ERNST & YOUNG MART/MARCH MART 2007 AYINDA YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMES GEREKEN GEL R VE KAZANÇLAR Mehmet KORKUSUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERNST & YOUNG MART/MARCH 2007. MART 2007 AYINDA YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMES GEREKEN GEL R VE KAZANÇLAR Mehmet KORKUSUZ"

Transkript

1 ERNST & YOUNG MART/MARCH Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : AYINDA YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMES GEREKEN GEL R VE KAZANÇLAR Mehmet KORKUSUZ Dünya dan Vergi Haberleri Aras UYGUR English Translation Resmi Gazete den... Emre EMEK Sirküler ndeks Vergi Takvimi Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM AYINDA YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMES GEREKEN GEL R VE KAZANÇLAR I. G R fi Mehmet KORKUSUZ Her y l n Mart ay öteden beri, kiflisel gelirlerin tabi oldu u gelir vergisi ile ilgili y ll k beyannamenin verildi i ve verginin ilk taksidinin ödendi i ayd r. Bu ay n toplumda yayg n olarak kullan lan bir baflka ad da vergi ay d r. Kanunkoyucu, Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) ilk maddesinde vergiye tabi geliri gerçek kiflilerin bir takvim y l nda elde ettikleri kazanç ve iratlar n safi tutar olarak tan mlad ktan ve hemen onu izleyen ikinci maddesinde de, bu kazanç ve iratlar n neler oldu unu hükme ba lad ktan sonra, Gelirin toplanmas ve beyan bafll n tafl yan 85 inci maddesinde de, Kanunun ikinci maddesinde yaz l kaynaklardan bir takvim y l nda elde edilen kazanç ve iratlar n, Kanunda aksine bir hüküm olmad kça y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesini kararlaflt rm flt r. flte, vergiye tabi gelirlerin y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine iliflkin aksine hükümlerden biri Toplama yap lmayan haller bafll alt nda GVK nun 86 nc maddesine konulmufltur. Bu maddede, y ll k beyanname verilmeyecek veya baflka gelirler dolay s yla beyanname verilse bile bu beyannameye dahil edilmeyecek gelirler say lm flt r. GVK nun vergiye tabi gelirlerin beyan na iliflkin genel kural n aksine hükümler içeren bir di er maddesi de, menkul k ymet gelirlerinin beyan ve vergilendirilmesine iliflkin hükümlerin yer ald Geçici 67 nci maddesidir. Bu maddede, y llar aras nda elde edilecek ve tevkifata tabi tutulacak menkul k ymetlerden ve di er sermaye piyasas araçlar ndan sa lanan gelirler için, baz istisnalar d fl nda y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmemesi ve baflka gelirler dolay s yla beyanname verildi i durumlarda bu gelirlerin beyannameye dahil edilmemesi benimsenmifltir. Bu sebeple, 2006 y l nda gelir elde eden kiflilerin, önce gelirlerinin vergiye ve beyana tabi olup olmad n yukar da belirtilen hükümlerden hareketle belirlemeleri ve daha sonra da vermeleri gerekiyorsa Mart 2007 ay n n ilk yar s içinde (1-15 Mart 2007) beyannamelerini ilgili vergi dairesine vermeleri ya da posta ile göndermeleri gerekmektedir. Bu yaz m zda, Mart ay n n y ll k gelirlerin beyan edildi i bir ay olmas n da dikkate alarak, önce, beyana tabi olmayan gelir ve kazançlar ; daha sonra da, vergiye tabi kazançlardan y ll k beyanname ile beyan zorunlu olanlar, türleri itibar yla aç klayaca z. II. YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMEYECEK GEL RLER Gelir Vergisi Kanunu nun 86 nc maddesinde, 2006 y l nda elde edilen afla daki gelirler için y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmemesi, baflka gelirler dolay s yla beyanname verildi i durumlarda da bu gelirlerin beyannameye dahil edilmemesi hükme ba lanm flt r. a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, GVK nun 94 üncü maddesine göre has - latlar üzerinden tevkifat yap lmak suretiyle vergilendirilmektedir. Ayn Kanunun 54 üncü maddesinde yaz l iflletme büyüklü ü ölçülerini aflan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yafl na kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançlar gerçek usulde tespit olunarak vergilendirilmektedir. Kazançlar gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançlar için beyanname vermemektedirler. b) Tüzel kiflili i haiz emekli sand klar, yard m sand klar ile emeklilik ve sigorta flirketleri taraf ndan, tarihinden sonra düzenlenmifl poliçelere istinaden, on y l süreyle prim, aidat veya katk pay ödemeden ayr lanlara yap lan ödemeler, on y l süreyle katk pay ödemifl olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk kazanmadan ayr lanlar ile di er sand k ve sigortalardan on y l süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemeler ve bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemeler, Bu gelirler üzerinde GVK nun 94 üncü maddesine göre gelir vergisi tevkifat yap lmakla birlikte, tutar ne olursa olsun y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmemektedir. c) Kazanç ve iratlar n istisna hadleri içinde kalan k sm (Örne in, 2006 y l nda, YTL yi aflmayan konut kira gelirleri, YTL yi aflmayan iflyeri kira gelirleri, safi tutar ,20 YTL yi aflmayan Eurobond faiz gelirleri ve al m sat m kazançlar, YTL yi aflmayan ar zi kazançlar vb.,) d) Tek iflverenden al nm fl ve tevkif suretiyle vergilendirilmifl ücretlerle, birden fazla iflverenden al nm fl olmakla birlikte birden sonraki iflverenden al nan tevkif suretiyle vergilendirilmifl ve tutar YTL yi aflmayan ücretler, Uygulamada, takvim y l içinde birden fazla iflverenden ücret alan çal flan, bunlardan birini, serbestçe ilk iflveren olarak belirlemekte ve di er iflverenlerden ald ücretlerin brüt tutarlar toplam n n YTL yi afl p aflmad na bakmaktad r. e) Vergiye tâbi gelir toplam n n YTL yi aflmamas kofluluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmufl olan menkul sermaye iratlar ve gayrimenkul sermaye iratlar, GVK nun 22 nci maddesinde, kar paylar n n yar s gelir vergisinden istisna edilmifltir. Bu sebeple, bir menkul sermaye irad olarak hisse senetlerinden elde edilen kar paylar n n yar s n n YTL lik beyan s n r n afl p aflmad na bak lmakta, afl yorsa y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir. f) Bir takvim y l içinde elde edilen ve toplam 875 YTL yi aflmayan, tevkifata 2

3 ve istisna uygulamas na konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar K y bankac l ndan elde edilen faiz gelirleri, Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemifl kuponlar n n sat fl ndan elde edilen gelirler, fltirak hisselerinin sahibi ad na henüz tahakkuk etmemifl kar paylar n n devir ve temliki karfl l nda al nan para ve ay nlar, Her nevi alacak faizleri, Her çeflit senetlerin iskonto edilmesi karfl l nda al nan iskonto bedelleri, Yurt d fl nda elde edilen di er menkul sermaye iratlar g) GVK nun Geçici 67 nci maddesi hükümleri çerçevesinde tevkifata tabi tutulan menkul k ymet gelirleri ile di er sermaye piyasas araçlar ndan sa lanan gelirler (Hazine Bonosu faizleri ve al m sat m kazançlar, menkul k y-met yat r m fonu kar paylar, mevduat ve döviz tevdiat hesaplar na ödenen faizler, repo kazançlar, hisse senedi al m sat m kazançlar ) h) 1998 ve daha önceki hesap dönemlerine iliflkin kurum kazançlar n n da t lmas ndan sa lanan hisse senedi kar paylar. Kanunkoyucu, GVK na ekledi i Geçici 62 nci madde hükmü ile, veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançlar n da t lmas halinde, bu kazançlar gerçek kifliler yönünden gelir vergisinden istisna etmifltir. Bu düzenleme, o dönemlerde, kurum kazançlar n n, da t ls n ya da da t lmas n kurumlar vergisinden sonra bir de tevkifata tabi tutulmufl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Vergilemede mükerrerli in önlenmesi amac ile Kanuna Geçici 62 nci madde hükmü konulmufltur. III. YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYANI ZORUNLU OLAN GEL RLER III.1 Ticari kazançlar GVK nda, maden, tafl ve kireç ocaklar, kum ve çak l istihsal yerleri ile tu la ve kiremit harmanlar n n iflletilmesinden, coberlik ifllerinden, özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin iflletilmesinden, gayrimenkullerin al m, sat m ve infla iflleriyle devaml olarak u raflanlar n bu ifllerinden, kendi nam ve hesaplar na menkul k ymet al m-sat m ile devaml olarak u raflanlar n bu faaliyetlerinden, sat n al nan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren (5) y l içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki y llarda k smen veya tamamen sat lmas ndan ve difl protezcili inden elde edilen kazançlar da dahil olmak üzere, her türlü ticari ve s nai faaliyetlerden do an kazançlar olarak tan mlanan ticari kazançlar, tutar ne olursa olsun, y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmek zorundad r. Buna, tasfiye halinde bile olsa kollektif flirketlerin ortaklar ile komandit flirketlerin komandite ortaklar da dahildir. Ticari kazanc n elde edilmesi tahahkkuk esas na yani miktar ve mahiyet itibar yla kesinleflmesine ba lanm flt r. Bunun bir baflka türlü ifadesi de, kazanc n vergilendirilmesi için tahsil edilmifl olmas gerekmemektedir. Ticari ifllemin tamamlanm fl olmas yeterli say lmaktad r. Gelir Vergisi Kanunu, ticari kazanc, basit usul ve gerçek usul olmak üzere iki farkl yöntemle vergilendirmektedir. Ancak Kanunda belirtilen koflullar sa layan mükelleflerin tabi olabilecekleri basit usulde, gerçek usulden farkl olarak, defter tutulmamakta, muhtasar beyanname verilmemekte, tevkifat yap lmamakta, geçici vergi ödenmemektedir. Ayr ca, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükelleflerinin teslim ve hizmetlerinde katma de er vergisi hesaplanmamaktad r. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahibi mükellefler de tuttuklar defterler bak m ndan, birinci ve ikinci s n f tacirler olarak iki farkl gruba ayr lmaktad rlar. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanc n beyana esas safi tutar n n hesaplanmas s ras nda, has lattan GVK nun 40 nc maddesinde belirtilen afla daki giderlerin indirilmesi mümkün olabilmektedir. Ticari kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yap lan genel giderler; Hizmetli ve iflçilerin ifl yerinde veya ifl yerinin müfltemilat nda iafle ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidat, 27'nci maddede yaz l giyim giderleri; flle ilgili olmak flartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, flle ilgili ve yap lan iflin ehemmiyeti ve geniflli i ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri, Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmeye dahil olan ve iflte kullan lan tafl tlar n giderleri, flletme ile ilgili olmak flart yla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr lan amortismanlar, flverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar, flverenler taraf ndan ücretliler ad na bireysel emeklilik sistemine ödenen katk paylar, Fakirlere yard m amac yla g da bankac l faaliyetinde bulunan dernek ve vak flara Maliye Bakanl nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba fllanan g da, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli. Kanunkoyucu, ticari kazanc n safi tutar n n hesaplanmas s ras nda has lattan indirilebilecek giderleri saymakla yetinmemifl, indirimi mümkün olamayacak giderleri de GVK nun 41 inci maddesinde tek tek saymak suretiyle aç klam flt r. Buna gore; Teflebbüs sahibi ile eflinin ve çocuklar n n iflletmeden çektikleri paralar veya aynen ald klar sair de erler, Teflebbüs sahibinin kendisine, efline, küçük çocuklar na iflletmeden ödenen ayl klar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar, Teflebbüs sahibinin iflletmeye koydu u sermaye için yürütülecek faizler, Teflebbüs sahibinin, eflinin ve küçük çocuklar n n iflletmede cari hesap veya di er flekillerdeki alacaklar üzerinden yürütülecek faizler, Her türlü para cezalar ve vergi cezalar ile teflebbüs sahibinin suçlar ndan do an tazmi-natlar, Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin % 50'si, Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmede kay tl olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava tafl tlar ndan iflletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanlar n giderleri ile amortismanlar, ve, Bas n yoluyla ifllenen fiillerden veya radyo ve televizyon yay nlar ndan do acak maddî ve manevî zararlardan dolay 3

4 VERG DE GÜNDEM ödenen tazminat giderlerinin ticari kazanc n safi tutar n n tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün de ildir. Kanunkoyucu, ticari kazançlar n safi tutar n n hesaplanmas ve beyan ile ilgili yukar daki hükümleri Gelir Vergisi Kanunu na koyduktan sonra sosyal ve ekonomik sebeplerle, ticaret ve sanat erbab n n bir k sm n vergiden muaf tutmufltur. Vergiden muaf tutulan bu grupta, motorlu nakil vas talar kullanmamak flart ile gezici olarak veya bir ifl yeri açmaks z n perakende ticaret ile ifltigal edenler, bir ifl yeri açmaks z n gezici olarak ve do rudan do ruya müstehlike ifl yapan hallaç, kalayc, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkab tamircisi, kundura boyac s, berber, nalbant, foto rafç, odun ve kömür k r c s, çamafl r y kay c s ve hamallar gibi küçük sanat erbab, köylerde gezici olarak her türlü sanat iflleri ile u raflanlar ile ayn yerlerde ayn iflleri bir ifl yeri açmak suretiyle yapanlar, nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplam 50 rüsum tonilatoya kadar makinesiz veya motorsuz nakil vas talar iflletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabas ile nakliyecilik yapanlar, ziraat ifllerinde kulland klar hayvan, hayvan arabas, motor, traktör gibi vas talar veya sandallarla nakliyecili i mutat hale getirmeksizin ara s ra ücret karfl l nda eflya ve insan tafl yan çiftçiler, hariçten iflçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak kay t ve flart ile oturduklar evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarflaf, çorap, hal, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nak fl ifllerini ve her nevi turistik eflya, has r, sepet, süpürge, paspas, f rça, yapma çiçek, ip ve urganlar dükkân açmaks z n satanlar bulunmaktad r. Kanunda ayr ca, esnaf muafl ndan faydalananlar n faaliyetleri ile ilgili olarak sat n ald klar mallara ve giderlerine iliflkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden ald klar belgeleri saklamak zorunda olduklar hükme ba lanm flt r. III.2 Zirai kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nda, arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bak m, üretme, yetifltirme ve slah yollar yla veyahut do rudan do ruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, bal k ve bunlar n mahsullerinin istihsalini, avlanmas n, avc lar ve yetifltiricileri taraf ndan muhafazas n, tafl nmas n, sat lmas n veya bu mahsullerden sair bir flekilde faydalan lmas olarak tan mlanan zirai faaliyetten elde edilen gelirler, zirai kazanç olarak adland r lmaktad r. Kanunkoyucu, zirai kazançlar n vergilendirilmesinde stopaj yoluyla vergilendirmeyi benimsemifl, ancak, GVK nun 54 üncü maddesinde yaz l olan iflletme büyüklü ü ölçülerini (hububat ziraaatinde 600 dönüm, bakliyat, afyon, susam, keten ve kendir ziraatinde 300 dönüm, pamuk ziraaatinde 300 dönüm, patates, so an ziraatinde 200 dönüm vb.) aflan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yafl na kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançlar n n gerçek usulde (zirai iflletme hesab veya diledikleri takdirde bilanço esas na göre) tespit olunarak vergilendirilmesini hükme ba lam flt r. Kazançlar gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, bu kazançlar için beyanname vermemektedirler. Ancak, gerçek usulde vergilendirilmeyen ve bu sebeple y ll k gelir vergisi beyannamesi vermeyen mükelleflerin, diledikleri takdirde gerçek usulde vergilendirilmeleri sa lanmaktad r. Gerçek usulde vergilendirilen ve bu sebeple Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi verecek olan zirai kazanç mükelleflerinin, kazançlar n n safi tutar n n hesaplanmas s ras nda, has lattan afla daki giderleri indirebilmeleri mümkündür. flletme ile ilgili olarak tohum, gübre, fide, yem, ilaç ve benzeri maddelerin tedariki için yap lan giderler; Sat lmak üzere sat n al nan hayvanlar n, zirai mahsullerin ve di er maddelerin bedelleri; flletmelerde çal flt r lanlara ücret, prim ve sair namlarla hizmet mukabili yap lan ödemeler; flçilerin iafle, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri; Zirai tesisat, makina, aletler ve tafl tlar n çal flt r lmas ve bak m için yap lan giderler (Yak t, ya, elektrik, yedek parça vesaire) ve tamir giderleri; Vergi Usul Kanunu'na göre ayr lan amortismanlar; Kira ve ücret mukabili kullan lan istihsal vas talar için yap lan ödemeler; Zirai kazanc n elde edilmesi ve idamesi için yap lan genel giderler ( flletme için al nan ve iflletme için harcanan borç paralar n faizleri, iflletme ile ilgili olmak flart ile ödenen ayni vergi, resim ve harçlar, iflletme ile ilgili ve yap lan iflin önemi ve geniflli i ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri, iflletme ile ilgili olarak ödenen kira bedelleri ve genel mahiyetteki sair giderler) flletme ile ilgili olmak flartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; Amortismana tabi iktisadi k ymetlerin sat lmas halinde Vergi Usul Kanunu'nun 328'inci maddesine göre hesaplanan zararlar; flletmeye dahil olup, ayn zamanda zatî veya ailevî ihtiyaçlar için de kullan lan tafl tlar n amortismanlar n n tamam ile giderlerinin yar s. III.3 Ücretler Gelir Vergisi Kanunu nda iflverene tabi ve belirli bir iflyerine ba l olarak çal flanlara hizmet karfl l verilen para ve ay nlar ile sa lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerin toplam olarak tan mlanan ücretlerin vergilendirilmesinde tevkifat esas benimsenmifltir. Ücretleri üzerinden tevkifat yap lmak suretiyle vergi kesilen ücretlilerin de bu gelirleri için y ll k gelir vergisi beyannamesi vermemeleri ve baflka gelirler dolay s yla verdikleri beyannameye bu gelirleri dahil etmemeleri benimsenmifltir. Ancak, Kanunkoyucu, bu genel kural n bir istisnas na GVK nun 86 nc maddesinde yer vermifl ve ayn takvim y l içinde birden fazla iflverenden ücret alan ve birden sonraki iflverenden ald ücretlerinin toplam, YTL yi (2006 y l için) aflan ücretlilerin, bu gelirlerinin tamam n gelirin elde edildi i y l izleyen y l n Mart ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmelerini hükme ba lam flt r. Özetle, 2006 y l nda tek iflverenden ücret alan ve bu ücretleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yap lan çal flanlar, ücretlerinin tutar ne olursa olsun y ll k gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Ayn y l içinde birden fazla iflverenden ücret alan çal flanlar ise, önce, y l içindeki çal flma s ras na bakmaks z n, serbestçe, bu iflverenlerden birini ilk iflveren olarak 4

5 belirleyecekler, daha sonra da, di er iflveren ya da iflverenlerden ald klar ve üzerinden gelir vergisi kesintisi yap lan ücretlerinin brut tutarlar n n toplam n n YTL yi afl p aflmad na bakacaklard r. Afl yorsa, 2006 y l nda elde ettikleri ücretlerinin tamam n 1-15 Mart 2007 tarihleri aras nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Beyan edilen bu gelir, vergi tarifesine gore vergilendirilecek ve beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden y l içinde tevkif suretiyle ödenen vergi mahsup edilecektir. Aflm yorsa, ücret gelirlerinin y ll k beyanname ile beyan gerekmeyecektir. Ücret gelirinin, belirlenen koflullar tafl yor olmas sebebiyle y ll k beyanname ile beyan edildi i durumlarda, beyanname üzerinde gösterilen gelirden, gelirin % 10 unu aflmamas, Türkiye de yap lmas ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiflilerden al nacak belgelerle tevsik edilmesi flart yla, mükellefin kendisi, efli ve küçük çocuklar na iliflkin olarak yap lan e itim ve sa l k harcamalar indirilebilecektir. Son olarak, halen TBMM de görüflülmekte olan bir kanun tasar s ile ücret vergilemesi rejiminde 2007 y l bafl ndan itibaren geçerli olmak üzere de ifliklik yap lmas n n öngörüldü ünü ve ayn y l içinde birden fazla iflverenden ücret alanlar n beyan s n r n n 2007 y l için YTL ye yükseltilece ini belirtelim. III.4 Serbest meslek kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nda sermayeden ziyade flahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olm yan ifllerin iflverene tabi olmaks z n flahsi sorumluluk alt nda kendi nam ve hesab na yap lmas olarak tan mlanan serbest meslek faaliyetinden do an kazançlar serbest meslek kazanc olarak kabul edilmifltir. Serbest meslek kazançlar n n, tutar ne olursa olsun, y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Serbest meslek kazanc, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karfl l olarak tahsil edilen para ve ay nlar ve di er suretlerle sa lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolay s yle yap lan ve afla da say lan giderlerin indirilmesinden sonra kalan farkt r. Görüldü ü gibi, serbest meslek kazançlar n n vergilendirilmesinde tahakkuk esas de il tahsil esas kabul edilmifltir. Yani hizmet yap lm fl olsa bile bedeli tahsil edilmedikçe bu kazanç beyan edilmeyecektir. ndirilebilecek giderler: Mesleki kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler, Hizmetli ve iflçilerin ifl yerinde veya ifl yerinin müfltemilat ndaki iafle ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatlar ile giyim giderleri, Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri, Mesleki faaliyette kullan lan tesisat, demirbafl eflya ve envantere dahil tafl tlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr lan amortismanlar, Kiralanan veya envantere dahil olan ve iflte kullan lan tafl tlar n giderleri, Al nan mesleki yay nlar için ödenen bedeller, Mesleki faaliyetin ifas için ödenen mal ve hizmet al m bedelleri, Serbest meslek faaliyetleri dolay s yla emekli sand klar na ödenen girifl ve emeklilik aidatlar ile mesleki teflekküllere ödenen aidatlar, Mesleki kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile ifl yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar, Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar III.5 Gayrimenkul sermaye iratlar (kira gelirleri) Gelir Vergisi Kanunu nda; Arazi, bina, maden sular, menba sular, madenler, tafl ocaklar, kum ve çak l istihsal yerleri, tu la ve kiremit harmanlar, tuzlalar ve bunlar n mütemmim cüzileri ve teferruat ; Voli mahalleri ve dalyanlar; Gayrimenkullerin, ayr olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruat ile bilumum tesisat demirbafl eflyas ve döflemeleri; Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; Arama, iflletme ve imtiyaz haklar ve ruhsatlar, ihtira berat, alameti farika, marka, ticaret unvan, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantlar, sanayi ve ticaret ve bilim alanlar nda elde edilmifl bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakk veya kullanma imtiyaz gibi haklar, Telif haklar, Gemi ve gemi paylar ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vas talar ; ve, Motorlu nakli ve cer vas talar, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunlar n eklentilerinin sahipleri, mutasarr flar, zilyedleri, irtifak ve intifa hakk sahipleri veya kirac lar taraf ndan kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, gayrimenkul sermaye irad olarak tan mlanm fl ve belirli koflullarla beyana ve vergiye tabi k l nm flt r. Gayrimenkul sermaye irad n n beyan nda tahsilat esas geçerlidir. Mal ve haklar kiraya verilmifl olsa bile kira bedeli tahsil edilmedikçe, beyana tabi olmayacakt r. Gayrimenkul sermaye irad nda safi irat, gayrisafi has lattan irad n sa lanmas ve idamesi için yap lan giderler indirildikten sonra kalan müspet farkt r. Geçmifl y llara ait kiralar n 2006 y l nda toplu halde tahsil edilmifl olmas durumunda, tahsil edilen tutar 2006 y l n n geliri olarak beyan edilecektir. Ancak, 2006 y l nda, gelecek y llara, örne in, y llar n kapsayan döneme ait kiran n peflin tahsil edilmesi halinde, bu gelirin ancak 2006 y l na ait k sm, Mart 2007 ay nda (beyan için aranan koflullar sa l yorsa) y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Kanunkoyucu, indirilebilecek giderler konusunda mükelleflere iki farkl yöntemden birini tercih etme hakk vermifltir. Bunlardan götürü gider usulünde, herhangi bir belge ibraz na gerek olmaks z n, kira gelirinin istisna düflüldükten sonra kalan k sm n n 1/4 ü gider olarak has lattan indirilebilmektedir. Örne in, 2006 y l nda elde edilen (tahsil edilen) kira gelirleri toplam YTL ise bu tutardan once istisna tutar olan YTL düflülecek, sonra da kalan tutar n 1/4 ü götürü gider olarak indirilecektir = : 4 = YTL (götürü gider) 5

6 VERG DE GÜNDEM Di er yöntem olan gerçek gider usulünde ise, Kanunun 74 üncü maddesinde say lan afla daki giderlerin yap ld n n (giderin ödenmifl olmas önemli de ildir) belgelendirilmesi kofluluyla indirimine izin verilmifltir. Ancak, indirim konusu yap - lacak giderin tutar, toplam giderlerin, gelirin istisnadan sonra kalan tutar na isabet eden k sm kadar olacakt r. Kiraya veren taraf ndan ödenen ayd nlatma, s tma, su ve asansör giderleri; Kiraya verilen mallar n idaresi için yap lan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri; Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri; Kiraya verilen mal ve haklar dolay s yla yap lan ve bunlara sarf olunan borçlar n faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap y l ndan itibaren befl y l süre ile iktisap bedelinin % 5'i Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve flerefiyelerle kiraya verenler taraf ndan ödenmifl olmak flart yla belediyelere ödenen harcamalara ifltirak paylar ; Kiraya verilen mal ve haklar için ayr lan amortismanlar; Kiraya verenin yapt onar m giderleri; Kiraya verilen mal ve haklara ait bak m ve idame giderleri; Kiralad klar mal ve haklar kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve di er gerçek giderler; Sahibi bulunduklar konutlar kiraya verenlerin kira ile oturduklar konutun kira bedeli Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. Örne in, kira geliri YTL, indirimine izin verilen ve belgelendirilen gider toplam YTL ise, bu giderin ancak = YTL ye isabet eden k sm ; (6.600 : ) x = YTL olacakt r. Bu durumda, vergi matrah, gayrisafi has lattan once istisna tutar n n daha sonra da gider tutar n n düflülmesi suretiyle hesaplanacakt r. Kanunkoyucu, gayrimenkul sermaye iratlar n n vergilendirilmesi ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunu na koydu u ve Emsal Kira Bedeli Uygulamas ad verilen otokontrol müessesesi ile, beyan edilecek kira gelirinin, baz istisnalar (bofl kalan gayrimenkullerin muhafazalar maksadiyle bedelsiz olarak baflkalar n n ikametine b rak lmas, binalar n mal sahiplerinin usul, füru veya kardefllerinin ikametine tahsis edilmesi 3. Mal sahibi ile birlikte akrabalar n da ayn evde veya dairede ikamet etmesi, Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile di er kamu kurum ve kurulufllar nca yap lan kiralamalar) d fl nda, kiraya verilen gayrimenkulün emlak vergisine esas de erinin % 5 inden daha az olamayaca n hükme ba lam flt r. Bu s n r n alt nda beyan edilen gelirlerle ilgili vergi tarhiyat, bu s n r üzerinden yap lmaktad r. Gayrimenkul sermaye iratlar n n vergilendirilmesi ile ilgili bir di er önemli uygulama da istisna uygulamas d r. Kanunkoyucu, binalar n mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim y l içinde elde edilen has lat n YTL sini (2006 y l gelirleri için) gelir vergisinden istisna k lm flt r. ( stisna tutar 2007 y l nda elde edilecek gelirler için YTL olarak belirlenmifltir.) Bir gayrimenkule bir-den fazla kiflinin ortaklafla sahip olduklar durumda, her bir ortak istisna tutar ndan ayr ayr yararlanabilmektedir. Geliri istisna tutar n aflmayan mükelleflerin y ll k gelir vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmamaktad r. Ancak, ticari, zirai veya mesleki kazanc n y ll k beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar taraf ndan bildirilecek olanlar n istisnadan yararlanmalar mümkün de ildir. Öte yandan, Kanunkoyucu, binalar n, baflkaca beyan edilecek geliri olmayan gerçek kifliler taraf ndan mesken olarak kiraya verilmesinde, beyan s n r olarak istisna tutar olan YTL yi; iflyeri olarak kiraya verilmesinde, beyan s n r olarak YTL yi kabul etmifltir. Ayr ca, binalar n iflyeri olarak kiraya verilmesinden sa lanacak gelirler üzerinden, kiray ödeyen taraf ndan % 20 oran nda gelir vergisi tevkifat yap lmas n hükme ba lam flt r. Bu tevkifat kiran n brüt tutar üzerinden yap lmaktad r. Kira gelirinin y ll k beyanname ile beyan edildi i durumlarda bu tevkifat y ll k beyaname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu nda, bu tevkifat yapmakla yükümlü olanlar, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri,ifl ortakl klar, dernekler, vak flar, dernek ve vak flara ait iktisadi iflletmeler, kooperatifler, yat r m fonu yönetenler, ticaret ve meslek erbab, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç mükellefleri olarak say lm flt r. Yukar daki aç klamalar n bir özeti olarak, gerçek kifliler taraf ndan, iflyeri olarak kiraya verilen binalardan 2006 y l nda elde edilen brüt (tevkifat öncesi tutar) kira tutar YTL yi, mesken olarak kiraya verilen binalardan 2006 y l nda elde edilen kira geliri YTL yi aflm yorsa, bu gelirler y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir. Baflka gelirler dolay s yla beyanname verildi i durumlarda da bu kira gelirleri y ll k beyannameye dahil edilmeyecektir y l nda hem iflyeri ve hem de mesken kira geliri bulunan bir gerçek kifli, bunlardan birinin belirtilen tutar aflmas halinde o gelirini, her ikisinin de aflmas halinde her iki gelirini de y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecek ve beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, iflyeri kira bedeli üzerinden y l içinde tevkif suretiyle ödenen gelir vergisini mahsup edecektir. Her iki gelirin de belirtilen tutarlar aflmamas halinde ise, bu gelirler için y ll k beyanname verilmeyecektir. III.6 Menkul sermaye iratlar Bu bölümde, menkul sermaye iratlar n n beyan ile ilgili yükümlülükler, gelir türleri itibar yla aç klanmaktad r. III.6.1 Hisse senedi kar paylar Gerçek kiflilerce 2006 y l nda elde edilen hisse senedi kar paylar n n beyan nda, kar pay n n dayana olan kurum kazanc n n hangi y la ait kazanç oldu u önem arzetmektedir. Daha aç k bir ifade ile, Kanunkoyucu, ne zaman da t l rsa da t ls n, tarihine kadarki kurum kazançlar ile bu tarihten sonraki kurum kazançlar n n gerçek kifli ortaklar n elinde vergilendirilmesini farkl iki yönteme ba lam flt r. 6

7 a ve sonraki y llara iliflkin kurum kazanc n n da t lmas halinde E er, kiflilerin 2006 y l nda elde ettikleri kar pay n n dayana 2003 ve sonraki y llara iliflkin kurum kazanc ise, bu takdirde, kar pay n n yar s vergiden istisna edilecek, kalan yar s n n da varsa tevkif suretiyle vergilendirilmifl bulunan di er menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar ile birlikte toplam n n YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde bu tutar, Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kar pay n n da - t lmas s ras nda da tan kurum taraf ndan yap lan % 10 ( tarihinden sonra % 15) oran ndaki tevkifat n tamam mahsup edilecektir. Örne in, orta oldu u anonim flirketten 2006 y l Eylül ay nda brüt YTL kar pay alan bir gerçek kifli, tutar n yar s n ( YTL), beyan s n r olan YTL yi afl yor olmas sebebiyle Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir. Beyan edilen tutar : Matrah : Gelir Vergisi : Mahsup edilecek tevkifat : ade edilecek gelir vergisi : b ve önceki y llara iliflkin kurum kazanc n n da t lmas halinde GVK nun Geçici 62 nci maddesi hükmü gere ince, a) veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait kazançlar n da t lmas halinde, bu kazançlar elde eden gerçek kifliler yönünden gelir vergisinden istisna edilmifltir. Bu kazançlar n da t lmas halinde kar pay n elde eden gerçek kifli ortak beyanname vermeyecektir. b) tarihlerini kapsayan dönemde sona eren hesap dönemlerine ait kurum kazançlar n n ve GVK nun Geçici 61 inci madde kapsam nda tevkifata tâbi tutulmufl kurum kazançlar n n da t lmas halinde, gerçek kiflilerce elde edilecek kar pay n n net tutar na elde edilen kâr pay n n 1/9 u eklendikten sonra, bulunan tutar n yar s vergiye tâbi gelir olarak dikkate al nacak, bu tutar n YTL yi aflmas halinde y ll k beyanname verilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden de beyan edilen tutar n 1/5 I mahsup edilecektir. Örne in, orta oldu u anonim flirketin 2001 y l kazanc n n 2006 y l nda da - t lmas sonucunda YTL kar pay elde eden (bu kar paylar üzerinden tevkifat yap lmamaktad r) bir gerçek kifli, once bu tutara 1/9 unu ekleyecek sonra da buldu u tutar n yar s n n beyan s n r n afl p aflmad na bakacakt r ( : 9) = : 2 = YTL nin 2006 y l için beyan s n r olan YTL yi afl yor olmas sebebiyle bu tutar ( YTL) Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi olan YTL den beyan edilen gelirin 1/5 I ( YTL) düflülecektir. Bu durumda ortak taraf ndan ödenecek gelir vergisinin tutar 490 YTL olacakt r. III.6.2 Hisse senedi al m sat m kazançlar Gerçek kifliler taraf ndan 2006 y l nda elde edilen hisse senedi al m sat m kazançlar n n beyan nda, hisse senedinin iktisap tarihi ve IMKB de ifllem görüp görmemesi önemli olmaktad r. Daha aç k bir ifade ile, tarihinden önce iktisap edilen ve MKB de ifllem görenlerden üç aydan fazla sure elde tutulanlar n sat fl ndan sa lanan kazançlar tutar ne olursa olsun, de er art fl kazanc say lmamaktad r ve beyana tabi de ildir. Üç ayl k sure, MKB de ifllem görmeyen ve fakat tam mükellef kurumlara ait olan hisse senetleri için bir y l olarak dikkate al nacakt r. Yani, tarihinden önce iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olan hisse senetlerinin ( MKB de ifllem görmeyen) bir y ldan fazla süre elde tutulduktan sonra 2006 y l nda sat fl ndan sa lanan kazançlar da yine tutar ne olursa de er art fl kazanc say lmamakta ve beyana tabi bulunmamaktad r. Belirtilen bu sürelerden k sa sure elde tutulan hisse senetlerinin sat fl ndan sa lanan kazançlar ise YTL yi aflmas halinde sadece aflan tutar de er art fl kazanc olarak beyana tabi bulunmaktad r. Kazanc n safi tutar n n YTL yi aflmamas halinde ise beyanname verilmeyecektir. Kazanc n beyana tabi olan safi tutar n n hesaplanmas nda, elde tutuldu u sure içinde meydana gelen ÜFE art fl oran dikkate al narak endeksleme yap labilecektir. Sat fl için ödenen komisyonlar ve di er masraflar da, kazanc n safi tutar n n hesaplanmas s ras nda dikkate al nabilecektir. Ancak, dikkate al nacak masraf ve komisyonlar, sadece, beyan gereken gelirlerle ilgili masraf ve komisyonlar olacakt r. Yani, belirtilen sürelerden fazla süre elde tutulan ve bu sebeple kazanc beyana ve vergiye tabi olmayan bir hisse senedi için yap lan masraflar ve ödenen komisyonlar, beyana ve vergiye tabi bir al m sat m kazanc n n safi tutar n n tespitinde dikkate al namayacakt r tarihinden sonra iktisap edilen ve yine 2006 y l nda bankalar ve arac kurumlar vas tas yla elden ç kar lan hisse senetlerinin sat fl ndan sa lanan kazançlar üzerinden GVK nun Geçici 67 nci maddesine göre % 10 oran nda (Dar mükellefler için % 0) tevkifat yap lmaktad r. Bu flekilde tevkif suretiyle vergilendirilen kazançlar için ayr ca y ll k beyanname verilmemektedir. Ancak, 2006 y l içinde yapt hisse senedi al m sat m ifllemlerinden zarar eden ve bu zarar n ayn y l içinde gideremeyen mükelleflerin 2007 y l Mart ay nda ihtiyari beyanname vermeleri ve kazanç ve zararlar n birbirine mahsup edebilecekleri bu beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden de y l içinde tevkif suretiyle ödedikleri vergiyi mahsup edebilmeleri mümkün bulunmaktad r. III.6.3 Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond faiz gelirleri a) Hazine taraf ndan tarihinden önce ve TL cinsinden ihraç edilmifl olan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerden 2006 y l nda elde edilmifl faiz gelirlerinin % 46,5 i, indirim oran uygulamas kapsam nda düflülerek gelirin safi tutar hesaplanacak ve kalan tutar n YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde, indirim oran uygulamas ndan artakalan tutar 2007 y l Mart ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Örne in, 2000 y l nda TL cinsinden ihraç edilmifl olan Devlet Tahvilinden 2006 y l nda YTL faiz geliri elde eden 7

8 VERG DE GÜNDEM bir kimse, önce, indirim oran uygulamas yla, gelirinin safi tutar n hesaplayacak, ( x % 46,5) = YTL Daha sonra da hesaplanan bu tutar n YTL lik beyan s n r n afl yor olmas sebebiyle tamam n Mart 2007 ay nda verece i y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir. b) Hazine taraf ndan tarihinden önce ve yabanc para cinsinden ya da dövize, alt na veya baflka bir de ere endeksli olarak ihraç edilmifl Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen faiz gelirlerinin YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde, gelirin tamam 2007 y l Mart ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Bunlar için indirim oran uygulamas söz konusu de ildir. Örne in, 2000 y l nda USD cinsinden ihraç edilmifl olan Eurobond lardan 2006 y l nda YTL faiz geliri elde eden bir kimse, bu tutar n tamam n, 2006 y l için belirlenmifl olan YTL lik beyan s n r n aflmas sebebiyle, Mart 2007 ay nda verece i y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir. c) Hazine taraf ndan tarihleri aras nda Türk paras cinsinden ihraç edilmifl olan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirlerinin, önce % 46,5 i indirim oran uygulamas kapsam nda düflülecek, daha sonra da bulunan tutardan ,20 YTL istisna tutar indirilecektir. stisna sonras kalan tutar n YTL yi aflmas halinde, istisna uygulamas ndan artakalan tutar 2007 y l Mart ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Örne in, 2002 y l nda TL cinsinden ihraç edilmifl olan Hazine Bonosundan 2006 y l nda YTL faiz geliri elde eden bir kimse, önce bu gelirin safi tutar n hesaplayacakt r ( x % 46,5) = YTL kinci aflamada, bulunan safi tutardan istisna tutar düflülecektir ,20 = ,80 YTL Son aflamada ise istisna sonras kalan tutar n YTL lik beyan s n r n afl p aflmad na bak lacakt r. Örne imizde istisna sonras bulunan tutar (12.210,80 YTL) beyan s n r n n alt nda kald için bu faiz geliri y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir. d) Hazine taraf ndan tarihleri aras nda sonra yabanc para cinsinden ya da dövize, alt na veya baflka bir de ere endeksli olarak ihraç edilmifl Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen faiz gelirlerinden ,20 YTL istisna tutar düflülecek ve kalan tutar n YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde, gelirin istisnadan sonra kalan k sm 2007 y l Mart ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Bu gelirler için indirim oran uygulamas yap lmayacakt r. Örne in, 2004 y l nda USD cinsinden ihraç edilmifl olan Hazine Bonosundan 2006 y l nda YTL faiz geliri elde eden bir kimse, önce bu gelirinden istisna tutar n düflecek, ,20 = ,80 YTL Daha sonra ise, bulunan tutar n YTL lik beyan s n r n afl p aflmad na bakacakt r. Örne imizde istisna sonras bulunan tutar (58.910,80 YTL) beyan s n r n n üzerinde oldu u için kifli Mart 2007 ay nda verece i y ll k gelir vergisi beyannamesinde ,80 YTL lik faiz gelirini beyan edecektir. e) Hazine taraf ndan tarihinden itibaren YTL ve yabanc para cinsinden ihraç edilen Hazine Bonosu, Devlet Tahvillerinden 2006 y l nda elde edilen faiz gelirleri üzerinden % 10 oran nda ( tarihine kadar % 15) tevkifat uygulamas yap lmaktad r. Bu oran dar mükellef gerçek kifli ve kurumlara ödenenler için % 0 d r. Bu flekilde tevkif suretiyle vergilendirilmifl gelirler için y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmeyece i gibi baflka gelirler dolay s yla verilen beyannamelere de bu gelirler dahil edilmeyecektir. f) tarihinden itibaren ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri üzerinden tevkifat uygulamas yap lmamaktad r. Bunlar n YTL karfl - l n n YTL yi afl p aflmad na bak lmakta afl yorsa tamam Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir. hraç tarihi tarihleri aras nda olan Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen faiz gelirleri için ise ,20 YTL tutar nda istisna uygulamas yap lmaktad r. Ancak, yabanc para cinsinden ihraç edilmifl olmalar dolay s yla bu gelirler için indirim oran uygulamas yap lmas mümkün bulunmamaktad r tarihi ve öncesinde ihraç edilmifl olan Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen faiz gelirleri için istisna uygulamas yap lmas söz konusu de ildir. III.6.4 Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond al m-sat m kazançlar a) Hazinece tarihinden önce ihraç edilmifl Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond lar n vadesinden önce sat fl ndan, gerçek kiflilerce 2006 y l nda sa lanan kazançlar n safi tutar n n (endekslemeden sonra bulunan tutar) YTL yi aflmas halinde, sadece aflan k sm n Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan zorunlu bulunmaktad r. Eurobondlar n ve yabanc para cinsinden ya da yabanc paraya endeksli olarak ihraç edilmifl di er menkul k ymetlerin tam mükellef gerçek kiflilerce elden ç kar lmas ndan do an kazanc n, elden ç karma karfl l nda elde edilen yabanc para tutar n n Türk Liras karfl l ndan, bunlar n al m nda ödenen yabanc para tutar n n Türk Liras karfl l ve varsa sat fl giderlerinin düflülmesi sonucu hesaplanmas gerekmektedir. b) 4710 say l Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 59 uncu madde hükmü ile, tarihleri aras nda ihraç edilen Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond faizleri ve al m sat m kazançlar, belirli s n rlar içinde, 2007 y l sonuna kadar gelir vergisinden istisna edilmifltir y l nda elde edilen söz konusu faiz gelirleri ve al m sat m kazançlar n n toplam için uygulanacak istisna tutar, ,20 YTL dir. 8

9 Al m sat ma konu olan Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond un tarihleri aras nda ihraç edilmifl olmas halinde, elde edilen kazanc n safi tutar ndan ,20 YTL düflülecektir. Ancak, bu durumda, bir önceki paragrafta belirtilen YTL lik istisna tutar n n ayr ca düflülmesi mümkün de ildir. Örne in, kiflinin, 2000 y l nda ihraç edilen Devlet Tahvilinin 2006 y l nda vadesinden önce sat fl ndan YTL, 2004 y l nda ihraç edilen Hazine Bonosunun yine 2006 y l nda sat fl ndan YTL sat fl kazanc ve 2004 y l nda ihraç edilen Hazine Bonosundan 2006 y l nda elde etti i YTL faiz geliri varsa, ihraç tarihi dolay s yla istisna kapsam d fl nda bulunan Devlet Tahvilinin sat fl ndan sa lad YTL kazanç YTL lik stisna tutar n aflt için Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi verecek ve kazanc n sadece istisna s n r n aflan k sm bu beyan-namede gösterilecek, ancak, YTL lik sat fl kazanc ile safi tutar YTL olan ( x % 46,5) faiz geliri toplam ( YTL) istisna tutar n n ( ,20 YTL) alt nda kald için, bu beyannameye dahil edilmeyecektir. c) tarihinden itibaren ihraç edilen edilmifl Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin vadesinden önce sat fl ndan 2006 y l nda elde edilen al m-sat m kazançlar üzerinden % 10 oran nda tevkifat uygulamas yap lmaktad r. Bu oran dar mükellef gerçek kifli ve kurumlara ödenenler için % 0 d r. Bu flekilde tevkif suretiyle vergilendirilmifl gelirler için y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmeyece i gibi baflka gelirler dolay - s yla verilen beyannamelere de bu gelirler dahil edilmeyecektir. Ancak, bu sat fltan zarar do mufl ve zarar 2006 y l nda telafi edilememifl ise mükelleflerin ihtiyari beyanname verme haklar bulun-maktad r. Bu beyannamede y l içinde yap lan sat fllardan sa lanan net kazanç beyan edilecek ve kazanc n elde edildi i tarihte geçerli olan tevkifat oran nda vergi hesaplanacakt r. Bu flekilde hesaplanan vergiden de y l içinde tevkif suretiyle ödenen vergi mahsup edilecektir. Mahsup edilemeyen tutarlar da mükellefe iade edilecektir. d) tarihinden itibaren ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen al msat m kazançlar üzerinden tevkifat uygulamas yap lmamaktad r. Bunlar için 2006 y l nda bir istisna uygulamas yap lmamaktad r. Bu sebeple de kazanc n YTL karfl l Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. hraç tarihi tarihleri aras nda olan Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen al m-sat m kazançlar için ise ,20 YTL tutar nda istisna uygulamas yap lmaktad r tarihinden önce ihraç edilmifl olan Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen al m-sat m kazançlar için istisna tutar YTL dir. III.6.5 Mevduat faizleri, repo kazançlar, özel finans kurumu kar paylar GVK nun Geçici 67 nci maddesi hükümleri gere ince, tam mükellef gerçek kiflilerin 2006 y l nda elde ettikleri, Mevduat faizleri (TL ve Döviz Tevdiat Hesaplar na Ödenen), Repo gelirleri, Özel finans kurumlar n n ödedikleri kar paylar üzerinden % 15 oran nda tevkifat yap lm flt r. Bu flekilde tevkif suretiyle vergilendirilen gelirler y ll k beyanname ile beyan edilmeyecektir. III.6.6 Menkul k ymet yat r m fonu kar paylar Bilindi i gibi, GVK nun 75 inci maddesinin 1 numaral f kras nda, Sermaye Piyasas Kanunu na göre kurulan yat r m fonlar n n kat lma belgelerine ödenen kar paylar n n da, kar pay oldu u hükme ba lanm flt r. Menkul k ymet yat r m fonu kat lma belgelerinin fona iadesinden sa lanan kazançlar, tarihinden itibaren tam mükellefler için % 10, dar mükellefler için ise % 0 oran nda tevkifata tabidir. Sürekli olarak portföyünün en az % 51 i MKB de ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat r m fonlar n n, bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kar lmas ndan sa lanan kazançlar üzerinden tevkifat yap lmamaktad r. Ancak, yine GVK nun Geçici 67 inci maddesinde (8 numaral f kra) menkul k ymet yat r m fonu veya ortakl klar n n kat lma belgelerinin ilgili fona iadesinden elde edilen gelirler ile hisse senetlerinin al m sat m ndan elde edilen kazançlar için y ll k beyanname verilmeyece i, di er gelirler dolay s yla beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyece i hüküm alt na al nm flt r. Ticarî iflletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu f kra kapsam d fl nda b rak lm flt r. Bu nedenle, gerçek kiflilerce 2006 y l nda menkul k ymet yat r m fonu kat lma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirler için, üzerinden tevkifat yap lm fl olsun ya da olmas n, y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. III.6.7 Alacak faizleri Alacak faizlerinin tutar n n, 875 YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde, indirim oran uygulamas ndan sonra bulunan tutar n tamam Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. III.6.8 Yurt d fl ndaki bankalardan elde edilen mevduat faizleri Yurt d fl ndaki bankalardan elde edilen mevduat faizi gelirleri, gelir YTL cinsinden ise önce indirim oran uygulamas na tabi tutularak % 46,5 i düflülecek ve kalan tutar n 875 YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde indirim oran uygulamas ndan sonra bulunan tutar n tamam Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Mevduat faiz geliri yabanc para cinsinden ise bu takdirde gelirin YTL karfl l n n 875 YTL yi afl p aflmad na bak lacak, aflmas halinde Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 9

10 VERG DE GÜNDEM III.7 Di er kazanç ve iratlar Kanunkoyucu, Gelir Vergisi Kanunu nda, di er kazanç ve iratlar bafll alt nda, iki farkl türde geliri, belirli koflullar alt nda beyana ve vergiye tabi k lm flt r. Bunlardan biri, de er art fl kazançlar, di eri ise ar zi kazançlard r. III.7.1 De er art fl kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nda, afla da belirtilen mal ve haklar n elden ç kar lmas ndan (sat lmas, bir ivaz karfl l nda devir ve temliki, trampa edilmesi, takas, kamulaflt r lmas, devletlefltirilmesi, ticaret flirketlerine sermaye olarak konulmas ) do an kazançlar de er art fl kazanc olarak tan mlanm flt r. vazs z olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul k ymetlerin veya di er sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas ndan sa lanan kazançlar. Arama, iflletme ve imtiyaz haklar ve ruhsatlar, alameti farika, marka, ticaret unvan, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantlar, sanayi ve ticaret ve bilim alanlar nda elde edilmifl bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakk veya kullanma imtiyaz gibi haklar n elden ç kar lmas ndan do an kazançlar, Telif haklar n n ve ihtira beratlar n n müellifleri, mucitleri ve bunlar n kanunî mirasç lar d fl nda kalan kimseler taraf ndan elden ç kar lmas ndan do an kazançlar, Ortakl k haklar n n veya hisselerinin elden ç kar lmas ndan do an kazançlar, Faaliyeti durdurulan bir iflletmenin k smen veya tamamen elden ç kar lmas ndan do an kazançlar, ktisap flekli ne olursa olsun (ivazs z olarak iktisap edilenler hariç), arazi, bina, maden sular, menba sular, madenler, tafl ocaklar, kum ve çak l istihsal yerleri, tu la ve kiremit harmanlar, tuzlalar ve bunlar n mütemmim cüzileri ve teferruat, voli mahalleri ve dalyanlar, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, gemi ve gemi paylar ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vas talar n n, iktisap tarihinden bafllayarak dört y l içinde elden ç kar lmas ndan do an kazançlar. Kanunkoyucu, vergiye tabi de er art fl kazançlar n n çerçevesini bu flekilde çizdikten sonra, yine ayn Kanunda, çeflitli sosyal ve ekonomik sebeplerle, afla daki belirtilen durumlarda de er art fl kazanc n n hesaplanmayaca n ve vergilendirilmeyece ini hükme ba lam flt r. Ferdi bir iflletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasç lar taraf ndan iflletmenin faaliyetine devam olunmas ve mirasç lar taraf ndan iflletmeye dahil iktisadî k ymetlerin kay tl de erleriyle aynen devir al nmas, Kazanc bilanço esas na göre tespit edilen ferdi bir iflletmenin bilançosunun bir sermaye flirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunmas, devir alan flirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi iflletmenin sahip veya sahiplerinin flirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutar nda ortakl k pay almas, Kollektif ve adi komandit flirketlerin bir önceki bentte yaz l koflullar alt nda nev i de ifltirerek sermaye flirketi haline dönüflmesi. Kanunkoyucu, de er art fl kazanc n n safi tutar n n hesaplanmas s ras nda, elden ç karma karfl l nda al nan para ve ay nlarla sa lanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutar ndan, elden ç kar lan mal ve haklar n maliyet bedelleri ile elden ç karma dolay s yla yap lan ve sat c n n uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçlar n indirilece ini ve kur fark ndan do an kazançlar n hesab nda da, menkul k ymet veya ifltirak hisselerinin iktisab na tahsis edilen yabanc sermayenin bu k ymet veya hisselerin iktisap tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz al fl kuruna göre hesaplanan Yeni Türk Liras karfl l ile bu k ymet veya hisselerin elden ç kar lmas tarihindeki ayn miktar yabanc sermayenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz al fl kuruna göre hesaplanan Yeni Türk Liras karfl l aras ndaki fark n esas al naca n hükme ba lam flt r. Ayr ca, mal ve haklar n elden ç kar lmas nda iktisap bedeli, art fl oran n n % 10 ve üzerinde oldu u durumlarda, elden ç kar lan mal ve haklar n, elden ç kar ld ay hariç olmak üzere Devlet statistik Enstitüsünce belirlenen toptan eflya fiyat endeksindeki art fl oran nda art r larak tespit edilebilecektir. Öte yandan, 2006 y l nda elde edilen de er art fl kazanc n n YTL lik k sm, gelir vergisinden istisna edilmifltir. Bu sebeple, yukar da say lan mal ve haklar n 2006 y l nda elden ç kar lmas ndan sa lanan kazançlar n YTL yi aflmamas halinde, bu kazançlar için Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek; aflmas halinde ise sadece aflan k s m y ll k beyanname ile beyan edilecektir. III.7.2 Ar zi kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nda, Ar zî olarak ticarî muamelelerin icras ndan veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar, Ticarî veya ziraî bir iflletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulmas veya terk edilmesi, henüz bafllamam fl olan böyle bir faaliyete hiç giriflilmemesi, ihale, art rma ve eksiltmelere ifltirak edilmemesi karfl l nda elde edilen hâs lat, Gayrimenkullerin tahliyesi veya kirac l k hakk n n devri karfl l nda al nan tazminatlar ile pefltemall klar, Ar zî olarak yap lan serbest meslek faaliyetleri dolay s yla tahsil edilen hâs lat, Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri iflleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yaz lan de ersiz alacaklarla, karfl l k ayr lan flüpheli alacaklar n tahsili dahil). Dar mükellefiyete tâbi olanlar n Türkiye ile yabanc memleketler aras nda ar zi olarak yapt klar ulaflt rma ifllerinden elde ettikleri kazançlar. vergiye tâbi ar zi kazanç olarak tan mlanm fl ve bu kazançlar n vergiye tabi safi tutar n n, sat fl bedelinden maliyet bedeli ve sat fl dolay s yla yap lan giderler indirilmesi veya elde edilen hâs lattan tevsik edilmek kayd yla yap lan giderler indirilmesi suretiyle hesaplanmas hükme ba lanm flt r. Kanunkoyucu, ayr ca, yukar da vergiye tabi ar zi kazanç olarak ilk dört s rada say lan kazançlar n, 2006 y l için, YTL sini vergiden istisna k lm flt r. Bu sebeple, 2006 y l nda elde edilen söz konusu kazançlardan YTL yi aflmayanlar için y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, baflka gelirler dolay s yla beyanname verildi i durumlarda bu kazanç beyannameye dahil edilmeyecektir. Aflmas halinde ise sadece 10

GERÇEK K fi LERCE, MART 2008 AYINDA BEYAN ED LMES GEREKEN VE GEREKMEYEN GEL RLER Mehmet KORKUSUZ. Dünya dan Vergi Haberleri Hatice pek AYDIN

GERÇEK K fi LERCE, MART 2008 AYINDA BEYAN ED LMES GEREKEN VE GEREKMEYEN GEL RLER Mehmet KORKUSUZ. Dünya dan Vergi Haberleri Hatice pek AYDIN ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com MART/MARCH 2008 2008 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras nda önemli bir yer tutan menkul k ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu k ymetlerin

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

100 soruda 2009 kira gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2009 kira gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2009 kira gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Vergileme sistemimizde, gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye irad ya da toplumda yayg n olarak bilinen ad

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2014 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Bilindiği üzere; Gelir

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER İBRAHİM ÖZDEMİR Eski Baş Hesap Uzmanı, Y.M.M. (VERGİ DÜNYASI/ŞUBAT-2003) Bilindiği üzere 4369 Sayılı Kanunun 47.maddesi

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz.

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz. Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin vade tarihine kadar elde tutulmasından elde edilen faiz gelirleri

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Bu raporumuzda, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2011 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre)

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Ödemenin Türü, İlgili Madde, Tevkifat Oranı (% - Yüzde) Hizmet Erbabına Ödenen Ücretler ile Ücret

Detaylı

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1.

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1. Vergi Tevkifatı Madde No 94 Kapsam (3946 sayılıkanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI Yeni kurumlar vergisi kanunu 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

GEL R VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER GELİR VERGİSİ

GEL R VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER GELİR VERGİSİ GEL R VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER GELİR VERGİSİ 149 150 Müteferrik stisnalar Ücretlerde Madde : 23 - (2361 say l Kanunun 17. maddesiyle de iflen madde, Yürürlük tarihi ; 01.01.1981) Afla da

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Sirküler No: 2013/069 Tarih: 07.03.2013 2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Bazı İşletme ortaklarının şahsi gelir vergisi beyannamesi vereceği bu ay da söz konusu beyannameden

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Faruk Sabuncu Partner 15 Mart 2006, Swissotel, İstanbul *connectedthinking PwC İçerik İstisnalar* Vergi Kesintisi Vergi Mahsubu * Yurtdışı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 16.02.2009 Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler ile İşyeri Hekimlerinin Ne Şekilde Vergilendirileceğine İlişkin 40 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/24 16.02.2009

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50 Konusu : Gelirin toplanması ve beyanı Tarihi : Sayısı : T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 21, 85, 86 İlgili olduğu

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

Telif ödemelerinden ( 2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009 dan itibaren)

Telif ödemelerinden ( 2009/14592 s. BKK ile 03.02.2009 dan itibaren) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen (29/14592 ücretler ile ücret s. BKK

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı