplo Hüseyin Akpınar «rial^ri tarlasının kuzey sıfırına geldiği teopitle burada te lunan yerli fasya «serim 110 nolu 0.3. noktası taa&s etildi. Bu noktadan itibaren ürmn aınzr 'hattının kuzeybatı yönde düz hatla mağ taraf Taldagı devlet anmaz* aol taraf Hüseyin Akpına* varisleri tarlam alaari üzere takiple tmm öldüğü m^künûm m araba yolunun g&ıoy* oik ksytfne gita yol İl# temiştih yarin 200 m. doğusuna va oloktrlk direğine geldiği tespitin burada bulunan yerli ksya üzerine 111 nolu 0*3. noktası tesis edudl* M noktadan itibaren arma sınır hattının Mmzaydogu yönde düz hatla ml taraf felda&ı devlet armam* aol tara? aynı şahı a tarla» %mk Wmm takiple talanın Kımılmakiye doğru uzanan dolu küfesine geldiği tespitte tartıda takıma yerli kaya Gmarino 112 nalu 0*8. noktam tesis Mildi* M noktadan itibaren oramı aamır hattının tatmajrbat* yindte dün tatla m& taraf Tcltegı devlet ort^ıı* mal taraf Hüseyin Akp&mar varisleri tarlası olıml iîzera taklp&s telanın tasafdağı^ dsmfiş yaptığı IdBşaş* m #loktri& dlrağ&m geldiği taajdtla direkte 113 naltı 0«8* noktası adildi. Bu noktadan itibaren armut ün» hattı,mu kıımey&e&ı yönde Ütü batla nal tarif Toldağı devlet mmm. * sol taraf ay» sahi» tarlamı olmk Usa» takipla mşm tarlanın gftney w araba yolunun 15 m* gltef-yim geldiği taaı&tla burada bulunan yeril kaya ümerâna 114 nolu G*îl. nokta» tonla ediiii* Bu noktadan itibaren anan sınır hattının kthm^mğm Sayfa: ysndt its hatla «ağ taraf folâaiı devlet armanı* sol taraf aynı şalaa turla» olmak İlgara takiple aynı şahla trelaaımn gttofiyâcıju küfesine ve ma yolun 30 ıı g&myine eldiü t#spitl# ^rate telman yerli kaya Özerime 115 ^olu O.S. maktama tesis edildi* m noktada itibaren»»m sınır hattını» kıısey*yttaâa düz hatla tmm $al&eğı devlet mmm* aol taraf Mmyim Akpınar varisleri tarlam almak (tmem* takiple tarlanın tezty asınm w yolun 15 m» günoyteo ^İdigi tespitle tedain bulman yerli kaya i»ritıo 116 nolu O.S. noktası tesis edildi* Bu noktadan itibaren mmm mmr hattının taızoytofl&fönit düz tatla»i taraf Toldaiı devlet aol taraf şeyin Akjanar varisleri tarlası olmak llzero takipm Mmftn m Aralan tarlalanıan (ğhmy rnımmm geldiği toapitlo burada bulmas yorli kaya 117 nolu O.S # noktası tosia adildi* Bu noktadan itibaren oı^sıı aınır hattının gibıeydogu yönde düz hatla taraf Tolto^ ^vlet mmm* m% taraf aynı şabıs tarla» olmk IImm ^ki^e tarlanın 0mf<kğ% Wşmmim ^İdiği tospitlo bumda bulman ytrlî tet^ üzerine 110 nolu 0#3. mktem tmtb #dilâi f İte mktmûmm itiimrm tmmm m%n%ıt MM%mn kumeydogu dlls totla taraf Toliaiı ^vlot orawii aal taraf Ab»t Aslan tarlam olmk ll^ora takiple tarlanzm köftai» ^İdîgİ t#spttî# terada Mılıınan y^rli kaya üzerine 119 nolu 0«S* noktan tesis edildi. Bu noktadan itibaren ommn hattının toseydoıl* yönde dün batla Ahüt Aalon mrisleri tarlasını takiple Hüseyin Uğur varisleri tarlasının sınırına m mm yolun kuzoy sınırına g#l igi tospltlo burada bulunan yerli kay Ösorint 120 nolu 0 # 8. noktası tesis odildi. Ba noktadan ititeron or n sı^ır battınm^doğu yönde düz hatla sag tat^f îoldaiı devlet orıaan*, aol taraf mjf&tjv Hüseyin Uğur varisleri tarlooı olmk üzere takiplo bahçtnin gjbneyâogu köşesine geldiği toopitlo lıovu^n 10 m. da ^maunda bulunm ysrli toya üzerim 121 nolu 0#S. noktaaı toais edildi, & noktadan itibaren orrnn sınır hattının kunı^. s^înde dils tetla mg taraf Tellağı devlet ormanı* sol taraf Hüseyin Uğur valeleri tarlaaı içilerek Ali Süney varisleri tarlatunm güney dolaya dîînüş y^fe^,. kögoye vo dorocigo geldiği toapitle burada bulunan yorll toya ilzorina 122 nolu O.S # noktası tesis adildi, H ^ v.r.r T. & S İ İ^C. i ^ i'j eli 26Ko,] u c... r-t"

18 Sayfa: Jî l Bu noktadan itibaren ansan arar höt tiran güneydoğu yönde düz hatla tsni tavaf Taldagı dtevlot sol taraf Ali Of&oy vmrlalarl tmrlassnan batı nırı üzorine geldiği tespitle burada bulunan yerli kafi üzorint 123 nolu ö # S* noktası tesis edildi. Bu noktadan İtibaren oraan aınır hattının güneydoğu yünde düz hatla «iğ taraf Toldağı devlet ombii sol taraf Ali Güney varisleri tarlasının batı m* ninnin gttadogmuç araba yolu ile kesiştiği yere geldiği tespitle burada bulunan ysrli kaya üzerine 124 nolu Q*8» noktası tesis edildi* Bu noktadan İtibaren orman sınır hattının gfee-fdogu yönde düz batla sal taraf Toldağı devlet sol taraf iynı şahıs taraşı olsatk tizert takiple ftuzpınar çagmesine 125 nolu O.S. noktası tesis adildi, m mkimûm İti teren ornan sımr hattınınk&oitu yönde düz,batla sag taraf foldaki devlet onsanı». sol taraf lehine t Yüksel tarlam olmak üzere takiple tar lanın güney «mirana yolun 15 a. tezyine geldiği tespitle burada bulunan yer- 11 toya Oaerl&e 126 nolu 0,8* noktası tesis edildi* Bu noktadan itibaren omı aınır hattının ju yönde dite hatla mağ taraf Toldağı devlet ormanı, aol taraf aynı şahıs tarlası olmak «zere takiple tarlanın feumty doğu köşesine ildiği teabltle burada bulunan yerli Sayfa: kaya tlzorina 127 nold 0*3# noktası tesia edildi* Bu noktadan itibaren <mmn mmr hattının taseyfeariı yönde düz hatla taraf Toldafı devlet ormanı* sol taraf aynı şahıs tarlası olmak üzere takiple tarlanın kuzey sınırlım gemigi tesbitle burada bulunan yar li M ya üzerine 128 nolu 0#3# notamı tesie eâlldî* Bu noktadan itibaren mmn sınır hattının kuzeybatı y~?nde düz hatla *m taraf Toldağı devlet crmanı* sol taraf aynı şahıs tarlası olmak ümera takiple tarlanın kuzeyâoğu ^öşeaine g#migi ianpüle burada bulunan yerli laya üzerine 129 nolu ö*s # noktam tesis edildi. İn noktadan itibaren M B emir battasın *seteejrtfötı yönde düz batla mğ taraf foldagı devlet ormanı» sel taraf aynı şahı a tarlası olsak üzere takipte tarlanın feısay köşemi ne geldiği tespitle burada bulunan yeril İsa ya üzerine 130 nolu 0*3. noktam tesis edildi* 3tı noktadan itibaren onaan sınır hattının güney* yönde düz hatla asi taraf To-l&ağı devlet armanı 9 00i taraf tsefemet Yıîkael tarlasınım takiple Ahmet Acar tarlamı İle MSşttreİc hududuna geldiği t espitle taradı hu İtmen yerli toya üzerine 131 nolu O* 3* noktası tenis edildi* Bu noktadan i titren onaan mmv hattının kuzeybatı yünde &{& hat la nağ taraf feldajsı davla t oranı t sol taraf aynı fahım tarlası olmak üzere takibe tarlanın kuzeydoğu köşesine geldiği tespitle borada bulunan yerli kaya üaariae 132 nolu 0«3# noktası teiia edildi* Bugto tesis edilen 0,8, noktaları yeri! kapı olup 0#S. nuoarmları fam^* mı yağlı baya ile yazıldı» beyaz yağlı boya ile çerçevo çekildi* Bu ornsn sınır nokta m hatları gmml mtâdla ölçüasak ölçü dağarlar! karnesi» yazıldı. Yukarıda açıklandığı üzere bugün haşlanılan 100 nolu 0*3, noktasından 132 nolu 0*8» nokta ana kadar gitif sayfa* 3 yöniîna göre sağ tarafın Kızılçaiı ile kaplı Toldagı devlet cn^nı f a^l tarafın isa ormn sayılmayan araziler olarak Bzmrlmâztnlmmm bu sınırlar içinde kalan nîilk ve topraklar hakkında verilecek kararlar saklı kalmak üzare oybirliği ilo terör verildi. i, L i - ^ yr* w

19 "üyfa* 33 İti tutanak Mh&liinde düzenlenerek okunduktan sonraimsalandı* M M OEIÎAII KADASTRO ıtonlsyoını Başkan Omancı iye Ziraatçi üye î%tîn M YA İterim YAVAŞ İesail Hakkı YILDIRIM tmm îwm İmm Teknik T?lej»n S ir at Odamı Temsilci tfjeal ı«mm otta» âli uiur İnat İrsi Köy Temellai üyesi Mahmut tîöîll İmza Bilirkişi Hasan YIBIAS

20 mm {B%n Bzmr} Twmms no t s Sayf» t M âdı Mollanı lası Pafta So s &0 D*ĞX JBVEKÎ OR^Cri : AMSYA-027-M-IV Antalya İli f aünao^ıg İlga0i # Günoycİk JCÖyü mülki sınırlan İçindo kulan Tolcîajı Devlet eroini amm tettastrdmı ynnanîz îizoro Başlan 3etia ICA1A tiye Kteriss YAVAŞ»Siraatgı Uyo îmm&l ikılrîa YlLT^EU.Votoik î> lortan SbDtsrvn at odamı taailoi Ali UĞUR f î«iy imnsilci Uatoit U&ms&âan ieyokkül ocen Komiayanmms&a bilir:dşi Koşan fıtrim*ûo reiûi^te alınarak Eımılptr a^vltiândo İçe bas&rnâı» 132 tîoltı 0*3.nokta sandan kumayla tı y?/-a<se düa İmtla mğ iamf TolâsSı Itavlct orsanı f gol taraf âmmi tarlası alîne!: tijsaro 'takiple Ali Oifasy varisleri iarlana ila hududuna sol-;!*! toamt?^ buludan ımvli teyo Üzerine 133 nolu 0»S.nokta3i toaio edildik Bu nofrtadsn itibaren orman ama* Gaitanın kuzeybatı jronrto dul- tetla taraf foldûgı Devlet oxı^snı,oûl taraf Ali (Hiney tarlası olsak illere takiple tarlaır,n Kuzeybatı sidiği ieatdt&o bursla Valurıâö yerli özerine İ34 nolu 0*S # naktası* tasis -edildi* 3u mktüünn :liibaran or&art sıvar ^üikr/lmkt vsmio ^fta rntla amg taraf î^vlet olmanı 1 0al taraf aynı gshıs tarlaaa olmak takiple tarlanın Im&eybûtaya dtîn3g yaptığı eeldigi tecditle totıra<3n talunau mrli Uaorina 135 nolu 0*S+nolslHsz tesis Mildi. Bu noktadan itlfearon orsan aınar hatt~nır. îrasaydocu yönde uîfc hatla ma tara 2ol<la^ı i'ovlet oraanit&al taraf şahıs tablası alnal^ tteoro takipte ta*lz~ ^on -VOtJT* yaptığı IsMş^yo ö&jtdisi tosbitlr- Sayfa : 35 te^dsı binama yerli köyü ttsorinc 136 nolu tîos&ö ogiiği. Bıı nottaki* o:< e.aan aumr&hattzmn ğû^i yön 2a dife hatla taraf SteMoğı Savlet m*mnıi«ool taı^nî' l&ıte-rroıa ^ı^an tablam güı^y oıı^om üsürîn0 eeldigl taebitla bmradam ywli teaya^ 137 tjzln O.S.noktası teais #dlmi, Ilı rtji'taûan «a m^ır l^tt^tun myâju kmcu î^uharroıa»lilğspin tarlaları ınüııta^^fe glfeef mmr%nâa m soytin adcının 40 a. günoyî^ntı^ yeril I^yaGa 13ö nolt O.S.nekteaı föâis odi!4i # Bu- BcıKtaclaıı te-mn aımr îtıttımn ku^oydo^ı t-te rnstla mn földaaı Itevlot ^rrmaif^al taraf ılöaeyin if^ır tarlam âo ıı mıut^nübti tok sa;rt,în ar^am^ da 139 nalı?- teoia Bu noktacan oırar hattı an Jrt^üyâo^a yür^ie dlis fea s la aah taraf îolfegı Devlet taraf aynı çatos tarlam olı^k itoero tam^n tarlamn-^fe^doğu kog^ıindd ycudi toyoda 140 aiıl:< ö;!ildî. M noktadan mm 0ın» iısttımn iifc rutto i&rnr ^cı^lct t^ûtmmrftn iî'sur ta^lıım kumfdoijija döeüş joptını y^rjslci ysyli Îıay^âiî 141 ^OİU Ö.S.nolıtü^': tosis Su ^nktaclara cır^s aınır î^ttının fîuf^/doraı jnfcile dus hatifi sat: ta-nf Salda* & iteklet taı^af cıyaı pöhıo isrlam al^ûk ü^ero takiben tarla ma llnsydogp köşaaândo traktör yolunun tındaki yerli Jayaûn 142 nolu 0*S*noktaeı telis adildi* naktad! orrjm sınır İmtt^naa Masey fimla elils totla- tarof îoldagı i^vlet taraf aynı çılno tarlası tarlırn ütmt Zızan takiben Ocsan ''^snn vrıri^leri tarlasının tn^eydo^a Kotooindo yos-11 Isıyûda 143 nolu O.S.nalctası totıia ^dildi # Bu no&toılam oı^an oınır Imttımn Imay yonât dtls îatla aslî torof Toldağı jfevlot emtiam f t^af aynı pfaıa tarlası ol-nk tekiban terlamu oımı rmetoki y^rli teyrîua 144 nolu 0.8 # ne3ctaeı tobîü odilâi* msır tettının yöndü dite hatla ustî Talâagı lot on^m galııe tarlası olı^ak tlssrc tûlelbea tarlanın doğu köfosiııdtfei nolu t^oîe adilâi^

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA İBRADI BUCAKALAN ÎLİ İLÇESÎ KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 29 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU 1 Tutanak Defteri sayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-

Detaylı

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR Tutanak Defteri sayfa No :1 ^ İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 4 3-2)( Kadastro tutanakları)çalışma alanı sınırı tesbit tutanağı

Detaylı

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 Defter Sayfası: 54 Devlet Ormanın Adı: Çaltılı Devlet Ormanı Kullanılan Pafta No: Alanya 028-d-16-c Orman Genel Müdürlüğünün 11.05.2007 tarih ve B.18.1.0GM.0.07.01.202.06.13-1587

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 1 ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİ GÖLCÜK KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 25 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Tutanak defteri sayfa İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No: 1-İIanlar 2

Detaylı

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-İlanlar..2 2-Teknik Bilgiler...3 3-TUTAN AKLAR 3-1) İşe başlama Tutanağı..4-5 3-2) Kadastro tutanakları...6-7 3-3) 2 nci madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanakları...8

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA ÎLİ KAŞ İLÇESİ GÖMBE BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 26 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa no: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU 1. İlanlar 2. Teknik bilgiler 3. TUTANAKLAR

Detaylı

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ ANTALYA AKSEKİ YARPUZ İLİ İLÇESİ BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ 9 NUMARALI'. ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Aslıgibidir. 28.2.1997 Muzaffer AZİZOĞLU Kom.Zir.Üyesi SAYFA

Detaylı

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 -1- ÎÇÎNDEKÎLER KONUSU Sayfa No 1- îlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 3#3) 2 Nci madde tutanaklara 39 3*4) İşi bitirme tutanağa 40-41

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı &

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı & ( I ) Sayfa s 48 iç i; «i i % i l ı & KOBlîSt i Sayfa No : 1» İlanlar 2 2- feknik bilgiler 3 3- SUÎA1AKLAR 4-135 3-1)İş başlama tutanağı 4-5 3-2)Xadaatro tutanakları(aplikasyon tutanakları) 6-65 3-3)2

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?.C)16 Sayı : 90852262-301.03-1^9^- ü T - 5 ^ Konu: Döşemealtı K.Yeniköy 713, 715 ila 724 ve 1557p.

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No :

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No : Tutanak Defterisayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU L Sayfa No : 1-İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR 4-187 3-1) İşe başlama tutanağı 4-5 3-2) Kadastro tutanakları 6-123 3-3) 2'nci madde tutanakları

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

.. t Q t» D S K İ L M R

.. t Q t» D S K İ L M R .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar - 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları 25-42

Detaylı

1 V ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. f~) y *7 /-y. I / / y / T arih: DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM

1 V ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. f~) y *7 /-y. I / / y / T arih: DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İ Ü im a r v e b a y in d îr l ik k o m is y o n u r a p o r u BİRİM T arih: 18.07.2014 DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ SAĞLIK İL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

ANTALYA İ2.İ MANAVGAT İLÇESİ DOLBAZLAR KÖYÜ. ORHAN KADASTROSU 1 2.1CÎ MAOfiS UYGULAMALARI TUTANAK

ANTALYA İ2.İ MANAVGAT İLÇESİ DOLBAZLAR KÖYÜ. ORHAN KADASTROSU 1 2.1CÎ MAOfiS UYGULAMALARI TUTANAK ANTALYA İ2.İ MANAVGAT İLÇESİ DOLBAZLAR KÖYÜ ORHAN KADASTROSU 1 2.1CÎ MAOfiS UYGULAMALARI TUTANAK 9 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU ı Savfa Ne 1-İlenlar e...2... 2-Teknik

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U " ORSAN UMMM KOKÎSKHTO

ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U  ORSAN UMMM KOKÎSKHTO ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U " ORSAN UMMM KOKÎSKHTO

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE M ECLİSİ S A Y I: 20 02/02/2015 KARAR Belediye M eclisinin 05/01/2015 tarih ve 10 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tayyar SERİN ve His.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planiama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.1513 Tarih: 02.06.2017 10:02 Dosya Numarası: 2017-101720 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Sayı : 90852262-301.03-E.1513

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk

mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk \ U) Sayfatl İÇİNDEKİLER: gohüsct t Savfa No» 1-İlanlar 2 2-îeknik

Detaylı

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza Sayfa:36 3 nolu defter Sahife: 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI,, Abbas Yıldırım, Köy İhtiyar Kurulu Üyesi Hasan Kütle, İsmail Şahinden Kurulu Ekibimizde karar için gerekli çoğunluğun bulunduğu, ilanların 14-11-1974

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

4% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İSY O N U R A P O R U

4% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İSY O N U R A P O R U 4% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İSY O N U R A P O R U B İR İM Tarih: 16.07.2014 D E P R E M R İS K Y Ö N ET İM İ V E K E N T S E L İY İL E Ş T İR M E D A İR E BA ŞK

Detaylı

ü ş ş İ Ü ö ş ğ ş ü ç ş ö «Ü İ İ İ ü ü ğ ş ş ğ ş ğ ğ Ü ş ğ ü ş ç ç üç ç ş ö ç ş ş ğ ü ş ç ş ç ğ ş ş ş ç ş ğ ş ü ç ş ğ ğ ş ö ü ğ ş ü ü ğ ş ç ü ş ş ç ş

ü ş ş İ Ü ö ş ğ ş ü ç ş ö «Ü İ İ İ ü ü ğ ş ş ğ ş ğ ğ Ü ş ğ ü ş ç ç üç ç ş ö ç ş ş ğ ü ş ç ş ç ğ ş ş ş ç ş ğ ş ü ç ş ğ ğ ş ö ü ğ ş ü ü ğ ş ç ü ş ş ç ş Ü İ İ ğ ğ ş Ü Ş üşü ü ş ş ğ Ğ Ş Ü ş ç ö ü ü ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ü ç ü ş ü ğ ç ş ü ü ç ü ü ü ü ü ş ü ç ç ü ç ü ç ü ü ü ç İ ÜÇÜ ü ü ü ç ş ş ö ş ü ü ç ü ç Ö Ş Ö ğ ş ö ğ İ ç İ Ü Ş ü ş ş İ Ü ö ş ğ ş

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ai'lalya BüyOkşetıir BeM iyesi Planlama Şut>e Müdürlüğü Sayr 90852?62-301 Û3-E 1871 Taıih. 03.07.2017 22 49 Dosya NufTiarasr 2017-120629 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

04.06.98 04. AUTAXYA ÎLÎ BLSÍALI ÎLÇSSÎ mam mmmî/&ör OKMAİÎ KAMSTRGSO?B 2, MCI İÎA2 1 UYGULAMALARI TUTANAK BÜFÎSBÎ

04.06.98 04. AUTAXYA ÎLÎ BLSÍALI ÎLÇSSÎ mam mmmî/&ör OKMAİÎ KAMSTRGSO?B 2, MCI İÎA2 1 UYGULAMALARI TUTANAK BÜFÎSBÎ CD 04.06.98 04 AUTAXYA ÎLÎ BLSÍALI ÎLÇSSÎ mam mmmî/&ör OKMAİÎ KAMSTRGSO?B 2, MCI İÎA2 1 UYGULAMALARI TUTANAK BÜFÎSBÎ ASLI G?^^ Ce 139* 25 ffusarelı Ovma Kadastro Kösle y onu (2) 04.06.98 05 Sayf«* 1 İÇİfiDEKİLEE

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN ERDEMLİ BELEDİYE MECLİSİ SAYI: 67 KARAR 01/04/2015 Belediye Meclisinin 02/03/2015 tarih ve 47 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Toroslar Dağıtım A.Ş. Yapım

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

/ \ / \ T.C. ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : ÂF 3 ^ S Konu : Yayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı

/ \ / \ T.C. ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : ÂF 3 ^ S Konu : Yayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı T.C. KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 91375411-518-..ÂF 3 ^ S Konu : Yayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı o 3 jstos/.üu İlg i: Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünün 18.08.2014 tarihli ve 1655493

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ SARIHACILAR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 32 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU 1 İÇİNDEKİLER (Defter Sayfasv 87 KONUŞU: Sayfa No: 1 -İlanlar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A ı 4 a ty a B ü y C k ş e l«r B e le d iy e s i 4 P la n la m a Ş u b e ( / «R ıriü ğ ü S a y ı 9 0 8 5?? 6? - 3 0 1 0 3 - F? 3 6 1 T a tih. 2 3.0 8. 2 0 1 7 D o s y a N u m a ra sı- 2 Ü 1 7-5 d i! 5

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

- 10. (r) HARFİ ÇALIŞMA SAYFALARI HAZIRLAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1

- 10. (r) HARFİ ÇALIŞMA SAYFALARI HAZIRLAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1 - 10 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 2 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 3 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI

Detaylı

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından FENNİ HATA DÜZELTME TUTANAĞI Tutanak No:86 Defter sayfa no:349 Antalya îli,konyaaltı îlçesi,hurma Mahallesinde 4999 sayılı kanun uyarınca Komisyonumuz tarafından 25.01.2010 tarihinde düzenlenen Fenni Hata

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı /vnıaiya BuyuKşentr Deıeoıyesı Planlama Şube MOöürlüâü Sayı: 90852262-301 03.E.2968 Tarih; 31.10.2017 Dosya Numarası: 2017-199387 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA O T L İ U"-C, (MŞ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü expo;i)16 Sayı : 90852262-301.03- ^ U> "$?& $ #W 09/2015 Konu: Serik

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI :

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI : İÇİNDEKİLER KISIM I- BSLGELBR : 1- Köyde orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması başlama tarihini bildiren ilanın sureti, 2- Orman Kadastrosu ile 2/B madde uygulamasının başlama tarihinin ilgili Orman

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ AA İ ÜÜÜĞÜ ÖĞ.. A A AÜ ÖÜ Ş 1 170308019 İ AÇÖ İŞ 2 170512903 A AÇ AĞ İİİ Şİİ 3 170314013 AŞA İĞ İİ 4 170308905 A İAİ A AŞ İŞ 5 170813017 ÜŞ Aİ 6 170163093 A İİ 7 170512031 İ ÇA AĞ İİİ Şİİ 8 170308011 A

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI gibidir. Sakarya başı nda turizm hareketliliğine cevap verebilecek konaklama, balık lokantaları, çay bahçeleri, günübirlik piknik ve mesire alanları ve doğal yüzme havuzu vardır. Sakarya Başı Sulak alanında

Detaylı

im M%Mm mmum*! mmmm m t ı

im M%Mm mmum*! mmmm m t ı im M%Mm mmum*! mmmm m t ı msm o&aask w» Bakanları»*» 13.2*1938 tarih v. 308? ayılı olurları «ûrana Genel MMİrlUğUıtfla 3.7*3*1989 tarih esyılı 4f ösupl üs Antalya ilçesi»altınyako köyü sınırları 1< gind

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4100 Tarih: 30.12.2016 19:01 Dosya Numarası: 2016-10668 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ ' O S sf ( -/ EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03-- 39'S(/ Konu: Alanya İlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter M ik d iy c i D u y u K ş e n ıı D u iu u ıy e b i Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.583 Tarih: 28.02.201719:53 Dosya Numarası: 2017-40963 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar

Detaylı

T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMINA / Ş & s T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ» imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü v y, ' «İMİ EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- l U S O - ^.(/07/2014 Konu: Manavgat 1080,1442

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE SAYI : 25.00/892 KONU: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlar ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Hakkında Odamız Görüşü ANKARA 22.8.2016 TÜRK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Anlalya BCyüKşehır Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Say. 9085??6?-301 03-F 1375 Tarih 03.072017 22.50 üosya Numarası' 2017-1206«8 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü. 3 3 Uİc BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü. 3 3 Uİc BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü m h v y - v EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Serik M erkez Mah. 175 ada 118 parsel UİP.

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı; 90852262-301.03-E.1523 Tarih: 10:06 Dosya Numarası: 2017-102610 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 1 u 5 T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- jl 'V * 0*- 3 ^ 0 0 Konu: Aksu Macun 508 ada 1 parsel ve 13438 ada 9 parsel

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4080 Tarih: 28.12.2016 19:44 Dosya Numarası: 2016-9446 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyûkfehir B»l«diyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90652262-301.03^.1204 Tarih: 02.06.201714:00 Dosya Numarası: 2017*82457 O T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Sayı : E Konu : Kepez İlçesi, Şafak Mah ada 1p ada 1 p. ve 3567 ada2 p. hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : E Konu : Kepez İlçesi, Şafak Mah ada 1p ada 1 p. ve 3567 ada2 p. hk. BAŞKANLIK MAKAMINA «-uilcııjra u u ju rk fc M iı u cıcvııjrc^> ı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.577 Tarih: 28.02.2017 19:51 Dosya Numarası: 2017-41374 T C.. /f A N TA LYA BÜYOKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar

Detaylı

Sayı : E : Serik/Merkez Mah. 617 ada 1 parsel UİP değ. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : E : Serik/Merkez Mah. 617 ada 1 parsel UİP değ. BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlaa Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.19 Tarih: 02.01.2017 22:39 Dosya Nuarası: 2017-178 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı