Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi Tuğba YILMAZ*, Melek KALKAN** Öz Bu çalışmanın amacı, evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programının çiftlerin ilişki doyumuna etkisini belirlemektir. Araştırmanın deney ve kontrol grubu 20 kişiden oluşmaktadır. Oturumlar yaklaşık 120 dakika olmak üzere yedi hafta sürmüştür. Oturumların sonunda deney ve kontrol gruplarına uygulanan Romantik İlişkilerde Doyum Ölçeği ön-test ve son-test puan ortalamaları arasında bir fark olup olmadığını belirlemek için Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Bulgular, evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programının çiftlerin ilişki doyumlarını arttırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur: Evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programları ruh sağlığı kuruluşlarında önleyici çalışmalar kapsamına alınabilir. Yerel yönetimler ile işbirliği yaparak, evlilik için başvuruda bulunan çiftlerin yararlanmaları sağlanabilir. Anahtar Kelimeler Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programı, İlişki Doyumu, Evliliğe Hazırlık. * Avut İlköğretim Okulu Rehber Öğretmeni. ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (3) Yaz / Summer Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 1894 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Uzm. Psikol. Dan. Tuğba YILMAZ Avut İlköğretim Okulu, Salıpazarı / SAMSUN Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Yılmaz, T. (2009). Evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programının çiftlerin ilişki doyumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. Doç. Dr. Melek KALKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 55139, Kurupelit / SAMSUN Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Kalkan, M. (2009). Adlerian social interest scale-romantic relationship form (ASIS-RR): Scale development and psychometric properties. Individual Differences Research, 7(1), Kalkan, M., & Ersanlı, E. (2009). The effects of the cognitive-behavioral marriage enrichment program on the dysfunctional attitudes of couples. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, Kalkan, M. ve Ersanlı, E. (2008). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı evlilik ilişkisini geliştirme programının evli bireylerin evlilik uyumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8, Kalkan, M. (2008). The relationship of psychological birth order to irrational relationship beliefs. Social Behavior and Personality, 36(4), Kalkan, M. (2008). Dating anxiety in adolescents: Scale development and effectiveness of cognitivebehavioral group counseling. Eurasian Journal of Educational Research, 32, Kalkan, M. (2008). Do psychological birth order positions predict future time orientation in romantic relationships? Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, 2(1), Kalkan, M. ve Kaya, S. N. (2007). Evlilik öncesi ilişkileri değerlendirme ölçeğinin (EÖİDÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Aile ve Toplum, 3(11),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi * Tuğba YILMAZ, Melek KALKAN İnsanoğlu yaşamını küçük ya da büyük birçok grubun üyesi olarak sürdürür. Bu grupların en önemlilerinden bir tanesi de insan türünün devamını sağlayan ve özel bir küçük grup olan ailedir. Aileyi oluşturabilmek, karşı cinsten en az iki bireyin birbirlerini eş olarak seçmelerini gerektirmektedir. Bireylerin eş seçmeleri, hayatlarını kiminle paylaşacağına karar vermeleri, aile kurmaları, aile sorumluluğunu üstlenmeleri ve eşleriyle birlikte yaşamayı gerçekleştirmeleri, genç yetişkinlik döneminin görevleri arasında yer almaktadır (Yeşilyaprak, 2003). Bu görevin başarıyla yerine getirilmesinin temelinde, eş seçiminin doğru yapılması ve evlilik öncesinde bir takım bilgi ve becerilerin kazanılması bulunmaktadır. Evlilik öncesi ilişkiler dönemi, birbirini tanımayan iki farklı bireyin evlilik kararı alabilmesi için birbirlerini tanımaları ve anlaşmaları gereken dönemdir. Evlilik öncesinde yürütülen arkadaşlık, sözlülük ve nişanlılık gibi kişisel, toplumsal ve yasal olanaklar bu gerçeği yerine getirme amacına yöneliktir (Özgüven, 2000). İki farklı insanın geçmiş yaşantılarından getirdiği tüm alışkanlıkları ve davranış biçimleri evlilik sürecinde bir takım sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple evlilik kararı almadan önce çiftlerin birbirlerini tanımaları, kendi beklentilerini bilmeleri ve anlamaları önemlidir. * Bu çalışma birinci yazarın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapmış olduğu Yüksek Lisans tezinin özetidir.

