ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas"

Transkript

1 Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BAÞKASINI RÜÞVETLE SUÇLAYAN KAHRAMANA BAK... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SAÐLIK KÝMLERÝN SORUMLULUÐUNDA? Ali Osman Eroðlu - Hristofyas görüþmesi Özgün Kutalmýþ Ýþadamý Ayhan Arýklý'nýn rüþvet iddialarýna Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan hemen yanýt geldi... Bakanlýk Arýklý'nýn hem özel, hem de devlet arazilerini nasýl gaspettiðini belgelerle açýkladý... Gaspettiði mala Bu ne yaman çeliþki! Erdoðan Baybars HAYAL Dolgun Dalgýçoðlu "SIFIR SORUN" MARTAVALI Mehmet Levent Kritik günler... Sondaj baþlýyor n Amerikan Noble Energy þirketinin Akdeniz'deki doðalgaz ve petrol araþtýrma sondajlarýna Eylül sonu baþlayacaðý açýklandý... n Hristofyas, Türkiye'nin tehditlerine karþý uluslararasý toplumu müdahaleye çaðýrdý... l 7. sayfada Tapu istiyor n Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: Ayhan Arýklý çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine (hali araziye) tecavüz ederek sýnýr ihlali yaptý... n Arýklý'nýn Girne-Boðaz bölgesinde kendine ait olmayan 2,5 dönümlük araziye inþaat yaptýðý saptandý... n "Hali arazilere yapýlan evlere tapu verilemez" diyen bakanlýk, Arýklý'nýn tapu talebinin reddedilmesi üzerine rüþvet iddialarýna sarýldýðýný açýkladý... n Ýskan Müsteþarý baþkanlýðýndaki bir heyet dün Polis Genel Müdürlüðü'ne giderek soruþturma baþlatýlmasýný talep etti... Rüþvet iddialarý kanýtlanamazsa, Arýklý mahkemeye verilecek... l 3. sayfada Devlet hastanesinin büyük baþarýsý yaþýndaki kadýn hayata döndü n Beyinde kalp ve solunumu kontrol eden ana damarý týkalý 75 yaþýndaki bir kadýn hasta, anjiyo altýnda yapýlan bir müdahaleyle yaþama döndürüldü... n Kalp, þeker ve tansiyon hastasý olan 75 yaþýndaki kadýn hasta bilinci kapalý olarak acil servise getirildi... n Hastaya ilk müdahaleyi Nöroloji Uzmaný Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoðlu yaptý... n Dr. Süha Akpýnar ve Dr. Süreyya Vudalý Doðruyol, ana damara girerek pýhtý çözücü maddeyle pýhtýyý yok etmeyi ve damarý açmayý baþardý sayfada AFRÝKA dan mektup... KUZEYDE ÝKÝ MUHALEFET: KÝMÝNE GÖRE ANKARA KÝMÝNE GÖRE BÝZÝM HÜKÜMET... l 3 te BEN OLSAM TERFÝ VERÝRDÝM Musa Özmusaoðlu l 7. sayfada "PIP" BAYRAÐI (1) Yalçýn Okut l 8. sayfada Gözlerinizde korkuyu gördük Münür Rahvancýoðlu l 13. sayfada GREV UYARISI KTAMS: Hükümete 23 Eylül'e kadar süre verildi... n 6. sayfada

2 BAHÇEDE ÇALIÞTIÐI SIRADA RAHATSIZLANARAK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ 54 yaþýndaki Ýrfan Canlýsoy, eski Yayla-Akdeniz yolu üzerinde bulunan bahçesinde çalýþtýðý sýrada rahatsýzlanarak, yaþamýný yitirdi. Polisin açýklamasýna göre, yapýlan otopsi sonucunda Canlýsoy'un "kalp yetmezliði" nedeniyle hayatýný kaybettiði tespit edildi. KUNDAKLAMA, DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTÝ HASAR Boðazköy'de "Göçmenköy Þah Fýrýný-2" isimli iþ yerine giren kimliði meçhul þahýslar bin 192 TL nakit para ve 1 adet bilgisayar kasasý çaldý. Polisin açýklamasýna göre, sözkonusu kiþiler ayrýca fýrýnýn duvarýndaki kamera, kameranýn baðlý bulunduðu dolap ve dolap içerisindeki elektrik panosuna hasar verdi. SICAK HAVA SÜRECEK Ülkeyi etkileyen sýcak hava kütlesi hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji Dairesinden yapýlan açýklamaya göre, önümüzdeki bir hafta boyunca hava sýcaklýðý iç kesimlerde 35-37oC, sahillerde ise oc dolaylarýnda seyredecek. Hava parçalý ve az bulutlu olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek. KANUNSUZ AVLANMA Sazlýköy'de önceki gün O.C (E-20) ve M.T (E-21) file ve hoparlör kullanarak kanunsuz avlandýklarý sýrada suçüstü yakalandý. Adý geçen kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlatan polis, olaylarla ilgili soruþturmalarýný sürdürüyor. MÜZAKERELER DEVAM EDECEK Yoðunlaþtýrýlmýþ bir þekilde sürdürülen Kýbrýs müzakereleri bugün devam edecek. Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas bugün saat 15.30'da bir araya gelecek. Liderlerin temsilcileri ise, sabah saat 09.30'da baþlayacak bir görüþme gerçekleþtirecek. Liderlerin, bugün "vatandaþlýk, yabancýlar ve göç" konusunu görüþmeye devem etmesi bekleniyor. BÝNLERCE KÝÞÝ YÝNE RUM BAÞKANLIK BÝNASI ÖNÜNDE Rumca yayýn yapan gazeteler Rum halkýnýn, önceki akþam Baþkanlýk binasý önünde kendi tarihini yazdýðýný belirterek binlerce kiþinin Mari'deki patlamayý protesto etmek, Hristofyas'ýn istifasýný talep etmek amacýyla Baþkanlýk binasý önünde toplanarak gösteri yaptýðýný yazdý. Gazete söz konusu gösteriye "öfkelilerle" birlikte yaklaþýk 10 bin kiþinin katýldýðýný, katýlýmcýlarýn; Hristofyas'a karþý sloganlar attýðýný ve þiirler okuduðunu belirtti. 75 yaþýndaki kadýn yaþama döndü n Beyinde kalp ve solunumu kontrol eden ana damarý týkalý 75 yaþýndaki bir kadýn hasta yaþama döndürüldü... Saðlýk Bakanlýðý, beyinde kalp ve solunumu kontrol eden ana damarý týkalý 75 yaþýndaki bir kadýn hastanýn, anjiyo altýnda yapýlan bir müdahaleyle yaþama döndürüldüðünü bildirdi. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamaya göre, ekip çalýþmasýyla gerçekleþen müdahalede, Radyoloji Uzmaný Dr. Süha Akpýnar, Radyoloji Uzmaný Dr. Süreyya Vudalý Doðruyol, Noroloji Uzmaný Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoðlu ile Asistan Dr. Eylem Sayýlgan Barbin ile hemþire ve teknisyenler yer aldý. Açýklamada, kalp, þeker ve tansiyon hastasý olan 75 yaþýndaki kadýn hastanýn, bilinci kapalý olarak 10 Eylül Cumartesi günü saat sularýnda ailesi tarafýndan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiði anlatýldý. Acil Serviste ilk müdahaleyi Nöroloji Uzmaný Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoðlu'nun gerçekleþtirdiðinin belirtildiði açýklamada, beyin arka sistemini ilgilendiren akut inme tanýsýyla hastaya, ilk kez kolundan pýhtý çözücü tedavisi uygulandýðý ve bu tedavinin Kuzey Kýbrýs'ta bir ilk olduðu kaydedildi. Beyin damarlarýndaki týkanýklýða baðlý olarak akut inme geçiren kadýn hastaya, acilde uygulanan pýhtý çözücü ilaç tedavisi ve yapýlan tanýsal anjiyo sonrasýnda, ana damarýn açýlmadýðý saptandý. Bu noktada devreye giren Giriþimsel Radyologlar Dr. Süha Akpýnar ve Dr. Süreyya Vudalý Doðruyol, ana damar içerisine girerek pýhtý çözücü madde verip, ileri tetkikle pýhtýyý yok etmeye çalýþtý. Yaklaþýk 2 saat süren yoðun iþlem sýrasýnda damarýn tamamen açýldýðý gözlendi. Böylelikle esas tedavi saðlanmýþ oldu. Bu iþlem de bir ilki teþkil etti. ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLÝ... Bu gibi vakalarda hastaya erken müdahalenin kesinlikle hayat kurtardýðýný belirten uzman hekimler, 75 yaþýndaki kadýn hastanýn, ailesi tarafýndan bir saat içerisinde acil servise getirilmiþ olmasýnýn, hastanýn hayata döndürülmesinde önemli bir unsur olduðunu söylediler. Açýklamada söz konusu hastaya, kasýktan girilerek tedaviye yönelik beyin anjiyosunun yapýldýðý da belirtilerek, bunun KKTC'de bir ilk olmakla birlikte, Türkiye'de de bu iþlemin çok az sayýdaki merkezlerde yapýlabildiði belirtildi. Hekimler, þuurunu beklenmedik bir þekilde kaybeden hastalarýn veya aniden tek taraflý felç geçiren hastalarýn mutlaka ilk 3 saat içerisinde hastaneye baþvurmalarýnýn hayati önem taþýdýðýný söylediler. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BAÞKASINI RÜÞVETLE SUÇLAYAN KAHRAMANA BAK... Bir müteahhit... Ayhan Arýklý... Ýnþaat þirketi var... Holding... Pek çok yerde konut yapmýþ ülkemizde... Özellikle CTP döneminde yýldýzý iyice parlamýþ... Yakýn bir dostum var... Arýklý'nýn Küçük Kaymaklý bölgesinde yaptýðý dairelerden birini almýþ... Peþinatýný ve taksitlerini düzenli olarak ödemiþ... Ama iþ evin tapusunu almaya gelince bir sürprizle karþýlaþmýþ o da... Karþýyaka'daki Kulaksýz Sitesi sakinleri gibi týpký... Meðer Ayhan Arýklý araziyle birlikte konutlarý Þekerbank'a ipotek ederek borçlanmýþ... Ve bu borcunu ödemediði için de banka el koymuþ siteye daire... Koçanlarý ne Arýklý'dan, ne de bankadan alamayan hak sahipleri ortada kalakalmýþ... Banka istese Akfinans Bank gibi, parasý ödenmiþ konutlarý zapteder, satýþa çýkarýr ve büyük vurgun vururdu. Ancak öyle yapmadý. Konut sahipleriyle anlaþtý. "Arýklý'nýn borcunu da siz öderseniz tapularýnýzý alýrsýnýz" dedi... Çaresiz kabul etti maðdurlar... Þimdi hem geriye kalan taksitlerini, hem de Arýklý'nýn borcunu ödüyorlar bankaya... Ayhan Arýklý bir kahraman gibi manþet olmuþ dün 'Yenidüzen' gazetesine... Yalnýz bir kahraman deðil... Ayný zamanda hakký verilmeyen bir maðdur... Konut yapmýþ... Ama bu konutlarý satýn alan hak sahiplerine tapularýný veremiyormuþ... Tapularý vermek için, yetkililer rüþvet istiyormuþ kendisinden... Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý'na ve Þehir Planlama Dairesi yetkililerine verip veriþtiriyor... Ve Bakan Çavuþoðlu'na kadar getiriyor sözü: -Bakan da bu iþlerin içinde ise durum vahim, diyor... Gazete Ayhan Arýklý'nýn aðzýndan "Rüþvet istediler" baþlýðýný kullanmýþ manþette.. "Vay canýna" der gören de... Bu manþet haberden sonra Nazým Çavuþoðlu açýklama yaptý dün... Hem de ne açýklama... Bakýn ne diyor: "Ayhan Arýklý çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine, yani hali araziye tecavüz ederek sýnýr ihlali yaptý..." Ne demek bu? Arýklý kendine ait olmayan araziye inþaat yaptý demek... Hýrsýzlýk sayýlmaz mý bu da? Bu inþaat yapýlýrken yetkililker neden müdahale etmedi hiç, merak ediyorum... O kadar mý sahipsiz bu memleket? Adam hali araziyi zapteder de kimse dönüp bakmaz mý? Bakanlýðýn açýklamasýna göre, kendine ait olmayan 2,5 dönüm araziye inþaat yapmýþ Arýklý... Hem de Girne-Boðaz'da... Arýklý'nýn rüþvet iddialarýndan sonra Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý bir iskan heyeti dün Polis Genel Müdürlüðü'ne giderek derhal bir soruþturma talebinde bulunmuþ... Polis araþtýrsýn... Rüþvet istemiþ olan varsa cezalandýrýlsýn... Ama yoksa, bu kez bakanlýk verecek Ayhan Arýklý'yý mahkemeye... Arýklý'nýn aleyhinde zaten yasal iþlem baþlatýlmasý gerekmez mi? Devlet arazisini gaspetmiþ... Suç deðil mi bu? Bakanlýðýn açýklamasýndan, Ayhan Arýklý'nýn arkasýnda 'büyük' güçler olduðu anlaþýlýyor... Þöyle deniliyor bu açýklamada: "Hiçbir siyasi güç, ya da sivil inisiyatif anayasanýn önüne geçemez." Hükümete muhalif basýnýmýz, salt muhalefet yapacak diye, hükümet aleyhinde söylenen herþeye balýklama dalýyor... Körü körüne yaptýðý muhalefet ise, sonuçta kendine zarar veriyor... Attýðý kurþun geri dönüp kendini vuruyor... Hepsi bitti de, düzenin bir numarasý Ayhan Arýklý'yý savunmak sana mý kaldý kardeþ? Bir de Arýklý'nýn defterlerine bak... Bakalým altýndan neler çýkacak...

3 AFRÝKA dan mektup... KÝMÝNE GÖRE ASIL SUÇLU ANKARA KÝMÝNE GÖRE BÝZÝM HÜKÜMET... Ýki tür muhalefet var toplumumuzda... Siyasi partilerimizde... Örgütlerimizde... Ve basýnýmýzda... Birincisi, yalnýz buradaki hükümete muhalefet edenler... Ýkincisi, hem Ankara'ya, hem buradaki hükümete muhalefet edenler... Birinci gruptakilere göre, Kýbrýs'ýn kuzeyi Türkiye'nin iþgali altýnda deðil... Ankara hükümeti yönetmiyor burasýný, iþbirliði yapýlýyor onunla sadece... Kýbrýs'la ilgili müzakerelerde de söz sahibi olan Ankara deðil, biziz... Bundan dolayý görüþmelerde ilerleme saðlanamýyorsa, suçu Ankara'da deðil, burada bu görüþmeleri yürüten liderde aramak gerekir... Yine bu gruptakilere göre, KKTC tanýnmasa da adada ayrý bir devlettir ve burada demokratik seçimler yapýlýr... Cumhurbaþkanýmýzý Ankara seçmez, biz seçeriz... Ters giden iþlerimizden ve ekonomik, sosyal sýkýntýlarýmýzdan dolayý Ankara'yý suçlamak gerekmez... Suçlu olan o deðil, biziz... Bunun için de protesto eylemleri yapýlýrsa Ankara'ya karþý deðil, buradaki hükümete karþý yapýlmalý... Zaman zaman bu gruptan da Ankara'ya 'sitem' yükselir... Polisin sivile baðlanmamasýndan, Merkez Bankasý ile itfaiyenin bizim yönetimimizde olmamasýndan þikayet ederler... Bu kurumlar bize devredilirse herþeyin tamam olacaðýna inanýrlar... Nüfustan da yakýnýrlar... Ama bu konuda da Ankara'yý deðil, buradaki hükümeti suçlamayý tercih ederler... Baðýmsýz bir devlet olduðumuza inandýklarý için, TC Büyükelçisi'nin yakaladýklarý bazý müdahalelerine çok þaþarlar ve 'iþimize karýþma' havasýnda elçiyi uyarýrlar... Bu gruptakilerin en çok talep ettikleri þey erken seçim... Bir hükümet gider de baþka bir hükümet gelirse herþeyin düzeleceðini söyler dururlar... * Ýkinci gruptakiler, yani hem Ankara hükümeti, hem buradaki hüklümeti eleþtirenler KKTC'yi baðýmsýz bir devlet olarak kabul etmezler... Türkiye'yi adada iþgalci sayarlar ve adanýn kuzeyindeki yönetimi onun yönetimi olarak görürler... Onlara göre meclis de kukla, hükümet de kukla, cumhurbaþkaný da kukla... Bu kurumlar hep Türkiye'nin iþgalini ve yönetimini kamufle etmek için devreye sokuldu burada... Müzakerelerdeki temsilcimiz Kýbrýslýtürk lider, ama asýl söz sahibi Ankara... Ankara'nýn talimatýyla söyler ne söylerse... Bu gruptakilere göre ilk suçlu Ankara, ikinci suçlu ise buradaki uþaklarý... Eylem yapýlýrsa önce Ankara hükümetine karþý yapýlmalý... * Eðer siz de muhalefeti ikiye ayýrmýþsanýz ve aradaki farký görmüþseniz mesele yok... O zaman neler olup bittiðini anlarsýnýz burada... Ve muhalif gözüken pek çok kimsenin muhaliflikle hiçbir alakasý olmadýðýný da anlarsýnýz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bakanlýktan yapýlan açýklamada "Çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine (hali araziye) tecavüz ederek sýnýr ihlali yaptý" denildi... "Hali arazilere yapýlan evlere tapu verilemez!.." "Talebinin reddedilmesi üzerine rüþvet iddiasýnda bulundu Buna raðmen polisten soruþturma talep ettik " Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Ýþadamý Ayhan Arýklý'nýn iddialarý konusunda basýn açýklamasý yaptý. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamada, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun talimatýyla Ýþadamý Ayhan Arýklý'nýn Ýçiþleri Bakanlýðý ve bakanlýða baðlý Ýskan Müsteþarý hakkýnda basýnda yer alan rüþvet iddialarýyla ilgili olarak Ýskan Müsteþarý Hasan Ýslamoðlu baþkanlýðýndaki bir heyetin, bu sabah Polis Müdürlüðü'ne giderek, gerekli soruþturmanýn derhal baþlatýlmasý talebinde bulunduðu belirtildi. "Ýþadamý Ayhan Arýklý, 'Oray 10' ve '0ray 11' isimli Girne-Boðaz mevkiinde yaptýðý sitede çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine (hali araziye) tecavüz ederek sýnýr ihlali yapmýþtýr. Bu ihlallerle ilgili bakanlýðýmýzýn yapmýþ olduðu araþtýrma sonucu, hali arazi üzerine yaptýðý ev/apartmanlarda söz konusu firmaya ya da þahýslara kesinlikle koçan verilemez yönünde olmuþtur" denilen açýklamada, ilgili firmanýn isteðinin anayasa aykýrý odluðu ve özel imtiyaz içerdiðine iþaret edildi. Ayhan Arýklý'nýn, kendi menfaati için bakanlýðýn BEÞÝR ATALAY GELÝYOR Türkiye'nin Kýbrýs iþlerinden de sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, bugün Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, bugün öðleden sonra KKTC'ye gelmesi beklenen Atalay, Cumartesi gününe kadar, temas ve incelemelerde bulunacak. Arýklý'nýn iddialarýna bakanlýktan yanýt... Çok sayýda araziye tecavüz etti yasa dýþý iþ yapmasýný talep ettiði, yasalarýn verdiði yetkiyi kullanan Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nýn ise anayasaya aykýrý olan bu tutum karþýsýnda gereðini yaptýðý belirtilen açýklamada, "Hiç bir siyasi güç ya da sivil inisiyatif, anayasanýn önüne geçemez. Yasalarýn uygulayýcýsý olan bakanlýðýmýz bu ve benzeri konularda gerekeni yapmaya devam edecektir" denildi. Arýklý'nýn yasalara aykýrý davranýlmasý talebinin bakanlýkça reddedilmesi üzerine kamuoyunu yanýltmak amacýyla rüþvet iddiasýnda bulunduðu, ancak buna raðmen bakanlýðýn ilgili iddialar için polisten soruþturma istediði belirtilen açýklamada, þöyle denildi: "Soruþturma sonucunda polisimizin, iddia edildiði gibi bazý bakanlýk çalýþanlarýnýn suç iþlediði yönünde karar almasý halinde gereken en aðýr cezanýn bu kiþilere verilmesinin takipçisi olacaðýz. Ancak bu iddialarýn asýlsýz çýkmasý durumunda, kendi menfaatlerini yerine getirmediði gerekçesiyle 'rüþvet' iddiasýyla çalýþanlarýmýzý suçlayan, bakanlýðýmýz ve çalýþanlarýnýn haysiyetleri, onurlarý ile oynayan Sayýn Ayhan Arýklý hakkýnda yasal sürece müteakip dava açýlacaktýr. Sayýn Ayhan Arýklý'ya ait Oray 10 ve Oray 11 sitesindeki sýnýr ihlallerini ve gerek özele, gerekse devlete ait hali arazilere tecavüzün ne boyutlarda olduðunu gösteren harita ek'te bilginize sunulmuþtur. Toplamda 12 parselde 22 ayrý inþaatta ihlal vardýr a2, yani 2.5 dönüm kendine ait olmayan araziye inþaat yapmýþtýr." Ýsmet Kotak için mecliste tören düzenlendi Pazar günü vefat eden eski bakan ve milletvekillerinden, Kýbrýs Türk Basýn Konseyi Baþkaný Ýsmet Kotak için dün Cumhuriyet Meclisi önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Mehmet Ali Talat, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Anamuhalefet CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, bazý bakanlar, Sayýþtay Baþkaný Osman Korhan, siyasi parti baþkan ve temsilcileri, milletvekilleri, eski bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilciler, gazeteciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Saygý duruþuyla baþlayan tören, Ýsmet Kotak'ýn özgeçmiþinin okunmasýyla devam etti. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'in konuþmasýnýn ardýndan saygý geçiþinde bulunuldu. BOZER Meclis Baþkaný Hasan Bozer konuþmasýnda, Ýsmet Kotak'ý kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Bozer, Kýbrýs Türk halkýnýn yetiþtirmiþ olduðu çok deðerli devlet adamlarýndan Ýsmet Kotak'ýn, bakanlýk, milletvekilliði, kurucu meclis üyeliði, gazetecilik ve birçok önemli görevlerde bulunduðunu belirtti. Bozer, özellikle Çalýþma, Kooperatif, Rehabilitasyon ve Ýskan bakanlýðý döneminde gerek güneyden, gerek Anavatan'dan gelen göçmenlerin yerleþtirilmesi ve rehabilite edilmesi konusunda özverili hizmetler veren Kotak'ýn toplum düzeninin saðlanmasý yönünde çok önemli çalýþmalarý olduðunu belirtti. Hasan Bozer, "Ülkemize sosyal konut projesinin getirilerek baþarýyla uygulanmasýnda çok büyük emeði olan Ýsmet Kotak, pek çok vatandaþýmýzýn ev sahibi olmasýna vesile olmuþtur. Yine ülkemizde kooperatifçiliðin geliþiminde oynadýðý önemli rol herkesçe bilinmekte ve takdirle karþýlanmaktadýr" dedi. Ýsmet Kotak'ýn en önemli özelliklerinden birinin de usta kalemiyle Türk basýnýna verdiði deðerli hizmet olduðunu kaydeden Bozer, milli mücadele döneminde TMT saflarýnda yer alan Kotak'ýn, o dönemde de çok önemli sorumluluklar yüklenerek çok deðerli hizmetlerde bulunduðunu söyledi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da tören alanýnda beklerken bir grup gazeteciye yaptýðý açýklamada, çok deðerli devlet adamlarýndan Ýsmet Kotak'ýn son zamanlarda basýn alanýnda vermiþ olduðu hizmetler ve KKTC'nin sesini dýþ dünyaya duyurmak için çeþitli kuruluþlarla kurduðu baðlantýlarýn siyasi yaþamýndan sonra verdiði önemli hizmetler olduðunu söyledi. Eroðlu, "Gerek siyasi hayatýnda, gerekse gazetecilik hayatýnda vermiþ olduðu hizmetler unutulmayacak deðerli bir dosttur. Kendisine tanrýdan rahmet, ailesine de baþsaðlýðý diliyoruz" dedi. Ýsmet Kotak'ýn naaþý, öðle namazýnýn ardýndan Lefkoþa Kabristanlýðý'nda topraða verilecek.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Alýþmýþ kudurmuþtan beterdir derler ya Avrupa'yý da sormagir haný yapacaklar Girip çýkmak için el kol sallaya sallaya Avrupa'ya bile vizeyi kaldýrtacaklar Kalay KALDIRIN BAYRAKLARI REZÝLLÝKLERÝN ÜSTÜNDEN Malatya'dan gelir kurþunlarlýný sýkar. Malatya'dan arar tehdit eder. Malatya'dan arar "öldürülecekler listesi" verir. Hiçbir siyasetçi "Kimdir be bunlar" diye sormaz. Çünkü siyasetçilerimiz de bilir onlarýn kim olduðunu. Ama gelin görün ki, siyasetçilerimizin varlýðý da, týpký çetelerin varlýðý gibi Ankara'nýn iki dudaðý arasýnda. Buralar artýk Malatya'nýn Ogün Samast'larýndan soruluyor nasýlsa. Burada yapýlan bütün rezilliklerin, bütün kirli iþlerin üstündeki örtü bayraktýr. Kaldýrýn o bayraðý düzenin üstünden, kaldýrýn, içinizi görelim baylar Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SAÐLIK KÝMLERÝN SORUMLULUÐUNDA? Kubilay Özkýraç "Avrupa" daha sonra "Afrika" gazetesinde yýllarca köþe yazýsý yazmýþ bir arkadaþýmýzdýr... Köþesinin adý "Nurhak"tý... Arkadaþtan da ötedir bizim için... Bir müddet önce rahatsýzlanan baldýzýna karaciðer nakli gerekti... Yapýlan tahlillerde Kubilay'ýn karaciðeri baldýzýnýnkiyle uyuþtu... Hiç çekinmedi ve karaciðerini baldýzýna verdi. Dün "Afrika"daydý... Bir konuda caný sýkýlmýþtý... Kasýldý ve titremeye baþladý... Dayandýðý masadan doðrulamadý... Kustu... Bu durumda yapýlacak iþ acili aramaktý 'yi çevirdim... Bir bayan çýktý... "Ben Afrika gazetesinden arýyorum... Bir arkadaþýmýz rahatsýzlandý. Titriyor, kusuyor, terliyor, bir ambulans isteyecektik..." "Yeriniz nerede?" "Þehitler Abidesi'nin orda..." "Anladým..." "Geliyor musunuz?" "Eskiden baþka bir hastalýk geçirdi mi?" "Ne hastalýðý?" "Kalp falan gibi..." "Bilmiyorum... Hem ne gerek var buna... Arkadaþýmýz çok kötü durumda.." "Her vakaya ambulans yollayamayýz ama..." "Bana sorumlunuzu verin lütfen..." "Sorumlu benim..." "Ýsminiz..." "Ýsmim önemli deðil, ben buranýn sorumlusuyum iþte... "Þimdi ambulans göndermeyecek misiniz?" "Hayýr, arabanýza atýp getirin..." 'Fes baþýmdan çýktý' diye bir söz var ya... Tam o hesap... Elim ayaðým titriyor, karþýmdaki de sorumlu olduðunu söyleyerek ambulans gönderemeyeceðini vurguluyor... Nedenmiþ? "Bugün 18 vaka bildirdiler... Yok baþ aðrýsý, yok kusma falan..." "Bayan siz ihbarlarý deðerlendirmek zorundasýnýz... Ben size Afrika gazetesinden aradýðýmý söylüyorum. Arkadaþýmýz çok kötü bir durumda..." Telefondaki baþtan alýyor söylediklerini... "Daha önce geçirdiði hastalýklar nelerdir?" "Ben hangi hastalýðý geçirdiðini nerden bileyim?.. Siz bir ambulans gönderin..." "Gönderemem, arabanýza koyup getirin..." Kimse kusuruma bakmasýn, ama açtým aðzýmý yumdum gözümü... Söylediklerim yakasý açýk mýydý, kapalý mýydý bilemem... Kim olduðunu zaten söylemedi ama Salý günü akþam üzeri saat civarýnda oradaki sorumlu bayan kim ise oydu... Beni isterse mahkemeye de versin söylediklerimden dolayý, hiç umurumda bile deðildir... Baþý aðrýyan ambulans çaðýrmýþ, kýçý aðrýyan ambulans çaðýrmýþ ve hanýmefendi bundan rahatsýz olmuþ... Her çaðrýya cevap vermek zorundasýn sorumlu bayan!.. Baþ aðrýsý çeken birisi zevkinden mi ambulans çaðýrýyor? Kendisini kötü hissediyor herhalde... Kubilay'ýn durumu da berbattý... Ýki kat durumdaydý, onu bir yere oturtmak istedik, mümkün olmadý... Bunlar beni çýlgýna çevirdi... "Baðýrmayýn beyefendi" diyen sorumlu bayanýn yüzüne kapattým telefonu... Bir arkadaþým, yeniden 112'yi çevirdi ve "Bu arkadaþýmýz ciðer nakli de yaptýrdý" dedi... Sonra telefonu kapattý... "Gelecekler" dedi dakika sonra ambulans geldi. Arkadaþlarýmýzýn yardýmýyla ambulansa bindirebildik Kubilay'ý... Sorumlu bayaný þikayet etmek deðil amacým... Saðlýk denen "þey"in kimlerin sorumluluðunda olduðunu vurgulamaktýr sadece... DENKTAÞ'IN SAÐLIK DURUMU... ÝYÝYE DOÐRU GÝDÝÞAT VAR Rauf Raif Denktaþ'ýn saðlýk durumunda önceki güne göre küçük de olsa iyiye doðru bir gidiþat olduðu ve tedaviye yanýt verdiði kaydedildi. YDÜ Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Dýþ Ýliþkiler Baþkaný Ahmet Savaþan TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, Yoðun Bakým Destek Ünitesi'nde tedavisi süren Denktaþ'ýn doktorlarýn sözlü uyarýlarýna olumlu cevaplar verebildiðini anlattý. Denktaþ'ýn bilincinin açýk olduðunu ancak uykulu halinin ve kritik durumunun devam ettiðini belirten Savaþan, Aort damarý yýrtýlmasý nedeniyle ameliyat edilen, ancak koma halinden çýkamayarak 20 günlük yaþam mücadelesi geçtiðimiz gün kaybeden siyasetçi, aydýn, eski BRT müdürlerinden Gazeteci-Yazar Ýsmet Kotak, BRTK ve Meclis'teki törenlerin ardýndan son yolculuðuna uðurlandý. Kotak, Ýsmail Safa Camii'deki öðle namazýnýn ardýndan ailesi, sevenleri ve kalabalýk bir topluluðun katýlýmýyla Lefkoþa Kabristanlýðý'nda defnedildi. Ýsmail Safa Camii'deki törene Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, basýn camiasý, iþ adamlarý, sevenleri ve ailesi katýldý. Cenaze namazý sýrasýnda kýsa bir konuþma yapan eski bakanlardan, Ýþadamý Vedat Çelik, Kotak'ýn son yýla damgasýný vuran ve ülkesine, halkýna büyük hizmetler veren bir deðer olduðunu belirtti. Çelik, "Aramýzdan ayrýlmýþ olabilir ancak devlet ve egemenlik için yaptýklarý yaþatýlacak" diyerek aileye ve sevenlerine sabýr diledi. perþembe günü saat 11.00'de konuyla ilgili basýn toplantýsý düzenleneceðini ekledi. THY KIBRIS MÜDÜRÜ DENKTAÞ'I ZÝYARET ETTÝ Öte yandan Türk Hava Yollarý (THY) Kýbrýs Genel Müdürü Ömer Uzun, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde ziyaret ederek Denktaþ'ýn durumu hakkýnda bilgi aldý. Uzun, Denktaþ'ýn oðlu Serdar Denktaþ'la görüþerek acil þifa dileklerini iletti. KOTAK TOPRAÐA VERÝLDÝ Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "SIFIR SORUN" MARTAVALI Adýna KKTC denen bu ceberrut devleti... Ve dolayýsýyla bizi yöneten þu AKP hükümetinin zat-ý muhteremlerinin söz ve davranýþlarýna akýl sýr erdirmek mümkün deðil. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun icadý olan komþularla sýfýr sorun politikasýnýn geldiði noktaya bakýn. Bir yandan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik alaný içinde bulunan petrol ve doðal gaz arama çalýþmalarýný kaba kuvvetle engellemek için Kýbrýs'a karþý yapýlan savaþ tehditleri... Bir yandan da Türkiye'nin Kýbrýs'ýn doðal gaz ve petrolünde hiçbir hakký olmadýðý halde, çok açýk bir þekilde, "Sondaja baþlarsan vururum" tehdit ve efelenmeleri!.. Davutoðlu'nun "komþularla sýfýr sorun" politikasýnýn ne büyük bir martaval ve yutturmaca olduðunu göstermiyor mu? Yeri gelmiþken hatýrlatalým. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik alaný içinde sondajý yapacak olan Noble þirketi, Türkiye'nin bu konudaki tehditlerine hiç aldýrmadýðýný ve araþtýrmalar konusunda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý ile devamlý temas halinde olduklarýný açýklamýþtý geçenlerde. Bu açýklamaya ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanýt gelmedi. Ne de bir yalanlama falan... Bu durumda ABD yönetimi, sondaj çalýþmalarýnýn Kýbrýs'ýn egemenlik hakký içinde olduðunu teyit ediyor demektir. Buna raðmen Erdoðan'ýn "vururum" efelenmesi yere göðe sýðmýyor! Türkiye'nin, garantörü olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti'nin topraklarýný 37 yýldýr iþgal altýnda bulundurmasýna ve Kýbrýs'ýn AB üyeliðinden sonra da AB topraðýnda iþgalci duruma düþmesine göz yumanlarýn, Kýbrýs'ýn doðal gaz ve petrolüne göz dikmesine nasýl ve ne kadar seyirci kalacaklarý merakla izleniyor. Ya "BM'nin Gazze raporunu tanýmýyorum" diyerek Ýsrail'le sürtüþmeyi tahrik etmesine ve bunu bir çatýþma noktasýna taþýyacak kadar ileri götürmesine ne demeli? Bu mudur komþularla sýfýr sorun politikasý?! Ya Suriye'deki iç kavgada, "Suriye bizim iç sorunumuzdur" diyerek tüm dünyayý þaþýrtan bir tavýr ortaya koymasý ve Suriye Devlet Baþkaný Esad'ýn iþini bitirmeye soyunmasý, sýfýr sorun politikasýnýn bir gereði midir?! Komþularýyla sorun istemeyen böyle mi davranýr Türkün kitabýnda? Býrakýn komþularla yaþanan ve Türkiye'nin tahrikleriyle týrmanan sorunlarý... Uzun süreden beri sakin görünen Kürt cephesinin yeniden alevlenmesi ve PKK ile yeni çatýþmalara giriþilmesi de mi bu sýfýr sorun politikasýnýn cilvelerindendir?! Dedim ya. Akýl sýr erdirmek zor þu AKP zat-ý muhteremlerinin söz ve davranýþlarýna... Derken bir de bakýyoruz, çýkmýþ Egemen Baðýþ "AB ülkelerinin TC vatandaþlarýna vize uygulamasý mantýk dýþýdýr, akýl dýþýdýr, hukuka aykýrýdýr" diyor! Alýþmýþ kudurmuþtan beterdir derler. Bunlar da Kuzey Kýbrýs'ý sormagir hanýna çevirdiler, ellerini kollarýný sallayarak girip, icabýnda her haltý yedikten sonra yine ellerini kollarýný sallayarak çýkýp gidiyorlar ya... Sandýlar ki Avrupa'yý da böyle sormagir hanýna çevirecekler! Bunun için Avrupa'ya akýlsýzlýk, mantýksýzlýk ve hukuk bilmezlik basacak kadar kendilerini kaybediyorlar! Herkes akýlsýz da... Alemin akýllýsý kendileridir sanýyorlar!

5 14 Eylül 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Partizanlýk kokan listeleri gördükçe, UBP'nin bazý ünvanlarý boþuna almadýðýný ve sonuna kadar hak ettiðini düþünüyorum. Bu ne yaman çeliþki! * Mecliste "seviyeli tartýþmalar" olmuþ. - Ne güzel, ne güzel Al takke, ver külah! * Ejder Aslanbaba yola devam kararý almýþ. - Yol boyu, iþaret ve iþaretçilere dikkat etmesinde büyük fayda var. Zemin çok kaygan.. Bizden uyarmasý. * Talat'a ofisten sonra araç, þoför ve koruma aracý verilecekmiþ. - Kýbrýs Türk insanýnýn çok güzel bir huyu var. Vefalýdýr. Kendine hizmet edenleri unutmaz ve gerekirse kendi yemez, yedirir. * Ýsmet Kotak topraða verilmiþ. - Nur içinde yatsýn! *Denktaþ'ýn öldüðü yalanlanmýþ. - Aman eyi da biz duymadýydýk daha evel Bakan da bir pot gýrardýk! Sonay Adem: - Biraz da istihdamlardan bahset. Ertuðrul Hasipoðlu: - Ben onu çok anlattým Ýhtiyaç var yaptýk. Siz 7 bin tane yaptýnýz. Sonay Adem: - Yok 15 bin Artýr rakamý bakalým. Bu konuþma mecliste geçti. Bu konuþmayý yapan meclisimizin bu güzide milletvekilleri, çok iyi anladýðýnýz gibi birbirini suçluyor. Konu gerçekten ilginç. Ýstihdam! Bu muhterem milletvekillerimiz birbirlerini daha fazla "istihdam" yapmakla suçluyor. Güler misin, aðlar mýsýn? Ve istihdam yapmakla "övünecek" yerde, itiraz ediyorlar rakamý azaltmaya çalýþýyorlar Güler misin, aðlar mýsýn? Yahu bunlarýn asli görevi, daha çok insana iþ ve aþ saðlamak deðil mi? Yahu bunlarýn "ben daha çok istihdam yaptým" diye övünmesi gerekmez mi? Eee Niye böyle cip inkar Allah kerim yolunu seçiyorlar? Çünkü, her ikisi de nerde bir defolu varsa onu kazýklýyor devlete de ondan! Türkiye'de 27 TL olan Olmotec ilacýnýn, KKTC'de 55 TL olduðunu öðrenen Ankaralý eczacý "Zaten orasý korsan memleket " demiþti. Yuttum, yanýt vermedim. Oysa "Keçi güldü goyuna" desem, taþ, cuk diye yerine oturacaktý. Gerçekten korsan memleketiz. Ve diðer bütün sahtekarlýklarýmýz KORSAN MEMLEKET(Ý)! yetmezmiþ gibi, son zamanlarda korsan kitaplar da çýktý piyasaya. 10 liraya istediðin kitabý alabiliyorsun. Ben "emeðe saygý" babýnda ilk zamanlar almýyordum. Gözümü bir arkadaþ açtý. - Be, her þeyin sahtesini sana zararýný bile bile alýn da, faydalanacaðýn bir þeyin sahtesini neçin almayasýn? Elif Þafak'ýn son kitabýnýn satýþ fiyatý 27 TL... Bizim pazarda 10 TL. "Koca kitap 10 lira olur mu?" diye kafamda bir soru kalmýþtý. Ankara'da bir gece yarýsý, bir köþe baþýnda rastladýðým korsan kitapçýda ayný kitabýn 5 TL olduðunu görünce, bazý þeylere asla aklýmýzýn ermeyeceðini anladým... BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS KÜÇÜK'ÜN YERÝNDE OLSAM! Çok þükür! Halimden memnunum. Ama bazen baþkalarýnýn yerinde olmayý çok istiyorum. Mesela bugünlerde Küçük'ün yerinde olmak için can atýyorum. Düþünün Önümde, terfi eden müdür ve muavinlerin listesi var. Listeye bakýp bakýp: "Suyunu çýkarttýnýz be çocuklar Bu kadar da olmaz yahu, ayýptýr, dile dolaycaksýnýz bizi gene" mi derdim Yoksa.. "Maþallah benim adamlara Çok güzel dayanýþma gösteriyorlar" mý? Ya siz olsanýz ne derdiniz? Dönüp bir bakýn geriye ve "Böyle gitmez" diye diye ta nerelere geldiðimizi görün!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HAYAL... (Ýstanbul)- "Ýnsan alemde hayal ettiði müddetçe yaþar" demiþ, Yahya Kemal J.Bernard da, "Büyük þeylerin hayali ile yaþa, hiç olmazsa daha küçük þeyleri yapmak imkaný bulursun" diyerek hayalle ilgili düþüncesini ortaya koymuþtur. Demek ki bugün yazmayý hayal ettiðim yazýnýn konusu, "hayal" olacak Çobanýn hayali çobanlýktan kurtulup kendine etrafýnda hayvan kokusu olmayan bir ev almak. Belki bir araba ve bir iþ kurmak herkesten baðýmsýz. Yaðmursuz, çamursuz, fýþkýsýz ve patronsuz. Ýmrenmiþtir hep kravatlý takým elbiseli okumuþ iþadamlarýna. Cicili bicili bayanlara bakarken kendine, "neden senin eþin de böyle deðil" diye kýzmýþtýr zaman zaman. Teknesinde gece açýlmak için yarý uykulu bekleyen balýkçýnýn da hayalleri vardýr. Sabah uykusuna hasrettir mesela onlar ve hayalleri hep uyku üzerinedir. Gördüðü her boþluða "Bir sana, bir de sabah uykusuna hasretim " diye yazar. Böyledir hayaller. Ulaþamadýðýn her ne varsa hayal edersin Olmak istediklerin rüyalarýna girer. Uçamýyoruz ama nedense rüyalarýmýzda serbestçe þehrin üzerinden uçarak geçeriz. Hatta öyle bir yükselimiz var ki füze gibi Görenler hayran kalýrlar. Ta ki uyanana kadardýr uykularýn gerçekliði týpký gerçekleþemeyecek hayallerin bittiði an gibi Üzer insaný gerçekleþmeyen hayaller. Moral bozukluðu yaratýr sonra. Hayata küsersin. Çünkü William Russell'den okuduðun "En büyük iþler, büyük hayaller kurma özelliði olan insanlarca baþarýlmýþtýr" sözü sizde geçmemiþtir. Çünkü siz, "Gerçekleþen her þey hayalle baþlamýþtýr" sözünü gerçek sanmýþtýnýz, bugüne kadar. Uyandýnýz ve gördünüz düþlerin düþ olduklarýný. Benim de bir hayalim var. O da Obama'yý alaþaðý edip ABD'ye baþkan olmak. Beyaz Saray'da oturup dünyayý gözetlemek. Libya'da nelerin olacaðýný bugünden bilmek. Ortadoðu'da, Ýran'da ve Türkiye'de dönen dolaplarý bizzat kendim yazmak. Kýbrýs iþlerinden daha net bilgili olmak. Kim ne demiþ mesela. Geçmiþte Talat gelip de neler anlatmýþ bizim elçiye.. Þimdilerde Derviþ de gelip anlatýyor mu, bilmek Bazen özel uçaðýma atlayýp emrimdeki ülkeleri gezmek. Söylenenleri yapýyorlar mý bakmak Ne güzeldir hayal kurmak Gerçekleþmeyecek olsalar da baþýný avuçlarý arasýna alýp düþlere dalmak çok güzel RTE mesela. Onun da hayalleri var. Mýsýr gezisinin baþlarýnda dahi gördük hayallerinin ne olduðunu. Havaalanýnda gördüðü coþkulu karþýlamada nasýl da hayalini kurduðu kendi ülkesindeymiþ gibi, Arapça konuþtu Bilmeyen izlese Türkiye'de herkes Arapça konuþur sanacak. Kimbilir belki de onun hayali ülkesinde Türkçe yerine Arapça'nýn itibar görmesi. Her neyse bizi ilgilendirmeyen hayallerden çýkýp içimizdeki hayal kuranlara bakalým. Görüþmelere "çözüm" için giden Derviþ Eroðu'nun hayali ne duydunuz mu? Tüm KKTC vatandaþlarýnýn ortak devletin vatandaþlýðýný almalarýymýþ hayali Sorsanýz KKTC'nin nüfusunu bilmeyen Eroðlu, bilmediði nüfusu Kýbrýs'a yapýþtýrmaya çalýþýyor. Ne diyelim Stefan Zweig'ýn dediði, "Gözler az gördüðü, kulaklar az duyduðu ölçüde hayal gücü artar" sözü ile göndermemizi bitirelim. TDP EÞEL MOBÝLDE ISRARLI Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafýndan açýklanan Aðustos ayý hayat pahalýlýðý ile birlikte, 2011 yýlý 8 aylýk hayat pahalýlýðýnýn % 9.49'a çýktýðýný vurguladý ve hükümetin hayat pahalýlýðý ödeneði olan eþel-mobili geri getirerek, çalýþanlara ödenmesi için çalýþma baþlatmasý gerektiðini kaydetti. Kutalmýþ, yazýlý açýklamasýnda, dövizdeki yükseliþe paralel, artýrýlan akaryakýt fiyatlarý ile yýl sonunda hayat pahalýlýðýnýn % 15'i aþmasýnýn söz konusu olduðunu Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Sivil Havacýlýk Dairesi'nde çalýþanlarýn sorunlarýnýn çözümü için hükümeti uyardý. Sendika, sorunlarýn 23 Eylül'e kadar çözülmemesi durumunda süresiz grev dahil her türlü yasal eylemi yapacaðýmýzý bildirdi. KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan, yaptýðý açýklamada, dün konuyla ilgili olarak Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner'i ziyaret ederek çalýþanlarýn sorunlarýný ve çözüm önerilerini içeren bir mektup verdiklerini belirtti. Bakanlýkla yapýlan görüþmelerde sorunlarýn iletilmesine karþýn mevcut sorunlarýn çözülmediði gibi üzerine yeni sorunlar da eklendiðini ifade eden KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan, çözüm bekleyen sorunlarýný þöyle sýraladý: "Tayin terfilerin talep yazýlarý ivedilikle yazýlmalý... Yasa, vardiya ve rotasyon çalýþan kamu görevlilerine tahsisat ödenmesini öngörür. Bu tahsisatýn ödenmesi için de Bakanlar Kurulu'ndan tüzük geçmesi gerekir. Bir an önce gerekli tüzüðün Bakanlar Kurulundan geçirilmesi Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ-SEN) Baþkaný Memduh Çeto, "geçici memurlarýn" gümrük hizmetlerinde çalýþtýrýlmasý halinde, ilgili gümrük þubelerinde "iþ býrakma ve protesto" eylemi baþlatacaklarýný açýkladý. Çeto yazýlý açýklamasýnda, Güç- Sen Yönetim Kurulu'nun kararý uyarýnca, "gerekli tedbirlerin alýnmasý için yetkili mercileri uyardý" ve "Yaþanacak herhangi bir olumsuz olaydan üyelerimiz sorumlu olmayacak" dedi. KKTC çalýþma yaþamýnda düzensizlik ve huzursuzluk yaratýldýðýný belirterek, diyalog yoluyla çalýþma barýþýnýn saðlanmasý için hükümeti göreve çaðýran Çeto, 28 Ocak 2011 tarihinde baþlatýlan "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadelede" çerçevesinde Sendikal Platform'un belirlediði 13 maddelik ilkeler çerçevesinde eylem ve mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. Devletin kamusal yapýsýnda ve ilgili dairelerin teþkilat yasalarýnda savundu. Baþbakan Ýrsen Küçük ve Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn sürekli alýnan tedbirlerle ekonominin iyiye gittiðini vurguladýðýný hatýrlatan Kutalmýþ üç yýldan beridir artýþ alamayan çalýþanlara hayat pahalýlýðý ödeneðinin verilmesi gerektiðini ifade etti. Nüfus artýþý ve beraberinde getirdiði kayýt dýþýlýðýn bedelinin Kýbrýslý Türk çalýþanlara ödetilmemesi gerektiðini kaydeden Kutalmýþ, hayat pahalýlýðý ödeneðinin bir an önce geri getirilmesinin þart olduðunu dile getirdi. SÝVÝL HAVACILIK'TA GREV UYARISI KTAMS: HÜKÜMETE 23 EYLÜL'E KADAR SÜRE VERÝLDÝ... gerekmektedir... Kamu Görevlileri Yasasý'nýn gerek hastalýk izinleri, gerekse mazeret izinleri düzenli mesai çalýþma þekline göre düzenlenmiþtir. Bu nedenle vardiya ve rotasyon gibi düzensiz mesai çalýþanlar sýkýntýlar yaþamaktadýr. Her iþyeri farklý uygulamalar yapmaktadýr. Bunun ortadan kalkmasý için yasal düzenleme gerekmektedir... Sivil Havacýlýk Dairesi Kuruluþ Görev ve Çalýþma Esaslarý Yasasý'nda teknik hizmetler sýnýfýndaki teknik bölüm, itfaiye bölümü, muhabere ve iþletme bölümü ekip þeflikleri geçmiþte mutabakat saðlandýðý gibi düzenlenmelidir Hava Trafik Kontrol bölümünde çalýþanlarýn yaptýklarý görevlere ve geçtikleri sýnavlara göre tahsisatlarý verilmelidir..." Tüm bu sorunlarýn görüþülüp çözümlenmesinin ivedilik arz ettiðine iþaret eden Kaptan, sorunlarýn çözümü için 23 Eylül Cuma mesai bitimine kadar gerekli adýmlar atýlmadýðý takdirde, süresiz grev dahil her türlü yasal eylemi yapacaklarý uyarýsýnda bulundu. GÜÇ-SEN "ÝÞ BIRAKMA" KARARI ALDI belirtilen asýl ve sürekli kadrolara "geçici memur" alýnmasýnýn durdurulmasý ve ihtiyaç olmasý halinde bu kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan münhalle personel alýnmasý gerektiðine dikkat çeken Çeto, þöyle devam etti: "Gümrük Dairesi'ne personel alýnacaksa 2011 bütçesinde belirtilen münhallerýn Kamu Hizmeti Komisyonu'nun açacaðý sýnavla doldurulmasý; Gümrük Dairesi'nin görev sahasýna giren gümrük hizmetlerini Gümrük Teþkilat Yasasý'nda belirtilen görevlilerin dýþýnda 'geçici memurlarýn' yapmasýnýn yasal olmadýðýný bir kez daha hükümet yetkililerinin bilgisine getirilmesi; sendikamýzýn uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý ve 'geçici memurlarýn' Gümrük hizmetlerinde çalýþtýrýlmasý halinde ise ilgili Gümrük þubesindeki gümrük personelinin derhal 'iþ býrakma ve protesto etme' eylemini yürürlüðe koymasý kararý alýnmýþtýr " Avrupa Konseyi kuzeyi es geçti, güneyi uyardý "Doðu Avrupa'dan gelen genç kadýnlarýn seks kölesi olmasýna izin vermeyin..." Avrupa Konseyi'nin uzmanlýk komitesi tarafýndan kaleme alýnan raporda, Rum kesiminden, "Doðu Avrupa'da genç kadýnlarýn seks kölesi olarak çalýþmasýnýn tamamen önüne geçilmesi" istendi. Rum kesiminin, "insan tacirliðiyle ilgili savaþta daha etkili önlemler almasý istenen" raporda, "özellikle son dönemde genç kadýnlarýn seks kölesi olarak kullanýlmasýna iliþkin önlemler alýnsa da bunlarýn yeterli olmadýðý" görüþü savunuldu. Ýnsan tacirliðiyle mücadele çerçevesinde kabul edilen sözleþme bünyesinde oluþturulan uzman komitesi, Rum kesiminde, baþta tarým sektörü olmak üzere yine ev iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere çok sayýda kaçak göçmenin istihdam edilmesini ve buna yetkililer tarafýndan göz yumulmasýný eleþtirdi. Raporda, Rum kesimi yetkililerinin konuyla ilgili soruþturma yapmasý ve suç iþleyenleri yargý önüne çýkartmasý için çaba göstermesi istendi. Avrupa Konseyi'nin insan kaçakçýlýðýyla ilgili sözleþmesi, 2008 yýlýnda yürürlüðe girmiþti. GÜNLÜK SU TESTÝSÝ MAHKEMEDE KIRILDI Sabah Gazetesi yazarý Hýncal Uluç, Defne Joy Foster'ýn ölümünün ardýndan yazdýðý ve büyük tepkilere neden olan yazýsý nedeniyle tazminat ödemeye mahkum oldu. Sunucu Defne Joy Foster'in Kerem Altan'ýn evinde ölü bulunmasýndan sonra kaleme aldýðý yazýda Foster için "Aldatýlan bir koca ve unutulan bir bebek. Ama böyle bir insana öldü diye saygý duymamý kimse benden beklemesin. Defne'nin ölümü tipik bir su testisi su yolunda kýrýldý olayýdýr" diye yazan Hýncal Uluç, toplam 20 bin TL tazminat ödeyecek. Bu karar Türkiye medyasýnda köþeleri tutan "maço kalem"lere ders olur mu, bu karar dillerine hakim olmalarýna yarar mý, ya da medyadaki hoyrat erkek dili titreyip kendine gelir mi, bilinmez. Hýncal Uluç'un tazminat ödemeye mahkum olmasý, su testisinin mahkemede de kýrýlabileceðini, dahasý su testisinin kadýn olmadýðýný, erkek de olabileceðini göstermesi açýsýndan önemli.. HAK ARAMAK ZORLAÞTI Ýstinaf harçlarýna yüzde 1300 zam yapýlmýþ mahkemede... Hak aramak biraz daha zorlaþtý... Kimde var öyle para? HANGÝ UYARI... Sivil Havacýlýk'ta grev uyarýsý yapmýþ KTAMS... Ve 23 Eylül'e kadar hükümete süre tanýmýþ... Hükümet madem ki yasaklayacak, uyarý yapmanýn anlamý ne? GERÝ ADIM El-Sen, özelleþtirme yasasý meclise sevkedilir sevkedilmez grev yapacaðýný açýklamýþtý... Ancak yasa tasarýsý meclise gittiði halde öyle bir hava yok. Neden acaba? Sendika mý, yoksa hükümet mi geri adým attý? KORSAN Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! DOÐALGAZ Akdeniz'deki doðalgaz ve petrol sondajý Eylül sonu baþlýyormuþ... Demek Türkiye'nin tehditlerine kulak asan yok! Bizim hamasetçilerimizden baþka tabii... Týrnak... "Ýhalesiz alýþveriþten yakýnan bir Baþbakan'ýn, kendi döneminde 'takdiren' tek bir kuruþ bile harcamamasý beklenir. DAÜ kurumlarýnýn bundan daha birkaç ay önce nasýl satýldýðýný anýmsamak bile bu beklentiyi boþa çýkarmaya yetiyor." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Bugün Çiçek için park yerindeki araçlarý bile yað ve grasso için park alanlarýndan çektirenler... Polisi yoldaki köpek ve kedi leþlerini temizleme zorunda býrakanlar, gazetecileri mafya kurþunlarý ile karþý karþýya býrakanlar, yarýn yiyecekleri tekmenin acýsýný sadece on parmaklarýnda deðil ayak parmaklarý dahil 20'sinde de hissedecekler." Taner ULUTAÞ (Star) "Geçtiðimiz ay sonu kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaþlarýný ödeyebilmek için Ziraat Bankasý'ndan 30 milyon TL borç alýndý... Sigorta emeklilerinin maaþlarý, Yakýn Doðu Bank'tan 9 milyon TL borç alýnarak ödendi... Peki bu ay sonu ne olacak?.." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Kýbrýs Türkü de þimdilerde birçok kez bence haksýz yere azar, küfür iþitiyor. Ne tembelliði kaldý ne de musibetliði. Dayak da yemeye, polis devleti olgusunu yaþamaya baþladý. Hayat kalitesi düþtükçe düþüyor." Ünal AKÝFLER (Havadis) Günün Kahramaný NAZIM ÇAVUÞOÐLU Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, hükümet içinde icraatlarýyla en çok dikkati çeken bakan... Geçtiðimiz günlerde bakanlýðýndaki rüþvet olayýný ortaya çýkaran da bizzat kendisi oldu. Ancak bu durum bazý çevreler tarafýndan suistimal edildi galiba... Ayhan Arýklý bile bakan da dahil, herkesi rüþvetle suçlamaya kalktý. Ve Çavuþoðlu'ndan kendisine yanýt gelmekte gecikmedi. Arýklý meðer hem devlete ait araziyi gaspetmiþ, hem de tapu istiyor. Var mý öyle yaðma? Var anlaþýlan... Madem ki bugüne dek Arýklý'ya yaptýklarýndan dolayý ses çýkarmamýþ, neden olmasýn ki?

7 14 Eylül 2011 Çarþamba AYNA Musa Özmusaoðlu BEN OLSAM TERFÝ VERÝRDÝM Ýlâhi Þener Bey, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun þaibeli terfi sýnavlarý ile ilgili itiraz dilekçelerini konu alan bir yazý yazmak üzere tam perendah (Kýbrýs deyimi) almýþtým ki, hevesim kursaðýmda kaldý. 11 Eylül Pazar günkü "Afrika'dan Mektup" köþesinde, terfi alamayan ve itiraz eden kimi öðretmenleri sabun etmiþsin, yerle bir etmiþsin. Sende hiç insaf, merhamet yok mu? Adamlar itiraz ettiklerine, edeceklerine bin piþman olmuþlardýr. Ýtiraz sahiplerinden Kemal Çavuþoðlu'na, getirdiðin eleþtirilere katýlmamak mümkün deðil. Gerçekten bir öðretmenin yapamayacaðý Türkçe yanlýþlarý bunlar. Ayrýca "de" baðlacýný da yanlýþ kullanmýþ. Þöyle yazmýþ: "Ve hatta cevap anahtarýnýnda bana ait olmadýðýný..." Yanlýþ "anahtarýnýnda" sözcüðündedir. Doðru "anahtarýnýn da" þeklinde yazýlmasýdýr. Çünkü oradaki "da" ismin "de" hali deðil "de" baðlacýdýr. Diðer sekiz kiþinin altýna imza attýðý yazý da cümle yapýsý bakýmýndan tam bir fiyasko. Sevgili Þener, durum gerçekten vahim. Bir dilekçeyi bile düzgün yazamayan öðretmenden öðrencisine yarar gelir mi? Yazýklar olsun! Yazýnýzýn sonunda "Siz olsanýz bu kiþlere terfi verir misiniz?" diye soruyorsunuz. Doðrusunu söylemek gerekirse, ben olsam onlara müdür muavinliði deðil, müdürlük verirdim. Zira bunlar terfi etmezlerse bozuk Türkçeleriyle çocuklarýmýza yarardan çok zarar verecekler. Ýyisi mi, terfi etsinler de belki zararlarý asgariye iner diye düþünüyorum. Nitekim, yazýlanlar çizilenler doðruysa, Ýçiþleri Bakanýmýz Sayýn Nazým Çavuþoðlu da bu gerçeði görmüþ ve kardeþi Kemal Çavuþoðlu'nu, Kamu Hizmet Komisyonu, Sýnav Komisyonu Baþkaný yapmak istemiþ, ancak baþarýlý olamamýþ. Nazým Çavuþoðlu da eski bir Türk Dili ve Edebiyatý uzmaný (!) Türkçeye hakim (!) Türkçeyi bu kadar kötü kullanan öðretmenlerden çocuklarýmýzý kurtarmanýn en pratik yolu bu olsa gerek! Aslýnda Ýçiþleri Bakaný yerden göðe kadar haklý. Atamalarda deðil ama, terfilerde bu yöntem eskiden beri kullanýldý. Özellikle de UBP döneminde. Bu yüzden deðil midir ki, iþ bilen, yetenekli insanlar deðil de, hiçbir iþe yaramayanlar en yüksek mevkileri iþgal ediyorlar. Evet, yetenekli olmak, tuttuðunu koparmak, iþe girmek için, terfi için geçer akçe deðildir. Her þeyden önce bir bakanýn, bir müsteþarýn yakýn akrabasý olacaksýn (ama çok yakýn), partili olacaksýn, örgüt baþkanýndan torpilli olacaksýn ve en önemlisi, kavuk sallayacaksýn. Ne demiþti Neyzen Tevfik: Geçmez ele bir paye kavuk sallamadýkça. Sadece UBP'li olmak yeterli deðil. KTOEÖS üyeleri ek sýnavlara katýlmayacak KTOEÖS, bütünlemede de baþarýlý olmayan öðrencilere tanýnan ek sýnav hakkýyla ilgili açýklama yaptý ve her yýl tekrarlandýðýný savunduðu sistemsizliðin devamýna karþý, köklü, kalýcý, bir çözüm bulmak amacýyla üyelerinin ek sýnavlara katýlmamasý karýrý aldýðýný duyurdu. KTOEÖS, Bakanlar Kurulu'nun artýk her yeri yöneten bir kurul durumuna dönüþtüðünü savunarak, yasanýn emrettiði 'sendikayla istiþare ve teknik kurulla tüzük çalýþma' maddelerini ihlal edilerek karar alýndýðýný ileri sürdü. Sendikada dün düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn eðitim konusunda kaygý duymasý ve yapýlacak deðiþikliklerden doðacak anomalileri görmesi gerektiðini söyleyerek, "ama belli ki anlayýþ rüþvetçi, adam kayýran, siyaset yapýlarak eðitimi yönlendiren bir anlayýþ var" iddiasýnda bulundu. Bakanlar Kurulu'nun tek baþýna oturarak 'ek sýnav hakký verdim' deyip seçmenine selam gönderdiðini savunan Gökçebel, alýnan bu kararýn maðdur olan 600 civarý öðrencinin sadece yüzde 5'ine sýnav hakký tanýdýðýný belirtti. Gökçebel, sistemde týkanma sýkýntý varsa kalýcý bir þekilde deðiþtirmek istediklerini ifade ederek, "yoksa her yýl rüþvet anlayýþýný çaðrýþtýracak þekilde Bakanlar Kurulu deðiþiklikleriyle bir kýsým öðrenciyi tamamen sistemin dýþýna atan diðerlerini de zorunlu olarak baþka kulvarlara sokan anlayýþý reddediyoruz" dedi. Okul yöneticilerinin ve öðretmenlerinin özverili çalýþmalarýyla sürdürmeye çalýþtýðý eðitimde, siyasilerin aldýðý kararlar sayesinde her eðitim yýlýnda sorunlarýn artarak devam ettiðini savunan Gökçebel, "yýllardýr siyasilerin almýþ olduðu hangi karar eðitimi iyileþtirmiþtir?" diye sordu. Bakanlýðýn yasal olarak takip etmesi gereken prosedürü dahi takip etmediðini, "ben istedim yaparým" anlayýþý içinde hareket ettiðini ileri süren Gökçebel, Bakanlar Kurulu kararýyla bazý çocuklara verilen ek sýnav hakkýnýn sistemin yarattýðý eþitsizliði derinleþtirdiðini söyledi. "EK SINAV UYGULAMASI ÇÖZÜM ÜRETMÝYOR" Gökçebel, 2000'li yýllardan beri uygulanan ek sýnav uygulamasýnýn çözüm üretmediðini dile getirerek, "Sýnýf Geçme Tüzüðü 1997'den sonra 15 kez deðiþtirilmiþ ancak hala sorunlar devam etmektedir. Eðitim sistemimiz siyasilerin sýnav rüþveti durumuna dönmüþtür. Öðretmen ve öðrencilerin verdikleri emekler hiçe sayýlmakta ve siyasilerin yarattýðý bu sistemin baþarýsýzlýðý öðretmenlerin üzerine yýkýlmaya çalýþýlýp öðretmenler hedef gösterilmektedir" görüþlerini ileri sürdü. Bazý öðrencilere yýl sonunda sýnav hakký verilirken bazýlarýna verilmediðini ifade eden ve "Yani tüzük deðiþikliði bazý öðrenciler için yapýlmýþ, adaleti de ortadan kaldýrmýþtýr" diyen Gökçebel, Bakanlar Kurulu'nun günün sonunda öðretmenin ölçme deðerlendirmesini hiç kimseye danýþmadan deðiþtirme yetkisine sahip olmasýnýn öðretmenin yetkisinin elinden alýndýðý anlamýna geldiðini söyledi. Doðalgaz ve petrol... Hristofyas uluslararasý toplumu müdahaleye çaðýrdý Dimitris Hristofyas, Türkiye'nin doðalgaz konusunda Doðu Akdeniz bölgesinde çalkantýya neden olacak þekilde davrandýðýný iddia etti ve uluslararasý toplumdan yardým talep etti. Rum radyosunun haberine göre, Baþkanlýk Sarayý'nda bugün doðalgaz sondaj iþlemini gerçekleþtirecek olan Amerikan "Noble Energy" ile Ýsrailli "Delek" þirketlerinin yetkilileriyle "kritik" bir görüþme yapan Hristofyas, görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamalarda, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Deniz Hukuku ve uluslararasý hukuka saygý içerisinde egemenlik hakkýndan istifade ederek, Münhasýr Ekonomik Bölgesi içerisindeki olasý doðalgaz yataklarýný bulmak için araþtýrma sondajlarý yapacaðýný" söyledi. Türkiye'nin bölgede çalkantý yaratacak þekilde davrandýðýný da iddia eden Hristofyas, uluslararasý toplum ve Avrupa Birliði'ni "Türkiye'nin tehditlerini gerçekleþtirmesi halinde duruma müdahale etmeye" çaðýrdý. Konuyla ilgili uluslararasý toplum nezdinde giriþim yaptýklarýný da yineleyen Hristofyas, New York'ta yapýlacak BM Genel Kurulu toplantýsýnýn ardýndan adaya dönüþünde siyasi parti liderlerini gayrý resmi toplantýda bir araya getireceðini ve durum deðerlendirmesi yapacaðýný söyledi. Yunanistan'a da "konuya ilgisi nedeniyle" teþekkür eden Hristofyas, iki ülkenin sürekli istiþare içerisinde olduðunu ekledi. SONDAJ EYLÜL SONU BAÞLAYACAK Amerikan menþeli "Noble Energy" þirketinin, Güney Kýbrýs'ýn "Münhasýr Ekonomik Bölge"deki "Afrodit" parselinde (12. parsel) yapacaðý doðalgaz ve petrol araþtýrma sondajlarýna eylül sonu baþlayacaðý bildirildi. Rum Haber Ajansý (KÝPE), hükümet kaynaklarýna dayandýrdýðý haberinde, "araþtýrma sondajlarý safhasýnda doðalgaz yataklarýnýn kalitesinin ölçüleceðini ve bu yataklardan ne kadar istifade edilebileceðinin veya ne kadarýnýn satýlabileceðinin tespit edileceðini" belirtti. Bu amaçla, Ýsrail'in "Leviathan" parselinde bulunan doðalgaz platformunun 12. parsele taþýnmasýnýn söz konusu olduðu da kaydedildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÝKÝ TOPLUMLU ORTAKLIKLARA DOÐRU MU? Gazetemize elektronik posta ile mektup gönderen bir vatandaþýmýz, UBP ileri gelenleriyle ayný restorantta ve ayrý masalarda yemek yedikten sonra onlarla ilgili düþüncelerini köþemize aktardý... "Ben bir vatandaþým. Ailecek þöyle bir balýk sefasý yapalým dedik... Kýrk yýlda bir... Ve dün akþam Maðusa Boðazý'na gittik. Kemal'in Yeri'ne.. Restorantýn mühim konuklarý vardý... Gazetelerde okuduklarým geldi aklýma... Geleceðin kabinesini mi kuruyorlar diye düþündüm önce... Nazým Çavuþoðlu, Ersan Saner ve Türkay Tokel birlikteydiler... Yediler içtiler... Yanlarýnda baþka birisi daha vardý. Onun da kim olduðunu daha sonra öðrendim. Lissa isimli bir Rummuþ... Güneyde marketler zinciri varmýþ... Restorantta yenilip içilenlerin hesabýný da bu Rum ödedi... Bunlarý öðrendikten sonra aklýma baþka þeyler de geldi... Acaba vatan, millet, Sakarya nutuklarý atan bu kahraman UBP'liler, Rumlarýn kuzeyde market iþine girmesini mi saðlayacaklar? Ya da, önce UBP'yi, ardýndan da hükümeti ele geçirebilmek için dýþ katký mý alacaklar? Vallahi vatandaþ olarak aklýma ilk gelen bunlar oldu... Arkadaþlarýma söylediðimde onlar bir düþünce daha ürettiler... Belki de kuzeyde marketler zinciri kurulacak ve bunlar da ortaklýk alacaklar, dediler... Kimbilir..." HASTANE PETROL DOLUM TESÝSÝ OLACAK... Yeþilyurt'tan aradýðýný söyleyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti Cengiz Topel Hastanesi'nin Türkiyeli bir akaryakýt þirketine petrol dolum tesisi olarak kullanýlmak üzere verildiði duyumlarýnýn alýnmasýyla ilgili. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Yeþilyurtlu bir vatandaþým. Cengiz Topel Hastanesi'nin kaldýrýlacaðýný duyduðum için bu þikayeti yapýyorum. KKTC'nin batýsýnda olan bir hastanedir Yeþilyurt hastahanesi... Lefkoþa'dan Yeþilýrmak'a kadar olan alandaki tek hastahane yani... Geçmiþi de var... Yýllar evvel kurulmuþ olan bu hastahanede bölge halký devamlý muayene oluyordu. Halka hizmeti geçen en eski hastanelerden birisidir. Hastanenin kapatýlacaðýný söyleyenlere nedenini de þöyle açýklýyorlar. Hastahanenin olduðu yer Türkiyeli bir akaryakýt þirketine veriliyor. O da petrol dolum tesisi yapacakmýþ orasýný... Durumu anladýnýz mý? Biz saðlýðýmýzý düþünürken hükümet edenler de devlet mallarýný birilerine peþkeþ çekmeye uðraþýyorlar... Biz bölge halký olarak Yeþilyurt'taki Cengiz Topel Hastahanesi'nin kapatýlmasýný deðil, daha iyi bir duruma getirilmesini istiyoruz. Ahmet Kaþif Bey Saðlýk Bakaný'dýr. Çýksýn ve Cengiz Topel Hastahanesi'nin kapatýlacaðýnýn yalan olduðunu söylesin. Gaz dolum tesisi yapýlmayacaðýnýn sözünü versin... Ama veremez..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KÝRLÝ DÜZEN ÇETELEMEKLE TEMÝZLENMEZ Bizim Mandra Poliçeler (Deðiþiklik) Yasa Önerisi'nin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oybirliðiyle kabul edilerek, herhangi bir çekin karþýlýksýz çýkmasý halinde, ilgili tüzel kiþi yetkilisinin de, sorumlu olmasýnýn getirilmesi, mandrada çok önemli bir hata ve adaletsizlikten dönüþ olarak nitelendirilir. Daha önceki yasanýn, karþýlýksýz çeki veren þirket yetkilisine herhangi bir hukuki veya cezai yaptýrým öngörmediðini belirten vatandaþlar, hatadan dönmesinden büyük memnunluk duyduklarýný söyleyerek, "Keþke hep böyle güzel þeyler olsa" diye duygularýný dile getirirler.

8 8 14 Eylül 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Eroðlu - Hristofyas görüþmesi Temmuz ayýnda Cenevre'de yapýlan 3'lü görüþmeden sonra, Eroðlu ile Hristofyas arasýnda yapýlan Kýbrýs görüþmelerine yoðunlaþtýrýlmýþ bir þekilde Lefkoþa'da devam edilmesi kararý alýnmýþtý. Yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmelerden sonra BM Genel Sekreteri'nin katýlýmýyla Newyork'ta yeniden bir araya gelinecek, ilerlemelere göre 5'li uluslararasý konferans düzenlenecekti. Bugüne kadar yapýlan yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmelerde elle tutulur bir uzlaþma saðlandýðý görülmemiþtir. Pazartesi yapýlan ve vatandaþlýk, göç ve yabancýlar baþlýðý altýndaki görüþmede de ilerleme saðlanacak teklifler masaya konamadý. Bilhassa Eroðlu'nun vatandaþlýklarla ilgili önerisi Allah iyiliðini versin M. A. Talat'ýn Federal Devlette serbest dolaþýmla ilgili önerisini hatýrlattý. Eroðlu KKTC vatandaþý olan herkesin sorgusuz sualsiz kurulacak federal ortaklýk devletinin de vatandaþý olmasýný önerdi. Zamanýnda da M. A. Talat da yeni kurulacak federal devlette Türk Yunan dengesinin korunmasý için 75 milyonluk Türkiye vatandaþlarýna serbest dolaþým önerisini yapmýþtý. Demek ki iki taraf arasýndaki Kýbrýs Görüþmelerinde M. A. Talat'tan bu yana bir arpa boyu yol gidilememiþ. Kimse bu önerileri Eroðlu veya Talat'ýn önerileri sanmasýn. Gayet açýkça biliniyor ki Kýbrýs Türk tarafýnýn görüþmecisi kim olursa olsun, Kýbrýslý Rumlar Kýbrýslý Türk temsilci ile deðil, onun aracýlýðý ile Ankara ile görüþüyorlardýr. Zaten Talat zamanýnda "Ben görüþmeleri Ankara'da çizilen çerçeve içinde götürürüm" demiþti. Onun için Eroðlu Ankara'da çizilen çerçevenin dýþýna çýkmýþ deðildir. Nitekim Cemil Çiçek geçen Cuma günkü ziyaretinde "Çözüm olmazsa zorlamanýn faydasý yok. Bu zaman kaybý olur" demiþti. Cemil Beyin tuzu kuru. Onun için çözüm olmazsa da olur. Ancak Toplumsal yok oluþa sürüklenen ve bütün kurumlarý zorla elinden alýnan ve hiçleþtirilen Kýbrýs Türkünün çok acil bir çözüme ihtiyacý vardýr. Hele hele Kýbrýs Cumhuriyeti'nin münhasýr ekonomik bölge ilân ettiði bölgede petrol ve gaz için sondaj faaliyetlerine baþlayacak olmasýyla Kýbrýs ve Doðu Akdeniz'de hem siyasi hem de askeri tansiyon çok yükselmiþtir. Ateþkes halinin 37 yýldýr devam ettiði Kýbrýs'ta, en ufak bir kývýlcým tüm Kýbrýslýlarý ateþe atacaktýr yýlýndan beri kan dökerek bedel ödeyen Kýbrýslýlar, bugün yine baþkalarýnýn stratejik çýkarlarý için bedel ödemekle karþý karþýyadýr. Bundan dolayý Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýslý Türkler çok geç olmadan samimiyetle bir araya gelmeli ve kendi Kýbrýslý çözümlerini bulmalýdýrlar. Kapýlar açýldýktan sonra görüldü ki Kýbrýs hem Kýbrýslý Türklere hem de Kýbrýslý Rumlara yetecek kadar büyüktür. Kýbrýslýlarýn çýkarlarý ön plânda tutularak hareket edilir ve Kýbrýslý çözüme ulaþýlýrsa bundan tüm Kýbrýslýlar faydalanacaktýr. Bulunacak yeraltý ve yer üstü kaynaklarýmýzla bu adayý cennet yapabiliriz. Aksi halde bugün Irak'ta Libya'da yaþananlarý Kýbrýslýlar da acý bir biçimde yaþayacaklar ve bu adayý cehenneme çevireceklerdir. Kotak için BRT'de de tören düzenlendi Geçirdiði ani rahatsýzlýk sonucunda önceki gün hayatýný kaybeden Gazeteci-Yazar, eski bakan ve milletvekillerinden Ýsmet Kotak için dün bir dönem Müdürlük yaptýðý Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda tören düzenlendi. BRTK'da saat 10.00'da baþlayan törene, Kotak'ýn eþi, çocuklarý, ailesi yanýnda, Maliye Bakaný Ersin Tatar, bazý milletvekilleri, BRTK Müdürü Özer Kanlý, BRTK çalýþanlarý, eski müdürler, çok sayýda gazeteci ve sevenleri katýldý. BRTK giriþine getirilen Kotak'ýn tabutu baþýnda gerçekleþtirilen törende, Kotak anýsýna 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Kotak'ýn özgeçmiþinin okunduðu törende, BRTK tarafýndan hazýrlanan sinevizyon gösterisi sunuldu. Törende, TC Basýn Konseyi Vakýf Baþkaný Tamer Atabarut ve BRTK Müdürü Özer Kanlý törende birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan tören, katýlýmcýlarýn saygý geçiþi ve Kotak'ýn tabutuna çiçek býrakmalarýyla son buldu. ATABARUT Kotak için yapýlacak törenlere katýlmak üzere Türkiye'den gelen TC Basýn Konseyi Vakýf Baþkaný Tamer Atabarut, Kotak ailesine baþsaðlýðý dileyerek baþladýðý konuþmasýnda, Ýsmet Kotak'ýn Kýbrýs Türk halkýna yaptýðý unutulmaz hizmetler dolayýsýyla, Kýbrýs'ta basýn ve siyaset dünyasýnýn sembol isimlerinden biri olduðunu söyledi. KKTC Basýn Konseyi Baþkaný Ýsmet Kotak'ýn 21 gün verdiði yaþam mücadelesini kaybetmesinin kendisini derinden üzdüðünü ifade eden Atabarut, Kotak'ýn Kýbrýs Türklerinin haklý davasýný dünya kamu oyununa duyurulmasýnda önemli bir rol üstlendiðini anýmsattý. Kotak'ýn dünya Basýn Konseyleri Birliði'nde de aktif bir görev üstlendiðini söyleyen Atabarut, Kotak'ýn geçtiðimiz yýl Lefkoþa'da gerçekleþtirilen Ýcra Kurulu toplantýsýnda ev sahipliði yaptýðýný anlattý. KANLI BRTK Müdürü Özer Kanlý da konuþmasýnda, bugünün kendileri için çok zor olduðunu ifade ederek, Kotak'ýn son anýna kadar Kýbrýs Türk halký için güzel þeyler düþünen, çok önemli fikirleri ortaya atan bir büyüklerini, bir aðabeylerini zamansýz yitirmenin acýsýný yaþadýklarýný söyledi. Kotak'ýn her türlü fikre açýk, her türlü fikrin savunulmasýný, konuþulmasýný isteyen tavrýyla çok önemli bir demokrat olduðu görüþünü dile getiren Kanlý, Kotak'ýn tüm bunlarýn yanýnda kendi ilkeleri ve doðrularýna inanan, ülkesi, milleti, devleti için gereken mücadeleyi vermeye kararlý bir mücahit olduðunu anlattý. Kotak'ýn yaklaþýk 2.5 yýl gibi kýsa bir süre BRTK müdürlüðü yaptýðýný anýmsatan Kanlý, bu süre içinde BRTK'ya çok önemli katký ve hizmetleri olduðuna dikkat çekti. Kalem Yalçýn Okut "PIP"BAYRAÐI (1) Bir eleþtiri yazýsý ulaþtý gazeteye, benim 26 ve 27 Aðustos tarihli 'AKP'den bukadar korkulur mu' ve 'AKP hakimiyeti her yerde' baþlýklý yazýlarým üzerine. Ýmza: Ali Çýrakoðlu, "KTMD Gençlik Hareketi Baþkaný, KTMD Genlik Hareketi a." Ali Çýrakoðlu'nu tanýmýyorum; iyi niyetli de olabilir. Ne ki, aþaðýda aktaracaðým kimi ifadeleri soru iþaretleri doðuruyor. Yaþýný da bilmiyorum, herhalde yarý yaþýmdan küçüktür. Baþlýklarýný yukarýda belirttiðim; ve dergilerinin içeriðini, ideolojisini ve ana temasýný eleþtirdiðim 26 ve 27 Aðustos tarihli yazýlarýmda çýkan bir dizgi yanlýþýndan hareketle, bana ve bizim 68 Kuþaðý'na ders vermeye çalýþýyor. Gazeteye ulaþan metine þöyle baþlýyor: " tarihlerinde Yalçýn Okut tarafýndan yazýlan köþe yazýlarýný okumuþ bulundum." Yani, güya: isteyerek, bilerek, okumamýþ da; sanki tv karþýsýnda koltukta hepimizin zaman zaman yaptýðý gibi, 'uyumuþ, kestirmiþ' bulunmuþ; ve her nasýlsa "okumuþ bulunmuþ"! Herhangi bir yazý, ya severek ya da öfkelenerek; ama isteyerek, bilerek, þuurla okunur azizim Öyle, "okumuþ bulundum" dersen; sanki, kulak misafiri oldum, duymuþ bulundum gibi absürdizme varýr. "Okumuþ bulunmasaydýn." Niye okudun?.. Geçelim Müteakiben, þunlarý serdediyor, eleþtirmenim: "Yazýda en çok dikkatimi çeken ve ilk olarak düzeltmek, öðretmek istediðim yalan, yanlýþ ve aldatýcý bilgi, yazýsýnda örnek gösterdiði Dev- Genç Gurubunun (...)" "Düzeltmek" ve "öðretmek" istiyormuþ eleþtirmenimiz, Dev-Genç'le ilgili yazdýklarýmý "Öðretmek" kelimesinin altýný ben çizdim. Herþeyden önce, "Dev-Genç Gurubu" deðildi örgütümüzün adý. "Gurub" da deðildi: o yýllardaki hem gençlik, hem de köylülerden balýkçýlara kadar çok geniþ emekçi kesimleri kucaklamýþ, örgütlemiþ, yönlendirmiþ olan anti-faþist, antiemperyalist ve sosyalist bir örgüttü; "gurub" kelimesinin anlamý da baþkadýr. Neyse, bunu da geçelim Diðer iddialarýna gelelim. O yazýmda belirttiðim, Dev-Genç'li dönemimizdeki en önemli sloganlarýmýzdan bir olan: 'Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Yaþasýn Tam Baðýmsýz Türkiye' sloganýmýzýn, Atatürk'ün 'Ya Ýstiklal, Ya Ölüm' sloganýndan kaynaklandýðýný belirttikten sonra Ali Çýrakoðlu þunlarý da yazabildi: " 'Ya Ýstiklal, Ya ölüm' sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalist güçlere karþý sarf ettiði naçizane vecizelerinden bir tanesidir." Bak Ali Çýrakoðlu kardeþim: Bu cümlendeki "naçizane" sözü hiç doðru deðildir, ve hiç yerinde kullanýlmamýþtrýr. Daha bir hayli sözlük karýþtýrman gerekir. Naçizane nire, veciz nire Taban tabana zýt (Naçizane, deðersiz demektir.) Ayrýca, ben olsam, " Atatürk'ün emperyalist güçlere karþý sarf ettiði " cümlendeki "sarf ettiði" ifadesini hiç kullanmazdým. Çünkü yanlýþ 'Söylediði', 'haykýrdýðý' diyebilirdin; demeliydin. "Sarf ettiði" çok baþka anlamlar içerir. Bu noktalar da çok önemli olmakla birlikte, hadi bunlarý da geçelim Evet, "'pýp'bayrak" diye bir bayrak yoktur. Ve "pýp" diye bir kelime de yoktur. Bilgisayarým da benim gibi yaþlandýðý ve yorulduðu için bu tür hatalarý çok sýk yapýyor. Ýmlem, ansýzýn sýçrýyor ve olmadýk bir cümlenin ya da kelimenin ortasýna giriyor. Nitekim, o takýldýðýnýz "pýp"bayrak dizgi hatasýnýn bulunduðu satýrdan sonraki cümlede de 'resminin' kelimesinin ortasýnda bir '6' rakamý vardý. Ne alâka?.. "pýp" ekinin 'yapýp' kelimesinin son eki olduðu çok açýk. Baþka bir cümlede yazdýðým ve sonradan sildiðim 'yapýp' kelimesinin oraya sýçrayan 'pýp' ekini silmeyi gözden kaçýrmýþým; bütün yanlýþlýk bu. O 'pýp'ýn bir dizgi hatasý olduðunu anlamak için bilgisayar uzmaný olmaya da gerek yoktur. Siz gençler bu yeni teknolojiye biz 'Dinazorlar'dan çok daha iyi hakimsiniz; olmanýz gerekir O dizgi hatasý sizleri çok rahatsýz ettiyse, ki ettiði anlaþýlýyor; ben peþinen dikkatsizliðimden ötürü özür dilemeye hazýrým. Fakat, mesele üzüm yemek deðil de baðcýyý dövmekse, o ayrý konu SÜRECEK

9 14 Eylül 2011 Çarþamba 9 Tünel ALINTI AKP'NÝN VE CEMAATÝN ORGANÝK AYDINLARI "Liberal bir ütopya olarak 2. Cumhuriyet" ve onun "organik aydýnlarý"ndan söz etmezsem olmaz. Bunlar, artýk AKP'nin ve cemaatin organik aydýnlarý oldular. Mabetleri de Taraf gazetesi. Þimdi AKP devletinin ideolojik aygýtlarýdýrlar. Ýþlevleri de, yeni muktedirlerin menfaatlerini "ortak" deðerler olarak sunmak. Pespaye bir espri yapmayý göze alsaydým, bunlarýn aslýnda organik deðil hormonlu olduklarýný dahi yazardým. Amaç "1. Cumhuriyet'e geri dönülsün" olamaz. Aklý baþýnda her solcu 1. Cumhuriyet'in ürünlerinden biri olan Birinci 12 Eylül'ü istemediðinden Ýkinci 12 Eylül'de "Hayýr" demeyi bilmiþti. 1. Cumhuriyet yetmedi, ikinci kat çýkýldý. Bu durumda bizler bu kez 3. Cumhuriyet mi isteyeceðiz? Hayýr. Ýstediðimiz, "baþka" bir cumhuriyettir; buna da ancak amelelerin mühendis, mühendislerin amele olduðu bir inþaatla baþlanabilir. Melih PEKDEMÝR (Birgün) DÝPNOT Tayyip Erdoðan "AKP'ye oy verenleri aptal olmakla itham ettiði" iddiasýyla Müjdat Gezen aleyhine açtýðý davayý kazandý. Gezen Erdoðan'a 10 bin lira ödeyecek. HERKES DELÝ BÝR TÜRKÝYE AKILLI ARÞÝV TARÝH 11 AÐUSTOS 2010 'Afrika'nýn yayýný etkili olþdu... Girne'de Mercure Hotel yayýnýmýzdan sonra 'Afrika' dýþýndaki basýna verdiði ilanla 'Kendi ülkende tatil yap' kampanyasý baþlattýðýný duyurdu... Gözden kaçmayanlar... EYLÜL DEYÝP GEÇMEYÝN Tarihte iki "Eylül" var ki, izleri halen silinememiþtir. ABD, 11 Eylül 1973'te Þili'de seçimle iktidara gelen Salvador Allende'yi, askeri darbe ile devirdi. Türkiye'deki faþist 12 Eylül 1980 darbesi de ABD destekliydi. Ýkisinde de solcularýn baþýna örülen çoraplar "made in USA" etiketliydi. 11 Eylül 2001'de ABD'deki Ýkiz Kulelere düzenlenen saldýrýdan sonra, Þili'de ve Türkiye'de ABD patentli faþist "Eylül"lerin iþkence tezgahlarýndan geçenler "Artýk ABD'nin de aðlayacak bir Eylül'ü oldu" dediyse, çok görmeyin artýk ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Yurtdýþýnda yaþayan Kýbrýslý Türklerin örgütlenmesi fevkalade önemlidir. Konularýn, birlik ve beraberlik içinde tartýþýlmasý, görüþmeleri sürdüren bizlerin elini güçlendirir." Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... PEZEVENKLER VE ÝÞGAL Avrupa Konseyi'nin uzmanlýk komitesi tarafýndan kaleme alýnan raporda, Rum kesiminden, "Doðu Avrupa'da genç kadýnlarýn seks kölesi olarak çalýþmasýnýn tamamen önüne geçilmesi" istendi ve alýnan önlemlerin yeterli olmadýðýna vurgu yapýldý. Kuzeydeki seks kölelerine, insan ticaretine Avrupa'dan laf yok. Ýþgal altýnda olmak en çok kimlere yarýyor? Pezevenklere tabii ki "Avrupa Birliði'nin Rumlara 'akýllý ol' diyebilmesi gerekir." Selim KUNERALP (Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi) Kimi siyasi partiler 12 Eylül hukukunun yarattýðý tüm hukuksuzluðu ortadan kaldýracaklarý vaatleriyle insanlardan oy istediler. Kimi hükümetler ise 12 Eylül hukukunu savunarak meþrulaþtýrýlmasýný saðladý. Anarþinin ortadan kaldýrýlmasý için hep birlikte mücadele etmenin en önemli görev olduðunu sürekli tekrarladýlar. Güvenlik için özgürlükten neden vazgeçmemiz gerektiðini "Yoksa siz 12 Eylül 1980 öncesine mi dönmek istiyorsunuz?" sorusu ile korkutmaya çalýþtýlar. Türkiye hukuk yerine "korkularýn" hâkim Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... olduðu bir ülke oldu. ( )Yýllar geçtikçe 12 Eylül 1980 darbesinin; sadece beþ generalin üzerine yýkýlamayacak kadar önemli bir suç dosyasý olduðu anlaþýldý. Temel insan hak ve özgürlüklerine aykýrý "hukuksuz demokrasinin" toplumda yarattýðý tahribat, 12 Eylül mantýðýnýn devamýndan yana olan suç faillerinin ne kadar da çok olduðunu kanýtladý. Kýyýsýndan, köþesinden böyle bir düzenin sürmesini isteyenlerin aslýnda ne kadar da istekli ve çok olduklarýný gösterdi. Toplumsal, sosyolojik, siyasi, ekonomik, ahlaki ve vicdani boyutlarda 12 Eylül sürecin KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar "Kurtarýcýlardan kurtulmak zordur" yarattýðý tüm hukuksuzluklardan hesap sorabilmek için örneðin "hakikat komisyonlarýnýn kurulmasý" istendi ama Meclis bu isteklerin tümünü reddetti. 12 Eylül 1980'in geçmiþte ve günümüzde yarattýðý sorunlara çözüm bulunmasý, 12 Eylül'den hesap sorulmasý ve yarattýðý hukuka aykýrý düzenin ortadan kaldýrýlmasýnýn gerekli olduðu konusunda kimsenin kuþkusu yok. Ama bu zihniyetle hukuk ve demokrasi yoluyla yüzleþmek için istek de kalmamýþ gibi Ülke yönetimine el koyan Milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuþ hükümetlerin, Danýþma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarýndan dolayý artýk "yargý yolu" açýk... Hatta bu karar ve tasarruflarýn idarece veya yetkili kýlýnmýþ merci ve görevlilerce uygulanmasýndan dolayý karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar haklarýnda da yargý yolu açýldý.( ) Geçmiþi ile hesaplaþmamýþ ve geçmiþ tarihinin acýlarýný dindirmek için, acýlara neden olan dönemin sorumlularýný yargý önüne çýkaramamýþ bir ülkede demokratik hukuk devleti kurulamaz. Türkiye, 12 Eylül 1980 darbesiyle yüzleþmelidir. Galiba artýk kimse geçmiþi hatýrlamak bile istemiyor. Geçici 15. Maddeden kurtulmak bile devam eden hukuksuzluklarý ve sorunlarý azaltmadý ama çoðaltýyor. Referandumun 12 Eylül ile hesaplaþmak olduðunu söylüyorlardý. Halk oylamasýný seçime çevirdiler. Halk neyi oyladýðýný bilmeden siyasi partilere "oy" verdi. "Evet" oyu verilmesini istediler. Büyük bir çoðunlukla ve halkoyuyla Anayasayý deðiþtirdiler. Yetmez ama "evet" dediler. Sanki Türkiye böylece "yasaklar ülkesi" olmaktan veya 12 Eylül'den kurtarýlmýþ mý oldu? Tam bu noktada, Ýlhan Selçuk'un eski bir yazýsýný hatýrladým. Kurtarýcýlardan kurtulmak zordur. (Bu yazý FÝKRET ÝLKÝZ'in bianet.org'da yayýmlanan "12 Eylül ve Kurtarýcýlar" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 14 Eylül 2011 Çarþamba GÜNEYDEN... GAZÝANTEP HATIRASI- Baþbakan Ýrsen Küçük Gaziantep Valiliði'ni ziyaret etti. Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel ile birlikte Valiliði ziyaret eden Baþbakan Küçük, Valilik giriþinde tören mangasý tarafýndan karþýlandý. Baþbakan Küçük ve Bakan Üstel ziyarette Valilik özel defterini imzaladýlar. Küçük burada yaptýðý açýklamada, Gaziantep'i ziyareti sýrasýnda gördüðü misafirperverlik nedeniyle Vali Erdal Ata, Büyükþehir Belediye Baþkaný Asým Güzelbey ve Gaziantep halkýna teþekkür etti. Küçük turizmin KKTC'de geliþmekte olan bir sektör olduðunu belirterek, Gaziantep ile turizmi karþýlýklý geliþtirme çabasý çerçevesinde Bakan Üstel'in de katýlýmý ile Gazianep'de KKTC'yi tanýtým çalýþmalarýnýn sürdürüleceðini söyledi. REHABÝLÝTASYON MERKEZÝNÝ ZÝYARET ETTÝLER- Kantara Gençlik Kampý'na katýlan sekizinci dönem gençleri, Gençlik Dairesinin baþlattýðý Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamýnda Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, hastalara moral vermek ve merkez hakkýnda bilgi almak için çiçeklerle Rehabilitasyon Merkezine giden gençler, hastalarla konuþarak çiçekler daðýttý. Gençler ziyaret sýrasýnda projeleri kapsamýnda tespitlerde de bulundu. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, geride býraktýklarý kamp döneminde aktivitelere ekledikleri Sosyal Sorumluluk Projelerini uygulamaya baþladýklarýný belirterek, gençleri seçtikleri konu doðrultusunda yönlendirdiklerini söyledi. YILMAZ SARPER ANILDI- Rauf Denktaþ döneminde Cumhurbaþkanlýðýnda danýþmanlýk görevinde bulunan, devletin çeþitli kademelerinde üst düzey yöneticilik yapan Yýlmaz Sarper, ölümünün 3. yýldönümünde mezarý baþýnda anýldý. Ýþadamlarý Derneði üyeliði yapan ve þiirleri de bulunan Sarper, Eylül 2008'de kansere yenik düþmüþtü. LEFKE MERKEZ LIONS KULÜBÜ'NDEN TOPLU SÜNNET- Uluslararasý Lions Kulüpleri Birliði'nin üyesi Lefke Merkez Lions Kulübü, bu yýl da Lefke ve bölgesinde ihtiyaçlý ailelerin çocuklarý için toplu sünnet gerçekleþtirdi. Lefke Merkez Lions Kulübü Derneði Baþkaný Halil Çorba yaptýðý açýklamada, birliðin Cengiz Topel Hastanesi'nde eylül ayýnda toplam 12 çocuðu sünnet ettirdiðini kaydetti. Çorba, sünnetlerin ücretsiz yapýlmasýný saðlayan Cengiz Topel Hastanesi Baþhekimi Dr. Safiye Gülay Öztoprak'a ve Op. Dr. Mehmet Selhanoðlu ile diðer emeði geçen hemþire ve saðlýk personeline teþekkür etti. ORTA EÐÝTÝMÝN ÝLK DERS GÜNÜNDE ÖÐRENCÝLER SINIFTA ÖÐRETMENLER YOLLARDA Güney Kýbrýs'ta lise ve ortaokullardaki yeni eðitim yýlýnýn, bazý öðretmenlerin atamasý yapýlmadýðý için sendika ve baðlý öðretmenlerin protestosuyla baþladýðý belirtildi. Simerini gazetesi "Öðrenciler Sýnýflara, Öðretmenler Yollara" baþlýðýyla verdiði haberinde öðretmenlerin dün 12.30'da Rum Eðitim Bakanlýðýnýn önünde toplanarak 265 öðretmenin atanmamasýný protesto ettiklerini yazdý. Gazete Rum Eðitim Bakaný Yorgos Dimosthenus'un, bakanlýk önünde toplanan atamasý yapýlmayan öðretmenlerin yanýna giderek onlarla konuþtuðunu ve konuyu ayrýntýlarýyla ele alacaðý taahhüdünde bulunduðunu aktardý. AÞAÐI PÝRGO'DA ÝKÝ TOPLUMLU FESTÝVAL Haravgi haberinde Dillirga bölgesi Aþaðý Pirgo'da, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlarýn katýlýmýyla 5. Ýki Toplumlu Folklor Festivali'nin gerçekleþtirildiðini yazdý. Habere göre festival, EDON, POÐO (AKEL Kadýn Örgütü), EKA (Rum Çiftçiler Birliði) ve PEO tarafýndan düzenlendi. Festivalde, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum folklor ekipleri gösteriler sundu. "KIBRIS'IN KURTULUÞU" ÝÇÝN AÇLIK GREVÝ "Vatili" (Vadili) kökenli göçmen bir Kýbrýslý Rum olan Kostas Patelas'ýn, "Kýbrýs'ýn kurtuluþu" talebiyle dün sabahtan itibaren Ledra Palas sýnýr kapýsýnda açlýk grevine baþladýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, Pastelas'ýn, açýk grevi kararýný bir müddet önce aldýðýný ve dün bu kararýný uyguladýðýný ifade ettiðini yazdý. Pastelas'ýn, ileri sürdükleri "iþgal" karþýsýnda ilk kez açlýk grevine girmediðini, geçmiþte iki kez daha açlýk grevine girdiðini kaydeden gazete; Pastelas'ýn, bunun son açlýk grevi olacaðýný söylediðini aktardý. Habere göre, referandum yapýlmasý talebini de dile getiren Pastelas, bulunduðu yerde bir de açýklama yayýmladý ve halký bu açýklamayý imzalamaya davet etti. KAYIP KAZILARINDA AMYANT ÝÇEREN BORU BULUNDU Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi çalýþanlarýnýn, 1963 döneminden bu yana kayýp olan Kýbrýslý Türklerin kemik kalýntýlarýný ararken amyant içerek borular bulduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi kazý yeri hakkýnda herhangi bir bilgi vermeyerek; kazý ekibi çalýþanlarýnýn, kayýp kemikleri ararken amyant içeren borular bulmasý üzerine kazýlarýn durdurulmasý direktifinin verildiðini yazdý. Haberi "Kemik Yerine Amyantlý Borular" baþlýðý altýnda veren gazete; çalýþanlarýn, kanser hastalýðýna sebep olan amyant lifini soluyup solumadýklarýnýn saptanmasý yönünde analizlerin yapýlmasý için Lefkoþa (Rum) Genel Hastanesine gittiðini aktardý. Habere göre amyant içeren borularýn çalýþanlar üzerindeki olasý etkilerinin saptanmasý için (çalýþanlar üzerindeki) incelemeler belirli bir zaman devam edecek. ÝLÝADÝS: HÜKÜMET RMMO'YU DESTEKLÝYOR VE GÜVENÝYOR Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis, Hükümet'in Rum Milli Muhafýz Ordusu'nu (RMMO) desteklediðini ve ona güvendiðini söyledi. Haravgi gazetesine göre Arama ve Kurtarma Merkezi ile Teknik Hizmetler Bölümü'ne dün yaptýðý ziyaretler çerçevesinde açýklamalarda bulunan Ýliadis, RMMO'nun yeniden düzenleneceðini de belirtti.

11 14 Eylül 2011 Çarþamba DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Ýsyancýlarýn savaþ suçlarý Uluslararasý Af Örgütü Amnesty International Libya'daki hak ihlallerinin ve savaþ suçlarýnýn sadece Kaddafi güçleri tarafýndan iþlenmediðini, muhalif güçlerin de savaþ suçu iþlediðini açýkladý. Uluslararasý Af Örgütü'nün açýklamasý, Libya'da son dönemde yaþanan insan haklarý ihlallerinin büyük bölümünün sorumlusunun Kaddafi'ye baðlý güçler olduðunu teyid etse de Kaddafi rejimini deviren muhalif güçlerin de elinin temiz olmadýðýný gösteriyor. Örgütün açýkladýðý raporda, rejim muhalifi isyancýlarýn da öldürme ve iþkence olaylarýna karýþtýðý kaydedildi. Savaþ suçu iþlendiðinin altýný çizen raporda, sivillerin kasten hedef alýndýðý saldýrýlardan, keyfi gözaltýlardan, gözaltýnda kayýplardan ve iþkencelerden söz ediliyor. Ulusal Geçiþ Konseyi'nden misilleme saldýrýlarýnýn ve keyfi gözaltýlarýn durdurulmasýnýn istendiði açýklamada, rapordaki Kaddafi'nin siyahî paralý askerlerinin linç edilmesine, intikam saldýrýlarýna ve esirlere yapýlan iþkencelere dikkat çekiliyor. Uluslararasý Af Örgütü'nün açýklamasýnda, Libya'nýn yeni yönetimini oluþturan Ulusal Geçiþ Konseyi'ne insan haklarý ihlallerini engellemesi, destekçilerini kontrol altýna almasý yönünde çaðrý yapýldý. Ancak yeni yönetimin adalet bakanýndan gelen "yanýt" pek de iç açýcý deðil. Ulusal Geçiþ Konseyi'nin atadýðý Adalet Bakaný Muhammed el Alagi isyancýlarý savundu. "Onlar asker deðil, sýradan insanlar. Bazý hatalar yapýldý ama bunlara savaþ suçu denemez" diyerek Uluslararasý Af Örgütü'yle ayný fikirde olmadýðýný gösterdi. ILIMLI ÝSLAM DEMOKRASÝSÝ Ulusal Geçiþ Konseyi'nin lideri Mustafa Abdül Celil, Trablus'ta halka hitaben yaptýðý konuþmada, Libya'nýn ýlýmlý Ýslami demokrasiyle yönetileceðini söyledi; þeriatýn temel alýndýðý, hukuk devletine dayalý bir düzenden söz etti. Konuþmasýnda kadýnlarýn da bakan ve büyükelçilik görevlerine getirileceðini anlatan Abdül Celil, iktidarlarýnda aþýrýlýk yanlýsý hiçbir ideolojiye izin vermeyeceklerini de belirtti. Libya'da 10 gün içinde hükümetin kurulacaðýný açýklayan Ulusal Geçiþ Konseyi yönetime ýsýnýrken Kaddafi de savaþý sürdürüyor. Merkezi Suriye'de bulunan bir televizyon kanalý vasýtasýyla yandaþlarýna seslenen Kaddafi, taraftarlarýnýn kontrollerindeki kentleri teslim etmemelerini istedi. Kaddafi'nin ve oðullarýndan Süyfülislam Kaddafi'nin yeri bilinmiyor; diðer oðlu Saadi Kaddafi ise geçen gün sýnýrý geçerek Nijer'e sýðýndý. (bianet.org) Füze Kalkaný Malatya-Muþ Hattýna- Türkiye'ye kurulacak NATO füze savunma sisteminin yeriyle ilgili Avrupa Birliði ve ABD ile prensipte anlaþýldýðý ve sistemin Malatya'ya yakýn bir araziye kurulabileceði açýklandý. Hürriyet gazetesinin haberine göre, bu yerin seçilmesinin nedeni, Doðu Akdeniz'deki gemilerle Türkiye'nin doðusunu ayný anda görebilmesi. Muþ-Malatya eksenine karar verilmeden önce, Adana- Ýncirlik, Diyarbakýr-Pirinçlik-Batman ve Ýskenderun-Hatay havzalarý da deðerlendirilmiþti. NATO görüþme heyeti, müzakerelerde, radarlarýn tehdit algýlamasýna yanýt verecek AEGIS sistemi donanýmlý füze fýrlatacak savaþ gemilerinin de sistemde bulunacaðýný Türk tarafýna bildirdi. Harekât merkezleri ve radarlarýn kurulacaðý tesislerde, Türkiyeli bir general komutasýnda Türkiye'den askeri personel de yer alacak. NATO askerlerinin Türkiye'de kaç kiþi ve ne kadar süre için bulunacaðýna ve ileride füze savunma sisteminin hangi aþamalarla nasýl yürüyeceðine dair karar mekanizmalarýnda Türkiye'nin de yer alacaðý ileri sürüldü. Test çalýþmalarýnýn en geç Aralýk ayý ortasýna kadar baþlayacaðý belirtiliyor. (bianet.org) 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Gary Robb suçlamalarý yanýtlayacak Arapköy'de iki Kýbrýslý Türkle kurduðu "Aga Developments" þirketiyle, eski Rum taþýnmazlarý üzerine yazlýk evler inþa ettiði gerekçesiyle Ýngiltere tarafýndan 3 Aðustos 2011'de Güney Kýbrýs'a iade edilen Gary Robb'un (48), 21 Eylül'de yapýlacak olan duruþmada, "Kuzey'deki Rum mallarýnýn yaðmalanmasý" iddiasýyla hakkýnda yapýlan suçlamalarý yanýtlayacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Gary Robb'un, önceki gün hakkýndaki suçlamalarý yanýtlamasý için Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýðýný; ancak Robb'un avukatý Yorgos Kukinis'in, Baþsavcýlýkla iddianame konusunda görüþme halinde olmasýna baðlý olarak ek süre istemesi üzerine, davanýn görüþülmesinin 21 Eylül tarihine ertelendiðini yazdý. Gazete, Mahkeme'nin, geçtiðimiz ay, Robb'un kýsýtlý koþullarla kefaletle serbest býrakýlmasý kararýný verdiðini de anýmsattý. Bilindiði üzere Mahkeme, Robb için 100 bin Euro kefalet belirlemiþ ancak Robb'un avukatýnýn bu miktarý çok bulmasý ve azaltýlmasý talebiyle dava 12 Eylül tarihine ertelenmiþti. ÝKÝ TOPLUMLU ETKÝNLÝKLER Rum solcu Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'nun(PEO) Kadýn Çalýþanlarý Merkez Bürosu'nun, DEV-ÝÞ iþbirliðiyle geçtiðimiz hafta sonunda Larnaka'ya baðlý "Pervolia"da (Bahçalar), iki günlük, iki toplumlu etkinlik düzenlediði belirtildi. Haravgi gazetesi, PEO ve DEV-ÝÞ'in, etkinlikler çerçevesinde Kýbrýs sorununun çözüm mücadelesine yönelik taahhütlerini dile getirdiklerini yazdý. Habere göre PEO Genel Sekreteri Pampis Kiritsis, yaptýðý konuþmada, Kýbrýs sorununa, BM kararlarý, uluslararasý hukuk, AB ilkeleri temelinde yaþayabilir ve iþlevsel bir çözüm bulunmasýndan bahsederek "taksim ve bölünmüþlükle" uzlaþmalarýnýn söz konusu olmadýðýný savundu. DEV-ÝÞ Baþkaný Mehmet Seyis ise, Kýbrýs sorunu çözümlenmeden "Kýbrýs halkýnýn" huzur bulmasýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. Seyis, "Kýbrýslýlarýn" bir çok zorluðu paylaþtýðýný belirterek doðalgaz zenginliðinin ortaya çýkmasýnýn neden olduðu sorunlarla bugünkü duruma deðindi. Seyis, fanatik çevreler karþýsýnda tavizci olmamalarý, bunun ötesinde barýþ istediklerini kanýtlamalarý gerektiðini söyledi. Seyis ayrýca hedeflerinin Birleþik Federal Kýbrýs olduðunu da ifade etti. Avrupa Konseyi raporu... Ýnsan ticareti konusunda alýnan önlemler yeterli deðil Avrupa Konseyi'nin raporunda, Güney Kýbrýs'ta (cinsel ve ekonomik) insan ticaretini önleme konusunda aldýðý önlemlerin yeterli bulunmadýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesine göre "Ýnsan Ticaretine Karþý Uzmanlar Grubu"- GRETA'nýn dün yayýmlanan raporunda, (insan ticareti) maðdurlarýnýn korumasýz kaldýklarý vurgulanýrken, bu tür suçlar karþýsýnda cezalarýn eksik olduðu belirtildi. Raporda, konsomatris vizelerinin kaldýrýlmasý, insan ticaretine karþý yasanýn oylanmasý ve bir faaliyet planýnýn hazýrlanmasýna olumlu bakýldýðýný kaydeden gazete, ancak, edindiði bilgilere göre 2008 yýlýndan bu yana insan ticareti konusunda olumlu adýmlar atýlmýþ olmasýna raðmen, raporda oldukça olumsuz durumlar kaydedildiði için, yetkililerin Güney Kýbrýs'ý deðerlendirmeye tabi tutacaðýný belirtti. Ýnsan ticareti konusundaki yasanýn bazý noktalarýnda endiþelerin dile getirildiði raporda, bazý konularda yeterli önlemlerin alýnmadýðýna iþaret edildi. Raporda; cezai prosedürler yerine getirilirken, maðdurlarýn güvenlik ve özel hayatlarýnýn korunmasýnýn gerektiði, ayrýca maðdurlarýn ifade vermeleri ve tazminat haklarýný kullanabilmeleri için Güney Kýbrýs'ta kalmalarýnda kolaylýk saðlanmasý gereði üzerinde duruldu. Hrisostomos'un siyasi müdahalesine tepkiler... Sýnýrý aþtý... Benzersiz bir fenomen! Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos'un; yerel seçimlerden sonra Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin bir plan hazýrlayarak Rum halkýna sunacaðý ve halktan, baþkanlýk seçimlerinde vereceði isim listesinden birini seçmesini isteyeceði açýklamasý nedeniyle siyasi partilerle arasýnda baþlayan sürtüþme dün de yüksek perdeden devam etti. Simerini "Baþpiskopos Sýra Dýþý... Sýnýrý Aþtý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde; II. Hrisostomos'un ilgili müdahalesinin, þu veya bu þekilde; Kilise'nin etnarhlýk (ulusal liderlik) rolüne sýký sýkýya baðlý olduðunu ve niyetinin de gelecek baþkanlýk seçimleriyle ilgili çalýþmalarda 'düzenleyici' rol oynamak olduðunu gösterdiðini yazdý. Habere göre Rum siyasi partilerinin neredeyse tamamý artýk II. Hrisostomos'un yaptýðý son çýkýþý ile iktidar kurumlarýnýn yetkileri ile arasýndaki çizgiyi aþtýðý, siyasi sistemin, partilerin ve siyasi prosedürlerin yerine geçmeye çalýþtýðý görüþünde birleþiyor. Hrisostomos'la en yüksek perdede çatýþan partinin AKEL olduðu belirtilen habere göre Genel Sekreter Andros Kiprianu; Hrisostomos'un son açýklamalarýný siyasi partiler açýsýndan çok hakaretamiz diye niteledi. Kiprianu II. Hrisostomos'un tekrarlanan siyasi müdahalelerine üzüntü belirterek "bize demokrasi dersi de veriyor. Hem de Baþpiskoposluðu sadece yüzde 8'lik oranla kazanan bir adam" ifadesini kullandý. II. Hrisostomos ise Kilise'nin 2 bin yýllýk icraatlarý karþýsýnda siyasi partilerin icraatlarýnýn soluk kaldýðý görüþünü ortaya koydu ve birlikte takip edecekleri bir milli çizgide uzlaþamadýklarýný söyledi. Kiprianu'nun Baþpiskoposluk seçimleriyle ilgili sözlerine de yanýt veren II. Hrisostomos, "Sayýn Kiprianu'nun bu sözleri kendisini teþhir ediyor. Kimse yüzde 8 ile çýkmaz. Yani, Sayýn Hristofyas AKEL'in de oraný olan yüzde 33-34'le mi çýktý (seçildi)? Teþhir olmamak için doðru hesap yapmayý öðrensinler çünkü böyle konuþanlar, kendilerini teþhir ederler" dedi.

12 12 14 Eylül 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Giderim yollar bitmez Söylerim sözler yetmez Gel yarim sarýlalým Uzagdan sevmek yetmez AJANDA 14 Eylül Çarþamba Panel Iþýk Kitabevi nin fuar etkinlikleri kapsamýnda Gazeteciler Birliði nin düzenlediði Gazeteci Gözüyle Kýbrýs ve Sahiplenmek baþlýklý panel, medya çalýþanlarý kadar, medyayý takip edenlerin de ilgisini çekebilir. Yarýn son bulacak olan olan Iþýk Kitabevi nin 24. Kitap Fuarýnda %10 indirimin tüm kitap satýþlarýnda devam ettiðini de hatýrlatalým/ Lefkoþa, Gençlik Merkezi (Kýzýlbaþ Kilisesi), 20:30. Fotoðraf Sergisi Mehmet Erdoðan ýn EMAA Baþkent Sanat Merkezinde yer bulacak olan Rüyamda Bu Kadar Yorgun Deðildik isimli fotoðraf sergisi 22 Eylüle kadar devam edecek. Sergiyi Pazartesi 16:00-20:00, Salý-Cuma: 10:00-13:00/ 16:00-20:00 ve ve Cumartesi günleri:10:00-14:00 saatleri arasýnda gezebilirsiniz/ Lefkoþa, EMAA Baþkent Sanat Merkezi, Belediye Sok. 1 (Deniz Plaza arkasý). 15 Eylül Perþembe Amy Winehouse Tribute Show Geçtiðimiz ay ölen Ýngiliz þarkýcý ve söz yazarý Amy Winehouse u anma niteliðindeki etkinlikte, Amy Winehouse un en güzel þarkýlarýný Ýngiltere deki en baþarýlý solo tribute ü Maybe Winehouse un yorumuyla canlý olarak dinleme þansý bulacaksýnýz. Bilet ücreti: 25 TL (10 Euro)/ Lefkoþa, Narnia Pub, 21:30-23:30. Harnup Festivali Tatlýsu Belediyesi tarafýndan bu yýl 6. kez düzenlenen Harnup Festivali nde yer bulacak olan fotoðraf yarýþmasý, çocuklara yönelik uçurtma þenliði, Çocuklar Güzeldir baþlýklý güzellik yarýþmasý ve 2. Harnup Güzeli güzellik yarýþmasý, hafta arasý katýlabileceðiniz etkinliklerden. Ayrýca, bu yýl ilk kez düzenlenece Yetenekler Yarýþýyor isimli yarýþmaya katýlmak isteyenler de numaralý telefondan kayýtlarýný yaptýrabilirler/ Tatlýsu, festival alaný. Jazz Gecesi Piyano ve kemanda Ersen Sururi, gitarda Kadir Evre ve vokalde Zeliþ Þenol un yer alacaðý müzik programý, keyifli bir haftasonu gecesi geçirmek isteyenler için ideal bir etkinlik/ Ozanköy, Corner House, 20:30-23:30. Kitap Dünyasý SUFLE Aslý E. Perker Doðan Kitap 308 sayfa ÖZDEYÝÞLER "Ýnsanlar, Sezar'larý, Napolyon'larý kendilerini ezsinler diye yaratýr." Aldous Huxley Yýltan Taþçý Khora Kitap Cafe'de... "100 YÜZ (Sanatçý Portreler 1)" Müzik, edebiyat, tiyatro, fotoðraf gibi çeþitli alanlarda verdiði baþarýlý eserlerle ün kazanmýþ100 sanatçýmýzýn portrelerinden oluþan "100 Yüz" adlý kitap, bu akþam saat 19.00'da baþlayacak bir etkinlikle Khora Ktap Cafe'de tanýtýlacak. Yýltan Taþçý'nýn fotoðrafladýðý birbirinden güzel portrelerden oluþan kitabýn basýmýný Cypri Cola- Evsu þirketi üstlendi ve kitabýn satýþýndan elde edilecek tüm gelir Kýbrýs Türk Eðitim Vakfý'na baðýþlanacak. Yýltan Taþçý'nýn sunuþu ile baþlayacak olan etkinlikte kokteyl eþliðinde sanatçýlarýn ve katýlýmcýlarýn soru ve yorumlarý da alýnacak. Kitapta yer alan portreler, Haziran ayýnda Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda sergilenmiþ, sanatçý ve sanatseverlerden yoðun ilgi görmüþtü. Genellikle müzisyen kimlði ile tanýnan Yýltan Taþçý'nýn, fotoðrafçýlýk alanýnda da ustalýðýný ortaya koyduðu "100 Yüz"de yer alan sanatçýlarýmýz ise þöyle: Kâmran Aziz, Harid Fedai, Urkiye Mine Balman, Mahmut Ýslamoðlu, Aysel Karyaðdý (Küçük Aysel ), Bener Hakký Hakeri, Neriman Cahit, Yücel Köseoðlu, Ümit Ali Esinler, Ýnci Kansu, Mehmet Kansu, Yýlmaz Taner, Kâmil Özay, Ahmet Belevi, Orbay Deliceýrmak, Cumhur Deliceýrmak, Arman Ratip, Feriha Altýok, Ali Nesim, Emel Samioðlu, Ýsmail Bozkurt, Tuncer Baðýþkan, Mehmet Ertuð, Bekir Kara, Özden Selenge, Osman Güvenir, Ahmet Tolgay, Erdoðan Saracoðlu, Ýlker Kaptanoðlu, Mehmet Levent, Þener Levent, Erol Refikoðlu, Yaþar Ersoy, Osman Alkaþ, Erdinç Gündüz, Arda Gündüz, Aydýn Kalfaoðlu, Emin Çizenel, Ahmet An, Mustafa Gökçeoðlu, Hakký Yücel, Turgay Salim Hoþsöz, Ahmet Okan, M. Tevfik Ýleri, Veysi Soyer, Ayhatun Ateþin, Hüseyin Sütçüoðlu, Ýsmet Tatar, Altay Sayýl, Cemal Özgürsel, Veli Kaymaklýlý, Barýþ Burcu, Tamer Öncül, Filiz Naldöven, Hikmet Uluçam, Ertaç Hazer, Aþýk Mene, Nilgün Güney, Zeki Ali, Arif Albayrak, Musa Kayra, Hüseyin Çakmak, Mehmet Yaþýn, Neþe Yaþýn, Ümit Ýnatçý, Fatma Akilhoca, Mustafa Tozaký, Ayhan Baþkal, Serpil Yalçýn, Sevcan Çerkez, Semra Bayhanlý, Ahmet Ömeraða, Utku Karsu, Osman Cankoy, Mehmet Ulubatlý, Mehmet Ali Serak, Feryal Sükan, Eralp Adanýr, Gürgenç Korkmazel, Cenk Mutluyakalý, Bülent Fevzioðlu, Gazi Yüksel, Aslý Giray, Þirin Zaferyýldýzý, Ersen Sururi, Özgül Ezgin, Sami Tamson, Cemal Yýldýrým, Erkan Daðlý, Simge Uygur, Kâmil Atik, Hasan Çakmak, Zehra Þonya, Tufan Erhürman, Tijen Zeybek, Ruzen Atakan, Kýymet Karabiber, Cemay Onalt Müezzin, Buket Özatay ve Derviþe Güneyeli Kutlu. TADIMLIK süt sað, zeytin kýr, turþu, reçel yap nor, köfter, zivaniya, þarap yap gülsüðü serp yüreðine, çocuk emzir, yorganýmý çiçekle ben gider dönerim orda kalmam, orda ölmem korkma ben gider dönerim bir iþ tutmak, para pul senin þarkýný kaçýrmamak için gerekli bana Fikret Demirað "Göç þarkýsýný çaðýran" adlý þiirinden KONULOÐLU'NDAN "DÝPSÝZ KUYU" Öðretmenlikten emekli olduktan sonra makalelerle baþlayarak yazmaya yoðunlaþan Çaðla Konuloðlu, aný ve tarihe notlar düþen kitaplarýnýn ardýndan bu kez roman yazarý olarak çýktý okurun karþýsýna... "Dipsiz Kuyu" adlý romanýyla insan iliþkilerine, özellikle kadýn-erkek iliþkilerine odaklanan Konuloðlu, kapaktaki ifadeyle, "...kuyularla dolu yaþamda herkes için tehlike var mý sorusuna farklý karakterlerdeki kadýnlarýn yaþam öyküleriyle yanýt bulmaya çalýþýyor. Ýki ailenin yakýnlýðýndan doðan iliþkileri 21. yüzyýla taþýyor... Kah kendimizi, kah bir tanýdýðýmýzý anlatýyor..." Erdoðan Uzunahmet'in tasarýmýyla Iþýk Kitabevi yayýný olarak çýkan ve bir haftadan beri devam eden Kitap Fuarý'nda satýþa sunulan "Dipsiz Kuyu", Çaðla Konuloðlu'nun 5. kitabý... Kýbrýslý Türklerin Güney'den Kuzey'e toplu göçünü, 1974 öncesi ve sonrasýna ait anýlarý "30 Yýl Güney'de" ve "30 Yýl Kuzey'de" diye iki ayrý kitapta toplayan eski Limasollu, yeni Girneli Çaðla Konuloðlu; eþi, ünlü sendikacý Önder Konuloðlu'nun hayatýný da "Arap Ali'nin Oðlu" adýyla kitaplaþtýrdý. Son 6-7 yýldan beri sürekli yazan, hemen hemen her birkaç yýla bir eser sýðdýran Konuloðlu, Limasollularýn hayatýnda ayrýcalýklý bir yere sahip Doðan Türk Birliði'nin 70 yýlý aþkýn tarihini de "DTB 70 Yaþýnda" adlý kitapla ölümsüzleþtirdi... Sinemalarda Bugün-bu gece Ýstibdat Kumpanyasý/ Tiyatro Oyunu Lefkoþa Türk Belediyesi nin bu yýl 9. kez düzenlenlediði Kýbrýs Tiyatro Festivali, Trabzon Devlet Tiyatrosu nun Ýstibdat Kumpanyasý isimli oyunu ile devam ediyor. Tüm oyunlarýn saat 21:00 de YDÜ AKKM de sergileneceði tiyatro festivali 30 Eylül e kadar devam edecek. 16 Eylül Cuma Deep House Theraphy DJ Atesh K. nýn çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaðýnýz etkinlik, özellikle house müzik sevenler için oldukça cazip bir haftasonu alternatifi/ Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe, 22:00-02: Eylül Cumartesi Klasik Rock & Blues Gecesi Adanýn dinlemesi en keyifli rock gruplarýndan Fireballs un çalacaðý parçalarý dinlerken, mekanýn hoþ manzarasýnýn da tadýný çýkarma þansý bulacaksýnýz/ Ozanköy, The Corner House, 21:00-23:00. TÝYATRO FESTÝVALÝ NDE ATÖLYE ÇALIÞMALARI Lefkoþa Belediyesi'nin düzenlediði 9. Kýbrýs Tiyatro Festivali kapsamýnda atölye çalýþmalarý da yapýlýyor. Belediye Tiyatrolarý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Türk Tiyatro Hareketi'ne düþünsel ve uygulama alanýnda yeni kazanýmlar saðlamak amacýyla yapýlan atölye çalýþmalarýndan "Reji Atölyesi" 7 Eylül'de baþladý, 14 Eylül'de sona erecek. Yönetmen Yücel Erten yönetiminde Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda yapýlan atölye çalýþmasýnda, "Rejisörlük nedir?, Rejisörün çalýþmasý, Rejisörlük sorunlarý, Tiyatroda Rejisörün yeri ve önemi" gibi konular katýlýmcýlarla birlikte ele alýnýyor. Ýkinci atölye çalýþmasý ise; Eylül tarihleri arasýnda Prof. Dr. Özdemir Nutku ve Prof. Dr. Hülya Nutku yönetiminde "Metin Dramaturgisi ve Sahneye Yansýmasý Atölyesi" olarak yapýlacak. Bu atölye çalýþmasýnda da klasik, modern ve post modern oyunlarýn dramaturgisi üzerinde durulacak. Kýbrýs Tiyatro Festivali'ne yeni bir açýlým getirdiði kaydedilen atölye çalýþmalarýnýn 23 Eylül'e kadar devam edeceði, katýlmak isteyenlerin numaralý telefondan daha fazla bilgi alabilecekleri belirtildi. Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 14 Eylül 2011 Çarþamba KONUK YAZAR Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktivisti Her yer yine polis doluydu... Silahlýsýndan coplusuna, üniformalýsýndan siviline, gencinden yaþlýsýna çeþit çeþit polis. KTHY Direniþ Çadýrý sabahýn erken saatlerinde dizi dizi dizilmiþ polisler tarafýndan iþgal edildi... Ve tabii Elektrik Kurumu önü, Girne Kapýsý, Kuðulu Park, Yeniþehir'deki roudabout... Gönyeli'den Ercan'a kadar gergin bir hareketlilik vardý kolluk kuvvetlerinde... Öðlene doðru gerginlik arttý... Yollar kesildi, alanlar sarýldý... Sendikalar, partiler, demokratik kitle örgütleri göz hapsine alýndý... Olur ya "yakýþýksýz" bir yazý asýlmasýn diye velinimetimize! Trafik öyle bir kilitlendi ki, arabalar kýmýldayamaz oldu. Eller tetikte, gözler ileride, kulaklar komutanda, en ufak bir protestoyu bastýrmaya hazýr; kararlý bir meydan okuma havasý yayýlýyordu her yana... Oysa gerek sendikalar, gerekse demokratik kitle örgütleri; bir protesto hazýrlamadýklarýný açýkça ortaya koymuþlardý. Görevli polislerin telefondaki ýsrarlý aramalarýna da bu yanýt veriliyordu... Ama zat-ý þahanelerini riske atmak olmazdý! Bu besleme takýmýna güvenilir miydi hiç... Bu yüzden, her türlü tedbiri özenle aldýnýz... Zevkle izledik sizi... Amirlerinizin gerginliðini, halkýn býkkýnlýðýný, misafirinizin tedirginliðini dikkatle inceledik. Ne kadar kötü bir durum deðil mi, güvenemediðiniz bir insanlar yýðýnýnýn içinde dolaþmak... Yorgancýoðlu Ankara'yý deðil, Eroðlu'nu suçluyor CTP Kýbrýs sorununa federal bir çözüm bulmak için BM gözetiminde iki lider arasýnda yürütülen görüþmelerin giderek çýkmaza sürüklendiðini belirterek, liderleri "tarihi sorumluluklarýný üstlenerek çözüm yönünde gerçek irade koymaya" davet etti. CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, "müzakereleri daha 1.5 yýl önce tüm dünya tarafýndan çözüme çok yaklaþýldýðý kabul edilen bir noktadan devralan Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun, peþ peþe yaptýðý hatalar ile Rum tarafýnýn eline süreci erteleme ve Türk tarafýný suçlama fýrsatlarýný altýn tepsi içinde sunduðu" görüþünü dile getirdi. Yorgancýoðlu, "Sayýn Eroðlu yasalar tarafýndan kendine verilen sorumluluðu doðrudan üstlenmek yerine tüm müzakereleri özel temsilcisine havale etmiþ bir görüntü sergilemektedir. Halkýmýz Cumhurbaþkaný'nýn çözüm konusunda hangi görüþte olduðunu, týkanýklýklarý çözmek için ne gibi görüþleri olduðunu bilmemekte ve bu konularda tamamen karanlýkta tutulmaktadýr" dedi. Yorgancýoðlu, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu, "müzakerelerde sadece çapraz oy ile egemenliðin tanýmý konularýnda aðýrlýðýný koymak ve burada da çözümü zorlamayý deðil, çözüm karþýtý güçleri tatmin ederek bunlarýn getirdikleri eleþtirilerden kurtulmayý hedeflemekle" suçladý. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun bu adýmlarý atarken Türk tarafýnýn siyasi eþitlik gibi hayati ilkelerindeki pozisyonlarýna herhangi bir artý deðer katmazken tam tersine bunlarda erozyona uðramasýna da neden olduðunu iddia eden Yorgancýoðlu, "Cumhurbaþkaný'nýn sorunun çözümüne yardýmcý olmak yerine masadan kalkan taraf olmamak amacýyla genelde mevcut yapýyý korumak, bazan da þimdiye kadar geçmiþte varýlan anlaþmalarý geriletmek veya ortadan kaldýrmak için sunduðu öneri ve takýndýðý tavýrlar çözümsüzlüðü derinleþtirmektedir" dedi. Gözlerinizde korkuyu gördük Ne zaman, nereden ve nasýl geleceðini bilemediðiniz bir protestodan kaygýlanmak... Ne kadar kötü bir durum deðil mi, istenmediðinizi, beklenmediðinizi, sevilmediðinizi bilmek... Güvenememek, emin olamamak, rahat edememek... Ama gene de güveniyor, seviyor ve rahatmýþ gibi davranmak zorunda olmak... Ne kadar kötü bir durum... Yapýlabilecek en kitlesel protesto bile, buradaki varlýðýnýza fiziksel hiçbir zarar vermeyeceði halde, çok korkuyorsunuz... Korkuyorsunuz çünkü, bir ülkenin yerli halký tarafýndan istenmiyor olmanýn en þiddetli patlayýcýdan bile daha patlayýcý olduðunu gayet iyi biliyorsunuz. Tek bir "hayýr" sözcüðü bile duymak istemiyorsunuz. Ýstemiyorsunuz çünkü, duygular olgunlaþýnca bir "hayýr"ýn kolayca bin "hayýr", on bin "hayýr", yüz bin "hayýr" olacaðýný gayet iyi biliyorsunuz. Karþýnýzda, kolayca suçlayabileceðiniz öfkeli insanlar olmasýný tercih ederdiniz... Böylece nefrete nefretle karþýlýk verebilir, en iyi bildiðiniz þekilde davranabilirdiniz. Karþýnýzda, þiddete meyilli insanlarýn olmasýný tercih ederdiniz... Böylece, elinizde bolca bulunan kaba kuvveti hoyratça kullanabilirdiniz. Oysa karþýnýzda en iyi ihtimalle demokratik haklarýný kullanan siviller bulacaksýnýz. Barýþçýl, saygýlý, renkli, çeþitli ve kararlý siviller... Ellerinde pankartlarý, rengarenk giyinmiþ, þarkýlarla danslarla protesto etmekte olacaklar sizi. Sizin öfkeli, nefretten gözü dönmüþ yüzünüzü daha da görünür kýlan da bu olacak... Kimin haklý kimin haksýz; kimin bu adada günlerinin sayýlý kimin kökleþmiþ olduðunu sizin bu paniðiniz, hýrsýnýz, öfkeniz, nefretiniz açýða vuracak. O kadar eðreti duruyorsunuz ki bu adada... Tüm iþbirlikçilerinize, dalkavuklarýnýza, yalakalarýnýza raðmen o kadar eðreti duruyorsunuz ki... Nasýl biliyorsanýz, iþiniz bitince düþünmeden bir kenara atacaðýnýzý onlarý; öyle biliyorsunuz size ihtiyaçlarý olmasa öptükleri elinizi hart diye ýsýracaklarýný. Ne onlar güveniyor size, ne siz onlara... Ama en kötüsü, sizi istemediðini gayet iyi bildiðiniz bu halk; elinizden geleni ardýnýza koymadýðýnýz halde, yaþayýp gidiyor bu adada... Azalarak da olsa, eksilerek de olsa her deliðinden, her dirseðinden, her kuytusundan o halktan birisi çýkýyor bu adada... Bu yüzden de; bina damlarýna, cadde baþlarýna, kavþaklara, yollara, bayýrlara, daðlara ne kadar silahlý insan yerleþtirseniz; asla mutlak kontrolü saðlayamayacaðýnýzý biliyorsunuz. Korkuyorsunuz, hem de çok korkuyorsunuz. O kadar korkuyorsunuz ki; tüm o silahlý yalnýzlýðýnýz içinde, dallkavuklarýnýzýn alkýþlarý yetmiyor sizi korkularýnýzdan arýndýrmaya... Korkuyorsunuz çünkü; bir halkýn iradesine engel olma utancýna bulaþtýnýz. Korkuyorsunuz çünkü; bir halkýn geleceðine ipotek koyma yanlýþýný yaptýnýz. Korkuyorsunuz çünkü; bir halký küçük görme gafletinde bulundunuz. Ve þimdi, þiþine þiþine, kabara kabara, afralarla tafralarla korkmuyormuþ gibi yapýyorsunuz. Boþuna uðraþýyorsunuz. Çünkü biz, daha geçen hafta, iþe giderken, evde otururken, yolda yürürken, restorantta yemek yerken sizdeki anlamsýz ve nedensiz paniði gördük. Gözlerinizde korkuyu gördük KAR-ÝÞ: 15 YAÞ ÜZERÝ ÖÐRENCÝLER ÜCRET ÖDEYECEK Kýbrýs Türk Kamu Araçlarý Ýþletmecileri Birliði (KAR-ÝÞ) Baþkaný Fuat Topaloðlu, 15 yaþ üzeri öðrencilerin okullara taþýnmasýyla ilgili sorunlara dikkat çekti. Yazýlý bir açýklama yapan Topaloðlu, birlik olarak Baþbakan Ýrsen Küçük ile yaptýklarý görüþmede, konunun yarýn Bakanlar Kurulu toplantýsýnda deðerlendirileceði yönünde söz aldýklarýný söyledi. Topaloðlu, "Bir geliþme olmamasý durumunda yeni eðitim sezonunda otobüsle okula giden 15 yaþ üzeri öðrencilerimizi ücretlerini veliler ödeyecek" dedi. KITOB VI. GREEN OLIVE TURÝZM ÖDÜLLERÝ Kýbrýs Türk Otelciler Birliði tarafýndan bu yýl 6'ýncýsý daðýtýlacak Green Olive Turizm Ödülleri bu akþam sahiplerini bulacak. Birlikten verilen bilgiye göre, ödüller bu gece Acapulco Otel'de saat 20:00 de düzenlenecek akþam yemeði ile daðýtýlacak ve ödül alanlarýn isimleri törende kamuoyu ile paylaþýlacak. KITOB Green Olive Turizm Ödülleri Yönetmeliði ile pek çok ödül kategorisinin belirlendiði ve bu çerçevede KITOB, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý, KITSAB, KITREB, RESBÝR, KAÝB, Sanat Dünyasý temsilcisi ve 2 basýn temsilcisinden oluþan jürinin, önceden belirlenmiþ olan kategorilere göre gerek kendilerinin gerekse üye otellerin bildirdiði adaylar arasýndan deðerlendirmelerini yaparak ödül alacaklarý belirlediði kaydedildi. Jüri üyelerinin turizm sektörü ile ilgili olmak kaydýyla "Yayýn, Kültür-Sanat, Araþtýrma, Ýþletmeci, Yatýrýmcý, Çevre, Ulaþým, Baþarýlý Otel Müdürü" kategorilerinde seçimini, 2010 yýlý geliþmelerini dikkate alýnarak belirlediði, ayrýca bir de Özel Jüri Ödülü vermeye karar verdiði belirtildi. BAÐIÞ: TÜRKÝYE'NÝN HASSASÝYETÝNÝ ÝYÝ BÝLÝRLER Türkiye Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ gazetecilerin bir sorusu üzerine, Ýsrail ve Güney Kýbrýs Rum Kesiminin Akdeniz'de petrol ve doðalgaz aramalarýna yönelik Türkiye'den gelen tepkilere karþýn Ýsrail Hava Kuvvetlerinin Alarm B durumu geçtiði yönündeki haberlere iliþkin "Türkiye'nin hassasiyetini iyi bilirler. Türkiye'nin potansiyelini kendi yaratýcý güçlerine býrakýyorum" diye konuþtu. ALMANCA DÝL KURSLARI BAÞLIYOR Kýbrýs Türk Alman Kültür Derneði'nin her yýl öðrenciler ve yetiþkinler için düzenlediði Almanca dil kurslarý baþlýyor. Dernekten verilen bilgiye göre, kurslara kayýtlar yarýn baþlayacak ve cuma gününe kadar devam edecek. Kayýtlar Lefkoþa'da Çaðlayan bölgesinde bulunan dernek lokaline þahsen saatleri arasýnda yapýlabilecek ders yýlýna yönelik kurslarýn deneyimli öðretmen kadrosu tarafýndan Avrupa Konseyi'nin "Ortak Avrupa Dil Kriterleri Çerçevesi" kararlarý esas alýnarak modern metotlarla her seviyede yapýlacaðý belirtilen açýklamada, bu kapsamda a1, a2 ve b1 düzeyindeki dil basamak sýnavlarýna ve Almanca G.C.E O'level ve IGCSE sertifika sýnavlarýna yönelik kurslar düzenleneceði belirtildi. Dernek, kurslarýn, öðrencilerin okullarýnda gördükleri Almanca dersini pekiþtirme niteliðinde olacaðýný da vurgulandý. EROÐLU: YURTDIÞINDAKÝ TÜRKLER ÖRGÜTLENMELÝ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, yurtdýþýnda yaþayan Kýbrýslý Türklerin örgütlenerek, konularý birlik ve beraberlik içinde tartýþmasýnýn görüþmelerde ellerini güçlendirdiðini söyledi. Eroðlu, dün, iki hafta önce kurulan Ali Rakip Doðruer baþkanlýðýndaki "Yurtdýþý Türkler Derneði" yöneticilerini kabul etti. Derviþ Eroðlu, yurtdýþýnda yaþayan Kýbrýslý Türklerin ülkeye dönüþlerinde veya yatýrým yaparken kendilerine rehberlik etmeye yönelik böyle bir derneðin kurulmasýnýn kendisini memnun ettiðini belirterek, bu tür derneklerin çalýþmalarýnýn yararlý sonuçlar yarattýðýný ifade etti. "Yurtdýþýnda yaþayan Kýbrýslý Türklerin örgütlenmesi fevkalade önemlidir" diyen Eroðlu, "Konularýn, böyle örgütlenerek birlik ve beraberlik içinde tartýþýlmasý, görüþmeleri sürdüren bizlerin elini güçlendirir" dedi.

14 14 14 Eylül 2011 Çarþamba Kýbrýs Tiyatro Festivali komünist israfil Aziz ÞAH 12 Eylül Anayasasý ndan Ýç-Savaþ Anayasasý na burjuvazinin seçme eserleri! (1) Savaþ olurken anayasa yapýlmaz demiþ Ertuðrul Kürkçü; savaþ olmasaydý da kimin anayasasý, neyin anayasasý, kimin iktidarýnda, nasýl yapýlacaktý. Kýbrýs ta da kayda deðer bir kitle, yapýlacak bir sivil-demokratik anayasa ile TC nin demokratikleþeceðini ve bu durumun Kýbrýs a da yansýyacaðý beklentisinde. Ya tutarsa! diyenler epey fazla... Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý "Dullar" oyununu sahneledi Kýbrýs Tiyatro Festivali'nde önceki akþam Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý "Dullar" isimli oyununu sahneledi. YDÜ-AKKM'de dün akþam sahnelenen ve Hülya Karataþ'ýn hem yönettiði hem de oynadýðý oyunda Güzin Özyaðcýlar, Hale Akýnlý, Neslihan Ayþe Öztürk ve Süeda Çil rol aldý. Seyircilerin beðenisini kazanan oyun sonrasýnda Festival Komitesi Baþkaný Yaþar Ersoy, oyunun yönetmeni Hülya TARIM FUARI 29 EYLÜL- 2 EKÝM TARÝHLERÝ ARASINDA "AGRICYPRUS KKTC Tarým Hayvancýlýk- Süt Ürünleri ve Ýþ Makineleri" adlý fuar, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasýnda yapýlacak. Unifex Fuarcýlýk Organizasyon Ltd. tarafýndan bu yýl 5'incisi düzenlenecek fuar, Atatürk Kültür Parký Fuar Alaný'nda yer alacak. Unifex Fuarcýlýk Organizasyon Ltd. Direktörü Ahmet Erhan'ýn verdiði bilgiye göre, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, Kýbrýs Türk Ziraat Mühendisleri Odasý, Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði, Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði, Kýbrýs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Lefke Avrupa Üniversitesi - Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Organik Yaþam ve Tarým Derneði'nin yaný sýra Türkiye Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'nýn desteðiyle gerçekleþecek fuarda, yerli ve yabancý firmalar yeni geliþmeleri ve teknolojiyi tanýtýp sektörlerin geniþlemesine katký saðlayacak. Fuar, perþembe, Cuma ve cumartesi günleri 18:00-23:00; pazar günü ise 15:00-23:00 saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. Fuar ile ilgili bilginin ve adreslerinden temin edilebileceði de kaydedildi. MAÐUSA'DA ZEYTÝN HASADI 23 EYLÜL'DE Gazimaðusa ilçesinde Gemlik Zeytin Hasadý 23 Eylül'de, yerli zeytin hasadý ise 7 Ekim'de baþlayacak. Gazimaðusa Kaymakamlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, ilçede 2011 yýlý Gemlik Zeytin hasadýna baþlanma tarihi 23 Eylül Cuma olarak belirlendi. Yerli Zeytin hasadýna ise 7 Ekim'de baþlanabilecek. Karataþ'a festival plaketini sundu. Festival, perþembe akþamý Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceði "Ýstibdat Kumpanyasý" ile sürecek. Uður Saatçi'nin yazdýðý, Barýþ Erdenk'in yönettiði oyunda, 1876 yýlýnda Sultan Abdülhamit'in tahta çýkmasý sonrasýnda geliþen olaylar ve bu Ýstibdat döneminde bir tiyatronun öyküsü danslý ve müzikli bir þekilde sahneye aktarýlýyor. UKÜ YÜKSEK LÝSANS VE DOKTORA BAÞVURULARI BAÞLADI Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ), Akademik Yýlý Güz Dönemi doktora ve yüksek lisans programlarýna öðrenci kabulüne baþladý. UKÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Akademik Yýlý Güz Dönemi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne baðlý toplam 20 yüksek lisans ve 10 doktora programýna öðrenci alýnacak. Açýklamada, adaylarýn baþvuru için gerekli bilgileri internet adresinden veya numaralý telefondan 2022 ve 2053'ü arayarak öðrenebilecekleri belirtilirken, ayrýca baþvuru formunun Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'nden veya internet adresinden temin edilebileceði de ifade edildi. UKÜ'nün Akademik Yýlý Güz Dönemi'nde baþvuru kabul edeceði yüksek lisans ve doktora programlarý þöyle: "Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne baðlý yüksek BAZI ÇÝFTÇÝLERLE ANKET YAPILACAK Çiftlik Kayýt sistemini oluþturmak üzere geçen yýlýn aralýk ve bu yýlýn ocak aylarýnda yapýlan tarým sayýmýnda cevapsýzlýk formu doldurulan çiftçilerle de anket yapýlacak. Devlet Planlama Örgütü Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesi Baþkaný Güner Mükellef tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, 27 Aralýk-31 Ocak tarihleri arasýnda yapýlan tarým sayýmýnda ziyaret edilen 18 bin 620 çiftçiden 10 bin 910'u için anket formu doldurulduðu, geriye kalan 7 bin 710 çiftçi için ise çeþitli nedenlerle "cevapsýzlýk formu" doldurulduðu anýmsatýlarak, ülkedeki tarým istatistiklerinin uluslararasý standartlarda kullanýcýlara sunulabilmesi ve Çiftlik Kayýt Sistemi'nin oluþturulabilmesi için bunlardan 450'sinin lisans programlarý: Ýngilizce Öðretmenliði, Ýþletme, Uluslararasý Ýliþkiler, Türk Dili ve Edebiyatý, Ýletiþim ve Medya Çalýþmalarý, Türkçe Eðitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Okul Öncesi Eðitimi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Saðlýk Yönetimi; doktora programlarý: Türk Dili ve Edebiyatý, Ýþletme, Ýletiþim ve Medya Çalýþmalarý, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Uluslararasý Ýliþkiler. Fen Bilimleri Enstitüsü'ne baðlý yüksek lisans programlarý: Bilgisayar Mühendisliði, Biliþim Sistemleri Mühendisliði, Ýnþaat Mühendisliði, Yönetim Biliþim Sistemleri, Elektrik - Elektronik Mühendisliði, Mühendislik Yönetimi, Çevre Mühendisliði; doktora programlarý: Ýnþaat Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði, Çevre Mühendisliði, Yönetim Biliþim Sistemleri. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne baðlý yüksek lisans programlarý: Mimarlýk, Grafik Tasarým, Ýç Mimarlýk; doktora programý: Mimarlýk." verilerine de ihtiyaç duyulduðu kaydedildi. Bu çerçevede, DPÖ Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesi'nin Eylül tarihleri arasýnda verilerine ihtiyaç duyulan bu 450 çiftçiyle görüþüp ilgili anket formunu doldurmak üzere 5 ilçede 8 anketör görevlendirdiði belirtilen açýlamada, bu çalýþma esnasýnda ilgili çiftçilerin sayým memurlarýna yardýmcý olmalarýnýn tasarlanan yapýnýn zamanýnda sonuçlandýrýlmasý açýsýndan önemli olduðu ifade edildi. Açýklamada þunlar kaydedildi: "Üreticilerimize sorunsuz, verimli ve bol kazançlý günler diler, ülke tarýmýnýn geleceðinin þekillenmesine ýþýk tutacak bu çalýþmalarýmýza bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da koyacaklarý katký için teþekkür ederiz." [1] Referandum ikliminden savaþ iklimine 12 Eylül faþist darbesinin 31., 12 Eylül referandumunun 1. yýldönümünde, geçen yýlki referandum iklimi nden farklý olarak bu yýlý tarihsel kýlan Arap devriminin baþlamasýndan sonra; iþgalden sonra ve Batý burjuvazisi ile birlikte TC burjuvazisi tarafýndan Libya nýn yaðmalanmasýnýn arifesinde, yani bugün; Suriye savaþý beklentisinin ve TC ile mevcut belli baþlý Ortadoðu iktidarlarýnýn (Suriye, Ýsrail, Kýbrýs Cumhuriyeti) arasýnda süren gergin havanýn yaðýp gürlemeye hazýrlandýðý günlerde, Kürdistan da süren savaþýn tam da ortasýnda burjuvazinin temsilcileri tutturmuþ bir þarký Demokratik Anayasa diye! 21. Yüzyýlýn ilk aþký Arap devriminin yarattýðý tarihsel iklim in Türkiye coðrafyasýnda oluþturduðu bu zor a karþýn, Fransýz Ýhtilali ile gelen anayasaya dair hatýrlanmasý gereken bir durum vardýr; Karnavalé Müzesi nde sergilenen orijinal nüshanýn altýnda 1791 Anayasasý: Bu Anayasa Ýnsan Derisiyle Kaplýdýr yazýlýdýr. Bu metaforik anlatým, aslýnda tarihi mücadelelerin, yani sýnýf mücadelelerinin yaptýðýný; mücadele edenlerin ödediði bedellerle kazanýlan hayatlarýn ve toplum sözleþmelerinin zembille gökten inmediðini anlatmaktadýr! Tabi, anayasa özelinde, biz Kýbrýslýlarýn bu durumu anlamasý pek de kolay olmasa gerek. Topu topu 2 anayasamýz olmuþ; birincisini dekolonizasyon sürecinde emperyalistler koymuþ önümüze, ikincisini ise iþgal edilmiþ topraklarda sömürgecinin görevlendirdiði Mümtaz Soysal bizlere armaðan etmiþ! Anayasanýn, sýnýf mücadeleleri sonucunda kurulacaðýný anlamak bu sebepten zor olsa gerek. Sýnýf mücadeleleri olmaksýzýn tarih düþünülemez... Bu yüzden aslýnda Kýbrýs ta gidilen yol hep terstir. BM- AB-ABD denetiminde bir yönetimin oluþturulup anayasasýnýn yazýlmasý ile her þeyin çözüleceðini sanmak politik bir kurban törenine dönüþmüþtür. BM parametreleri çerçevesinde bekliyoruz yeniden ve yeniden kurban edilmeyi! [2] 12 Eylül referandumunun 1. Yýlý Tarihsel iklim, yani dýþarýdaki devrimci durum, içerdeki iktidarý panikletmiþtir. TC burjuvazisi Arap devriminden korkmuþ, elini kolunu nereye koyacaðýný þaþýrmýþtýr. Bu yüzden elini bir Libya ya atmaktadýr bir Suriye ye. Geçen yýl bu vakitlerde çok baþka bir yerde duruyorduk Ortadoðu coðrafyasýnda. Türkiye de ise yetmez ama evet/hayýr ve boykot çatallanmasýnda sýkýþan bir sol vardý. Boykot kazanmýþ olsa da iktidar a karþý olan durumu karþýsýnda hükmen maðlup sayýldý. Geçen sene bu vakit her þey güllük gülistanlýktý : 13 Eylül de darbe karþýtý gruplar savcýlýklara darbecileri ihbar ettiler, hesap sorulacak beklentisiyle. 1 yýl geçti ne hesap var ne defter Biz beklemeyenlerdendik. Nasýl ki, 12 Eylül Cuntasý nýn baþý Kenan Evren e emrinize amadeyiz þeklinde mektup yazmýþtý Vehbi Koç, geçen yýl da 13 Eylül ün gazetelerinde TÜSÝAD yeni anayasa istemiþti: TÜSÝAD ekonomik anayasa istiyor. Terim Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu na ait, ama anlayýþ bütün patron örgütlerine. Kârlarýna engel olan, sömürüde ayaklarýna dolanan ne varsa kurtulmak istiyorlar. Tayyip Erdoðan Baþkanlýk istiyor e kadar tepede kalmasýna engel çýkartabilecek pürüzleri temizlemek istiyor. Kürtler eþitlik istiyor. Yýllarca inkâr edilen Kürtlüðü mücadeleyle kabul ettirdiler ettirmesine ama gerçekten eþitlik için anayasal güvence istiyorlar. (www.gercekgazetesi.net, Temmuz 2011, Levent Dölek ) Büyük bir farkla oluþan bir talep durumu var bugün: 12 Eylül faþist darbesinin arkasýnda TÜSÝAD varken, 12 Eylül Referandumunda TÜSÝAD ve MÜSÝAD kamplarý var burjuvazi içerisinde. Kýsacasý Ýslamcý burjuvazi ile Batýcý- Laik burjuvazinin iç savaþýnda bir meydan muharebesiydi 12 Eylül referandumu. (devamý yarýn)

15 14 Eylül 2011 Çarþamba 15 Güney'de doðalgazla ilgili henüz siyasi bir karar yok n Ýsrail-Kýbrýs-Mýsýr-Girit kuþaðýnda zengin rezervler... Girit'te doðalgaz damarý... Yunanistan'da Avrupa'nýn tamamýnýn ihtiyacýný karþýlayabilecek doðal zenginlik... Doðu Akdeniz'de petrol-doðalgaz aramalarýný ay sonunda baþlatmakta kararlý görünen Rum yönetiminin halen bir enerji politikasý belirlemediði, daha çok da; doðalgaz ve yataklarla ilgili projeler, Ýsrail'le iþbirliði ve 12'nci parsel (Afrodit) dýþýndaki diðer 12 parselle ilgili siyasi bir kararý bulunmadýðý haber verildi. Fileleftheros "Siyasi Karar Eksik... Noble Energy ve Delek AÝK'te Ne Konuþtu" baþlýklý manþet haberinde Noble Energy, Delek ve Rum Elektrik Ýdaresi'nin (AÝK) dün Güney Kýbrýs'ta kritik bir toplantý gerçekleþtirerek Rum yönetiminin konuyla ilgili net bir siyasi çizgisi olmamasý ve hangi konuda kararý kimin verdiði belirsizliðinin masaya yatýrýldýðýný yazdý. Habere göre AÝK; öyle bir karar alýnmasý halinde, doðalgaz sývýlaþtýrma terminalinin inþaatýna da, doðalgazdan istifadeye de ortak olmak istiyor. AÝK halen yalnýzca; sývýlaþtýrýlmýþ doðalgazý yeniden gaz haline getirecek istasyon konusunda yetkisi var. Doðalgaz alýmýna mümkün olduðunca çabuk baþlanmasýný da istiyor. Noble Energy'nin yanýtý ise, Rum yönetiminin onay vermesi itibarýyla 3 yýl içerisinde AÝK'e doðalgaz verebileceði yolunda. Ancak Noble ne onay alýp alamayacaðýný ne de onayý kimden alacaðýný biliyor. Delek'in çalýþmalara katýlýmý konusunda da net bir görüntü yok. AÝK merkezinde gerçekleþen dünkü toplantýda; Noble-Delek ve AÝK'in Güney Kýbrýs'a doðalgaz tedariki, doðalgazýn sývýlaþtýrýlýp ihraç edilmesi konusunda muhtemel iþbirliði (üçlü) konusunun ele alýndýðýna iþaret eden gazete özetle þu bilgilere yer verdi: "Amerikan Noble, Ýsrail'in Delek þirketlerinden ve danýþmanlýklarýný yapan uluslar arasý kuruluþtan üst düzey yetkililerin katýldýðý toplantýda ve AÝK teknokratlarý ile iki ana konu ele alýndý: 1- Elektrik enerjisi üretimi maksadýyla Kýbrýs'a doðalgaz tedariki; 2- Noble-Delek- AÝK'in doðalgaz sývýlaþtýrma terminali inþaatý ve böyle bir istasyondan ortaya çýkacak; elektrik üretimi v.b. çalýþmalarda ortaklýðý konularý. Noble ile Delek temsilcilerinin ifade ettiði üzere; toplam maliyeti 10 milyon dolar olacak bu çalýþma Doðu Akdeniz'de bir ilk olacak. Dünkü görüþmede AÝK'in; sývýlaþtýrýlmýþ doðalgaz üretimi ve ihracatýndan istifadede de iþbirliði yapmasý önerildi ancak AÝK yetkilileri cevap vermekte tereddüt etti. Tereddütlerinin nedeni teknik-ekonomik deðil, siyasi idi. AÝK'in bu istikamette hareket edebilmesi için önce Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi ve siyasi erk ile gerekli istiþarelerin yapýlmasý gerekiyor. Saatler süren toplantýda ele alýnan diðer bir konu da gerek 3 doðalgaz sývýlaþtýrma hattýyla ilgili tesislerin Vasiliko'da konumlandýrýlmasý gerek bölgenin kýyý þeridinde ve denizde yapýlmasý gereken liman tesislerinin yerleri idi. Bölgede, Kýbrýs ve ihracat için birbirinden baðýmsýz iki büyük likit yakýt terminali inþa edileceðinden, enerji konusunda önemli çapta bir geliþme olacaðý için çok yakýnda olan Mari'deki Deniz Üssü'nün taþýnmasý gerektiðinden de söz edildi. (gazete Noble'ýn halen bölgede doðalgaz sývýlaþtýrma terminali konumlandýrma planý hazýrladýðýný yazdýðý haberini ilgili harita ve kroki ile destekledi.) Noble Energy yetkilileri Kýbrýs'a Ýsrail'in Leviathan veya Kýbrýs'ýn Afrodit parselinden veya her iki parselden birden doðalgaz nakledilmesi konusunda çok nettir. Yataklardan Vasiliko'ya boru hattý yapýmýna baþlanmasý konusunda onay verildiði andan itibaren üç yýl içerisinde doðalgaz verebilirler. Dünkü toplantýda görüþ birliðine varýlan nokta ise bundan sonraki adýmlarýn atýlabilmesi için siyasi kararlar alýnmasýnýn þart olduðuydu. Hangi konuda kimin karar vereceði (Baþkanlýk ne konuda, Ticaret Bakanlýðý ne konuda, Ýçiþleri Bakanlýðý, RAEK ve Enerji Dairesi ne konuda karar verecek) konusunda görüntü net deðildir. Noble Energy ve Delek yetkililerinin bugün Ticaret Bakaný Praksula Andoniadu ve Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis'le yapacaklarý görüþme, bundan sonraki geliþmeler açýsýndan özellikle kritik addediliyor." ÝSRAÝL-KIBRIS-MISIR GÝRÝT KUÞAÐINDA ZENGÝN REZERVLER... GÝRÝT'DE DOÐALGAZ DAMARI Ayný gazete "Girit'te De Doðalgaz 'Damarý'... Uzmanlarýn Davul Çalmasýndan Sonra Yunan Hükümeti Uyandý... Kýbrýs, Ýsrail, Mýsýr ve Girit Arasýnda Denizaltý Araþtýrmalarý Baþlýyor" baþlýklý haberinde Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun doðalgaz yataklarý arama faaliyetlerinin Girit'in Güneyi'ni de içine alacak þekilde geliþtirileceði açýklamasýnýn, Yunan uzmanlar grubunun büyük zaferi olarak nitelendirildiðini yazdý. Diðer bölgelerle ilgili araþtýrmalarýn 6 ay önce açýklandýðýný, Yunan hükümetinin Norveç ile bakanlýklar düzeyindeki temaslarý ile sismografik araþtýrmalara ilgili resmi prosedürlerin baþlatýldýðýný kaydeden gazete birkaç ay önce de Atina'da "Hidrokarbon Birimi" oluþturulduðunu hatýrlattý. Gazete Yunan uzmanlarýn son zamanlarda, Girit'in Güneyi'nde araþtýrmalarýn baþlatýlmasý konusunda ýsrar ettiklerini ve Türkiye ile, hidrokarbon yataklarý aramalarý yapmama konusunda gayrý resmi bir anlaþma bulunan Ege'nin aksine Libya Denizi ve Girit-Kýbrýs hattýnýn Güneyi'nde araþtýrmalarýn geciktirilmesine bir neden olmadýðýna iþaret ettiklerini yazdý. Habere göre Yunan hükümeti Leviathan, Tamar ve "Afrodit parsellerinde devasa hidrokarbon rezervleri saptanmasýnýn ardýndan, en az bir yatak bulunmasý dolayýsýyla, araþtýrmalarýna Girit'in Güneyi'ni de katmaya karar verdi. Gazete yapýlan araþtýrmalarýn, Amerikan Jeoloji Enstitüsü ve Fransýz Petrol Enstitüsü tarafýndan hazýrlanan raporlarýn, Kýbrýs-Ýsrail- Mýsýr-Girit arasýndaki bölgede toplam 15 trilyon metreküp hidrokarbon (petrol doðalgaz) rezervi olabileceðini gösterdiðini belirterek özetle þunlarý yazdý: "Yunan uzmanlar, Girit'in güney ve güneydoðu bölgesi, Herodot isimli Yunan havzasý ve Karpatho'ya kadar Girit'in güneydoðu bölgesinde yaptýklarý çeþitli çalýþma ve incelemeler sonucunda bölgede, Kýbrýs ve Ýsrail'in ilgili yataklarýndakine benzer hidrokarbon rezervleri olabileceðini açýklýkla saptadý. Sismik ölçüm bulgularý Girit'te Messara Körfezi'nin 70 kilometre güneyinde, bin 650 metre deniz dibinde önemli doðalgaz yataðý olmasý ihtimalinin yüksek olduðunu gösteriyor. Bu 15 kilometre uzunluðunda bir yataktýr. Yunan uzmanlar Yunanistan'ýn; Türkiye' ile MEB sýnýrlarýný belirleme konularýnda geri adým atmaz ve yürürlükteki uluslar arasý kural ve anlaþmalarý dikkate alýrsa, Kýbrýs ile Kastellorizo (Meis) açýklarýndaki ortak yataklardan müþtereken istifade anlaþmasý yapmasýnýn da gerekeceðine iþaret ettiler. Uzmanlar Yunanistan'ýn Türkiye'nin tepkisini çekmemek adýna önceliði Ýyon Denizi'ne vermesini ekonomik açýdan da siyasi açýdan da gereksiz görüyorlar. Yunanistan'ýn, hidrokarbon aramalarýna Girit'in Güneyi'nin de katýldýðý açýklamasýnýn zamanlamasý Türkiye'nin Kýbrýs ve Ýsrail hidrokarbon yataklarý konusundaki tehditleriyle yarattýðý ortamla da alakalýdýr." Gazete Ýsrail-Kýbrýs-Mýsýr ve Girit'in Güneyi'ndeki yataklarýn þematik olarak gösterildiði bir Doðu Akdeniz haritasýna da yer verdi. YUNANÝSTAN'DA AVRUPA'NIN ÝHTÝYACININ TAMAMINI KARÞILAYACAÐI DOÐAL ZENGÝNLÝK Simerini "Yunanistan'ýn Avrupa'nýn Tamamýnýn Ýhtiyacýný Karþýlayacak Doðal Zenginliði Var... Ýyon Denizi, Girit ve Kýbrýs Arasýnda Devasa Doðalgaz ve Metan Gazý Yataklarý" baþlýklý haberinde Yunan gazetelerini kaynak göstererek Yunan ve yabancý jeologlarýn Yunanistan'da petrol ve doðalgaz rezervleri olduðundan özellikle iyimser olduklarýný yazdý. LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ NDEN TEKLÝF KABULÜ Lefkoþa Türk Belediyesi Zabýta Þubesi elemanlarýna (kýþlýk pantolon, kýþlýk gömlek ve montdan oluþan) üniforma için teklif kabul edilecektir. 1. Ýlgili ihale dosyasý Maliye Þubesi ne yatýrýlacak 250.-TL(KDV dahil) karþýlýðýnda Arþiv Bölümü nden temin edilebilir. 2. Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr. 3. Ýhale Komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda deðildir. 4. Lefkoþa Türk Belediyesi ne Herhangi Bir Borcu Yoktur belgesini teklif zarfý içerisinde sunacaktýr; Sýnýf Karnesi, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüðü nden Prim Borcu Yoktur belgesi, Vergi Dairesi ne yükümlü kaydý olduðuna dair belgelerini ise teklif atýlýrken ve/veya teklifler açýldýktan sonra 3 gün içerisinde sunmak zorundadýrlar. 5. Teklifler en geç 27/09/2011 günü saat 15:30 a kadar Belediyemiz teklif kutusuna atýlacaktýr. /ÝÖ. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý.

16 16 14 Eylül 2011 Çarþamba LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TEKLÝF KABULÜ Köþklüçiftlik Bölgesi Ýçme Suyu Þebeke Yenilemesi Projesi için teklif kabul edilir. BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR. 1. Ýlgili proje ve þartnameler Su Ýþleri Þubesi nden KDV dahil TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðý alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr. 4. Teklif verecek müteahhitlerin, Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý na göre; 1., 2., 3. sýnýf Teknik Ýþler Müteahhiti olarak Ýnþaat Encümeni ne kayýtlý olmalarý gerekmektedir. 5. Ýhale komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde deðildir. 6. Teklifler en geç 27 Eylül 2011 saat 15:30 a kadar Lefkoþa Belediyesi ihale kutusuna atýlmalýdýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý.

17 14 Eylül 2011 Çarþamba 17 LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TEKLÝF KABULÜ Kaldýrým ve Asfaltlama Projesi için teklif kabul edilir. BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR. 1. Ýlgili proje ve þartnameler Bayýndýrlýk Proje Kontrol ve Altyapý Þubesi nden KDV dahil 1, TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðý alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr. 4. Teklif verecek müteahhitlerin, Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý na göre; 1.ve 2. sýnýf Teknik Ýþler Müteahhiti olarak Ýnþaat Encümeni ne kayýtlý olmalarý gerekmektedir. 5. Ýhale komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde deðildir. 6. Teklifler en geç 27 Eylül 2011 saat 15:30 a kadar Lefkoþa Belediyesi ihale kutusuna atýlmalýdýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý.

18 18 14 Eylül 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Toplumda kadýnýn yararlanacaðý haklarý çoðaltmak ve erkeðinkine eþit kýlmak amacýný güden düþünce akýmý. Ters okunuþu "Beyaz". 2-Sevgide aldatma. Bir þeyin özünü oluþturan ana öðe, temel. 3-Ters okunuþu "Afrika'da Viktorya gölünden çýkan ve Mýsýr'ý boydan boya geçtikten sonra Akdeniz'e dökülen dünyanýn en uzun nehri". Görkem, þaþaa. 4-Bildirme yazýsý, mesaj. Ýçildikten, yenildikten veya kullanýldýktan sonra geriye kalan. 5-Bir düþünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kýsa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafýndan söylendiði bilinen söz, özdeyiþ. 6-Dil ve kültür yönünnden büyük bir türdeþlik gösteren, birçok boydan oluþan, yapýsýndaki aileler arasýnda toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik baðlarý bulunan göçebe veya yerleþik nitelikteki topluluk, oymak. Vurgusuz þart eki. 7-Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. Ýlave. Donarak katý duruma gelmiþ su. 8-Tespihlerin baþ tarafýna geçirilen uzunca parça. Minarede okunan. 9-"Hiçbir zaman, asla" anlamýnda kullanýlýr. 10-Binek hayvaný. Otomobilde farlarýn uzun ve kýsa uzaklýkta yanmasýný saðlayan araç. 11- Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zorunlu. Çam gibi reçineli aðaçlarýn yaðlý ve çabuk yanmaya elveriþli bölümü. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Tel: Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu- Damdelen Petrol Yaný) Tel: Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/ C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K:166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Gemilerde bulundurulan sandal. Uyarý. 2-Bir iþte yetkili olan, bir iþi yapan, erbap. Gürültü patýrtý. 3-Maddi olmayan, manevi þeyler. 4-Hayvan yuvasý. Bir pasta türü. 5-Bir olayýn doðurduðu baþka bir olay veya durum, sonuç. Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. 6-Eski dilde "Verme, ödeme". Ters okunuþu "Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý". Sona "T" konursa "Seçkin" olur. 7-Ýsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacýyla yapýlan davranýþ. Koyun, köpek, at gibi hayvanlarýn veya insanlarýn derisinde asalak olarak yaþayan, bulaþýcý hastalýklara sebep olan böceklerin genel adý. 8-Bir erkekle nikahsýz yaþayan kadýn. Alfabenin 14 ve 4. harfleri. 9-Bir emir. Bir þeyi olduðundan büyük veya çok göstererek anlatma, mübalâða etme. 10-Bir þeyin doðruluðu, gerçekliði konusunda delil olacak belge. Ekmek ondan yapýlýr. Bir emir. 11-Ters okunuþu "Ýçine para ve deðerli þeyler koymaya yarayan çelik dolap". Bir þeyin geçtiði yerde býraktýðý belirti. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. TV'DE BU AKÞAM Cine-5 Kuzeyli Kevin Saat: 20:40 Yönetmen : Bob Spiers Oyuncular : Natasha Henstridge,Leslie Nelson Tür : Komedi Kevin Manley'in pek de parlak olmayan hayatý büyük babasýndan miras kalan bir arazi sayesinde tamamen deðiþecektir. Alaska ya giden Kevin herþeyi beklediði gibi kolay olmadýðýný anlar. Büyükbabasýnýn son bir isteði vardýr. Kevin'in mirasa sahip olabilmesi için ünlü 1049 millik köpekli kýzak yarýþýna katýlmasý ve bu yarýþý mutlaka tamamlamasý gerekmektedir. Bu serüvenle birlikte birbiri ardýna komik olaylar da onu beklemektedir. TV 8 DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Adalet Avcýlarý Saat: 21: 'larda, yüzyýllardýr süren etnik nefret Balkanlar'da soykýrýma varan bir savaþa yol açmýþ ve dünya kamuoyu nedense burada yaþanan dehþete duyarsýz kalmayý tercih etmiþti. Bu durum, Kanadalý yargýç Louise Arbour'ýn (Wendy Crewson), Uluslararasý Savaþ Suçlarý Mahkemesi'ne Baþsavcý olarak atanmasýna kadar sürdü. Yugoslavya'nýn Sýrbistan, Hýrvatistan ve Bosna'yla savaþtýðý sýrada inanýlmaz savaþ suçlarý iþlenmiþ ve milyonlarca insan evsiz barksýz kalmýþtý. Louise Arbour göreve atanýr atanmaz çalýþmaya baþlamýþ, çoluk çocuk, genç yaþlý demeden kadýnlarýn kapatýldýðý tecavüz kamplarýný incelemiþ, 'etnik temizlik' harekatýnýn hasarlarýný yerinde görmüþ ve iki milyon göçmenin maruz kaldýðý koþullarý tespit etmiþti. Kanada Televizyonu tarafýndan eðitim amaçlý olarak çekilen 'Adalet Avcýlarý', iþte bu ünlü baþsavcýnýn, kendini adaletin yerini bulmasýna adamýþ Louise Arbour'ýn, savaþ suçlularýnýn yakalanýp adalete teslim edilmesi için eski Yugoslavya'da verdiði mücadeleyi anlatýyor yýlýnda Lahey'deki Uluslararasý Savaþ Suçlarý Mahkemesi'ne Baþsavcý olarak atanan Louise Arbour, özellikle üç kiþinin peþine düþer. Bu kiþilerden ikisi iki ana kampýn komutanlarý, üçüncü kiþi ise Arbour'ýn Lahey'e gelmesi sýrasýnda Baþkanlýk koltuðunda oturmakta olan "Sýrp Kasabý" lakaplý Slobodan Miloseviç'dir. Orijinal Adý : Hunt for Justice Yönetmen : Charles Biname Oyuncular : Wendy Crewson, John Corbett, Stipe Erceg, William Hurt, Michael Murphy Yapým : Drama 2005 Kanada Tnt Kadýn Avcýlarý Saat: 22:00 "The Lady Killers" 3 ödül almýþ, 4 adaylýðý olan bir film. Coen kardeþlerin yönettiði bu filmde hikaye, bir kumarhaneyi soymak için bir grup hýrsýzý bir araya getiren güneyli bir profesörü konu almaktadýr. Yaþlý bir kadýnýn evinde bir oda kiralarlar, ancak kadýn kýsa sürede durumu fark eder ve onu öldürmek zorunda kalýrlar. Ama bu göründüðünden çok daha zor bir iþtir. Orijinal Adý : The Lady Killers Yönetmen : Ethan Coen - Joel Coen Oyuncular : Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans, J. K. Simmons, Tzi Ma. Tnt Ted Bundy Saat: 23:59 Ünlü seri katil Ted Bundy'nin hikayesi 70'lerde Amerika'ya korku salan, kimsenin kesin olarak hesaplayamadýðý kadar çok insan öldüren Ted Bundy'nin suç dolu yaþamýna odaklanan filmde, Bundy'yi Michael Reilly Burke canlandýrýyor. Boti Bliss ise Bundy'nin kýz arkadaþý olduðu iddia edilen Elizabeth Kloepfer olarak çýkýyor karþýmýza. Seri katil, daha önce iki bölümlük bir TV filmine malzeme olmuþtu. Ted Bundy'den sonra ise bir sinema filmine ve bir TV filmine daha kaynaklýk etti. Orijinal Adý: TED BUNDY Yönetmen: Matthew Bright Oyuncular: Michael Reilly Burke, Boti Bliss, Eric Dare, Tricia Dickson Yapým Yýlý: 2002 Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ SURÝYE'DE OPERASYONLARDA ÖLÜ SAYISI 25 Suriye'nin deðiþik kentlerinde düzenlenen operasyonlarda ölü sayýsýnýn 25'e yükseldiði bildirildi. Aktivistler, Dera, Humus ve Ýdlib kentlerindeki operasyonlarda, güvenlik güçlerinin açtýðý ateþte, Hama'da 17 olmak üzere toplam 25 kiþinin hayatýný kaybettiðini belirtti. Aktivistler, bazý kentlerde sabit telefon baðlantýsýnýn kesildiðini de kaydetti. IRAK'TA SÝLAHLI KÝÞÝLER 20 ÞÝÝ HACIYI ÖLDÜRDÜ Irak'ta silahlý kiþilerin 20 Þii hacýyý öldürdüðü bildirildi. Ýçiþleri Bakanlýðý kaynaklarý, saldýrýnýn ülkenin batýsýndaki Anbar vilayetinde düzenlendiðini söyledi. Ayný kaynaklar, otobüsle Suriye'ye giden Þiilerin, silahlý kiþilerin kurduðu bir kontrol noktasýnda öldürüldüklerini ifade etti. MEKSÝKA'DA ÇATIÞMA: 28 ÖLÜ Meksika'da uyuþturucu kartelleri arasýndaki kanlý çatýþmalarda 28 kiþinin daha öldüðü bildirildi. Yerel yetkililer, kuzeydeki Chihuahua ile kuzeydoðudaki Sinaloa eyaletlerinde hafta sonunda ölen 28 kiþiden birinin engelli olduðunu belirtti. Meksika Devlet Baþkaný Felipe Calderon, göreve geldiði Aralýk 2006'dan beri uyuþturucu kartellerine savaþ açmýþ bulunuyor. Bu karteller yüzünden 2010 sonundaki rakamlara göre 34 binden fazla insan hayatýný kaybetti. "KAÝNAT GÜZELÝ" ANGOLALI LOPES Brezilya'da Güney Amerika'nýn en büyük kenti Sao Paulo'da yapýlan "Kainat Güzelliði" yarýþmasýnda Angolalý Leila Luliana da Costa Vieira Lopes birinci seçilerek "evren tacý" giydi. 88 ülkeden güzeli eleyen Portekiz asýllý Leila Lopes (25), tacýný geçen yýlýn Kainat Güzeli Meksikalý Ximena Navarette'den (23) aldý PAKÝSTAN'DA OKUL ARACINA SALDIRI: 5 ÖLÜ Pakistan'ýn kuzeybatýsýnda silahlý kiþilerin öðrencileri taþýyan otobüse açtýðý ateþte 5 kiþi öldü. Polis yetkililerinden Ecaz Han, Peþaver kentinin 30 kilometre güneyindeki Matanni bölgesinde düzenlenen saldýrýda 4 çocuk ve þoförün öldüðünü belirtti. Silahlý kiþilerin otobüse ateþ açtýðýný ve roket attýðýný belirten Han, aracýn neden hedef alýndýðýnýn araþtýrýldýðýný söyledi. Özel bir okulda okuyan 9-14 yaþýndaki 4 çocuk ile þoförün öldüðü, 5 çocuðun yaralandýðý bildirildi

19 14 Eylül 2011 Çarþamba 19

20 20 14 Eylül 2011 Çarþamba ücretsizler

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı