SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu na yapõlan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 97 adet, ,5 Milyar TL., yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 19 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 116 adet ,5 Milyar TL. dõr. Aynõ dönem içinde Kurul kaydõna alõnmasõna karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 82 adet ,3 Milyar TL, yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 16 adet Milyar TL., (kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dõr) olmak üzere toplam 98 adet, ,3 Milyar TL. dõr. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracõ için 25, yatõrõm fonu katõlma belgesi için 3 başvuru bulunmaktadõr. Aynõ dönemde menkul kõymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklõk sayõsõ ise 1 dir. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydõna Alõnan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarõ Tutarõ Adet Adet Tutarõ Tutarõ Hisse Senedi , , ,3 Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi (1) (2) TOPLAM , , ,3 NOT (1) Nominal değer olup, kayõt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL dõr. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL dõr tarihleri arasõnda kayõtlõ sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanõnõ yükseltmek üzere Kurul a yapõlan başvuru sayõsõ 33 e ulaşmõştõr. Aynõ dönem içinde Kurul tarafõndan kabul edilen başvuru sayõsõ 35 olmuştur tarihinden önce yapõlan başvuru sayõsõ ise 9 dur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kõymet İhracõ Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklõklar: Bu dönemde 7 si hisse senedi, 3 ü yatõrõm fonu katõlma belgesi ihracõ nedeniyle Kurul kaydõna alõnmak üzere 10 adet ortaklõk Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr. Anõlan ortaklõklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarõ Milyar TL., iç kaynaklardan karşõlanan tutar Milyar TL. olup, yatõrõm fonu katõlma belgesi tutarõ da 7 Trilyon TL dõr. (Tablo:2) 1

2 Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklõğõn Unvanõ Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kõymetin Türü Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden Açõlma Kõymetler 1. İhlas Holding A.Ş. Hisse Senedi Beypi Beypazarõ Tarõmsal Üretim Pazarlama Hisse Senedi San. ve Tic. A.Ş. 3. Adana Çimento Sanayii A.Ş. Hisse Senedi Donatkent İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Başyem Başmakçõ Yem San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Güneyce Çay San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Uşak Seramik Sanayii A.Ş. Hisse Senedi İsviçre Sigorta A.Ş. Katõlma Belgesi A Tipi Değişken Fonu 9. İsviçre Hayat Sigorta A.Ş. Katõlma Belgesi B Tipi Değişken Fonu 10.İsviçre Hayat Sigorta A.Ş. A Tipi Değişken Fonu Katõlma Belgesi C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar: Kurul tarafõndan bu hafta içinde 10 ortaklõğõn 67,2 Milyar TL. bedelli 517,621,4 Milyar TL iç kaynaklardan karşõlanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydõna alõnma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:3) Tablo: 3 Ortaklõğõn Unvanõ Ödenmiş veya Çõkarõlmõş Sermayesi İhraç Edilecek Nom. Tutar Kayõtlõ Sermaye Tavanõ Eski Yeni Bedelli (Nakit Artõrõm) İç Kaynaklardan Bedelsiz Temettüden 1. Alkim Kağõt San. ve Tic. A.Ş Asya Finans Kurumu A.Ş Kõzõlõrmak Gõda San. ve Tic.A.Ş. - 5,1 209,9-204,8-4. İzocam Tic. ve San. A.Ş Koza Davetiye Mağaza İşletmeleri ve İhracat A.Ş. 6. Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş Akbank T.A.Ş Finans Finansal Kiralama A.Ş , , ,8-9. Türkiye Garanti Bankasõ A.Ş , , Kõrşehir Holding A.Ş ,2 27,8 - D. ÖZEL DURUMLAR 1. Finans Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesini 12 Trilyon TL. dan, Milyar TL. na artõrmasõ nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasnõa karar verilmiş olup bu artõrõm sõrasõnda ortaklõk yapõsõ değişikliği bulunmamaktadõr. 2. Necati DOĞRU nun Sabah Gazetesi nin tarihli nüshasõnda yayõmlanan makalesinde Mustafa Yõlmaz Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. hisse senedi hakkõndaki yazõsõ ile ilgili olarak yapõlan denetim sonucunda; Necati DOĞRU hakkõnda SPKn nun 47/A-3 ve 49 uncu maddeleri uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna 3. Ersan Erzincan Gõda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin başvurusu üzerine ortak sayõsõ nedeniyle Kurul kaydõndan çõkmasõna izin verilmiştir. 4. Goldart Holding A.Ş. nin esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararõ doğrultusunda onaylanmasõna 2

3 5. Özelleşme kapsamõndaki ortaklõklarda, kamu paylarõnõn satõşõnda Kurulun ilgili Tebliğine göre çağrõ yükümlülüğü doğduğu takdirde, özelleştirme uygulamalarõnõn amacõ dikkate alõnarak, Kurulca çağrõdan muafiyet getirilebileceğine dair Seri;IV, No:8 Sayõlõ Halka Açõk Anonim Ortaklõklar Genel Kurullarõnda Vekaleten Oy Kullanõlmasõna ve Çağrõ Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasõna İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik yapõlmasõna 6. A) DKNet Elektronik İletişim ve Teknolojik Yatõrõmlar Ticaret A.Ş. nin Vestelnet Elektronik İletişim ve Bilgilendirme A.Ş. nin çõkarõlmõş sermayesinin %97,54 üne tekabül eden hisseleri satõn almasõ nedeniyle, Kurulumuzun Seri:IV, No:8 Halka Açõk Anonim Ortaklõklar Genel Kurullarõnda Vekaleten Oy Kullanõlmasõna ve Çağrõ Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasõna İlişkin Esaslar Tebliği nin 17. maddesi uyarõnca Şirket in diğer ortaklarõna çağrõda bulunmasõ talebinin; a) Rekabet Kurulu nu uygun görüşü ile DKNet A.Ş. ve Deniz Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. kaşeli ve imzalõ Çağrõda Bulunarak Hisse Senedi Toplama Girişiminde Bulunanlarca Açõklanmasõ Zorunlu Bilgi Formu ile Aracõlõk Sözleşmesi nin Kurulumuza iletilmesi, b) DKNet A.Ş. nin çağrõda bulunma yükümlülüğünün doğduğu tarihinden itibaren 5 ayõ aşkõn bir zamanõn geçmiş olduğu, DKNet A.Ş. nin çağrõ işlemine, yasal izinlerin alõnmasõnõ takiben 7 işgünü içinde başlanacağõnõ beyan ettiği ve çağrõda bulunulacak hisselerden Vestel Grubu şirketler dõşõndakilerin Vezzy Go kampanyasõ kapsamõnda İnternet Servis Sağlayõcõlõğõ Sözleşmesi imzalayan Şirket aboneleri olan yatõrõmcõlara ait olduğu hususlarõ dikkate alõnarak, anõlan yatõrõmcõlarõn geçen süre sebebiyle mağdur olmamalarõnõ teminen; DKNet tarafõndan TL nominal değerli beher hisse için 624,99 TL olarak tespit edilen çağrõ fiyatõna, çağrõ yükümlülüğünün doğduğu tarihten Kurulumuzun izin yazõsõ tarihine kadar geçen süre için T.C. Merkez Bankasõ nõn tarihinden itibaren avans işlemlerinde uyguladõğõ faiz oranõ olan %64 üzerinden faiz hesaplanmak suretiyle ulaşõlacak fiyatõn çağrõ fiyatõ olmasõ, c) İlan edilecek bilgi formu ve aracõlõk sözleşmesine; -İnternet Servis Sağlayõcõlõğõ Sözleşmesi nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiren ve 36 aylõk sözleşme süresini tamamlayarak hisse senetlerini almaya hak kazanan ancak çağrõ sõrasõnda hisse senetlerini teslim almamõş olan Şirket abonelerinin çağrõya karşõlõk vermek istemesi durumunda, hisse senetlerinin saklamada tutulduğu Denizbank A.Ş. ye başvurarak paylarõnõ satabileceklerine, -İnternet Servis Sağlayõcõlõğõ Sözleşmesi nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiren ancak 36 aylõk sözleşme süresini henüz tamamlamamõş olan ortaklarõn ise çağrõ işlemi sonrasõnda hisse senetlerini almaya hak kazanmalarõ durumunda, talep etmeleri halinde DKNet A.Ş. nin bu ortaklarõn da hisselerini çağrõ fiyatõndan satõn alacağõna, ilişkin açõklamalarõn eklenmesi, d) Ayrõca, çağrõya konu hisselerin büyük ölçüde Vezzy Go kampanyasõ kapsamõnda ortak olan yatõrõmcõlara ait olduğu dikkate alõnarak Açõklanmasõ Zorunlu Bilgi Formu nun sözkonusu Vezzy Go abonelerinin internet adreslerine gönderilmesi suretiyle anõlan yatõrõmcõlarõn çağrõ hakkõnda bilgilendirilmesi, şartõyla olumlu karşõlanmasõna, B) DKNet A.Ş. nin çağrõda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için Kurulumuza gecikmeli olarak başvurmasõ nedeniyle Sermaye Piyasasõ Mevzuatõ na uyum konusunda uyarõlmasõna, 7. Kõrşehir Holding A.Ş.(Şirket) nin A) Şirketin mevcut ödenmiş 100 milyar TL lõk sermayesini temsil edecek hisse senedi örneğinin 3. tertip olacak şekilde onaylanmasõna ve Kurulumuzca 1989 yõlõnda örneği onaylanmõş bulunan 2. tertip hisse senedinin bastõrõlarak dağõtõlmamasõ hususunda Şirketin bilgilendirilmesine, B) Herhangi bir karõşõklõğa yol açmamak için daha önce bastõrõlmõş bulunan ancak Sermaye Piyasasõ Mevzuatõna uygun olmayan TL lõk sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ortaklardan toplatõlarak yerine 3. tertip hisse senedinin verilmesi ve değiştirme işleminin tamamlanmasõndan sonra TL lõk sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin noter huzurunda imha edilmesi hususunda Şirketin bilgilendirilmesine, C) Değiştirme işlemine konu olacak TL lõk sermayeyi temsil eden hisse senetleri dõşõndaki TL lõk sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ortaklara sahip olduklarõ sermaye paylarõ karşõlõğõnda dağõtõlmasõ hususunda Şirketin bilgilendirilmesine, D) Kurulumuz kararõnõnõn bildiriminden itibaren 30 gün içerisinde ortaklara hisse senedi dağõtõmõ ve hisse senedi değişimi işlemlerine başlanmasõ ve bastõrõlan hisse senetlerinden birer örneğinin dağõtõm işlemlerine başlanõlmasõndan itibaren 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi hususunda Şirketin bilgilendirilmesine, E) Kar dağõtõmõ, mali tablolarõn düzenlenmesi ve ilanõ, mali tablolarõn ilan edildiği gazetelerin Kurul a gönderilmesi ve diğer hususlarda bundan sonraki uygulamalarda Sermaye Piyasasõ Mevzuatõna uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda Şirketin uyarõlmasõna, bundan sonra sözkonusu aykõrõlõklarõn tekrarõ halinde yasal yollara başvurulacağõ hakkõnda bilgilendirilmesine, F) Kar dağõtõm prosedürüne uyulmamasõ nedeniyle zarar gören ortaklarõn bulunmasõ ve gerekli yasal koşullarõn oluşmasõ halinde Türk Ticaret Kanununun 336 ncõ maddesi çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için gerekli yasal yollara başvurma haklarõnõn bulunduğuna, yapõlacak ilk genel kurulda bu hususun ortaklarõn bilgisine sunulmasõ konusunda Şirketin uyarõlmasõna, 8. Tasfiye Halinde Birlik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin başvurusu üzerine sermaye piyasasõnda bağõmsõz denetimle yetkili kuruluşlar listesinden çõkarõlmasõna 9. Türkiye Vakõflar Bankasõ T.A.O. nõn kurucusu olduğu B Tipi Karma Fonu nun A Tipi Karma İlkadõm Fonu na dönüştürülmesine ilişkin içtüzük değişikliğine izin verilmesine ve A Tipi Gõda ve İçecek Sektörü Fonu, A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu ve A Tipi Metal Sektörü Fonu nun A Tipi Gõda ve İçecek Sektörü Fonu bünyesinde birleştirilerek A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu na dönüştürülmesi nedeniyle yapõlacak içtüzük değişikliklerine izin verilmesine ve bünyesinde 3

4 birleşilecek Fon un tutarõnõn artõrõlmasõ nedeniyle ihraç edilecek yeni katõlma belgelerinin Kurul kaydõna alõnmasõna karar verilmiştir. 10. Poriş Porsuk İşçileri Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurul kaydõndan çõkma talebi; A) Seri:IV, No:9 Tebliğimizin birinci maddesinde, kayõtlõ sermaye sisteminde bulunan halka açõk anonim ortaklõklar hakkõnda, Tebliğde düzenlenen muafiyet ve Kurul kaydõndan çõkarõlmaya ilişkin hükümlerin uygulanmayacağõ hükme bağlandõğõndan, Şirketin kayõtlõ sermaye sisteminden çõkarõlmasõ ve yapõlacak ilk genel kurul toplantõsõndan önce, esas sözleşmesinin sermaye maddesini ve Sermaye Piyasasõ Kanunu na tabi olduğunu ve/veya Kurulumuz kaydõnda bulunduğunu gösteren veya çağrõştõran ifadelerin esas sözleşmeden çõkarõlmasõna yönelik olarak esas sözleşmesinin ilgili maddelerini değiştirmek üzere, tadil metinleriyle birlikte Kurulumuza başvuruda bulunmasõ gerektiği hususunda bilgilendirilmesi, B) Şirkete Kurulumuz kaydõndan çõkarõldõğõna dair yazõnõn, Şirket'in kayõtlõ sermaye sisteminden çõkõşõna ilişkin esas sözleşme değişikliğinin genel kurul onayõndan geçirilerek, ticaret siciline tescilinden sonra verilmesi, C) Şirketin aktif toplamõnõn Seri:IV No:9 Tebliğimizin 5 inci maddesinin ikinci fõkrasõnda belirtilen tutarõ aşmasõ halinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kurulumuza bildirimde bulunmak zorunda olduğu hususunda bilgilendirilmesi, D) TTK nõn 324 üncü maddesi kapsamõnda olan ve ayrõca sermayesi halihazõrda anonim şirketler için öngörülen asgari sermaye miktarõnõn altõnda bulunan Şirket in yönetim kurulunun, biran önce genel kurulun toplantõya çağrõlarak gerekli önlemlerin alõnmasõ hususunda bilgilendirilmesi, E) Son üç yõldõr genel kurulunu toplamayan Şirket hakkõnda Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ'na bildirimde bulunulmasõ, suretiyle uygun görülmüştür. 11. Gediz Madencilik A.Ş. nin(şirket) sermaye artõrõmõ ile ilgili olarak, ortaklarõn yeni pay alma haklarõnõ kullanmasõndan sonra kalan paylarõn halka arz yoluyla satõş işleminin sermaye piyasasõ mevzuatõ kapsamõnda değerlendirilmesi sonucunda; A) Ortaklarõn yeni pay alma haklarõnõ kullanmasõndan sonra kalan ve halka arz yoluyla satõlamayan paylar için Seri:I, No:26 Tebliği nin 22 nci maddesine aykõrõ olarak satõş süresinin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde satõn alma taahhüdünde bulunanlara müracaat etmemesi nedeniyle Şirket in, B) Ortaklarõn yeni pay alma haklarõnõ kullanmasõndan sonra kalan ve halka arz yoluyla satõlan paylarõ Seri:VIII, No:22 Tebliği nin Halka Arzda İşlem Yasağõ başlõklõ Ek 1 inci maddesine aykõrõ olarak satmalarõ/satõn almalarõ nedenleriyle Şirket in, ilgili yönetim kurulu üyelerinin ve denetçisinin, uyarõlmasõna 12. Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) nin, A) Çõkarõlmõş sermayesinin TL lik kõsmõ duran varlõklardaki değer artõş fonundan, TL lik kõsmõ iştiraklerdeki değer artõş fonundan ve TL lik kõsmõ ise maliyet artõş fonundan karşõlanmak üzere, TL'den, TL'ye artõrõlmasõ nedeniyle ihraç edeceği toplam TL, nominal değerde 14 üncü tertip nama ve hamiline yazõlõ hisse senetlerinin, tarih ve 18/484 sayõlõ Kurulumuz İlke Kararõ uyarõnca maliyet artõş fonu ndan karşõlanan toplam TL lik artõrõm tutarõ üzerinden gerekli yasal ücretler alõnmak suretiyle Kurul kaydõna alõnmasõna; sermaye artõrõm işlemlerinin tamamlandõğõna dair tescile mesnet teşkil edecek belgenin verilmesine; hisse senedi örneğinin onaylanmasõna; B) Şirket in Kurulumuzun tarih ve 44/1334 sayõlõ kararõ uyarõnca en kõsa süre içerisinde kayõtlõ sermaye tavan artõrõm kararõ alarak Kurulumuza başvurmasõ gerektiği konusunda bilgilendirilmesine, E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Nurol Menkul Kõymetler A.Ş. nin Bursa da şube açmasõna izin verilmiştir. 2. Erişen Bağõmsõz Denetim Mali Müşavirlik A.Ş. nin; SPKn nun 22/(d) ve Kurulumuzun Seri:X, No:16 sayõlõ Tebliği nin 5 inci maddesi uyarõnca sermaye piyasasõnda bağõmsõz denetimle yetkili kuruluşlar listesine alõnmasõna 3. Ulusal Birleşik Bağõmsõz Dõş Denetim Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin; SPKn nun 22/(d) ve Kurulumuzun Seri:X, No:16 sayõlõ Tebliği nin 5 inci maddesi uyarõnca sermaye piyasasõnda bağõmsõz denetimle yetkili kuruluşlar listesine alõnmasõna F. DUYURULAR 1. Kurulumuzun tarih ve 29/666 sayõlõ kararõ. Seri:IV, No:27 sayõlõ Tebliğimizin 7 nci maddesi uyarõnca, halka açõk anonim ortaklõklarõn yõl içerisinde yaptõklarõ bağõşlarõ ilgili yõla ilişkin olağan genel kurul toplantõsõnda, ortaklarõnõn bilgisine sunmalarõ gerekmektedir. Ancak, bu düzenlememizi bazõ ortaklõklar genel kurul gündemine madde koyarak, bazõ ortaklõklar da faaliyet raporunda bilgi vermek suretiyle yerine getirmektedirler. Uygulamada birliğin sağlanmasõnõ teminen, ortaklõklarõn yõl içerisinde yaptõklarõ bağõşlarõ, yõllõk olağan genel kurul toplantõlarõnda ayrõ bir gündem maddesi ekleyerek ortaklarõnõ bilgilendirmeleri şeklinde yönlendirilmesine 2. Kurulumuzun tarih ve 29/692 sayõlõ kararõ. Hisse senetleri İMKB nda işlem gören ortaklõklarõn mali tablolarõnõn kesinleşme ve kamuya ilan tarihlerine ilişkin olarak; hisse senetleri İMKB nda işlem gören ortaklõklarõn mali tablolarõnõn ve bağõmsõz denetim raporlarõnõn Kurulumuza ve İMKB na gönderilmesine ilişkin nihai süreler ile genel kurul toplantõsõndan önce ortaklarõn bilgisine sunulmasõna ilişkin mevcut mevzuat hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, 4

5 A) Bağõmsõz denetimden geçmiş mali tablolarõn, bağõmsõz denetim raporlarõ ile birlikte en geç bu raporlarõn sorumlu ortak başdenetçi tarafõndan imzalanarak kesinleştiği ve aynõ gün içerisinde müşteri şirkete tevdii edilerek, yine aynõ gün içerisinde müşteri şirketin yönetim kurulundan geçirildiği, B) Bağõmsõz denetimden geçmemiş mali tablolarõn ise, en geç Seri:XI, No:3 sayõlõ Tebliğ in 8 inci maddesi ile Seri:X, No:16 sayõlõ Tebliğ in 28/B maddesi hükümleri çerçevesinde ortaklõk yönetim kurulu tarafõndan mali tablolarõn kabulüne dair kararõn alõndõğõ, tarihi izleyen ilk iş günü saat 9.00 a kadar ilgili şirketler tarafõndan en seri haberleşme vasõtalarõ ile Kurulumuza ve borsa bülteninde yayõmlanmak üzere İMKB na gönderilmesine G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Hisse senetleri İMKB nda işlem görmeyen 21. Yüzyõl Büyük Anadolu Holding A.Ş. nden, Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 Tebliği uyarõnca alõnan açõklama aşağõdadõr: İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmüş olan 2000/7 Esas no ve 2002/1358 karar numarasõ ile Davacõ Refik Şahinli nin Hissedarlõğõn tespiti için 21. Y.Y.Büyük Anadolu Holding adõna ve hisse senetlerinin iptali için Yakup Yönten e açmõş olduğu davalarõn birleştirilmesi sonucunda alõnan karar aşağõdaki gibidir. Hüküm 1- Davanõn KABULÜNE, 2- Davacõnõn davalõ şirkette 200 adet B grubu, 3 adet A grubu hissesi bulunduğunun tespitine ve bu hisselere ait hisse senetlerinin davacõya teslimine, 3- Hesaplanan TL. harçtan peşin ödenen TL. nin düşülerek geriye kalanõnõn davalõ şirketten hazine yararõna tahsiline, 4- Karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlõk asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen TL. avukatlõk ücretinin davacõ yararõna davalõdan tahsiline, 5- Davacõnõn yaptõğõ TL. lik dava gideri TL. lik bilirkişi ücreti ve yasal yolluk toplamõ olan TL. yargõlama giderinin davacõ yararõna davalõdan tahsiline, Birleşen Davada 1- Davanõn KABULÜNE, 2- Davacõnõn kurucu ortağõ olarak maliki bulunduğu 21. Y.Y.Büyük Anadolu Holding A.Ş. deki 200 adet B, 3 adet A tipi payõn davacõya ait olduğunu ve davacõ tarafõndan davalõ Yakup Yönten e devredilmediğinin tespiti ile şirket pay defterinde davalõ Yakup Yönten adõna kayõtlõ bulunan bu paylarõn iptaline, davacõ adõna kayõt edilmesine, 3- Hesaplanan TL. harçtan peşin ödenen TL. nin düşülerek geriye kalanõnõn hazine yararõna davalõdan tahsiline, 4- Karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlõk asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen TL. avukatlõk ücretinin davacõ yararõna davalõdan tahsiline, 5- Davacõnõn yaptõğõ TL. yargõlama giderinin davacõ yararõna davalõdan tahsiline, Yargõtay yolu açõk olmak üzere oybirliği ile verilen kararlardõr. Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad Beşevler-ANKARA Tel: 0(90) (20 Hat) Fax: 0(90) (90) TÜRKİYE - 5

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 500.000.000.000.- TL LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN 330.000.000.000.- TL LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/4 HAFTALIK BÜLTEN 22/1/2001-26/1/2001 A. 1.1.2001-26.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-26.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, finansal piyasalarda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/4 HAFTALIK BÜLTEN 21/1/2002-25/1/2002 A. 1.1.2002-25.1.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-25.1.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. (Eski Ünvanõ ile Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. )

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. (Eski Ünvanõ ile Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. ) (Eski Ünvanõ ile Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. ) 1 OCAK- 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr?

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/10 HAFTALIK BÜLTEN 28/02/2005 04/03/2005 A. 01.01.2005 04.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 04.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/9 HAFTALIK BÜLTEN 01/03/2004-05/03/2004 A. 01.01.2004-05.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-05.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı