Kırsal Kesimde Depresyonlu Hastalara Yönelik Tutumlar: Sosyal Mesafe ve Etkileyen Etmenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırsal Kesimde Depresyonlu Hastalara Yönelik Tutumlar: Sosyal Mesafe ve Etkileyen Etmenler"

Transkript

1 Kırsal Kesimde Depresyonlu Hastalara Yönelik Tutumlar: Sosyal Mesafe ve Etkileyen Etmenler E. Oryal Taşkın 1, Firdevs Seyfe Şen 2, Erol Özmen 3, Ömer Aydemir 4 1 Uzm. Dr, 2 Uzm. Dr, 3 Prof. Dr, 4 Doç. Dr, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, MANİSA Uzm. Dr E. Oryal Taşkın Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MANİSA Telefon: İç hat: 279 Fax: ÖZET Kırsal Kesimde Depresyonlu Hastalara Yönelik Tutumlar: Sosyal Mesafe ve Etkileyen Etmenler Amaç: Bu çalışmada, kırsal kesimdeki halkın depresyonlu hastalara ilişkin tutumları, sosyal mesafe ve bunları etkileyen etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, Manisa ilinin merkeze bağlı bir köyünde gerçekleştirilmiştir. Alınma ölçütlerini karşılayan toplam 245 kişiden ulaşılabilen 230 u denek olarak alınmış, yüz yüze görüşme yöntemiyle Psikiyatrik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (PAREM) tarafından geliştirilmiş olan anketin 10 maddelik sosyodemografik bilgi formu ve 32 maddelik depresyon alt bölümü uygulanmıştır. Bulgular: Deneklerin %75 i depresyonlu bir kişi ile evlenmeyeceğini, %50 si depresyonlu bir komşusunun olmasından rahatsızlık duyacağını, %57 si depresyonlu birisine evini kiraya vermeyeceğini ve %50.5 i de depresyonluların saldırgan olacağını belirtmiştir. Evli olan denekler evli olmayanlara göre depresyonu olan biriyle çalışabilirim maddesine daha fazla oranda katılıyorum yanıtı vermiştir. Depresyonu olan kişileri akıl hastası olarak değerlendiren denekler de depresyonlular saldırgan olur maddesine daha çok katılıyorum yanıtı vermiştir. Sonuç: Türkiye de kırsal kesimde depresyonu tanıma ve depresyon konusundaki bilgi düzeyi kentsel kesime benzer şekilde ve yeterli orandadır. Ancak depresyonlu hastaları damgalama eğilimi kırsal kesimde kentsel alanda yaşayanlardan daha fazladır. Depresyonu olan bireylere karşı kırsal kesimde yaşayan halkın tutumları genel olarak daha olumsuz ve daha reddedicidir. Kırsal kesimde depresyon sağaltımının daha başarılı olması için halkın bilgilendirilmesinden çok hastalara karşı hoşgörüyü artıracak ve akıl hastalığı ve ruhsal hastalık terimini yumuşatacak, damgalama içeriğini azaltacak bir yaklaşım daha başarılı olacaktır. Anahtar Sözcükler: Depresyon, damgalama, etiketleme, halkın tutumu. ABSTRACT The public attitudes towards the patients with depression in a rural area: Social distance and related factors Objective: Public attitudes toward depression may play a role in the patient s recognition of his/her illness and may have an influence on help seeking behaviors, the way of getting in contact with the psychiatrist, and treatment adherence. For this reason, it is important to determine the level of knowledge and attitudes of lay people about depression. This study was performed to determine the public s attitudes and their correlates towards patients with depression in a rural area in Turkey. Methods: This study was carried out in Manisa at a village. Of the 245 subjects which met the inclusion criterias, 230 subjects were reached and 208 of them constituted the sample of this study. The subjects were applied the 10-items of sociodemographic information form and the 32-items of the subscale for depression of a public survey form which was developed by Psychiatric Researchs and Education Center. Results: Three fourths of the participants reported that they wouldn t get married to a person with depression, and more than half of subjects stated that they would feel uncomfortable to have a neighbour with depression, and that they wouldn t rent their house to a patient with depression and stated that the patients with depression are aggressive. The married subjects answered the item I can work with a person with depression as I agree more than the unmarried subjects. Also, 70.2% of the participants denoted that depression is a mental illness and participants stating depressive patients are aggressive were mostly from this group. 86.5% of the subjects believed that social problems lead to depression. Conclusions: Recognition of depression and the level of knowledge about this disorder in a rural area in Turkey though inadequate, are not different from the urban areas. The public s attitudes towards depressive patients in rural areas are generally more negative. The community wants to keep away from the patients with depression and is more influenced from stigmatization and labeling. An approach to increase the tolerance, to neutralize the concept of mental illness, and to diminish the humiliating impact of labeling by informing the community about depression is needed in rural areas. Key words: Depression, stigmatisation, labelling, public s attitude.

2 12 Kırsal Kesimde Depresyonlu Hastalara Yönelik Tutumlar: Sosyal Mesafe ve Etkileyen Etmenler GİRİŞ Ruhsal hastalık geçirenlerin toplumla yeniden kaynaşması ve eski işlevselliğine dönmesi, toplumun ruhsal hastalıklara ilişkin genel tutumuyla yakından ilişkilidir (Morrison 1993). Ancak günümüzde hala, toplumun her kesiminde ruhsal hastalığı olanlara karşı yaygın şekilde olumsuz ve reddedici tutumların varolduğu bilinmektedir (Angermeyer ve Matschinger 2003, Byrne 1999, Jorm 1997a). Bu tutumlar, toplum içinde yaygınlık oranı yüksek olan depresyon için de geçerlidir yılında İngiltere de yapılan bir çalışmada, halkın ciddi depresyonlu hastaların başkaları için tehlikeli ve davranışlarının öngörülemez olduğunu düşündüğü, toplumda bu hastaların kendilerini kontrol edemeyeceği ve iyileşmelerinin güç olduğu yargılarının bulunduğu belirlenmiştir (Crisp 2000). Türkiye de de halkın ruhsal hastalığı olan kişilere ilişkin olumsuz tutumlarının bulunduğu, reddetme eğilimlerinin baskın olduğu, halkın bu hastalarla sosyal yakınlıktan çekindiği görülmüştür (Arkar 1991, Eker 1985, Özmen 2003, Taskin 2003). Hastaların içinde yaşadıkları toplum tarafından reddedilmesi sonucu toplumsal kaynaşmanın sağlanamadığının görülmesi ile sosyal mesafe kavramı doğmuştur. Sosyal mesafe, kişilerin sosyal ilişkilerinde ruhsal hastalığı olanların katılımını ne kadar kabul ettiklerinin derecesidir (Arkar 1991). Halkın hastalarla kişisel bağlantı gerektiren durumlarda daha mesafeli olmak gerekliliği duyduğu, sosyal yakınlık içeren ortamlarda akıl hastası olarak tanımlanmış kimselerle etkileşimi kesme eğiliminin olduğu, göreceli olarak genel, kişisel olmayan ortamlarda ise hastaların sosyal kabulünün daha fazla olduğu bilinmektedir (Angermeyer ve Matschinger 2003, Arkar 1991, Bhugra 1989, Jorm 1997a). Sosoyodemografik değişkenlerin hastalara yönelik tutum ve sosyal mesafe oluşturma isteğine etkisi incelendiğinde, her ne kadar birçok değişken için (yaş, cinsiyet, eğitim vb) çeşitli çalışmalarda farklı, hatta birbiri ile çelişen sonuçlar bulunduğu görülmüşse de, genel kanı daha düşük sosyal sınıf ya da sosyoekonomik düzeyin ruhsal hastalıkların tanınmasını, hastalara yönelik sosyal mesafeyi ve damgalama eğilimini olumsuz yönde etkilediği şeklindedir (Taşkın ve Özmen 2004). Bu bulgunun bir çok çalışmada da tutarlı şekilde tekrarladığı görülmektedir (Flaskerud ve Kviz 1983, Sağduyu 2001, Taskin 2003). Hastaların saldırgan olarak algılanmaları ve psikopatoloji tipi de olması istenilen sosyal mesafeyi önemli ölçüde etkilemektedir (Angermeyer ve Matschinger 2003, Crisp 2000, Socall ve Holtgraves 1992). Ayrıca ruhsal hastalık etiketi psikopatoloji tipinden bağımsız olarak toplumun tutumlarını doğrudan etkilemektedir. Ruhsal hastalık etiketinin, kişinin davranışlarından bağımsız olarak, olumsuz ve reddedici tutumlara neden olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır (Bhugra 1989, Byrne 1997, Link 1989, Özmen 2004). Toplumun depresyonla ilgili tutumları, hastaların çare arama davranışında, hekimle ilişkisinde ve tedaviye uyumunda önemli rol oynamaktadır (Angermeyer 1999; Jorm 2000). Ruhsal hastalıklara ilişkin olumsuz tutumlar, sağaltım için başvuruyu ve sağaltım sürecini olumsuz yönde etkilemektedir (Becker 1997). Hastaların damgalanma ve sosyal olarak dışlanma endişesi ile psikiyatri servislerine başvurmaktan çekindikleri bilinmektedir (Bhugra 1989, Byrne 1997, Paykel 1998). Özellikle düşük sosyoekonomik ve sosyokültürel kesimde hastalara yönelik olumsuz tutumlar ve damgalama eğilimi hastaların sağaltımı açısından önemli bir engeldir. Bu nedenlerle bu araştırmada, kırsal kesimdeki halkın depresyonlu hastalara karşı tutumları ve bunları etkileyen etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM Örneklem: Araştırma, Manisa ili merkez ilçeye bağlı Sancaklı Çeşmebaşı köyünde gerçekleştirilmiştir. Sancaklı Çeşmebaşı köyü, bir ilkokul dışında başka okulu bulunmayan, geçimin tarıma dayalı olduğu ve sanayileşmenin olmadığı, kendi içine kapalı bir köydür. Çalışmaya köyün tamamı alınmıştır. Deneklerin araştırmaya alınabilmesi için, köyde yaşıyor olmak, çalışmaya katılmayı kabul etmek, 18 yaş ve üzerinde olmak ve soruları yanıtlayabilecek zihinsel ve fiziksel yeterlilikte olmak koşulları aranmıştır. Bu koşulları karşılayan toplam 245 kişiden ulaşılabilen 230 u denek olarak alınmış olup, bunlardan 22 deneğe ait verilerde yanlış ya da eksik kodlama görüldüğünden değerlendirme aşamasında çalışmadan çıkartılmış, kalan 208 deneğin verileri değerlendirmede kullanılmıştır. Kullanılan araç: Araştırmada, Psikiyatrik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (PAREM) tarafından planlanarak yürütülen Ruhsal Hastalıklar İle İlgili Halkın Tutumunun Araştırılması projesinde (RUTUP) kullanılan ve PAREM araştırmacıları tarafından geliştirilen anket formunun 32 maddelik depresyon alt bölümü kullanılmıştır (Özmen 2003). Ankette demografik ve sağlık bilgileri ile ilgili 10, depresyon ile ilgili 32 soru bulunmaktadır. Anket formunun depresyon kısmı iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde DSM-IV te (APA 1994) tanımlandığı şekliyle major depresif epizodta görülen belirtilerin bulunduğu bir olgu örneği verilerek, deneklerin bu olgu ile ilgili 6 soruyu yanıtlamaları istenmiş, ikinci bölümdeki 26 soru ile, verilen olgu örneğinin depresyon için bir örnek olduğu da söylenerek, doğrudan depresyon ile ilgili tutumlar araştırılmıştır. Birinci Türkiye de Psikiyatri / Cilt 8 - Sayý

3 E. Oryal Taşkın, Firdevs Seyfe Şen, Erol Özmen, Ömer Aydemir 13 bölümdeki 4 ve ikinci bölümdeki 24 soruda maddeler derecelendirilmiş (katılıyorum, kısmen katılıyorum, pek katılmıyorum, katılmıyorum, fikrim yok), birinci bölümdeki 2 ve ikinci bölümdeki 2 soruda ise maddeler çeşitli önermeler biçiminde düzenlenmiştir. Uygulama: Anket iki psikiyatri son yıl asistanı ve sekiz tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi tarafından uygulanmıştır. Öğrenciler çalışma öncesi uygulama konusunda eğitilmiştir. Deneklerle yüz yüze görüşmeler yapılmış, maddelerle ilgili yanıtlar, yanıtları içeren kartlar kullanılarak alınmıştır. Okuma yazması olmayan deneklerde ise kartlar kullanılmamıştır. Değerlendirme: Değerlendirmede kısmen katılıyorum, katılıyorum a; pek katılmıyorum ise katılmıyorum a yakın kabul edilerek bu dört yanıt katılıyorum ve katılmıyorum olarak iki yanıt olarak değerlendirilmiştir. Fikrim yok yanıtı ise dağılımda kullanılmış, ancak sosyodemografik verilerin ve anket içindeki maddelerin sosyal mesafe maddelerine olan etkilerinin incelendiği analizde değerlendirme dışı bırakılmıştır. Sonuçlar SPSS-PC 9.0 istatistik programında oluşturulan veri tabanına aktarılmıştır. Anket maddelerine verilen yanıtlar için dağılım dökümleri yapılmış, sosyodemografik değişkenlerin ve diğer anket maddelerinin sosyal mesafe maddelerine olan etkilerinin incelenmesinde lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Lojistik regresyon analizinde, sosyodemografik değişkenler Tablo 1 de gösterildiği üzere 1 ve 0 değerlerinin verildiği dikotom değişkenler olarak yeniden kodlanmıştır. Yaşın etkisini değerlendirmek için denekler [daha önce yapılmış olan çalışmalarla karşılaştırma yapabilmek amacı ile (Bhugra 1989, Taskin 2003), yaşlarına göre 45 yaş ve altı ve 45 yaş üstü olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Benzer şekilde kadın/ erkek, evli olan/evli olmayan, yapılandırılmış bir eğitim alan/yapılandırılmış bir eğitim almayan karşılaştırılması yapılmıştır. Kendilerinde ya da yakınlarında bir ruhsal hastalık olan denekler ruhsal hastalıklarla tanışmış denekler olarak tanımlanmış ve analizde ruhsal hastalıklarla tanışmış olanlarla olmayanların yanıtlarındaki farklılık değerlendirilmiştir. Kırsal alanda çalışmayan olarak belirtilenlerin çoğunu ev kadınları oluşturduğundan ve kadınlar gerek tarla işleri, gerek hayvancılıkta eşlerine yardım ettiklerinden meslek değişkeni analizde kullanılmamıştır. Lojistik regresyon analizi için sosyal mesafeyi değerlendiren anket maddeleri tek tek bağımlı değişken olarak alınıp, katılıyorum yanıtı 1, katılmıyorum yanıtı 0 olarak kodlanmıştır. Analiz için bağımlı değişken olarak alınan sosyal mesafeyi sorgulayan her anket maddesi için, bağımsız değişken olarak tüm sosyodemografik veriler birlikte, tüm depresyon etiyolojisine yönelik maddeler birlikte, tüm depresyonu tanımaya yönelik maddeler birlikte alınmış ve enter yöntemi ile sosyal mesafe maddeleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Tüm bağımsız değişkenler için 0 kodlananlar referans grup olarak alınmıştır. BULGULAR Deneklerin özellikleri: Deneklerin yaş ortalaması 40.5 ±15.9 (min. 18, max. 85) olarak bulunmuştur. Araştırmaya alınan 208 deneğin sosyodemografik özellikleri ve özgeçmiş ve soygeçmişlerinde ruhsal hastalık özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Depresyonlu hastaya yaklaşım ve sosyal ilişki kurma özellikleri: Deneklerin %75 i (n=156) depresyonlu birisi ile evlenmeyeceğini, %50 si (n=104) depresyonlu bir komşusunun olmasından rahatsızlık duyacağını, %57.2 si (n=119) depresyonlu birisine evini kiraya Tablo 1. Deneklerin sosyodemografik ve özgeçmişlerindeki ve soygeçmişlerindeki ruhsal hastalık özellikleri (*) Yaş sayı % (0) (0) (0) (1) üstü (1) Cinsiyet Kadın (0) Erkek (1) Medeni durum Evli olan (1) Evli olmayan (0) Çalışma durumu Çalışan Ev kadını İşsiz Emekli Öğrenci Eğitim Okur yazar değil Okur yazar İlkokul Orta eğitim Formel bir eğitim almayan (0) Formel bir eğitim alan (1) Deneklerde ruhsal tedavi Evet Hayır Yakınlarında ruhsal hastalık Evet Hayır Ruhsal hastalıklarla tanışıklık Hastalıkla tanışmış olanlar (1) Hastalıkla tanışmamış olanlar (0) (*) Sosyodemografik değişkenlerin sağında üstsimge olarak belirtilen değerler, regresyon analizi için dikotom değişkenler haline getirmek için yapılan yeniden kodlama sonrası verilen değerlerdir. Psychiatry in Türkiye / Volume 8 - Number

4 14 Kırsal Kesimde Depresyonlu Hastalara Yönelik Tutumlar: Sosyal Mesafe ve Etkileyen Etmenler Tablo 2. Depresyonlu hastalara yaklaşım ve sosyal ilişki ile ilgili maddelere verilen yanıtlar. Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok sayı % sayı % sayı % Depresyonlu hastalar toplum içinde serbest dolaşmamalıdır Depresyonlu bir kişiyle birlikte çalışabilirim Depresyonu olan bir kişi ile evlenebilirim Depresyonlu bir komşum olması beni rahatsız etmez Evim olsa depresyonu olan bir kişiye kiraya vermem Depresyonlu kişiler saldırgan olur Depresyonlu hastalar kendi yaşamlarıyla ilgili doğru kararları alamaz Tablo 3. Depresyonu tanımaya ve etiyolojik inançlara ilişkin maddelere verilen yanıtlar. Depresyonu tanımaya ilişkin maddelere verilen yanıtlar Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok sayı % sayı % sayı % Fatma Hanım da bedensel bir hastalık bulunmaktadır Fatma Hanım da ruhsal bir hastalık bulunmaktadır Depresyon aşırı üzüntü halidir Depresyon bir ruhsal zayıflık halidir Depresyon bir hastalık değil, zaman zaman her insanın içine düştüğü bir durumdur Depresyonu olanlar akıl hastasıdır Depresyon bir hastalıktır Depresyon etiyolojisine ilişkin maddelere verilen yanıtlar Fatma Hanım ın bu durumu kişilik yapısının zayıflığından kaynaklanmaktadır. Fatma Hanım ın bu durumu yaşadığı sosyal sorunlardan (işsizlik, yoksulluk, ailevi sorunlar gibi) kaynaklanmaktadır. Depresyon sosyal sorunlar (işsizlik, yoksulluk, ailevi sorunlar gibi) nedeniyle ortaya çıkar Depresyon bulaşıcıdır Depresyon doğuştan gelen bir hastalıktır. ( * ) (*) Bu madde yalnız Depresyon bir hastalıktır maddesine katılıyorum, kısmen katılıyorum ve pek katılmıyorum yanıtını verenlere (n=133) sorulmuştur vermeyeceğini ve %50.5 i (n=105) de depresyonluların saldırgan olacağını belirtmiştir. Bu maddelere verilen yanıtların dağılımı Tablo 2 de gösterilmiştir. Sosyodemografik özelliklerin ve depresyonu tanıma ile ilgili maddelerin sosyal mesafe üzerine etkileri: Cinsiyet, yaş, eğitim ve ruhsal hastalık ile tanışıklık değişkenlerinin sosyal mesafe maddelerine verilen yanıtlara etkisi lojistik regresyon analizi ile araştırıldığında, 7 maddeden 1 inde anlamlı sonuç elde edilmiştir: Evli olan denekler evli olmayanlara göre depresyonu olan birisiyle çalışabilirim maddesine daha fazla oranda katılıyorum yanıtı vermiştir (p=0.0349; B=0.7673; r=0.0960; Odds oranı=2.1539; %95 güven aralığı= ). Depresyonu tanıma ile ilgili maddelerden de yalnız birisinin sosyal mesafe için etkili olduğu görülmüştür. Depresyonu olan kişileri akıl hastası olarak değerlendiren denekler depresyonlular saldırgan olur maddesine daha çok katılıyorum yanıtı vermişlerdir (p<0.001; B=19975; r=0.3161; Odds oranı=7.3705; %95 güven aralığı= ). Etiyolojik inançların değerlendirildiği maddelerin sosyal mesafe maddeleri üzerine etkisi incelendiğinde ise, hiçbir madde için istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Türkiye de Psikiyatri / Cilt 8 - Sayý

5 E. Oryal Taşkın, Firdevs Seyfe Şen, Erol Özmen, Ömer Aydemir 15 Tablo 4. Depresyonlu hastalara yaklaşım ve sosyal mesafe ile ilgili maddelere, aynı anket formunun kullanıldığı kentsel alandaki çalışmada verilen yanıtlar (Özmen ve ark. 2003). Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok sayı % sayı % sayı % Depresyonlu hastalar toplum içinde serbest dolaşmamalıdır Depresyonlu bir kişiyle birlikte çalışabilirim Depresyonu olan bir kişi ile evlenebilirim Depresyonlu bir komşum olması beni rahatsız etmez Evim olsa depresyonu olan bir kişiye kiraya vermem Depresyonlu kişiler saldırgan olur Depresyonlu hastalar kendi yaşamlarıyla ilgili doğru kararları alamaz Depresyonu tanımaya ilişkin özellikler: Deneklerin %79.8 i (n=166) depresyonu bir hastalıktan çok herkesin zaman zaman içine düşebileceği bir durum olarak değerlendirmiştir. Deneklerin %79.3 ü (n= 165) depresyonu aşırı üzüntü hali olarak, %70.2 si (n= 146) ise ruhsal bir zayıflık hali olarak tanımlamışlardır. Depresyonu bir hastalık olarak gören deneklerin oranı ise %62.0 (n= 129) olarak bulunmuştur. Depresyon etiyolojisine bakış özellikleri: Deneklerin %86.5 i (n=180) depresyonun sosyal sorunlar nedeni ile ortaya çıktığını belirtmiştir. Tanımlanan olgu öyküsündeki belirtileri deneklerin %79.9 u (n=166) yaşanılan sosyal sorunlara bağlamışlardır. Depresyonu tanıma ve etiyolojik inançlara ilişkin maddelere verilen yanıtların dağılımı Tablo 3 te gösterilmiştir. TARTIŞMA Bu araştırmanın, tutum konusundaki pek çok araştırmadan farklı olarak posta aracılığı ile değil, yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak yapılmış olması, yazarlardan ikisinin veri toplama aşamasında aktif olarak çalışmaları, deneklerin anketteki soruları yanıtlarken gerçekten içten davrandıklarının gözlenmesi bu çalışmayı güçlendiren etmenlerdir. Araştırmanın Türkiye nin batısındaki küçük bir köyde yapılmış olması ise çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Sonuçlar tüm ülkeye genellenemeyeceği için benzer çalışmaların Türkiye nin diğer bölgelerinde de yapılması ve bu konudaki verilerin artmasıyla tüm Türkiye için daha doğru ve yeterli bilgilere ulaşmak olanaklı olacaktır. Anketin depresyonu tanıma ve tanımlama ile ilgili maddelere verilen yanıtlara bakıldığında deneklerin büyük çoğunluğunun (%80) depresyonu bir hastalık olmaktan çok, her insanın zaman zaman içine düşebileceği bir durum olarak değerlendirdiği görülmektedir. Benzer şekilde yaklaşık dörtte üç oranlarında depresyonun ruhsal bir zayıflık hali olarak ve aşırı üzüntü hali olarak değerlendirilmiş olması da deneklerin depresyonu tanıma ya da durumun önemini kavramada yetersiz olduğunu göstermektedir. Aynı anketin kullanıldığı kentsel alanda yapılan bir çalışmada, küçük farklarla da olsa tanımanın daha fazla olduğu görülmektedir (Özmen 2003). Depresyon bir hastalıktır maddesine verilen katılıyorum yanıtları kentsel alanda %64, kırsal alanda ise %62 olarak bulunurken; depresyonu olanlar akıl hastasıdır maddesine verilen yanıtların kentsel alanda %14.3, kırsal alanda ise %44.7 oranlarında bulunması, kırsal kesimin depresyon belirtilerini akıl hastalığı ile daha fazla ilişkilendirdiğini göstermektedir. Türkçe de akıl hastası teriminin daha olumsuz ve damgalayıcı bir anlam taşıdığı (Özmen 2004, Taşkın 2005) ve kırsal kesim için etiketlenme ve damgalanmanın daha önemli olduğu (Bhugra 1989, Flaskerud ve Kviz 1983, Taskin 2003) bilgileri göz önüne alındığında, bu sonuçlar kırsal kesimin depresyon hastalarını damgalama eğilimi içinde olduğunu düşündürmektedir. Kırsal kesim ile kentsel kesim arasındaki benzer farklılık aynı örneklemlerde yapılan şizofreniye ilişkin tutumların araştırıldığı çalışmada da gösterilmiştir (Taskin 2003). Depresyon etiyolojisi açısından, deneklerin önemli bir bölümü gerek olgu öyküsündeki tabloyu, gerek depresyonu yaşanılan sosyal sorunlara bağlamışlardır. Kişilik yapısının zayıflığı önermesi etiyolojik nedenlerde ikinci sırada yer almıştır. Çeşitli kültürlerde yapılan bir çok çalışmada da sosyal sorunlar ya da psikososyal stresler etiyolojik neden olarak ilk sırada seçilmiştir (Angermeyer ve Matschinger 1999, Jorm 1997b, Özmen 2003, Priest 1996, Sims 1993, Taşkın 2005). Toplumlar kültürden ve sosyal sınıftan bağımsız olarak depresyonu öncelikle sosyal nedenlere bağlama eğilimindedir. Deneklerin yaklaşık yarısı depresyonlu hastalarının toplumda serbestçe dolaşmamaları gerektiğini, Psychiatry in Türkiye / Volume 8 - Number

6 16 Kırsal Kesimde Depresyonlu Hastalara Yönelik Tutumlar: Sosyal Mesafe ve Etkileyen Etmenler depresyonlu bir komşusunun olmasından rahatsızlık duyacağını, evini depresyonu olan birisine kiraya vermeyeceğini, depresyonlu bir kişiyle birlikte çalışmak istemediğini, depresyonlu kişilerin saldırgan olabileceğini belirtmiştir. Deneklerin yaklaşık dörtte üçü de depresyonu olan birisiyle evlenmeyeceğini ve depresyonlu hastaların kendi yaşamları ile ilgili doğru kararlar alamayacakları belirtmiştir. Bu sonuçlar katılımcıların depresyonlu hastalara karşı olumsuz tutumlar belsediğini ve genel olarak depresyonlu kişileri reddetme eğilimleri olduğunu düşündürmektedir. Denekler hastalar ile aralarında belli bir sosyal mesafe olmasını istemektedir ve literatürde belirtildiği gibi en fazla kişisel yakınlık gerektiren durumlar için (evlenme, birlikte çalışma, komşu olarak kabul etme) en fazla reddetme eğilimi bulunmaktadır (Arkar 1991, Jorm 1997a, Trute 1989). Sosyal mesafeyi değerlendiren maddelere bakıldığında depresyonlu kişiler kendi yaşamları ile ilgili doğru kararlar alamaz maddesi dışındaki tüm maddeler için reddedici tutumlar, 2000 yılında Türkiye de kentsel alanda yapılan çalışmada bulunanlardan daha fazladır (bkz. Tablo 4) (Özmen 2003). Daha düşük sosyal sınıf ya da düşük sosyoekonomik düzeyin hastalara koyulan sosyal mesafeyi ve etiketleme eğilimini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (Arkar ve Eker 1994, Bhugra 1989, Flaskerud ve Kviz 1983, Sağduyu 2001). Sosyodemografik verilerin sosyal mesafe ile ilgili maddeler üzerindeki etkileri incelendiğinde, yalnızca bir madde için anlamlı bir fark bulunmuştur. Evli olan denekler evli olmayanlara göre daha fazla oranda depresyonu olan birisi ile birlikte çalışabileceklerini belirtmişlerdir. Literatürde ruhsal hastalıklara ilişkin tutumlar üzerinde sosyodemografik etmenlerin etkileri konusunda değişik sonuçlar bulunmaktadır. Sosyodemografik değişkenlerle, depreyonu olan hastalara ilişkin tutumları ilişkilendiren bulgular yanında, sosyodemografik değişkenlerin depresyonlu hastalara ilişkin tutumlar üzerinde etkili olmadığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Crisp 2000, Jorm 1999). Bu çalışmada, tüm ankette sadece tek bir maddede fark olması, karşılaştırılan değişkenlerin tutumlar üzerine önemli bir etkide bulunmadığını düşündürmektedir. Diğer anket maddelerine verilen yanıtların sosyal mesafe maddelerine etkisine bakıldığında; depresyonluları akıl hastası olarak tanımlayan deneklerin, depresyonlu hastaların saldırgan olabileceği inancını daha fazla taşıdıkları görülmüştür. Aynı bulgu, aynı örneklemle yapılan ve şizofrenili hastalara ilişkin tutumları ve sosyal mesafeyi araştıran çalışmada da gösterilmiştir (Taskin 2003). Bu durum akıl hastası etiketinin sosyal mesafe üzerine olumsuz etkisinin bir diğer göstergesi olarak kabul edilebilir. Daha önceki çalışmalarda tehlikeli davranışlar sezilmesi ya da hastaların saldırgan kişiler olarak algılanması durumda tutumların daha olumsuz olduğu ve kişilerin hastalarla aralarında sosyal mesafe koyma gereksinimlerinin artırdığı bildirilmiştir (Angermeyer ve Matschinger 2003, Crisp 2000, Socall ve Holtgraves 1992, Trute 1989). Kırsal kesim halkı etiketleme nedeniyle hastaları dışlama ve hastalarla sosyal ilişkilerini kesme eğilimindedir. Özellikle kırsal kesimde ruhsal hastalık etiketinin olumsuz etkisinin daha fazla olduğunu (Flaskerud ve Kviz 1983, Taskin 2003) ve ruhsal hastalık etiketinin, kişinin davranışlarından bağımsız olarak olumsuz ve reddedici tutumlara neden olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır (Bhugra 1989, Link 1989). Sonuç olarak, Türkiye de kırsal kesimde depresyonu tanıma kentsel kesimdekine benzer şekilde sınırlı, fakat yeterli düzeydedir. Türk halkı, diğer bir çok toplumda olduğu gibi depresyonun etiyolojisinde sosyal sorunları sorumlu tutmaktadır. Ancak depresyonlu hastaları etiketleme ve damgalama eğilimi kırsal alnda kentsel alanda yaşayanlardan daha fazladır. Kırsal kesimde yaşayan halkın tutumları genel olarak daha olumsuz ve daha reddedicidir, halk depresyonlu hastalar ile aralarında daha fazla sosyal mesafe olmasını istemekte ve etiketle(n)me ve damgala(n)madan daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenlerle, özellikle kırsal kesim açısından, depresyon sağaltımının daha başarılı olması için toplumdaki önyargıların ve hastaların dışlanması eğiliminin azaltılması gerekmektedir. Halkın bilgilendirilmesi konusunda özellikle hastalara karşı hoşgörüyü artıracak ve akıl hastalığı ve ruhsal hastalık terimini yumuşatacak, aşağılama ve damgalama içeriğini azaltacak bir yaklaşım daha başarılı olacaktır. Türkiye de Psikiyatri / Cilt 8 - Sayý

7 E. Oryal Taşkın, Firdevs Seyfe Şen, Erol Özmen, Ömer Aydemir 17 KAYNAKLAR American Psychiatric Association (APA) (1994) Diagnostic and statistical manual for mental disorders (DSM-IV). Washington DC: APA. Angermeyer MC, Matschinger H (2003) Public beliefs about schizophrenia and depression: similarities and differences. Soc Psychiatry Psychiatric Epidemiol, 38: Angermeyer MC, Matschinger H, Reidel-Heller SG (1999) Whom to ask for help in case of a mental disorder? Soc Psychiatry Psychiatric Epidemiol, 34: Arkar H (1991) Akıl hastasının sosyal reddedilimi. Düşünen Adam, 4: 6-9. Arkar H, Eker D (1994) Effect of psychiatric labels on attitudes toward mental illness in a Turkish sample. The Int J Social Psychiatry, 40: Becker T, Thornicroft G, Leese M ve ark. (1997) Social networks and service use among representative cases of psychosis in South London. Br J Psychiatry, 171: Bhugra D (1989) Attitudes towards mental illness: a review. Acta Psychiatr Scand, 80: Byrne P (1997) Psychiatric stigma: Past, passing and to come. J Royal Soc Med, 90: Byrne P (1999) Stigma of mental disorders changing minds, changing behavior. Br J Psychiatry, 174: 1-2. Crisp AH, Gelder MG, Rix S ve ark. (2000) Stigmatisation of people with mental illnesses. Br J Psychiatry, 177: 4-7. Eker D (1985) Effect of type cause on attitudes toward mental illness and relationship between the attitudes. Int J Soc Psychiatry, 31: Flaskerud JH, Kviz F (1983) Rural attitudes toward and knowledge of mental illness and treatment resources. Hosp and Community Psychiatry, 34: Jorm AF, Korten AE, Jacomb PA ve ark. (1997a) Helpfulness of interventions for mental disorder: beliefs of health professionals compared with the general public. Br J Psychiatry, 171: Jorm AF, Korten AE, Jacomb PA ve ark. (1997b) Public beliefs about causes and risk factors for depression and schizophrenia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 32: Jorm AF, Korten AE, Jacomb PA ve ark. (1999) Attitudes towards people with a mental disorder: A survey of the Australian public and health professionals. Aust NZJ Psychiatry, 33: Jorm AF, Christensen H, Medway J ve ark. (2000) Public beliefs system about the helpfulness of interventions for depression: Associations with history of professional help-seeking. Soc Psychiatry Psychiatric Epidemiol, 35: Link BG, Cullen F, Struening E ve ark. (1989) A modified labelling theory aproach to mental disorders: an amprical assessment. Am Sociol Rev, 54: Morrison M, de Man AF, Drumheller A (1993) Correlates of socially restrictive and authoritarian attitudes toward mental patients in university students. Soc Behav and Personality, 221: Özmen E, Ögel K, Boratav C ve ark. (2003) Depresyon ile ilgili bilgi ve tutumlar: İstanbul örneği. Turk Psikiyatri Derg, 14: Özmen E, Taşkın EO, Özmen D ve ark. (2004) Hangi etiket daha damgalayıcı: Ruhsal hastalık mı? Akıl hastalığı mı? Turk Psikiyatri Derg, 15: Paykel ES, Hart D, Priest G (1998) Changes in public attitudes to depression during the defeat depression campaign. Br J Psychiatry, 173: Priest RG, Vize C, Roberts A ve ark. (1996) Lay peoples attitudes to treatment of depression: Result of opinion poll for defeat depression campaign just before its launch. B M J, 318: Sağduyu A, Aker T, Özmen E ve ark. (2001) Halkın şizofreniye bakışı ve yaklaşımı üzerine bir epidemiyolojik araştırma. Turk Psikiyatri Derg, 12: Sims A (1993) The scar that is more than skin deep: The stigma of depression. Brit J Gen Pract, 43: Socall DW, Holtgraves T (1992) Attitudes toward the mentally ill: the effect of label and beliefs. Sociol Q, 33: Taskin EO, Sen FS, Aydemir O ve ark. (2003) Public attitudes to schizophrenia in rural Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 38: Taşkın EO, Özmen E. (2004) Sosyodemografik etmenlerin ruhsal hastalıklara yönelik tutumlara etkileri. 3P Dergisi, 12 (ek sayı 3): Taşkın EO, Özmen E, Yüksel EG, Deveci A (2005) Depresyonlu hastaların depresyona yönelik tutumları. Türkiye de Psikiyatri, 7: Trute B, Tefft B, Segall A (1989) Social rejection of the mentally ill: A replication study of public attitude. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 24: Psychiatry in Türkiye / Volume 8 - Number

Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların depresyona yönelik tutumları

Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların depresyona yönelik tutumları 100 Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların depresyona yönelik tutumları Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların depresyona yönelik tutumları E. Oryal TAŞKIN, 1 Ebru GÜRLEK YÜKSEL, 2 Artuner

Detaylı

Din Görevlilerinin Şizofreniye İlişkin Bilgi ve Tutumları (Düzce Örneği)

Din Görevlilerinin Şizofreniye İlişkin Bilgi ve Tutumları (Düzce Örneği) ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 63 Din Görevlilerinin Şizofreniye İlişkin Bilgi ve Tutumları (Düzce Örneği) Knowledge and Attitudes of Religious Officials Towards Schizophrenia (Example of Düzce, Turkey)

Detaylı

Türkiye de K rsal Bir Bölgede Yaşayan Halk n Şizofreniye İlişkin Tutumlar

Türkiye de K rsal Bir Bölgede Yaşayan Halk n Şizofreniye İlişkin Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13(3):205-214 Türkiye de K rsal Bir Bölgede Yaşayan Halk n Şizofreniye İlişkin Tutumlar Dr. E. Oryal TAŞKIN 1, Dr. Firdevs SEYFE ŞEN 2, Dr. Ömer AYDEMİR 3, Dr. M. Murat DEMET

Detaylı

Türkiye nin güneydoğusunda psikiyatrik hastalıklar bağlamında psikiyatri ve psikoloji ile ilişkili bilgi ve tutumlar: Gaziantep şehrinden bir kesit

Türkiye nin güneydoğusunda psikiyatrik hastalıklar bağlamında psikiyatri ve psikoloji ile ilişkili bilgi ve tutumlar: Gaziantep şehrinden bir kesit 140 Psikiyatrik hastalıklar bağlamında psikiyatri ve psikoloji ile ilişkili bilgi ve tutumlar Türkiye nin güneydoğusunda psikiyatrik hastalıklar bağlamında psikiyatri ve psikoloji ile ilişkili bilgi ve

Detaylı

Hemşirelerin Depresyona Ve Depresyon Hastalarına Karşı Tutumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Hemşirelerin Depresyona Ve Depresyon Hastalarına Karşı Tutumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 3, (67-76) Hemşirelerin Depresyona Ve Depresyon Hastalarına Karşı Tutumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Altan Eşsizoğlu*, Özden Arısoy** ÖZET Ruh sağlığı hastanelerinde

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Ö rencilerinin fiizofreni ile lgili Tutumlar

Sa l k Yüksekokulu Ö rencilerinin fiizofreni ile lgili Tutumlar Nöropsikiyatri Arflivi, 2003; 40(1-2): 5-12 Sa l k Yüksekokulu Ö rencilerinin fiizofreni ile lgili Tutumlar E. Oryal Taflk n *, Dilek Özmen **, Erol Özmen *, M. Murat Demet * Amaç: Bu çal flmada sa l k

Detaylı

Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları

Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları Özmen ve ark. 5 Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları Erol ÖZMEN, 1 Kültegin ÖGEL, 2 Afşin SAĞDUYU, 3 Defne TAMAR, 4 Cumhur BORATAV, 5 Tamer AKER 6 ÖZET Amaç:

Detaylı

Dünyada ruhsal hastalıklar yaygındır ve tüm insanların. Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları. Araştırmalar / Researches

Dünyada ruhsal hastalıklar yaygındır ve tüm insanların. Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları. Araştırmalar / Researches Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:145-150 Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları Araştırmalar / Researches Satı Ünal 1, Filiz Hisar 2 Bülent Çelik 3, Zeynep

Detaylı

Çocukluk Çağı Psikiyatrik Hastalıkları ve Bu Alanda Çalışan Uzmanlar Hakkında Halkın Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi

Çocukluk Çağı Psikiyatrik Hastalıkları ve Bu Alanda Çalışan Uzmanlar Hakkında Halkın Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi 154 Araştırma Makalesi / Research Article DOI: 10.4274/npa.y6357 Çalışan Uzmanlar Hakkında Halkın Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi Investigation of People s Knowledge and Attitudes Towards Childhood Psychiatric

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE İLK KEZ BAŞVURAN HASTALARIN DAMGALAMAYLA İLGİLİ İNANÇ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE İLK KEZ BAŞVURAN HASTALARIN DAMGALAMAYLA İLGİLİ İNANÇ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 11(1) : 11-17 Klinik Araştırma BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE İLK KEZ BAŞVURAN HASTALARIN DAMGALAMAYLA İLGİLİ İNANÇ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI 1 2 3 4 Hülya

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler

Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 31 Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler Factors Affecting Stigmatization About Mental Disorders Among Adolescents Gül OBAN, 1 Leyla KÜÇÜK²

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi

Başkent Üniversitesi nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi Başkent Üniversitesi nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi Determination of the Beliefs Towards to Mental Illness in Nursing Students in Baskent

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Halk n Şizofreniye Bak ş ve Yaklaş m Üzerine Bir Epidemiyolojik Araşt rma *

Halk n Şizofreniye Bak ş ve Yaklaş m Üzerine Bir Epidemiyolojik Araşt rma * Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(2):99-110 Halk n Şizofreniye Bak ş ve Yaklaş m Üzerine Bir Epidemiyolojik Araşt rma * Dr. Afş n SAĞDUYU **, Dr. Tamer AKER ***, Dr. Erol ÖZMEN ****, Dr. Kültegin ÖGEL *****,

Detaylı

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Dr. Alparslan CANSIZ BRSHH,İstanbul Dr. Tevfik Kalelioğlu BRSHH Dr. Akif Taşdemir

Detaylı

Damgalama Erken Yaşlarda Başlar Gençlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayla Mücadelede Eğitimin Rolü

Damgalama Erken Yaşlarda Başlar Gençlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayla Mücadelede Eğitimin Rolü DERLEME / REVIEW 141 Damgalama Erken Yaşlarda Başlar Gençlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayla Mücadelede Eğitimin Rolü Stigma Starts Early: The Role of Education among Young People Combating

Detaylı

arastırma ABSTRACT ÖZET

arastırma ABSTRACT ÖZET Lise Öğrencilerinde Şizofreniye Yönelik Bilgilendirme Eğitiminin Sosyal Mesafe ve Tutuma Etkisi The Effect of the Education Aiming at Informing About Schizophrenia to Social Distance and Attitudes Among

Detaylı

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY GİRİŞ Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlamakta; Fiziksel görünüm, güç ve rol kaybı yaşanılan, yaşlılık dönemindeyeti

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı

Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı Aker ve ark. 5 Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı Tamer AKER, 1 Erol ÖZMEN, 2 Kültegin ÖGEL, 1 Afşin SAĞDUYU, 3 Şükrü UĞUZ, 4 Defne TAMAR, 5 Cumhur BORATAV, 6 Olcay LİMAN 7 ÖZET Amaç:

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):214-231 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):214-231 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):214-231 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumları: Son 10 Yılda Türkiye'de

Detaylı

Psikoloji Öğrencileri ve Mezunlarının Psikiyatrik Rahatsızlıklar ve Bağımlılığa İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

Psikoloji Öğrencileri ve Mezunlarının Psikiyatrik Rahatsızlıklar ve Bağımlılığa İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Psikoloji Öğrencileri ve Mezunlarının Psikiyatrik Rahatsızlıklar ve Bağımlılığa İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi The Evaluation of the Attitudes of Psychology Students and Grads towards the Psychiatric

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ÖZET ATTITUDES OF NURSES AND NURSING SCHOOL STUDENTS TOWARD SCHIZOPHREN C PATIENTS ABSTRACT

ÖZET ATTITUDES OF NURSES AND NURSING SCHOOL STUDENTS TOWARD SCHIZOPHREN C PATIENTS ABSTRACT H EMfi RELER N VE HEMfi REL K Ö RENC LER N fi ZOFREN YE L fik N TUTUMLARI G R fi Ak l hastalar ve hastal klar tarih boyunca toplumun ilgi konusu olmufltur. Bu ilgi bafllang çtan bu yana a rl kl olarak

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients Genel ve Ruh Sa ğlığı Hastanelerinde Çal ışan Hemşirelerin Şizofreniye Bak ış Açılar ın ın Karşılaştırılması Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET Amaç: Ruh sağlığı hastanelerinde çalışan hemşirelerin

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Türkiye de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler

Türkiye de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24(4):253-9 Türkiye de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler Leyla BAYSAN ARABACI 1, M. Olcay ÇAM

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk için yardım aramada ilk başvuru yerlerinin değerlendirilmesi

Obsesif kompulsif bozukluk için yardım aramada ilk başvuru yerlerinin değerlendirilmesi Obsesif kompulsif bozukluk için yardım aramada ilk başvuru yerlerinin değerlendirilmesi Faruk Uğuz, Fatih Karababa, Rüstem Aşkın Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

*Bu araştırma Psikiyatrik Araştırmalar Ve Eğitim Merkezi (PAREM) tarafından yapılmıştır.

*Bu araştırma Psikiyatrik Araştırmalar Ve Eğitim Merkezi (PAREM) tarafından yapılmıştır. İSTANBUL DA ALKOLLÜ İÇKİ KULLANIM SIKLIĞI* Kültegin Ögel 1, Defne Tamar 1, Erol Özmen 2, Tamer Aker 1, Afşin Sağduyu 3, Cumhur Boratav 4, Olcay Liman 5 1 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumları Ve Psikiyatri Eğitiminin Etkisi

Hemşirelik Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumları Ve Psikiyatri Eğitiminin Etkisi Hemşirelik Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumları Ve Psikiyatri Eğitiminin Etkisi Öğr.Gör. Miyaser KAYAHAN Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Özet Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin şizofreniye

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI Kadavradan bulunan organların, bekleme listelerinin ihtiyacını karşılamaktan giderek uzaklaşması

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

Ayaktan İzlenen Psikiyatri Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalama ve Benlik Saygısı *

Ayaktan İzlenen Psikiyatri Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalama ve Benlik Saygısı * ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 61 Ayaktan İzlenen Psikiyatri Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalama ve Benlik Saygısı * Internalized Stigma and Self-Esteem in Outpatients with Psychiatric Illness

Detaylı

Bir Kamu ve Özel Psikiyatri Hastanesine Başvuran Hastaların İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Yönünden Karşılaştırılması

Bir Kamu ve Özel Psikiyatri Hastanesine Başvuran Hastaların İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Yönünden Karşılaştırılması ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 121 Bir Kamu ve Özel Psikiyatri Hastanesine Başvuran Hastaların İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Yönünden Karşılaştırılması Comparison of Internalized Stigma Level

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRK EROİN BAĞIMLILARININ ÖZELLİKLERİ

ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRK EROİN BAĞIMLILARININ ÖZELLİKLERİ ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRK EROİN BAĞIMLILARININ ÖZELLİKLERİ Dr. Özlem Yalnız 1, Dr. Özkan Pektaş 2, Dr. Emre Şahin 1, Dr. Ö. Ayhan Kalyoncu 2, Dr. Hasan Mırsal 2, Dr. Mansur Beyazyürek 3 1 Uzm. Dr. Balıklı

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE

ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 85 Şizofreni ve Kronik Böbrek Yetersizliği Hastalarına Evde Bakım Veren Aile Üyeleri ve Bakım Rolü Olmayan Bireylerde Suçluluk ve Utanç Düzeylerinin Karşılaştırılması

Detaylı

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD AÇIKLAMA 2009-2012 Araştırmacı: - Konuşmacı: Lundbeck İlaçları AŞ (2009, 2010) Danışman: - Olgu 1 - Bize ayrımcılık yapılıyor

Detaylı

YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ. Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ ***

YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ. Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ *** D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:129-149 YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ *** ÖZET Psikolojinin güncel akımını oluşturan pozitif

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Bağımlılık Hakkında Tutumları

Sağlık Çalışanlarının Bağımlılık Hakkında Tutumları E. Mutlu, R. Bilici, M. K. Çetin Sağlık Çalışanlarının Bağımlılık Hakkında Tutumları Health Care Professionals Opinions and Attitudes to Addiction Elif Mutlu 1, Rabia Bilici 2, M. Kemal Çetin 3 ÖZET Amaç:

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur.

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Ayşe Devrim Başterzi Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Epidemiyoloji ve eğitim mi? Eğitim ve epidemiyoloji mi?

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

= 69.07 ± 12.46 (max: 125); X feelingthreatened

= 69.07 ± 12.46 (max: 125); X feelingthreatened Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24( ): Türkiye de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler BASKIDA Hemşire. Leyla BAYSAN ARABACI 1,

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Şatır T., Pektaş A., Mırsal N., Yılmaz

Detaylı

TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ. Engellilerde Evlilik Psikolojisi/ Marital Psychology of Disabled People

TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ. Engellilerde Evlilik Psikolojisi/ Marital Psychology of Disabled People TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ Engellilerde Evlilik Psikolojisi/ Marital Psychology of Disabled People Deniz Karanlık Nigar Erdemiroğlu 1 Projenin Amacı I: Bu araştırma; engelli bireylerin evlilik kurumuna

Detaylı

Doç. Dr. Naile BİLGİLİ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Naile BİLGİLİ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Naile BİLGİLİ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaşlı nüfusa ilişkin en önemli sorunlardan biri bakım sorunudur. Yaşlı bakımı çok kapsamlı ve pahalı bir hizmettir. Özellikle 75 yaşın

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Tıp Eği mi Geleceğin Hekimlerinin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkilemekte midir?*

Tıp Eği mi Geleceğin Hekimlerinin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkilemekte midir?* Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21(2 ):114-125 Tıp Eği mi Geleceğin Hekimlerinin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkilemekte midir?* Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR 1, Dr. Nesrin ÇİLİNGİROĞLU

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ*

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kriz Dergisi 2(2): 334-339 EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kıs. Çev.: M. Emin TUNCA* Özet: Amaç: Yazarlar, ayaktan hasta örnekleminde,

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Tıp Eği mi Geleceğin Hekimlerinin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkilemekte midir?*

Tıp Eği mi Geleceğin Hekimlerinin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkilemekte midir?* Türk Psikiyatri Dergisi 2010; Tıp Eği mi Geleceğin Hekimlerinin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkilemekte midir?* BASKIDA Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR 1, Dr. Nesrin ÇİLİNGİROĞLU 2

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE DEPRESYONDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA VE YAŞAM KALİTESİ

ŞİZOFRENİ VE DEPRESYONDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA VE YAŞAM KALİTESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞİZOFRENİ VE DEPRESYONDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA VE YAŞAM KALİTESİ DR.G. ÖZGE DOĞANAVŞARGİL HALK SAĞLIĞI YÜKSEK LİSANS TEZİ İZMİR-2009 T.C.

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Manisa'da tütün kullanımı, meslek ve seçili hastalıklara göre mesane kanseri riski

Manisa'da tütün kullanımı, meslek ve seçili hastalıklara göre mesane kanseri riski Manisa'da tütün kullanımı, meslek ve seçili hastalıklara göre mesane kanseri riski Koray Ömer Erdurak 1, Pınar Erbay Dündar 2, Beyhan Cengiz Özyurt 2, Eva Negri 3, Carlo La Vecchia 3, Ziya Tay 1 1 Manisa

Detaylı