ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas"

Transkript

1 Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BAÞKASINI RÜÞVETLE SUÇLAYAN KAHRAMANA BAK... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SAÐLIK KÝMLERÝN SORUMLULUÐUNDA? Ali Osman Eroðlu - Hristofyas görüþmesi Özgün Kutalmýþ Ýþadamý Ayhan Arýklý'nýn rüþvet iddialarýna Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan hemen yanýt geldi... Bakanlýk Arýklý'nýn hem özel, hem de devlet arazilerini nasýl gaspettiðini belgelerle açýkladý... Gaspettiði mala Bu ne yaman çeliþki! Erdoðan Baybars HAYAL Dolgun Dalgýçoðlu "SIFIR SORUN" MARTAVALI Mehmet Levent Kritik günler... Sondaj baþlýyor n Amerikan Noble Energy þirketinin Akdeniz'deki doðalgaz ve petrol araþtýrma sondajlarýna Eylül sonu baþlayacaðý açýklandý... n Hristofyas, Türkiye'nin tehditlerine karþý uluslararasý toplumu müdahaleye çaðýrdý... l 7. sayfada Tapu istiyor n Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: Ayhan Arýklý çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine (hali araziye) tecavüz ederek sýnýr ihlali yaptý... n Arýklý'nýn Girne-Boðaz bölgesinde kendine ait olmayan 2,5 dönümlük araziye inþaat yaptýðý saptandý... n "Hali arazilere yapýlan evlere tapu verilemez" diyen bakanlýk, Arýklý'nýn tapu talebinin reddedilmesi üzerine rüþvet iddialarýna sarýldýðýný açýkladý... n Ýskan Müsteþarý baþkanlýðýndaki bir heyet dün Polis Genel Müdürlüðü'ne giderek soruþturma baþlatýlmasýný talep etti... Rüþvet iddialarý kanýtlanamazsa, Arýklý mahkemeye verilecek... l 3. sayfada Devlet hastanesinin büyük baþarýsý yaþýndaki kadýn hayata döndü n Beyinde kalp ve solunumu kontrol eden ana damarý týkalý 75 yaþýndaki bir kadýn hasta, anjiyo altýnda yapýlan bir müdahaleyle yaþama döndürüldü... n Kalp, þeker ve tansiyon hastasý olan 75 yaþýndaki kadýn hasta bilinci kapalý olarak acil servise getirildi... n Hastaya ilk müdahaleyi Nöroloji Uzmaný Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoðlu yaptý... n Dr. Süha Akpýnar ve Dr. Süreyya Vudalý Doðruyol, ana damara girerek pýhtý çözücü maddeyle pýhtýyý yok etmeyi ve damarý açmayý baþardý sayfada AFRÝKA dan mektup... KUZEYDE ÝKÝ MUHALEFET: KÝMÝNE GÖRE ANKARA KÝMÝNE GÖRE BÝZÝM HÜKÜMET... l 3 te BEN OLSAM TERFÝ VERÝRDÝM Musa Özmusaoðlu l 7. sayfada "PIP" BAYRAÐI (1) Yalçýn Okut l 8. sayfada Gözlerinizde korkuyu gördük Münür Rahvancýoðlu l 13. sayfada GREV UYARISI KTAMS: Hükümete 23 Eylül'e kadar süre verildi... n 6. sayfada

2 BAHÇEDE ÇALIÞTIÐI SIRADA RAHATSIZLANARAK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ 54 yaþýndaki Ýrfan Canlýsoy, eski Yayla-Akdeniz yolu üzerinde bulunan bahçesinde çalýþtýðý sýrada rahatsýzlanarak, yaþamýný yitirdi. Polisin açýklamasýna göre, yapýlan otopsi sonucunda Canlýsoy'un "kalp yetmezliði" nedeniyle hayatýný kaybettiði tespit edildi. KUNDAKLAMA, DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTÝ HASAR Boðazköy'de "Göçmenköy Þah Fýrýný-2" isimli iþ yerine giren kimliði meçhul þahýslar bin 192 TL nakit para ve 1 adet bilgisayar kasasý çaldý. Polisin açýklamasýna göre, sözkonusu kiþiler ayrýca fýrýnýn duvarýndaki kamera, kameranýn baðlý bulunduðu dolap ve dolap içerisindeki elektrik panosuna hasar verdi. SICAK HAVA SÜRECEK Ülkeyi etkileyen sýcak hava kütlesi hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji Dairesinden yapýlan açýklamaya göre, önümüzdeki bir hafta boyunca hava sýcaklýðý iç kesimlerde 35-37oC, sahillerde ise oc dolaylarýnda seyredecek. Hava parçalý ve az bulutlu olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek. KANUNSUZ AVLANMA Sazlýköy'de önceki gün O.C (E-20) ve M.T (E-21) file ve hoparlör kullanarak kanunsuz avlandýklarý sýrada suçüstü yakalandý. Adý geçen kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlatan polis, olaylarla ilgili soruþturmalarýný sürdürüyor. MÜZAKERELER DEVAM EDECEK Yoðunlaþtýrýlmýþ bir þekilde sürdürülen Kýbrýs müzakereleri bugün devam edecek. Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas bugün saat 15.30'da bir araya gelecek. Liderlerin temsilcileri ise, sabah saat 09.30'da baþlayacak bir görüþme gerçekleþtirecek. Liderlerin, bugün "vatandaþlýk, yabancýlar ve göç" konusunu görüþmeye devem etmesi bekleniyor. BÝNLERCE KÝÞÝ YÝNE RUM BAÞKANLIK BÝNASI ÖNÜNDE Rumca yayýn yapan gazeteler Rum halkýnýn, önceki akþam Baþkanlýk binasý önünde kendi tarihini yazdýðýný belirterek binlerce kiþinin Mari'deki patlamayý protesto etmek, Hristofyas'ýn istifasýný talep etmek amacýyla Baþkanlýk binasý önünde toplanarak gösteri yaptýðýný yazdý. Gazete söz konusu gösteriye "öfkelilerle" birlikte yaklaþýk 10 bin kiþinin katýldýðýný, katýlýmcýlarýn; Hristofyas'a karþý sloganlar attýðýný ve þiirler okuduðunu belirtti. 75 yaþýndaki kadýn yaþama döndü n Beyinde kalp ve solunumu kontrol eden ana damarý týkalý 75 yaþýndaki bir kadýn hasta yaþama döndürüldü... Saðlýk Bakanlýðý, beyinde kalp ve solunumu kontrol eden ana damarý týkalý 75 yaþýndaki bir kadýn hastanýn, anjiyo altýnda yapýlan bir müdahaleyle yaþama döndürüldüðünü bildirdi. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamaya göre, ekip çalýþmasýyla gerçekleþen müdahalede, Radyoloji Uzmaný Dr. Süha Akpýnar, Radyoloji Uzmaný Dr. Süreyya Vudalý Doðruyol, Noroloji Uzmaný Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoðlu ile Asistan Dr. Eylem Sayýlgan Barbin ile hemþire ve teknisyenler yer aldý. Açýklamada, kalp, þeker ve tansiyon hastasý olan 75 yaþýndaki kadýn hastanýn, bilinci kapalý olarak 10 Eylül Cumartesi günü saat sularýnda ailesi tarafýndan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiði anlatýldý. Acil Serviste ilk müdahaleyi Nöroloji Uzmaný Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoðlu'nun gerçekleþtirdiðinin belirtildiði açýklamada, beyin arka sistemini ilgilendiren akut inme tanýsýyla hastaya, ilk kez kolundan pýhtý çözücü tedavisi uygulandýðý ve bu tedavinin Kuzey Kýbrýs'ta bir ilk olduðu kaydedildi. Beyin damarlarýndaki týkanýklýða baðlý olarak akut inme geçiren kadýn hastaya, acilde uygulanan pýhtý çözücü ilaç tedavisi ve yapýlan tanýsal anjiyo sonrasýnda, ana damarýn açýlmadýðý saptandý. Bu noktada devreye giren Giriþimsel Radyologlar Dr. Süha Akpýnar ve Dr. Süreyya Vudalý Doðruyol, ana damar içerisine girerek pýhtý çözücü madde verip, ileri tetkikle pýhtýyý yok etmeye çalýþtý. Yaklaþýk 2 saat süren yoðun iþlem sýrasýnda damarýn tamamen açýldýðý gözlendi. Böylelikle esas tedavi saðlanmýþ oldu. Bu iþlem de bir ilki teþkil etti. ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLÝ... Bu gibi vakalarda hastaya erken müdahalenin kesinlikle hayat kurtardýðýný belirten uzman hekimler, 75 yaþýndaki kadýn hastanýn, ailesi tarafýndan bir saat içerisinde acil servise getirilmiþ olmasýnýn, hastanýn hayata döndürülmesinde önemli bir unsur olduðunu söylediler. Açýklamada söz konusu hastaya, kasýktan girilerek tedaviye yönelik beyin anjiyosunun yapýldýðý da belirtilerek, bunun KKTC'de bir ilk olmakla birlikte, Türkiye'de de bu iþlemin çok az sayýdaki merkezlerde yapýlabildiði belirtildi. Hekimler, þuurunu beklenmedik bir þekilde kaybeden hastalarýn veya aniden tek taraflý felç geçiren hastalarýn mutlaka ilk 3 saat içerisinde hastaneye baþvurmalarýnýn hayati önem taþýdýðýný söylediler. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BAÞKASINI RÜÞVETLE SUÇLAYAN KAHRAMANA BAK... Bir müteahhit... Ayhan Arýklý... Ýnþaat þirketi var... Holding... Pek çok yerde konut yapmýþ ülkemizde... Özellikle CTP döneminde yýldýzý iyice parlamýþ... Yakýn bir dostum var... Arýklý'nýn Küçük Kaymaklý bölgesinde yaptýðý dairelerden birini almýþ... Peþinatýný ve taksitlerini düzenli olarak ödemiþ... Ama iþ evin tapusunu almaya gelince bir sürprizle karþýlaþmýþ o da... Karþýyaka'daki Kulaksýz Sitesi sakinleri gibi týpký... Meðer Ayhan Arýklý araziyle birlikte konutlarý Þekerbank'a ipotek ederek borçlanmýþ... Ve bu borcunu ödemediði için de banka el koymuþ siteye daire... Koçanlarý ne Arýklý'dan, ne de bankadan alamayan hak sahipleri ortada kalakalmýþ... Banka istese Akfinans Bank gibi, parasý ödenmiþ konutlarý zapteder, satýþa çýkarýr ve büyük vurgun vururdu. Ancak öyle yapmadý. Konut sahipleriyle anlaþtý. "Arýklý'nýn borcunu da siz öderseniz tapularýnýzý alýrsýnýz" dedi... Çaresiz kabul etti maðdurlar... Þimdi hem geriye kalan taksitlerini, hem de Arýklý'nýn borcunu ödüyorlar bankaya... Ayhan Arýklý bir kahraman gibi manþet olmuþ dün 'Yenidüzen' gazetesine... Yalnýz bir kahraman deðil... Ayný zamanda hakký verilmeyen bir maðdur... Konut yapmýþ... Ama bu konutlarý satýn alan hak sahiplerine tapularýný veremiyormuþ... Tapularý vermek için, yetkililer rüþvet istiyormuþ kendisinden... Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý'na ve Þehir Planlama Dairesi yetkililerine verip veriþtiriyor... Ve Bakan Çavuþoðlu'na kadar getiriyor sözü: -Bakan da bu iþlerin içinde ise durum vahim, diyor... Gazete Ayhan Arýklý'nýn aðzýndan "Rüþvet istediler" baþlýðýný kullanmýþ manþette.. "Vay canýna" der gören de... Bu manþet haberden sonra Nazým Çavuþoðlu açýklama yaptý dün... Hem de ne açýklama... Bakýn ne diyor: "Ayhan Arýklý çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine, yani hali araziye tecavüz ederek sýnýr ihlali yaptý..." Ne demek bu? Arýklý kendine ait olmayan araziye inþaat yaptý demek... Hýrsýzlýk sayýlmaz mý bu da? Bu inþaat yapýlýrken yetkililker neden müdahale etmedi hiç, merak ediyorum... O kadar mý sahipsiz bu memleket? Adam hali araziyi zapteder de kimse dönüp bakmaz mý? Bakanlýðýn açýklamasýna göre, kendine ait olmayan 2,5 dönüm araziye inþaat yapmýþ Arýklý... Hem de Girne-Boðaz'da... Arýklý'nýn rüþvet iddialarýndan sonra Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý bir iskan heyeti dün Polis Genel Müdürlüðü'ne giderek derhal bir soruþturma talebinde bulunmuþ... Polis araþtýrsýn... Rüþvet istemiþ olan varsa cezalandýrýlsýn... Ama yoksa, bu kez bakanlýk verecek Ayhan Arýklý'yý mahkemeye... Arýklý'nýn aleyhinde zaten yasal iþlem baþlatýlmasý gerekmez mi? Devlet arazisini gaspetmiþ... Suç deðil mi bu? Bakanlýðýn açýklamasýndan, Ayhan Arýklý'nýn arkasýnda 'büyük' güçler olduðu anlaþýlýyor... Þöyle deniliyor bu açýklamada: "Hiçbir siyasi güç, ya da sivil inisiyatif anayasanýn önüne geçemez." Hükümete muhalif basýnýmýz, salt muhalefet yapacak diye, hükümet aleyhinde söylenen herþeye balýklama dalýyor... Körü körüne yaptýðý muhalefet ise, sonuçta kendine zarar veriyor... Attýðý kurþun geri dönüp kendini vuruyor... Hepsi bitti de, düzenin bir numarasý Ayhan Arýklý'yý savunmak sana mý kaldý kardeþ? Bir de Arýklý'nýn defterlerine bak... Bakalým altýndan neler çýkacak...

3 AFRÝKA dan mektup... KÝMÝNE GÖRE ASIL SUÇLU ANKARA KÝMÝNE GÖRE BÝZÝM HÜKÜMET... Ýki tür muhalefet var toplumumuzda... Siyasi partilerimizde... Örgütlerimizde... Ve basýnýmýzda... Birincisi, yalnýz buradaki hükümete muhalefet edenler... Ýkincisi, hem Ankara'ya, hem buradaki hükümete muhalefet edenler... Birinci gruptakilere göre, Kýbrýs'ýn kuzeyi Türkiye'nin iþgali altýnda deðil... Ankara hükümeti yönetmiyor burasýný, iþbirliði yapýlýyor onunla sadece... Kýbrýs'la ilgili müzakerelerde de söz sahibi olan Ankara deðil, biziz... Bundan dolayý görüþmelerde ilerleme saðlanamýyorsa, suçu Ankara'da deðil, burada bu görüþmeleri yürüten liderde aramak gerekir... Yine bu gruptakilere göre, KKTC tanýnmasa da adada ayrý bir devlettir ve burada demokratik seçimler yapýlýr... Cumhurbaþkanýmýzý Ankara seçmez, biz seçeriz... Ters giden iþlerimizden ve ekonomik, sosyal sýkýntýlarýmýzdan dolayý Ankara'yý suçlamak gerekmez... Suçlu olan o deðil, biziz... Bunun için de protesto eylemleri yapýlýrsa Ankara'ya karþý deðil, buradaki hükümete karþý yapýlmalý... Zaman zaman bu gruptan da Ankara'ya 'sitem' yükselir... Polisin sivile baðlanmamasýndan, Merkez Bankasý ile itfaiyenin bizim yönetimimizde olmamasýndan þikayet ederler... Bu kurumlar bize devredilirse herþeyin tamam olacaðýna inanýrlar... Nüfustan da yakýnýrlar... Ama bu konuda da Ankara'yý deðil, buradaki hükümeti suçlamayý tercih ederler... Baðýmsýz bir devlet olduðumuza inandýklarý için, TC Büyükelçisi'nin yakaladýklarý bazý müdahalelerine çok þaþarlar ve 'iþimize karýþma' havasýnda elçiyi uyarýrlar... Bu gruptakilerin en çok talep ettikleri þey erken seçim... Bir hükümet gider de baþka bir hükümet gelirse herþeyin düzeleceðini söyler dururlar... * Ýkinci gruptakiler, yani hem Ankara hükümeti, hem buradaki hüklümeti eleþtirenler KKTC'yi baðýmsýz bir devlet olarak kabul etmezler... Türkiye'yi adada iþgalci sayarlar ve adanýn kuzeyindeki yönetimi onun yönetimi olarak görürler... Onlara göre meclis de kukla, hükümet de kukla, cumhurbaþkaný da kukla... Bu kurumlar hep Türkiye'nin iþgalini ve yönetimini kamufle etmek için devreye sokuldu burada... Müzakerelerdeki temsilcimiz Kýbrýslýtürk lider, ama asýl söz sahibi Ankara... Ankara'nýn talimatýyla söyler ne söylerse... Bu gruptakilere göre ilk suçlu Ankara, ikinci suçlu ise buradaki uþaklarý... Eylem yapýlýrsa önce Ankara hükümetine karþý yapýlmalý... * Eðer siz de muhalefeti ikiye ayýrmýþsanýz ve aradaki farký görmüþseniz mesele yok... O zaman neler olup bittiðini anlarsýnýz burada... Ve muhalif gözüken pek çok kimsenin muhaliflikle hiçbir alakasý olmadýðýný da anlarsýnýz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Bakanlýktan yapýlan açýklamada "Çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine (hali araziye) tecavüz ederek sýnýr ihlali yaptý" denildi... "Hali arazilere yapýlan evlere tapu verilemez!.." "Talebinin reddedilmesi üzerine rüþvet iddiasýnda bulundu Buna raðmen polisten soruþturma talep ettik " Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Ýþadamý Ayhan Arýklý'nýn iddialarý konusunda basýn açýklamasý yaptý. Bakanlýk Basýn Bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamada, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun talimatýyla Ýþadamý Ayhan Arýklý'nýn Ýçiþleri Bakanlýðý ve bakanlýða baðlý Ýskan Müsteþarý hakkýnda basýnda yer alan rüþvet iddialarýyla ilgili olarak Ýskan Müsteþarý Hasan Ýslamoðlu baþkanlýðýndaki bir heyetin, bu sabah Polis Müdürlüðü'ne giderek, gerekli soruþturmanýn derhal baþlatýlmasý talebinde bulunduðu belirtildi. "Ýþadamý Ayhan Arýklý, 'Oray 10' ve '0ray 11' isimli Girne-Boðaz mevkiinde yaptýðý sitede çok sayýda yerde gerek özel araziye, gerekse devlet arazisine (hali araziye) tecavüz ederek sýnýr ihlali yapmýþtýr. Bu ihlallerle ilgili bakanlýðýmýzýn yapmýþ olduðu araþtýrma sonucu, hali arazi üzerine yaptýðý ev/apartmanlarda söz konusu firmaya ya da þahýslara kesinlikle koçan verilemez yönünde olmuþtur" denilen açýklamada, ilgili firmanýn isteðinin anayasa aykýrý odluðu ve özel imtiyaz içerdiðine iþaret edildi. Ayhan Arýklý'nýn, kendi menfaati için bakanlýðýn BEÞÝR ATALAY GELÝYOR Türkiye'nin Kýbrýs iþlerinden de sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, bugün Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, bugün öðleden sonra KKTC'ye gelmesi beklenen Atalay, Cumartesi gününe kadar, temas ve incelemelerde bulunacak. Arýklý'nýn iddialarýna bakanlýktan yanýt... Çok sayýda araziye tecavüz etti yasa dýþý iþ yapmasýný talep ettiði, yasalarýn verdiði yetkiyi kullanan Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nýn ise anayasaya aykýrý olan bu tutum karþýsýnda gereðini yaptýðý belirtilen açýklamada, "Hiç bir siyasi güç ya da sivil inisiyatif, anayasanýn önüne geçemez. Yasalarýn uygulayýcýsý olan bakanlýðýmýz bu ve benzeri konularda gerekeni yapmaya devam edecektir" denildi. Arýklý'nýn yasalara aykýrý davranýlmasý talebinin bakanlýkça reddedilmesi üzerine kamuoyunu yanýltmak amacýyla rüþvet iddiasýnda bulunduðu, ancak buna raðmen bakanlýðýn ilgili iddialar için polisten soruþturma istediði belirtilen açýklamada, þöyle denildi: "Soruþturma sonucunda polisimizin, iddia edildiði gibi bazý bakanlýk çalýþanlarýnýn suç iþlediði yönünde karar almasý halinde gereken en aðýr cezanýn bu kiþilere verilmesinin takipçisi olacaðýz. Ancak bu iddialarýn asýlsýz çýkmasý durumunda, kendi menfaatlerini yerine getirmediði gerekçesiyle 'rüþvet' iddiasýyla çalýþanlarýmýzý suçlayan, bakanlýðýmýz ve çalýþanlarýnýn haysiyetleri, onurlarý ile oynayan Sayýn Ayhan Arýklý hakkýnda yasal sürece müteakip dava açýlacaktýr. Sayýn Ayhan Arýklý'ya ait Oray 10 ve Oray 11 sitesindeki sýnýr ihlallerini ve gerek özele, gerekse devlete ait hali arazilere tecavüzün ne boyutlarda olduðunu gösteren harita ek'te bilginize sunulmuþtur. Toplamda 12 parselde 22 ayrý inþaatta ihlal vardýr a2, yani 2.5 dönüm kendine ait olmayan araziye inþaat yapmýþtýr." Ýsmet Kotak için mecliste tören düzenlendi Pazar günü vefat eden eski bakan ve milletvekillerinden, Kýbrýs Türk Basýn Konseyi Baþkaný Ýsmet Kotak için dün Cumhuriyet Meclisi önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Mehmet Ali Talat, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Anamuhalefet CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, bazý bakanlar, Sayýþtay Baþkaný Osman Korhan, siyasi parti baþkan ve temsilcileri, milletvekilleri, eski bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilciler, gazeteciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Saygý duruþuyla baþlayan tören, Ýsmet Kotak'ýn özgeçmiþinin okunmasýyla devam etti. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'in konuþmasýnýn ardýndan saygý geçiþinde bulunuldu. BOZER Meclis Baþkaný Hasan Bozer konuþmasýnda, Ýsmet Kotak'ý kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Bozer, Kýbrýs Türk halkýnýn yetiþtirmiþ olduðu çok deðerli devlet adamlarýndan Ýsmet Kotak'ýn, bakanlýk, milletvekilliði, kurucu meclis üyeliði, gazetecilik ve birçok önemli görevlerde bulunduðunu belirtti. Bozer, özellikle Çalýþma, Kooperatif, Rehabilitasyon ve Ýskan bakanlýðý döneminde gerek güneyden, gerek Anavatan'dan gelen göçmenlerin yerleþtirilmesi ve rehabilite edilmesi konusunda özverili hizmetler veren Kotak'ýn toplum düzeninin saðlanmasý yönünde çok önemli çalýþmalarý olduðunu belirtti. Hasan Bozer, "Ülkemize sosyal konut projesinin getirilerek baþarýyla uygulanmasýnda çok büyük emeði olan Ýsmet Kotak, pek çok vatandaþýmýzýn ev sahibi olmasýna vesile olmuþtur. Yine ülkemizde kooperatifçiliðin geliþiminde oynadýðý önemli rol herkesçe bilinmekte ve takdirle karþýlanmaktadýr" dedi. Ýsmet Kotak'ýn en önemli özelliklerinden birinin de usta kalemiyle Türk basýnýna verdiði deðerli hizmet olduðunu kaydeden Bozer, milli mücadele döneminde TMT saflarýnda yer alan Kotak'ýn, o dönemde de çok önemli sorumluluklar yüklenerek çok deðerli hizmetlerde bulunduðunu söyledi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da tören alanýnda beklerken bir grup gazeteciye yaptýðý açýklamada, çok deðerli devlet adamlarýndan Ýsmet Kotak'ýn son zamanlarda basýn alanýnda vermiþ olduðu hizmetler ve KKTC'nin sesini dýþ dünyaya duyurmak için çeþitli kuruluþlarla kurduðu baðlantýlarýn siyasi yaþamýndan sonra verdiði önemli hizmetler olduðunu söyledi. Eroðlu, "Gerek siyasi hayatýnda, gerekse gazetecilik hayatýnda vermiþ olduðu hizmetler unutulmayacak deðerli bir dosttur. Kendisine tanrýdan rahmet, ailesine de baþsaðlýðý diliyoruz" dedi. Ýsmet Kotak'ýn naaþý, öðle namazýnýn ardýndan Lefkoþa Kabristanlýðý'nda topraða verilecek.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Alýþmýþ kudurmuþtan beterdir derler ya Avrupa'yý da sormagir haný yapacaklar Girip çýkmak için el kol sallaya sallaya Avrupa'ya bile vizeyi kaldýrtacaklar Kalay KALDIRIN BAYRAKLARI REZÝLLÝKLERÝN ÜSTÜNDEN Malatya'dan gelir kurþunlarlýný sýkar. Malatya'dan arar tehdit eder. Malatya'dan arar "öldürülecekler listesi" verir. Hiçbir siyasetçi "Kimdir be bunlar" diye sormaz. Çünkü siyasetçilerimiz de bilir onlarýn kim olduðunu. Ama gelin görün ki, siyasetçilerimizin varlýðý da, týpký çetelerin varlýðý gibi Ankara'nýn iki dudaðý arasýnda. Buralar artýk Malatya'nýn Ogün Samast'larýndan soruluyor nasýlsa. Burada yapýlan bütün rezilliklerin, bütün kirli iþlerin üstündeki örtü bayraktýr. Kaldýrýn o bayraðý düzenin üstünden, kaldýrýn, içinizi görelim baylar Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SAÐLIK KÝMLERÝN SORUMLULUÐUNDA? Kubilay Özkýraç "Avrupa" daha sonra "Afrika" gazetesinde yýllarca köþe yazýsý yazmýþ bir arkadaþýmýzdýr... Köþesinin adý "Nurhak"tý... Arkadaþtan da ötedir bizim için... Bir müddet önce rahatsýzlanan baldýzýna karaciðer nakli gerekti... Yapýlan tahlillerde Kubilay'ýn karaciðeri baldýzýnýnkiyle uyuþtu... Hiç çekinmedi ve karaciðerini baldýzýna verdi. Dün "Afrika"daydý... Bir konuda caný sýkýlmýþtý... Kasýldý ve titremeye baþladý... Dayandýðý masadan doðrulamadý... Kustu... Bu durumda yapýlacak iþ acili aramaktý 'yi çevirdim... Bir bayan çýktý... "Ben Afrika gazetesinden arýyorum... Bir arkadaþýmýz rahatsýzlandý. Titriyor, kusuyor, terliyor, bir ambulans isteyecektik..." "Yeriniz nerede?" "Þehitler Abidesi'nin orda..." "Anladým..." "Geliyor musunuz?" "Eskiden baþka bir hastalýk geçirdi mi?" "Ne hastalýðý?" "Kalp falan gibi..." "Bilmiyorum... Hem ne gerek var buna... Arkadaþýmýz çok kötü durumda.." "Her vakaya ambulans yollayamayýz ama..." "Bana sorumlunuzu verin lütfen..." "Sorumlu benim..." "Ýsminiz..." "Ýsmim önemli deðil, ben buranýn sorumlusuyum iþte... "Þimdi ambulans göndermeyecek misiniz?" "Hayýr, arabanýza atýp getirin..." 'Fes baþýmdan çýktý' diye bir söz var ya... Tam o hesap... Elim ayaðým titriyor, karþýmdaki de sorumlu olduðunu söyleyerek ambulans gönderemeyeceðini vurguluyor... Nedenmiþ? "Bugün 18 vaka bildirdiler... Yok baþ aðrýsý, yok kusma falan..." "Bayan siz ihbarlarý deðerlendirmek zorundasýnýz... Ben size Afrika gazetesinden aradýðýmý söylüyorum. Arkadaþýmýz çok kötü bir durumda..." Telefondaki baþtan alýyor söylediklerini... "Daha önce geçirdiði hastalýklar nelerdir?" "Ben hangi hastalýðý geçirdiðini nerden bileyim?.. Siz bir ambulans gönderin..." "Gönderemem, arabanýza koyup getirin..." Kimse kusuruma bakmasýn, ama açtým aðzýmý yumdum gözümü... Söylediklerim yakasý açýk mýydý, kapalý mýydý bilemem... Kim olduðunu zaten söylemedi ama Salý günü akþam üzeri saat civarýnda oradaki sorumlu bayan kim ise oydu... Beni isterse mahkemeye de versin söylediklerimden dolayý, hiç umurumda bile deðildir... Baþý aðrýyan ambulans çaðýrmýþ, kýçý aðrýyan ambulans çaðýrmýþ ve hanýmefendi bundan rahatsýz olmuþ... Her çaðrýya cevap vermek zorundasýn sorumlu bayan!.. Baþ aðrýsý çeken birisi zevkinden mi ambulans çaðýrýyor? Kendisini kötü hissediyor herhalde... Kubilay'ýn durumu da berbattý... Ýki kat durumdaydý, onu bir yere oturtmak istedik, mümkün olmadý... Bunlar beni çýlgýna çevirdi... "Baðýrmayýn beyefendi" diyen sorumlu bayanýn yüzüne kapattým telefonu... Bir arkadaþým, yeniden 112'yi çevirdi ve "Bu arkadaþýmýz ciðer nakli de yaptýrdý" dedi... Sonra telefonu kapattý... "Gelecekler" dedi dakika sonra ambulans geldi. Arkadaþlarýmýzýn yardýmýyla ambulansa bindirebildik Kubilay'ý... Sorumlu bayaný þikayet etmek deðil amacým... Saðlýk denen "þey"in kimlerin sorumluluðunda olduðunu vurgulamaktýr sadece... DENKTAÞ'IN SAÐLIK DURUMU... ÝYÝYE DOÐRU GÝDÝÞAT VAR Rauf Raif Denktaþ'ýn saðlýk durumunda önceki güne göre küçük de olsa iyiye doðru bir gidiþat olduðu ve tedaviye yanýt verdiði kaydedildi. YDÜ Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Dýþ Ýliþkiler Baþkaný Ahmet Savaþan TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, Yoðun Bakým Destek Ünitesi'nde tedavisi süren Denktaþ'ýn doktorlarýn sözlü uyarýlarýna olumlu cevaplar verebildiðini anlattý. Denktaþ'ýn bilincinin açýk olduðunu ancak uykulu halinin ve kritik durumunun devam ettiðini belirten Savaþan, Aort damarý yýrtýlmasý nedeniyle ameliyat edilen, ancak koma halinden çýkamayarak 20 günlük yaþam mücadelesi geçtiðimiz gün kaybeden siyasetçi, aydýn, eski BRT müdürlerinden Gazeteci-Yazar Ýsmet Kotak, BRTK ve Meclis'teki törenlerin ardýndan son yolculuðuna uðurlandý. Kotak, Ýsmail Safa Camii'deki öðle namazýnýn ardýndan ailesi, sevenleri ve kalabalýk bir topluluðun katýlýmýyla Lefkoþa Kabristanlýðý'nda defnedildi. Ýsmail Safa Camii'deki törene Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, basýn camiasý, iþ adamlarý, sevenleri ve ailesi katýldý. Cenaze namazý sýrasýnda kýsa bir konuþma yapan eski bakanlardan, Ýþadamý Vedat Çelik, Kotak'ýn son yýla damgasýný vuran ve ülkesine, halkýna büyük hizmetler veren bir deðer olduðunu belirtti. Çelik, "Aramýzdan ayrýlmýþ olabilir ancak devlet ve egemenlik için yaptýklarý yaþatýlacak" diyerek aileye ve sevenlerine sabýr diledi. perþembe günü saat 11.00'de konuyla ilgili basýn toplantýsý düzenleneceðini ekledi. THY KIBRIS MÜDÜRÜ DENKTAÞ'I ZÝYARET ETTÝ Öte yandan Türk Hava Yollarý (THY) Kýbrýs Genel Müdürü Ömer Uzun, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde ziyaret ederek Denktaþ'ýn durumu hakkýnda bilgi aldý. Uzun, Denktaþ'ýn oðlu Serdar Denktaþ'la görüþerek acil þifa dileklerini iletti. KOTAK TOPRAÐA VERÝLDÝ Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "SIFIR SORUN" MARTAVALI Adýna KKTC denen bu ceberrut devleti... Ve dolayýsýyla bizi yöneten þu AKP hükümetinin zat-ý muhteremlerinin söz ve davranýþlarýna akýl sýr erdirmek mümkün deðil. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun icadý olan komþularla sýfýr sorun politikasýnýn geldiði noktaya bakýn. Bir yandan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik alaný içinde bulunan petrol ve doðal gaz arama çalýþmalarýný kaba kuvvetle engellemek için Kýbrýs'a karþý yapýlan savaþ tehditleri... Bir yandan da Türkiye'nin Kýbrýs'ýn doðal gaz ve petrolünde hiçbir hakký olmadýðý halde, çok açýk bir þekilde, "Sondaja baþlarsan vururum" tehdit ve efelenmeleri!.. Davutoðlu'nun "komþularla sýfýr sorun" politikasýnýn ne büyük bir martaval ve yutturmaca olduðunu göstermiyor mu? Yeri gelmiþken hatýrlatalým. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik alaný içinde sondajý yapacak olan Noble þirketi, Türkiye'nin bu konudaki tehditlerine hiç aldýrmadýðýný ve araþtýrmalar konusunda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý ile devamlý temas halinde olduklarýný açýklamýþtý geçenlerde. Bu açýklamaya ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanýt gelmedi. Ne de bir yalanlama falan... Bu durumda ABD yönetimi, sondaj çalýþmalarýnýn Kýbrýs'ýn egemenlik hakký içinde olduðunu teyit ediyor demektir. Buna raðmen Erdoðan'ýn "vururum" efelenmesi yere göðe sýðmýyor! Türkiye'nin, garantörü olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti'nin topraklarýný 37 yýldýr iþgal altýnda bulundurmasýna ve Kýbrýs'ýn AB üyeliðinden sonra da AB topraðýnda iþgalci duruma düþmesine göz yumanlarýn, Kýbrýs'ýn doðal gaz ve petrolüne göz dikmesine nasýl ve ne kadar seyirci kalacaklarý merakla izleniyor. Ya "BM'nin Gazze raporunu tanýmýyorum" diyerek Ýsrail'le sürtüþmeyi tahrik etmesine ve bunu bir çatýþma noktasýna taþýyacak kadar ileri götürmesine ne demeli? Bu mudur komþularla sýfýr sorun politikasý?! Ya Suriye'deki iç kavgada, "Suriye bizim iç sorunumuzdur" diyerek tüm dünyayý þaþýrtan bir tavýr ortaya koymasý ve Suriye Devlet Baþkaný Esad'ýn iþini bitirmeye soyunmasý, sýfýr sorun politikasýnýn bir gereði midir?! Komþularýyla sorun istemeyen böyle mi davranýr Türkün kitabýnda? Býrakýn komþularla yaþanan ve Türkiye'nin tahrikleriyle týrmanan sorunlarý... Uzun süreden beri sakin görünen Kürt cephesinin yeniden alevlenmesi ve PKK ile yeni çatýþmalara giriþilmesi de mi bu sýfýr sorun politikasýnýn cilvelerindendir?! Dedim ya. Akýl sýr erdirmek zor þu AKP zat-ý muhteremlerinin söz ve davranýþlarýna... Derken bir de bakýyoruz, çýkmýþ Egemen Baðýþ "AB ülkelerinin TC vatandaþlarýna vize uygulamasý mantýk dýþýdýr, akýl dýþýdýr, hukuka aykýrýdýr" diyor! Alýþmýþ kudurmuþtan beterdir derler. Bunlar da Kuzey Kýbrýs'ý sormagir hanýna çevirdiler, ellerini kollarýný sallayarak girip, icabýnda her haltý yedikten sonra yine ellerini kollarýný sallayarak çýkýp gidiyorlar ya... Sandýlar ki Avrupa'yý da böyle sormagir hanýna çevirecekler! Bunun için Avrupa'ya akýlsýzlýk, mantýksýzlýk ve hukuk bilmezlik basacak kadar kendilerini kaybediyorlar! Herkes akýlsýz da... Alemin akýllýsý kendileridir sanýyorlar!

5 14 Eylül 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Partizanlýk kokan listeleri gördükçe, UBP'nin bazý ünvanlarý boþuna almadýðýný ve sonuna kadar hak ettiðini düþünüyorum. Bu ne yaman çeliþki! * Mecliste "seviyeli tartýþmalar" olmuþ. - Ne güzel, ne güzel Al takke, ver külah! * Ejder Aslanbaba yola devam kararý almýþ. - Yol boyu, iþaret ve iþaretçilere dikkat etmesinde büyük fayda var. Zemin çok kaygan.. Bizden uyarmasý. * Talat'a ofisten sonra araç, þoför ve koruma aracý verilecekmiþ. - Kýbrýs Türk insanýnýn çok güzel bir huyu var. Vefalýdýr. Kendine hizmet edenleri unutmaz ve gerekirse kendi yemez, yedirir. * Ýsmet Kotak topraða verilmiþ. - Nur içinde yatsýn! *Denktaþ'ýn öldüðü yalanlanmýþ. - Aman eyi da biz duymadýydýk daha evel Bakan da bir pot gýrardýk! Sonay Adem: - Biraz da istihdamlardan bahset. Ertuðrul Hasipoðlu: - Ben onu çok anlattým Ýhtiyaç var yaptýk. Siz 7 bin tane yaptýnýz. Sonay Adem: - Yok 15 bin Artýr rakamý bakalým. Bu konuþma mecliste geçti. Bu konuþmayý yapan meclisimizin bu güzide milletvekilleri, çok iyi anladýðýnýz gibi birbirini suçluyor. Konu gerçekten ilginç. Ýstihdam! Bu muhterem milletvekillerimiz birbirlerini daha fazla "istihdam" yapmakla suçluyor. Güler misin, aðlar mýsýn? Ve istihdam yapmakla "övünecek" yerde, itiraz ediyorlar rakamý azaltmaya çalýþýyorlar Güler misin, aðlar mýsýn? Yahu bunlarýn asli görevi, daha çok insana iþ ve aþ saðlamak deðil mi? Yahu bunlarýn "ben daha çok istihdam yaptým" diye övünmesi gerekmez mi? Eee Niye böyle cip inkar Allah kerim yolunu seçiyorlar? Çünkü, her ikisi de nerde bir defolu varsa onu kazýklýyor devlete de ondan! Türkiye'de 27 TL olan Olmotec ilacýnýn, KKTC'de 55 TL olduðunu öðrenen Ankaralý eczacý "Zaten orasý korsan memleket " demiþti. Yuttum, yanýt vermedim. Oysa "Keçi güldü goyuna" desem, taþ, cuk diye yerine oturacaktý. Gerçekten korsan memleketiz. Ve diðer bütün sahtekarlýklarýmýz KORSAN MEMLEKET(Ý)! yetmezmiþ gibi, son zamanlarda korsan kitaplar da çýktý piyasaya. 10 liraya istediðin kitabý alabiliyorsun. Ben "emeðe saygý" babýnda ilk zamanlar almýyordum. Gözümü bir arkadaþ açtý. - Be, her þeyin sahtesini sana zararýný bile bile alýn da, faydalanacaðýn bir þeyin sahtesini neçin almayasýn? Elif Þafak'ýn son kitabýnýn satýþ fiyatý 27 TL... Bizim pazarda 10 TL. "Koca kitap 10 lira olur mu?" diye kafamda bir soru kalmýþtý. Ankara'da bir gece yarýsý, bir köþe baþýnda rastladýðým korsan kitapçýda ayný kitabýn 5 TL olduðunu görünce, bazý þeylere asla aklýmýzýn ermeyeceðini anladým... BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS KÜÇÜK'ÜN YERÝNDE OLSAM! Çok þükür! Halimden memnunum. Ama bazen baþkalarýnýn yerinde olmayý çok istiyorum. Mesela bugünlerde Küçük'ün yerinde olmak için can atýyorum. Düþünün Önümde, terfi eden müdür ve muavinlerin listesi var. Listeye bakýp bakýp: "Suyunu çýkarttýnýz be çocuklar Bu kadar da olmaz yahu, ayýptýr, dile dolaycaksýnýz bizi gene" mi derdim Yoksa.. "Maþallah benim adamlara Çok güzel dayanýþma gösteriyorlar" mý? Ya siz olsanýz ne derdiniz? Dönüp bir bakýn geriye ve "Böyle gitmez" diye diye ta nerelere geldiðimizi görün!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HAYAL... (Ýstanbul)- "Ýnsan alemde hayal ettiði müddetçe yaþar" demiþ, Yahya Kemal J.Bernard da, "Büyük þeylerin hayali ile yaþa, hiç olmazsa daha küçük þeyleri yapmak imkaný bulursun" diyerek hayalle ilgili düþüncesini ortaya koymuþtur. Demek ki bugün yazmayý hayal ettiðim yazýnýn konusu, "hayal" olacak Çobanýn hayali çobanlýktan kurtulup kendine etrafýnda hayvan kokusu olmayan bir ev almak. Belki bir araba ve bir iþ kurmak herkesten baðýmsýz. Yaðmursuz, çamursuz, fýþkýsýz ve patronsuz. Ýmrenmiþtir hep kravatlý takým elbiseli okumuþ iþadamlarýna. Cicili bicili bayanlara bakarken kendine, "neden senin eþin de böyle deðil" diye kýzmýþtýr zaman zaman. Teknesinde gece açýlmak için yarý uykulu bekleyen balýkçýnýn da hayalleri vardýr. Sabah uykusuna hasrettir mesela onlar ve hayalleri hep uyku üzerinedir. Gördüðü her boþluða "Bir sana, bir de sabah uykusuna hasretim " diye yazar. Böyledir hayaller. Ulaþamadýðýn her ne varsa hayal edersin Olmak istediklerin rüyalarýna girer. Uçamýyoruz ama nedense rüyalarýmýzda serbestçe þehrin üzerinden uçarak geçeriz. Hatta öyle bir yükselimiz var ki füze gibi Görenler hayran kalýrlar. Ta ki uyanana kadardýr uykularýn gerçekliði týpký gerçekleþemeyecek hayallerin bittiði an gibi Üzer insaný gerçekleþmeyen hayaller. Moral bozukluðu yaratýr sonra. Hayata küsersin. Çünkü William Russell'den okuduðun "En büyük iþler, büyük hayaller kurma özelliði olan insanlarca baþarýlmýþtýr" sözü sizde geçmemiþtir. Çünkü siz, "Gerçekleþen her þey hayalle baþlamýþtýr" sözünü gerçek sanmýþtýnýz, bugüne kadar. Uyandýnýz ve gördünüz düþlerin düþ olduklarýný. Benim de bir hayalim var. O da Obama'yý alaþaðý edip ABD'ye baþkan olmak. Beyaz Saray'da oturup dünyayý gözetlemek. Libya'da nelerin olacaðýný bugünden bilmek. Ortadoðu'da, Ýran'da ve Türkiye'de dönen dolaplarý bizzat kendim yazmak. Kýbrýs iþlerinden daha net bilgili olmak. Kim ne demiþ mesela. Geçmiþte Talat gelip de neler anlatmýþ bizim elçiye.. Þimdilerde Derviþ de gelip anlatýyor mu, bilmek Bazen özel uçaðýma atlayýp emrimdeki ülkeleri gezmek. Söylenenleri yapýyorlar mý bakmak Ne güzeldir hayal kurmak Gerçekleþmeyecek olsalar da baþýný avuçlarý arasýna alýp düþlere dalmak çok güzel RTE mesela. Onun da hayalleri var. Mýsýr gezisinin baþlarýnda dahi gördük hayallerinin ne olduðunu. Havaalanýnda gördüðü coþkulu karþýlamada nasýl da hayalini kurduðu kendi ülkesindeymiþ gibi, Arapça konuþtu Bilmeyen izlese Türkiye'de herkes Arapça konuþur sanacak. Kimbilir belki de onun hayali ülkesinde Türkçe yerine Arapça'nýn itibar görmesi. Her neyse bizi ilgilendirmeyen hayallerden çýkýp içimizdeki hayal kuranlara bakalým. Görüþmelere "çözüm" için giden Derviþ Eroðu'nun hayali ne duydunuz mu? Tüm KKTC vatandaþlarýnýn ortak devletin vatandaþlýðýný almalarýymýþ hayali Sorsanýz KKTC'nin nüfusunu bilmeyen Eroðlu, bilmediði nüfusu Kýbrýs'a yapýþtýrmaya çalýþýyor. Ne diyelim Stefan Zweig'ýn dediði, "Gözler az gördüðü, kulaklar az duyduðu ölçüde hayal gücü artar" sözü ile göndermemizi bitirelim. TDP EÞEL MOBÝLDE ISRARLI Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafýndan açýklanan Aðustos ayý hayat pahalýlýðý ile birlikte, 2011 yýlý 8 aylýk hayat pahalýlýðýnýn % 9.49'a çýktýðýný vurguladý ve hükümetin hayat pahalýlýðý ödeneði olan eþel-mobili geri getirerek, çalýþanlara ödenmesi için çalýþma baþlatmasý gerektiðini kaydetti. Kutalmýþ, yazýlý açýklamasýnda, dövizdeki yükseliþe paralel, artýrýlan akaryakýt fiyatlarý ile yýl sonunda hayat pahalýlýðýnýn % 15'i aþmasýnýn söz konusu olduðunu Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Sivil Havacýlýk Dairesi'nde çalýþanlarýn sorunlarýnýn çözümü için hükümeti uyardý. Sendika, sorunlarýn 23 Eylül'e kadar çözülmemesi durumunda süresiz grev dahil her türlü yasal eylemi yapacaðýmýzý bildirdi. KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan, yaptýðý açýklamada, dün konuyla ilgili olarak Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner'i ziyaret ederek çalýþanlarýn sorunlarýný ve çözüm önerilerini içeren bir mektup verdiklerini belirtti. Bakanlýkla yapýlan görüþmelerde sorunlarýn iletilmesine karþýn mevcut sorunlarýn çözülmediði gibi üzerine yeni sorunlar da eklendiðini ifade eden KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan, çözüm bekleyen sorunlarýný þöyle sýraladý: "Tayin terfilerin talep yazýlarý ivedilikle yazýlmalý... Yasa, vardiya ve rotasyon çalýþan kamu görevlilerine tahsisat ödenmesini öngörür. Bu tahsisatýn ödenmesi için de Bakanlar Kurulu'ndan tüzük geçmesi gerekir. Bir an önce gerekli tüzüðün Bakanlar Kurulundan geçirilmesi Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ-SEN) Baþkaný Memduh Çeto, "geçici memurlarýn" gümrük hizmetlerinde çalýþtýrýlmasý halinde, ilgili gümrük þubelerinde "iþ býrakma ve protesto" eylemi baþlatacaklarýný açýkladý. Çeto yazýlý açýklamasýnda, Güç- Sen Yönetim Kurulu'nun kararý uyarýnca, "gerekli tedbirlerin alýnmasý için yetkili mercileri uyardý" ve "Yaþanacak herhangi bir olumsuz olaydan üyelerimiz sorumlu olmayacak" dedi. KKTC çalýþma yaþamýnda düzensizlik ve huzursuzluk yaratýldýðýný belirterek, diyalog yoluyla çalýþma barýþýnýn saðlanmasý için hükümeti göreve çaðýran Çeto, 28 Ocak 2011 tarihinde baþlatýlan "Toplumsal Varoluþ Ýçin Mücadelede" çerçevesinde Sendikal Platform'un belirlediði 13 maddelik ilkeler çerçevesinde eylem ve mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. Devletin kamusal yapýsýnda ve ilgili dairelerin teþkilat yasalarýnda savundu. Baþbakan Ýrsen Küçük ve Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn sürekli alýnan tedbirlerle ekonominin iyiye gittiðini vurguladýðýný hatýrlatan Kutalmýþ üç yýldan beridir artýþ alamayan çalýþanlara hayat pahalýlýðý ödeneðinin verilmesi gerektiðini ifade etti. Nüfus artýþý ve beraberinde getirdiði kayýt dýþýlýðýn bedelinin Kýbrýslý Türk çalýþanlara ödetilmemesi gerektiðini kaydeden Kutalmýþ, hayat pahalýlýðý ödeneðinin bir an önce geri getirilmesinin þart olduðunu dile getirdi. SÝVÝL HAVACILIK'TA GREV UYARISI KTAMS: HÜKÜMETE 23 EYLÜL'E KADAR SÜRE VERÝLDÝ... gerekmektedir... Kamu Görevlileri Yasasý'nýn gerek hastalýk izinleri, gerekse mazeret izinleri düzenli mesai çalýþma þekline göre düzenlenmiþtir. Bu nedenle vardiya ve rotasyon gibi düzensiz mesai çalýþanlar sýkýntýlar yaþamaktadýr. Her iþyeri farklý uygulamalar yapmaktadýr. Bunun ortadan kalkmasý için yasal düzenleme gerekmektedir... Sivil Havacýlýk Dairesi Kuruluþ Görev ve Çalýþma Esaslarý Yasasý'nda teknik hizmetler sýnýfýndaki teknik bölüm, itfaiye bölümü, muhabere ve iþletme bölümü ekip þeflikleri geçmiþte mutabakat saðlandýðý gibi düzenlenmelidir Hava Trafik Kontrol bölümünde çalýþanlarýn yaptýklarý görevlere ve geçtikleri sýnavlara göre tahsisatlarý verilmelidir..." Tüm bu sorunlarýn görüþülüp çözümlenmesinin ivedilik arz ettiðine iþaret eden Kaptan, sorunlarýn çözümü için 23 Eylül Cuma mesai bitimine kadar gerekli adýmlar atýlmadýðý takdirde, süresiz grev dahil her türlü yasal eylemi yapacaklarý uyarýsýnda bulundu. GÜÇ-SEN "ÝÞ BIRAKMA" KARARI ALDI belirtilen asýl ve sürekli kadrolara "geçici memur" alýnmasýnýn durdurulmasý ve ihtiyaç olmasý halinde bu kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan münhalle personel alýnmasý gerektiðine dikkat çeken Çeto, þöyle devam etti: "Gümrük Dairesi'ne personel alýnacaksa 2011 bütçesinde belirtilen münhallerýn Kamu Hizmeti Komisyonu'nun açacaðý sýnavla doldurulmasý; Gümrük Dairesi'nin görev sahasýna giren gümrük hizmetlerini Gümrük Teþkilat Yasasý'nda belirtilen görevlilerin dýþýnda 'geçici memurlarýn' yapmasýnýn yasal olmadýðýný bir kez daha hükümet yetkililerinin bilgisine getirilmesi; sendikamýzýn uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý ve 'geçici memurlarýn' Gümrük hizmetlerinde çalýþtýrýlmasý halinde ise ilgili Gümrük þubesindeki gümrük personelinin derhal 'iþ býrakma ve protesto etme' eylemini yürürlüðe koymasý kararý alýnmýþtýr " Avrupa Konseyi kuzeyi es geçti, güneyi uyardý "Doðu Avrupa'dan gelen genç kadýnlarýn seks kölesi olmasýna izin vermeyin..." Avrupa Konseyi'nin uzmanlýk komitesi tarafýndan kaleme alýnan raporda, Rum kesiminden, "Doðu Avrupa'da genç kadýnlarýn seks kölesi olarak çalýþmasýnýn tamamen önüne geçilmesi" istendi. Rum kesiminin, "insan tacirliðiyle ilgili savaþta daha etkili önlemler almasý istenen" raporda, "özellikle son dönemde genç kadýnlarýn seks kölesi olarak kullanýlmasýna iliþkin önlemler alýnsa da bunlarýn yeterli olmadýðý" görüþü savunuldu. Ýnsan tacirliðiyle mücadele çerçevesinde kabul edilen sözleþme bünyesinde oluþturulan uzman komitesi, Rum kesiminde, baþta tarým sektörü olmak üzere yine ev iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere çok sayýda kaçak göçmenin istihdam edilmesini ve buna yetkililer tarafýndan göz yumulmasýný eleþtirdi. Raporda, Rum kesimi yetkililerinin konuyla ilgili soruþturma yapmasý ve suç iþleyenleri yargý önüne çýkartmasý için çaba göstermesi istendi. Avrupa Konseyi'nin insan kaçakçýlýðýyla ilgili sözleþmesi, 2008 yýlýnda yürürlüðe girmiþti. GÜNLÜK SU TESTÝSÝ MAHKEMEDE KIRILDI Sabah Gazetesi yazarý Hýncal Uluç, Defne Joy Foster'ýn ölümünün ardýndan yazdýðý ve büyük tepkilere neden olan yazýsý nedeniyle tazminat ödemeye mahkum oldu. Sunucu Defne Joy Foster'in Kerem Altan'ýn evinde ölü bulunmasýndan sonra kaleme aldýðý yazýda Foster için "Aldatýlan bir koca ve unutulan bir bebek. Ama böyle bir insana öldü diye saygý duymamý kimse benden beklemesin. Defne'nin ölümü tipik bir su testisi su yolunda kýrýldý olayýdýr" diye yazan Hýncal Uluç, toplam 20 bin TL tazminat ödeyecek. Bu karar Türkiye medyasýnda köþeleri tutan "maço kalem"lere ders olur mu, bu karar dillerine hakim olmalarýna yarar mý, ya da medyadaki hoyrat erkek dili titreyip kendine gelir mi, bilinmez. Hýncal Uluç'un tazminat ödemeye mahkum olmasý, su testisinin mahkemede de kýrýlabileceðini, dahasý su testisinin kadýn olmadýðýný, erkek de olabileceðini göstermesi açýsýndan önemli.. HAK ARAMAK ZORLAÞTI Ýstinaf harçlarýna yüzde 1300 zam yapýlmýþ mahkemede... Hak aramak biraz daha zorlaþtý... Kimde var öyle para? HANGÝ UYARI... Sivil Havacýlýk'ta grev uyarýsý yapmýþ KTAMS... Ve 23 Eylül'e kadar hükümete süre tanýmýþ... Hükümet madem ki yasaklayacak, uyarý yapmanýn anlamý ne? GERÝ ADIM El-Sen, özelleþtirme yasasý meclise sevkedilir sevkedilmez grev yapacaðýný açýklamýþtý... Ancak yasa tasarýsý meclise gittiði halde öyle bir hava yok. Neden acaba? Sendika mý, yoksa hükümet mi geri adým attý? KORSAN Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! DOÐALGAZ Akdeniz'deki doðalgaz ve petrol sondajý Eylül sonu baþlýyormuþ... Demek Türkiye'nin tehditlerine kulak asan yok! Bizim hamasetçilerimizden baþka tabii... Týrnak... "Ýhalesiz alýþveriþten yakýnan bir Baþbakan'ýn, kendi döneminde 'takdiren' tek bir kuruþ bile harcamamasý beklenir. DAÜ kurumlarýnýn bundan daha birkaç ay önce nasýl satýldýðýný anýmsamak bile bu beklentiyi boþa çýkarmaya yetiyor." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Bugün Çiçek için park yerindeki araçlarý bile yað ve grasso için park alanlarýndan çektirenler... Polisi yoldaki köpek ve kedi leþlerini temizleme zorunda býrakanlar, gazetecileri mafya kurþunlarý ile karþý karþýya býrakanlar, yarýn yiyecekleri tekmenin acýsýný sadece on parmaklarýnda deðil ayak parmaklarý dahil 20'sinde de hissedecekler." Taner ULUTAÞ (Star) "Geçtiðimiz ay sonu kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaþlarýný ödeyebilmek için Ziraat Bankasý'ndan 30 milyon TL borç alýndý... Sigorta emeklilerinin maaþlarý, Yakýn Doðu Bank'tan 9 milyon TL borç alýnarak ödendi... Peki bu ay sonu ne olacak?.." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Kýbrýs Türkü de þimdilerde birçok kez bence haksýz yere azar, küfür iþitiyor. Ne tembelliði kaldý ne de musibetliði. Dayak da yemeye, polis devleti olgusunu yaþamaya baþladý. Hayat kalitesi düþtükçe düþüyor." Ünal AKÝFLER (Havadis) Günün Kahramaný NAZIM ÇAVUÞOÐLU Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, hükümet içinde icraatlarýyla en çok dikkati çeken bakan... Geçtiðimiz günlerde bakanlýðýndaki rüþvet olayýný ortaya çýkaran da bizzat kendisi oldu. Ancak bu durum bazý çevreler tarafýndan suistimal edildi galiba... Ayhan Arýklý bile bakan da dahil, herkesi rüþvetle suçlamaya kalktý. Ve Çavuþoðlu'ndan kendisine yanýt gelmekte gecikmedi. Arýklý meðer hem devlete ait araziyi gaspetmiþ, hem de tapu istiyor. Var mý öyle yaðma? Var anlaþýlan... Madem ki bugüne dek Arýklý'ya yaptýklarýndan dolayý ses çýkarmamýþ, neden olmasýn ki?

7 14 Eylül 2011 Çarþamba AYNA Musa Özmusaoðlu BEN OLSAM TERFÝ VERÝRDÝM Ýlâhi Þener Bey, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun þaibeli terfi sýnavlarý ile ilgili itiraz dilekçelerini konu alan bir yazý yazmak üzere tam perendah (Kýbrýs deyimi) almýþtým ki, hevesim kursaðýmda kaldý. 11 Eylül Pazar günkü "Afrika'dan Mektup" köþesinde, terfi alamayan ve itiraz eden kimi öðretmenleri sabun etmiþsin, yerle bir etmiþsin. Sende hiç insaf, merhamet yok mu? Adamlar itiraz ettiklerine, edeceklerine bin piþman olmuþlardýr. Ýtiraz sahiplerinden Kemal Çavuþoðlu'na, getirdiðin eleþtirilere katýlmamak mümkün deðil. Gerçekten bir öðretmenin yapamayacaðý Türkçe yanlýþlarý bunlar. Ayrýca "de" baðlacýný da yanlýþ kullanmýþ. Þöyle yazmýþ: "Ve hatta cevap anahtarýnýnda bana ait olmadýðýný..." Yanlýþ "anahtarýnýnda" sözcüðündedir. Doðru "anahtarýnýn da" þeklinde yazýlmasýdýr. Çünkü oradaki "da" ismin "de" hali deðil "de" baðlacýdýr. Diðer sekiz kiþinin altýna imza attýðý yazý da cümle yapýsý bakýmýndan tam bir fiyasko. Sevgili Þener, durum gerçekten vahim. Bir dilekçeyi bile düzgün yazamayan öðretmenden öðrencisine yarar gelir mi? Yazýklar olsun! Yazýnýzýn sonunda "Siz olsanýz bu kiþlere terfi verir misiniz?" diye soruyorsunuz. Doðrusunu söylemek gerekirse, ben olsam onlara müdür muavinliði deðil, müdürlük verirdim. Zira bunlar terfi etmezlerse bozuk Türkçeleriyle çocuklarýmýza yarardan çok zarar verecekler. Ýyisi mi, terfi etsinler de belki zararlarý asgariye iner diye düþünüyorum. Nitekim, yazýlanlar çizilenler doðruysa, Ýçiþleri Bakanýmýz Sayýn Nazým Çavuþoðlu da bu gerçeði görmüþ ve kardeþi Kemal Çavuþoðlu'nu, Kamu Hizmet Komisyonu, Sýnav Komisyonu Baþkaný yapmak istemiþ, ancak baþarýlý olamamýþ. Nazým Çavuþoðlu da eski bir Türk Dili ve Edebiyatý uzmaný (!) Türkçeye hakim (!) Türkçeyi bu kadar kötü kullanan öðretmenlerden çocuklarýmýzý kurtarmanýn en pratik yolu bu olsa gerek! Aslýnda Ýçiþleri Bakaný yerden göðe kadar haklý. Atamalarda deðil ama, terfilerde bu yöntem eskiden beri kullanýldý. Özellikle de UBP döneminde. Bu yüzden deðil midir ki, iþ bilen, yetenekli insanlar deðil de, hiçbir iþe yaramayanlar en yüksek mevkileri iþgal ediyorlar. Evet, yetenekli olmak, tuttuðunu koparmak, iþe girmek için, terfi için geçer akçe deðildir. Her þeyden önce bir bakanýn, bir müsteþarýn yakýn akrabasý olacaksýn (ama çok yakýn), partili olacaksýn, örgüt baþkanýndan torpilli olacaksýn ve en önemlisi, kavuk sallayacaksýn. Ne demiþti Neyzen Tevfik: Geçmez ele bir paye kavuk sallamadýkça. Sadece UBP'li olmak yeterli deðil. KTOEÖS üyeleri ek sýnavlara katýlmayacak KTOEÖS, bütünlemede de baþarýlý olmayan öðrencilere tanýnan ek sýnav hakkýyla ilgili açýklama yaptý ve her yýl tekrarlandýðýný savunduðu sistemsizliðin devamýna karþý, köklü, kalýcý, bir çözüm bulmak amacýyla üyelerinin ek sýnavlara katýlmamasý karýrý aldýðýný duyurdu. KTOEÖS, Bakanlar Kurulu'nun artýk her yeri yöneten bir kurul durumuna dönüþtüðünü savunarak, yasanýn emrettiði 'sendikayla istiþare ve teknik kurulla tüzük çalýþma' maddelerini ihlal edilerek karar alýndýðýný ileri sürdü. Sendikada dün düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn eðitim konusunda kaygý duymasý ve yapýlacak deðiþikliklerden doðacak anomalileri görmesi gerektiðini söyleyerek, "ama belli ki anlayýþ rüþvetçi, adam kayýran, siyaset yapýlarak eðitimi yönlendiren bir anlayýþ var" iddiasýnda bulundu. Bakanlar Kurulu'nun tek baþýna oturarak 'ek sýnav hakký verdim' deyip seçmenine selam gönderdiðini savunan Gökçebel, alýnan bu kararýn maðdur olan 600 civarý öðrencinin sadece yüzde 5'ine sýnav hakký tanýdýðýný belirtti. Gökçebel, sistemde týkanma sýkýntý varsa kalýcý bir þekilde deðiþtirmek istediklerini ifade ederek, "yoksa her yýl rüþvet anlayýþýný çaðrýþtýracak þekilde Bakanlar Kurulu deðiþiklikleriyle bir kýsým öðrenciyi tamamen sistemin dýþýna atan diðerlerini de zorunlu olarak baþka kulvarlara sokan anlayýþý reddediyoruz" dedi. Okul yöneticilerinin ve öðretmenlerinin özverili çalýþmalarýyla sürdürmeye çalýþtýðý eðitimde, siyasilerin aldýðý kararlar sayesinde her eðitim yýlýnda sorunlarýn artarak devam ettiðini savunan Gökçebel, "yýllardýr siyasilerin almýþ olduðu hangi karar eðitimi iyileþtirmiþtir?" diye sordu. Bakanlýðýn yasal olarak takip etmesi gereken prosedürü dahi takip etmediðini, "ben istedim yaparým" anlayýþý içinde hareket ettiðini ileri süren Gökçebel, Bakanlar Kurulu kararýyla bazý çocuklara verilen ek sýnav hakkýnýn sistemin yarattýðý eþitsizliði derinleþtirdiðini söyledi. "EK SINAV UYGULAMASI ÇÖZÜM ÜRETMÝYOR" Gökçebel, 2000'li yýllardan beri uygulanan ek sýnav uygulamasýnýn çözüm üretmediðini dile getirerek, "Sýnýf Geçme Tüzüðü 1997'den sonra 15 kez deðiþtirilmiþ ancak hala sorunlar devam etmektedir. Eðitim sistemimiz siyasilerin sýnav rüþveti durumuna dönmüþtür. Öðretmen ve öðrencilerin verdikleri emekler hiçe sayýlmakta ve siyasilerin yarattýðý bu sistemin baþarýsýzlýðý öðretmenlerin üzerine yýkýlmaya çalýþýlýp öðretmenler hedef gösterilmektedir" görüþlerini ileri sürdü. Bazý öðrencilere yýl sonunda sýnav hakký verilirken bazýlarýna verilmediðini ifade eden ve "Yani tüzük deðiþikliði bazý öðrenciler için yapýlmýþ, adaleti de ortadan kaldýrmýþtýr" diyen Gökçebel, Bakanlar Kurulu'nun günün sonunda öðretmenin ölçme deðerlendirmesini hiç kimseye danýþmadan deðiþtirme yetkisine sahip olmasýnýn öðretmenin yetkisinin elinden alýndýðý anlamýna geldiðini söyledi. Doðalgaz ve petrol... Hristofyas uluslararasý toplumu müdahaleye çaðýrdý Dimitris Hristofyas, Türkiye'nin doðalgaz konusunda Doðu Akdeniz bölgesinde çalkantýya neden olacak þekilde davrandýðýný iddia etti ve uluslararasý toplumdan yardým talep etti. Rum radyosunun haberine göre, Baþkanlýk Sarayý'nda bugün doðalgaz sondaj iþlemini gerçekleþtirecek olan Amerikan "Noble Energy" ile Ýsrailli "Delek" þirketlerinin yetkilileriyle "kritik" bir görüþme yapan Hristofyas, görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamalarda, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Deniz Hukuku ve uluslararasý hukuka saygý içerisinde egemenlik hakkýndan istifade ederek, Münhasýr Ekonomik Bölgesi içerisindeki olasý doðalgaz yataklarýný bulmak için araþtýrma sondajlarý yapacaðýný" söyledi. Türkiye'nin bölgede çalkantý yaratacak þekilde davrandýðýný da iddia eden Hristofyas, uluslararasý toplum ve Avrupa Birliði'ni "Türkiye'nin tehditlerini gerçekleþtirmesi halinde duruma müdahale etmeye" çaðýrdý. Konuyla ilgili uluslararasý toplum nezdinde giriþim yaptýklarýný da yineleyen Hristofyas, New York'ta yapýlacak BM Genel Kurulu toplantýsýnýn ardýndan adaya dönüþünde siyasi parti liderlerini gayrý resmi toplantýda bir araya getireceðini ve durum deðerlendirmesi yapacaðýný söyledi. Yunanistan'a da "konuya ilgisi nedeniyle" teþekkür eden Hristofyas, iki ülkenin sürekli istiþare içerisinde olduðunu ekledi. SONDAJ EYLÜL SONU BAÞLAYACAK Amerikan menþeli "Noble Energy" þirketinin, Güney Kýbrýs'ýn "Münhasýr Ekonomik Bölge"deki "Afrodit" parselinde (12. parsel) yapacaðý doðalgaz ve petrol araþtýrma sondajlarýna eylül sonu baþlayacaðý bildirildi. Rum Haber Ajansý (KÝPE), hükümet kaynaklarýna dayandýrdýðý haberinde, "araþtýrma sondajlarý safhasýnda doðalgaz yataklarýnýn kalitesinin ölçüleceðini ve bu yataklardan ne kadar istifade edilebileceðinin veya ne kadarýnýn satýlabileceðinin tespit edileceðini" belirtti. Bu amaçla, Ýsrail'in "Leviathan" parselinde bulunan doðalgaz platformunun 12. parsele taþýnmasýnýn söz konusu olduðu da kaydedildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÝKÝ TOPLUMLU ORTAKLIKLARA DOÐRU MU? Gazetemize elektronik posta ile mektup gönderen bir vatandaþýmýz, UBP ileri gelenleriyle ayný restorantta ve ayrý masalarda yemek yedikten sonra onlarla ilgili düþüncelerini köþemize aktardý... "Ben bir vatandaþým. Ailecek þöyle bir balýk sefasý yapalým dedik... Kýrk yýlda bir... Ve dün akþam Maðusa Boðazý'na gittik. Kemal'in Yeri'ne.. Restorantýn mühim konuklarý vardý... Gazetelerde okuduklarým geldi aklýma... Geleceðin kabinesini mi kuruyorlar diye düþündüm önce... Nazým Çavuþoðlu, Ersan Saner ve Türkay Tokel birlikteydiler... Yediler içtiler... Yanlarýnda baþka birisi daha vardý. Onun da kim olduðunu daha sonra öðrendim. Lissa isimli bir Rummuþ... Güneyde marketler zinciri varmýþ... Restorantta yenilip içilenlerin hesabýný da bu Rum ödedi... Bunlarý öðrendikten sonra aklýma baþka þeyler de geldi... Acaba vatan, millet, Sakarya nutuklarý atan bu kahraman UBP'liler, Rumlarýn kuzeyde market iþine girmesini mi saðlayacaklar? Ya da, önce UBP'yi, ardýndan da hükümeti ele geçirebilmek için dýþ katký mý alacaklar? Vallahi vatandaþ olarak aklýma ilk gelen bunlar oldu... Arkadaþlarýma söylediðimde onlar bir düþünce daha ürettiler... Belki de kuzeyde marketler zinciri kurulacak ve bunlar da ortaklýk alacaklar, dediler... Kimbilir..." HASTANE PETROL DOLUM TESÝSÝ OLACAK... Yeþilyurt'tan aradýðýný söyleyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti Cengiz Topel Hastanesi'nin Türkiyeli bir akaryakýt þirketine petrol dolum tesisi olarak kullanýlmak üzere verildiði duyumlarýnýn alýnmasýyla ilgili. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Yeþilyurtlu bir vatandaþým. Cengiz Topel Hastanesi'nin kaldýrýlacaðýný duyduðum için bu þikayeti yapýyorum. KKTC'nin batýsýnda olan bir hastanedir Yeþilyurt hastahanesi... Lefkoþa'dan Yeþilýrmak'a kadar olan alandaki tek hastahane yani... Geçmiþi de var... Yýllar evvel kurulmuþ olan bu hastahanede bölge halký devamlý muayene oluyordu. Halka hizmeti geçen en eski hastanelerden birisidir. Hastanenin kapatýlacaðýný söyleyenlere nedenini de þöyle açýklýyorlar. Hastahanenin olduðu yer Türkiyeli bir akaryakýt þirketine veriliyor. O da petrol dolum tesisi yapacakmýþ orasýný... Durumu anladýnýz mý? Biz saðlýðýmýzý düþünürken hükümet edenler de devlet mallarýný birilerine peþkeþ çekmeye uðraþýyorlar... Biz bölge halký olarak Yeþilyurt'taki Cengiz Topel Hastahanesi'nin kapatýlmasýný deðil, daha iyi bir duruma getirilmesini istiyoruz. Ahmet Kaþif Bey Saðlýk Bakaný'dýr. Çýksýn ve Cengiz Topel Hastahanesi'nin kapatýlacaðýnýn yalan olduðunu söylesin. Gaz dolum tesisi yapýlmayacaðýnýn sözünü versin... Ama veremez..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KÝRLÝ DÜZEN ÇETELEMEKLE TEMÝZLENMEZ Bizim Mandra Poliçeler (Deðiþiklik) Yasa Önerisi'nin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oybirliðiyle kabul edilerek, herhangi bir çekin karþýlýksýz çýkmasý halinde, ilgili tüzel kiþi yetkilisinin de, sorumlu olmasýnýn getirilmesi, mandrada çok önemli bir hata ve adaletsizlikten dönüþ olarak nitelendirilir. Daha önceki yasanýn, karþýlýksýz çeki veren þirket yetkilisine herhangi bir hukuki veya cezai yaptýrým öngörmediðini belirten vatandaþlar, hatadan dönmesinden büyük memnunluk duyduklarýný söyleyerek, "Keþke hep böyle güzel þeyler olsa" diye duygularýný dile getirirler.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI. Hüseyin Özgürgün Kudret Özersay için 'yetkisiz kiþi' demiþ! Ýlahi Hüseyin, o yetkisiz de sen sanki çok mu yetkilisin? KKTC'de muhtarlardan baþka yetkili mi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN. UBP nin yeni Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu KKTC ekonomisi hiç bu kadar iyi olmamýþtý diyor. Biz dememiþ miydik size, memleket batarken bazýlarý Lale Devri yaþýyor diye... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM Taþ ocaklarý daðlarýmýzý kemirirken, bazý açýkgözler de bubasýnýn malýymýþ gibi denizi taþla dolduruyorlar! Dað baþýný duman aldýysa, demek ki denizlerimizde de yangýn var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU! 2000 yýlýnda bizi 'Rum casusu' diye tutuklayan GKK Komutaný Ali Nihat Özeyranlý intihar etmiþ, ama ölmemiþ. Biz yaþamaya deðer birþeyler bulduk bu dünyada... O bulamadý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3142 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. TDP'nin sonu olur ADAM (2)

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3142 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. TDP'nin sonu olur ADAM (2) KKTC'de Halk Konseyleri oluþturuluyormuþ. Bu konseylere ilgi duyanlar Cumhurbaþkanlýðý Özel Kalem Müdürlüðü'ne baþvurabilirmiþ! Halk Konseyleri ne zamandan beri sarayda kuruluyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3529 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRISLI AYIRIMI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3529 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRISLI AYIRIMI. Casinocularýmýz çok cömert davranmýþ doðrusu... Somali'deki açlar için 100 bin TL baðýþlamýþlar... Bizim casinocular bile bu kadar baðýþ yaparsa, Las Vegas tüm Somali'yi doyurmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3099 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET ADAMLIÐI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3099 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET ADAMLIÐI... Siyasilerin batýrdýðý KTHY'yi madem ki maaþlardan kesinti ile halkýn kurtarmasý öneriliyor, o halde hisse senetleri çýkarýlsýn ve bu milli servetin gerçek sahibi de halk olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI... Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül

Detaylı