BULDANLI SA LIK BAKANI BEHÇET UZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULDANLI SA LIK BAKANI BEHÇET UZ"

Transkript

1 5. OTURUM SA LIK - SPOR BULDANLI SA LIK BAKANI BEHÇET UZ Yard. Doç. Dr. Mustafa KARATEPE Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi T p Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dal ÖZET Dr. Behçet Uz 1893 y l nda Buldan da do du. Müftü Salih Efendinin o ludur. lk ve orta ö renimini Buldan da yapan Dr. Uz liseyi zmir de tamamlad. T p Fakültesini bitirdikten sonra 1919 y l nda Dr. Kadri Paflan n yan nda çocuk hastal klar klini inde ihtisas yapt. htisas n bitirince zmir Memleket Hastanesi çocuk hastal klar klini ine flef olarak atand y llar aras nda zmir in Belediye baflkanl n yapt. Bu dönemde zmir e Dr. Behçet Uz Çocuk Hastal klar Hastanesi ile Kültürpark kazand rm flt r y l nda Denizli den milletvekili seçilen Dr. Uz birinci fiükrü Saraço lu hükümetinde Ticaret Bakanl - yapm flt r. Dr. Behçet Uz y llar aras nda Sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl görevlerinde bulunmufltur. Bu bakanl k döneminde Birinci On Y ll k Sa l k Plan n haz rlatm flt r. Bu plan ülkemizde haz rlanan ilk sa l k plan d r. Dr. Uz y llar nda bir kez daha Sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl yapm flt r y l ndan sonra zmir de hayat n sürdüren Dr. Uz 1986 y l nda aram zdan ayr lm flt r. 1. SAL H BEHÇET UZ Cumhuriyetin ilk y llar n n önemli simalar ndan olan Dr. Salih Behçet Uz 1893 y l nda Denizli nin Buldan ilçesinde do mufltur. 1 Babas Müftü Salih Efendidir. Kardefli Salihzade Mehmet Efendi y llar aras nda Buldan Müftülü ü görevinde bulunmufltur. 2 lkö renimini Buldan da tamamlayan Behçet Uz orta ve lise ö renimi için zmir e gitmifltir. 3 T p 1 AnaBritannica: cilt 21, s.453, fiükrü Tekin Kaptan: Kurtulufl Savafl nda Denizli li Önderler, s.237. Denizli, May s Rahmi Dirican: Dr. Behçet Uz ( ) ve Ulusal Sa l k Plan Toplum ve Hekim, Kas m-aral k 2001,cilt 16, say 6, s

2 Fakültesi ikinci s n f nda babas n kaybeden Behçet Uz Balkan Savafl ç kt için ara vermek zorunda kald t p e itimini 18 Kas m 1918 tarihinde tamamlam flt r y l nda T p Fakültesinin Çocuk Hastal klar Klini inde Dr. Kadri Raflit Pafla n n yan nda müderris muavini olarak göreve bafllam flt r. 4 htisas n tamamlad ktan sonra zmir e dönen Dr. Uz, zmir Memleket Hastanesi Çocuk Hastal klar Servisi fiefli ine atanm flt r. Dr. Uz hekimli inin yan s ra yapm fl oldu u sosyal faaliyetler neticesinde zmir de tan - nan ve sevilen bir insan olarak ün yapt. Bu y llarda Kolejde, Frans z Hastanesinde, Çocuk Esirgeme Kurumunda Ayd n fiimendifer Kumpanyas nda hekimlik hizmetlerini sürdürdü y l nda 17 arkadafl yla birlikte zmir Verem Mücadele Cemiyetini kurdu. Tabip Odas Baflkanl yapt y l nda zmir Belediye Meclisine giren Dr. Uz bir y l sonra zmir Belediye Baflkanl na seçildi. Öncelikle belediyeyi büyük bir borç bata ndan kurtard. On y l süren baflkanl s ras nda zmir e modern ve büyük bir flehir kimli ini kazand racak at l mlar bafllatt. Her semte çocuk bahçeleri ve Pazar yerleri kurdu. zmir e parklar ve bulvarlar kazand rd. Cumhuriyet Meydan n düzenledi. Bu meydan n ve talyan heykeltrafl Pietro Conanica ya yapt rtt Atatürk An t n n aç l fl n 28 Temmuz 1932 tarihinde yapt. 5 Halen ayakta olan pek çok eserinden ikisi bölge halk na ve ülke ekonomisine büyük katk sa lamaya devam etmektedir. Bunlar Dr. Behçet Uz Çocuk Hastal klar Hastanesi le Kültürpark ve zmir Enternasyonal Fuar d r. zmir halk n bir çocuk hastanesinin gereklili ine ikna ederek toplad ba fllarla hastanenin temelini 23 Nisan 1938 de att. Hastane Dr. Uz un Sa l k Bakanl döneminde 2 Nisan 1947 tarihinde Baflbakan Recep Peker taraf ndan hizmete aç ld. Aç ld nda 150 yatakl olan hastane günümüzde 355 yata yla hizmete devam etmektedir. 6 Aç ld günden bu yana bölgenin tek çocuk hastal klar hastanesidir. Ülkemizin en büyük fuar olan zmir Enternasyonal Fuar n n kuruluflunda Dr. Uz un büyük katk s vard r zmir yang nda kül olan bölge üzerinde 1 Ocak 1936 y l nda temeli at lan Kültürpark ayn y l tamamland. Kökleri zmir ktisat Kongresine dayanan, önceleri 9 Eylül Mahalli Sergisi sonralar 9 Eylül Panay r isimleri verilen fuar 9 Eylül 1936 dan itibaren zmir Enternasyonal Fuar ad yla Kültürparkta aç ld. zmir Enternasyonal Fuar günümüzde de ülkemiz ekonomisine önemli katk lar sa lamaktad r. 2. M LLETVEK L ve BAKAN BEHÇET UZ Dr. Behçet Uz parlamentonun VI. Döneminin ara seçimlerinde Denizli ilinden milletvekili seçildi. Birinci fiükrü Saraço lu hükümetinde 9 Temmuz Mart 1943 tarihleri aras nda Ticaret Bakan olarak görev yapt y l nda tekrar milletvekili seçilen Dr. Uz Recep Peker ve Hasan Saka hükümetlerinde 7 A ustos Haziran 1948 aras nda yaklafl k iki y l Sa l k ve Sosyal Yard m Bakan oldu. 4 Rahmi Dirican: age 5 Rahmi Dirican: age

3 Sa l k Bakanl döneminde Behçet Uz Plan olarak bilinen I. 10 Y ll k Sa l k Plan n haz rlatt. Ancak haz rlatt plan yasalaflt ramadan bakanl ktan ayr ld. 7 Bu planda Dr.Cemal Or un Etimesgut çevresindeki köylere sa l k hizmeti vermek için gelifltirdi i k rsal bölge sa l k merkezinden esinlenilmifltir. 8 Planda genel hatlar yla her 40 köy için yatakl bir sa l k merkezi kurularak tedavi edici hekimlikle koruyucu sa l k hizmetlerinin birlikte verilmesi öngörülüyordu ve 1957 seçimlerinde zmir milletvekili seçilen Dr. Uz Üçüncü Adnan Menderes Hükümetinde Bir kez daha Sa l k ve Sosyal Yard m Bakan olmufltur (17 May s Aral k 1955). kinci Bakanl k döneminde haz rlatm fl oldu u plan uygulamak için bir giriflimde bulunmam flt r. Dr. Rahmi Dirican bu plan n detaylar ve uygulanmama nedenleri hakk nda Dr. Uz ile yaz flmaya çal flm flt r. Mektuplar na yan t alamayan Dr. Dirican Dr. Uz a arkadafllar arac l yla ulaflarak plan hakk ndaki baz bilgileri bize aktarm flt r. 9 Plan yasal hale getirilerek tümüyle uygulanamam fl da olsa içerdi i düflüncelerden baz lar ülkemizin sa l k yap lanmas n etkilemifltir. Her 40 köy için düflünülen sa l k merkezleri baz ilçe merkezlerinde kurulmufltur. O güne kadar yerel yönetimlerin denetiminde olan yatakl tedavi kurumlar merkezden yönetilmeye bafllanm flt r. Sa l k Bakan olduktan sonra alt ay gece gündüz çal flarak plan haz rlatan Dr Uz amac n n ulusal sa l k hizmetlerinden yoksul yada vars l, köylü yada kentli herkesin en iyi flekilde yararlanmas n sa lamak olarak belirtmektedir. 10 Bu plan 9. Milli Türk T p Kongresine sunulmufltur. Planda ülkemiz yedi sa l k bölgesine ayr l yor, her bölgeye bir t p fakültesi kurularak hekim ve di er sa l k personeli say s n art r lmas düflünülüyordu. Her bölgeye beflyüz yatakl tam teflekküllü bir hastane, ikiyüz yatakl kad n-do um ve çocuk hastal klar hastanesi ve ak l ve ruh hastal klar hastaneleri gibi sa l k kurumlar aç lmas planlan yordu. Planda çeflitli kurulufllar n elindeki hastaneleri bir elden idare etmek, illerdeki hastaneleri donatmak, halk bir ücret karfl l nda sigortalamak, sigortas olmayan ve tedavi giderlerini ödeyemeyenlerin masraflar n özel idare bütçesinden sa lamak, bir sa l k bankas kurarak sa l k harcamalar n n finansman n buradan sa lamak, ilaç, serum ve afl gibi t bbi malzemelerin üretimini denetim alt na almak, süt ve mama gibi çocuk besinlerini sa layacak sanayi kurulufllar n oluflturmak gibi hedefler bulunmaktayd. Koruyucu hekimlik hizmetlerinin yaklafl k k rk köylük gruplar için yap lacak yatakl sa l k merkezlerinden verilmesi planlanm flt. Bu merkezlere iki hekim, bir sa l k memuru, bir ebe ve bir ziyaretçi hemflire ile onar köylük gruplarda çal flacak köy ebesi ve köy sa l k memurlar atanacakt. Bu merkezlere ambulans verilerek köylere ulafl m sa lanacakt. Dr. Uz bu plan n maliyetini 550 milyon Türk Liras olarak hesaplam flt. Finansman n bir ngiliz firmas taraf ndan karfl lanmas ve on y lda geri ödenmesi için anlaflma sa lanm flt. Bu sa l k plan tasar s yasalaflm fl olsayd sa l k hizmetlerinin ve personelinin ülke düzeyinde dengeli da l - m gerçekleflmifl olacakt Rahmi Dirican: age 8 Nusret Fiflek: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Sa l k Politikalar, Toplum ve Hekim, Aral k 1991, say Rahmi Dirican: age 10 Rahmi Dirican: age 11 Rahmi Dirican: age 185

4 Dr. Behçet Uz belediye baflkanl dönemindeki çal flmalar ile zmir in modern bir flehir haline gelmesine öncülük etmifltir. ki büyük eseri Dr. Behçet Uz Çocuk Hastal klar Hastanesi ile Kültürpark ve zmir Enternasyonal Fuar bölge insan n n sa l na ve ülke ekonomisine katk lar n sürdürmektedir. Sa l k Bakanl dönemindeki uygulamalar ülkemizdeki sa l k yap lanmas n etkilemifltir. Haz rlatm fl oldu u plan hayata geçirilebilseydi halk - m z n sa l k düzeyinin daha iyi bir daha geliflmifl bir durumda olaca söylenebilir y l ndan sonra aktif siyaseti b rakan Dr. Uz yaflam n zmir de sürdürmüfltür. zmir e ve ülkemize önemli hizmetler yapan Dr Behçet Uz 19 May s 1986 tarihinde aram zdan ayr lm flt r. KAYNAKLAR: 1- AnaBritannica: cilt 21, s.453, Kaptan fi.t.: Kurtulufl Savafl nda Denizli li Önderler, s.237. Denizli, May s Dirican R.: Dr. Behçet Uz ( ) ve Ulusal Sa l k Plan Toplum ve Hekim, Kas m-aral k 2001,cilt 16, say 6, s Fiflek N.: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Sa l k Politikalar, Toplum ve Hekim, Aral k 1991, say

5 AR F CER T BULDAN DEVLET HASTANES Dr. Ahmet DEN fi Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi ÖZET Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi 1990 y l nda standart 50 yatakl lçe Devlet Hastanesi olarak çal flmaya bafllam flt r. Hastane idari bina ve ana bina olmak üzere iki bölümden oluflmaktad r. Ana binada Acil Poliklinik, Poliklinikler, Laboratuar, Röntgen, hasta odalar, Ameliyathane, Do umhane, Çamafl rhane ve Morg Ünitesi mevcuttur. dari Binada ise Difl Poliklini i Eczane ve dari odalar bulunmaktad r. Ayr ca hay rseverler taraf ndan yapt r lan ek binan n inflaat halen devam etmektedir. Mevcut binada fiili yatak say s aç s ndan 2 yatakl ve 3 yatakl odalarda yatak bafl na kapal alan yaklafl k 34 m2 dir. Yeni inflaat halinde olan bina tek kiflilik odalar halinde planlanm fl olup 26 yatak kapasitelidir; yatak bafl na düflen alan yaklafl k 77 m2 olacakt r. Devlet Hastanesi olarak amac m z bölgemizde önder ve güvenilir bir kurulufl olmak için; tak m ruhu ile eldeki imkanlarla yasal s n rlar içinde en son teknolojiyi kullanmak, teflhis ve tedavide uluslar aras standard yakalamak, hizmeti alan ve verenlerin memnuniyetini yükseltmek, bu hizmetleri sürekli gelifltirme ile en uygun sürede, en ekonomik olarak vermektir. Misyonumuz; Hasta haklar na sayg l, güler yüzlü, güvenilir, uluslar aras standartlar ve meslek ahlak n benimseyen, bilimsel, yenilikçi, hastan n ailesinin ve yak nlar n n memnuniyetini önemseyen, hasta odakl sa l k hizmetini düflük maliyetle üretmek ve bunlar n geliflimini sa lamakt r. Vizyonumuz; Gelecekteki her türlü bilimsel ve teknolojik geliflmelere sonuna kadar aç k, çevremizde ve bölgemizde ayn statüde oldu umuz gerek resmi gerekse özel her kurum yada kuruluflla ve her alanda etik kurallar çerçevesinde sürekli rekabet içinde halk m z n hak 187

6 etti i uluslar aras standartta en kaliteli, en güvenilir ve sürekli kendini yenileyen, kendisiyle rekabet eden hizmet üretmektir. Tüm bu çal flmalarla Hasta Memnuniyetini art rarak, Çal flanlar m z n çal flma ortam n düzenleyerek sürekli kendimizi gelifltirmeyi hedefledik. Genel Bilgiler Bina durumu: Hastane idari bina ve ana bina olmak üzere iki bölümden oluflmaktad r, ayr ca bu iki binaya ek olarak hay r severler taraf ndan yapt r lan ek binan n inflaat devam etmektedir. Ana bina: Bina zemin ve 2 kattan oluflmaktad r, toplam inflaat oturma alan 330 m2 olup kapal inflaat alan 1120 m2 dir. Bina deprem etüt incelemesinde depreme dayan ks z oldu- u güçlendirilmesi gerekti i tespit edilmifltir. Katlar aras eriflim kat içi merdiven ve hasta asansörü ile sa lanmaktad r. Binan n s tmas merkezi kalorifer sistemiyle sa lanmaktad r. Tüm katlara s hhi tesisat sistemi döflenmifltir. Bina 2005 y l nda tadilata girerek bak m ve onar m yap lm flt r. Hastane bodrum kat nda; çamafl rhane, morg, su deposu, malzeme deposu bulunmaktad r, zemin katta; laboratuar, röntgen, acil servis, dahiliye poliklini i, çocuk poliklini i, nöbetçi doktor odas, hasta haklar birimi, evrak kay t ve bilgi ifllem odas, müflahede odas ve tuvaletler bulunmaktad r. Hastaneye girifl ve ç k fllar bu katta bulunan ön girifl kap s, arka girifl kap s ve acil servis girifl kap s ndan sa lanmaktad r. Birinci katta; ameliyathane, hemflire odas, uyand rma odas, genel cerrahi poliklini i, dahiliye servisi,çocuk servisi ve genel cerrahi servisi ve yatan hasta odalar, hemflire deski, tuvalet ve lavabolar bulunmaktad r. Üçüncü katta; kad n do um poliklini i, kad n do um servisi ve yatan hasta odalar, do umhane, sanc odas, bebek emzirme odas, ebe odas, hemflire deksi, eczane deposu, tuvalet ve lavabolar bulunmaktad r. Çat kat hastane arflivi olarak kullan lmaktad r. dari Bina: Bina bodrum art bir kattan oluflmaktad r, toplam inflaat oturma alan 250 m2 olup kapal inflaat alan 500 m2 den oluflmaktad r. Bina deprem etüt incelemesinde depreme dayan ks z oldu u tespit edilmifl olup sa l k müdürlü ü ile irtibata geçilerek binan n y k lmas planlanm flt r. Binan n zemin kat nda yemekhane, mutfak, kiler, kalorifer kazan dairesi, kömürlük, laboratuar deposu, tuvalet ve banyo bulunmaktad r. Birinci kat ise idare kat olarak kullan lmakta olup katta; difl poliklini i, eczane, eczane deposu, ambar ve ayniyat odas, t bbi arfliv odas, sat n alma ve müdür yard mc s odas, baflhekimlik, müdür odas, döner sermaye, baflhemflirelik, idare odas, tuvalet ve lavabolar bulunmaktad r. Hastaneye hay rseverler taraf ndan yapt r lan ek bina inflaat sürmektedir. Ek binan n her kat 400 m2 den olup 5 kattan ibarettir, iki kat yatan hasta kat bir kat poliklinik kat bir kat ameliyathane do umhane hasta uyand rma sterilizasyon odas ameliyathane depolar olarak planlanm flt r, bir kat laboratuar birimi, röntgen birimi, bilgisayar server odas difl birimi ve e itim salonu olarak planlanm flt r. Hastane ana binas için 2005 y l nda bak m onar m ve tadilat ihalesi yap lm fl olup ayn y l içinde hastaneye bak m onar m ve tadilat yap lm flt r. Hastaneye ait lojman ve krefl bulunmamaktad r. 188

7 Altyap ve Sabit tesis durumu : Mutfak: Mutfak 14 m2 ile hastanenin zemin kat nda bulunmaktad r. 51 m2 yemekhane, 15 m2 kiler ve 9 m2 lavabo ile ba lant s bulunmaktad r. Çamafl rhane: Çamafl rhane hastanenin zemin kat nda yer almaktad r.15 er m2 lik y kama ve kurutma bölümü olmak üzere iki bölümden oluflmaktad r. Is tma: Is tma merkezi kalorifer sistemiyle sa lanmaktad r. Kalorifer dairesi hastanenin zemin kat nda yer almaktad r.80 m2 lik bir alanda kömürlük ve kalorifer dairesi bulunmaktad r. Ayd nlatma: Ayd nlatma mevcut flebekeden al nan elektrikle sa lanmaktad r. Elektrik kesintilerine karfl hastanenin ihtiyac n karfl layacak 66 kw lik jeneratör bulunmaktad r. Tüm katlarda ve odalarda ayd nlatma sistemi mevcuttur. Su: Hastanenin içme ve temizlik için su ihtiyac belediye su flebekesinden karfl lamaktad r. Su kesintilerine karfl Hastane zemin kat nda 5 tonluk su tankeri ve hidrofor bulunmaktad r. Tüm katlarda tuvalet ve lavabolarda su tesisat mevcuttur. Asansör tertibat : Hastanede 500 kg yük tafl ma limitli, iç alan 2,70 m2 olan bir adet yük asansörü bulunmaktad r. Asansör sedyeli hastalar tafl mada kullan lmaktad r. Asansör bodrumdan en üst ikinci kata kadar toplam 4 kata hizmet vermektedir. Medikal Gaz tesisat : Hastanede merkezi oksijen gaz da t m sistemi bulunmaktad r, gaz da t m merkezi bina d fl nda 2,25m2 lik kapal bir alanda bulunmaktad r, sistem 1. katta acil müdahale ve müflahede odas nda toplam 4 hastaya, 2 inci katta ameliyathane, dahiliye ve çocuk servisinde olmak üzere 5 hastaya,3 üncü katta bebek emzirme odas, do um odas,do um sanc odas ve hasta odas nda 13 hastaya olmak üzere toplam 22 hastaya hizmet verecek oksijen gaz sistemi döflenmifltir. Morg : Morg hastanenin zemin kat nda 15 m2 lik bir alanda yer almaktad r. Morg iki cesetlik olup so utma sistemi mevcuttur. Otopsi yap labilmesi için otopsi masas da bulunmaktad r. Depolar: Hastane eczanesine ait üçüncü katta 9 m 2, 9 m 2, 20 m 2,16 m 2, 16 m 2 ve idari binada 12 m 2 olmak üzere 6 adet toplam 82 m 2, laboratuara ait hastanenin zemin kat nda 10 m 2 ve yine hastane zemin kat nda 20 m 2 temizlik malzeme deposu bulunmaktad r. 189

8 Araç-Gereç ve T bbi Cihaz durumlar : T bbi cihaz durumu: S ra T bbi cihaz n cinsi Faal Gayri Toplam Bulundu u ve No faal kullan ld servis 1 Röntgen çekim Makinesi 1-1 Röntgen servisi 2 Röntgen Banyo Makinesi Difl röntgen Mak Aspiratör Cihaz 1-1 Kad n Do um Servisi 5 Vakum Cihaz 1-1 Kad n Do um Servisi 6 Toko Cihaz 1-1 Kad n Do um Servisi 7 Etüv 1-1 Kad n Do um Servisi 8 Defiblatör 1-1 Acil Servis 9 Oksilatör 1-1 Acil Servis 10 Aspiratör Cihaz 1-1 Acil Servis 11 EKG Cihaz 1-1 Acil Servis 12 Monitör 1-1 Acil Servis 13 Biyokimya Cihaz 1-1 Laboratuar 14 Hormon Cihaz 1-1 Laboratuar 15 Kan Say m Cihaz 1-1 Laboratuar 16 Santifrüj 2-2 Laboratuar 17 Bilüribin Cihaz 1-1 Laboratuar 18 Hematokrit Cihaz 1-1 Laboratuar 19 Su ar tma Cihaz 1-1 Laboratuar 20 Mikroskop 1-1 Laboratuar 21 Difl Üniti 1-1 Difl Servisi 22 Buhar makinesi 2-2 Çocuk Servisi 23 Nebulazitör Cihaz çocuk 1-1 Çocuk Servisi 24 Küvöz 1-1 Çocuk Servisi 25 Fototerapi 1-1 Çocuk Servisi 26 Pulisioksimetre 1-1 Çocuk Servisi 27 Nebülazitör Cihaz Yetiflkin. 1-1 Dahiliye Servisi 28 EKG Cihaz 1-1 Dahiliye Servisi 29 Laparoskopi cihaz 1-1 Ameliyathane 30 Koter Cihaz 1-1 Ameliyathane 31 Bakteri Filitresi 1-1 Ameliyathane 32 Ameliyat Masas 2-2 Ameliyathane 33 Tavan lambas 2-2 Ameliyathane 34 Otoklav 1-1 Ameliyathane 190

9 S ra T bbi cihaz n cinsi Faal Gayri Toplam Bulundu u ve No faal kullan ld servis 35 Etüv 1-1 Ameliyathane 36 Recteskop 1-1 Ameliyathane 37 Rezeteskop 1-1 Ameliyathane 38 Sisteskop 1-1 Ameliyathane 39 Tafl k rma cihaz 1-1 Ameliyathane 40 Forseps 1-1 Ameliyathane 41 Su ar tma Cihaz 1-1 Ameliyathane TOPLAM htiyaç duyulan t bbi cihazlar: Hastanede ihtiyaç duyulan ve yetersiz olan t bbi cihazlar n durumu afla da cetvelde oldu u gibidir y l nda al m planlanmaktad r. S ra No htiyaç duyulan t bbi cihaz n ad htiyaç miktar 1 Röntgen Cihaz 1 2 Otoklav 1 Araç durumu: Hastanede bulunan 3 adet ambulans n halihaz r durumlar ve detaylar afla da cetvelde oldu u gibidir. C NS MODEL MARKASI PLAKA NO DURUMU Ambulans 1999 Ford transit 20 DD 112 FAAL Ambulans 2000 Ford transit 20 FS 112 FAAL Ambulans 2006 Ford transit 20 PE 112 FAAL Hastanemizde POL KL N K SAYISI 6 AMEL YATHANE SAYISI 2 2 yatakl oda say s 3 3 yatakl oda say s 9 191

10 PERSONEL DURUM CETVEL UNVANI STANDART KADRO MEVCUT ç hastal klar uzman 1 1 Çocuk hastal klar uzman 1 1 Genel cerrahi uzman 1 1 Enfeksiyon Hastal klar uzman - 1 Pratisyen hekim 6 8 Difl tabibi 1 1 Eczac 1 1 Ebe 8 14 Hemflire Anestezi teknisyeni 5 4 Laboratuar teknisyeni 7 4 Röntgen teknisyeni 6 4 Toplum sa l teknisyeni 5 5 T bbi sekreter 1 1 Memur 5 1 Hizmetli 50 7 fioför 4 1 Müdür 1 1 TOPLAM Temizlik Hizmetleri (ihaleli) 24 Standart Kadro Mevcut Kadro ve ihtiyaç duyulan personel : Hastanede mevcut personel ile 24/07/2001 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay nlanan Sa l k Bakanl Taflra Teflkilat Yatak ve Kadro Standartlar Yönetmeli ine Göre noksan olan personel afla cetvelde yer almaktad r. UNVANI STANDART KADRO MEVCUT HT YAÇ Kad n Hast. Ve Do um Uzm Anestezi Uzman Kulak Burun Bo az Uzm Hemflire Anestezi Teknisyeni ATT Laboratuvar Teknisyeni Röntgen Teknisyeni Diyetisyen

11 UNVANI STANDART KADRO MEVCUT HT YAÇ Sosyal Çal flmac Psikolog Müdür Yard mc s Memur Hizmetli fioför Poliklinik Durumu: YILI 2006 Günlük YILI YILI (ilk 6 ay) Ortalama TOPLAM POL KL N K ,13 MUAYENE SAYISI Yatan Hasta Durumu: 2004 YILI 2005YILI 2006 YILI (ilk 6 ay) TOPLAM YATAN HASTA YATAK figal ORANI % 40 % 62 % 56 Ameliyat Durumu: Hastanemizde y llara göre Genel Cerrahi ve Kad n Hastal klar ve Do um Servislerinde yap lan ameliyatlar afla daki tabloda belirtilmifltir.2006 y l rakamlar 6 ayl k olup Haziran ay sonundaki rakamlard r (ilk 6 ay) GENEL CERRAH KADIN DO UM TOPLAM Radyoloji Hizmetleri: Hastanede y llara göre radyoloji hizmetleri afla da görüldü ü gibi gerçekleflmifltir. Cinsi (ilk 6 ay) Direk ve Endirekt grafikler

12 Laboratuar Hizmetleri: Hastanede y llara göre Laboratuar hizmetleri afla daki tabloda aç klanm flt r y l rakamlar Haziran ay sonu 6 ayl k çal flmalard r. Laboratuar Cinsi (ilk6 ay) B YOK MYA Kan- drar-vücut s v -Gaita ile ilgili rutin Tet. R A,IMX Tekni i ile yap lan Hormon Tet. BAKTER YOLOJ Serolojik Testler HEMATOLOJ Grupaj Testleri Difl Tedavi Hizmetleri: Hastanede y llara göre Difl Tedavi Hizmetleri (ilk 6 ay) Difl Çekimi Dolgu Tedavi Sevk Acil Servis Hizmetleri : Acil Servis/Y llar ay Hekim Say s Poliklinik Say s Hekim Bafl na Hasta Say s stasyonu Vaka Ç k fl Say s Kan Merkezi Hizmetleri Hastanede kan merkezi bulunmamaktad r. Denizli K z lay Kan Merkezi ile sözleflme yap lm fl olup kan ihtiyaçlar bu kurumdan karfl lanmaktad r. Sa l k Kurulu Çal flmalar : (ilk alt ay) y llar aras nda afla da rakamlar belirtilen heyet raporlar ç kart lm flt r. 194

13 dari Durum: Yönetim Durumu: (ilk 6 ay) laç raporu T bbi malzeme raporu TOPLAM UNVANI ADI SOYADI KADRO DURUMU Baflhekim Selma D N L Uzm.Hekim Baflhekim Yard mc s Ahmet DEN fi Prt.Hekim Hastane Müdürü Serpil DEM RKIRAN Müdür Müdür Yard mc s brahim DEM R Sa l k Memuru Baflhemflire Hatice KABUKÇU Baflhemflire Baflhemflire Yrd. Leyla ÜNAL Hemflire Bilimsel ve Hizmete Yönelik Olarak Oluflturulan Kurullar, Komisyonlar ve Komiteler: Hastane Konseyi: tarihinde konsey yenilenmifl olup Hastane konseyi ayda bir toplanarak ald kararlar bir deftere kaydeder. -Konsey baflkan : Baflhekim Selma D N L -Kalite Temsilcisi: Baflhekim Yard. Ahmet DEN fi -Hastane Müdürü: Serpil DEM RKIRAN -Eczac Mine ÜLKÜ -Baflhemflire Hatice KABUKÇU -Çocuk Hastal klar Uzm. Özlem ÖZDEM R -Teknik Hiz. Sorumlusu Anestezi Teknisyeni Özlem AKKAYA -Lab.Tek.Sibel EFEO LU -Hemflire Leyla ÜNAL Sa l k Kurulu: Hastane bulunan uzman hekimler taraf ndan uzmanl k dallar na uygun en az 3 uzman hekim imzal ilaç ve sarf malzeme raporu verilmekte tarihi itibariyle tek hekim imzal heyet raporuna geçilmifl, sa l k kurulu defterleri ve hastalara verilen raporlar n 1 er suretleri arflivlenmektedir. -Baflhekim Genel Cer.Uzm. Selma D N L 195

14 -Dah.Uzm. Çi dem YILDIZ -Çocuk Hastal klar Uzm. Özlem ÖZDEM R -Kad n Hastal klar Do um Uzm. Temizlik Komitesi: tarihinde temizlik komitesi kurulmufltur. Temizlik komitesi yap lan temizli- i günlük haftal k ve ayl k olarak planlayarak kontrollerini yapar, yapt toplant ve ald kararlar deftere kaydeder. -Temizlik Komitesi baflkan : Baflhekim Selma D N L - Baflhekim Yard. Ahmet DEN fi -Hastane Müdürü Serpil DEM RKIRAN -Baflhemflire Hatice KABUKÇU Enfeksiyon Kontrol Komitesi: y l nda Enfeksiyon kontrol komitesi kurulmufltur ve bu tarihten itibaren 3 er ayl k dönemlerle toplant yap lm fl, al nan kararlara ve yap lan çal flmalar bir deftere kaydedilmifltir -Enfeksiyon Kontrol Hekimi Çi dem YILDIZ -Enfeksiyon Kontrol Hemfliresi Cennet BAfiKONYALI -Baflhekim yard. Ahmet DEN fi -Çocuk Hastal klar Uzm. Özlem ÖZDEM R -Lab.Tek.Sibel EFEO LU -Müdür vekili Celal EREN yerine Müdür Serpil DEM RKIRAN -Baflhemflire Hatice KABUKÇU -Eczane Sorumlusu Melahat ÇET NKAYA yerine Eczac Mine ÜLKÜ Toplam Kalite yönetimi Hastanemiz Sa l k Bakanl Toplam Kalite Yönetimi mevzuat na göre çal flmalar na 2005 y l nda bafllam fl olup; ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi oluflturarak ve bunu Yönetim Hedefi haline getirerek Toplam Kalite Yönetim sistemi ilkeleri do rultusunda hasta odakl olarak süren çal flmalar m zda çal flanlar n kat l m n art rmay ve sürekli iyilefltirmeyi hedefledik. Toplam Kalite yönetimi olarak yap lan çal flmalarda amac m z bölgemizde önder ve güvenilir bir kurulufl olmak için; tak m ruhu ile eldeki imkanlarla yasal s n rlar içinde en son teknolojiyi kullanmak, teflhis ve tedavide uluslar aras standard yakalamak, hizmeti alan ve verenlerin memnuniyetini yükseltmek, bu hizmetleri sürekli gelifltirme ile en uygun sürede, en ekonomik olarak vermektir. 196

15 Toplam Kalite yönetimi; Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesinde görev yapan tüm çal - flanlar n kat l m ile süreçlerin ve hizmetlerin sürekli iyilefltirilmesi suretiyle personel ile hasta ve yak nlar n n kalite ihtiyaçlar n n karfl lanmas ve hasta taraf ndan tan mlanan kaliteyi hizmet yap s nda oluflturmaya çal flan yönetim biçimi olarak tan mlanabilir. Misyonumuz; Hasta haklar na sayg l, güler yüzlü, güvenilir, uluslar aras standartlar ve meslek ahlak n benimseyen, bilimsel, yenilikçi, hastan n ailesinin ve yak nlar n n memnuniyetini önemseyen, hasta odakl sa l k hizmetini düflük maliyetle üretmek ve bunlar n geliflimini sa lamakt r. Vizyonumuz; Gelecekteki her türlü bilimsel ve teknolojik geliflmelere sonuna kadar aç k, çevremizde ve bölgemizde ayn statüde oldu umuz gerek resmi gerekse özel her kurum yada kuruluflla ve her alanda etik kurallar çerçevesinde sürekli rekabet içinde halk m z n hak etti i uluslar aras standartta en kaliteli, en güvenilir ve sürekli kendini yenileyen, kendisiyle rekabet eden hizmet üretmektir. Kalite gelifltirme ekibi üyeleri; Dr. Ahmet DEN fi Ekip lideridir. Planlar n kabul edilmesinden sonra çal flanlar harekete geçirir ve kalite yönetimi konusunda gerekli çal flmalar bafllat r. Aylin AVCI E itici ekip oluflturur, kurum personelinin e itilmesini sa lar. Leyla ÜNAL Yap lan çal flmalar n analiz ve de erlendirilmesini sa lar onaylanan sonuçlar standartlaflt rarak uygulamaya haz r hale getirir. htiyaçlar do rultusunda yeni kalite çemberlerinin oluflturulmas ile ilgili çal flmalar yürütür. Zuhal SARIO LU Kalite uygulama sürecinde gerekli gördü ü hususlara müdahale ederek iyilefltirilmesini sa lar. Ayl k raporlar inceler ve de erlendirir. Üç ayda bir kurumun ulaflt noktay gösteren bir rapor haz rlayarak kalite konseyine sunar. Yapt m z Çal flmalar: Hastanemiz Otomasyona geçmifl olup lk kay t d fl nda bütün ifllemler Poliklinik ve di er birimlerde bilgisayar ortam nda yap lmakta olup ifllemlerde kolayl k sa lanm flt r. Tüm Polikliniklerde barkod uygulamas na geçilerek numaratörlerle hastalar n s ralar n kontrol etmeleri kolaylaflt r lm flt r. Hasta Haklar birimi kurularak hastalar n ma duriyetlerini gidermek için bir hemflire tam zamanl olarak görevlendirilmifltir. Hasta Memnuniyeti Anketleri haz rlayarak uygulad k. Hastanemize baflvuran 31 hasta taraf ndan cevapland r lan anketimize göre Verilen hizmetten tamamen memnun olanlar n oran % 83.8 k smen memnun olanlar n oran % 16.1 memnun olmayanlar n oran % 0 olarak ç km flt r. Polikliniklerde verilen hizmetler % 54.8 Çok iyi düzenlenmiflti, % 45.1 Oldukça düzenliydi % 0 Düzenli de ildi fleklinde de erlendirilmifltir. 197

16 Polikliniklerde ald n z hizmeti genel olarak nas l de erlendirirsiniz? sorusuna ise % 48.3 Mükemmel, % 25.8 Çok iyi, % 25.8 yi, % 0 Orta ve % 0 Kötü olarak de erlendirmifltir. Hastanemizde 2005 y l nda tadilat yap lm fl olup, engelli hastalar n ihtiyaçlar için birimlerin revizyonu yap lm flt r. Hastanemizin di er bölümlerinde de tadilatlar yap lmaktad r y l nda mevcut binan n deprem takviyesi için güçlendirme projesi planlanm fl olup çal flmalar Sa l k Müdürlü ü taraf ndan yürütülmektedir. dari bina olarak kullan lan bölüm Pamukkale Üniversitesi taraf ndan haz rlanan rapora göre Güçlendirilmesi ekonomik olmad ndan y k lmas önerilmifl olup bununla ilgili çal flmalar Baflhekimlik taraf ndan yürütülmektedir. Her iki bina aras nda kalan dari Binan n y k larak hastahanenin bütünlü ü aç s ndan iki binay birbirine ba layacak bir geçide sahip araya yeni bina yap lmas planlanm flt r. Hay rseverler taraf ndan yap lan yeni binada 26 oda olup, odalar tek kiflilik tuvalet ve banyo içinde olarak planlanm flt r. ki odan n bebek yatakl ve iki kiflilik olmas planlanm flt r. Y k lacak olan binan n alt kat nda bulunan yemekhane yeni binan n en üst kat nda yer ayr larak oraya tafl nmas planlanm flt r. Ayr ca y k lmas planlanan binan n bodrum kat nda bulunan kalorifer kazan için yeni binan n arkas nda kazan dairesi planlanm fl olup bütün binalar n s nmas n karfl layacak flekilde bir kazan konulmufltur. Yeni binada merkezi Oksijen tertibat planlanm flt r. Hasta odalar ve Poliklinikler dahil sistem kurulacakt r. Yeni binada personel ve hastalar n e itimi için e itim salonu planlanm fl olup burada hastalara hastal klar ile ilgili bilgiler verilerek, tedavide hasta uyumunu art rarak tedavi kalitesini yükseltmeyi amaçlad k y l bafl ndan itibaren Toplam Kalite Yönetimi çal flmalar haz rl k ifllemleri bitirilerek 2007 y l ortas na kadar T.S.E. müracaat m z yaparak SO Kalite Belgesi almay hedefledik. 112 Acil Yard m stasyonu olarak vaka var fl süresi ortalama 10 dk d r. Bu oran Güney lçesinde 112 stasyonu olmad ndan bazen Güney Sa l k Oca na ç k fl yap ld ndan mesafeye ba l olarak yükselmifltir. Bu oran 8 dk ya düflürmek hedefimizdir. Hastanemizde kaliteyi art rmak için Kalite Gelifltirme Ekibimiz haftal k toplant lar yaparak gerekli kararlar alarak ayda bir defa Hastane Konseyine sunmakta, konsey ise bu kararlarla ilgili olarak düzenlemeler yapmaktad r. Tüm bu çal flmalarla Hasta Memnuniyetini art rarak ve çal flanlar m z n çal flma ortam - n daha iyi düzenleyerek sürekli kendimizi gelifltirmeyi hedefledik. KAYNAKLAR 1. Arif Cerit Devlet Hastanesi statistik Kay tlar 2. Arif Cerit Devlet Hastanesi Toplam Kalite Yönetimi ç Hizmet Yönergesi 3. Arif Cerit Devlet Hastanesi 2006 Denetim Notlar 198

17 SÖZLÜ TAR H N TANIKLI INDA CUMHUR YET DÖNEM NDE BULDAN DA VEREM GERÇE ve VEREMLE MÜCADELE Ö r. Gör. zzettin BEfiTAfi Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ÖZET Ortaça bat dünyas nda mahflerin dört atl s içerisinde savafl, k tl k,ölüm ve veba say lm flt r. Beyaz veba olarak ta nitelendirilen araflt rmam z n konusu olan Verem dünyadaki tüm ölümlerin % 7 sinden ve geliflmekte olan ülkelerdeki ölümlerin % 26 s ndan sorumludur. Türkiye de 1920 bafllar nda, baflta s tma, verem, frengi, trahom, tifo,dizanteri, vb. olmak üzere, birçok bulafl c hastal k yayg n haldedir ve büyük ölçüde bunlar n sonucu olarak, çocukluk dönemine iliflkin olanlar baflta olmak üzere ölüm h zlar çok yüksektir. Örne in 1931 de sadece 33 ilde yap lan saptamaya göre genel ölüm h z binde 20 nin üstündedir ve verem ölüm nedenlerinin bafl nda yer almaktad r. Bu a r sorunlarla u raflmas gereken sa l k örgütlenmesi büyük siyasi meselelerin (Birinci Dünya Savafl, Kurtulufl Savafl vs.) gölgesinde gerek nitelik ve gerekse nicelik bak - m ndan yetersiz kalm flt r. flte bu flartlar alt nda Anadolu nun bir çok yöresinde oldu u gibi Buldan da da dün efsanevi Dr. Abdullah Say ner, Etem Damgac, Halil Tuncer, Ali R za Demirba, brahim Ocakç o lu, vs. günümüzde Dr. Halime Balkanl ve Dr. Cengiz Zeytino lu vs. daha bir çok ismini zikretmedi imiz örnek insan imkans zl klar içerisinde Veremle Mücadele nin y lmaz savaflç lar oldular. Anahtar Kelimeler:Buldan, Verem Gerçe i, Veremle Mücadele, Veremle Savafl Derne- i, Veremle Savafl Dispanseri, Dr. Abdullah Say ner, Dr. Halime Balkanl 199

18 Türkiye de ve Dünya da Bulafl c Hastal klar Bulafl c hastal klar bütün dünyada ça lar boyunca büyük sorunlar n bafl nda gelmifltir. S tman n, veban n, kolera-tifo ve paratifonun, tifüsün, çiçe in geçmiflte yapt klar salg nlar ve k r mlar flafl lacak çoklukta insan n yaflam n yitirmesi ile sonuçlanm flt r 1. Ortaça bat dünyas nda mahflerin dört atl s içerisinde savafl, k tl k,ölüm ve veba say lm flt r. Beyaz veba olarak ta nitelendirilen araflt rmam z n konusu olan Verem dünyadaki tüm ölümlerin % 7 sinden ve geliflmekte olan ülkelerdeki ölümlerin % 26 s ndan sorumludur.bu verilere göre tüberküloz her y l di er enfeksiyon hastal klar n n (AIDS, diyare, s tma ve di er tropikal hastal klar n) toplam ölüm say s ndan fazlas n tek bafl na gerçeklefltirmektedir 2. Bulafl c hastal klar n etmenleri olarak en baflta bakteriler, viruslar, riketsialar, protozoalar, helmintler ve mantarlar say labilir. Bu etmenlerin çok de iflik kolaylaflt r c etkenler sonucu salg nlara yol açt klar da bilinmektedir 3. Ayr ca eskiden oldu u gibi günümüzde de bir do al k r m izleyerek bir bulafl c hastal k salg na yol açabilmektedir te Hindistan da ç kan veba salg n n n nedeni olarak t p otoriteleri bir y l kadar önce ayn bölgede meydana gelen depremin neden oldu u kötü yaflam koflular n görmüfllerdir. Bundan ç kar lacak sonuç, dünyadan silindi i yok oldu u varsay lan hastal klar n veba örne inde görüldü ü gibi uygun koflullarda ortaya ç kabilmektedir. Nitekim yirminci yüzy l n vebas olarak adland r lan AIDS bu türden bir hastal k olup yeni bulafl c hastal klar n da gelecekte ç - kabilece inin somut delilidir 4. Anadolu da gerek Anadolu Selçuklular Dönemi ve gerekse Osmanl lar döneminde bulafl c hastal klarla ilgili al nan tedbirler yada her iki devletin sa l k politikas ile ilgili elde ne yaz k ki, s n rl bilgilere sahibiz. Anadolu Selçuklular devrinde daha çok vak flar n iflletti i Darü flflifalar n yan s ra Kervansaraylarda da sa l k hizmeti verildi ini biliyoruz. Osmanl Devrinde bulafl c hastal klarla için özel tedbirler al nd yolundaki birkaç kay ttan birisi; Sultan I.Selim (Yavuz) zaman nda ( ) 1514 te yap lan Karacaahmet Cüzzamhanesi-Leproserisi (Miskinler Tekkesi) dir. O ça larda tedavi edilemeyece ine inan - lan bu bulafl c hastal ktan halk pek çok korktu u için flehirde bir vaka görüldü mü fakir olsun, zengin olsun, hiçbir fark gözetilmeden derhal buraya kapat l rd 5. Bir di eri; 1823 y - l nda hafiflemifl san lan koleran n yeniden alevlenmesi ve stanbul da bulunan Fransa baflta olmak üzere yabanc sefirlerin Osmanl devletine baflvurmalar üzerine 1831 de ilk kez Ka- 1 Nevzat Eren-Onur Hamzao lu, Türkiye de Bulafl c Hastal klar (Commmunicable Diseeases n Turkey ( ),Türk Tabipler Birli i Yay., Ankara fiubat 1996, s Nihat ÖZYARDIMCI- A.Hilmi GÜRSES, Yurdumuzda ve Dünyada Verem Savafl ve Düflündürdükleri, Bursa 2004, s Eren-Hamzao lu, a. g. e. s Ayn eser, s.15 vd. 5 Prof.Dr. Esin Kahya-Prof. Dr. Ayflegül D. Erdemir, Bilimin Ifl nda Osmanl dan Cumhuriyet e T p ve Sa l k Kurumlar, Ankara 2000, s

19 radeniz taraf ndan gelecek gemilerin on gün tutulaca stanbul da bir karantina Çanakkale de bir karantina kurulmufltur 6. Ancak neticesi bilinmemekle birlikte özel önlem anlam ndaki tek kapsaml giriflim 1843 y l nda Yemen Karantina Örgütü nün kurulmas d r y l nda kurulan Karantina Meclisi iki Türk üyeye karfl 14 yabanc üyesiyle bir kapitülasyon kuruluflu hüviyetinde Lozan Antlaflmas na (1923) kadar varl n sürdürmüfltür 8. Osmanl Devleti nde 19.yüzy la kadar hekimlerin kamu görevlisi olmamakla birlikte Darü flflifalarda görev yapan hekimlerin Hekimbafl 9 ndan onay almas gerekti i bilinmektedir.1861 de yap lan bir düzenlemeyle (Tababet-i Belediye cras na Dair Nizamname) Belediyelere ba l olsa da ülke genelinde ilk defa kamu görevlisi fleklinde hekim istihdam uygulamas bafllatm flt r 10. Bu tüzük ç kar ld nda henüz taflrada belediyelerin oluflturulmam fl olmas bir yana ülkede yeterli hekim yetifltirilememektedir.1866 da ilk sivil T p Okulu Mektebi T bbiye-i Mülkiye aç lmas ve ilk mezunlar n vermesinden k sa bir süre sonra Belediye tabipliklerinin de yetersiz kalmas üzerine 1871y l nda Memleket Tabibi ad alt nda taflrada hekim görevlendirilmesi karar al n r 11. Ancak Doç. Dr. Erdem Ayd n a göre; Devletin taflraya-k rsal kesime sa l k hizmeti götürmeyi yaln zca hekim tayini olarak alg lamaktad r.taflraya sa l k elemanlar ve t bbi donan m yla bir sa l k ünitesi kurma düflüncesi o dönemde henüz yeflermemifltir y l nda yap lan de ifliklilerle Memleket Tabipli i Hükümet Tabipli i ne dönüflmüfl, ayr ca taflrada kaza,liva ve vilayetlerde S hhiye Meclislerinin kurulmas na ilave olarak, illerde Vilayet dare-i S hhiye Nizamnamesiyle baflta koruyucu ve çevre sa l hizmetleri olmak üzere ilin tüm sa l k ifllerinin idaresinden sorumlu Sa l k Müdürlükleri kuruldu 13. Ancak Birinci Dünya Savafl na denk gelen bu düzenlemelerden beklenilen sonuçlar al namam flt r. Öte yandan bu savafl s ras nda çat flmalar n yan s ra, savafl n yol açt kötü koflullardan tifüs,kolera gibi bulafl c hastal klardan binlerce asker ve sivilin ölmesi dikkate flayand r 14. Cumhuriyet Dönemi sa l k politikas n anlaman n yolu Samsun a ç k fltan ölümüne kadar Atatürk ün yan nda olan ve ayn zamanda Türkiye Cumhuriyeti nin ilk Sa l k Bakan olan Dr. brahim Refik Saydam tan maktan geçer. Kuflkusuz O,Türkiye de sa l k politikas n n oluflumunun mimar d r. Dr. Refik Saydam koruyucu sa l k, halk sa l, toplum sa l kavramlar n ülkemize getiren kiflidir 15. Dr. Refik Saydam n Sa l k Bakanl s ras nda 6 Erdem Ayd n, Türkiye de Sa l k Teflkilatlanmas Tarihi, Naturel yay. s.10 7 Eren-Hamzao lu, Ayn eser, s.19 8 Ayd n, Ayn eser, s Hekimbafl : Osmanl Saray n n ve memleketin sa l k iflleriyle u raflan kimseye verilen unvan. Osmanl larda ilk hekimbafl Kutubüddin Efendi dir.( Meydan Larouse, Sabah Gazetesi Yay., cilt 8, s.567) 10 Eren-Hamzao lu, Ayn eser, s Ayn eser, s Ayn eser, s Ayn eser, s Tifüs, Lekeli Humma vs. salg nlar n yol açt tahribat hakk nda Dr. Mustafa Karatepe, I. Dünya Savafl nda Kafkas Cephesinde Tifüsle Mücadele, Yeni T p Tarihi Araflt rmalar 8, s bkz. 15 Ayn eser, s

20 ç kar lan 1930 tarihli Umumi H fz s hha Kanunu Cumhuriyet Türkiye sinin sa l k anayasas hüviyetindedir. 309 maddeden oluflan bu yasan n üçte biri (309 maddenin 103 ü inci maddeler) bulafl c hastal klara ayr lm flt r 16. Dr. Refik Saydam,1930 lu y llarda koruyucu hizmetlerde çal flan hekim ve di er personele en yüksek kadrolar vermifl, hekimlere baflbakandan daha çok ödenek vererek hizmete özendirmifltir. Ayr ca hekimlere uygulanan zorunlu hizmetin uygulay c s yine o olmufltur. Zaman m zda yeniden bu uygulamaya geçilmekle birlikte özendirici önlemlerin 1930 lar n gerisinde kalmas hekimler ve hekim kurulufllar n n bu uygulamaya direnç göstermelerine yol açmaktad r. Ölüm nedenlerinin bafl nda gelen veremle savafl amac yla y llar aras nda kifli taramadan geçirilmifl, stanbul,ankara, Bursa ve Trabzon da sanatoryum ve veremle savafl dispanserleri aç lm flt r döneminde yatakl hastane say s 86 dan 198 e ç km fl ve bu kurumlarda hasta yatak say s 6437 den e ç km flt r.ayr ca yayg n sa l k e itimi çal flmalar da yap lm flt r. Bu y llar aras nda afifl, broflür, kitap ve dergi da- t lm flt r da Sa l k Propagandas ve T bbi statistik Genel Müdürlü ü nün kurulmas yla faaliyetler h zlanm flt r. S.S.Y.B nin çal flmalar ndan sa lanan baflar Atatürk taraf ndan kutlanm flt r tarihli konuflmas nda ulusun, ulus gençlerinin, çocuklar - n n sa l klar, sa laml klar, gürbüzlükleri üzerine düfltü ümüz çok gerekli bir dirilik ifltir.sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl n n bu yönden bize k vanç verecek çal flmalar yapmakta oldu unu görmekteyiz demifltir. Dr. Refik Saydam n bu politikas 1940 larda terkedilmifl ve bunun sonucu olarak 1940 larda s tma, frengi ve verem yeniden epidemiler yaratm flt y l nda Behçet Uz un Sa l k Bakanl s ras nda yürürlü e konulan Birinci On Y ll k Sa l k Plan, Refik Saydam n 1925 y l nda Sa l k Bakanl n n hizmet hedefleri olarak belirledi i hususlardan içerik olarak pek farkl olmay p, sadece finansman yöntemi konusunda bir ayr flma söz konusudur. Buna göre Bat dünyas nda sa l k hizmetleri yaln zca devletin ifli olmaktan ç km fl belediyeler, özel idareler, kurum ve kurulufllar ve halk n da parasal katk s sa lan r olmufltur. Benzer flekilde Türkiye de de toplanacak çeflitli kaynaklar sa l k sand klar biçiminde ve oluflturulacak bir sa l k bankas arac l yla hem koruyucu hem de tedavi edici sa l k hizmetleri finansman nda kullan lacakt r y l nda ç kar lm fl olan 224 say l Sa l k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi Hakk nda Kanun Refik Saydam n getirdi i ilkelerin daha ça dafllaflt r lm fl bir biçimi olarak görmek gereklidir 20. Verem Arapça dan dilimize girmifl olan verem sözcü ü, fliflme, flifl, fliflkinlik anlam na gelmektedir. Halk a z nda ince hastal k olarak an lan verem hastal n 21 T p terminolojisindeki is- 16 Eren-Hamzao lu, a. g. e. S Dr. Refik Saydam( ) Ölümünün 40.Y l An s na, Sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl Yay nlar,yay. No:495 Ankara a. g. e., s Ayd n, a. g. e, s S.S.Y.B Yay., a. g. e., s smet Zeki Eyüpo lu, Türk Dilinin Etimoloji Sözlü ü, s

21 mi tuberküloz dur. Tuberküloz; Latince tuber sözcü ü herhangi bir yüzey üzerindeki yumru fleklindeki kabart veya flifllik manas na geliyor 22. Büyük Alman patolugu Franciscus Sylv u ölü aç m nda saptanan nodüllere tubercle ad n veren hekim oldu. Tuberküloz sözcü ü daha sonra bu Latince sözcükten türetildi 23. Robert Koch un hastal a katk s nedeniyle buldu u verem basili Koch Basili ad n alm flt r.koch un bu buluflundan sonra bir çok bilim adam hastal a karfl afl gelifltirmek için hummal bir çal flmaya bafllam fl ve 20 y l süren çal flmalar sonucunda Fransa da Pasteur Enstitüsü nde Bakteriyoloji Uzman Dr. Albert Calmette ile çal flma arkadafl Veteriner Dr. Camille Guer n bu sinsi mikrobu dize getiren afl y üretmifllerdir. Bilim çevreleri bu basile mucitlerinin ad na izafeten Bacile Calmette-Guerin ad n verdiler. lk baflar l afl 1821 de Paris te 600 çocuk üzerinde denendi. B.C.G. olarak bilinen bu afl uygulamas ndan sonra deneklerden hiçbiri hastalanmad. Ancak 1930 y l nda beklenmeyen inan lmaz bir dram yafland. Almanya n n Lubeck kentinde afl lanan 249 çocuktan 73 ü öldü. Afl üzerine kuflkular n artt bir anda görüldü ki, bir insan hatas neticesinde B.C.G. içine virülan bir bakteri kar flm flt. Böylece aklanan B.C.G, yeni ilaç deneylerinin geliflmelerine de zemin haz rlad. Nitekim 1943 y l nda Dr. Selman A. Waksman ve arkadafllar bir tavu un bo az ekiminden iki kültür elde ettiler. Buna streptomyces griseus ad n verdiler. ki ay sonra arkadafl Schatz ile bu mantar n tuberküloz basilin üremesini durdu unu ve belli dozlarda öldürdü ünü bildirmeleri A. B. D. nin ünlü Mayo Kinli i uzmanlar n Dr. Waksman la iliflki kurmaya itti. ki y l süren denemeler sonucunda mucize ilaç streptomycine insanlar üzerinde kullan lmaya baflland. Bu çal flmalar 1947 y l nda Dr. Waksman a Nobel T p Ödülü nü getirdi 24. Günümüzde daha geliflmifl ve daha etkili ilaçlar bulmak geliflen kimya sanayisi için zor olmad.ancak tüberkülozdan ölümlerin en önde gelen nedeni tüberküloz basili de il kötü yaflam koflullar d r. Yetersiz gelir ve buna ba l kötü çevre koflullar, özellikle yetersiz beslenme tüberküloz olgular n n as l nedenidir.tüberküloza yakalanmaktan ve tüberkülozdan ölmekten kurtulmada, bireysel ve toplumsal gönencin etkisi pek yüksektir 25.Bunun en somut göstergesi henüz afl ve ilaç kombinasyonlar n n bulunmad XX. Yüzy l sonlar nda veremden ölüm h z yüz binde aras nda iken, 1930 da yüz binde 71.1, 1940 ta 45.9 olmufltur 26. Dünya da ve Türkiye de Ünlü Veremliler Bir hasta tedavi edilmedi i takdirde y lda 16 kifliye bu hastal bulaflt rabiliyor 27. Günümüzle ilgili bu veriyi geçmifle uyarlad m zda herhalde bu oran n iki- üç kat olmas muhtemeldir. Dolay s yla afla da ismini görece iniz flah slar sürpriz say lmamal d r. 22 Utkan Kocatürk, T p Terimleri Sözlü ü, s Nevzat Eren, Toplum, Sa l k ve nsan, s Ayn eser, s Ayn eser, s Ayn eser, s (tuberkuloz.info ) 203

22 T.H. Laennec ( ), Maxim Gorki ( ), Nicola Paganini ( ), Franz Kafka( ),Frederic Chopin (1810-!849), D.H Lawrence ( ), Zaro A a( ) 28, Anton Pavloviç Çehov ( ) 29, Polonyal ünlü besteci Fryderic Francizsek Chopin ( ) 30, Birinci Sultan Abdülmecid, 38 yafl n 2 ay geçe veremden öldü ( ) 31. O y llarda verem u rad evden kolay kolay ç km yordu.ali Adnan giderek zay flamaya bafllad. F tnat Han m ne yapsa bu zay fl n çaresini bulam yordu. Sonunda zmir Gureba Hastanesi hekimlerinden Dr. fiehri Bey küçük Ali Adnan a verem teflhisi koydu 32. Burada sözü edilen küçük Ali Adnan, Türkiye Demokrasi Tarihi nde bir döneme damgas n vuran Baflbakan Adnan Menderes ten baflkas de ildir. Ancak ne hazindir ki, verem illetinin y kamad bu önemli siyaset adam n demokrasimizin kara lekesi olan darbelerin ilkinin (1960 Darbesi) ya l ilmi i yok etmifltir. Bu listeyi uzatmak mümkündür.de erli T p Adam ve eski Sa l k Bakan Prof. Dr. Nusret Karasu nun Bir ülkede Verem Savafl o ülkenin uygarl k savafl d r 33 sözü konuyu en güzel ba layacak cümle olsa gerektir. Türkiye nin Veremle Mücadele Tarihçesi Türkiye de Verem Savafl için ilk ad m 1918 y l nda at lm flt r 34. Fakat bu tarihten önce Veremle Mücadele Tarihi içerisinde de erlendirebilece imiz baz geliflmeler oldu unu söylemek gerekir. Örne in;1895 te II.Abdülhamit in iste i ile Cemiyet-i T bbiye-i fiahane 35 toplanarak Tüberküloz un kontrol program tart fl lm fl; dernek ve sanatoryumlar n kurulmas önerilmifltir. Yine 1906 da Tb li çocuklar için ilk hastane Etfal Hastanesi aç lm flt r. 8 Haziran 1918 de kurulan Veremle Mücadele Osmanl Cemiyeti 36 Yukar da da de- indi imiz gibi gerçek manada Veremle Savafl n ilk ad m d r 37. Ancak iflgalciler bu cemiyeti kapatm fllard r. Burada iflgallerin sadece siyasi ve askeri sonuçlar n n de il, ayn zamanda sosyal sonuçlar üzerinde önemle durmak gerekti i sonucu ç k yor. zmir Veremle Savafl Derne i, bu sahada kurulan ilk Veremle Savafl Derne idir y l nda Dr. Behçet Uz ve 18 arkadafl n n önderli inde kurulmufltur 38. Daha sonra 1927 de stanbul Veremle Savafl Derne i, 1944 te Denizli Verem Savafl Derne i ve 1946 da Ankara Veremle Savafl Dernek- 28 Eren, a. g. e., s Geliflim Hachette, Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, Sabah Gazetesi yay., 1993, s Meydan Larouse, Sabah Gazetesi Yay nlar, 4 cilt, s Y lmaz ÖZTUNA, Osmanl Devleti Tarihi, stanbul 1986, s Soner YALÇIN, Efendi, Beyaz Türklerin Büyük S rr, 2.Bask, Nisan 2004, s Özyard mc -Gürses, a. g. e., s Özyard mc -Gürses, a. g. e., s Cemiyet-i T bbiye-i fiahane: 36 Veremle Mücadele Osmanl Cemiyeti, aralar nda Bahriye Naz r Ahmet Cemal Pafla ve Dr. Besim Pafla n n da bulundu u 15 kifli taraf ndan kurulmufltur. Daha genifl bilgi için Dr. Tevfik smail Gökçe, Türkiye Ulusal Verem Savafl Derne i Kurulufl Geliflim ve Çal flmalar , Yurdumuzda Verem Savafl Dernekleri, Türkiye Ulusal Verem Savafl Derne i Neflriyat stanbul 1973 bkz. 37 Özyard mc -Gürses, a. g. e, s zmir Veremle Savafl Derne i ( ), Dernek yay. s.1 204

23 leri aç lm flt r. Denizli Derne inin Ankara dan önce aç lm fl olmas n n yan s ra zmir den sonra kendi bölgesinin en eski derne i olmas takdire flayand r.1948 de sonraki y llarda tüm dernekleri kendi çat s alt nda (Türkiye Ulusal Verem Savafl Dernekleri Federasyonu ad yla) toplayacak olan Türkiye Ulusal Verem Derne i kuruldu de 5237 say l kanun ile Sa l k Bakanl n n Verem Savafl Derneklerine para, teçhizat, malzeme ve personel yard - m sa lanm flt r de oluflturulan Fitizyoloji Kürsüsü,1955 te Gö üs Hastal klar Kürsüsü olmufl ve daha sonra 2547 Say l Üniversite Kanununun uygulanmas ile Gö üs Hastal klar Ana Bilim Dal na dönüflmüfltür. lk önemli Tüberküloz Kongresi 1953 te stanbul da yap lm flt r. Sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl n n WHO 39 ve UN CEF 40 ile yapt anlaflma sonucunda y llar aras nda 67 ilde BCG Kampanyas yla 63 milyon kifliye tuberkülin 41 testi yap lm fl ve afl lanmas icap eden 28 milyon kifliye BCG Afl s yap lm flt r.1960 senesinde SSYB bünyesinde Verem Savafl Genel Müdürlü ü kuruldu. Bu birim özellikle koruyucu hizmetleri üstlenmifltir. Hastanelerin yönetimine kar flmam flt r. 20 doktor 200 sa l k memurunun bu örnek çal flmas WHO Verem Savafl fiubesi fiefi Dr. Mahler taraf ndan Türk Mucizesi olarak adland r lm flt r. Türkiye de Veremle Savafla katk yapm fl bilim adamlar aras nda Prof. Dr. Tevfik Sa lam, Prof Dr. Nusret Karasu, Prof. Dr. Tevfik smail Gökçe, Dr. Hamdi Açan, Prof. Dr. Selahattin Akkaynak, Prof. Dr. Necdet Menemenli ilk akla gelen isimlerdir 42. Denizli de Verem Gerçe i ve Veremle Mücadele 1920 y llar n n bafllar nda, baflta s tma, verem, frengi, trahom, tifo, dizanteri, v.b. olmak üzere, birçok bulafl c hastal k yayg n haldedir ve büyük ölçüde bunlar n sonucu olarak, çocukluk dönemine iliflkin olanlar baflta olmak üzere, ölüm h zlar çok yüksektir. Örne in 1931 de sadece 33 ilde yap lan saptamaya göre, genel ölüm h z binde 20 nin üstündedir ve verem ölüm nedenlerinin bafl nda yer almaktad r y llar aras nda, Sa l k Müdürlüklerinden al nan raporlara göre, s tmal oran ; Denizli ve Antalya da % 86 yla, Malatya ve Trakya bölgesinde % aras nda de iflmektedir 44. Denizli de s tma ile ilgili oranlar Sarayköy ve Çivril gibi birkaç lokal alan d fl nda kentin genelini baz ald m zda veremden ileri de ildir. Üstelik ölüm riski ve tedavinin maliye- 39 Dünya Sa l k Örgütü 40 UNICEF;un ted Nat ons International Ch ldrens Emergency Fund un k sa yaz l fl d r.türkçesi; Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard m Fonu dur.dünya çocuklar n n ihtiyaçlar n karfl lamak üzere oluflturulan bu kurulun 1954 te 6367 say l kanuna dayanilarak Türkiye de de oluflturulmufl bir temsilcili i vard r.(meydan Larouse,Sabah Gazetesi Yay., cilt 19, s.555) 41 Tubercülin: Tüberküloz basilleri kültüründen haz rlanan ve deri alt na enjekte edilmek suretiyle tüberküloz teflhisinde kullan lan eriyik Bu test tüberkülozlu kimsede k rm z mtrak kabar kl k oluflturmak üzere- reaksiyona neden olur. Tüberküloz olmayan kiflide ise reaksiyon oluflmaz. (Kocatürk, a. g. e. s.722 ). 42 Özyard mc -Gürses, a. g. e., s Dr. Refik Saydam ( ) Ölümünün 40. Y l An s na, Sa l k ve Sosyal Bakanl yay.,yay. No: 495 Ank s Ayn eser, s

Dr. Ahmet DENİŞ Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi

Dr. Ahmet DENİŞ Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi ARİF CERİT BULDAN DEVLET HASTANESİ Dr. Ahmet DENİŞ Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi ÖZET Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi 1990 yılında standart 50 yataklı İlçe Devlet Hastanesi olarak çalışmaya başlamıştır.

Detaylı

SÖZLÜ TARİHİN TANIKLIĞINDA CUMHURİYET DÖNEMİNDE BULDAN DA VEREM GERÇEĞİ VE VEREMLE MÜCADELE

SÖZLÜ TARİHİN TANIKLIĞINDA CUMHURİYET DÖNEMİNDE BULDAN DA VEREM GERÇEĞİ VE VEREMLE MÜCADELE SÖZLÜ TARİHİN TANIKLIĞINDA CUMHURİYET DÖNEMİNDE BULDAN DA VEREM GERÇEĞİ VE VEREMLE MÜCADELE Öğr. Gör. İzzettin BEŞTAŞ Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ÖZET Ortaçağ batı dünyasında

Detaylı

ersin Tabip Odas M 2009/3 Bülteni

ersin Tabip Odas M 2009/3 Bülteni Me r s da Tabip O sin B ü lt e ni içindekiler 02 Say n Meslektafllar m Prof. Dr. Aytu At c Mersin Tabip Odas Yay n Organ ( Ücretsizdir) Sahibi Mersin Tabip Odas Ad na Dr. Aytu ATICI Editör Dr. C. Tayyar

Detaylı

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Selçuk Ecza Deposu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 6-7

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2010 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor...

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor... Türkiye ilaç endüstrisinde; HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2 üreticisi, 38 i ithalatç HABER olmak üzere toplam 134 firma Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla,

daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli stanbul da Sa l k Okurlar Aile hekimli ine geçifl sürecinde çok hareketli günler yafl yoruz. stanbul da 940 aile hekimli i noktas ve 3645 aile hekimi kadrosu söz konusu.

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE POL T KALAR CUMHUR YET N. SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE

CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE POL T KALAR CUMHUR YET N. SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE 86-115-CUM-2-A 27/7/06 0:08 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI CUMHUR YET N LK YILLARINDA SOSYAL SORUN VE 2

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

B RLEfiM fi M LLETLER KÜRESEL LKELER SÖZLEfiMES lerleme Bildirimi 2011

B RLEfiM fi M LLETLER KÜRESEL LKELER SÖZLEfiMES lerleme Bildirimi 2011 B RLEfiM fi M LLETLER KÜRESEL LKELER SÖZLEfiMES lerleme Bildirimi 211 Bu rapor flirketimizin Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi performans n paylaflan lerleme Bildirimi dir. çeri i hakk nda

Detaylı

Modern sosyal Güvenl k. Kurumlar n n Oluflumu CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE TAMAMLAYICI SOSYAL S GORTA SANDIKLARI

Modern sosyal Güvenl k. Kurumlar n n Oluflumu CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE TAMAMLAYICI SOSYAL S GORTA SANDIKLARI 220-249-CUM-4-A 27/7/06 0:29 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL Modern sosyal Güvenl k GÜVENL K VE 4 SOSYAL Kurumlar n n POL T KALAR Oluflumu Modern sosyal Güvenl k Kurumlar n n Oluflumu VIII-) SOSYAL

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi Ç NDEK LER www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi TDB 16. Uluslararas Diflhekimli i Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu nda kamuda ve özel sa l k kurulufllar nda çal flan meslektafllar

Detaylı

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl 5. Yönetiflim 5.1. Yönetiflim ve Siyasal Sistem Yönetiflim, siyasal sistemin yönetiminde hükümet ile toplum aras nda karfl l kl etkileflim, ortak çal flma ve karar almada paydafl (stakeholder) olma koflullar

Detaylı

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i

TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i SAYI: 7 MART 2001 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i Halk Ekmek ten sa l k hizmeti TIBB EKMEK

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı