İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH"

Transkript

1 Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa Bölümü Burcu Yılmaz ŞAHİN Giresun Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü, İkisa ABD ÖZET: Okun kanununun geçerliliğini araşıran ampirik çalışmaların çoğu işsizlikeki değişim ile reel çıkı büyümesi arasında simerik bir ilişkinin olduğunu varsaymakadır. Oysa reel çıkı büyümesinin işsizlik üzerindeki ekisi büyümenin daralma ve genişleme dönemlerinde farklı olabilir. Okun kanununda asimeriyi ifade eden bu önerme son dönem çalışmalarda doğrulanmakadır. Çalışmada, Türkiye ekonomisi için Okun ilişkisinin simerik olup olmadığı 95-7 dönemi yıllık zaman serisi verileri kullanılarak araşırılmışır. Asimerik ilişkiyi es emek amacıyla, TAR ve M-TAR modellerini içeren ko-enegresyon analizi kullanılmışır. Çalışmanın bulguları, Türkiye ekonomisinde Okun kanunun uzun dönemde geçerli ve ilişkinin asimerik olduğunu gösermişir. Anahar Kelimeler: Okun Kanunu; Ko-enegrasyon; Asimeri; TAR modeli; M-TAR modeli JEL Sınıflaması: E4; E3 ABSTRACT: Mos of he empirical papers researching he validiy of Okun s law have been assumed a symmeric relaionship beween change of unemploymen and real oupu growh. However, he effec of real oupu growh on unemploymen may be differen in growh cycles expansion and conracion periods. This assumpion which assumes a asymmery in Okun s law has been verified in he recen sudies. In he sudy, wheher Okun s relaionship is symmeric or no has been invesigaed for Turkish economy in he period 95-7 using annual ime series daa. Coinegraion analyses including TAR and M-TAR models have been used o es he asymmeric relaionship. The findings of he sudy have shown ha Okun s law is valid in he long run and his relaionship is asymmeric for he Turkish economy. Keywords: Okun s Law; Co-inegraion; Asymmery; TAR model; M-TAR model JEL Classificaions: E4; E3. Giriş Önemli bir ikisadi sorun olan işsizlik, nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri açısından oldukça yoğun çalışılan konular arasındadır. İşsizliğin bu kadar önemli bir sorun olması, ekonomik kayıplar oluşurması yanında sosyal problemlerin oluşmasına da zemin hazırlamasından kaynaklanmakadır. Bu nedenle neredeyse üm ekonomiler, işsizliği azalma amacını aşıyan uygulamalar gerçekleşirirler.

