Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA"

Transkript

1 Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA

2 Ç NDEK LER 1. Izgaran z n Genel Görünümü Bafllarken Ticari Kullan mlara Uygun De ildir! Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan Cihaz n Bu Durumlarda Kullanmay n z! E er Uzatma Kablosu Kullan yorsan z Elektrik Çarpmas ndan Korunmak çin; Kullan m Hatalar Era Izgara'n z Nas l Daha Güvenli Kullanabilir siniz? Izgaran z n Özellikleri Izgaran z Kullanmadan Önce Neler Piflirebilirim? Elektrikli Izgaran z Nas l Kullanacaks n z? Nas l Sökülür Bak m ve Temizli i Pratik Bilgiler Tafl ma ve Muhafaza Geri Dönüflümü Nas l Olmal d r? Olas Sorular n z çin; Yetkili Servisler Garanti fiartlar

3 ERA IZGARA NIN GENEL GÖRÜNÜMÜ Alt ve üst kapaklar 2. Sa - sol bakalit ayaklar 3. Sa - sol bakalit tutmal klar 4. Sa - sol sabitleme kaideleri 5. Elektrik açma - kapama dü mesi 6. Besleme kablosu ba lant kutusu 7. Ç kar labilir s t c (rezistans) 8. Is t c destek çubu u 9. Yükseklik ayarl piflirme teli 10. Sa - sol hava kanal 11. Sabit besleme kablosu 12. Is t c ve topraklama vidas 13. Alüminyum gövde ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

4 BAfiLARKEN Kullan m k lavuzunda her fleyi elimizden geldi ince aç k yazmaya çal flt k. Yar n öbür gün akl n za bir fley tak l rsa rahatl kla bulabilece- iniz bir yerde tutman z öneririz. Elektrikli Izgaran z kullanmadan önce sizin için haz rlad m z güvenlik uyar lar na dikkat ediniz ve lütfen en az bir kere okuyunuz ve resimlere bak n z. Bu k lavuz, cihaz n emniyetli çal flt r lmas, kullan m, temizli i ve bak m hakk nda önemli bilgiler içerir. Bu nedenle kullanma klavuzunu cihaz kullanacak kifli ve yetkili kiflilerin rahatl kla ulaflabilece i bir yerde muhafaza ediniz. Bu kullanma klavuzundaki talimatlara uyulmamas ndan dolay insanlara, hayvanlara, çevreye, eflyaya vb. herhangi bir fleye gelecek zarardan üretici firma mesul de ildir. Üretici firma, kullan c ya bildirmeden istedi i zaman bu klavuz ve cihaz üzerinde de ifliklik yapabilir. T CAR KULLANIMLAR Ç N UYGUN DE LD R! Ald n z cihaz, ev tipi kullan m için üretilmifl olup, sadece evde belirtilen amaçlar için kullan labilir. Ticari yada toplu kullan ma (sürekli ve hiç durmayacak flekilde) uygun de ildir. Profesyonel yada ifl amaçl kullan mlar için bu modeli tercih etmeniz sonucunda istedi iniz performans alamazs n z. Ayr ca ev d fl kullan mlar garanti d fl nda ifllem görecektir. Tüketicinin buna ayk r kullan m nda TKHK hükümlerinde belirtilmifl, ücretsiz onar m ve garanti süresi içerisinde ar zalardan üretici ve sat c n n mesuliyetinin kalkt n önemle belirtiriz. C HAZINIZI KULLANMAYA BAfiLAMADAN Elektrikli zgaran z çok amaçl yiyecekleri piflirme, zgara, ekmek k zartmak için de iflik amaçlarda kullanabilirsiniz. Cihaz n z ilk kullan mda hafif bir koku ve duman ç karabilir bu durum normaldir. Çünkü s nma sonucu iç bileflenler ilk defa s ya maruz kalacakt r, k sa bir süre sonra koku ve duman geçecektir. Cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce temizleme ve bak m bölümünü okuyarak ç kabilen ve y kanabilen parçalar (kapaklar, piflirme teli, vb.) l k su ile y kayarak temizleyiniz. Cihaz n z n gövdesini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. C HAZINIZI BU DURUMLARDA KULLANMAYINIZ! Kablo hasarl ise Is t c rezistansta herhangi bir hasar (çatlak, delik vb.) tespit edildi i durumda veya rezistans n s nmad durumlarda cihaz yetkili servise götürülmeden kullan lmamal d r. Cihaz yere düfltüyse ve üzerinde gözle görünür hasarlar varsa, her türlü tehlikeyi önlemek için size en yak n yetkili servise götürmelidir. Elektrikli ürünlerde ar zal bir ürünü kullanmaya devam etmek güvenlik aç s ndan ciddi tehlikeler yaratabilir. Izgaran z n hasar gördü ünü fark ederseniz yada performans nda bir düflüfl hissedersiniz lütfen bizi aray n z. E ER UZATMA KABLOSU KULLANIYORSANIZ Bu kablonun iyi durumda olmas toprak prizi ile donat lm fl ve kablo çap n n en az besleme kablosunun 1.5 mm 2 çap nda olmas gerekmektedir. Cihaz n kablosunu s ve ya dan koruyunuz. Cihaz n z n kablo ve fifline zarar verebilecek hareketlerden kaç n n z. Prizden çekmek için fiflini tutunuz. Asla kablosundan çekmeyiniz. ELEKTR K ÇARPMASINDAN KORUNMAK Ç N Elektrik çarpmas ndan korunmak için ürünü slak elle ellemeyiniz. Metal temizlik malzemesi kullanmay n z, metal parçalar cihaz n içerisinde kalarak elektrik çarpma tehlikesi oluflturabilir.

5 Elektrik çarpmas ndan korunmak için cihaz n fifl ve kablosuna ve elektrik mekanizmas n n oldu u bölüme asla su de dirmeyiniz. Tozlanm fl fifl tehlikelidir, elektrik çarpmas na yol açabilir. Elektrik kesilmesi halinde, elektri in aniden gelmesi durumunda elektrik çarpmas veya yang ndan korunmak için fifli ç karmadan önce elektrik açma - kapama dü mesi kapat lmal d r. Elektrik çarpmas ndan kaç nmak için ürünü nemli veya slak yerlerde muhafaza etmeyiniz KULLANIM HATALARI Kapaklar aç k iken kullanmay n z. Cihaz dikey biçimde kullanmay n z. Cihaz s kayna olarak kullanmay n z. Izgaran z çal fl r durumda veya henüz s cakken herhangi bir baflka cismi üstüne yerlefltirmeyiniz. Aksi taktirde yang na neden olabilir. Cihaz n içine hiçbir zaman ka t ve karton koymay n z. Cihaz n zda g dalar piflirme ve s tma amac yla kesinlikle plastik kap kullanmay n z. Cihaz n zda asla mangal kömürü veya benzeri yanabilir yak tlar kullanmay n z. Cihaz n za piflirilecek g dalar yerlefltirmeden boflta çal flt rmay n z. Cihaz n z zarar görebilir. IZGARANIZI NASIL DAHA GÜVENL KULLANAB L RS N Z? Cihaz n zda afl r s dan tutuflabilecek türdeki yiyecekleri piflirmeyiniz. Piflirme s ras nda kablonun masa ya da tezgah n z n kenar ndan sarkmamas na ve cihaz n metal aksam na dokunmamas na dikkat ediniz. Lütfen elektrikli zgaran z n elektrik komuta kutusunun, gövdesinin, fiflinin yada elektrik kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçalar hiçbir flekilde su ve benzeri bir s v ya bat rmay n. Cihaz n z n elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi s cak yüzeylere do rudan temas etmemesine dikkat ediniz. Çocuklar elektrikli cihazlar n neden olabilece i tehlikelerden habersizlerdir. Çocu unuzun cihazla oynamas na kesinlikle izin vermeyiniz ve cihaz n yak nlar ndayken daima kontrol alt nda bulundurunuz. Dolay s yla cihaz n çocuklar - deneyim ve bilgi eksikli i olan kifliler, fiziksel veya zihinsel engelliler taraf ndan kullan lmamas na dikkat ediniz. Cihaz hiçbir zaman kontrolünüzde olmadan çal flt rmay n z. Cihaz kullan mdayken yaln z b rak lmamal d r. Cihaz yere düflürmemeye dikkat ediniz. Kullan m esnas nda cihaz düflürürseniz ilk olarak fiflini prizden çekiniz. Düflme esnas nda cihaz n parçalar k r labilir ve cihaz zarar görebilir. Yanma tehlikesine karfl cihaz kullan m s ras nda metal yüzeyler çok s cak olaca ndan elle dokunmay n z.cihaz n z çal fl rken elle dokunabilen yüzeylerinde de s s n n yükselebilece ini göz önünde bulundurunuz. Bu yüzden makineniz çal fl rken sadece tutma parçalar ve dü melere dokunman z, gerekirse eldiven takman z tavsiye ederiz. Kapak aç kken ve çal fl r durumdayken ASLA ürünü tafl may n z. Cihaz n z n bir parças alev ald taktirde hiçbir zaman su ile söndürmeye çal flmay n z. Alevleri yafl bir bez ile bo maya çal fl n z. Cihaz n zda sadece orjinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz. Cihaz güç kablosunun de ifltirilmesi dahil olmak üzere yaln zca teknik servisler taraf ndan yap lmal d r. Cihaz n z n tamir edilmesi gerekiyor ise en yak n Era yetkili servisi ile temasa geçiniz. Elektrikli zgaran zda bizim onaylamad m z parçalar kullanmay n. Aksi taktirde yang na neden olabilir. Elektrikli zgaran zla ifliniz bitti inde yada temizlikten önce ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

6 fiflini prizden çekmeyi unutmay n. Cihaz n fiflini prizden çekmek için fiflten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz. ÖNEML UYARI: Elektrik açma - kapama dü mesini tamamen kapatmadan ve s t c çal fl r durumdayken kesinlikle alt veya üst kapaklar ç karmaya çal flmay n z. IZGARANIZIN ÖZELL KLER Yap flmaz yüzey kaplamas (SM13 - SM10) 6-7 Çift s k flt rmal piflirme teli (SM16 - SM10) Kolay montaj fiifl kebap yapabilme (SM15) Yükseklik ayarl piflirme teli Genifl piflirme alan IZGARANIZI KULLANMADAN ÖNCE Cihaz fiflini prize takmadan önce cihaz içerisinde bir maddenin olmamas na dikkat ediniz. Cihaz fiflini prize takmadan önce cihaz n açma-kapama dü mesinin kapal olmas na dikkat ediniz. Cihaz fiflini prize takmadan önce cihaz n alt kapa içerisinde 1 çay barda su koyunuz. Cihaz kullanmadan önce, cihaz n ana gövdesi, güç kablosu ve di- er aksesuarlar n kontrol ediniz, hasar görmedi inizden emin olunuz. Cihaz n z daima toprakl prize tak n z. Cihaz n z prize takmadan önce elektrik kablosunu tamamen çözünüz. Elektrikli zgaran z n fiflini prize takmadan önce evinizdeki elektrik voltaj n n güç etiketindeki de erle uyumlu oldu undan emin olun, elektrik tesisat n n uygunlu u tüketicinin sorumlulu- undad r. Do abilecek ar zalardan firmam z sorumlu tutulamaz. Ayn zamanda ar za garanti d fl ifllem görür. Cihaz elektrik prizine yak n su kayna na uzak bir yere yerlefltirilmelidir. Yang ndan kaç nmak için ürünü duvardan 30 cm uzak kullan n z. Cihaz, etraf na yayaca s dan dolay dolap ve raflara veya di er eflyalara en az 30 cm uzakl kta olmal d r. Cihaz n z düz sabit ve s cakl a dayan kl bir yere yerlefltiriniz. Cihaz s nm fl yüzeylerin veya aç k ateflin yan na yerlefltirmeyiniz. Cihaz hiçbir zaman duvara sabitlenmifl bir mobilyan n veya etajerin alt na veya perde bez örtü gibi kolayca tutuflabilecek nesnelerin yak n na yerlefltirmeyiniz. Patlama veya yang n oluflumunu engellemek için ürünü, uçucu ya lar, çözücüler, flampuan ve tekstil gibi yan c malzemelerin yan nda çal flt rmay n z. Her kullan mdan sonra cihaz fifli mutlaka prizden çekilmeli.

7 IZGARA LE NELER P fi REB L R M? Afla da tavsiye edilen süreler bilginize sunulmufltur. Sonuçtan memnun kalana dek piflirme sürelerini de ifltirebilirsiniz. Izgaran zda piflirebilece iniz yiyecekler ve haz rlanma süreleri; Y YECEK ÖNER LEN SÜRE K rm z Et, fiifl Kebap, Tavuk dk. Patl can Közleme dk. Kestane (Çizilmifl), M s r (Taze) dk. Bal k, Köfte, Biber, Domates dk. Patates / Havuç (Dilimlenmifl) dk. Sucuk, Sosis vb dk. Mantar, Kabak (Dilimlenmifl) dk. Ekmek K zartma dk. NOT: Yukar da belirtilen piflirme süreleri yiyece in her iki taraf için önerilen piflirme süresi olup bu süreler d fl nda g dan n haz rlan fl, durumu ve kendi damak zevkinize göre uygun piflirme süreleri de belirleyebilirsiniz. IZGARANIZI NASIL KULLANACAKSINIZ? Izgaran zda çok çeflitli yiyecekleri sa l kla ve güvenle piflirebilirsiniz. Bal k, tavuk, et, köfte sebze ve di er kebaplar için idealdir. Cihaz n z n fiflini prize tak n z ve açma - kapama dü mesini aç n z. Cihaz n fiflini prize takmadan önce, cihaz içerisinde herhangi bir maddenin bulunmamas na dikkat ediniz. Cihaz kullan m s ras nda yanmaya karfl gövde s t c ya elle temas edilmemeli. Piflirece iniz yiyecekleri yerlefltirmek için cihaz - n z n üst kapa n s ya dayan kl tutma saplar n n her iki taraf ndan tutarak aç n z. Cihaz n kullan m s ras nda besleme kablosu tamamen aç lm fl olmal. Cihaz n besleme kablosu cihaz n alt ndan geçirilmeli ve s cak yüzeylere temas önlenmeli. Piflirme telini alt kapa n içine yerlefltiriniz. Yiyecekleri zgara telinden taflmayacak, afla sarkmayacak ve üst kapak kapand nda s t c ya temas etmeyecek flekilde piflirme telinin üzerine uygun flekilde yerlefltirdikten sonra üst kapa kapat n z.. NOT: Krom nikel kaplamal tel olmas na karfl n yiyeceklerin yap flmamas için az bir miktar ya sürünüz bu yiyeceklerin tele yap flmamas n sa layacakt r. Cihaz n yiyecek tafl y c zgara telinin üzerinde yiyecek varken çal fl r durumdayken veya cihaz n gövde ve s t c tamamen so umadan cihaz tafl nmamal. Cihaz n afl r s dan tutuflabilecek türdeki yiyecekleri piflirmeyin. Yiyeceklerinizi piflirmek için yaln zca üstte bulunan s t c kullan l r. (Alt k sm piflirmek için yiyecekler pifltikten sonra çevirme yapman z ve piflmeyen yüzeyi de tekrar piflirmeniz gerekir) Kapa aç n z ve piflmifl olan yiyecekleri bir mafla yard m ile dikkatli bir flekilde ç kart n z. D KKAT: Is tma eleman hala çok s cak oldu u için dokunmay n z. Piflirme esnas nda, kapak ve taban çok s cak olur. Kulplar kullan n z. Piflirme ifllemi bitince cihaz n açma - kapama anahtar n kapat n z, sonra fiflini prizden çekiniz. Temizlemeden ve kald rmadan önce so umas n bekleyiniz. Piflirme süresi piflirece iniz malzemenin cinsine ba l olarak de iflecektir. ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

8 UYARI: Yiyecekleri ç kart rken üst gövde aç ld nda veya piflirme esnas nda buhar ç kabilir, dikkat ediniz. Bu sebeple kapa açarken mutlaka f r n eldiveni kullan n z. ç - kacak buhar nedeniyle yanma tehlikesine karfl dikkat ediniz. Çocuklar n s cak cihaz açmalar na izin vermeyiniz. Yap flmaz Yüzey Kaplamas ; (SM13 - SM10 modeller için) Cihaz n z n alt ve üst iç yüzey k s mlar yap flmaz bir tabakayla kapl d r. Yiyecek k r nt lar eriyip alt hazneye ve üst hazneye yap flabilir. Yap flanlar çözmek için metal olmayan bir mutfak aleti kullan n z. (tahta bir spatula gibi) Yap flmaz yüzeye zarar vermemek için keskin mutfak aletleri kullanmay n z. Piflirme yapt ktan sonra s cak suda süngerin yumuflak taraf ile y kama yaparsan z yap flmaz yüzey kaplamas uzun ömürlü olacakt r. 8-9 HATIRLATMA: Ürünün teslimi sonras oluflabilecek yap flmaz kaplama çizikler garanti kapsam d fl nda ifllem görür. NASIL SÖKÜLÜR? Cihaz n z n açma - kapama anahtar n n kapal oldu undan emin olunuz. / Fifli prizden çekiniz. Kapaklar birbirinden ay rmak için: Cihaz n z so ukken ve üst kapak aç k durumda, kapak dik konumda iken üst kapa yan tutmal klardan tutunuz ve alt kapa a yerlefltirilmifl olan sabitleme kanal ndan sabitleme diflini çekerek ç kar n z. Üst kapaktan s t c y ç kartmak için: Cihaz n z so ukken ve üst kapak aç k durumda, kapak dik konumda iken iç k s mda (üst kapa n iç k sm nda) sa da ve solda tutamak vidalar n göreceksiniz. Bu vidalar bir tornavida yard m ile çevirerek aç n z. Ayr ca, rezistans kanal n n ortas nda bulunan viday da sökünüz. (Lütfen kaybetmeyece iniz bir yere koyunuz) Elektrik kutusunu sa dan sola do ru iyice çekiniz, rezistans borusu kanal n tam ortas na gelecektir, ayn flekilde üstte rezistansa ba l olan gergi telinin de ayn flekilde sa dan sola do ru çekildi ini farkedeceksiniz. Sa daki delikten telin ucunu sola do ru çekiniz, ayn zamanda elektrik kutusunu da daha önceki kanaldan yukar do ru ç kar n z (Ç karma ifllemi s ras nda soldaki delikten de gergi telinin di er ucunu ç kar n z.) Alt kapa ç kartmak için; Cihaz n üst ve alt kapaklar kolayca ayr lacak flekilde dizayn edilerek temizleme kolayl sa lanm flt r. UYARI: Izgaran z n elektrik mekanizmas n kendiniz sökmeyiniz. IZGARA NIN BAKIM VE TEM ZL AMAN D KKAT!: Is t c çal fl r durumdayken kesinlikle alt veya üst kapaklar ç karmaya çal flmay n z. lk olarak fiflini prizden ç kararak elektrik ba lant s n kesiniz. Elektrikli zgaran z n fiflini prizden çektikten sonra so uyamaya b rak n z, cihaz n z n gövde ve rezistans n so umas n bekleyiniz. Elektrikli zgaran z iyice so umadan kesinlikle temizlemeye çal flmay n z. B R TAVS YE: yi ve temiz bir ortamda çal flmas n sa lamak ve yap flmayan malzeme ile kapl kapaklar n iç yüzeylerini korumak için cihaz n z her kullan mdan sonra temizleyiniz.

9 LÜTFEN D KKAT!: Elektrikli zgaran z n gövdesini, fiflini yada elektrik kablosunu temizlik veya herhangi bir amaçla KES NL KLE suya yada herhangi bir s v ya bat rmay n z. Cihaz n z so uduktan sonra ve alt tepside biriken ya ak tt ktan sonra bulafl k deterjan ve bir sünger yard m yla temizleyebilir veya alt ve üst kapa ( s t c bölüm ç kar ld ktan sonra) bulafl k makinesinde de y kayabilirsiniz. (Teflon kaplamal olmayan modellerde (SM1, SM15, SM16) alüminyum kapaklar biraz kararma yapabilir, bu normaldir) E er akan suyun alt nda temizlediyseniz daima kuru bir bezle tamamen kurulamal s n z. HATIRLATMA: Yap flmaz kaplama yüzey bulafl k makinas deterjanlar ndan olumsuz yönde etkilenebilir. Kapaklar su ile y kamak istedi inizde; üst kapaktaki s t c rezistans sabitleme vidalar n söküp s t c y çekerek ç kar n z. Kapaklar birbirinden ayr mak için; cihaz so ukken yan tutmal klardan tutunuz ve sabitleme kanal ndan sabitleme diflini ç kart n z. Kapaklar ve piflirme telini temizlemek için kimyasal ve çizici temizlik malzemeleri kullanmay n z. Kapak iç ve d fl yüzeyleri kolayca çizilerek hasar görebilir. Temizleme ve kurulama iflleminden sonra kapaklar ayn flekilde dikkat ederek birlefltiriniz. Piflirme Teli nin Kullan m ve Temizli i; Piflirme telini bir miktar ya laman z yiyeceklerin bu tel yüzeyine yap flmamas n sa layacakt r. Piflirme telini sabunlu s cak suda y kayabilirsiniz. Krom nikel malzeme ile kapl olan tele zarar vermemek için metal f rça veya tel gibi afl nd r c temizleyiciler kullanmay n z. Piflirme telini suyun içinde b rakmay n z Piflirme telini y kad ktan sonra nemli ve slak b rakmay n z mutlaka kurulay n z. Elektrikli zgaran z ifliniz bitti inde kald rmadan önce tüm parçalar n temiz oldu undan emin olunuz. Izgaran z kendi kutusunda veya temiz kuru bir yerde muhafaza ediniz. B R TAVS YE: Izgaran z n kablosunu ise ürünün etraf na çok s k sarmay p gevflek bir flekilde sarman z tavsiye ederiz. Cihaz gövdesinin d fl yüzeyini sünger veya slak bir bez yard - m yla silebilirsiniz. Is t c rezistans da kuru ve yumuflak bir bezle siliniz, kesinlikle suya veya s v deterjana dald rmay n z. PRAT K B LG LER Gereken piflirme zaman kiflinin iste ine ve piflirilecek yiyece- in boyut - kal nl na göre de iflir. K rm z etler için daha yüksek s - cakl k ve daha çok zaman gereklidir. Beyaz et ve bal k daha düflük s - cakl kta ve uzun sürede piflirilmelidir. Yumuflak et dilimleri zgara için daha idealdir. Sert et dilimlerinin piflirilmemesi tavsiye edilir. En iyi sonuç ince dilimlerden ve tek tip kal nl kta olan yiyeceklerden elde edilir. BALIK P fi RD KTEN SONRA ÖNER R Z: Deniz mahsulleri piflirdikten sonra kokular n cihaz taraf ndan emilmesini önlemek için bir miktar limon suyu kullan n z. TAfiIMA VE MUHAFAZA Cihaz n naklini kendi orijinal kutusu ve koruyucu seperatörleri ile veya cihaz n etraf n koruyacak yumuflak bir bezle sararak ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

10 yapmak gerekir. Yanl fl ambalajlama s ras nda bakalit parçalar k r - labilir elektrik aksam zarar görebilir. Cihaz n z n metal parçalar s naca için s ya dayan kl tutma bölümleri d fl ndaki yerlere temas etmekten kaç n n z ve cihaz n z yerine kald rmadan önce so umas n bekleyiniz. Cihaz kullan m d fl kald kötü hava flartlar na maruz kalmayacak flekilde orijinal ambalaj içinde veya üstü kapal olarak muhafaza edilmeli. NOT: Ürünün müflteriye tesliminden sonra yükleme boflaltma ve tafl ma s ras nda oluflan ar zalar ve hasarlar garanti kapsam na girmez. GER DÖNÜfiÜMÜ NASIL OLMALIDIR? ÜSTÜ Ç Z LM fi ÇÖP KOVASININ ANLAMI: Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüflümü olan parçalardan olufltu u için çöpe at lmamas gerekmektedir. Elektrikli zgaran z n kullan m ömrü sonunda di er evsel at klarla birlikte at lmamas gerekti ini unutmay n z. Normal çöplerle beraber at lmas halinde zararl at klar su ve g da kaynaklar n kirleterek sa l n z tehdit eder. Kontrol edilmeyen at k imhas n n çevreye veya insan sa l - na olas zararlar n önlemek için lütfen bu cihaz di er at k türlerinden ay r n z ve malzeme kaynaklar n n sürdürülebilir tekrar kullan - m n desteklemek için sorumlu bir flekilde geri dönüflüme kazand - r lmas n sa lay n z. Hiçbir elektrikli ev aletlerini normal çöplerle beraber atmay - n z, ayr olarak biriktirerek en yak n toplama birimine ulaflt r n z. Yerel yönetime baflvurarak toplama merkezleri hakk nda bilgi alabilirsiniz. Eski elektrikli aletleri yenileri ile de ifltirirken sat fl merkezi eski cihaz n z geri dönüfltürme merkezine ulaflt rmakla sorumludur OLASI SORULARINIZ Ç N Elektrikli zgaran z kullan rken hiçbir sorun yaflamaman z dileriz. Olas sorular n z afla daki tabloda k saca anlatmaya çal flt k... SORUN OLASI SEBEP ÇÖZÜM ÖNER S Cihaz n s t c rezistans s nm yor ve k zarm yor. Cihaz sigorta att r yor. Izgara çal flm yor. yi piflirmiyor. Sigorta atm flt r. Is t c rezistans ar zal d r. Cihazda k sa devre vard r. Cihaz n besleme hatt nda baflka bir cihaz (ütü, f r n) çal fl yordur. Fifli prize tak l olmayabilir. Elektrik kontrol mekanizmas üzerindeki açma - kapama dü mesine bas lmam fl olabilir. Cihaza gelen voltaj yeterli de ildir. Çok fazla yiyecek yerlefltirilmifl olabilir. Çok s k kapak aç l m olmufltur. Sigortalar kontrol ediniz. Yetkili servise götürünüz. Yetkili servise götürünüz. Cihazlar devre d fl b rak n z. Fifli prize tak n z. On / Off dü mesini aç n z. Evdeki voltaj n kontrolü yap lmal. Az yiyecek ile tekrar deneyiniz. Kapak aç l m n azalt n z.

11 YETK L SERV SLER MERKEZ TEKN K SERV S : kitelli Organize Sanayi Bölgesi, Eski Turgut Özal Caddesi No: 2 B Blok 306 kitelli - Baflakflehir / STANBUL L LÇE F RMA UNVAN ADRES TELEFON GSM ADANA... ADANA... DEM RTAfiLAR ELEKTR K... Karacao lan Cd. Koca Vezir fl Merkezi No: ADANA... SEYHAN... ÜZEL ELEKTR K... Yeflilyurt Mh. Mavi Bulvar Cd. 29/D Seçkin Apt. Alt ADAPAZARI... SAKARYA... B LG ÇLER ELEKTR K... Dörtyol Merkez San. 9. Sk. No: ADAPAZARI... SAKARYA... UZMAN EL TEKN K... Semerciler Mh. Saraçlar Sk. Nur fl Han ANKARA... ÇAYYOLU... EYÜPO LU T CARET... Ahmet Taner K fllal Mh Sk. No: 7/25 Turkuvaz fl Merkezi ANKARA... KIZILAY... ER TEKN K... zmir Cd. Moda Çarfl s Alt No: 7/ ANTALYA... MERKEZ... HEDEF TEKN K... K z lsaray Mh. 78. Sk. Gökçen Apt. No: AYDIN... MERKEZ... ÜM T EV C H. TAM. VE BAK. ATÖLYES... Hasanefendi Mh Sk. No: BALIKES R... BANDIRMA... GÜRKAN T CARET - GÜRKAN ERGÜVENÇ... Dere Mh. 8. Sk. No: 20/A BATMAN ZAMAN ELEKTR K Cd. Komando Yolu Üzeri Raman Apt. Alt No: 47/A BURSA... MERKEZ... GÜVEN TEKN K... Küplüp nar Mh. Ayber Cd. No: 71 Almira Otel Alt BURSA... MERKEZ... ME-KA TEKN K... Zafer Meydan Durak Cd. No: 5/H BURSA... NEGÖL... SERKAN TEKN K... Yenice Mh. Gazi Ahmet Türky lmaz Sk. No: BURSA... ORHANGAZ... EVSAN ELEKTR K... Camikebir Mh. Mustafa Kemal Pafla Cd. No: BURSA... YEN fieh R... SEDA ELEKTR K... H d rbal Mh. Alican Cd. No: BURSA... KARACABEY... BERRAK T CARET... S rabademler Mh. Sayit Kemal Köse Sk. No: BURSA... YEN fieh R... BULUfi T CARET... H d rbal Mh. Alican cad No: BURSA... YEN fieh R... F L Z ELEKTR K... Gündo an Mh. Beyazo lu No: BURSA... M. KEMALPAfiA... OKUR TEKN K... Hamzabey Mh. fiehit Zeki Gökalp Sk. No: BURSA... YILDIRIM... TAHA TEKN K... De irmenlik z k Mh. T. M. Ali Cd. Bat Sk. No: ÇANAKKALE AS ELEKT RK... smet Pafla Mh. Asafpafla Cd. No: ÇANAKKALE... B GA... DERYA ELEKTR K... stiklal Cd. No: DEN ZL ES N ELEKTR K... Bayramyeri Muso lu fl Han No: DÜZCE K LEC SERV S H ZMETLER... Cedidiye Mh. fiehit Muhtar Sk. No: 8/C D YARBAKIR... KAYAPINAR... BARIfi TEKN K SERV S... Musa Anter Cd. Kaçmaz Sit. B Blok No: 36/ ELAZI... MERKEZ... TUNCER TEKN K... Sanayi Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvar No: 82/A ERZ NCAN TEKN K fi ELEKTR K... K z lay fl Han No: ESK fieh R DORUK ELEKTR K... Dikilitafl Mh.. Karao lano lu Cd. No: 28/A GAZ ANTEP... fieh TKAM L... ÇÖZÜM TEKN K SERV S... Sar güllük Mh. K l ç Ali Cd. Ayd n Apt. Alt No: 8/B HATAY... SKENDERUN... KEKEÇ ELEKTR K... Muradiye Mh. P narbafl Cd. No: 11 tfaiye Karfl s ISPARTA TEM Z TAM RAT... Piri Mehmet Mh Sk. No: ISPARTA ÖZSOYLAR ELEKTRON K... Hastane Cd. Toko lu Sa l k Sitesi No: 53/ ISPARTA... MERKEZ... ORJ NAL SO UTMA... Piri Mehmet Mh Sk. No: 10/A ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

12 STANBUL ANADOLU YAKASI STANBUL... BOSTANCI... MET TEKN K... fienesevler Mh. Kocayol Cd. No: STANBUL... CADDEBOSTAN... KUTLU ELEKTR K... Plaj Yolu No: STANBUL... K. BAKKALKÖY... AKT F TEKN K SERV S... Kay flda Cd. No: 67 Ataflehir STANBUL... KADIKÖY... GÖKÇE ELEKTR K... Moda Cd. Leylak Sk. No: STANBUL... KADIKÖY... ELSU ELEKTR K... Bahariye Cd. Nailbey Sk. No: STANBUL... KADIKÖY... U UR TEKN K... Salih Bey Dumlup nar Mh. Mand ra Cd. Mehmetçik Sk. No: 28 Fikirtepe STANBUL... KADIKÖY... BASTEMLER TEKN K... Ulucan Cd. No: 70 Kay flda STANBUL... KARTAL... B LG N TEKN K... Esentepe Mh. nönü Cd. No: 12/A STANBUL... PEND K... U UR TEKN K... Çamçeflme Mh. Ayd nl Cd. No: 12/B Üst Kaynarca STANBUL... SULTANBEYL... M RAÇ SO UTMA... fianl urfa Cd. No: STANBUL... TUZLA... ÇAKIR ELEKTR K... fiifa Mh. Hürriyet Cd. Evren Sk. No: STANBUL... ÜMRAN YE... UZMAN SO UTMA... Kaz m Karabekir Mh. Ordu Cd. No: 27 Dudullu STANBUL... ÜMRAN YE... GÜLSER KL MA... Atatürk Mh. Sütçü Cd. Sütçü Ç kmaz No: 6/ STANBUL... ÜMRAN YE... AKSU KL MA... M. Kemal Mh Cd. No: 145 M. Kemal STANBUL... ÜSKÜDAR... YILMAZ ELEKTR K... Prof. Dr. Ahmet Beynun Akyavafl Cd. No: 55 Kat: 2 Çengelköy STANBUL AVRUPA YAKASI STANBUL... ARNAVUTKÖY... YILDIZ SO UTMA... Fatih Cd. Yap kredi Yan No: STANBUL... BA CILAR... ÇEL K TEKN K... Fatih Mh. Pazar Cd. No: STANBUL... BA CILAR... DO AN TEKN K... Y ld ztepe Mh. 37 Sk. No: 44/A STANBUL... BA CILAR... DEN Z TEKN K... Yavuz Selim Mh. 5 /11 Sk. No: 4 Girifl STANBUL... BAHÇEfiEH R... ÜÇGEN ELEKTR K... Kültür E lence Mrk. Garaj çi STANBUL... BEfi KTAfi... DO AN TEKN K SERV S... Piyadepafla Mh. F. Sultan Cd. Beyaz t Sk. No: STANBUL... BEYO LU... T MAR TEKN K... Vatan Cd. Tepe Sk. No: 6/A STANBUL... ESENLER... DURU TEKN K... Mimar Sinan Mh. 79. Sk. No: STANBUL... FAT H... AYDIN ELEKTR K... K rmast Mh. Fatih Cd. No: 29/C STANBUL... GÜNGÖREN... VAHDET ELEKTR K... Haznedar Mh. lkyuva Cd. No: 14/B Haznedar STANBUL... GÜNGÖREN... ÖZYILDIZ ELEKTR K... Sanayi Mh. Muratpafla Cd. No: STANBUL... GÜNGÖREN... SA LAM TEKN K SERV S... Ba c lar Cd. M. Fevzi Çakmak Mh. Hüseyin Konyal Sk. No: 8/B STANBUL... K TELL... AKCAN ELEKTR K... Atatürk Mh. Erguvan Sk. No: STANBUL... KÜÇÜKÇEKMECE... ARZU MAK NE... Yeni Mh. Mimar Sinan Cd. Arabir Sk. No: STANBUL... MEC D YEKÖY... AYAZ TEKN K... Dereboyu Cd. Kezban Apt. No: 5/ STANBUL... OKMEYDANI... DO AN TEKN K SERV S... Piyale Pafla Mh. Günefl Aral Sk. No: STANBUL... BEYO LU... TU RA BOB NAJ ELEK. EL ALETLER... Keçeci Piri Mh. Y ld r m Sk. No: 12/A Dörtyol - Hasköy STANBUL... SEFAKÖY... YILDIZ ELEKTR K SO UTMA... Halkal Cd. Anadolu Pasaj No: Florya STANBUL... S L VR... PEKER SO UTMA... Alibey Mh. Hastane Cd. No: 7/A STANBUL... S L VR... BETA SO UTMA... Alibey Mh. Abdulgani Mescit Sk. No: 7/ STANBUL... fi fil... ÖZDEN ELEKTR K... Saks Sk. No: 22 Pangalt STANBUL... YEN BOSNA... SEV-CAN TEKN K ALTUN ELEKTR K... Y ld r m Beyaz t Cd. Zafer Mh. Türkbeyi Sk. No: ZM R... NARLIDERE... MESSA TEKN K... Mithatpafla Cd. Sessiz Sk. No: 2/D fiehitlik

13 ZM R... BALÇOVA... M&T ELK. ELKTR. TEK. SRV.... Fahrettin Altay Mh. 65/18 Sk. No: 9/A ZM R... BORNOVA... CEM TEKN K Sk. No: ZM R... ÇAMD B... MET N TERZ BEYAZ EfiYA TAM R BAKIM... Rafet Pafla Mh Sk. No: 6/A ZM R... GÖZTEPE... TUNCA ELEKTR K... Mithatpafla Cd. 76. Sk. No: 10/A ZM R... KARfiIYAKA... HAKAN ELEKTR K Sk. No: 39/B ZM R... KEMERALTI... ÇET N YETK L SERV S Sk. No: 26/ ZM R... ÖDEM fi... B LKOM B LG SAYAR... Ak nc lar Mh. Manolya Sk. No: 5/C ZM T... MERKEZ... DORUK TEKN K SERV S... Karabafl Mh. Cengiz Topel Cd. Müneccim Arif Sk. No: ZM T... GÖLCÜK... S NAN T CARET May s Cd. No: K. MARAfi AKSUNGUR ELEKTR K... Uzunoluk Cd. 20 Sk. No: 20/A KIRfiEH R GARANT SO UTMA... Yenice Mh. Atatürk Cd. Tu ra Apt Alt 22/B KIRfiEH R GÜVEN SO UTMA... Medrese Mh. Mithat Seylan Cd. Alpaslan Apt. Alt No: KONYA ÜÇEL TEKN K... stanbul Cd. Güray flhan No: 12/C KONYA KAZANCILAR T CARET... stanbul Cd. Yusufa a Sk. No: 2 Karatay KONYA... KARATAY... TEKN K fi ISIT. VE SO.... Karaman Cd. Mengene Mh. No: 155/B KARABÜK O UZ ELEKTR K... Hürriyet Cd. No: KARABÜK... SAFRANBOLU... GÖKAY TEKN K... Atatürk Mh. Hasan Polatkan Cd. No: MERS N... ÇEL... AKSEL ELEKTR K... Mahmudiye Mh Sk. No: MAN SA... SAL HL... EM N ÇET N MUTFAK EfiYALARI TAM R... Atatürk Mh. Belediye Cd. No: MALATYA... MERKEZ... L DER T CARET... Akp nar Mh. Oral Sk. No: MARD N BRAH MO LU SO UTMA... fianl urfa Cd. Ece Pasaj No: 7/ MU LA SELMAN ELEKTR K... smet Çatak Cd. Hastane Karfl s No: N DE... MERKEZ... TEKS N ISITMA VE SO UTMA... Afla kayabafl Mh. Süleyman Fetih Cd. Öksüzo lu Apt. Alt No: N DE TEK NER ELEKTR K... Hal c l Okul Yan Sa l k Müdürlü ü Arkas No: 6/B ORDU... FATSA... SAYTEK ISITMA - SO UTMA... Sakarya Mh. Yeni Kumru Cd. No R ZE... MERKEZ... R ZE TEKN K SERV S... Müfltü Mh. Ali Metin Kazanc Denizcilik Meslek Lisesi Karfl s SAMSUN... BAFRA... B RL K SERV S... Tabakhane Mh. Demirefendi Cd. No: SAMSUN CESUR TEKN K... Adalet Mh. Mevlana Cd. No: SAMSUN... MERKEZ... ÖZGÜL SO UTMA... Liman Mh. 100 Y l Bulvar, No: 20/A S VAS... MERKEZ... EKOL ELEKTRON K... Hikmet Ifl k Cd. Nalbantlarbafl Kavfla No: 1/D S VAS fiahlan ELEKTR K... Yeni Çarfl Konak Pasaj No: fianliurfa ZAL SO UTMA... Yusufpafla. Mh. 321 Sk. No: 3/D TEK RDA BERBERO LU ELEKTR K... Muratl Cd. No: TOKAT... MERKEZ... KARAKAfi ELEKTRON K... Tevfikpafla Cd. Süreyya Hoca Cd. No: 43/D TRABZON... OF... fiükran YE GIDA MAD. SAN. VE T C.... Erdo du Mh. fiükraniye Camii Karfl s No: TRABZON... OF... fiükran YE GIDA MAD. SAN. VE T C.... Sulakl Mh. Cumhuriyet Cd. No: VAN CAN BOB NAJ... Ordu Cd. Japon Pasaj No: YALOVA... ALTINOVA... DO AN TEKN K SO UTMA... Cumhuriyet Mh. Merkez Dura Karfl s No: 29/A YALOVA... MERKEZ... ARDA TEKN K... Rüstempafla Mh. Yaseri As m Sk. No: 6/A YALOVA... MERKEZ... MURATCAN EL. EV ALETLER... stanbul Cd. Anibal Sk. No: 4/G ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

14 GARANT BELGES Bu garanti belgesinin kullan lmas na, 4077 say l kanun ile bu kanuna dayan larak düzenlenen TRKGM-95/ say l tebli uyar nca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü taraf ndan izin verilmifltir. GARANT fiartlari 1 - Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren bafllar ve (2) iki y ld r. 2 - Mal n bütün parçalar dahil (kullan m hatalar ndan kaynaklanan k r lmalar hariç) olmak üzere, tamam firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3 - Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 (otuz) gündür. Bu süre mal n servis istasyonuna, servis istasyonu olmamas durumunda s ras yla ürün sat c bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç veya ihracatç s ndan birisine teslim edildi i tarihten itibaren bafllar. 4 - Mal n garanti süresi içerisinde gerek malzeme gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde de ifltirilen parça bedeli, hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yap lacakt r. 5- Mal n; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kayd ile bir y l içerisinde ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla ortaya ç kmas sonucu maldan yararlanamaman n süreklilik kazanmas ; tamir için gerekli azami sürenin afl lmas, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s ras yla ürün sat c bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç veya mümkün bulunmad - n n belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap lacakt r. 6 - Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7 - Garanti belgesiyle ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. GARANT DIfiI KONULAR Cihaz n müflteriye teslimi sonras ndaki nakliye esnas nda oluflan çizilme, ezilme ve plastik parçalar n k r lmas vb. hasarlar. Kullanma k lavuzunda yer alan bilgilere ayk r kullan lmas sonucu meydana gelen ar za ve hasarlar. Ürünün ar zalanmas halinde yetkisiz kiflilerin tamir, bak m müdahaleleri, o ar zay garanti kapsam d fl nda b rak r. Hatal elektrik tesisat nda ve uygun olmayan voltajda kullan lmas ndan dolay meydana gelen ar zalar. Sat c firma kaflesi, imzas, teslim tarihi ve yeri içermeyen garanti belgelerinde garanti bafllang c için fatura tarihi yoksa ürün üretim tarihi garanti bafllang c kabul edilir. Üzerinde tahrifat yap lm fl veya herhangi bir sebeple maksada uygun olmayan hale getirilmifl garanti belgeleri geçerli de ildir

15 BELGE NO : BELGE ONAY TAR H : MALATÇI F RMA ÜNVAN : GÜR-SU LTD. fit. ADRES : K TELL ORG. SAN. BÖLG. ESK TURGUT ÖZAL CAD. NO: 2 B BLOK 306 K TELL - BAfiAKfiEH R / STANBUL TEL : (pbx) FAKS : WEB : ÜRÜNÜN MARKASI... : ERA C NS... : ELEKTR KL IZGARA MODEL... : SM1 SM10 SM13 SM15 SM16 GARANT SÜRES... : 2 ( K ) YIL AZAM TAM R SÜRES... : 30 fi GÜNÜ MÜfiTER ADI VE SOYADI... : ADRES... : TEL/FAKS... : FATURA TAR H VE NO... : TESL M TAR H VE YER.. : SATICI F RMA ÜNVAN... : ADRES... : TEL/FAKS... : KAfiE VE MZASI... : ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

16 ERA RAP DO TOST SM19 TOST MAK NES SM22 ERA RAP DO TOST Paslanmaz ERA PRESS TOST SM20 SM21 ERA PRESS TOST Paslanmaz

Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL

Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL Ç NDEK LER 1. ERA Barbekü Grill in Genel Görünümü... 3 2. Bafllarken... 4 3. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 4. Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan... 4 5.

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yerli Üretim. P fi RME OCA I

Yerli Üretim. P fi RME OCA I Yerli Üretim P fi RME OCA I Ç NDEK LER 1. PLEYTO Piflirme Oca n n Genel Görünümü ve Tan m... 3 2. Güvenli Kullan m Ayr nt lar ve Bak m Talimatlar... 4 3. Bafllarken... 5 4. Ticari Kullan mlara Uygun De

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

TOST MAK NES. Mutfa m n. Yerli Üretim

TOST MAK NES. Mutfa m n. Yerli Üretim TOST MAK NES Mutfa m n Presstiji!.. Yerli Üretim PRESS N Z N ÖZELL KLER 2-3 6 dilim tost ekme ini aynı anda alabilen genifl plaka yüzeyi Dikey park konumu sayesinde az yer kaplama özelli i Yiyecek kalınlı

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi

FAYDALI MODEL TESCiLi Yerli Üretim ELEKTR KL P fi R C FAYDALI MODEL TESCiLi Ç NDEK LER 1. JETT Pifliricinizin Özellikleri... 2 2. JETT in Genel Görünümü... 3 3. Bafllarken... 4 4. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 5.

Detaylı

Yerli Üretim TOST MAK NES

Yerli Üretim TOST MAK NES Yerli Üretim TOST MAK NES RAP DO NUN ÖZELL KLER Ç kar labilir ve y kanabilir, yap flmaz kaplamal s t c plakalar. 2-3 6 dilim tost ekme ini aynı anda alabilen genifl plaka yüzeyi Gösterge fl, 3 kademeli

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMA KILAVUZU 45 W 1 BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1 2 3 1. Yumuşak Dokulu Ana gövde 2. Titanyum Seramik Kaplı düzleştirici plakalar 3. Açma/Kapama

Detaylı

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH FİERCE AR 173 KIYMA M A K İ N E S İ AR 173 MEAT G R I N D E R AR 173 HACKFLEISCH M A S C H I N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 16 17 FİERCE AR 173 KIYMA MAKİNESİ 1- Ana gövede

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Yerli Üretim TOST MAK NES

Yerli Üretim TOST MAK NES Yerli Üretim TOST MAK NES Ç NDEK LER 1. RAP DO & GRAN TO Tost Makinesi nin Genel Görünümü... 3 2. Güvenli Kullan m Ayr nt lar ve Bak m Talimatlar!... 4 3. Bafllarken... 5 4. Ticari Kullanımlara Uygun De

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA

Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA Ç NDEK LER 1. BALIKÇINIZIN Özellikleri... 2 2. BALIKÇI n n Genel Görünümü... 3 3. Bafllarken... 4 4. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 5. Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan...

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAġ IZGARAYI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ALI 460 ALI 860 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- LavtaĢ Izgaranın Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNELERİ. Kullanma Kılavuzu LÜTFEN..! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ.

ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNELERİ. Kullanma Kılavuzu LÜTFEN..! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ. ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNELERİ Kullanma Kılavuzu LÜTFEN..! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ. ÜRETİM ADRESİ İkitelli O.S.B. Atatürk Cad. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-3 Blok No: 2 İkitelli Başakşehir/İSTANBUL

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5 Ekmek K zartma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 09 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun!

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA AEEE Yönetmeliğine uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU GES END. ELEKTRONĐK Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center 7/ M Blok No:301/303 Đkitelli / ĐSTANBUL Tel +9 0 212 671 5912 / 28 / 42 Fax +9

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

FALKE HAVLU RADYATÖR

FALKE HAVLU RADYATÖR ISITMA & SO UTMA FALKE HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ

TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ LDÖ KÜ M I S I T I C I P L A K A TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU A R ÇİFT TARAFLI KULL ANIL ABİLEN 1800 W TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ 9 1 10 1- Isıya dayanıklı

Detaylı

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu K 2366 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ

MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU TOST + WAFFLE 750 W MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ 11 1- Ergonomik tutma sapı 2- Termostat (hazır) ışığı (yeşil) 3- Enerji (güç/ısıtma)

Detaylı

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. SN5FRT 08 Fritöz. www.sunny.com.tr

Kullanım Kılavuzu. SN5FRT 08 Fritöz. www.sunny.com.tr Kullanım Kılavuzu SN5FRT 08 Fritöz www.sunny.com.tr PARÇALARIN TANIMI 1 2 5 3 6 4 1. zleme Penceresi - K zart lan yiyece i görmenize olanak sa lar. 2. Ayr labilir K zartma Kab 3. Gösterge Ifl - Fritözün

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 Cihaz n z n parçalar a. Konsentratör b. Mavi gösterge ledi (SOĞUK ÜFLEME) c. Yeşil gösterge ledi (İYON FONKSİYONU) d. Çıkarılabilir Hava Giriş Izgarası e. Çıkartma düğmesi f. Kilit fonksiyonlu Soğuk

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2118 BKK 2118 B

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2118 BKK 2118 B Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2118 BKK 2118 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICISI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI: Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu

Detaylı

BKK 2205. Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu

BKK 2205. Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2205 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r.

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r. Say n Sigortal m z, Anadolu Konut Mini Onar m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu u süre boyunca oluflabilecek, afla da tan mlar ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar n, yerinde know-how

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı