Mimarlık, Sanallık ve Sanal Mekanların Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimarlık, Sanallık ve Sanal Mekanların Tasarımı"

Transkript

1 Mimarlk, Sanallk ve Sanal Mekanlarn Tasarm Can A. Baykan Mimarlk Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Giriş Tasarm mimarinin ana etkinliğ idir. Tasarlamak birşeyin kendisini il, gösterimini yapmak demek. Baz dillerdede tasarm demek olan design kelimesi, Latince de signare den geliyor; anlam göstermek, işaret etmek. Tasarlanan objenin gösterimi, çizim, maket gibi iki veya üç boyutlu modellerle olabildiğ i gibi, artk bilgisayarda da modellenebiliyor. Sanal, gerçek olmadğ halde etkisi veya gücü gerçekmi ş gibi olan diye tariflenebilir. Sanal, bilgisayar ortamnda modellenmi ş ; sanal mimarlk, bilgisayar ortamnda sunulan mimarlk anlamnda kullanlyor. Sanallk ve mimarlk konularna baktğ mzda sadece bilgiyasar ortamnda sunulan tasarmlardan bahsetmiyoruz. Eskiden fiziksel mekanlarda yer alan eğ itim, konferans, sosyal iliş kiler gibi bir çok etkinlik artk bilgisayar ortamnda yaplyor. Geleneksel olarak bu etkinliklerin yer aldğ fiziksel çevreleri tasarlayan mimarlğ n sanal ortamn tasarmna da katks olabilir. Modeller Tasarm var olmayan bir objenin modellenmesi demek olduğ una göre kullanlan modelleme yöntemleri çok önemli. Mimaride sadece tasarlanmş yaplar var. Orneğin ş ekil 1 de gösterilen konstruktivist proje inş a edilmek amac ile tasarlanmam ş. Ş ekil 2 de görülenlen mekansa, sv mimarlk, liquid architecture ad verilen soyut bilgisayar mimarisine örnek. Sekil 1. Konstruktivist mimari örneğ i. (Iakov Chernikov) Mimarlkta kullanlan çizim ve maketler ikonik modeller olarak snflanr. İ konik modeller gösterilmek istenen bir özelligi ayni özelligi kullanarak gösterir. Örneğin maketteki dolu ve bo ş yüzeyler binadaki kapal ve açk yüzeyleri gösterir. Çizimdeki çizgiler binadaki çizgileri gösterir. Sonuçta model gösterdigi ş eye benzer fakat ölçek farkl olur. Fotograf da ikonik modeldir, ş ekil 1 de gösterilen resim de. Bir haritada üçüncü boyutu göstermek için renk kullandğmzda bir özelliğ i baska bir özellik göstermek için kullanm ş oluruz. Böyle modellere analog model diyoruz. Zamana karş 1

2 fiyatlarn iş imini gösteren bir grafik analog modeldir. Ayn iliş kiyi matematik formülle ifade ettiğ imiz zaman sembolik model kurmus oluyoruz. Sembolik modeller en soyut ve manipule edilmesi en kolay olanidir (Ackoff). Bilgisayar modelleri semboliktir. Örneğ in bina modellemek için kullandğ mz üc boyutlu geometrik modeller, Kartezyen uzayda koordinatlari verilerek tariflenen noktalar kümesi, noktalari birleş tiren çizgiler, çizgilerin oluşturduğ u yüzeyler ve yüzeylerin tanmladğ kat cisimleri belirten ilişkilerden oluşur. Değiş ik soyutlama düzeylerinde, model 0 ve 1 ler,veya saylar ve ilişkilerden oluşur. Bilgisayar modeli data ve data üzerinde yaplabilecek operasyonlardan oluş ur. Model üzerinde yaplan iş lemler: yeni noktalar, çizgiler, yüzeyler, kat cisimler yaratmak, yerlerini iş tirmek, veya Boolean işlemler yapmaktr. Ş ekil 2 de gösterilen sv mimarlk, bilgisayarda modellenmi ş sanal mimarlk örneğidir. Sekil 2. Sv mimarlk, Liquid architecture. (Marcos Novak. ty/reality.htm) Bilgisayar modelleriyle herhangi bir etkileş ime girmek için arayüzleri kullanrz. Arayüzü bilgisayarn hafzasndaki modeli kullancya çkt olarak veren ekran, yazc, plotter, hatta üc boyutlu çkt verebilen araçlar. Bilgi giriş i için klavye, digitizer, mouse, tarayc, dijital fotoğ raf makinesi gibi araçlar kullanlyor. Bilgisayar program, arayüzü kullanarak sembolik modeli fotogerçeklik düzeyinde realist ikonik modele dönüş türerek sunar. Bilgisayarla etkileş im gerçek zamanda ve tabii hareketlerle olursa, ve bilgisayarn çkts gerçeğ e yaknsa, neredeyse gerçekmis hissini yaratabilir. Bu konuda bilgisayar oyunlar çok gelişmiş tir. Sanal gerçeklik sembolik model ve ikonik arayüzünün yarattğ neredeyse gerçeklik duygusudur. Bilgisayar ortamnda modellenen tasarmlar sadece görüntü olarak il analiz programlar tarafindan da kullanlabilir. Doluluk ve boş luklar gösteren bir maketi yapnn gölge ve ş k durumunu analiz etmek için kullanabiliriz, fakat bu oldukça zor olur. AutoCad, 3DStudio ve FormZ gibi programlar ayn analizi yln her günü ve her saat için hemen gösterebilir. Bilgisayarda modellenen yaplar maliyet, fizibilite, s, enerji, doğ al ve yapay aydnlatma veya akustik açdan erlendirmeye ve mekandaki dolaş mn simülasyonuna olanak sağ layan programlardan bahsedebiliriz. Bu programlar baska bir disipline ait ozel bilgiyi tasarmcnn kullanabileceğ i, ve kontrolu kendisinde olarak baş ka disiplinlerin kriterlerini de göz önüne alan entegre tasarmlar geliş tirmesine olanak verir. Örnek olarak birçok disiplini kapsayan Ecotect programn gösterebiliriz. Bu programin kapsadğ alanlar: gölgeleme, pencerelerde güneş kontrolu gereklerini hesaplama, doğ al ve yapay ş klandrma, rüzgar, s konforu, akustik tepki gibi degiş kenlerdir. Sadece nicel degil nitel erlendirme için de destek verir; örneğin ş klandrma kalitesi hakknda. Eskiden sadece sezgisel olarak 2

3 yaklaş lan ve kalitatif olarak erlendirilen kamusal mekanlarda ve binalarda dolaş im konusu artik %75-80 hassaslkla simule edilebiliyor.(space Syntax Bu programlar yayalarn sadece başlangç ve var ş noktalarini il, alş veri ş, bekleme, yemek yeme gibi informel davranş lar da göz önüne alabiliyor. Modellenen yap hakindaki er yarglari analiz sonuçlarna dayanarak daha sağ lkl yaplabilir. Değ er yarglar yapdan en cok etkilenenler olan kullanclar tarafndan yaplmal. Kullanclarn yapy anlamas bilgisayarla modelleme sayesinde kolaylaşabilir. Sanal mimarlk tasarmclara baş ka turlu ulaş amayacaklar dünyalar alglama olanağ da sağ layabilir. Tehlikeli, uzak veya fiziksel olmayan mekanlar olabileceğ i gibi, tekerlekli sandalyede gezmek veya görme özürlü olmak gibi özel gereksinimleri de simule ederek mekan onlarn ihtiyaçlar ve alglama şekliyle anlamamza yardmc olur. Bu sanal modellerin yannda bir de fonksiyonel sanal modeller var. Bunlar başka bir nesnenin modeli il, model olarak işe yaradklari için var. Örneğ in, internette bir kütüphane sayfasna girip aradğ mz kitabi okumamza imkan veren programlar dizisi. Fonksiyonel Sanal Mimarlk Eskiden fiziksel mekanda gerçeklestirebildi ğ imiz bir çok etkinlik artk fiziksel mekanlardan siberuzaya taşnyor. Siberuzay internet teknolojisi ile eriş ilebilen tüm içerik olarak tariflenebilir. Siberuzayda gerçekleş en banka, alş-veri ş, eğ itim, konferans, sosyal iliş kiler (chat rooms), kütüphane, çalş ma hayat gibi etkinlikler fonksiyonel sanal modellerle varoluyor. Bu işlevlerin gerçeklestiğ i sanal yerlere fonksiyonel sanal mekanlar diyebiliriz. Fonksiyonel sanal mekanlar arasna Dungeons and Dragons gibi bilgisayar oyunlarn katabiliriz. Bu yerlerin mekan olarak alglanmas veya mekan benzetmesi kullanilarak modellenmesi gerekmez. Çoğ u sadece bilgisayar ekrannda yaz girdi-çkts gösteren bir pencere olarak iş lev yapabilir. Siberuzay ve uzay/mekan benzetmesi bu yerleri üç boyutlu mimari mekanlar, binalar, ş ehirler olarak göstermek. Siberuzaydaki yerler için mekan benzetmesi kullanmanin nedenleri mekanin temel zihinsel kategorilerden biri olmas. Mekan benzetmesi siberuzaydaki soyut iliş kileri vs. anlamamza yardm edebilir. Sanal gerçeklik, dolaş m (navigasyon) bilgi bulma, iletişim ve etkileş im gibi etkinliklere olanak sağ lar. Mimari, işlevlere yer sağ layan ve anlam ifade eden formlar tasarlayan disiplin olarak, sanal mekanlarin tasarmn etkileyebilir. Sanal ve fiziksel uzay farkl. Sberuzayda yerçekimi, sürtünme gibi fiziksel kstlar yok, ölçek yok. Siberuzayda çok boyutlu, zaman kesintili ve yavaslatlp hzlandrlabilir. Onun için siberuzayn tasarlanmasnda işlevsellik ve anlam ön planda. Sanal mekanlarin tasarlanmasnda kullanilabilecek mimarlk teorileri ve yöntemleri arasnda Piaget in mekan alglamasiyle ilgili kavramlar ve Lynch in büyük olçekteki mekanlar alglamaya yarayan, ve öznel mekansal deneyimde alglanan kategoriler olan yer, iz, alan ve eş ik kavramlar kullanlabilir. Etkinlik odaklar, başlama ve varş noktalar, yer başlama ve var ş noktalar, takip edilecek yer ve olaylar, iz yer ve izlerin üzerinde figür tariflediği farkllaşmam ş bölgeler, alan yukaridaki üç elemann birleş me noktalar, eşiktir. 3

4 Lynch mekan tarifleyen yüzeyler ve üç boyutlu objeleri, snr olarak adlandrr. Bu yaklaş mda referans noktas, nirengi olarak kullanlan objeler kullancya anlam iletme rölünü üstlenir. Siberuzayda bir yerden diğ erine kaplar ve uzak yerler arasnda hareketi sağ layan özel geçislerle (portal) ulaşlabilir. Sanal mekanlarin içi ve dş belirgin olmal. Formlar, fiziksel kst olmadiğ i için soyut, gereksiz detaylardan arnm ş ve sadece anlam belirtmek uzere tasarlanmi ş olmal (Bridges & Charitos, 1997). Büyük ölçekli grafik sanal çevreler yaratmak için amatörlerin de kullanabileceğ i WayMaker program yukarda tariflenen kavramlar kullanr. Sanal mekanlar tarif etmekte VRML, Active Worlds ve ICT programlar kullanlabilir. Bilgisayar teknolojisi ve internetin bir rolü de öğ renme ortam olmas. Maher ve diğ erlerinin (1999) sanal kampus calş mas bu ortamn mimari analoji kullanarak nasl tasarlanabileceğ ini gösterir. Sanal kampus, ders notlar ve ödevleri gösteren web sayfalar olabileceği gibi, öğ rencilerin ders materyaline ulaşabilecekleri ve öğ retim elemanlar ve diğer öğ rencilerle etkileş ime girebilecekleri üç boyutlu sanal mekanlardan oluş an bir çevre de olabilir. Bu sanal çevre ofis veya snf gibi mekansal benzetmeler kullanarak tasarlamaya karar verilmi ş. Esin kaynağ, MUD gibi çok kiş inin katlabildiği oyunlardan türemi ş MUVE (Multi User Virtual Environments) program. MUVE oda ve kaplardan oluş uyor. Bir odaya giren, odann tarifini, kaplarn ve odadaki diğ er kullanclar görür. Bir kullancnn yazdklar ayn odadaki diğ er kullanclarn ekrannda görünür. Mekanlar arasnda geçi ş kaplardan, mekan ismi veya kullanc ismi vererek onun bulunduğ u mekana götüren komutlarla olur. Sanal mekanlarda iletiş imin bir yönteme bağ lanmas fiziksel mekanlarda olduğ undan da önemlidir. Sanal snfta vucut pozisyonu olmadğ icin yüzünü dönerek dikkat etmek, olaylar izlemek gibi bir imkan yok. Çözüm olarak sanal snflar kimin hangi srayla konuşabileceğ ini moderatörün kontrol ettiğ i konferans mekanlar gibi tasarlanyor. Böylece herkesin ayn anda veya kendi arasnda konuş mas engelleniyor. Seminer odas olarak tasarlanan sanal mekanlarda öğ renciler birkaç sanal masa etrafnda oturur. Ayn masada oturanlar birbirlerinin yazdklarn görür. Odada ayakta olanlarn yazdklarn tüm odadakiler görebilir. Sydney üniversitesi sanal kampusuna web sayfasndan veya telnet program kullanarak girilebilir. Sanal kampusta öğrenci, eğ itimcive idareciler arasnda iletiş im, ders notlarna ve bölüm servislerine erişim ve kiş ilerin birbirine rastlamasna olanak veren bir merkezi kampus çevresi var. Bu sanal çevrenin yaratlmas tip odalar, katlmclar ve objeler yaratmakla başlad. Her eğ itmen bu tipleri kullanarak ve iş tirerek kendi ofisini ve snfn kurdu. Öğ renciler de kendi sanal gösterimlerini ve ofislerini kurdular. Kampusun genel organizasyonu merkezi bir mekan ve oradan geçilebilen odalar ş eklinde. Odalar islevlerine göre snf, ofis, kütüphane vs. olarak guruplanm ş. Geometrik topoloji il iş levsel topoloji var. Sanal yerlerin tasarm için iş ik metaforlar kullanlabilir. Her metaforun kendi mantğ var. Bir yere oda dediğimiz zaman görsel ve iş itsel mahremiyet sağ lamas, kaplardan geçerek girilebilmesi ve girenlerin kontrol edilebilmesi beklentisini doğuruyor. Anders (1999) ilerde tüm mimari projelerin sanal mekanlar olarak tasarlanacağ n, fiziksel mekanlara 4

5 dönüş türülecek ve sanal olarak kalacak ksmlara daha sonra karar verileceğ ini öngörüyor. Bir organizasyonun ihtiyaçlarna cevap veren siberuzay ve fiziksel mekanlar topluluguna cybrid ad veriliyor. Cybrid gerçek binalara sanal ekler veya siberuzaya eklenen gerçek mekanlar olabilir. Mimarlar siberuzayn planlanmasnda kamu yararn gözetecek bir rol de üstlenebilirler (Mirabelli 2001). Kullanlan teknoloji sanal mekanlarn kamusal karakterini sağ lamaya yeterli il. Tasarm ve kamu politikalar tarafindan desteklenmeli. Planlama ve kamu yararn gözeten politikalar, fiziksel şehirde olduğ u gibi siberuzayda da gerekiyor. Bilgisayar ekranndaki penceremizden yer aldğ mz mekanlar kamusal mekan olarak toplumlarn gayreti ve kamu kaynaklar sayesinde var. Planlama ve kamu politikalari olmamas bu mekanlarn, aynen ş ehirdeki bir kamusal meydana veya parka olacağ i gibi, ticari amaçlarla kolonize edilmesini getirebilir. Aznlklar ve özürlüler de dahil herkes tarafndan ulaş labilirlik de kamu yararn gözetme amaçlarndan biri. Bu açdan, en gelişmi ş teknolojiyi kullanmak son model bilgisayar olmayanlar dşlayacağ i için uygun olmayabiliyor. Roma nn Ostiense mahallesinde yaplan kamusal siberuzayn planlanmas projesinin iki amac var. Yerel özelikler ve potansiyelin anlaş lmas ve kültürel, sosyal, ekonomik ve fiziksel çevreyi iyileştirecek ağ larn (network) yaratlmas. Sonuc Sanallk ve mimarlk bilgisayarda modellenmi ş fiziksel mekanlar, sadece gösterim olarak varolan tasarmlar ve fonksiyonel sanal mekanlar kapsyor.. Fonksiyonel sanal mekan tasarm üzerine bilgi oldukça az. Çoğ u sanal mekanlar formel anlamda tasarlanmş il. Zaman içinde işik kiş ilerin tasarma yaptğ eklerle oluşmuş lar. Formel kstlarn olmayş yaratclğ arttrmasna karş n sanal yerlerin kullanlmasn zorlastrm ş. Yukarda anlatlan mekan metaforu sanal mekanlarn tasarmn düzenleyebilir. Kaynaklar Ackoff R L. Scientific Method, John Wiley & Sons. NewYork Anders P. Extensions: Some implications of cyberspace for the practice of architecture (Eds. O Ataman, J Bermudez) Media and Design Process, Proceedings Acadia pp Bridges A, and Charitos D. On architectural design in virtual environments Design Studies 18 (1997). pp Maher M L, Simoff S, Gu N, Lau K H. Designing Virtual Architecture Maher M L, Skow B and Cicognani A. Designing the virtual campus Design Studies 20 (1999). pp Mirabelli P. Public cyberspace planning and design: Architect s role in the construction of the virtual city in Architectural Information Management, Proceedings of ecaade 2001 (edited by Hannu Penttila). Education in Computer Aided Architectural Design in Europe (ECAADE), pp Websitesi:http://home.vicnet.net.au/~dch awk/vreality/reality.htm Can Baykan lisans ve yüksek lisansn ODTÜ Mimarklk bölümünden, doktorasn 1991 ylnda Carnegie Mellon Üniversitesi Mimarlk bölümünden ald. Carnegie Mellon Üniversitesi Robotics Institute da 5

6 araştrmac olarak 5 yl calş t ve yine ayni üniversitenin mimarlk bölümünde yardmc doçent olarak ders verdi ylndan beri ODTÜ Mimarlk bölümünde stüdyo, bilgisayarla modelleme, bilgisayar programlama ve tasarm metodlar konularnda ders veriyor. Araş trma konular bilgisayarla mekan planlamas, bilgisayarla tasarm, tasarm metodlar ve design cognition. 6

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİ TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ MERYEM TOPÇU YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA 2012 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN

Detaylı

Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı

Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 37 Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı Tayfun YILDIRIM 1, Arzu ÖZEN 2*, Nurgül İNAN 3 1 Mimarlık Bölümü, Gazi

Detaylı

mtayfun@gazi.edu.tr, ninan@gazi.edu.tr, arzuozen@gazi.edu.tr 2.Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

mtayfun@gazi.edu.tr, ninan@gazi.edu.tr, arzuozen@gazi.edu.tr 2.Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri Tayfun YILDIRIM 1, Nurgül İNAN 2, Arzu ÖZEN YAVUZ 3 1. Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 2.Mimarlık Bölümü, Gazi

Detaylı

Futbol Hakemlerinin Karar Verme Yeteneklerini Geli³tirmek çin Dü³ünülmü³ Ciddi Oyun Tabanl Ö renme Çats

Futbol Hakemlerinin Karar Verme Yeteneklerini Geli³tirmek çin Dü³ünülmü³ Ciddi Oyun Tabanl Ö renme Çats Futbol Hakemlerinin Karar Verme Yeteneklerini Geli³tirmek çin Dü³ünülmü³ Ciddi Oyun Tabanl Ö renme Çats Ula³ Güleç 1,2, ve Murat Yilmaz 1,2 1 Çankaya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i, Ankara, Türkiye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Arif Atahan YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Antakya/HATAY ARALIK- 2011 T.C. MUSTAFA

Detaylı

ÖNSÖZ Mimari ve Kentsel Alanda Grafik Tasarım (Yönlendirme Tasarımı) konulu çalışmamın oluşmasında bana yön gösteren, her zaman destek olan ve bana çok güvenen danışmanım Sayın Prof. Ayşegül İZER e, tüm

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MULTİMEDYA Fatma BÜNYAN ÜNEL YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MİMARLIK EĞİTİMİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİKALAR DİYÂRINDA

MİMARLIK EĞİTİMİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİKALAR DİYÂRINDA Pektas, S. T. Mimarlik Egitimi Bilgisayar-destekli Harikalar Diyarinda, Arkitekt, No. 515, 2008, pp. 42-48. MİMARLIK EĞİTİMİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİKALAR DİYÂRINDA Dr. Şule Taşlı Pektaş Bilkent Üniversitesi

Detaylı

Mimarlıkta 'Sayısal' Fırsatlar: Bilgisayarlar Mimarlığın Neresinde?

Mimarlıkta 'Sayısal' Fırsatlar: Bilgisayarlar Mimarlığın Neresinde? Onlarca yıl sonra dönüp bugüne baktığımızda mimari ile neyi kaydettiğimizi göreceğiz acaba? Tom Chatfield, dijital dünyadaki rekabetin Darwince bir yapısı olduğunu söylüyor. Birçok kaynağa parallel biçimde

Detaylı

Mimari Etkinlik Alanı Olarak Internet ve Yeni Perspektifler

Mimari Etkinlik Alanı Olarak Internet ve Yeni Perspektifler Mimari Etkinlik Alanı Olarak Internet ve Yeni Perspektifler Ozan Önder Özener, Burak Pak, Arzu Erdem (Doç.Dr.) İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı.

Detaylı

İŞBİRLİKLİ MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE SANAL DÜNYA KULLANIMI

İŞBİRLİKLİ MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE SANAL DÜNYA KULLANIMI İŞBİRLİKLİ METU JFA 2011/2 MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE SANAL DÜNYA DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.14 2011/2 255 (28:2) 255-267 İŞBİRLİKLİ MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE SANAL DÜNYA KULLANIMI Leman Figen GÜL Alındı:

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi MÜHENDİSLİK Fakültesi 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

WEB HARİTALARININ TASARIMI

WEB HARİTALARININ TASARIMI WEB HARİTALARININ TASARIMI Necla ULUĞTEKİN 1 İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 2 A. Özgür DOĞRU 1 ÖZET Giderek kullanımı yaygınlaşan web haritalarının tasarımı kartografyanın yeni uğraş alanlarından biridir. Temel olarak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

INTERNET ORTAMINDA EĞİTİM

INTERNET ORTAMINDA EĞİTİM KURAM. VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ hakıir 1999 sayı: 18 ss. 145-16i INTERNET ORTAMINDA EĞİTİM Dr. Şahin Karasar Gazi Üniversitesi iletişim Fakültesi Bu makale, dünyada, "sanal eğitim" kavram ve uygulamalarını

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

PEYZAJ MİMARİSİNDE TASARIM VE PROJE UYGULAMA

PEYZAJ MİMARİSİNDE TASARIM VE PROJE UYGULAMA PEYZAJ MİMARİSİNDE TASARIM VE PROJE UYGULAMA HAZIRLAYANLAR Şule KADER Peyzaj Mimarı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Mustafa KUPİK Peyzaj Yüksek Mimarı ve Kentsel Tasarım Uzmanı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.

Detaylı

Mekan Dizimi Analiz Yöntemi ve Araştırma Konuları. SPACE SYNTAX and RESEARHING ISSUES

Mekan Dizimi Analiz Yöntemi ve Araştırma Konuları. SPACE SYNTAX and RESEARHING ISSUES Mekan Dizimi Analiz Yöntemi ve Araştırma Konuları Dr. H.Meltem GÜNDOĞDU gundogdumeltem@hotmail.com ÖZET Mekan Dizimi Analiz Yöntemi; farklı ölçeklerdeki bölgelerin, kentlerin, yapılı çevrelerin, bina gruplarının

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bu sayıda, planlama ve tasarım, mimarlık ve şehircilik arasındaki ilişki

Bu sayıda, planlama ve tasarım, mimarlık ve şehircilik arasındaki ilişki Şehircilik-Mimarlık Planlama-Tasarım İlişkileri Üzerine Tartışmalar Bu sayıda, planlama ve tasarım, mimarlık ve şehircilik arasındaki ilişki konusunu Planlama Dergisi nde tartışmaya açtık. Bu tartışmanın

Detaylı

Programlamaya Giri³ Ders Notlar. H. Turgut Uyar

Programlamaya Giri³ Ders Notlar. H. Turgut Uyar Programlamaya Giri³ Ders Notlar H. Turgut Uyar ubat 2004 ii Önsöz (C) 2001-2004, H. Turgut Uyar Bunotlar, stanbultekniküniversitesi'ndeverilenintroductiontoscienticandengineering Computation

Detaylı

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİTEMELLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

ZEKİ İMALAT BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

ZEKİ İMALAT BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ ZEKİ İMALAT BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ Özer Uygun, Cemalettin Kubat ouygun@sakarya.edu.tr, kubat@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Özet Bu çalışmada, imalat

Detaylı