4 1896 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Evlilik öncesi ilişki döneminde kadın ve erkek hem kendinin hem de eş adayının özelliklerini, beklentilerini, gerçek kimliğini anlamaya çalışmalıdır (Kalkan ve Ersanlı, 2008). Bireylerin kendileri hakkındaki bilgilenmeleri, yapacakları seçimin ilk adımını oluşturmaktadır. Kişinin kendine sorduğu Ben kiminle evleniyorum? gibi soruların yanıtı kişilerin önce kendisini tanımasına bağlıdır. Evlenecek kişiler genelde karşı tarafın nasıl biri olduğu üzerinde durur; ancak kendilerini analiz etmedikleri için onunla anlaşıp anlaşamayacaklarının yanıtını sağlıklı bir şekilde veremezler (Tarhan, 2008). Beraber yaşamaktan haz duyan, insanlara karşı sevecen olan, karşılıklı sorumluluk alma cesareti ve grup içinde uyum kolaylığı olan, sevdiklerini mutlu etme arzusu duyan, zevklerini, planlarını başkaları ile paylaşma alışkanlığı olan, başkalarının farklılığını kabul edip onları değişmeye zorlamayan ve açık bireylerin mutlu bir beraberlik kurma yetenekleri olduğu görülmektedir (Boran, 2003). Eş seçiminde, kendini ve başkasını sevebilme, kabul edebilme, kendine ve başkasına değer verebilme, doğrudan açık iletişim kurabilme, kendi ve başkalarının duygularını ifade edebilme, karşılık verebilme, sorumluluk alabilme, başkasına kendi varoluşunu ortaya koyabilmesi için destek verme, stresle başa çıkabilme, bağımsızlık ihtiyaçlarına karşılık verebilme yeteneği gibi niteliklerin de önem taşıdığı belirtilmektedir (Yavuzer, 2004). Evlilik öncesi dönemde çiftler gelecekleri ile ilgili konuşma fırsatı bulurlar. Ev ekonomisi, çocuk sahibi olma ve çocuk eğitimi, işle ilgili durumlar, arkadaşlık ilişkileri ve boş zaman etkinlikleri, ev işlerinin paylaşımı gibi konular bu dönemde konuşulur. Bu konuşmalar bireylerin ben bilincinden biz bilincine geçmesine yardımcı olur. Sağlam ve mutlu ilişkiler iki ayrı kişiliğin birbiriyle bütünleşebilmesiyle gerçekleşir (Özuğurlu, 1996). Dokur ve Profeta (2006) evli ya da bekâr çiftlerin sağlıklı bir ilişkiyi yürütebilmesi için öncelikle, ilişkinin içinde çok fazla yer tutmak koşuluyla ilişkileri hakkında konuşabilir olmaları gerektiğini söylemektedirler. Ayrıca bireyler bu dönemdeki konuşmalarda, ilerde yaşayacakları problemleri kısmen yaşamakta ve bu deneyimlerine dayanarak daha sağlıklı karar verebilmektedirler. Özgüven (2000) e göre ise evlilikte mutluluk, eş seçiminin iyi yapılmasına bağlıdır. Eşler her şeyden önce kendilerini sonra da karşılarındaki bireyi iyi tanımalı; birbirlerinin gelecekten ve evlilikten ne beklediklerini bilmeli ve önemli sorunları evlenmeden önce çözmelidirler. Evlilik anlaşmazlıkları ve çözülmelerine yol açabilecek evlilik öncesi güçlükleri vurgulayan boylamsal ça-

5 YILMAZ, KALKAN / Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki lışmalar (Larsen ve Olson, 1989), evlilik sorunlarının oluşmasında işlevsel olmayan iletişim tarzının etkili olduğunu ve bu iletişim tarzının gelecekteki uyumsuzlukların işaretleri olduğunu göstermektedir. Evlilik ilişkilerinin uyumlu bir şekilde yürütülmesi, evliliğe hazır olmayı ve evlilik ilişkileri konusunda beceri sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu durum araştırmacıların ve psikolojik yardım mesleklerinde çalışanların dikkatini konuya yöneltmelerini sağlayarak, evliliğe hazırlık ve evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programlarının önemini ortaya çıkarmıştır (Ridley ve Sladeczek, 1992). Bu programlar, bireylerin evlendikleri zaman ilişkilerini uyumlu ve doyumlu bir şekilde sürdürebilmeleri ve zenginleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan bilgi ve beceri temelli eğitim ve yardım sürecidir (Senediak, 1990). Boisvert ve arkadaşları (1995), yaş arasındaki gençlerin evlilik sorunlarını ve evlilik sorunlarını önleme programlarını algılayışlarını araştırmışlardır. Araştırmaya katılan gençler kıskançlık ve iletişim sorunlarını çiftlerin evlilikteki en önemli sorunları olarak görürken, önleme programlarında ilk çocuğun dünyaya gelişine uyum sağlamak, ebeveynlik becerileri kazanmak, duyguların ifade edilmesi en çok ilgi çeken konular arasında bulunmuştur. Williams, Riley, Risch ve Dyke (1999) da yaptıkları çalışmada evli bireylerin evliliğe hazırlık programlarını algılayışlarını araştırmışlardır. Araştırmaya katılan bireylerin %66.2 si evliliğe hazırlık programlarının önemli bir deneyim olduğundan söz ederken, evliliğin ilk yılında olan bireylerin %87.5 i diğerlerine göre daha fazla bu görüş içindedirler. Evliliğe hazırlık programları yardım edicilik, eş le birlikte zaman geçirmek ve gelecekteki eş i yakından tanımak olarak algılanmaktadır. Bu programlarda en fazla yardım edilen konular olarak sırasıyla iletişim, sorumluluk alma, çatışma çözme, çocuklar ve dini konular gelmektedir. Evlilik ve ilişki eğitimi programlarının genel hedefi, çiftlerin ilişkilerdeki zorlukları fark etmelerini, evliliğe hazırlanan ya da evli çiftlerde gerekli becerilerin geliştirilmesini sağlayan bilgiler vererek ilişkilerdeki sıkıntı ve kırılmaları önlemektir. Bu programlara katılan katılımcılar çatışmaları yönetebilmekte, iletişim becerileri kazanmakta ve daha başarılı ilişkiler geliştirebilmektedirler (Parker, 2007). Ayrıca bu programların problem çözme, cinsiyet rolleri ve cinsellik gibi ailenin temel konularına yardımı olduğunu belirtmişlerdir (Wilmoth, 2007). Eşlerin evlilik öncesinde kendilerini ve ilişki yaşadıkları kişiyi tanımaları, evlilikten beklentilerinin belirginleşmesi, ileride çıkabilecek sorun-

6 1898 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lar için çözüm becerilerinin kazanılması, birbirleriyle uyumlu ve uyumsuz yönlerinin açığa çıkması ilişkinin sürmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu amaçla, bireyler daha evlenmeden çiftler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sorunlar ortaya çıkmadan önlemek amacıyla evlilik öncesi ilişkilerin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programlar uyumlu ve doyum verici evliliklerin oluşturulabilmesi konusunda faydalıdır. Gingrich (2003) çalışmasında evlilik öncesi danışma hizmeti alan çiftlerin danışma sonunda ulaşacağı ideal amaçları; ilişkilerinde açıklık, samimiyet ve güven geliştirmeleri, bireysel zayıflıklarını çözmeleri, evlilikleri hakkındaki gerçekçi olmayan beklentilerini tanımlamaları, ilişkilerinde sağlıklı iletişim ve etkili çözüm becerileri geliştirmeleri, evlilik için hazır olup olmadıklarını fark etmeleri ve ilişkilerine güvenmeleri olarak sıralamıştır. Evlilik öncesi ilişki geliştirme programlarının etkililiği üzerine yapılan araştırmalar, bu programlara katılan çiftlerin uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmaya yönelik bilgi ve beceriler edindiklerini göstermektedir (Bagarozzi, Bagarozzi, Anderson ve Pollane, 1984; Busby, Ivey, Harris & Ates, 2007; Einhorn ve ark., 2008; Larson, Anderson, Holman & Niemann, 1998; McGeorge & Carlson, 2006; Sullivan & Bradbury, 1997; Valiente, Belanger & Estrada, 2002). Markman ve Hahlweg (1993) in evlilik öncesi eğitimin evlilik ilişkisi üzerindeki etkisinin incelendiği araştırmada, gelecekteki olası sorunların evlilik öncesinde yordanabildiği bulunmuştur. Carroll ve Doherty (2003) meta-analitik bir çalışmayla evlilik öncesi ilişki geliştirme programlarının etkililiğini test etmişlerdir. Bu amaçla on üç deneysel ve on deneysel olmayan çalışmayı ele almışlardır. Analiz sonuçları evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programlarının iletişim becerileri, çatışma çözme becerileri ve ilişki niteliğinde artışa neden olduğunu ve bu programların etkisinin altı aydan üç yıla kadar devam ettiğini göstermektedir. Bu sonuçlar da göstermektedir ki başarılı ve işlevsel evlilikler gerçekleştirmek için evlilik öncesi hazırlığın ve eğitimin önemi vurgulanmaktadır (Barlow, 1999). Bu programlar önleyici bir yaklaşım olup, evlilik kalitesini artırma ve evlilik ilişkilerindeki mutluluğu artırmaya yardım eder. Evli çiftlere ve ailelere yardım etmede eş terapisi, evlilik ve aile terapisi gibi terapötik müdahaleler popülerliğini sürdürürken, evlilik öncesi eğitim, hazırlık ve ilişki geliştirme programlarına odaklaşan çok az çaba bulunmaktadır (Kalkan ve Kaya, 2007). Oysaki evliliğe hazırlıksız olarak giren bireyler, evlilikle ilgili gerçekdışı beklentiler içindedirler. Bu beklentilerin karşılanmamasından kaynaklanan hayal kırıklıkları ve küskün-

7 YILMAZ, KALKAN / Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki lükler, çatışmalara ve mutsuzluğa sebep olmaktadır (Martin, Martin ve Martin, 2001). Bu sebeple çiftlerin evlilik öncesinde beklentilerinin belirginleştirilmesi, kendilerini ve eş adaylarını tanımaları önemli görülmektedir. Ülkemizde TÜİK verilerine bakıldığında, evlilik süresi bir yıldan az olan çiftler arasında boşananların sayısı 2000 yılında 986 iken, 2006 yılında bu sayının 3948 e yükselmiş olduğu görülmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], Evlenme İstatistikleri, 2006). Boşanma oranlarındaki bu artış, ülkemizde bireylerin evlilik öncesinde desteklenmeye ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Ancak, ülkemizde evlilik öncesi ilişkileri geliştirmeye yönelik çok fazla çalışma bulunmamaktadır. İstanbul Üniversitesinin yaygın eğitim çerçevesinde hayata geçirdiği Evlilik Okulu projesinde, evliliğe aday gençlerin evlilik ilişkileri ve evlilik yaşamıyla ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün Aile Okulu çalışmaları ve ailenin eğitimine yönelik çabaları da aileleri bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Aile Araştırma Kurumunun 1998 yılında gerçekleştirilen III. Aile Şurası kararlarında ise evliliklerin sorunsuz başlaması için, evliliğe uyum ve evlilikte iletişim gibi konularda gençlerin ve eş adaylarının, bilinçlendirilmesi ve eğitim verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1998). Bu amaçla bu araştırmada Parrott ve Parrott un geliştirdiği (SYMBIS- Saving Your Marriage Before It Starts) Evliliğe Başlamadan Önce İlişkinizi Koruyun Modelinin kullanıldığı evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programı kullanılmıştır. Bu modeli diğerlerinden farklı kılan özelliği diğer modellerde ele alınan iletişim ve çatışma çözme becerilerini de içermekle beraber, ilişkileri başarısızlığa uğratan mitler, düşünce biçimleri ve zihin okuma gibi bilişsel öğelere de ağırlık vermesidir. Ayrıca çiftlerin beklenti ve davranışlarında farklılaşmalarına neden olan aşk biçimleri ve bunların ifadesi üzerine de odaklanması, bu modeli diğerlerinden farklı kılmaktadır (Parrott ve Parrott, 1999). Yedi oturumla başarılı bir evlilik kurmaya çalışan bir modelin kullanıldığı bu araştırmada, evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programının çiftlerin ilişki doyumu üzerine etkisi araştırılmaktadır. Bu araştırma ülkemiz için henüz çok yeni olan evlilik öncesi ilişkileri geliştirme çalışmalarına model olabilecek bir çalışma olup, programın ilişki doyumu üzerindeki olumlu etkilerinin, bu programların yaygınlaştırılmasına dayanak oluşturacağı düşünülmektedir. Araştırmada test edilen denence şu şekildedir: Evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programına katılan, bu tür bir uygulamaya katılmayan çiftlere göre uygulama sonrasında ilişki doyumları anlamlı bir düzeyde yükselecektir.

8 1900 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Çalışma Grubu Yöntem Samsun ilinde bulunan çeşitli resmi ve özel kurumlarda yapılan duyurularla Ondokuz Mayıs Üniversitesi nde Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Eğitimi verileceği duyurulmuştur. Bu duyuruya müracaat eden otuz iki kişiye Kişisel Bilgi Formu ve Romantik İlişkilerde Doyum Ölçeği uygulanmıştır. Çiftlerin Kişisel Bilgi Formu ve Romantik İlişkilerde Doyum Ölçeği ne verdiği cevaplar aracılığıyla, eğitim durumu, ilişki süresi, yaş ve ilişki doyum puanı açısından denklikleri göz önüne alınan 20 kişi, araştırmanın çalışma grubunu oluşturulmuştur. Çalışma grubu ve kontrol grubunu oluştururken, çiftlerin en az bir yıllık romantik ilişki yaşayan ve yakın gelecekte evlenme planları yapan bireyler olması temel ölçüt olarak alınmıştır. Deney grubundaki bireylerin yaş ortalaması 25.8 (S=4.61), kontrol grubundaki bireylerin yaş ortalaması ise 25.6 (S=3.27) dir. Her iki gruptaki bireylerin ilişki süreleri 1-3 yıl arasındadır. Gruplardaki bireylerin eğitim düzeyleri incelendiğinde ise her iki gruptaki bireylerin eğitim düzeylerinin üniversite ve lisansüstü olduğu görülmüştür. Araştırma Deseni Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programının çiftlerin ilişki doyum düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu yarı-deneysel araştırmada, Ön-test ve Son-test Kontrol Grup Deseni kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Eğitim Programı, bağımlı değişkeni ise ilişki doyumudur. Veri Toplama Araçları Uygulanan programın etkisini incelemek için gerekli bilgiler Romantik İlişkilerde Doyum Ölçeği ile toplanmıştır. Romantik İlişkilerde Doyum Ölçeği, bireylerin romantik ilişki doyumlarını ölçmek için Sakallı-Uğurlu (2003) tarafından geliştirilmiştir. Dokuz maddelik 7 dereceli bir ölçektir. Katılımcılar ölçekte ilişkilerini tanımlayan sıfatları (tutkulu-tutkusuz, ödüllendirici-cezalandırıcı, nefret dolu-sevgi dolu, tatmin edici-tatmin etmeyen, zevkli-sinir bozucu, mutlu-mutsuz, iyikötü, heyecanlı-heyecansız, memnuniyetsiz-memnuniyet verici) belirtirler. Ölçekten alınan yüksek puanlar yüksek ilişki doyumunu ifade etmektedir. Ölçek için kullanılan Cronbach alfa katsayısı.90 dır. İki grup-

9 YILMAZ, KALKAN / Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki taki katılımcıların ayrıştırılmasında ortanca değer (6.20) kullanılmış, ortancanın altında kalan değerler düşük doyumu, üstünde kalan değerler ise yüksek doyumu belirtmektedir. Faktör analizi toplam varyansın %54.38 ini açıklamaktadır (Sakallı-Uğurlu, 2003). İşlem Bu araştırmada Parrott ve Parrott (2006) tarafından geliştirilen Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programı (SYMBIS) kullanılmıştır. Program ilk olarak araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiş, aynı zamanda dil bilim uzmanı bir öğretim üyesinden de yardım alınmıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında uzman iki öğretim üyesi tarafından gözden geçirildikten sonra, pilot uygulama yapılarak denenmiş ve çiftlerden alınan öneri ve eleştiriler doğrultusunda değişiklikler yapılarak Türk kültürüne uygun hale getirilmiştir. Bu uyarlamadan sonra, bu araştırma için farklı bir grup üzerinde uygulanan program, yedi hafta boyunca yaklaşık iki saatlik oturumlar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Oturumlar birinci yazar tarafından, ikinci yazarın gözetiminde her hafta düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Program süresince denek kaybı yaşanmamıştır. Nisan 2009 da ilk oturumda ön test olarak Romantik İlişkilerde Doyum Ölçeği uygulanmış, deney grubuyla aynı tarihte kontrol grubuna da Romantik İlişkilerde Doyum Ölçeği verilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki bireylerin ilişki doyumu ön test puanları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan Mann- Whitney U Testi sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 İlişki Doyumu Ön-test Puanlarına Ait Mann-Whitney U Testi Sonuçları Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U Z Deney Grubu Kontrol Grubu *p>.05 Tablo 1 deki sonuçlar deney ve kontrol grubundaki bireylerin ilişki doyumu ön test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Gruplar arasındaki farkın anlamsızlığı, çalışmanın başında deney ve kontrol grubunun ilişki doyumu puanları açısından denk gruplar olduğunu ortaya koymaktadır.

10 1902 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Ön testlerin uygulanmasının ardından deney grubu yedi oturumluk Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programı na katılırken, kontrol grubuna yedi hafta içerisinde hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Yedi hafta sonunda Mayıs 2009 da deney ve kontrol gruplarına son test olarak Romantik İlişkilerde Doyum Ölçeği uygulanmıştır. Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programı oturumlarının amaçları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programında Amaçlar Oturum I. II. III. IV. V. VI VII. Amaçlar Bu oturumun amacı evliliğe ilişkin mitleri belirlemektir. Gerçekçi olmayan beklentiler ve sayıltılar sebebiyle evlilik ilişkileri zedelenmektedir. Bu oturumda ele alınacak dört adet mit, neşesi, üzüntüsü, acısı ve kederiyle evliliğin gerçek dünyasına girmeye yardımcı olacaktır. Grup üyelerinin aşk biçimlerini ve aşkın evrelerini tanımalarını sağlamak. Grup üyelerinin, evlilikte mutluluk için düşüncelerini nasıl programlayabileceğini fark etmelerini sağlamak. Karşıdakini daha iyi anlamak ve daha iyi anlaşılmak. Karşı cinsin ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve nasıl davrandıklarını öğrenmek. Nasıl tartışılacağını ve tartışmalı konuları azaltmayı öğrenmek. İlişkinin tinsel yönünü güçlendirmek. İlk oturumda grubun amacı, kuralları ve üyelerin sorumlulukları açıklandıktan sonra, grup üyelerinin tanışmasını sağlayacak bir tanışma oyunu oynanmıştır. Tanışma oyunu bittikten sonra üyelerin daha önceden izlemiş oldukları romantik filmler ve evlilikteki mitlere alıştırma ve tartışma sürecine girilmiştir. Çiftler her alıştırmayı eşleriyle tartışmışlar ve en son alıştırmada bireyler eşleriyle yanıtlarını paylaştıktan sonra lider genel bir değerlendirme yaparak oturumu sonlandırmıştır. İkinci oturumda çiftler romantik bir gün tanımları üzerinde konuştuktan sonra, aşk tanımları, aşk biçimleri ve evreleri ve cinsellikle ilgili bazı ortak yanılgıları tartışmışlardır. Üçüncü oturumun başında lider üyelere hiçbir şeyin planladıkları gibi gitmediği bir günü düşünüp, planlarını bozan beklenmedik durumlar karşısında nasıl tepki verdiklerini düşünmelerini söylemiş ve bu gibi durumlarda tutumlarını değiştirmek için yaptıkları herhangi bir şey olup olmadığını sormuştur. Üyeler yaptıkları alıştırmada kötü bir ruh durumuna girmelerini sağlayan durumları listelemiş, bu durumların

11 YILMAZ, KALKAN / Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki her biri için kendilerini kötü hissetmelerini sağlayan söylemlerini yazmış ve tutumlarını değiştirmelerine yardımcı olacak alternatif durumları sıralamışlardır. Ardından üyelerin yaşamın sarsıcı durumlarına daha etkili uyum sağlamalarına yardımcı olacak alıştırma uygulanmıştır. Bu alıştırmada üyeler başa çıkma stratejilerini sıralamışlar ve eşleriyle yanıtlarını karşılaştırmışlardır. Dördüncü oturumda üyelerin eşleriyle nasıl iyi iletişim kurabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak alıştırma yapılır. Alıştırmanın ardından lider, iyi iletişim ve iletişim engelleri hakkında bilgi vermiştir. Lider, gerektiğinde özür dilemenin ve iletişimde dokunmanın öneminden de bahsettikten sonra çiftlere etkili iletişimdeki kişisel güçlüklerinin neler olduğunu sormuştur. Konu ile ilgili tartışma ve paylaşımların ardından, son olarak fiziksel dokunuşların eşleriyle ilişkilerinde önemli olduğunu kabul edip etmediklerini sormuş ve yanıtların tartışmasının ardından oturumu sonlandırmıştır. Beşinci oturumun başında karşı cinsin düşünceleri ve duygularını anlama üzerine bir oyun oynanır. Oyunun ardından lider bu oturumun amacının erkeklerin kadınlardan, kadınların erkeklerden farklı olarak ne düşündükleri ve nasıl davrandıkları hakkında bilgi sahibi olmak olduğunu açıklamış ve ardından çiftlere kadınların erkekler hakkında, erkeklerin ise kadınlar hakkında bilmeye ihtiyacı olduğu şeylerin ne olduğunu sormuştur. Altıncı oturumda lider üyelere insanların bazen çok saçma şeyler için kavga ettiklerini söylemiş ve üyelerin bugüne kadar yaşamış olduğu en saçma çatışmanın ne olduğunu sormuştur. Üyeler paylaşımda bulunduktan sonra lider bu oturumda nasıl tartışılacağını ve tartışmalı konuları nasıl azaltacaklarını öğreneceklerini açıklamıştır. İlk olarak ilişkilerde çatışmaya neden olan konuları belirlemeye yardımcı olan alıştırma uygulanmıştır. Çatışmalı çiftler bazen çözüm yolu bulmaya çalışırken yanlış varsayımlarda bulunurlar. Üyelerin bu varsayımlarını görmelerini sağlamak için zihin okuma alıştırması uygulanmıştır. Son olarak eşlerin birbirlerinden sakladıkları duygu ve düşüncelerin paylaşılmasına olanak tanıyan alıştırma uygulanmıştır. Yedinci oturumda lider Evli çiftlerin yaşamlarının tinsel yönü ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? diye sormuştur. Eşlerin başkalarına yardım etme yoluyla ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olacak alıştırma uygulanmıştır. Son olarak ise eşlerin şimdiki ve gelecekteki alışkanlıklarını anlamalarına yardımcı olacak alıştırma uygulanmıştır. Lider, evliliğinizin bir parçası olan tinsel disiplini nasıl sağlayabilirsiniz? ve İlişkinizin tinsel yönünü güçlendirmek için neler yapabilirsiniz? diye sormuş ve üyelerin yanıtları grupla paylaşılmıştır. Lider üyelere Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme

12 1904 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Eğitim Programı ile ilgili düşüncelerini sormuştur. Grup üyeleri programa katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve ilişkilerine sağladığı katkıları paylaşmışlardır. Verilerin Analizi Araştırma denencesi Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılarak analiz edilmiştir. Mann-Whitney U testi, iki ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların anlamlı olarak birbirinden farklılık gösterip göstermediğini test etmede kullanılan parametrik olmayan testlerdendir. Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ise eşleştirilmiş çiftler testi olup, ilişkili gruplardan elde edilen puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test eder. Her iki test de az denekli yürütülen araştırmalarda fark puanlarının normal dağılım göstermediği durumlarda tercih edilir. Bu araştırmada da deney ve kontrol grubundaki bireylerin ölçme aracından almış oldukları puanların dağılımı parametrik olmayan tekniklerin temel varsayımlarını karşıladığından bu test teknikleri kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular Bu bölümde araştırma denencesini test etmek amacıyla yapılan istatistiksel analizlere ve bu analizler sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programına katılan çiftlerin, bu tür bir uygulamaya katılmayan çiftlere göre uygulama sonrasında ilişki doyumları anlamlı bir düzeyde yükselecektir. Araştırmanın deney ve kontrol grubundaki bireylerin ilişki doyumu son test puanlarına ilişkin Mann-Whitney U Testi sonuçları Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. İlişki Doyumu Son Test Puanlarına Ait Mann-Whitney U Testi Sonuçları Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U Z Deney Grubu Kontrol Grubu *p<.01 Tablo 3 de yer alan Mann-Whitney U Testi sonuçları deney ve kontrol gruplarındaki deneklerin ilişki doyum düzeylerine ilişkin son test puan

13 YILMAZ, KALKAN / Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki ortalamaları arasındaki farkın.01 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Sıra ortalamaları dikkate alındığında programa katılan bireylerin, programa katılmayanlara göre ilişki doyumlarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu, Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programı nın çiftlerin ilişki doyum düzeylerini artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Deney grubundaki bireylerin ön test ve son test puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını görmek için yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralama Testi sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. Deney Grubundaki Bireylerin Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralama Testi Sonuçları Son test- Ön test *p<.01 N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Negatif sıra Pozitif sıra Eşit 0 Z Tablo 4 te verilen Wilcoxon İşaretli Sıralama Testi sonuçları, deney grubunda yer alan bireylerin ilişki doyumu ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark olduğunu göstermektedir. Fark puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar yani son test puanı lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuç, uygulanan programın etkililiğini ortaya koymaktadır. Son olarak kontrol grubundaki bireylerin ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı fark olup olmadığı Wilcoxon İşaretli Sıralama Testi ile ölçülmüş ve analiz sonuçları Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5. Kontrol Grubundaki Bireylerin Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralama Testi Sonuçları Son test- Ön test *p>.05 N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Negatif sıra Pozitif sıra Eşit 3 Z

14 1906 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 5 de verilen Wilcoxon İşaretli Sıralama Testi sonuçları, kontrol grubunda yer alan bireylerin ilişki doyumu ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark olmadığını göstermektedir. Yukarıda verilen tüm analiz sonuçları göstermektedir ki Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programı, çiftlerin ilişki doyum düzeylerini anlamlı ölçüde yükseltmektedir. Bu sonuçlar araştırmanın denencesini doğrulamaktadır. Tartışma Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programı nın çiftlerin ilişki doyum düzeylerine etkisinin incelendiği bu araştırmada on kişiden oluşan deney ve on kişiden oluşan kontrol grupları kurulmuş ve deney grubunda bulunan bireyler, yedi hafta boyunca Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programına katılmıştır. Bulgular, evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programının, çiftlerin ilişki doyum düzeylerini etkilediğini ortaya koymaktadır. Evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programına katılan bireylerin ilişki doyumlarında anlamlı bir yükselme görülmüştür. Bu konuyla ilgili literatürde de benzer bulgulara rastlanmaktadır. Evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programlarının etkililiğini değerlendiren araştırmaların çoğu çiftlerin ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Parker (2007) hangi kültürde olursa olsun evlilik ve ilişki eğitimi programlarının genel hedefinin; çiftlerin ilişkilerindeki zorlukları fark etmelerini, evliliğe hazırlanan ya da evli çiftlerde gerekli becerilerin geliştirilmesini sağlayan bilgiler vererek ilişkilerdeki sıkıntı ve kırılmaları önlemek olduğunu söylemektedir. Böylece, bu programlara katılan katılımcılar zıtlıkları yönetebilmekte, iletişim becerileri kazanmakta ve daha başarılı ilişkiler geliştirebilmektedirler. Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programı na katılan çiftlerin ilişki doyumları incelendiğinde de eğitim programının çiftlerin ilişki doyumunu arttırdığı gözlenmiştir. Bernard Guerney tarafından geliştirilen İlişki Geliştirme (Relationship Enhancement- RE) programının etkilerini belirlemek için yapılan çeşitli araştırmalar programın çiftlere; kendini açma, empati ve ilişki doyumu konusunda önemli kazanımlar sağladığını göstermiştir (Stahmann, 2000). Markman (2006) tarafından geliştirilen Önleme ve İlişki Geliştirme Programı (The Prevention and Relationship Enhancement Program- PREP) ile ilgili yapılan araştırmalar, bu programa katılan çiftlerin daha düşük boşanma oranı ve daha yüksek ilişki güveni sergilediklerini ortaya koymuştur.

15 YILMAZ, KALKAN / Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Stahmann ve Hiebert tarafından geliştirilen ilişki geliştirme programı sonunda ise çiftlerin evlilik başarılarının ve ilişki doyumlarının arttığı gözlenmiştir (Stahmann ve Hiebert, 1997). Araştırma bulguları Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programına katılan bireylerin kontrol grubundaki bireylere göre daha yüksek ilişki doyumu sergilemesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu model ile ilgili yapılan daha önceki araştırmalar da oturumlara katılan çiftlerin üstü kapalı sorunlarının oturumlar esnasında fark edildiğini ve başa çıkma yollarının geliştirildiğini ortaya koymaktadır (Parrott ve Parrott, 1999). Böylece çiftlerin daha başarılı ve daha doyumlu ilişkiler geliştirebildiği ortaya çıkmaktadır. Carroll ve Doherty (2003) meta-analitik bir çalışmayla evlilik öncesi ilişki geliştirme programlarının etkililiğini test etmişlerdir. Analiz sonuçları evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programlarının iletişim becerileri, çatışma çözme becerileri ve ilişki niteliğinde artışa neden olduğunu göstermektedir. McGeorge ve Carlson (2006) un yaptıkları araştırma da bir evlilik öncesi eğitim programının etkililiğini belirlemeye çalışmaktadır. Yirmi dokuz çiftin katıldığı program sekiz hafta sürmüştür. Bulgular evlilik öncesi eğitim programına katılan bireylerin evliliğe uygunluk ve evlenme isteği son-test puanlarının kontrol grubundaki bireylere göre anlamlı ölçüde yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Bu araştırmada da evlilik öncesi ilişkileri geliştirme eğitim grubuna katılan bireylerin ilişki doyum düzeylerinin bu eğitime katılmayan bireylere göre daha yüksek olacağı tahmin edilmiştir. Program sonunda, programa katılan bireylerle programa katılmayan bireylerin ilişki doyumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Deney grubunun ilişki doyumu ölçeğinden aldıkları puanların ön-test ve son-test ortalamaları arasında anlamlı fark bulunurken, buna karşılık kontrol grubunun ilişki doyumu ölçeğinden aldıkları puanların ön-test ve son-test ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuç, uygulanan evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programının etkililiğini ortaya koyacak niteliktedir. Evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programı, bu programa katılan çiftlerin evlilik ilişkisi ile ilgili kalıp yargıların farkına vararak evliliği daha gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirmelerine, aşk biçimlerini öğrenerek

16 1908 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ ilişkilerinde yakınlığı arttıracak beceriler edinmelerine, ilişkiye yönelik tutumlarının mutluluk düzeylerini belirlediğini fark ederek mutluluklarını olumsuz yönde etkileyen tutumları azaltma becerileri kazanmalarına ve eş adaylarıyla aralarındaki iletişim farklarını öğrenerek etkili iletişim becerilerini öğrenmelerine yardımcı olacak niteliktedir. Programda, kadınlar ve erkekler arasındaki cinsiyet farklılıklarını keşfederek karşı cinsi daha iyi anlamaya, ilişkilerinde tartışmaya sebep olan konuları daha sağlıklı bir yaklaşımla ele alma ve tartışmaları azaltma becerilerini öğrenmeye çalışmışlardır. İlişkilerinin tinsel boyutunu güçlendirmenin önemini ve güçlendirme yollarını fark etmişlerdir. Katılımcıların oturumlar boyunca edindiği bu bilgilerin ilişki doyumunun artmasında etkili olduğu düşünülmektedir. İlişkilerindeki sorunları çözebilme becerilerinin gelişmesi, çiftlerin birbiri ile olan iletişimlerinin daha sağlıklı hale gelmesi, evliliği daha gerçekçi yaklaşımlarla değerlendirebilmeleri ilişki doyumunu arttıran faktörler olduğu için evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programı evlenmeye hazırlanan çiftlere uygulandığında daha doyumlu ve sağlıklı ilişkiler yaşanmasına katkı sağlayacak ve çiftlerin daha sağlıklı evlilikler yürütmesine yardımcı olacaktır. Araştırmanın bulgularına göre, evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programının çiftlerin ilişki doyumlarını arttırmaya yardımcı olduğu; programa katılan bireylerin bu programdan anlamlı düzeyde yararlandıkları sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler yapılmıştır: Üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyal Hizmet Uzmanlığı gibi lisans programlarında Evliliğe Hazırlık Programları ya da Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programlarının bir ders ya da ders konusu olarak yer alması, böylece mezun olan bireylerin yardım edici olarak toplumdaki diğer bireylere bu konuda etkili hizmet etmelerinin yolu açılmalıdır. Evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programı ruh sağlığı kuruluşlarında önleyici çalışmalar kapsamına alınabilir. Yerel yönetimler ile işbirliği yaparak, evlilik için başvuruda bulunan çiftlerin Evliliğe Hazırlık Eğitimi nden yararlanmaları sağlanabilir. Toplumsal, ekonomik ve mesleki hazırlıklar tamamlandıktan sonra, ilerleyen yıllarda evlenecek çiftlerin bu eğitimlerden geçmeleri zorunlu kılınıp evliliğe yönelmeleri gerçekleştirilebilir. Araştırma sonuçları evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programının çift-

17 YILMAZ, KALKAN / Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki lerin ilişki doyumlarını arttırdığını göstermekle beraber, çiftlerin evlilik sonrasındaki evlilik doyumları bu çalışmada araştırılmamıştır. Gelecek araştırmalarda evlilik öncesi ilişkileri geliştirme eğitim programının uzun süreli etkisini ortaya koymaya yönelik izleme çalışmaları yapılabilir. Böylece evlilik öncesinde sağlanan ilişki doyumunun evlilik sonrasında da devam edip etmediği tespit edilebilir. Bu araştırmanın örneklemi üniversite ve lisansüstü öğrenim düzeyindeki bireyler arasından seçilmiştir. Gelecek araştırmalarda programın düşük eğitim düzeyindeki katılımcılar üzerindeki etkisi incelenebilir. Bu araştırmada en az bir yıllık flört ilişkisi olup ileride evlenmeyi düşünen çiftler örnekleme alınmıştır. İleride yapılacak araştırmalarda nişanlı çiftlerin programdan yararlanma düzeyleri ele alınabilir.

18 1910 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ

19 YELBOĞA, TAVŞANCIL / Klasik Test ve Genellenebilirlik Kuramına Göre Güvenirliğin The Effects of a Premarital Relationship Enrichment Program on Relationship Satisfaction* Tuğba YILMAZ**, Melek KALKAN*** Abstract The aim of this study is to investigate the effects of a premarital relationship enrichment program on relationship satisfaction among couples. The experimental and control groups were totally composed of 20 individuals. In order to test whether there are any significant differences between the scores of pre-test and post-test within the control and experimental groups, Mann-Whitney U test and Wilcoxon signed-rank test were used. It was found that this premarital relationship enrichment program had positive effects on relationship satisfaction. Premarital relationship development program can be included in the preventive studies in mental health organizations. By cooperating with local government, it can be provided that couples who apply for marriage benefit from Marriage Preparation Education. Key Words Premarital Relationship Enrichment Program, Relationship Satisfaction, Marital Preparation. * This research is a summary of first author s Master Thesis. ** Psych. Counselor, Avut Primary School, Salıpazarı-Samsun/Turkey. *** Correspondence: Assoc. Prof. Melek Kalkan, Ondokuz Mayıs University Faculty of Education Department of Educational Sciences, 55139, Kurupelit-Samsun/Turkey. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (3) Summer Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

20 1912 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Human beings go on their lives as a member of small or large groups. The most important one of these groups is family which is called a special small group and provides a continuation of human species. Compliance with certain conditions, you can create families with at least two individuals of the opposite sex to choose each other as partners. Choosing their partners, deciding with whom they will share their lives, family building, family responsibility, and living with their partners are some of the duties of young adulthood period (Yeşilyaprak, 2003). Premarital relationship period is a period for two different people who do not know each other, to know and understand each other and create bonds of love which are necessary to live together before they take the decision to marry. Personal, social, and legal facilities such as friendship before marriage and engagement are for the purpose of fulfilling this fact (Özgüven, 2000). Taking a decision to marry is a complicated process. People s desire to make their physical, emotional, and social needs real is among the important factors that lead people to marriage. Women and men should try to understand the real identity, expectations, and characteristics of both themselves and the candidate partner s in the premarital relationship period (Kalkan & Ersanlı, 2008). The first step of their selection is being informed about themselves. The answer to the question with whom I marry which the person asks himself/herself depends on recognizing himself/herself. People who are getting married usually emphasize what kind of person the partner is; because they do not analyze themselves but they cannot know if they will get on well with him or not (Tarhan, 2008). In mate selection, the sense of responsibility, communication skills, stress coping skills, self-disclosure, and altruism are important characteristics (Boran, 2003; Yavuzer, 2004). In the premarital period, couples find the opportunity to talk about the future. Issues such as home economics, decision of having children, situations about work, building home are spoken in this period. These speeches help individuals to come to an Us consciousness from an I consciousness. Stable and happy relationships may occur with two different personalities to complete each other (Özuğurlu, 1996). Dokur and Profeta (2006) say that, first, married or unmarried, couples need to talk about their relationships to carry out a healthy relationship. Also, individuals will have speech problems partly in the future thank to the speeches in this period and they can make healthier decisions based on these experiences. According to Özgüven (2000), happiness in marriage depends on making

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 601-614 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Psikodrama Teknikleri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 97-113 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Karar Verme Stilleri

Detaylı

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 721 Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahmet AKIN* Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumu Yordamada Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Kendini Damgalama ve Sosyal Damgalanma

Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumu Yordamada Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Kendini Damgalama ve Sosyal Damgalanma Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 471-487 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1799

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

İhtiyaç Doyumu ve Yaşam Amaçları Belirleme: Lise Öğrenimi Gören Ergenler İçin Bir Öznel İyi Oluş Modeli

İhtiyaç Doyumu ve Yaşam Amaçları Belirleme: Lise Öğrenimi Gören Ergenler İçin Bir Öznel İyi Oluş Modeli Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1747-1764 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İhtiyaç Doyumu ve

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ*

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* Müge Yukay YÜKSEL** Serap Bostancı EREN*** ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

Öfke ve Öfkeyi İfade Etme Biçimlerinin, Stresle Başa Çıkma ve Kişiler Arası Problem Çözme Açısından İncelenmesi

Öfke ve Öfkeyi İfade Etme Biçimlerinin, Stresle Başa Çıkma ve Kişiler Arası Problem Çözme Açısından İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 7 Öfke ve Öfkeyi İfade Etme Biçimlerinin, Stresle Başa Çıkma ve Kişiler Arası Problem Çözme Açısından İncelenmesi

Detaylı

Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1

Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1 Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1 Adaptation of Dispositional Hope Scale into Turkish: Validity and reliability study Sinem Tarhan 2, Hasan Bacanlı 3 Özet

Detaylı

Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması *

Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 81-96 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 691 Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tayfun DOĞAN*,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 289-308 İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Bekir

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C.

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C. ~ T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU ANKARA 2002 T. C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 Derya ÇINAR 2 & Aslan İLİK 3 ÖZET Bu çalışma, İlköğretim Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının

Detaylı

UZUN EVLİLİKLER: BİR YASTIKTA KIRK YIL LONG MARRIAGES: FORTY YEARS IN A PILLOW Yasin DEMİR* Emine DURMUŞ**

UZUN EVLİLİKLER: BİR YASTIKTA KIRK YIL LONG MARRIAGES: FORTY YEARS IN A PILLOW Yasin DEMİR* Emine DURMUŞ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 UZUN EVLİLİKLER:

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin Öğrencilerin Sosyal Bilişsel

Detaylı

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi The Evaluation of Special Education Lesson In Terms of Attitudes Towards Mainstreaming and Attaintments Esra

Detaylı

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1 Educational Administration: Theory and Practice Summer 2007, Issue 51, pp: 353-370 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2007, Sayı 51, ss: 353-370 Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları

Detaylı

Zihin Kuramı Gelişiminde Kardeş Etkisi: İkizler, Tek Kardeşliler ve Tek Çocukların Karşılaştırılması

Zihin Kuramı Gelişiminde Kardeş Etkisi: İkizler, Tek Kardeşliler ve Tek Çocukların Karşılaştırılması Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2012, 15 (29), 43-52 Zihin Kuramı Gelişiminde Kardeş Etkisi: İkizler, Tek Kardeşliler ve Tek Çocukların Karşılaştırılması Sema Karakelle İstanbul Üniversitesi Özet Bu araştırmanın

Detaylı