2 58 Serve CEYLAN, Burcu Yılmaz ŞAHİN Ancak işsizliği oradan kaldıracak sihirli bir yol bulunmadığı gibi dünyadaki işsiz sayısı da sürekli yükselmekedir. İşsizliği azalmak amacıyla uygulanacak poliikalardan en önemlisi yeni isihdam imkânları yaraarak ekonomik büyüme oranlarını arırmakır. Büyümenin işsizlik oranını azalıcı ekisi ilk defa Arhur M. Okun un 96 yılında yayımlanan makalesiyle oraya aılmışır. İkisa lieraürüne Okun kanunu olarak giren bu yaklaşım, reel (çıkı) büyüme oranlarıyla işsizlik oranı arasında negaif bir ilişkinin varlığı üzerinde durmakadır. Okun kanunu kısaca, yüksek büyüme oranlarının işsizlik oranını azalığı, düşük yada negaif büyüme oranlarının ise işsizlik oranını arırdığı ezine dayanmakadır. Okun kanunun geçerliliği konusunda yapılan ampirik uygulamalar genellikle ilişkinin simerik olduğu varsayımına dayanmakadır. Simerik ilişkide, devrevi (konjonkürel) dalgalanma boyunca oluşan genişleme ve daralma dönemlerinde reel çıkının işsizlik üzerindeki mulak ekisinin aynı olduğu kabul edilmekedir. Oysa son dönem çalışmalarda, daralma dönemlerinde reel çıkının işsizliği arırıcı ekisi ile genişleme dönemlerinde reel çıkının işsizliği azalıcı ekisinin aynı olmayabileceği bulgusu elde edilmişir. Okun ilişkisinde asimeriyi ifade eden bu bulgu ikisa eorisi ve poliikası açısından farklı sonuçlara neden olabilmekedir. Harris ve Silversone () e göre, Okun ilişkisinin asimerik olması dör önemli sonuç doğurmakadır. Bunlardan ilki, işsizliği azalmak amacıyla uygulanacak ikisa poliikalarında meydana gelmekedir. Viren () e göre asimerik ilişki uygulanacak poliikanın esir derecesini de ekilemekedir. İkinci olarak asimerik ilişki, işgücü ve mal piyasasındaki mevcu eorilerin ayrışırılmasına olanak sağlamakadır. Son dönem çalışmalarda elde edilen diğer bir bulgu da Philips eğrisinin asimerik özelliğe sahip olduğu yönündedir. Okun ilişkisinin simerik olup olmadığının espii bu anlamda simerik yada asimerik Philips eğrisi yaklaşımlarını da güçlendirmekedir. Son olarak asimerik bir ilişkinin simerik ahmini gelecek dönemlerin ahminlerinde haa yapılmasına neden olmakadır. Silvapulle vd. (4) göre asimerik ilişkinin simerik ahmini sadece kesirim haasına neden olmamaka, hipoez eslerinde de yanlışlığa neden olmakadır. Yazarlara göre bu durum, genellikle gerçeke var olan ko-enegre ilişkisinin reddedilmesiyle sonuçlanmakadır. Çalışmada, Türkiye ekonomisinde Okun ilişkisinin simerik olup olmadığı 95-7 dönemi yıllık zaman verileri vasıasıyla araşırılmışır. Simeri-asimeri ilişkisinin belirlenmesi için değişkenler arasında asimerik ilişkiye izin veren TAR ve M-TAR ko-enegrasyon modelleri kullanılmışır. Çalışmanın diğer bölümleri aşağıdaki şekilde biçimlenmişir. İkinci bölümde, Okun kanunu kısa dönem ve uzun dönem açısında incelenerek, lieraürde mevcu olan asimerik yaklaşımlardan kısa bilgiler sunulmuşur. Devam eden bölümlerden ikinci ve üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri sei ve yönem anıılmış, dördüncü bölümde elde edilen bulgular sunulmuş ve son bölümde genel bir değerlendirme yapılmışır. Uluslar arası Çalışma Örgüü (ILO) nun yayımladığı 7 ve 8 yılı Küresel İsihdam Eğilimleri raporlarında 6 yılında dünyadaki işsiz sayısının arihsel olarak en yüksek değere ulaşığı ve 8 yılında bu işsizlere 5 milyon kişinin daha ekleneceği ifade edilmekedir. Bakınız Courney (99), Mayes ve Viren (), Haris ve Silversone (), Haris ve Silversone () ve Silvapulle vd. (4)

3 İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimeri 59. Okun Kanunu ve Asimeri Okun (96), öncü çalışmasında am isihdam koşullarındaki bir ekonomide ne kadar çıkı üreilebilir sorusundan yola çıkarak işsizlikeki değişim ile reel büyüme oranı arasında negaif yönlü bir ilişkinin olduğunu espi emişir. Okun (96), bu ilişkiyi incelerken fark versiyonu, çıkı açığı versiyonu ve dinamik versiyonu içeren alernaif yönemler kullanmışır. Bu yaklaşımlar içerisinde yaygın kullanılan fark versiyonu, işsizlikeki değişimle reel büyüme oranı arasında aşağıda göserilen ilişkinin varlığına dayanmakadır. U c o c Y / Y () Kısa dönemli ilişkiyi göseren () numaralı denklemde, U işsizlik oranını, Y reel çıkı seviyesini, zaman indisini, c o ve c paramereleri ve haa erimini gösermekedir. Denklemde, c parameresi, okun kasayısı olarak adlandırılmaka ve c o /c oranı işsizliği değişirmeyen (isikrarlı kılan) reel çıkı büyüme oranını gösermekedir. Eğer c o /c oranı üzerinde büyüme gerçekleşirilirse işsizlik oranı azalacak, gerçekleşirilen büyüme oranı bu oranın alında ise işsizlik oranı aracakır. Okun (96), ABD için () numaralı denklemin paramerelerini sırasıyla.3 ve.7 ve c o / c oranını 4 (yaklaşım) olarak espi emişir. Bu sonuçlara göre, ABD için reel çıkıdaki yüzde dörlük büyüme oranının üzerindeki her yüzde birlik reel çıkı arışı işsizlik oranında.7 lik bir azalışa neden olmakadır. İşsizlikeki değişimin reel çıkıdaki daha büyük bir değişim ile ilişkili olması, işsizlik oranının aynı zamanda işgücüne kaılım oranı, çalışma saaleri ve kapasie kullanım oranıyla da bağlanılı olmasından kaynaklanmakadır. Okun da (96) arışılan bu gerekçe Prachowny (993) arafından deaylandırılmışır. y k c n h () Çif logarimik olan () numaralı denklemde, y reel çıkıyı, k sermaye girişini, c kapasie kulanım oranını, n isihdam seviyesini, h oralama çalışma süresini, eknolojik değişimi,,, ve çıkı esnekliklerini ve haa erimini gösermekedir. İsihdam edilenler yerine işgücü (l) ile işsizlerin (u) arasındaki fark denkleme ilave edildiğinde (3) numaralı denklem elde edilir. y k c l u h (3) Yukarıdaki denkleme göre, işgücü piyasası, işgücü, işsizlik oranı ve çalışma süresi bileşenlerine ayrılmışır. Okun kanunu açısından (3) numaralı denkleme göre reel çıkı ve işsizlik arasındaki ekileşimde sermaye kullanımı, kapasie kullanımı, işgücü çalışma süresi ve eknolojik değişmedeki uyarlamalar ekili olmakadır (Haris ve Silversone, : 5.s.). (3) numaralı denklem, sadece çıkı ve işsizlik arasındaki ilişki açısından incelendiğinde iki değişken arasındaki uzun dönem denge ilişkisini göserecekir. Ekonomeri geleneğinde ise kısa ve uzun dönem ilişkiyi belirlemek amacıyla ko-enegrasyon ve haa düzelme modelleri kullanılmakadır. Orjinal yaklaşımda Okun kasayısının, genişleme ve daralma dönemlerinde aynı ekiyi yapığı, diğer bir ifadeyle işsizlik büyüme ilişkisinin doğrusal (simerik) olduğu varsayımı vardır. Oysa lieraürde birçok yazar bu ilişkinin asimerik

4 6 Serve CEYLAN, Burcu Yılmaz ŞAHİN olabileceği nokasından hareke emekedir. Okun kasayısının asimerik özelliğine ilk vurgu yapanlardan biri olan Courney (99) e göre okun kasayısı devrevi dalgalanmalara göre değişmekedir. Yazar, Okun kasayının genişleme ve daralma dönemlerinde farklı olduğunu oraya koymak için aşağıdaki modeli ahmin emişir. UR PG NG (4) (4) numaralı modelde, UR işsizlik oranının birinci devresel farkını, PG büyüme oranının poansiyel büyüme oranından büyük olması durumunda (genişleme dönemlerinde) oluşan çıkı açığını, NG büyüme oranının poansiyel büyüme oranından küçük olması durumunda (daralma dönemlerinde) oluşan çıkı açığını ve haa erimlerini gösermekedir. Courney (99), Okun kanununda asimeriyi incelemek için hipoezini es emişir. Yazar, (4) numaralı model yanında, alernaif isihdam gösergeleri ve gecikmeli modelleri içeren yaklaşımlarla ABD için Okun ilişkisinin asimerik olduğu bulgusunu elde emişir. Ayrıca yazar, Okun kanununun simerik regresyonla ahmin edilmesinin, daralma dönemlerindeki işsizlik arışının eksik, genişleme dönemlerindeki işsizlik azalışının ise fazla belirlenmesiyle sonuçlandığını espi emişir. Okun ilişkisinde asimeriyi es emek için Courney (99) e benzer bir yaklaşımda Mayes ve Viren () arafından gerçekleşirilmişir. Yazarlar iki değişken arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı varsayımıyla (5) numaralı modeli ahmin emişlerdir. UR G G o POP (5) (5) numaralı modelde, () numaralı modelden elde edilen haa düzelme kasayısı, POP çalışma yaşındaki nüfusun yüzde değişimini, eşik değerin sıfır olması durumunda G + poziif büyüme değerlerini ve G - negaif büyüme değerlerini gösermekedir. Bu yaklaşımın Courney (99) in yaklaşımından farkı, modele nüfusun ve haa düzelme kasayısının eklenmesidir. Yazarlar, analizi kapsayan ülkeden İngilere, Japonya ve Yeni Zelanda dışındaki ülkelerde asimerik ilişkinin varlığını belirlemişlerdir. Okun ilişkisinin asimerik olup olmadığı, TAR modelini içeren yaklaşımlar çerçevesinde Haris ve Silversone ( ve ) arafından es edilmişir 3. Bu yaklaşım en önemli avanajı, okun ilişkisinde ekonomeri geleneğine uygun olarak uzun dönem ve kısa dönem ayırımının yapılabilmesi ve kısa dönem analizinde ekonomik geleneğe uygun bir haa düzelme kasayısının modelde yer almasıdır. Yazarlar, analiz kapsamında olan yedi ülkenin alısında asimerik ilişkiyi belirlemişlerdir. 3. Veri Sei Çalışmada 95-7 dönemi yıllık işsizlik oranı (io) ve reel gayri safi milli hasıla (rgsmh) değerleri kullanılmışır. İşsizlik oranı verilerinin dönemi Buluay (995) dan, dönemi ise TÜİK den ve 987 fiyalarıyla reel gayri safi milli hasıla verileri TÜİK den emin edilmişir. Çalışmada değişkenlerin önünde 3 TAR ve M-TAR modelleri yönem kısmında açıklanmışır.

5 İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimeri 6 kullanılan l ve simgeleri, sırasıyla ilgili değişkenin logarimasının ve birinci devresel farkının alındığını gösermekedir. 4. Yönem 4.. Birim Kök Tesi Okun kanunun asimerik olup olmadığını belirlemeden önce işsizlik oranı ve rgsmh değişkene ai birim kök sınaması yapılmışır. Çalışmada birim kök sınaması Dickey ve Fuller (979) arafından gelişirilen genişleilmiş Dickey-Fuller (ADF) esiyle gerçekleşirilmişir. Genişleilmiş Dickey-Fuller sınaması için aşağıdaki (6) ve (7) numaralı (sabili ve sabili+rendli) modeller ahmin edilmişir (Enders, 4: 7). x x k x i x i (6) i k x rend x (7) i i i Yukarıdaki regresyon denklemlerinde, x : ele alınan seriyi, fark operaörünü, k: denkleme ilave edilen bağımlı değişken gecikmelerini, ile paramereleri, rend doğrusal zaman rendini ve haa erimini emsil emekedir. Tahminlerde oluşabilecek bir ardışık bağını probleminin önlemek amacıyla denkleme ilave edilen bağımlı değişken gecikmeleri Akaike bilgi krieri vasıasıyla belirlenmişir. (6) ve (7) numaralı regresyon denklemlerinde ele alınan serinin durağan olup olmadığı belirlemek için parameresi kullanılır. Tahmin edilen denklemde şeklinde ifade edilen sıfır hipoezinin reddedildiği düzeyde, x serisinin durağan olduğuna hükmedilir. 4. Asimerik Ko-enegrasyon Analizi Enders ve Granger (998) ve Enders ve Siklos () ile lieraüre giren asimerik ko-enegrasyon analizi, iki aşamalı Engle ve Granger (987, bundan sonra EG) koenegrasyon esinin doğrusal olmayan ilişkilerdeki uygulama biçimidir. Değişkenler arasındaki ilişkinin asimerik olduğu varsayımına dayalı olan yönem, EG koenegrasyon esini asimerik haa kasayısı içerecek şekilde genişlemekedir. EG ko-enegrasyon esinde ilk aşama, ko-varyans durağan değişkenlere (x ve y) ai uzun dönem denkleminin en küçük kareler yönemiyle ahminini ve bu ahminin haa erimlerinin belirlenmesini içermekedir. y x (8) (8) numaralı denklemde ve paramereleri, ise haa erimini gösermekedir. İkinci aşamada, ahmin edilen (8) numaralı denklemden elde edilen haa eriminin birim kök sınaması yapılmakadır. (9) numaralı denklemde verilen Dickey-Fuller sınamasında (sabisiz ve rendsiz versiyonda) birim kökün varlığı reddediliyorsa x ve y değişkenleri arasında uzun dönem ilişkinin varlığı kabul edilmekedir.

6 6 Serve CEYLAN, Burcu Yılmaz ŞAHİN m (9) i Ele alınan seriler arasındaki ilişkinin asimerik olması durumunda EG koenegrasyon analizinin ikinci aşamasını oluşuran birim kök esinin gücü azalmakadır (Enders, 4: 43). Ayrıca, Enders ve Granger (998) ve Enders ve Siklos () e göre asimerik bir ilişkinin simerik ahmini EG ko-enegrasyon esinde spesifikasyon haası yapılmasına neden olmakadır. Yazarlar, değişkenler arasındaki ilişkinin asimerik olması durumunda EG esinin ikinci aşaması için asimerik uyarlamayı içeren alernaif modeller önermişlerdir. Bu çalışmada bu modellerden ek eşik değerli yada ek rejimli TAR ve M-TAR modelleri kullanılmışır. EG esinin ikinci aşaması için asimerik uyarlamayı kapsayan TAR ve M-TAR modeli () numaralı denklem arafından göserilmekedir. Modeller arasındaki emel farklılık () ve () numaralı kukla değişkenlerde açıkça görülmekedir. TAR modeli için asimerik uyarlama ˆ e bağlı iken, M-TAR modeli için asimerik uyarlama ˆ e bağlıdır (Enders, 4: 43). I ( ˆ ) ( I ) ( ˆ ) () () numaralı modelde, I, kukla değişkenleri, m bağımlı değişken gecikme sayısını ve eşik değerini gösermekedir. TAR modeli için M-TAR modeli için m i ise I () - ise ise I () - ise Buraya kadar olan açıklamalar çerçevesinde; 8, ile numaralı eşilikler TAR ko-enegrasyon modelini ve 8, ile numaralı eşilikler M-TAR ko-enegrasyon modelini oluşurmakadır. Bu modellerin kasayıları doğrusal en küçük kareler yönemiyle ahmin edilmişir. TAR ve M-TAR modeli vasıasıyla x ve y değişkenleri arasında ko-enegre ilişkisinin espii için hipoezinin reddedilmesi gerekir. Değişkenler arasındaki asimerik ilişkinin varlığı içinse simerik uyarlamayı göseren hipoezinin reddedilmesi gerekmekedir. TAR ve M-TAR modellerinin ahmini için eşik değerin ( ) belirlenmesi gerekir. Çalışmada eşik değerin belirlenmesi için Chan (993) yönemi kullanılmışır. Bu yönem üç adımdan oluşmakadır. Birinci adımda, en uygun eşik değeri belirlemek için eşik değeri espi edilecek poansiyel değişkene (TAR modeli için (8) numaralı modelden elde edilen ˆ ve M-TAR modeli için ˆ ) ai büün değerler küçüken büyüğe sıralanır. İkinci adımda, sıralanan değişkenlerin başından ve sonundan %5 gözlem çıkarılarak geri kalanların her birinin eşik değer olarak kullanıldığı TAR ve M-TAR modelleri ahmin edilir ve her modele ai haa erimleri kareleri oplamı elde edilir. Son adımda ise sıralı olarak üm haa erimleri kareleri oplamları ve eşik

7 İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimeri 63 değerler grafik üzerinde göserilir. Eğer grafike ek bir minimum oluşursa (en küçük haa erimleri kareleri oplamı) en uygun ek eşik değerin olduğu, birden fazla minimum oluşursa birden fazla eşik değerin olduğuna karar kılınır (Enders, 4: 43-44). 5. Bulgular Değişkenlerin ko-enegre ilişkisi içinde bulunup bulunmadığının espi edilebilmesi için öncelikle değişkenlerin birim kök aşıyıp aşımadıklarının espi edilmesi gerekir. Birim kök analizi genişleilmiş Dickey-Fuller (979) esi vasıasıyla gerçekleşirilmişir. İşsizlik oranı ve rgsmh değerlerine ai birim kök esi sonuçları Tablo de sunulmuşur. Tablodan görüldüğü üzere. önem düzeyine göre rgsmh ve işsizlik oranı değişkenlerinin seviyeleri hem sabili hem de rendli ADF versiyonuna göre birim kök aşımakadır. Değişkenlerin birinci devresel farklarını ifade eden büyüme oranlarının ise hem sabili hem de rendli versiyona göre birim kök aşımadığı görülmüşür. Tablo. ADF Birim Kök Tesi Sonuçları Değişkenler Trendli ADF Sabili ADF lrgsmh 3.7 [6].4 [6] dlrgsmh -8.6 [] -8.6 [] lio -.3 [] -.46 [] dlio -7.8 [] [] No: Tabloda verilen köşeli paranez içi değerler Akaike bilgi krierine göre belirlenen bağımlı değişken gecikme sayılarını gösermekedir. Trendli ve sabili modellerde. anlamlılık seviyesindeki ek yönlü Mckinnon ablo kriik değerleri (yaklaşık olarak) sırasıyla -3.7 ve -.59 dır. İşsizlik oranı ve rgsmh değişkenleri seviyelerinde durağan espi edilememesine rağmen doğrusal yada doğrusal olmayan bileşenleri durağan espi edilebilir. Diğer bir ifade ile işsizlik oranı ve rgsmh değişkenleri ko-enegre ilişkisi içinde bulunabilirler. Değişkenler arasındaki ko-enegre ilişkisinin analizi Engle-Granger ko-enegrasyon esi, TAR ve M-TAR modelleri vasıasıyla belirlenmişir. Doğrusal ko-enegrasyon analizi için ahmin edilen Dickey Fuller birim kök esi sonuçları ve asimerik ko-enegrasyon analizi için ahmin edilen TAR ve M-TAR modellerinin sonuçları Tablo de sunulmuşur. Doğrusal ko-enegrasyon analizi için EG esinin ikinci aşamasını oluşuran sabisiz ve rendsiz Dickey Fuller birim kök esinde, birim kökün varlığı reddedildiği dolayısıyla iki değişken arasında ko-enegre ilişkisinin olduğu görülmekedir. İlişki doğrusal ise bu sonuçlar uarlı olacakır. İlişkinin doğrusal olup olmadığı McLeod- Li (983) esi vasıasıyla araşırılmışır 4. Elde edilen isaisik değeri.83 ün. önem düzeyine göre isaisiksel olarak anlamlı olması dolayısıyla ilişkinin doğrusal olduğu hipoezi reddedilmişir. McLeod-Li (983) esi, değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal olup olmadığını belirlemek için kullanılmakla beraber, doğrusal olmayan ilişkinin hangi formda olduğunu espi edememekedir (Enders, 4: 47). Bu nedenle değişkenler 4 McLeod-Li (983) esi aynı zamanda ARCH haasını belirlemek için de kullanılır. Bu ese, öncelikle doğrusal formdaki bir modele ai haa erimleri elde edilir. Haa erimlerinin kareleri oplamının bağımlı ve gecikmelerinin bağımsız değişken olduğu bir model ahmin edilir. Bu ahminden elde edilen R değerleriyle gözlem değeri çarpımından elde edilen isaisik ki-kare ablo kriik değerinden büyükse doğrusal ilişkiyi ifade eden boş hipoez reddedilir.

8 64 Serve CEYLAN, Burcu Yılmaz ŞAHİN arasındaki ilişkinin asimerik olduğu varsayımına dayalı olarak doğrusal olmayan ko-enegre ilişkisi TAR ve M-TAR modelleri vasıasıyla araşırılmışır. TAR modeli çerçevesinde belirlenen en uygun eşik değeri -.65 olarak espi edilmişir. Akaike Bilgi krierine göre elde edilen üç gecikme uzunluğuna göre ahmin edilen denklemde, birim kökün varlığını göseren hipoezinin. önem düzeyine göre reddedildiği Tablo dan görülmekedir. Ayrıca simerik uyarlamayı göseren hipoezi. önem düzeyine göre reddedilmeke, diğer bir ifadeyle işsizlik ve rgsmh arasındaki ilişkinin asimerik olduğu oraya çıkmakadır. M-TAR modeli çerçevesinde belirlenen en uygun eşik değeri olarak espi edilmişir. M-TAR modeli, Akaike Bilgi krierine göre elde edilen dör gecikme uzunluğuna göre ahmin edilmişir. Tablodan görülen ahmin sonuçları TAR modelinde olduğu gibi M-TAR modelinde de ko-enegre ilişkisinin varlığını ve bu ilişkide oluşan asimeriyi. önem düzeyine göre doğrulamakadır. Tablo. Ko-enegrasyon Tes Sonuçları Dickey Fuller Model TAR Model M-TAR Model Gecikme (AIC) ** (-.56) -.5 (-.5).6 (.5) -.9 * (-3.56) -.9 * (-3.3) AIC BIC *.59 * * 6.94 * LM() No: Tabloda verilen paranez içi değerler ilgili kasayıya ai isaisiğini, en uygun eşik değerini, kasayılar üzerinde göserilen * ve ** işareleri ilgili değişkenin sırasıyla. ve.5 anlamlılık düzeyinde isaisiksel olarak anlamlı olduğunu ve LM() birinci derece ardışık bağını için hesaplanan Lagrange Muliplier es isaisiğini gösermekedir. EG doğrusal ko-enegrasyon analizi işsizlik oranı ile rgsmh değerleri arasında uzun dönem ilişkinin olduğunu doğrulamakadır. Ancak ilişkinin simerik olduğu genel varsayımının geçerli olmadığı McLeod-Li esi ile TAR ve M-TAR ahminlerinden açıkça görülmekedir. Bu modeller arasında en uygun olanı espi emek için ayrıca her üç model için Akaike (AIC) ve Bayesyen (BIC) bilgi kırierleri hesaplanmışır. Bu krierler incelendiğinde, hem AIC hem de BIC krierine göre, M-TAR modelinin TAR modeli ve doğrusal ko-enegrasyon modeline göre daha düşük değerler aldığı ve en uygun model olduğu görülmekedir. 6. Sonuç Okun kanunu olarak lieraüre giren yaklaşım, işsizlik oranları ile ekonomik büyüme arasında ers yönlü ilişkinin olduğunu, diğer bir ifadeyle cari dönem işsizliğinin ekonominin içinde bulunduğu devrevi dalgalanma dönemiyle bağınılı olduğunu oraya koymakadır. Simerik bir ilişkiyi ifade eden bu versiyonda, ilişkinin derecesini göseren Okun kasayısının daralma ve genişleme dönemlerinde değişmediği varsayılmakadır. Asimerik yaklaşımda ise işsizlik oranları ile

9 İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimeri 65 ekonomik büyüme arasında ers yönlü ilişki korunmakla birlike Okun kasayısının devrevi dalgalanmalara göre farklı büyüklüke yada ekide olduğu varsayılmakadır. Çalışmada 95-7 dönemi yıllık zaman serileri kullanılarak Okun kasayısının simerik olup olmadığı uzun dönem iibariyle araşırılmışır. Bu amaçla değişkenler arasında asimerik ilişkiye izin veren TAR ve M-TAR modellerinin kullanıldığı koenegrasyon analizi gerçekleşirilmişir. TAR ve M-TAR modellerinden elde edilen genel bulgu Türkiye ekonomisi için Okun kasayısının (ilişkisinin) asimerik olduğu şeklindedir. Bu bulgu, reel çıkının genişleme döneminde işsizliği azalma ekisi ile daralma döneminde işsizliği arırma ekisinin aynı olmadığı ve ikisa poliikası ayarlamalarının bu sonucu dikkae alması gerekliliğini oraya çıkmakadır. Referanslar BULUTAY, T. (995). Employmen, unemploymen and wages in Turkey. Ankara: Inernaional Labour Office. CHAN, K. S. (993). Consisency and limiing disribuion of he leas squares esimaor of a hreshold auogressive model. The Annals of Saisics,, ss. COURTNEY, H. G. (99). The Beveridge curve and Okun s law: a re-esimaion of fundemenal macroeconomic relaionships in he Unied Saes. Dokora ezi, Massachuses Insiue of Thechnology. DICKEY, D.A., FULLER, W.A. (979). Disribuion of he esimaors for auoregressive series wih a uni roo. Journal of he American Saisical Associaion,74, ss. ENDERS, W. (4). Applied Economeric Time Series. nd ed, USA: John Willey&Sons. ENDERS, W., GRANGER, C. W. J. (998). Uni-Roo ess and asymmeric adjusmen wih an example using he erm srucure of ineres rae, Journal of Business and Economic Saisics, 6, ss. ENDERS, W., SIKLOS, P.L. (). Coinegraion and hreshold adjusmen. Journal of Business and Economic Saisics, 9, ss. ENGLE, R. F., GRANGER, C. W. J. (987). Coinegraion and error correcion: represenaion, esimaion and esing. Economerica, 55, ss. HARIS, R., SILVERSTONE, B. (). Asimeric adjusmen of unemploymen and oupu in New Zealand: rediscovering Okun s law. Universiy of Waikao Working Paper, /. HARIS, R., SILVERSTONE, B (). Tesing for asymmery in Okun s law : a crosscounry comparision. Economic Bullenin, 5(), -3. ss. ILO, (7). Global employmen rends 7. [Erişim adresi]: <hp:www.ilo.org/ public/english/employmen/sar/download/geb7en.pdf>,[erişim arihi: 6.6.9]. ILO, (8). Global employmen rends 8. [Erişim adresi]: <hp:www.ilo.org/ public/english/employmen/sar/download/ge8.pdf >,[Erişim arihi: 6.6.9]. İsaisiksel Gösergeler. (8) Ankara: TÜİK. MAYES, D. G., VIREN, M. (). Asymmery and problem of aggregaion in he Euro area. Bank of Finland Discussion Paper,. McLEOD, A., LI, V. (983). Diognosic checking ARMA ime series models using squared residual correlaions. Journal of Time Series Analysis, 4, ss. OKUN, A. M. (96). Poenial GNP: i s measuremen and signifiicance, Cowless Foundaion. PRACHOWNY, M.F.L. (993). Okun s law: heoreical foundaions and revised esimaes. Review of Economics and Saisics, 75, ss. SILVAPULLE, P., MOOSA, I. A., SILVAPULLE M. J. (4). Asymmery in Okun s law. The Canadian Journal of Economics, 37(), ss. VIREN, M. (). The Okun curve is non-linear. Economic Leers, 7, ss.

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI Melike Bildirici Ümi Bozoklu Working Paper 09 June 200 TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 90 99 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR SİVRİ

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ LONG-RUN GROWTH RATE EFFECTS OF PHYSICAL CAPITAL INVESTMENTS IN TURKEY

TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ LONG-RUN GROWTH RATE EFFECTS OF PHYSICAL CAPITAL INVESTMENTS IN TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 63-85 TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ Sanlı ATEŞ 1* Özet Bu çalışmada 1981-2007 dönemi

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Aslı Önay AKÇAY 1 Filiz ERATAġ 2 Cari işlemler dengesi, ulusal ekonominin dış ticaret dengesi ve dış dünya

Detaylı

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Journal of Yasar University 2010 20(5) 3320 3330 TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENTS IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP

Detaylı

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR Yrd. Doç.Dr. Oktay ÖKSÜZLER Bu çalışmada, turizm ile ekonomik büyüme

Detaylı

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU?

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? İsmet GÖÇER * ÖZET Bu çalışmada, cari işlemler açığı ile ekonomi üzerinde oluşan finansal baskı arasındaki ilişki, Türkiye için 1998:M01-2013:M02

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARINDAKİ VOLATİLİTENİN GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

HAM PETROL FİYATLARINDAKİ VOLATİLİTENİN GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAM PETROL FİYATLARINDAKİ VOLATİLİTENİN GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE EFFECTS ON GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH OF CRUDE OIL PRICE VOLATILITY: A CASE STUDY FOR

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Hasibe ÖZGÜMÜŞ Turhan KORKMAZ ** Emrah İsmail ÇEVİK *** Özet Bu çalışmada Şubat 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında,

Detaylı

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI)

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) Doç. Dr. Bora SÜSLÜ Muğla Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Nurdan ASLAN 1 Ayşe Nesligül KANBUR 2 Özet Bu çalışmanın amacı, Satın

Detaylı

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 İsmet GÖÇER Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültes,i Ekonomi ve Finans Bölümü

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI 571 TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI Özlem KİREN GÜRLER *, Şenay ÜÇDOĞRUK ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak,

Detaylı

Türkiye de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı S. BOLAT, M. BELKE, O. ARAS Türkiye de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı Süleyman BOLAT Murat BELKE Ozan ARAS Özet Bu çalışma, 1998:1-2010:4 döneminde Türkiye de ikiz açık hipotezinin

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı