Anahtar Kelimeler: Tatmini, Lisansüstü Tez, Tema. Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 774 - Anahtar Kelimeler: Tatmini, Lisansüstü Tez, Tema. Abstract"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: TÜRKYE DE TATMN KONUSUNDA YAPILAN LSANSÜSTÜ TEZLERN TEMATK AÇIDAN ANALZ A THEMATIC ANALYSIS OF MASTER AND DOCTORAL STUDIES ON JOB SATISFACTION IN TURKEY M. Fatih AKSARAYLI Öz Yapılan çalımanın amacı; yılları arasında Türkiye de i tatmini alanında yapılan lisansüstü tezlerin tematik daılımlarının belirlenmesidir. Nitel aratırma yönteminin kullanıldıı çalımada, durum çalıması modeli benimsenmitir yılları arasında Türkiye de 292 adet i tatmini konulu lisansüstü tez çalıması yapıldıı saptanmıtır. Ancak bazı tezlerin kullanımı ve yayımlanmasına izin verilmemi olması nedeniyle örneklem kapsamında ele alınan tez sayısı 244 olarak gerçeklemitir. Çalımada veri toplama aracı olarak, aratırma kapsamında gelitirilen tematik analiz formu kullanılmıtır. Çalımada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden frekans analizi ve kategorisel analiz teknii kullanılmıtır. Bulgular i tatmini alanında yapılan lisansüstü tezlerde Kurumsal Balılık ve Tükenmilik/Kaygı Düzeyi temalarında younlaıldıını göstermitir. Anahtar Kelimeler: Tatmini, Lisansüstü Tez, Tema. Abstract The purpose of this study is to determine the thematic distribution of master and phd studies on job satisfaction in Turkey between This study was designed in qualification research method and as a model the case study was used. Between , 292 master and phd studies were made on job satisfaction in Turkey. The sampling group covers 244 master and phd studies because some of the studies are inaccesible on National Thesis Centre. Thematic analysis form" was developed for this research in order to collect data and the data were analyzed with categorical analyze techniques as frequency. Findings indicate that the main theme of job satisfaction researches on master and doctoral studies is Corporate Commitment and Burnout/Fatigue. Keywords: Job Satisfaction, Master and PhD Studies, Theme. GR Akademik inceleme ve aratırma konusu olarak i tatmini ve i doyumu üzerine gerek yurtdıında gerekse yurt içinde hatırı sayılır bir yazın birikimi olmasına karın, i tatmini çalımalarının kapsam ve içeriini inceleyen sınırlı sayıda aratırma bulunmaktadır. tatmini tarihsel geliimde belirli bir dönemin konusudur. Bu dönem endüstri devrimi ile balayan kapitalist geliim dönemidir. Kapitalizmin tesisi yıllarında üretim ilikileri, ürün yapısı, uzmanlama, tasarım, teknoloji gibi temel sorunlar bir forma oturtulmu ve bu geliim seyrinde ite verimlilii etkileyen insan faktörüne yönelinmitir. nsanın ite güdülerini, duygularını, beklentilerini doyuracak i çevreleri oluturulması çabası halen sürmektedir (Yetim, 1997: 78). Uzman, Süleyman Demirel Üniversitesi

2 tatmini kavramı ilk defa 1911 de Taylor ve Gilbert tarafından en az stres ve yorgunluk yaratacak bir metotla fabrikada çalımak olarak ifade edilmitir. Bu konudaki bilimsel çalımaların esas olarak 1920 lerde Hawthorne aratırmaları olarak bilinen Elton Mayo ve arkadalarının bir elektrik irketindeki çalımalarıyla baladıı kabul edilmektedir (Yazıcıolu ve Sökmen, 2007: 74). Klasik yönetim anlayıında etkinlik, düzen ve rasyonellik kavramları çerçevesinde, iletmenin mekanik unsurları üzerinde durulmu, aynı zamanda bir sosyal sistem olan organizasyonların önceden belirlenmi ilke ve kurallara göre, tıpkı bir makine gibi iletilmesi düünülmütür (Genç, 2008: 40). nsan dıındaki unsurların (maddi unsurlar, i, görev, kavramlar vs.) belirlenen ilkeler dorultusunda bir araya getirilip bir yapı oluturması ve insan unsurunun bu yapı içine konması ile onun bir makine (robot) gibi, ilgili kademenin öngördüü dorultuda davranacaı varsayılmıtır (Koçel, 2007: 165). Klasik yönetim anlayıına bir tepki olarak doan Neo-klasik anlayıta; i görenlerin sadece maddeden ibaret olmadıı, makinenin bir parçası gibi davranmadıı, maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçlarının karılanmasıyla da ödüllendirilebilecei ve güvence, istikrar, i tatmini, takdir edilme gibi unsurların çalıanların verimliliklerini artıracaı öngörülmütür. Neo-klasik akım, insan unsurunun özellikleri, motivasyon, örgütsel davranı, karar ve yönetime katılma, i tatmini gibi insan merkezli bir yönetim anlayıı getirmitir. letmeyi sosyal bir yapı olarak ele alan bu akım, bu sosyal yapının insan merkezli olarak düzenlenmesi durumunda baarılı olunacaını varsaymıtır (Genç, 2008: 47-48). Bununla beraber klasik ve neo-klasik yönetim anlayılarının iletmenin sorunlarını çözmede yetersiz kalması, bu alanda yeni aratırmaların ve yeni yaklaımların gelitirilmesini zorunlu kılmıtır. Özellikle, iki kuramın iletmedeki insan öesine çok deiik ve uç açılardan yaklamaları bu konuda bir orta yolun bulunmasını zorunlu kılmıtır. Her iki yaklaımın eksikliklerini telafi etme ve bunların olumlu yönlerini uyumlatırma ihtiyaç ve gereinden modern yönetim yaklaımı domutur. Modern yönetim yaklaımı klasik ve neo-klasik yönetim yaklaımlarının tutum ve önerilerini yeni ve deiik bir açıdan ele alarak yorumlamı ve bir senteze ulamaya çalımıtır (imek ve Çelik, 2009: 120). Modern yönetim yaklaımı rasyo-ekonomik insan, sosyal insan ve kendini tamamlayan insan kavramlarına yeni bir boyut getirerek karmaık insan anlayıını ortaya koymutur. Karmaık insan anlayıına göre, birey karmaık olduu kadar deiebilen bir varlıktır. Dolayısıyla insanların ihtiyaçları da deiken bir nitelie sahiptir. Örgütün kendi koulları, çevresel koullar, kullanılan teknoloji, bireyin sosyo-kültürel özellikleri ve bireyin örgütteki tecrübesi bireyin istek ve ihtiyaçlarının deimesine yol açmaktadır. nsanların deiik koullar altında deiik ihtiyaç ve davranılarının olması, çalıanlarının tatmininin tek yönlü olmadıını çok boyutlu ya da çok yönlü olduunu göstermektedir. Dolayısıyla, insanların ilerinden tatmin olabilmesi için ekonomik, sosyal ve daha üst düzeydeki ihtiyaçlarını deiik koullarda algılayabilen ve deerlendirebilen bir yönetim ya da yöneticiye ihtiyaç vardır (ahin, 2004: 544). Yönetim kuramları açısından i tatmininin bugünkü anlamda geliimi bu ekilde gerçekleirken, i tatminine ilikin ilk sistematik bilgiler 1930 lu yıllara dayanmaktadır (Agho vd. 1993). tatmini hakkında 1930 dan günümüze kadar birçok aratırma yapılmı, çok çeitli sorular sorulmutur. Ama hepsinde basit olarak çalıanlara ilerinde tatmine sahip olup olmadıkları sorusu yöneltilmitir (Chelte vd. 1982: 33). tatmini ile ilgili ilk bilimsel aratırmanın ise Amerika Birleik Devletleri nde 1935 yılında Hoppock tarafından gerçekletirildii belirtilmektedir. Hoppock a göre belli bir deerin varlıı tatmine, yokluu ise tatminsizlie neden olmaktadır (Newby, 1999: 9). tatmini bir tutum olarak, davranı içeren motivasyondan farklı olmasına karın, literatürde ilk kez i tatmininin sistematik bir biçimde incelenmesi motivasyon kuramlarıyla olmutur (Yüksel, 2005: 294).

3 tatminini açıklamak amacıyla birçok teorik ve uygulamalı aratırma yapılmıtır. Bu konuda Maslow un htiyaçlar Hiyerarisi (1954) ve Herzberg in Çift Faktör Kuramlarını içine alan çok sayıda kuramsal yaklaım bulunmaktadır. Cavanagh (1992) bu kuramların, kii iinde tatmin salıyorsa önemli ihtiyaçlarının karılanmı olması veya bir takım deerler elde edilmesi gerektiini gösterdiklerini belirtmitir (Burnard vd, 1999: 9). Aırba ve dierleri (2005: 329) i tatmini üzerinde bu kadar durmanın temel varsayımının; iinden tatmin olan bir çalıanın daha etkili ve verimli, daha iyi bir çalıan haline gelme düüncesi olduunu belirtmilerdir. tatmini verimlilik ve performans gibi kavramlarla ilikilendirildii için insan kaynakları yönetimi içerisinde, çalıanların ilerine karı tutumlarını inceledii için de yönetim ve örgüt alanındaki çalımalar içerisinde yer almaktadır. Türkiye de i tatmini ile ilgili çalımaların ne zaman baladıına dair literatürde net bir bilgiye ulaılamamıtır. Ancak ulusal toplu katalog tarandıında i tatmini konusunda üniversitelerde ilk yapılan çalımaların doktora tezleri olduu görülmütür (http://www.toplukatalog.gov.tr, Eriim Tarihi: ). tatmini konusunda ilk doktora tezi, Balcı tarafından 1985 yılında Eitim Yöneticisinin Doyumu adıyla Ankara Üniversitesi nde gerçekletirilmitir. Bu çalımadan sonra 1988 yılında stanbul Üniversitesi (Telman, 1988), Hacettepe Üniversitesi (Pakdanel, 1988) ve Gazi Üniversitesi nde (Bayat, 1988) i tatmini konusunu aratıran lisansüstü çalımalar ortaya konulmutur li yıllarla birlikte ise i tatmini gerek akademisyenlerin gerekse lisansüstü örencilerinin youn ilgi gösterdii bir aratırma konusu haline gelmitir. TATMN KONUSUNDA YAPILAN LSANSÜSTÜ TEZLERE LKN ARATIRMA Aratırmanın Amacı tatmini ile ilgili yapılan aratırmalar; aratırmanın yapıldıı örneklem grubunun i tatmin düzeyleri hakkında bilgiler vermekte olup, i tatmin düzeylerinin nasıl yükseltilebileceine dair fikirler vermektedir. Farklı örneklemler ve farklı gruplar üzerinde çalımak aratırma sonuçlarından genellemeler yapabilmekte önem arz etmektedir. Ancak daha önce çalıılmı örneklem grupları, sektörler vb. üzerinde birbirine benzeyen ve benzer sonuçlar çıkan aratırmaların yapılması ne aratırmanın yapıldıı sektöre ve kuruma ne de bilime katkı salayamayacaktır. Üniversiteler, kamu yararı için bilgi üreten ve ürettii bilgiyi yayan özerk bir öretim ve aratırma kurumu olarak tanımlanabilir. Tarihi geliim süreci içerisinde mezun ettii örencilerine bir meslek ve statü kazandırma fonksiyonuyla ön plana çıkar gibi görünse de, üniversitelerin en temel ilevi bilimsel aratırma faaliyetleri olarak deerlendirilebilir (Karada, 2009: 13). Üniversitelerin bilgi üretim ve yayma araçlarından birisi de lisansüstü eitimlerdir. Lisansüstü eitim ile hem bilgi aktarımı gerçeklemekte, hem de yazılan tezlerle bir aratırma gelenei olumaktadır (Arı vd, 2009). Ancak Türkiye de yapılan lisansüstü tezlerde konu olarak i tatmini çalımalarını inceleyen bir tezin bulunmaması bu konudaki eksikliin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Yapılan çalımalar hakkında bilgi edinmek için çalımaların kendisine yönelik bir içe bakıın gereklilii yadsınamaz bir gerçektir. Bu içe bakıın belli aralıklarla yerine getirilmesi, alana yönelik beklentileri ve katkıları gündemde tutacak ve daha nitelikli aratırmaların yapılmasına ıık tutacaktır (Erdemir, 2009: 7). Ortaya konulan aratırmanın temel amacı; yılları arasında Türkiye deki üniversitelerde i tatmini ve i doyumu konusunda yapılan lisansüstü tezlerin tematik olarak incelenmesidir. Böylelikle i tatmini ve i doyumu çalımalarının aratırma açısından var olan durumun ortaya konulabilecei ve gelecee ilikin yapılacak çalımalara katkıda bulunabilecei beklenmektedir. Bu amaç dorultusunda çalımada aaıdaki soruların cevapları aranmaktadır:

4 Ülkemizdeki üniversitelerde yılları arasında i tatmini konusunda kaç tane lisansüstü tez yapılmıtır. Yapılan tezlerin; Türlerine göre daılımları nasıldır? Özgün dillerine göre daılımları nasıldır? zin durumlarına göre daılımları nasıldır? Yöntemlerine göre daılımları nasıldır? Örneklemlerine göre daılımları nasıldır? Kullanılan ölçeklere göre daılımları nasıldır? Kullanılan istatistiki yöntemlere göre daılımları nasıldır? Uygulama alanlarına göre daılımları nasıldır? Yüksek lisans ve doktora çalıması olma durumlarına göre daılımları nasıldır? Tematik daılımları nasıldır? Aratırmanın Varsayımları ve Kısıtları Bu çalımada inceleme kapsamına alınan tüm tezlerin bilimsel yöntem kullanılarak yapılmı olduu varsayılmıtır. Tezlerin bilimsel yöntem kullanılarak yapılmı olması veri toplama, düzenleme ve analiz çalımaları, tezlerin konuları, konu balıkları ve anahtar sözcükleri esas alınarak yapıldıı için önemli görülmütür. Aratırma yılları arasında ülkemizdeki üniversitelerde yapılan i tatmini ve i doyumu konusundaki lisansüstü tezler ile sınırlıdır. Aratırmanın 2008 yılını temel almasının nedeni ise; i tatmini aratırmalarının son 5 yıllık süreçte nasıl gelime gösterdiini görmeyi salayacak genilikte ve güncellikte bir zaman dilimi olduu düüncesidir. Aratırma 2013 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekletirilmitir. Bu nedenle belirtilen tarihte Yüksek Öretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi Elektronik Tez Arivinde yapılan yılları arasında Türkiye deki üniversitelerde i tatmini ve i doyumu konusunda yapılmı lisansüstü tezlerle sınırlıdır yılında yapılmı çalımalarının tamamının YÖK e gönderilememi olabilecei ve gönderilen tezlerin YÖK veritabanına henüz kayıt edilememe ihtimalinin de göz önünde bulundurulması neticesinde aratırmaya dâhil edilmemitir. Aratırmada Kullanılan Yöntem Bu çalıma, nicel aratırma yaklaımlarından betimsel tarama yöntemiyle yapılmıtır. Tarama modelleri geçmite ya da halen var olan bir durumu, var olduu ekliyle betimlemeyi amaçlayan aratırma yaklaımlarıdır. Aratırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koulları içinde ve olduu gibi tanımlanmaya çalıılır (Karasar, 2010: 77). Nitel aratırmalarda aratırmacı, verileri teker teker okuyarak, kodlar ve kategorize eder. Bu elde ettii kodlara ve kategorilere dayalı olarak aratırma sonuçlarını ortaya koyar (Merriam, 1998: 58). Bu açıklamalardan yola çıkılarak i tatmini alanında yapılmı doktora tezlerinin tematik bakımdan durumlarının saptanması, derinlemesine incelenmesi ve yorumlanması amaçlandıı bu çalıma için en uygun aratırma yönteminin nitel aratırma yöntemi olduu düünülerek, aratırma nitel aratırma modellerinden, durum çalıması deseninin iç içe geçmi durum çalıması modeli kullanılarak yapılandırılmıtır. Çalımada Türkiye de yapılmı i tatmini ile ilgili tezlerin tematik durum tespiti üzerine odaklanıldıından, çalımanın kuramsal evrenini YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Bakanlıı tarafından 1986 yılından itibaren arivlenen ve i tatmini ile ilgili son be yılda yapılan ( ) 292 yüksek lisans ve doktora tezinden olumutur (Yüksek Öretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, Eriim Tarihi: ). Çalıma evrenine ait ayrıntılı bilgiler Tablo 1 de sunulmutur. Ayrıca konu balıına göre tek bir anahtar kelimeyle aratırma yapılmamı, bazı tezlerde konu i tatmini, i doyumu ve çalıan memnuniyeti olarak da ele alındıı için anahtar kelimeler çeitlendirilmi, böylelikle yapılan tüm tezlere ulaılıp incelenmeye çalıılmıtır.

5 Çalımada örneklem seçimine gidilmeyerek çalıma evrenin tamamına ulaılması hedeflenmitir. Ancak bazı tezlerin kullanımı ve yayımlanmasına izin verilmemi olması nedeniyle örneklem kapsamında ele alınan tez sayısı 244 birim olarak gerçeklemitir. Elde edilen tezlerdeki nitel verinin derinlemesine incelenebilmesi için nitel verilerin analizinde kullanılan kodlama tekniine bavurulmu bu amaç için tematik analiz formu oluturulmutur. Verilerin analizinde ve bulguların sunumunda betimsel istatistik kullanılmıtır. Tezler belirlenen kriterlere göre Excel programına girilerek kodlanmıtır. Sonrasında SPSS-17 istatistik programına aktarılarak, i tatmini konusunda yapılan tezlerden elde edilen verilerin çeitli özellikleri (konusu, türü, yılı, özgün dili, üniversitesi, enstitüsü vb.) frekans daılımı ve yüzdeler ile özetlenerek, deikenler arasında crosstap-çapraz tablo analizleri yapılarak yorumlanmıtır. Çalımada veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıtır. Bu analiz sırasında izlenen aamalar aaıda özetlenmitir: Birinci aama: tatmini konusunda hazırlanan lisansüstü tezler YÖK ün Ulusal Tez Merkezi sitesinden pdf. formatında bilgisayar ortamına aktarılmıtır ve konusuna, türüne, yılına, izin durumuna, özgün diline, anabilim dalına göre kategorize edilmitir. kinci aama: Elde edilen izinli tezler yöntem, örneklem, uygulama alanı ve kullanılan istatistikî yöntemlere ve yüksek lisans doktora tezi olmasına göre incelenmitir. Üçüncü aama: Tematik analiz formu aracılıyla indirilen tezler tematik olarak çözümlenmeye çalıılmıtır. Elde edilen veriler, içerik analiz türlerinde kategorisel analiz ve frekans analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmitir. Örneklem seçimi bir aratırmanın yürütülmesinde çok önemli bir adımdır. Seçilen örnein, içerii ve büyüklüü ile parçası olduu evreni en iyi biçimde temsil etmesi istenir. Salıklı sonuçların elde edilebilmesi ve çıktılar üzerinden genellemeler yapılabilmesi için örneklemin tanımlanması çok önemlidir. Örneklem, belli kurallara göre, belli bir evrenden seçilmi ve seçildii evreni temsil yeterlilii kabul edilen küçük kümedir. Aratırmalar çounlukla örneklem kümeler üzerinde yapılır ve elde edilen sonuçlar ilgili evrenlere genellenir (Karasar, 2005: 110). Aratırmacının örneklem konusunda en büyük sorunu, örneklem büyüklüüne nasıl karar vereceidir. Yeterli bir örneklem, güvenilir sonuçlar salayacak kadar eleman kapsayan örneklemdir (Young, 1968: 324). Bu noktada hangi büyüklükteki bir örneklemin evreni temsil edebilecei sorunu karımıza çıkmaktadır. Nedensel-karılatırma çalımalarında her grup için en az 30, deneysel çalımalarda yine her grup için 15 ve tarama tipindeki çalımalarda ise en az 100 örneklemin bulunması gerektii çeitli kaynaklarda belirtilmektedir (Gall, Borg ve Gall, 2006; McMillan ve Schumacher, 2006). Ayrıca örneklem büyüklüünü saptamak için kullanılan bazı formüllere sıklıkla literatürde rastlanmaktadır. Ancak bu aratırmada evren sayısının bilinmesine karın evren standart sapmasının () bilinmemesinden dolayı minimum örneklem sayısı formülü ile hesaplama yapılmıtır (Karada, 2009: 78). Yapılan hesaplamalar sonucunda %1 güven aralıında ve %5 hata payı dikkate alındıında bu aratırmanın 292 birimlik olan evrenini temsil edecek olan minimum örneklem sayısı 186 olarak hesaplanmıtır. Elde edilen bu sonuca göre örneklem bölümünde ayrıntıları verilen 244 birimden oluan örneklemin (izinli lisansüstü tez sayısı) çalıma evrenini yeterli olarak temsil ettii düünülmektedir. Aratırmanın Bulguları Ülkemizde 2013 yılı Austos ayı itibariyle 178 üniversite bulunmaktadır ve bu üniversitelerde yılları arasında i tatmini konusunda yapılan lisansüstü çalımalar Tablo 1 de gösterilmitir.

6 Yıl ,7 7 17, ,8 4 10, ,8 8 20, , , ,5 Toplam Tablo 1: Çalıma Evreninin Yıllara Göre Daılımı Tablo 1 incelendiinde yılları arasında Türkiye de bulunan üniversitelerde toplam 292 adet lisansüstü çalımanın yapıldıı görülmektedir. Bu çalımaların 253 ü yüksek lisans ve 39 u doktora çalıması niteliindedir. En fazla yüksek lisans çalımasının yapıldıı yıl, 88 çalıma ile 2010 yılı ve en fazla doktora tezinin yapıldıı yıl ise 12 çalıma ile 2011 yılı olarak karımıza çıkmaktadır. Anabilim Dalı letme , ,8 Çalıma Ekonomisi ve Endüstri likileri 22 8,7 - - Kamu Yönetimi 6 2,4 - - Eitim Bilimleri ve Eitimle lgili Dallar 42 16,6 5 12,9 Turizm letmecilii 14 5,5 2 5,1 Beden Eitimi ve Spor ,6 Salık Bilimleri/Hastane ve Salık Kurumları Yönetimi 14 5,5 3 7,7 Hemirelik/Ebelik 16 6,3 4 10,1 Psikoloji 10 3,9 - - Sosyoloji 1 0,4 1 2,6 letiim/gazetecilik 2 0,8 1 2,6 Ekonometri/statistik 3 1,2 - - Mimarlık/naat Mühendislii 3 1,2 - - Dier 7 2,8 1 2,6 Toplam Tablo 2: Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Daılımı yılları arasında gerçekletirilen lisansüstü tezlerin üniversitelerin hangi anabilim dallarında yapıldıına ilikin veriler Tablo 2 de gösterilmitir. Tablo 2 incelendiinde; yılları arasında Türkiye deki üniversitelerde gerçekletirilen lisansüstü çalımaların çounluunun iletme anabilim dalı ile eitim bilimleri anabilim dalında gerçekletii görülmektedir yılları arasında i tatmini konusunda lisansüstü tezlerin hangi dilde yapıldıına dair veriler Tablo 3 te gösterilmitir. Özgün Dil Türkçe ,4 ngilizce ,6 Toplam Tablo 3: Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Yapıldıı Dile Göre Daılımı

7 ekil 3 incelendiinde yılları arasında yapılan i tatmini konusunda yapılan yüksek lisans tezlerin %96 sı Türkçe, %4 ü ngilizce olarak hazırlanırken, doktora tezlerinin %97,4 ü Türkçe, %2,6 sı ngilizce olarak hazırlanmıtır. Bu sonuç olaan olarak görülmütür. Enstitülerin çounluunda Türkçe eitim verilmesi, ngilizce eitim veren enstitü sayısının azlıının bu oranlara yansıdıı düünülmektedir yılları arasında i tatmini konusunda yapılan lisansüstü tezlerin YÖK ün tez veri tabanındaki izin durumlarına ilikin veriler Tablo 4 te gösterilmitir. zin Durumu zinli , ,2 zinsiz 36 14, ,8 Toplam Tablo 4: Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin zin Durumlarına Göre Daılımı Tablo 4 incelendii i tatmini ile ilgili yılları arasında gerçekletirilen yüksek lisans tezlerin %85,8 i izinli, %14,2 si izinsiz ve doktora tezlerinin ise %69,2 si izinli, %30,8 i izinsizdir. Tezlerin izinli ve izinsiz olma durumları tez yazarlarının inisiyatifine balıdır. YÖK 2000 li yılların balarına kadar tez veri tabanında lisansüstü tezler hakkında arama yapılmasına izin vermekte, tezlere ulamak isteyenlere ise fotokopi yoluyla hizmet salamaktaydı. Böylelikle aratırmacılar YÖK de yer alan tezlere fotokopi yoluyla ulaabilmekteydi. YÖK tezlere eriimi daha kolay hale getirmek için arivlerinde bulunan bütün tezleri elektronik ortama aktarıp fotokopi hizmetini durdurarak, arivini elektronik olarak tam metin eriime açmıtır. Ancak 2005 yılından önceki tezlerde, yazarlarının izni olduuna dair bir bilgi bulunmaması telif hakları açısından sıkıntı oluturmutur. Bu sebepten veri tabanında bulunan tezler izinli ve izinsiz tezler olarak ayrılmı ve izinsiz tezlere eriim durdurulmutur. Web sitesinde yayınlanan bir form ile tezlerini eriime açmak isteyen yazarların tezlerine eriilmesine izin verme olanaı tanınmıtır. Sitedeki formu doldurarak tezleri için izin veren yazarların YÖK ün tez veritabanında tezleri yayınlanmaktadır. YÖK 2005 yılından sonraki tezleri, yazarlarının tezlerini eriime açmalarını veya belirli tarihe kadar eriime kapalı tutmalarını tercih edebilecekleri bir form ile kabul etmitir. Böylelikle YÖK ün tez arivinde izinli ve izinsiz olmak üzere iki tür tez olumutur. zinsiz tezlerin tam metin eriimleri dıında künyelerine ve özlerine ulaılabilmektedir. Bu aratırmanın bundan sonraki bölümü izinli tezlerden elde edilen veriler dorultusunda gerçekletirilmitir. Tez çalımalarında birden fazla veri toplama aracı birlikte kullanılabilmektedir. Örnein tezlerin büyük bölümünde veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunun oluturulması için kaynak taraması yapılmak durumundadır. tatmini ile ilgili tezlerin hazırlanmasında da birden fazla veri toplama yöntemi kullanılmıtır. En azından çalımaların teorik kısımlarının hazırlanmasında ilgili literatür taranmıtır. Ancak bu aratırmada; aratırmanın genelini niteleyen, uygulama kısmında kullanılan veri toplama yöntemi temel alınmıtır. Aratırma kapsamındaki izinli tezlerde kullanılan veri toplama yöntemlerine ilikin veriler Tablo 5 te gösterilmitir. Yöntem Anket , Mülakat veya Gözlem 3 1,4 - - Toplam Tablo 5: Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Yöntemlerine Göre Daılımı

8 Tablo 5 te görüldüü üzere yılları arasında i tatmini konusunda yapılan lisansüstü tezlerin tamamına yakınının veri toplama yöntemi ankettir. Yüksek lisans tezlerin %98,6 sında veriler anket yoluyla toplanırken, doktora tezlerinin tamamında veriler anket yöntemiyle toplanmıtır. Anket yönteminin daha fazla kiiye ulama imkânı salamasından dolayı aratırmacıların bu yöntemi benimsedikleri düünülmektedir. Örneklem Türkiye Geneli ,3 Bölge 16 7,4 3 11,1 l 92 42,4 9 33,3 lçe 14 6,4 - - Kurum 69 31,8 6 22,2 TOPLAM Tablo 6: Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Örneklemlerine Göre Daılımı Bir aratırmanın amacına ulaabilmesinde seçilen örneklem çok büyük önem taımaktadır. Seçilen örneklem çalıma yapılacak evrenin tamamını temsil etme niteliinde olmalıdır. Yapılan i tatmini çalımalarının hangi örneklemler üzerinde gerçekletirildiine ilikin veriler Tablo 6 da gösterilmitir. Tablo 6 incelendiinde; i tatmini ile ilgili yılları arasında yayınlanmasına izin verilen lisansüstü tezlerin çounluunun örneklemi ildir. Aratırma kapsamındaki yüksek lisans tezlerinin %42,4 ünün örneklemi il, %31,8 inin kurumdur. tezlerinin ise %33,3 erlik dilimler ile örneklemi Türkiye geneli ve ile aittir. Aratırma sonuçlarından genelleme yapılabilmesi için aratırma örneklemlerinin daha geni tutulmasının önemli olduu düünülmektedir. Lisansüstü çalımalarda doru ve bilimsel sonuca ulamak esas tekil etmektedir. Bunun için aratırmada kullanılacak ölçekler son derece önemlidir. Çünkü aratırmanın amacına hizmet etmesi, aratırmada kullanılan ölçeklerle bire bir ilgilidir. tatmini konusunda yılları arasında yapılmı, yayınlanmasına izin verilen lisansüstü tezlerde kullanılan ölçeklere ilikin bilgiler Tablo 7 de gösterilmitir. Ölçek Hazır Ölçek , ,6 Kendi Hazırladıı Ölçek 16 7,4 2 7,4 Ölçek Yok 2 0,9 - - Toplam Tablo 7: Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Kullanılan Ölçeklere Göre Daılımı Tablo 7 incelendiinde doktora ve yüksek lisans tezlerinde %90 dan fazla oranda hazır ölçek kullanıldıı görülmektedir. tatmini konusunda dünyada yapılan çalımalarda kullanılan balıca ölçeklerin Türkçe ye çevrilerek Türkiye deki aratırmalarda kullanıldıı gözlemlenmektedir. Aratırmacıların hazır ölçekleri tercih etmesinin temel nedeni; güvenilirlii ispatlanmı ve geçerliliinin netlemi olmasıdır. Dier taraftan çalıılan her örneklem farklı özellikler tamasından ötürü bu örneklemlerin özellikleri göz önünde bulundurularak ölçek hazırlanması yapılan lisansüstü çalımayı daha özgün ve geçerli kılabilecektir. Dier taraftan ölçekler aracılııyla toplanan verilerin deerlendirilmesi de aratırmanın temel özelliklerindendir. Aratırmada ele alınan temel probleme göre doru analiz yönteminin seçilmesi, doru ve bilimsel sonuçlara ulamak için en önemli ihtiyaçlardandır. Aratırmada veriler anket yöntemiyle toplanmadıysa istatistikî inceleme gerekmemekte ancak anket aracılııyla toplanan verilerin analizinde balıca tanımsal ve yordamsal olmak üzere iki ana istatistikî yöntemden faydalanılmaktadır. Tanımsal istatistikler; yöneltilen sorular karısında aratırmacıların verdii cevaplara ilikin frekans ve yüzde daılımlarını içerirken, yordamsal istatistikler; ortalama, standart sapma, korelasyon, manidarlık testleri (t testi, f testi, varyans

9 analizi, vb.), ki-kare ve non-parametrik testler (Mann-Whitney U- Testi, Wilcoxon iaretli sıralama testi, Kruskal- Wallis testi) gibi istatistiksel yöntemleri içermektedir. Aratırma kapsamındaki lisansüstü tezlerde kullanılan istatistikî yöntemlere ilikin veriler Tablo 8 de gösterilmitir. statistikî Yöntem Tanımsal statistik 2 0,9 - - Tanımsal ve Yordamsal statistik , ,0 statistik Kullanılmayan 2 0,9 - - Toplam Tablo 8: Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Kullandıkları statistiksel Yöntemlere Göre Daılımı Tablo 8 incelendiinde aratırma kapsamındaki i tatmini tezlerinin tamamına yakınında tanımsal ve yordamsal istatistiklerin kullanıldıı görülmektedir. Aratırmalar incelendiinde aratırmaya katılanların tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde tanımsal istatistiklerinden faydalanıldıı, i tatmin düzeylerinin belirlenmesinde ortalama ve standart sapma istatistiklerinden faydalanıldıı ve katılımcıların tanımlayıcı özellikleri ile i tatmin düzeyleri arasındaki ilikilerin belirlenmesinde ise hipotez tezlerinin kullanıldıı gözlenmitir. Aratırma kapsamındaki i tatminine ilikin yapılan lisansüstü tezlerin uygulama alanlarına ilikin veriler Tablo 9 da gösterilmitir. Uygulama Alanı Salık Kurum ve Kuruluları/Salık ,3 Eitim Kurum ve Kuruluları/Eitim 33 15,3 2 7,4 Bankacılık/Finans/Sigorta 21 9,7 4 14,9 Turizm/Seyahat/Konaklama ,7 Üniversiteler/Akademisyenler 12 5,5 1 3,7 Emniyet Tekilatı/Özel Güvenlik Personeli /Gardiyanlar 10 4,6 2 7,4 Kamu Kurum ve Kuruluları 8 3,7 1 3,7 Biliim Sektörü/Çarı Merkezi 6 2,8 1 3,7 Tekstil Sektörü 5 2,3 - - Belediyeler 5 2,3 - - malat letmeleri 4 1,8 1 3,7 Havacılık/Denizcilik 4 1,8 - - Tarım/Kooperatifçilik 4 1,8 - - naat Sektörü 4 1,8 - - Spor Federasyonları 3 1,4 1 3,7 Gıda Sektörü 3 1,4 - - KOB'ler 1 0,5 1 3,7 Kimya ve laç Sektörü 3 1,4 - -

10 Perakende Sektörü 2 0,9 1 3,7 Otomotiv/Lojistik 2 0,9 - - Askeri Kurum ve Kurulular ,7 Basın Yayın Gazetecilik ,7 Dier letmeler 35 16,1 - - TOPLAM Tablo 9: Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Uygulama Alanlarına Göre Daılımı Tablo 9 da görüldüü gibi; i tatmini konusunu aratırma kapsamına alan tezler incelendiinde; doktora ve yüksek lisans tezlerinde uygulama alanı olarak salık kurum ve kuruluları ile salık personeli youn olarak seçilmekte ve ilk sırayı almaktadır. Yüksek lisans tezlerinde ikinci ve üçüncü sırada Eitim Kurum Kuruluları ve Eitim Personeli ile Bankacılık, Finans, Sigorta sektörünün öne çıktıı da görülmektedir. BULGULAR Tablo 10 da Türkiye de i tatmini alanında yapılmı lisansüstü tezlerde ele alınan temalar ile bu temaların yüksek lisans ve doktora çalıması olma durumuna göre sayısal daılımları ve yüzdelik deerleri gösterilmitir. Tablo 10 da görülecei gibi aratırma kapsamında incelenen 244 izinli lisansüstü tezde toplam 471 temanın ilendii saptanmıtır. Temalar yüksek lisans ve doktora çalıması olarak ele alındıında 426 tema yüksek lisans çalımalarında ve 45 tema da doktora çalımalarında incelendii görülmütür. Temalar belirlenirken örnein; Rol Belirsizlii ve Rol Çatımasının Çalıanların Tatmini Üzerine Etkisinin Aratırılması isimli 2010 yılında yazılmı yüksek lisans tezi rol belirsizlii ve rol çatıması olarak iki tema eklinde sınıflandırılarak Tablo 10 daki veriler elde edilmitir. Tablo 10 incelendiinde Kurumsal Balılık, Tükenmilik/Kaygı Düzeyi, Doktor, Hemire ve Ebelerde Tatmin, Öretmenlerde ve Okul Yöneticilerinde Tatmini, Liderlik Tarzı/Algılanan Liderlik, Stres, ten Ayrılma Niyeti, Kurumsal Adalet/Kurumsal Güven, Motivasyon, Yaam Tatmini, Mobbing, Demografik Özellikler, Emniyet Mensuplarında Tatmini, Tatmini Unsurları ve Etkileyen Faktörler, Kiilik Özellikleri, Kurumsal Vatandalık, Meslekta likileri/meslekta Dayanıması, Spor Federasyonu Çalıanlarında Tatmini, Performans Deerleme Çalımaları, Personel Güçlendirme, Mesleki Yeterlilik Algısı, Algılanan Sosyal Destek, Duygusal Zekâ, Kurumsal letiim, Mobbing (Psikolojik iddet), Demografik Özellikler balıklı temaların hem yüksek lisans hem doktora aratırmalarında ortak olarak çalııldıı görülmektedir. Bu kapsamda, örnein Kurumsal Balılık teması 37 defa yüksek lisans tezi olarak, 2 defa da doktora tezi olarak incelenmitir. Temaların yüksek lisans çalıması olarak daılımlarına bakıldıında, Kurumsal Balılık en sık çalıılan tema sıralamasının ilk sırasında yer almaktadır (=37, %8,7). kinci olarak Tükenmilik/Kaygı Düzeyi (=32, %7,5), üçüncü olarak da Doktor, Hemire ve Ebelerde Tatmini ile Öretmenlerde ve Okul Yöneticilerinde Tatmini (=29, %6,8) eklinde sıralama devam etmektedir. Temaların doktora çalıması olarak daılımlarına bakıldıında; Kiilik Özellikleri ve Kurumsal Vatandalık en sık çalıılan tema sıralamasında ilk sırayı paylamaktadır (=4, %8,9). kinci sırada Motivasyon temalı çalımalar yer almaktadır (=3, %6,7). Tema Kurumsal Balılık ,4 Tükenmilik/Kaygı Düzeyi ,4 Doktor, Hemire ve Ebelerde Tatmini 29 6,

11 Öretmenlerde ve Okul Yöneticilerinde Tatmini 29 6, Liderlik Tarzı/Algılanan Liderlik Stres ,4 ten Ayrılma Niyeti Kurumsal Adalet/Kurumsal Güven Motivasyon 12 2,8 3 6,7 Bankacılık/Finans/Sigorta Çalıanlarında Tatmini 12 2,8 - - Yaam Tatmini 10 2, Turizm Çalıanlarında T Akademisyenlerde Tatmini Kamu Çalıanlarında Tatmini Emniyet Mensuplarında Tatmini 8 1, Tatmini Unsurları ve Etkileyen Faktörler 7 1,6 3 6,7 Kiilik Özellikleri 7 1,6 4 8,9 Kurumsal Vatandalık 6 1,4 4 8,9 Biliim Sektörü/Çarı Merkezi Çalıanlarında Tatmini 6 1,4 - - Mobbing (Psikolojik Taciz) 5 1, Demografik Özellikler 5 1, Lidere Güven/Yöneticiye Güven 5 1,2 - - laç/kimya Sektörü Çalıanlarında Tatmini 5 1,2 - - Havacılık/Denizcilik Sektörü Çalıanlarında Tatmini 5 1,2 - - Kurumsal Kültür 5 1,2 - - Spor Federasyonu Çalıanlarında Tatmini 4 0, Hizmet çi Eitim 4 0,9 - - Tekstil Sektörü Çalıanlarında Tatmini 4 0,9 - - irket Politikası 4 0,9 - - Performans Deerleme Çalımaları 3 0,7 2 4,4 Personel Güçlendirme 3 0, Mesleki Yeterlilik Algısı 3 0, Kurumsal Yabancılama 3 0, Aile Çatıması 3 0,7 - - Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 3 0,7 - - naat Sektörü Çalıanlarında Tatmini 3 0, Yaam Kalitesi 3 0,7 - - Algılanan Sosyal Destek 2 0, Duygusal Zekâ 2 0,

12 Kurumsal letiim 2 0, Yönetime Katılma 2 0,5 - - Meslee Aidiyet 2 0,5 - - Rol Belirsizlii 2 0,5 - - Rol Çatıması 2 0,5 - - Yönetici/Lider Destei 2 0,5 - - Kurumsal Yönetim Algısı/Kurumsallama Çalımaları 2 0,5 - - Deer Algısı 2 0,5 - - Ceza nfaz Kurumu Çalıanlarında Tatmini 2 0,5 - - Belediye Çalıanlarında Tatmini 2 Hâkim/Savcı/Avukatlarda Tatmini 2 0,5 0, Çalıan Performansı 2 0,5 - - Mutluluk ve Baarı 2 0,5 - - Meslekta likileri/ Meslekta Dayanıması 1 0, Muhasebecilerde Tatmini 1 0,2 - - Empati 1 0,2 - - Kurumsal Kariyer Planlama 1 0,2 - - Algılanan Kurumsal Yapı Takım Çalıması Çalıma Amaçları 1 0,2 - - Duygusal Adanmılık Bedensel Engellilik 1 0,2 - - Yönetici Tutum ve Davranıları 1 0,2 - - Yöneticilik Performansı 1 0,2 - - Rotasyonu 1 0,2 - - Yoga nın Tatmini Üzerine Etkisi 1 0,2 - - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayıı 1 0,2 - - Geleneksel ve Sanal Ofis Çalıanlarında Tatmini 1 0,2 - - irket Birlemeleri 1 0,2 - - dari Personelde Tatmini 1 0,2 - - Fiziksel Çalıma Koulları 1 0,2 - - Uzmanlık Alanında stihdam 1 0,2 - - Süreç Yönetimi Uygulamaları 1 0,2 - - Uyku Sorunu 1 0,2 - - Toplumsal Cinsiyet Algısı 1 0,2 - - Görev/Yetki/Sorumluluk Algısı 1 0,2 - - Kadrolu ve Taeron Çalıanlarda Tatmini 1 0,2 - - Özel Güvenlik irketi Çalıanlarında Tatmini 1 0,2 - - Gıda Sektörü Çalıanlarında Tatmini 1 0,2 - -

13 Hızlı Tüketim Malları Sektörü Çalıanlarında Tatmini 1 0,2 - - nsan Kaynakları Bölümü Çalıanlarında Tatmini 1 0,2 - - Tarım/Kooperatifçilik Çalıanlarında Tatmini 1 0,2 - - Mesleki Benlik 1 0,2 - - Etik klim 1 0,2 - - Yükü 1 0,2 - - zlenim Ayarlamacılıı 1 0,2 - - Çalıan Davranıları 1 0,2 - - Psikolojik Hizmet Algılaması 1 0,2 - - irket Performansı 1 0,2 - - Bütçesel Katılım 1 0,2 - - Mesai/Vardiya Saatleri 1 0,2 - - Gazetecilerde Tatmini 1 0,2 - - Zenginletirme 1 0,2 - - Dı Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) 1 0,2 - - Psikolojik Sözleme 1 0,2 - - Evlilik Doyumu 1 0,2 - - Kalite Kültürü 1 0,2 - - Yönetici Çalıan liki Kalitesi Subaylarda Tatmini ç Giriimcilik Biliim Teknolojileri TOPLAM TEMA TARTIMA VE SONUÇ Tablo 10: Tatmini Konulu Lisansüstü Tezlerin Tematik Daılımları Türkiye de yapılan lisansüstü çalımalarda bazı konulara aratırmacıların younlatıı gözlenmektedir. Bu konulardan biri olan i tatminine ilikin aratırmaların tarihi geçmii 1920 li yıllara, klasik yönetim yaklaımına dayandırılırken, Türkiye de ise ne zaman baladıına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Üniversitelerde lisansüstü çalıma balamında yapılan ilk aratırmaların 1985 yılında baladıı yapılan ulusal toplu katalog taraması sonucunda ulaılmıtır. Bu yıldan sonra i tatmini, i doyumu, çalıan memnuniyeti kavramlarıyla oldukça ilgi gören bir aratırma konusu olmutur. Ortaya konan çalımada; yılları arasında i tatmini konusunda yapılan lisansüstü tezler tematik olarak incelenerek konusal yönelimlerinin belirlenmesi amaçlanmıtır. Bu amaç dorultusunda 292 lisansüstü tez nitel olarak derinlemesine incelenmitir yıllarını kapsayan 5 yıllık süreçte Türkiye deki üniversitelerde i tatmini ile ilgili toplam 292 tezin, 244 tanesine verilen izinler kapsamında ulaılmıtır. zinli 244 tezin 27 si doktora, 217 si yüksek lisans tezidir. Çalıma kapsamında incelenen izinli 244 lisansüstü tezde toplam 471 tema üzerinde çalııldıı saptanmıtır. Yüksek lisans tezlerinde toplam 426 adet tema incelenmitir. Bu 426 tema içerisinde; Kurumsal Balılık (%8,7), Tükenmilik/Kaygı Düzeyi (%7,5) yüzdesi en yüksek olan temaları oluturmaktadır. tezlerinde ise toplam 45 tema incelenmitir. Bu 45 tema içerisinde; Kiilik Özellikleri (%8,9) ve Kurumsal Vatandalık (%8,9) yüzdesi en yüksek olan temaları oluturmaktadır. Aratırmada elde edilen bu sonuçlarda; Türkiye deki yüksek lisans tez çalımalarında ele alınan konular Kurumsal Balılık ve Tükenmilik/Kaygı Düzeyi, Doktor, Hemire ve

14 Ebelerde Tatmini, Öretmenlerde ve Okul Yöneticilerinde Tatmini balıklarında younlamı ve heterojen bir daılım göstermitir. tezleri tematik olarak nispeten daha homojen olarak yayıldıı görülmektedir. Ayrıca doktora tezleri yüksek lisans tezlerine göre nispi olarak oldukça azdır. Ancak bunun nedeni; doktora örenci sayısının azlıının yanında, doktora çalımalarının nitelik ve içerik açısından yüksek lisans tezlerinden daha kapsamlı ve bilimsel veriler ortaya koyması gerektii düünülmektedir. Örneklem açısından tezler deerlendirildiinde tezlerde ilk tercih edilen örneklemlerin iller olduu sonucuna varılmıtır. tatmini tezlerinin tamamında veriler anket yöntemiyle toplanırken, hazırlanan anketlerin tamamına yakını hazır ölçeklerden olutuu sonucuna varılmıtır. Uygulama alanı olarak da Salık Kurum ve Kuruluları/Salık Personeli ve Eitim Kurum ve Kuruluları/Eitim Personeli younlukla seçilmitir. tatmini tezlerinin tamamında veriler anket yöntemiyle toplanırken, hazırlanan anketlerin tamamına yakını hazır ölçeklerden olutuu sonucuna varılmıtır. Burada ortaya çıkan hazırcılık anlayıı bilimin özgün yapısıyla ters dümektedir. Özellikle doktora tezlerinde 27 çalımanın sadece 2 sinde aratırmacının kendisinin hazırladıı ölçek kullanılmıtır. Yurtdıındaki aratırmalarda kullanılan ölçeklerin Türkçe ye çevrilmesiyle ya da daha önce baka bir aratırmacının çevirdii ölçekten faydalanılması yoluyla oluturulan anketler, her aratırmanın örnekleminin kendine özgü özellikleri olduu gerçeiyle ters dümektedir. Aratırmada faydalanılan ölçeklerdeki hazırcılık anlayıı verilerin analizinde kullanılan istatistikler açısından da geçerlidir. Çünkü aynı ölçein kullanıldıı aratırmalarda veriler de aynı yöntemlerle analiz edilmektedir. Çou ölçekte faktörler belli olduundan dolayı faktör analizine yer verilmedii de görülmütür. Uygulama alanı olarak da doktora çalımalarının Salık Kurum ve Kuruluları/Salık Personeli ve Bankacılık/Finans/Sigorta alanında, yüksek lisans tezlerin de Eitim Kurum ve Kuruluları/Eitim Personeli, Salık Kurum ve Kuruluları/Salık Personeli, Bankacılık/Finans/Sigorta alanında younlatıkları sonucuna ulaılmıtır. Yapılan yüksek lisans tezlerinin çounluunun eitim bilimleri anabilim dallarında gerçekletirilmesi, aratırmacıların büyük kısmının eitim kurumlarında görevli kiiler olduunu düündürmektedir. Bu durumunda kiilerin görev yaptıkları alana daha hâkim olmaları ve uygulama yapma imkânlarının kolaylıı sonucu olduu düünülmektedir. Sonuç olarak Türkiye de son be yılda i tatmini konusunda yüksek sayıda lisansüstü çalıma yapılmıtır. Ancak yapılan çalımaların büyük çounluunun tematik olarak birbirine benzemesi, aynı ölçeklerin kullanılması, benzer örneklemleri ve uygulama alanlarını kapsaması; birbirine benzeyen pek çok çalımanın ortaya çıkmasına neden olmutur. Bundan sonra yapılacak aratırmalarda i tatmini konusunu seçecek olan lisansüstü örenciler; daha özgün, bilimsel nitelii olan aratırmalar yapmaya özen göstermesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu konuda tezlere danımanlık yapan öretim üyelerine de önemli görevler dümektedir. Örencilerinden i tatmini alanında çalımak isteyenlere, konuyu seçmelerinin nedenini ve kullanacakları yöntemleri dikkatle incelemeli ve bilime katkı salamayacak çok tekrarlanmı çalımaları yapmalarına izin vermemelidirler. Bu aratırmada; i tatmini konusunda yapılmı lisansüstü tezler incelenmitir. tatmini ile ilgili yayınlanmı makaleler de aynı niteliklere göre deerlendirilebilir. Aratırma sonuçları karılatırılarak makale ve tezlerdeki ortak yönler ve farklılıklar tespit edilebilir. Elde edilen sonuçlardan i tatmini konusunda Türkiye de yapılan bilimsel yayınlara ilikin genel sonuçlara ulaılabilir. Bu aratırmanın; i tatmini ile ilgili aratırma yapacak aratırmacılara ıık tutarak, daha özgün ve bilimsel çalımaların yapılmasına öncülük etmesi beklenmektedir.

15 KAYNAKÇA AGHO, O. Augustine., MUELLER, W. Charles, PRICE, L. James (1993). Determinants of Employee Job Satisfaction: An Empirical Test Of A Causal Model, Human Relations, C. 46, S. 8, s AIRBA, smail., ÇELK, Yusuf., BÜYÜKKAYIKÇI, Hüseyin (2005). Motivasyon Araçları ve Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanlıı Hastane Bahekim Yardımcıları Üzerinde Bir Aratırma, Hacettepe Salık daresi Dergisi, C. 8, S. 3, s ARI, G. Salam, ARMUTLU, Can, TOSUNOLU, N. Güneri, TOY, B. Yücel (2009). Nicel Aratırmalarda Metodoloji Sorunları: Tezleri Üzerine Bir Aratırma, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 64, S. 4, s BALCI, Ali (1985). Örgütsel klim ve Doyumu, Yayımlanmamı Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. BAYAT, Bülent (1988). Büro Hizmetlerinde Çalıanların Doyumu le Yöneticilerinin Davranıları Arasındaki likiler, Yayımlanmamı Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. BURNARD, Philip, MORRSON, Paul, PHLLPS, Ceri (1999). Job Satisfaction Amongst Nurses In An Interim Secure Forensic Unit in Wales, Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing, S. 8, s CHELTE, F. Anthony, WRGHT, James, TAUSKY, Curt (1982). Did Job Satisfaction Really Drop During the 1970 s, Monthly Labor Review, S. 105, s ERDEMR, Erkan (2009). Türkiye de Yönetim/Örgüt Alanının Geliimi, Eskiehir Osmangazi Üniversitesi..B.F. Dergisi, C. 4, S. 1, s GENÇ, Nurullah (2008). Meslek Yüksekokulları çin Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Seçkin Yayıncılık. KARADA, Engin (2009). Eitim Bilimleri Alanında Yapılmı Tezlerinin Tematik Açıdan ncelemesi, Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 3, s KARASAR, Niyazi (2005). Bilimsel Aratırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Daıtım. KOÇEL, Tamer (2007). letme Yöneticilii: Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranı, Klasik-Modern-Çada ve Güncel Yaklaımlar, stanbul: Arıkan Basım Yayın Daıtım. NEWBY, Joe Ann E. (1999). Job Satisfaction Of Middle School Principles In Virginia, Yayımlanmamı Tezi, Virginia: Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University. AHN, Ali (2004). Yönetim Kuramları ve Motivasyon likisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 11, s MEK, M. erif, ÇELK, Adnan (2009). Yönetim ve Organizasyon, Konya: Eitim Akademi Yayınları. TELMAN, Nursel (1988). Endüstride Görülen Tatminsizlii Ve Bunun Yabancılama Duygusu le Olan likisi, Yayımlanmamı Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. URL1: Eriim Tarihi: URL2: https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/, Eriim Tarihi: URL3: Eriim Tarihi: YAZICIOLU, rfan, SÖKMEN, Alptekin (2007). Otel letmelerinin Yiyecek Departmanlarında Görev Yapan Görenlerin Tatmin Düzeylerinin Deerlendirilmesi: Adana da Bir Uygulama, Mula Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 18, s YETM, Unsal (1997). Çalıma Yaamında Doyumu ve Etii, III. Ulusal Tesisat Mühendislii Kongresi ve Dergisi, C. 203, S. 3, s YOUNG, P. Vislick, SCHMD, C. Fisher (1968). Scientific Social Surveys And Research: An Introduction To The Background, Content, Methods, Principles And Analysis Of Social Studies, New Delhi: Prentice-Hall. YÜKSEL, hsan (2005). letiimin Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir letmede Yapılan Görgül Çalıma, Dou Üniversitesi Dergisi, C. 6, S. 2, s

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

EK-4 ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı :Gülümser SERTBA" 2. Do#um Tarihi: 21/11/1950 3. Unvanı: Yrd. Doc. 4. Ö#renim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Klinik Hem$ireli#i Ege Ün.Yük.Hem. Okulu 1974

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 6 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Cumhuriyet Üniversitesi, SBF Salık Yönetimi Bölümü, ferdaay@cumhuriyet.edu.tr 2 Türk Ekonomi Bankası, aysegulalper@mynet.

Yrd. Doç. Dr.. Cumhuriyet Üniversitesi, SBF Salık Yönetimi Bölümü, ferdaay@cumhuriyet.edu.tr 2 Türk Ekonomi Bankası, aysegulalper@mynet. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIIN

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

TÜRKYE DE E-KÜTÜPHANE ÇALIMALARININ DURUM ANALZ VE ÖNERLER

TÜRKYE DE E-KÜTÜPHANE ÇALIMALARININ DURUM ANALZ VE ÖNERLER TÜRKYE DE E-KÜTÜPHANE ÇALIMALARININ DURUM ANALZ VE ÖNERLER M.Ali Akcayol* Mehmet imek lker Bay *Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü, Maltepe, 06570, Ankara

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES BURSA RAPORU (1) HAZRAN 2006 TÜRK MÜHENDS VE MMAR ODALARI BRL HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES Haim can Cad. Tuta 1 Hanı K:2 N:203 Fomara

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı