ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas"

Transkript

1 Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BAÞKASINI RÜÞVETLE SUÇLAYAN KAHRAMANA BAK... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SAÐLIK KÝMLERÝN SORUMLULUÐUNDA? Ali Osman Eroðlu - Hristofyas görüþmesi Özgün Kutalmýþ Ýþadamý Ayhan Arýklý'nýn rüþvet iddialarýna Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan hemen yanýt geldi... Bakanlýk Arýklý'nýn hem özel, hem de devlet arazilerini nasýl gaspettiðini belgelerle açýkladý... Gaspettiði mala Bu ne yaman çeliþki! Erdoðan Baybars HAYAL Dolgun Dalgýçoðlu "SIFIR SORUN" MARTAVALI Mehmet Levent Kritik günler... Sondaj baþlýyor n Amerikan Noble Energy þirketinin Akdeniz'deki doðalgaz ve petrol araþtýrma sondajlarýna Eylül sonu baþlayacaðý açýklandý... n Hristofyas, Türkiye'nin tehditlerine karþý uluslararasý toplumu müdahaleye çaðýrdý... l 7. sayfada Tapu istiyor n Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: Ayhan Arýklý çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine (hali araziye) tecavüz ederek sýnýr ihlali yaptý... n Arýklý'nýn Girne-Boðaz bölgesinde kendine ait olmayan 2,5 dönümlük araziye inþaat yaptýðý saptandý... n "Hali arazilere yapýlan evlere tapu verilemez" diyen bakanlýk, Arýklý'nýn tapu talebinin reddedilmesi üzerine rüþvet iddialarýna sarýldýðýný açýkladý... n Ýskan Müsteþarý baþkanlýðýndaki bir heyet dün Polis Genel Müdürlüðü'ne giderek soruþturma baþlatýlmasýný talep etti... Rüþvet iddialarý kanýtlanamazsa, Arýklý mahkemeye verilecek... l 3. sayfada Devlet hastanesinin büyük baþarýsý yaþýndaki kadýn hayata döndü n Beyinde kalp ve solunumu kontrol eden ana damarý týkalý 75 yaþýndaki bir kadýn hasta, anjiyo altýnda yapýlan bir müdahaleyle yaþama döndürüldü... n Kalp, þeker ve tansiyon hastasý olan 75 yaþýndaki kadýn hasta bilinci kapalý olarak acil servise getirildi... n Hastaya ilk müdahaleyi Nöroloji Uzmaný Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoðlu yaptý... n Dr. Süha Akpýnar ve Dr. Süreyya Vudalý Doðruyol, ana damara girerek pýhtý çözücü maddeyle pýhtýyý yok etmeyi ve damarý açmayý baþardý sayfada AFRÝKA dan mektup... KUZEYDE ÝKÝ MUHALEFET: KÝMÝNE GÖRE ANKARA KÝMÝNE GÖRE BÝZÝM HÜKÜMET... l 3 te BEN OLSAM TERFÝ VERÝRDÝM Musa Özmusaoðlu l 7. sayfada "PIP" BAYRAÐI (1) Yalçýn Okut l 8. sayfada Gözlerinizde korkuyu gördük Münür Rahvancýoðlu l 13. sayfada GREV UYARISI KTAMS: Hükümete 23 Eylül'e kadar süre verildi... n 6. sayfada

2 BAHÇEDE ÇALIÞTIÐI SIRADA RAHATSIZLANARAK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ 54 yaþýndaki Ýrfan Canlýsoy, eski Yayla-Akdeniz yolu üzerinde bulunan bahçesinde çalýþtýðý sýrada rahatsýzlanarak, yaþamýný yitirdi. Polisin açýklamasýna göre, yapýlan otopsi sonucunda Canlýsoy'un "kalp yetmezliði" nedeniyle hayatýný kaybettiði tespit edildi. KUNDAKLAMA, DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTÝ HASAR Boðazköy'de "Göçmenköy Þah Fýrýný-2" isimli iþ yerine giren kimliði meçhul þahýslar bin 192 TL nakit para ve 1 adet bilgisayar kasasý çaldý. Polisin açýklamasýna göre, sözkonusu kiþiler ayrýca fýrýnýn duvarýndaki kamera, kameranýn baðlý bulunduðu dolap ve dolap içerisindeki elektrik panosuna hasar verdi. SICAK HAVA SÜRECEK Ülkeyi etkileyen sýcak hava kütlesi hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji Dairesinden yapýlan açýklamaya göre, önümüzdeki bir hafta boyunca hava sýcaklýðý iç kesimlerde 35-37oC, sahillerde ise oc dolaylarýnda seyredecek. Hava parçalý ve az bulutlu olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek. KANUNSUZ AVLANMA Sazlýköy'de önceki gün O.C (E-20) ve M.T (E-21) file ve hoparlör kullanarak kanunsuz avlandýklarý sýrada suçüstü yakalandý. Adý geçen kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlatan polis, olaylarla ilgili soruþturmalarýný sürdürüyor. MÜZAKERELER DEVAM EDECEK Yoðunlaþtýrýlmýþ bir þekilde sürdürülen Kýbrýs müzakereleri bugün devam edecek. Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas bugün saat 15.30'da bir araya gelecek. Liderlerin temsilcileri ise, sabah saat 09.30'da baþlayacak bir görüþme gerçekleþtirecek. Liderlerin, bugün "vatandaþlýk, yabancýlar ve göç" konusunu görüþmeye devem etmesi bekleniyor. BÝNLERCE KÝÞÝ YÝNE RUM BAÞKANLIK BÝNASI ÖNÜNDE Rumca yayýn yapan gazeteler Rum halkýnýn, önceki akþam Baþkanlýk binasý önünde kendi tarihini yazdýðýný belirterek binlerce kiþinin Mari'deki patlamayý protesto etmek, Hristofyas'ýn istifasýný talep etmek amacýyla Baþkanlýk binasý önünde toplanarak gösteri yaptýðýný yazdý. Gazete söz konusu gösteriye "öfkelilerle" birlikte yaklaþýk 10 bin kiþinin katýldýðýný, katýlýmcýlarýn; Hristofyas'a karþý sloganlar attýðýný ve þiirler okuduðunu belirtti. 75 yaþýndaki kadýn yaþama döndü n Beyinde kalp ve solunumu kontrol eden ana damarý týkalý 75 yaþýndaki bir kadýn hasta yaþama döndürüldü... Saðlýk Bakanlýðý, beyinde kalp ve solunumu kontrol eden ana damarý týkalý 75 yaþýndaki bir kadýn hastanýn, anjiyo altýnda yapýlan bir müdahaleyle yaþama döndürüldüðünü bildirdi. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamaya göre, ekip çalýþmasýyla gerçekleþen müdahalede, Radyoloji Uzmaný Dr. Süha Akpýnar, Radyoloji Uzmaný Dr. Süreyya Vudalý Doðruyol, Noroloji Uzmaný Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoðlu ile Asistan Dr. Eylem Sayýlgan Barbin ile hemþire ve teknisyenler yer aldý. Açýklamada, kalp, þeker ve tansiyon hastasý olan 75 yaþýndaki kadýn hastanýn, bilinci kapalý olarak 10 Eylül Cumartesi günü saat sularýnda ailesi tarafýndan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiði anlatýldý. Acil Serviste ilk müdahaleyi Nöroloji Uzmaný Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoðlu'nun gerçekleþtirdiðinin belirtildiði açýklamada, beyin arka sistemini ilgilendiren akut inme tanýsýyla hastaya, ilk kez kolundan pýhtý çözücü tedavisi uygulandýðý ve bu tedavinin Kuzey Kýbrýs'ta bir ilk olduðu kaydedildi. Beyin damarlarýndaki týkanýklýða baðlý olarak akut inme geçiren kadýn hastaya, acilde uygulanan pýhtý çözücü ilaç tedavisi ve yapýlan tanýsal anjiyo sonrasýnda, ana damarýn açýlmadýðý saptandý. Bu noktada devreye giren Giriþimsel Radyologlar Dr. Süha Akpýnar ve Dr. Süreyya Vudalý Doðruyol, ana damar içerisine girerek pýhtý çözücü madde verip, ileri tetkikle pýhtýyý yok etmeye çalýþtý. Yaklaþýk 2 saat süren yoðun iþlem sýrasýnda damarýn tamamen açýldýðý gözlendi. Böylelikle esas tedavi saðlanmýþ oldu. Bu iþlem de bir ilki teþkil etti. ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLÝ... Bu gibi vakalarda hastaya erken müdahalenin kesinlikle hayat kurtardýðýný belirten uzman hekimler, 75 yaþýndaki kadýn hastanýn, ailesi tarafýndan bir saat içerisinde acil servise getirilmiþ olmasýnýn, hastanýn hayata döndürülmesinde önemli bir unsur olduðunu söylediler. Açýklamada söz konusu hastaya, kasýktan girilerek tedaviye yönelik beyin anjiyosunun yapýldýðý da belirtilerek, bunun KKTC'de bir ilk olmakla birlikte, Türkiye'de de bu iþlemin çok az sayýdaki merkezlerde yapýlabildiði belirtildi. Hekimler, þuurunu beklenmedik bir þekilde kaybeden hastalarýn veya aniden tek taraflý felç geçiren hastalarýn mutlaka ilk 3 saat içerisinde hastaneye baþvurmalarýnýn hayati önem taþýdýðýný söylediler. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BAÞKASINI RÜÞVETLE SUÇLAYAN KAHRAMANA BAK... Bir müteahhit... Ayhan Arýklý... Ýnþaat þirketi var... Holding... Pek çok yerde konut yapmýþ ülkemizde... Özellikle CTP döneminde yýldýzý iyice parlamýþ... Yakýn bir dostum var... Arýklý'nýn Küçük Kaymaklý bölgesinde yaptýðý dairelerden birini almýþ... Peþinatýný ve taksitlerini düzenli olarak ödemiþ... Ama iþ evin tapusunu almaya gelince bir sürprizle karþýlaþmýþ o da... Karþýyaka'daki Kulaksýz Sitesi sakinleri gibi týpký... Meðer Ayhan Arýklý araziyle birlikte konutlarý Þekerbank'a ipotek ederek borçlanmýþ... Ve bu borcunu ödemediði için de banka el koymuþ siteye daire... Koçanlarý ne Arýklý'dan, ne de bankadan alamayan hak sahipleri ortada kalakalmýþ... Banka istese Akfinans Bank gibi, parasý ödenmiþ konutlarý zapteder, satýþa çýkarýr ve büyük vurgun vururdu. Ancak öyle yapmadý. Konut sahipleriyle anlaþtý. "Arýklý'nýn borcunu da siz öderseniz tapularýnýzý alýrsýnýz" dedi... Çaresiz kabul etti maðdurlar... Þimdi hem geriye kalan taksitlerini, hem de Arýklý'nýn borcunu ödüyorlar bankaya... Ayhan Arýklý bir kahraman gibi manþet olmuþ dün 'Yenidüzen' gazetesine... Yalnýz bir kahraman deðil... Ayný zamanda hakký verilmeyen bir maðdur... Konut yapmýþ... Ama bu konutlarý satýn alan hak sahiplerine tapularýný veremiyormuþ... Tapularý vermek için, yetkililer rüþvet istiyormuþ kendisinden... Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý'na ve Þehir Planlama Dairesi yetkililerine verip veriþtiriyor... Ve Bakan Çavuþoðlu'na kadar getiriyor sözü: -Bakan da bu iþlerin içinde ise durum vahim, diyor... Gazete Ayhan Arýklý'nýn aðzýndan "Rüþvet istediler" baþlýðýný kullanmýþ manþette.. "Vay canýna" der gören de... Bu manþet haberden sonra Nazým Çavuþoðlu açýklama yaptý dün... Hem de ne açýklama... Bakýn ne diyor: "Ayhan Arýklý çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine, yani hali araziye tecavüz ederek sýnýr ihlali yaptý..." Ne demek bu? Arýklý kendine ait olmayan araziye inþaat yaptý demek... Hýrsýzlýk sayýlmaz mý bu da? Bu inþaat yapýlýrken yetkililker neden müdahale etmedi hiç, merak ediyorum... O kadar mý sahipsiz bu memleket? Adam hali araziyi zapteder de kimse dönüp bakmaz mý? Bakanlýðýn açýklamasýna göre, kendine ait olmayan 2,5 dönüm araziye inþaat yapmýþ Arýklý... Hem de Girne-Boðaz'da... Arýklý'nýn rüþvet iddialarýndan sonra Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý bir iskan heyeti dün Polis Genel Müdürlüðü'ne giderek derhal bir soruþturma talebinde bulunmuþ... Polis araþtýrsýn... Rüþvet istemiþ olan varsa cezalandýrýlsýn... Ama yoksa, bu kez bakanlýk verecek Ayhan Arýklý'yý mahkemeye... Arýklý'nýn aleyhinde zaten yasal iþlem baþlatýlmasý gerekmez mi? Devlet arazisini gaspetmiþ... Suç deðil mi bu? Bakanlýðýn açýklamasýndan, Ayhan Arýklý'nýn arkasýnda 'büyük' güçler olduðu anlaþýlýyor... Þöyle deniliyor bu açýklamada: "Hiçbir siyasi güç, ya da sivil inisiyatif anayasanýn önüne geçemez." Hükümete muhalif basýnýmýz, salt muhalefet yapacak diye, hükümet aleyhinde söylenen herþeye balýklama dalýyor... Körü körüne yaptýðý muhalefet ise, sonuçta kendine zarar veriyor... Attýðý kurþun geri dönüp kendini vuruyor... Hepsi bitti de, düzenin bir numarasý Ayhan Arýklý'yý savunmak sana mý kaldý kardeþ? Bir de Arýklý'nýn defterlerine bak... Bakalým altýndan neler çýkacak...

3 AFRÝKA dan mektup... KÝMÝNE GÖRE ASIL SUÇLU ANKARA KÝMÝNE GÖRE BÝZÝM HÜKÜMET... Ýki tür muhalefet var toplumumuzda... Siyasi partilerimizde... Örgütlerimizde... Ve basýnýmýzda... Birincisi, yalnýz buradaki hükümete muhalefet edenler... Ýkincisi, hem Ankara'ya, hem buradaki hükümete muhalefet edenler... Birinci gruptakilere göre, Kýbrýs'ýn kuzeyi Türkiye'nin iþgali altýnda deðil... Ankara hükümeti yönetmiyor burasýný, iþbirliði yapýlýyor onunla sadece... Kýbrýs'la ilgili müzakerelerde de söz sahibi olan Ankara deðil, biziz... Bundan dolayý görüþmelerde ilerleme saðlanamýyorsa, suçu Ankara'da deðil, burada bu görüþmeleri yürüten liderde aramak gerekir... Yine bu gruptakilere göre, KKTC tanýnmasa da adada ayrý bir devlettir ve burada demokratik seçimler yapýlýr... Cumhurbaþkanýmýzý Ankara seçmez, biz seçeriz... Ters giden iþlerimizden ve ekonomik, sosyal sýkýntýlarýmýzdan dolayý Ankara'yý suçlamak gerekmez... Suçlu olan o deðil, biziz... Bunun için de protesto eylemleri yapýlýrsa Ankara'ya karþý deðil, buradaki hükümete karþý yapýlmalý... Zaman zaman bu gruptan da Ankara'ya 'sitem' yükselir... Polisin sivile baðlanmamasýndan, Merkez Bankasý ile itfaiyenin bizim yönetimimizde olmamasýndan þikayet ederler... Bu kurumlar bize devredilirse herþeyin tamam olacaðýna inanýrlar... Nüfustan da yakýnýrlar... Ama bu konuda da Ankara'yý deðil, buradaki hükümeti suçlamayý tercih ederler... Baðýmsýz bir devlet olduðumuza inandýklarý için, TC Büyükelçisi'nin yakaladýklarý bazý müdahalelerine çok þaþarlar ve 'iþimize karýþma' havasýnda elçiyi uyarýrlar... Bu gruptakilerin en çok talep ettikleri þey erken seçim... Bir hükümet gider de baþka bir hükümet gelirse herþeyin düzeleceðini söyler dururlar... * Ýkinci gruptakiler, yani hem Ankara hükümeti, hem buradaki hüklümeti eleþtirenler KKTC'yi baðýmsýz bir devlet olarak kabul etmezler... Türkiye'yi adada iþgalci sayarlar ve adanýn kuzeyindeki yönetimi onun yönetimi olarak görürler... Onlara göre meclis de kukla, hükümet de kukla, cumhurbaþkaný da kukla... Bu kurumlar hep Türkiye'nin iþgalini ve yönetimini kamufle etmek için devreye sokuldu burada... Müzakerelerdeki temsilcimiz Kýbrýslýtürk lider, ama asýl söz sahibi Ankara... Ankara'nýn talimatýyla söyler ne söylerse... Bu gruptakilere göre ilk suçlu Ankara, ikinci suçlu ise buradaki uþaklarý... Eylem yapýlýrsa önce Ankara hükümetine karþý yapýlmalý... * Eðer siz de muhalefeti ikiye ayýrmýþsanýz ve aradaki farký görmüþseniz mesele yok... O zaman neler olup bittiðini anlarsýnýz burada... Ve muhalif gözüken pek çok kimsenin muhaliflikle hiçbir alakasý olmadýðýný da anlarsýnýz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bakanlýktan yapýlan açýklamada "Çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine (hali araziye) tecavüz ederek sýnýr ihlali yaptý" denildi... "Hali arazilere yapýlan evlere tapu verilemez!.." "Talebinin reddedilmesi üzerine rüþvet iddiasýnda bulundu Buna raðmen polisten soruþturma talep ettik " Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Ýþadamý Ayhan Arýklý'nýn iddialarý konusunda basýn açýklamasý yaptý. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamada, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun talimatýyla Ýþadamý Ayhan Arýklý'nýn Ýçiþleri Bakanlýðý ve bakanlýða baðlý Ýskan Müsteþarý hakkýnda basýnda yer alan rüþvet iddialarýyla ilgili olarak Ýskan Müsteþarý Hasan Ýslamoðlu baþkanlýðýndaki bir heyetin, bu sabah Polis Müdürlüðü'ne giderek, gerekli soruþturmanýn derhal baþlatýlmasý talebinde bulunduðu belirtildi. "Ýþadamý Ayhan Arýklý, 'Oray 10' ve '0ray 11' isimli Girne-Boðaz mevkiinde yaptýðý sitede çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine (hali araziye) tecavüz ederek sýnýr ihlali yapmýþtýr. Bu ihlallerle ilgili bakanlýðýmýzýn yapmýþ olduðu araþtýrma sonucu, hali arazi üzerine yaptýðý ev/apartmanlarda söz konusu firmaya ya da þahýslara kesinlikle koçan verilemez yönünde olmuþtur" denilen açýklamada, ilgili firmanýn isteðinin anayasa aykýrý odluðu ve özel imtiyaz içerdiðine iþaret edildi. Ayhan Arýklý'nýn, kendi menfaati için bakanlýðýn BEÞÝR ATALAY GELÝYOR Türkiye'nin Kýbrýs iþlerinden de sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, bugün Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, bugün öðleden sonra KKTC'ye gelmesi beklenen Atalay, Cumartesi gününe kadar, temas ve incelemelerde bulunacak. Arýklý'nýn iddialarýna bakanlýktan yanýt... Çok sayýda araziye tecavüz etti yasa dýþý iþ yapmasýný talep ettiði, yasalarýn verdiði yetkiyi kullanan Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nýn ise anayasaya aykýrý olan bu tutum karþýsýnda gereðini yaptýðý belirtilen açýklamada, "Hiç bir siyasi güç ya da sivil inisiyatif, anayasanýn önüne geçemez. Yasalarýn uygulayýcýsý olan bakanlýðýmýz bu ve benzeri konularda gerekeni yapmaya devam edecektir" denildi. Arýklý'nýn yasalara aykýrý davranýlmasý talebinin bakanlýkça reddedilmesi üzerine kamuoyunu yanýltmak amacýyla rüþvet iddiasýnda bulunduðu, ancak buna raðmen bakanlýðýn ilgili iddialar için polisten soruþturma istediði belirtilen açýklamada, þöyle denildi: "Soruþturma sonucunda polisimizin, iddia edildiði gibi bazý bakanlýk çalýþanlarýnýn suç iþlediði yönünde karar almasý halinde gereken en aðýr cezanýn bu kiþilere verilmesinin takipçisi olacaðýz. Ancak bu iddialarýn asýlsýz çýkmasý durumunda, kendi menfaatlerini yerine getirmediði gerekçesiyle 'rüþvet' iddiasýyla çalýþanlarýmýzý suçlayan, bakanlýðýmýz ve çalýþanlarýnýn haysiyetleri, onurlarý ile oynayan Sayýn Ayhan Arýklý hakkýnda yasal sürece müteakip dava açýlacaktýr. Sayýn Ayhan Arýklý'ya ait Oray 10 ve Oray 11 sitesindeki sýnýr ihlallerini ve gerek özele, gerekse devlete ait hali arazilere tecavüzün ne boyutlarda olduðunu gösteren harita ek'te bilginize sunulmuþtur. Toplamda 12 parselde 22 ayrý inþaatta ihlal vardýr a2, yani 2.5 dönüm kendine ait olmayan araziye inþaat yapmýþtýr." Ýsmet Kotak için mecliste tören düzenlendi Pazar günü vefat eden eski bakan ve milletvekillerinden, Kýbrýs Türk Basýn Konseyi Baþkaný Ýsmet Kotak için dün Cumhuriyet Meclisi önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Mehmet Ali Talat, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Anamuhalefet CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, bazý bakanlar, Sayýþtay Baþkaný Osman Korhan, siyasi parti baþkan ve temsilcileri, milletvekilleri, eski bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilciler, gazeteciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Saygý duruþuyla baþlayan tören, Ýsmet Kotak'ýn özgeçmiþinin okunmasýyla devam etti. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'in konuþmasýnýn ardýndan saygý geçiþinde bulunuldu. BOZER Meclis Baþkaný Hasan Bozer konuþmasýnda, Ýsmet Kotak'ý kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Bozer, Kýbrýs Türk halkýnýn yetiþtirmiþ olduðu çok deðerli devlet adamlarýndan Ýsmet Kotak'ýn, bakanlýk, milletvekilliði, kurucu meclis üyeliði, gazetecilik ve birçok önemli görevlerde bulunduðunu belirtti. Bozer, özellikle Çalýþma, Kooperatif, Rehabilitasyon ve Ýskan bakanlýðý döneminde gerek güneyden, gerek Anavatan'dan gelen göçmenlerin yerleþtirilmesi ve rehabilite edilmesi konusunda özverili hizmetler veren Kotak'ýn toplum düzeninin saðlanmasý yönünde çok önemli çalýþmalarý olduðunu belirtti. Hasan Bozer, "Ülkemize sosyal konut projesinin getirilerek baþarýyla uygulanmasýnda çok büyük emeði olan Ýsmet Kotak, pek çok vatandaþýmýzýn ev sahibi olmasýna vesile olmuþtur. Yine ülkemizde kooperatifçiliðin geliþiminde oynadýðý önemli rol herkesçe bilinmekte ve takdirle karþýlanmaktadýr" dedi. Ýsmet Kotak'ýn en önemli özelliklerinden birinin de usta kalemiyle Türk basýnýna verdiði deðerli hizmet olduðunu kaydeden Bozer, milli mücadele döneminde TMT saflarýnda yer alan Kotak'ýn, o dönemde de çok önemli sorumluluklar yüklenerek çok deðerli hizmetlerde bulunduðunu söyledi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da tören alanýnda beklerken bir grup gazeteciye yaptýðý açýklamada, çok deðerli devlet adamlarýndan Ýsmet Kotak'ýn son zamanlarda basýn alanýnda vermiþ olduðu hizmetler ve KKTC'nin sesini dýþ dünyaya duyurmak için çeþitli kuruluþlarla kurduðu baðlantýlarýn siyasi yaþamýndan sonra verdiði önemli hizmetler olduðunu söyledi. Eroðlu, "Gerek siyasi hayatýnda, gerekse gazetecilik hayatýnda vermiþ olduðu hizmetler unutulmayacak deðerli bir dosttur. Kendisine tanrýdan rahmet, ailesine de baþsaðlýðý diliyoruz" dedi. Ýsmet Kotak'ýn naaþý, öðle namazýnýn ardýndan Lefkoþa Kabristanlýðý'nda topraða verilecek.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Alýþmýþ kudurmuþtan beterdir derler ya Avrupa'yý da sormagir haný yapacaklar Girip çýkmak için el kol sallaya sallaya Avrupa'ya bile vizeyi kaldýrtacaklar Kalay KALDIRIN BAYRAKLARI REZÝLLÝKLERÝN ÜSTÜNDEN Malatya'dan gelir kurþunlarlýný sýkar. Malatya'dan arar tehdit eder. Malatya'dan arar "öldürülecekler listesi" verir. Hiçbir siyasetçi "Kimdir be bunlar" diye sormaz. Çünkü siyasetçilerimiz de bilir onlarýn kim olduðunu. Ama gelin görün ki, siyasetçilerimizin varlýðý da, týpký çetelerin varlýðý gibi Ankara'nýn iki dudaðý arasýnda. Buralar artýk Malatya'nýn Ogün Samast'larýndan soruluyor nasýlsa. Burada yapýlan bütün rezilliklerin, bütün kirli iþlerin üstündeki örtü bayraktýr. Kaldýrýn o bayraðý düzenin üstünden, kaldýrýn, içinizi görelim baylar Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SAÐLIK KÝMLERÝN SORUMLULUÐUNDA? Kubilay Özkýraç "Avrupa" daha sonra "Afrika" gazetesinde yýllarca köþe yazýsý yazmýþ bir arkadaþýmýzdýr... Köþesinin adý "Nurhak"tý... Arkadaþtan da ötedir bizim için... Bir müddet önce rahatsýzlanan baldýzýna karaciðer nakli gerekti... Yapýlan tahlillerde Kubilay'ýn karaciðeri baldýzýnýnkiyle uyuþtu... Hiç çekinmedi ve karaciðerini baldýzýna verdi. Dün "Afrika"daydý... Bir konuda caný sýkýlmýþtý... Kasýldý ve titremeye baþladý... Dayandýðý masadan doðrulamadý... Kustu... Bu durumda yapýlacak iþ acili aramaktý 'yi çevirdim... Bir bayan çýktý... "Ben Afrika gazetesinden arýyorum... Bir arkadaþýmýz rahatsýzlandý. Titriyor, kusuyor, terliyor, bir ambulans isteyecektik..." "Yeriniz nerede?" "Þehitler Abidesi'nin orda..." "Anladým..." "Geliyor musunuz?" "Eskiden baþka bir hastalýk geçirdi mi?" "Ne hastalýðý?" "Kalp falan gibi..." "Bilmiyorum... Hem ne gerek var buna... Arkadaþýmýz çok kötü durumda.." "Her vakaya ambulans yollayamayýz ama..." "Bana sorumlunuzu verin lütfen..." "Sorumlu benim..." "Ýsminiz..." "Ýsmim önemli deðil, ben buranýn sorumlusuyum iþte... "Þimdi ambulans göndermeyecek misiniz?" "Hayýr, arabanýza atýp getirin..." 'Fes baþýmdan çýktý' diye bir söz var ya... Tam o hesap... Elim ayaðým titriyor, karþýmdaki de sorumlu olduðunu söyleyerek ambulans gönderemeyeceðini vurguluyor... Nedenmiþ? "Bugün 18 vaka bildirdiler... Yok baþ aðrýsý, yok kusma falan..." "Bayan siz ihbarlarý deðerlendirmek zorundasýnýz... Ben size Afrika gazetesinden aradýðýmý söylüyorum. Arkadaþýmýz çok kötü bir durumda..." Telefondaki baþtan alýyor söylediklerini... "Daha önce geçirdiði hastalýklar nelerdir?" "Ben hangi hastalýðý geçirdiðini nerden bileyim?.. Siz bir ambulans gönderin..." "Gönderemem, arabanýza koyup getirin..." Kimse kusuruma bakmasýn, ama açtým aðzýmý yumdum gözümü... Söylediklerim yakasý açýk mýydý, kapalý mýydý bilemem... Kim olduðunu zaten söylemedi ama Salý günü akþam üzeri saat civarýnda oradaki sorumlu bayan kim ise oydu... Beni isterse mahkemeye de versin söylediklerimden dolayý, hiç umurumda bile deðildir... Baþý aðrýyan ambulans çaðýrmýþ, kýçý aðrýyan ambulans çaðýrmýþ ve hanýmefendi bundan rahatsýz olmuþ... Her çaðrýya cevap vermek zorundasýn sorumlu bayan!.. Baþ aðrýsý çeken birisi zevkinden mi ambulans çaðýrýyor? Kendisini kötü hissediyor herhalde... Kubilay'ýn durumu da berbattý... Ýki kat durumdaydý, onu bir yere oturtmak istedik, mümkün olmadý... Bunlar beni çýlgýna çevirdi... "Baðýrmayýn beyefendi" diyen sorumlu bayanýn yüzüne kapattým telefonu... Bir arkadaþým, yeniden 112'yi çevirdi ve "Bu arkadaþýmýz ciðer nakli de yaptýrdý" dedi... Sonra telefonu kapattý... "Gelecekler" dedi dakika sonra ambulans geldi. Arkadaþlarýmýzýn yardýmýyla ambulansa bindirebildik Kubilay'ý... Sorumlu bayaný þikayet etmek deðil amacým... Saðlýk denen "þey"in kimlerin sorumluluðunda olduðunu vurgulamaktýr sadece... DENKTAÞ'IN SAÐLIK DURUMU... ÝYÝYE DOÐRU GÝDÝÞAT VAR Rauf Raif Denktaþ'ýn saðlýk durumunda önceki güne göre küçük de olsa iyiye doðru bir gidiþat olduðu ve tedaviye yanýt verdiði kaydedildi. YDÜ Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Dýþ Ýliþkiler Baþkaný Ahmet Savaþan TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, Yoðun Bakým Destek Ünitesi'nde tedavisi süren Denktaþ'ýn doktorlarýn sözlü uyarýlarýna olumlu cevaplar verebildiðini anlattý. Denktaþ'ýn bilincinin açýk olduðunu ancak uykulu halinin ve kritik durumunun devam ettiðini belirten Savaþan, Aort damarý yýrtýlmasý nedeniyle ameliyat edilen, ancak koma halinden çýkamayarak 20 günlük yaþam mücadelesi geçtiðimiz gün kaybeden siyasetçi, aydýn, eski BRT müdürlerinden Gazeteci-Yazar Ýsmet Kotak, BRTK ve Meclis'teki törenlerin ardýndan son yolculuðuna uðurlandý. Kotak, Ýsmail Safa Camii'deki öðle namazýnýn ardýndan ailesi, sevenleri ve kalabalýk bir topluluðun katýlýmýyla Lefkoþa Kabristanlýðý'nda defnedildi. Ýsmail Safa Camii'deki törene Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, basýn camiasý, iþ adamlarý, sevenleri ve ailesi katýldý. Cenaze namazý sýrasýnda kýsa bir konuþma yapan eski bakanlardan, Ýþadamý Vedat Çelik, Kotak'ýn son yýla damgasýný vuran ve ülkesine, halkýna büyük hizmetler veren bir deðer olduðunu belirtti. Çelik, "Aramýzdan ayrýlmýþ olabilir ancak devlet ve egemenlik için yaptýklarý yaþatýlacak" diyerek aileye ve sevenlerine sabýr diledi. perþembe günü saat 11.00'de konuyla ilgili basýn toplantýsý düzenleneceðini ekledi. THY KIBRIS MÜDÜRÜ DENKTAÞ'I ZÝYARET ETTÝ Öte yandan Türk Hava Yollarý (THY) Kýbrýs Genel Müdürü Ömer Uzun, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde ziyaret ederek Denktaþ'ýn durumu hakkýnda bilgi aldý. Uzun, Denktaþ'ýn oðlu Serdar Denktaþ'la görüþerek acil þifa dileklerini iletti. KOTAK TOPRAÐA VERÝLDÝ Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "SIFIR SORUN" MARTAVALI Adýna KKTC denen bu ceberrut devleti... Ve dolayýsýyla bizi yöneten þu AKP hükümetinin zat-ý muhteremlerinin söz ve davranýþlarýna akýl sýr erdirmek mümkün deðil. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun icadý olan komþularla sýfýr sorun politikasýnýn geldiði noktaya bakýn. Bir yandan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik alaný içinde bulunan petrol ve doðal gaz arama çalýþmalarýný kaba kuvvetle engellemek için Kýbrýs'a karþý yapýlan savaþ tehditleri... Bir yandan da Türkiye'nin Kýbrýs'ýn doðal gaz ve petrolünde hiçbir hakký olmadýðý halde, çok açýk bir þekilde, "Sondaja baþlarsan vururum" tehdit ve efelenmeleri!.. Davutoðlu'nun "komþularla sýfýr sorun" politikasýnýn ne büyük bir martaval ve yutturmaca olduðunu göstermiyor mu? Yeri gelmiþken hatýrlatalým. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik alaný içinde sondajý yapacak olan Noble þirketi, Türkiye'nin bu konudaki tehditlerine hiç aldýrmadýðýný ve araþtýrmalar konusunda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý ile devamlý temas halinde olduklarýný açýklamýþtý geçenlerde. Bu açýklamaya ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanýt gelmedi. Ne de bir yalanlama falan... Bu durumda ABD yönetimi, sondaj çalýþmalarýnýn Kýbrýs'ýn egemenlik hakký içinde olduðunu teyit ediyor demektir. Buna raðmen Erdoðan'ýn "vururum" efelenmesi yere göðe sýðmýyor! Türkiye'nin, garantörü olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti'nin topraklarýný 37 yýldýr iþgal altýnda bulundurmasýna ve Kýbrýs'ýn AB üyeliðinden sonra da AB topraðýnda iþgalci duruma düþmesine göz yumanlarýn, Kýbrýs'ýn doðal gaz ve petrolüne göz dikmesine nasýl ve ne kadar seyirci kalacaklarý merakla izleniyor. Ya "BM'nin Gazze raporunu tanýmýyorum" diyerek Ýsrail'le sürtüþmeyi tahrik etmesine ve bunu bir çatýþma noktasýna taþýyacak kadar ileri götürmesine ne demeli? Bu mudur komþularla sýfýr sorun politikasý?! Ya Suriye'deki iç kavgada, "Suriye bizim iç sorunumuzdur" diyerek tüm dünyayý þaþýrtan bir tavýr ortaya koymasý ve Suriye Devlet Baþkaný Esad'ýn iþini bitirmeye soyunmasý, sýfýr sorun politikasýnýn bir gereði midir?! Komþularýyla sorun istemeyen böyle mi davranýr Türkün kitabýnda? Býrakýn komþularla yaþanan ve Türkiye'nin tahrikleriyle týrmanan sorunlarý... Uzun süreden beri sakin görünen Kürt cephesinin yeniden alevlenmesi ve PKK ile yeni çatýþmalara giriþilmesi de mi bu sýfýr sorun politikasýnýn cilvelerindendir?! Dedim ya. Akýl sýr erdirmek zor þu AKP zat-ý muhteremlerinin söz ve davranýþlarýna... Derken bir de bakýyoruz, çýkmýþ Egemen Baðýþ "AB ülkelerinin TC vatandaþlarýna vize uygulamasý mantýk dýþýdýr, akýl dýþýdýr, hukuka aykýrýdýr" diyor! Alýþmýþ kudurmuþtan beterdir derler. Bunlar da Kuzey Kýbrýs'ý sormagir hanýna çevirdiler, ellerini kollarýný sallayarak girip, icabýnda her haltý yedikten sonra yine ellerini kollarýný sallayarak çýkýp gidiyorlar ya... Sandýlar ki Avrupa'yý da böyle sormagir hanýna çevirecekler! Bunun için Avrupa'ya akýlsýzlýk, mantýksýzlýk ve hukuk bilmezlik basacak kadar kendilerini kaybediyorlar! Herkes akýlsýz da... Alemin akýllýsý kendileridir sanýyorlar!

5 14 Eylül 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Partizanlýk kokan listeleri gördükçe, UBP'nin bazý ünvanlarý boþuna almadýðýný ve sonuna kadar hak ettiðini düþünüyorum. Bu ne yaman çeliþki! * Mecliste "seviyeli tartýþmalar" olmuþ. - Ne güzel, ne güzel Al takke, ver külah! * Ejder Aslanbaba yola devam kararý almýþ. - Yol boyu, iþaret ve iþaretçilere dikkat etmesinde büyük fayda var. Zemin çok kaygan.. Bizden uyarmasý. * Talat'a ofisten sonra araç, þoför ve koruma aracý verilecekmiþ. - Kýbrýs Türk insanýnýn çok güzel bir huyu var. Vefalýdýr. Kendine hizmet edenleri unutmaz ve gerekirse kendi yemez, yedirir. * Ýsmet Kotak topraða verilmiþ. - Nur içinde yatsýn! *Denktaþ'ýn öldüðü yalanlanmýþ. - Aman eyi da biz duymadýydýk daha evel Bakan da bir pot gýrardýk! Sonay Adem: - Biraz da istihdamlardan bahset. Ertuðrul Hasipoðlu: - Ben onu çok anlattým Ýhtiyaç var yaptýk. Siz 7 bin tane yaptýnýz. Sonay Adem: - Yok 15 bin Artýr rakamý bakalým. Bu konuþma mecliste geçti. Bu konuþmayý yapan meclisimizin bu güzide milletvekilleri, çok iyi anladýðýnýz gibi birbirini suçluyor. Konu gerçekten ilginç. Ýstihdam! Bu muhterem milletvekillerimiz birbirlerini daha fazla "istihdam" yapmakla suçluyor. Güler misin, aðlar mýsýn? Ve istihdam yapmakla "övünecek" yerde, itiraz ediyorlar rakamý azaltmaya çalýþýyorlar Güler misin, aðlar mýsýn? Yahu bunlarýn asli görevi, daha çok insana iþ ve aþ saðlamak deðil mi? Yahu bunlarýn "ben daha çok istihdam yaptým" diye övünmesi gerekmez mi? Eee Niye böyle cip inkar Allah kerim yolunu seçiyorlar? Çünkü, her ikisi de nerde bir defolu varsa onu kazýklýyor devlete de ondan! Türkiye'de 27 TL olan Olmotec ilacýnýn, KKTC'de 55 TL olduðunu öðrenen Ankaralý eczacý "Zaten orasý korsan memleket " demiþti. Yuttum, yanýt vermedim. Oysa "Keçi güldü goyuna" desem, taþ, cuk diye yerine oturacaktý. Gerçekten korsan memleketiz. Ve diðer bütün sahtekarlýklarýmýz KORSAN MEMLEKET(Ý)! yetmezmiþ gibi, son zamanlarda korsan kitaplar da çýktý piyasaya. 10 liraya istediðin kitabý alabiliyorsun. Ben "emeðe saygý" babýnda ilk zamanlar almýyordum. Gözümü bir arkadaþ açtý. - Be, her þeyin sahtesini sana zararýný bile bile alýn da, faydalanacaðýn bir þeyin sahtesini neçin almayasýn? Elif Þafak'ýn son kitabýnýn satýþ fiyatý 27 TL... Bizim pazarda 10 TL. "Koca kitap 10 lira olur mu?" diye kafamda bir soru kalmýþtý. Ankara'da bir gece yarýsý, bir köþe baþýnda rastladýðým korsan kitapçýda ayný kitabýn 5 TL olduðunu görünce, bazý þeylere asla aklýmýzýn ermeyeceðini anladým... BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS KÜÇÜK'ÜN YERÝNDE OLSAM! Çok þükür! Halimden memnunum. Ama bazen baþkalarýnýn yerinde olmayý çok istiyorum. Mesela bugünlerde Küçük'ün yerinde olmak için can atýyorum. Düþünün Önümde, terfi eden müdür ve muavinlerin listesi var. Listeye bakýp bakýp: "Suyunu çýkarttýnýz be çocuklar Bu kadar da olmaz yahu, ayýptýr, dile dolaycaksýnýz bizi gene" mi derdim Yoksa.. "Maþallah benim adamlara Çok güzel dayanýþma gösteriyorlar" mý? Ya siz olsanýz ne derdiniz? Dönüp bir bakýn geriye ve "Böyle gitmez" diye diye ta nerelere geldiðimizi görün!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HAYAL... (Ýstanbul)- "Ýnsan alemde hayal ettiði müddetçe yaþar" demiþ, Yahya Kemal J.Bernard da, "Büyük þeylerin hayali ile yaþa, hiç olmazsa daha küçük þeyleri yapmak imkaný bulursun" diyerek hayalle ilgili düþüncesini ortaya koymuþtur. Demek ki bugün yazmayý hayal ettiðim yazýnýn konusu, "hayal" olacak Çobanýn hayali çobanlýktan kurtulup kendine etrafýnda hayvan kokusu olmayan bir ev almak. Belki bir araba ve bir iþ kurmak herkesten baðýmsýz. Yaðmursuz, çamursuz, fýþkýsýz ve patronsuz. Ýmrenmiþtir hep kravatlý takým elbiseli okumuþ iþadamlarýna. Cicili bicili bayanlara bakarken kendine, "neden senin eþin de böyle deðil" diye kýzmýþtýr zaman zaman. Teknesinde gece açýlmak için yarý uykulu bekleyen balýkçýnýn da hayalleri vardýr. Sabah uykusuna hasrettir mesela onlar ve hayalleri hep uyku üzerinedir. Gördüðü her boþluða "Bir sana, bir de sabah uykusuna hasretim " diye yazar. Böyledir hayaller. Ulaþamadýðýn her ne varsa hayal edersin Olmak istediklerin rüyalarýna girer. Uçamýyoruz ama nedense rüyalarýmýzda serbestçe þehrin üzerinden uçarak geçeriz. Hatta öyle bir yükselimiz var ki füze gibi Görenler hayran kalýrlar. Ta ki uyanana kadardýr uykularýn gerçekliði týpký gerçekleþemeyecek hayallerin bittiði an gibi Üzer insaný gerçekleþmeyen hayaller. Moral bozukluðu yaratýr sonra. Hayata küsersin. Çünkü William Russell'den okuduðun "En büyük iþler, büyük hayaller kurma özelliði olan insanlarca baþarýlmýþtýr" sözü sizde geçmemiþtir. Çünkü siz, "Gerçekleþen her þey hayalle baþlamýþtýr" sözünü gerçek sanmýþtýnýz, bugüne kadar. Uyandýnýz ve gördünüz düþlerin düþ olduklarýný. Benim de bir hayalim var. O da Obama'yý alaþaðý edip ABD'ye baþkan olmak. Beyaz Saray'da oturup dünyayý gözetlemek. Libya'da nelerin olacaðýný bugünden bilmek. Ortadoðu'da, Ýran'da ve Türkiye'de dönen dolaplarý bizzat kendim yazmak. Kýbrýs iþlerinden daha net bilgili olmak. Kim ne demiþ mesela. Geçmiþte Talat gelip de neler anlatmýþ bizim elçiye.. Þimdilerde Derviþ de gelip anlatýyor mu, bilmek Bazen özel uçaðýma atlayýp emrimdeki ülkeleri gezmek. Söylenenleri yapýyorlar mý bakmak Ne güzeldir hayal kurmak Gerçekleþmeyecek olsalar da baþýný avuçlarý arasýna alýp düþlere dalmak çok güzel RTE mesela. Onun da hayalleri var. Mýsýr gezisinin baþlarýnda dahi gördük hayallerinin ne olduðunu. Havaalanýnda gördüðü coþkulu karþýlamada nasýl da hayalini kurduðu kendi ülkesindeymiþ gibi, Arapça konuþtu Bilmeyen izlese Türkiye'de herkes Arapça konuþur sanacak. Kimbilir belki de onun hayali ülkesinde Türkçe yerine Arapça'nýn itibar görmesi. Her neyse bizi ilgilendirmeyen hayallerden çýkýp içimizdeki hayal kuranlara bakalým. Görüþmelere "çözüm" için giden Derviþ Eroðu'nun hayali ne duydunuz mu? Tüm KKTC vatandaþlarýnýn ortak devletin vatandaþlýðýný almalarýymýþ hayali Sorsanýz KKTC'nin nüfusunu bilmeyen Eroðlu, bilmediði nüfusu Kýbrýs'a yapýþtýrmaya çalýþýyor. Ne diyelim Stefan Zweig'ýn dediði, "Gözler az gördüðü, kulaklar az duyduðu ölçüde hayal gücü artar" sözü ile göndermemizi bitirelim. TDP EÞEL MOBÝLDE ISRARLI Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafýndan açýklanan Aðustos ayý hayat pahalýlýðý ile birlikte, 2011 yýlý 8 aylýk hayat pahalýlýðýnýn % 9.49'a çýktýðýný vurguladý ve hükümetin hayat pahalýlýðý ödeneði olan eþel-mobili geri getirerek, çalýþanlara ödenmesi için çalýþma baþlatmasý gerektiðini kaydetti. Kutalmýþ, yazýlý açýklamasýnda, dövizdeki yükseliþe paralel, artýrýlan akaryakýt fiyatlarý ile yýl sonunda hayat pahalýlýðýnýn % 15'i aþmasýnýn söz konusu olduðunu Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Sivil Havacýlýk Dairesi'nde çalýþanlarýn sorunlarýnýn çözümü için hükümeti uyardý. Sendika, sorunlarýn 23 Eylül'e kadar çözülmemesi durumunda süresiz grev dahil her türlü yasal eylemi yapacaðýmýzý bildirdi. KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan, yaptýðý açýklamada, dün konuyla ilgili olarak Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner'i ziyaret ederek çalýþanlarýn sorunlarýný ve çözüm önerilerini içeren bir mektup verdiklerini belirtti. Bakanlýkla yapýlan görüþmelerde sorunlarýn iletilmesine karþýn mevcut sorunlarýn çözülmediði gibi üzerine yeni sorunlar da eklendiðini ifade eden KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan, çözüm bekleyen sorunlarýný þöyle sýraladý: "Tayin terfilerin talep yazýlarý ivedilikle yazýlmalý... Yasa, vardiya ve rotasyon çalýþan kamu görevlilerine tahsisat ödenmesini öngörür. Bu tahsisatýn ödenmesi için de Bakanlar Kurulu'ndan tüzük geçmesi gerekir. Bir an önce gerekli tüzüðün Bakanlar Kurulundan geçirilmesi Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ-SEN) Baþkaný Memduh Çeto, "geçici memurlarýn" gümrük hizmetlerinde çalýþtýrýlmasý halinde, ilgili gümrük þubelerinde "iþ býrakma ve protesto" eylemi baþlatacaklarýný açýkladý. Çeto yazýlý açýklamasýnda, Güç- Sen Yönetim Kurulu'nun kararý uyarýnca, "gerekli tedbirlerin alýnmasý için yetkili mercileri uyardý" ve "Yaþanacak herhangi bir olumsuz olaydan üyelerimiz sorumlu olmayacak" dedi. KKTC çalýþma yaþamýnda düzensizlik ve huzursuzluk yaratýldýðýný belirterek, diyalog yoluyla çalýþma barýþýnýn saðlanmasý için hükümeti göreve çaðýran Çeto, 28 Ocak 2011 tarihinde baþlatýlan "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadelede" çerçevesinde Sendikal Platform'un belirlediði 13 maddelik ilkeler çerçevesinde eylem ve mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. Devletin kamusal yapýsýnda ve ilgili dairelerin teþkilat yasalarýnda savundu. Baþbakan Ýrsen Küçük ve Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn sürekli alýnan tedbirlerle ekonominin iyiye gittiðini vurguladýðýný hatýrlatan Kutalmýþ üç yýldan beridir artýþ alamayan çalýþanlara hayat pahalýlýðý ödeneðinin verilmesi gerektiðini ifade etti. Nüfus artýþý ve beraberinde getirdiði kayýt dýþýlýðýn bedelinin Kýbrýslý Türk çalýþanlara ödetilmemesi gerektiðini kaydeden Kutalmýþ, hayat pahalýlýðý ödeneðinin bir an önce geri getirilmesinin þart olduðunu dile getirdi. SÝVÝL HAVACILIK'TA GREV UYARISI KTAMS: HÜKÜMETE 23 EYLÜL'E KADAR SÜRE VERÝLDÝ... gerekmektedir... Kamu Görevlileri Yasasý'nýn gerek hastalýk izinleri, gerekse mazeret izinleri düzenli mesai çalýþma þekline göre düzenlenmiþtir. Bu nedenle vardiya ve rotasyon gibi düzensiz mesai çalýþanlar sýkýntýlar yaþamaktadýr. Her iþyeri farklý uygulamalar yapmaktadýr. Bunun ortadan kalkmasý için yasal düzenleme gerekmektedir... Sivil Havacýlýk Dairesi Kuruluþ Görev ve Çalýþma Esaslarý Yasasý'nda teknik hizmetler sýnýfýndaki teknik bölüm, itfaiye bölümü, muhabere ve iþletme bölümü ekip þeflikleri geçmiþte mutabakat saðlandýðý gibi düzenlenmelidir Hava Trafik Kontrol bölümünde çalýþanlarýn yaptýklarý görevlere ve geçtikleri sýnavlara göre tahsisatlarý verilmelidir..." Tüm bu sorunlarýn görüþülüp çözümlenmesinin ivedilik arz ettiðine iþaret eden Kaptan, sorunlarýn çözümü için 23 Eylül Cuma mesai bitimine kadar gerekli adýmlar atýlmadýðý takdirde, süresiz grev dahil her türlü yasal eylemi yapacaklarý uyarýsýnda bulundu. GÜÇ-SEN "ÝÞ BIRAKMA" KARARI ALDI belirtilen asýl ve sürekli kadrolara "geçici memur" alýnmasýnýn durdurulmasý ve ihtiyaç olmasý halinde bu kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan münhalle personel alýnmasý gerektiðine dikkat çeken Çeto, þöyle devam etti: "Gümrük Dairesi'ne personel alýnacaksa 2011 bütçesinde belirtilen münhallerýn Kamu Hizmeti Komisyonu'nun açacaðý sýnavla doldurulmasý; Gümrük Dairesi'nin görev sahasýna giren gümrük hizmetlerini Gümrük Teþkilat Yasasý'nda belirtilen görevlilerin dýþýnda 'geçici memurlarýn' yapmasýnýn yasal olmadýðýný bir kez daha hükümet yetkililerinin bilgisine getirilmesi; sendikamýzýn uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý ve 'geçici memurlarýn' Gümrük hizmetlerinde çalýþtýrýlmasý halinde ise ilgili Gümrük þubesindeki gümrük personelinin derhal 'iþ býrakma ve protesto etme' eylemini yürürlüðe koymasý kararý alýnmýþtýr " Avrupa Konseyi kuzeyi es geçti, güneyi uyardý "Doðu Avrupa'dan gelen genç kadýnlarýn seks kölesi olmasýna izin vermeyin..." Avrupa Konseyi'nin uzmanlýk komitesi tarafýndan kaleme alýnan raporda, Rum kesiminden, "Doðu Avrupa'da genç kadýnlarýn seks kölesi olarak çalýþmasýnýn tamamen önüne geçilmesi" istendi. Rum kesiminin, "insan tacirliðiyle ilgili savaþta daha etkili önlemler almasý istenen" raporda, "özellikle son dönemde genç kadýnlarýn seks kölesi olarak kullanýlmasýna iliþkin önlemler alýnsa da bunlarýn yeterli olmadýðý" görüþü savunuldu. Ýnsan tacirliðiyle mücadele çerçevesinde kabul edilen sözleþme bünyesinde oluþturulan uzman komitesi, Rum kesiminde, baþta tarým sektörü olmak üzere yine ev iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere çok sayýda kaçak göçmenin istihdam edilmesini ve buna yetkililer tarafýndan göz yumulmasýný eleþtirdi. Raporda, Rum kesimi yetkililerinin konuyla ilgili soruþturma yapmasý ve suç iþleyenleri yargý önüne çýkartmasý için çaba göstermesi istendi. Avrupa Konseyi'nin insan kaçakçýlýðýyla ilgili sözleþmesi, 2008 yýlýnda yürürlüðe girmiþti. GÜNLÜK SU TESTÝSÝ MAHKEMEDE KIRILDI Sabah Gazetesi yazarý Hýncal Uluç, Defne Joy Foster'ýn ölümünün ardýndan yazdýðý ve büyük tepkilere neden olan yazýsý nedeniyle tazminat ödemeye mahkum oldu. Sunucu Defne Joy Foster'in Kerem Altan'ýn evinde ölü bulunmasýndan sonra kaleme aldýðý yazýda Foster için "Aldatýlan bir koca ve unutulan bir bebek. Ama böyle bir insana öldü diye saygý duymamý kimse benden beklemesin. Defne'nin ölümü tipik bir su testisi su yolunda kýrýldý olayýdýr" diye yazan Hýncal Uluç, toplam 20 bin TL tazminat ödeyecek. Bu karar Türkiye medyasýnda köþeleri tutan "maço kalem"lere ders olur mu, bu karar dillerine hakim olmalarýna yarar mý, ya da medyadaki hoyrat erkek dili titreyip kendine gelir mi, bilinmez. Hýncal Uluç'un tazminat ödemeye mahkum olmasý, su testisinin mahkemede de kýrýlabileceðini, dahasý su testisinin kadýn olmadýðýný, erkek de olabileceðini göstermesi açýsýndan önemli.. HAK ARAMAK ZORLAÞTI Ýstinaf harçlarýna yüzde 1300 zam yapýlmýþ mahkemede... Hak aramak biraz daha zorlaþtý... Kimde var öyle para? HANGÝ UYARI... Sivil Havacýlýk'ta grev uyarýsý yapmýþ KTAMS... Ve 23 Eylül'e kadar hükümete süre tanýmýþ... Hükümet madem ki yasaklayacak, uyarý yapmanýn anlamý ne? GERÝ ADIM El-Sen, özelleþtirme yasasý meclise sevkedilir sevkedilmez grev yapacaðýný açýklamýþtý... Ancak yasa tasarýsý meclise gittiði halde öyle bir hava yok. Neden acaba? Sendika mý, yoksa hükümet mi geri adým attý? KORSAN Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! DOÐALGAZ Akdeniz'deki doðalgaz ve petrol sondajý Eylül sonu baþlýyormuþ... Demek Türkiye'nin tehditlerine kulak asan yok! Bizim hamasetçilerimizden baþka tabii... Týrnak... "Ýhalesiz alýþveriþten yakýnan bir Baþbakan'ýn, kendi döneminde 'takdiren' tek bir kuruþ bile harcamamasý beklenir. DAÜ kurumlarýnýn bundan daha birkaç ay önce nasýl satýldýðýný anýmsamak bile bu beklentiyi boþa çýkarmaya yetiyor." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Bugün Çiçek için park yerindeki araçlarý bile yað ve grasso için park alanlarýndan çektirenler... Polisi yoldaki köpek ve kedi leþlerini temizleme zorunda býrakanlar, gazetecileri mafya kurþunlarý ile karþý karþýya býrakanlar, yarýn yiyecekleri tekmenin acýsýný sadece on parmaklarýnda deðil ayak parmaklarý dahil 20'sinde de hissedecekler." Taner ULUTAÞ (Star) "Geçtiðimiz ay sonu kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaþlarýný ödeyebilmek için Ziraat Bankasý'ndan 30 milyon TL borç alýndý... Sigorta emeklilerinin maaþlarý, Yakýn Doðu Bank'tan 9 milyon TL borç alýnarak ödendi... Peki bu ay sonu ne olacak?.." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Kýbrýs Türkü de þimdilerde birçok kez bence haksýz yere azar, küfür iþitiyor. Ne tembelliði kaldý ne de musibetliði. Dayak da yemeye, polis devleti olgusunu yaþamaya baþladý. Hayat kalitesi düþtükçe düþüyor." Ünal AKÝFLER (Havadis) Günün Kahramaný NAZIM ÇAVUÞOÐLU Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, hükümet içinde icraatlarýyla en çok dikkati çeken bakan... Geçtiðimiz günlerde bakanlýðýndaki rüþvet olayýný ortaya çýkaran da bizzat kendisi oldu. Ancak bu durum bazý çevreler tarafýndan suistimal edildi galiba... Ayhan Arýklý bile bakan da dahil, herkesi rüþvetle suçlamaya kalktý. Ve Çavuþoðlu'ndan kendisine yanýt gelmekte gecikmedi. Arýklý meðer hem devlete ait araziyi gaspetmiþ, hem de tapu istiyor. Var mý öyle yaðma? Var anlaþýlan... Madem ki bugüne dek Arýklý'ya yaptýklarýndan dolayý ses çýkarmamýþ, neden olmasýn ki?

7 14 Eylül 2011 Çarþamba AYNA Musa Özmusaoðlu BEN OLSAM TERFÝ VERÝRDÝM Ýlâhi Þener Bey, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun þaibeli terfi sýnavlarý ile ilgili itiraz dilekçelerini konu alan bir yazý yazmak üzere tam perendah (Kýbrýs deyimi) almýþtým ki, hevesim kursaðýmda kaldý. 11 Eylül Pazar günkü "Afrika'dan Mektup" köþesinde, terfi alamayan ve itiraz eden kimi öðretmenleri sabun etmiþsin, yerle bir etmiþsin. Sende hiç insaf, merhamet yok mu? Adamlar itiraz ettiklerine, edeceklerine bin piþman olmuþlardýr. Ýtiraz sahiplerinden Kemal Çavuþoðlu'na, getirdiðin eleþtirilere katýlmamak mümkün deðil. Gerçekten bir öðretmenin yapamayacaðý Türkçe yanlýþlarý bunlar. Ayrýca "de" baðlacýný da yanlýþ kullanmýþ. Þöyle yazmýþ: "Ve hatta cevap anahtarýnýnda bana ait olmadýðýný..." Yanlýþ "anahtarýnýnda" sözcüðündedir. Doðru "anahtarýnýn da" þeklinde yazýlmasýdýr. Çünkü oradaki "da" ismin "de" hali deðil "de" baðlacýdýr. Diðer sekiz kiþinin altýna imza attýðý yazý da cümle yapýsý bakýmýndan tam bir fiyasko. Sevgili Þener, durum gerçekten vahim. Bir dilekçeyi bile düzgün yazamayan öðretmenden öðrencisine yarar gelir mi? Yazýklar olsun! Yazýnýzýn sonunda "Siz olsanýz bu kiþlere terfi verir misiniz?" diye soruyorsunuz. Doðrusunu söylemek gerekirse, ben olsam onlara müdür muavinliði deðil, müdürlük verirdim. Zira bunlar terfi etmezlerse bozuk Türkçeleriyle çocuklarýmýza yarardan çok zarar verecekler. Ýyisi mi, terfi etsinler de belki zararlarý asgariye iner diye düþünüyorum. Nitekim, yazýlanlar çizilenler doðruysa, Ýçiþleri Bakanýmýz Sayýn Nazým Çavuþoðlu da bu gerçeði görmüþ ve kardeþi Kemal Çavuþoðlu'nu, Kamu Hizmet Komisyonu, Sýnav Komisyonu Baþkaný yapmak istemiþ, ancak baþarýlý olamamýþ. Nazým Çavuþoðlu da eski bir Türk Dili ve Edebiyatý uzmaný (!) Türkçeye hakim (!) Türkçeyi bu kadar kötü kullanan öðretmenlerden çocuklarýmýzý kurtarmanýn en pratik yolu bu olsa gerek! Aslýnda Ýçiþleri Bakaný yerden göðe kadar haklý. Atamalarda deðil ama, terfilerde bu yöntem eskiden beri kullanýldý. Özellikle de UBP döneminde. Bu yüzden deðil midir ki, iþ bilen, yetenekli insanlar deðil de, hiçbir iþe yaramayanlar en yüksek mevkileri iþgal ediyorlar. Evet, yetenekli olmak, tuttuðunu koparmak, iþe girmek için, terfi için geçer akçe deðildir. Her þeyden önce bir bakanýn, bir müsteþarýn yakýn akrabasý olacaksýn (ama çok yakýn), partili olacaksýn, örgüt baþkanýndan torpilli olacaksýn ve en önemlisi, kavuk sallayacaksýn. Ne demiþti Neyzen Tevfik: Geçmez ele bir paye kavuk sallamadýkça. Sadece UBP'li olmak yeterli deðil. KTOEÖS üyeleri ek sýnavlara katýlmayacak KTOEÖS, bütünlemede de baþarýlý olmayan öðrencilere tanýnan ek sýnav hakkýyla ilgili açýklama yaptý ve her yýl tekrarlandýðýný savunduðu sistemsizliðin devamýna karþý, köklü, kalýcý, bir çözüm bulmak amacýyla üyelerinin ek sýnavlara katýlmamasý karýrý aldýðýný duyurdu. KTOEÖS, Bakanlar Kurulu'nun artýk her yeri yöneten bir kurul durumuna dönüþtüðünü savunarak, yasanýn emrettiði 'sendikayla istiþare ve teknik kurulla tüzük çalýþma' maddelerini ihlal edilerek karar alýndýðýný ileri sürdü. Sendikada dün düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn eðitim konusunda kaygý duymasý ve yapýlacak deðiþikliklerden doðacak anomalileri görmesi gerektiðini söyleyerek, "ama belli ki anlayýþ rüþvetçi, adam kayýran, siyaset yapýlarak eðitimi yönlendiren bir anlayýþ var" iddiasýnda bulundu. Bakanlar Kurulu'nun tek baþýna oturarak 'ek sýnav hakký verdim' deyip seçmenine selam gönderdiðini savunan Gökçebel, alýnan bu kararýn maðdur olan 600 civarý öðrencinin sadece yüzde 5'ine sýnav hakký tanýdýðýný belirtti. Gökçebel, sistemde týkanma sýkýntý varsa kalýcý bir þekilde deðiþtirmek istediklerini ifade ederek, "yoksa her yýl rüþvet anlayýþýný çaðrýþtýracak þekilde Bakanlar Kurulu deðiþiklikleriyle bir kýsým öðrenciyi tamamen sistemin dýþýna atan diðerlerini de zorunlu olarak baþka kulvarlara sokan anlayýþý reddediyoruz" dedi. Okul yöneticilerinin ve öðretmenlerinin özverili çalýþmalarýyla sürdürmeye çalýþtýðý eðitimde, siyasilerin aldýðý kararlar sayesinde her eðitim yýlýnda sorunlarýn artarak devam ettiðini savunan Gökçebel, "yýllardýr siyasilerin almýþ olduðu hangi karar eðitimi iyileþtirmiþtir?" diye sordu. Bakanlýðýn yasal olarak takip etmesi gereken prosedürü dahi takip etmediðini, "ben istedim yaparým" anlayýþý içinde hareket ettiðini ileri süren Gökçebel, Bakanlar Kurulu kararýyla bazý çocuklara verilen ek sýnav hakkýnýn sistemin yarattýðý eþitsizliði derinleþtirdiðini söyledi. "EK SINAV UYGULAMASI ÇÖZÜM ÜRETMÝYOR" Gökçebel, 2000'li yýllardan beri uygulanan ek sýnav uygulamasýnýn çözüm üretmediðini dile getirerek, "Sýnýf Geçme Tüzüðü 1997'den sonra 15 kez deðiþtirilmiþ ancak hala sorunlar devam etmektedir. Eðitim sistemimiz siyasilerin sýnav rüþveti durumuna dönmüþtür. Öðretmen ve öðrencilerin verdikleri emekler hiçe sayýlmakta ve siyasilerin yarattýðý bu sistemin baþarýsýzlýðý öðretmenlerin üzerine yýkýlmaya çalýþýlýp öðretmenler hedef gösterilmektedir" görüþlerini ileri sürdü. Bazý öðrencilere yýl sonunda sýnav hakký verilirken bazýlarýna verilmediðini ifade eden ve "Yani tüzük deðiþikliði bazý öðrenciler için yapýlmýþ, adaleti de ortadan kaldýrmýþtýr" diyen Gökçebel, Bakanlar Kurulu'nun günün sonunda öðretmenin ölçme deðerlendirmesini hiç kimseye danýþmadan deðiþtirme yetkisine sahip olmasýnýn öðretmenin yetkisinin elinden alýndýðý anlamýna geldiðini söyledi. Doðalgaz ve petrol... Hristofyas uluslararasý toplumu müdahaleye çaðýrdý Dimitris Hristofyas, Türkiye'nin doðalgaz konusunda Doðu Akdeniz bölgesinde çalkantýya neden olacak þekilde davrandýðýný iddia etti ve uluslararasý toplumdan yardým talep etti. Rum radyosunun haberine göre, Baþkanlýk Sarayý'nda bugün doðalgaz sondaj iþlemini gerçekleþtirecek olan Amerikan "Noble Energy" ile Ýsrailli "Delek" þirketlerinin yetkilileriyle "kritik" bir görüþme yapan Hristofyas, görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamalarda, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Deniz Hukuku ve uluslararasý hukuka saygý içerisinde egemenlik hakkýndan istifade ederek, Münhasýr Ekonomik Bölgesi içerisindeki olasý doðalgaz yataklarýný bulmak için araþtýrma sondajlarý yapacaðýný" söyledi. Türkiye'nin bölgede çalkantý yaratacak þekilde davrandýðýný da iddia eden Hristofyas, uluslararasý toplum ve Avrupa Birliði'ni "Türkiye'nin tehditlerini gerçekleþtirmesi halinde duruma müdahale etmeye" çaðýrdý. Konuyla ilgili uluslararasý toplum nezdinde giriþim yaptýklarýný da yineleyen Hristofyas, New York'ta yapýlacak BM Genel Kurulu toplantýsýnýn ardýndan adaya dönüþünde siyasi parti liderlerini gayrý resmi toplantýda bir araya getireceðini ve durum deðerlendirmesi yapacaðýný söyledi. Yunanistan'a da "konuya ilgisi nedeniyle" teþekkür eden Hristofyas, iki ülkenin sürekli istiþare içerisinde olduðunu ekledi. SONDAJ EYLÜL SONU BAÞLAYACAK Amerikan menþeli "Noble Energy" þirketinin, Güney Kýbrýs'ýn "Münhasýr Ekonomik Bölge"deki "Afrodit" parselinde (12. parsel) yapacaðý doðalgaz ve petrol araþtýrma sondajlarýna eylül sonu baþlayacaðý bildirildi. Rum Haber Ajansý (KÝPE), hükümet kaynaklarýna dayandýrdýðý haberinde, "araþtýrma sondajlarý safhasýnda doðalgaz yataklarýnýn kalitesinin ölçüleceðini ve bu yataklardan ne kadar istifade edilebileceðinin veya ne kadarýnýn satýlabileceðinin tespit edileceðini" belirtti. Bu amaçla, Ýsrail'in "Leviathan" parselinde bulunan doðalgaz platformunun 12. parsele taþýnmasýnýn söz konusu olduðu da kaydedildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÝKÝ TOPLUMLU ORTAKLIKLARA DOÐRU MU? Gazetemize elektronik posta ile mektup gönderen bir vatandaþýmýz, UBP ileri gelenleriyle ayný restorantta ve ayrý masalarda yemek yedikten sonra onlarla ilgili düþüncelerini köþemize aktardý... "Ben bir vatandaþým. Ailecek þöyle bir balýk sefasý yapalým dedik... Kýrk yýlda bir... Ve dün akþam Maðusa Boðazý'na gittik. Kemal'in Yeri'ne.. Restorantýn mühim konuklarý vardý... Gazetelerde okuduklarým geldi aklýma... Geleceðin kabinesini mi kuruyorlar diye düþündüm önce... Nazým Çavuþoðlu, Ersan Saner ve Türkay Tokel birlikteydiler... Yediler içtiler... Yanlarýnda baþka birisi daha vardý. Onun da kim olduðunu daha sonra öðrendim. Lissa isimli bir Rummuþ... Güneyde marketler zinciri varmýþ... Restorantta yenilip içilenlerin hesabýný da bu Rum ödedi... Bunlarý öðrendikten sonra aklýma baþka þeyler de geldi... Acaba vatan, millet, Sakarya nutuklarý atan bu kahraman UBP'liler, Rumlarýn kuzeyde market iþine girmesini mi saðlayacaklar? Ya da, önce UBP'yi, ardýndan da hükümeti ele geçirebilmek için dýþ katký mý alacaklar? Vallahi vatandaþ olarak aklýma ilk gelen bunlar oldu... Arkadaþlarýma söylediðimde onlar bir düþünce daha ürettiler... Belki de kuzeyde marketler zinciri kurulacak ve bunlar da ortaklýk alacaklar, dediler... Kimbilir..." HASTANE PETROL DOLUM TESÝSÝ OLACAK... Yeþilyurt'tan aradýðýný söyleyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti Cengiz Topel Hastanesi'nin Türkiyeli bir akaryakýt þirketine petrol dolum tesisi olarak kullanýlmak üzere verildiði duyumlarýnýn alýnmasýyla ilgili. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Yeþilyurtlu bir vatandaþým. Cengiz Topel Hastanesi'nin kaldýrýlacaðýný duyduðum için bu þikayeti yapýyorum. KKTC'nin batýsýnda olan bir hastanedir Yeþilyurt hastahanesi... Lefkoþa'dan Yeþilýrmak'a kadar olan alandaki tek hastahane yani... Geçmiþi de var... Yýllar evvel kurulmuþ olan bu hastahanede bölge halký devamlý muayene oluyordu. Halka hizmeti geçen en eski hastanelerden birisidir. Hastanenin kapatýlacaðýný söyleyenlere nedenini de þöyle açýklýyorlar. Hastahanenin olduðu yer Türkiyeli bir akaryakýt þirketine veriliyor. O da petrol dolum tesisi yapacakmýþ orasýný... Durumu anladýnýz mý? Biz saðlýðýmýzý düþünürken hükümet edenler de devlet mallarýný birilerine peþkeþ çekmeye uðraþýyorlar... Biz bölge halký olarak Yeþilyurt'taki Cengiz Topel Hastahanesi'nin kapatýlmasýný deðil, daha iyi bir duruma getirilmesini istiyoruz. Ahmet Kaþif Bey Saðlýk Bakaný'dýr. Çýksýn ve Cengiz Topel Hastahanesi'nin kapatýlacaðýnýn yalan olduðunu söylesin. Gaz dolum tesisi yapýlmayacaðýnýn sözünü versin... Ama veremez..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KÝRLÝ DÜZEN ÇETELEMEKLE TEMÝZLENMEZ Bizim Mandra Poliçeler (Deðiþiklik) Yasa Önerisi'nin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oybirliðiyle kabul edilerek, herhangi bir çekin karþýlýksýz çýkmasý halinde, ilgili tüzel kiþi yetkilisinin de, sorumlu olmasýnýn getirilmesi, mandrada çok önemli bir hata ve adaletsizlikten dönüþ olarak nitelendirilir. Daha önceki yasanýn, karþýlýksýz çeki veren þirket yetkilisine herhangi bir hukuki veya cezai yaptýrým öngörmediðini belirten vatandaþlar, hatadan dönmesinden büyük memnunluk duyduklarýný söyleyerek, "Keþke hep böyle güzel þeyler olsa" diye duygularýný dile getirirler.

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý...

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý... Lefkoþa'nýn tüm burçlarýnda KKTC bayraðý ile Türk bayraðý dalgalanýyor. Kýbrýs Türk Havayollarý'nýn merkez binasýndaki bayraklar ise iflas bayraðý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2010 Çarþamba

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars. Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı