Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA"

Transkript

1 Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA

2 Ç NDEK LER 1. Izgaran z n Genel Görünümü Bafllarken Ticari Kullan mlara Uygun De ildir! Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan Cihaz n Bu Durumlarda Kullanmay n z! E er Uzatma Kablosu Kullan yorsan z Elektrik Çarpmas ndan Korunmak çin; Kullan m Hatalar Era Izgara'n z Nas l Daha Güvenli Kullanabilir siniz? Izgaran z n Özellikleri Izgaran z Kullanmadan Önce Neler Piflirebilirim? Elektrikli Izgaran z Nas l Kullanacaks n z? Nas l Sökülür Bak m ve Temizli i Pratik Bilgiler Tafl ma ve Muhafaza Geri Dönüflümü Nas l Olmal d r? Olas Sorular n z çin; Yetkili Servisler Garanti fiartlar

3 ERA IZGARA NIN GENEL GÖRÜNÜMÜ Alt ve üst kapaklar 2. Sa - sol bakalit ayaklar 3. Sa - sol bakalit tutmal klar 4. Sa - sol sabitleme kaideleri 5. Elektrik açma - kapama dü mesi 6. Besleme kablosu ba lant kutusu 7. Ç kar labilir s t c (rezistans) 8. Is t c destek çubu u 9. Yükseklik ayarl piflirme teli 10. Sa - sol hava kanal 11. Sabit besleme kablosu 12. Is t c ve topraklama vidas 13. Alüminyum gövde ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

4 BAfiLARKEN Kullan m k lavuzunda her fleyi elimizden geldi ince aç k yazmaya çal flt k. Yar n öbür gün akl n za bir fley tak l rsa rahatl kla bulabilece- iniz bir yerde tutman z öneririz. Elektrikli Izgaran z kullanmadan önce sizin için haz rlad m z güvenlik uyar lar na dikkat ediniz ve lütfen en az bir kere okuyunuz ve resimlere bak n z. Bu k lavuz, cihaz n emniyetli çal flt r lmas, kullan m, temizli i ve bak m hakk nda önemli bilgiler içerir. Bu nedenle kullanma klavuzunu cihaz kullanacak kifli ve yetkili kiflilerin rahatl kla ulaflabilece i bir yerde muhafaza ediniz. Bu kullanma klavuzundaki talimatlara uyulmamas ndan dolay insanlara, hayvanlara, çevreye, eflyaya vb. herhangi bir fleye gelecek zarardan üretici firma mesul de ildir. Üretici firma, kullan c ya bildirmeden istedi i zaman bu klavuz ve cihaz üzerinde de ifliklik yapabilir. T CAR KULLANIMLAR Ç N UYGUN DE LD R! Ald n z cihaz, ev tipi kullan m için üretilmifl olup, sadece evde belirtilen amaçlar için kullan labilir. Ticari yada toplu kullan ma (sürekli ve hiç durmayacak flekilde) uygun de ildir. Profesyonel yada ifl amaçl kullan mlar için bu modeli tercih etmeniz sonucunda istedi iniz performans alamazs n z. Ayr ca ev d fl kullan mlar garanti d fl nda ifllem görecektir. Tüketicinin buna ayk r kullan m nda TKHK hükümlerinde belirtilmifl, ücretsiz onar m ve garanti süresi içerisinde ar zalardan üretici ve sat c n n mesuliyetinin kalkt n önemle belirtiriz. C HAZINIZI KULLANMAYA BAfiLAMADAN Elektrikli zgaran z çok amaçl yiyecekleri piflirme, zgara, ekmek k zartmak için de iflik amaçlarda kullanabilirsiniz. Cihaz n z ilk kullan mda hafif bir koku ve duman ç karabilir bu durum normaldir. Çünkü s nma sonucu iç bileflenler ilk defa s ya maruz kalacakt r, k sa bir süre sonra koku ve duman geçecektir. Cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce temizleme ve bak m bölümünü okuyarak ç kabilen ve y kanabilen parçalar (kapaklar, piflirme teli, vb.) l k su ile y kayarak temizleyiniz. Cihaz n z n gövdesini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. C HAZINIZI BU DURUMLARDA KULLANMAYINIZ! Kablo hasarl ise Is t c rezistansta herhangi bir hasar (çatlak, delik vb.) tespit edildi i durumda veya rezistans n s nmad durumlarda cihaz yetkili servise götürülmeden kullan lmamal d r. Cihaz yere düfltüyse ve üzerinde gözle görünür hasarlar varsa, her türlü tehlikeyi önlemek için size en yak n yetkili servise götürmelidir. Elektrikli ürünlerde ar zal bir ürünü kullanmaya devam etmek güvenlik aç s ndan ciddi tehlikeler yaratabilir. Izgaran z n hasar gördü ünü fark ederseniz yada performans nda bir düflüfl hissedersiniz lütfen bizi aray n z. E ER UZATMA KABLOSU KULLANIYORSANIZ Bu kablonun iyi durumda olmas toprak prizi ile donat lm fl ve kablo çap n n en az besleme kablosunun 1.5 mm 2 çap nda olmas gerekmektedir. Cihaz n kablosunu s ve ya dan koruyunuz. Cihaz n z n kablo ve fifline zarar verebilecek hareketlerden kaç n n z. Prizden çekmek için fiflini tutunuz. Asla kablosundan çekmeyiniz. ELEKTR K ÇARPMASINDAN KORUNMAK Ç N Elektrik çarpmas ndan korunmak için ürünü slak elle ellemeyiniz. Metal temizlik malzemesi kullanmay n z, metal parçalar cihaz n içerisinde kalarak elektrik çarpma tehlikesi oluflturabilir.

5 Elektrik çarpmas ndan korunmak için cihaz n fifl ve kablosuna ve elektrik mekanizmas n n oldu u bölüme asla su de dirmeyiniz. Tozlanm fl fifl tehlikelidir, elektrik çarpmas na yol açabilir. Elektrik kesilmesi halinde, elektri in aniden gelmesi durumunda elektrik çarpmas veya yang ndan korunmak için fifli ç karmadan önce elektrik açma - kapama dü mesi kapat lmal d r. Elektrik çarpmas ndan kaç nmak için ürünü nemli veya slak yerlerde muhafaza etmeyiniz KULLANIM HATALARI Kapaklar aç k iken kullanmay n z. Cihaz dikey biçimde kullanmay n z. Cihaz s kayna olarak kullanmay n z. Izgaran z çal fl r durumda veya henüz s cakken herhangi bir baflka cismi üstüne yerlefltirmeyiniz. Aksi taktirde yang na neden olabilir. Cihaz n içine hiçbir zaman ka t ve karton koymay n z. Cihaz n zda g dalar piflirme ve s tma amac yla kesinlikle plastik kap kullanmay n z. Cihaz n zda asla mangal kömürü veya benzeri yanabilir yak tlar kullanmay n z. Cihaz n za piflirilecek g dalar yerlefltirmeden boflta çal flt rmay n z. Cihaz n z zarar görebilir. IZGARANIZI NASIL DAHA GÜVENL KULLANAB L RS N Z? Cihaz n zda afl r s dan tutuflabilecek türdeki yiyecekleri piflirmeyiniz. Piflirme s ras nda kablonun masa ya da tezgah n z n kenar ndan sarkmamas na ve cihaz n metal aksam na dokunmamas na dikkat ediniz. Lütfen elektrikli zgaran z n elektrik komuta kutusunun, gövdesinin, fiflinin yada elektrik kablosunun suyla temas etmemesine dikkat edin. Bu parçalar hiçbir flekilde su ve benzeri bir s v ya bat rmay n. Cihaz n z n elektrik kablosuna her zaman dikkat etmenizi öneririz. Lütfen elektrik kablosunun ocak gibi s cak yüzeylere do rudan temas etmemesine dikkat ediniz. Çocuklar elektrikli cihazlar n neden olabilece i tehlikelerden habersizlerdir. Çocu unuzun cihazla oynamas na kesinlikle izin vermeyiniz ve cihaz n yak nlar ndayken daima kontrol alt nda bulundurunuz. Dolay s yla cihaz n çocuklar - deneyim ve bilgi eksikli i olan kifliler, fiziksel veya zihinsel engelliler taraf ndan kullan lmamas na dikkat ediniz. Cihaz hiçbir zaman kontrolünüzde olmadan çal flt rmay n z. Cihaz kullan mdayken yaln z b rak lmamal d r. Cihaz yere düflürmemeye dikkat ediniz. Kullan m esnas nda cihaz düflürürseniz ilk olarak fiflini prizden çekiniz. Düflme esnas nda cihaz n parçalar k r labilir ve cihaz zarar görebilir. Yanma tehlikesine karfl cihaz kullan m s ras nda metal yüzeyler çok s cak olaca ndan elle dokunmay n z.cihaz n z çal fl rken elle dokunabilen yüzeylerinde de s s n n yükselebilece ini göz önünde bulundurunuz. Bu yüzden makineniz çal fl rken sadece tutma parçalar ve dü melere dokunman z, gerekirse eldiven takman z tavsiye ederiz. Kapak aç kken ve çal fl r durumdayken ASLA ürünü tafl may n z. Cihaz n z n bir parças alev ald taktirde hiçbir zaman su ile söndürmeye çal flmay n z. Alevleri yafl bir bez ile bo maya çal fl n z. Cihaz n zda sadece orjinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz. Cihaz güç kablosunun de ifltirilmesi dahil olmak üzere yaln zca teknik servisler taraf ndan yap lmal d r. Cihaz n z n tamir edilmesi gerekiyor ise en yak n Era yetkili servisi ile temasa geçiniz. Elektrikli zgaran zda bizim onaylamad m z parçalar kullanmay n. Aksi taktirde yang na neden olabilir. Elektrikli zgaran zla ifliniz bitti inde yada temizlikten önce ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

6 fiflini prizden çekmeyi unutmay n. Cihaz n fiflini prizden çekmek için fiflten tutarak çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz. ÖNEML UYARI: Elektrik açma - kapama dü mesini tamamen kapatmadan ve s t c çal fl r durumdayken kesinlikle alt veya üst kapaklar ç karmaya çal flmay n z. IZGARANIZIN ÖZELL KLER Yap flmaz yüzey kaplamas (SM13 - SM10) 6-7 Çift s k flt rmal piflirme teli (SM16 - SM10) Kolay montaj fiifl kebap yapabilme (SM15) Yükseklik ayarl piflirme teli Genifl piflirme alan IZGARANIZI KULLANMADAN ÖNCE Cihaz fiflini prize takmadan önce cihaz içerisinde bir maddenin olmamas na dikkat ediniz. Cihaz fiflini prize takmadan önce cihaz n açma-kapama dü mesinin kapal olmas na dikkat ediniz. Cihaz fiflini prize takmadan önce cihaz n alt kapa içerisinde 1 çay barda su koyunuz. Cihaz kullanmadan önce, cihaz n ana gövdesi, güç kablosu ve di- er aksesuarlar n kontrol ediniz, hasar görmedi inizden emin olunuz. Cihaz n z daima toprakl prize tak n z. Cihaz n z prize takmadan önce elektrik kablosunu tamamen çözünüz. Elektrikli zgaran z n fiflini prize takmadan önce evinizdeki elektrik voltaj n n güç etiketindeki de erle uyumlu oldu undan emin olun, elektrik tesisat n n uygunlu u tüketicinin sorumlulu- undad r. Do abilecek ar zalardan firmam z sorumlu tutulamaz. Ayn zamanda ar za garanti d fl ifllem görür. Cihaz elektrik prizine yak n su kayna na uzak bir yere yerlefltirilmelidir. Yang ndan kaç nmak için ürünü duvardan 30 cm uzak kullan n z. Cihaz, etraf na yayaca s dan dolay dolap ve raflara veya di er eflyalara en az 30 cm uzakl kta olmal d r. Cihaz n z düz sabit ve s cakl a dayan kl bir yere yerlefltiriniz. Cihaz s nm fl yüzeylerin veya aç k ateflin yan na yerlefltirmeyiniz. Cihaz hiçbir zaman duvara sabitlenmifl bir mobilyan n veya etajerin alt na veya perde bez örtü gibi kolayca tutuflabilecek nesnelerin yak n na yerlefltirmeyiniz. Patlama veya yang n oluflumunu engellemek için ürünü, uçucu ya lar, çözücüler, flampuan ve tekstil gibi yan c malzemelerin yan nda çal flt rmay n z. Her kullan mdan sonra cihaz fifli mutlaka prizden çekilmeli.

7 IZGARA LE NELER P fi REB L R M? Afla da tavsiye edilen süreler bilginize sunulmufltur. Sonuçtan memnun kalana dek piflirme sürelerini de ifltirebilirsiniz. Izgaran zda piflirebilece iniz yiyecekler ve haz rlanma süreleri; Y YECEK ÖNER LEN SÜRE K rm z Et, fiifl Kebap, Tavuk dk. Patl can Közleme dk. Kestane (Çizilmifl), M s r (Taze) dk. Bal k, Köfte, Biber, Domates dk. Patates / Havuç (Dilimlenmifl) dk. Sucuk, Sosis vb dk. Mantar, Kabak (Dilimlenmifl) dk. Ekmek K zartma dk. NOT: Yukar da belirtilen piflirme süreleri yiyece in her iki taraf için önerilen piflirme süresi olup bu süreler d fl nda g dan n haz rlan fl, durumu ve kendi damak zevkinize göre uygun piflirme süreleri de belirleyebilirsiniz. IZGARANIZI NASIL KULLANACAKSINIZ? Izgaran zda çok çeflitli yiyecekleri sa l kla ve güvenle piflirebilirsiniz. Bal k, tavuk, et, köfte sebze ve di er kebaplar için idealdir. Cihaz n z n fiflini prize tak n z ve açma - kapama dü mesini aç n z. Cihaz n fiflini prize takmadan önce, cihaz içerisinde herhangi bir maddenin bulunmamas na dikkat ediniz. Cihaz kullan m s ras nda yanmaya karfl gövde s t c ya elle temas edilmemeli. Piflirece iniz yiyecekleri yerlefltirmek için cihaz - n z n üst kapa n s ya dayan kl tutma saplar n n her iki taraf ndan tutarak aç n z. Cihaz n kullan m s ras nda besleme kablosu tamamen aç lm fl olmal. Cihaz n besleme kablosu cihaz n alt ndan geçirilmeli ve s cak yüzeylere temas önlenmeli. Piflirme telini alt kapa n içine yerlefltiriniz. Yiyecekleri zgara telinden taflmayacak, afla sarkmayacak ve üst kapak kapand nda s t c ya temas etmeyecek flekilde piflirme telinin üzerine uygun flekilde yerlefltirdikten sonra üst kapa kapat n z.. NOT: Krom nikel kaplamal tel olmas na karfl n yiyeceklerin yap flmamas için az bir miktar ya sürünüz bu yiyeceklerin tele yap flmamas n sa layacakt r. Cihaz n yiyecek tafl y c zgara telinin üzerinde yiyecek varken çal fl r durumdayken veya cihaz n gövde ve s t c tamamen so umadan cihaz tafl nmamal. Cihaz n afl r s dan tutuflabilecek türdeki yiyecekleri piflirmeyin. Yiyeceklerinizi piflirmek için yaln zca üstte bulunan s t c kullan l r. (Alt k sm piflirmek için yiyecekler pifltikten sonra çevirme yapman z ve piflmeyen yüzeyi de tekrar piflirmeniz gerekir) Kapa aç n z ve piflmifl olan yiyecekleri bir mafla yard m ile dikkatli bir flekilde ç kart n z. D KKAT: Is tma eleman hala çok s cak oldu u için dokunmay n z. Piflirme esnas nda, kapak ve taban çok s cak olur. Kulplar kullan n z. Piflirme ifllemi bitince cihaz n açma - kapama anahtar n kapat n z, sonra fiflini prizden çekiniz. Temizlemeden ve kald rmadan önce so umas n bekleyiniz. Piflirme süresi piflirece iniz malzemenin cinsine ba l olarak de iflecektir. ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

8 UYARI: Yiyecekleri ç kart rken üst gövde aç ld nda veya piflirme esnas nda buhar ç kabilir, dikkat ediniz. Bu sebeple kapa açarken mutlaka f r n eldiveni kullan n z. ç - kacak buhar nedeniyle yanma tehlikesine karfl dikkat ediniz. Çocuklar n s cak cihaz açmalar na izin vermeyiniz. Yap flmaz Yüzey Kaplamas ; (SM13 - SM10 modeller için) Cihaz n z n alt ve üst iç yüzey k s mlar yap flmaz bir tabakayla kapl d r. Yiyecek k r nt lar eriyip alt hazneye ve üst hazneye yap flabilir. Yap flanlar çözmek için metal olmayan bir mutfak aleti kullan n z. (tahta bir spatula gibi) Yap flmaz yüzeye zarar vermemek için keskin mutfak aletleri kullanmay n z. Piflirme yapt ktan sonra s cak suda süngerin yumuflak taraf ile y kama yaparsan z yap flmaz yüzey kaplamas uzun ömürlü olacakt r. 8-9 HATIRLATMA: Ürünün teslimi sonras oluflabilecek yap flmaz kaplama çizikler garanti kapsam d fl nda ifllem görür. NASIL SÖKÜLÜR? Cihaz n z n açma - kapama anahtar n n kapal oldu undan emin olunuz. / Fifli prizden çekiniz. Kapaklar birbirinden ay rmak için: Cihaz n z so ukken ve üst kapak aç k durumda, kapak dik konumda iken üst kapa yan tutmal klardan tutunuz ve alt kapa a yerlefltirilmifl olan sabitleme kanal ndan sabitleme diflini çekerek ç kar n z. Üst kapaktan s t c y ç kartmak için: Cihaz n z so ukken ve üst kapak aç k durumda, kapak dik konumda iken iç k s mda (üst kapa n iç k sm nda) sa da ve solda tutamak vidalar n göreceksiniz. Bu vidalar bir tornavida yard m ile çevirerek aç n z. Ayr ca, rezistans kanal n n ortas nda bulunan viday da sökünüz. (Lütfen kaybetmeyece iniz bir yere koyunuz) Elektrik kutusunu sa dan sola do ru iyice çekiniz, rezistans borusu kanal n tam ortas na gelecektir, ayn flekilde üstte rezistansa ba l olan gergi telinin de ayn flekilde sa dan sola do ru çekildi ini farkedeceksiniz. Sa daki delikten telin ucunu sola do ru çekiniz, ayn zamanda elektrik kutusunu da daha önceki kanaldan yukar do ru ç kar n z (Ç karma ifllemi s ras nda soldaki delikten de gergi telinin di er ucunu ç kar n z.) Alt kapa ç kartmak için; Cihaz n üst ve alt kapaklar kolayca ayr lacak flekilde dizayn edilerek temizleme kolayl sa lanm flt r. UYARI: Izgaran z n elektrik mekanizmas n kendiniz sökmeyiniz. IZGARA NIN BAKIM VE TEM ZL AMAN D KKAT!: Is t c çal fl r durumdayken kesinlikle alt veya üst kapaklar ç karmaya çal flmay n z. lk olarak fiflini prizden ç kararak elektrik ba lant s n kesiniz. Elektrikli zgaran z n fiflini prizden çektikten sonra so uyamaya b rak n z, cihaz n z n gövde ve rezistans n so umas n bekleyiniz. Elektrikli zgaran z iyice so umadan kesinlikle temizlemeye çal flmay n z. B R TAVS YE: yi ve temiz bir ortamda çal flmas n sa lamak ve yap flmayan malzeme ile kapl kapaklar n iç yüzeylerini korumak için cihaz n z her kullan mdan sonra temizleyiniz.

9 LÜTFEN D KKAT!: Elektrikli zgaran z n gövdesini, fiflini yada elektrik kablosunu temizlik veya herhangi bir amaçla KES NL KLE suya yada herhangi bir s v ya bat rmay n z. Cihaz n z so uduktan sonra ve alt tepside biriken ya ak tt ktan sonra bulafl k deterjan ve bir sünger yard m yla temizleyebilir veya alt ve üst kapa ( s t c bölüm ç kar ld ktan sonra) bulafl k makinesinde de y kayabilirsiniz. (Teflon kaplamal olmayan modellerde (SM1, SM15, SM16) alüminyum kapaklar biraz kararma yapabilir, bu normaldir) E er akan suyun alt nda temizlediyseniz daima kuru bir bezle tamamen kurulamal s n z. HATIRLATMA: Yap flmaz kaplama yüzey bulafl k makinas deterjanlar ndan olumsuz yönde etkilenebilir. Kapaklar su ile y kamak istedi inizde; üst kapaktaki s t c rezistans sabitleme vidalar n söküp s t c y çekerek ç kar n z. Kapaklar birbirinden ayr mak için; cihaz so ukken yan tutmal klardan tutunuz ve sabitleme kanal ndan sabitleme diflini ç kart n z. Kapaklar ve piflirme telini temizlemek için kimyasal ve çizici temizlik malzemeleri kullanmay n z. Kapak iç ve d fl yüzeyleri kolayca çizilerek hasar görebilir. Temizleme ve kurulama iflleminden sonra kapaklar ayn flekilde dikkat ederek birlefltiriniz. Piflirme Teli nin Kullan m ve Temizli i; Piflirme telini bir miktar ya laman z yiyeceklerin bu tel yüzeyine yap flmamas n sa layacakt r. Piflirme telini sabunlu s cak suda y kayabilirsiniz. Krom nikel malzeme ile kapl olan tele zarar vermemek için metal f rça veya tel gibi afl nd r c temizleyiciler kullanmay n z. Piflirme telini suyun içinde b rakmay n z Piflirme telini y kad ktan sonra nemli ve slak b rakmay n z mutlaka kurulay n z. Elektrikli zgaran z ifliniz bitti inde kald rmadan önce tüm parçalar n temiz oldu undan emin olunuz. Izgaran z kendi kutusunda veya temiz kuru bir yerde muhafaza ediniz. B R TAVS YE: Izgaran z n kablosunu ise ürünün etraf na çok s k sarmay p gevflek bir flekilde sarman z tavsiye ederiz. Cihaz gövdesinin d fl yüzeyini sünger veya slak bir bez yard - m yla silebilirsiniz. Is t c rezistans da kuru ve yumuflak bir bezle siliniz, kesinlikle suya veya s v deterjana dald rmay n z. PRAT K B LG LER Gereken piflirme zaman kiflinin iste ine ve piflirilecek yiyece- in boyut - kal nl na göre de iflir. K rm z etler için daha yüksek s - cakl k ve daha çok zaman gereklidir. Beyaz et ve bal k daha düflük s - cakl kta ve uzun sürede piflirilmelidir. Yumuflak et dilimleri zgara için daha idealdir. Sert et dilimlerinin piflirilmemesi tavsiye edilir. En iyi sonuç ince dilimlerden ve tek tip kal nl kta olan yiyeceklerden elde edilir. BALIK P fi RD KTEN SONRA ÖNER R Z: Deniz mahsulleri piflirdikten sonra kokular n cihaz taraf ndan emilmesini önlemek için bir miktar limon suyu kullan n z. TAfiIMA VE MUHAFAZA Cihaz n naklini kendi orijinal kutusu ve koruyucu seperatörleri ile veya cihaz n etraf n koruyacak yumuflak bir bezle sararak ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

10 yapmak gerekir. Yanl fl ambalajlama s ras nda bakalit parçalar k r - labilir elektrik aksam zarar görebilir. Cihaz n z n metal parçalar s naca için s ya dayan kl tutma bölümleri d fl ndaki yerlere temas etmekten kaç n n z ve cihaz n z yerine kald rmadan önce so umas n bekleyiniz. Cihaz kullan m d fl kald kötü hava flartlar na maruz kalmayacak flekilde orijinal ambalaj içinde veya üstü kapal olarak muhafaza edilmeli. NOT: Ürünün müflteriye tesliminden sonra yükleme boflaltma ve tafl ma s ras nda oluflan ar zalar ve hasarlar garanti kapsam na girmez. GER DÖNÜfiÜMÜ NASIL OLMALIDIR? ÜSTÜ Ç Z LM fi ÇÖP KOVASININ ANLAMI: Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüflümü olan parçalardan olufltu u için çöpe at lmamas gerekmektedir. Elektrikli zgaran z n kullan m ömrü sonunda di er evsel at klarla birlikte at lmamas gerekti ini unutmay n z. Normal çöplerle beraber at lmas halinde zararl at klar su ve g da kaynaklar n kirleterek sa l n z tehdit eder. Kontrol edilmeyen at k imhas n n çevreye veya insan sa l - na olas zararlar n önlemek için lütfen bu cihaz di er at k türlerinden ay r n z ve malzeme kaynaklar n n sürdürülebilir tekrar kullan - m n desteklemek için sorumlu bir flekilde geri dönüflüme kazand - r lmas n sa lay n z. Hiçbir elektrikli ev aletlerini normal çöplerle beraber atmay - n z, ayr olarak biriktirerek en yak n toplama birimine ulaflt r n z. Yerel yönetime baflvurarak toplama merkezleri hakk nda bilgi alabilirsiniz. Eski elektrikli aletleri yenileri ile de ifltirirken sat fl merkezi eski cihaz n z geri dönüfltürme merkezine ulaflt rmakla sorumludur OLASI SORULARINIZ Ç N Elektrikli zgaran z kullan rken hiçbir sorun yaflamaman z dileriz. Olas sorular n z afla daki tabloda k saca anlatmaya çal flt k... SORUN OLASI SEBEP ÇÖZÜM ÖNER S Cihaz n s t c rezistans s nm yor ve k zarm yor. Cihaz sigorta att r yor. Izgara çal flm yor. yi piflirmiyor. Sigorta atm flt r. Is t c rezistans ar zal d r. Cihazda k sa devre vard r. Cihaz n besleme hatt nda baflka bir cihaz (ütü, f r n) çal fl yordur. Fifli prize tak l olmayabilir. Elektrik kontrol mekanizmas üzerindeki açma - kapama dü mesine bas lmam fl olabilir. Cihaza gelen voltaj yeterli de ildir. Çok fazla yiyecek yerlefltirilmifl olabilir. Çok s k kapak aç l m olmufltur. Sigortalar kontrol ediniz. Yetkili servise götürünüz. Yetkili servise götürünüz. Cihazlar devre d fl b rak n z. Fifli prize tak n z. On / Off dü mesini aç n z. Evdeki voltaj n kontrolü yap lmal. Az yiyecek ile tekrar deneyiniz. Kapak aç l m n azalt n z.

11 YETK L SERV SLER MERKEZ TEKN K SERV S : kitelli Organize Sanayi Bölgesi, Eski Turgut Özal Caddesi No: 2 B Blok 306 kitelli - Baflakflehir / STANBUL L LÇE F RMA UNVAN ADRES TELEFON GSM ADANA... ADANA... DEM RTAfiLAR ELEKTR K... Karacao lan Cd. Koca Vezir fl Merkezi No: ADANA... SEYHAN... ÜZEL ELEKTR K... Yeflilyurt Mh. Mavi Bulvar Cd. 29/D Seçkin Apt. Alt ADAPAZARI... SAKARYA... B LG ÇLER ELEKTR K... Dörtyol Merkez San. 9. Sk. No: ADAPAZARI... SAKARYA... UZMAN EL TEKN K... Semerciler Mh. Saraçlar Sk. Nur fl Han ANKARA... ÇAYYOLU... EYÜPO LU T CARET... Ahmet Taner K fllal Mh Sk. No: 7/25 Turkuvaz fl Merkezi ANKARA... KIZILAY... ER TEKN K... zmir Cd. Moda Çarfl s Alt No: 7/ ANTALYA... MERKEZ... HEDEF TEKN K... K z lsaray Mh. 78. Sk. Gökçen Apt. No: AYDIN... MERKEZ... ÜM T EV C H. TAM. VE BAK. ATÖLYES... Hasanefendi Mh Sk. No: BALIKES R... BANDIRMA... GÜRKAN T CARET - GÜRKAN ERGÜVENÇ... Dere Mh. 8. Sk. No: 20/A BATMAN ZAMAN ELEKTR K Cd. Komando Yolu Üzeri Raman Apt. Alt No: 47/A BURSA... MERKEZ... GÜVEN TEKN K... Küplüp nar Mh. Ayber Cd. No: 71 Almira Otel Alt BURSA... MERKEZ... ME-KA TEKN K... Zafer Meydan Durak Cd. No: 5/H BURSA... NEGÖL... SERKAN TEKN K... Yenice Mh. Gazi Ahmet Türky lmaz Sk. No: BURSA... ORHANGAZ... EVSAN ELEKTR K... Camikebir Mh. Mustafa Kemal Pafla Cd. No: BURSA... YEN fieh R... SEDA ELEKTR K... H d rbal Mh. Alican Cd. No: BURSA... KARACABEY... BERRAK T CARET... S rabademler Mh. Sayit Kemal Köse Sk. No: BURSA... YEN fieh R... BULUfi T CARET... H d rbal Mh. Alican cad No: BURSA... YEN fieh R... F L Z ELEKTR K... Gündo an Mh. Beyazo lu No: BURSA... M. KEMALPAfiA... OKUR TEKN K... Hamzabey Mh. fiehit Zeki Gökalp Sk. No: BURSA... YILDIRIM... TAHA TEKN K... De irmenlik z k Mh. T. M. Ali Cd. Bat Sk. No: ÇANAKKALE AS ELEKT RK... smet Pafla Mh. Asafpafla Cd. No: ÇANAKKALE... B GA... DERYA ELEKTR K... stiklal Cd. No: DEN ZL ES N ELEKTR K... Bayramyeri Muso lu fl Han No: DÜZCE K LEC SERV S H ZMETLER... Cedidiye Mh. fiehit Muhtar Sk. No: 8/C D YARBAKIR... KAYAPINAR... BARIfi TEKN K SERV S... Musa Anter Cd. Kaçmaz Sit. B Blok No: 36/ ELAZI... MERKEZ... TUNCER TEKN K... Sanayi Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvar No: 82/A ERZ NCAN TEKN K fi ELEKTR K... K z lay fl Han No: ESK fieh R DORUK ELEKTR K... Dikilitafl Mh.. Karao lano lu Cd. No: 28/A GAZ ANTEP... fieh TKAM L... ÇÖZÜM TEKN K SERV S... Sar güllük Mh. K l ç Ali Cd. Ayd n Apt. Alt No: 8/B HATAY... SKENDERUN... KEKEÇ ELEKTR K... Muradiye Mh. P narbafl Cd. No: 11 tfaiye Karfl s ISPARTA TEM Z TAM RAT... Piri Mehmet Mh Sk. No: ISPARTA ÖZSOYLAR ELEKTRON K... Hastane Cd. Toko lu Sa l k Sitesi No: 53/ ISPARTA... MERKEZ... ORJ NAL SO UTMA... Piri Mehmet Mh Sk. No: 10/A ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

12 STANBUL ANADOLU YAKASI STANBUL... BOSTANCI... MET TEKN K... fienesevler Mh. Kocayol Cd. No: STANBUL... CADDEBOSTAN... KUTLU ELEKTR K... Plaj Yolu No: STANBUL... K. BAKKALKÖY... AKT F TEKN K SERV S... Kay flda Cd. No: 67 Ataflehir STANBUL... KADIKÖY... GÖKÇE ELEKTR K... Moda Cd. Leylak Sk. No: STANBUL... KADIKÖY... ELSU ELEKTR K... Bahariye Cd. Nailbey Sk. No: STANBUL... KADIKÖY... U UR TEKN K... Salih Bey Dumlup nar Mh. Mand ra Cd. Mehmetçik Sk. No: 28 Fikirtepe STANBUL... KADIKÖY... BASTEMLER TEKN K... Ulucan Cd. No: 70 Kay flda STANBUL... KARTAL... B LG N TEKN K... Esentepe Mh. nönü Cd. No: 12/A STANBUL... PEND K... U UR TEKN K... Çamçeflme Mh. Ayd nl Cd. No: 12/B Üst Kaynarca STANBUL... SULTANBEYL... M RAÇ SO UTMA... fianl urfa Cd. No: STANBUL... TUZLA... ÇAKIR ELEKTR K... fiifa Mh. Hürriyet Cd. Evren Sk. No: STANBUL... ÜMRAN YE... UZMAN SO UTMA... Kaz m Karabekir Mh. Ordu Cd. No: 27 Dudullu STANBUL... ÜMRAN YE... GÜLSER KL MA... Atatürk Mh. Sütçü Cd. Sütçü Ç kmaz No: 6/ STANBUL... ÜMRAN YE... AKSU KL MA... M. Kemal Mh Cd. No: 145 M. Kemal STANBUL... ÜSKÜDAR... YILMAZ ELEKTR K... Prof. Dr. Ahmet Beynun Akyavafl Cd. No: 55 Kat: 2 Çengelköy STANBUL AVRUPA YAKASI STANBUL... ARNAVUTKÖY... YILDIZ SO UTMA... Fatih Cd. Yap kredi Yan No: STANBUL... BA CILAR... ÇEL K TEKN K... Fatih Mh. Pazar Cd. No: STANBUL... BA CILAR... DO AN TEKN K... Y ld ztepe Mh. 37 Sk. No: 44/A STANBUL... BA CILAR... DEN Z TEKN K... Yavuz Selim Mh. 5 /11 Sk. No: 4 Girifl STANBUL... BAHÇEfiEH R... ÜÇGEN ELEKTR K... Kültür E lence Mrk. Garaj çi STANBUL... BEfi KTAfi... DO AN TEKN K SERV S... Piyadepafla Mh. F. Sultan Cd. Beyaz t Sk. No: STANBUL... BEYO LU... T MAR TEKN K... Vatan Cd. Tepe Sk. No: 6/A STANBUL... ESENLER... DURU TEKN K... Mimar Sinan Mh. 79. Sk. No: STANBUL... FAT H... AYDIN ELEKTR K... K rmast Mh. Fatih Cd. No: 29/C STANBUL... GÜNGÖREN... VAHDET ELEKTR K... Haznedar Mh. lkyuva Cd. No: 14/B Haznedar STANBUL... GÜNGÖREN... ÖZYILDIZ ELEKTR K... Sanayi Mh. Muratpafla Cd. No: STANBUL... GÜNGÖREN... SA LAM TEKN K SERV S... Ba c lar Cd. M. Fevzi Çakmak Mh. Hüseyin Konyal Sk. No: 8/B STANBUL... K TELL... AKCAN ELEKTR K... Atatürk Mh. Erguvan Sk. No: STANBUL... KÜÇÜKÇEKMECE... ARZU MAK NE... Yeni Mh. Mimar Sinan Cd. Arabir Sk. No: STANBUL... MEC D YEKÖY... AYAZ TEKN K... Dereboyu Cd. Kezban Apt. No: 5/ STANBUL... OKMEYDANI... DO AN TEKN K SERV S... Piyale Pafla Mh. Günefl Aral Sk. No: STANBUL... BEYO LU... TU RA BOB NAJ ELEK. EL ALETLER... Keçeci Piri Mh. Y ld r m Sk. No: 12/A Dörtyol - Hasköy STANBUL... SEFAKÖY... YILDIZ ELEKTR K SO UTMA... Halkal Cd. Anadolu Pasaj No: Florya STANBUL... S L VR... PEKER SO UTMA... Alibey Mh. Hastane Cd. No: 7/A STANBUL... S L VR... BETA SO UTMA... Alibey Mh. Abdulgani Mescit Sk. No: 7/ STANBUL... fi fil... ÖZDEN ELEKTR K... Saks Sk. No: 22 Pangalt STANBUL... YEN BOSNA... SEV-CAN TEKN K ALTUN ELEKTR K... Y ld r m Beyaz t Cd. Zafer Mh. Türkbeyi Sk. No: ZM R... NARLIDERE... MESSA TEKN K... Mithatpafla Cd. Sessiz Sk. No: 2/D fiehitlik

13 ZM R... BALÇOVA... M&T ELK. ELKTR. TEK. SRV.... Fahrettin Altay Mh. 65/18 Sk. No: 9/A ZM R... BORNOVA... CEM TEKN K Sk. No: ZM R... ÇAMD B... MET N TERZ BEYAZ EfiYA TAM R BAKIM... Rafet Pafla Mh Sk. No: 6/A ZM R... GÖZTEPE... TUNCA ELEKTR K... Mithatpafla Cd. 76. Sk. No: 10/A ZM R... KARfiIYAKA... HAKAN ELEKTR K Sk. No: 39/B ZM R... KEMERALTI... ÇET N YETK L SERV S Sk. No: 26/ ZM R... ÖDEM fi... B LKOM B LG SAYAR... Ak nc lar Mh. Manolya Sk. No: 5/C ZM T... MERKEZ... DORUK TEKN K SERV S... Karabafl Mh. Cengiz Topel Cd. Müneccim Arif Sk. No: ZM T... GÖLCÜK... S NAN T CARET May s Cd. No: K. MARAfi AKSUNGUR ELEKTR K... Uzunoluk Cd. 20 Sk. No: 20/A KIRfiEH R GARANT SO UTMA... Yenice Mh. Atatürk Cd. Tu ra Apt Alt 22/B KIRfiEH R GÜVEN SO UTMA... Medrese Mh. Mithat Seylan Cd. Alpaslan Apt. Alt No: KONYA ÜÇEL TEKN K... stanbul Cd. Güray flhan No: 12/C KONYA KAZANCILAR T CARET... stanbul Cd. Yusufa a Sk. No: 2 Karatay KONYA... KARATAY... TEKN K fi ISIT. VE SO.... Karaman Cd. Mengene Mh. No: 155/B KARABÜK O UZ ELEKTR K... Hürriyet Cd. No: KARABÜK... SAFRANBOLU... GÖKAY TEKN K... Atatürk Mh. Hasan Polatkan Cd. No: MERS N... ÇEL... AKSEL ELEKTR K... Mahmudiye Mh Sk. No: MAN SA... SAL HL... EM N ÇET N MUTFAK EfiYALARI TAM R... Atatürk Mh. Belediye Cd. No: MALATYA... MERKEZ... L DER T CARET... Akp nar Mh. Oral Sk. No: MARD N BRAH MO LU SO UTMA... fianl urfa Cd. Ece Pasaj No: 7/ MU LA SELMAN ELEKTR K... smet Çatak Cd. Hastane Karfl s No: N DE... MERKEZ... TEKS N ISITMA VE SO UTMA... Afla kayabafl Mh. Süleyman Fetih Cd. Öksüzo lu Apt. Alt No: N DE TEK NER ELEKTR K... Hal c l Okul Yan Sa l k Müdürlü ü Arkas No: 6/B ORDU... FATSA... SAYTEK ISITMA - SO UTMA... Sakarya Mh. Yeni Kumru Cd. No R ZE... MERKEZ... R ZE TEKN K SERV S... Müfltü Mh. Ali Metin Kazanc Denizcilik Meslek Lisesi Karfl s SAMSUN... BAFRA... B RL K SERV S... Tabakhane Mh. Demirefendi Cd. No: SAMSUN CESUR TEKN K... Adalet Mh. Mevlana Cd. No: SAMSUN... MERKEZ... ÖZGÜL SO UTMA... Liman Mh. 100 Y l Bulvar, No: 20/A S VAS... MERKEZ... EKOL ELEKTRON K... Hikmet Ifl k Cd. Nalbantlarbafl Kavfla No: 1/D S VAS fiahlan ELEKTR K... Yeni Çarfl Konak Pasaj No: fianliurfa ZAL SO UTMA... Yusufpafla. Mh. 321 Sk. No: 3/D TEK RDA BERBERO LU ELEKTR K... Muratl Cd. No: TOKAT... MERKEZ... KARAKAfi ELEKTRON K... Tevfikpafla Cd. Süreyya Hoca Cd. No: 43/D TRABZON... OF... fiükran YE GIDA MAD. SAN. VE T C.... Erdo du Mh. fiükraniye Camii Karfl s No: TRABZON... OF... fiükran YE GIDA MAD. SAN. VE T C.... Sulakl Mh. Cumhuriyet Cd. No: VAN CAN BOB NAJ... Ordu Cd. Japon Pasaj No: YALOVA... ALTINOVA... DO AN TEKN K SO UTMA... Cumhuriyet Mh. Merkez Dura Karfl s No: 29/A YALOVA... MERKEZ... ARDA TEKN K... Rüstempafla Mh. Yaseri As m Sk. No: 6/A YALOVA... MERKEZ... MURATCAN EL. EV ALETLER... stanbul Cd. Anibal Sk. No: 4/G ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

14 GARANT BELGES Bu garanti belgesinin kullan lmas na, 4077 say l kanun ile bu kanuna dayan larak düzenlenen TRKGM-95/ say l tebli uyar nca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü taraf ndan izin verilmifltir. GARANT fiartlari 1 - Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren bafllar ve (2) iki y ld r. 2 - Mal n bütün parçalar dahil (kullan m hatalar ndan kaynaklanan k r lmalar hariç) olmak üzere, tamam firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3 - Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 (otuz) gündür. Bu süre mal n servis istasyonuna, servis istasyonu olmamas durumunda s ras yla ürün sat c bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç veya ihracatç s ndan birisine teslim edildi i tarihten itibaren bafllar. 4 - Mal n garanti süresi içerisinde gerek malzeme gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde de ifltirilen parça bedeli, hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yap lacakt r. 5- Mal n; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kayd ile bir y l içerisinde ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla ortaya ç kmas sonucu maldan yararlanamaman n süreklilik kazanmas ; tamir için gerekli azami sürenin afl lmas, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s ras yla ürün sat c bayii, acentas, temsilcili i, ithalatç veya mümkün bulunmad - n n belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap lacakt r. 6 - Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7 - Garanti belgesiyle ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. GARANT DIfiI KONULAR Cihaz n müflteriye teslimi sonras ndaki nakliye esnas nda oluflan çizilme, ezilme ve plastik parçalar n k r lmas vb. hasarlar. Kullanma k lavuzunda yer alan bilgilere ayk r kullan lmas sonucu meydana gelen ar za ve hasarlar. Ürünün ar zalanmas halinde yetkisiz kiflilerin tamir, bak m müdahaleleri, o ar zay garanti kapsam d fl nda b rak r. Hatal elektrik tesisat nda ve uygun olmayan voltajda kullan lmas ndan dolay meydana gelen ar zalar. Sat c firma kaflesi, imzas, teslim tarihi ve yeri içermeyen garanti belgelerinde garanti bafllang c için fatura tarihi yoksa ürün üretim tarihi garanti bafllang c kabul edilir. Üzerinde tahrifat yap lm fl veya herhangi bir sebeple maksada uygun olmayan hale getirilmifl garanti belgeleri geçerli de ildir

15 BELGE NO : BELGE ONAY TAR H : MALATÇI F RMA ÜNVAN : GÜR-SU LTD. fit. ADRES : K TELL ORG. SAN. BÖLG. ESK TURGUT ÖZAL CAD. NO: 2 B BLOK 306 K TELL - BAfiAKfiEH R / STANBUL TEL : (pbx) FAKS : WEB : ÜRÜNÜN MARKASI... : ERA C NS... : ELEKTR KL IZGARA MODEL... : SM1 SM10 SM13 SM15 SM16 GARANT SÜRES... : 2 ( K ) YIL AZAM TAM R SÜRES... : 30 fi GÜNÜ MÜfiTER ADI VE SOYADI... : ADRES... : TEL/FAKS... : FATURA TAR H VE NO... : TESL M TAR H VE YER.. : SATICI F RMA ÜNVAN... : ADRES... : TEL/FAKS... : KAfiE VE MZASI... : ERA Izgara ile Dört Mevsim Mangal Keyfi

16 ERA RAP DO TOST SM19 TOST MAK NES SM22 ERA RAP DO TOST Paslanmaz ERA PRESS TOST SM20 SM21 ERA PRESS TOST Paslanmaz

Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL

Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL Ç NDEK LER 1. ERA Barbekü Grill in Genel Görünümü... 3 2. Bafllarken... 4 3. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 4. Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan... 4 5.

Detaylı

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA

KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA Ç ÜN TE MODELLER MSH-GA50VB E (E1-E2) (E1) E MSH-GA60VB (E1-E2) (E1) MSH-GD80 MSH-GA80VB (E1) (E1-E2) KULLANICILAR İÇİN Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştımak

Detaylı

K U L L A N I M K L A V U Z U G A R A N T B E L G E S

K U L L A N I M K L A V U Z U G A R A N T B E L G E S KULLANIM KLAVUZU G A R A N T B E L G E S T ü r k i y e d e i l k d e f a m u t f a k t a 5 y l g a r a n t i u y g u l a m a s n b a l a t a n ü t e r c i h e t t i i n i z i ç i n t e e k k ü r e d e

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

VESTEL 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

VESTEL 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL VESTEL AMWX- 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KAL- MAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan,

Detaylı

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN

BU TAL MATLARI ÖZENLE SAKLAYIN Ç NDEK LER Teknik Spesifikasyonlar 192 Güvenlik ile ilgili önemli talimatlar 193 Temizlik 195 Mutfak malzemeleri - kap k lavuzu 196 Mikrodalga f r nlarda kullan ma uygun materyaller 196 Mikrodalga f r

Detaylı

SHC 4348 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU UKR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı