Gelmiþ geçmiþ en büyük gergedan fosili Çorum un Sungurlu ilçesinde çýktý. Kaleli, vakýf kuruyor * HABERÝ 11 DE. Selahattin Kaleli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelmiþ geçmiþ en büyük gergedan fosili Çorum un Sungurlu ilçesinde çýktý. Kaleli, vakýf kuruyor * HABERÝ 11 DE. Selahattin Kaleli"

Transkript

1 Bilim dünyasý þokta! Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý yöneticileri Ýskilip in tarihi dokusunu inceledi. OKA Ýskilip turizmi için devrede * HABERÝ 6 DA Gelmiþ geçmiþ en büyük gergedan fosili Çorum un Sungurlu ilçesinde çýktý. Çorum Sungurlu'da dünyanýn gelmiþ geçmiþ en büyük kara memelisi olan dev gergedanýn fosili bulundu. Ýlk kez tamamý bulunan dev fosil, birleþtirilerek Ankara MTA Müzesi'nde sergilenecek. MTA Genel Müdür Yardýmcýsý Yusuf Ziya Coþar, "Fosil bilim dünyasýnda büyük heyecan yarattý" dedi. * HABERÝ 5 DE ÇORUM 30 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýhracatýmýz yine düþtü TÜÝK Temmuz 2014 dýþ ticaret istatistiklerini açýkladý. Bölge iller arasýnda dýþ ticaret dengesi olumsuz seyreden il Çorum oldu. * HABERÝ 7 DE Demiryolu hükümet programýnda Mustafa Demirer Çankaya Köþkü'ne çýkarak yeni Bakanlar Kurulu üyelerini Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a sunan Baþbakan Ahmet Davutoðlu onayý aldý ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. Hükümeti'ni kurdu. Yeni hükümet programý 1 Eylül 201 Pazartesi günü açýklanacak. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý kaynaklarýna göre, Ahmet Davutoðlu Baþbakanlýðýnda kurulan 62. Hükümet Programý'na Ankara-Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolu Projesi dahil edildi. Hükümet programý kitapçýðý ise, yine 1 Eylül'de TBMM'de daðýtýlacak. Buna göre, Çorum'un da içinde yer aldýðý demiryolu projesinin yapýmýna baþlanmasý öngörülüyor. Dernek yönetimi MÝSÝAD'ýn Çorum Þube Baþkaný olarak Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi, TSYD Çorum Þube Temsilcisi Selahattin Ezer'in atanmasýný MÝSÝAD Çorum da þube kurdu Genel Merkezi Ankara'da bulunan Milliyetçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði'nin (MÝSÝAD) Çorum'da yeniden þube yapýlanmasýný tamamladý. * HABERÝ 2 DE Kulislerde adý geçti, ama YÝNE OLMADI Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý yeni kabinede Ankara kulislerinde konuþulan hiçbir isim yer almadý. * HABERÝ 4 DE Salim Uslu Muhalefetin durumu içler acýsý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye de muhalfetin durumunun içler acýsý olduðunu savundu. * HABERÝ 4 DE Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu, Akademik Yýlý na hazýr. Kaleli, vakýf kuruyor Özel Kaleli Kýz Yurdu yeni sezona hazýr Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nda dün basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýda konuþan Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, Kaleli Kýz Yurdu kurucusu, hayýrsever iþadamý Selahattin Kaleli nin vakýf kurmak için çalýþma baþlattýðýný açýkladý. * HABERÝ 11 DE Selahattin Kaleli Basýnýn sorunlarý masaya yatýrýldý Þevket Erzen in de katýldýðý toplantýda basýn sektörüyle ilgili konular görüþüldü. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) 27. Dönem 7. Toplantýsý Ýstanbul da yapýldý. BÝK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen in de katýldýðý toplantýda basýn sektörüyle ilgili konular karara baðlandý. * HABERÝ 10 DA Çorum'da meydana gelen trafik kazasýnda 3'ü çocuk toplam 6 kiþi yara- Araç takla attý, 6 kiþi yaralandý Çorum'da meydana gelen trafik kazasýnda 3'ü çocuk toplam 6 kiþi yaralandý. * HABERÝ 15 DE Sürücü tarafýndan yolun saðýna çekilen otomobil, yanarak kullanýlamaz hale Otomobil hareket halinde alev aldý * HABERÝ 15 DE Orta Karadeniz Bölgesi nde yaðýþ sona eriyor. Son bir ayda 24 kilo yaðýþ aldýk * HABERÝ 6 DA

2 2 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS 2014 (Ç.HAK:2514) Büyük Zafer in 92. yýldönümünü yürekten kutluyor, yurdumuzu düþman iþgalinden kurtararak bizlere Cumhuriyet i baðýþlayan Yüce Önder Atatürk ile yol arkadaþlarýný, tüm þehit ve gazilerimizi þükranla, saygýyla anýyoruz. ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse MHP göz bebeðimiz ürk Ocaklarý TÇorum Þube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir, yönetim kurulu üyeleri ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Vahit Demiran ý ziyaret etti. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Türk Ocaklarý Þube Baþkaný Demir, Demiran ve yönetimini tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. MHP nin Türk Milliyetçiðinin tek temsilcisi olduðunu ifade eden Demir, MHP bizim göz bebeðimizdir dedi. Türk Milliyetçiliðinin MHP ile daha da ileri noktaya gideceðini kaydeden Demir, Türk Milliyetçiliðin kültür ocaðý olarak biz sizlerin her zaman yanýnýzda olacaðýz diye konuþtu. Amacýmýz Türk milliyetçiliðine hizmet etmek Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit Demiran ise MHP olarak amaçlarýn Türk milliyetçiliðine hizmet etmek olduðunuz söyledi. Bazýlarýnýn Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ýrkçýlýðý ile övündüðünü, kendilerinin ise Türkçülük ile övündüðünü kaydeden Demiran, "Türk milleti hiçbir zaman ýrkçý olmamýþtýr. Biz her ýrka saygý duyuyoruz. Bunun göstergesi de Orta Doðu nun Türkiye her zaman namusunun bekçiliðini yapmýþtýr. Ne zaman arkasýndan bir hançer yese de bunlarý unutup mazlumun her daim yanýnda yer almýþtýr dedi. Demiran son olarak, önümüzdeki yüz yýlda Türkçülüðün yüzyýlý olacaðýný söyledi. (Haber Merkezi) Bu millet her zaman zorluklarý aþtý Gülesin Aðbal Demirer HP Ýl Baþkaný MVahit Demiran, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yayýnladýðý mesajda, milletin bir çok dönemde fetret yaþadýðýný ancak birlik ve beraberliði sayesinde zorluklarýn üstesinden geldiðini açýkladý. Demiran, mesajýnda þöyle dedi; "Aziz Türk milletinin þanlý tarihinde müstesna bir yere sahip olan, her günü ayrý bir zaferimizi barýndýran Aðustos ayýnýn sonunda millet olarak 30 Aðustos Zafer Bayramýný'nýn 92. yýldönümünü, bu zaferi bize hediye eden þehitlerimizin kanýyla rengini bulan ay yýldýzlý bayraðýmýz altýnda kutlamanýn mutluluðu ve huzuru içerisindeyiz. Bu büyük zafer bütün dünyaya; Türk milleti'nin en güçsüz olduðu anda dahi vatan topraklarýný savunma noktasýnda bir an tereddüt etmeyeceðini, Türk milletinin karakterinin temel unsurlarýndan birisini oluþturan baðýmsýzlýðýnýn asla yabancý devletlerin tekellerine býrakýlmayacaðýný ve istiklalimizin nesilden nesile miras olarak býrakýlacaðýný göstermiþtir. Büyük zaferimize kadar 200 yýl geri çekilen Türk milleti, 30 Aðustos 1922'de kazandýðýmýz zafer ile 900 yýllýk son anavatanýmýzý, Anadolumuzu asla yabancý postallara çiðnetmeyeceðini, dünya Türk Ocaklarý yönetimi MHP yi ziyaret etti. Vahit Demiran var oldukça büyük Türk milletinin de her zaman var olacaðýný, bu milletin birliðini, dirliðini bozmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceðini bir kez daha ilan etmiþtir. Belki de tarihinin en fakir, en bitap döneminde dahi böylesine þanlý bir zafere imza atan milletimiz bugün hala vatan topraklarý konusunda ayný hassasiyeti sürdürmekte, vatanýmýzýn üzerinde dalgalanmakta olan ay yýldýzlý bayraðýmýzýn altýnda ilelebet yaþama kararlýlýðýný göstermektedir. 30 Aðustos 1922 tarihinde kazanýlan büyük zaferin bugün belki de en çok hatýrlamamýz gereken özelliklerinden birisi de o gün kökeni, memleketi, mezhebi fark etmeksizin büyük Türk milletinin her ferdinin vatan topraklarýný müdafaa noktasýnda yan yana, omuz omuza durmasýdýr. Bize bu zaferi kazandýran ruh da iþte bu birlik ve beraberlik ruhudur. Unutulmamasý gereken bu milletin tarihi boyunca pek çok fetret devri yaþadýðý ancak bunlarýn tamamýndan birliðini ve beraberliðin daha fazla pekiþtirerek çýktýðýdýr. Tarihimizden aldýðýmýz ilham gelecekte çok daha huzurlu, güçlü günlerin bizleri beklediðini göstermektedir. Böylesine anlamlý bir zaferin 92. yýldönümünün bütün milletimize kutlu olmasýný diliyor, bu zaferin mimarlarý olan baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaþlarýný, vatanýn baðýmsýzlýðý, milletin istiklali için canýndan geçen aziz ve kahraman þehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve þükranla anýyorum." Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Dernek yönetimi MÝSÝAD'ýn Çorum Þube Baþkaný olarak Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi, TSYD Çorum Þube Temsilcisi Selahattin Ezer'in atanmasýný kararlaþtýrdý. MÝSÝAD Çorum da þube kurdu Gülesin Aðbal Demirer enel Merkezi Ankara'da bulunan GMilliyetçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði'nin (MÝSÝAD) Çorum'da yeniden þube yapýlanmasýný tamamladý. Yapýlan açýklamaya göre, Dernek yönetimi MÝSÝAD'ýn Çorum Þube Baþkaný olarak Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi, TSYD Çorum Þube Temsilcisi Selahattin Ezer'in atanmasýný kararlaþtýrdý. Kurulduktan sonra ilk Genel Kurulu'nu geçtiðimiz günlerde yapan Milliyetçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði'nde (MÝSÝAD) Genel Baþkan Feridun Öncel güven tazeleyerek yeniden baþkanlýða seçilmiþti. Ýlk kongrenin ardýndan MÝSÝAD Türkiye geneline yayýlarak illerde þube baþkanlarýný belirlemeye baþladý. Çorum'da da kurulan Milliyetçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝ- SÝAD) Þube Baþkanlýðý görevine Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi, TSYD Çorum Þube Temsilcisi Selahattin Ezer'in atamasýný yaptý. MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný olarak atanan Ezer, MÝSÝAD'ýn Genel Merkezi'ne giderek Genel Baþkan Feridun Öncel'in elinden mazbatasýný aldý. Mazbata töreninde MÝSÝAD Teþkilatlardan Sorumlu Aytuð Çankaya, Çorum Barosu Avukatlarýndan Derya Öztekin de hazýr bulundu. Gençlerden þehitlere dua ahmut Atalay Gençlik Merkezi Müyesi gençler, 30 Aðustos Zafer Bayramý nýn 92. yýldönümü nedeniyle ziyaret ve etkinliklerini sürdürüyor. Önceki gün Muharip Gaziler Derneði ziyaret eden gençler son olarak Þehitliði ziyaret ederek aziz þehitlerimize dua ettiler. Þehitlik te önce saygý duruþunda bulunan gençler, Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuk un okuduðu Yasin-i Þerif in ardýndan dua ettiler. 30 Aðustos Zafer Bayramý nýn Türk tarihinde büyük bir yeri olduðunu belirten Merkez Müdürü Mehrinur Karakaya, gençlerin milli ve manevi duygularýný geliþtirmek amacý ile Þehitlik ziyareti gerçekleþtirdiklerini söyledi. Karakaya, 30 Aðustos Zaferinin Baþkomutaný Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm þehitlerimizi rahmet ve þükranla, gazilerimizi de minnetle anýyoruz. dedi. Gençler ziyaret sonunda Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuk, Müftülük Saymaný Abdullah Sanar, Eðitim Uzmaný Rahmi Güccan ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya ya teþekkür ettiler. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

3 (BASIN:866) CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS

4 4 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS 2014 Kulislerde adý geçti, ama YÝNE OLMADI AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yemin töreni öncesinde TBMM'de yapýlan çalýþmalarla yaygýn basýna deðerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin durumu içler acýsý Gülesin Aðbal Demirer Parti Çorum Milletvekili ve AKTBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 12. Cumhurbaþkaný seçilen Recep Tayyip Erdoðan'ýn Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptýðý yemin töreni öncesinde TBMM'de yapýlan çalýþmalarla yaygýn basýna deðerlendirmelerde bulundu. Ýdare Amirlerinin ortak imzasý ile Türkiye Büyük Millet Meclisi davetlileri dýþýnda ziyaretçi alýnmadýðýný belirten Uslu, bu uygulamanýn bütün Cumhurbaþkanlarýnýn yemin törenlerinde yapýldýðýný kaydetti. Cumhurbaþkaný yemin törenini 'Tarihi bir gün' olarak deðerlendiren Uslu, "1961 yýlýnda dönemin Cumhurbaþkaný Cemal Gürsel yemin törenine Orgeneral üniformasýyla gelmesiyle bazý vekiller salonu terk etmiþlerdir. Yakýn tarihimizde; mecliste generallerin üniforma ile yemin ettiklerini, Meclis Genel Kurulu koridorlarýnda milletvekillerinin omuz yediðini hatta Meclis'in etrafýnýn kuþatýldýðý günleri henüz unutmadýk. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayip Erdoðan'ýn ve Genel Baþkanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun yaptýklarý konuþmalarda 'Türkiye'nin demokratikleþmesi, Temel Hak ve Özgürlüklerin geniþlemesine' yaptýklarý vurgu çok önemli. Türkiye çok ciddi badirelerden geçti. Bunlarý atlatýyoruz. Bize normalmiþ gibi geliyor ama Türkiye hýzla demokratikleþiyor, modernleþiyor, modern toplum olmanýn gereklerini yerine getiriyor. En önemlisi sivilleþiyor" dedi. Geçmiþte basit bir (kitap atma) olaydan bile borsanýn etkilendiðini, krizlerin çýktýðýný vurgulayan Uslu, "Yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri olmasý gerektiði gibi yani normal bir hale gelmiþtir. Türkiye'de artýk telaþsýz bir ortamda sorunlarýmýzý konuþabiliyor, çözebiliyoruz. Aksi halde kriz ve kaoslardan beslenen çevreler var. Tabi onlarda bu ortamda kendileri için bir zemin bulamýyorlar. Türkiye'nin sadece Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde normalleþmesine yaþanmadý. Ayný zamanda iktidar partisi içerisinde yapýlan genel kurulda ilk defa çok olgun, sorumlu, coþkulu bir ortamda devir teslim töreni de yapýlmýþtýr. En ufak küskünler, üzgünler gurubu yok. Sadece Genel Baþkanýmýzdan ayrý düþtüðümüz için bir burukluk var. Buna karþýlýk Türkiye normalleþtiði için de bir sevinç var. Kökünü tarihten alan, konjonktürel olmayan bir siyasi hareketin, bir nesil hareketinin, bir dava partisinin mensubiyetinde olmak bizim açýmýzdan büyük bir þeref ve onur vericidir. Türkiye'yi normalleþtirme ve Türkiye'yi yeniden saygýn, etkin bir konuma getirmekte bizlere nasip oluyor. Bugünleri tarihi kýlan da bu olaylardýr" diye konuþtu. CHP'nin yemin törenine katýlmamasýný yorumlayan Uslu, þöyle devam etti; "Daha önceki Genel baþkanlarý da rahmetli Sayýn Özal'ýn da 'elini sýkmayacaðýz' dediler. Bu biraz ilkesizlik, devlet teamüllerini geleneklerini, adabý muaþeretini yok saymaktýr. Devleti kurduðunu iddia eden bir partinin geleneklerini de yok sayýyor olmasý da ayrýca tartýþýlmasý gereken paradokstur. Cumhurbaþkanýmýz halk iradesi ile seçilmiþtir. Halkçý olduðunu iddia eden bir siyasi partinin halk iradesini yok sayýyor olmasýný da baþka bir paradoks olarak deðerlendirmek gerekir. Neresinden bakarsanýz bakýn ne meclis genel kurulunda ki görevlerini yerine getirmek bakýmýndan, ne halkçýlýk, ne demokratik teamüller, ilkeler açýsýndan kabul edilebilir bir durum deðildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel sorunu da budur. Kimin Genel baþkan, kimin bir numaralý sandalyede oturacaðýný deðil. Nasýl bir Sosyal Demokrat Parti sorusunu bir türlü soramýyorlar ve cevabýný bulamýyorlar. Nitekim Olaðanüstü Genel Kurula giderken bile 'ince ince' yapýlan eleþtiriler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içler acýsý halini ortaya koyuyor. Oysa çok daha ciddi, tutarlý, ilkeli bir muhalefet partisine bu ülkenin ihtiyacý var" Salim Uslu aþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý yeni kabinede Ankara ku- konuþulan hiçbir isim yer almadý. Blislerinde Kabineye girmesi muhtemel kiþiler arasýnda Hakan Fidan, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Burhan Kuzu ve Mahir Ünal gibi isimler vardý. BAKAN TOTO YÝNE YATTI Haber7'de yer alan 'Bakan toto yine yattý' baþlýklý haberde þu ifadelere yer verildi: "62. hükümetin Baþbakaný Ahmet Davutoðlu, Köþk'e çýkarak Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a yeni kabineyi sundu. Vakit kaybetmeden Baþbakanlýk Merkez Bina'ya geçen Davutoðlu, yeni kabinede yer alan isimleri açýkladý. Buna göre 4 yeni isim kabineye katýlýrken, 3 isim ise gitti. Günlerdir yeni hükümetin kurulma sürecinde Ankara kulisleri kabineye kimlerin katýlacaðýný kimlerin gideceðini konuþuyordu. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Þentop'un ismi de kulislerde muhtemel Adalet Bakaný olarak geçiyordu. Uzun yýllar Anayasa Komisyonu Baþkanlýðý'ný yürüten Burhan Kuzu da ismi geçenlerden oldu. Adalet Bakaný olma ihtimali konuþulan Kuzu yeni kabinede yer almadý. MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn adý da Dýþiþleri Bakanlýðý için geçti. Fakat Fidan yeni kabinede yer almadý. Bir diðer isim ise Kültür Bakaný olma ihtimali konuþulan Ak Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal'dý. Salim Uslu Çalýþma ve Sosyal Güvenlik, Bünyamin Özbek ise Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný olarak ismi geçenler arasýndaydý. Mustafa Elitaþ da yine bakan olabilir gözüyle bakýlan isimler arasýndaydý. Uslu ve Baðcý dan Zafer mesajý Parti Çorum Millet- Salim Us- AKvekilleri lu ve Cahit Baðcý, 30 Aðustos Zafer Bayramý ný kutladýlar. Uslu ve Baðcý mesajlarýnda þu ifadelere yer verdiler: Uslu, Milletimizin yazdýðý destan 30 Aðustos Zaferi, milletimizin baðýmsýzlýk inancýnýn ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacaðýný tüm dünyaya bir kez daha kanýtlamýþtýr. Farklýlýklarýný zenginlik olarak gören milletimizin, ortak deðerlerde bütünleþerek, birlik ve beraberlik içerisinde yazdýðý bir destandýr. Milletçe elde ettiðimiz baþarýlar ve ülkemizin geldiði seviye, yolumuzun açýk olduðunun en önemli göstergesidir. Büyük zaferin yýl dönümünde güvenle, ülkemizi demokratik, siyasi ve ekonomik bakýmdan daha ileri seviyelere taþýmak, her alandaki standartlarýmýzý yükselterek var gücümüzle çalýþmalýyýz. Sahip olduðumuz deðerler ve Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiðimiz muazzam kazanýmlar, Türkiye'nin yolunun açýk, yarýnlarýnýn parlak olduðunun en müþahhas göstergeleridir. 30 Aðustos Zafer Bayramý'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah ve dava arkadaþlarýný, Kurtuluþ Savaþý'nýn tüm kahramanlarýný, aziz þehitlerimizi saygý ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anýyor, Büyük Zafer'in 92. Yýlýný, Milletimizin Zafer Bayramý ný en içten duygularla kutluyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum." Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. THK Rektörü ziyaret etti ürk Hava Kurumu Üniversitesi TRektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Türk Hava Kurumu Üniversitesinin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Rektör Ban, bir süre Uslu ile sohbet etti. Çorum Milletvekili ve TBMM Baðcý, Kutlu mücadelenin nihai sonucu 30 Aðustos Zafer Bayramý, 1912 yýlýnda Balkan Savaþlarý ile baþlayan ve 1922 yýlýnda Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi sonunda zafere kavuþtuðumuz bir dönemin özetidir. I. Dünya Savaþý'nda Ýstiklal Cahit Baðcý hasretiyle þehit düþmüþ; canýný vatana siper etmiþ on binlerce evladýn, eþin, babanýn acýsý tazeyken; tüm imkânlar seferber edilerek baðýmsýzlýk uðruna verilen kutlu mücadelenin nihai sonucudur. Bu þanlý zaferler kahraman bir neslin büyük zaferi, kutlu mücadelenin nihai sonucudur. Türk Milleti için canýný feda eden Þehitlerimizin kanlarý sayesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kýymetini ve önemini hiçbir zaman aklýmýzdan çýkarmayacaðýz. Vataný bölmeye çalýþan, kardeþleri birbirine düþürmeye çalýþan güçlere bu kahraman neslin torunlarý olduðumuzu hatýrlayarak asla pirim vermeyeceðiz. "Milletin geleceðini yine milletin özgür iradesi belirleyecektir" ilkesini demokrasimizin en temel ilkesi yapmaya kararlýyýz. Bugün kardeþ ülkelerimiz, Suriye'de, Mýsýr'da, Irak'ta ve Filistin'de yaþananlardan hepimiz büyük bir ders çýkarmalýyýz. Müreffeh bir Türkiye için tek çözümün Hak ve Özgürlük temelli bir Demokrasi olduðunu unutmamalýyýz. 92. Yýlýný kutladýðýmýz bu büyük zaferin mimarý baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman þehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anýyorum. Ýdare Amiri Salim Uslu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban'ýn yapmýþ olduðu ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, " Kýsa bir süre önce kurulan üniversitenin hýzla büyümesi oldukça sevindirici tebrik ediyorum. Çorum ilimizde yaptýðýnýz baþarýlý çalýþmalarýnýzý da biliyor ve unutmuyoruz. Hitit Üniversitemiz ile Türk Hava Kurumu Üniversitemizin ortak projelerde birlikte çalýþmasýný arzu ederiz" dedi. Hayrettin Karaman Türkiye'de bir imam hatipli (2) Devlet ile millet, okumuþlarla halk arasýndaki kopukluðu siyasetin gerektirdiði kadar tamir etmek için için 1946 seçimlerinden sonra meþhur laikçi Halk Partisi dindar halka, isteðe baðlý din dersi, sekiz aylýk Ýmam Hatip kurslarý gibi bazý küçük tavizlerde bulundu, ama yetmedi ve 1950 seçimlerini kaybetti. Ýktidara gelen Demokrat Parti erkâný da eski halk partililerden idi, ama bunlarýn bir kýsmý pragmatik, bir kýsmý ise bir ölçüde dine yakýn idiler. Dindarlara verilen tavizlerin dozu biraz daha arttýrýldý, ezan tabii haline döndü, radyoda haftada bir gün yarým saat Kur'an ve açýklamasý programý uygulandý, Baþbakan Menderes bir konuþmasýnda 'Bu millet müslümandýr ve Müslüman kalacaktýr' dedi Derken ülkenin yedi þehrinde yedi adet, yedi yýllýk Ýmam Hatip Okullarý açýldý. Ýktidara masonlar sýzmýþlardý, bazý laikçiler de kuzu postunda devrede idiler. Onlarýn engellemeleri ve etkileri hep devam etti, Ýmam Hatipliyi 'bulaþýcý hastalýk taþýyan hasta gibi' toplumdan tecrit etmek ve yalnýzca çok sýnýrlý alanda vazife vermek üzere tedbirler aldýlar. Okullarýn adý orta ve lise bile deðildi, ilk dört yýlý 'birinci kýsým', sonraki üç yýlý 'ikinci kýsým' idi. Mezunlarý, Ankara'da açýlmýþ olan Ýlahiyat Fakültesi dahil hiçbir yüksek okul ve fakülte kabul etmiyordu. Ýmam hatipli, bu okullar açýlmadan önce ilk okulu okumuþ, burada aileden görüp bildikleri, alýp uyguladýklarýna yabancý' bir ortam ile karþýlaþmýþtý. Din, medeniyet, tarih, örnekler ve önderler gibi konularda bildiklerine ve duyduklarýna ters þeyler söyleniyor, telkin ediliyor, beyinler yýkanýyordu. Çocuk bunlarý aileye taþýdýðýnda 'Sen dinle, itiraz etme, bizden aldýklarýný da kendine sakla, açýklama, okulu bitirmeye bak' tenbihini sýký biçimde alýyordu. O devirde ilkokulu bitiren muhafazakâr, esnaf veya yoksul aile çocuklarýnýn çoðu ya bir zenaat sahibi olmak için çýrak girer, ya da sanat okulu, öðretmen okulu gibi alanlarý tercih ederlerdi. Bu arada özel hocalardan gizli olarak medrese derslerini okuyanlar, ilkokulu bitirince kabul eden Kur'an kurslarýna devam ederek Kur'an okumayý öðrenin veya hafýz olanlar vardý ders yýlýnda ilk Ýmam Hatip okullarý açýlýnca dindar aileler (ama yine de esnaf, yoksul, köylü kesimi) açýlýþý büyük bir sevinçle karþýladýlar ve çocuklarýný, dünyevi bakýmdan istikbal vaat etmeyen bu okullara gönderdiler. Öðrenciler bakýmýndan artýk ok yaydan çýkmýþ, Ýmam Hatipli aileden okula atlamýþ, su misali kendi yolunu kendi açarak yürüme dönemi baþlamýþtý. Öðrenci yitiðini arýyordu, ama yolu kime soracaktý? Beslenilen kaynaklar arasýnda Osmanlý bakýyesi medrese mezunu hocalar vardý, Osmanlý medreseden mektebe ve dârulfünuna geçince oralarda okumuþlar vardý, özel olarak okuyup yetiþmiþler vardý, Arap ülkelerinde okuyup gelmiþler vardý Bu arada kültür derslerine gelen öðretmenler arasýnda hýzlý inkýlapçýlar da vardý. Ýmam Hatiplinin zihninde daðlar gibi sorular birikmiþti, önünü aþýlmasý gereken zorlu engeller kesiyordu. Okuldakilerle yetinmek mümkün deðildi; dýþarýdan hem medrese derslerini okuyarak mâzîye baðlanmak, hem de rehber olabilecek yazar ve mütefekkirleri okuyacak hale gelmek ve âtîye uzanmak gerekiyordu. Ýmam Hatipli bu meydanda Necip Fazýl, Nurettin Topçu, Ýsmail Hami Daniþmend, Peyami Safa, Remzi Oðuz Arýk gibilerini tanýdý ve susuzluðunu bunlarla da gidermeye çalýþtý. 'Sen ne olursan ol sana þuradan öte yol yok' diyenlerle mücadeleye baþladý. Þehirlerde ve köylerde din görevlisi olarak vazife alýnca halk ile içli dýþlý oldu, halk onlarý baðrýna bastý ve sahip çýktý. Önce yüksek tahsile mani olan ambargoyu deldi; Yüksek Ýslam Enstitülerinin açýlmasýný saðladý. Diðer üniversitelere girebilmek için güçlüklere göðüs gererek lise fark dersleri imtihanlarýný verdi ve ayný zamanda lise mezunu oldu. Böylece kendi gayreti ile yüksek tahsil engelini kaldýrýnca çeþitli dallarda yüksek tahsil yaptý. 'Sen aðzýnla kuþ tutsan köy muhtarý bile olamayacaksýn' diyenlere raðmen muhtar da oldu, kaymakam ve vali de oldu, tabip ve avukat da oldu, öðretim üyesi, milletvekili, baþbakan ve cumhurbaþkaný da oldu. Niçin oldu? Ýstisnalar bir yana ortak amaç 'kökü mazide olan âtî' olmaktý ve þimdi bu kutlu amacý gerçekleþtirmenin yolculuðundayýz. Seferimiz mübarek olsun! Baþkomutanlýk Meydan Savaþýyla vatan topraklarýmýz kurtarýlmýþ, Türk Milleti hürriyet ve baðýmsýzlýðýna kavuþmuþtur. 30 Aðustos Zafer Bayramý hepimize kutlu olsun. HANSEL MOBÝLYA TÝCARET LTD. ÞTÝ. 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun (Ç.HAK:2513) Güzel yaþamak sanattýr. Azap Ahmet Sok. No:33 Çorum Tel&Faks: (Ç.HAK:2511) Tel:

5 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS (Ç.HAK:438) 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun Bilim dünyasý þokta! (Ç.HAK:2529) Gelmiþ geçmiþ en büyük gergedan fosili Çorum un Sungurlu ilçesinde çýktý. orum Sungurlu'da dünç yanýn gelmiþ geçmiþ en büyük kara memelisi olan dev gergedanýn fosili bulundu. Ýlk kez tamamý bulunan dev fosil, birleþtirilerek Ankara MTA Müzesi'nde sergilenecek. MTA Genel Müdür Yardýmcýsý Yusuf Ziya Coþar, "Fosil bilim dünyasýnda büyük heyecan yarattý" dedi. ÇORUM-Çankýrý havzasýnda, günümüzden yaklaþýk 30 milyon yýl önce yaþamýþ ve gelmiþ geçmiþ en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosili bulundu. "Paraceratherium" olarak adlandýrýlan boynuzsuz dev ger- gedan fosilinin en önemli özelliði iskeletinin hemen hemen tamamýna yakýnýnýn bulunmuþ olmasý. Fosille ilgili HABERTÜRK'e açýklamalarda bulunan Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdür Yardýmcýsý Yusuf Ziya Coþar, þunlarý söyledi: "Bulunan dev gergedan fosili yetiþkin bir erkeðe ait." "Yapýlan incelemelerde 5 metre omuz yüksekliðinde, kuyruðuyla birlikte 10 metre uzunluðunda ve yaklaþýk 15 ton aðýrlýðýnda olduðu ortaya çýktý. Fosilin yanýnda yavru bir dev gergedanýn kafasýna ve diþleri- ne de rastlandý" 'SOYU TÜKENMÝÞ KARA MEMELÝSÝ' Coþar, anavataný Pakistan olan dev gergedan fosilinin bulunuþ hikâyesini þöyle anlattý: "Geçtiðimiz mayýs ayýnda Ayhan Yýlmaz adlý bir çoban Çorum'a baðlý Sungurlu Ýlçesi yakýnlarýnda çok sayýda kemikten oluþan fosil bulduðunu MTA Tabiat Tarihi Müzesi'ne bildirdi. Uzmanlarýmýz yaptýklarý alan çalýþmasýnda bu fosilin günümüzden 23 ila 33 milyon yýl önce yaþamýþ bir dev gergedana ait olduðunu tespit etti." "Soyu tükenmiþ en büyük kara memelisi olan dev gergedan fosilinin Anadolu'da bulunmasý hayvanýn göç yollarýnýn tespiti açýsýndan büyük önem taþýyor. Ayrýca bu fosil, Anadolu ile Asya arasýnda bir kara köprüsünün oluþtuðuna dair çok önemli bir kanýt." Bulunan dev gergedan fosilinin parçalarýný birleþtirme çalýþmalarý MTA Tabiat Müzesi uzmanlarý tarafýndan yapýlýyor. Eylül ayý içinde fosilin bulunduðu alandaki diðer iskelet parçalarýnýn da çýkartýlacaðýný belirten Coþar, þöyle konuþtu: "Amacýmýz, dev gergedan fosilini birleþtirip müzemizde sergilemek. Bunun için en az 2 yýl gerekli. Ayrýca yeni bulgular ýþýðýnda hazýrlanan rapor ve makaleler dünya bilim camiasýna sunulacak'' Habertürk

6 6 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun Hem ehrilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle tebrik eder, 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun sa lık mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:2524) OKA Ýskilip turizmi için devrede rta Karadeniz OKalkýnma Ajansý (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Çorum Yatýrým Destek Ofisi Ýl Koordinatörü Özden Özgür Yalçýn, Program Yönetimi Birimi Uzmaný Fatih Çatal, Kaymakam Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn konuðu oldu. OKA yetkilileri, turizm yoðunluklu çalýþma gezisinde bulunmak üzere ilçeye geldi. Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, OKAGenel Sekreteri Mevlüt Özen ve yetkililer Ýskilip þehir giriþinde açýlan Turizm Ofisi, Halk Eðitim Merkezi ve burada üretilen ürünler ile atölyeleri, restorasyonu tamamlanan Ýskilip Kültür Sanat Evi Projesi hayata geçiyor Þuayip Gürsoy Ayakkabýcýlar Arastasýný, yeni restorasyona baþlanacak olan Semerciler Arastasý, Sallilerbaþý çarþýsýnda faaliyet gösteren esnaf ile üretimlerini incelediler. Buradan Atýf Hoca orum un Ýskilip ÇKaymakamlýðý tarafýndan ilçenin sahip olduðu kültürel deðerlerin yaþatýlarak gün yüzüne çýkarýlmasý için hazýrlanan Turizm Ofisi ve Kültür Sanat Evi projesi hayata geçiriliyor. Ýskilip Belediye si tarafýndan restore edilen ve yakýnda hizmete sunulacak olan Ýskilip Kaymakamlýðý Turizm Ofisi ve Kültür Sanat Evi ne vatandaþlar tarafýndan eski eser ve Enerji kesintisi Hurþit Bozkurt ýrsal þebeke yatýrým iþleri kapsamýnda KÇorum ili Altýnbaþ köyü ENH da þebeke yenileme çalýþmalarý nedeniyle enerji kesintisi yapýlacak. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 31 Aðustos Pazar günü saatleri arasýnda Çanakçý Köyü, Çukurören Köyü, Ýsmail Köyü, Çanakçý Baðlarý, Çorum Beledýyesi Altýnbaþ Ýçme Suyu, Özuslu Tavukçuluk tesislerine programlý olarak elektrik verilemeyecek. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý yöneticileri Ýskilip in tarihi dokusunu inceledi. Anýt Mezar ve Külliyesi, Çatalkara Kültür ve Sanat evi, Yazmalý Konak, Etnoðrafya Müzesi, Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonu, kütüphanede bulunan yazma eserler ile restorasyonu devam eþya baðýþlarý baþladý. Ýskilip te yaklaþýk 40 yýldýr esnaflýk yapan Meydan mahallesi muhtarý Ömer Uçar, özenle biriktirdiði Ýskilip tarihini yansýtan eþyalarý Turizm Ofisi ve Kültür Sanat Evi nde sergilenmek üzere baðýþladý. Uçar ýn evine ziyarete giden Kaymakam Gürsoy, baðýþlanan eserleri bizzat kendisi teslim aldý. Kaymakam Þuayip eden Þeyhyavsi Camii'ni gezen heyet, Redif Kýþlasý'nda inceleme ve deðerlendirmelerde bulundular. Gezi sonrasý OKA heyetine geleneksel Ýskilip Dolmasý ikram edildi. Çalýþma gezisi Gürsoy, Turizm Ofisi ve Kültür Sanat Evi için Ýskilip in tarihine tanýklýk eden deðerli büyüklerimizin baðýþlayacaðý, yaþanmýþlýðý, örf ve adetlerimizi temsil eden her bir eser bizim için çok önemli. Bu tür eserler kent tarihinin gelecek nesillere aktarýlmasý açýsýndan son derece kýymetli. Ýlçemizde her geçen gün sayýlarý azalan ve tarihimizde önemli yeri (Ç.HAK:2515) sonrasý OKAGenel Sekreteri Mevlüt Özen ve beraberindekiler gerek Halk Eðitim Merkezi gerekse el sanatlarý ile uðraþan iþyerlerinde yeterli potansiyelin bulunduðunu, organik çocuk oyuncaklarý üzerine çalýþma yapacaklarýný ifada ettiler. OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Ýskilip'in gelenek, görenek ve coðrafya olarak özel bir konuma sahip olduðunu, ilçeden gelecek her türlü talebi mevzuatlarýnýn elverdiði ölçüde deðerlendirmeye alacaklarýný belirterek, kendilerine Ýskilip'i tanýtan ve sevdiren Kaymakam Þuayib Gürsoy ile Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. olan atalarýmýzýn kullandýðý sosyal, kültürel ve ekonomik anlamlarý olan eserlerin baðýþlanmasý ile Ýskilip Sanat Evi'nde oluþturacaðýmýz etnografik müze benzeri bölümler Ýskilip in tarihini yaþatmak için önemli bir fýrsat oluþturacak" dedi. Öte yandan baðýþlanan eserler müzede eser sahibinin ismi yazýlarak sergilenecek.(ýha) Otomobilini yakmaya çalýþtý, polis durdurdu orum'da girdiði bunalým sonucu oto- yakmaya kalkýþan Mustafa E., Çmobilini polisler tarafýndan yakalaraka etkisiz hale getirildi. Çorum- Samsun karayolunda önceki gece yaþanan olayda, oto alým satýmý yapan Mustafa E.(36), otomobilini boþ bir araziye park etti. Ardýndan 155 Polisi Ýmdat telefonunu arayan Mustafa E., otomobilini yakacaðýný söyledi. Olay yerine gelen polis ekibi elinde silahla otomobilinin yanýnda duran Mustafa E.'yi gördü. Havaya ateþ ederek polislerin yaklaþmamasýný isteyen Mustafa E., bir türlü ikna edilemedi. Ardýndan karanlýktan yararlanýp arka taraftan yanýna yaklaþan bir polis, Mustafa E.'nin üzerine atlayarak, elindeki silahý alýp etkisiz hale getirdi. Emniyet Müdürlüðü'ne götürülen Mustafa E. ile ilgili soruþturma baþlatýldý. Çocuk zehirlendi yaþýndaki çocuk içtiði þuruptan zehir- Ulukavak Mahallesi Köprübaþý 3lendi. 48. Sokak ta meydana gelen olayda, Musab Enes G. isimli çocuk içtiði þuruptan zehirlendi. Durumu aðýr olanan çocuk ailesi tarafýndan hastaneye kaldýrýldý. Tel: PBX Fax: Baþkan Çatma, tatürk Orman Çiftliði'nde denetlemelerde bulundu. Piknikçilerin taleplerini dinledi skilip Belediye Baþkaný Recep Çat- piknik ve mesire alaný olarak Ýma halkýn hizmetine açýlan Atatürk Orman Çiftliði'nde denetlemelerde bulundu. Tesisin çevre düzenlemesini inceleyen Çatma, piknikçilerle de sohbet edip tesis hakkýnda talep ve istekleri dinledi. Sosyal belediyeciliðin tüm imkânlarýný Ýskilip için seferber edeceklerini söyleyen Baþkan Çatma, Bu tesisimizi halka açmakla birlikte önemli bir ihtiyacý ve eksikliði ortadan kaldýrdýk. Ýskilipliler ve piknik için çevre il ve ilçelerden gelenler burasýnýn kendilerine hizmet vermesinden son derece memnun. Halkýmýzýn bu memnuniyeti bizleri de son derece mutlu ediyor. dedi. Orta Karadeniz Bölgesi nde yaðýþ sona eriyor. Son bir ayda 24 kilo yaðýþ aldýk eteoroloji Samsun 10. Bölge MMüdürü Murat Asar, Orta Karadeniz Bölgesi nde 15 gün sonra kayda deðer bir yaðýþýn olduðunu belirterek, yarýn (Cumartesi) yaðýþýn kesilmesinin tahmin edildiðini söyledi. Meteoroloji Samsun 10.Bölge Müdürü Murat Asar, bölge genelinde devam eden yaðýþlar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Bölge genelinde 15 gün sonra kayda deðer yaðýþ olduðunu ifade eden 10.Bölge Müdürü Murat Asar, Samsun'a en son 19 Aðustos ta çok hafif yaðmur düþtü. Daha öncesinde kayda deðer miktar býrakan en son yaðýþ 10,6 kg ile 5 Aðustos tarihinde gerçekleþmiþti. O tarihten bu yana kayda deðer yaðýþ olmadý Aðustos tarihleri arasýnda 1 metre kareye toplam; Samsun 12,5 kg, Sinop 52 kg, Ordu 111 kg, Kastamonu 24,8 kg, Çorum 23,9 kg, Amasya 1,2 kg, Tokat 1,1 kg yaðýþ aldý. Yüksek miktar olarak, Samsun Çarþamba ilçesi ise 87,8 kg, Ordu Ünye ilçesi 73,2, Ordu Fatsa ilçesi 71,6 kg, Ordu Gölköy ilçesi 50,2 kg ve Kastamonu Bozkurt ilçesi 40,4 kg kayda deðer yaðýþ aldý, fakat bu miktarlara raðmen mevsim normalleri henüz yakalanamamýþtýr diye konuþtu. Samsun da saat da baþlayan yaðýþlarýn devam ettiðini belirten Asar, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezi (BTUM) tarafýndan ölçülen verilere göre Samsun'a bugün itibariyle 1 metre kareye 4,2 kg yaðýþ oldu. Bu yaðýþa yakýn miktarý en son 5 Aðustos ta almýþtýk, 15 gündür kayda deðer bir yaðýþ yoktu þeklinde konuþtu. Gün boyunca yaðýþlarýn devam edeceðini hatýrlatan Asar, Orta ve Doðu Karadeniz de gece yaðýþlarýn biraz da hafifleyeceði, yarýn (Cumartesi) Orta Karadeniz de kesileceði tahmin ediliyor. Bölgede yarýn hava öðle saatlerine kadar parçalý çok bulutlu, öðleden sonra ise hava tamamen açacaðý tahmin ediliyor. Hava sýcaklýklarý ise bugün yaðýþla birlikte 5 derece civarýnda düþtü ve serinlerdik. Yarýn da sýcaklýklar düþük olacak ama hafta baþýndan tekrar sýcaklýklar mevsim normallerinin üzerine çýkmasý bekleniyor ifadelerini kullandý.(ýha) (Ç.HAK:2520) 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun eliaçýk mühendislik mobilya & dekorasyon Kaðan Eliaçýk Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisi web: mail: Tel: Cep: Küçük Sanayi Sitesi 4. Cadde No: 27 ÇORUM 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun BAYRAMOÐLU (Ç.HAK:2518) Ýnþaat - Kerestecilik K Ltd. Þti. Tel Merkez: Büro: ÇORUM

7 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS Baþkomutanlýk Meydan Savaþýyla vatan topraklarýmýz kurtarýlmýþ, Türk Milleti hürriyet ve baðýmsýzlýðýna kavuþmuþtur. 30 Aðustos Zafer Bayramý hepimize kutlu olsun. UÐUR ÞÝRKETLER GRUBU adýna UÐUR BARLIK - UYGUN BARLIK (Ç.HAK:2527) Ýhracatýmýz yine düþtü ÜÝK Temmuz 2014 dýþ ticaret Tistatistiklerini açýkladý. Ýhracat %2,6 arttý, ithalat %13,5 azaldý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Temmuz ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %2,6 artarak 13 milyar 403 milyon dolar, ithalat %13,5 azalarak 19 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleþti. Türkiye'de ihracat %2,6 arttý, ithalat %13,5 azaldý. Bölge iller arasýnda yer alan Samsun'da ihracat %2,2 azaldý, ithalat %24,4 azaldý. Tokat'ta ihracat %27,4 azaldý, ithalat %54,0 azaldý. Çorum'da ihracat %8,4 azaldý, ithalat %9,4 arttý. Amasya'da ihracat %10,4 arttý, ithalat %7,4 azaldý. Dýþ ticaret açýðý %34,8 azaldý Temmuz ayýnda dýþ ticaret açýðý %34,8 azalarak 9 milyar 906 milyon dolardan 6 milyar 460 milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Temmuz ayýnda %56,9 iken, 2014 Temmuz ayýnda %67,5'e çýktý. Sendikacýlar Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ihracat %8 arttý Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2014 Temmuz ayýnda bir önceki aya göre ihracat %8, ithalat %0,4 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2014 yýlý Temmuz ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %12,5 arttý, ithalat ise %2,5 azaldý. Avrupa Birliði'ne ihracat %11,1 arttý Avrupa Birliði'nin (AB-28) ihracattaki payý 2013 Temmuz ayýnda %41,6 iken, 2014 Temmuz ayýnda %45 oldu. AB'ye yapýlan ihracat, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %11,1 artarak 6 milyar 36 milyon dolar olarak gerçekleþti. En fazla ihracat yapýlan ülke Almanya oldu Almanya'ya yapýlan ihracat 2014 yýlý Temmuz ayýnda 1 milyar 361 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla Ýngiltere (918 milyon dolar), Irak (590 milyon dolar) ve Ýtalya (589 milyon dolar) takip etti. Ýthalatta ilk sýrayý Rusya aldý Orman Ýþletme Müdürü'ne hoþ geldin ziyareti Emre Kut ürk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný TNecati Gül, göreve yeni atanan Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Türk Tarým Orman Sen yönetim kurulu üyeleri Fatih Tokun, Mehmet Ulucan, Yusuf Bayçelik ve Murat Çaðýl'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Türk Tarým Orman Sen Baþkaný Necati Gül, yapýlacak olan çalýþmalarda baþarý dileðinde bulundu. Gül, Türk Tarým Orman Sen olarak yapýlmasý gereken ne varsa desteðehazýr olduklarýný belirterek, "Çorum'a bir çivi dahi çakýlsa yanýndayýz. Ülkemiz varsa biz varýz, ülkemiz yoksa biz de yokuz. Rotasyon karþýmýza birden çýktý. Ýnsanlarý rahatsýz etti. Geçiþ süresi olmalýydý. Adaletli olmadýðýný düþünüyoruz. Ýnþallah herkes için hayýrlý olur." dedi. Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül ve yönetimine teþekkür etti. Çorum için elinden geleni yapacaðýný dile getiren Çatalçam, "Sivil toplum kuruluþlarý olmazsa olmazlardandýr. Hep birlikte güzel þeyler yapacaðýz." diye konuþtu. Rusya'dan yapýlan ithalat, 2014 yýlý Temmuz ayýnda 2 milyar 152 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sýrasýyla Çin (1 milyar 950 milyon dolar), Almanya (1 milyar 811 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 276 milyon dolar) izledi. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatý içindeki payý %3,4 oldu Teknoloji yoðunluðuna göre dýþ ticaret verileri, ISIC Rev.3 sýnýflamasý içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadýr. Temmuz ayýnda ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payý %94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatý içindeki payý %3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise %32,3'tür. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatý içindeki payý %13,7 oldu Ýmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payý %77,8'dir. Yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Temmuz ayýnda imalat sanayi ürünleri ithalatý içindeki payý %13,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise %42,2'dir. Bu zafer belleðimizden silinmeyecek Aðustos Zafer Bayramý nýn 92 yýldönümünü kutlayan 30Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyor, büyük zaferi bizlere hediye eden tüm þehitlere Cenab-ý Allah'tan rahmet diliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kahraman gazilerimizi minnet ve þükranla anýyoruz. dedi. Saatci kutlama mesajýnda þu ifadelere yer verdi; 30 Aðustos 1922'de kazanýlan Büyük Taarruz zaferiyle Anadolu'ya göz dikenler, eþsiz bir maðlubiyete uðratýlmýþ ve vatanýmýz yabancý iþgalcilerden kurtarýlmýþtýr. Bu zafer sayesinde, iþgal altýndaki vatan topraklarý düþmandan arýndýrýlmýþ ve istiklal mücadelemiz hak ettiði büyük zaferle taçlanmýþtýr. Tarihten silinmek istenen milletimizin, bilakis tarihe yön vermeye devam edeceðinin en açýk mesajlarýndan biri olan bu zafer, milli belleðimizden asla silinmeyecektir. Büyük Taarruz, esasen þanlý tarihimizin bir özeti olarak sadece askeri bir baþarýdan ibaret deðil, ayný zamanda milletimizin yeniden doðuþudur. Bu büyük zafer, aziz milletimizin hiçbir zaman esarete ve dayatmaya boyun eðmeyeceðinin en anlamlý örneklerinden biridir. Milletimizin 30 Aðustos'ta ortaya koyduðu yüksek ruh, þuur, azim, irade, inanç ve kararlýlýk her zaman canlý kalacak, yolumuzu aydýnlatmaya devam edecektir. Bu millet hiçbir zaman esareti ve dayatmalarý kabul etmeyecektir. Hiç þüphe yok ki; bütün tarihi zaferlerde en büyük silahýmýz, topumuz-tüfeðimiz deðil, birliðimiz, beraberliðimiz ve imanýmýz olmuþtur. Þimdi bize düþen görev bu kardeþliði daha ileriye götürmektir. Herkes bilmelidir ki, milletimiz bu topraklarda barýþ, huzur ve esenlik içinde, kirli oyunlara boyun eðmeden, kýyamete kadar özgür ve kardeþçe yaþayacaktýr. Yeniden Büyük Türkiye yolculuðundaki bundan sonraki en büyük hedefimiz istikbal mücadelesi olacaktýr. PT GOLDEN- GRANDS MILLS - INDONESIA As Ýnþaat Taah. Nak. Madencilik Turizm Ýth. Ýhr. San. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, yeni süreci deðerlendirdi. Yeniden Büyük Türkiye vizyonuna tam destek Mustafa Demirer emur-sen Ýl Temsilcisi ve MSaðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla cumhurbaþkanlýðý, baþbakanlýk ve AK Parti'de yaþanan genel baþkanlýk deðiþimini deðerlendirdi. Yeni Türkiye'nin yol haritasýný oluþturan 12. Cumhurbaþkaný Erdoðan'a baþarýlar dilediklerini, Yeniden Büyük Türkiye vizyonu için bu süreçte sorumluk almaktan kaçýnmayacaklarýný belirten Saatcý, eski Türkiye alýþkanlýklarýnýn geride kaldýðýný kaydetti. Saatcý, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi; "Eski Türkiye'nin kurumsal ve anayasal millet iradesine karþý koyuþu 61 darbesi ve 61 anayasasý ile kökleþmiþti. Bu millete güvenmeyen ve kýzdýðýnda milleti döven bir anlayýþtý. Bu anlayýþ artýk yýkýldý. Recep Tayyip Erdoðan'ýn seçilmiþ Cumhurbaþkaný olarak Köþk'e çýkmasýný millet iradesi ve demokrasi adýna önemsiyoruz. Yeni Türkiye'nin tohumlarý 2010 referandumu ile atýldý. Bugünü Yeniden Büyük Türkiye'ye geçiþ olarak görüyorum. Erdoðan millet iradesi ile Türkiye'nin yeni cumhurbaþkaný seçildi. Bu geliþme millet iradesinin önündeki engellerin kalkmasý anlamýna geliyor. Millet iradesinin sözcülüðünü yapmak üzere parti kuran, kurduðu parti ile kýsa sürede tek baþýna iktidar olan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Türkiye'de ve dünyada medeniyet deðerleri ile demokrasiyi örtüþtüren duruþuyla cumhurbaþkaný olmasý çok önemlidir. Bundan sonra Erdoðan dünya mazlumlarýna daha etkili bir þekilde sözcülük yapacaktýr. Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan adayý olmasý, Türkiye'nin dünya mazlumlarýnýn sözcüsü olamaya devam etmesi, Türkiye'nin kendi medeniyet deðerleri ile buluþmasý ve paralel devletle mücadele için en uygun isim Ahmet Davutoðlu. Ahmet Davutoðlu'nun yaptýðý konuþmaya baktýðýmýzda sýraladýðý 9 maddenin içerisinde ahlak, kültür, medeniyet deðerleri ile buluþma var. Büyük Türkiye'nin Gazze, Somali, Doðu Türkistan ve Bosna'da Osmanlý deðerlerinin diriliyor olmasýna yönelik çýkýþlar oldu. Sayýn Davutoðlu konuþmasýnda ayrýca Çözüm sürecinin devam etmesi ve daha istikrarlý olarak yürüyecek olmasýna yönelik mesajlar da verdi. Çözüm süreci ile kat edilen mesafe Türkiye'nin dýþarýya daha güçlü bakýþýný saðlamýþ, diðer iç sorunlarýn çözümüyle birlikte Büyük Türkiye'nin daha emin adýmlarla ileriye gideceðini görmekteyiz. Bunlarýn hepsi sevindirici geliþmelerdir. Memur-Sen olarak yeni hükümetten beklentilerimiz var. Gezi olaylarý, Aralýk küresel operasyonlarý, 30 Mart yerel ve 10 Aðustos cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde gerilim çýkarmak isteyenlerin hükümeti asýl gündeminden uzaklaþtýrmýþtýr. Þimdi gerçek gündeme yeniden dönülmesi gerekmektedir. Ýþsizlik, taþeronluk, gelir daðýlýmý adaletsizliði ve çalýþanlarýn haklarýndaki eksikler giderilmeli. Emeklilik ikramiyesinden yararlanmada 30 yýllýk süre 35 yýla çýkarýlmalýdýr. 2005'ten sonra göreve baþlayan kamu görevlilerine bir derece verilmelidir. Disiplin affý derhal çýkarýlmalýdýr. 4/C'lilerin sorunlarý çözülmeli, kadroya geçirilmeleri saðlanmalýdýr. Fazla mesai ücretleri ödenmeli, bilim insaný olan akademik kadrolarýn maaþlarý iyileþtirilmelidir. Bundan sonra iç sorunlarýn çözümü için mücadele edilmeli." 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun Çorum Barosu Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ýbrahim Özyýlmaz (BASIN:10000) (Ç.HAK:2522) 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun Küçük Sanayi Sitesi 41. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: Fax:

8 8 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS 2014 Eczanelerde ikinci eczacý dönemi Diyet aç kalmak demek deðil eslenme ve Diyet Uzmaný Dyt. BGülce Taþtemel, diyet yaparken aç kalmanýn en büyük hatalardan biri olduðunu belirterek, Kilo vermek için yeþil çay, acý biber, süt, zencefil, tarçýn, keten tohumu kullanýn tavsiyesinde bulundu. Bazý besinlerin kilo vermemizi kolaylaþtýrdýðýný belirten Diyet Uzmaný Dyt. Gülce Taþtemel, yað yakýmýný hýzlandýracak 6 besin hakkýnda bilgiler verdi. Taþtemel, þu açýklamalarda bulundu: YEÞÝL ÇAY YAÐ EMÝLÝ- MÝNÝ AZALTIYOR Yeþil çay içeriðinde kafein ve kateþinler bulundurur. Son yapýlan çalýþmalar kafein ve kateþinin yað yakýmýný arttýrdýðýný göstermiþtir. Ayrýca yeþil çayýn termojenik etki ile metabolizmayý hýzlandýrdýðý, yað dokusu artýþýný engelleyerek yað yapýmýný baskýladýðý, yað emilimini azalttýðý bilimsel araþtýrmalarla doðrulanmýþtýr. Herhangi bir kalp hastalýðý bulunmadýðý takdirde günde 2-3 bardak yeþil çay tüketimi yað yakýmýný arttýrmaktadýr. ACI BÝBER Acý bibere tadýný veren kapsaisin adlý madde metabolizmayý yüzde 23 hýzlandýrmaktadýr. Günlük ayný besinleri tüketen iki grup üzerinde yapýlan araþtýrmada bir grup ek olarak acý biber tüketirken diðer grup tüketmemiþtir. Araþtýrma sonucunda yiyeceklerine acý biber ekleyen grubun daha hýzlý kilo verdiði saptanmýþtýr. Günde minimum 2 adet kýrmýzý acý biber tüketimi metabolizma hýzýný arttýrmaktadýr. SÜT ZAYIFLATIYOR Yapýlan araþtýrmalara göre süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyumun yað yakýmýný arttýrarak zayýflamaya yardýmcý olduðu kanýtlanmýþtýr. Düþük kalorili diyet ile beslenen iki gruptan birinci gruba yüksek kalsiyum içerikli diyet ikinci gruba düþük kalsiyum içerikli diyet verilmiþtir. Birinci grupta kalsiyumun kalsitirol hormon dengesini düzenlemesinden dolayý daha fazla ve daha hýzlý kilo kaybý görülmüþtür. Ayrýca bu grupta aðýrlýk kaybýný bel kitlesinden olmasý dikkat çekmiþtir. Günlük mg kalsiyum tüketimi kilo kaybýný 2 kat arttýrmaktadýr. Bu da yaklaþýk 600 ml süt ve süt ürünlerine denk gelmektedir. ZENCEFÝL TOKSÝNLER ÝÇÝN BÝREBÝR Zencefil içerdiði gingerol maddesi sayesinde metabolizmanýn oldukça hýzlý çalýþmasýný saðlar. Ayrýca vücuttaki toksinlerin ve fazla suyun dýþarý atýlmasýna yardýmcý olur. Metabolizmayý hýzlandýrmasý için günde 1 çay kaþýðý tüketilmesi önerilmektedir. TARÇIN YAÐ ERÝTÝ- YOR Tarçýnýn insülin üretimini ve metabolizma hýzýný arttýrýcý özellikleri bulunmaktadýr. Vücudumuzdaki yað hücreleri yüksek insülin düzeyinde parçalanmakta ve enerjiye dönüþmektedir. Tarçýn tüketiminde artan insülin salýnýmý ile karýndaki depo yaðlar daha hýzlý parçalanmaktadýr. Günde 1/2 çay kaþýðý tarçýn tüketimi yeterlidir. KETEN TOHUMU TÜ- KETÝN Ýçeriðinde protein, demir, omega-3, omega-6, çinko, magnezyum, müsilajlar bulunur. Kan þekerini dengeler, yüksek lif içeriðinden dolayý yaðýn vücuttan daha hýzlý atýlmasýna yardýmcý olur. Ayrýca kalp damar hastalýklarýnda olumlu etkisi bulunur ve cildi yeniler. 1 tatlý kaþýðý kadar keten tohumu tüketilmelidir.(yaygýn basýn) ankaya Köþk'e çýkarak yeni Bakanlar Kurulu üyelerini Cumhurbaþkaný ÇErdoðan'a sunan, Ahmet Davutoðlu onayý aldý ve hükümeti kurdu. Davutoðlu, Baþbakanlýk Merkez Bina'da yeni bakanlarý açýkladý. Beþir Atalay, Emrullah Ýþler, Hayati Yazýcý yeni kabinede yer almadý. ÝÞTE 62. HÜKÜMETÝN YENÝ BAKANLARI Baþbakan: Ahmet Davutoðlu Baþbakan Yardýmcýsý: Bülent Arýnç Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan Adalet Bakaný Bekir Bozdað Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu Avrupa Birliði Bakaný Volkan Bozkýr Gençlik Ve Spor Bakaný Çaðatay Kýlýç Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli Bakan dan velilere iyi haber illi Eðitim Bakaný Nabi MAvcý liseye giriþte yaþanan sýkýntýlara iliþkin açýklama yaptý. Bakan Avcý þu açýklamayý yaptý; "Bu haftadan itibaren özel okullara geçiþler baþladýðý için Ýþte yeni kabine devlet okullarýmýzda yeni kontenjanlar oluþtu. Son aldýðým bilgiye bu kontenjan 15 bine yaklaþtý. Bu kontenjanlar önümüzdeki haftalarda artarak devam edecek. Velilerimiz telaþ etmesinler. Nakil talepleri pazartesi gününden itibaren yapýlabile- ýllýk cirosu 3 milyon lira olan eczanelerde ikinci Yeczacý çalýþtýrýlacak ve bunun üzerine ilave edilen her 2 milyon liralýk ciro için de bir eczacý daha istihdam edilecek. Türk Eczacýlarý Birliðinin (TEB) tespitine göre, Türkiye genelinde bu kritere uyan 223 eczanede toplam 369 eczacýya yeni iþ imkaný sunulacak. "Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, Eczacýlar ve Eczaneler Hakkýnda Yönetmelik" çerçevesinde, eczanelerde ikinci eczacý çalýþtýrýlmasýyla ilgili esaslarý düzenleyen genelge yayýnladý. Genelgede, söz konusu yönetmelikteki, "Yýllýk Katma Deðer Vergisi hariç 3 milyon Türk Lirasý ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacý çalýþtýrýlmasý zorunludur. Belirtilen meblaða eklenen her 2 milyon Türk Lirasý tutarýndaki ciro için bir eczacý daha çalýþtýrýlmasý gerekir. Bu rakam, kurum tarafýndan her yýl Türk Eczacýlarý Birliðinin de görüþü alýnarak güncellenir ve ilan edilir. Ciro bilgileri, Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan her yýl nisan ayý içerisinde kuruma gönderilir" hükmü anýmsatýldý. Ýkinci ya da üçüncü eczacý çalýþtýrma zorunluluðu bulunan eczanelerin bu kiþileri 30 gün içerisinde iþe baþlatarak, bunu il saðlýk müdürlüklerine bildirmesi gerektiði anýmsatýlarak, ikinci eczacý çalýþtýrma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacýnýn, il saðlýk müdürlüðü tarafýndan uyarýlacaðý ve 30 gün süre verileceði, uyarýya raðmen yükümlülüðünü yerine getirmeyen eczacýnýn ruhsatýnýn 30 gün süreyle askýya alýnacaðýna dikkat çekildi. Genelgede, eczacýnýn bu süre sonunda da yükümlülüðünü yerine getirmemesi halinde de ruhsatýn süresiz askýya alýnacaðý vurgulandý. Bu doðrultuda, Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan kuruma gönderilen ciro bilgilerine göre, ikinci eczacý çalýþtýrýlmasý zorunlu eczanelerde çalýþacak ikinci eczacýlar için il saðlýk müdürlükleri tarafýndan "Ýkinci Eczacý Belgesi" düzenlenecek ve sisteme kaydedilecek. Ýkinci eczacý çalýþtýrýlmasý zorunlu eczanenin ikinci eczacýyý veya eczacýlarý 30 gün içerisinde iþe baþlatýp baþlatmadýðý il saðlýk müdürlüklerince takip edilecek, yönetmeliðe uygun hareket edilmemesi halinde iþlem yapýlacak. Ýkinci eczacý belgesi düzenlenirken il saðlýk müdürlükleri tarafýndan T.C. kimlik numarasý beyaný, Saðlýk Bakanlýðýnca tescil edilmiþ eczacýlýk diplomasýnýn il saðlýk müdürlüðünce onaylý sureti, eczacýlýk yapmaya mani mahkumiyetin bulunmadýðýna dair yazýlý beyan, mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiþ, mesleðini yapmayý engelleyecek bir hastalýðý bulunmadýðýna dair saðlýk raporu ile mesleðini yapmayý engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadýðýna dair uzman hekim raporu, 2 vesikalýk fotoðraf, eczacýnýn meslekten men cezasý bulunup bulunmadýðý bilgisinin yer aldýðý eczacý odasý kayýt belgesi, eczane sahip ve mesul müdürünün ikinci eczacý tayin dilekçesi, ikinci eczacýnýn görev ve sorumluluklarý kabul ettiðine dair dilekçe, ikinci eczacý daha önce baþka bir iþte çalýþmýþsa o iþten ayrýldýðýný kanýtlayan belge istenecek. Ýkinci eczacýnýn görevden ayrýlmasý durumunda, çalýþma belgesi il saðlýk müdürlüðünce iptal edilecek. 223 ECZANE KRÝTERE UYUYOR Türk Eczacýlarý Birliði Genel Sekreteri Harun Kýzýlay yaptýðý açýklamada, Türkiye genelinde 223 eczanenin yönetmelikteki kriterlere uyduðunu söyledi. Yönetmelik gereði, KDV hariç yýlýk cirosu 3 milyon liranýn üzerinde olan eczanelerde ikinci eczacý çalýþtýrma zorunluluðu bulunduðunu anýmsatan Kýzýlay, uygulamayla ilgili þu bilgileri verdi: "Yýllýk cirosu 3 milyon lira olan bir eczane ikinci eczacý çalýþtýracak. Ýlave her 2 milyon lira için de bir eczacý daha istihdam edilecek. Diyelim ki bir eczanenin yýlýk cirosu 5 milyon lira ise 3 milyon lira için ikinci bir eczacý istihdam edilecek. Ýlave 2 milyon lira için bir eczacý daha çalýþtýrýlmasý zorunlu olacak.tespitlerimize göre, kriterlere uyan 223 eczanede 369 eczacý istihdam edilmek zorunda. Bu da kritere uyan eczanelerin bazýlarýnýn yýllýk cirosunun 3 artý 2 milyon lira olduðunu gösteriyor."(aa) Ebola tehlikesi büyüyor atý Afrika'da Ebola tehlikesi gün geçtikçe daha da Bciddi bir hal alýyor. Dünya Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) son yaptýðý Ebola açýklamasýndan sonra Afrika Kýt'asý baþta olmak üzere tüm dünyada salgýn korkusu oluþmuþ durumda. Bin 500 kiþinin hayatýný kaybettiði salgýnýn 20 bin kiþiye daha bulaþabileceði açýklamasýný yapan örgüt, virüse karþý kesin bir tedavi bulunmamasý durumunda gittikçe yayýlacaðý sinyalini verdi. Salgýndan ölüm oranýnýn yüzde 52 olduðu ifade edilen açýklamada, bu oranýn ülkeden ülkeye deðiþiklik gösterdiði de belirtildi. AÇIK HAVA CEZA EVÝ Salgýnýn bölgede oluþturduðu etkiyle birlikte virüsün baþ gösterdiði ülkeler adeta açýk hava ceza evine dönmüþ durumda. Ebola salgýnýnýn görüldüðü Liberya, Gine ve Sierra Leone'de yaklaþýk bir milyon kiþi karantinada tutuluyor. MUTASYONA UÐRUYOR Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni ebola vakalarýnýn görülmesi, virüsün Afrika'da daha çok yayýlacaðý endiþesi yarattý. Bu virüsün ebolanýn farklý türü olabileceði belirtiliyor. Dr. Schmidt- Chansit, "Batý Afrika ile kýyasladýðýmýzda ölüm oraný çok daha düþük. Yüzde 20 oranýnda. Dolayýsýyla bu ebola virüsünün daha az patojenik olan farklý bir türü olabilir" diyor.

9 Ailelere kritik uyarý onzaiye baðlý yaþanan ölümleri Btoplum dehþetle izlerken uzmanlar ölümlerin önlenmesinde ailelere önemli görev düþtüðünün altýný çiziyor. Kilit cümle ise, Þüphelendiðiniz kiþiyi dinleyin, yargýlamadan anlamaya çalýþýn, öðütten ziyade tedavi için yüreklendirin... Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi nden Psikiyatri Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Serdar Nurmedow, son günlerde ölümle sonuçlanan olaylarla gündeme gelen sentetik kannabinoidler ile mücadele için ailelere hayati görevler düþtüðünü belirterek uyarýlarda bulunuyor. HER TORBACININ MALI FARKLI Öncelikle, piyasada bonzai, jamaican vs. gibi bilinen uyuþturucu maddelerin birer potpuri olduðunu unutmamak gerekir diyen Nurmedow, genellikle 3 gramlýk ambalajlarda satýlan bu potpurinin içinde esas etkiyi oluþturan çeþitli sentetik kannabinodilerin yaný sýra sentetik opiadlar, vitamin E, tokoferol ve üreticinin eklemek istediði herhangi bir madde olabildiðini belirtiyor. Nurmedow dolayýsýyla da her her torbacýnýn malý farklý diyor. Nurmedow bonzai ile mücadelenin mümkün olduðunu ifade ederek mücadelede yol haritasýný þu þekilde çiziyor. HANGÝ KÝÞÝLER RÝSK ALTINDA? Bugün, haz peþinde olan, beklemeyi bilemeyen, her þeye hemen o anda ulaþmak isteyen ve her þeyi hemen tüketen genç jenerasyonun bu tür uyuþturucu maddeler açýsýndan büyük bir risk altýnda olduðunu belirtmek gerekir. Bir diðer risk faktörü ise parçalanmýþ ailelerdir. Aile içi iletiþimin bozulduðu, etkin ebeveynlikten yoksun aileler de bir diðer risk faktörüdür. Okul ve çevresindeki risk faktörleri ezelden beri bilinmekle birlikte, bu tür uyuþturucu maddelerle karþýlaþma yaþý giderek düþmektedir. MADDE KULANAN KÝÞÝ DEÐÝÞÝYOR - Alýþkanlýklarý deðiþir. - Gece uykusu bozulur. - Sinirlilik-öfke ve tahammülsüzlüðü artar. - Yeme alýþkanlýklarý deðiþir. Özellikle sentetik kannabinoid kullanýmý yuduðumuz süre saðlýklý bir yaþam Uiçin büyük önem taþýsa da, uykunun kalitesi de oldukça önemli. Uyku kalitesi için yapýlacaklar: Ýklim deðiþikliðinin hakim olduðu günümüzde aþýrý sýcaklar uyumamýza veya kaliteli bir uyku süresi geçirmemize engel olabiliyor. Yaz aylarýnda havanýn geç kararmasý ve erken aydýnlanmasý nedeniyle uyku süremizin kýsalmasýna bir de havadaki nem oranýnýn artmasý eklenince uyku kalitemiz epeyce bozuldu. KALÝTESÝZ UYKU NEDÝR? Türk Uyku Týbbý Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hikmet Fýrat, kalitesiz uyku nedeni olarak aklýmýza ilk olarak altta yatan uyku apnesi gibi uyku bozukluklarýnýn geldiðini belirtiyor. Hiçbir hastalýk olmadan da fiziki þartlar gereði uyku kalitesinin bozulabildiðini anlatan Doç. Dr. Hikmet Fýrat, Uyku hijyeni; yatýlacak ortamýn uygun þartlarýnýn saðlanmasý, kiþinin kendini uyku ortamýna hazýrlamasý, yapýlmamasý gereken þeyleri yapmamak gibi bir çok faktörü içerir dedi. Doç. Dr. Hikmet Fýrat, günümüz insanýnda kalitesiz uykuya neden olan faktörler hakkýnda þu bilgileri verdi: Bir çoðumuz iþ yoðunluðu nedeniyle gece geç yatýp, erken kalkmak zorundadýr. Bu durum doðal olarak uyku deprivasyonuna, yani yetersiz süre uyumaktan dolayý ertesi günü uyku halinde, yorgun geçirmeye neden olur. Bir de farklý bir popülasyon vardýr ki yeterli süre uyusa dahi (bu süre yaþa göre deðiþmekle birlikte ortalama 6-8 saat arasýdýr) sabah kalktýðýnda kendini yine yorgun ve dinlenmemiþ hisseder. Bu durumun nedeni ise dinlenme uykusu dediðimiz derin uyku süresinin yetersiz kalmasýdýr. sonrasý tatlý yeme ihtiyacý artar. - Giyim kuþam, saç þekli, kullanýlan dil deðiþir. - Unutkanlýklar, dalgýnlýklar baþlar. - Uyaranlara uygun olmayan yanýtlar verilir. - Gözlerde kýzarma olur. Bu belirtilerin bir veya daha fazlasý kiþide görülüyorsa aileler dikkat etmeli. NE YAPILMALI? Öncelikle panik yapmamalýyýz, çünkü yanýlýyor da olabiliriz. Þüphelendiðiniz kiþiyle uygun bir zaman ve uygun koþullar altýnda konuþmayý deneyin. Konuþurken ben dilini kullanýn. Dinleyin, yargýlamayýn, anlamaya çalýþýn, anlamaya yönelik sorular sorun. Öðüt vermeyin. Onu anlamak, onaylamak anlamýna gelmiyor. Tedavi için yüreklendirin. Sizin bu konuda uzman olmadýðýnýzý, bir uzmandan görüþ almanýn saðlýklý bir yol olacaðýný vurgulayýn. Onunla tartýþmayýn. TEDAVÝSÝ VAR MI? Diðer uyuþturucu maddelerinde olduðu gibi, sentetik kannabinoidlerin de tedavisi mümkün. Ne kadar erken baþvurulursa, beyin ve beden o kadar az zarar görmüþ olur. Tedavide ilk haftalarda yatarak tedavi görmek akýlcý bir yaklaþýmdýr. Yatarak tedavide yoðun detoksifikasyonun yaný sýra nöropsikolojik taramanýn da yapýlmasý hedeflenir. Bununla birlikte bireysel ve grup terapileri ile nüksü önlemeye yönelik çalýþmalar yapýlýr. Hastanede yatarak tedavi devam ederken gerektiði takdirde aile eðitimi, çift terapilerine de baþlanýr. Devamýnda ayaktan tedavi ile tedavinin 12 aya tamamlanmasý planlanýr. Ayaktan tedavide kiþinin sosyal çevresinin deðiþtirmesine, meslek sahibi deðilse meslek edinmesine, çalýþmaya baþlanmasýna, aile içi iletiþimini düzeltmesine, yeni alýþkanlýklar edinmesine yardýmcý olunur. TOPYEKÛN MÜCADELE Unutulmamalýdýr ki, sentetik kannabinoidler olduðu kadar diðer uyuþturucu ve uyarýcý maddelerle mücadele önemlidir. Bu tür maddelerle mücadele bakanlýklar üstü bir yapýlanma ile tüm birimlerle, tüm bakanlýklarla koordineli çalýþmayý ve tek elden yönetilmeyi gerektirir. Acilen ruh saðlýðý yasasý ve uyuþturucu ile mücadele eylem planý yürürlüðe sokulmalý. Günü deðil, nesilleri kurtarmayk hedef olarak seçilmeli.(yaygýn basýn) Kaliteli uyku için UYKU KALÝTESÝNE DÝKKAT! Sýcak ve nemli havalarda uygun þartlarda klima kullanýmýný öneren Doç. Dr. Hikmet Fýrat, sözlerini þöyle sürdürdü: Sýcak havalarda yattýðýmýz odanýn kapýsýný ve penceresini açmak kýsmen serinlik verse de gerek gürültü ve sivrisinek gibi böceklerin içeri girmesi, gerekse de odanýn içine erken saatte ýþýk girmesi yine uyku kalitesini bozacaktýr. Bu tür fiziki ortam problemlerinin üstesinden gelmenin en iyi yolu doðru þartlarda klima kullanýmýdýr. Ortam ýsýsýnýn derece olduðu, klima havasýnýn doðrudan kiþinin üstüne gelmediði, klima filtrelerinin belli aralýklarda temizlendiði ortamlar sýcak yaz gecelerinde ideal uyuma ortamý için gereken temel öðedir. UYKU HÝJYENÝ - Öncelikle yatak odasýnýn sadece uyumak amaçlý kullanýn. - Oda içinde televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik araçlar bulundurulmamalý, kitap okumanýn dahi yatak odasý haricinde yapýlmasý gerekir.. - Çarþaf ve yastýk kýlýflarýnýn sentetik deðil, pamuklu kumaþtan olmasý önemlidir. - Yatmadan önce ýlýk bir duþ almak uykuya geçiþi kolaylaþtýrýr. - Akþam saatlerinde aðýr egzersizden kaçýnmak önemli kurallardandýr. - Yaz aylarýnda özellikle akþam yemeklerinde kýzartma gibi aðýr yaðlý yiyeceklerden kaçýnmak, yatma saatinden en az üç saat öncesi çaykahve-meyve gibi yiyecek içeceklerden uzak durmak gerekir.(haber Merkezi9 ýzlý atan bir kalp; heyecan, stres, hýzlý Hkoþma kalp ritim bozukluðu hastalýklarýnýn belirtisi de olabilir. Ritim bozukluðunun en sýk belirtisi çarpýntýdýr. Bunun yaný sýra kalp vuruþlarýnýn düzensiz hissedilmesi, baþ dönmesi, göz kararmasý veya aðrý, senkop diye ifade edilen þuur kaybý görülebilir. Ancak erken taný ve tedavi hastanýn yaþam kalitesi üzerinde son derece etkilidir. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü nden Uz. Dr. Erol Saðatlý, aritmi ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. NELER GÖRÜLÜYOR? Yaþamak için gerekli tüm fizyolojik ve kimyasal iþlemler kanýn dolaþýmý ile saðlanmaktadýr. Kalpte özelleþmiþ elektrik üreten ve üretilen elektrik akýmýnýn iletimini saðlayan hücreler kimyasal deðiþiklikleri elektriðe ve mekanik bir uyarýya dönüþtürülerek kalp kasýnýn kasýlmasý ve gevþemesi ile kanýn dolaþýmýný saðlamaktadýr. Aritmi; þok, bayýlma, epilepsi benzeri nöbetler, geçici görme ve konuþma bozukluklarý, inme, felç, ani kardiyak ölüm gibi çok ciddi tablolarýn dýþýnda çarpýntý, duraklama, boþluk hissi gibi silik iyi tanýmlanamayan þikayetlere neden olabilmektedir. Bazen ise baþka nedenlerle yapýlan bir incelemede rastlantýsal olarak taný alacak kadar sessiz seyredebilmektedir. Aritmi yaþ ve cinsiyet ayýrt etmeksizin birçok kiþide görülmektedir. FELÇ VE ANÝ ÖLÜMLERE NE- DEN OLABÝLÝR? Bazý aritmiler ciddi bir tehlike göstermese de çok fazla þikayet nedeni olabilmektedir. Bunun yanýnda çok sessiz ama Atrial fibrilasyon gibi kendisi þikayet nedeni olmadýðý halde hiçbir yakýnmasý olmayan bazý hastalarda ölüme ya da sakat kalmaya neden olan inme riski taþýyan bir hastalýk veya ailesel geçiþli çok tehlikeli ilk CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS Kalp çarpýntýsý deyip geçmeyin bulgusu ani kardiyak ölüm olabilen baþka bir grup hastalýkta aritmik hastalýklar içinde yer almaktadýr. Aritminin hissedilmesinde kiþisel faktörler belirleyicidir. Öncelikle bazý hastalar olaðanüstü doðrulukla kalp ritimlerindeki hafif deðiþiklileri bile algýlarken bazýlarý ise çok ciddi aritmik deðiþiklerin bile farkýnda olmayabilmektedir. Kalple iliþkili birçok hastalýk aritmi nedeni olabilmektedir. Kalbin yapýsal düzenlenmesini belirleyen genetik ve geliþim aþamalarýndaki defektler ( doðumsal kalp hastalýklarý) sonradan geliþen yapýsal donanýmýný(damarlarýný, kas yapýsýný ya da kalbin zarýný ) etkileyen hastalýklar da aritmi nedenidir. Bütün kardiyak yapý normalken yalnýz elektrik merkezi ve iletim sistemi ile iliþkili olan doðumsal ya da edinsel hastalýklarda aritmi nedenidir. ATAÐIN BAÞLA- MA ÞEKLÝ TEDAVÝ- DE ÖNEMLÝ Bir ataðýn baþlama þekli aritminin tipi veya tercih edilecek tedavi için ipuçlarý verebilmektedir. Kalp boþluklarýnda büyüme olan kalbin kasýlma gücünde azalma olan bir grup hastanýn da hayatý tehdit eden aritmiler için aday olduðu bilinmektedir. Aritmi ile taný alan hastalarýn incelenmesinde hipertansiyon, akciðer hastalýklarý, tiroid hastalýklarý, kalp kapak ve damar hastalýklarý da sýklýkla saptanmaktadýr. Aritmilerin ilaçla tedavisi bir zamanlar tek seçenek iken þu anda çoðu vakada destekleyici bir rol oynamaktadýr. Kateter ablasyonu, radyofrekans (RF) dalgalarý verilerek yapýlan ritim bozukluðu tedavisidir. Kateter ablasyon yöntemiyle tedavide baþarý oraný % seviyelerine kadar yükselmektedir. EPS ile tespit edilen noktalara verilen radyofrekans dalgalarý ile kalpte çarpýntýya neden olan ve normalde olmamasý gereken odak ve ileti yollarý yakýlarak sonlandýrýlmaktadýr ve baþarý oraný yüksektir. Öte yandan kalp bloklarýnda kalbin uyarýlmasý için dizayn edilen kalp pilleri çok ciddi geliþmeler göstererek tedavide önemli yer almaktadýrlar. Ayrýca CRT adý verilen kardiyak resenkronizasyon cihazlarý ise seçilmiþ uygun hastalarda(sol dal bloðu olan medikal tedaviye yanýtsýz kalpte büyüme olan ileri kalp yetersizliklerinde) kalpte mevcut olan asenkronik çalýþmayý düzelterek hastalarýn fonksiyonel kapasitelerinde düzelme yaratmaktadýr. Tedavi sýrasýnda verilen ilaçlar dikkatli seçilmelidir. Aksi takdirde yan etkileri fazla olan bu ilaçlar aritmiyi artýrabilmektedir.(yaygýn basýn) Uyku sorunu intihara sürüklüyor yku sorunlarý bulunan yaþlýlarýn intihar riskinin Udaha yüksek olduðu ortaya çýktý. ABD'deki Stanford Üniversitesi Týp Merkezi'nden Dr. Rebecca Bernert ve ekibi, 65 yaþ üzerindeki 14 bin 456 kiþinin 10 yýlý kapsayan verilerini inceledi. Uyku kalitesi iyi olmayan katýlýmcýlarda intihar riskinin yüzde 40 fazla olduðu görüldü. Araþtýrmanýn, depresyon ve intihar riski arasýndaki iliþkiyi bir kez daha ortaya koyduðunu belirten bilim adamlarý, uyku sorunlarýnýn riski artýran baðýmsýz bir etken olduðunun da belirlendiðini vurguladý. Ýntiharýn uyku sorunlarýndan yola çýkarak önlenebileceðini belirten bilim adamlarý, özellikle yaþlýlarýn doktorlarýna uyku sorunlarýndan bahsederek intihar riskini azaltabileceðine dikkati çekti. Araþtýrmanýn sonuçlarý "JAMAPsychiatry" dergisinde yayýmlandý.(aa)

10 10 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS 2014 Basýnýn sorunlarý masaya yatýrýldý Recep Mebet Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) 27. Dönem 7. Toplantýsý Ýstanbul da yapýldý Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Cevizlibað'daki Genel Müdürlük binasýnda gerçekleþen toplantýya Basýn grubu, Hükümet grubu ve Tarafsýzlar grubu üyeleri katýldý. BÝK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Basýn Ýlan Kurumu 27. Dönem 7. Toplantýsý Ýstanbul da yapýldý. Þevket Erzen in de katýldýðý toplantýda basýn sektörüyle ilgili konular görüþüldü. BÝK Genel Kurulu toplantýsý, kapanýþ oturumuyla son buldu. BÝK heyetinden Gürkan a ziyaret Recep Mebet Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurul Üyeleri ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri M. Nuri Kolaylý, Mustafa Arslan ve Þevket Erzen, Edirne Belediye Baþkaný Recep Gürkan ý makamýnda ziyaret etti. Kurulacak olan BÝK Þubesi yle ilgili bilgiler vermek ve geliþmeleri yerinde takip etmek üzere Edirne ye giden heyet, bir dizi temasta bulunarak yerel basýn mensuplarýyla da bir araya geldiler. Belediye ziyaretinde Baþkan Recep Gürkan a çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Kolaylý, Arslan ve Erzen, Edirne basýný konusunda fikir alýþveriþinde bulunarak sohbet ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Gürkan, misafirlerine teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Baþkaný Þevket Erzen in de katýldýðý toplantýda basýn sektörüyle ilgili konular karara baðlandý. Hukuk, Ýlan ve Mali Ýþler Komisyonlarý'nýn yaptýðý çalýþmalarýn deðerlendirildiði toplantýda Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hasan Dudaklý ile Milli Savunma Bakanlýðý'ný temsil eden Hak. Tuðg. A. Akif Vurucu, görevlerinden emekli olduðu için Genel Kurula veda etti. BÝK Yönetim Kurulu Baþkaný Adnan Ertem ve BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay tarafýndan hizmetlerinden ötürü Vurucu'ya bir plaket takdim edildi. Veda eden genel kurul üyeleri, BÝK Genel Kurulu'na teþekkürlerini sundu ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Genel Kurul gündemindeki konularýn görüþülerek karara baðlandýðý toplantýda söz almak isteyen üyeler dilek ve temennilerini dile getirdi. Toplantý, kapanýþ oturumuyla sona erdi. Edirne Belediye Baþkaný Recep Gürkan, basýn temsilcilerini aðýrladý. Baþkan Recep Gürkan, düzenlenen ziyarette basýn temsilcileriyle görüþtü. Þevket Erzen, Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan la birlikte Edirne Gazeteciler Derneði ni ziyaret etti. Edirne basýnýna BÝK i anlattýlar Gazeteciler Konfederasyonu, Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) ve Edirne Gazeteciler Derneði iþbirliðinde, Edirne basýnýna yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. BÝK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Baþkan Vekili Þevket Erzen in de katýldýðý toplantý Edirne Ticaret ve Sanayi Odasý Salonu nda yapýldý. Toplantýya, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Nuri Kolaylý, Basýn Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Edirne Gazeteciler Derneði Baþkaný Derya Sarýlarlý, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayýda basýn mensubu katýldý. Toplantýda, ilan mevzuatý, sektörün kronikleþmiþ sorunlarý ve Edirne ye kurulacak olan BÝK þubesi hakkýnda bilgilendirmede bulunuldu. KOLAYLI: "BÝZ KARÞI TARAF DEÐÝL SÝ- ZÝN TARAFINDAYIZ" 76 meslek örgütü ve 8 federasyondan oluþan, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Nuri Kolaylý, yaklaþýk bir buçuk aydýr bölgeleri dolaþtýklarýný belirterek, "Sizlerden aldýðýmýz geri dönüþümleri masaya yatýrýp, mevzuat olarak çýkarmaya çabalýyoruz. Tabi bazýlarýnda baþarýlý oluyoruz, bazýlarýnda da kabul ettirmek mümkün olmuyor ama baþarý oranýmýz gayet yüksek. Basýn Ýlan Kurumu nun kurulmasýndan sonra Anadolu basýnýnýn lehine alýnan kararlar son iki dönemdir gerçekleþiyor. Sorunlarýnýzý iyi biliyoruz. Sizin tereddütleriniz bizim tereddütlerimizdir. Biz karþý taraf deðil sizin tarafýndayýz" dedi. 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun Volkswagen Yetkili Satýcýsý Ahlatcý Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR. Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Basýn Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Arslan ise Basýn Ýlan Kurumu nun, kendi mevzuatýný kendisi üreten bir kurum haline geldiðini dile getirdi. Alýnan birçok kararýn Anadolu basýnýnýn lehine geliþmeler doðurduðunu sözlerine ekleyen Arslan, "Örneðin önceden her yýlbaþýnda defter-i kebir gibi olan defterlerin, abone, baský, bayi ve ambar defterleri noterden tasdik ediliyordu. Kurum þubesi olmayan yerlerde valilik ve kaymakamlýk kanalýyla bunlarý tasdik ettirebileceðiz. Böylece bir masraf kalemi düþmüþ oldu. Aldýðýmýz kararlar daha rahatlatýcý kararlar oldu. Bu çerçevede, kurum þubesi açýldýðýnda destek saðlayacaðýz bir düzenleme yaptýk. Kadrosunda bulunan arkadaþlardan 2 kiþinin köþe yazmasý halinde, 8 sayfalýk bir gazetenin yaklaþýk 3,5 sayfasýný özel haber ve kenti ilgilendiren haberlere ayýrdýysa onar puan ek gösterge puaný alacaklar" ifadelerini kullandý. ERZEN, BÝK ÞUBESÝ KURULUÞ SÜRECÝNÝ ANLATTI Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Basýn Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Þevket Erzen de Edirne'de açýlmasýný planladýklarý þube ile ilgili konuþarak, "Çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor sonu ya da 2015 in hemen baþýnda þube açýlýþýmýz gerçekleþecek. Þubemiz açýldýktan sonrada mevzuatlarýmýzla ilgili Edirne basýnýmýza 1 yýl alýþma süresi vereceðiz. Bu sayede yaþanmasýný istemediðimiz aksaklýklarýn ortadan kalkacaðýný düþünüyoruz" dedi. Yapýlan sunumlarýn ardýndan Erzen, Kolaylý ve Arslan basýn mensuplarýnýn sorularýný da cevapladýlar. (ÝHA) (Ç.HAK:2526)

11 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS Hayýrsever iþadamý Selahattin Kaleli vakýf kuruyor Kaleli Kýz Yurdu yeni sezona hazýr Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, öðrencilere sunduklarý imkanlarý anlattý. Recep Mebet det mertebesinde olduðunu ifade etti. Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci YurYurtlarýn eðitimde dedu nda dün basýn toplantýsý vamlýlýðýn saðlanmasýnda düzenlendi. önemli bir role sahip olduðunu vurgulayan Ýsmail Yurt binasýnda gertuncel, Geleceðimizin teçekleþen toplantýya Kaleli minatý gençlerimizi ne kakýz Yurdu Müdürü Ýsmail dar iyi yetiþtirirsek yarýnlatuncel, Müdür Yardýmcýsý rýmýz o kadar aydýnlýk Ýlker Sarý, Yönetim Memuolur dedi. ru Songül Güçlü, yurt personeli ve basýn mensuplarý Öðrencilerin taleplerikatýldý. ni önemsediklerini dile getiren Tuncel, bu amaçla düyükseköðrenim çazenli olarak anket uygulaðýndaki kýz öðrencilere masý yaparak beklentileri sunduklarý yurt hizmetleri belirlediklerini ve bu doðhakkýnda bilgiler veren ÝsHayýrsever iþadamý Selahattin Kaleli, vakýf kurmak için kollarý sývadý. rultuda düzenlemeler yapmail Tuncel, týklarýný kaydetti. Akademik Yýlý na hazýr olduklarýný söyledi. Ferah bir çalýþma ortamýna sahip Kaleli Kýz Yurdu nda açýk büfe kahvaltý, 4 çeþit akþam yemeði, ücretsiz öðrenci servisi, tam donayurt imkanlarý ve faaliyetlerini tanýtan slayt gösteriminin ardýnnýmlý kütüphane ve bilgisayar salonu, kablosuz internet baðlantýsý, dan basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Tuncel, 120 öðrenci kantin, ütü ve çamaþýrhane imkanlarýnýn yer aldýðýný hatýrlatan Tunkapasiteli Kaleli Kýz Yurdu nun yeni sezona yeniliklerle girdiðini cel, nöbetçi yönetim memuru, 24 saat özel güvenlik, revir ve saðlýk kaydetti. hizmeti, ibadet ve spor mekanlarýyla benzersiz bir yurt olduklarýnýn Önceliklerimiz kalite, güven ve baþarý diyen Tuncel, gayelerialtýný çizdi. Tuncel, detaylý bilgi almak isteyenlerin donanýmlý bireyler yetiþmesine katkýda bulunmak olduðunu vuryurdu.com internet adresini ziyaret edebileceklerini hatýrlattý. guladý Akademik Yýlý nýn tüm eðitim camiasýna hayýrlý oltuncel, 2006 yýlýndan bu yana hizmet veren Kaleli Kýz Yurdu nu masýný dileyen Kaleli Kýz Yurdu Müdürü Tuncel, tüm öðrencilere bakuran ve destekleriyle bugün kadar pek çok öðrencinin eðitimine katþarýlar diledi. ký saðlayan hayýrsever iþadamý Selahattin Kaleli ye de teþekkür etti. KALELÝ, VAKIF KURUYOR Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu, Akademik Yýlý na hazýr. Kaleli Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Kaleli, vakýf kurmak için kollarý sývadý. Konuyla ilgili bilgi veren Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Ýsmail Tuncel, hayýrsever iþadamýnýn ismini taþýyacak vakýfla ilgili kuruluþ çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný açýkladý. Selahattin Kaleli Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý nýn kuruluþ dilekçesinin verildiðini anlatan Ýsmail Tuncel, Kurulacak Vakfýn en önemli eseri þüphesiz halen faaliyet gösteren öðrenci yurdumuz olacak dedi. Tuncel, Kaleli Ailesi ve sahibi olduðu þirketlerin hayýr faaliyetlerinin vakýf sayesinde tek bir çatý altýnda toplanmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Kýz öðrencilere sunduðu yurt imkanýnýn yaný sýra eðitim bursu da veren Selahattin Kaleli nin sosyal sorumluluk konusuna da büyük önem verdiðinin altýný çizen Tuncel, kurulacak vakýf aracýlýðýyla ihtiyaç sahibi ailelere de yardýmda bulunulmasýnýn hedeflendiðini sözlerine ekledi. Vakýf kurma kararý alan hayýrsever iþadamý Kaleli yi örnek davranýþýndan dolayý tebrik eden Tuncel, Allah razý olsun ve böylesi insanlarýn sayýsýný artýrsýn diye konuþtu. TUNCEL: GAYEMÝZ ÝNSAN YETÝÞTÝRMEK Tuncel, yurdun yenilenen bölümlerini tanýtarak açýklamalarda bulundu. Kaleli Kýz Yurdu Müdürü Ýsmail Tuncel, En büyük gayemiz insan yetiþtirmek diyerek sunduklarý imkanlarla vatana ve millete faydalý bireyler yetiþmesine katký saðlamak olduðunu söyledi. 13 personelin görev yaptýðý Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nun yeni sezon öncesi tepeden týrnaða yenilendiðini anlatan Ýsmail Tuncel, Ev rahatlýðý ve aile sýcaklýðýný bir arada sunuyoruz dedi. Öðrencilere iyi bir çalýþma ortamý sunamýyorsanýz, orada baþarýdan söz edemezsiniz diyen Tuncel, sunduklarý imkanlar ýþýðýnda üniversite birincilerinin hep öðrencileri arasýndan çýktýðýna dikkat çekti. Anne-baba yaklaþýmýný temel alan bir misyonla hizmet verdiklerinin altýný çizen Tuncel, öðrencileri olumsuz dýþ etkenlere karþý muhafaza ederken bireysel geliþimleri ve eðitimlerine de gereken desteði verdiklerini kaydetti. Bu amaçla öðrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini hatýrlatan Tuncel, Öðrencilerimizin kiþilik, kimlik ve vizyon kazanmalarýna yardýmcý oluyoruz diye konuþtu. ÖÐRENCÝYE HÝZMET ÝBADETTÝR Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, toplantýya katýlan basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Fransýz bilim adamlarý, Alzheimer hastalýðýnýn geliþimini durdurmada etkili bir molekül buldu. Donekoprin adlý molekülü fareler üzerinde test eden bilim adamlarý bu molekül sayesinde hayvanlarýn hafýzasýna yeniden kavuþtuðunu belirledi. Bazý moleküllerle farelerin "hafýzasýný bozan" bilim adamlarý daha sonra hayvanlara donekoprin verdi. Donekoprinden sonra farelerin hafýzasýnda iyileþme görüldü. Genleriyle oynandýktan sonra Alzheimer'a benzer belirtiler gösteren farelerde de donekoprin ayný etkiyi saðladý. Normandiya Ýlaç Araþtýrma Merkezi'nin (CERMN) Müdürü Patrick Dallemagne, molekülün bulunmasýnýn Alzheimer ilacýnýn geliþtirildiði anlamýna gelmediðine dikkati çekti. Molekülün Alzheimer'ýn belirtileriyle mücadele ettiðini ve hastalýðýn geliþimini önlediðini belirten Dallemagne, mevcut ilaçlarýn hastalýðýn belirtilerini azaltmanýn ötesine geçmediðini vurguladý. Dallemagne, insanlarýn katýldýðý araþtýrmalar için daha çok yol katedilmesi gerektiðini ancak molekülün bulunmasýnýn önemli bir adým olduðunu ifade etti. Molekülün ilaç haline gelmesi için 800 milyon-1 milyar avro aralýðýnda yatýrým gerektiren klinik araþtýrmalarýn yapýlmasý gerekiyor. Araþtýrmanýn sonuçlarý "PNAS" dergisinde yayýmlandý.(aa) (Ç.HAK:2525) Alzheimer tedavisinde yeni umut Çorum Halk Eðitimi Merkezi katkýlarýyla açtýklarý kurslardan da bahseden Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, öðrencilere hizmet etmenin iba- Kurulacak vakfýn gözbebeði Kaleli Kýz Yurdu olacak.

12 12 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS 2014 ÝLK HAC KAFÝLESÝ 1 Eylül'de yola çýkýyor K utsal topraklara gidecek hacý adaylarý için geri sayým baþladý. Hac farizasýný yerine getirmek amacýyla kutsal topraklara gidecek adaylar için geri sayým baþladý. Türkiye'den bu yýl görevliler dahil 61 bin 300 kiþi hac farizasýný yerine getirmek amacýyla kutsal topraklarý ziyaret edecek. Hacý adaylarýnýn bulunduðu ilk kafile 1 Eylül'de törenle uðurlanacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, AAmuhabirlerine yaptýðý açýklamada, ilk hac kafilesinin 1 Eylül itibarýyla Medine'ye intikal etmek üzere yola çýkacaðýný belirtti. Kutsal topraklardan dönüþlerin 8 Ekim'de baþlayacaðýný ve 30 Ekim'de sona ereceðini ifade eden Günenç, ilk hac kafilesinin Esenboða Havalimanýndan törenle uðurlanacaðýný dile getirdi. Günenç, bu yýl görevliler dahil 61 bin Balýkçýlar gün sayýyor Nisan'da baþlayan genel av yasaðý, gýrgýr 15 yöntemiyle avlananlar için 1 Eylül'de, trol yöntemiyle avlananlar için 15 Eylül'de sona erecek Balýkçýlar için 15 Nisan 2014'te baþlayan genel av yasaðý, gýrgýr yöntemiyle avlananlar açýsýndan 1 Eylül'de, trol yöntemiyle avlananlar için de 15 Eylül'de sona erecek. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, su ürünleri avcýlýðýyla oðun güneþ ýþýnlarý hala etkisini sürdürüyor. YGözde ciddi hasarlar meydana getiren UV ýþýnlarý, ne yazýk ki gözün yapýsýný bozuyor. Güneþin fazla olduðu coðrafyalarda katarakt riskinin daha sýk görüldüðüne dikkat çeken Liv Hospital Göz Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Vedat Kaya Ülkemiz göreceli olarak güneþ ýþýnlarýnýn fazla olduðu ülkeler arasýnda yer alýyor. Son yýllarda sera gazlarýnýn olumsuz etkileri nedeniyle atmosferin koruyucu özelliklerinin azalmasý bu hastalýklarýn sýklýðýnýn daha da artmasýna yol açýyor dedi. GÜNEÞ IÞINLARI KATARAKTI TETÝKLÝYOR Güneþ çeþitli dalga boyundaki ýþýnlar nedeniyle göz için zararlýdýr. Her ne kadar güneþ enerjisinin yüzde 5 kadarýný oluþtursa da ultraviole 300 vatandaþýn hac farizasýný yapmak üzere Suudi Arabistan'a gideceðini kaydetti. Bunlardan 22 bin 231 kiþinin þirketler aracýlýðýyla, kalan yüzde 60'lýk kýsmýnýn ise Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla hacca gideceðini ifade eden Günenç, "Ayrýca 8 bin vatandaþýmýz da Avrupa, ABD, Avustralya ve Kanada'dan organizasyonumuzda iþtirak edecekler. Þehit ve gazi kontenjanýnda da 600 kiþi faydalandý" dedi. Hacý adaylarýnýn yüzde 53'ünü kadýnlarýn oluþturduðunu belirten Günenç, en yaþlý hacý adayýnýn 94 yaþýnda en gencinin ise annesiyle gidecek 15 günlük bir bebek olduðunu bilgisini verdi. HACDA 5 BÝN GÖREVLÝ HÝZMET VERECEK Günenç, kafile baþkanlarý, din görevlileri, karþýlama ve konaklamaya yardýmcý olacak görevlileriyle saðlýk çalýþanlarýndan oluþan yaklaþýk 5 bin kiþinin, hac sýrasýnda hizmet vereceðini anlattý. Ekiplerin, hacýlara dini rehberlikte dahil olmak üzere her türlü hizmeti sunacaðýna dikkati çeken Günenç, "Görevlilerimiz, organizasyonda hiçbir boþ alan býrakmadan her yerde hizmet verecek. Hacýmýz nereye intikal etse orada görevlimiz olacak" ifadelerini kullandý.(yaygýn basýn) ilgili düzenlemeler yaparken bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlarýn göz önünde bulundurulduðu ifade edildi. Su ürünleri avcýlýðýnda tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarý bakýmýndan bazý yasak ve sýnýrlamalarla balýkçýlara yükümlülükler getirildiði hatýrlatýlan açýklamada, balýkçýlarýn, faaliyetlerini Ticari ve Amatör Amaçlý Su Ürünleri Avcýlýðýný Düzenleyen Teblið hükümlerine göre yürütmeleri gerektiði vurgulandý. Gýrgýr ve trol Gözleriniz için yüksek risk ýþýnlarý en zararlý bölümünü oluþturur. UV-A,UV- B ve UV-C çoðunlukla kornea ve lens tarafýndan tutulur. Kiþinin yaþýna, bulunduðu ortama ve maruz kalýnan ýþýnýn miktarýna göre saydam tabaka lens ve gözün sinir tabakasýnda ve makulada UV hasarý oluþur. Özellikle çocuklarda bu hasar olasýlýðý yüksektir. Güneþ ýþýnlarýna fazla maruz kalýnan coðrafyalarda ya da iþ nedeniyle maruz kalmalarda katarakt, pterjium gibi hastalýklar daha sýk görülür. Ülkemiz de göreceli olarak güneþ ýþýnlarýnýn fazla olduðu ülkeler arasýndadýr. Son yýllarda sera gazlarýnýn olumsuz etkileri nedeniyle atmosferin koruyucu özelliklerinin azalmasý bu hastalýklarýn sýklýðýnýn daha da artmasýna yol açýyor. GÖZLÜK SEÇÝMÝNE DÝKKAT! UV-B güneþ ýþýnlarý arasý dik gelir. Bu saatlerde uzun süre güneþte kalmaktan aðlarýyla avcýlýk faaliyetinde bulunan balýkçýlar için 15 Nisan 2014'te baþlayan genel av yasaðýnýn, gýrgýr yöntemiyle avlananlar için 1 Eylül'de, trol yöntemiyle avlananlar için 15 Eylül'de sona ereceði ve yeni av sezonunun baþlayacaðý belirtilen açýklamada, su ürünleri kaynaklarýnýn korunmasý ve sürdürülebilir iþletilmesi bakýmýndan avcýlýkla ilgili kurallara uyumun büyük önem taþýdýðý bildirildi. Açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Getirilen düzenlemelere uygun avlanmanýn temini için Bakanlýk olarak denetimlere, geçmiþte olduðu gibi tüm imkanlar seferber edilerek, yeni sezonda da artýrýlarak devam edecektir. Bunun için her türlü teknik ve altyapý önlemleri alýnmýþtýr. Balýkçýlarýn bu düzenlemelere uygun avcýlýk faaliyetinde bulunmalarý, hem kendi menfaatleri hem de kaynaklarýmýzýn sürdürülebilir iþletimi bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Denizlerimizde yapýlan gözlemler ve yürütülen araþtýrmalara göre, bu av sezonunun verimli geçmesi beklenmektedir. Balýkçýlarýmýz tarafýndan büyük emek ve zahmetle üretilen ve insan beslenmesinde, özellikle çocuklarýn geliþiminde, eriþkin insanlarýn saðlýklarýnýn korunmasýnda ve sürdürülmesinde sayýsýz faydalarý olan su ürünlerini, sezonunda halkýmýzýn bol bol tüketmesini tavsiye ediyoruz balýkçýlýk sezonunun balýkçýlarýmýz için bol ve bereketli olmasýný diliyoruz."(aa) kaçýnýlmalý, UV korumalý gözlük ve siperlikli þapka kullanýlmalýdýr. Yansýmalar nedeniyle deniz kenarý ve kar UV ýþýnlarýný yoðunlaþtýrýr. Havanýn parçalý bulutlu olmasý UV ýþýnlarýný önemli ölçüde bloke etmez. Bu sebeple gözlük seçiminde de bloke ediþ oraný yüksek, kaliteli gözlük camlarý seçilmeli, asla güneþe direkt bakýlmamalýdýr. Tüm bunlarýn yaný sýra güneþ tutulma dönemlerinde de özel cihazlar kullanmadan asla direkt gözlem Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardýr ayat bir yoldur. Bu yolun en önemli Hyolcularý ise insanlardýr. Tüm insanlar ayný þekilde yolculuk etmez. Kimi yolda oturur hem kendisi mesafe almaz hem de yolda yürüyen diðer insanlara zararý dokunur. Kimi yavaþ yürür, kimi hýzlý yürür, kimi de koþarak gider. Hedefe giden yolda 'dikkat' in büyük önemi vardýr. Ayný kabiliyet ve kapasitedeki iki kiþiden biri dikkatini bir nokta da toplamak suretiyle diðerini geçebilir. Ýlimde, fende, sanatta insanlýða yeni keþifler sunmuþ 'keþþaflar' dikkatlerini ilgi alanýnda odaklayabilmiþ kimselerdir. 'Gerçi, her arayan bulamaz; ama bulanlar arayanlardýr' denir. Gerçek anlamda emek vermeden, yorulmadan baþarý elde edilemez. Kaþif zatlar, daima arayýþ içerisinde olduklarýndan ve asla ümitlerini yitirmediklerinden bazý þeyleri bulabilmiþlerdir. Mesela Pastör, evlenme töreni esnasýnda ortalýkta görülmez. Saða sola koþuþtururlar bulamazlar. Daha sonra onu laboratuvarda bulurlar! Bütün dikkatini araþtýrdýðý konulara veren bu meþhur ilim adamý týp alanýnda nice ilmi keþfe imza atmýþtýr. Ortaokul ikinci sýnýfta okurken Fen Bilgisi dersimize gelen merhum Erol Yavaþ öðretmenimiz Arþimet'in 'suyun kaldýrma kuvvetini' nasýl bulduðunu kendine has üslubuyla öyle bir anlatmýþ ki, aradan otuz beþ yýl geçmesine raðmen hala gözümün önünde. Arþimet'in zihnen meþgul olduðu bir problem vardý. Bir gün hamamda yýkanýrken hafiflediðini hisseder ve buradan ' suyun kaldýrma kuvveti' ni bulur. Heyecanla; peþtamalla, elinde tas, baþý sabunlu olarak dýþarýya koþar ve buldum! buldum! diye baðýrmaya baþlar. Gerçi, insanýn suda hafiflediðini hissetmeyenimiz yoktur ama, bunu kanun olarak ifade edebilmek, ancak Arþimet'e nasip olmuþtur. Çünkü onun zihnini meþgul eden bir problem vardýr ve o problemin çözümü böyle bir kanunu bulmakla gerçekleþecektir. Yine, Newton bir gün aðaç altýnda düþünürken baþýna bir elmanýn düþmesiyle zihninde þimþekler çakar. O anýn ilhamýyla meþhur 'çekim kuvveti'ni keþfediverir. Lakin, bugüne kadar nice insanýn baþýna aðaçtan elma, armut düþmüþtür. Fakat onlarýn böyle bir alt yapýsý olmadýðýndan bunu bir kanun olarak ifade edememiþlerdir. Newton ise, belli bir alt yapýyla bu olaydan istifade eder. Her baþarýlý insanýn mühim bir vasfý, dikkattir. Avcýnýn bütün dikkatiyle avýný gözetlemesi gibi, böyle insanlar da bütün dikkatleriyle hedeflerinin takipçileridir. Mesela, bir þairin dünyasýnda hep kelimeler vardýr.bir müzisyenin dünyasý hep notalardan örülüdür.mesleðinde fani olmuþ bir matematikçinin hayalinde hep x' ler, y 'ler dolaþýr. Bir ressamýn bakýþlarýnda resimler yer bulur. Bir heykeltýraþ, yolda yürürken de hayalen yontmakla meþguldür. Bir hatip, yemek yerken, seyahat ederken bile zihnen hitap etmektedir.bir çoban, þehirde gezerken daðda otlattýðý koyunlarýn, kuzularýn sesini zihnen duymaktadýr. Bir sivil savunmacý, yolda yürürken olasý afetlerde ne gibi problemler oluþabileceðini hayal etmektedir. Bir binaya girdiðinde yangýn söndürme cihazlarý, yangýn hortumlarý dikkatini çekmekte veya kullanýlma imkan olmayan yangýn tahliye merdivenlerinin olasý yangýnlardaki paniði daha da artýracaðý hususu zihnini meþgul etmektedir Sýnava ciddi manada hazýrlanan bir öðrenci, rüyalarýnda bile test çözmektedir. Bu örnekleri daha da artýrabiliriz. Baþarýyý yakalayabilmek için sekiz saatlik mesai yeterli deðildir. Sahalarýnda zirveye çýkmýþ þahýslar, sekiz saati belki evlerinde on sekiz saate çýkarabilmiþlerdir. Yani, daldýklarý konu onlarý hem yolda, hem yemekte, hem rüyada meþgul etmiþtir. Kýsaca; hiçbir baþarý tesadüf deðildir.þu anda öðretim görevlisi olan; lise yýllarýnda felsefe öðretmenimiz Selami Sönmez'i sýcakta, soðukta her teneffüs bahçede gezerken elinde kalýn bir kitapla meþgul olduðunu görünce imrenirdik. Ayrýca, sürekli hayat dersi vermeye çalýþan ve canavarlar; (öðrenci lakabý) 'vakit, nakittir' meþguliyet gelmeden önce, boþ vaktin kýymetini bilin. Yarýn arar da bulamazsýnýz. Beni en çok üzen hususlardan bir tanesi (o zaman bekar olduðu için) mutfakta yemek yaparken geçirdiðim zamandýr' sözünü onun hiçbir öðrencisi unutamaz. Netice olarak; çevremize baktýðýmýzda üç çeþit insan görürüz. Birincisi, hedefi, gayesi olmayanlar. Ýkincisi; hedefi, gayesi olduðunu sadece söyleyenler. Üçüncüsü ise; hedefi gayesi olduðuna inanýp onun gereðini titizlikle yapanlardýr. En zor olanda üçüncü gruptur. Çünkü; 'Hiçbir zafere, çiçekli yollardan gidilmez.' sahasýnda söz sahibi olan kiþilerin, gezmekten uykuya kadar bir çok alanda fedakarlýk yapmýþ olduklarýný gözlemliyoruz. Bu kural dünyanýn her tarafýnda ayný þekilde iþler. Ne dersiniz, bu kurala biz de dâhil olabilsek diye hiç olmazsa bir KEÞKE diyebilir miyiz?

13 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:4 ZÝL-KA DE: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:17 Aðustos 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Kulluk, her an Allahü teâlâya muhtaç olduðunu bilmek ve O'nun Resûlüne tam tâbi olmaktýr. Câfer-i Sâdýk "Rahmetullahi aleyh" ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi METEOROLOJÝ Gözlüðünüzün vidasý çok çabuk çýkýyorsa vidayý takmadan önce,vidanýn gireceði deliðe renksiz oje damlatýn. Vidayý öyle takýn. NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAMLIOÐLU ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI ELÝF GAZÝ CAD. 11/B ( BELEDÝYE KARÞISI) BOZDOÐAN M.SÝNAN MH. CEMLBEY CAD.NO:74/E METROPOL KARÞISI CUMARTESÝ HÝTÝT U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI BOSTANCI GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:30/A PAZAR ZÜLAL EÞREF HOCA CAD. NO:21/4 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Kalehisar Köyü' nden, Merhum Ýsmail SEY- TEPE' nin oðlu; Bekir SEYTEPE 2-Elvançelebi Köyü' nden, Abdullah ve Metin FÝDAN' ýn babasý; Halil FÝDAN 3-Sarta Köyü' nden gelme, Muharrem, Abdullah ve Öðretmen Evi Müdür Yardýmcýsý Gazi YURT- TAÞ' ýn annesi, Þeker Fabrikasý Çalýþaný Ýsmail YAÐLI' nýn kayýnvalidesi; Þaziye YURTTAÞ.. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Zafer Bayramý Kutlu Olsun Aðustos Zafer Bayramý mü- yazý yazmak için GÜNLÜK istiyorum. Þube komutaný, Nerde varýr. Ben geldim, cepheye gitmek 30nasebetiyle masamaoturdum. Geçmiþ yýllarda kaldýn evladým, biz de sizleri bekliyoruz. Yarýn yola çýkacaksýnýz. der. zafer bayramýmýz için yazdýðým yazýlar elimin altýnda. Lakin deðiþik Mahmut, Sakarya Zaferini gören as- Abdulkadir OZULU bir yazý olsun istiyorum. kerlerden biri olur. Nihai zaferi de Ýzmir de görür. Memlekete yemini yeri yýlýna ait Çorum Gazetesi nde çýkan yazýlara bir daha göz ne getirmek için gelir ve Stefan ý arar. atayým. Bakalým zafer günlerini yaþayanlar neler yazmýþlar. Çok þükür Sorduðunda köylülerinin verdiði Stefan ve ailesi yoktur. bizler bugün savaþ gibi bir imtihan cevap: içinde deðiliz. Cephede savaþan, - Osman Aða nýn geldiðini duyduklarýnda kaçýp gittiler, olur. cephe gerisinde varýný yoðunu savaþ ihtiyaçlarýný karþýlamak için seferber olan insanlar hangi duygular * içinde günler geçirdiler. Ýþte bu yönde biraz bilgi aktarýmý ile günümüz Gazetesi nde M.S imzalý bir makale- 28 Aðustos 1922 tarihli Çorum insanlarýný o günlere götürecek bilgiler arýyorum. nin son bölümü: Hafýzamda bir arkadaþýmýn anlattýðý bir hatýra var, önce beni yazarak baþla diye ka- yolu) olarak Ýngiliz himayesi altýnda kalmayý yani Ýs- Ýstanbul hükümeti çare-i halas olarak ( kurtuluþ lemimi zorluyor. Önce bu hatýrayý anlatýp sonra o yýllarýn gazetelerindeki yazýlardan alýntýlar yapacaðým. yý kabulleniyordu. Ýþgali kabullenmek bu bir onursuztanbul u iþgal eden Ýngilizlerin himayesinde yaþama- Milli Mücadelenin baþladýðý ve umumi seferberliðin ilan edildiði günlerde Mecitözü köylerinden Bu daðdaðalý hengâme içinde nafiz bir nazarla luktu. Ýstiklalimiz elden gidiyordu. birinden Mahmut isminde bir delikanlý asker kaçaðý milletin ruhu ve o dolambaçlý siyaseti keþfederek, istiklalini muhafaza edemeyen son bulmaya mahkûm- olarak kýrda bayýrda saklanmaktadýr. Aç kaldýðý günlerde çocukluk arkadaþý Stefan ýn hayvanlarýný otlattýðý tarafa gidip onun daðarcýðýnda ne varsa paylaþmadur, kuralýný düþündü ve hakkýmýzda tatbik edilecek ya yaklaþýr. Stefan her zaman arkadaþýna ikramda bulunurtini esarete tercih eden mücahitlerimiz ve baþta Gazi- Sevr muahedesinin vahametini görerek, þehitlik nime- Yine bir gün böyle beraber olduklarý gün Stefan i namdar ve kumandanýmýz Mustafa Kemal Paþa hazretleri olduðu halde meydaný þehamete atýlmýþ, Yunan Mahmut senin haberin yoktur, lakin bizimkiler Ankara ya yaklaþmýþlardýr. der. Mahmut beyninden vurulmuþ gibi olur, de me yahu! diye cevap verir. Steda cihada davete ve öldü zannedilen Türklerin ruhu tecavüzüne karþý da cümlemizi birliðe ve Hak yolunfan, korkma be, onlar bizimkiler, buraya geldiklerinde ben seni de akrabalarýný da korurum. Size bir þeyle kazanarak muvaffak olmuþlardýr. ulvisinden mükemmel ordular vücuda getirerek zaferler olmaz. Ey insanlýðýn fetihler ve zaferlerle dolu ruhundan doðmuþ ve bütün faziletleri ve olgunluklarý, yüce- Mahmut un aðzýnda Stefan ýn ikram ettiði ekmek büyür de büyür, yutamaz bir türlü. Yanýnda duran likleri, insanlýk kitabýna toplamýþ ve þimdiye kadar silahýný alýp Stefan ý hemen oracýkta vurmak ladý âli nejatý Türkler! zaman, zamaný ittihattýr. (Bir ve hak ve hakikat yolunda yürümüþ olan Ýslamiyetin ev- ister. Lakin aðzýndaki beraber olma zamanýdýr) ekmek Stefan ýn ekmeði. Lokmasýný yediði bir Kaçýrýlan fýrsatlar, geçirilen felaketlerden zamanýnda uyanýklýk hasýl ederek gülleden kurþundan yýlmaz askerlerde yara kahramanlýk niþanýdýr. Son rütbe insaný vurmak olur mu? Kalkar uzaklaþýr. Bir kýr ise þehitliktir, imanýný gösteren ecdadýmýz gibi davranýp yaþadýkça Allah ýn yardýmý her yerde her zaman çeþmesinde abdest alýp iki rekat namaz kýlar. Askerden kaçtýðý için tövbe ve doðruca bizimle olacaktýr. M.S cepheye gitmeye, dönüþünde de Stefan ý öldürmeye larken, bizlere zaferler armaðan eden ve bizleri hürri- Milletçe kutladýðýmýz bu zafer bayramýmýzý kut- karar verir ve kendi kendisine yemin eder. Eðer ölsunyet ve istiklal ruhuyla besleyen ecdadýn ruhlarý þad olmez sað kalýrsam bu Stefan ý vuracaðým. Mah- Kemal ve silah arkadaþlarýný saygýyla anýyor, aziz þe- Bu büyük zaferin mimarý Baþkomutan Mustafa mut doðruca Kasabaya hitlerimize ve kahraman gazilerimize Allah tan rahmetler gider, Askerlik Þubesine diliyoruz. Zafer Bayramýmýz ugün 30 Aðustos. Bugün bayram. Zafer BBayramýmýz. Bütün milletimizin bayramý kutlu olsun. 92.Yýlýný idrak ettiðimiz Zafer bayramýmýz tarihimizin altýn sayfalarýndan biridir. Ayný zamanda Mustafa Kemal Atatürk liderliðinde gerçekleþtirilen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasýný ifade eder. * "Ordular! Ýlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" Mustafa Kemal Atatürk'ün buyruðu. Ýþte hedef ve irade. 30 Aðustos milletçe ortaya konan azmin ve iradenin nihai zafere dönüþtüðü gündür. Yurdumuzun iþgallerden kurtarýlýþýnýn tamamlandýðýnýn ilanýdýr dünya âleme. * 30 Aðustos zaferinin temelinde milli iradeye olan güven ve baðlýlýk ile baðýmsýzlýk inancý vardýr. Baðýmsýzlýk ve milli irade. Bunlar Cumhuriyet Türkiyesi'nin çok önemli iki deðeridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Milli Mücadele'deki önemi herkesçe bilinir. DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK "Egemenlik kayýtsýz þartsýz ulusundur." ilkesi bu anlayýþýn, bu düþüncenin ifadesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlýþý dönüm noktasý. Bu Meclis'in açýlmasý, Cumhuriyet'e giden süreçtir. Demokratik bir baþlangýçtýr. Tarihimiz açýsýndan kýymetli bir yenilenmedir. * Atatürk'ün: "Özgürlük ve baðýmsýzlýk benim karakterimdir." özdeyiþiyle ifade ettiði düþüncesi ise Kurtuluþ Savaþý'nýn ana fikridir. Baðýmsýzlýk bu derecede özümsenmeden, insan karakterinin ana deðeri olarak kabul edilmeden, bütün zorluklara raðmen, o þanlý mücadele nasýl verilebilirdi! Tarihimiz boyunca baðýmsýzlýk hep karakteri oldu milletimizin. Çok þükür, milletimiz omuz omuza vererek, Atatürk'ün liderliðinde bu büyük mücadeleyi kazandý. Milletimizin bayramý mübarek, bütün þehitlerimizin ruhu þad olsun. Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Bir Çorbanýn Hatýrasý 4 e yaptýðýmýz yemeklerden yedirirdik. Bu ye- lezzetini Vmeklerin annesine ballandýra ballandýra anlatýrmýþ. Halbuki biz bu yemekleri çok basit imkanlar ile yapýyorduk. Sonra annesi demiþ: "Oðlum Raþit aðabeyine söyle bu yemeðin tarifini versin ben de öyle yapayým." Turan kardeþim geldi bana: "Raþit abi! Annem dedi ki : Yaptýklarý yemeðin tarifini yazsýn ben de ona göre yapayým" demiþ. Bende yazýp tarifini verdim. Annesi bu tarif üzerine yemeði yapmýþ ama ayný lezzeti bulamamýþ. Turan tekrar geldi: "Raþit abi! Annem tarif ettiðiniz gibi yemeði yaptý ama sizinki gibi lezzetli olmadý" Ben de þakavari: "Bak turan biz bu yemeklere biraz da ihlas katýyoruz" Peki abi bu baharatçýlarda mý satýlýr?" "Yok Turan bu satýlmaz, ancak yaþanarak elde edilir" Böyle bir dershane yemeði hikayesini Çorum- da yakýnda buluþtuðumuz Ýslam Yaþar bey anlatmýþtý: "Biz dershanede öðrenci iken bir kardeþimize bir makarna yapýp ikram etmiþtik, bunun lezzetini hala unutamadýðýný söyler, halbuki normal bakkaldan aldýðýmýz bir makarna idi" demiþti. Ýþte eski hallerimiz böyle idi. Günde 250 sahife risale okurduk 150 sahifeye düþtüðümüz zaman dengemiz bozulurdu. Ne doðru dürüst yiyeceðimiz ne de giyeceðimiz vardý Ama bir þevkimiz vardý Bir gün caddede giderken bayýlacak gibi oldum, gözlerim nerede ise görmez hale gelince olduðum yerde kalmýþým beni hastaneye götürmüþler, serum falan verdikten sonra kendime gelmiþim.gözümü açtýðýmda doktor karþýmda idi: "Oðlum sen nasýl yaþýyorsun,bir þey yeyip içmiyor musun, kendine iyi bak, gýdasýzlýktan bir deri bir kemik kalmýþsýn?" demiþti. Þimdi kendime bakýyorum da utanýyorum. Yirmi dört saatimiz hizmetler ile geçerdi. Çok þükür bir çok kardeþimizin nurlarý tanýmasýna vesile olundu.. Onlarýn o güzel gayretlerine bakýp iftihar ediyoruz. Bu açýdan çorbayý ihmal etmeyelim. Dershanelerde en azýndan bir çorbamýz bulunsun. Biz de Bursa Çarþý dershanesinde çorbamýzý mutlaka bulunduruyor Mevlüt abi Bu adeti devam ettiriyoruz. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun (Ç.HAK:2523) NAZAR OPTÝK Numan ÇÝFTÇÝ Tel: Gsm: Cemilbey Cad. No: 3 ÇORUM Zaferin tek kaynaðý inançtýr Parti Ýl Baþkaný AKAhmet Sami Ceylan, 30 Aðustos Zafer Bayramý nýn 92. yýldönümü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, Türk milletinin milli gayret ve azminin bir eseri olan onur ve gurur günlerinden Zafer Bayramý nýn birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanýn mutluluðunu yaþarken vatanýmýz için canýný veren tüm þehitlerimizi rahmet ve þükranla anýyoruz. dedi. 30 Aðustos zaferinin Türk milletinin gayret ve azminin bir sonucu olduðunu belirten Ceylan, mesajýnda þöyle dedi; Türk milleti büyük zafer ile baðýmsýzlýk inancý hür ve müstakil yaþama kararlýlýðýný tüm dünyaya ilan etmiþtir. Millet ve ordu kurtuluþ savaþýnda var olma mücadelesi vererek yokluklar içerisinde kendisinden kat kat üstün olan ordulara karþý büyük bir zafere imza atmýþtýr. Bu eþsiz zaferin tek kaynaðý birbirine sýmsýký baðlanmýþ bir milletin vatanýna, özgürlüðüne ve deðerlerine olan inancýdýr. Ahmet Sami Ceylan Bu inanç milletimizi hep güçlü ve dimdik ayakta tutmuþtur. Farklýlýklarýmýz birliðimizi tamamlayan zenginliklerimizdir, bizler hoþgörüyü, saygý ve sevgiyi, birlikte barýþ içerisinde yaþama kültürünü en iyi þekilde gösteren bir milletiz. Millet olarak þunu unutmayalým ki; birlik ve beraberlik içinde kurtarýlmýþ bu vatan ve kurulmuþ olan Türkiye Cumhuriyeti yine birlik ve beraberlik içinde yaþatýlacaktýr. Birlik ve beraberliðimize asýrlardýr kimse zarar verememiþtir, bundan sonrada buna yeltenenler hüsrana uðrayacaklardýr. Bu duygu ve düþüncelerle 30 aðustos (Ç.HAK:2516) Mustafa ve Necati YAÐLI YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: Fax: Zafer Bayramý vesilesiyle cumhuriyetimizin kuruluþunu, Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaþlarýný, kurtuluþ savaþýnýn tüm kahramanlarýný, aziz þehitlerimizi, gazilerimizi saygý ve minnetle anýyorum. Tarihte birçok parlak zafere imza atan vatan savunmasýnda ve uluslararasý görevlerindeki baþarýlarýyla gurur duyduðumuz þanlý ordumuz mensuplarýnýn zafer bayramýný kutluyor, hemþehrilerimize sevgi ve selamlarýmý sunuyorum." Atalarýmýzýn mücadelesi hiçe sayýlýyor Yüksel Basar ürk Eðitim-Sen Ço- Þubesi Eðitim Trum ve Sosyal Ýþler Sekreteri Serkan Kaymaz, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle mesaj yayýmladý. Elde ettiði hiçbir baþarýya lütuf ve baðýþlama yoluyla ulaþmamýþ olan Türk milleti, imrenilecek kararlýlýk ve sarsýlmaz azimle; baðýmsýzlýðýna musallat olan mihraklarý, her daim tarihin karanlýðýna geri dönmemek üzere göndermiþtir. diyen Kaymaz, mesajýný þöyle sürdürdü; Bu zaferle ortaya çýkan sonuçtan bugün de birliðimize, dirliðimize, varlýðýmýza yönelik emeller besleyenlerin ibret ve ders almasý gereken mesajlar vardýr. Milli kabullerimizi faraziye, Cumhuriyet'in kuruluþ ilkelerini yük, milliyetçiliði ise süresi geçmiþ bir anlayýþ olarak deðerlendirenler; geçmiþimizdeki bu muhteþem olaydan ders çýkarmalý, aziz milletimiz varlýðýný ve deðerlerini asla hafife almamalýdýr. Bugün ne yazýk ki ülkemiz atalarýmýzýn verdiði bu mücadelenin ve taþýdýklarý baðýmsýzlýk aþkýnýn hiçe sayýldýðý kara günleri yaþamaktadýr. Vatanýmýza, birliðimize ve dirliðimize kastetmeye yeltenenler þunu iyi bilmelidir ki Türk Milleti'nin cesareti ve mücadelesi karþýsýnda bu emellerinde asla baþarýlý olamayacaktýr. Türk Milleti tarihinde de olduðu gibi vatanýný savunmasý konusunda ayný azmi ve kararlýlýðý göstererek tarihin tekerrür edeceðini bir kez daha gösterecektir. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaþlýk baðýyla baðlý olan ve "Ne Mutlu Türküm diyene!" diye içtenlikle haykýran her Türk vatandaþýnýn, 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyoruz. "Yeni Türkiye" sevdasýna düþenlere de böyle yapmalarýný tavsiye ediyoruz; naçizane Zira baþka bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve gidecek baþka bir Türk yurdu yok! Bu duygu ve düþüncelerle, Çorum Türk Eðitim-Sen olarak kutsal vatanýmýzýn varlýðý ve baðýmsýzlýðýnýn dünyaya kabul ettirildiði bu çok anlamlý zaferin 92. yýldönümünde, baþta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah Serkan Kaymaz arkadaþlarýný; büyük Türk milleti için canlarýný seve seve feda eden aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi þükran ve minnet duygularýmýzla anýyoruz. Cumhuriyet kazanýmlarý yok ediliyor ðitim-ýþ Çorum Þube EBaþkaný Ýlhan Yaþar, 30 Aðustos ta kazanýlan zaferin þimdilerde pervasýzca yok edilmeye çalýþýldýðýný iddia etti. 30 Aðustos Zaferi nin 92. yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, baþta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz þehitlerimizi rahmet ve minnetle anan Yaþar, AK Parti hükümetine çýkýþtý. Yaþar, açýklamasýnda, Tarikat-cemaat-siyaset iliþkisinde biat kültürüyle yetiþen AKP yöneticileri, bir taraftan demokrasi havarisi kesilirken, diðer taraftan da tek parti iktidarý ve baþkanlýk sistemiyle padiþahlýk rejimine özlem duymaktadýrlar. Tamamýyla yolsuzluk bataðýna saplanmýþ, hukuk tanýmaz, baskýcý AKP iktidarý, baðýmsýzlýðýmýzý, özgürlüðümüzü ve demokrasimizi taçlandýran, aydýnlanma devrimimiz Cumhuriyet'in kazanýmlarýný yok etmek için her türlü çabayý göstermektedir. Ülkemizin etrafý baþta Ortadoðu'da Suriye olmak üzere her taraftan ateþ çemberiyle kuþatýlmýþtýr. Komþularýmýzla sýfýr sorun diye yola çýkan siyasal iktidar, emperyalist güçler ve onlarýn dünyayý paylaþma hýrslarýnýn adeta taþeronluðunu yaparak ülkemizi Ýlhan Yaþar büyük bir savaþýn eþiðine getirmiþtir. Bugün özgürlüðümüz ve baðýmsýzlýðýmýz, birlik ve bütünlüðümüz tehdit altýndadýr. Ülkemizin sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarýnda karþý devrimi büyük oranda gerçekleþtirmiþ olan AKP, cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ülkenin üniter yapýsýný ve parlamenter sistemi ortadan kaldýrarak son noktayý koymayý hedeflemiþtir. Tüm ulusu, demokrasiyi temsil etmesi gereken cumhurbaþkanlýðý makamýný, halký ötekileþtiren, gýrtlaðýna kadar yolsuzluk bataðýna batmýþ, en demokratik gösterilerde bile "Vur emrini ben verdim" diyebilen diktatör bir anlayýþ teslim almýþtýr. Bu diktatör anlayýþ cumhuriyeti tasfiye ederek ülkemizin demokrasi geleneðine uymayan Baþkanlýk Sistemine geçiþ için gerekli giriþimlerde bulunmaya baþlamýþtýr. "Yeni Türkiye'nin 1. Cumhurbaþkaný" söylemiyle Cumhuriyete baþkaldýrýnýn doruk noktasýna ulaþýlmýþtýr. Emperyalizme karþý verilen çetin mücadele sonucunda kazanýlan baðýmsýzlýk bilinciyle hareket ederek içinde yaþadýðýmýz bu koþullarda Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüðüne, baðýmsýzlýðýna Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çýkýlmasýnda hepimize önemli sorumluluklar düþtüðünü asla unutmamalýyýz. Eðitim-Ýþ, cumhuriyetin ve anayasanýn yok sayýlmasýnýn hesabýný mutlaka soracaktýr. diye konuþtu. evsim ve takvim Metkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat istihdam endeksi 2014 yýlý II. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre %3,4 oranýnda azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat istihdam endeksi ise, bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %10,8 oranýnda azaldý. Ýnþaat sektöründe çalýþýlan saat %3,8 azaldý Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi TEOG baþarýsýný açýkladý. ÖGEM den TEOG baþarýsý aþarýlý bir eðitim Bdönemini geride býrakan Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi (ÖGEM), 2014 TEOG sýnavýnda 494,410 puan alarak Kadýköy Fen Lisesi ni kazanan 8. sýnýf öðrencisi Abdullah Veli Uçar la da büyük bir baþarýya daha imza attý. Öðrencileri Abdullah Veli Uçar ý baþarýsýndan dolayý tebrik eden Merkez Müdürü Ümmügül Akseki, baþarýyý yakalamak isteyen herkesi ÖGEM e davet etti öðretim yýlý kayýtlarýnýn devam ettiðini belirten Akseki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerinin kontenjanlý sýnýflarda eðitim hizmeti alabileceklerini söyledi. Matematik- Ýngilizce kamplarý devam ÖGEM tarafýndan düzenlenen geleneksel 'Matematik ve Ýngilizce Kampý' nýn 1 Eylül Pazartesi günü baþlayacaðýný hatýrlatan Merkez Müdürü Ümmügül Akseki, Ümmügül Akseki Uzman öðretmenlerle yapacaðýmýz çalýþmalarýmýzla Matematik ve Ýngilizce derslerinde farkýndalýk oluþturmak istiyoruz. Ýlköðretim 2, 3, 4,5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik olarak organize ettiðimiz Matematik ve Ýngilizce Kampýna ilgi yüksek. dedi. Kampýn 12 Eylül Cuma gününe kadar devam edeceðini kaydeden Akseki, Matematik ve Ýngilizce dersleri öðrencilerin ileriki öðrenim hayatýnda baþarýlý olabilmeleri için en önemli dersler arasýnda yer almaktadýr. Bunun için öðrencilerimizde özellikle Matematik ve Ýngilizce derslerini sevdirmeyi istiyoruz. Ýnþaat sektöründe istihdam azaldý Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat çalýþýlan saat endeksi 2014 yýlý II. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre %3,8 oranýnda azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat çalýþýlan saat endeksi ise, bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %11,6 oranýnda azaldý. Ýnþaat sektöründe brüt ücret-maaþ %0,6 azaldý Abdullah Veli Uçar ÖGEM olarak düzenlediðimiz Matematik ve Ýngilizce Kampý ile çeþitli sýnýf seviyelerinde öðrencilerimizin zorlanabileceði konularý seçerek kamp boyunca bu konular üzerinde yoðunlaþýyoruz. Böylece öðrenciler eksikliklerini görüyor ve gidermiþ oluyor. Bir nevi tekrar çalýþmasý yapýyoruz. Yeni konular içinde saðlam bir temel oluþturuyoruz. Ýlkokul 2, 3, 4. sýnýflar için 8-12 Eylül ve ortaokul 5, 6, 7, 8. sýnýflar için 1-5 Eylül tarihleri arasýnda düzenlenecek Matematik ve Ýngilizce Kampýna tüm öðrencileri bekliyoruz. diye konuþtu Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat brüt ücret-maaþ endeksi 2014 yýlý II. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre %0,6 oranýnda azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat brüt ücret-maaþ endeksi ise, bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre %3,0 oranýnda arttý. Haber Merkezi 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun (BASIN:10000) Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Tahsin ÞAHÝN (Ç.HAK:2521) Tel: Tel: Fax: Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum

15 (Ç.HAK:2517) (Ç.HAK:2519) 30 Aðustos baðýmsýzlýk düþüncesinin ölümsüz anýtý orum Ticaret ve ÇSanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Zafer Bayramý nýn 92. yýldönümünü kutladýlar. Baþaranhýcal ve Karadaþ mesajlarýnda; Tarih sahnesinde görüldüðü andan itibaren baðýmsýzlýðý ile tüm dünyaya örnek olmuþ Türk ulusunun, vatanýnýn iþgal edildiði bir dönemde bu güçlere karþý verdiði onurlu mücadeleyi zafer ile taçlandýrýþýnýn 92. yýl dönümünü kutlamanýn coþkusunu yaþýyoruz. Türk ulusunun baðýmsýzlýk düþüncesinin ölümsüz bir anýtý olan bu zafer, Türk ulusunun kudret ve kahramanlýðýnýn bir göstergesi olmakla kalmamýþ birlik ve 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun Bersa OTOMOTÝV ORJÝNAL YEDEK PARÇALARI Ali Rýza KIRIÞ Tel: Fax: Cep: Aþaðý Sanayi Çarþýsý 4. Sk. No: 27 ÇORUM 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz Kutlu Olsun ÜNAL YEM Sarýaslan Ailesi Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Zafer Bayramý nýn 92. yýldönümünü kutladýlar. beraberliðimizin ne kadar büyük ve sarsýlmaz olduðunu da ortaya koymuþtur. Türk ulusu, 30 YDS giriþ yeri ve belgeleri yayýnda Aðustos Büyük Zaferi ile insanlýða, insanca yaþamanýn ancak özgür, baðýmsýz ve egemen bir ulus olmakla gerçekleþebileceðinin en güzel örneðini verirken, bu uðurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazýr olduðunu da göstermiþtir. Her yýl olduðu gibi bu yýl da büyük bir coþkuyla kutlayacaðýmýz 30 Aðustos Zafer Bayramý münasebetiyle baþta Baþkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm þehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiþ gazilerimizi bir kez daha rahmetle anýyor, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak halkýmýzýn bayramýný en içten duygularýmýzla kutluyoruz. dediler. Zaferlerin en büyüðü Gülesin Aðbal Demirer tatürkçü Düþünce ADerneði (ADD) Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, 30 Aðustos Zafer Bayramý nýn 92. yýldönümünü kutladý. Demirer, yayýmladýðý kutlama mesajýnda, Türk Kurtuluþ Savaþý'nýn en önemli muharebelerinden biri 30 Aðustos 1922'de kazanýlmýþtý. Böylece yurt topraklarý iþgalcilerden temizlenmiþ, yýkýlan Osmanlý yerine modern bir devletin kurulmasý için uygun koþullar yaratýlmýþtý. Ýzlenen tavizkar politikalar yüzünden bölücülerin Atatürk büstlerine saldýrma cesaretini gösterebildiði günleri yaþýyoruz. Yoksul Anadolu halkýnýn kültürel ve ekonomik alanda yarattýðý Cumhuriyet deðerleri her alanda "resterasyona" tabii tutulmaktadýr. Cumhuriyet'i kuran Atatürk, Türk Kurtuluþ Savaþý baþarýldýktan sonra; Asýl savaþ þimdi baþlýyor, yokluk ve cehaletle savaþ. diyerek Cumhuriyet'in temel iki hedefini iþaret etmiþti. Geldiðimiz noktada deðerbilir Türk ulusunun baðýmsýzlýðýna, özgürlüðüne, ülkesine sahip çýkma gücünün varlýðýna olan inancýmýzla; bu topraklarda baðýmsýz bir ülkenin onurlu bireyleri olarak yaþayabilmemizi borçlu olduðumuz baþta Baþkomutan ve Kurtuluþ Savaþý þehitleri, gazileri olmak üzere bu topraklar için özveriyle savaþmýþ tüm þehit ve gazilerimizi saygý, minnet ve þükranla anýyoruz. 30 Aðustos Zaferi'nin 92. yýlýnda ülkemize ve ulusumuza kutlu olmasýný diliyoruz. ifadelerine yer verdi. Türk milletinin en büyük zaferi üm Saðlýk-Sen Genel TBaþkaný Okay Erözgün, Büyük zaferin en önemli yaný hiç þüphesiz ki, bu milletin azim ve iradesinin þartlar ne olursa olsun, varlýðý ve birliði söz konusu olduðunda adeta çelikleþtiðini göstermesidir. dedi. 30 Aðustos Zafer Bayramý nýn 92. yýlýný onur ve gururla kutladýðýmýzý hatýrlatan Erözgün, mesajýnda þöyle dedi; 30 Aðustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vataný ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve baðýmsýz Uður Demirer yaþamasý yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir taraftan üniter yapýsýný korurken, diðer tarafta demokratikleþme sürecini tamamlayarak, bölgesel bir güç merkezi olmayý baþaracaktýr. Gerektiðinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüðünün teminatý olan ordumuz, bölgesel çýkarlarýmýz için de her türlü görevi yapmaya hazýrdýr. Bu konuda hiçbir þüphemiz yoktur. Böylesine anlamlý bir gün dolayýsýyla; þanlý ordumuzun her kademesinde bir üst rütbeye terfi eden subay ve astsubaylarýmýza yeni görevlerinde üstün baþarýlar diliyorum. Büyük ve kutlu zaferin yýldönümünde, bir kez daha yüce milletimizi ve onun baðrýndan çýkmýþ kahraman ordumuzu kutluyor; baþta büyük zaferin Baþkumandaný Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, þehitlerimizi rahmet, þükran ve minnetle anýyorum. Bu uðurda canýný ortaya koyan gazilerimizi de minnet ve þükranla selamlýyorum. SYM'nin 7 Eylül'de gerçek- YDS sýnavý giriþ Öleþtireceði yerleri öðrenmek ve giriþ belgeleri için YDS sýnav yerleri sorgulama sayfasý yayýnda. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan 7 Eylül'de yapýlacak olan Sonbahar dönemi YDS (Yabancý Dil Seviye Tespit Sýnavý) için sýnav giriþ yerleri ve sýnav giriþ belgeleri dün yayýnlandý. Sýnava girecek öðrenciler YDS sýnavý giriþ yerlerini ÖSYM'nin Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden sorgulayabilecekler. YDS sýnavý için giriþ yeri ve belgelerini sorgulamak isteyen adaylar TC Kimlik No ve ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi þifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden giriþ yaparak sorgulayabilirler. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 7 Eylül'de yapýlacak YDS'ye baþvuran adaylarýn, sýnava girecekleri bina ve salonlara atanma iþlemleri tamamlandý. Adaylara Sýnava Giriþ Belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sýnava girecekleri yer bilgisini gösteren giriþ belgesini, T.C. kimlik numaralarý ve aday þifreleriyle dünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinilebiliyor. Belgenin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile adayýn fotoðrafý bulunacak. Belge üzerinde adayýn fotoðrafýnýn bulunmasý zorunlu olacak. Adaylarýn, yazýcýdan dökümünü edinirken belgede fotoðraflarýnýn görünür olmasýna özen göstermesi, belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çýktýlarýný sýnav günü yanlarýnda bulundurmasý, belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediði bilgiler dýþýnda herhangi bir yazý, resim, iþaretin bulunmamasý gerekiyor. (Ç.HAK:2512) Okay Erözgün orum'da meydana gelen trafik Çkazasýnda 3'ü çocuk toplam 6 kiþi yaralandý. Kaza dün akþam saatlerinde meydana geldi. Çorum- Ankara Karayolunun 25'inci kilometresinde 27 yaþýndaki Necla Turan yönetimindeki 19 TN 768 plakalý otomobil, yol kenarýndaki bariyerlere çarparak takla attý. Kazada sürücü orum'da içinde 3 kiþinin Çbulunduðu hareket halindeki otomobilde yangýn çýktý. Sürücü tarafýndan yolun saðýna çekilen otomobil, yangýn sonucu kullanýlamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadý. Ankara'dan Tokat'a giden 42 yaþýndaki Yýlmaz Turan yönetimindeki 60 KP560 plakalý otomobilin motor kýsmýndan Çorum þehir merkezi giriþinde duman çýkmaya baþladý. Durumu fark eden Turan, hemen otomobilini saða çekerek, araçtaki eþi ve çocuðunu uzaklaþtýrdý. Turan ardýndan ilk problem yok çözüm var CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS Çorum'da meydana gelen trafik kazasýnda 3'ü çocuk toplam 6 kiþi yaralandý. Araç takla attý, 6 kiþi yaralandý Otomobil hareket halinde alev aldý Büyük Zafer in 92. yýldömünü kutlar, Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýný bir kez daha saygýyla, þükranla anarýz. Bu vesileyle Türk Silahlý Kuvvetlerimizin tüm mensuplarýna minnet duygularýmýzý sunarýz. Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili Necla Turan ile birlikte araçta bulunan Fazlý Yýlmaz (54), Katibe Yýlmaz (54), Afranur Turan (1), Hüseyin Kaan Turan (7) ile Furkan Turan (2), çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaralýlar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.(dha) Sürücü tarafýndan yolun saðýna çekilen otomobil, yanarak kullanýlamaz hale geldi. illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), M31 bin 100 öðretmenin özür grubu atamasýný yaptý. Bakanlýktan alýnan bilgiye göre, eðitim kurumlarýnda görev yapan öðretmenlerin il içi ve iller arasýnda özür durumuna baðlý yer deðiþtirme baþvuru ve tercihleri Aðustos'ta alýndý. Ýl içinde 21 bin 858, iller müdahaleyi yangýn söndürme tüpüyle kendisi yaptý. Ancak yangýný söndüremedi. Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýný söndürdü. Yangýnýn nasýl baþladýðýný anlamadýðýný belirten Yýlmaz Turan, "Seyir halindeyken bir anda motor kýsmýndan dumanlar yükselmeye baþladý. Bunun üzerine aracý yol kenarýna çektim. Eþim ve çocuðumu indirdikten sonra yangýn tüpüyle söndürmeye çalýþtým. Ama baþarýlý olamadým" diye konuþtu. Yangýndan sonra otomobil kullanýlmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. DHA Atama bekleyen öðretmenlere müjde arasýnda 24 bin 587 olmak üzere 46 bin 445 öðretmen baþvuruda bulundu. Bugün yapýlan atamalarlarla, il içinde 6 bin 513, iller arasýnda 24 bin 587 olmak üzere 31 bin 100 öðretmenin yer deðiþtirme iþlemi gerçekleþtirildi. Atama sonuçlarý, Bakanlýðýnýn internet sitesinde yayýmlandý.(aa) ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI

16 16 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS 2014 Sungurlu AK Parti Ýlçe Teþkilatý, Erdoðan ve Davutoðlu için havai fiþek gösterisi yaptý. Havai fiþeklerle kutladýlar ungurlu AK Parti Ýlçe STeþkilatý, Erdoðan ve Davutoðlu için havai fiþek gösterisi yaptý. Recep Tayyip Erdoðan ýn Cumhurbaþkaný seçilmesi ve AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu onuruna düzenlenen gösteride 101 adet havai fiþek atýldý. Atatürk Meydaný nda gerçekleþtirilen gösteride Erdoðan ve Davutoðlu nun yeni görevlerinin Türk milletine hayýrlý olmasý dilendi. Atatürk Meydaný nda gerçekleþtirilen gösteride Erdoðan ve Davutoðlu nun yeni görevlerinin Türk milletine hayýrlý olmasý dilendi. T.C. ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/72 TLMT. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2166 Ada No, 7 Parsel No, ULUKA- VAK MAH. Mahalle/Mevkii, 10 Baðýmsýz Bölüm Satýþa konu yer; Ulukavak Mah. Çiftlik Cad. No: l 0 / A Çorum imar adresinde olup, Zemin kat + 4 normal kat olmak üzere toplam 5 katlý, ayrýk nizamda betonörme karkas olarak 2008 yýlýnda inþaa edilmiþ kaloriferli binanýn zemin katýnda bulunmaktadýr. Giriþi Çiftlik Caddesinden saðlanan taþýnmaz,halihazýrda yem deposu olarak kullanýlmakta, 11 ve 12 numaralý baðýmsýz bölümlerle fiilen birleþtirilmiþtir. Güney ve doðuya cepheli konumda olan, 2 oda, antre ve mutfak gibi mahallere sahip, 50 m2 alanýndaki iþyerinin, dýþ cepheleri seramik, zemini ise seramik ve ahþap laminant parke kaplý, tavaný tas yünü asma tavan, duvarlarý seten alçý sývalý, ýsýnmasý kaloriferle ( doðalgazkombi) ile saðlanan taþýnmazýn kapý ve camekanlar demir doðramadýr, Kat irtifaký projesine göre tuvaleti de mevcut olan iþyerinin elektrik, su, ve kanalizasyon baðlantýsý mevcuttur.il numaralý iþyeriyle olan ortak duvarý tekrar yapýldýðý taktirde müstakil iþyeri haline gelebilecektir. Adresi : Ulukavak Mahallesi,Çiftlik Caddesi No: l0/ A Merkez / ÇORUM Yüzölçümü : 50 m2 Arsa Payý : TAM imar Durumu : Ayrýk nizam 5 katlý konut alanýndadýr. Kýymeti : ,00 TL KDV Ör aný : %18 Kaydmdaki Þerhler : Dosyasýnda mevcuttur. 1.Satýþ Günü : 04/11/2014 günü 14:00-14:10 arasý 2.Satýþ Günü : 04/12/2014 günü 14:00-14:10 arasý SatýþYeri : ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2166 Ada No, 7 Parsel No, ULUKA- VAK MAH. Mahalle/Mevkii, 11 Baðýmsýz Bölüm Satýþa konu yer; Ulukavak Mah. Sanlýk 9. Sok. No: 12 / B Çorum imar adresinde olup, Zemin kat + 4 normal kat olmak üzere toplam 5 katlý, ayrýk nizamda betonörme karkas olarak 2008 yýlýnda insaa edilmiþ kaloriferli binanýn zemin katýnda bulunmaktadýr. Giriþi Sarýlýk 9. Sokak'tan saðlanan taþýnmaz, halihazýrda yem deposu olarak kullanýlmakta, 10 ve 12 numaralý baðýmsýz bölümlerle fiilen birleþtirilmiþtir. Doðuya cepheli konumda olan, 37 m2 alanýndaki iþyerinin, dýþ cephesi ve zemini seramik kaplýdýr, Tavan ve duvarlarý seten alçý sývalý "ýsýnmasý soba ile saðlanan taþýnmazýn kapý ve camekanlarý demir doðramadýr, Kat irtifaký projesine göre tuvaletide mevcut olan iþyerinin elektrik, su, ve kanalizasyon baðlantýsý mevcuttur, 10 ve 12 numaralý iþyerleriyle olan ortak duvarlarý tekrar yapýldýðý taktirde müstakil iþyeri haline gelebilecektir. Adresi : Ulukavak Mah. Sarýlýk 9. Sok. No: 12 / B Çorum Yüzölçümü : 37 m2 Arsa Payý : TAM imar Durumu : Ayrýk nizam 5 katlý konut alanýndadýr. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýnda mevcuttur. 1.Satýþ Günü : 04/11/2014 günü 14:20-14:30 arasý 2.Satýþ Günü : 04/12/2014 günü 14:20-14:30 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU 3 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2166 Ada No, 7 Parsel No, ULUKA- VAK MAH. Mahalle/Mevkii, 12 Baðýmsýz Bölüm Satýþa konu yer; Ulukavak Resmi Ýlanlar: de CeBIT Biliþim de Çorum u temsil edecek S ungurlu Gündem Gazetesi, Ce- BIT Biliþim Eurosia Fuarý na katýlacak. Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM), Eylül 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul da gerçekleþtirilecek olan Türkiye nin en büyük fuar organizasyonlarýndan biri olan CeBIT Biliþim Eurosia Fuarý na katýlýyor. Yerel basýnýn kendi çalýþmalarýný ve ayný zamanda bölgesini tanýtma imkâný bulacaðý fuarda, baþvuruda bulunan yerel medya kuruluþlarý arasýndan kura sonucu belirlenen 40 yerel medyanýn stant açmasý öngörülüyor. Ýstanbul Fuar Merkezi nde 4 gün sürecek fuara günde 10 yerel medyanýn katýlmasý planlanýyor. Yerel medyayý çeþitli organizasyonlarla kamuoyu ile buluþturan ve çalýþmalarýnda basýna destek saðlamayý hedefleyen BYEGM nin, bu fuar sayesinde yerel medyanýn birbirleri ile iþbirliði diyaloglarýnýn geliþtirilmesi ve çalýþmalarýnýn kamuoyuna sunulmasý hedefleniyor. Çorum u, Sungurlu Gündem Gazetesi temsil edecek Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü nün yerel medyaya destek olmak amacýyla 40 yerel gazetenin ücretsiz stant açma imkaný saðlayacaðý fuara, Çorum dan baþvuran Sungurlu Gündem Gazetesi, çekilen kurada fuara katýlmaya hak kazandý. Türkiye genelinde faaliyet gösteren yerel gazeteler arasýnda çekilen kurada ilk 40 a giren Sungurlu Gündem, fuarýn ilk günü stant açacak. Her yýl Ýstanbul Fuar Merkezinde 93 ülkeden 130 bin ziyaretçinin katýlýmý ile gerçekleþen Türkiye nin en büyük fuar organizasyonlarýndan biri olan CeBIT Biliþim Eurosia Fuarý na Sungurlu Gündem Gazetesinden Genel Yayýn Yönetmeni Özer Özsaray ve Yazý Ýþleri Müdürü Recep Þeyhoðlu katýlacak. Sungurlu ve Çorum'un tanýtýmýný yapacaðýz Sungurlu Gündem Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Recep Þeyhoðlu, CeBIT Biliþim Eurosia Fuarý na katýlmanýn kendileri için çok büyük bir öneme sahip olduðunu belirterek, fuarda gazetenin yaný sýra Sungurlu ve Çorum un tanýtýmýný da yapacaklarýný söyledi. Çekilen kurada fuarýn ilk günü stant açma imkaný bulacaklarýný kaydeden Þeyhoðlu, sonuna kadar Ýstanbul da kalarak fuarý takip edeceklerini vurguladý. Gazete olarak daima yeniliklere açýk olduklarýný anlatan Þeyhoðlu, çeþitli fuar, konferans ve toplantýlara katýldýklarýný, gazeteyi geliþtirmek için devamlý araþtýrma içinde olduklarýný bildirdi. (Haber Merkezi) Sungurlu Gündem Gazetesi, CeBIT Biliþim Eurosia Fuarý na katýlacak. Mah. Sarýlýk 9. Sok. No: 12 /A Çorum imar adresinde olup, Zemin kat + 4 normal kat olmak üzere toplam 5 katlý, ayrýk nizamda betonörme karkas olarak 2008 yýlýnda insaa edilmiþ kaloriferli binanýn zemin katýnda bulunmaktadýr. Giriþi Sanlýk 9. Sokak'tan saðlanan taþýnmaz, halihazýrda yem deposu olarak kullanýlmakta, 10 ve 11 numaralý baðýmsýz bölümlerle fiilen birleþtirilmiþtir. Doðuya cepheli konumda olan, 56 m2 alanýndaki iþyerinin, dýþ cephesi ve zemini seramik kaplýdýr, Tavan ve duvarlarý saten alçý sývalý "ýsýnmasý soba ile saðlanan taþýnmazýn kapý ve camekanlarý demir doðramadýr, Kat irtifaký projesine göre tuvaletide mevcut olan iþyerinin elektrik, su, ve kanalizasyon baðlantýsý mevcuttur.il numaralý iþyerleriyle olan ortak duvarlarý tekrar yapýldýðý taktirde müstakil iþyeri haline gelebilecektir. Adresi : Ulukavak Mah. Sanlýk 9. Sok. No: 12 / A Çorum Yüzölçümü : 56 m2 Arsa Payý : TAM imar Durumu : Ayrýk nizam 5 katlý konut alanýndadýr. Kýymeti : ,00 TL KDV Oram : %18 Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýnda mevcuttur. 1.Satýþ Günü : 04/11/2014 günü 14:40-14:50 arasý 2.Satýþ Günü : 04/12/2014 günü 14:40-14:50 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU Satýþ þartlarý : 1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarým özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/72 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.28/08/2014 (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. (Basýn: 868) Aile Çiftçiliði Yýlý Bölge Çalýþtayý 1-2 Eylül tarihlerinde Hititler in baþkenti Çorum da gerçekleþtirilecek. Aile Çiftçiliði Bölge Çalýþtayý Çorum da yapýlacak 014 Uluslararasý Aile Çiftçiliði Yýlý Bölge Çalýþtayý 21-2 Eylül tarihlerinde Hititler in baþkenti Çorum da gerçekleþtirilecek. Çalýþtaya bölge iller Ankara, Bolu, Çankýrý, Çorum, Amasya, Eskiþehir, Kýrýkkale, Kýrþehir ve Yozgat illerinden katýlým olacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker in Onursal Baþkan olacaðý çalýþtayýn Bilim Kurulu Baþkaný Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Düzenleme Kurulu Baþkanlýðýný Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ üstlenecek. Anitta Otel de düzenlenecek Çalýþtayda bölgesel örgütlenme, finansal destekler, pazarlama, ürün, deðerlendirme, deðer zincir, kadýn iþgücü, çocuk iþçiliði, kayýt altýna alma, eðitim-yayým ve danýþmanlýk hizmetleri konularý ele alýnacak. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nden Çalýþtaya iliþkin yapýlan bilgilendirmede þu hususlara deðinildi: Yýlýn temel amacý, açlýk ve yoksullukla mücadele ve doðal kaynaklarýn korunmasý açýsýndan aile çiftçiliðinin öneminin vurgulanmasýdýr. Dünyanýn dikkatini çiftçi ailelerine ve küçük ölçekli çiftçiliðe çekmek, açlýðýn ve yoksulluðun ortadan kaldýrýlmasý konusunda giriþimlerin küçük ölçekten baþlamasý gerekliliði ile gýda güvenliði ve beslenmenin saðlanmasý, geçim kaynaklarýnýn iyileþtirilmesi, doðal kaynak ve çevre yönetimi açýsýndan etkinliðin saðlanmasý hedeflenmektedir. Bunun yaný sýra, küçük aile iþletmeciliðinin sürdürülebilirliðinin ve kýrsal kalkýnmanýn etkin bir parçasý olmasýnýn saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Aile Çiftçiliði; aile tarafýndan tarým ile baðlantýlý olarak gerçekleþtirilen faaliyetlerin tamamý aile çiftçiliði olarak tanýmlanýr. Aile çiftçiliði, aile-temelli tüm tarýmsal faaliyetleri kapsar ve kýrsal kalkýnmanýn birçok alaný ile baðlantýlýdýr. Bir aile tarafýndan yönetilen ve gerçekleþtirilen, çoðunlukla kadýn ve erkekler dahil, ailesel iþgücüne dayalý tarým, ormancýlýk, balýkçýlýk, meracýlýk ve su ürünlerine yönelik üretim faaliyetlerini kapsamaktadýr. Aile çiftçiliði hem geliþen, hem de geliþmekte olan ülkelerde gýda üretimi sektöründe tarýmýn en etkin birimlerinden biridir. Aile çiftçiliði, sosyo-ekonomik, çevresel ve kültürel bakýmdan ülkeler açýsýndan stratejik öneme sahiptir. Özellikle aile çiftçiliðinin yoðun olduðu ülkelerde tarým politikalarýnýn hedef kitlesi sadece aile iþletmeleri olabilmektedir. Hem kalkýnmakta olan hem de kalkýnmýþ ülkelerde aile çiftçiliði gýda üretimi alanýnda en yaygýn olarak görülen yapýyý oluþturmaktadýr. Neden Aile Çiftçiliði? Aile çiftçileri ve küçük çiftçiler küresel gýda güvenliði açýsýndan önemli bir yere sahiptir. Aile çiftçiliði; geleneksel gýda ürünlerinin korunmasýna yardýmcý olan, dengeli beslenme için imkan saðlayan, küresel tarýmsal biyoçeþitliliðin korunmasýna katkýda bulunan, kaynaklarýn sürdürülebilir þekilde kullanýlmasýna yardýmcý olan bir yapý olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu nedenlerden dolayý, aile çiftçiliði, sosyal politikalarla desteklendiði durumda yerel ekonomilerin canlanmasý için de bir fýrsat olarak ortaya çýkmaktadýr. Boyun eðmeyen bir milletin dik duruþu orum Eczacý Odasý Baþkaný ÇEcz. Süleyman Koca, Zafer Bayramý nedeniyle mesaj yayýmladý. Mesajýnda 30 Aðustos u tanýmlayan Koca, þunlarý kaydetti; 30 Aðustos; boyun eðmeyen bir milletin dik duruþudur. 30 Aðustos; omuz omuza mücadele eden bu milletin eseridir. 30 Süleyman Koca Aðustos; ya istiklal ya ölüm sevdasýdýr. 30 Aðustos; özgürce yaþayabilmek için þerefle ölümün sonucudur. 30 Aðustos; vatan uðruna can veren þehitlerimizin hediyesidir. 30 Aðustos; yurdumuzdan ezeli düþmanlarýmýzýn ebedi kovulduðu gündür. 30 Aðustos; þanlý bayraðýmýzýn sonsuza kadar hür olarak dalgalanmasý için, göndere çekildiði gündür. 30 Aðustos; þehitlerimizin kanlarýyla yazdýklarý destanýn adýdýr. 30 Aðustos; bu millete esaret zinciri vurmak isteyenlerin dize getirildiði gündür. Bu anlamlý günde bu vataný bizlere hediye eden ecdadýmýza þükranlarýmý sunar, tüm milletimin 30 Aðustos zafer bayramýný kutlarým.

17 Anadolu Bilgeliði Çorum da Murat Çetin Drama Lideri ve Eðitim Danýþmaný Zafer Þarlayan ile Psikolojik Danýþman Mustafa Ýþlek tarafýndan kaleme alýnan 'Anadolu Bilgeliði Iþýðýnda Çözüm Odaklý Çorum da Aspir ekimi Y ozgat ta sözleþmeli olarak aspir ekimi yapan çiftçiler ürünlerini ilgili firmaya teslim etmeye baþladý. Yozgat ta çiftçilerle sözleþmeli olarak aspir ekimi yapan Deha Bitkisel Atýk Yað Toplama Geri Kazaným Biodizel Üretimi Sanayi Þirketi hasat sonra aspir alýmlarýna baþladý. Deha Biodizel Genel Müdür Yardýmcýsý Bülent Rýfat Doruk, Ýç Anadolu Bölgesinde baþta Yozgat olmak üzere Kýrþehir, Nevþehir, Çorum, Amasya ve Sivas ta çiftçilerle alým garantili sözleþmeli aspir ekimi yaptýklarýný belirterek, Aspir hasadý baþladý, çiftçilerimiz ürünlerini il merkezi ve ilçelerde oluþturduðumuz alým merkezlerine teslim etmeye baþladý dedi. Aspir bitkisinin çiftçiye ikinci bir ürün olarak sunulduðunu ifade eden Doruk, Ýç Anadolu da çiftçimiz genelde tarlasýný nadasa býrakýp bir yýl boþ 3 EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý 4 adet park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma yönlendirme ile veri Koçluk' kitabý Hayat Yayýnlarýnda düzenlenen imza töreni ile okuyucusu ile buluþmaya hazýrlanýyor. Hayat Yayýn grubunun Ýstanbul Eyüp'teki ofisinde yapýlan imza tö- geçiriyordu. Aspir bitkisi ile çiftçi tarlasýný nadasa býrakmadan bir ikinci ürününü almýþ oluyor. Bu da hem çiftçimize hem de ülke ekonomisine büyük katký saðlamaktadýr diye konuþtu. Ülkemizin petrolden sonra en çok döviz ödeyerek ithal ettiði kalemlerin baþýnda yaðlýk tohumlar ve ham yað geldiðini vurgulayan Doruk, Türkiye'nin ham yað ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de iþletim ve otomasyon hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: EYLÜL Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý merkez Cemalettin Erdoðmuþ Lojmaný ile Uðurludað Ýlçe Jandarma Komutanlýðý J. Uzm. Erb. Mustafa Yýldýz Lojman binalarý mantolama yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 KY874 plakalý, 1999 model Fiat marka, Doðan 1.6 tipli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14.30* EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Gülabibey Mah. Tüpcüler sitesinde bulunan 3 adet taþýnmazýn muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TC 448 plakalý 2006 model Renault marka master van tipli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: reninde konuþan Hayat Yayýnlarý Yönetim Kurulu baþkaný Hayati Bayrak yaklaþýk on yýllýk bir çalýþmaya ve Anadolu bilgeliði ile yüzyýllara dayanan bir kitabý yayýnlamanýn mutluluðu içerisinde 'Anadolu Bilgeliði Iþýðýnda Çözüm Odaklý Koçluk' kitabý Hayat Yayýnlarýnda düzenlenen imza töreni ile okuyucusu ile buluþmaya hazýrlanýyor. açýðýný gidermek, ülkemizden dýþa giden dövizin önüne geçmek ve özellikle de dövize ödenen paranýn ülkemiz üreticilerinin cebinde kalmasýný saðlamak için yaðlýk tohumlara ve aspir ekimine büyük ihtiyaç vardýr.gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yaðlý tohumlarýn özellikle aspirin yaygýnlaþtýrýlmasý için gayret gösteriyor ve aspirin kilosuna 45 kuþ destek verirken, sözleþmeli Çorum da aspir ekimi yapýlýyor. 12 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 ES 421 plakalý 2011 model Peugeot marka Auto tipli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Adnan Menderes Parký yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 63 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi olduklarýný belirterek, "Bu kitap Kiþisel geliþimde Anadolu söylemini, felsefesini, düþüncesini kýsacasý kendi deðerlerimizi anlayarak hareket etmenin örneklerinden olacaktýr" dedi. Ýmza töreninde konuþan Þarlayan; Kitap hayattýr sloganý ile yola çýkan Hayat Yayýnlarý ile çalýþmaktan dolayý çok mutlu olduklarýný dile getirerek, Çözüm odaklý yaklaþýmda Anadolu bilgeliðini vurgulamaya çalýþtýðýmýz kitap içerisinde, herkes için bir çözüm var ve eðitimlerle tüm Türkiye'ye yayýlacak. Ýstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Samsun, Kars, Çorum, Aðrý, Mardin, Kayseri, Rize çalýþmalarýn yapýlacaðý ilk iller olacak" dedi. ekimlerde ise dekar baþýna 10 TLdestek saðlýyor þeklinde konuþtu. Deha Tarým olarak sözleþmeli aspir ekimi ile birlikte önümüzdeki yýl tarla kiralama yöntemiyle de ekim yapmayý hedeflediklerini vurgulayan Doruk, Tarla kiralama yöntemiyle aspir ekimi yaptýðýmýzda çiftçimizin masrafý tamamen ortadan kalkmýþ olacak dedi.(ýha) Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: (Ç.HAK:2487) CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS REZERVASYON ELEMANI Geliþmekte olan iþlerimiz için çalýþma arkadaþý arýyoruz. Genel nitelikler: Tercihen Turizm acentalarýnda en az bir yýl tecrübeli Yurtiçi ve yurtdýþý uçuþ bileti ve otel rezervasyonlarýnda deneyimli Diksiyonu düzgün Kolay iletiþim kurabilen Hýzlý düþünüp çabuk karar alabilen MS office programlarýný kullanabilen, raporlama yapabilen Tercihen Ýngilizce bilen Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ Ýþ tanýmý: Fatih Özbay'ýn sahibi olduðu Fatih Erkek Kuaförü hizmete girdi. Fatih Erkek Kuaförü açýldý atih Özbay'ýn sahibi olduðu Fatih Erkek Kuaförü hiz- girdi. Fmete Kunduzhan Mahallesi Hürriyet 4. Sokak No: 9 adresinde açýlýþý gerçekleþtirilen Fatih Erkek Kuaförü'nün açýlýþýna Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse'nin yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ kurdelesini Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse'nin kestiði iþyerinin açýlýþýnýn ardýndan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. (Haber Merkezi) Yurtiçi ve yurtdýþý uçuþlarýmýz için en uygun bilet rezervasyonu,satýnalma ve deðiþikliklerin yapýlmasý Yurtiçi ve yurtdýþý en uygun otel rezervasyonlarýnýn yapýlmasý Anlaþmalý seyahat acentalarý ile iliþkilerin yürütülmesi ve vize iþlemleri Yeni Seyahat Acentalarý araþtýrýlmasýnýn yapýlmasý Hava alaný transfer programlarýnýn yapýlmasý Resimli özgeçmiþlerin adresine gönderilmesi gerekmektedir.

18 18 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS 2014 Bugün Merzifonspor ile ikinci hazýrlýk maçýnda karþýlaþacak olan Merzifonspor Çatak ta toplu halde Ulukavakspor bugün Merzifonspor önünde BAL temsilcimiz Ulukavakspor lig öncesi ikinci hazýrlýk maçýnda geçen hafta deplasmanda karþýlaþtýðý Merzifonspor ile bugün saat da 1 nolu sentetik çim sahada karþýlaþacak. ýkýntýlý bir sürecin ardýndan yeni sezon hazýrlýklarýna Sbaþlayan Ulukavakspor yeni sezon öncesinde ikinci hazýrlýk maçýnda bugün saat da Merzifonspor ile karþýlaþacak. Geçtiðimiz hafta sonu Merzifon da oynadýðý maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan Ulukavakspor, bugün saat da 1 nolu sentetik çim sahada Merzifonspor ile bu maçýn rövanþýný yapacak. Ulukavakspor antrenörü Yusuf Aydemir, deneme sürecinde sona geldiklerini bugün oynayacaklarý Merzifonspor maçýnda lig kadrosunu büyük oranda þekillendirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Önerilen isimleri görmek amacýyla çalýþmalara aldýklarýný belirten Aydemir, Önümüzdeki 15 günlük bir süre kaldý. Bu sürede takým iskeletini oluþturarak olabileceðimiz en iyi duruma gelmek amacýndayýz dedi. ugün Çorum Belediyespor ile karþý- olan Kayseri Þekerspor, ye- Blaþacak ni sezon hazýrlýklarýný aralýksýz bir þekilde sürdürüyor. Yeþil-Beyazlý takým çalýþmalardan arta kalan günleri hazýrlýk maçlarý ile deðerlendiriyor. Kayseri Þekerspor, Deplasmanlý Bölgesel Amatör Lig 6. Grup takýmlarýndan Hacýlar Erciyespor ile hazýrlýk maçýnda karþý karþýya geldi. Atatürk Spor Komleksi Yan Acýk Saha'da oynanan karþýlaþmada bütün oyuncularýna þans vermeye çalýþan Yeþil-Beyazlý takým ilk yarýda bulduðu goller ile sahadan 4-0 galip ayrýldý. Kayseri Þekerspor'u galibiyete taþýyan golleri Zahid Aydýn (2), Tugay Federasyon istedi ek Basýn Tribünü yapýldý r. Turhan Kýlýçcýoðlu DStadý na ek basýn tribünü yapýldý. Futbol Zafer Kupasý Masa Tenisi Turnuvasý Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör asa Tenisi Ýl Temsilciliði tarafýndan düzen- Zafer Kupasý turnuvasý yarýn baþla- Mlenen yacak. Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör geleneksel olarak her yýl düzenledikleri turnuvanýn bu yýl dört ayrý kategoride olacaðýný söyledi. Cumartesi ve pazar günleri Atatürk Spor Salonu nda saat da baþlayacak turnuvada 2003 ve daha küçük doðumlular küçüklerde, 2000 doðumlular yýldýzlarda, 1997 doðumlular gençler, daha büyükler ise veteranlar katagorisinde mücadele edecek, Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör, Zafer Kupasý turnuvasýnda lisansý olan sporcular ile birlikte, saðlýk raporu ilede isteyen tüm Çorumlularýn katýlabileceðini belirterek tüm Çorumlularý turnuvaya katýlmaya davet etti. Hoþgör, turnuvada bay-bayan kategorilerinde yapýlacaðýný ve dereceye giren sporculara madalya verileceðini söyledi. Bugün Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Kayseri Þekerspor Kayseri Þekerspor geleceðe yatýrým yaptý Komþu, ve Mustafa Serkan Güçlü kaydetti. Ortaya konulan iyi futbol Teknik Direktör Þener Akay'ý memnun etti. Öte yandan, Kayseri Þekerspor Genel menajeri Taþkýn Mert, maç sonunda yaptýðý açýklamada yeni sezon hazýrlýklarýnýn sonuna geldiklerini söyledi. Mert, ''Oldukça verimli bir çalýþma dönemi geçirdik. Transerde istediðimiz adýmlarý attýk. Tüm oyuncular ile 2-3 yýllýk sözleþmeler yaparak önümüzdeki yýllarýn takýmýný oluþturduk. Bu sezon hedefimiz ise 3. Lig 3. Grup'ta ilk 8 takým arasýnda yer almak. Son hazýrlýk maçýmýzý yarýn deplasmanda Çorum Belediyespor ile oynayacaðýz'' dedi. Federasyonu tarafýndansezon baþý sahalarýn incelenmesi sýrasýnda eksikler tesbit edilerek kulüplerden yerine getirilmesi isteniyor. Çorum da yapýlan incelemede belirlenen eksiklerden birisi olarak ek basýn tribünü l Hakem Komitesi bu- oynanacak üç özel Ýgün maçýn hakemlerini açýkladý. Ýl Hakem Komitesi nden yapýlan açýklamaya göre bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Þöhretler Karmasý arasýndaki maçta Ahmet Ecevit düdük çalacak. Yardýmcýlýklarýný ise Barýþ Karakuþ ve Doðan Akbaþ yapacak. Bu maçýn ardýndan saat da Çorum Belediyespor ile Kayseri Þekerspor takýmlarý arasýndaki özel maçta ise Ulusal hakem Celal Bayraklý düdük çalacak. Yardýmcýlýklarýný ise Bölgesel Yardýmcý hakemler Yüksel Basar ile Ahmet Ecevik yapacak. Bu maçta dördüncü hakem ise Bölgesel hakem Mehmet Ali Cýrýl. Saat da 1 nolu sahada Bölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ulukavakspor un Merzifonspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçýnda ise Osmancýk Belediyespor da yeni baþkan Hamza Karataþ Osmancýk Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Iþýk, dört branþta faaliyet gösterdiklerini kardeþ kulüpleri Osmancýkspor ün büyük hedeflerle yola çýktýðýný belirterek Kendilerine sporcu ve teknik ekip olarak destek verdik. Onlara çýktýklarý bu yolda baþarýlar diliyoruz dedi. smancýk Belediyespor un olaðanüstü kongresinde Oyeni yönetim belirlendi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ baþkanlýðýnda oluþan yönetim kurulunda Tayfur Karaaðaç, Kadir Eskiadam, Mustafa Iþýk, Ertan Derindere, Aytaç Baba ve Yasin Derindere. Yeni yönetimin oluþturulmasý ile görev daðýlýmý da gerçekleþtirildi. Baþkan yardýmcýlýðýna Tayfur Karaaðaç getirilirken, Saymanlýk görevine Kadir Eskiadam, Genel Kaptanlýða da Ertan Derindere atandý. Kulübün basýn sözcüsü ise Mustafa Iþýk oldu. Basýn sözcüsü Mustafa Iþýk kongre sonrasýnda yaptýðý açýklamada; Osmancýk Belediyespor ilçenin en köklü kurum takýmýdýr. Bu durum bizim sorumluluðumuzu daha da artýrmaktadýr. Sonuçta belediye kaynaðý, kamu kaynaðý demektir. Bu nedenle spora ayýracaðýmýz kaynaklarýn her kuruþunun doðru yere harcanmasýný gözetmek gibi vazgeçilmez bir görevimiz vardýr. Osmancýk Belediyespor þu anda 4 branþta spor faaliyetlerine devam etmektedir. Futbol, Güreþ, Kickboks ve Teakvando alanlarýnda lisanslý sporcularýmýz kazandýklarý baþarýlarla ilçemizin adýný duyurmaktadýrlar. Belediyespor yönetimi olarak, kulübümüze kendi geliriyle yapýlmasý isteði doðrultusunda yukarda bulunan basýn kulübelerine ilave olarak protokol bölümünün arkasýna ek bir basýn tribünü yapýldý. Gerek tribünden maçý izleyen yerel muhabirler gerekse konuk takýmlarla gelecek basýn mensuplarý bu Ulusal Yardýmcý hakem Gökhan Yumlu düdük çalacak. Yardýmcýlýklarýný ise Mahmut Selçok ve ürkiye Voleybol Fe- tarafýndan Tderasyonu "Uluslararasý, Uluslararasý Aday, Ulusal, Ulusal Aday Hakem ile Ulusal Gözlemci Semineri Bilgilendirme Toplantýsý" Tokat ta yapýldý. Tower Otel de 17 ilden 28 gözlemci ve 92 ulusal hakemin katýldýðý seminer öncesinde basýn toplantýsý yapýldý. Voleybol Federasyonu M.H.K Üyesi Ýbrahim Tarun, Türkiye Voleybol Federasyonu yýlý eðitim programý kapsamýnda uluslararasý aday, ulusal, ulusal aday hakem ile ulusal gözlemcilerin bir önceki sezon faaliyetlerinin deðerlendirilmesi, bilgilerinin pekiþtirilmesi arzu edilen seviyeye ulaþmasý amacýyla 7 bölgede hakem ve gözlemci semineri düzenleneceðini kaydetti. Bu seminerin ilkinin Tokat ta düzenlenmekte olduðuna dikkat çeken Tarun, 3 gün sürecek seminere Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüþhane, Kayseri, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon ve Yozgat illerinden toplam 28 gözlemci, 92 ulusal hakem arkadaþýmýz katýlacaktýr. Seminer sonucunda gözlemci ve hakem arkadaþlarýmýza video görüntülü sýnav ve Ali Yücel Spor bölümü kullanacaklar. Çorum Belediyespor Stad Sorumlusu Kemal Kan, Federasyon tarafýndan inceleme sonunda yapýlmasý istenen tüm eksiklerin giderildiðini ve Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu nun yeni Hazýrlýk maçlarý hakemleri açýklandý Ýl Hakem Komitesi bu yýl Ulusal hakem olan Celal Bayraklý yý bu göreve hazýrlýyor Emrah Okan yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Yunus Dursun. Osmancýk Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Iþýk giderini karþýlayan bir yapý kazandýrmak istiyoruz. Hedefimiz bütün gençlerimizi sporun kardeþlik ruhu içinde bir araya getirmek, kötü alýþkanlýklardan uzaklaþtýrmaktýr. Spora kazandýrdýðýmýz her gencimiz bizim hazinemiz olacaktýr. Öte yandan kardeþ kulübümüz Osmancýkspor kulübü de cesur hedeflerle yola çýkmýþtýr. Kendilerine oyuncu ve teknik ekip olarak destek verdik. Oluþturduklarý yeni kadro ile baþarýlý biz sezon diliyoruz. ifadelerini kullandý. Voleybol da klasman gözlemci ve temsilciler Tokat ta toplandý Tokat ta baþlayan ve üç gün sürecek olan seminere ilimizden Ulusal Gözlemciler Recep Öztuna ve Salim Erkoç ile birlikte on Ulusal hakem katýlýyor. Salonu nda uygulamalý olarak sýnav deðerlendirmeleri yapýlacaktýr dedi. Seminere Çorum dan Gözlemciler Recep Öztuna ve Salim Erkoç ile Ulusal hakemler Ayþegül Yýldýrým, Burak Karaca, Caner Yýldýrým, Hasan Öztürk, Hüseyin Kamber, Mahmut Uysal, Murat Çelik, Ömer Karabýdak, Tuncay Sevim ve Turgut Yýldýrým katýlýyor. Tokat ta yapýlan seminere katýlan MHK üyeleri ve eðitimciler bir arada Ýstanbulspor Beylikdüzü ne taþýndý ürkiye nin en eski spor kulüplerin- biri olan Ýstanbulspor, merkezini Tden Beylikdüzü ne taþýma kararý aldý. Kulüp Baþkaný Ömer Sarýalioðlu ile görüþerek, Beylikdüzü nün spor alanýnda büyük organizasyonlara ev sahipliði yapmak hedefinde olduðunu belirten Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, 2 Eylül Salý günü yapacaklarý lansman ile bu önemli geliþmeyi kamuoyuna duyuracaklarýný söyledi. Futbolda sarý-siyah rengin en eski temsilcilerinden olan Ýstanbulspor, artýk Beylikdüzü nde çalýþmalarýný sürdürecek. Beylikdüzü Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, Kulüp Baþkaný Ömer Sarýalioðlu ile yaptýðý iþbirliði sonucu güzel bir iþe imza attýklarýný belirterek, kulübün yeni evinin Beylikdüzü olmasý Kýzýlcabölük den bir transfer daha ezonun ilk haftasýnda Ssahasýnda Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Kýzýlcabölükspor transfer çalýþmalarýný sürdürüyor. Sarý Siyahlý takým Denizli Büyük Þehir Belediyespor dan sol bek Ahmet Aydýn ile sözleþme imzaladý doðumlu genç futbolcu Ahmet Aydýn dört yýldýr Denizli Büyükþehir Belediyespor formasý giyiyor. Geçtiðimiz sezonun takýmýnda on maçta forma giyen Ahmet Aydýn resmi sözleþmeyi imzalayarak takýmýyla antrenmana çýktý. Ahmet Aydýn anlamýnda yapýlacak iþlemleri de hýzlandýrmýþ oldu. ÝMAMOÐLU: "KULÜBÜN HER ZA- MAN YANINDAYIZ" Spor ve sporcuya her daim destek veren Belediye Baþkaný Ýmamoðlu, Beylikdüzü nün ulusal ve uluslararasý pek çok alanda büyük spor organizasyonlarý ile temsil edileceðini, böylesi köklü ve önemli bir futbol kulübünün ilçeye taþýnmasýnýn son derece mühim olduðunu vurgulayarak, "Markalaþma yolunda hýzla ilerleyen Beylikdüzü nü tercih eden Ýstanbulspor, bölgemizin deðerini daha da yükseltecek. Bizler de belediye yönetimi olarak kulübün her zaman yanýndayýz. Kulübün baþarýlarýný hem takip edeceðiz hem de takýma daimi destek olacaðýz" diye konuþtu.

19 CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2507) Satýlýk Ýþyeri Depo Çorum Ticaret Borsasý nda ön cephe 250 tonluk yeri iyi iþyeri depo satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve 461 m2 iki ayrý dükkan (Ç.HAK:2416) (Ç.HAK:2464) ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý diksiyonu düzgün, iletiþimi kuvvetli, bakýmlý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Servis Teknik servis konusunda çalýþacak B sürücü belgesine sahip bay eleman alýnacaktýr. Ayrýca çalýþtýrýlmak üzere çay ve yemek iþine bakacak bayan aþçý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Water Life Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. 17/3-4 (Karakuþ Leblebi üstü) Mür. Tel: sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Açýkta satýlan dondurmalar saðlýksýz Uzmanlar, açýkta satýlan dondurmalarýn saðlýksýz olduðu için tüketilmemesi gerektiðini söyledi.çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektör Yardýmcýsý ve Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Fenercioðlu, bileþimi bakýmýndan dondurmanýn bir süt ürünü olduðunu belirterek, Dondurma yapýmýnda süt, þeker, krema, kývam arttýrýcý madde olarak sahlep veya sahlep yerine geçen diðer maddelerle tat, renk ve aroma veren maddeler kullanýlmaktadýr. Çeþitlendirme amacýyla ezilmiþ halde çeþitli meyveler, fýndýk, fýstýk ve badem gibi yaðlý tohumlardan da yararlanýlýr. Her gýda ürününde olduðu gibi dondurmada da kalite ve güvenliði oluþturan en önemli unsurlar, kullanýlan süt ve diðer katký maddelerinin temiz ve saðlýklý olmasýdýr. Bunlardan özellikle sütün ýsýtýlmýþ - pastörize edilmiþ olmasý ön koþuldur diye konuþtu. "GIDA ZEHÝRLENMESÝNE KARÞI DÝKKATLÝ OLUNMALI" Dondurmada üretim ve hijyen kurallarýnýn önemli olduðunu ve bu kurallara uyulmadýðýnda gýda zehirlenmelerinin yaþanabileceðini bildiren, Prof. Dr. Fenercioðlu, dondurmada katký maddeleri kadar, üretim ortamýnýn da önemli olduðunu vurguladý. Prof. Dr. Fenercioðlu, Mikrobiyolojik açýdan sakýncalý durumlar dondurmanýn tüketilmesinden sonra ortaya çýkacaðýndan geç kalýnmýþ olacaktýr ve bu da beraberinde gýda zehirlenmesini getirebilir dedi. Bu dondurmalarýn satýn alýnmasýnda ambalaj bütünlüðünün bozulmamýþ ve dondurmanýn son tüketim tarihinin geçmemiþ olduðunun kontrolü önem taþýdýðýna dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Fenercioðlu, ayrýca dondurma ve diðer tüm dondurulmuþ ürünlerin alýþveriþ arabasýna veya sepetine en son konmalarý ve çözünmelerine izin verilmeden eve taþýnýp, hemen tüketilmeyeceklerse, derin dondurucuda saklanmalarý gerektiðine iþaret etti. "AÇIKTA SATILAN DONDURMA HASTALIÐA NEDEN OLABÝLÝR" Pastane, kafe ve dondurmacý gibi yerlerde ambalajsýz ve hava ile temas halinde olan dondurmanýn tüketilmesinde sakýncalar olabileceðini de ifade eden Prof. Dr. Fenercioðlu, Özellikle satýþ ortamýnda çevreden oluþan toz - toprak ve diðer maddelerin dondurmaya bulaþabilecek olmasý; dondurmanýn satýþýný yapan kiþinin eldiven ve aðýz - burun maskesi kullanmamasý; satýcýnýn ayný anda para alýp - üstünü verdiði elinin dondurmaya temas etmesi; satýcýnýn hapþýrma - öksürme hallerinden dolayý dondurmaya mikroorganizmalarýn bulaþacak olmasý; fakat daha önemlisi külah veya kap içindeki dondurmanýn yeme sýrasýnda bir süre elde tutulurken çevrenin bulaþtýrýcý unsurlarý (toz - toprak) ile kirletilmesi açýkta satýlan dondurmalar insan saðlýðýna zarar verir diye konuþtu.(ýha) (Ç.HAK:2311) ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Deneyimli Kaynakçýlar, Makina Ressamý, Deneyimli Makine Boyacýsý LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2447) (Ç.HAK:2504) (Ç.HAK:2499) FAX CEP TEL : ELEMAN ARANIYOR Boyahanede çalýþtýrýlmak üzere zýmpara, astar atabilen ve 25 yaþýný geçmemiþ vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2458) Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: ÞOFÖR ARANIYOR Gýda sevkiyatýnda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyete ve SRC belgesine sahip yaþlarý arasýnda tecrübeli þoför alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Gýda Toptancýlar (Ç.HAK:2470) ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2459) Sitesi 2. Blok No: Tel: BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Tesisimizde görevlendirilmek üzere Fitness ve Plates konusunda tecrübeli spor hocasý ve kesemasaj yapabilen bayan elemanlar (Ç.HAK:2469) ORTA ILICA DA SATILIK BAÐ Villa yapýmýna uygun ada 692 parsel 51-54, yolu mevcut ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. Resul Hafriyat Ýnþaat Malzemeleri Adres: Meydan Cami Yaný Mür. Tel: (Ç.HAK:2528) alýnacaktýr. Mür. Tel: Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM SATILIK RUHSATLI TABANCA Sahibinden satýlýk sýfýr ayarýnda çok temiz ruhsatlý CZ-75 (Çek 16) (Ç.HAK:2449) tabanca satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE KAYNAKÇI MONTAJCI ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. IRGAT METAL K.S.S. 17. CAD. NO: 86 TURKEY/ÇORUM TEL: (Ç.HAK:2472) (Ç.HAK:2471) SAHÝBÝNDEN SATILIK MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE Ýskilip Yolu üzeri 10. Km. de bulunan m2 bakýmlý faal mantar çiftliði, Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32 Azizenver Apt da güney doðu cepheli 229 m2 lik daire satýlýktýr DÝREKSÝYON ÖÐRETMENÝ ARANIYOR DOLGUN ÜCRETLE KURSUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE DENEYÝMLÝ BAY - BAYAN DÝREKSÝYON ÖÐRETMENÝ ARANIYOR. MÜRACAATLAR ÞAHSEN ÇORUM SÜRÜCÜ KURSUNA YAPILACAKTIR. TEL: (Ç.HAK:2479) E L E M A N L A R A R A N I Y O R FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE KONTROL BÖLÜMÜNDE DOLGUN ÜCRETLE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; CNC TORNA VE CNC FREZE OPERATÖRLERÝ, KALÝTE KONTROL ELEMANI ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ VEYA EN AZ 18 AY TECÝLLÝ OLMAK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ (Ç.HAK:2509) 12. CADDE NO : 6 TEL : BAYAN AÞÇI ALINACAKTIR ÝÞYERÝMÝZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAYAN AÞÇI ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. BÝRMEDYA (Ç.HAK:2503) (Ç.HAK:2506) YENÝYOL MAH. 12. GAZÝ SK. NO:9/13 Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesinde 140 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: YAZIÇARÞI CÝVARI HAMOÐLU ÝÞ MERKEZÝ NO:4/18 ÇORUM (Ç.HAK:2474) (Ç.HAK:2495) (Ç.HAK:2496) (Ç.HAK:2489) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) Kargo þirketinde çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan kargo pazarlama deneyimi bulunan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. ÇUKUROVA (ÖZKAN) KARGO (Ç.HAK:2481) (Ç.HAK:2490) Bayan Eleman Aranýyor Dershanemiz bünyesinde halkla iliþkiler departmanýnda görevlendirilmek üzere bayan personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Caddesi Tekel Sokak No: 5 Çorum Tel : ELEMANLAR ALINACAKTIR ALÜMÝNYUM DOÐRAMA VE DIÞ CEPHE KAPLAMA ÝÞLERÝNDEN ANLAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. ÝRTÝBAT NO: Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi olan bayan eleman alýnacaktýr. Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti. Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi) K.S.S. 21. Cad. No: 28 ÇORUM aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D ÞOFÖR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Damperli Kamyon Þoförü ve Damperli Týr Þoförü alýnacaktýr. Mür. Tel:

20 Son prova bugün Kayseri Þeker ile Çorum Belediyespor lig öncesi son hazýrlýk maçýnda bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Kayseri Þekerspor ile karþýlaþacak. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn son provada Kýzýlcabölükspor deplasmanýnda oynayacaðý þablonu belirleyeceði ve fazla deðiþiklik yapmayacaðý öðrenildi. orum Belediyespor Çönümüzdeki hafta sonu baþlayacak yeni sezon öncesindeki son hazýrlýk maçýnda bugün saat da Kaþseri Þekerspor ile karþýlaþacak. Sezonun ilk maçýnda 7 Eylül pazar günü Denizli Kýzýlcabölükspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn provasýný bugün Kayseri Þekerspor önünde yapacak. Saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda oynanacak hazýrlýk maçýnda Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal lig kadrosunu þekillendirmesi bekleniyor. Geçtiðimiz hafta sonu sezon açýlýþ maçýnda Tokatspor ile karþýlaþan Çorum Belediyespor rakibi önünde özellikle ikinci yarýdaki futbolu ile hayal kýrýklýðý yaratmýþtý. Bugün oynayacaðý maçta denemeden daha ziyade kafasýnda þekillenen lig kadrosuna forma vermesi beklenen Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn deðiþiklik konusunda da üç dört isimden fazla yapmayacaðý öðrenildi. Çorum Belediyespor dünü dinlenerek geçirdi ve bugün saat da Kayseri Þekerspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçýndan sonra bir gün izin yapacak ve pazartesi gününden itibaren ligin ilk haftasý çalýþmalarýna baþlayacak. CUMARTESÝ 30 AÐUSTOS 2014 Baþarý için ter akýtmak gerek Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, yönetim olarak en iyisini yapmak için gayret ettiklerini ve transferi bugün itibariyle tamamladýklarýný söyledi. Gül, isim vermeden Gençlerbirliði yönetimini verdiði sözü yerine getirmediði için eleþtirdi. Çaðlar ýn referansýnýn çok iyi olduðunu ancak sahada gol atmak için referansýn yeterli olmayacaðýný baþarý için tüm arkadaþlarý gibi önünde ter akýtmasý gerektiðini belirtti. Çaðlar dan iki yýllýk imza Dün iki yýllýk sözleþmeye imza atan Çaðlar kulüp baþkaný Zeki Gül ile birlikte Çorum Belediespor un dün iki yýllýk sözleþme imzaladýðý Çaðlar, transfer döneminin çok hýzlý geliþtiðini ancak ligde oynamak için fiziksel olarak hazýr olduðunu söyledi. orum Belediyespor Çdün golcü sorununu Çaðlar Yýldýzer e iki yýllýk imza attýrarak çözdü. Uzun süredir forvet mevkine arayýþ içinde olan Gençlerbirliði nin kararý nedeniyle gecikme yaþayan Çorum Belediyespor yönetimi önceki gün gündeme gelen Denizli Belediyespor dan Çaðlar Yýldýzer ile dün yapýlan görüþme sonunda iki yýllýk anlaþma imzaladý. Belediyespor kulüp odasýnda düzenlenen imza törenine Baþkan Zeki Gül ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Özbayram, Fatih Özcan, Hasan Özer Gökmen ve Ýsmail Hakký Melendiz ile Genel Kaptan Hamit Iþýk katýldýlar. Baþkan Zeki Gül, iki yýllýk anlaþtýklarý Çaðlar a baþarýlar diledi ancak her transferde olduðu gibi en önemli olan sakatlýksýz sezonu kapatmalarý olduðunu belirterek Çaðlar dan atacaðý gollerle Belediyespor u hedefine ulaþtýrmasýný diledi. Çaðlar da imza töreninden sonra yaptýðý açýklamada, transfer döneminin kendisi için çok hareketli geçtiðini söyledi. Denizli Büyükþehir Belediyespor ile baþladýðý sezonda daha sonra Bayburtspor ile kamp geçirdiðini ancak yaþanan sorun nedeniyle Çorum Belediyespor a imza attýðýný belirten Çaðlar Belediyespor hedefli bir kulüp olduðunu biliyorum. Tercihimda buda etken oldu. Ýki takýmla birlikte kamp geçirdim. Fazla eksiðim yok görev verilmesi halinde forma giyebilirim. Arkadaþlarýmla birlikte bu sezon Çorum Belediyespor u hedefe ulaþtýrmak için elimizden gelen çabayý göstereceðiz dedi. orum Belediyespor ÇBaþkaný Zeki Gül, uzun uðraþlar sonucunda forvet mevkine transferi Çaðlar Yýldýzer i kadrolarýna katarak sonuçlandýrdýklarýný söyledi. Gül, imza töreninde yaptýðý konuþmada kendilerine söz veren ancak sözünde durmayan Gençlerbirliði kulübünü isim vermeden eleþtirdi. Gül, yönetim olarak bu sezon hedefe ulaþacak kadro kurmak için çalýþmalarýný titiz bir þekilde yürüttüklerini belirterek Hem kulübün ekonomik bütçesini bozmadan hemde eksiklerimizi gidermek adýna gerekli transferleri yaptýk. Biz doðru yaptýðýmýza inanýyoruz ancak sonuçta sahaya çýkýp futbol oynayacak olan futbolcularýn performansý bizi hedefimize ulaþtýracak. Moubarak tan Rambada þow lukavakspor un önceki gün Ça- yaptýðý pikniðe Moubarak ýn Utak ta Rambada þovu damga vurdu. Geçtiðimiz sezonda Çorumspor la BAL da mücadele eden Moubarak yeni sezon Çorum u temsil edecek olan Ulukavakspor ile anlaþtý. Sempatik tavýrlarýyla kýsa sürede yeni arkadaþlarýyla kaynaþan Moubarak önceki gün siyah beyazlý takýmýn Çatak taki pikniðinde de neþe kaynaðý oldu. Piknik sonunda Çatak ta eðlenen siyah beyazlý futbolcular sohbet ederken sahneye çýkan Moubarak yaptýðý Rambada dansý ile arkadaþlarýný hayli neþelendirdi. Bu dans sýras ýnda arkadaþlarýda ona bakarak eþlik etmeye çalýþtýklarý gözlendi. Çorum Belediyespor un dün resmi imza attýðý Çaðlar ýn transferine katýlan yöneticiler toplu halde görülüyor Yönetim olarak aldýðýmýz sorumluluðu yerine getirmek adýna büyük örnek bir kulüp haline getirme çabasýnda çok mesafe aldýðýmýzý görmadýk. Baþkan bize Bayburt olmadýðý takdirde Çaðlar ýn sahada mücadele etmesi ve ter akýtmasý gerekiyor. fedakarlýklar göstemek bizleri mutlu edi- Çaðlar ý vereceðinin sö- Futbolculara her riyoruz. Hiç bir arkadaþýmýn bu iþten menfaati yok. Verilen görevi yerine getirmekten baþka amacýmýzda bulunmuyor. yor. Bizlere verilen sözler yerine gelmediði için forvet transferi bugüne kaldý. Buda Çaðlar a nasipmiþ, Kendisinin ismi zünü verdi. Bu transfer gündeme geldikten sonra iki üç kulüp daha Çaðlar için devreye girdi ancak Baþkan sözünü tuttu zaman söylediðim Her baþarý için ter akýtmak gerekir. Evet artýk biz görevimizi yerine getirdik þimdi sýra futbolcula- Doðruyu yapmaya geldiðinde Bayburt- ve futbolcuyu bize yönrýmýzda. Ýnanýyorumki çalýþýyoruz ancak insanýz tabiki hatada yapabiliriz. Biz iyi niyetle görevimizi yapma çabasýndayýz. Futbol piyasasýnda spor la olan sorununu Denizli Büyükþehir Belediyespor baþkaný bize iletti. Bonservisi için süre verdiklerini söyledi. lendirdi. Kendisi ile yaptýðýmýz görüþme sonunda iki yýllýk anlaþma saðladýk. Referanslarý çok iyi ancak sahada referans Çaðlar ýn katýlmasýyla birlikte takým olma yolunda gerekli adýmlarý tamamlar ve lige istediðimiz gibi iyi bir baþlangýç Çorum Belediyespor u Bizde bu süre bitine kadar hiç bir görüþme yap- oynamayacaðýna göre yaparýz dedi. Sefa ve Onur son gün imzalayacak Ç orum Belediyespor da transferde son iki imza pazartesi günü atýlacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Çorumspor eski futbolcularýndan Sefa Akýn Baþýbüyük ve Onur Aksar pazartesi günü düzenlerecek törenle resmi imzayý atacaklar. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Sefa Akýn Baþýbüyük ün Giresunspor ile olan sözleþmesinin fesh edildiðini ve imza atmasýnýn önünde bir engel kalmadýðýný söyledi. Geçen sezon baþý Adanaspor a imza atan Onur Aksar ýn ise bu kulüple olan sözleþmesini fesh etmediði için sorun bulunduðunu hafta sonundu bu sorunun çözüleceðini belirtti. Iþýk, Sefa Akýn ve Onur un transferin son günü olan Pazartesi imza atacaklarýný söyledi, Sol kanat için alternatif isim olarak düþünülen Rizespor dan Mehmet Aksel Karadað ý Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn antrenmanlardaki performansýna göre karar verileceðinin söylendiði bu futbolcunun bu öneri nedeniyle dün gelmediði öðrenildi. Bu futbolcunun gelmesi halinde transfer yapýlacak. Aksi takdirde ise kýrmýzý siyahlý takým ilk dönem transfer dönemini kapatacak. Sefa Akýn Baþýbüyük Onur Aksar Türkiye Þampiyonasý ertelendi 3-7 Eylül tarihlerinde ilimizde yapýlacaðý açýklanan Ýþitme Engelliler Türkiye Þampiyonasý Ekim ayýna ertelendi. nümüzdeki hafta içinde Ço- yapýlacaðý açýklanan Ýþitlacaðý açýklanan Türkiye Þampiyonasý lerinde sekiz takýmýn katýlýmý ile yapý- Örum da me Engelliler Türkiye Voleybol Þampiyonasý Ekim ayýna ertelendi. ayýna ertelendiði açýklandý. Þampiyo- kulüplerden gelen istek üzerine Ekim Sessizler Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 3-7 Eylül tarih- içinde netlik kazanmasý nanýn yeni tarihinin önümüzdeki ay bekleniyor.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Temmuzda ihracat azaldý ithalat arttý

Temmuzda ihracat azaldý ithalat arttý THK ve Hitit Üniversiteleri ortak projelerde çalýþmalý THK Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ünsal Ban, Uslu'yu ziyaret etti Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Çorum Milletvekili ve

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 12.12.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'DEN Teröre Lanet! Hafta sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi çalışanları

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden...

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği 27 Şubat 2010 günü Beykoz Kristal İş Sendikası Genel Merkez binasında, Beykoz'un mülkiyet sorunlarının tartışıldığı toplantı sonrasında da sorunun

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Türkiye'de tutarlý ve ilkeli bir muhalefet partisine ihtiyaç var

Türkiye'de tutarlý ve ilkeli bir muhalefet partisine ihtiyaç var Vali Baþköy'den 30 Aðustos mesajý Çorum Valisi Sabri Baþköy, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Vatan topraðýmýzýn düþman iþgalinden kurtuluþunu müjdeleyen "30 Aðustos Zaferi'nin"

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı