EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI"

Transkript

1 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI Toplantı No : 55 Toplantı Tarihi : 25 Mart Saat 10:00 Toplantı Yeri Genel Kurul Divan Başkanı Genel Kurul Katibi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Toplantı Salonu Atatürk Bulvarı No: Bakanlıklar/ANKARA : Recai Berber Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı : Av. Abdullah Sürmen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri Oy Toplamaya Memur Edilenler : 1- Murat İbrahim Çelebi T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi 2- Hüseyin Dernek Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Temsilcisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri : Nihat Kamacı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu nun 55 no.lu Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Mukavelenamesinin gerektirdiği şartlar dahilinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Recai Berber Başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve B.14.0.İTG /1887 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nihat Kamacı gözetiminde yapılmıştır. Hissedarlar Genel Kurulu nun işbu yıllık olağan toplantısına ait ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Mukavelenamesine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mart 2004 tarih ve 5998 sayılı, Dünya ve Sabah Gazetelerinin 03 Mart 2004 tarihli nüshalarında ilan olunduğu, toplantı yer, gün ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, gerekli bütün kanuni işlemlerin tamamlandığı, - Şirket Esas Mukavelenamesine göre, Şirketin toplam TL. sermayesine tekabül eden adet hissesi itibariyle toplantı yeter sayısının olduğu, - Düzenlenen Hazirun Cetveline göre; TL. sermayeyi temsil eden hissenin asaleten, TL. sermayeyi temsil eden hissenin vekaleten olmak üzere TL. sermayeyi temsilen hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu,

2 - Şirket Esas Mukavelenamesine göre, her bir hissenin iki oy hakkı bulunduğu, Resmi Sektör hisselerinin yarısı için bir oy, diğer yarısı için iki oy hakkının var olduğu göz önüne alındığında, katılımcı hissedarların oy toplamının olduğu, karar nisabının ise olduğu, - Böylece toplantı ve karar yeter sayılarının var olduğu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Recai Berber tarafından açılmıştır. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okunmasını müteakip, hissedarlardan Hamza İl ve H. Özdemir Bayur un Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve OFD/ sayılı yazıları gereği, halka açık şirketlerin yıl içerisinde yapmış oldukları bağış ve yardımların, ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu itibarla gündem maddesine buna ilişkin madde eklenmesini arz ve teklif ederiz şeklindeki vaki önergelerine karşı Divan ca, Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesi hükmüne göre buna imkan bulunmadığı bildirilmesine rağmen önerge sahiplerinin ısrarları karşısında önerge Genel Kurul un oy una sunulmuş, önerge sahipleri dışındaki katılımcıların oy uyla önergenin gündeme alınmamasına karar verilmekle, gündemin uygulama ve görüşülmesine geçilerek gündem sıralamasına göre aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Şirket Esas Mukavelenamesinin X. maddesinde yer alan, Hissedarlar Genel Kurulu Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı nın başkanlık edeceği hükmü gereği, Genel Kurul Divan Başkanlığı görevi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Recai Berber tarafından deruhte edildiğinden, gündemin bu maddesinde, Divan Katipliği ile oy toplama ve sayımına memur edilecekler için seçim yapılmıştır. Aday gösterilen Şirket Baş Hukuk Müşaviri Av. Abdullah Sürmen in Divan Katipliğine, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat İbrahim Çelebi ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Temsilcisi Hüseyin Dernek in oy toplama ve sayımı memurluğuna seçilmelerine ittifakla karar verilmiştir. 2- Takip eden ikinci gündem maddesinde; teşkil olunan Divan a (Divan Başkanı Recai Berber, Divan Katibi Av. Abdullah Sürmen, oy toplama ve sayımı görevlileri T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat İbrahim Çelebi ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Temsilcisi Hüseyin Dernek e) işbu toplantıya müteallik müzakere ve karar zabıtlarını hazır bulunanlar adına imza yetkisi tanınmasına ittifakla karar verilmiştir. 3- Gündemin üçüncü maddesini teşkil eden 2003 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi ne geçildiğinde; Faaliyet Raporunun toplantı öncesinde incelemeye amade kılındığı ve müracaat eden hissedarlara önceden verilmiş olması nedeniyle, yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Genel Kurulun oyuna sunulmuş, okunmamasına INVESTORS BANK TRU ISHAR MSCI EMER MARKET INDEX FU ile INVESTORS BANK AND TRUST BARCLAYS GLOBAL INVESTORS temsilcisinin muhalif oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir. Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu okunmuş, müteakiben Divan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recai Berber in demir-çelik sektöründeki gelişmelere ve ERDEMİR in faaliyetlerine ilişkin konuşmasından özetle; 2003 yılının, ham çelik üretiminin 2002 yılına göre %7 artarak 964 milyon ton seviyesine ulaşmasına rağmen artan global talebi karşılamakta yetersiz kaldığı bir yıl olduğu, bunun bir sonucu olarak da cevher, kömür, hurda ve slab gibi hammadde ve yarı mamul 2

3 fiyatlarında ve deniz aşırı navlun fiyatlarında olağan dışı artışlar nedeniyle, çelik üreticilerinin kalıcı rekabet üstünlüklerini korumakta güçlük çektikleri, Dünyada çelik üretimi ve tüketimindeki artışta en etkili faktörün; 2003 yılında çelik üretimini % 12 düzeyinde artırarak, dünya ortalamasının 2 kat üzerine çıkartan ve dünyanın en büyük çelik üreticisi konumuna gelen, bu meyanda %14 gibi oldukça yüksek bir ekonomik büyüme hızı nedeniyle de en büyük çelik ithalatçısı durumunda bulunan Çin olduğu, TÜRKİYE nin ham çelik üretimini 2003 yılında %11 artırarak 16,4 milyon ton dan 18,3 milyon tona çıkardığı ve ÇİN den sonra en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek dünyada 13. sıradaki yerini koruduğu, 2003 yılına, hedeflerini büyütüp hissedarlarına ve ülke ekonomisine daha fazla değer katma kararlılığıyla başlayan ERDEMİR in, 2003 yılını başarılı sonuçların elde edildiği, rekorların kırıldığı ve birçok ilklere imza atıldığı bir dönem olarak tamamladığı, bağlı beş şirketi ve yaklaşık çalışanı ile yıllık cirosu 2 milyar $ a ulaşan, Türk Sanayiinin gururu olan bir Şirketler Topluluğu haline geldiği, Bu başarıya ulaşılmasında, tüm tesislerin maksimum kapasitede işletilmesi, tüm faaliyetlerde verimliliğin ve tasarrufun esas alınması, maliyetlerin asgari düzeyde tutularak rekabet gücünün artırılması, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve üretimde katma değeri yüksek soğuk ve kaplamalı çelik ürünlerinin payının artırılmasının önemli rol oynadığı, revize edilen üretim, satış, yatırım ve karlılık hedefleri doğrultusunda; üretim programının 200 bin ton artırılarak, tondan tona çıkarıldığı, bütün üretim ünitelerinde elde edilen üstün performans sonucu, 2003 yılı üretim miktarının ton nihai mamul olarak gerçekleştirilerek Şirket tarihinin en yüksek üretim seviyesine ulaşıldığı, Müşteri odaklı ve etkin bir satış stratejisi geliştirilerek üretimde olduğu gibi satışta da rekorlar kırıldığı ve 2003 yılında ton nihai mamul satışı gerçekleştirildiği, 2003 yılında; toplam satış gelirinin rekorla 1 Milyar 304 Milyon dolar seviyesinde, Esas Faaliyet Kârı nın 243 Milyon dolar, Vergi Öncesi Dönem Kârı nın 284 Milyon dolar, Net Dönem Kârı nın 236 Milyon dolar (360 Trilyon TL) olarak gerçekleştiği, böylece kurulduğu günden bu yana ERDEMİR in en yüksek kârını elde ettiği, 2002 sonunda TL olan hisse fiyatlarının, 2003 sonunda % 148 artışla TL seviyesine ulaştığı, bugün itibariyle ise hisse fiyatının TL seviyelerinde olduğu, Alınan başarılı sonuçlar, yerli ve yabancı yatırımcıların yüksek ilgisi nedenleriyle 2003 yılında ERDEMİR in piyasa değeri, 2002 yılındaki 452 milyon $ seviyesinden %190 artarak 1,3 milyar $ seviyelerine ulaştığı, 417 Milyon dolar tutarında fon yaratılarak tüm mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yanında, 69 Milyon doları ERDEMİR de, 63 Milyon doları İSDEMİR de olmak üzere toplam 138 Milyon dolar seviyesinde yatırım yapıldığı, hazırlanan Erdemir Grubu Ana Yatırım Planı kapsamında, Erdemir de nihai ürün kapasitesinin 2005 yılı sonuna kadar 4,5 Milyon tona çıkartılması için yatırımlara başlandığı, İSDEMİR Modernizasyon ve Dönüşüm Yatırımlarının 1. safhasının 2007 yılı sonuna kadar tamamlanarak toplam 7 Milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiği, 2003 yılında başlatılan önemli projelerden birisinin de Lojistik Şirketi projesi olduğu, bu projenin önemli bir adımı olan Tren Ferisi Projesi sayesinde, kurulduğu günden bu yana demiryolu bağlantısı olmayan ERDEMİR in, Zonguldak üzerinden ulusal demiryolu ağına bağlanmış olacağı, Gebze Çelik Servis Merkezi nce, otomotiv, beyaz eşya v.b. sektörlere daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla denizyolu, karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla Marmara Bölgesi ve 3

4 çevresine hitap edebilecek bir Lojistik ve Servis Merkezi nin İzmit te kurulmasının amaçlandığı, Elektronik ticaretin altyapı hazırlıklarının 2003 yılında tamamlandığı, tüm ERDEMİR müşterilerinin, geleneksel satış kanallarının yanı sıra internet üzerinden Extranet projesi çerçevesinde Erdemironline ı kullanmaya başlayabilecekleri, Ülkemizin en önemli demir cevheri ve tek pelet üreticisi konumunda olan Divhan A.Ş. ihalesinin 28,5 Milyon Dolar la ERDEMİR üzerinde kaldığı, planlanan yatırımların tamamlanması sonucunda, hem karlılık açısından ERDEMİR e katkı sağlanmış hem de ileride demir cevheri temininde karşılaşılabilecek muhtemel sıkıntıların önlenmiş olacağı, ERDEMİR Grubu Şirketleri arasında sinerji yaratmak amacıyla, ERDEMİR Grubunun yeniden yapılandırılması, yatırım, satış, satın alma, finans ve bilgi sistemleri başta olmak üzere grubu ilgilendiren tüm stratejik fonksiyonların merkezi bir yapıya kavuşturulması çalışmalarının devam etmekte olduğu, ERDEMİR in, 2004 yılında Türkiye ve Avrupa Kalite Ödülü ne aday olduğu, ISO Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü, dünya çelik zirvesi olarak kabul edilen Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü nün, 4-7 Ekim 2004 tarihlerinde İstanbul da yapılacak 38. Olağan Genel Kurul ve Konferansları na ev sahipliği yapacağı, Tüm bu atılımlar gerçekleştirilirken topluma olan sorumluluğun da ihmal edilmediği, kurulduğu günden bu yana sürdürülen Topluma Katkı Faaliyetlerini, 2003 yılında oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk sistemiyle detayları Faaliyet Raporu nun 64. sayfasında açıklandığı şekilde çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışlarda bulunmak suretiyle devam ettirdiği, ERDEMİR in, daha yüksek hedeflere ulaşabilecek potansiyele sahip olduğu, gücünü; ülke sevgisini ve dürüstlüğü her şeyin üzerinde tutan ve kendisini ülkesi ve şirketine adayan her düzeydeki değerli çalışanlarından almakta olduğu, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahip bulunan ve kurumsal yönetim ilkelerinden asla taviz vermeyen ERDEMİR in, 2004 yılında performansını artırarak daha da büyük hedeflere ulaşmaya, ortaklarına ve ülkemize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceği Hususlarından bilgi alınmasını müteakip söz alan; Hissedarlardan H. Özdemir Bayur özetle: Geçmiş beş yılı da kapsayacak şekilde, ortaklara ve topluma çok geniş bilgiler veren, kapsamı ve içeriği ile ERDEMİR in global standardına da uygun olan faaliyet raporunu tebrike değer bulduğunu, Şirket Yönetimi nin kurumsal tutumuyla, kendilerine sağlanan fabrika ziyaretinde ve faaliyet raporundan edindikleri bilgiler ışığında yaptıkları incelemede; ERDEMİR in, faaliyet raporunda açıklanan altı yıllık dönemde, ekonominin kriz yılı olan 2002 yılı hariç, 2003 yılındaki performansını aynen gösterdiği, hatta brüt kâr marjlarında 2003 yılını da aştığı yıllar olduğu, bu istikrarın ERDEMİR in performans karakteri olduğu, bilanço sonucunun zarar gösterdiği tüm yıllar dahil ERDEMİR in katma değer sağlamadığı, fon artışı göstermediği yıl olmadığını, Geçen altı yıllık dönemde, toplam milyon Dolar katma değer elde edildiği, bunun %55 i olan 850 milyon Dolar ın (İSDEMİR alışı dahil), duran varlık yatırımında kullanıldığı, kalan fonun, işletme sermayesinin her yıl artan kullanım ihtiyacını karşıladığı, ancak bu süre zarfında, raporun 48. sayfasında yazılı olduğu gibi uzun vadeli döviz kredilerinin muhafaza edildiği, kredilerin yıllık tutarlarının 500 milyon Dolar seviyesinde kaldığı, yatırımda kullanılan kredilerden, şirketin döviz varlıklarını indirmek sureti ile hesaplamayı, döviz varlıklarının işletme sermayesinde kullanılması nedeni ile nazara almadıklarını, 4

5 ERDEMİR in altı yıllık dönemde toplam milyon Dolar kur farkı ve faiz ödediği, bu faiz yükünün, şirketin faiz kaldırma rasyosunun gücünü kanıtladığı ama aynı dönemdeki faizden ve vergiden önceki milyon Dolar lık kârın %78 i gibi yüksek bir kısmını aldığını, Şirketin sermaye hareketi verilerine göre, ilk kuruluştaki 600 milyon Lira lık, Dolar ın belki de 5 Lira olduğu dönemde konulan sermayeden sonra, ERDEMİR e nakit sermaye girişinin sadece 413 milyon Dolar olduğu, Şirketin, enflasyon bilançoları tamamlandıktan sonra, yatırım finansmanının 1998 yılına kadarki serüvenini öğrenmek istediğini, Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, ERDEMİR in yıllık milyon Dolar işletme sermayesi kullanır durumda olduğu, faaliyet raporunun 29. sayfasında yazılı, devam eden 22 adet yatırım projesinin tutarının, şirketin iş sırrı olması nedeni ile açıklanmadığı, buna İSDEMİR yatırım projeleri nedeniyle, sermaye artışına ERDEMİR in de iştirak yatırımının ilave olacağını, Yatırımların getireceği kapasite artışlarının, ayrıca işletme sermayesi ihtiyacını da artıracağı, bu yıl için borsada deklare edilen nakit sermaye artışının yerinde, fakat yeterli olmadığını, 2003 yıl sonu döviz kurlarının, yıl başı döviz kurlarının da altına inmesi nedeniyle, yatırımcılar için bir lale devri olduğuna işaretle, ülkenin döviz dengesi global yatırımcılarca, 2005 de kur artışı baskısı olarak kullanılabileceği, mali durumu güçlü bir ERDEMİR in 2003 yılında ulaştığı standardın korunması yönündeki hassasiyetini hakim ortak Özelleştirme İdaresi nin dikkatine sunduğunu ifade etmiştir. Hissedarlardan Hamza İl özetle: Ülkemizde vakıfların amacından saptıkları, özellikle kamu vakıflarının kamudan kaynak aktarımlarına vesile teşkil edildiğini, ERDEMİR Vakfı nın da kısmen ticari faaliyette bulunması nedeniyle kamu yararına çalışmadığını, Hükümet ilkeleriyle de ters düşen bu uygulamalar nedeniyle ERDEMİR in kendi çalışanlarına ait olan vakfa maddi yardımda bulunmasını tasvip etmediğini beyanla; 1- İSDEMİR in ERDEMİR e devri bir kambur mu? İSDEMİR ekonomik nedenlerden dolayı mı devir alınmıştır? Ekonomik nedenlerden dolayı alınmış ve sıfırına göre daha az bir maliyetle yassı mamul üretecek duruma getirilecek ise özel sektörün buna neden talip olmadığı? 2- KARDEMİR in de aynı şekilde ERDEMİR e devri söz konusu mudur? 3- ERDEMİR de bugün için yaklaşık kişi istihdam edilmekte olmasına nazaran, gelişmiş ülkelerde ERDEMİR kapasitesindeki bir fabrikada kaç kişinin istihdam edilmekte olduğu? Ülkemizde özel sektör maliyetlerini düşürmek amacıyla taşeron işçi çalıştırmaya yönelirken, bunun tersine taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin gerekçesinin ne olduğu? Taşeron işçilerinin ve kadrolu işçilerin ERDEMİR e maliyetlerinin ne kadar olduğu? 4- Faaliyet Raporu nda 2005 yılı içerisinde kapasitenin ton artırılması için yatırımların başlatıldığının belirtilmesine göre, bu yatırımların idamesi için 2004 ve 2005 yıllarında öngörülen yatırım tutarının ne kadar olduğu? Bunun ne kadarının özkaynaklardan gerçekleştirileceği? yılının ilk çeyreğinde dış piyasalarda yassı mamul fiyatları anormal şekilde yükseldiği halde ERDEMİR in gerekli ayarlamaları yapmadığı ve dış piyasa fiyatlarının oldukça altında satış yaptığının söylendiği, bunun gerekçelerinin neler olduğu? 5

6 6- Önemli girdilerden ham cevher, slab, kok ve benzerlerinin son üç ay içindeki yükseliş trendlerinin nasıl olduğu? Bu girdilerde sabit fiyatla bağlantı sürelerinin ne kadar olduğu? 7- BORÇELİK deki iştirak oranının 2002 ilk çeyreğine kadar %10 iken sonraları %8,92 ye düştüğü, bunun nedeninin ne olduğu? BORÇELİK hisselerinin elden çıkartılmasının düşünülüp düşünülmediği? sorularının cevaplandırılmasını talep etmiş ve sorular Yönetim Kurulu Başkanı Recai Berber ile Genel Müdür Abdulkerim Dervişoğlu tarafından özetle; İSDEMİR in ekonomik nedenlerden dolayı devralındığı, ERDEMİR için bir kambur olmadığı, KARDEMİR in bir kamu şirketi olmadığı, çalışanlarına ait bir özel sektör kuruluşu olduğu ve dolayısıyla da ERDEMİR e devir edilmesinin bahis konusu olmadığı, taşeron işçilerinin kadroya alınmasının ERDEMİR e artı bir yük getirmediği, yatırımların olabildiğince özkaynaklardan karşılanacağı, dahilde satılan ürünlerin fiyatlarının zaman zaman dış piyasa fiyatları altında kalmasının, milli ekonominin ve ülke yararının zorunlu gereğinden kaynaklandığı, hammadde girdilerinin sabit fiyatla olabilecek azami sürelerle temin edildiği, BORÇELİK teki ERDEMİR hissesinin düşmesi nedeninin sermaye artışlarına iştirak edilmemesi sonucu olduğu, mevcut hissenin şu an itibariyle elden çıkartılmasının düşünülmediği şeklinde cevaplandırılmakla takip eden gündem maddesine geçilmiştir Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 2003 Yılı Kârının Taksim ve Tevzii ile İlgili Teklifin Görüşülerek Karara Bağlanması na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; 2003 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okunmuş, konu hakkında söz isteyen bulunmamakla oylamaya geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda 2003 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının tasdikine INVESTORS BANK TRU ISHAR MSCI EMER MARKET INDEX FU ile INVESTORS BANK AND TRUST BARCLAYS GLOBAL INVESTORS temsilcisinin muhalif oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir. Takiben, Şirket Esas Mukavelenamesinin XIII. maddesi gereğince 2003 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu nun tarihli teklifin oylanması sonucunda; Şirket Yönetim Kurulunun tarih ve 8291 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere, Şirketin 2003 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen TL tutarındaki vergi öncesi kârından; yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Mukavelenamesi hükümlerine göre ayrılması zorunlu olan karşılık ve yedek akçeler ile kâr payının ayrılmasından sonra kalan TL dağıtılabilir net dönem kârı üzerinden: 1- Şirket Hissedarlarına, net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %21,407 oranında TL temettü dağıtılmasına, 2- Şirket Yönetim Kurulunun bilahare belirleyeceği taksim ve tevzi şekil ve şartlarına göre dağıtılmak üzere dağıtılabilir net dönem kârının %4 ü oranında olmak üzere TL personel ikramiyesi ayrılmasına, INVESTORS BANK TRU ISHAR MSCI EMER MARKET INDEX FU ile INVESTORS BANK AND TRUST BARCLAYS GLOBAL INVESTORS temsilcisinin muhalif oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir. 6

7 5- Dönem İçinde Açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulunca Yapılmış Olan Seçimlerin Onaylanması na ilişkin gündemin beşinci maddesinde yapılan oylama sonucunda; - 14 Ocak 2003 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş olan Maksut Süleyman Göksu, Abdulkerim Dervişoğlu ve Ali Sedat Kara nın görev sürelerinin 13 Ocak 2004 tarihi itibariyle sona ermiş olması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesine göre ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Maksut Süleyman Göksu, Abdulkerim Dervişoğlu ve Ali Sedat Kara nın, - 14 Ocak 2003 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Abdullah Şener in 14 Ağustos 2003 tarihinde istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesine göre ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Raif Yetim in, seçimleri, ittifakla tasvip olunmuştur. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmeleri ne ilişkin gündemin altıncı maddesinde; yapılan oylama sonunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibralarına ittifakla karar verilmiştir. 7- Gündemin yedinci maddesini teşkil eden Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti konusunda; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat İbrahim Çelebi nin teklifi oylanmış, yapılan oylama sonunda teklifinin aynen kabulü ile Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin; Şirkette aylık ücretle çalışan müdür ve üstü yöneticilerin cari yanlı ücret ortalaması miktarındaki bir meblağın net aylık ücret olarak belirlenmesine, denetçilerin aylık ücretlerinin bu meblağın 2/3 ü oranında olmak üzere belirlenmesine ve bu şekilde belirlenen aylık ücretlerin Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına ittifakla karar verilmiştir. 8- Gündemin sekizinci maddesini teşkil eden Şirket Esas Mukavelenamesine Göre Görev Süreleri İşbu Toplantı Tarihi İtibariyle Sona Eren 3 Yönetim Kurulu Üyeliği ne 3 er Yıl İçin, 1 Yönetim Kurulu Üyeliğine 2 Yıl İçin Seçim Yapılması konusunda, Şirket Esas Mukavelenamesinin VIII. maddesi gereğince; 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 Yönetim Kurulu Üyesi, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere 1 Yönetim Kurulu Üyesi seçimine geçilerek, adaylar Genel Kurul un oy una sunulmuş, yapılan oylama sonucunda; 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen: - Maksut Süleyman Göksu, - Abdulkerim Dervişoğlu, - Ali Sedat Kara nın, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterilen: - Raif Yetim in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ittifakla karar verilmiştir. 9- Gündemin dokuzuncu maddesini teşkil eden Şirket Esas Mukavelenamesine Göre Görev Süresi İşbu Toplantı Tarihi İtibariye Sona Eren 1 Denetçiliğe Kalan Süresi İçin Seçim Yapılması konusunda, Şirket Esas Mukavelenamesi nin IX. maddesi gereğince; Bakiye görev süresi için görev yapmak üzere aday gösterilen: 7

8 - Ömer Duman ın Denetçiliğe seçilmesine ittifakla karar verilmiştir. 10- Gündemin onuncu maddesini teşkil eden Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması hakkındaki Yönetim Kurulu nun tarihli takririnin okunması ve oylanmasını takiben takririn aynen kabulü ile Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. nin (Uluslararası Bağımsız Dış Denetim Firması Deloitte Touche Tohmatsu nun Türkiye deki Şirketi), ERDEMİR in ve Bağlı Ortaklıklarının (İsdemir, Çelbor, Erenco, Erdemir Çelik Servis Merkezi, Erdemir-Romania S.R.L.) 2004 yılı Bağımsız Dış Denetim hizmetleri için seçiminin ve mezkûr şirketle 1 yıl süreli hizmet sözleşmesi yapılmasının tasvibine ittifakla karar verilmiştir. 11- Gündemin Dilek ve Temenniler e ilişkin onbirinci maddesinde söz alan hissedar ve hissedar temsilcilerinden; H.Özdemir Bayur SPK düzenlemeleri de gözönünde tutularak daha fazla hissedarın ve hatta hissedar olmayan yatırımcıların da Genel Kurul toplantılarına katılımlarının sağlanması, Hamza İl SPK tebliğlerine göre Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu ndan karşılanmak üzere Şirket sermayesinin artırılması, H.Vuslat Sümen SPK düzenlemelerine göre Genel Kurul toplantı gündemlerine, yapılan bağışlarla ilgili gündem maddesi konulması, temennisinde bulunarak Şirketin başarısından dolayı tüm Şirket Yönetimi ne teşekkürlerini ifade etmişlerdir. Şirket büyük ortağı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Murat İbrahim Çelebi, 2003 yılında kırılan rekorlar ve ulaşılan başarılar nedeniyle Şirket Yönetimi ni kutlamış ve teşekkürlerini dile getirmiştir. Şirketin 55. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının onbir maddeden oluşan gündemi tamamlanmış olmakla Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Divan Başkanı Recai Berber in; Genel kurul toplantısının, Erdemir e yaraşır olgunluk ortamında geçmesine katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemiz ekonomisi, şirketimiz ortakları, şirketimiz ve şirketimiz çalışanları için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak, genel kurul toplantısını kapatıyorum şeklindeki teşekkür konuşmasıyla toplantı sona ermiştir. Divan Başkanı Recai Berber Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Nihat Kamacı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Oy Toplayıcı Murat İbrahim Çelebi T. Kalkınma Bankası A.Ş. Temsilcisi Oy Toplayıcı Hüseyin Dernek Divan Katibi Av. Abdullah Sürmen 8

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARAR ZABTI Toplantı No : 59 Toplantı Tarihi : 30 Mart 2006 - Saat 10.00 Toplantı Yeri Genel Kurul Divan

Detaylı

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İçindekiler ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 3 ORTAKLIK YAPISI... 3 HİSSE GRUPLARI... 3

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

Bu rapor 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır.

Bu rapor 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır. TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013-31.03.2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A-GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2013-31 Mart 2013

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrİkaları A.Ş. 2014 Faalİyet Raporu 1 Recep Gençer Gençer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Bagfaş Kurucu Murahhas Azası (17 Mayıs 1970) 2 3 4 BAGFAŞ FAALİYET RAPORU 2014 5 GÜNDEM

Detaylı

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ ~ 2 ~ A. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor 01 Ocak 2014-30 Haziran 2014 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın

Detaylı

Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler İÇİNDEKİLER 1 2 3 4 5 6 9 10 Şirket Profili Yönetim Ortaklık Yapısı ve İştirakler İnsan Kaynakları Özet Finansal Göstergeler Önemli Gelişmeler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 29 Temmuz 2015 Geçerlilik Dönemi 29.07.2015-29.07.2016 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1) Yönetim ve Denetim Kurulları... 2) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 SERMAYE ORTAKLIK YAPISI 1.3 OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Sayfa No: 1 SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Sayfa No: 1 SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 A GENEL BİLGİLER 1. Raporun Dönemi 01.01.2014-31.03.2014 2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler - Ticaret Unvanı: EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. - Ticaret Sicil Numarası: 863637 - Merkez iletişim

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

başlangıç noktamız...

başlangıç noktamız... başlangıç noktamız... 1 faaliyet raporu 2011 içindekiler Sunuş ve Gündem 7-9 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 10 Yönetim Kurulu Raporu 16 Giriş 19 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları 23 Mali Tablolar 29

Detaylı

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ İÇİNDEKİLER A. Genel Bilgiler...1 B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar...3 C. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri...3 Ç. Şirket

Detaylı

Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu

Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 8 Kısaca Ak-Al 9 Olağan Genel Kurul Gündemi 10 Vizyon ve Kurumsal Değerler 11 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 12 Ortaklık Yapısı

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Ödenmiş sermaye: 28.125.000 TL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. 16 Nisan 2015, Saat: 11.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Ödenmiş sermaye: 28.125.000 TL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. 16 Nisan 2015, Saat: 11. FAALİYET RAPORU 2014 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Ödenmiş sermaye: 28.125.000 TL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 16 Nisan 2015, Saat: 11.00 BORUSAN OTO SERVİS VE TİC. A.Ş. İSTİNYE ŞUBESİ

Detaylı

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1) Yönetim ve Denetim Kurulları... 2) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette

Detaylı

FAALİYET RAPORU TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

FAALİYET RAPORU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU TAT GIDA FAALİYET RAPORU 20 Temmuz 1901 25 Şubat 1996 Mustafakemalpaşa ilçesini teşebbüsümüzün merkezi olarak seçtik. Susurluk Şeker Fabrikası nın

Detaylı

Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu

Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu Trakya Cam Sanayii A.Ş Faaliyet Raporu Trakya Cam 1978 yılında Şişecam tarafından kurulan Trakya Cam, günümüzde en son teknolojilerle üretim gerçekleştirmekte olup, ihracatı, istihdamı, ayrıca inşaat,

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 36.000.000.- TÜRK LİRASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU MERKEZİ Beylikbağı Mahallesi İstanbul Cad. No: 29 Gebze-Kocaeli Fabrika:Gebze-KOCAELİ PLASTİK

Detaylı

ERDEMiR Grubu EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 1 Ocak. Aralık 2014 dönemine ait. yıllık faaliyet raporu

ERDEMiR Grubu EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 1 Ocak. Aralık 2014 dönemine ait. yıllık faaliyet raporu yıllık faaliyet raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 dönemine ait EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ERDEMiR Grubu Denetimine Ilişkin Rapor Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Türkiye Ekonomisi, 2001 Krizi ertesinde uygulamaya konulan ekonomi politikalarının ve reformların olumlu sonuçlarını 2004 yılında da görmeye devam etmiştir.

Detaylı