Özet Finansal Veriler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özet Finansal Veriler"

Transkript

1

2 2007FaaliyetRaporu

3 Özet Finansal Veriler Özet Finansal Veriler (Konsolide - SPK - Milyon - YTL) Sat fl Hacmi (milyon ünite kasa) Net Sat fllar Esas Faaliyet Kâr Esas Faaliyet Kâr Marj %12,6 %10,6 %9,6 FAVÖK FAVÖK Marj %17,7 %16,0 %15,8 Net Kâr Net Kâr Marj %8,0 %5,2 %7,4 HBK (Tam YTL) Toplam Özsermaye Toplam Varl klar Net Borç Ortalama Büyüme Oran 05-07: %23 Ortalama Büyüme Oran 05-07: %27,5 Ortalama Büyüme Oran 05-07: % , ,667 1, Sat fl Hacmi (milyon ünite kasa) Sat fllar (milyon YTL) FAVÖK (milyon YTL) 2

4 Misyon ve Vizyon Misyonumuz Hissedarlar m z için de er yaratmak, Müflteri ve tüketici memnuniyetini sürekli olarak aflmak, Piyasadaki f rsatlar herkesten önce belirlemek, yaratmak ve elde etmek, Üstün büyümeyi sa layacak ifl gücünü cezbetmek, gelifltirmek ve bünyemizde yaflatmak. Özünde liderlik var Vizyonumuz Güney Avrasya ve Orta Do u yu kapsayan bir co rafyada faaliyet gösteren kalite, sat fl hacmi ve kârl l k bak m ndan seçkin bir bölgesel fiirket olarak Coca-Cola sisteminde yer almak. Güven, sayg, aç kl k ve sosyal sorumlulu un organizasyonel bütünlü ü sa lad bir tak m ruhuna sahibiz, Kendimizi sürekli geliflme, mükemmellik, yarat c l k, kalite ve liderli e adad k, Kendimizi hizmet verdi imiz kitlelerin koflullar n iyilefltirmeye adad k. Stratejimiz Uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârl büyüme sa lamak, Rekabetçi pozisyonumuzu en iyi uygulamalar kullanarak gelifltirmek, Becerilerimizi tüm operasyonlar m zda kullanmak, Yeni pazarlara girmek. 3

5 Coca-Cola çecek Hakk nda stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ifllem gören Coca-Cola çecek A.fi. in ( CC ) vizyonu Güney Avrasya (Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya) ve Orta Do u'yu kapsayan bir co rafyada faaliyet gösteren ve Coca-Cola sisteminin önde gelen flifleleyicilerinden biri olmakt r. CC 'in faaliyeti esas olarak The Coca-Cola Company ("TCCC") markalar ndan oluflan gazl ve gazs z alkolsüz içeceklerin Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Ürdün ve K rg zistan'da üretim, sat fl ve da t m ndan oluflmaktad r. Ayr ca CC 'nin Türkmenistan'daki Coca-Cola flifleleme flirketi Türkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd.'de %33,3 pay bulunmaktad r. Di er yandan, CC Irak ve Suriye'deki TCCC'nin markalar n n da t m haklar na sahip olan ortakl klardaki paylar sayesinde ileride Irak ve Suriye'de de tek flifleleyici olma opsiyonuna sahiptir. UKRAYNA RUSYA KAZAK STAN ROMANYA BULGAR STAN GÜRC STAN KIRGIZ STAN TÜRK YE AZERBAYCAN TÜRKMEN STAN TAC K STAN SUR YE IRAK RAN AFGAN STAN PAK STAN ÜRDÜN Sat fl Hacminin Co rafi Da l m Türkiye %80 Uluslararas %20 Sat fl Hacminin Uluslararas Operasyonlardaki Da l m Suriye %2 K rg zistan %6 Ürdün %18 Irak %2 Kazakistan %42 Rakamlarla CC CC nin ülke say s 9 Hizmet verilen nüfus (milyon) 170 Üretim tesisi adedi 12 Çal flan say s Azerbaycan %30 31 Aral k

6 2007FaaliyetRaporu çindekiler Kurumsal Özet Finansal Veriler 2 Misyon ve Vizyon 3 çindekiler 5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Murahhas Aza n n Mesaj 8 Büyümenin Temelleri 10 Operasyonlar Faaliyet Gösterdi imiz Ülkeler 12 Hissedarlar m z çin De er Yaratmak 26 Sosyal Sorumluluk Sosyal Sorumluluk Yaklafl m m z 34 fl yerimiz 36 fl alan m z 38 Çevre 40 Toplum 42 Kurumsal Yönetim Ortakl k Yap s 45 Yönetim Kurulu 46 Üst Yönetim 48 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 50 Yat r mc Bilgileri 62 fltirak Tablosu 63 Denetleme Kurulu Raporu 64 Kâr Da t m Teklifi 65 Faaliyetlerimize liflkin Di er Bilgiler 66 Finansal Performans Finansal Performans De erlendirmesi 68 Denetim Raporu I Terimler Sözlü ü 5

7 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Tuncay Özilhan Büyük ölçekli ve genifl eriflimi olan benzersiz bir organizasyona sahibiz. Her gün, eflsiz da t m sistemimiz ve tak m arkadafllar m z n beceri ve yetenekleri sayesinde kaliteli ürünlerimizden keyif alan milyonlarca tüketiciye ulafl yoruz. 6

8 De erli Hissedarlar m z, 2007 Coca-Cola çecek in ( CC ) yap lanmas aç s ndan önemli bir y l oldu. Türkiye, y la tüketici güvenini etkileyen seçimlerin gölgesinde bafllarken, faaliyet gösterdi imiz baz pazarlarda da y l n ikinci yar s nda dalgalanmaya yol açan kredi f rt nas n n etkileri ile karfl karfl ya kald k de birbirinden oldukça farkl pazarlarda çal flarak, 300 milyonun üzerinde tüketici potansiyeline hizmet etmek için haz rlan rken sürdüregeldi imiz baflar n n gizli formülünün ne oldu unu merak edebilirsiniz. Do rusu, bunun tek bir cevab yok. Ancak birçok farkl etkiden esinledi imiz için flansl y z; tüketicilerimiz ve müflterilerimiz, tedarikçilerimiz ve elbette ki çal flanlar m z. Büyük ölçekli ve genifl eriflimi olan benzersiz bir organizasyona sahibiz. Her gün, eflsiz da t m sistemimiz ve tak m arkadafllar m z n beceri ve yetenekleri sayesinde kaliteli ürünlerimizden keyif alan milyonlarca tüketiciye ulafl - yoruz. Do ru araç ve stratejilere sahip bir tak m olarak çal flanlar m z her gün sektörümüzdeki en iyi uygulamalar hayata geçiriyorlar. En büyük varl m z olan çal flanlar m z, bizim en önemli rekabet avantaj m z oluflturuyor. Baflar ya götüren bu bileflim bana, Türkiye, Orta Asya ve Orta Do u da dinamik ve de iflen pazar flartlar nda bizi daha ileriye götürme ve iflimizi stratejik ve uzun dönemli olarak gelifltirmemizi sa lama konusunda büyük bir iyimserlik veriyor. Hissedara sa lanan de eri art rmak için elzem oldu una inand m z iflte bu büyüme ve tutarl l kt r. The Coca-Cola Company ile Coca-Cola Beverages Pakistan Limited in hisselerinin bir k sm n n al nmas olas l ve bir Türk çay flirketi olan Do adan n %50 hissesinin devral nmas konusunda yine The Coca-Cola Company ile görüflmelerin bafllat lmas geçti imiz y l n f rsatlar aras ndayd için stratejik önceliklerimiz ise; Mevcut ürünlerimizin de erini ve pazar varl n büyüterek ve geniflleterek marka portföyümüzü güçlendirmek, Sat fl ve pazarlama sürecimizi pazar koflullar na uygun olarak gelifltirmek, etkinlik ve verimlili ini art rmak, Farkl ve yetenekli ifl gücünü bünyemizde tutma, gelifltirme ve cezbetmeye devam ederek baflar odakl kültürümüzü daha da güçlendirmektir. CC büyümeye devam ederken, Yönetim Kurulu ve ben sürdürülebilir kalk nmay çevreleyen konular üzerinde liderli e devam etmemizin zorunlu oldu una inan yoruz. CC de iflimizin uzun dönemli sürdürülebilirli inin sadece parças oldu umuz toplumlar müreffeh oldu unda mümkün oldu unu biliyoruz. Hissedarlar m z ve müflterilerimiz için de er yaratma hedefimizi gerçeklefltirmek için sa l kl bir finansal baflar n n do al temelini oluflturan sosyal ve çevresel performans m zla finansal performans m z dengelemeyi amaçl yoruz için stratejik önceliklerimize odaklan rken, baflar lar için hem yönetime hem de çal flanlar m za takdirlerimi sunuyor ve son olarak hissedarlar m za, ifl ortaklar m za, müflterilerimize ve tüketicilerimize sürekli destekleri için flükranlar m ifade etmek istiyorum. Yönetim Kurulumuza da sürekli rehberlikleri, tavsiye ve sa duyular için teflekkür ederim. Sayg lar mla, Tuncay Özilhan Yönetim Kurulu Baflkan 7

9 Murahhas Aza n n Mesaj Michael A. O Neill CC, tan nm fl markalardan oluflan güçlü portföyü, pazar konumu, dengeli co rafi yay l m ve mükemmel yönetim tak m ile çok iyi konumlanm fl bölgesel bir flifleleme flirketidir. Coca-Cola çecek için 2007, yine mükemmel bir y l oldu. Çift haneli sat fl art fl sa lad m z pefl pefle gelen 5. y l m zda, gelir art fl m z sat fl hacmimizi geçerken FAVÖK büyümemiz de gelir art fl n geride b rakt. Türkiye yi baflar ya ulaflt ran uygulamalar uluslararas operasyonlar m zda da hayata geçirerek, 2007 de baz pazarlar m z n performans n gelifltirdik de portföyümüze ekledi imiz 70 den fazla yeni ürün ile baflar l bir pazar segmentasyonu sa layarak farkl müflteri gruplar na daha iyi hizmet sunarken, ayn zamanda performans m z gelifltirerek, kârl l m z art rd k. Damla y pazara sunarak su sektöründeki konumumuzu ciddi ölçüde sa lamlaflt rman n yan s ra özellikle otel, restoran ve cafe kanal nda müflteri taban m za uygun olarak ürün gam m z daha da geniflletmifl olduk. 8

10 2007 y l nda sa lad m z %13 lük büyüme ile 480 milyon ünite kasa düzeyine ulaflt k. Sat fl gelirlerimiz %16 l k bir art flla milyon YTL seviyesine ç karken konsolide FAVÖK geçen y la göre %28 oran nda etkileyici bir art fl ile 340 milyon YTL ye ulaflt. Hemen hemen her k stasa göre hedeflerimize ulaflarak hatta aflarak y l güçlü bir flekilde kapat p, 2008 e h zlanarak giriyoruz. Bugün, faaliyetlerimizi sürdürdü ümüz ülkeler, genç nüfuslar yla ve kifli bafl na oldukça düflük tüketimleriyle çekici büyüme potansiyeline sahip pazarlar. GSY H lerinin büyümesinin art fl h z na ba l olarak her gün yeni tüketiciler kazan yoruz. Yeni tüketicilerimizin istek ve taleplerini karfl lamaya yönelik marka, paket ve ürün yenilikçili imiz portföy stratejimizin özünü oluflturuyor. Do al kaynak suyumuz Damla n n baflar s, hem yenilikçilik hem de sat fl ve da t m uygulamalar aç s ndan CC nin iflletme yetene inin mükemmel örne i oldu. Y l sonu itibar yla Damla, Türkiye deki ikinci büyük su markas konumuna ulaflt. Türkiye de bir ilk olan aseptik dolum hatt m z ise Çorlu daki fabrikam zda faaliyete geçti. Sürekli olarak olarak iflletme modelimizi gelifltirerek ve en iyiyi arayarak, önümüzdeki tüm f rsatlar de erlendirme gücüne sahibiz. nan yoruz ki 2007 y l ndaki performans m z ve mevcut ivmemiz üstün icra kabiliyetinin yan s ra sa lam temellerimizin sonucu. Yal n üretim, en iyi uygulamalar m z n gelifltirilmesi ve tedarik zinciri verimlili inin sa lanmas operasyonel stratejimizin temelini oluflturmaktad r. Yapt g m z her yat r m harcamas ile de er yaratma f rsat peflindeyiz, bu da tüketicilerimiz ve yat r mc lar m z için daha fazla de er demek. CC, tan nm fl markalardan oluflan güçlü portföyü, pazar konumu, dengeli co rafi yay l m ve mükemmel yönetim tak m ile çok iyi konumlanm fl bölgesel bir flifleleme flirketidir. Türkiye de devaml büyüyen operasyonumuzun yan s ra, uluslararas pazarlarda da sa l kl sat fl rakamlar, kâr ve daha sa lam pazar konumu ile baflar l sonuçlar al yoruz. Bugün Orta Asya da ve Orta Do u da alt adet fabrikam z, den fazla yetenekli çal flan m z ve 300 milyon YTL tutar nda sat fl hacmimiz bulunmaktad r. Bu sadece bir bafllang ç. Uluslararas genifllememizin önümüzdeki y llarda sat fl ve kârl l k bak m ndan büyümemizi sürükleyen di er bir önemli güç olmas n bekliyoruz. Dünya ekonomisinin belirsiz bir dönemden geçti i ve emtia fiyatlar ndaki karmafl kl n sürdü ü bu dönemde, disiplinli bir gelir yönetimi modeli uygulayarak farkl segmentlerde, kârl bir ürün gam gelifltirmeye odaklanarak, y llarca sürecek istikrarl bir kârl l k elde etmeyi sa layacak bir anlay fl yaratt k mali y l ve sonras nda da devam edece ini tahmin etti im büyüme f rsatlar ndan heyecan duyuyorum. Sa lam temeller üzerine yükseldi imize olan inanc mla, sizleri önümüzdeki y llarda da gösterece imiz ilerlemeler hakk nda bilgilendirmeyi umuyorum. Sayg lar mla, Michael A. O Neill Murahhas Aza 2007 y l nda yat r mlar m z 12 yeni üretim hatt ve yeni so utucu ile sürdürdük. 9

11 Güney Avrasya ve Orta Do u yu kapsayan bir co rafyada faaliyet gösteren kalite, sat fl hacmi ve kârl l k bak m ndan seçkin bir bölgesel fiirket olarak Coca-Cola sisteminde yer almak. Gelecek y llarda iflimizi daha fazla büyütmek için güçlü f rsatlar oldu una inan yoruz. Kifli bafl gazl alkolsüz içecek tüketimini art rmak ve gazs z içecek iflimizi geniflletmek için önemli bir potansiyel oldu una inan yoruz. Co rafi olarak daha fazla genifllemek için bir f rsat oldu una inan yoruz. Kendimizden eminiz çünkü: Büyüyen ekonomileri, nüfuslar ve genç nüfus yap lar yla büyüme potansiyeli yüksek cazip pazarlarda çal fl yoruz. Mevcut pazarlar m zda marka portföyümüzü geniflleterek büyüme h z m z art raca z. Yeni ülkelere girerek geniflleme imkanlar n da The Coca-Cola Company ile birlikte aktif olarak araflt r yoruz. Biz, dünyan n en tan nm fl markas n ; Coca-Cola markas n üretiyor, sat yor ve da t yoruz. Ayn zamanda Coca-Cola light, Fanta ve Sprite sat yor ve da t yoruz. Bu markalar, Coca-Cola ile birlikte dünyan n en çok satan alkolsüz befl içece inden dördüdür. Organizasyonumuzun tüm seviyeleri ve fonksiyonlar, The Coca-Cola Company ile stratejik ve operasyonel uyum içinde çal fl yor. Yerel pazarlama stratejilerini ve programlar n gelifltirmek için The Coca-Cola Company ile çok yak n çal flan güçlü pazarlama ekiplerimiz var. Geliflmifl Bilgi Teknolojileri sistemlerimiz ve üretim ve da t m altyap m z pazarlar m z n büyüyen ve de iflen taleplerine esneklikle ve h zla cevap vermemizi mümkün k l yor. Genifl sat fl ve da t m a m zla yaklafl k perakende sat fl noktas na erifliyoruz. Tedarik zinciri yönetim sistemlerimiz bizim verimli ve kârl olarak büyümemizi ve yeni ürünleri baflar l olarak piyasaya sürmemizi sa l yor.

12 Büyümenin Temelleri Güçlü GSY H büyümesi Co rafi geniflleme f rsatlar Düflük kifli bafl gazl içecek tüketimi Genç nüfus Marka ve paket yenilikleri Sat fl ve da t mda mükemmel uygulamalar Özünde geliflim var 11

13 Türkiye Türkiye de, 2007 y l nda, ünite kasa baz nda sat fllar m z %11 oran nda art flla 382 milyon ünite kasaya ulaflt. Sat fl gelirleri %15 lik bir büyüme ile milyon YTL ye eriflirken, FAVÖK ise bir önceki y la göre %29 oran nda artarak 284 milyon YTL ye yükseldi. Stratejimiz gazl içecek kategorisini GSY H büyümesinin ötesine tafl rken, gazs z içecek kategorisindeki konumumuzu güçlendirmektir. Pazardaki lider konumumuzu gelifltirirken ana kategorilerde büyümenin bafl n çekece iz. Sat fl ve pazarlama stratejimiz, satt m z ürünler için talep yaratarak, talebi karfl layarak ve özellikle tüketicilerin ürünlerimizi tüketmekten keyif alaca ortamlar yaratarak kârl hacim büyümesini sa lamakt r. Nerede olurlarsa olsunlar tüketicilerimize do ru marka bileflimi ve do ru paketlerle ulaflmay amaçl yoruz. Etkin segment bazl fiyatland rma, paketleme ve gazl içecek alan nda pazardaki konumumuzu sa lamlaflt ran çeflitlerimizle tüm gelir seviyelerinden tüketicilere sat fl yaparak büyüdük. Kifli Bafl Gayri Safi Yurt çi Has la ($) Türkiye Sat fl Hacmi (m uc) Nüfusun Yafl Gruplar na Göre Da l m Ortalama Büyüme Oran 03-07: % 28,6 Ortalama Büyüme Oran 03-07: %14, %18 %11 %29 %6 %1 % Kaynak : EIU 12

14 2007FaaliyetRaporu 2007 de Coca-Cola PET 450 ml Gitti in her yere gelen flifle ve 1,5L gibi yeni paketleme çözümleri, kolayl k arayan tüketici tercihlerini karfl lamak ve ürün sunumumuzu geniflletmek için piyasaya sürüldü. Meyve suyu ve nektar segmentinde ana stratejimiz yeni tatlar ve yenilikçi paketler sunarak konumumuzu sa lam temeller üzerine infla etmeye devam etmektir. Çorlu fabrikam zda yeni aseptik hatt n ilavesiyle flimdi Cappy i PET fliflede sunmaya bafllad k. Alt üretim tesisinde dokuz yeni üretim hatt n devreye ald k ve 2007 de 38 yeni ürünle toplam ürün adedimiz 200 e yaklaflt. Türkiye pazar nda toplam yeni so utucu yerlefltirerek kifliye düflen so utucu kap s say s n 51 e ç kartt k. Nüfus: 71 milyon Üretim Kapasitesi: 510 milyon ünite kasa Pazar Pay : (Gazl içecekler 2007) %66,3 (Kaynak: AC Nielsen) Ürün Portföyü: Gazl içecekler: Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Schweppes, Sen Sun Gazs z içecekler: Cappy, Damla, Turkuaz, Nestea, Burn, Powerade Kifli Bafl Gazl çecek Tüketimi: 41 litre Nerede olurlarsa olsunlar tüketicilerimize do ru marka bileflimi ve do ru paketlerle ulaflmay amaçl yoruz. 13

15 Kazakistan Coca-Cola Almaty Bottlers (CCAB) Kazakistan, CC nin odakland ana pazarlardan biri olarak artan rakamlar yla, kuruldu u 1995 ten bu yana büyümesini sürdürmüfltür. Coca-Cola ve Fanta, Kazak tüketicilerinin gözdesi olmaya devam ederken CCAB gazl içeceklerde pazar lideri konumundad r bafllar nda baz kapasite k s tlar na karfl n ve y l n geri kalan bölümündeki ekonomik yavafllamaya ra men Kazakistan sat fllar 2006 ya göre iki haneli artarak %18 lik bir sat fl hacmi büyümesi kaydetmifltir. Hacim büyümesinin üzerinde kapasite art fl yaratma stratejimiz do rultusunda 2007 de Kazakistan da yeni üretim hatlar devreye al nm flt r. Meyve suyu alan nda çeflitlilik ve farkl tatlar aray fl yla de iflen tüketici e ilimlerini karfl lamak için pazardaki baflar l ürünümüz Piko nun yan s ra, Cappy pazara sunulmufltur. Üst meyve suyu segmentinde yer alan Cappy nin sekiz ayr tatta meyve suyu ve meyve nektar n n sunumuyla segmentasyon art r larak meyve suyu iflimizi genifllettik. Gazl içecekler, meyve sular, nektarlar, buzlu çaylar ve sudan oluflan dengeli bir portföye sahibiz. Kifli Bafl Gayri Safi Yurt çi Has la ($) Kazakistan Sat fl Hacmi (m uc) Nüfusun Yafl Gruplar na Göre Da l m Ortalama Büyüme Oran 03-07: %34,8 Ortalama Büyüme Oran 03-07: %25, ,2 41,2 % ,6 28,6 %32 % , T Kaynak : EIU 14

16 2007FaaliyetRaporu 2007 de da t mda kaliteye odaklanarak, ana flehirler d fl nda kapsam geniflleterek ve so utucu bulunabilirli ini art rarak gazl içeceklerde liderli imizi güçlendirmeye devam ettik. 12 y l aflk n bir süredir Kazak kültürünün bir parças olarak, iflimizi de iflen pazar dinamiklerine göre h zla yönlendirmek ve adapte etmek art k ola an ifl yapma fleklimizin bir parças haline geldi. Geleneksel aç k pazarlardan yerleflik perakende düzenine do ru de iflme e ilimi gösteren müflteri profiline ba l olarak, büyük flehirlerde kanal bazl sat fl ve da t ma geçerken, kentsel alanlar harici sat fl sistemimizi yeniden yap land rd k. Tüketicilerimizle iliflkilerimizi daha da güçlendirmek ve yenilerini kazanmak için halka dönük faaliyetlerimizi art rmaya devam ettik. The Coca-Cola Company ile birlikte gerçeklefltirdi imiz futbol faaliyetimiz Bylgary Dop, 2007 de nin üzerinde okula ulaflarak 1,5 milyon ö renciyi kapsad. Toplumca be eni kazanan bir di er projemiz de tan nm fl ve yükselen Kazak ve Rus y ld zlardan oluflan sanatç lar a rlayan Coca-Cola Müzik Gezegeniydi. Bu etkinli imiz, 2007 de, Kazakistan genelinde alt flehirde den fazla kifliye ulaflt. Nüfus: 16 milyon Üretim Kapasitesi: 80 milyon ünite kasa Pazar Pay : (Gazl içecekler 2007) %46.4 (Kaynak: AC Nielsen) Ürün Portföyü: Gazl içecekler: Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Schweppes Gazs z içecekler: Piko, Cappy, BonAqua, Nestea Kifli Bafl Gazl çecek Tüketimi: 33 litre Sevilen meyve suyumuz Piko yu dokuz farkl tad yla Kazakistan ve K rg zistan da 21 milyon tüketicimize sunuyoruz. Pazarlamada yerel be enilere uygun çal flma anlay fl na sahibiz. 15

17 Azerbaycan Azerbaijan Coca-Cola Bottlers (ACCB) CC nin büyümeye odakland ana pazarlardan olan Azerbaycan kuruldu u 1996 y l ndan beri güçlü büyüme rakamlar sergilemifltir. Bir önceki y la göre sat fl hacminde %29 luk art fl sa lanm flt r. Piyasa ekonomisine geçifli süren Azerbaycan, iflimiz aç s ndan sürdürülebilir büyüme sa lamak için önemli f rsatlar sunmaktad r. Piyasa reformlar, politik istikrar ve yükselen petrol ve do algaz fiyatlar Azerbaycan n ekonomik büyümesine katk sa layan temel unsurlard r. Harcanabilir gelirin artmas yla birlikte Azerbaycan da gazl içeceklerin tüketimi de büyük bir art fl potansiyeli ve kaliteli markal ürünlere yönelik bir geçifl göstermektedir. ACCB gazl içecekler s n f nda güçlü bir pazar lideri olman n yan s ra fliflelenmifl su markas BonAqua ile su pazar nda da lider konumdad r de, ilave bir hatt n kurulmas ile ilave dolum ve PET flifle üretim kapasite gereksinimleri karfl lanm flt r. Kifli Bafl Gayri Safi Yurt çi Has la ($) Azerbaycan Sat fl Hacmi (m uc) Nüfusun Yafl Gruplar na Göre Da l m Ortalama Büyüme Oran 03-07: %43,4 Ortalama Büyüme Oran 03-07: %35, ,9 % ,6 22,4 %33 % ,6 12, T Kaynak : EIU 16

18 2007FaaliyetRaporu ACCB nin 2007 önceli i pazardaki varl n güçlendirmek ve Bakü d fl ndaki distribütör a n geniflletmek olmufltur. Ürünlerimizin so uk bulunabilirli ini sa lamak için so utucu yerlefltirme ve yayg nlaflt rma çal flmalar artarak sürmektedir. Artan tüketici talebi do rultusunda yeni 2,25L PET sunumumuzla gazl içecek portföyümüzü gelifltirmeye devam ettik. Azerbaycan tüketicilerinin artmaya devam eden harcanabilir geliri kaliteli ürün tercihlerine yans maktad r. Nüfus: 9 milyon Üretim Kapasitesi: 50 milyon ünite kasa Pazar Pay : (Gazl içecekler 2007) %51,6 (Kaynak: AC Nielsen) Ürün Portföyü: Gazl içecekler: Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite Gazs z içecekler: BonAqua Kifli Bafl Gazl çecek Tüketimi: 21 litre Yükselen petrol ve do algaz fiyatlar n n etkisi ile h zla büyüyen Azerbaycan ekonomisi iflimiz aç s ndan eflsiz f rsatlar sunuyor. 17

19 K rg zistan Coca-Cola Bishkek Bottlers (CCBB) CCBB 1996 dan beri The Coca-Cola Company nin gazl içeceklerini Biflkek te fliflelemektedir ayr ca genifl bir içecek portföyünü tüketicilerin be enisine sunmak amac ile gazs z içecekleri Kazakistan dan ithal etmektedir. Büyüyen ekonomisi, gençlerin öne ç kt demografik yap s ve düflük kifli bafl tüketimiyle K rg zistan gazl içeceklerin tüketiminin artmas için büyük potansiyele sahiptir ve kaliteli markal ürünlere do ru bir e ilim vard r. K rg z tüketicilerinin artan gelir seviyeleri di er markalardan ve geleneksel içeceklerden kaliteli markalara geçifli h zland rarak ülke genelinde geniflleme çabalar m z desteklemektedir de oda m z, da t c a m z Biflkek d fl na geniflletme ve gelifltirmekti. Paketleme yeniliklerinin bir parças olarak ise 2007 ye Kifli Bafl Gayri Safi Yurt çi Has la ($) K rg zistan Sat fl Hacmi (m uc) Nüfusun Yafl Gruplar na Göre Da l m Ortalama Büyüme Oran 03-07: %14,5 Ortalama Büyüme Oran 03-07: %23, ,3 % ,6 3,3 4,8 %39 %8 2, T Kaynak : EIU 18

20 2007FaaliyetRaporu Fanta Splash n sunumu damga vurdu. Ürünlerimizin eriflimini farkl kanallar kullanarak daha fazla art rmak için Biflkek te sat fl ve da t m sistemimizi kanal bazl olarak yap land r rken, pazarlama aktivitelerimizi kanal aktivasyonlar ve etkinlik bazl pazarlama arac l yla ihtiyaçlara göre uyarlad k. 8 Mart Dünya Kad nlar Günü kutlamas çerçevesinde düzenledi imiz pazarlama programlar m z büyük ilgi gördü. Nüfus: 5 milyon Üretim Kapasitesi: 5 milyon ünite kasa Pazar Pay : (Gazl içecekler 2007) %70 (Kaynak: CC tahmini, ba ms z pazar pay verisi mevcut de ildir.) Ürün Portföyü: Gazl içecekler: Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Schweppes Tonic Gazs z içecekler: Piko, BonAqua, Nestea Kifli Bafl Gazl çecek Tüketimi: 7 litre Tüketicilerimizin al m gücünün yükselmesine ba l olarak di er markalardan kaliteli ürünlere geçifl e ilimi art yor. 19

21 Ürdün The Coca-Cola Bottling Company of Jordan (CCBCJ) CCBCJ, 1994 ten beri Ürdün de The Coca-Cola Company nin ürünlerini fliflelemektedir. CC, CCBCJ flirketini devrald nda Türkiye ve Orta Asya daki baflar y baz alarak yeni bir ifl modeli yaratt. Di er Orta Do u ülkelerine k yasla Ürdün deki büyüme f rsatlar, kifli bafl gazl içecek tüketiminin düflük olmas n n yan s ra nüfusun genç yap s ndan kaynaklanmaktad r. Tüketici taleplerini karfl lama amac yla, ürünlerimizin bulunabilirli inin baflar n n en önemli ad m oldu u bilinciyle sat fl ve da t m sistemimizi kapsama alan m z geniflleterek yeniden yap land rmaya odakland k. Bayilerimizin say s n iki kat na ç kar rken ayn zamanda da do rudan da t m yap m z daha verimli hale getirdik. Geçti imiz y l örnek bayiler yaratarak bayilerimizin altyap oluflturmalar na ve geliflimine öncelik verdik. Bunlara ek olarak sürekli e itim programlar yla ve kaliteyi yükselterek sat fl ve da t m yeterliliklerimizi güçlendirmede ilerleme kaydettik. Kifli Bafl Gayri Safi Yurt çi Has la ($) Ürdün Sat fl Hacmi* (m uc) Nüfusun Yafl Gruplar na Göre Da l m Ortalama Büyüme Oran 03-07: %10,1 Ortalama Büyüme Oran 03-07: %10, ,5 15,7 17,2 %45 % % T Kaynak : EIU * hracat hacmi dahil 20

22 2007FaaliyetRaporu 2007 de pazara sundu umuz Riwa bir y ldan k sa bir sürede Ürdün pazar nda en iyi da t lan fliflelenmifl içme suyu konumuna yükseldi. Tüketicilere ulaflmak için The Coca-Cola Company ile çok yak n çal flarak pazarlama faaliyetlerimizi gelifltirdik. Kanal pazarlamas arac l yla marka tercihini oluflturmak, Coke & Meal aktiviteleriyle ürün denemelerini teflvik etmek ve yerel etkinliklerde öncülük etmek 2007 deki temel yap tafllar oldu. Ürdün yabanc yat r mc lardan benzeri görülmemifl bir ilgiye tan k olmaktad r. Artan yabanc yat r mlar n yan s ra iflsizlikle mücadeleyi hedefleyen hükümet planlar da ekonominin büyümesini teflvik ederken, bu ayn zamanda CCBCJ için de hem dikey hem yatay büyüme f rsatlar sunmaktad r. Nüfus: 6 milyon Üretim Kapasitesi: 25 milyon ünite kasa Pazar Pay : (Gazl içecekler 2007) %11.4 (Kaynak: AC Nielsen) Ürün Portföyü: Gazl içecekler: Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite Gazs z içecekler: Riwa Kifli Bafl Gazl çecek Tüketimi: 40 litre 2007 de pazara sundu umuz Riwa bir y ldan k sa bir sürede Ürdün pazar nda en iyi da t lan fliflelenmifl içme suyu konumuna yükseldi. 21

23 Irak CC Beverage Limited CC, fiubat 2007 de Irak ta bir ortak giriflim flirketinin kuruluflunu resmen tamamlad. CC Beverage Limited, Kuzey Irak ta,the Coca-Cola Company ürünlerinin sat fl ve da t m hakk na sahiptir. Büyük potansiyeli olan bu pazara daha iyi hizmet verebilmek için Erbil flehrinde fabrika inflaat na 2007 de bafllanm fl olup, 2008 ortas itibar yla faaliyete geçmesi beklenmektedir. En güçlü yönümüz, pazara özgü stratejiler tasarlayarak ve ifl modellerimizi bu do rultuda uyarlayarak yeni devral nan faaliyetleri yeniden yap land rmak ve kanal odakl ileri sat fl ve da t m sistemleri kurmakt r de, tüm Sat fl Noktalar Say m çal flmas n n tamamlanmas yla tüm pazarda da t m m z sa layacak bir sat fl ve da t m sistemi oluflturduk. Erbil deki baflar l do rudan da t m sistemimiz Irak ta bir ilk olarak BASIS ve SAP ile tamamen entegre ifl sistemleri ile desteklenmektedir. Bayi yap m z, ülkenin Kuzey, Orta ve Güney bölgelerinde kurduk ve genifllettik. Irak ta, Kuzey de az say da yerel hipermarket bulunurken ülkenin genelinde perakende Kifli Bafl Gayri Safi Yurt çi Has la ($) Nüfusun Yafl Gruplar na Göre Da l m Ortalama Büyüme Oran 03-07: % %46 % % T Kaynak : EIU 22

24 2007FaaliyetRaporu sektöründe toptanc lar ve küçükten orta büyüklü e kadar de iflen bakkal dükkanlar n n a rl söz konusudur. Sat fllar m z a rl kl olarak Kuzey de yo- unlafl rken pazara özel sat fl da t m sistemimizle 2007 y l nda beklentilerin üstünde performans sa lad k de ürünlerimizin tam bulunabilirli ini destekleyen etkin sat fl ve da t m sistemimizi mükemmel hale getirmeyi hedefliyoruz. Do rudan da t m sistemi ile daha yak n bir ifl ortakl sürdürülerek ürünlerimizin nas l tanzim ve teflhir edilece i konusunda destek verilmektedir. Marka fark ndal m z güçlendirmek için Kuzey de aç k hava reklamlar na, pazar varl m z sa lamlaflt ran tabela ve raf yerlefltirme çal flmalar na, üniversitelerde aktivitelere ve tad m faaliyetlerine odakland k. flimizi büyütmek ve müflterilerle iliflkilerimizi gelifltirmek için gereken becerileri kazanmalar hedefiyle tüm çal flanlar m z kapsayan e itim programlar m z tamamlad k. Nüfus: 29 milyon Ürün Portföyü: Gazl içecekler: Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Canada Dry Gazs z içecekler: Cappy Kifli Bafl Gazl çecek Tüketimi: 21 litre Erbil deki baflar l do rudan da t m sistemimiz, Irak ta bir ilk olan BASIS ve SAP gibi ifl sistemleri ile destekleniyor. 23

25 Suriye SSDSD Coca-Cola çecek Nisan 2007 de SSDSD nin %50 sini devrald. SSDSD halen The Coca-Cola Company ürünlerini, Ürdün deki üretim tesisimizden ithal ederek sat fl ve da t m faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçti imiz y l içerisinde öncelikli olarak kapsama alan m z geniflletmeye odakland k. Tüm Sat fl Noktalar Say m çal flmas sonucunda do rudan da t m ve bayilerin oluflturdu u sat fl ve da t m sistemimizi yap land rd k. Coca-Cola ifl sistemlerini kurarak, müflterilerimizi daha iyi yönetmemizi ve etkin uygulamalarla pazardaki varl m z güçlendirmemizi mümkün k lan gerçek zamanl bilgi ak fl n gelifltirdik. Genç bir nüfusa ve düflük gazl içecek tüketimine sahip Suriye, büyüyen ekonomisi ve genç nüfusuyla gazl içecek tüketimini art rmak ve kaliteli markal ürünlere geçifl için büyük potansiyele sahiptir. Ev d fl nda ve arkadafllar ile birlikte vakit geçirme kültürüne sahip Suriyeli tüketicilere eriflmek için 2007 de Kifli Bafl Gayri Safi Yurt çi Has la ($) Nüfusun Yafl Gruplar na Göre Da l m Ortalama Büyüme Oran 03-07: %12, %48 %4 % T Kaynak : EIU 24

26 2007FaaliyetRaporu tabelalar ve reklam panolar ile aç k hava varl m z art rmaya odakland k. Sokaklarda ürün da t m ve yerinde tüketim kanallar nda Coke & Meal aktivasyonlar ve perakende kanallar nda d flar da so uk ürün bulunabilirli ini sa lad k. Suriye nin ulusal hedefi do rultusunda gösterdi i kararl kalk nma yaklafl m sayesinde yerli ve yabanc yat r mlar ülkenin geliflimi için daha güçlü ve güvenilir bir kaynak olmufltur. Suriye potansiyel yat r mlar için cazip bir pazar niteli indedir. Orta Do u Bayilerimiz Nüfus: 20 milyon Ürün Portföyü: Gazl içecekler: Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite Kifli Bafl Gazl çecek Tüketimi: 24 litre Baflar l ifl sonuçlar için bayilerimizle yak n çal fl yoruz. Onlar büyüyüp gelifltikçe bizim de gelirlerimiz büyüyor. 25

27 Hissedarlar m z için De er Yaratmak Performans m z n sürekli yükselmesini sa layan temel faktörler kârl büyüme yönetimi, en iyi uygulamalar hayata geçirme, devaml yeni ürün ve paket sunumu gelifltirme, sat fl ve da t m uygulamalar ile artan operasyonel verimliliktir. Yenilikçilik Sürekli yenilik için ivedilik duygusu ile çal fl yoruz. Pazarlama Nerede olurlarsa olsunlar tüketicilerimize do ru marka bileflimi ve do ru paketlerle ulaflmay amaçl yoruz. Tedarik Zinciri Kalite standartlar m z, suyun temininden nihai ürün üretimine ve ürünün tüketiciye ulaflt noktaya kadar her aflamay içeren tüm de er zincirini kaps yor. 26

28 Yenilikçilik Marka ve ürün portföyümüzü, müflterilerimize her zamankinden daha fazla tercih sunabilmek üzere geniflletiyoruz teknoloji, yeni ürün sunumlar ve yeni tatlar alan nda yarat lan yenilikler ile öne ç kt. Yüksek kaliteli ve üstün bir lezzetle koruyucu madde içermeyen ürünler sunmam z sa layan aseptik hatt m z Türkiye de bir ilk oldu. Çorlu fabrikam zda aseptik dolum hatt m z n eklenmesiyle birlikte Cappy, Powerade ve Nestea yi PET paketlerde sunmaya bafllad k. Paket ve ürün alan ndaki yeniliklerimizin bir uzant s olarak 2007 de faaliyet gösterdi imiz dokuz ülkede 70 in üzerinde yeni ürünü piyasaya sunduk. Sat fl ve Da t m Dokuz ülkede e yak n müflterimizin her biri için en etkin ve uygun maliyetli sat fl ve da t m yöntemini kullanmaya özen gösteriyoruz. Bilgi Teknolojileri CC nin BT altyap s önemli rekabet üstünlükleri aras nda yer al yor. Özünde baflar var nsan Mükemmellik için en iyi yetenekleri bünyemizde yaflat yor, gelifltiriyor ve cezbediyoruz. 27

29 Sat fl ve Da t m Türkiye deki sat fl ve da t m a m z, müflterilerimize genellikle bayiler arac l yla hizmet vermektedir. Dokuz ülkede e yak n müflterimizin her biri için en etkin ve uygun maliyetli sat fl ve da t m yöntemini kullanmaya özen gösteriyoruz. Do rudan ya da dolayl olarak da t lan dünyan n en de erli içecek markas n Coca-Cola markal binlerce araçla tafl yoruz. Da t m a m z Türkiye deki perakende noktalar n n yüzde doksan ndan fazlas na ulaflm flt r. Bugün 200 den fazla ürün çeflidimiz var. Sürekli yeniliklere imza atma yönünde ivedilik duygusu ile çal fl yoruz. Kazakistan da pazara sundu umuz sekiz yeni Cappy sunumuyla birlikte Orta Asya da toplam 17 yeni ürün lansman yapt k. Orta Do u pazarlar m z Irak ve Suriye de toplam 100 farkl paket sunumuyla piyasada yer ald k. Su, meyve suyu ve gazs z içecek portföyümüzü zenginlefltiriyoruz. Fonksiyonel fayda sunan içerikleri ile yeni Cappy tatlar, 2007 de dikkat çekici yeniliklerimiz aras na girdi de tüketici odakl, marka yeniliklerine odaklanmaya devam edece iz. CC nin uluslararas sat fl örgütleri her bir ülkenin co rafi büyüklü üne, nüfus yo unlu una ve ifl f rsatlar na göre farkl l k göstermektedir. Faaliyetlerimizi entegre ederken di er ülkelerdeki sat fl sistemlerimizi daha fazla gelifltirmek için Türkiye deki uzmanl m z n gücünden yararland k. Ev kanal müflterilerimiz hipermarketler, süpermarketler, indirim ma azalar, bakkallar, büfeler ve pazarlardan oluflmaktad r. Yerinde tüketim pazar ise restoran, otel ve bar gibi tüketim noktalar d r. Türkiye Pazar ndaki Yenilikler Tüketicilerimize daha fazla seçenek sunabilmek amac yla ürün portföyümüzü sürekli geniflletiyoruz. Teknolojik yenilikler, yeni paketler ve tatlar 2007 y l na damgas n vurdu. Gazs z çeceklerdeki Yenilikler Cappy Aktif 1L Tetra Cappy 250 ml. Depozitosuz Cappy 330 ml. PET Nestea Cool 330 ml. PET Powerade 330 ml. PET Damla 500 ml. PET 28

30 Biz, dünyan n en tan nm fl markas n ; Coca-Cola markas n üretiyor, sat yor ve da t yoruz. Ayn zamanda Coca-Cola light, Fanta ve Sprite sat yor ve da t yoruz. Bu markalar, Coca-Cola ile birlikte dünyan n en çok satan alkolsüz befl içece inden dördüdür. Gazl çeceklerdeki Yenilikler Coca-Cola 450 ml. PET Depozitosuz Nostaljik Çoklu Paket Tanzim-Teflhir Ürünlerimizin yayg n olarak bulunabilirli i baflar m z için kilit etkenlerden biridir, müflterilerimize yarat c görsel unsurlar, sat fl noktas materyallerinin yan s ra özel olarak tasarlanm fl so utucular da temin ediyoruz. Tüketicilerimize tutarl mesajlar vermek için her bir ülkede pazardaki sat fl noktas çal flmalar m z, ulusal promosyon aktiviteleri ile entegre bir flekilde sürdürüyoruz. Faaliyet gösterdi imiz her pazarda sat fl noktas uygulamalar n n, standartlar m za uygunlu unu takip edip de erlendirirken, pazara özel flartlar de erlendirmeyi ve ihtiyaçlar tan mlamay en iyi ülke sat fl yöneticilerimizin yapt na inan yoruz. Coca-Cola 1.5L PET Fanta Portakal Mango Schweppes kolay aç l r kapak 29

31 H zl tüketim paketlerinde sunulan veya postmix-premix olarak sat lan yerinde tüketim ürünleri daha sonra tüketilmek üzere sat lan büyük ya da çoklu paketlere göre genellikle daha fazla kâr marj yarat r. Bunun nedeni tüketicilerimizin yak nda bir yerde sat lan, istedikleri büyüklükte ve içilmeye haz r so uk meflrubata daha fazla ödemeye istekli olmalar ndan kaynaklanmaktad r. Yerinde tüketim noktalar nda tüketicilerimizin so uk içecekleri tercih ettiklerini bildi imiz için so utucu donan m na yat r m yap yoruz. Bugün den fazla so utucu ile 170 milyon tüketiciye hizmet sunuyoruz ve 2007 de faaliyet gösterdi imiz pazarlarda ilave so utucu yerlefltirdik. Pazarlama Tne Coca-Cola Company ile birlikte her bir ülke için pazara özel pazarlama stratejileri gelifltiriyor ve bu do rultuda markalar m z n pazarlama ve tan t m n gerçeklefltiriyoruz. Sat fl ve pazarlama stratejimiz, satt m z ürünler için talep yaratarak ve talebi karfl layarak, özellikle tüketicilerin ürünlerimizi Yerinde tüketim noktalar nda tüketicilerimizin so uk içecekleri tercih ettiklerini bildi imiz için so utucu donan m na yat r m yapt k. Bugün den fazla so utucu ile 170 milyon tüketiciye hizmet sunuyoruz ve 2007 de faaliyet gösterdi imiz pazarlarda ilave so utucu yerlefltirdik. 30

32 tüketmekten keyif alaca ortamlar yaratarak kârl hacim büyümesini sa lamakt r. Nerede olurlarsa olsunlar müflterilerimize do ru marka bileflimi ve do ru paketlerle ulaflmay amaçl yoruz. Ayn zamanda müflterilerle iliflkileri gelifltirmek için, promosyon kampanyalar ve sat n alma noktas nda etkinlik bazl pazarlama gibi müflteri seviyesinde pazarlama faaliyetleri yürüterek pazardaki yerimizi sa lamlaflt r yoruz. Ayr ca her pazar m zda spor ve kültür aktivitelerine destek oluyoruz. Faaliyette bulundu umuz ülkeler, ekonomileri büyüyen, nüfusu genç ve gazl içecek tüketiminin düflük oldu u pazarlar; büyüyen ekonomilerle birlikte hem daha çok içecek müflterisi, hem de daha çok tüketim ortam ortaya ç k yor. Sat fl ekiplerimiz sipariflleri elde tafl nabilen cihazlarla al r. Bu cihazlar ayn zamanda ziyaret edilmekte olan sat fl noktas, donan m, alacak hesaplar ve sat fl noktas n n sevkiyatlar gibi güncel kay tlar da sa lamaktad r. Bu bilgiyi, tüketicilerin içeceklerimizi sat n alma potansiyeli olabilece i kanal türlerinin her birinde, farkl alkolsüz içecek tüketici gruplar n n tercihlerini ve sat n al flkanl klar n kapsaml ve detayl flekilde analiz etmek için kullan yoruz. Bu analize dayanarak ürünlerimizi, fiyatland rmam z, paketleme ve da t m stratejimizi her bir da t m kanal n n büyüme potansiyelini maksimuma ç karmak üzere uyarl yoruz. Bilgi teknolojisini etkin kullan m m z her bir kanalda farkl laflabilen tüketici e ilimlerine h zl ve etkin olarak çözüm getirmemizi sa l yor. 31

33 Cappy den Yenilik Gazs z içecekler kategorisinde yenilikçilik ivmemiz sürüyor. Aseptik dolum hatt m z n devreye girmesi ile Cappy markal ürünlerimizi PET ambalajda sunmaya bafllad k. Yeni tat ve paketlerin yan s ra yenilenen grafikleri ile 2007, Cappy için yenilik y l oldu. Coca-Cola Kalite Sistemi (TCCQS) Coca-Cola Kalite Sistemi TCCQS nin spesifik kalite ve çevre standartlar, The Coca-Cola Company nin dünya çap ndaki flifleleme operasyonlar ndan beklenen sonuçlar tan mlar. TCCQS vas tas yla, CC nin de uydu u gibi, flifleleme faaliyetlerinde üretim sürecinin her ad m en s k kalite standartlar ile yönlendirilir. TCCQS sürekli olarak yeni mevzuatlara, kalite yönetim metotlar na ve endüstrideki en iyi uygulamalara oldu u gibi geliflen pazar koflullar yla uyumludur. CC nin kalite sistemleri 1998 den beri TCCQS taraf ndan de erlendirilmektedir. Türkiye deki befl meflrubat üretim tesisimizin hepsi ve Azerbaycan, Kazakistan (Almaata), K rg zistan ve Ürdün fabrikalar m z TCCQS sertifikalar na sahiptir. Tedarik Zinciri Türkiye de y ll k yaklafl k 510 milyon ünite kasa üretim kapasitesine sahip alt fabrikada 36 üretim hatt m z bulunmaktad r. Kazakistan, Azerbaycan ve Ürdün deki üretim tesislerinde toplam üretim kapasitemiz 2007 de 160 milyon ünite kasaya ulaflt. Amac m z herhangi bir paket grubunda yüksek sezonda üretim kapasite kullan m %85 e yaklaflt nda muhtemel ilave sat fllar için zaman nda yedek stok sa lamak üzere yeni hat kapasitesi oluflturmakt r. TCCC taraf ndan da yak ndan takip edilen bir süreç olan kalite kontrolüne büyük önem veriyoruz. Kalite standartlar m z, suyun temininden nihai ürün 32

34 Operasyonel stratejimizin temelinde yal n üretim, en iyi uygulamalar m z n gelifltirilmesi ve tedarik zinciri verimlili inin sa lanmas bulunuyor. üretimine ve ürünün tüketiciye ulaflt noktaya kadar her aflamay içeren tüm de er zincirini kapsamaktad r. Ürünlerimizin de iflmeyen yüksek kalitesinin baflar m z için çok önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle, suyumuzun safl ve iflledi imiz hammaddeler için belirledi imiz yüksek standartlar sürdürmekte kararl y z y l nda The Coca-Cola Company, CC yi En yi Kalite Gelifltirme Ödülü ve En yi Kalite için Baflkan n Ödülü ile ödüllendirdi. Ek olarak, Türkiye deki üretim tesislerimiz 2002 de The Coca-Cola Company nin Avrasya ve Orta Do u bölümü taraf ndan organize edilen Kalite Yar flmas nda en üst befl ödülü ald te Almaata flehrindeki CCAB nin tesisi En yi Kalite Ödülü ile ödüllendirildi. Bilgi Teknolojileri Bilgi teknolojisi sistemleri iflimizin yönetiminde hayati öneme sahiptir. Üretimi planlamak, ham madde tedarik etmek, sevkiyat araçlar n yönlendirmek ve müflterilerimize fatura kesmek için geliflmifl bilgi teknolojisi sistemleri kullan yoruz. Bu amaçla kulland m z BASIS, TCCC ye ait sat fl muhasebesi yaz l m sistemidir. Coca-Cola Sisteminde, ba ms z da t c lar m z n siparifl vermelerini sa lamak, sevkiyat izlemek ve onlar n bizdeki hesaplar na eriflimi için TCCC taraf ndan gelifltirilmifl web- temelli araç olan BASIS program n uygulayan ilk flifleleyici olduk. BASIS program n kullanan distribütörler de kendi bölgeleri için sat fl istatistiklerine eriflebiliyorlar de, Türkiye de ülke genelinde 250 distribütörümüze kurulan Da t m Sistemi ile CC müflterisinin sat fllar n n yüzde 97 sini kaps yoruz. Irak ta ticari süreçlerin otomasyonu alan nda ERP (Kurumsal Kaynak Kullan m ) sisteminin ve SAP kurulumunun yan s ra daha iyi pazar kontrolu sa lamak için Sat fl Otomasyon sistemlerinin kurulumu 2007 de gerçekleflti. Y l içinde ayr ca Kazakistan da komple SAP Backoffice sistemlerinin kurulumu, K rg zistan da Ticari Süreçler sistemi ve Suriye de ise SAP Backoffice kurulumu tamamland. CC, ifl hedeflerine ulaflma yönünde gerekli sistemlerin gelifltirilmesi için belli bafll tedarikçilerle ifl birli i içindedir. Tedarik zinciri yönetimi sistemlerimiz verimli ve kârl bir flekilde büyümemiz için f rsatlar sunarken ayn zamanda yeni ürünleri baflar yla sunmam z sa l yor. Bu da beraberinde daha h zl uygulamalar ve düflen maliyetlerle bize esneklik ve çeviklik kazand rarak süreçlerin daha kolayl kla ifllemesini getiriyor. 33

35 Sosyal Sorumluluk fl yerimiz En iyi iflveren olmay istiyoruz ve iyi bir flirket olarak mükemmel sonuçlara ulaflmak için çal flanlar m za ilham vermeyi ve teflvik etmeyi amaçl yoruz. Baflar m z çal flanlar m za ba l ; bizi biz yapan n çal flanlar m z n yetenek, bilgi, deneyim ve tutkular oldu una inan yoruz. Çal flanlar m z n güvenini sadece yasal yükümlülüklerimizi de il ayn zamanda en yüksek kalite standartlar, dürüstlük ve mükemmellik gibi temel de erlerimizle kazand k. fl alan m z Bugün dokuz ülkede, serinletici, susuzlu u gideren veya enerji veren gazl ve gazs z içeceklerden oluflan içeceklerimizi tüketicilerimize sunarak 170 milyondan fazla insana hizmet ediyoruz. Tüketicilerimizin de iflen damak tad, ihtiyaç ve beklentilerini karfl larken, en üst kaliteyi temin etmek bizim için en önemli flartt r. 34

36 Bugünün toplumlar flirketlerden sadece uygun fiyatlarda ürünler sunmalar n beklemiyor, ayn zamanda çal flanlar na adil davranmalar n, kanunlara uymalar n ve içinde bulunduklar toplumun geliflimine katk sa lamalar n istiyorlar. Özünde sorumluluk var Çevre Coca-Cola Sisteminin çevre taahhütleri en önemli etkilere sahip oldu umuz su yönetimi, sürdürülebilir paketleme ve enerji ve iklim korumas gibi alanlara odaklanm flt r. Tüm ana pazarlar m zda çevre konusundaki performans m zla rol model konumunday z. Toplum Biz, Coca-Cola çecek te sürdürülebilir toplumlara hizmet etme ve de er katma taahhüdünde bulunduk, çünkü sadece hizmet etti imiz toplumlar n yaflam kalitesinin geliflmesiyle baflar l olabiliriz. flimizi etik ve sorumlu olarak yürütmenin bir yükümlülük oldu unun bilincindeyiz. 35

37 fl yerimiz En iyi iflveren olmay istiyoruz ve iyi bir flirket olarak mükemmel sonuçlara ulaflmak için çal flanlar m za ilham vermeyi ve teflvik etmeyi amaçl yoruz. Baflar m z çal flanlar m za ba l ; bizi biz yapan n çal - flanlar m z n yetenek, bilgi, deneyim ve tutkular oldu una inan yoruz. Hedefimiz CC yi en iyi yetenekleri bünyesinde tutan, ifl gücünü gelifltiren ve ifle alan bir flirket yapmakt r. Bunu gerçeklefltirmek için; çal flanlar n e itilmesinden ödüllendirmeye; ücretlendirmeden sa lam ve paylafl mc kültür yap m za kadar çok güçlü yönlerimiz var. CC ye gelen çok say da ifl baflvurusu kariyer.net ile ifl birli i yap larak sistematik olarak de erlendiriliyor. Adil ifle yerlefltirme ve kariyer geliflimi uygulamas kapsam nda, tüm çal flanlara aç k duyuru sistemi kullan l yor. Örne in 2007 y l nda, 97 pozisyonu flirket içinden atamalarla doldurduk. Do ru hedefleme ile uygun yetene in istihdam edilmesi insan kaynaklar nda yönetim gelifltirme stratejisinin ayr lmaz bir parças d r. Sadece yasal yükümlülüklerimizle de il ayn zamanda en yüksek kalite standartlar, dürüstlük ve mükemmellik gibi temel de erlerimizle çal flanlar m z n güvenini kazand k. Halen dokuz ülkede faaliyetimiz var ve h zla büyüyoruz. Kültürel çeflitlili in ne kadar önemli oldu unu biliyoruz ve üst düzey 100 çal flan m z aras nda 13 farkl milliyetten yönetici bulunuyor. nsan kaynaklar süreçlerimizdeki baflar y, çal flan memnuniyeti anketleri ile ölçüyor ve bu yaklafl m çerçevesinde, K alan ndaki yat r mlar m z ve önceliklerimizi belirliyoruz. Da t c ortaklar m zla birlikte CC sistemi dokuz ülkede binlerce kifliyi istihdam ediyor. Önde gelen bir flifleleyici grup olarak hem sektörümüzde hem iflyerinde çok kültürlü bir ortam kavramak, kucaklamak ve içinde çal flmak sürdürülebilirli imiz için hayatidir. CC üst için yönetimi çal flan geliflimi en önemli gündem maddelerinden biridir. fiirket programlar ifl arkadafllar m za kendi kariyerlerini yönetmek, ilerleme için e itim, bilgi ve becerilerini art rma ve kiflisel geliflim f rsatlar nda yard mc olur. Y l boyunca yap lan düzenli e itimlerin yan s ra, çal flanlar CCI Campus ad ndaki e- e itim portallar ndan yararlanabilirler. CC de bize kurumsal yönetim ilkeleri ve etik standartlar rehberlik eder. Sistemlerimizi fleffafl k ve mali 36

38 sorumluluk konusunda en iyi uluslararas uygulamalara ulaflmak için düzenli olarak gözden geçiririz. Kurumsal Yönetim ve fl Eti i yaklafl - m m z, her ikisi de adresindeki web sitemizden indirilebilecek ve okunabilecek fl Eti i Kodu ve Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu nda sergilenmifltir de, Coca-Cola çecek TCCMS in yan s ra, dünyada genel kabul görmüfl uluslararas güvenlik yönetim sistemi OHSAS standard n uygulamaya devam etmifltir. flçi sa l ve güvenli i konusunda yo un e itimler sunuyoruz. Bu e itimler hem yeni ifle al nan çal flma arkadafllar m z hem de periyodik olarak bilgileri tazelemek için di er çal flanlar m z ve ifl ortaklar m z kaps yor y l nda tüm iflyerlerimiz için OHSAS belgelendirme denetimi programa al nm flt r. Preseller n Bir Günü Türkçe, Rusça, Arapça ve ngilizce dillerinde haz rlanan Preseller n Bir Günü filmleri flirkete yeni kat lan çal flanlar m z n sat fl ve da t m sürecini zamandan ve mekandan ba ms z olarak süratle kavramalar için haz rlanm fl mükemmel bir e itim arac d r. Yarat c l k, aciliyet duygusu ve kararl l k tafl yan insanlarla tutkulu hedefleri yerine getirmek için birlikte çal flaca m z bir ortam yaratt k. Liderlik Program Liderlik Program, CC yöneticilerinin iflbirli i, giriflimcilik ve sonuçlar üzerine odaklanma becerilerini ve dolay s yla liderlik yetkinliklerini gelifltirmeyi amaçl yor boyunca yaklafl k 35 yönetici Sabanc Üniversitesi ile ortaklafla tasarlanan 3 haftal k bir programa kat lacaklar. Türkiye nin En Be enilen fiirketleri Türkiye nin en be enilen flirketleri aras nda yer alarak itibar m z pekifltirdik. Capital dergisi taraf ndan gerçeklefltirilen 2007 Türkiye nin En Be enilen fiirketleri araflt rmas nda alkolsüz içecek kategorisinde birinci olurken, genel s ralamada en be enilen beflinci flirket olarak ödüllendirildik. Bu ödülü çal flanlar m za, kendilerini hem profesyonel hem de kiflisel alanda geliflim f rsatlar sunarak kazand k. 37

39 fl alan m z Tüketicilerin sürekli geliflen ihtiyaç ve tercihlerini karfl lamak için farkl paket seçenekleri ile içecek portföyümüzü geniflletmeye devam ediyoruz y l nda faliyet gösterdi imiz 9 ülkede 70 den fazla yeni ürünü tüketicilerimizin be enisine sunduk. Gazl içeceklere ek olarak, meyve sular, su, spor ve enerji içecekleri ve buzlu çay gibi içeceklerle ürün portföyümüzü geniflletiyoruz. Faaliyet göstedi imiz pazarlarda dünyan n en çok satan befl içece inden dördü olan Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta ve Sprite markal içecekleri sat yoruz. CC sistemine üretim ve ambalaj malzemeleri, makine ve teçhizat sa layan tedarikçilerimizin yan s ra çeflitli mal ve hizmetler sa layan pek çok tedarikçimiz var. Tedarikçilerimizle olan tüm sözleflmelerimiz s k standart ve prensiplere uyumun yan s ra, faliyet gösterdi imiz ülkelerin yürürlükteki tüm kanun ve mevzuatlar na Her y l dokuz ülkede toplam 10 milyar bardak içecek sat yoruz. uymak zorundad r. Müflterilerimiz, zincir perakendeciler ve restoranlar gibi büyük uluslararas flirketlerden küçük iflyerleri ve yerel sat c lara kadar genifl bir çeflitlilik gösterir. Müflterilerimiz ister büyük isterse küçük olsun, onlarla karfl l kl olarak yararl iliflkiler yaratmak için aktif olarak çal fl yoruz. Müflterilerimizin iflinin büyümesi ile biz de iflimizi büyütürüz. Ayr ca daha küçük müflterilerimize ifllerini daha verimli ve kârl yapmalar na yard mc olmak için destek veriyoruz. Çevre yönetiminden sat fl ve da t m uygulamalar na kadar birçok alanda sektörümüzde en iyi uygulamalarla örnek gösteriliriz. Tüketicilerimizi dinlemek için ça r merkezlerimiz var. Kalite yönetimi sistemimizin ayr lmaz parças müflterilerimizdir. Coca-Cola Dan flma Merkezi: Türkiye 38

40 Ürün portföyümüz Damla Coca-Cola Zero* Coca-Cola Light Powerade Nestea Cool Coca-Cola Fanta Cappy 0 kcal/100 ml 0 kcal/100 ml 0.2 kcal/100 ml 24 kcal/100 ml 35.2 kcal/100 ml 45 kcal/100 ml 49.8 kcal/100 ml 51.6 kcal/100 ml Bugün tüketicilerimizin de iflen ihtiyaç ve arzular n karfl lamak için portföyümüz düflük ya da s f r kalorili gazl içecekleri, meyve sular n ve meyve suyu içeceklerini, buzlu çaylar, spor ve enerji içeceklerini ve sular kaps yor. Yeni ürün sunumunun yan s ra, fark tüketici gruplar na ve tüketim ihtiyaçlar na göre mevcut ürünlerimizi farkl miktarlar içeren paketlerde sunuyoruz. Tüketicilerin bilgilenerek seçim yapmalar na yard mc olmak için, The Coca-Cola Company politikalar ve yerel mevzuatlara uygun olarak peketlerimizin üzerinde besin de erlerine yer veriyoruz. Düflük kalorili ve kalorisiz ürün segmentlerinin yan s ra fonksiyonel içecek portföyümüzü de daha fazla geniflletiyoruz. * Coca-Cola Zero Türkiye de 2008 y l n n 1. çeyre inde piyasaya sunulacak 2007 y l nda bafllayan Optimal Beslenme ve Fiziksel Aktivite program ile ifl arkadafllar m z ve aileleri için hem sa l kl yaflam ve beslenme hem de ürünlerimiz ve sorumlu pazarlama anlay fl m z konusunda bilgi veriyoruz. En iyi tedarikçi olmaya çal fl r z Ürünlerimiz tüketicilerimize Türkiye, Orta Asya ve Orta Do u da distribütör a m z kanal yla ulafl r. Küçük perakendecilerden uluslararas büyük müflterilere kadar ifl yeri ürünlerimizi satar. Amac m z tüm müflterilerimiz için en iyi tedarikçi olmakt r. 39

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Sunufl 4 K saca fl Bankas 6 fl Bankas 'n n Vizyonu ve Amaçlar 7 fl Bankas 'n n Türk Bankac l na Getirdi i " lk"lerden... 8 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

FAAL YET RAPORU. çindekiler

FAAL YET RAPORU. çindekiler FAAL YET RAPORU çindekiler Kurumsal Profil Vizyon-Misyon, Stratejimiz 1 Finansal Göstergeler 2 Do ufl Otomotiv Tarihinden Kilometre Tafllar 4 Do ufl Otomotiv Yönetim Kurulu 5 Do ufl Otomotiv cra Kurulu

Detaylı

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Akbank olarak, geçen y l Türkiye de mevduat bankalar aras nda bir ilke imza atarak sizlere sundu umuz Sürdürülebilirlik Raporu nun ikincisini yay nl yor olmaktan büyük

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

Sizin için çal fl yoruz...

Sizin için çal fl yoruz... Kurum Profili 2005 içindekiler Akkök fiirketler Grubu 02 Akkök fiirketler Grubu Toplam De er Göstergeleri 03 Tarihçe ve Geliflim 04 Yönetim Kurulu nun Mesaj 06 cra Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Kimya 14

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay

130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay Güçlü büyüme, performans ve liderlik Düzcam Cam Ev Eflyas Cam Ambalaj Kimyasallar Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada 3-8 Anadolu Cam Net Sat fllar +%17 Soda Sanayii Trakya Cam %51 Uluslararas Sat

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı