T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ekim 1985 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 14 Ekim 1985 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlenriiçin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1985 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 85/9722 Milletlerarası Sözleşme 11/6/1985 tarihli ve 3232 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan, 1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılan ve 3 Eylül 1981 tarihînde yürürlüğe giren ekli «Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesi» ne katılmamızın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/6/1985 tarihli ve ÇTlö/ÇTUK sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/7/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd K OKSAY Devlet Bakanı A. M YILMAZ Devlet Bakanı C. BÜYÜKBAŞ Devlet Bakanı A. TENEKECİ Devlet Bakanı M. T. TİTİZ Devlet Bakanı A. KARAEVLİ Devlet Bakanı M N ELDEM Adalet Bakanı Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı Y. AKBULUT İçişleri Bakanı V HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı M. V. DİNÇERLER İ. S. GİRAY M. AYDIN Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :1 Resmî Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMI GAZETE 14 Ekim 1985 Sayı: V. ATASOY H. H. DOĞAN Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. C. ARAL S. N. TÜREL Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle kadınların eşit haklara sahip olmaları gerektiğine inancı tekrar teyid ettiğini kaydederek, İnsan Hakları Evrensel Bayannamesinin, insanlara karşı ayırımcılığın kabul edilemezliği prensibini teyid ettiğini ve tüm insanların özgür doğduğunu ve eşit itibar ve haklara sahip olduklarım ve bu Beyannamede böylece öne sürülen tüm haklar ve hürriyetlerin cinsiyete dayalı olanlar dahil hiçbir ayırıma tabi kılınmaksızın herkes tarafından kullanılabileceğini beyan ettiğini kaydederek, İnsan Hakları Sözleşmelerine Taraf Devletlerin, kadınlar ile erkeklerin tüm ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasi haklardan eşit olarak yararlanmalarım temin mükellefiyeti bulunduğunu kaydederek, Birleşmiş Milletler ve ona bağlı İhtisas kuruluşları nezaretinde kabul edilmiş ve erkeklerle kadınların eşitliğim sağlamaya çalışan uluslararası sözleşmeleri gözönünde tutarak; Ayrıca Birleşmiş Milletler ve ona bağlı ihtisas teşekküllerinin kabul ettiği erkek ve kadınların haklarının eşitliğini sağlamayı amaçlayan kararları, beyanları ve tavsiyeleri de dikkate alarak; Ancak, bu çeşitli belgelere rağmen kadınlara karşı ayırımcılığın hala devam etmekte oluşundan endişe duyarak, Kadınlara karşı ayırımcılığın, hak eşitliği ve İnsan şeref ve haysiyetine saygı ilkelerini ihlâl ettiğini, kadınların erkeklerle eşit olarak ülkelerinin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatlarına katılmalarım engellediğini, toplumun ve ailenin refahının artmasına engel teşkil ettiğini ve kadınların ülkeleri ve İnsanlık hizmetinde kullanabilecekleri olanaklarım geliştirmelerini zorlaştıracağım kaydederek, Yoksulluk hallerinde kadınların yiyecek, sağlık, eğitim, öğretim ve iş bulma ve sair ihtiyaçlarının karşılanması bakımından en az imkâna sahip olduklarından endişe duyarak; Hakkaniyet ve adalete dayalı yeni uluslararası ekonomik düzenin kurulmasının, kadınlarla erkekler arasındaki eşitliği sağlamak için önemli bir aşama teşkil edeceğine inanarak; Apartheld'ln, ırkçılığın her şeklinin, ırk ayırımının, sömürgeciliğin, yeni sömürgeciliğin, saldırganlığın, yabancı devlet işgal ve hakimiyetinin ve ülkelerin İçişlerine müdahale etmenin ortadan kaldırılmasının, erkekler ile kadınların eşit haklardan yararlanmaları için gerekil olduğunu önemle belirterek; Uluslararası barış ve güvenliğin kuvvetlendirilmesinin, uluslararası gerilimin azaltılmasının, sosyal ve ekonomik sistemlerine bakılmaksızın bütün ülkeler arasında karşılıklı işbirliğinin, genel ve tam silahsızlanmanın ve özellikle sıkı ve etkili bir uluslararası denetim altında nükleer silahsızlanmanın, ülkeler arasındaki ilişkilerde, adalet, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerinin teyidinin ve yabancı ve sömürge yönetimi veya yabancı işgali altında bulunan yerlerdeki halkların kendi kaderlerini tayin ve bağımsızlık elde etme hakları kadar ulusal hükümranlık ve toprak bütün- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 14 Ekim 1985 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 3 lüklerine saygının gerçekleşmesinin, sosyal gelişme ve kalkınmaya ve bunun bir sonucu olarak da, erkeklerle kadınlar arasında tam bir eşitliğin elde edilmesine katkıda bulunacağını teyid ederek, Bir ülkenin tam ve eksiksiz kalkınmasının, dünyada refahın ve barışın elde edilmesinin, kadınların erkeklerle eşit şartlarda her alanda azami katkılarını gerektirdiğine inanarak, Kadınların ailenin refahına ve toplumun kalkınmasına yaptıkları büyük katkının henüz tam olarak idrak edilmediğini, analığın sosyal ehemmiyeti ve ana ve babanın aile içinde ve çocukların büyütülmesindeki rollerini gözönünde bulundurarak ve kadınların nesillerin üremesindeki önemli rolünün aile içinde ayırıma neden olmaması gerektiğini, nitekim çocukların yetiştirilmelerinin kadın ve erkek ile toplumun tamamının sorumluluk paylaşmalarını gerektirdiğini vakıf olarak, Erkeklerle kadınlar arasında tam bir eşitliğin gerçekleşmesi için kadınlar İle erkeklerin toplumdaki geleneksel rollerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunduğunu vakıf olarak, Kadınlara Karşı Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Beyannamesinde yer alan ilkeleri uygulamaya ve bu maksatla bu nevi ayırımcılığın her şekll ve tezahürünün ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri almaya kararlı olarak, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : Madde 1 BÖLÜM İşbu sözleşmeye göre, «kadınlara karşı ayırım» deyimi kadınların, medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya diğer sahalardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayırım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir. Madde 2 Taraf Devletler, kadınlara karşı her türlü ayırımı kınar, tüm uygun yollardan yararlanarak ve gecikmeksizin kadınlara karşı ayırımı ortadan kaldırıcı bir politika izlemeyi kabul eder ve bu amaçla aşağıdaki hususları taahhüt ederler : a) Kadın ile erkek eşitliği ilkesini kendi ulusal anayasalarına ve diğer ilgili yasalara, henüz girmemişse dahil etmeyi ve yasalar ile ve diğer uygun yollarla bu ilkenin uygulanmasını sağlamayı, b) Kadınlara karşı hertürlü ayırımı yasaklayan ve gerekli yerlerde müeyyideler de ihtiva eden yasal ve diğer uygun önlemleri kabul etmeyi, c) Kadın haklarının erkeklerle eşit olarak yasal himayesini tesis etmeyi ve yetkili ulusal mahkemeler ve diğer kamu kuruluşları aracılığıyla kadınların hertürlü ayırıma karşı etkin himayesini sağlamayı, d) Kadınlara karşı herhangi bir ayırımcı hareket yapılmasından veya uygulanmasından kaçınmayı ve kamu yetkilileri İle kuruluşlarının bu yükümlülüğe uyumlu olarak hareket etmelerini sağlamayı, e) Herhangibir kişi, kuruluş veya teşebbüsün kadınlara karşı ayırım yapmasını önlemek için bütün uygun önlemleri almayı, f) Kadınlara karşı ayırımcılık teşkil eden mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları, tadil veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayı, g) Kadınlara karşı ayırımcılık teşkil eden bütün ulusal cezai hükümleri ilga etmeyi. I Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayf,a: 4 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1985 Sayı : Madde 3 Taraf Devletler özellikle politika, sosyal, ekonomik ve kültürel sahalarda olmak Üzere bütün alanlarda, erkeklerle eşit olarak insan hakları ve temel özgürlüklerinden yararlanmalarım ve bu haklan kullanmalarını garanti etmek amacıyla, kadının tam gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak için yasal düzenleme dahil bütün uygun önlemleri alacaklardır. Madde 4 1. Kadın ve erkek eşitliğini fiilen sağlamak İçin taraf devletlerce alınacak geçici ve özel önlemler, işbu Sözleşmede belirtilen cinsten bir ayırım olarak mütalâa edilmeyecek, ve hiçbir şekilde eşitsizlik veya farklı standartların muhafazası sonucunu doğurmayacaktır. Fırsat ve uygulama eşitliği hedeflerine ulaşıldığı zaman bu tedbirlere son verilecektir. 2. Anneliğin himayesi maksadıyle işbu Sözleşmede belirtilenler dahil, Taraf Devletlerce alınacak özel önlemler, ayırımcı olarak nitelendirilmeyecektir. Madde 5 Taraf Devletler aşağıdaki bütün uygun önlemleri alacaklardır : a Her İki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı ön yargıların, geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek, b Anneliğin sosyal bir görev olarak anlaşılmasını ve çocukların yetiştirilmesi ve gelişiminde kadın ve erkeğin ortak sorumluluğunun tanınmasını öngören ve herhalükarda çocukların menfaatlerini herşeyden önce gözeten anlayışa dayanan bir aile eğitimini sağlamak, Madde 6 Taraf Devletler, kadın ticareti ve fahişeliğin istismarının her şekliyle önlenmesi için yasama dahil gerekli bütün önlemleri alacaklardır. Madde 7 Taraf Devletler, ülkenin politika ve kamu hayatında, kadınlara karşı ayırımı önlemek için tüm tedbirleri alacaklar ve Özellikle kadınlara erkeklerle eşit şartlarla aşağıdaki haklan sağlayacaklardır : a Bütün seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanmak ve halk tarafından seçilen organlara seçilebilmek, b Hükümet politikasının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, kamu görevinde bulunabilmek ve hükümetin her kademesinde kamu görevleri İfa etmek, c ülkenin kamu ve politik hayatı ile ilgili hükümet dışı kuruluşlara ve derneklere iştirak etmek. Madde 8 Taraf Devletler, kadınlara, erkeklerle eşit şartlarda ve hiçbir ayırım gözetmeksizin, hükümetlerini uluslararası düzeyde temsil etmek ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerine katılmak fırsatım sağlamak için gerekli bütün tedbirleri alacaklardır. Madde 9 1. Taraf Devletler, tâbiiyetin kazanılmasında, değiştirilmesinde veya muhafazasında kadınlara erkekler ile eşit haklar tanıyacaklar ve özellikle bir yabancıyla Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 14 Ekim 1985 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa :5 evlenmenin veya evlilik sırasında kocanın tâbiiyetini değiştirmesinin, kadının da otomatik olarak tâbiiyet değiştirmesine, tâbiiyetsiz kalmasına veya kocanın tâbiiyetini zorla almasına yol açmamasını temin edeceklerdir. 2, Taraf Devletler, çocukların tâbiiyeti konusunda kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlayacaklardır. Madde 10 Taraf Devletler, özellikle aşağıdaki konularda kadın erkek eşitliği esasına dayanarak eğitimde erkeklerle eşit hakka sahip olmalarım sağlamak için kadınlara karşı ayırımı önleyen bütün uygun tedbirleri alacaklardır : a Meslek ve sanat yönlendirilmesinde kırsal ve kentsel alanlarda bütün dallardaki eğitim kurumlarına girişte ve diploma almada okul öncesi, genel, teknik, mesleki ve yüksek teknik eğitimde ve her çeşit mesleki eğitimde eşit şartların sağlanması, b Kadınların erkeklerle aynı ders programlarından yararlanmaları, aynı sınavlara katılmaları, aynı seviyedeki niteliklere sahip eğitim görevlilerine, okul bina ve malzemesine sahip olmaları, c Kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış kavramların eğitimin her şeklinden ve kademesinden kaldırılması ve bu amaca ulaşılması için muhtelit eğitimin ve diğer eğitim şekillerinin teşvik edilmesi, özellikle ders kitaplarının ve okul programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve eğitim metodlarının bu amaca göre düzenlenmesi, d Burs ve diğer eğitim yardımlarından faydalanmaları için kadınlara erkeklerle eşit fırsatların tanınması, e özellikle kadın ve erkekler arasında mevcut eğitim açığım en kısa zamanda kapatmaya yönelik yetişkin ve görevsel okuma-yazma öğretim programları dahil, sürekli eğitim programlarına katılabilmeleri için emeklerle eşit fırsatların verilmesi, f Kız öğrencilerin okuldan ayrılma nisbetlerinin düşürülmesi ve okuldan erken ayrılan kız ve kadınlar için eğitim programları düzenlenmesi, g Spor ve beden eğitimi faaliyetlerine faal olarak katılmaları için erkeklerle eşit fırsatlar tanınması, h Kadınların ailelerin sağlık ve refahını sağlamaya yardım edecek, aile planlaması bilgisi dahil özel eğitici bilgiyi temin etmeleri. Madde Taraf Devletler, istihdam alanında kadınlara karşı ayırımı önlemek ve kadın erkek eşitliği esasına dayanarak eşit haklar sağlamak için özellikle aşağıda belirtilen konularda bütün uygun önlemleri alacaklardır : a Bütün insanların vazgeçilmez hakkı olan çalışma hakkı, b İstihdam konularında eşit seçim kıstasları uygulanması da dahil, erkeklerle eşit istihdam imkanlarına sahip olma hakkı, c Serbest olarak meslek ve İş seçme hakkı, terfi, iş güvenliği, hizmetin tüm şartları ve avantajlarından faydalanma hakkı, çıraklık, ileri mesleki eğitim ve bilgi yenileme eğitimi dahil mesleki eğitim ve mükerrer eğitim görme hakkı, d Sosyal yardımlar dahil eşit ücret hakkı, eşdeğerdeki işde eşit muamele ve işin cinsinin değerlendirilmesinde eşit muamele görme hakkı, Yürütme ve İdare Bölümü" Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 14 Ekim 1985 Sayı : e Ücretli izinle birlikte, özellikle emeklilik, işsizlik, hastalık, sakatlık ve yaşlılık ve diğer çalışamama hallerinde sosyal güvenlik hakkı, f Emniyetli şartlar içinde çalışma hakkı ve sağlığın ve bu meyanda doğurganlığın korunması hakkı. 2. Evlilik ve analık sebebiyle kadınlara karşı olan ayırımı önlemek ve etkin çalışma hakkını sağlamak amacıyla, taraf devletler uygun önlemleri alacaklardır. a Hamilelik ve analık izni sebebiyle veya evliliğe bağlı olarak işten çıkarma ayırımım yasaklamak, bu ayırımı yapanları cezalandırmak, b Önceki iş, kıdem ve sosyal haklar kaybedilmeksizin, ücretli olarak analık izni veya benzeri sosyal içerikli tazminatlar vermek, c Özellikle çocuk bakımevleri ağının tesisi ve geliştirilmesi yoluyla anne ve babanın aile yükümlülüklerini, görev sorumlulukları ve kamu hayatına katılma İle birleştirmeyi mümkün kılan destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını teşvik etmek, d Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan işlerde kadınlara özel koruma sağlamak. 3. Bu maddede yer alan konulara ilişkin koruyucu yasalar bilimsel ve teknik bilgi ışığı altında devrevi olarak yeniden gözden geçirilecek ve gerekirse tadil, ilga veya temdid edilecektir. Madde Taraf Devletler, aile plânlaması dahil sağlık bakım hizmetlerinden kadın ve erkeğin eşit olarak yararlanması için, sağlık bakımında kadınlara karşı ayırımı ortadan kaldıran bütün önlemleri alacaklardır. 2. Bu maddenin 1. paragrafında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla taraf devletler kadına hamilelik, lohusalık ve doğum sonrası dönemde gerekli hizmetleri sağlayacaklar, hamilelik ve emzirme sırasında yeterli beslenme ile birlikte, gerektiğinde bedava hizmet vereceklerdir. Madde 13 Taraf Devletler kadınlara karşı ekonomik ve sosyal hayatın diğer dallarında erkeklerle kadınların eşit olarak haklardan yararlanabilmelerini sağlayarak kadınlara karşı ayırımcılığın önlenmesi İçin gerekli tedbirleri ve özellikle aşağıdaki tedbirleri alacaklardır : a Aile zammı hakkı, b Banka kredisi, ipotek ve diğer mali krediler elde etme hakları, c Eğlence, spor ve kültürel hayatın bütün veçhesine katılma hakları. Madde 14 Taraf Devletler, kırsal kesim kadınlarının, karşılaştıkları özel sorunları ve ekonominin parasal olmayan sektöründeki çalışmaları dahil ailelerinin ekonomik bakımdan ayakta kalması için oynadıkları belirgin rolü gözönünde tutacak ve işbu Sözleşme hükümlerinin kırsal kesimdeki kadınlara uygulanmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri alacaklardır. 2. Taraf Devletler, kadın ve erkeklerin eşitliği prensibine dayanarak, kırsal kalkınmaya katılmalarını ve bundan yararlanmalarını sağlamak için, kırsal kesimdeki kadınlara karşı ayırımı ortadan kaldıran tüm uygun tedbirleri alacaklar ve özellikle kırsal kesim kadınlarına aşağıdaki hakları sağlayacaklardır : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 14 Ekim 1985 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 a Her seviyedeki kalkınma plânlarının müzakere ve uygulanmasına katılmak, b _ Aile plânlaması konusunda bilgi, danışma ve hizmetler de dahil olmak üzere yeterli sağlık hizmetlerinden faydalanmak, c Sosyal güvenlik programlarından doğrudan yararlanmak, d Teknik kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla tüm toplumsal ve yaygın hizmetler ile birlikte görevsel okuryazarlık dahil resmi ve gayri resmi eğitim ve öğretimin her türünden yararlanmak, e Ekonomik fırsatlardan kendi işinde çalışma veya tam istihdam yoluyla eşit olarak yararlanmak amacıyla kendi kendine yardım grupları ve kooperatifler oluşturmak, f Bütün toplumsal faaliyetlere katılmak, g Toprak ve tarım reformunda ve bunun yanısıra yeniden iskân projelerinde eşit muamele ve tarımsal kredi ve borçlanma, pazarlama kolaylıkları ile uygun teknolojiden yararlanmak, h Özellikle konut, sağlık, elektrik ve su temini, ulaştırma ve haberleşme konularında yeterli yaşam standardlarından yararlanma haklarını sağlamak. Madde Taraf devletler kadınlara, kanun önünde erkeklerle eşit haklar tanıyacaklardır. 2. Taraf devletler medeni haklar bakımından kadınlara erkeklerinkine benzer hukuki ehliyet ve bu ehliyeti kullanmak için eşit fırsatlar tanıyacaklardır. Özellikle, kadınlara akit yapmada ve mülk idaresinde eşit haklar verecekler ve Mahkemelerde davaların her safhasında eşit muamele edeceklerdir. 3. Taraf Devletler, kadınların hukuki ehliyetlerini kısıtlamaya yönelik hukuki sonuç doğuran her çeşit sözleşmenin ve sair özel muamelelerin tamamının geçersiz olduğunu kabul ederler. 4 Taraf Devletler, kadın ve erkeğe hukuki olarak ikametgâh seçme ve nakletmede eşit yasal hak tanıyacaklardır. Madde Taraf Devletler kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayırımı önlemek için gerekli bütün önlemleri alacaklar ve özellikle kadın erkek eşitliği ilkesine dayanarak kadınlara aşağıdaki hakları sağlıyacaklardır : a Evlenmede erkeklerle eşit hak, b Özgür olarak eş seçme ve serbest ve tam rıza ile evlenme hakkı, c Evlilik süresince ve evliliğin son bulmasında aynı hak ve sorumluluklar, d Medeni durumlarına bakılmaksızın, çocuklarla ilgili konularda ana ve babanın eşit hak ve sorumlulukları tanınacak, ancak her hâl ve kârda çocukların menfaatleri en ön planda gözetilecektir. e Çocuk sayısına ve çocukların ne zaman dünyaya geleceklerine serbestçe ve sorumlulukla karar vermede ve bu hakları kullanabilmeleri için bilgi, eğitim ve diğer vasıtalardan yararlanmada eşit haklar, f Her hâl ve kârda çocukların çıkarı en üst düzeyde tutularak ulusal yasalarda mevcut veli, vasi, kayyum olma ve evlât edinme veya benzeri müesseselerde eşit hak ve sorumluluklar, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 7

8 Sayfa: H 8 RESMİ GAZETE 14 Ekim 1985 Sayı : g) Aile adı, meslek ve iş seçimi dahil karı ve koca için eşit kişisel haklar, h) Ücret karşılığı olmaksızın veya bir bedel mukabilinde malın mülkiyeti, İktisabı, işletmesi, idaresi, yararlanılması ve elden çıkarılmasında eşlere de eşit haklar. 2. Çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesinin hiçbir kanuni etkisi olmayacak ve evlenme asgari yaşının belirlenmesi ve evlenmelerin resmi sicile kaydının mecburi olması için yasama dahil gerekli tüm önlemler alınacaktır. Madde İşbu Sözleşmenin uygulanmasındaki gelişmeleri gözden geçirmek amacıyla, Sözleşme yürürlüğe girdiği zaman 18, Sözleşmeye taraf 35 devletin onayı veya katılmasını müteakip, işbu Sözleşmenin kapsadığı konularda yüksek itibar ve ehliyete sahip 23 uzmandan oluşan. Kadınlara Karşı Ayırımın Ortadan Kaldırılması Komitesi (bundan böyle Komite diye anılacaktır) kurulacaktır. Uzmanlar, Taraf Devletlerce kendi vatandaşları arasından seçilecek ve kendi şahıslan namına hareket edecekler, seçimlerde dengeli coğrafi dağılım ve belli başlı hukuki sistemlerle birlikte farklı uygarlıkların temsili de gözönüne alınacaktır. 2. Komite üyeleri Taraf Devletlerin aday listesinden gizli oy ile seçilecektir. Her Taraf Devlet kendi vatandaşlarından bir kişiyi aday gösterebilecektir. 3. İlk seçim işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden altı ay sonra yapılacaktır. BM Genel Sekreteri seçimlerden en az üç ay önce Taraf Devletlere adaylarım iki ay içinde bildirmelerini isteyen bir mektup gönderecektir. Genel Sekreter, aday gösteren Taraf Devletleri de belirtmek suretiyle, adayların listesini alfabetik sıraya göre hazırlayacak ve Taraf Devletlere gönderecektir. 4. Komite üyelerinin seçimi, BM Genel Merkezinde, Genel Sekreter tarafından çağırılmış Taraf Devletler toplantısında yapılacaktır. Taraf Devletlerin üçte ikisinin (nisab) yetersayı oluşturacağı toplantıda, en fazla oy alanlar ile toplantıda hazır bulunan ve oy veren Taraf Devletler temsilcilerinin salt çoğunluğunun oylarını alan adaylar Komiteye seçileceklerdir. 5. Komite üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçileceklerdir. Bununla beraber, ilk seçimde seçilen dokuz üyenin süresi ikinci senenin sonunda bitecek, dokuz üyenin isimleri ilk seçimden hemen sonra Komite Başkanı tarafından kura ile tesbit edilecektir. 6. Komitenin 5 ilâve üyesinin seçimi, 35. onay veya katılmayı müteakip bu maddenin 2, 3 ve 4. paragrafları hükümlerine göre yapılacaktır. Bu şekilde seçilen iki yedek üyenin görev süresi iki sene sonunda sona erecek ve bu iki üyenin ismi Komite Başkanı tarafından kura ile tesbit edilecektir. 7. Arızî münhal yerlerin doldurulması için, uzmanının Komite'deki görev süresi sona eren Taraf Devlet kendi vatandaşları arasından, Komitenin onayına bağlı olmak üzere, başka bir uzmanı atar. 8. Komite üyeleri, BM Genel Kurulunun onayı ile ve Genel Kurulun, Komitenin sorumluluğunun önemini gözönünde tutarak kararlaştıracağı şartlar ve hükümlerle, Birleşmiş Milletlerden ücret alacaklardır. 9. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, işbu Sözleşme uyarınca Komitenin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için, gerekli personel ve kolaylıkları sağlayacaktır. Yürütme ve İdaıe Bölümü Sayfa : 8

9 14 Ekim 1985 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 9 Madde Taraf Devletler, işbu Sözleşme hükümlerine etkinlik kazandırmak ve kaydedilen ilerlemeleri belirtmek amacıyla aldıkları yasal, adli, idari ve diğer önlemler hakkındaki bir raporu, a Sözleşmenin, ilgili devlet bakımından yürürlüğe girmesini takiben bir yıl içinde, b Bilahare, her dört yılda bir ve ileride de Komitenin talep ettiği zamanlarda, Komite tarafından incelemek üzere, BM Genel Sekreterine sunmayı taahhüt ederler. 2. Raporlarda, işbu Sözleşme yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini etkileyen unsurlar ve güçlükler belirtilebilir. Madde Komite kendi usul kurallarını saptayacaktır. 2. Komite, görevlilerini 2 yıllık bir süre için seçecektir. Madde Komite işbu Sözleşmenin 18. maddesi uyarınca sunulan raporları incelemek üzere normal olarak senede bir kere ve azami iki hafta süre için toplanacaktır. 2. Komite toplantıları Birleşmiş Milletler Merkezinde veya Komite tarafından uygun bulunan herhangi bir yerde yapılacaktır. Madde Komite, Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığıyla faaliyetleri hakkında BM Gene' Kuruluna yıllık raporlar sunacak ve Taraf Devletlerden sağlanan bilgiler ve raporların incelenmesine dayanarak tekliflerde ve genel tavsiyelerde bulunabilecektir. Bu teklif ve genel tavsiyeler, Taraf Devletlerin olabilecek yorumlarıyla birlikte Komite raporuna dahil edilecektir. 2. Genel Sekreter Komite raporlarını Kadınların Statüsü Komisyonunun bilgisine sunacaktır. Madde 22 İhtisas kuruluşları, faaliyet alanlarına giren işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasının görüşülmesi sırasında temsil edilme hakkına sahip olacaklardır. Komite, ihtisas kuruluşlarını, Sözleşmenin uygulanması hususunda, faaliyet alanlarına giren konularda raporlar sunmaya davet edebilir. Madde 23 İşbu Sözleşmedeki hiçbir husus kadın daha etkin olan a) Taraf Devletin yasasındaki veya ve erkek eşitliğinin gerçekleşmesinde b) O devlet için yürürlükte olan herhangi bir Uluslararası Sözleşme, andlaş ma veya anlaşmadaki hükümleri etkilemeyecektir. Madde 24 Taraf Devletler işbu Sözleşme ile tanınan hakların tam olarak gerçekleştirilmesi için ulusal seviyede gerekli bütün önlemleri almayı taahhüt ederler. Madde İşbu Sözleşme bütün Devletlerin imzasına açık olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 14 Ekim 1985 Sayı : Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu Sözleşmenin depozltörü olarak tayin edilmiştir. 3. İşbu Sözleşme onaya bağlıdır. Onay belgeleri BM Genel Sekreterine tevdi edecektir. 4. İşbu Sözleşme bütün Devletlerin katılmasına acıktır. Katılma belgesinin BM Genel Sekreterine tevdi edilmesiyle katılma gerçekleşecektir. Madde İşbu Sözleşmenin tadili teklifi Taraf Devletlerden biri tarafından herhangi bir zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hitaben yazılı bir başvuru ile yapılabilir. 2. BM Genel Kurulu gerekli gördüğü takdirde böyle bir teklifle ilgili olarak yapılacak işlem hakkında karar verecektir. Madde İşbu Sözleşme 20. onaylama veya katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilmesini takip eden 30 ncu gün yürürlüğe girecektir nci onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra, İşbu Sözleşmeyi onaylayan veya katılan her devlet için Sözleşme, kendi onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonraki 30 ncu gün yürürlüğe girecektir. Madde BM Genel Sekreteri, onaylama veya katılma sırasında yapılan çekincelerin metinlerini alacak ve bütün Taraf Devletlere dağıtılacaktır. 2. İşbu Sözleşmenin hedef ve amacına uymayan hiçbir çekinceye müsaade edilmeyecektir. 3. Çekinceler, BM Genel Sekreterine hitaben herhangi bir zamanda yapılacak ihbar ile geri alınabilir. Genel Sekreter bu ihbardan bütün Devletleri haberdar edecektir. Böyle bir ihbar alındığı tarihte geçerli olacaktır. Madde İki veya daha fazla Taraf Devlet arasında İşbu Sözleşmenin yorum veya uygulamasından doğan ve müzakere ile çözümlenemeyen herhangi bir uyuşmazlık, birinin talebi ile hakem kuruluna götürülecektir. Taraflar tahkimname talebinden itibaren 6 ay içinde hakem kurulunun teşekkül tarzında anlaşmazlarsa, taraflardan herhangi biri uyuşmazlığı Uluslararası Adalet Divanına, Divan Statüsü uyarınca götürebilir. 2. Taraf Devletlerden her biri İşbu Sözleşmenin imzalanması veya onayı sırasında veya katılma sırasında, kendisini bu maddenin birinci paragrafı ile bağlı saymadığını beyan edebilir. Diğer Taraf Devletler, böyle bir çekince koymuş olan Taraf Devlet karşısında aynı paragrafla bağlı olmayacaktır. 3. Bu maddenin 2. paragrafına göre çekince koyan her Taraf Devlet, BM Genel Sekreterine ihbarda bulunarak her zaman çekincesini geri alabilir. Madde 30 Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerinin eşit derecede geçerli olduğu işbu Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince muhafaza edilecektir. Yukarıdaki Hususları Tasdiken, imzaları aşağıda bulunan yetkili temsilciler işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 10

11 14 Ekim 1985 Sayi : RESMİ GAZETE Sayfa :11 ConvenlloB on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Adopted and opened for itflitan, retlfleatfoa taà mttmiob by Geacral Am»My reeolouoa 34/180 of 11 Dcceeaber 197* I- NTH\ (N ro I OHCF J September 198!, in accordance wan article 27 (t) The Slates Parties to the present Convention. Noting that the Charter of the United Nations reaffirms laiih in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women, Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal tn dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, including distinction based on sex, Xottng that the States parties to the International Covenants on Human Rights have the obligation to ensure the equal right of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights. Considering the international conventions concluded under the auspices of the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women. Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women. Concerned, however, that despite these various instruments extensive discrimination against women continues to exist, Recoiling that discrimination against women violates uir principles of equality of rights and respect for human dignity is an obstacle to the participation o.f women, on equal terms with men, in the political, social, economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of society and the family and makes more difficult the full development of the potentialities of women in the service of their countries and of humanity, 'Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, health, education, training and opportunities for employment and other needs, Convinced that the establishment of the new international economic order based on equity and justice will contribute significantly towards the promotion of equality between men and women, Emphasizing that the eradication of apartheid, all forms of racism, racial discrimination, colonialism, neocolonialism, aggression, foreign occupation and domination and interference m the internal affairs of States is essential to the full enjoyment of the rights of men and women, Affirming that the strengthening of international peace and security, the relaxation of international tension, mutual co-operation among all States irrespective of their social and economic systems, genera) and complete disarmament, in particular nuclear disarmament under strict and effective international control, the affirmation of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations among countries and the realization of the right of peoples under alien and colonial domination and foreign occupation to self-determination and independence, aa well as respect for national sovereignty and territorial integrity, will promote social progress and development and as a consequence will contribute to the attainment of full equality between men and women. Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields, Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the development of society, so far not fully recognized, the social significance of maternity and the role of both parents in the family and in the upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility between men and women and society as a whole. Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality between men and women. Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the Elimination of Discrimination against Women and, for that purpose, to adopt the measures required for the elimination of such discrimination in all its forms and manifestations, Have agreed on the following: PART 1 Article For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sea which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. I Article 2 States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake: (a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle; (A) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women; (c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination; (d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation; (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise; If) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women; TÏrittn» vt I da re BolûmO Sayf a : 11

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 14 Ekim 1985 Sayı ; ig) To repeal all national penai provisions which constitute discrimination against women. Article 3 Sulci Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including, legislation, to ensure the hill development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights am) fundamental freedoms on a basis of equality with men. Article 4 1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating it facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved. 2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory. Article 5 States Parties shall take all appropriate measures (a) To modify the social and cultural patterns ol conduct of men and women, with a view (o achieving iht elimination of prejudices and customary and ill other practices which arc based on the idea of the inferiority or the superiority of'either of the sexes or on stereoivped roles for men and women; (b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases Article 6 States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women. PART II article 7 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right: (a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies: (A) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government; (c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country. Article «States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organizations. Article 9 1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband. 2. States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children. PARI III Article 10 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the Held of education and in particular to ensure. on a basis of equality of men and women: {a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban areas; this equality shall be ensured in ore-school, general, technical, professional and higher technical education, as well as in all types of vocational training; (n) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same standard and school premises and equipment of the same quality; (c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of teaching methods; (d) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants; (f) The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and functional literacy programmes, particularly those aimed at reducing, at the earliest possible time, any gap in education existing between men and women; (f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programmes for girls and women who have left school prematurely; ( ) The same opportunities to participate actively in sports and physical education; (A) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of families, including information and advice on family planning. Article II I. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: (a) The right to work as an inalienable right of all human beings; Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 12

13 14 Ekim 1985 Sayi : RES MI OAZBTE Sayfa: 13 (A) The right to the same employment opportunities including the application of the same criteria for «élection in matters of employement; (c) The right to free choice of profusion and employment, the right to promotion, job security and ail benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training; id) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work, le) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave; If) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction. 2 In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures. (a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status, (6) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former employment, seniority or social allowances; (c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular through promoting the establishment and development of a network of child-care facilities, id) "To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to them. 1 Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary. Article 12 1 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of healtn care in order to ensure, on a basis of equality of mtn and women, access to health care services, including those related to family planning. 2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Uns article, States Parties shall ensure to women appropriate services in connexion with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition duung pregnancy and lactation. Article 13 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and sociai life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: (a) The right to family benefits; (o) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, (r) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life. Articlt States Partie* shall take into account the particular problems faced by rural woaaan and the significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present Convention to women in rural areas. 2 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right: (a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels; O) To have access to adequate health care facilities, including inforanettoti, counselling and services in family planning; (c) To benefit directly from social security programmes; id) To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order to increase their technical proficiency; (*) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic opportunities through employment or self-employment, (J) To participate in all community activities, (g) To have access to agnculturai credit and loans, marketing facilities, appropriate technology and equal treatment m land and agrarian reform as well as in land resettlement schemes; (h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and water supply, transport and communications PART IV Article States Parties shall accord to women equality with men before the law. 2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and lo administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals 3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed aull and void. 4. States Parties shad accord to men and women the same rights with nagarst to the law relating to the movement of persona and the freedom to choose their residence and domicile. Article 16 1 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and m particular shall ensure, on a basis of equality of men and womenfir) The samerightto enter into marriage. rartttma ve leave BCWOIMJ Sayfa : t»

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 14 Ekim 1986 Sayı : (A) The same right freely lo choose a spouse nnd to truer inio marriage only with their free and full consent, (c) The same rights and responsibilities during mar riage and al us dissolution. {d) The same rights and responsibilities as parents irrespective of their marital status, in matters relating ii> their children; in all cases the interests of the children shull be paramount: (e) I he same rights to decide freely and responsibl) on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them lo exercise these rights, (/) The same rights and responsibilities with regard in guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all eases the interests of the children shall be paramount; (#) The same persona) rights as husband and wife, including the nght lo choose a family name, a profession and an occupation; (n) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, en joyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration. 2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken lo specify a minimum age for marriage and lo make the registration of marriages in an official registry compulsory. PART V A nie It 17 I. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women (hereinafter referred to as the Committee ' consisting, al the time of entry into force of the Convention, of eighteen and. after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party of tweniy-three experts of high moral standing and competence in the field covered by Ihe Convention The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems 2 The members of the Committee shall be elected bs secret ballot from a list of persons nominated by Slates Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. 3. The initia! election shall be held six months after the date of the entry into force of the present Convention At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two months The secretary-general shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties 4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the Slates Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain the largest number of voles and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting. 5 The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms of nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the names, of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the Committee. 6. The election of the five additional members of the Committee shall be held in accordance with the provisions of paragraphs 2. 3 and 4 of this article, following the thirty-fifth ratification or accession. The terms of two of ihe additional members elected on this occasion shall expire at the end of two years, the names of these two members having been chosen by lot by the Chairman of the Committee 1 For ihe filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a member of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the approval of the Committee. 8 The members of the Committee shall, with the approval of ihe General Assembly, receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as ihe Assembly may decide, having regard to the importance of rhe Committee's responsibilities. 9 The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of ihe Committee under the present Convention Aructt IS 1 States Parties undertake to submit to the Secretary- General of the United Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in this respect (a) Within one year after the entry into force for the Stale concerned; IM Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests. 2 Reports mav indicate factors and difficulties affecting i he degree of fulfilment of obligations under the present Convention. Ankle 19 1 The Committee shall adopt its own rules of [irocedure 2 The Committee shall elect its officers for a term of!*o sears Article -'<? i The (,mimniee shall normally meet for a period of mu mure th;tn two weeks annually in order lo consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 14

15 14 Ekim 1985 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee. Articlt The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions andj general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties. 2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the Commission on the Status of Women for its information. Article 22 The specialized agencies shall be entitled lo be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee may invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities. PART VI Article 23 Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the achievement of equality between men and women which may be contained- (a) In the legislation of a State Party; or (b) In any other international convention, treaty or agreement in force for that State. Article 24 States parties undertake to adopt all necessary measures at (he national level aimed at achieving the full realization of the rights recognized in the present Convention Article 25 1 The present Convention shall be open for signature by all States. 2. The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention. 3. The present Convention is subject to ratification Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 4 The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations Article A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations. 2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon (he steps, if any, to be taken in respect of such a request. 4rnWe The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary- General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession. 2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after Che date of the deposit of its own instrument of ratification or accession ^nicfe 28 I I J The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States (he text of reservations made by States at the time of ratification or accession 2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted. 3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary- General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received. -4riicie 29 I Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties mav refer the dispute to the International Court of justice by request in conformity with the Statute of the Court. 2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article. The other States Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a reservation. 3 Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any lime withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations. Article SO The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed the present Convention. Yürütme vs İdare Bolümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 14 Ekim 1985 Sayı : Karar Sayısı : 85/9881 Bakanlar Kurulu Kararı Ekli listelerde kimlikleri yazılı kişilerin Türk vatandaşlığına alınmaları; İçişleri Bakanlığı'nın 11/9/1985 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre. Bakanlar Kurulu'nca 23/9/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL K*mn EVREN Cumhurbaşkanı Başbakan I. K. ERDEM K. OKSAY A. M. YILMAZ M. V. DİNÇERLER Devlet Bak. Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. TENEKECİ A. KARAEVLİ A. KARAEVLİ M. N. ELDEM Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Adalet Bakanı Z. YAVUZTÜRK Mllli Savunma Bakanı Y. AKBULUT İçişleri Bakanı V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Baloto i M. EMİROĞLU Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V. ATASOY Ulaştırma Bakanı H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı I. S. GİRAY Bayındırlık ve Iskan Bakanı H. H. DOĞ AN Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı S. N. TÜREL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı M. KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA LİSTESİ KANUN VE MADDE NO : 403/6 LİSTE NO : 1 Sıra Doğum No. Soyadı ve Adı Baba Adı tarihi Doğum yeri 1 Yusuf i Sıdıka Yusuf 1957 Chabesterl 2 Seccade Hablb Nurullah 1956 Rasht/îran 3 Sıtkıoğlu Mehmet Cafer Muhammed Bağlar 1928 Tebriz 4 Sıtkıoğlu Firuzan (Eşi) Yusuf 1931 İstanbul 5 Binazir Celtl DJafer 1929 Chabestar 6 Baysal Mehln Cevat 1949 Paris 7 Cesur Mehmet Mirza Ağa 1940 Şeblster 8 Melek Feridun Hablbullah 1939 Tahran 9 Yusufi Fasüıa Yusuf 1948 İran 10 Dedeoğlu İbrahim Halil 1931 İğdır 11 Yağmuroğlu CelJİ İbrahim 1955 Kerkük 12 Türkman Fatih Mehmet Mohammed Zahd 1959 Altamim 13 Sarıkâhya Kemal Adil 1957 Kerkük 14 Halil Mustafa Mohammed 1958 El-Temim 15 Beyatlı Cevdet FathuUah 1956 Kerkük Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 14 Ekim 1985 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Sıra Doğum No. Soyadı ve Adı Baba Adı tarihi Doğum yeri 16 Bahattin Seza Noralddln 1953 Kerkük 17 Arslan Fikret İnayet 1949 Kerkük 18 Süleymanoğlu Suhan Abdulkadlr 1932 Khanakim 19 Semin Kemal ibrahim 1958 Kerkük 20 ünlüer Sacit Osman 1954 Köstence 21 Can Reşat Faik 1931 Voloz 22 Bitik Naser Şaban 1958 Üsküp 23 Bitik Selahattin (Kardeşi) Şaban 1961 Üsküp 24 Karger Mehmet Sabır Abdul Rasul 1957 Afganistan 25 Güneş Sultan Mehmet Ali 1926 Birecik 26 Güneş imam İbrahim 1921 Birecik 27 Güneş Baki (Oğlu) İmam 1952 Birecik 28 Güneş Fatma (Kızı) İmam 1954 Birecik 29 Güneş Hasan (Oğlu) İmam 1956 Birecik 30 Güneş Salih (Oğlu) İmam 1958 Birecik 31 Güneş Mehmet (Oğlu) İmam 1960 Birecik 32 Güneş AH (Oğlu) imam 1962 Birecik 33 Güneş Yusuf (Oğlu) İmam 1964 Birecik 34 Güneş Müslüm (Oğlu) İmam 1966 Birecik 35 Durgun Fatma Mümin 1897 Yunanistan 36 Beyret Cemal Memduh 1928 Bitlis 37 Baday Selahattin Murat 1928 Ahlat 38 Akçiftçi Hamet İsmail 1961 Urfa 39 Bitmiş Mehmet Ali Mehmet 1949 Silvan 40 İlhan Ahmet İbrahim 1919 Mardin 41 Kaya Hamit Piran 1923 Batman 42 Türkistanlı Süleyman Abdullah 1914 Türkistan 43 Okan Ferit Şahin 1926 Koçay 44 Gözü Sultan Şehmuz 1941 Derbesiye 45 Şerif Mustafa Abdullah Abdullah 1927 Lazkiye 46 Şerif Muhammet (Oğlu) Mustafa Abdullah 1954 Lazkiye 47 Şerif Hanlfi (Oğlu) Mustafa Abdullah 1960 Lazkiye 48 Şerif Münir (Oğlu) Mustafa Abdullah 1962 Lazklye 49 Gönen tlgi Mehmet 1958 Lefke 50 Yıldız Sabriye Abdurrahman Hüseyin 1948 Komotinl 51 tmamoğlu Mustafa Hasan 1934 GttmUlcine 52 Dündar Şerif Mehmet Ali 1958 Gtimülcine 53 Dündar Sabiha (Eşi) Ali 1960 Gümülclne 54 Dündar Şaziye Hasan 1935 Gümülcine 55 Tanrıverdi Salih Adem 1924 Gümülcine 56 Kadri Hilmi Ali 1955 Iskeçe 57 Barış Mürvet İsmail 1943 Yunanistan 58 Taşkın Nilüfer Mustafa 1935 Iskeçe 59 Çalışkan Hasan Hüseyin 1936 Şahinköy 60 Çalışkan Cemile (Eşi) Halil 1941 Iskeçe 61 Çalışkan özgen (Oğlu) Hasan 1962 Iskeçe Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 14 Ekim 1985 Sayı : Sıra Doğum No. Soyada ve Adı Baba Adı tarihi Doğum yed 62 Çalışkan Neriman (Kızı) Hasan 1965 Iskeçe 63 Yılmaz Ali Mehmet 1942 Komotini 64 Aziz Recep Raif 1935 Gümülcine 65 Şen Recep Halil 1953 Iskeçe 66 Dur Ayşe Şükrü 1959 Gökçeler 67 Meraklı Hüseyin Salih 1933 Iskeçe 68 Meraklı Ayşe (Eşi) Mustafa 1933 Iskeçe 69 Meraklı Recep (Oflu) Hüseyin 1955 Iskeçe 70 Meraklı Mehmet (Oğlu) Hüseyin 1958 Iskeçe 71 Meraklı Hatice (Kızı) Hüseyin 1965 Iskeçe 72 Reeepoğlu Mümin Recep 1930 Gümülcine 73 Recepoğlu Hayriye (Eşi) Mehmet 1931 Gümülcine 74 Reeepoğlu Selahattin (Oğlu) Mümin 1957 Gümülcine 75 Hacıbekir Hüseyin Hasan 1957 Gümülcine 76 Haliloğlu Fatma Besim 1956 Gümülcine 77 Doruk Ahmet Osman 1943 Gümülcine 78 Fındıkçı İbrahim Alt 1961 Iskeçe 79 Çobanoğlu İlhan Hüseyin 1953 İzmir 80 Saatçi Mustafa Mehmet 1952 Komotini 81 Altıkarış Ali Mehmet 1940 Rodos 82 Palas Ahmet Hüseyin 1941 Iskeçe 83 Palas Emine (Eşi) Mahmut 1943 Iskeçe 84 Palas Cemal (Oğlu) Ahmet 1964 Iskeçe 85 Mandacı önal İbrahim 1941 Iskeçe 86 Mandacı Sel ver (Eşi) Ramazan 1943 Iskeçe 87 Mandacı Şenol (Oğlu) önal 1962 Iskeçe 88 Mandacı Gönül (Kızı) önal 1965 Iskeçe 69 Çavuşoğlu Ridvan İsmail 1960 Gümülcine 90 Şen Huriye Mustafa 1942 Iskeçe 91 Bıyıklı Hüseyin Ahmet 1952 Gümülcine 92 Sebahattinoğlu Celalettin Sebahattln 1954 Yunanistan 93 Çakırcah Salih Mahmut 1924 Iskeçe 94 Türker Sabri Halil 1949 Iskeçe 95 Sönmez Hasan Şaban 1952 Iskeçe 96 Yılmaz Ahmet Mehmet 1927 Gümülcine 97 Yılmaz Mustafa Ali 1936 Gümülcine 98 Çakırcah Fikriye Tahir 1928 Iskeçe 99 Ttltüncüoğlu Adnan Hüseyin 1959 Gümülcine 100 Çalışkan Hayrettin Halil 1954 Iskeçe 101 Şengüler Salih Ahmet 1935 Gümülcine 102 Şengüler Sabiha (Eşi) Hasan 1945 Gümülcine 103 Şengüler Ahmet (Oğlu) Salih 1963 Gümülcine 104 Şengüler Sebahattln (Oğlu) Salih 1965 Gümülcine 105 Zeki Hüseyin Osman 1951 Gümülcine 106 Hacınurioğlu Sami Hacmuri 1933 Gümülcine 107 Hacınurioğlu Zerrin (Eşi) Rasim 1945 Iskeçe 108 Hacınurioğlu Çiğdem (Kızı) Sami 1965 Iskeçe 109 Taşkın Tevfik llyas 1946 Iskeçe Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa ; 18

19 14 Ekim 1985 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Sıra Doğum No. Soyadı ve Adı Baba Adı tarihi Doğum yeri 110 Taslan Neriye (Eşi) Cumall 1951 Kornetin] 111 Karasu Mahmut Yusuf 1956 Iskeçe 112 Karasu Nurten (Eşi) Cemal 1961 İzmit 113 Emlnoğlu Necmi Mustafa 1943 lakece 114 Eminoğlu Nazlı (Eşi) AH 1952 tskeçe 115 Adiloğlu Burhan Hasan 1951 Komotini 116 Bıyıklı Celâl Ram adan 1962 Gümülcüıe 117 Zengin ismail Hüseyin 1934 GUmUlcine 118 Zengin Ayşe (Eşi) Mehmet 1937 Gümülcine KANUN VE MADDE NO : 403/7 LİSTE NO : 2 1 özgenç Rahim HaUl 1939 Gümülcine 2 özgene Sabiha (Eşi) Reşit 1940 Gümülcine 3 Dinçer Davut Hüseyin Hüseyin 1933 Larnaka 4 Dinçer Gökser (Eşi) Ali Vehbi 1941 Larnaka 5 Dinçer Hatice (Kuu) Davut Hüseyin 1962 Lefkoşa «Dinçer Zehra (Kızı) Davut Hüseyin 1964 Ankara 7 Latifoğlu Sabri Latif 1936 Gümülcine 8 Latif oğlu Rukiye (Eşi) Halil 1937 Gümülcine 9 Ketene Süheyla Taki 1930 Kerkük 10 Ketene Timur (Oğlu) M. Salt 1964 Bağdat 11 Baban Kamuran Bahadır 1952 Al Tamim 12 Çakmakçı İmat Cemalettin Cemal eddin 1959 Kerkük 13 Ceylan Burhan Hıdır Ekber 1955 Kerkük 14 Çakmakçı Nihat Süleyman 1958 Kerkük 15 Talipoğlu Ömer Mamun 1955 Bağdat 16 Vatan tslam Mustafa 1964 Bulgaristan 17 Ahmetoğlu Hüseyin AU 1921 Bulgaristan 18 Ahmetoğlu Hatice (Eşi) Mustafa 1924 Bulgaristan 19 Dönmez Osman Aliosman 1957 Bulgaristan 20 Dönmez Hanife (Eşi) Abdullah 1963 Bulgaristan 21 Güçlü Necmiye Mehmet 1932 Bulgaristan 22 Cengizay Ümmü Kadir 1949 Kırcall 23 Işık Gülnaz Aliosmanova 1962 Bulgaristan 24 Celal Gulam Abdulmuhammed 1942 Mezanşerif 25 Celal Nesip (Eşi) Bekata 1948 Mezarı şerif 26 Işan Şükrullah Cuma Halil 1941 Kunduz 27 Işan Kırmızıay (Eşi) Dldar Kul 1951 Kunduz 28 Şerifi Azmi Cemalettin 1961 Kabil 29 Oruç Hüdaverdi Aburahmet 1953 Kunduz 30 Vatansever îlyas İbrahim 1936 Üsküp 31 Vatansever Hatmiye (Eşi) Muharrem 1940 Üsküp 32 Kantur Remzi Halil 1951 S. Carevduor 33 Kantur Mukaddes (Eşi) Çelik 1952 G. Belacrkua 34 Emini Alı Rakip 1957 Mıratovaş 35 Kandemir Julide Nihat 1957 Romanya 36 Abdula Daner Mithat 1954 Mereni VOıOtms ve İdare Bölümü Sayfa: 1»

20 Sayfa. 0 RESMİ GAZETE 14 Ekim 1685 Sayı : Sıra Doğum No. Soyadı ve Adı Baba Adı tarihi Doğum yeri 37 Abdula Arife (Eşi) Avip 1957 Silistre 38 üzmen İsmet Sadık 1912 Trabzon 39 Şayeste Feridun Veli 1940 istanbul 40 Kına Mehmet Murat 1927 Yüksekova 41 Baltacı Hacınur Abdulhead 1946 Xingiang 42 Hocazade Hamide Nahsen 1936 Suriye 43 Kaya Safiye Hüseyin 1959 Essomi 44 Ayvaz Kimiye Hasan 1960 tskeçe 45 Müezzinoğlu ibrahim Hüseyin 1957 Gümülcine 46 Güler Ahmet Alinza 1959 Evros 47 Beslmoğlu Rıdvan Besim 1957 tskeçe 48 Beslmoğlu Seher (Bfi) Salih 1958 Iskeçe 49 Güler Halil İbrahim 1955 Yunanistan 50 Güven Hihnl Mustafa 1956 Gümülcine 51 Raifoğlu Hüseyin Ralf 1959 Gümülcine 52 Güllü Enver Ömer 1955 Iskeçe 53 Güllü Meliha (Bfi) Zaim 1956 tskeçe 54 Mustaf&oğlu Mustafa Hasan 1935 Gümülcine KANUN VB MADDE NO : 403/6 LİSTE NO : 3 1 Çetinbudaklar Havva Arif 1950 Amerika 2 Ok Handan Kraucue 1938 Berlin 3 Hagel Banu An ton 1919 Münder King( 4 Sayın Fatma Mangold 1933 Esungen KAMUN VS MADDE NO : 403/7 5 Tavas Emel Stephan Robert Grifft ths 1943 Londra 6 özgen Hatice Jean Lotus Jules Marcel 1954 Paris 7 Leylak Hanlfe Wannefwitz 1944 Wien 8 Becerik İsmail Juni 1938 Freetown 9 Yüksel Yasemin Johannes Uni 1950 Ulm/Junglng< 10 Komşu Ali Kurt 1946 Eisleben 11 Can Gülay Günter Wilken 1956 Dorsten 12 KamiBoğlu Kerlmaa WUli Sünder 1944 Heilbronn 13 Kiriş Kadriye Rudolf 1842 Gelslingen- Steige 14 Çetin Yasemin Herst Bengs 1964 Dortmund 15 Çellkel Meral Kurt 1958 Rotenburg 16 Boztepe Rana Georg Hans Paul 1952 Jena 17 Çetindag Sibel Julius 1944 Cahv KANUN VB MADDE NO : 403/8 LISTE NO : 4 1 Ahmed Zübeyde Ekrem 1948 Akçakoca 2 özbürkev Hüseyin Mehmet 1928 Sasalı 3 Köse Hüseyin Ahmet 1960 Çal YurQtnw v«idar* WOmO Seyfe: 20

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmeye taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler Yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle kadınların eşit

Detaylı

CEDAW (KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ)

CEDAW (KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ) CEDAW (KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ) Bu sözleşmeye taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler Yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle kadınların

Detaylı

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4 Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ Önsöz Bu Sözleşme ye taraf olan Devletler; Birleşmiş Milletler Yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle

Detaylı

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) Önsöz. Bu Sözleşme ye taraf olan Devletler;

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) Önsöz. Bu Sözleşme ye taraf olan Devletler; Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) Önsöz Bu Sözleşme ye taraf olan Devletler; Birleşmiş Milletler Yasasının temel insan haklarına, insan itibar

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL İÇİNDEKİLER Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM III BÖLÜM IV Tanım...

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

1.3.6 KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFIYE EDILMESINE DAIR SÖZLEŞME

1.3.6 KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFIYE EDILMESINE DAIR SÖZLEŞME 1.3.6 KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFIYE EDILMESINE DAIR SÖZLEŞME Genel Kurulunun 18 Aralık 1979 tarihli ve 34/180 sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğe

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME BAŞLANGIÇ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insanın değeri ile erkeklerin

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

İnsan Hakları İhtisas Komitesi

İnsan Hakları İhtisas Komitesi İnsan Hakları İhtisas Komitesi Prof. Dr. Harun Tepe İnsan Hakları İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Harun Tepe Komite Üyeleri Üyeler Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Prof. Dr. Mesut Gülmez Prof.

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME Genel Kurulunun 18 Aralık 1979 tarihli ve 34/180 sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğe

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 18.09.2002 Çarşamba Sayı: 24880 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol"ün Onaylanması Hakkında

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 5 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26250 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2006/10692 3 Şubat 2004 tarihinde New York da imzalanan, 1/3/2006 tarihli ve 5468 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the OUR HUMAN RESOURCES POLICY To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the Production and Management Potential towards the objectives of Maan Guarantee

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Avrupa Sözleşmeleri Külliyatı - No. 187 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL Vilnius, 3.V.2002 2 ETS 187 Ölüm Cezasının

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun. Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004

13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun. Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004 13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004 MADDE 1. Uluslararası Çalışma

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ye INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NÖPEMBER Surabaya, Republic of Indonesia PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University Faculty of Fisheries Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ (Strasbourg, imza: 09/11/1995; yürürlük: 01/07/1998) 1 Başlangıç 18 Ekim 1961 tarihinde Torino da imzaya açılan Avrupa Sosyal Şartının

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanve TicAŞ http://wwwplastikkartcomtr PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS SAN VE TİC AŞ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I AMAÇ Bu dökümanın

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss Yıl: 2016/2 Sayı: 46

Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss Yıl: 2016/2 Sayı: 46 Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss. 199-225 Yıl: 2016/2 Sayı: 46 200 Yıl: 2016/2 Sayı: 46 Hediyye GAZİ ALİ GAZİ ÖZ Kur an da Ailenin

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ

MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ IŞBU PROTOKOLE TARAF DEVLETLER, Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna ilişkin Sözleşme'nin (bundan böyle Sözleşme

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 13 Mart 2010 CUMARTESİ Sayı: 27520 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2010/162 Ekli Deniz Alacaklarına Karşı

Detaylı

Law 21/1985 Provision of Land to Children of Martyrs. About the law Law 21/1985

Law 21/1985 Provision of Land to Children of Martyrs. About the law Law 21/1985 Law 21/1985 Provision of Land to Children of Martyrs About the law Law 21/1985 About the law This law was passed on 16 April 1985, during the period of the Turkish Republic of Northern Cyprus Constitutional

Detaylı

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 2 Article I 3 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION Ömer Kalli WDU Uzman Dünya Engelliler Vakfı ( DEV ) Engelliler adına ve yararına kurulmuş bir düşünce ve proje kuruluşudur. World Disability Foundation ( WDF

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE HÂKİM ADAYI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE HÂKİM ADAYI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE HÂKİM ADAYI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU A. GENEL BİLGİLER 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin (AİHS) 22. maddesine göre; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) görev

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Convertion sur Elimination de toutes les formes de discrimination a Pegard des femmes

Convertion sur Elimination de toutes les formes de discrimination a Pegard des femmes Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ (*) Birleşmiş Milletler Antlaşmasının temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine ve erkeklerle

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983 Law 32/1983 Properties of the Treasury About the law Law 32/1983 About the law The law was passed on 20 May 1983 by the Assembly of the Turkish Federated State of Cyprus which operated under the Constitution

Detaylı

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18 Ayrımcılığın Tanımlanması 1. Madde İşbu sözleşmeye göre, kadınlara karşı ayırım deyimi kadınların, medeni durumlarına

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı