ERNST & YOUNG MART/MARCH MART 2007 AYINDA YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMES GEREKEN GEL R VE KAZANÇLAR Mehmet KORKUSUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERNST & YOUNG MART/MARCH 2007. MART 2007 AYINDA YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMES GEREKEN GEL R VE KAZANÇLAR Mehmet KORKUSUZ"

Transkript

1 ERNST & YOUNG MART/MARCH Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : AYINDA YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMES GEREKEN GEL R VE KAZANÇLAR Mehmet KORKUSUZ Dünya dan Vergi Haberleri Aras UYGUR English Translation Resmi Gazete den... Emre EMEK Sirküler ndeks Vergi Takvimi Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM AYINDA YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMES GEREKEN GEL R VE KAZANÇLAR I. G R fi Mehmet KORKUSUZ Her y l n Mart ay öteden beri, kiflisel gelirlerin tabi oldu u gelir vergisi ile ilgili y ll k beyannamenin verildi i ve verginin ilk taksidinin ödendi i ayd r. Bu ay n toplumda yayg n olarak kullan lan bir baflka ad da vergi ay d r. Kanunkoyucu, Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) ilk maddesinde vergiye tabi geliri gerçek kiflilerin bir takvim y l nda elde ettikleri kazanç ve iratlar n safi tutar olarak tan mlad ktan ve hemen onu izleyen ikinci maddesinde de, bu kazanç ve iratlar n neler oldu unu hükme ba lad ktan sonra, Gelirin toplanmas ve beyan bafll n tafl yan 85 inci maddesinde de, Kanunun ikinci maddesinde yaz l kaynaklardan bir takvim y l nda elde edilen kazanç ve iratlar n, Kanunda aksine bir hüküm olmad kça y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesini kararlaflt rm flt r. flte, vergiye tabi gelirlerin y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine iliflkin aksine hükümlerden biri Toplama yap lmayan haller bafll alt nda GVK nun 86 nc maddesine konulmufltur. Bu maddede, y ll k beyanname verilmeyecek veya baflka gelirler dolay s yla beyanname verilse bile bu beyannameye dahil edilmeyecek gelirler say lm flt r. GVK nun vergiye tabi gelirlerin beyan na iliflkin genel kural n aksine hükümler içeren bir di er maddesi de, menkul k ymet gelirlerinin beyan ve vergilendirilmesine iliflkin hükümlerin yer ald Geçici 67 nci maddesidir. Bu maddede, y llar aras nda elde edilecek ve tevkifata tabi tutulacak menkul k ymetlerden ve di er sermaye piyasas araçlar ndan sa lanan gelirler için, baz istisnalar d fl nda y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmemesi ve baflka gelirler dolay s yla beyanname verildi i durumlarda bu gelirlerin beyannameye dahil edilmemesi benimsenmifltir. Bu sebeple, 2006 y l nda gelir elde eden kiflilerin, önce gelirlerinin vergiye ve beyana tabi olup olmad n yukar da belirtilen hükümlerden hareketle belirlemeleri ve daha sonra da vermeleri gerekiyorsa Mart 2007 ay n n ilk yar s içinde (1-15 Mart 2007) beyannamelerini ilgili vergi dairesine vermeleri ya da posta ile göndermeleri gerekmektedir. Bu yaz m zda, Mart ay n n y ll k gelirlerin beyan edildi i bir ay olmas n da dikkate alarak, önce, beyana tabi olmayan gelir ve kazançlar ; daha sonra da, vergiye tabi kazançlardan y ll k beyanname ile beyan zorunlu olanlar, türleri itibar yla aç klayaca z. II. YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMEYECEK GEL RLER Gelir Vergisi Kanunu nun 86 nc maddesinde, 2006 y l nda elde edilen afla daki gelirler için y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmemesi, baflka gelirler dolay s yla beyanname verildi i durumlarda da bu gelirlerin beyannameye dahil edilmemesi hükme ba lanm flt r. a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, GVK nun 94 üncü maddesine göre has - latlar üzerinden tevkifat yap lmak suretiyle vergilendirilmektedir. Ayn Kanunun 54 üncü maddesinde yaz l iflletme büyüklü ü ölçülerini aflan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yafl na kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançlar gerçek usulde tespit olunarak vergilendirilmektedir. Kazançlar gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançlar için beyanname vermemektedirler. b) Tüzel kiflili i haiz emekli sand klar, yard m sand klar ile emeklilik ve sigorta flirketleri taraf ndan, tarihinden sonra düzenlenmifl poliçelere istinaden, on y l süreyle prim, aidat veya katk pay ödemeden ayr lanlara yap lan ödemeler, on y l süreyle katk pay ödemifl olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk kazanmadan ayr lanlar ile di er sand k ve sigortalardan on y l süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemeler ve bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr lanlara yap lan ödemeler, Bu gelirler üzerinde GVK nun 94 üncü maddesine göre gelir vergisi tevkifat yap lmakla birlikte, tutar ne olursa olsun y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmemektedir. c) Kazanç ve iratlar n istisna hadleri içinde kalan k sm (Örne in, 2006 y l nda, YTL yi aflmayan konut kira gelirleri, YTL yi aflmayan iflyeri kira gelirleri, safi tutar ,20 YTL yi aflmayan Eurobond faiz gelirleri ve al m sat m kazançlar, YTL yi aflmayan ar zi kazançlar vb.,) d) Tek iflverenden al nm fl ve tevkif suretiyle vergilendirilmifl ücretlerle, birden fazla iflverenden al nm fl olmakla birlikte birden sonraki iflverenden al nan tevkif suretiyle vergilendirilmifl ve tutar YTL yi aflmayan ücretler, Uygulamada, takvim y l içinde birden fazla iflverenden ücret alan çal flan, bunlardan birini, serbestçe ilk iflveren olarak belirlemekte ve di er iflverenlerden ald ücretlerin brüt tutarlar toplam n n YTL yi afl p aflmad na bakmaktad r. e) Vergiye tâbi gelir toplam n n YTL yi aflmamas kofluluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmufl olan menkul sermaye iratlar ve gayrimenkul sermaye iratlar, GVK nun 22 nci maddesinde, kar paylar n n yar s gelir vergisinden istisna edilmifltir. Bu sebeple, bir menkul sermaye irad olarak hisse senetlerinden elde edilen kar paylar n n yar s n n YTL lik beyan s n r n afl p aflmad na bak lmakta, afl yorsa y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir. f) Bir takvim y l içinde elde edilen ve toplam 875 YTL yi aflmayan, tevkifata 2

3 ve istisna uygulamas na konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar K y bankac l ndan elde edilen faiz gelirleri, Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemifl kuponlar n n sat fl ndan elde edilen gelirler, fltirak hisselerinin sahibi ad na henüz tahakkuk etmemifl kar paylar n n devir ve temliki karfl l nda al nan para ve ay nlar, Her nevi alacak faizleri, Her çeflit senetlerin iskonto edilmesi karfl l nda al nan iskonto bedelleri, Yurt d fl nda elde edilen di er menkul sermaye iratlar g) GVK nun Geçici 67 nci maddesi hükümleri çerçevesinde tevkifata tabi tutulan menkul k ymet gelirleri ile di er sermaye piyasas araçlar ndan sa lanan gelirler (Hazine Bonosu faizleri ve al m sat m kazançlar, menkul k y-met yat r m fonu kar paylar, mevduat ve döviz tevdiat hesaplar na ödenen faizler, repo kazançlar, hisse senedi al m sat m kazançlar ) h) 1998 ve daha önceki hesap dönemlerine iliflkin kurum kazançlar n n da t lmas ndan sa lanan hisse senedi kar paylar. Kanunkoyucu, GVK na ekledi i Geçici 62 nci madde hükmü ile, veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançlar n da t lmas halinde, bu kazançlar gerçek kifliler yönünden gelir vergisinden istisna etmifltir. Bu düzenleme, o dönemlerde, kurum kazançlar n n, da t ls n ya da da t lmas n kurumlar vergisinden sonra bir de tevkifata tabi tutulmufl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Vergilemede mükerrerli in önlenmesi amac ile Kanuna Geçici 62 nci madde hükmü konulmufltur. III. YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYANI ZORUNLU OLAN GEL RLER III.1 Ticari kazançlar GVK nda, maden, tafl ve kireç ocaklar, kum ve çak l istihsal yerleri ile tu la ve kiremit harmanlar n n iflletilmesinden, coberlik ifllerinden, özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin iflletilmesinden, gayrimenkullerin al m, sat m ve infla iflleriyle devaml olarak u raflanlar n bu ifllerinden, kendi nam ve hesaplar na menkul k ymet al m-sat m ile devaml olarak u raflanlar n bu faaliyetlerinden, sat n al nan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren (5) y l içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki y llarda k smen veya tamamen sat lmas ndan ve difl protezcili inden elde edilen kazançlar da dahil olmak üzere, her türlü ticari ve s nai faaliyetlerden do an kazançlar olarak tan mlanan ticari kazançlar, tutar ne olursa olsun, y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmek zorundad r. Buna, tasfiye halinde bile olsa kollektif flirketlerin ortaklar ile komandit flirketlerin komandite ortaklar da dahildir. Ticari kazanc n elde edilmesi tahahkkuk esas na yani miktar ve mahiyet itibar yla kesinleflmesine ba lanm flt r. Bunun bir baflka türlü ifadesi de, kazanc n vergilendirilmesi için tahsil edilmifl olmas gerekmemektedir. Ticari ifllemin tamamlanm fl olmas yeterli say lmaktad r. Gelir Vergisi Kanunu, ticari kazanc, basit usul ve gerçek usul olmak üzere iki farkl yöntemle vergilendirmektedir. Ancak Kanunda belirtilen koflullar sa layan mükelleflerin tabi olabilecekleri basit usulde, gerçek usulden farkl olarak, defter tutulmamakta, muhtasar beyanname verilmemekte, tevkifat yap lmamakta, geçici vergi ödenmemektedir. Ayr ca, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükelleflerinin teslim ve hizmetlerinde katma de er vergisi hesaplanmamaktad r. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahibi mükellefler de tuttuklar defterler bak m ndan, birinci ve ikinci s n f tacirler olarak iki farkl gruba ayr lmaktad rlar. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanc n beyana esas safi tutar n n hesaplanmas s ras nda, has lattan GVK nun 40 nc maddesinde belirtilen afla daki giderlerin indirilmesi mümkün olabilmektedir. Ticari kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yap lan genel giderler; Hizmetli ve iflçilerin ifl yerinde veya ifl yerinin müfltemilat nda iafle ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidat, 27'nci maddede yaz l giyim giderleri; flle ilgili olmak flartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, flle ilgili ve yap lan iflin ehemmiyeti ve geniflli i ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri, Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmeye dahil olan ve iflte kullan lan tafl tlar n giderleri, flletme ile ilgili olmak flart yla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr lan amortismanlar, flverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar, flverenler taraf ndan ücretliler ad na bireysel emeklilik sistemine ödenen katk paylar, Fakirlere yard m amac yla g da bankac l faaliyetinde bulunan dernek ve vak flara Maliye Bakanl nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba fllanan g da, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli. Kanunkoyucu, ticari kazanc n safi tutar n n hesaplanmas s ras nda has lattan indirilebilecek giderleri saymakla yetinmemifl, indirimi mümkün olamayacak giderleri de GVK nun 41 inci maddesinde tek tek saymak suretiyle aç klam flt r. Buna gore; Teflebbüs sahibi ile eflinin ve çocuklar n n iflletmeden çektikleri paralar veya aynen ald klar sair de erler, Teflebbüs sahibinin kendisine, efline, küçük çocuklar na iflletmeden ödenen ayl klar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar, Teflebbüs sahibinin iflletmeye koydu u sermaye için yürütülecek faizler, Teflebbüs sahibinin, eflinin ve küçük çocuklar n n iflletmede cari hesap veya di er flekillerdeki alacaklar üzerinden yürütülecek faizler, Her türlü para cezalar ve vergi cezalar ile teflebbüs sahibinin suçlar ndan do an tazmi-natlar, Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin % 50'si, Kiralama yoluyla edinilen veya iflletmede kay tl olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava tafl tlar ndan iflletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanlar n giderleri ile amortismanlar, ve, Bas n yoluyla ifllenen fiillerden veya radyo ve televizyon yay nlar ndan do acak maddî ve manevî zararlardan dolay 3

4 VERG DE GÜNDEM ödenen tazminat giderlerinin ticari kazanc n safi tutar n n tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün de ildir. Kanunkoyucu, ticari kazançlar n safi tutar n n hesaplanmas ve beyan ile ilgili yukar daki hükümleri Gelir Vergisi Kanunu na koyduktan sonra sosyal ve ekonomik sebeplerle, ticaret ve sanat erbab n n bir k sm n vergiden muaf tutmufltur. Vergiden muaf tutulan bu grupta, motorlu nakil vas talar kullanmamak flart ile gezici olarak veya bir ifl yeri açmaks z n perakende ticaret ile ifltigal edenler, bir ifl yeri açmaks z n gezici olarak ve do rudan do ruya müstehlike ifl yapan hallaç, kalayc, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkab tamircisi, kundura boyac s, berber, nalbant, foto rafç, odun ve kömür k r c s, çamafl r y kay c s ve hamallar gibi küçük sanat erbab, köylerde gezici olarak her türlü sanat iflleri ile u raflanlar ile ayn yerlerde ayn iflleri bir ifl yeri açmak suretiyle yapanlar, nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplam 50 rüsum tonilatoya kadar makinesiz veya motorsuz nakil vas talar iflletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabas ile nakliyecilik yapanlar, ziraat ifllerinde kulland klar hayvan, hayvan arabas, motor, traktör gibi vas talar veya sandallarla nakliyecili i mutat hale getirmeksizin ara s ra ücret karfl l nda eflya ve insan tafl yan çiftçiler, hariçten iflçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak kay t ve flart ile oturduklar evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarflaf, çorap, hal, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nak fl ifllerini ve her nevi turistik eflya, has r, sepet, süpürge, paspas, f rça, yapma çiçek, ip ve urganlar dükkân açmaks z n satanlar bulunmaktad r. Kanunda ayr ca, esnaf muafl ndan faydalananlar n faaliyetleri ile ilgili olarak sat n ald klar mallara ve giderlerine iliflkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden ald klar belgeleri saklamak zorunda olduklar hükme ba lanm flt r. III.2 Zirai kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nda, arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bak m, üretme, yetifltirme ve slah yollar yla veyahut do rudan do ruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, bal k ve bunlar n mahsullerinin istihsalini, avlanmas n, avc lar ve yetifltiricileri taraf ndan muhafazas n, tafl nmas n, sat lmas n veya bu mahsullerden sair bir flekilde faydalan lmas olarak tan mlanan zirai faaliyetten elde edilen gelirler, zirai kazanç olarak adland r lmaktad r. Kanunkoyucu, zirai kazançlar n vergilendirilmesinde stopaj yoluyla vergilendirmeyi benimsemifl, ancak, GVK nun 54 üncü maddesinde yaz l olan iflletme büyüklü ü ölçülerini (hububat ziraaatinde 600 dönüm, bakliyat, afyon, susam, keten ve kendir ziraatinde 300 dönüm, pamuk ziraaatinde 300 dönüm, patates, so an ziraatinde 200 dönüm vb.) aflan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yafl na kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançlar n n gerçek usulde (zirai iflletme hesab veya diledikleri takdirde bilanço esas na göre) tespit olunarak vergilendirilmesini hükme ba lam flt r. Kazançlar gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler, bu kazançlar için beyanname vermemektedirler. Ancak, gerçek usulde vergilendirilmeyen ve bu sebeple y ll k gelir vergisi beyannamesi vermeyen mükelleflerin, diledikleri takdirde gerçek usulde vergilendirilmeleri sa lanmaktad r. Gerçek usulde vergilendirilen ve bu sebeple Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi verecek olan zirai kazanç mükelleflerinin, kazançlar n n safi tutar n n hesaplanmas s ras nda, has lattan afla daki giderleri indirebilmeleri mümkündür. flletme ile ilgili olarak tohum, gübre, fide, yem, ilaç ve benzeri maddelerin tedariki için yap lan giderler; Sat lmak üzere sat n al nan hayvanlar n, zirai mahsullerin ve di er maddelerin bedelleri; flletmelerde çal flt r lanlara ücret, prim ve sair namlarla hizmet mukabili yap lan ödemeler; flçilerin iafle, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri; Zirai tesisat, makina, aletler ve tafl tlar n çal flt r lmas ve bak m için yap lan giderler (Yak t, ya, elektrik, yedek parça vesaire) ve tamir giderleri; Vergi Usul Kanunu'na göre ayr lan amortismanlar; Kira ve ücret mukabili kullan lan istihsal vas talar için yap lan ödemeler; Zirai kazanc n elde edilmesi ve idamesi için yap lan genel giderler ( flletme için al nan ve iflletme için harcanan borç paralar n faizleri, iflletme ile ilgili olmak flart ile ödenen ayni vergi, resim ve harçlar, iflletme ile ilgili ve yap lan iflin önemi ve geniflli i ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri, iflletme ile ilgili olarak ödenen kira bedelleri ve genel mahiyetteki sair giderler) flletme ile ilgili olmak flartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; Amortismana tabi iktisadi k ymetlerin sat lmas halinde Vergi Usul Kanunu'nun 328'inci maddesine göre hesaplanan zararlar; flletmeye dahil olup, ayn zamanda zatî veya ailevî ihtiyaçlar için de kullan lan tafl tlar n amortismanlar n n tamam ile giderlerinin yar s. III.3 Ücretler Gelir Vergisi Kanunu nda iflverene tabi ve belirli bir iflyerine ba l olarak çal flanlara hizmet karfl l verilen para ve ay nlar ile sa lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerin toplam olarak tan mlanan ücretlerin vergilendirilmesinde tevkifat esas benimsenmifltir. Ücretleri üzerinden tevkifat yap lmak suretiyle vergi kesilen ücretlilerin de bu gelirleri için y ll k gelir vergisi beyannamesi vermemeleri ve baflka gelirler dolay s yla verdikleri beyannameye bu gelirleri dahil etmemeleri benimsenmifltir. Ancak, Kanunkoyucu, bu genel kural n bir istisnas na GVK nun 86 nc maddesinde yer vermifl ve ayn takvim y l içinde birden fazla iflverenden ücret alan ve birden sonraki iflverenden ald ücretlerinin toplam, YTL yi (2006 y l için) aflan ücretlilerin, bu gelirlerinin tamam n gelirin elde edildi i y l izleyen y l n Mart ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmelerini hükme ba lam flt r. Özetle, 2006 y l nda tek iflverenden ücret alan ve bu ücretleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yap lan çal flanlar, ücretlerinin tutar ne olursa olsun y ll k gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Ayn y l içinde birden fazla iflverenden ücret alan çal flanlar ise, önce, y l içindeki çal flma s ras na bakmaks z n, serbestçe, bu iflverenlerden birini ilk iflveren olarak 4

5 belirleyecekler, daha sonra da, di er iflveren ya da iflverenlerden ald klar ve üzerinden gelir vergisi kesintisi yap lan ücretlerinin brut tutarlar n n toplam n n YTL yi afl p aflmad na bakacaklard r. Afl yorsa, 2006 y l nda elde ettikleri ücretlerinin tamam n 1-15 Mart 2007 tarihleri aras nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Beyan edilen bu gelir, vergi tarifesine gore vergilendirilecek ve beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden y l içinde tevkif suretiyle ödenen vergi mahsup edilecektir. Aflm yorsa, ücret gelirlerinin y ll k beyanname ile beyan gerekmeyecektir. Ücret gelirinin, belirlenen koflullar tafl yor olmas sebebiyle y ll k beyanname ile beyan edildi i durumlarda, beyanname üzerinde gösterilen gelirden, gelirin % 10 unu aflmamas, Türkiye de yap lmas ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiflilerden al nacak belgelerle tevsik edilmesi flart yla, mükellefin kendisi, efli ve küçük çocuklar na iliflkin olarak yap lan e itim ve sa l k harcamalar indirilebilecektir. Son olarak, halen TBMM de görüflülmekte olan bir kanun tasar s ile ücret vergilemesi rejiminde 2007 y l bafl ndan itibaren geçerli olmak üzere de ifliklik yap lmas n n öngörüldü ünü ve ayn y l içinde birden fazla iflverenden ücret alanlar n beyan s n r n n 2007 y l için YTL ye yükseltilece ini belirtelim. III.4 Serbest meslek kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nda sermayeden ziyade flahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olm yan ifllerin iflverene tabi olmaks z n flahsi sorumluluk alt nda kendi nam ve hesab na yap lmas olarak tan mlanan serbest meslek faaliyetinden do an kazançlar serbest meslek kazanc olarak kabul edilmifltir. Serbest meslek kazançlar n n, tutar ne olursa olsun, y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Serbest meslek kazanc, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karfl l olarak tahsil edilen para ve ay nlar ve di er suretlerle sa lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolay s yle yap lan ve afla da say lan giderlerin indirilmesinden sonra kalan farkt r. Görüldü ü gibi, serbest meslek kazançlar n n vergilendirilmesinde tahakkuk esas de il tahsil esas kabul edilmifltir. Yani hizmet yap lm fl olsa bile bedeli tahsil edilmedikçe bu kazanç beyan edilmeyecektir. ndirilebilecek giderler: Mesleki kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler, Hizmetli ve iflçilerin ifl yerinde veya ifl yerinin müfltemilat ndaki iafle ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatlar ile giyim giderleri, Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri, Mesleki faaliyette kullan lan tesisat, demirbafl eflya ve envantere dahil tafl tlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayr lan amortismanlar, Kiralanan veya envantere dahil olan ve iflte kullan lan tafl tlar n giderleri, Al nan mesleki yay nlar için ödenen bedeller, Mesleki faaliyetin ifas için ödenen mal ve hizmet al m bedelleri, Serbest meslek faaliyetleri dolay s yla emekli sand klar na ödenen girifl ve emeklilik aidatlar ile mesleki teflekküllere ödenen aidatlar, Mesleki kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile ifl yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar, Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar III.5 Gayrimenkul sermaye iratlar (kira gelirleri) Gelir Vergisi Kanunu nda; Arazi, bina, maden sular, menba sular, madenler, tafl ocaklar, kum ve çak l istihsal yerleri, tu la ve kiremit harmanlar, tuzlalar ve bunlar n mütemmim cüzileri ve teferruat ; Voli mahalleri ve dalyanlar; Gayrimenkullerin, ayr olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruat ile bilumum tesisat demirbafl eflyas ve döflemeleri; Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; Arama, iflletme ve imtiyaz haklar ve ruhsatlar, ihtira berat, alameti farika, marka, ticaret unvan, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantlar, sanayi ve ticaret ve bilim alanlar nda elde edilmifl bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakk veya kullanma imtiyaz gibi haklar, Telif haklar, Gemi ve gemi paylar ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vas talar ; ve, Motorlu nakli ve cer vas talar, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunlar n eklentilerinin sahipleri, mutasarr flar, zilyedleri, irtifak ve intifa hakk sahipleri veya kirac lar taraf ndan kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, gayrimenkul sermaye irad olarak tan mlanm fl ve belirli koflullarla beyana ve vergiye tabi k l nm flt r. Gayrimenkul sermaye irad n n beyan nda tahsilat esas geçerlidir. Mal ve haklar kiraya verilmifl olsa bile kira bedeli tahsil edilmedikçe, beyana tabi olmayacakt r. Gayrimenkul sermaye irad nda safi irat, gayrisafi has lattan irad n sa lanmas ve idamesi için yap lan giderler indirildikten sonra kalan müspet farkt r. Geçmifl y llara ait kiralar n 2006 y l nda toplu halde tahsil edilmifl olmas durumunda, tahsil edilen tutar 2006 y l n n geliri olarak beyan edilecektir. Ancak, 2006 y l nda, gelecek y llara, örne in, y llar n kapsayan döneme ait kiran n peflin tahsil edilmesi halinde, bu gelirin ancak 2006 y l na ait k sm, Mart 2007 ay nda (beyan için aranan koflullar sa l yorsa) y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Kanunkoyucu, indirilebilecek giderler konusunda mükelleflere iki farkl yöntemden birini tercih etme hakk vermifltir. Bunlardan götürü gider usulünde, herhangi bir belge ibraz na gerek olmaks z n, kira gelirinin istisna düflüldükten sonra kalan k sm n n 1/4 ü gider olarak has lattan indirilebilmektedir. Örne in, 2006 y l nda elde edilen (tahsil edilen) kira gelirleri toplam YTL ise bu tutardan once istisna tutar olan YTL düflülecek, sonra da kalan tutar n 1/4 ü götürü gider olarak indirilecektir = : 4 = YTL (götürü gider) 5

6 VERG DE GÜNDEM Di er yöntem olan gerçek gider usulünde ise, Kanunun 74 üncü maddesinde say lan afla daki giderlerin yap ld n n (giderin ödenmifl olmas önemli de ildir) belgelendirilmesi kofluluyla indirimine izin verilmifltir. Ancak, indirim konusu yap - lacak giderin tutar, toplam giderlerin, gelirin istisnadan sonra kalan tutar na isabet eden k sm kadar olacakt r. Kiraya veren taraf ndan ödenen ayd nlatma, s tma, su ve asansör giderleri; Kiraya verilen mallar n idaresi için yap lan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri; Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri; Kiraya verilen mal ve haklar dolay s yla yap lan ve bunlara sarf olunan borçlar n faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap y l ndan itibaren befl y l süre ile iktisap bedelinin % 5'i Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve flerefiyelerle kiraya verenler taraf ndan ödenmifl olmak flart yla belediyelere ödenen harcamalara ifltirak paylar ; Kiraya verilen mal ve haklar için ayr lan amortismanlar; Kiraya verenin yapt onar m giderleri; Kiraya verilen mal ve haklara ait bak m ve idame giderleri; Kiralad klar mal ve haklar kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve di er gerçek giderler; Sahibi bulunduklar konutlar kiraya verenlerin kira ile oturduklar konutun kira bedeli Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. Örne in, kira geliri YTL, indirimine izin verilen ve belgelendirilen gider toplam YTL ise, bu giderin ancak = YTL ye isabet eden k sm ; (6.600 : ) x = YTL olacakt r. Bu durumda, vergi matrah, gayrisafi has lattan once istisna tutar n n daha sonra da gider tutar n n düflülmesi suretiyle hesaplanacakt r. Kanunkoyucu, gayrimenkul sermaye iratlar n n vergilendirilmesi ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunu na koydu u ve Emsal Kira Bedeli Uygulamas ad verilen otokontrol müessesesi ile, beyan edilecek kira gelirinin, baz istisnalar (bofl kalan gayrimenkullerin muhafazalar maksadiyle bedelsiz olarak baflkalar n n ikametine b rak lmas, binalar n mal sahiplerinin usul, füru veya kardefllerinin ikametine tahsis edilmesi 3. Mal sahibi ile birlikte akrabalar n da ayn evde veya dairede ikamet etmesi, Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile di er kamu kurum ve kurulufllar nca yap lan kiralamalar) d fl nda, kiraya verilen gayrimenkulün emlak vergisine esas de erinin % 5 inden daha az olamayaca n hükme ba lam flt r. Bu s n r n alt nda beyan edilen gelirlerle ilgili vergi tarhiyat, bu s n r üzerinden yap lmaktad r. Gayrimenkul sermaye iratlar n n vergilendirilmesi ile ilgili bir di er önemli uygulama da istisna uygulamas d r. Kanunkoyucu, binalar n mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim y l içinde elde edilen has lat n YTL sini (2006 y l gelirleri için) gelir vergisinden istisna k lm flt r. ( stisna tutar 2007 y l nda elde edilecek gelirler için YTL olarak belirlenmifltir.) Bir gayrimenkule bir-den fazla kiflinin ortaklafla sahip olduklar durumda, her bir ortak istisna tutar ndan ayr ayr yararlanabilmektedir. Geliri istisna tutar n aflmayan mükelleflerin y ll k gelir vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmamaktad r. Ancak, ticari, zirai veya mesleki kazanc n y ll k beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar taraf ndan bildirilecek olanlar n istisnadan yararlanmalar mümkün de ildir. Öte yandan, Kanunkoyucu, binalar n, baflkaca beyan edilecek geliri olmayan gerçek kifliler taraf ndan mesken olarak kiraya verilmesinde, beyan s n r olarak istisna tutar olan YTL yi; iflyeri olarak kiraya verilmesinde, beyan s n r olarak YTL yi kabul etmifltir. Ayr ca, binalar n iflyeri olarak kiraya verilmesinden sa lanacak gelirler üzerinden, kiray ödeyen taraf ndan % 20 oran nda gelir vergisi tevkifat yap lmas n hükme ba lam flt r. Bu tevkifat kiran n brüt tutar üzerinden yap lmaktad r. Kira gelirinin y ll k beyanname ile beyan edildi i durumlarda bu tevkifat y ll k beyaname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu nda, bu tevkifat yapmakla yükümlü olanlar, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret flirketleri,ifl ortakl klar, dernekler, vak flar, dernek ve vak flara ait iktisadi iflletmeler, kooperatifler, yat r m fonu yönetenler, ticaret ve meslek erbab, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç mükellefleri olarak say lm flt r. Yukar daki aç klamalar n bir özeti olarak, gerçek kifliler taraf ndan, iflyeri olarak kiraya verilen binalardan 2006 y l nda elde edilen brüt (tevkifat öncesi tutar) kira tutar YTL yi, mesken olarak kiraya verilen binalardan 2006 y l nda elde edilen kira geliri YTL yi aflm yorsa, bu gelirler y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir. Baflka gelirler dolay s yla beyanname verildi i durumlarda da bu kira gelirleri y ll k beyannameye dahil edilmeyecektir y l nda hem iflyeri ve hem de mesken kira geliri bulunan bir gerçek kifli, bunlardan birinin belirtilen tutar aflmas halinde o gelirini, her ikisinin de aflmas halinde her iki gelirini de y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecek ve beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, iflyeri kira bedeli üzerinden y l içinde tevkif suretiyle ödenen gelir vergisini mahsup edecektir. Her iki gelirin de belirtilen tutarlar aflmamas halinde ise, bu gelirler için y ll k beyanname verilmeyecektir. III.6 Menkul sermaye iratlar Bu bölümde, menkul sermaye iratlar n n beyan ile ilgili yükümlülükler, gelir türleri itibar yla aç klanmaktad r. III.6.1 Hisse senedi kar paylar Gerçek kiflilerce 2006 y l nda elde edilen hisse senedi kar paylar n n beyan nda, kar pay n n dayana olan kurum kazanc n n hangi y la ait kazanç oldu u önem arzetmektedir. Daha aç k bir ifade ile, Kanunkoyucu, ne zaman da t l rsa da t ls n, tarihine kadarki kurum kazançlar ile bu tarihten sonraki kurum kazançlar n n gerçek kifli ortaklar n elinde vergilendirilmesini farkl iki yönteme ba lam flt r. 6

7 a ve sonraki y llara iliflkin kurum kazanc n n da t lmas halinde E er, kiflilerin 2006 y l nda elde ettikleri kar pay n n dayana 2003 ve sonraki y llara iliflkin kurum kazanc ise, bu takdirde, kar pay n n yar s vergiden istisna edilecek, kalan yar s n n da varsa tevkif suretiyle vergilendirilmifl bulunan di er menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar ile birlikte toplam n n YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde bu tutar, Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kar pay n n da - t lmas s ras nda da tan kurum taraf ndan yap lan % 10 ( tarihinden sonra % 15) oran ndaki tevkifat n tamam mahsup edilecektir. Örne in, orta oldu u anonim flirketten 2006 y l Eylül ay nda brüt YTL kar pay alan bir gerçek kifli, tutar n yar s n ( YTL), beyan s n r olan YTL yi afl yor olmas sebebiyle Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir. Beyan edilen tutar : Matrah : Gelir Vergisi : Mahsup edilecek tevkifat : ade edilecek gelir vergisi : b ve önceki y llara iliflkin kurum kazanc n n da t lmas halinde GVK nun Geçici 62 nci maddesi hükmü gere ince, a) veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerine ait kazançlar n da t lmas halinde, bu kazançlar elde eden gerçek kifliler yönünden gelir vergisinden istisna edilmifltir. Bu kazançlar n da t lmas halinde kar pay n elde eden gerçek kifli ortak beyanname vermeyecektir. b) tarihlerini kapsayan dönemde sona eren hesap dönemlerine ait kurum kazançlar n n ve GVK nun Geçici 61 inci madde kapsam nda tevkifata tâbi tutulmufl kurum kazançlar n n da t lmas halinde, gerçek kiflilerce elde edilecek kar pay n n net tutar na elde edilen kâr pay n n 1/9 u eklendikten sonra, bulunan tutar n yar s vergiye tâbi gelir olarak dikkate al nacak, bu tutar n YTL yi aflmas halinde y ll k beyanname verilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden de beyan edilen tutar n 1/5 I mahsup edilecektir. Örne in, orta oldu u anonim flirketin 2001 y l kazanc n n 2006 y l nda da - t lmas sonucunda YTL kar pay elde eden (bu kar paylar üzerinden tevkifat yap lmamaktad r) bir gerçek kifli, once bu tutara 1/9 unu ekleyecek sonra da buldu u tutar n yar s n n beyan s n r n afl p aflmad na bakacakt r ( : 9) = : 2 = YTL nin 2006 y l için beyan s n r olan YTL yi afl yor olmas sebebiyle bu tutar ( YTL) Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi olan YTL den beyan edilen gelirin 1/5 I ( YTL) düflülecektir. Bu durumda ortak taraf ndan ödenecek gelir vergisinin tutar 490 YTL olacakt r. III.6.2 Hisse senedi al m sat m kazançlar Gerçek kifliler taraf ndan 2006 y l nda elde edilen hisse senedi al m sat m kazançlar n n beyan nda, hisse senedinin iktisap tarihi ve IMKB de ifllem görüp görmemesi önemli olmaktad r. Daha aç k bir ifade ile, tarihinden önce iktisap edilen ve MKB de ifllem görenlerden üç aydan fazla sure elde tutulanlar n sat fl ndan sa lanan kazançlar tutar ne olursa olsun, de er art fl kazanc say lmamaktad r ve beyana tabi de ildir. Üç ayl k sure, MKB de ifllem görmeyen ve fakat tam mükellef kurumlara ait olan hisse senetleri için bir y l olarak dikkate al nacakt r. Yani, tarihinden önce iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olan hisse senetlerinin ( MKB de ifllem görmeyen) bir y ldan fazla süre elde tutulduktan sonra 2006 y l nda sat fl ndan sa lanan kazançlar da yine tutar ne olursa de er art fl kazanc say lmamakta ve beyana tabi bulunmamaktad r. Belirtilen bu sürelerden k sa sure elde tutulan hisse senetlerinin sat fl ndan sa lanan kazançlar ise YTL yi aflmas halinde sadece aflan tutar de er art fl kazanc olarak beyana tabi bulunmaktad r. Kazanc n safi tutar n n YTL yi aflmamas halinde ise beyanname verilmeyecektir. Kazanc n beyana tabi olan safi tutar n n hesaplanmas nda, elde tutuldu u sure içinde meydana gelen ÜFE art fl oran dikkate al narak endeksleme yap labilecektir. Sat fl için ödenen komisyonlar ve di er masraflar da, kazanc n safi tutar n n hesaplanmas s ras nda dikkate al nabilecektir. Ancak, dikkate al nacak masraf ve komisyonlar, sadece, beyan gereken gelirlerle ilgili masraf ve komisyonlar olacakt r. Yani, belirtilen sürelerden fazla süre elde tutulan ve bu sebeple kazanc beyana ve vergiye tabi olmayan bir hisse senedi için yap lan masraflar ve ödenen komisyonlar, beyana ve vergiye tabi bir al m sat m kazanc n n safi tutar n n tespitinde dikkate al namayacakt r tarihinden sonra iktisap edilen ve yine 2006 y l nda bankalar ve arac kurumlar vas tas yla elden ç kar lan hisse senetlerinin sat fl ndan sa lanan kazançlar üzerinden GVK nun Geçici 67 nci maddesine göre % 10 oran nda (Dar mükellefler için % 0) tevkifat yap lmaktad r. Bu flekilde tevkif suretiyle vergilendirilen kazançlar için ayr ca y ll k beyanname verilmemektedir. Ancak, 2006 y l içinde yapt hisse senedi al m sat m ifllemlerinden zarar eden ve bu zarar n ayn y l içinde gideremeyen mükelleflerin 2007 y l Mart ay nda ihtiyari beyanname vermeleri ve kazanç ve zararlar n birbirine mahsup edebilecekleri bu beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden de y l içinde tevkif suretiyle ödedikleri vergiyi mahsup edebilmeleri mümkün bulunmaktad r. III.6.3 Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond faiz gelirleri a) Hazine taraf ndan tarihinden önce ve TL cinsinden ihraç edilmifl olan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerden 2006 y l nda elde edilmifl faiz gelirlerinin % 46,5 i, indirim oran uygulamas kapsam nda düflülerek gelirin safi tutar hesaplanacak ve kalan tutar n YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde, indirim oran uygulamas ndan artakalan tutar 2007 y l Mart ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Örne in, 2000 y l nda TL cinsinden ihraç edilmifl olan Devlet Tahvilinden 2006 y l nda YTL faiz geliri elde eden 7

8 VERG DE GÜNDEM bir kimse, önce, indirim oran uygulamas yla, gelirinin safi tutar n hesaplayacak, ( x % 46,5) = YTL Daha sonra da hesaplanan bu tutar n YTL lik beyan s n r n afl yor olmas sebebiyle tamam n Mart 2007 ay nda verece i y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir. b) Hazine taraf ndan tarihinden önce ve yabanc para cinsinden ya da dövize, alt na veya baflka bir de ere endeksli olarak ihraç edilmifl Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen faiz gelirlerinin YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde, gelirin tamam 2007 y l Mart ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Bunlar için indirim oran uygulamas söz konusu de ildir. Örne in, 2000 y l nda USD cinsinden ihraç edilmifl olan Eurobond lardan 2006 y l nda YTL faiz geliri elde eden bir kimse, bu tutar n tamam n, 2006 y l için belirlenmifl olan YTL lik beyan s n r n aflmas sebebiyle, Mart 2007 ay nda verece i y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir. c) Hazine taraf ndan tarihleri aras nda Türk paras cinsinden ihraç edilmifl olan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirlerinin, önce % 46,5 i indirim oran uygulamas kapsam nda düflülecek, daha sonra da bulunan tutardan ,20 YTL istisna tutar indirilecektir. stisna sonras kalan tutar n YTL yi aflmas halinde, istisna uygulamas ndan artakalan tutar 2007 y l Mart ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Örne in, 2002 y l nda TL cinsinden ihraç edilmifl olan Hazine Bonosundan 2006 y l nda YTL faiz geliri elde eden bir kimse, önce bu gelirin safi tutar n hesaplayacakt r ( x % 46,5) = YTL kinci aflamada, bulunan safi tutardan istisna tutar düflülecektir ,20 = ,80 YTL Son aflamada ise istisna sonras kalan tutar n YTL lik beyan s n r n afl p aflmad na bak lacakt r. Örne imizde istisna sonras bulunan tutar (12.210,80 YTL) beyan s n r n n alt nda kald için bu faiz geliri y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir. d) Hazine taraf ndan tarihleri aras nda sonra yabanc para cinsinden ya da dövize, alt na veya baflka bir de ere endeksli olarak ihraç edilmifl Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen faiz gelirlerinden ,20 YTL istisna tutar düflülecek ve kalan tutar n YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde, gelirin istisnadan sonra kalan k sm 2007 y l Mart ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Bu gelirler için indirim oran uygulamas yap lmayacakt r. Örne in, 2004 y l nda USD cinsinden ihraç edilmifl olan Hazine Bonosundan 2006 y l nda YTL faiz geliri elde eden bir kimse, önce bu gelirinden istisna tutar n düflecek, ,20 = ,80 YTL Daha sonra ise, bulunan tutar n YTL lik beyan s n r n afl p aflmad na bakacakt r. Örne imizde istisna sonras bulunan tutar (58.910,80 YTL) beyan s n r n n üzerinde oldu u için kifli Mart 2007 ay nda verece i y ll k gelir vergisi beyannamesinde ,80 YTL lik faiz gelirini beyan edecektir. e) Hazine taraf ndan tarihinden itibaren YTL ve yabanc para cinsinden ihraç edilen Hazine Bonosu, Devlet Tahvillerinden 2006 y l nda elde edilen faiz gelirleri üzerinden % 10 oran nda ( tarihine kadar % 15) tevkifat uygulamas yap lmaktad r. Bu oran dar mükellef gerçek kifli ve kurumlara ödenenler için % 0 d r. Bu flekilde tevkif suretiyle vergilendirilmifl gelirler için y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmeyece i gibi baflka gelirler dolay s yla verilen beyannamelere de bu gelirler dahil edilmeyecektir. f) tarihinden itibaren ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri üzerinden tevkifat uygulamas yap lmamaktad r. Bunlar n YTL karfl - l n n YTL yi afl p aflmad na bak lmakta afl yorsa tamam Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir. hraç tarihi tarihleri aras nda olan Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen faiz gelirleri için ise ,20 YTL tutar nda istisna uygulamas yap lmaktad r. Ancak, yabanc para cinsinden ihraç edilmifl olmalar dolay s yla bu gelirler için indirim oran uygulamas yap lmas mümkün bulunmamaktad r tarihi ve öncesinde ihraç edilmifl olan Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen faiz gelirleri için istisna uygulamas yap lmas söz konusu de ildir. III.6.4 Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond al m-sat m kazançlar a) Hazinece tarihinden önce ihraç edilmifl Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond lar n vadesinden önce sat fl ndan, gerçek kiflilerce 2006 y l nda sa lanan kazançlar n safi tutar n n (endekslemeden sonra bulunan tutar) YTL yi aflmas halinde, sadece aflan k sm n Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan zorunlu bulunmaktad r. Eurobondlar n ve yabanc para cinsinden ya da yabanc paraya endeksli olarak ihraç edilmifl di er menkul k ymetlerin tam mükellef gerçek kiflilerce elden ç kar lmas ndan do an kazanc n, elden ç karma karfl l nda elde edilen yabanc para tutar n n Türk Liras karfl l ndan, bunlar n al m nda ödenen yabanc para tutar n n Türk Liras karfl l ve varsa sat fl giderlerinin düflülmesi sonucu hesaplanmas gerekmektedir. b) 4710 say l Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 59 uncu madde hükmü ile, tarihleri aras nda ihraç edilen Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond faizleri ve al m sat m kazançlar, belirli s n rlar içinde, 2007 y l sonuna kadar gelir vergisinden istisna edilmifltir y l nda elde edilen söz konusu faiz gelirleri ve al m sat m kazançlar n n toplam için uygulanacak istisna tutar, ,20 YTL dir. 8

9 Al m sat ma konu olan Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond un tarihleri aras nda ihraç edilmifl olmas halinde, elde edilen kazanc n safi tutar ndan ,20 YTL düflülecektir. Ancak, bu durumda, bir önceki paragrafta belirtilen YTL lik istisna tutar n n ayr ca düflülmesi mümkün de ildir. Örne in, kiflinin, 2000 y l nda ihraç edilen Devlet Tahvilinin 2006 y l nda vadesinden önce sat fl ndan YTL, 2004 y l nda ihraç edilen Hazine Bonosunun yine 2006 y l nda sat fl ndan YTL sat fl kazanc ve 2004 y l nda ihraç edilen Hazine Bonosundan 2006 y l nda elde etti i YTL faiz geliri varsa, ihraç tarihi dolay s yla istisna kapsam d fl nda bulunan Devlet Tahvilinin sat fl ndan sa lad YTL kazanç YTL lik stisna tutar n aflt için Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi verecek ve kazanc n sadece istisna s n r n aflan k sm bu beyan-namede gösterilecek, ancak, YTL lik sat fl kazanc ile safi tutar YTL olan ( x % 46,5) faiz geliri toplam ( YTL) istisna tutar n n ( ,20 YTL) alt nda kald için, bu beyannameye dahil edilmeyecektir. c) tarihinden itibaren ihraç edilen edilmifl Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin vadesinden önce sat fl ndan 2006 y l nda elde edilen al m-sat m kazançlar üzerinden % 10 oran nda tevkifat uygulamas yap lmaktad r. Bu oran dar mükellef gerçek kifli ve kurumlara ödenenler için % 0 d r. Bu flekilde tevkif suretiyle vergilendirilmifl gelirler için y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmeyece i gibi baflka gelirler dolay - s yla verilen beyannamelere de bu gelirler dahil edilmeyecektir. Ancak, bu sat fltan zarar do mufl ve zarar 2006 y l nda telafi edilememifl ise mükelleflerin ihtiyari beyanname verme haklar bulun-maktad r. Bu beyannamede y l içinde yap lan sat fllardan sa lanan net kazanç beyan edilecek ve kazanc n elde edildi i tarihte geçerli olan tevkifat oran nda vergi hesaplanacakt r. Bu flekilde hesaplanan vergiden de y l içinde tevkif suretiyle ödenen vergi mahsup edilecektir. Mahsup edilemeyen tutarlar da mükellefe iade edilecektir. d) tarihinden itibaren ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen al msat m kazançlar üzerinden tevkifat uygulamas yap lmamaktad r. Bunlar için 2006 y l nda bir istisna uygulamas yap lmamaktad r. Bu sebeple de kazanc n YTL karfl l Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. hraç tarihi tarihleri aras nda olan Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen al m-sat m kazançlar için ise ,20 YTL tutar nda istisna uygulamas yap lmaktad r tarihinden önce ihraç edilmifl olan Eurobondlardan 2006 y l nda elde edilen al m-sat m kazançlar için istisna tutar YTL dir. III.6.5 Mevduat faizleri, repo kazançlar, özel finans kurumu kar paylar GVK nun Geçici 67 nci maddesi hükümleri gere ince, tam mükellef gerçek kiflilerin 2006 y l nda elde ettikleri, Mevduat faizleri (TL ve Döviz Tevdiat Hesaplar na Ödenen), Repo gelirleri, Özel finans kurumlar n n ödedikleri kar paylar üzerinden % 15 oran nda tevkifat yap lm flt r. Bu flekilde tevkif suretiyle vergilendirilen gelirler y ll k beyanname ile beyan edilmeyecektir. III.6.6 Menkul k ymet yat r m fonu kar paylar Bilindi i gibi, GVK nun 75 inci maddesinin 1 numaral f kras nda, Sermaye Piyasas Kanunu na göre kurulan yat r m fonlar n n kat lma belgelerine ödenen kar paylar n n da, kar pay oldu u hükme ba lanm flt r. Menkul k ymet yat r m fonu kat lma belgelerinin fona iadesinden sa lanan kazançlar, tarihinden itibaren tam mükellefler için % 10, dar mükellefler için ise % 0 oran nda tevkifata tabidir. Sürekli olarak portföyünün en az % 51 i MKB de ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat r m fonlar n n, bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kar lmas ndan sa lanan kazançlar üzerinden tevkifat yap lmamaktad r. Ancak, yine GVK nun Geçici 67 inci maddesinde (8 numaral f kra) menkul k ymet yat r m fonu veya ortakl klar n n kat lma belgelerinin ilgili fona iadesinden elde edilen gelirler ile hisse senetlerinin al m sat m ndan elde edilen kazançlar için y ll k beyanname verilmeyece i, di er gelirler dolay s yla beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyece i hüküm alt na al nm flt r. Ticarî iflletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu f kra kapsam d fl nda b rak lm flt r. Bu nedenle, gerçek kiflilerce 2006 y l nda menkul k ymet yat r m fonu kat lma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirler için, üzerinden tevkifat yap lm fl olsun ya da olmas n, y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. III.6.7 Alacak faizleri Alacak faizlerinin tutar n n, 875 YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde, indirim oran uygulamas ndan sonra bulunan tutar n tamam Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. III.6.8 Yurt d fl ndaki bankalardan elde edilen mevduat faizleri Yurt d fl ndaki bankalardan elde edilen mevduat faizi gelirleri, gelir YTL cinsinden ise önce indirim oran uygulamas na tabi tutularak % 46,5 i düflülecek ve kalan tutar n 875 YTL yi afl p aflmad na bak lacakt r. Aflmas halinde indirim oran uygulamas ndan sonra bulunan tutar n tamam Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Mevduat faiz geliri yabanc para cinsinden ise bu takdirde gelirin YTL karfl l n n 875 YTL yi afl p aflmad na bak lacak, aflmas halinde Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 9

10 VERG DE GÜNDEM III.7 Di er kazanç ve iratlar Kanunkoyucu, Gelir Vergisi Kanunu nda, di er kazanç ve iratlar bafll alt nda, iki farkl türde geliri, belirli koflullar alt nda beyana ve vergiye tabi k lm flt r. Bunlardan biri, de er art fl kazançlar, di eri ise ar zi kazançlard r. III.7.1 De er art fl kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nda, afla da belirtilen mal ve haklar n elden ç kar lmas ndan (sat lmas, bir ivaz karfl l nda devir ve temliki, trampa edilmesi, takas, kamulaflt r lmas, devletlefltirilmesi, ticaret flirketlerine sermaye olarak konulmas ) do an kazançlar de er art fl kazanc olarak tan mlanm flt r. vazs z olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul k ymetlerin veya di er sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas ndan sa lanan kazançlar. Arama, iflletme ve imtiyaz haklar ve ruhsatlar, alameti farika, marka, ticaret unvan, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantlar, sanayi ve ticaret ve bilim alanlar nda elde edilmifl bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakk veya kullanma imtiyaz gibi haklar n elden ç kar lmas ndan do an kazançlar, Telif haklar n n ve ihtira beratlar n n müellifleri, mucitleri ve bunlar n kanunî mirasç lar d fl nda kalan kimseler taraf ndan elden ç kar lmas ndan do an kazançlar, Ortakl k haklar n n veya hisselerinin elden ç kar lmas ndan do an kazançlar, Faaliyeti durdurulan bir iflletmenin k smen veya tamamen elden ç kar lmas ndan do an kazançlar, ktisap flekli ne olursa olsun (ivazs z olarak iktisap edilenler hariç), arazi, bina, maden sular, menba sular, madenler, tafl ocaklar, kum ve çak l istihsal yerleri, tu la ve kiremit harmanlar, tuzlalar ve bunlar n mütemmim cüzileri ve teferruat, voli mahalleri ve dalyanlar, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, gemi ve gemi paylar ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vas talar n n, iktisap tarihinden bafllayarak dört y l içinde elden ç kar lmas ndan do an kazançlar. Kanunkoyucu, vergiye tabi de er art fl kazançlar n n çerçevesini bu flekilde çizdikten sonra, yine ayn Kanunda, çeflitli sosyal ve ekonomik sebeplerle, afla daki belirtilen durumlarda de er art fl kazanc n n hesaplanmayaca n ve vergilendirilmeyece ini hükme ba lam flt r. Ferdi bir iflletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasç lar taraf ndan iflletmenin faaliyetine devam olunmas ve mirasç lar taraf ndan iflletmeye dahil iktisadî k ymetlerin kay tl de erleriyle aynen devir al nmas, Kazanc bilanço esas na göre tespit edilen ferdi bir iflletmenin bilançosunun bir sermaye flirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunmas, devir alan flirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi iflletmenin sahip veya sahiplerinin flirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutar nda ortakl k pay almas, Kollektif ve adi komandit flirketlerin bir önceki bentte yaz l koflullar alt nda nev i de ifltirerek sermaye flirketi haline dönüflmesi. Kanunkoyucu, de er art fl kazanc n n safi tutar n n hesaplanmas s ras nda, elden ç karma karfl l nda al nan para ve ay nlarla sa lanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutar ndan, elden ç kar lan mal ve haklar n maliyet bedelleri ile elden ç karma dolay s yla yap lan ve sat c n n uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçlar n indirilece ini ve kur fark ndan do an kazançlar n hesab nda da, menkul k ymet veya ifltirak hisselerinin iktisab na tahsis edilen yabanc sermayenin bu k ymet veya hisselerin iktisap tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz al fl kuruna göre hesaplanan Yeni Türk Liras karfl l ile bu k ymet veya hisselerin elden ç kar lmas tarihindeki ayn miktar yabanc sermayenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz al fl kuruna göre hesaplanan Yeni Türk Liras karfl l aras ndaki fark n esas al naca n hükme ba lam flt r. Ayr ca, mal ve haklar n elden ç kar lmas nda iktisap bedeli, art fl oran n n % 10 ve üzerinde oldu u durumlarda, elden ç kar lan mal ve haklar n, elden ç kar ld ay hariç olmak üzere Devlet statistik Enstitüsünce belirlenen toptan eflya fiyat endeksindeki art fl oran nda art r larak tespit edilebilecektir. Öte yandan, 2006 y l nda elde edilen de er art fl kazanc n n YTL lik k sm, gelir vergisinden istisna edilmifltir. Bu sebeple, yukar da say lan mal ve haklar n 2006 y l nda elden ç kar lmas ndan sa lanan kazançlar n YTL yi aflmamas halinde, bu kazançlar için Mart 2007 ay nda y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek; aflmas halinde ise sadece aflan k s m y ll k beyanname ile beyan edilecektir. III.7.2 Ar zi kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nda, Ar zî olarak ticarî muamelelerin icras ndan veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar, Ticarî veya ziraî bir iflletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulmas veya terk edilmesi, henüz bafllamam fl olan böyle bir faaliyete hiç giriflilmemesi, ihale, art rma ve eksiltmelere ifltirak edilmemesi karfl l nda elde edilen hâs lat, Gayrimenkullerin tahliyesi veya kirac l k hakk n n devri karfl l nda al nan tazminatlar ile pefltemall klar, Ar zî olarak yap lan serbest meslek faaliyetleri dolay s yla tahsil edilen hâs lat, Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri iflleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yaz lan de ersiz alacaklarla, karfl l k ayr lan flüpheli alacaklar n tahsili dahil). Dar mükellefiyete tâbi olanlar n Türkiye ile yabanc memleketler aras nda ar zi olarak yapt klar ulaflt rma ifllerinden elde ettikleri kazançlar. vergiye tâbi ar zi kazanç olarak tan mlanm fl ve bu kazançlar n vergiye tabi safi tutar n n, sat fl bedelinden maliyet bedeli ve sat fl dolay s yla yap lan giderler indirilmesi veya elde edilen hâs lattan tevsik edilmek kayd yla yap lan giderler indirilmesi suretiyle hesaplanmas hükme ba lanm flt r. Kanunkoyucu, ayr ca, yukar da vergiye tabi ar zi kazanç olarak ilk dört s rada say lan kazançlar n, 2006 y l için, YTL sini vergiden istisna k lm flt r. Bu sebeple, 2006 y l nda elde edilen söz konusu kazançlardan YTL yi aflmayanlar için y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, baflka gelirler dolay s yla beyanname verildi i durumlarda bu kazanç beyannameye dahil edilmeyecektir. Aflmas halinde ise sadece 10

11 aflan tutar y ll k beyanname ile beyan edilecektir. IV. YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES ÜZER NDE YAPILAB LECEK ND R MLER Kanunkoyucu, GVK nun 89 uncu maddesinde yer alan hükümlerle, gelir vergisi matrah n n tespiti s ras nda, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden afla da belirtilen indirimlerin yap labilmesini mümkün k lm flt r. 1. Beyan edilen gelirin % 10 unu (bireysel emeklilik sistemi d fl ndaki flah s sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5 ini) ve asgarî ücretin y ll k tutar n aflmamak flart yla, mükellefin flahs na, efline ve küçük çocuklar na ait hayat, ölüm, kaza, hastal k, sakatl k, anal k, do um ve tahsil gibi flah s sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk paylar 2. Beyan edilen gelirin % 10 unu aflmamas, Türkiye de yap lmas ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiflilerden al nacak belgelerle tevsik edilmesi flart yla, mükellefin kendisi, efli ve küçük çocuklar na iliflkin olarak yap lan e itim ve sa l k harcamalar 3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan y ll k indirim 4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yarar na çal flan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan nan vak flara y ll k toplam beyan edilecek gelirin % 5 ini (kalk nmada öncelikli yöreler için % 10 unu) aflmamak üzere, makbuz karfl l nda yap lan ba fl ve yard mlar. 5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ba fllanan okul, sa l k tesisi ve yüz yatak (kalk nmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere ö renci yurdu ile çocuk yuvas, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak m ve rehabilitasyon merkezi inflas dolay s yla yap lan harcamalar veya bu tesislerin inflas için bu kurulufllara yap lan her türlü ba fl ve yard mlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yap lan her türlü nakdî ve aynî ba fl ve yard mlar n tamam. 6. Fakirlere yard m amac yla g da bankac l faaliyetinde bulunan dernek ve vak flara Maliye Bakanl nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba fllanan g da, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamam. 7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yarar na çal flan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan nan vak flar ve bilimsel araflt rma faaliyetinde bulunan kurum ve kurulufllar taraf ndan yap lan ya da Kültür ve Turizm Bakanl nca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen projelere iliflkin harcamalar ile bu amaçla yap lan her türlü ba fl ve yard mlar n % 100 ü 8. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kurulufl ve Görevleri Hakk nda Kanun kapsam nda yap lan sponsorluk harcamalar n n; amatör spor dallar için tamam, profesyonel spor dallar için % 50 si. 9. Mükelleflerin, iflletmeleri bünyesinde gerçeklefltirdikleri münhas ran yeni teknoloji ve bilgi aray fl na yönelik araflt rma ve gelifltirme harcamalar tutar n n % 40 oran nda hesaplanacak Ar-Ge indirimi. V. YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES N N VER LMES VE VERG N N ÖDENMES Yukar da beyan edilmesi gerekti i belirtilen 2006 y l gelirleri için 1-15 Mart 2007 tarihleri aras nda y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Beyanname do rudan ilgili vergi dairesine tahakkuk fifli karfl l nda verilebilece i gibi posta ile de gönderilebilecektir. Ancak, beyannamenin, adi posta ile gönderildi i durumda vergi dairesi kay tlar na girdi i tarihin; taahhütlü posta ile gönderildi i durumda da postaya verildi i tarihin verilme tarihi olarak kabul edildi i unutulmamal d r. Postada yaflanabilecek gecikmeler dikkate al narak, beyannamenin taahhütlü posta ile gönderilmesi tavsiye edilmektedir. Aileyi vergileme birimi olarak dikkate alan aile reisi beyan uygulamas kald r ld ndan, aile bireyleri 2006 y l nda elde ettikleri gelirlerini kendileri ayr ayr beyan edeceklerdir. Ancak, henüz reflit say lmayan çocuklar n gelirleri ile ilgili beyanname, velileri taraf ndan verilecektir. Beyannamede gösterilen gelir üzerinden gelir vergisinin hesaplanmas s ras nda, 2006 y l nda geçerli olan ve afla daki tabloda gösterilen vergi tarifesi uygulanacakt r. Gelir Dilimi Vergi Oran (%) YTL ye kadar YTL'nin YTL'si için YTL, fazlas YTL'nin YTL'si için YTL, fazlas YTL'den fazlas n n YTL'si için YTL, fazlas...35 Ayr ca, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, ilgili y l içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir. Ticari kazanç sahibi mükellefler ile serbest meslek erbab n n y l içinde üçer ayl k dönemler halinde ödedikleri geçici vergiler de yine ayn flekilde, beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Bu flekilde mahsup edilemeyen vergiler, Gelir Vergisi Kanunu nda belirtilen kurallar çerçevesinde mükellefe iade edilecektir. Verilecek beyannameler üzerinden ilgili vergi dairesince tarh edilecek gelir vergisi, ilki Mart 2007 ay sonuna kadar ikincisi Temmuz 2007 ay sonuna kadar olmak üzere iki eflit taksitle ödenecektir. Vergiler, vergi dairesi veznelerine (beyannamenin verildi i vergi dairesi olmas gerekli de ildir) ödenebilece i gibi Maliye Bakanl taraf ndan tahsile yetkili k l nm fl bankalara da ödenebilecektir. 11

12 VERG DE GÜNDEM Dünya dan Vergi Haberleri Aras UYGUR Angola: Maliye Bakan Tüm Afrika Ülkelerinin Ortak Vergi Politikas Yürütmesi Ça r s nda Bulundu Angola Maliye Bakan Weno Jwande Ocak ay bafl nda yay nlad bas n bildirisi ile Afrika ülkelerinin özellikle yabanc ülkelere karfl ortak bir vergi politikas izlemeleri gerekti ini vurgulayarak bu konuda acil olarak çal flmalar n bafllat lmas için ça r da bulundu. Jwande, yabanc sermayenin belli bir orana kadar ülke ekonomilerine yarar sa lad n ancak tüm ekonomik araçlar n yabanc sermayenin eline geçmesi durumunda ba ms zl ktan söz edilemeyece ini belirtti. Angola n n projesine göre, yabanc sermaye yat r mlar nda öncelik Afrika ülkelerine verilecek, e er bu sa lanam yorsa sermaye yat r m yapacak ülkelerin iflletmelerinde üst ve alt düzey Afrikal eleman istihdam ettirmeleri sa lanacak. Ayr ca ülkeye ithal edilen mal e er bir Afrika ülkesinden geliyorsa %5 oran nda daha az vergiye tabi tutulacak. Ekonomik çevrelerce Angola n n bu giriflimi bir Afrika Birli i mi do uyor sorular na neden oldu. Her ne kadar bu giriflim baz Afrika ülkelerinden olumlu tepkiler alsada birçok Afrika ülkesinin iç kar fl kl klar ve yönetimsel sorunlar ile u raflmas ve bölge üzerinde Bat l devletlerin etkin politikalar yüzünden Afrika Birli i gibi bir olufluma uzak bak l yor. G-8 Ülkeleri: G-8 Ülkeleri Küresel Geliflmeleri Yorumlad Sanayileflmifl 7 bat l ülke ile Rusya n n oluflturdu u G-8 Grubu Maliye Bakanlar, küresel büyümenin güçlü kalmaya devam etti ini, buna karfl n yüksek petrol fiyatlar ile büyüyen küresel dengesizli in bir tehlike oldu unu bildirdi. G-8 Maliye Bakanlar n n St. Petersburg da yapt toplant ard ndan yay nlanan ortak aç klamada, küresel büyümenin güçlü oldu u ve tedricen daha genifl bir temele oturdu u belirtildi. Aç klamada, yüksek enerji fiyatlar ile küresel dengesizli in büyümenin önünde bir risk olarak kald ifade edildi. Yine, petrol rezervlerine iliflkin bilgi için enerji piyasa verilerinde küresel ortak standartlar n gelifltirilmesi konusunda daha fazla güvenilir ve fleffafl k sa lanmas ça r s nda bulunuldu. Çin: Çin Büyümesini H zland rarak Sürdürüyor Çift haneli ekonomik büyüme oranlar na al flan Çin in en geç iki y la kadar Almanya y ihracatç ülkeler s ralamas ndaki birincili inden etmesi bekleniyor. Ancak Çin, dengesiz büyümenin bedelini de ödüyor. Zenginle fakir aras ndaki uçurum derinlefliyor. ç konjonktürü canland rmay hedefleyen Pekin, muazzam çevre tahribat n bir türlü önleyemiyor. Çin ekonomisi 2006 y l nda yüzde 10,7 oran nda büyüdü. Son on iki y l n en yüksek büyüme oran n yakalayan Çin in yurt içi gayrisafi has la art fl dünya ekonomisinin devlerine parmak s rt yor. Çin Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürü Xie Fuzhan, bu oran tahmin etmediklerini ancak Çin in sa l kl büyümeyi sürdürdü ünü söylüyor: 2007 y l nda da gayri safi yurt içi has la sa l kl ve istikrarl bir flekilde artmaya devam edecek. Bundan iki y l öncesine kadar afl r büyüme yüzünden konjonktür motorunun s n p dengeleri sarsmas ndan endifle ediyorduk. Hükümet bu tehlikeyi bertaraf etmek için kredilendirme, gayr menkul ticareti ve piyasa ruhsat gibi alanlara el atarak afl r s nmay önledi. Ekonomi istikrara kavufltu. Çin ekonomisi h zl ama kaliteli büyüme sürecinde bulunuyor. Xie, bundan bir y l önce dünyan n en büyük dördüncü ekonomisi konumuna gelen Çin in önümüzdeki y l Almanya y üçüncülükten edece ini, 2009 y l nda da dünya ihracat flampiyonu olaca belirtiyor: D fl ticaret fazlas bir y lda yüzde 75 oran nda artarak 177 milyar dolara ç kt. Petrol ihtiyac yüzde 36, motorlu araç sat fllar ise yüzde 26 oran nda artt. Mevduat hesaplar ndaki afl r fliflme, yüksek d fl ticaret fazlas ve ekonomik yap lanma reformu en önemli s k nt lar m z. Öncelikle gayrimenkule yap lan yat r mlardaki yüzde 24 lük art fl n Çin ekonomisinin bafl na ifl açabilece i öne sürülüyor. Afl r talebin enflasyonu tetikleyebilece ini düflünen Çin yönetimi 2006 y l nda kredi faizlerini iki kez art rm fl ve lüks inflaatlar izine ba lam flt.çin Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü uzman Xie Fuzhan, Hükümet ekonomiyi iç tüketim art fl yla teflvik etmeyi amaçl yor. Çin gibi büyük bir ülkenin ekonomisi yurt içindeki talep potansiyeline güvenebilmesi gerekir. Yurtici talebin artmas da tabii gelir düzeyinin yükselmesine ba l, diyor. Gelir dengesizli ini hafifletmek 2006 y l nda da mümkün olmad. Büyük kentlerde ortalama gelir düzeyi yüzde 10,4 oran nda artarken köylüler sadece yüzde 7,4 lük gelir art fl sa layabildiler. Fuzhan, hükümetin 800 milyon çiftçinin durumunu düzeltmeyi amaçlad n söylüyor: ç tüketimin düflük olmas nda sosyal güvenlik sistemindeki çarp kl k rol oynuyor. Eskiden sa l k ve e itim giderlerini devlet karfl l yordu. Reformlardan sonra gelecek korkusu artt için halk daha az tüketip tasarruf etmeye çal fl yor. Fuzhan çevre sa l yla ilgili tedbirler aç s ndan da iyimser: Modern termik enerji santrallar m z en yeni teknolojilerle donatt k. Zararl santrralleri kapatt k. Bu sayede üç y ld r ilk kez geçen y l n son çeyre inde daha az enerji tüketildi. Enerji sarfiyat n daha da azaltmakta kararl y z. ABD: ABD de Vergi Gelirleri Azalt l yor Amerikan yönetiminin, önümüzdeki befl y lda vergilerin 70 milyar dolar azalt lmas n öngören yasa tasar s Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'da da görüflülerek kabul edildi. Yasa, zenginlerle yat r mc lar n vergi yükünü hafifletmeyi öngörüyor. Amerikan Senatosu'nda da onaylanan yasa tart flmalara neden oluyor. Kabul edilen yasayla, Bush yönetimi taraf ndan düflürülen sermaye ve temettü gelirleri vergisinin 2010 y l na kadar %15'te dondurulmas öngörülüyor. Ayr ca 15 milyon dolay ndaki vergi mükellefi de y ll k geliri çok fazla olup da yasalardaki aç klardan yararlanarak flimdiye kadar hiç vergi ödemeyenler için getirilen "alternatif asgari gelir vergisini" ödemekten kurtulacak. Ancak yeni vergi yasas, hem Kongre'yi hem de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiler'i böldü. Demokratlar, zenginlere vergi arma an olarak haz rland gerekçesiyle reformu reddediyor. Cumhuriyetçi Partisi ise bu görüflü paylaflm yor. Cumhuriyetçiler, vergi indiriminin ekonomik konjonktürü canland rmaya yarayaca n savunuyorlar. Brookings Enstitüsü'nün yapt hesaba göre vergi indirimiyle, y ll k geliri bir milyon dolar bulan kesim 40 bin dolar daha az vergi ödeyecek. Y ll k geliri 75 bin dolar olan bir Amerikal ise yeni vergi yasas yla gelirini sadece 100 dolar artt rabilecek. Ekonomi uzmanlar ise vergi reformunun makro dengeler aç s ndan da sak ncal oldu unu 12

13 savunuyorlar. Devletin vergi gelirlerinin azalmas, flimdiden tehlike s n r na dayanan astronomik düzeydeki kamu borçlanmas n n bütçe aç n daha da artt raca ndan korkuluyor. Kolombiya: Hükümet Yeni Vergi Teflviklerini Aç klad Kolombiya hükümeti yak nda kurumlar vergisi oran n düflürecek ve yabanc yat r m artt racak bir tak m vergi teflviklerini yürürlü e sokacak. fiili nin yüzde 17,5 olan kurumlar vergisi oran na k yasla Kolombiya n n yüzde 38,5 luk kurumlar vergisi oran n n Latin Amerika daki en yüksek oranlardan biri olmas hükümetin yeni vergi teflviklerini destekleyen gerçeklerden biri olarak yorumlan yor. Hükümet ayr ca yabanc flirketler taraf ndan kendi ülkelerine yap lan para transferleri üzerinden al nan yüzde 7 lik vergiyi de kald rmay planl yor. Baflbakan Uribe bu verginin kald r lmas n n hükümete y ll k 50 milyon dolara mal olaca n ama maliyetin bir k s m n n vergi tahsilat ndaki verimlili in artt r lmas ile telafi edilece ini söyledi. Çok say daki hükümet teflvi i ve Kolombiya ya olan güvenin artmas ile birlikte, Kolombiya daki do rudan yabanc yat r m 2004 ün ilk çeyre inde 620 milyon dolar iken 2005 in ilk çeyre inde 822 milyon dolara ulaflt. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde aç klanacak baz vergi teflvikleri ile yabanc yat r mdaki art fl n devaml l da amaçlan yor. Kolombiya hükümetinin geçmiflteki kanun reformu planlar kanun koyuculardan sert bir direnç ile karfl karfl ya kald. Aral k 2004 te Maliye Bakan her seferinde kanun yap c lar n engelledi i katma de er vergisi oran n n artt r lmas ile ilgili bir önergeyi geri çekmek zorunda kalm flt æ bu Kolombiya meclisinin otuz y l sonra kabul etmedi i ilk vergi reformuydu. Romanya: Romanya, Uluslararas Para Fonunun Vergilerin Art r lmas Önerisini Reddetti Uluslararas Para Fonu (IMF) Romanya ya, vergi düzenlemeleri kapsam nda; %19 olan katma de er vergisi oran n ve %16 olan kurumlar vergisi oranlar n art rmas tavsiyesinde bulunmufltu. Ancak Romanya Maliye Bakan Ionut Popescu, IMF nin katma de er vergisi ve kurumlar vergisi oranlar n art rma tavsiyeleri yerine kendi vergi politikalar n uygulamak niyetinde olduklar n belirtti. Söz konusu politikalara dayanak oluflturacak yeni uygulama tasla, Maliye Bakanl taraf ndan parlamentoya sunuldu. Tasar n n parlementoda k sa süre içerisinde onaylanmas bekleniyor. Parlementoya sunulan düzenleme uyar nca, gerçek kiflilerin faiz gelirleri ve de er art fl kazançlar ndan al nan vergilerin %1 den %10 a, tüzel kiflilerin emlak gelirleri üzerinden al nan vergilerin %10 dan %16 ya ç kar lmas ve gerçek kiflilerin emlak al m sat m ifllemlerinin vergilendirilmesini planlanmaktad r. Ayr ca alkollü içkiler, tütün ürünleri, do algaz, elektrik ve termal enerji tüketimine iliflkin vergilerin art r lmas n n yan s ra KDV ve vergiden muaf tutulan ürünlerin de vergilendirilecek ürünler ve hizmetler kapsam na al nmas öngörülmektedir. Tayvan: Da t lmam fl Karlar çin Vergi Erteleme Süresi Uzat l yor Tayvan Maliye Bakan Lin Chuan da t lmam fl karlar için vergi erteleme süresinin bir y ldan iki y la ç kar lmas n onaylad. Yap lan aç klamada Tayvan Meclisinde oybirli i ile al nan karar n, ülkedeki giriflimciler ve yat r mc lar için büyük bir önem tafl d kaydedildi. Tayvan gelir vergisi sisteminde ilki, oran %25 olan ifl gelir vergisi, ikincisi ise gelire göre %6 ve %40 aras nda artan oranl bir kiflisel gelir vergisi olmak üzere iki farkl tür gelir vergisi bulunuyor. Ayr ca temettü olarak da t lmam fl karlar vergilemek için de, %10 oran nda bir vergi uygulan yor. Bu vergi, kar bir y l geçmeden da t l rsa geçerli de il, yani da t lmam fl kar n süresinin bir y l aflmas gerekiyor. Ancak Tayvan ifl dünyas ndan gelen yo un bask lar sonucu, da t lmam fl kar vergisi için erteleme süresi bir y ldan iki y la ç kar l yor. Erteleme süresinin uzat lmas yla beraber, Tayvan ifl dünyas nda ki kurumlar, $ ile $ aras ndaki tutar %10 vergi yükü bulunmadan de erlendirme flans na sahip olacaklar. Belçika: Bölünme Haberleri Maliye Bakanl n Harekete Geçirdi Her ne kadar sonradan as ls z oldu u ortaya ç ksada Belçikay oluflturan iki bölge olan Flaman ve Valon bölgelerinin birbirlerinden koptu u haberi tüm Belçika da oldu u gibi Maliye Bakanl nda da bomba etkisi yaratt. Maliye Bakanl böylesi bir sonuca karfl l k her iki bölge ekonomisinin de en az zararl ç kmas na yönelik planlar gelifltirdi. Belçika da halihaz rda zaten iki bölgeden oluflan mali yap y l içerisinde konsolide edilerek tek vücut haline getiriliyor. Bölünmenin gerçek-leflebilece i tehlikesine karfl l k Belçika Maliye Bakanl konsolide yap lmadan ayr iki bölge ve özel statüde bulunan Brüksel için taslak bir bütçe haz rlad. Zaten öncedende birbirinden ayr yap gösteren iki bölgenin mali yap s n ay rman n çok zor olmad n belirten yetkililer, Frans zca konuflulan Valon bölgesinin Flamanca konuflulan Flaman bölgesine göre ekonomik yap s n n daha zay f oldu unu ve ayr bir devlet olarak varl n sürdürmekte zorlanabilece ini belirttiler. Kore: Kore Vergi Mevzuat n Uluslararas Normlara Uygun Hale Getirmek çin Çal flmalara Bafllad Avrupa Ticaret Odas n n Kore de düzenledi i bir konferansta konuflan Kore Ulusal Vergi daresi Baflkan Lee Yong-sup, hükümetin benimsedi i vergi politikas n n ifl dünyas na yeni birtak m vergisel kolayl klar sa layaca n ve bu ba lamda Kore vergi mevzuat n n uluslararas normlarla uyumlaflt r lmas n sa lamak üzere birtak m düzenlemelerin haz rland n belirterek flöyle devam etti: Bu amaca yönelik olarak halihaz rda mükellefler üzerinde a r vergi yükleri oluflturan ve yo un tart flmalara konu olan düzenlemelerin yerini alacak yeni düzenlemeler gelifltirmek üzere, OECD Modeli Vergi Anlaflmalar ile lgili Yorumlar gibi global standartlar baz nda gelifltirilen yeni uluslararas ifllemleri ilgilendiren uluslararas vergi mevzuat n inceliyoruz. ncelenen uluslararas mevzuat konular aras nda, ifl yeri kavram, flahsi hizmetler ve gayr maddi hak ödemeleri, örtülü kazanca iliflkin hususlar ve menkul k ymet ifllemleri yer al yor. Kore Ulusal Vergi daresinin yapt aç klamaya göre, vergi mevzuat na iliflkin düzenlemelerin kapsam nda, örtülü kazanca iliflkin vergi denetimleri de yer al yor. Buna göre, örtülü kazanca iliflkin olarak uygulanan vergi incelemelerinin süresi befl y ldan üç y la indiriliyor ve bu incelemeler, vergi idaresince uygulanan di er vergi incelemeleri ile birlefltiriliyor. Söz konusu düzenlemelerin A ustos ay içinde yürürlü e girmesi bekleniyor. Lee, bu konuyla ilgili olarak flu aç klamada bulundu: Vergi kaçakç l konusunda aç k bir belirleme bulunmad kça, örtülü kazanç üzerinde ayr ca bir denetimin uygulanmamas na karar verildi. Bunun yerine, örtülü kazanç incelemeleri, di er vergi ince-lemeleriyle kombine bir biçimde uygulanacak. Ayr ca, yeni düzenlemelere göre, gerek yerli, gerekse yabanc yat r mc lar n mevzuata uygun davranmalar na bir ödül olarak, Kore Vergi daresi, belirleyece i örnek mükellefleri üç y l süreyle vergi incelemelerinden muaf tutuyor. 13

14 VERG DE GÜNDEM English Translation THE INCOME TO BE DECLARED WITH ANNUAL INCOME TAX RETURN IN MARCH 2007 I. INTRODUCTION March is the month when the annual return for the income tax levied over personal income is filed and first installment of the tax is paid. March is commonly known as tax month in the public. In the Income Tax Code, taxable income is defined as the net income and revenues derived by real persons in a calendar year and these income and revenues are enumerated; in Article 85 under the caption of Collection and Declaration of the Income it is stipulated that the income and revenues derived from the sources enumerated in the second paragraph in a calendar year shall be declared with annual income tax return unless otherwise provided in the Code. One of the exceptional provisions concerning the declaration of taxable income through annual income tax return is included in Article 86 of Income Tax Code under the caption of Conditions Where Collection is not Performed. In this Article the income for which annual return shall not be filed or which will not be included in the return although a return is filed for other income has been specified. Another article consisting provisions contrary to the general rule concerning the declaration of income is Temporary Article 67 of the same Code. It is adopted in this Article that annual income tax return shall not be filed for the income derived from marketable securities and other capital market instruments to be derived between the years and to be subjected to withholding with some exceptions. Therefore, the persons deriving income in 2006 are required to determine whether their income is subject to tax and declaration according to the provisions aforementioned and then if needed, submit or mail their returns to the relevant tax office within the first half of March 2007 (March 1-15, 2007). II. THE INCOME NOT TO BE 14 DECLARED WITH ANNUAL INCOME TAX RETURN It is stipulated in the Income Tax Code that annual income tax return shall not be filed for the following income derived in 2006 and this income should not be included in the return when return is filed due to other income. a) Agricultural income not taxed on actual income method, b) Further to the policies issued by legal person pension funds, provident funds and retirement and insurance companies after , payments made to those leaving without paying any premium, fee or contribution for ten years; payments made to those leaving without being entitled to retirement from the private pension system although having paid contribution for ten years and those participating in other funds and insurances and paying premium or fee for ten years and those leaving due to imperative reasons such as death, disability or liquidation; and payments made to those entitled to retirement from the private pension system and to those leaving from this system due to imperative reasons such as death, disability or liquidation, c) The portion of the income and revenues within the limit of exception d) Wages obtained from one employee and taxed through withholding and wages deriving from more than one employer and obtained from the employer following the first and taxed through withholding and whose amount does not exceed TRY , e) Providing total taxable income does not exceed TRY , capital gains and income from immovable properties subjected to withholding in Turkey, f) Capital gains and income from immovable properties which are derived in a calendar year and do not exceed TRY 875 in total and are not subject to the application of withholding and exemption. g) Capital gains subjected to withholding within the framework of Temporary Article 67 of Income Tax Code and other capital market instruments (interests on Treasury Bills and capital gains, marketable securities investment fund profit shares, interests paid to the deposit and foreign exchange deposit accounts, repo gains and capital gains from marketable securities) h) Share certificate profit shares derived from the distribution of corporate profit pertaining to 1998 and previous accounting periods. III. THE INCOME TO BE DECLARED WITH ANNUAL INCOME TAX RETURN III.1 Commercial Income Commercial income described as income emerging from any commercial and industrial activities are to be declared with annual income tax return without regarding their amount. The shareholders of collective companies even in liquidation and commandite shareholders of the commandite companies are under this scope. Deriving commercial income depends on accrual basis; which means its becoming definite as of amount and nature. In other words, for an income to be taxed, it does not need to have been collected. Completion of the commercial transaction is deemed sufficient. Pursuant to the Income Tax Code, commercial income is taxed through two different methods; simple method and actual income method. However, in the simple method which the taxpayers fulfilling the conditions specified in the Code may be subject to, books are not maintained, withholding return is not filed, withholding is not performed and temporary tax is not paid; which is unlike actual method. Furthermore, value added tax is not calculated for the deliveries and services of commercial income taxpayers taxed in simple method. The taxpayers with commercial income taxed in actual method are also divided into two groups as first class and second class merchants in terms of the books they maintain. During the calculation of the net amount of commercial income taxed in the actual method, which constitutes basis for the declaration, the expenses specified in Article 40 of Income Tax Code may be deducted from the income. Lawmaker not only specifies the expenses to be deducted from the revenue during the calculation of the net commercial income amount, but also explains the non-deductible expenses by enumerating them one after the other in Article 41 of the Income Tax Code. III.2 Agricultural Income In the Income Tax Code, agricultural income refers to the income derived from the production of plants, forests, animals, fish, and their products, on land, sea, lakes, and rivers, by means either of their sowing, planting, cultivation, propagation, breeding, and improvement or else by means of deriving benefit of them directly from nature, as well as their hunting, their maintenance by hunters or breeders, their transport, their sale, or the derivation of benefit in other ways from such products. Lawmaker adopts taxation through withholding for the taxation of agricultural

15 income; however, it is stipulated that the income of the farmers whose operating size stated in the Article 54 of the Income Tax Code and the farmers who has a combine or a motor vehicle of similar nature or more than two tractors at most ten years old shall be determined on actual method and levied tax accordingly. The farmers whose income is not taxed on actual method do not file return for this income. However, the taxpayers who are not levied tax on actual method and do not file annual income tax return for this reason are taxed on actual method upon request. In the calculation of the net amount of the income derived by taxpayers of agricultural income who are taxed on actual method and are to file annual income tax return in March 2007 for this reason, the following expenses are deductible from the income. Expenses incurred for the procurement of seeds, fertilizers, seedlings, feeds, pesticides and similar materials for the business; Costs of animals, agricultural products and other materials purchased to be sold; Payments such as fee, premium and similar payments made to the employees against services; Food supplies, medical costs and insurance premiums; Expenses incurred for the operation, maintenance (fuel, lubricant, electricity, spare parts etc.) and repair of the agricultural facilities, machines, tools and vehicles; Depreciation set aside pursuant to the Tax Procedures Code; Payments made for production means used against rent and fee; General expenses for deriving and maintaining agricultural income (interest on loans obtained and expended for the business; taxes, duties and charges in kind paid providing these are related to the business; travel and dwelling expenses relating to the business and proportional to the significance and size of the business, rental expenses and other general expenses incurred due to the business) Losses and damages paid further to any contract, court decisions or law orders providing these are related to the business; Losses calculated according to the Article 328 of the Tax Procedures Code in the event that financial assets subject to depreciation are sold; Entire depreciation and half of the expenses pertaining to the vehicles belonging to the business and used for personal needs or needs pertaining to family. III.3 Wages The application of withholding is adopted for the taxation of the wages which are defined as money and goods given in compensation for services to those working subject to an employer and in association with a specific place of business, as well as benefits that are provided to them and are capable of representation in terms of money, in the Income Tax Code. It is also stipulated that the wage earners who are taxed through withholding over their wages shall not file annual income tax return for this income and this income shall not be included in the return they file for other income. However, an exception for this general rule is introduced in the Article 86 of the Income Tax Code and it is stipulated that the wage earners who receive wage from more than one within the same calendar year and whose wages total received from the employer other than the first amounts to TRY (for the year 2006) shall declare their entire income through annual income tax return in March of the year following the year when the income is derived. To summarize, employees receiving wage from one employer in 2006 and subject to income tax withholding over these wages shall not file annual income tax return without regarding their wage amounts. Employees receiving wages from more than one employer within the same year will firstly determine their first employer among these employers freely without depending on the order of work in the year and then will see if gross amount of these wages obtained from other employer(s) and over which income tax withholding is performed exceeds TRY If exceeds, they shall declare the wages derived in 2006 entirely through annual income tax return between the dates of 1-15 March The income declared as such will be taxed according to the tax tariff determined for the wages and the tax paid through withholding during the year will be deducted from the income tax calculated over the return. If it does not exceed, the wage income is not required to be declared with annual return. If the wage income is declared with annual return since the conditions specified are satisfied, education and health expenses incurred relating to the taxpayer, his spouse and underage children may be deducted from the income shown on the return providing that these expenses don t exceed 10% of the income, are performed in Turkey and substantiated with documents to be obtained from real or legal persons who are income or corporate taxpayers. III.4 Independent professional service income All income generating from independent professional service activities which are described as the conduct, without being subject to an employer, and under one's own personal responsibility and in one's own name and on one's own behalf, of work which is not of a commercial nature and which is not so much dependent on capital as on personal effort, on practical or professional knowledge, or on one's specialization are accepted as independent professional service income in the Income Tax Code. Independent professional service income is to be declared with annual income tax return without regarding the amount. Independent professional service income is the difference remaining after expenses incurred owing to such activities have been deducted from money and goods which have been collected and from benefits capable of representation in terms of money which have otherwise been secured in compensation for independent professional service activities in a single fiscal period. As observed, the principle of collection instead of accrual principle is accepted in the taxation of independent professional service income. In other words, unless the service cost is collected, this income shall not be declared even though it has been performed. III.5 Income from immovable property (rental income) The income derived from the rental of the properties and rights listed in Article 70 of the Income Tax Code by their owners, by their possessors, by their holders, by those possessing the right of their easement and usufruct, or by their tenants are defined as income from immovable property and are subject to declaration and tax on certain conditions. The collection principle is effective in the declaration of the income from immovable properties. Unless rental fee is not collected even though the properties and rights are rented out, the income shall not be subject to declaration. Net income in income from immovable property is the positive difference remaining after the expenses incurred in deriving and perpetuation of the income are deducted from gross proceeds. In the event that the rents pertaining to the previous years are entirely collected in 2006, the collected amount shall be declared as income of However, if in 2006, the rent pertaining to the future years, let s say the period of is collected in advance, the portion of this income pertaining to 2006 shall be declared with annual income tax return in March 2007 (providing the conditions for declaration are satisfied), the income shall be declared with annual income tax return. Lawmaker allows for the application of two different methods concerning non-deductible expenses for the taxpayers. In the lump-sum method, _ of the rent income can be deducted from the revenue as expense without requiring 15

16 VERG DE GÜNDEM the presentation of any documents. In the actual expense method, being the alternative method, the expenses enumerated in the Article 74 of the Law are deductible on condition that these are substantiated (it is not important whether or not the expense is paid in). However, the expense amount to be deducted shall be equal to the portion of total expenses corresponding to the income remaining after the exemption. With the Application of Equivalent Rental Value inserted in the Income Tax Code concerning the taxation of income from immovable properties, Lawmaker stipulates that the rental income to be declared may not be less than 5% of the value of the rented property basis to the property tax, other than some exceptions (entrustment of immovable property which is unoccupied for another's residence without compensation and for the purpose of its protection; allocation of buildings for the residence of the property owner's forebears and descendants or his siblings; residence of relatives with the property owner in the same house or apartment; leasings concluded by offices which are covered by the General Budget and by Annex Budget offices, by special regional administrations and municipalities, and by other public institutions and organizations). The tax assessment concerning the income declared to be under this limit is performed over this limit. Another important application regarding the taxation of income from immovable properties is the exemption application. Lawmaker exempts TRY (for the income of the year 2006) of the income derived from the rental of the buildings as dwelling in a calendar year, from the income tax. (The exemption amount is determined as TRY for the income to be derived in 2007.) Furthermore, it is stipulated that 20% income tax withholding shall be performed by the party paying the rent over the income to generate from renting the buildings out as workplace. As a summary of the explanations provided above, if the gross rental income of real persons (the amount before withholding) does not exceed, TRY obtained from the buildings rented as workplace in 2006, TRY obtained from the buildings rented as dwelling in 2006; this income shall not be declared with annual income tax return. In the event that returns are filed for other income, the rental income shall not be included in the return. III.6 Capital gains III.6.1 Share certificate profit shares In the declaration of the share certificate profit shares derived by real persons in 2006, the year which the corporate income constituting basis for the profit share belongs to is of significance. In other words, Lawmaker introduces two different methods for the taxation of corporate income derived until and corporate income after this date by real person shareholders without regarding the time of distribution. a. In the event that the corporate income pertaining to 2003 and following years is distributed If the basis of the profit share derived by persons in 2006 emerges from the corporate income pertaining to 2003 and following years; half of the profit share shall be exempted from the tax; then it will be taken into consideration whether or not the total of the remaining half and, if there is, other capital gains and income from immovables taxed through withholding exceeds TRY If it exceeds, this amount shall be declared with annual income tax return in March % withholding (15% after ) performed by the corporation distributing the share profit shall be deducted from the income tax calculated on the return. b. In the event the corporate income pertaining to 2002 and previous years is distributed Pursuant to the Temporary Article 62 of the Income Tax Code, a) In the event that the income pertaining to accounting periods terminating on or at a previous date, this income is exempted from the income tax for real persons deriving the income. In the event that this income is distributed, the real person deriving the profit share shall file a joint return. b) In the event that the corporate income pertaining to the accounting periods terminating in the period covering the dates of and the corporate income subjected to withholding under the scope of the Temporary Article 61 of the Income Tax Code are distributed, the net amount of profit share to be obtained by real persons will be added a 1/9 of the profit share obtained and half of the amount calculated will be taken into consideration as taxable income; if this amount exceeds TRY , annual return will be filed. 1/5 of the amount declared shall be deducted from the income tax calculated over the return. III.6.2 Capital Gains from Share Certificates In the declaration of the capital gains from share certificates derived by real persons in 2006, the date of acquisition of the share certificate and whether or not the share certificate transacts in Istanbul Stock Exchange are important. In more explicit words, gains generating from the sale of the share certificates which are acquired before and transacting in Istanbul Stock Exchange are not considered as capital gains and are not subject to declaration, without regarding their amount. The three-month period shall be considered as one year for the share certificates not transacted in Istanbul Stock Exchange and yet possessed by resident corporations. In other words, the gains generating from the sale of the share certificates acquired before and possessed by resident corporations (not transacting in Istanbul Stock Exchange) after being kept at hand for more than a year and then sold in 2006 are not considered as capital gains and are not subject to declaration, without regarding their amount. The gains derived from the sale of share certificates held at hand for less than the period specified are subject to declaration with only the portion exceeding TRY In the event that the net gains do not exceed TRY , return shall not be filed. In the calculation of the net income amount subject to declaration, an indexation may be performed by taking into account the Producer Price Index increase rate emerging during the period when the share certificate is held at hand. The commissions and other costs incurred for the sale may be taken into consideration during the calculation of the net income amount. On the other hand, the costs and commissions to be taken into account shall only be those related to the income which is to be declared. In other words, the costs and commissions incurred for a share certificate which is held at hand for more than the specified period and therefore whose income is not subject to declaration and tax cannot be taken into account in the determination of the net capital gains subject to declaration and tax. Pursuant to the Temporary Article 67 of the Income Tax Code, 10% withholding (0% for non-residents) is performed over the capital gains from share certificates which are acquired before and disposed in 2006 through banks and intermediary institutions. Separate return is not filed for the capital gains taxed through withholding as such. However, taxpayers who bear loss due to the share certificate purchases and sales transactions performed in 2006 and cannot record this loss as expense in the same year may file annual return in March, 2007 and deduct the tax they have paid through 16

17 withholding during the year from the income tax calculated on the return over which profits and losses may be offset. III.6.3 Interest Income from Treasury Bills, Government Bonds and Eurobonds a) 46,5% of the interest income derived in 2006 from the Treasury Bills and Government Bonds issued by the Treasury before in TL shall be deducted under the scope of the reduction rate application and the net amount of the income shall be calculated in order to see if the remaining amount exceeds TRY If it does exceed, the amount remaining after the application of reduction rate shall be declared with annual income tax return in March b) It shall be taken into account whether or not the interest income derived in 2006 from the Treasury Bills, Government Bonds and Eurobonds issued by the Treasury before in foreign currency or indexed to foreign exchange, gold or other values exceed TRY If it exceeds, entire income shall be declared with annual income tax return in March Reduction rate application or exemption application are not effective for this income. c) 46,5% of the interest income derived in 2006 from the Treasury Bills and Government Bonds issued by the Treasury before in TL shall be deducted under the scope of the reduction rate application and then TRY ,20 exemption amount shall be deducted from this amount. In the event that the amount remaining after the exemption exceeds TRY ; the remaining amount after the exemption application shall be declared with annual income tax return in March d) TRY ,20 exemption amount shall be deducted from the interest income derived in 2006 from the Treasury Bills, Government Bonds and Eurobonds issued by the Treasury between the dates of in foreign currency or indexed to foreign exchange, gold or other values. In the event that the remaining amount exceeds TRY ; the portion of the income remaining after exemption shall be declared with annual income tax return in March e) 10% withholding (15% until ) is performed over the interest income derived in 2006 from the Treasury Bills and Government Bonds issued by the Treasury in TRY and in foreign exchange as from This rate is 0% for those paid to non-resident real persons and corporations. Annual income tax return shall not be filed for the income taxed through withholding in such way and this income shall not be included in the returns filed for other income. f) Withholding application is not performed over the interest income derived from Eurobonds issued before If their value in TRY exceeds TRY , the income shall be declared entirely with annual income tax return in March TRY ,20 exemption is applied over the interest income derived in 2006 from the Eurobonds which were issued between the dates of and However, the reduction rate application is not valid for the income since the Eurobonds are issued in foreign exchange. Exemption application cannot be performed over the interest income derived in 2006 from Eurobonds issued on and before III.6.4 Capital Gains from Treasury Bills, Government Bonds and Eurobonds a) In the event that net income amount (the amount calculated after indexation) derived by real persons in 2006 from the sales prior to maturity of Treasury Bills, Government Bonds and Eurobonds issued by the Treasury before exceeds TRY ; the income is required to be declared with annual income tax return in March b) Pursuant to Temporary Article 59 inserted in Income Tax Code with the Law No. 4710, interest income and capital gains from Treasury Bills, Government Bonds and Eurobonds issued between are exempted from income tax until the end of 2007 under the limits specified. The total exemption amount to be applied over interest income and capital gains generating in 2006 is TRY ,20. In the event that Treasury Bills, Government Bonds and Eurobonds subject to purchase and sale are issued after , TRY ,20 shall be deducted from the net income derived. However, in such case, the exemption amount of TRY specified in the previous paragraph cannot be deducted separately. c) 10% withholding (15% until ) is performed over the capital gains derived in 2006 from the sale prior to maturity of the Treasury Bills and Government Bonds issued as of This rate is 0% for nonresident real persons and corporations. Annual income tax return shall not be filed for the income taxed through withholding as such and this income shall not be shown on the returns filed due to other income. d) Withholding is not applied over the capital gains from Eurobonds issued as of If their value in TRY exceeds TRY in 2006, these gains shall be entirely declared with annual income tax return in March For the capital gains derived in 2006 from Eurobonds issued between the dates of , TRY ,20 is exempted. TRY exemption application is performed over the capital gains derived in 2006 from the Eurobonds issued on and before III.6.5 Deposit interests, repo gains, private finance institution profit shares Pursuant to the provisions of the Temporary Article 67 of the Income Tax Code, 15% withholding is performed over the deposit interests (paid to TL and Foreign Exchange Deposit Accounts), repo gains and profit shares paid by private finance institutions and derived by resident real persons in The income taxed through withholding shall not be declared with annual return. III.6.6 Profit Shares from Marketable Securities Investment Fund The income derived from the return of the marketable securities investment fund participation shares to the fund are subject to 10% withholding for resident taxpayers and 0% for non-residents as from Withholding is not performed over the income derived from the disposal of the participation shares which are possessed by the investment funds %51 of whose portfolio transacts in Istanbul Stock Exchange on a continued basis and held at hand for more than a year. Annual return shall not be filed severally for the income taxed through withholding as such. III.6.7 Interest from Receivables If interest from receivables exceeds TRY 875, the amount calculated after the application of reduction amount shall be entirely declared with annual income tax return in March III.6.8 Deposit interest derived from banks abroad Deposit interest income in TRY derived from banks abroad shall be subjected to reduction rate application and 46,5% shall be deducted. If the remaining amount exceeds TRY 875, 17

18 VERG DE GÜNDEM the amount calculated after the application of the reduction rate shall be declared with annual income tax return in March In the event that the deposit interest income is in foreign exchange and its value in TRY exceeds TRY 875, this income shall be declared with annual income tax return in March III.7 Other income and revenues Lawmaker, subjects the different types of income to declaration and tax under the caption of other income and revenues within the scope of certain conditions. One of them is capital gains while the other is incidental income. III.7.1 Capital Gains The income derived from the disposal (purchase, transfer and conveyance in return for a consideration, exchange, expropriation, nationalization, insertion to trading companies as capital) of the goods and rights mentioned below are defined as capital gains in the Income Tax Code. Lawmaker stipulates that net amount of the capital gains shall be determined by means of deducting the cost of the properties and rights being disposed of together with expenses incurred on account of the disposal and remaining with the seller plus any taxes and charges paid, from the amount of any and all benefits secured as money and goods or which are expressible in terms of money; in calculating income from differences in foreign exchange rates, the difference between the Turkish lira countervalue of the amount of foreign investment capital allotted for the acquisition of securities or shares calculated at the foreign exchange buying rate of the Central Bank of the Republic of Turkey on the date such instruments or shares are acquired, and the Turkish lira countervalue of the same amount of foreign investment capital calculated at the foreign exchange buying rate of the Central Bank of the Republic of Turkey on the date such instruments or shares are disposed of shall serve as the basis. Furthermore, in the event that the acquisition cost of disposal of goods and rights are at or above 10%, it shall be determined by being increased at the rate of increase in the wholesale price index determined by the State Institute of Statistics excluding the month of acquisition. On the other hand, TRY of the capital gains generating in 2006 has been excluded from the income tax. Therefore, in the event that the income derived from the disposal of the goods and rights aforementioned in 2006 does not exceed TRY ; annual income tax return shall not be filed in March 2007 for this income; in case it does, the exceeding portion will be declared in the annual return. III.7.2 Incidental income Pursuant to the Income Tax Code the following income are defined as incidental income subject to tax: Income acquired from the performance of incidental commercial transactions or from the interposition of transactions of this type, Proceeds acquired in compensation for the stoppage or abandonment of a commercial or agricultural operation as well as of activities of self-employment, for never having embarked upon such an activity which has never started, or for non-participation in public tenders, bids, and sales, Indemnities and goodwill payments received in compensation for the vacating of immovable property or the transfer of its tenancy rights, Proceeds collected as a result of independent professional service activities carried out on an incidental basis, Earnings subsequently acquired relevant to business which taxpayers subject to taxation on the basis of their actual earnings have abandoned (including the collection of bad debts written off as losses and debts whose recovery is doubtful and for which reserves have been set aside.) Earnings acquired from the incidental conduct of the businesses by those nonresidents between Turkey and other countries. and it is stipulated that net amount of this income subject to tax shall be calculated by deducting the cost or expenses incurred due to sale from the sales cost or deducting the expenses from the revenue obtained on conditions that these expenses are substantiated. Lawmaker exempts TRY of the first four types of income subject to tax as incidental income from the tax for the year Therefore, annual income tax return shall be filed for the income which is not above TRY and derived in 2006; in the event that return is filed for other income, this income shall not be included in the return. If the income exceeds TRY ; the exceeding portion shall be declared with annual return. IV. FILING ANNUAL INCOME TAX RETURN AND TAX PAYMENT Annual income tax return is required to be filed for the income of the year 2006 between the dates of March 1-15, The return may either be directly submitted to the relevant tax office against accrual slip or sent by mail. However, please be reminded that if the return is sent by mail, the date when the return is recorded in the registries of the tax office is accepted as the date of submission; in the event that it is sent by registered mail, the date when it is posted is accepted as the date of submission. It is advised that the return be sent by registered mail taking into consideration the delay which may occur in the post. Personal insurance premiums, private pension contributions, education and health expenses, disablement allowance, grants and donations, sponsorship expenses and R&D expenses may be deducted from the income to be declared with annual return. Furthermore, the taxes paid through withholding during the relevant year can be deducted from the income tax calculated over the return. Temporary taxes paid by taxpayers deriving commercial income and independent professional service providers in quarterly periods within the year may as well be deducted from the income tax calculated over the return. The taxes which cannot be deducted as such may be returned to the taxpayer within the framework of the principles specified in the Income Tax Return. The income tax to be assessed by the relevant tax office over the returns to be filed shall be paid in two equal installments; first installment until the end of March 2007 and the second until the end of July The taxes may be paid to the pay desk of the tax offices (not necessarily the tax office which the return is filed to) or to the banks authorized by the Ministry of Finance for collection. 18

19 VERG DE GÜNDEM Resmi Gazete den... Emre EMEK , 366 S ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay mland. Tebli de; borsada rayici olmayan yabanc paralar n ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar n de erlemesinde 2006 y l sonu itibariyle kullan lacak döviz kurlar belirtilmektedir. Di er taraftan, de erleme günü itibariyle Maliye Bakanl taraf ndan kur ilan edilmedi i durumlarda T.C. Merkez Bankas nca ilan edilen kurlar n esas al nmas gerekmektedir , Tek Düzen Hesap Plan ve zahnamesi Hakk nda Tebli Resmi Gazete de Yay mland. Amac bankalar için muhasebelefltirme ve finansal raporlama aç s ndan tekdüzeni sa lama, tek tip bilanço ve gelir tablosunun do rudan elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin do rulanabilir ve denetlenebilir bir flekilde do rudan ve sa l kl olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duydu u bilgilerle, di er istatistiki bilgilere do rudan ulafl lmas, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeflitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir flekilde elde edilmesini sa lamak olan tebli hükümlerine Türkiye de faaliyette bulunan mevduat bankalar ile kalk nma ve yat r m bankalar tabi olacakt r , 441 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay mland. Tebli de Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre sat fla ç kar lacak gayrimenkullerin büyük flehir-lerde yay mlanan gazetelerde de ilan için öngörülen rayiç de eri 50 bin YTL den 500 bin YTL ye ç kar lm fl ve köylerde gecikme zamm uygulamas na yönelik yap lan de iflikliklere yer verilmifltir , Finansal Yeniden Yap land rma Çerçeve Anlaflmalar n n Onaylanmas, Kabulü ve Uygulanmas na liflkin Genel fiartlar Hakk nda Yönetmelik Resmi Gazete de Yay mland. Amac Türkiye de faaliyette bulunan bankalar, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankas Anonim fiirketi ve di er mali kurumlar ile kredi iliflkisi içinde olup, tarihi itibariyle bu kurulufllar nezdinde donuk veya flüpheli alacaklar hesab na intikal etmifl kredi borçlar olan Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelerin; finansal yeniden yap land rma çerçevesinde belirlenecek süre ve koflullarla, kredi borçlar n n vadelerini uzatmak ve kredilerini yenilemek, ilave yeni kredi vermek, di er bankalarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak fleklinde al nacak tedbirlerle, mali kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katk da bulunmaya devam etmelerine imkan vermek üzere, Türkiye Bankalar Birli i ve/veya Türkiye Kat l m Bankalar Birli i taraf ndan haz rlanacak ve alacakl kurumlar n yetkili temsilcilerince imzalanacak Finansal Yeniden Yap land rma Çerçeve Anlaflmalar n n Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulunca onaylanmas, kabulü ve uygulan-mas na iliflkin usul ve esaslar düzenlemek olan yönetmelikte finansal yeniden yap land rma kapsam ve çerçeve anlaflmalar, finansal yeniden yap land rma sözleflmesi, kredi s n fland rmas gibi hususlar hakk nda aç klamalar yap lm flt r , 367 S ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay mland. Tebli de ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden; tarihi itibariyle aktif toplam Yeni Türk Liras n veya 2006 takvim y l na ait cirolar toplam Yeni Türk Liras n aflanlar n y ll k gelir vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri gerekti i belirtilmektedir. Kurumlar Vergisi mükellefleri ise hiçbir hadle s n rl olmaks z n kurumlar vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir. Buna göre; tarihi itibariyle, bu Tebli le belirlenen hadleri aflan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile bu hadlerle s n rl olmaks z n kurumlar vergisi mükelleflerinin; 2006 y l na iliflkin olup, 15 Mart 2007 tarihine kadar verilecek olan Y ll k Gelir Vergisi Beyannamesi ni, 2006 y l hesap dönemine iliflkin olup, 25 Nisan 2007 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesi ni ve 2007 y l n n birinci geçici vergi dönemine iliflkin olup, 10 May s 2007 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesi ni elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Tebli ile ayr ca, stanbul ilinde kurulan ve tarihinde faaliyete geçen Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl mükelleflerinin de, tarihinden itibaren verilmesi gereken tüm vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri zorunlu k l nmaktad r , 2007/11609 Say l Bakanlar Kurulu Karar Resmi Gazete de Yay mland. Karar ile kalk nmada öncelikli yöreler kapsam ndaki iller ve Devlet statistik Enstitüsü nce 2001 y l için belirlenen fert bafl na gayrisafi yurt içi has la tutar 1500 ABD Dolar veya daha az olan iller ile bu iller d fl nda kalan ve Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl nca 2003 y l için belirlenen sosyo-ekonomik geliflmifllik s ralamas na göre endeks de eri eksi olan illerdeki organize sanayi bölgelerinin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemifl parsellerin, yeni yat r mlar için gerçek veya tüzel kiflilere bedelsiz olarak tahsis edilmesine iliflkin sürenin üç y l uzat lmas kararlaflt r lm flt r , Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli Resmi Gazete de Yay mland. Amac bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartlar n uygulayarak düzenleyecekleri konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar n biçim ve içerikleri ile bunlar n aç klama ve dipnotlar yla birlikte kamuya aç klanmas na iliflkin usul ve esaslar belirlemek olan tebli ile bankalar n konsolide finansal tablolar n düzenlenmesine iliflkin hüküm ve eklerinden yararlanarak konsolide olmayan finansal tablolar ve bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar da düzenlemeleri ve kamuya aç klamalar hususlar nda aç klamalar yap lm flt r. 19

20 S RKÜLER- NDEKS* No Tarih Konu Bakanlar Kurulu, tam ve dar mükellef kurumlara yap lan baz ödemeler üzerinden gerçeklefltirilen vergi kesintisinin oranlar n yeniden belirledi Maliye Bakanl, amortismana tabi baz iktisadi k ymetlerin faydal ömür süreleri ve amortisman oranlar ile ilgili yeni aç klamalar yapt 2006 y l na iliflkin bilançolar üzerinde enflasyon düzeltmesi yap lmayacak Anayasa Mahkemesinin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun baz hükümlerinin iptaline iliflkin gerekçeli karar Resmi Gazete de yay mland Bankalar, sigorta flirketleri ve sermaye piyasas arac kurumlar n n, Vergi Usul Kanunu ndan do an bildirim yükümlülüklerini Ocak 2007 ay sonuna kadar yerine getirmeleri gerekiyor flletmelerin aktifine kay tl tahvil ve bonolardan MKB de ifllem görenlerin tarihi itibar yla de erlemesinde esas al nacak borsa rayiçleri aç kland Gelir Vergisinden istisna edilen k dem tazminat n n ve di er baz ödemelerin tutarlar, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi Tam mükelleflerin Türkiye de kurulu vadeli ifllem ve opsiyon borsalar nda yapt klar ifllemlerden elde ettikleri kazançlar, tarihinden itibaren % 10 oran nda tevkifata tabi olacak Gelir Vergisinden istisna edilen yurt içi gündelik tutarlar ile yurt içi ve yurt d fl gündelik tutarlar na karfl l k gelen gelir dilimleri, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci maddesi hükümleri kapsam nda tevkifata tabi olan baz menkul k ymet gelirleri için y ll k beyanname verilmesi ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanl nca aç kland Borsada rayici bulunmayan yabanc paralar ile bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar n tarihi itibar yla de erlemesinde kullan lacak kurlar Maliye Bakanl nca aç kland Finansal Faaliyet Harçlar n n, bu harc ödemekle yükümlü kurumlar taraf ndan Ocak 2007 ay sonuna kadar ödenmesi gerekiyor KOB lerin bankalara ve di er mali kurumlara olan kredi borçlar n n yeniden yap land r lmas na olanak sa layan 5569 say l Kanun un uygulamas na iliflkin Yönetmelik, Resmi Gazete de yay mland Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda (internet üzerinden) gönderilmesi zorunlulu una iliflkin parasal s n rlar Maliye Bakanl nca yeniden belirlendi Bilanço esas na göre defter tutan mükelleflerin, 2006 y l nda belirli tutar aflan mal ve hizmet al fl/sat fllar na iliflkin bilgilerinin yer ald (B) formlar n fiubat 2007 ay sonuna kadar vermeleri veya elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor 2006 y l n n son üç ayl k dönemine iliflkin geçici vergi beyannameleri ile Ocak 2007 ay na iliflkin KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzat ld * Yukar daki tablo, tarihleri aras nda yay mlanan Sirkülerleri içermekte olup, taraf n zca daha kolay takibi amac yla haz rlanm flt r. 20

GERÇEK K fi LERCE, MART 2008 AYINDA BEYAN ED LMES GEREKEN VE GEREKMEYEN GEL RLER Mehmet KORKUSUZ. Dünya dan Vergi Haberleri Hatice pek AYDIN

GERÇEK K fi LERCE, MART 2008 AYINDA BEYAN ED LMES GEREKEN VE GEREKMEYEN GEL RLER Mehmet KORKUSUZ. Dünya dan Vergi Haberleri Hatice pek AYDIN ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com MART/MARCH 2008 2008 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

MART/MARCH 2006 ERNST & YOUNG YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMES GEREKEN GEL RLER. Mehmet KORKUSUZ. Dünya dan Vergi Haberleri.

MART/MARCH 2006 ERNST & YOUNG YILLIK GEL R VERG S BEYANNAMES LE BEYAN ED LMES GEREKEN GEL RLER. Mehmet KORKUSUZ. Dünya dan Vergi Haberleri. ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MART/MARCH 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ)

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ) Türkiye genelinde yapılan denetim ve çalışmalar sonucunda, kira geliri yönünden de oldukça yüksek miktarda vergi kayıp ve kaçağının olduğu, bu nedenle Mart/2011 ayının

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras nda önemli bir yer tutan menkul k ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu k ymetlerin

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

100 soruda 2009 kira gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2009 kira gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2009 kira gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Vergileme sistemimizde, gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye irad ya da toplumda yayg n olarak bilinen ad

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Bilindiği üzere; Gelir

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2014 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER İBRAHİM ÖZDEMİR Eski Baş Hesap Uzmanı, Y.M.M. (VERGİ DÜNYASI/ŞUBAT-2003) Bilindiği üzere 4369 Sayılı Kanunun 47.maddesi

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz.

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz. Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin vade tarihine kadar elde tutulmasından elde edilen faiz gelirleri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

100 Soruda 2010 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2010 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2010 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunufl Vergileme sistemimizde, gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye irad ya da toplumda yayg n olarak bilinen ad

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Bu raporumuzda, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2011 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre)

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Ödemenin Türü, İlgili Madde, Tevkifat Oranı (% - Yüzde) Hizmet Erbabına Ödenen Ücretler ile Ücret

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1.

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1. Vergi Tevkifatı Madde No 94 Kapsam (3946 sayılıkanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş

Detaylı

GEL R VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER GELİR VERGİSİ

GEL R VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER GELİR VERGİSİ GEL R VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER GELİR VERGİSİ 149 150 Müteferrik stisnalar Ücretlerde Madde : 23 - (2361 say l Kanunun 17. maddesiyle de iflen madde, Yürürlük tarihi ; 01.01.1981) Afla da

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE BU KAZANCIN HESAPLANMASINDA İKTİSAP TARİHİNİN TESPİTİ DURUMU

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE BU KAZANCIN HESAPLANMASINDA İKTİSAP TARİHİNİN TESPİTİ DURUMU GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE BU KAZANCIN HESAPLANMASINDA İKTİSAP TARİHİNİN TESPİTİ DURUMU Yusuf ÖZBALDAN 57 * ÖZ Değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmesi gereken

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI Yeni kurumlar vergisi kanunu 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Faruk Sabuncu Partner 15 Mart 2006, Swissotel, İstanbul *connectedthinking PwC İçerik İstisnalar* Vergi Kesintisi Vergi Mahsubu * Yurtdışı

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı