Mevlüt BALTA Daire Başkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevlüt BALTA Daire Başkan"

Transkript

1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü : İşletme+İşletme (İ.Ö.) Ders İçeriği (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okuyan veya 2009 yılında yeni kayıt olan öğrenciler için) Birinci Sınıf İktisada Giriş I-II İktisadın Temel Kavramları, Mikro-Makro İktisat Ayrımı, İktisatta Farklı Yaklaşımların Tanıtımı, Mikro İktisadın Temel Kavramları, Farklı Piyasa Türleri Tam Rekabet, Monopol, Monopolcü Rekabet (Oligopol), Arz - Talep Arz Ve Talep Esneklikleri, Tüketici Ve Üretici Dengesi, Maliyet Kavramlarının İncelenmesi.Makro İktisadın Kapsadığı Konuların Tanıtımı. Keynesyen Ve Neo-Klasik İktisat Perspektifinin Karşılaştırılması, Milli Gelir, İstihdam Ve Enflasyon Kavramlarının Türkiye Örneğinden Hareketle Ölçüm Yöntemleri, Tüketim, Yatırım Devlet Harcamaları, İhracat Ve İthalatın Oluşturduğu Toplam Harcama Kalemlerinin İncelenmesi, Toplulaştırılmış Arz Ve Talep, Gerçekleşen Gelir, Potansiyel Gelir Çerçevesinde Enflasyon, Deflasyon Ve Stagflasyon Gibi Dengesizlik Konjonktürlerinin Tartışılması, Para Piyasa Dengesi, Para Arzı. Para Talebi, Para Politikalarının Aktarma Mekanizması İle Tartışılması. Muhasebe I-II Muhasebe Temel Kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Bilanço Kavramı, Hesap Kavramı, Muhasebe Sistemi, Varlık Hesapları, Dönem Varlıklar, Diğer Dönem Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Kaynak Hesapları, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzan Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynak Hesapları, Nazı Hesaplar, Gelir Tablosu Hesapları İşletme Bilimine Giriş I-II Temel İşletmecilik Kavramları, İnsan İhtiyaçları Ve Ekonomik Faaliyetler, İhtiyaç-Ekonomi Ve Üretim İlişkisi, İşletmenin Doğuşu-Tarihsel Gelişimi Ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi, İşletmenin Amaçları- Sınırlandırılması Ve Çevresi, İşletmenin Amaçları, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Çevresi İşletmeler Arası Anlaşmalar Ve Birlikler, İşletmenin Kuruluş Nedenleri, İşletmenin Kuruluş Aşamaları, İşletmenin Maliyetleri, Maliyet Kavramı, İşletme Maliyetlerine İlişkin Bilgilerin Kullanım Alanları, İşletme Maliyetlerinin Sınıflandırılması, İşletmenin Gelirleri, Gelir Kavramları, Gelir-Kar Kavramları Ve İlişkileri, Kar Maksimizasyonu, Kara Geçiş Analizi, İşletmenin Verimliliği, Verimlilik Kavramı, Verimlilik İle İlgili Kavramlar, Verimliliğin İşletme Ve Ulusal Ekonomi Açısından Önemi, Katma Değer Ve İşletmenin Ulusal Ekonomiye Katkısı, Yönetim Fonksiyonu, Yönetim Kavramı, Yönetimin Özellikleri, Yönetimin Temel Fonksiyonları,Tedarik Fonksiyonu, Tedarik Fonksiyonunun Kapsamı Ve İşletme Açısından Önemi, Tedarik Bölümünün Organizasyonu Ve İşletme İçindeki Yeri, Tedarik Bölümünün Etkinliği, Hammadde Malzemelerinin Satın Alınması Veya İşletmede Üretilmesi Kararı, Üretim Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonu Kavramı, Üretim Yönetimi Ve Üretim Yönetimine İlişkin Sorunlar, Üretim Bölümünün Örgütlenmesi, Üretimin Temel Özellikleri, Üretim Şekilleri, Üretim Planlaması, Stok Kontrolü, Kalite Kontrolü, Bakım Planlaması, Pazarlama Fonksiyonu, Tekel Pazarlama Fonksiyonları, Pazarlama Fonksiyonlarının Sıralanması, Pazarlama Yönetimi, Finansman Fonksiyonu, Finansman Kavramı Ve Tanımı, Finansman Bölümünün İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, İşletmenin Sermaye Yapısı, Sermaye Kaynağına Göre Finansman Usulleri Ve Fon Kaynakları, Finansal Analiz, Muhasebe Fonksiyonu, Muhasebenin Tanımı Ve Fonksiyonları, Muhasebenin Temel İlkeleri, Muhasebenin Türleri, Muhasebe Fonksiyonunun İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, Personel Fonksiyonu, Personel Kavramı, Personel Fonksiyonunun Amaç Ve Görevleri, Personel Fonksiyonunun İşletme Organizasyonundaki Yeri, İş Analizi, Personel Planlaması, Personel Tedariki Ve Seçim Süreci, Personelin İşe Alıştırılması, Personel Eğitimi Ve Geliştirilmesi, Başarı Değerlemesi, İş Değerlemesi, Ücret Ve Maaş Yönetimi, Halkla İlişkiler Fonksiyonu, Halkla İlişkilerde Uyulması Gereken İlkeler, Halkla İlişkiler Fonksiyonunun İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç Ve Yöntemler, Araştırma-Geliştirme Fonksiyonu, Araştırma Geliştirmenin Tanımı Ve Türleri, İşletmelerde Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri Matematik I-II Kümeler, Sayılar, Özdeşlikler, Denklemler, Ve Eşitsizlikler, Fonksiyon Kavramı, Doğrusal Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Rasyonel, Cebirsel Ve Parçalı Fonksiyonlar, Üstsel Ve Logaritmik Fonksiyonlar, Limit Ve Süreklilik, Türev Kavramı, Maksimum-Minimum Hesapları Ve Türevin İktisadi Uygulamaları, Grafik Çizimleri, İntegral Hesaba Giriş : Belirsiz İntegral, İntegral Alma Yöntemleri I, İntegral Alma Yöntemleri Iı, Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Belirli İntegral, Çok Değişkenli Fonksiyonlar Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Ve Uygulamaları,Matrisle, Genel Özellikleriyle Matrisler, Lineer Denklem Sistemleri, Determinant Fonksiyonu, Matrisler Ve Determinant Fonksiyonuyla Uygulamalar, Lineer Programlama Hukukun Temel Kavramları Toplum Düzeni Ve Hukuk, Toplum Hayatı, Toplumsal Düzen Kuralları Ve Çeşitleri, Hukuk Kavramı Ve Analizi, Hukukun Kaynakları Ve Hukuk Kurallarının Uygulanması, Hukukun Kaynakları- Pozitif Hukukun Kaynakları, Hukuk Kurallarının Uygulanması, Pozitif Hukukun Dalları, Özel Hukukun Bölümleri, Kamu Hukukun Bölümleri, Karma Nitelikli Bölümler,Hak Kavramı Ve Hakka İlişkin, Hak Kavramı, Hakkın Konusu, Hakkın Sahibi, Hakkın Çeşitleri, Hakkın Kazanılması Ve Kaybı, Hakkı Kazandıran Ve Kaybettiren Etkenler, Hakların Kazanılmalarında İyi Niyetin Korunması İlkeleri, İyi Niyet Kavramı, Unsurları, Aranacağı Şahıs, Aranacağı Zaman, İyi Niyetin İspatı Ve Hükmü, İyi Niyetin Korunduğu Başlıca Haller, İnsan Hakları,İnsan Hakları Kavramı Ve Türleri, İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi, Türk Anayasalarında Temel Hak Ve Hürriyetler, İnsan Haklarının Milletlerarası Boyutları Davranış Bilimi 1

2 Genel Olarak Davranış, Davranış Düzlemi,Statü Ve Rol İlişkileri, Sosyal Kurumlar Ve İnsan Davranışları Üzerindeki Yeri Ve Önemi, İnsan Davranışının Temel Kaynakları, Kültürün Tanımı,Kapsamı Ve Toplum Hayatındaki Önemi, Sosyal Çözülme Ve Kitle Kültürü Kavramı, Motivasyon, Kişilik Ve Oluşumu, Sosyal Tabakalaşma Ve Eğitim Yoluyla Sosyal Mobilitenin Sağlanması, Bireyler Arası İletişim Ve Örgütsel İklimde Sinerjik Etkisi, Örgütlerde Etkili Liderlik Yöntemleri. Borçlar Hukuku Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Konusu Ve Kaynakları, Borç, Borç İlişkisi Ve Sorumluluk Kavramı, Borçların Doğumu, Sözleşmeden Doğan Borçlar, Haksız Fiillerden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar, Borçların Hükümleri,Borcun İfası, Yeri Ve Zamanı, Borcun İfa Edilmemesi Ve Sonuçları, Borçlunun Temerrüdü Kavramı,Şartları Ve Sonuçları, Borçların Özel Durumları, Müteselsil Borçluluk, Şarta Bağlı Borçlar, Pey Akçesi, Pişmanlık Akçesi, Cezai Şart, Alacağın Temliki, Borcun Nakli, Borçların Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesinin Kavramı Ve Feri Borcun Sona Ermesi, İbra, Yenileme, Birleşme, Kusursuz,Takas, Zaman Aşımı, Özel Borç İlişkisi, Genel Olarak, Sözleşmelerin Ayrımı, Mülkiyetin Devri Gayesini Güden Sözleşmeler, Satım Sözleşmeleri, Trampa Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Kullanma Gayesi Güden Sözleşmeler, Kira Sözleşmesi, Ariyet Sözleşmesi, Karz Sözleşmesi, İş Gayesi Güden Sözleşmeler,Hizmet Sözleşmesi, İstisna Sözleşmesi, Vekalet Sözleşmesi, Havale, Muhafaza Gayesi Güden Sözleşmeler, Vedia Sözleşmesi, Teminat Gayesi Güden Sözleşmeler, Kefalet Sözleşmesi, Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi I-II Türkiye de Batılılaşma Hareketleri Ve Bunun Tarihsel Arka Planı, I.Dünya Savaşı Ve Bu Savaşın Sonuçları, Milli Mücadele Ve Bu Mücadelede Atatürk ün Fonksiyonu, Türkiye de Yapılan İnkılap Hareketleri, Atatürk İlkeleri, Türkiye nin Cumhuriyet Döneminde Dış Politikası Türk Dili I-II Dil Nedir? Dilin Sosyal Bir Kurum Olarak Millet Hayatındaki Yeri Ve Önemi Dil Kültür Kültür Münasebeti, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Gelişmesi Ve Tarihi Devreleri, Türk Dilinin Bugünkü Durumu Ve Yayılma Alanları, Türkçe de Sesler Ve Sınıflandırılması, Türkçe nin Ses Özellikleri Ve Ses Bilgisi İle İlgili Kurallar, Hece Bilgisi, Türkçe nin Yapım Ekleri Ve Uygulaması, İmla Kuralları Ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri Ve Uygulaması, Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, Kompozisyon Yazmada Kullanılacak Plan Ve Uygulaması, Türkçede İsim Ve Fiil Çekimleri, Kompozisyonda Anlatım Şekilleri Ve Uygulaması, Yazılı Kompozisyon Türleri Ve Uygulaması, Anlatım Ve Cümle Bozuklukları Ve Bunların Düzeltilmesi Y.Dil(İngilizce) I-II Simple Present Tense, Simple Present Continioun Tense, Simple Past Tense, Simple Past,Continioun, Future Tense, Same, Any Ve A L,Ttle, Much, Many, Family Tree, Present Perfect Tense, Past Perfect Tense, Can- Could, A- An -The (Article) Comparative, Actif And Pasive Sente Üniversite Hayatı Üniversite Hayatına uyumda, okula yeni başlayan öğrenciler için destek olma niteliğinde ki bu derste amaç, öğrencilerin lisans eğitimi boyunca, öğrencisi olduğu okula uyumunun sağlanması, göreceği konular için entelektüel bir bakış açısı kazandırmak, karşılaşılacak sorunların çözümünde bir birey ve bir üniversiteli olarak takınılması gereken tutum ve davranışların öğretilmesidir. A S L I G İ B İ D İ R Mevlüt BALTA Daire Başkan 2

3 İkinci Sınıf Mikro İktisat Giriş, İktisat Biliminin Konusu, Temel Kavramları, İktisat Bilimi Ve Mikro İktisat, Tüketim Teorisi, (Fayda Fonksiyonu, Tüketici Optimizasyonu, Talep Fonksiyonu) Üretim Teorisi, (Üretim Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonu Ve İletmenin Davranışı., Maliyet Fonksiyonu, Arz Fonksiyonu) Tam Rekabet Piyasasında Denge, (Piyasa Kuvvetleri, Mal Piyasasına Denge, Faktör Piyasalarında Denge, Piyasa Dengesinin Özellikleri) Tam Rekabet Piyasasında Devlet Müdahalesi, (Dolaylı Ve Dolaysız Müdahale, Çeşitli Müdahale Uygulamaları) Aksak Rekabet Piyasasında Denge, (Tek Ve Çift Yanlı Aksak Rekabet Piyasaları). Makro İktisat Makro Teorisine Giriş, Makro İktisadın Temel Kavramları, Tarihsel Süreç İçerisinde Makro İktisadın Aşamaları, Milli Gelir Muhasebesi, Ekonominin Üretim Kapasitesi Ve Denge Üretim Seviyesi, Milli Gelir Düzeyinin Kısa Ve Üretim Dönem Dengesi, Klasik Teori, Üretim Fonksiyonları Firmalar Hane Halkları, İşgücü Piyasası, Mal Piyasası, Sermaye Piyasası, Paranın Miktar Teorisi, Say Yasası, Walras Modeli, Klasik Teoride Genel Denge, Keynesyen Teori "Genel Denge" Ve Yorumları Efektif Talep Tüketim Talebi, Yatırım Talebi, Devlet Kesimi, Dış Dünya, Gelir Harcama Modeli, Çoğaltan Ve Hızlandıran, Para Ve Tahvil Piyasaları, Lm Eğrisi, Sermaye Piyasası, Is Eğrisi, Is/Lm Modeli, Keynesyen Genel Denge, Keynesyen Ve Klasik Modelde Uygulama Ve Sonuçlar, Para Politikası, İşsizlik Ve İstihdam, İşsizlik Türleri, Enflasyon Nedenleri Ve Sonuçları Ve Hızını Belirleyen Unsurlar, Açık Ekonomilerde Denge Ve Politikalar, Ödemeler Bilançosu Dengesi, Büyüme Ve Kalkınma, Yeni Makro İktisat Reel Denge Etkisi, Klasik Ve Keynesyen Teorilerinin Eleştirisi, Portföy Seçim Teorisi, Parasalcılar : Teorik Temelleri Veya Keynesyen Teorinin Evrimi Ve Modelinin Temelleri, Yeni Keynesyen Teorinin Evrimi Ve Modelinin Temelleri, Yeni Keynesyen Modelinin Politika Çıkarları, İş. Çevirmeleri Teorileri, Reel Çevirmenleri (Rbc) Modelleri Ve Sonuçları. Organizasyon Teorisi Temel Kavramlar, Yönetim, Yönetici, Yönetim Biliminin Diğer Toplumsal Bilimlerle İlişkisi, Organizasyon, Davranış, Yönetim Kavramları, Yöneticilerin Yönetim Kavramları Yönetim Kuralları İstatistik I-II İstatistiğin Önemi Ve Gelişimi, İstatistik Veriler, Ortalamalar, Değişim Ölçüleri (Variation), Örnekleme, İstatistiğin Önemi Kontrolü, Ki(Khi) Kare Testi, Korelasyon Ve Regresyon Analizi, Varyans Analizi. Ticaret Hukuku I-II Ticaret Hukukunun Konusu Ve Sistemler, Ticaret Hukukunun Tarihçesi, Ticari İşletme, Ticari İş Ve Ticari Hüküm, Ticari Yargı, Tacir, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Marka, Rekabetin Korunması, Ticari Defterler Ve Cari Hesap, Tacir Yardımcıları, Şirketler Hukuku, Ticaret Şirketleri, Ticaret Şirketlerin Çeşitleri. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Bilgisayar Parçalarının Tanıtımı, Klavye Ve Klavyenin Kullanımı,Hard Disk Ve Disket Sürücü, Cd-Rom Mouse-Fare,Bilgisayarlarla İlgili Temel Kavramlar, Dosya Ve Dizin Nedir? İşletim Sistemi Nedir? Sürücülerin Adlandırılması, Bilgisayar Nasıl Açılır Ve Çalıştırılır? Dos İşletim Sistemi, Md Komutu, Cd Komutu, Cd.. Komutu, Rd Komutu, Copy Komutu, Windows İşletim Sistemi, Fare İle Yapılan İşlemler, Pencere Kavramı, Masaüstü Kavramı, Menüler Ve Komutlar, Bilgisayarı Kapatmak, Bilgisayarda Kurulu Olan Programları Çalıştırmak, Geri Dönüşüm Kutusu, Denetim Masası, Linux İşletim Sisteminin Tanıtımı Ve Kullanımı, Microsoft Word Yazım Programı, Word İle Çalışmaya Başlamak, Belge Hazırlamak, Açmak Ve Kaydetmek, Sayfa Yapısı, Word de Ekran Görünümü, Karakter Biçimlemek, Paragrafları Biçimlemek, Belgeleri Yazdırmak Ve Baskı Önizleme, Yapılan İşlemi İptal Etme, Kopyalama Ve Arama, Sayfa Numaralamak, Tablo Hazırlamak. Envanter Ve Bilanço İşletme Ve Türleri, Tacir Ve İşletmelerin Hukuki Yapıları, Vergi Usul Kanununda İşletme, Sınıflaması, İşletme Veya Sahiplerinin Vergi Mükellefiyeti, Ticari Defterler, Tasdiki Ve Kayıt Nizamı, İspat Edici Belgeler, Envanter, Bilanço Ve Kar, Mali Tabloların Düzenlenmesiyle İlgili Envanter İşlemleri, Gelirler Ve Giderlerle İlgili Dönem Sonu İşlemleri, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma. Temel Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Organizasyonu, Dos İşletim Sistemi, Basic Genel Yapısı Algoritmalar, Windows 95 İşletim Sistemi, Office 97 Word Uygulamalarının Laboratuar Ortamında Uygulamalı Olarak Yapılması. Yönetim Bilimi 3

4 Yönetim Fonksiyonları, Planlama, Örgütleme, Yöneltme,(Yönverme-Yürütme+Emir-Komuta), Eşgüdümleme (Koordinasyon), Kontrol (Denetim), Yönetim Konusunda Son Gelişmeler, Amaçlara Göre Yönetim, Kalite Ve Toplam Kalite Yönetimi, Örgütlerde Çatışma Ve Yaratıcılığın Yönetimi, Kriz Ve Kriz Yönetimi, Örgüt Geliştirme. Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme yeteneklerini verebilmeyi amaçlar. Mesleki Yabancı Dil I-II Bu Derste Öğrenciler Branşlarıyla İlgili Konularda Okuma Parçaları Çalışırlar.Özel Olarak Düzenlenmiş Bu Okuma Parçalarında Kendi Alanlarıyla Bağlantılı Birçok Yeni Kelime Öğrenirler Ve İleride Meslekleriyle İlgili Yazılmış Yayınları Kolaylıkla Takip Ederler.Mesleki Yabancı Dil Dersinde Öğrencinin İngilizce Bilgisini Kendi Mesleğinde Nasıl Kullanabileceği Öğretilmesi Amaçlanmıştır.Bu Amaçla Maliye Biliminde Kullanılabilecek Kelimeleri İçeren, Doğru Bir Anlatım Biçimini Gösteren Ve Okuduğunu Anlayabilmeye Katkıda Bulunabilecek Yabancı Bir Ders Kitabı Takip Edilmektedir. Konular İngilizce Bilgisi Yanında Teorik Bilgilere de Katkıda Bulunmaktadır. Sosyal Bilimlerde Yöntem Bilim Yönetimi, Bilimlerin Sınıflandırılması Ve Sosyal Bilimler, Bilimsel Düşünsel Yöntemi, Araştırma Türleri Ve Veri Toplama Teknikleri, Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Araştırma Tasarısı, Araştırmada Bilgisayar Kolaylıkları, Araştırmada Metin Şekil İçeriği, Kaynak Gösterme Ve Dipnot Yazım Teknikleri, Metin Aktarmalar, Tablolar Ve Şekiller, Grafikte Gösterme, Bilimsel Yazımda Etkinlikler Şirketler Muhasebesi Şirketler Hakkında Genel Bilgi, Kollektif Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Komandit Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Anonim Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Limited Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Pazarlama İlkeleri Pazarlama İlkelerine Giriş, Pazarlama planlamasının ilkeleri, pazarlama enformasyon ve araştırma sistemleri, kontrol edilemeyen dış çevre faktörleri, tüketici pazarlarının yapısal ve davranışsal ilkeleri, örgütsel pazarların yapısal ve davranışsal ilkeleri, uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal etki Üçüncü Sınıf Pazarlama Yönetimi Pazarlamanın Tanımı, Pazarlama Eylemleri, Pazarlama Karması Kavramı, Pazarlama Yönetimi Kavramları.Pazar Kavramı, Pazar Türleri, Pazar Bölümleme, Tüketicilerin Satın Alma Davranışları, Uluslararası Pazarlar Ve Satın Alma Davranışları.Mal Kavramı, Malların Ve Hizmetlerin Sınıflandırılması, Mal Karması Kavramı, Yeni Mal Kavramı, Yeni Mal Geliştirme Yöntemi, Mal Konumlandırma, Yeni Malın Pazara Sürülmesi, Malın Türlü Nitelikleri.Dağıtım Kanalı Kavramı, Aracı Pazarlama İşletmeleri, Dağıtım Kanalının Çeşitleri, Dağıtım Kanalında 4

5 Yapılan Eylemler, Aracıların Ve Dağıtım Kanalının Önemi, Dağıtım Kanalının Seçimi, Fiziksel Dağıtım, Toptancılık, Perakendecilik. Fiyat Yönetimi, Fiyatlamada Gözönünde Tutulacak Etkenler, Fiyatlama Yöntemleri, Fiyat Politikaları, Fiyatlama Süreci.Satış Çabaları Kavramı, Satış Çabalarının Türleri, Satış Çabalarının Amacı, İletişim Kuramı Ve Pazarlama, Satış Çabaları Karmasının Oluşturulması, Kampanya Kavramı, Kişisel Satış, Reklam, Öteki Satış Çabaları. Planlama, Örgütleme, Uygulama Ve Kontrol, Pazarlama Planı, Pazarlama Bölümünün Örgütlenmesi, Pazarlama Planının Uygulanması, Pazarlama Eylemlerinin Kontrol Edilmesi. Pazarlama Araştırması Pazarlama Ölçümlemesi İlkeleri, Hedef Pazarlama Dilimlemesi İlkeleri, Ürün Ve Hizmetler Alt Karması İlkeleri,Fiyat Alt Karması İlkeleri, Yer Ve Dağıtım Kanalları Alt Karması İlkeleri, Yer Ve Fiziksel Dağıtım İlkeleri, Tutundurma Alt Karması İlkeleri, Pazarlama Örgütlenme İlkeleri, Pazarlama Kontrolü İlkeleri Maliyet Muhasebesi I-II Maliyet Muhasebesinin Amacı,Tanımı, Gider, Harcama, Maliyet Kavramları,Maliyet Türleri, Maliyet Muhasebesi Sistemleri, Üretim Faaliyetlerinin Niteliğine Göre, Maliyet Hesaplama Tarihine Göre, Hesap Planı Hazırlanması, Maliyet Muhasebesinde Muhasebe Uygulamaları, Gider Türleri, Gider Yerleri Gider Yüklenenler,Üretim İşletmelerinde Gelir Tablosu Ve Satışların Maliyeti Tablosu,Uygulamalar,İlk Madde Ve Malzeme,Tanımı, Satınalınması, İlk Madde Ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi,Gerçek Maliyet Sistemi,Lifo, Fifo, İlk Madde Ve Malzeme Muhasebe Kayıtları, Gider Yeri Muhasebe Kayıtları,Gider Yüklenenler Muhasebe Kayıtları, 7-B Seçeneğine Göre Muhasebe Kayıtları,Uygulamalar,İşçilik Tanımı, Özellikleri, Türleri,Kullanılan Yöntemler, İşçilik Tahakkuku Ve Muhasebeleştirilmesi, Kayıt Ve Belgeler, Zorunlu Kesintiler, Muhasebe Kayıtları, İşçilik Giderlerinin Yüklenmesi Ve Muhasebe Kayıtları, İşçilik Giderlerine İlişkin Diğer Konular,Verimsiz İşçilik, Fazla Çalışma, İzin Ücretleri Üretim Yönetimi I-II Üretim Yönetiminin Tanımı, Sistem Ve Üretim Sistemi Kavramları, Fabrika Yeri Seçimi, Fabrika Düzenleme, Mamul Tasarımı,İş Etüdü, Kapasite Planlaması, Talep Tahminleri, Üretim Planlama Ve Kontrol, Stok Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bakım Planlaması, Ücret Yönetimi, Esnek İmalat Sistemleri, Bilgisayar Destekli Üretim, Robotlarla Üretim, Üretim Yönetiminde Yeni Gelişmeler Finansal Yönetim I-II Finansal Yönetimine Giriş,Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finans Yöneticisinin Görevleri, Enflasyon Ve Finansal Yönetim, Finansman Kararları Ve Firma Açısından Önemi, Paranın Zaman Değeri, Basit Faiz, Bileşik Faiz,Gelecek Değer, Şimdiki Değer, Dönem Sonu Anüite, Dönem Başı Anuite, Paranın Zaman Değeri Uygulamaları, Finansal Analiz Ve Kontrol (I), Finansal Analiz Teknikleri, Oran Analizi, Likidite Analizi, Mali Yapı Analizi,Etkinlik Analizi,Karlılık Analizi, Borsa Performansı Analizi, Enflasyon Ve Oran Analizi, Du Pont Kontrol Sistemi, Oranlarla Erken Uyarı Sistemi, Karşılaştırmalı Analiz, Trend Analizi,Yüzde(Dikey Analiz), Finansal Analiz Ve Kontrol(I) Uygulamaları, Finansal Planlama, Kısa Vadeli Finansal Planlama( Nakit Bütçelerinin Hazırlanması), Uzun Vadeli Finansal Planlama (Proforma Finansal Tabloların Hazırlanması), Satışların Yüzdesi Yöntemi, Günlük Satış Tutarı Yöntemi, Resresyon Yöntemi, Kısa Vadeli Finansman Kaynakları, Ticari Krediler, Ticari Banka Kredileri, İthalat Ve İhracatın Finansmanı, Faktoring, Vdmk, Diğer, Orta Vadeli Finansman Kaynakları, Banka Kredileri, Finansal Kiralama, Forfaiting, Uzun Vadeli Finansman Kaynakları, Özkaynak Fonlar, Dışkaynak Fonlar, Otofinansman İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı Ve Önemi, Örgütlerde İnsan Kaynağı Gerçeği Ve Temel İlkeler, İnsan Kaynağının Örgütsel Planlaması, İş Analizi Ve İş Tanımı Örgütlerde İşgören Bulma Ve Seçme, İnsan Kaynağının Eğitimi Ve Kariyer Geliştirme, Çalışanların Performans Değerlemesi, Örgütlerde Ücret Yönetimi, Endüstriyel İlişkiler,İnsan Kaynağı Bilgi Sistemleri Kamu Maliyesi Kamu Maliyesi İle İlgili Genel Açıklamalar, Kamu Maliyesinin Tanımı Ve Gelişimi, Disiplinler Arası İlişkiler, Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar, Kamu Maliyesinin Amaçları, Kamu Sektörü Ve Fonksiyonları, Kamu Sektörünün Tanımı Ve Kapsamı, Kamu Sektörünün Fonksiyonları Kamu Sektörünün Fonksiyonlarını Gerçekleştirmede Kullanılan Araçlar, Kamu Hizmetleri Ve Kamu Giderleri, Kamu Hizmetleri Ve Nitelikleri, Kamu Gelirleri, Kamu Gelirlerinin Tanımı Ve Amaçları, Kamu Gelirlerinin Çeşitleri Ve Ayrımı, Vergi Teorisi Ve Uygulaması, Bütçe, Tanımı Ve Önemi, Bütçenin Gelişimi, Bütçe İle İlgili İlkeler, Bütçenin Aşamaları, Bütçe Teorisi Ve Teknikleri, Katma, Özerk Ve Özel Bütçeler, Yerel Yönetim Maliyesi, Tanımı Ve Önemi, Yerel Yönetim Kuruluşları, Mali Paylaşım, İdari Vesayet Ve Denetim, Belediyeleştirme, Yerel Yönetim Kuruluşlarının Gelirleri, Giderleri Ve Bütçeleri, Parafiskal Gelirler, Tanımı Ve Nitelikleri - Çeşitleri, Parafiskal Gelirlerin Vergi, Harç Ve Fiyat İle Karşılaştırılması, Parafiskal Yük, Parafiskal Kurumların Gelir Dağılımı Açısından Önemi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Tanımı Ve Mahiyeti, Doğuşu Ve Gelişimi, Kamu İktisadi Teşebbüslerine İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri, Devlet Borçlarının Çeşitleri, Yönetimi, Etki Ve Sonuçları, Maliye Politikası, Önemi Ve Gelişimi, Maliye Politikasının Amaçları Ve Araçları, Vergilerin Maliye Politikasının Amaçları Açısından Önemi Ve Etkinliği, Kamu Harcamalarının Maliye Politikasının Amaçları Açısından Önemi Ve Etkinliği, Otomatik Dengeleyiciler, Maliye Politikası Ve Mali Yönetim, Uluslararası Kamu Maliyesi, Tanımı Ve Kapsamı, Uluslararası Kamu Hizmetleri, Uluslararası Kamu Giderleri, Uluslararası Kamu Gelirleri, Uluslararası Maliye Politikası. Sayısal Yöntemler Yöneylem Araştırması, Karar Teorisi, Doğrusal Programlama, Ulaştırma Modelleri, Pert-Cim, Oyun Teorisi, Karar Ağaçları, Bekleme Modelleri Simulasyon İş Hayatı için Yabancı Dil 5

6 Bu dersin amacı, İngilizce yi etkin bir şekilde kullanmak isteyen, iş dünyasına hazırlanan öğrencilere, bankacılara ve uluslararası firmalarda çalışmak isteyen bireylere, İş İngilizcesi terimlerinin öğretilmesinin yanı sıra yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kazandırılmasıdır. Bilgisayarlı Muhasebe(SEÇMELİ) Bilgisayarlı Muhasebe Hakkında Genel Bilgi, Derste Kullanılacak Olan Mikro Paket Programının Tanıtılması Ve Çalıştırılması, İşletmelerin Açılış İşlemleri, Açılan İşletmelerin Yapılandırılmaları, Hesap Planlarının Oluşturulması, Muhasebe Fişlerinin Tanıtımı Ve Kasa Yapılandırılması, İşletmelerin Dönem Başı Ve Dönem İçi İşlemlerinin Muhasebe Fişlerinin Kesilerek Kayda Alınması, Genel Geçici Mizan Çıkarılması, Dönem Sonu İşlemlerinin Muhasebe Fişlerinin Kesilmesi, Gelir Tablosu Ve Dönem Sonu Bilançosunun Oluşturulması Ve Kapanış İşlemlerinin Yapılması. Örgüt Geliştirme(SEÇMELİ) Örgütsel strateji, değişim, tasarım, çevresel şartlara uyum yapısal gelişmeler. Güç alan analizi. örgütsel değişim modelleri, yönetsel ölçek, müdahale süreci, örgüt geliştirmede danışmanın rolü ve örgüt geliştirme faaliyetleri. İcra İflas Hukuku(SEÇMELİ) İcra İflas Hukuku Hakkında Genel Bilgi, İcra Teşkilatı, Şikayet, İcra Takibinin Tarafları, İlamsız İcra, Ödeme Emrine İtiraz, İtirazın Kaldırılması, İtirazın İptali, Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları, Mal Beyanı, Haciz, Hacizde İstihkak Davaları, Kambiyo Senetlerine Mahsusu Haciz Yolu İle Takip, İlamlı İcra, İmtiyazlı Haciz, İflas Hukuku, Konkordato Enflasyon Muhasebesi(SEÇMELİ) Finansal Tablo Bilgilerinin Yararlılığı, Enflasyon Ortamında Tahmini Maliyetler, Muhasebenin Yetersizliği Ve Fiyat Değişmelerini İçeren Muhasebe Modelleri, Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi Modelleri, İkame Maliyeti Muhasebe Modelinin Kuramsal Yapısı, Stoklar Ve Satılan Malın Maliyetlerini Düzeltme, Yöntem Ve Teknikleri, Duran Varlık Ve Amortismanları Düzeltme Yöntemleri. Para Ve Banka(SEÇMELİ) Paranın Tanımı, Paranın İşlevleri Ve Standartları, Finansal Piyasalarda Kullanılan Finansal Araçlar Ve Aracı Kuruluşlar, Türk Bankacılık Sistemi Ve İşleyişi; Para Arzı Teorisi Ve Ticari Bankaların Kaydi Para Yaratması; TC Merkez Bankası nın Yapısı, İşleyişi Ve Para Politikası Uygulamaları. Para Talebi Ve Faiz Teorileri, Özel Finans Kurumları, Bankacılık Sisteminde Fon Kaynakları Ve Kullanımı, Uluslararası Bankacılık. Türk Vergi Sistemi(SEÇMELİ) Türk Vergi Hukuku, Gelir Vergisi, Mükellefiyet Biçimleri, Gelir Unsurları, İstisna, Muhafiyet Ve İndirimler, Matrah Beyan Esası Ve Gelirin Toplanması. Vergi Tarifesi, Tarh İşlemleri, Geçici Vergi, Verginin Ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Harcamalar Üzerine Alınan Vergiler, Katma Değer Vergisi, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Veraset Ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yerel Yönetim Vergileri Diş Ticaret İşlemleri(SEÇMELİ) Diş Ticaret İle İlgili Temel Kavramlar, İhracat Rejimi, İthalat Rejimi, Kambiyo Rejimi, Serbest Bölge Mevzuatı Ve Uygulaması, Bağlı Ticaret Mevzuatı Ve Uygulaması, Dış Ticaretin Finansmanı Reklam Ve Tutundurma(SEÇMELİ) Reklamın Özellikleri Ve Fonksiyonları, Reklam Türleri, Reklamla İlgili Stratejik Kararlar, Reklam Mesajı Kanalları, Medya Planlaması, Medya Türleri, Reklamın Etkinliğinin Ölçümü İletişim Araçları Ve Pazarlamada İletişimin Önemi, Pazarlamada Tutundurma Gayretleri, Reklamcılık Ve Reklamın Önemi, Reklamın Amaçları Ve Çeşitleri, Reklam Geliştirme Stratejileri, Reklamcılıkta Pazarlama, Reklamcılıkta Araştırma Yöntemleri, Reklamcılıkta Tüketici Davranışlarının Rolü, Reklam Planlama Ve Yönetimi, Satış Promosyonu, Kişisel Satış Yönetimi, Reklam Medyası, Reklamcılığın Toplumdaki Rolü, Reklam Şirketleri. Dördüncü Sınıf Yönetim Muhasebesi Muhasebe Analizi Ve Yönetimin Karar Alma İşlevi, Planlama, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Bütçelerin Planlama Aracı Olarak Kullanılması, Kontrol, Standart Maliyetler-Direkt Hammadde Ve Malzeme Ve Direkt İşçilik, Esnek Bütçeleme Ve Genel İmalat Giderleri Sapmalarının Analizi, Özel Yönetim Kararlarına İlişkin Teknikler, Değişken Maliyetleme, Değişken Seçenekleri Zorunlu Kılan Kararlar Türkiye Ekonomisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşundan Günümüze Kadar Uygulanan Ekonomi Politikaları Ekseninde Ülkenin Ekonomik Yapısının Tartışılması, Ağırlıklı Olarak 1980 Yılından Sonraki Ekonomik Gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğundan Devralınan Ekonomik Alt Yapı, Cumhuriyetin Kuruluş, İzmir İktisat Kongresiyle Belirlenen Ekonomi Politikası: Envanter Dönemi, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye Üzerine Etkileri, 1930'da Başlayan Devlet Eliyle Sanayileşme Dönemi, Dünya Savaşı Ve Türkiye, 1946 Siyasal Dönüşümü; Çok Partili Ortam Ve Ekonomi Politikasının Üzerine Etkileri, 1950 Seçimiyle Başlayan Dönemin Ekonomi Politikaları, 1960'da Başlayan Planlı Kalkınma Dönemi, Kararlarıyla Başlayan Serbest Pazar Ekonomisi, Sovyetler Birliği'nin Dağılmasının Etkileri, Güncel Ekonomik Tablo, Türkiye Ekonomisinin Geleceği. Örgütsel Davranış : Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Düzlemesi ve Sosyal Kurumlar, Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Kültürü, İnanç ve Tutumlar, Kişilik ve Davranış, Algılama, Öğrenme ve Öğrenen Örgütler, Haberleşme, Motivasyon ve İş Tatmini, 6

7 Gruplar, Yöneticilik ve Liderlik, Örgütlerde Takım Çalışması ve Yönetimi, Yabancılaşma ve Yönetimi, Stres ve Yönetimi, Örgütlerde Çatışma ve yaratıcılığın Yönetimi, İşe Devamsızlık ve İşgören Devri, Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme ve Sosyal Sorumluluk ve Örgütsel Etik Finansal Tablolar Analizi(SEÇMELİ) Mali Analizin Tanımlanması Ve Kapsamı,Mali Analiz Türleri Hakkında Genel Olarak Açıklamalar Ve Tanımlar; İç Analiz, Dış Analiz, Statik Analiz, Dinamik Analiz, Yönetim Analizi, Kredi Analizi, Yatırım Analizi, Mali Analizde Kullanılan Finansal Tablolar Baklanda Genel Olarak, Açıklamalar, Konsolide Bilanço Ve Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Yüzde Yöntemi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklaması Ve Örnek Çözümleri, Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklaması Ve Örnek Çözümleri, Oran Analizi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklanması Ve Örnek Çözümleri,Fon Akün, Nakit Akım Ve Net Çalışma Sermayesi Tablolarının Açıklanması Ve Bir Örnek Üzerinde Bu Üç Tablosunun Kıyaslamak Olarak Düzenlenmesi, Fiyat Düzeyindeki Değişmelerin Mali Tablolara Etkisi Ve Mali Tabloların Düzeltilmesi. Modern Yönetim Teknikleri(SEÇMELİ) Toplam Kalite Yönetimi, Benchmarking, Organizasyonel Öğrenme, Takım Çalışması, Liderlik, Kaizen, Müşteri Memnuniyeti, Downsizing, Outsourcing. İhtisas Muhasebesi(SEÇMELİ) Şirketler Muhasebesi: Anonim Ve Limited Şirketlerin Özellikleri; Kuruluş, Sermaye Değişikliği, Kâr-Zarar Dağıtımı Ve Tasfiye İşlemleri. Şirketlerde Devir-Birleşme Ve Tür Değiştirme. İnşaat Muhasebesi: Özel İnşaat Muhasebesi, Yıllara Yaygın İnşaat Muhasebesi. Banka İşlemleri Ve Muhasebesi. Dış Ticaret İşlemleri Ve Muhasebesi Borsa ve Menkul Değerler Analizi(SEÇMELİ) Piyasa Kavramı, Çeşitleri Ve Ekonomideki Piyasaların Oluşum Biçimleri. Para Ve Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumlar Ve Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasasının Faaliyet Alanı, Menkul Kıymet Borsalarının Oluşumu. Altın Borsası, Ticaret Borsaları Ve Vadeli İşlem Borsaları Hakkında Genel Bilgi. Türkiye de Menkul Kıymet Borsası Ve İMKB, Borsa İşlemleri Ve Uygulamaları. Sermaye Piyasası Araçları; Tanımı, Hukuki Yönü, Çeşitleri, Avantaj Ve Dezavantajları. Hisse Senetleri; Tanımı Ve Türevleri. Tahvil; Tanımı Ve Türevleri. Diğer Menkul Kıymetler; K.İ.S., K/Z Ortaklığı Belgesi...Vb. Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri; Temel Analiz Ve Teknik Analiz Hakkında Genel Açıklamalar Ve Uygulamalı Örnek Çözümler. Tahvil Değerlemesi; Genel Açıklama Ve Örnek Çözümler. Tüketici Davranışları(SEÇMELİ) Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Önemi, Tüketici Davranışı Kavramı Ve Özellikleri, Tüketici Davranışında Disiplinler Arası Yaklaşım, Tüketici Davranışı Genel Modeli, Psikolojik Etkiler, Öğrenme Ve Bellek, Güdülenme Süreci, Algılama Süreci, Kişiliğin Yapısı, Tüketici Davranışında Sosyo-Kültürel Etkiler. İş Hukuku İş Hukuku Konusu Ve Nitelikleri, İş Hukukunun Doğuşu Ve Gelişimi, İş Hukukundaki Kanunlaştırmaların Özellikleri, İş Hukukuna Yön Veren Temel İlke Ve Düşünceler, İş Hukukunun Kaynakları, Çalışma Örgütleri, İş Hukukunun Temel Kavramları, Bireysel İş Hukuku, İş Kanununun Kapsamı, Hizmet Akdi, Hizmet Akdinden Doğan Borçlar, Hizmet Akdinin Sona Ermesi, İşin Düzenlenmesi, Çalışma Süreleri, Ücretli Tatiller Ve Yıllık Ücretli İzin, Toplu İş Hukuku, Sendikalar, Sendika Özgürlüğü Ve Hakkı, İşçi Ve İşveren Kuruluşlarının Kuruluş Ve İşleyişleri, Toplu İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanma Alanları, Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları, Arabuluculuk, Grev Ve Lokavt, Grev Ve Lokavt Yasakları Ve Erteleme, Toplu Hak Uyuşmazlıkları Ve Mahkemeye Başvurma, Özel Hakeme Başvurma, Kanun Dışı Lokavt Ve Sonuçları Muhasebe Denetimi Denetim İşlevi Ve Muhasebe Mesleği, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu,Denetim Süreci Ve Planlaması, Denetim Kanıtları Ve Teknikleri, İç Kontrol Sistemi, Nakit Sistemin Denetimi Yabancı Kaynakların Denetimi, Öz Sermayenin Denetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminin Çevresi, Kamu Yönetiminin Evrimi Ve Öğretimi, Devletin Artan Görevleri, Kamu Bürokrasisi, Karşılaştırılmalı Kamu Yönetimi, Örgütlenme, Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Örgüt Kuramı Elektronik Devrimi, Yöneticinin Görevleri, Yönetimde Önderlik, Yönetimde Karar Verme, Yönetimde İletişim, Planlama, Yüksek Yöneticilerin Siyasal Rolü, Mali Yönetim, Mali, Yönetim Nedir, Ekonomik Ve Mali Politikanın Saptanması, Bütçe Süreci, Personel Yönetimi, Personel Yönetimi Nedir, Personel Alma, Değerleme,Yükselme, Sınıflandırma, Aylık Ve Ücretler, Kamu Yönetimi Hukuku, Kamu Yönetimi Hukuku Ve Düzenleyici İşlemler, Yönetsel Yargı, Yönetsel Sorumluluk, Yönetimin Yasama Organı Ve Kamuoyunca Denetlenmesi, Yönetsel Denetim, Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Teknoloji Yönetimi Teknoloji, Bilgi Ve Bilgi Toplumu, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Sistemi Uygulamaları, Küresel Rekabet Ortamında Rekabet Üstünlüğü Sağlamak Bilişim Teknolojilerin Rolü, Elektronik Ticaret. Yatırım Planlama(SEÇMELİ) Yatırım Ve Planlama İle İlgili Kavramlar, Yatırım Planlama Fikrinin Doğması Aşaması,Proje Ön Seçimi Ve Yöntemleri,Ekonomik Etüd,Teknik Etüd,Mali Etüdyatırım Projede, İlk Kullanılan Değerleme Yöntemleri,Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler,Teşvik Dolayısıyla Değerleme De Yöntemler,Risk Ve Projeler,Enflasyon Ve Projeler,Ekoloji Ve Projeler,Toplumsal Karlılık Ve Projeler,Uygulamalı Yatırım Proje Örnekleri. Bilgi Yönetimi(SEÇMELİ) 7

8 Bilgi Ve Yönetim,Bilgi Üretimi Ve Yönetimi,Bilgi Yönetiminde Yaklaşımlar,Bilgi Yönetim Teknikleri,Bilgiye Dayalı Örgüt Yönetimi,Bilgi Yönetiminde Roller Ve Beceriler,Bilgi Yönetiminde Teknolojiler,Örgütlerde Bilgi Ve Yönetimi,Kurumsal Bilgi Ve Yönetimi,Bilgi Ve Bilişim Sistemleri,Yönetim Bilgi Sistemleri,Sanal Bilgi Yönetimi,Bilgi Ekonomisi. Maliye Politikası(SEÇMELİ) Kamu gelirleri, vergi teorisi. Devlet bütçesi. Maliye politikaları.makro Ekonomik Teori ve Maliye Politikası Dışa Açık Bir Ekonomide Maliye, para ve Kur Politikalarının Etkinlik Koşulları Temel Ekonomik Amaçlar Açısından Maliye Politikasının Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar Maliye Politikası Yöntemleri Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Harcama ve Borçlanma Politikaları, İstikrar Politikaları içinde Maliye Politikasının rolü Dış ve İç Borç Yönetimine İlişkin Teknik Yaklaşımlar. Uzmanlığa Yönelim(SEÇMELİ) Karaman İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine, özellikle de mezun olmak üzere olan adaylarına, hem hayata hazırlandıkları dönemde, hem de ileriki yıllarda yararlanabilecekleri, gerek akademik, gerekse iş dünyasına yönelik çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmak; onlara diploma programlarına uygun sektörleri ve iş olanaklarını tanıtmak, işe giriş sürecinde kullanmaları gereken bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek amacıyla hazırlanmış bir derstir Uluslar arası Pazarlama(SEÇMELİ) Uluslararası Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Faktörler, Uluslararası Bilgi Sistemleri, Uluslararası Pazarlama Planlaması, Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümlendirme, Ürün Politikaları, Fiyatlama, Dağıtım Kanalları Ve Tutundurma Faaliyetleri. Muhasebe Uygulamaları Ve Vergi Mevzuatı(SEÇMELİ) Türk Muhasebe Uygulamalarına Giriş (Tekdüzen Hesap Planı) Ve Bunların Türk Şirketlerinde Uygulanması, Kayıt İşlemlerinde Uluslararası Ve Türk Muhasebe Standartları Uygulamaları Arasındaki Farklılıklar, Ve Türkiye de Kullanılmakta Olan LOGO, ETA, LKS, LMS Ve Diğer Yazılım Programları Ve Muhasebe Uygulamaları Ve Vergi Mevzuatı İle İlgili Olarak Temel Muhasebe Kavram Ve İlkelerinin Gözden Geçirilmesi. Vergi Türleri. Defter, Belge Ve Kayıt Nizamı. Dönem İçi Vergi Sorumluluğu: Vergi Kesintisinin Ve Geçici Verginin Hesaplanması; Muhtasar, KDV Ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi. Dönem Sonu Vergi Mükellefiyeti: Gelir Ve Kurumlar Vergilerinde Muhasebe Uygulama Ve Kayıtları. Yatırım İndirimi, Yeniden Değerleme Ve Amortisman Uygulamaları. A S L I G İ B İ D İ R Mevlüt BALTA Daire Başkanı 8

9 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü : İşletme+İşletme (İ.Ö.) Ders İçeriği (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okumayan ve 2009 yılı öncesi kayıt olan öğrenciler için) Birinci Sınıf İktisada Giriş I-II İktisadın Temel Kavramları, Mikro-Makro İktisat Ayrımı, İktisatta Farklı Yaklaşımların Tanıtımı, Mikro İktisadın Temel Kavramları, Farklı Piyasa Türleri Tam Rekabet, Monopol, Monopolcü Rekabet (Oligopol), Arz - Talep Arz Ve Talep Esneklikleri, Tüketici Ve Üretici Dengesi, Maliyet Kavramlarının İncelenmesi.Makro İktisadın Kapsadığı Konuların Tanıtımı. Keynesyen Ve Neo-Klasik İktisat Perspektifinin Karşılaştırılması, Milli Gelir, İstihdam Ve Enflasyon Kavramlarının Türkiye Örneğinden Hareketle Ölçüm Yöntemleri, Tüketim, Yatırım Devlet Harcamaları, İhracat Ve İthalatın Oluşturduğu Toplam Harcama Kalemlerinin İncelenmesi, Toplulaştırılmış Arz Ve Talep, Gerçekleşen Gelir, Potansiyel Gelir Çerçevesinde Enflasyon, Deflasyon Ve Stagflasyon Gibi Dengesizlik Konjonktürlerinin Tartışılması, Para Piyasa Dengesi, Para Arzı. Para Talebi, Para Politikalarının Aktarma Mekanizması İle Tartışılması. Muhasebe I-II Muhasebe Temel Kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Bilanço Kavramı, Hesap Kavramı, Muhasebe Sistemi, Varlık Hesapları, Dönem Varlıklar, Diğer Dönem Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Kaynak Hesapları, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzan Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynak Hesapları, Nazı Hesaplar, Gelir Tablosu Hesapları İşletme Bilimine Giriş I-II Temel İşletmecilik Kavramları, İnsan İhtiyaçları Ve Ekonomik Faaliyetler, İhtiyaç-Ekonomi Ve Üretim İlişkisi, İşletmenin Doğuşu-Tarihsel Gelişimi Ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi, İşletmenin Amaçları- Sınırlandırılması Ve Çevresi, İşletmenin Amaçları, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Çevresi İşletmeler Arası Anlaşmalar Ve Birlikler, İşletmenin Kuruluş Nedenleri, İşletmenin Kuruluş Aşamaları, İşletmenin Maliyetleri, Maliyet Kavramı, İşletme Maliyetlerine İlişkin Bilgilerin Kullanım Alanları, İşletme Maliyetlerinin Sınıflandırılması, İşletmenin Gelirleri, Gelir Kavramları, Gelir-Kar Kavramları Ve İlişkileri, Kar Maksimizasyonu, Kara Geçiş Analizi, İşletmenin Verimliliği, Verimlilik Kavramı, Verimlilik İle İlgili Kavramlar, Verimliliğin İşletme Ve Ulusal Ekonomi Açısından Önemi, Katma Değer Ve İşletmenin Ulusal Ekonomiye Katkısı, Yönetim Fonksiyonu, Yönetim Kavramı, Yönetimin Özellikleri, Yönetimin Temel Fonksiyonları,Tedarik Fonksiyonu, Tedarik Fonksiyonunun Kapsamı Ve İşletme Açısından Önemi, Tedarik Bölümünün Organizasyonu Ve İşletme İçindeki Yeri, Tedarik Bölümünün Etkinliği, Hammadde Malzemelerinin Satın Alınması Veya İşletmede Üretilmesi Kararı, Üretim Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonu Kavramı, Üretim Yönetimi Ve Üretim Yönetimine İlişkin Sorunlar, Üretim Bölümünün Örgütlenmesi, Üretimin Temel Özellikleri, Üretim Şekilleri, Üretim Planlaması, Stok Kontrolü, Kalite Kontrolü, Bakım Planlaması, Pazarlama Fonksiyonu, Tekel Pazarlama Fonksiyonları, Pazarlama Fonksiyonlarının Sıralanması, Pazarlama Yönetimi, Finansman Fonksiyonu, Finansman Kavramı Ve Tanımı, Finansman Bölümünün İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, İşletmenin Sermaye Yapısı, Sermaye Kaynağına Göre Finansman Usulleri Ve Fon Kaynakları, Finansal Analiz, Muhasebe Fonksiyonu, Muhasebenin Tanımı Ve Fonksiyonları, Muhasebenin Temel İlkeleri, Muhasebenin Türleri, Muhasebe Fonksiyonunun İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, Personel Fonksiyonu, Personel Kavramı, Personel Fonksiyonunun Amaç Ve Görevleri, Personel Fonksiyonunun İşletme Organizasyonundaki Yeri, İş Analizi, Personel Planlaması, Personel Tedariki Ve Seçim Süreci, Personelin İşe Alıştırılması, Personel Eğitimi Ve Geliştirilmesi, Başarı Değerlemesi, İş Değerlemesi, Ücret Ve Maaş Yönetimi, Halkla İlişkiler Fonksiyonu, Halkla İlişkilerde Uyulması Gereken İlkeler, Halkla İlişkiler Fonksiyonunun İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç Ve Yöntemler, Araştırma-Geliştirme Fonksiyonu, Araştırma Geliştirmenin Tanımı Ve Türleri, İşletmelerde Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri İşletme Matematiği I-II Kümeler, Sayılar, Özdeşlikler, Denklemler, Ve Eşitsizlikler, Fonksiyon Kavramı, Doğrusal Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Rasyonel, Cebirsel Ve Parçalı Fonksiyonlar, Üstsel Ve Logaritmik Fonksiyonlar, Limit Ve Süreklilik, Türev Kavramı, Maksimum-Minimum Hesapları Ve Türevin İktisadi Uygulamaları, Grafik Çizimleri, İntegral Hesaba Giriş : Belirsiz İntegral, İntegral Alma Yöntemleri I, İntegral Alma Yöntemleri Iı, Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Belirli İntegral, Çok Değişkenli Fonksiyonlar Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Ve Uygulamaları,Matrisle, Genel Özellikleriyle Matrisler, Lineer Denklem Sistemleri, Determinant Fonksiyonu, Matrisler Ve Determinant Fonksiyonuyla Uygulamalar, Lineer Programlama Hukukun Temel Kavramları Toplum Düzeni Ve Hukuk, Toplum Hayatı, Toplumsal Düzen Kuralları Ve Çeşitleri, Hukuk Kavramı Ve Analizi, Hukukun Kaynakları Ve Hukuk Kurallarının Uygulanması, Hukukun Kaynakları- Pozitif Hukukun Kaynakları, Hukuk Kurallarının Uygulanması, Pozitif Hukukun Dalları, Özel Hukukun Bölümleri, Kamu Hukukun Bölümleri, Karma Nitelikli Bölümler,Hak Kavramı Ve Hakka İlişkin, Hak Kavramı, Hakkın Konusu, Hakkın Sahibi, Hakkın Çeşitleri, Hakkın Kazanılması Ve Kaybı, Hakkı Kazandıran Ve Kaybettiren Etkenler, Hakların Kazanılmalarında İyi Niyetin Korunması İlkeleri, İyi Niyet Kavramı, Unsurları, Aranacağı Şahıs, Aranacağı Zaman, İyi 9

10 Niyetin İspatı Ve Hükmü, İyi Niyetin Korunduğu Başlıca Haller, İnsan Hakları,İnsan Hakları Kavramı Ve Türleri, İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi, Türk Anayasalarında Temel Hak Ve Hürriyetler, İnsan Haklarının Milletlerarası Boyutları Toplum Bilimi I-II Genel Olarak Davranış, Davranış Düzlemi,Statü Ve Rol İlişkileri, Sosyal Kurumlar Ve İnsan Davranışları Üzerindeki Yeri Ve Önemi, İnsan Davranışının Temel Kaynakları, Kültürün Tanımı,Kapsamı Ve Toplum Hayatındaki Önemi, Sosyal Çözülme Ve Kitle Kültürü Kavramı, Motivasyon, Kişilik Ve Oluşumu, Sosyal Tabakalaşma Ve Eğitim Yoluyla Sosyal Mobilitenin Sağlanması, Bireyler Arası İletişim Ve Örgütsel İklimde Sinerjik Etkisi, Örgütlerde Etkili Liderlik Yöntemleri. Borçlar Hukuku Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Konusu Ve Kaynakları, Borç, Borç İlişkisi Ve Sorumluluk Kavramı, Borçların Doğumu, Sözleşmeden Doğan Borçlar, Haksız Fiillerden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar, Borçların Hükümleri,Borcun İfası, Yeri Ve Zamanı, Borcun İfa Edilmemesi Ve Sonuçları, Borçlunun Temerrüdü Kavramı,Şartları Ve Sonuçları, Borçların Özel Durumları, Müteselsil Borçluluk, Şarta Bağlı Borçlar, Pey Akçesi, Pişmanlık Akçesi, Cezai Şart, Alacağın Temliki, Borcun Nakli, Borçların Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesinin Kavramı Ve Feri Borcun Sona Ermesi, İbra, Yenileme, Birleşme, Kusursuz,Takas, Zaman Aşımı, Özel Borç İlişkisi, Genel Olarak, Sözleşmelerin Ayrımı, Mülkiyetin Devri Gayesini Güden Sözleşmeler, Satım Sözleşmeleri, Trampa Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Kullanma Gayesi Güden Sözleşmeler, Kira Sözleşmesi, Ariyet Sözleşmesi, Karz Sözleşmesi, İş Gayesi Güden Sözleşmeler,Hizmet Sözleşmesi, İstisna Sözleşmesi, Vekalet Sözleşmesi, Havale, Muhafaza Gayesi Güden Sözleşmeler, Vedia Sözleşmesi, Teminat Gayesi Güden Sözleşmeler, Kefalet Sözleşmesi, Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi I-II Türkiye de Batılılaşma Hareketleri Ve Bunun Tarihsel Arka Planı, I.Dünya Savaşı Ve Bu Savaşın Sonuçları, Milli Mücadele Ve Bu Mücadelede Atatürk ün Fonksiyonu, Türkiye de Yapılan İnkılap Hareketleri, Atatürk İlkeleri, Türkiye nin Cumhuriyet Döneminde Dış Politikası Türk Dili I-II Dil Nedir? Dilin Sosyal Bir Kurum Olarak Millet Hayatındaki Yeri Ve Önemi Dil Kültür Kültür Münasebeti, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Gelişmesi Ve Tarihi Devreleri, Türk Dilinin Bugünkü Durumu Ve Yayılma Alanları, Türkçe de Sesler Ve Sınıflandırılması, Türkçe nin Ses Özellikleri Ve Ses Bilgisi İle İlgili Kurallar, Hece Bilgisi, Türkçe nin Yapım Ekleri Ve Uygulaması, İmla Kuralları Ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri Ve Uygulaması, Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, Kompozisyon Yazmada Kullanılacak Plan Ve Uygulaması, Türkçede İsim Ve Fiil Çekimleri, Kompozisyonda Anlatım Şekilleri Ve Uygulaması, Yazılı Kompozisyon Türleri Ve Uygulaması, Anlatım Ve Cümle Bozuklukları Ve Bunların Düzeltilmesi Y.Dil(İngilizce) I-II Simple Present Tense, Simple Present Continioun Tense, Simple Past Tense, Simple Past,Continioun, Future Tense, Same, Any Ve A L,Ttle, Much, Many, Family Tree, Present Perfect Tense, Past Perfect Tense, Can- Could, A- An -The (Article) Comparative, Actif And Pasive Sente İkinci Sınıf Mikro İktisat Giriş, İktisat Biliminin Konusu, Temel Kavramları, İktisat Bilimi Ve Mikro İktisat, Tüketim Teorisi, (Fayda Fonksiyonu, Tüketici Optimizasyonu, Talep Fonksiyonu) Üretim Teorisi, (Üretim Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonu Ve İletmenin Davranışı., Maliyet Fonksiyonu, Arz Fonksiyonu) Tam Rekabet Piyasasında Denge, (Piyasa Kuvvetleri, Mal Piyasasına Denge, Faktör Piyasalarında Denge, Piyasa Dengesinin Özellikleri) Tam Rekabet Piyasasında Devlet Müdahalesi, (Dolaylı Ve Dolaysız Müdahale, Çeşitli Müdahale Uygulamaları) Aksak Rekabet Piyasasında Denge, (Tek Ve Çift Yanlı Aksak Rekabet Piyasaları). Makro İktisat Makro Teorisine Giriş, Makro İktisadın Temel Kavramları, Tarihsel Süreç İçerisinde Makro İktisadın Aşamaları, Milli Gelir Muhasebesi, Ekonominin Üretim Kapasitesi Ve Denge Üretim Seviyesi, Milli Gelir Düzeyinin Kısa Ve Üretim Dönem Dengesi, Klasik Teori, Üretim Fonksiyonları Firmalar Hane Halkları, İşgücü Piyasası, Mal Piyasası, Sermaye Piyasası, Paranın Miktar Teorisi, Say Yasası, Walras Modeli, Klasik Teoride Genel Denge, Keynesyen Teori "Genel Denge" Ve Yorumları Efektif Talep Tüketim Talebi, Yatırım Talebi, Devlet Kesimi, Dış Dünya, Gelir Harcama Modeli, Çoğaltan Ve Hızlandıran, Para Ve Tahvil Piyasaları, Lm Eğrisi, Sermaye Piyasası, Is Eğrisi, Is/Lm Modeli, Keynesyen Genel Denge, Keynesyen Ve Klasik Modelde Uygulama Ve Sonuçlar, Para Politikası, İşsizlik Ve İstihdam, İşsizlik Türleri, Enflasyon Nedenleri Ve Sonuçları Ve Hızını Belirleyen Unsurlar, Açık Ekonomilerde Denge Ve Politikalar, Ödemeler Bilançosu Dengesi, Büyüme Ve Kalkınma, Yeni Makro İktisat Reel Denge Etkisi, Klasik Ve Keynesyen Teorilerinin Eleştirisi, Portföy Seçim Teorisi, Parasalcılar : Teorik Temelleri Veya Keynesyen Teorinin Evrimi Ve Modelinin Temelleri, Yeni Keynesyen Teorinin Evrimi Ve Modelinin Temelleri, Yeni Keynesyen Modelinin Politika Çıkarları, İş. Çevirmeleri Teorileri, Reel Çevirmenleri (Rbc) Modelleri Ve Sonuçları. Organizasyon Teorisi Temel Kavramlar, Yönetim, Yönetici, Yönetim Biliminin Diğer Toplumsal Bilimlerle İlişkisi, Organizasyon, Davranış, Yönetim Kavramları, Yöneticilerin Yönetim Kavramları Yönetim Kuralları İstatistik I-II 10

11 İstatistiğin Önemi Ve Gelişimi, İstatistik Veriler, Ortalamalar, Değişim Ölçüleri (Variation), Örnekleme, İstatistiğin Önemi Kontrolü, Ki(Khi) Kare Testi, Korelasyon Ve Regresyon Analizi, Varyans Analizi. Ticaret Hukuku I-II Ticaret Hukukunun Konusu Ve Sistemler, Ticaret Hukukunun Tarihçesi, Ticari İşletme, Ticari İş Ve Ticari Hüküm, Ticari Yargı, Tacir, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Marka, Rekabetin Korunması, Ticari Defterler Ve Cari Hesap, Tacir Yardımcıları, Şirketler Hukuku, Ticaret Şirketleri, Ticaret Şirketlerin Çeşitleri. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Bilgisayar Parçalarının Tanıtımı, Klavye Ve Klavyenin Kullanımı,Hard Disk Ve Disket Sürücü, Cd-Rom Mouse-Fare,Bilgisayarlarla İlgili Temel Kavramlar, Dosya Ve Dizin Nedir? İşletim Sistemi Nedir? Sürücülerin Adlandırılması, Bilgisayar Nasıl Açılır Ve Çalıştırılır? Dos İşletim Sistemi, Md Komutu, Cd Komutu, Cd.. Komutu, Rd Komutu, Copy Komutu, Windows İşletim Sistemi, Fare İle Yapılan İşlemler, Pencere Kavramı, Masaüstü Kavramı, Menüler Ve Komutlar, Bilgisayarı Kapatmak, Bilgisayarda Kurulu Olan Programları Çalıştırmak, Geri Dönüşüm Kutusu, Denetim Masası, Linux İşletim Sisteminin Tanıtımı Ve Kullanımı, Microsoft Word Yazım Programı, Word İle Çalışmaya Başlamak, Belge Hazırlamak, Açmak Ve Kaydetmek, Sayfa Yapısı, Word de Ekran Görünümü, Karakter Biçimlemek, Paragrafları Biçimlemek, Belgeleri Yazdırmak Ve Baskı Önizleme, Yapılan İşlemi İptal Etme, Kopyalama Ve Arama, Sayfa Numaralamak, Tablo Hazırlamak. Envanter Ve Bilanço İşletme Ve Türleri, Tacir Ve İşletmelerin Hukuki Yapıları, Vergi Usul Kanununda İşletme, Sınıflaması, İşletme Veya Sahiplerinin Vergi Mükellefiyeti, Ticari Defterler, Tasdiki Ve Kayıt Nizamı, İspat Edici Belgeler, Envanter, Bilanço Ve Kar, Mali Tabloların Düzenlenmesiyle İlgili Envanter İşlemleri, Gelirler Ve Giderlerle İlgili Dönem Sonu İşlemleri, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma. Temel Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Organizasyonu, Dos İşletim Sistemi, Basic Genel Yapısı Algoritmalar, Windows 95 İşletim Sistemi, Office 97 Word Uygulamalarının Laboratuar Ortamında Uygulamalı Olarak Yapılması. Yönetim Bilimi Yönetim Fonksiyonları, Planlama, Örgütleme, Yöneltme,(Yönverme-Yürütme+Emir-Komuta), Eşgüdümleme (Koordinasyon), Kontrol (Denetim), Yönetim Konusunda Son Gelişmeler, Amaçlara Göre Yönetim, Kalite Ve Toplam Kalite Yönetimi, Örgütlerde Çatışma Ve Yaratıcılığın Yönetimi, Kriz Ve Kriz Yönetimi, Örgüt Geliştirme. Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme yeteneklerini verebilmeyi amaçlar. Mesleki Yabancı Dil I-II Bu Derste Öğrenciler Branşlarıyla İlgili Konularda Okuma Parçaları Çalışırlar.Özel Olarak Düzenlenmiş Bu Okuma Parçalarında Kendi Alanlarıyla Bağlantılı Birçok Yeni Kelime Öğrenirler Ve İleride Meslekleriyle İlgili Yazılmış Yayınları Kolaylıkla Takip Ederler.Mesleki Yabancı Dil Dersinde Öğrencinin İngilizce Bilgisini Kendi Mesleğinde Nasıl Kullanabileceği Öğretilmesi Amaçlanmıştır.Bu Amaçla Maliye Biliminde Kullanılabilecek Kelimeleri İçeren, Doğru Bir Anlatım Biçimini Gösteren Ve Okuduğunu Anlayabilmeye Katkıda Bulunabilecek Yabancı Bir Ders Kitabı Takip Edilmektedir. Konular İngilizce Bilgisi Yanında Teorik Bilgilere de Katkıda Bulunmaktadır. Sosyal Bilimlerde Yöntem Bilim Yönetimi, Bilimlerin Sınıflandırılması Ve Sosyal Bilimler, Bilimsel Düşünsel Yöntemi, Araştırma Türleri Ve Veri Toplama Teknikleri, Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Araştırma Tasarısı, Araştırmada Bilgisayar Kolaylıkları, Araştırmada Metin Şekil İçeriği, Kaynak Gösterme Ve Dipnot Yazım Teknikleri, Metin Aktarmalar, Tablolar Ve Şekiller, Grafikte Gösterme, Bilimsel Yazımda Etkinlikler Şirketler Muhasebesi Şirketler Hakkında Genel Bilgi, Kollektif Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Komandit Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Anonim Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Limited Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Pazarlama İlkeleri Pazarlama İlkelerine Giriş, Pazarlama planlamasının ilkeleri, pazarlama enformasyon ve araştırma sistemleri, kontrol edilemeyen dış çevre faktörleri, tüketici pazarlarının yapısal ve davranışsal ilkeleri, örgütsel pazarların yapısal ve davranışsal ilkeleri, uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal etki A S L I G İ B İ D İ R Mevlüt BALTA Daire Başkan 11

12 Üçüncü Sınıf Pazarlama Yönetimi Pazarlamanın Tanımı, Pazarlama Eylemleri, Pazarlama Karması Kavramı, Pazarlama Yönetimi Kavramları.Pazar Kavramı, Pazar Türleri, Pazar Bölümleme, Tüketicilerin Satın Alma Davranışları, Uluslararası Pazarlar Ve Satın Alma Davranışları.Mal Kavramı, Malların Ve Hizmetlerin Sınıflandırılması, Mal Karması Kavramı, Yeni Mal Kavramı, Yeni Mal Geliştirme Yöntemi, Mal Konumlandırma, Yeni Malın Pazara Sürülmesi, Malın Türlü Nitelikleri.Dağıtım Kanalı Kavramı, Aracı Pazarlama İşletmeleri, Dağıtım Kanalının Çeşitleri, Dağıtım Kanalında Yapılan Eylemler, Aracıların Ve Dağıtım Kanalının Önemi, Dağıtım Kanalının Seçimi, Fiziksel Dağıtım, Toptancılık, Perakendecilik. Fiyat Yönetimi, Fiyatlamada Gözönünde Tutulacak Etkenler, Fiyatlama Yöntemleri, Fiyat Politikaları, Fiyatlama Süreci.Satış Çabaları Kavramı, Satış Çabalarının Türleri, Satış Çabalarının Amacı, İletişim Kuramı Ve Pazarlama, Satış Çabaları Karmasının Oluşturulması, Kampanya Kavramı, Kişisel Satış, Reklam, Öteki Satış Çabaları. Planlama, Örgütleme, Uygulama Ve Kontrol, Pazarlama Planı, Pazarlama Bölümünün Örgütlenmesi, Pazarlama Planının Uygulanması, Pazarlama Eylemlerinin Kontrol Edilmesi. Pazarlama Araştırması Pazarlama Ölçümlemesi İlkeleri, Hedef Pazarlama Dilimlemesi İlkeleri, Ürün Ve Hizmetler Alt Karması İlkeleri,Fiyat Alt Karması İlkeleri, Yer Ve Dağıtım Kanalları Alt Karması İlkeleri, Yer Ve Fiziksel Dağıtım İlkeleri, Tutundurma Alt Karması İlkeleri, Pazarlama Örgütlenme İlkeleri, Pazarlama Kontrolü İlkeleri Maliyet Muhasebesi I-II Maliyet Muhasebesinin Amacı,Tanımı, Gider, Harcama, Maliyet Kavramları,Maliyet Türleri, Maliyet Muhasebesi Sistemleri, Üretim Faaliyetlerinin Niteliğine Göre, Maliyet Hesaplama Tarihine Göre, Hesap Planı Hazırlanması, Maliyet Muhasebesinde Muhasebe Uygulamaları, Gider Türleri, Gider Yerleri Gider Yüklenenler,Üretim İşletmelerinde Gelir Tablosu Ve Satışların Maliyeti Tablosu,Uygulamalar,İlk Madde Ve Malzeme,Tanımı, Satınalınması, İlk Madde Ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi,Gerçek Maliyet Sistemi,Lifo, Fifo, İlk Madde Ve Malzeme Muhasebe Kayıtları, Gider Yeri Muhasebe Kayıtları,Gider Yüklenenler Muhasebe Kayıtları, 7-B Seçeneğine Göre Muhasebe Kayıtları,Uygulamalar,İşçilik Tanımı, Özellikleri, Türleri,Kullanılan Yöntemler, İşçilik Tahakkuku Ve Muhasebeleştirilmesi, Kayıt Ve Belgeler, Zorunlu Kesintiler, Muhasebe Kayıtları, İşçilik Giderlerinin Yüklenmesi Ve Muhasebe Kayıtları, İşçilik Giderlerine İlişkin Diğer Konular,Verimsiz İşçilik, Fazla Çalışma, İzin Ücretleri Üretim Yönetimi I-II Üretim Yönetiminin Tanımı, Sistem Ve Üretim Sistemi Kavramları, Fabrika Yeri Seçimi, Fabrika Düzenleme, Mamul Tasarımı,İş Etüdü, Kapasite Planlaması, Talep Tahminleri, Üretim Planlama Ve Kontrol, Stok Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bakım Planlaması, Ücret Yönetimi, Esnek İmalat Sistemleri, Bilgisayar Destekli Üretim, Robotlarla Üretim, Üretim Yönetiminde Yeni Gelişmeler Finansal Yönetim I-II Finansal Yönetimine Giriş,Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finans Yöneticisinin Görevleri, Enflasyon Ve Finansal Yönetim, Finansman Kararları Ve Firma Açısından Önemi, Paranın Zaman Değeri, Basit Faiz, Bileşik Faiz,Gelecek Değer, Şimdiki Değer, Dönem Sonu Anüite, Dönem Başı Anuite, Paranın Zaman Değeri Uygulamaları, Finansal Analiz Ve Kontrol (I), Finansal Analiz Teknikleri, Oran Analizi, Likidite Analizi, Mali Yapı Analizi,Etkinlik Analizi,Karlılık Analizi, Borsa Performansı Analizi, Enflasyon Ve Oran Analizi, Du Pont Kontrol Sistemi, Oranlarla Erken Uyarı Sistemi, Karşılaştırmalı Analiz, Trend Analizi,Yüzde(Dikey Analiz), Finansal Analiz Ve Kontrol(I) Uygulamaları, Finansal Planlama, Kısa Vadeli Finansal Planlama( Nakit Bütçelerinin Hazırlanması), Uzun Vadeli 12

13 Finansal Planlama (Proforma Finansal Tabloların Hazırlanması), Satışların Yüzdesi Yöntemi, Günlük Satış Tutarı Yöntemi, Resresyon Yöntemi, Kısa Vadeli Finansman Kaynakları, Ticari Krediler, Ticari Banka Kredileri, İthalat Ve İhracatın Finansmanı, Faktoring, Vdmk, Diğer, Orta Vadeli Finansman Kaynakları, Banka Kredileri, Finansal Kiralama, Forfaiting, Uzun Vadeli Finansman Kaynakları, Özkaynak Fonlar, Dışkaynak Fonlar, Otofinansman İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı Ve Önemi, Örgütlerde İnsan Kaynağı Gerçeği Ve Temel İlkeler, İnsan Kaynağının Örgütsel Planlaması, İş Analizi Ve İş Tanımı Örgütlerde İşgören Bulma Ve Seçme, İnsan Kaynağının Eğitimi Ve Kariyer Geliştirme, Çalışanların Performans Değerlemesi, Örgütlerde Ücret Yönetimi, Endüstriyel İlişkiler,İnsan Kaynağı Bilgi Sistemleri Kamu Maliyesi Kamu Maliyesi İle İlgili Genel Açıklamalar, Kamu Maliyesinin Tanımı Ve Gelişimi, Disiplinler Arası İlişkiler, Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar, Kamu Maliyesinin Amaçları, Kamu Sektörü Ve Fonksiyonları, Kamu Sektörünün Tanımı Ve Kapsamı, Kamu Sektörünün Fonksiyonları Kamu Sektörünün Fonksiyonlarını Gerçekleştirmede Kullanılan Araçlar, Kamu Hizmetleri Ve Kamu Giderleri, Kamu Hizmetleri Ve Nitelikleri, Kamu Gelirleri, Kamu Gelirlerinin Tanımı Ve Amaçları, Kamu Gelirlerinin Çeşitleri Ve Ayrımı, Vergi Teorisi Ve Uygulaması, Bütçe, Tanımı Ve Önemi, Bütçenin Gelişimi, Bütçe İle İlgili İlkeler, Bütçenin Aşamaları, Bütçe Teorisi Ve Teknikleri, Katma, Özerk Ve Özel Bütçeler, Yerel Yönetim Maliyesi, Tanımı Ve Önemi, Yerel Yönetim Kuruluşları, Mali Paylaşım, İdari Vesayet Ve Denetim, Belediyeleştirme, Yerel Yönetim Kuruluşlarının Gelirleri, Giderleri Ve Bütçeleri, Parafiskal Gelirler, Tanımı Ve Nitelikleri - Çeşitleri, Parafiskal Gelirlerin Vergi, Harç Ve Fiyat İle Karşılaştırılması, Parafiskal Yük, Parafiskal Kurumların Gelir Dağılımı Açısından Önemi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Tanımı Ve Mahiyeti, Doğuşu Ve Gelişimi, Kamu İktisadi Teşebbüslerine İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri, Devlet Borçlarının Çeşitleri, Yönetimi, Etki Ve Sonuçları, Maliye Politikası, Önemi Ve Gelişimi, Maliye Politikasının Amaçları Ve Araçları, Vergilerin Maliye Politikasının Amaçları Açısından Önemi Ve Etkinliği, Kamu Harcamalarının Maliye Politikasının Amaçları Açısından Önemi Ve Etkinliği, Otomatik Dengeleyiciler, Maliye Politikası Ve Mali Yönetim, Uluslararası Kamu Maliyesi, Tanımı Ve Kapsamı, Uluslararası Kamu Hizmetleri, Uluslararası Kamu Giderleri, Uluslararası Kamu Gelirleri, Uluslararası Maliye Politikası. Sayısal Yöntemler Yöneylem Araştırması, Karar Teorisi, Doğrusal Programlama, Ulaştırma Modelleri, Pert-Cim, Oyun Teorisi, Karar Ağaçları, Bekleme Modelleri Simulasyon İş Hayatı için Yabancı Dil Bu dersin amacı, İngilizce yi etkin bir şekilde kullanmak isteyen, iş dünyasına hazırlanan öğrencilere, bankacılara ve uluslararası firmalarda çalışmak isteyen bireylere, İş İngilizcesi terimlerinin öğretilmesinin yanı sıra yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kazandırılmasıdır. Bilgisayarlı Muhasebe(SEÇMELİ) Bilgisayarlı Muhasebe Hakkında Genel Bilgi, Derste Kullanılacak Olan Mikro Paket Programının Tanıtılması Ve Çalıştırılması, İşletmelerin Açılış İşlemleri, Açılan İşletmelerin Yapılandırılmaları, Hesap Planlarının Oluşturulması, Muhasebe Fişlerinin Tanıtımı Ve Kasa Yapılandırılması, İşletmelerin Dönem Başı Ve Dönem İçi İşlemlerinin Muhasebe Fişlerinin Kesilerek Kayda Alınması, Genel Geçici Mizan Çıkarılması, Dönem Sonu İşlemlerinin Muhasebe Fişlerinin Kesilmesi, Gelir Tablosu Ve Dönem Sonu Bilançosunun Oluşturulması Ve Kapanış İşlemlerinin Yapılması. Örgüt Geliştirme(SEÇMELİ) Örgütsel strateji, değişim, tasarım, çevresel şartlara uyum yapısal gelişmeler. Güç alan analizi. örgütsel değişim modelleri, yönetsel ölçek, müdahale süreci, örgüt geliştirmede danışmanın rolü ve örgüt geliştirme faaliyetleri. İcra İflas Hukuku(SEÇMELİ) İcra İflas Hukuku Hakkında Genel Bilgi, İcra Teşkilatı, Şikayet, İcra Takibinin Tarafları, İlamsız İcra, Ödeme Emrine İtiraz, İtirazın Kaldırılması, İtirazın İptali, Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları, Mal Beyanı, Haciz, Hacizde İstihkak Davaları, Kambiyo Senetlerine Mahsusu Haciz Yolu İle Takip, İlamlı İcra, İmtiyazlı Haciz, İflas Hukuku, Konkordato Enflasyon Muhasebesi(SEÇMELİ) Finansal Tablo Bilgilerinin Yararlılığı, Enflasyon Ortamında Tahmini Maliyetler, Muhasebenin Yetersizliği Ve Fiyat Değişmelerini İçeren Muhasebe Modelleri, Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi Modelleri, İkame Maliyeti Muhasebe Modelinin Kuramsal Yapısı, Stoklar Ve Satılan Malın Maliyetlerini Düzeltme, Yöntem Ve Teknikleri, Duran Varlık Ve Amortismanları Düzeltme Yöntemleri. Para Ve Banka(SEÇMELİ) Paranın Tanımı, Paranın İşlevleri Ve Standartları, Finansal Piyasalarda Kullanılan Finansal Araçlar Ve Aracı Kuruluşlar, Türk Bankacılık Sistemi Ve İşleyişi; Para Arzı Teorisi Ve Ticari Bankaların Kaydi Para Yaratması; TC Merkez Bankası nın Yapısı, İşleyişi Ve Para Politikası Uygulamaları. Para Talebi Ve Faiz Teorileri, Özel Finans Kurumları, Bankacılık Sisteminde Fon Kaynakları Ve Kullanımı, Uluslararası Bankacılık. Türk Vergi Sistemi(SEÇMELİ) Türk Vergi Hukuku, Gelir Vergisi, Mükellefiyet Biçimleri, Gelir Unsurları, İstisna, Muhafiyet Ve İndirimler, Matrah Beyan Esası Ve Gelirin Toplanması. Vergi Tarifesi, Tarh İşlemleri, Geçici Vergi, Verginin Ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Harcamalar Üzerine Alınan Vergiler, Katma Değer Vergisi, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Veraset Ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yerel Yönetim Vergileri Diş Ticaret İşlemleri(SEÇMELİ) 13

14 Diş Ticaret İle İlgili Temel Kavramlar, İhracat Rejimi, İthalat Rejimi, Kambiyo Rejimi, Serbest Bölge Mevzuatı Ve Uygulaması, Bağlı Ticaret Mevzuatı Ve Uygulaması, Dış Ticaretin Finansmanı Reklam Ve Tutundurma(SEÇMELİ) Reklamın Özellikleri Ve Fonksiyonları, Reklam Türleri, Reklamla İlgili Stratejik Kararlar, Reklam Mesajı Kanalları, Medya Planlaması, Medya Türleri, Reklamın Etkinliğinin Ölçümü İletişim Araçları Ve Pazarlamada İletişimin Önemi, Pazarlamada Tutundurma Gayretleri, Reklamcılık Ve Reklamın Önemi, Reklamın Amaçları Ve Çeşitleri, Reklam Geliştirme Stratejileri, Reklamcılıkta Pazarlama, Reklamcılıkta Araştırma Yöntemleri, Reklamcılıkta Tüketici Davranışlarının Rolü, Reklam Planlama Ve Yönetimi, Satış Promosyonu, Kişisel Satış Yönetimi, Reklam Medyası, Reklamcılığın Toplumdaki Rolü, Reklam Şirketleri. Dördüncü Sınıf Yönetim Muhasebesi Muhasebe Analizi Ve Yönetimin Karar Alma İşlevi, Planlama, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Bütçelerin Planlama Aracı Olarak Kullanılması, Kontrol, Standart Maliyetler-Direkt Hammadde Ve Malzeme Ve Direkt İşçilik, Esnek Bütçeleme Ve Genel İmalat Giderleri Sapmalarının Analizi, Özel Yönetim Kararlarına İlişkin Teknikler, Değişken Maliyetleme, Değişken Seçenekleri Zorunlu Kılan Kararlar Türkiye Ekonomisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşundan Günümüze Kadar Uygulanan Ekonomi Politikaları Ekseninde Ülkenin Ekonomik Yapısının Tartışılması, Ağırlıklı Olarak 1980 Yılından Sonraki Ekonomik Gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğundan Devralınan Ekonomik Alt Yapı, Cumhuriyetin Kuruluş, İzmir İktisat Kongresiyle Belirlenen Ekonomi Politikası: Envanter Dönemi, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye Üzerine Etkileri, 1930'da Başlayan Devlet Eliyle Sanayileşme Dönemi, Dünya Savaşı Ve Türkiye, 1946 Siyasal Dönüşümü; Çok Partili Ortam Ve Ekonomi Politikasının Üzerine Etkileri, 1950 Seçimiyle Başlayan Dönemin Ekonomi Politikaları, 1960'da Başlayan Planlı Kalkınma Dönemi, Kararlarıyla Başlayan Serbest Pazar Ekonomisi, Sovyetler Birliği'nin Dağılmasının Etkileri, Güncel Ekonomik Tablo, Türkiye Ekonomisinin Geleceği. Örgütsel Davranış : Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Düzlemesi ve Sosyal Kurumlar, Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Kültürü, İnanç ve Tutumlar, Kişilik ve Davranış, Algılama, Öğrenme ve Öğrenen Örgütler, Haberleşme, Motivasyon ve İş Tatmini, Gruplar, Yöneticilik ve Liderlik, Örgütlerde Takım Çalışması ve Yönetimi, Yabancılaşma ve Yönetimi, Stres ve Yönetimi, Örgütlerde Çatışma ve yaratıcılığın Yönetimi, İşe Devamsızlık ve İşgören Devri, Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme ve Sosyal Sorumluluk ve Örgütsel Etik Finansal Tablolar Analizi(SEÇMELİ) Mali Analizin Tanımlanması Ve Kapsamı,Mali Analiz Türleri Hakkında Genel Olarak Açıklamalar Ve Tanımlar; İç Analiz, Dış Analiz, Statik Analiz, Dinamik Analiz, Yönetim Analizi, Kredi Analizi, Yatırım Analizi, Mali Analizde Kullanılan Finansal Tablolar Baklanda Genel Olarak, Açıklamalar, Konsolide Bilanço Ve Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Yüzde Yöntemi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklaması Ve Örnek Çözümleri, Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklaması Ve Örnek Çözümleri, Oran Analizi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklanması Ve Örnek Çözümleri,Fon Akün, Nakit Akım Ve Net Çalışma Sermayesi Tablolarının Açıklanması Ve Bir Örnek Üzerinde Bu Üç Tablosunun Kıyaslamak Olarak Düzenlenmesi, Fiyat Düzeyindeki Değişmelerin Mali Tablolara Etkisi Ve Mali Tabloların Düzeltilmesi. Modern Yönetim Teknikleri(SEÇMELİ) Toplam Kalite Yönetimi, Benchmarking, Organizasyonel Öğrenme, Takım Çalışması, Liderlik, Kaizen, Müşteri Memnuniyeti, Downsizing, Outsourcing. İhtisas Muhasebesi(SEÇMELİ) Şirketler Muhasebesi: Anonim Ve Limited Şirketlerin Özellikleri; Kuruluş, Sermaye Değişikliği, Kâr-Zarar Dağıtımı Ve Tasfiye İşlemleri. Şirketlerde Devir-Birleşme Ve Tür Değiştirme. İnşaat Muhasebesi: Özel İnşaat Muhasebesi, Yıllara Yaygın İnşaat Muhasebesi. Banka İşlemleri Ve Muhasebesi. Dış Ticaret İşlemleri Ve Muhasebesi Borsa ve Menkul Değerler Analizi(SEÇMELİ) Piyasa Kavramı, Çeşitleri Ve Ekonomideki Piyasaların Oluşum Biçimleri. Para Ve Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumlar Ve Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasasının Faaliyet Alanı, Menkul Kıymet Borsalarının Oluşumu. Altın Borsası, Ticaret Borsaları Ve Vadeli İşlem Borsaları Hakkında Genel Bilgi. Türkiye de Menkul Kıymet Borsası Ve İMKB, Borsa İşlemleri Ve Uygulamaları. Sermaye Piyasası Araçları; Tanımı, Hukuki Yönü, Çeşitleri, Avantaj Ve Dezavantajları. Hisse Senetleri; Tanımı Ve Türevleri. Tahvil; Tanımı Ve Türevleri. Diğer Menkul Kıymetler; K.İ.S., K/Z Ortaklığı Belgesi...Vb. Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri; Temel Analiz Ve Teknik Analiz Hakkında Genel Açıklamalar Ve Uygulamalı Örnek Çözümler. Tahvil Değerlemesi; Genel Açıklama Ve Örnek Çözümler. Tüketici Davranışları(SEÇMELİ) Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Önemi, Tüketici Davranışı Kavramı Ve Özellikleri, Tüketici Davranışında Disiplinler Arası Yaklaşım, Tüketici Davranışı Genel Modeli, Psikolojik Etkiler, Öğrenme Ve Bellek, Güdülenme Süreci, Algılama Süreci, Kişiliğin Yapısı, Tüketici Davranışında Sosyo-Kültürel Etkiler. İş Hukuku 14

15 İş Hukuku Konusu Ve Nitelikleri, İş Hukukunun Doğuşu Ve Gelişimi, İş Hukukundaki Kanunlaştırmaların Özellikleri, İş Hukukuna Yön Veren Temel İlke Ve Düşünceler, İş Hukukunun Kaynakları, Çalışma Örgütleri, İş Hukukunun Temel Kavramları, Bireysel İş Hukuku, İş Kanununun Kapsamı, Hizmet Akdi, Hizmet Akdinden Doğan Borçlar, Hizmet Akdinin Sona Ermesi, İşin Düzenlenmesi, Çalışma Süreleri, Ücretli Tatiller Ve Yıllık Ücretli İzin, Toplu İş Hukuku, Sendikalar, Sendika Özgürlüğü Ve Hakkı, İşçi Ve İşveren Kuruluşlarının Kuruluş Ve İşleyişleri, Toplu İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanma Alanları, Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları, Arabuluculuk, Grev Ve Lokavt, Grev Ve Lokavt Yasakları Ve Erteleme, Toplu Hak Uyuşmazlıkları Ve Mahkemeye Başvurma, Özel Hakeme Başvurma, Kanun Dışı Lokavt Ve Sonuçları Muhasebe Denetimi Denetim İşlevi Ve Muhasebe Mesleği, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu,Denetim Süreci Ve Planlaması, Denetim Kanıtları Ve Teknikleri, İç Kontrol Sistemi, Nakit Sistemin Denetimi Yabancı Kaynakların Denetimi, Öz Sermayenin Denetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminin Çevresi, Kamu Yönetiminin Evrimi Ve Öğretimi, Devletin Artan Görevleri, Kamu Bürokrasisi, Karşılaştırılmalı Kamu Yönetimi, Örgütlenme, Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Örgüt Kuramı Elektronik Devrimi, Yöneticinin Görevleri, Yönetimde Önderlik, Yönetimde Karar Verme, Yönetimde İletişim, Planlama, Yüksek Yöneticilerin Siyasal Rolü, Mali Yönetim, Mali, Yönetim Nedir, Ekonomik Ve Mali Politikanın Saptanması, Bütçe Süreci, Personel Yönetimi, Personel Yönetimi Nedir, Personel Alma, Değerleme,Yükselme, Sınıflandırma, Aylık Ve Ücretler, Kamu Yönetimi Hukuku, Kamu Yönetimi Hukuku Ve Düzenleyici İşlemler, Yönetsel Yargı, Yönetsel Sorumluluk, Yönetimin Yasama Organı Ve Kamuoyunca Denetlenmesi, Yönetsel Denetim, Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Teknoloji Yönetimi Teknoloji, Bilgi Ve Bilgi Toplumu, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Sistemi Uygulamaları, Küresel Rekabet Ortamında Rekabet Üstünlüğü Sağlamak Bilişim Teknolojilerin Rolü, Elektronik Ticaret. Yatırım Planlama(SEÇMELİ) Yatırım Ve Planlama İle İlgili Kavramlar, Yatırım Planlama Fikrinin Doğması Aşaması,Proje Ön Seçimi Ve Yöntemleri,Ekonomik Etüd,Teknik Etüd,Mali Etüdyatırım Projede, İlk Kullanılan Değerleme Yöntemleri,Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler,Teşvik Dolayısıyla Değerleme De Yöntemler,Risk Ve Projeler,Enflasyon Ve Projeler,Ekoloji Ve Projeler,Toplumsal Karlılık Ve Projeler,Uygulamalı Yatırım Proje Örnekleri. Bilgi Yönetimi(SEÇMELİ) Bilgi Ve Yönetim,Bilgi Üretimi Ve Yönetimi,Bilgi Yönetiminde Yaklaşımlar,Bilgi Yönetim Teknikleri,Bilgiye Dayalı Örgüt Yönetimi,Bilgi Yönetiminde Roller Ve Beceriler,Bilgi Yönetiminde Teknolojiler,Örgütlerde Bilgi Ve Yönetimi,Kurumsal Bilgi Ve Yönetimi,Bilgi Ve Bilişim Sistemleri,Yönetim Bilgi Sistemleri,Sanal Bilgi Yönetimi,Bilgi Ekonomisi. Maliye Politikası(SEÇMELİ) Kamu gelirleri, vergi teorisi. Devlet bütçesi. Maliye politikaları.makro Ekonomik Teori ve Maliye Politikası Dışa Açık Bir Ekonomide Maliye, para ve Kur Politikalarının Etkinlik Koşulları Temel Ekonomik Amaçlar Açısından Maliye Politikasının Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar Maliye Politikası Yöntemleri Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Harcama ve Borçlanma Politikaları, İstikrar Politikaları içinde Maliye Politikasının rolü Dış ve İç Borç Yönetimine İlişkin Teknik Yaklaşımlar. Uzmanlığa Yönelim(SEÇMELİ) Karaman İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine, özellikle de mezun olmak üzere olan adaylarına, hem hayata hazırlandıkları dönemde, hem de ileriki yıllarda yararlanabilecekleri, gerek akademik, gerekse iş dünyasına yönelik çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmak; onlara diploma programlarına uygun sektörleri ve iş olanaklarını tanıtmak, işe giriş sürecinde kullanmaları gereken bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek amacıyla hazırlanmış bir derstir Uluslar arası Pazarlama(SEÇMELİ) Uluslararası Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Faktörler, Uluslararası Bilgi Sistemleri, Uluslararası Pazarlama Planlaması, Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümlendirme, Ürün Politikaları, Fiyatlama, Dağıtım Kanalları Ve Tutundurma Faaliyetleri. Muhasebe Uygulamaları Ve Vergi Mevzuatı(SEÇMELİ) Türk Muhasebe Uygulamalarına Giriş (Tekdüzen Hesap Planı) Ve Bunların Türk Şirketlerinde Uygulanması, Kayıt İşlemlerinde Uluslararası Ve Türk Muhasebe Standartları Uygulamaları Arasındaki Farklılıklar, Ve Türkiye de Kullanılmakta Olan LOGO, ETA, LKS, LMS Ve Diğer Yazılım Programları Ve Muhasebe Uygulamaları Ve Vergi Mevzuatı İle İlgili Olarak Temel Muhasebe Kavram Ve İlkelerinin Gözden Geçirilmesi. Vergi Türleri. Defter, Belge Ve Kayıt Nizamı. Dönem İçi Vergi Sorumluluğu: Vergi Kesintisinin Ve Geçici Verginin Hesaplanması; Muhtasar, KDV Ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi. Dönem Sonu Vergi Mükellefiyeti: Gelir Ve Kurumlar Vergilerinde Muhasebe Uygulama Ve Kayıtları. Yatırım İndirimi, Yeniden Değerleme Ve Amortisman Uygulamaları. 15

16 A S L I G İ B İ D İ R Mevlüt BALTA Daire Başkanı 16

K.M.Ü İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okumayan ve 2009 yılı öncesi kayıt olan öğrenciler için)

K.M.Ü İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okumayan ve 2009 yılı öncesi kayıt olan öğrenciler için) K.M.Ü İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okumayan ve 2009 yılı öncesi kayıt olan öğrenciler için) BÖLÜMÜ : İKTİSAT+İKTİSAT (İ.Ö.) Birinci Sınıf İktisada

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

MFBP 100 Genel Muhasebe

MFBP 100 Genel Muhasebe YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MFBP 100 Genel Muhasebe İşletme hesap işleri

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral.

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral. Lojistik Programı (METEB) Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi- I Temel Kavramlar; Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi ; Türk

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ZAI101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2 0 2) 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi dersinin amaçları ve inkılâpla ilgili bazı kavramlar; XIX. yüzyılda

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM Türk Dili -I Z 2 0 2 2 Dersin içeriğini: Dilin tanımı,

Detaylı

MFBP 100 Genel Muhasebe

MFBP 100 Genel Muhasebe YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MFBP 100 Genel Muhasebe İşletme hesap işleri

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ I. ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ I. ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ I. ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL İŞLY 101 İŞLETME I Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2014 Yay n No : 3132 İşletme-Ekonomi Dizisi : 673 1. Bask Eylül 2014 STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Halen özel sektörde çalışmakta olanlar ile, kariyer planlamasında özle sektörü hedefleyenler için, iş hayalarında ihtiyaç duyulan en temel konularda

Detaylı

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 BÖLÜM 1 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 BÖLÜM 2 MALİYET KAVRAMI, TERİMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI... 29 BÖLÜM 3 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE DÖNEM

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... KISIM-I

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... KISIM-I İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... v xx xxi KISIM-I BÖLÜM-I İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.2.1. Ürün... 3 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe ve Vergi Bölümü I. GÜZ YARIYILI MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ AIT 101 Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 11 1.1 İş 12 1.2 İşgören 12 1.3 İşveren 13 1.4 Yönetim ve Yönetici 13 1.5 İhtiyaç 14 1.6 Tüketim ve Tüketici 14 1.7 Bir Sistem Olarak İşletme

Detaylı

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler İÇİNDEKİLER I. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ... 2 1. YÖNETİM MUHASEBESİNİN TANIMI VE KAPSAMI... 2 2. YÖNETİM MUHASEBESİNİN AMAÇLARI... 4 3. YÖNETİM MUHASEBESİ, MALİYET MUHASEBESİ VE FİNANSAL MUHASEBE ARASINDAKİ

Detaylı