Mevlüt BALTA Daire Başkan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevlüt BALTA Daire Başkan"

Transkript

1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü : İşletme+İşletme (İ.Ö.) Ders İçeriği (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okuyan veya 2009 yılında yeni kayıt olan öğrenciler için) Birinci Sınıf İktisada Giriş I-II İktisadın Temel Kavramları, Mikro-Makro İktisat Ayrımı, İktisatta Farklı Yaklaşımların Tanıtımı, Mikro İktisadın Temel Kavramları, Farklı Piyasa Türleri Tam Rekabet, Monopol, Monopolcü Rekabet (Oligopol), Arz - Talep Arz Ve Talep Esneklikleri, Tüketici Ve Üretici Dengesi, Maliyet Kavramlarının İncelenmesi.Makro İktisadın Kapsadığı Konuların Tanıtımı. Keynesyen Ve Neo-Klasik İktisat Perspektifinin Karşılaştırılması, Milli Gelir, İstihdam Ve Enflasyon Kavramlarının Türkiye Örneğinden Hareketle Ölçüm Yöntemleri, Tüketim, Yatırım Devlet Harcamaları, İhracat Ve İthalatın Oluşturduğu Toplam Harcama Kalemlerinin İncelenmesi, Toplulaştırılmış Arz Ve Talep, Gerçekleşen Gelir, Potansiyel Gelir Çerçevesinde Enflasyon, Deflasyon Ve Stagflasyon Gibi Dengesizlik Konjonktürlerinin Tartışılması, Para Piyasa Dengesi, Para Arzı. Para Talebi, Para Politikalarının Aktarma Mekanizması İle Tartışılması. Muhasebe I-II Muhasebe Temel Kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Bilanço Kavramı, Hesap Kavramı, Muhasebe Sistemi, Varlık Hesapları, Dönem Varlıklar, Diğer Dönem Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Kaynak Hesapları, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzan Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynak Hesapları, Nazı Hesaplar, Gelir Tablosu Hesapları İşletme Bilimine Giriş I-II Temel İşletmecilik Kavramları, İnsan İhtiyaçları Ve Ekonomik Faaliyetler, İhtiyaç-Ekonomi Ve Üretim İlişkisi, İşletmenin Doğuşu-Tarihsel Gelişimi Ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi, İşletmenin Amaçları- Sınırlandırılması Ve Çevresi, İşletmenin Amaçları, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Çevresi İşletmeler Arası Anlaşmalar Ve Birlikler, İşletmenin Kuruluş Nedenleri, İşletmenin Kuruluş Aşamaları, İşletmenin Maliyetleri, Maliyet Kavramı, İşletme Maliyetlerine İlişkin Bilgilerin Kullanım Alanları, İşletme Maliyetlerinin Sınıflandırılması, İşletmenin Gelirleri, Gelir Kavramları, Gelir-Kar Kavramları Ve İlişkileri, Kar Maksimizasyonu, Kara Geçiş Analizi, İşletmenin Verimliliği, Verimlilik Kavramı, Verimlilik İle İlgili Kavramlar, Verimliliğin İşletme Ve Ulusal Ekonomi Açısından Önemi, Katma Değer Ve İşletmenin Ulusal Ekonomiye Katkısı, Yönetim Fonksiyonu, Yönetim Kavramı, Yönetimin Özellikleri, Yönetimin Temel Fonksiyonları,Tedarik Fonksiyonu, Tedarik Fonksiyonunun Kapsamı Ve İşletme Açısından Önemi, Tedarik Bölümünün Organizasyonu Ve İşletme İçindeki Yeri, Tedarik Bölümünün Etkinliği, Hammadde Malzemelerinin Satın Alınması Veya İşletmede Üretilmesi Kararı, Üretim Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonu Kavramı, Üretim Yönetimi Ve Üretim Yönetimine İlişkin Sorunlar, Üretim Bölümünün Örgütlenmesi, Üretimin Temel Özellikleri, Üretim Şekilleri, Üretim Planlaması, Stok Kontrolü, Kalite Kontrolü, Bakım Planlaması, Pazarlama Fonksiyonu, Tekel Pazarlama Fonksiyonları, Pazarlama Fonksiyonlarının Sıralanması, Pazarlama Yönetimi, Finansman Fonksiyonu, Finansman Kavramı Ve Tanımı, Finansman Bölümünün İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, İşletmenin Sermaye Yapısı, Sermaye Kaynağına Göre Finansman Usulleri Ve Fon Kaynakları, Finansal Analiz, Muhasebe Fonksiyonu, Muhasebenin Tanımı Ve Fonksiyonları, Muhasebenin Temel İlkeleri, Muhasebenin Türleri, Muhasebe Fonksiyonunun İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, Personel Fonksiyonu, Personel Kavramı, Personel Fonksiyonunun Amaç Ve Görevleri, Personel Fonksiyonunun İşletme Organizasyonundaki Yeri, İş Analizi, Personel Planlaması, Personel Tedariki Ve Seçim Süreci, Personelin İşe Alıştırılması, Personel Eğitimi Ve Geliştirilmesi, Başarı Değerlemesi, İş Değerlemesi, Ücret Ve Maaş Yönetimi, Halkla İlişkiler Fonksiyonu, Halkla İlişkilerde Uyulması Gereken İlkeler, Halkla İlişkiler Fonksiyonunun İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç Ve Yöntemler, Araştırma-Geliştirme Fonksiyonu, Araştırma Geliştirmenin Tanımı Ve Türleri, İşletmelerde Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri Matematik I-II Kümeler, Sayılar, Özdeşlikler, Denklemler, Ve Eşitsizlikler, Fonksiyon Kavramı, Doğrusal Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Rasyonel, Cebirsel Ve Parçalı Fonksiyonlar, Üstsel Ve Logaritmik Fonksiyonlar, Limit Ve Süreklilik, Türev Kavramı, Maksimum-Minimum Hesapları Ve Türevin İktisadi Uygulamaları, Grafik Çizimleri, İntegral Hesaba Giriş : Belirsiz İntegral, İntegral Alma Yöntemleri I, İntegral Alma Yöntemleri Iı, Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Belirli İntegral, Çok Değişkenli Fonksiyonlar Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Ve Uygulamaları,Matrisle, Genel Özellikleriyle Matrisler, Lineer Denklem Sistemleri, Determinant Fonksiyonu, Matrisler Ve Determinant Fonksiyonuyla Uygulamalar, Lineer Programlama Hukukun Temel Kavramları Toplum Düzeni Ve Hukuk, Toplum Hayatı, Toplumsal Düzen Kuralları Ve Çeşitleri, Hukuk Kavramı Ve Analizi, Hukukun Kaynakları Ve Hukuk Kurallarının Uygulanması, Hukukun Kaynakları- Pozitif Hukukun Kaynakları, Hukuk Kurallarının Uygulanması, Pozitif Hukukun Dalları, Özel Hukukun Bölümleri, Kamu Hukukun Bölümleri, Karma Nitelikli Bölümler,Hak Kavramı Ve Hakka İlişkin, Hak Kavramı, Hakkın Konusu, Hakkın Sahibi, Hakkın Çeşitleri, Hakkın Kazanılması Ve Kaybı, Hakkı Kazandıran Ve Kaybettiren Etkenler, Hakların Kazanılmalarında İyi Niyetin Korunması İlkeleri, İyi Niyet Kavramı, Unsurları, Aranacağı Şahıs, Aranacağı Zaman, İyi Niyetin İspatı Ve Hükmü, İyi Niyetin Korunduğu Başlıca Haller, İnsan Hakları,İnsan Hakları Kavramı Ve Türleri, İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi, Türk Anayasalarında Temel Hak Ve Hürriyetler, İnsan Haklarının Milletlerarası Boyutları Davranış Bilimi 1

2 Genel Olarak Davranış, Davranış Düzlemi,Statü Ve Rol İlişkileri, Sosyal Kurumlar Ve İnsan Davranışları Üzerindeki Yeri Ve Önemi, İnsan Davranışının Temel Kaynakları, Kültürün Tanımı,Kapsamı Ve Toplum Hayatındaki Önemi, Sosyal Çözülme Ve Kitle Kültürü Kavramı, Motivasyon, Kişilik Ve Oluşumu, Sosyal Tabakalaşma Ve Eğitim Yoluyla Sosyal Mobilitenin Sağlanması, Bireyler Arası İletişim Ve Örgütsel İklimde Sinerjik Etkisi, Örgütlerde Etkili Liderlik Yöntemleri. Borçlar Hukuku Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Konusu Ve Kaynakları, Borç, Borç İlişkisi Ve Sorumluluk Kavramı, Borçların Doğumu, Sözleşmeden Doğan Borçlar, Haksız Fiillerden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar, Borçların Hükümleri,Borcun İfası, Yeri Ve Zamanı, Borcun İfa Edilmemesi Ve Sonuçları, Borçlunun Temerrüdü Kavramı,Şartları Ve Sonuçları, Borçların Özel Durumları, Müteselsil Borçluluk, Şarta Bağlı Borçlar, Pey Akçesi, Pişmanlık Akçesi, Cezai Şart, Alacağın Temliki, Borcun Nakli, Borçların Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesinin Kavramı Ve Feri Borcun Sona Ermesi, İbra, Yenileme, Birleşme, Kusursuz,Takas, Zaman Aşımı, Özel Borç İlişkisi, Genel Olarak, Sözleşmelerin Ayrımı, Mülkiyetin Devri Gayesini Güden Sözleşmeler, Satım Sözleşmeleri, Trampa Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Kullanma Gayesi Güden Sözleşmeler, Kira Sözleşmesi, Ariyet Sözleşmesi, Karz Sözleşmesi, İş Gayesi Güden Sözleşmeler,Hizmet Sözleşmesi, İstisna Sözleşmesi, Vekalet Sözleşmesi, Havale, Muhafaza Gayesi Güden Sözleşmeler, Vedia Sözleşmesi, Teminat Gayesi Güden Sözleşmeler, Kefalet Sözleşmesi, Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi I-II Türkiye de Batılılaşma Hareketleri Ve Bunun Tarihsel Arka Planı, I.Dünya Savaşı Ve Bu Savaşın Sonuçları, Milli Mücadele Ve Bu Mücadelede Atatürk ün Fonksiyonu, Türkiye de Yapılan İnkılap Hareketleri, Atatürk İlkeleri, Türkiye nin Cumhuriyet Döneminde Dış Politikası Türk Dili I-II Dil Nedir? Dilin Sosyal Bir Kurum Olarak Millet Hayatındaki Yeri Ve Önemi Dil Kültür Kültür Münasebeti, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Gelişmesi Ve Tarihi Devreleri, Türk Dilinin Bugünkü Durumu Ve Yayılma Alanları, Türkçe de Sesler Ve Sınıflandırılması, Türkçe nin Ses Özellikleri Ve Ses Bilgisi İle İlgili Kurallar, Hece Bilgisi, Türkçe nin Yapım Ekleri Ve Uygulaması, İmla Kuralları Ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri Ve Uygulaması, Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, Kompozisyon Yazmada Kullanılacak Plan Ve Uygulaması, Türkçede İsim Ve Fiil Çekimleri, Kompozisyonda Anlatım Şekilleri Ve Uygulaması, Yazılı Kompozisyon Türleri Ve Uygulaması, Anlatım Ve Cümle Bozuklukları Ve Bunların Düzeltilmesi Y.Dil(İngilizce) I-II Simple Present Tense, Simple Present Continioun Tense, Simple Past Tense, Simple Past,Continioun, Future Tense, Same, Any Ve A L,Ttle, Much, Many, Family Tree, Present Perfect Tense, Past Perfect Tense, Can- Could, A- An -The (Article) Comparative, Actif And Pasive Sente Üniversite Hayatı Üniversite Hayatına uyumda, okula yeni başlayan öğrenciler için destek olma niteliğinde ki bu derste amaç, öğrencilerin lisans eğitimi boyunca, öğrencisi olduğu okula uyumunun sağlanması, göreceği konular için entelektüel bir bakış açısı kazandırmak, karşılaşılacak sorunların çözümünde bir birey ve bir üniversiteli olarak takınılması gereken tutum ve davranışların öğretilmesidir. A S L I G İ B İ D İ R Mevlüt BALTA Daire Başkan 2

3 İkinci Sınıf Mikro İktisat Giriş, İktisat Biliminin Konusu, Temel Kavramları, İktisat Bilimi Ve Mikro İktisat, Tüketim Teorisi, (Fayda Fonksiyonu, Tüketici Optimizasyonu, Talep Fonksiyonu) Üretim Teorisi, (Üretim Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonu Ve İletmenin Davranışı., Maliyet Fonksiyonu, Arz Fonksiyonu) Tam Rekabet Piyasasında Denge, (Piyasa Kuvvetleri, Mal Piyasasına Denge, Faktör Piyasalarında Denge, Piyasa Dengesinin Özellikleri) Tam Rekabet Piyasasında Devlet Müdahalesi, (Dolaylı Ve Dolaysız Müdahale, Çeşitli Müdahale Uygulamaları) Aksak Rekabet Piyasasında Denge, (Tek Ve Çift Yanlı Aksak Rekabet Piyasaları). Makro İktisat Makro Teorisine Giriş, Makro İktisadın Temel Kavramları, Tarihsel Süreç İçerisinde Makro İktisadın Aşamaları, Milli Gelir Muhasebesi, Ekonominin Üretim Kapasitesi Ve Denge Üretim Seviyesi, Milli Gelir Düzeyinin Kısa Ve Üretim Dönem Dengesi, Klasik Teori, Üretim Fonksiyonları Firmalar Hane Halkları, İşgücü Piyasası, Mal Piyasası, Sermaye Piyasası, Paranın Miktar Teorisi, Say Yasası, Walras Modeli, Klasik Teoride Genel Denge, Keynesyen Teori "Genel Denge" Ve Yorumları Efektif Talep Tüketim Talebi, Yatırım Talebi, Devlet Kesimi, Dış Dünya, Gelir Harcama Modeli, Çoğaltan Ve Hızlandıran, Para Ve Tahvil Piyasaları, Lm Eğrisi, Sermaye Piyasası, Is Eğrisi, Is/Lm Modeli, Keynesyen Genel Denge, Keynesyen Ve Klasik Modelde Uygulama Ve Sonuçlar, Para Politikası, İşsizlik Ve İstihdam, İşsizlik Türleri, Enflasyon Nedenleri Ve Sonuçları Ve Hızını Belirleyen Unsurlar, Açık Ekonomilerde Denge Ve Politikalar, Ödemeler Bilançosu Dengesi, Büyüme Ve Kalkınma, Yeni Makro İktisat Reel Denge Etkisi, Klasik Ve Keynesyen Teorilerinin Eleştirisi, Portföy Seçim Teorisi, Parasalcılar : Teorik Temelleri Veya Keynesyen Teorinin Evrimi Ve Modelinin Temelleri, Yeni Keynesyen Teorinin Evrimi Ve Modelinin Temelleri, Yeni Keynesyen Modelinin Politika Çıkarları, İş. Çevirmeleri Teorileri, Reel Çevirmenleri (Rbc) Modelleri Ve Sonuçları. Organizasyon Teorisi Temel Kavramlar, Yönetim, Yönetici, Yönetim Biliminin Diğer Toplumsal Bilimlerle İlişkisi, Organizasyon, Davranış, Yönetim Kavramları, Yöneticilerin Yönetim Kavramları Yönetim Kuralları İstatistik I-II İstatistiğin Önemi Ve Gelişimi, İstatistik Veriler, Ortalamalar, Değişim Ölçüleri (Variation), Örnekleme, İstatistiğin Önemi Kontrolü, Ki(Khi) Kare Testi, Korelasyon Ve Regresyon Analizi, Varyans Analizi. Ticaret Hukuku I-II Ticaret Hukukunun Konusu Ve Sistemler, Ticaret Hukukunun Tarihçesi, Ticari İşletme, Ticari İş Ve Ticari Hüküm, Ticari Yargı, Tacir, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Marka, Rekabetin Korunması, Ticari Defterler Ve Cari Hesap, Tacir Yardımcıları, Şirketler Hukuku, Ticaret Şirketleri, Ticaret Şirketlerin Çeşitleri. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Bilgisayar Parçalarının Tanıtımı, Klavye Ve Klavyenin Kullanımı,Hard Disk Ve Disket Sürücü, Cd-Rom Mouse-Fare,Bilgisayarlarla İlgili Temel Kavramlar, Dosya Ve Dizin Nedir? İşletim Sistemi Nedir? Sürücülerin Adlandırılması, Bilgisayar Nasıl Açılır Ve Çalıştırılır? Dos İşletim Sistemi, Md Komutu, Cd Komutu, Cd.. Komutu, Rd Komutu, Copy Komutu, Windows İşletim Sistemi, Fare İle Yapılan İşlemler, Pencere Kavramı, Masaüstü Kavramı, Menüler Ve Komutlar, Bilgisayarı Kapatmak, Bilgisayarda Kurulu Olan Programları Çalıştırmak, Geri Dönüşüm Kutusu, Denetim Masası, Linux İşletim Sisteminin Tanıtımı Ve Kullanımı, Microsoft Word Yazım Programı, Word İle Çalışmaya Başlamak, Belge Hazırlamak, Açmak Ve Kaydetmek, Sayfa Yapısı, Word de Ekran Görünümü, Karakter Biçimlemek, Paragrafları Biçimlemek, Belgeleri Yazdırmak Ve Baskı Önizleme, Yapılan İşlemi İptal Etme, Kopyalama Ve Arama, Sayfa Numaralamak, Tablo Hazırlamak. Envanter Ve Bilanço İşletme Ve Türleri, Tacir Ve İşletmelerin Hukuki Yapıları, Vergi Usul Kanununda İşletme, Sınıflaması, İşletme Veya Sahiplerinin Vergi Mükellefiyeti, Ticari Defterler, Tasdiki Ve Kayıt Nizamı, İspat Edici Belgeler, Envanter, Bilanço Ve Kar, Mali Tabloların Düzenlenmesiyle İlgili Envanter İşlemleri, Gelirler Ve Giderlerle İlgili Dönem Sonu İşlemleri, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma. Temel Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Organizasyonu, Dos İşletim Sistemi, Basic Genel Yapısı Algoritmalar, Windows 95 İşletim Sistemi, Office 97 Word Uygulamalarının Laboratuar Ortamında Uygulamalı Olarak Yapılması. Yönetim Bilimi 3

4 Yönetim Fonksiyonları, Planlama, Örgütleme, Yöneltme,(Yönverme-Yürütme+Emir-Komuta), Eşgüdümleme (Koordinasyon), Kontrol (Denetim), Yönetim Konusunda Son Gelişmeler, Amaçlara Göre Yönetim, Kalite Ve Toplam Kalite Yönetimi, Örgütlerde Çatışma Ve Yaratıcılığın Yönetimi, Kriz Ve Kriz Yönetimi, Örgüt Geliştirme. Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme yeteneklerini verebilmeyi amaçlar. Mesleki Yabancı Dil I-II Bu Derste Öğrenciler Branşlarıyla İlgili Konularda Okuma Parçaları Çalışırlar.Özel Olarak Düzenlenmiş Bu Okuma Parçalarında Kendi Alanlarıyla Bağlantılı Birçok Yeni Kelime Öğrenirler Ve İleride Meslekleriyle İlgili Yazılmış Yayınları Kolaylıkla Takip Ederler.Mesleki Yabancı Dil Dersinde Öğrencinin İngilizce Bilgisini Kendi Mesleğinde Nasıl Kullanabileceği Öğretilmesi Amaçlanmıştır.Bu Amaçla Maliye Biliminde Kullanılabilecek Kelimeleri İçeren, Doğru Bir Anlatım Biçimini Gösteren Ve Okuduğunu Anlayabilmeye Katkıda Bulunabilecek Yabancı Bir Ders Kitabı Takip Edilmektedir. Konular İngilizce Bilgisi Yanında Teorik Bilgilere de Katkıda Bulunmaktadır. Sosyal Bilimlerde Yöntem Bilim Yönetimi, Bilimlerin Sınıflandırılması Ve Sosyal Bilimler, Bilimsel Düşünsel Yöntemi, Araştırma Türleri Ve Veri Toplama Teknikleri, Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Araştırma Tasarısı, Araştırmada Bilgisayar Kolaylıkları, Araştırmada Metin Şekil İçeriği, Kaynak Gösterme Ve Dipnot Yazım Teknikleri, Metin Aktarmalar, Tablolar Ve Şekiller, Grafikte Gösterme, Bilimsel Yazımda Etkinlikler Şirketler Muhasebesi Şirketler Hakkında Genel Bilgi, Kollektif Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Komandit Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Anonim Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Limited Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Pazarlama İlkeleri Pazarlama İlkelerine Giriş, Pazarlama planlamasının ilkeleri, pazarlama enformasyon ve araştırma sistemleri, kontrol edilemeyen dış çevre faktörleri, tüketici pazarlarının yapısal ve davranışsal ilkeleri, örgütsel pazarların yapısal ve davranışsal ilkeleri, uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal etki Üçüncü Sınıf Pazarlama Yönetimi Pazarlamanın Tanımı, Pazarlama Eylemleri, Pazarlama Karması Kavramı, Pazarlama Yönetimi Kavramları.Pazar Kavramı, Pazar Türleri, Pazar Bölümleme, Tüketicilerin Satın Alma Davranışları, Uluslararası Pazarlar Ve Satın Alma Davranışları.Mal Kavramı, Malların Ve Hizmetlerin Sınıflandırılması, Mal Karması Kavramı, Yeni Mal Kavramı, Yeni Mal Geliştirme Yöntemi, Mal Konumlandırma, Yeni Malın Pazara Sürülmesi, Malın Türlü Nitelikleri.Dağıtım Kanalı Kavramı, Aracı Pazarlama İşletmeleri, Dağıtım Kanalının Çeşitleri, Dağıtım Kanalında 4

5 Yapılan Eylemler, Aracıların Ve Dağıtım Kanalının Önemi, Dağıtım Kanalının Seçimi, Fiziksel Dağıtım, Toptancılık, Perakendecilik. Fiyat Yönetimi, Fiyatlamada Gözönünde Tutulacak Etkenler, Fiyatlama Yöntemleri, Fiyat Politikaları, Fiyatlama Süreci.Satış Çabaları Kavramı, Satış Çabalarının Türleri, Satış Çabalarının Amacı, İletişim Kuramı Ve Pazarlama, Satış Çabaları Karmasının Oluşturulması, Kampanya Kavramı, Kişisel Satış, Reklam, Öteki Satış Çabaları. Planlama, Örgütleme, Uygulama Ve Kontrol, Pazarlama Planı, Pazarlama Bölümünün Örgütlenmesi, Pazarlama Planının Uygulanması, Pazarlama Eylemlerinin Kontrol Edilmesi. Pazarlama Araştırması Pazarlama Ölçümlemesi İlkeleri, Hedef Pazarlama Dilimlemesi İlkeleri, Ürün Ve Hizmetler Alt Karması İlkeleri,Fiyat Alt Karması İlkeleri, Yer Ve Dağıtım Kanalları Alt Karması İlkeleri, Yer Ve Fiziksel Dağıtım İlkeleri, Tutundurma Alt Karması İlkeleri, Pazarlama Örgütlenme İlkeleri, Pazarlama Kontrolü İlkeleri Maliyet Muhasebesi I-II Maliyet Muhasebesinin Amacı,Tanımı, Gider, Harcama, Maliyet Kavramları,Maliyet Türleri, Maliyet Muhasebesi Sistemleri, Üretim Faaliyetlerinin Niteliğine Göre, Maliyet Hesaplama Tarihine Göre, Hesap Planı Hazırlanması, Maliyet Muhasebesinde Muhasebe Uygulamaları, Gider Türleri, Gider Yerleri Gider Yüklenenler,Üretim İşletmelerinde Gelir Tablosu Ve Satışların Maliyeti Tablosu,Uygulamalar,İlk Madde Ve Malzeme,Tanımı, Satınalınması, İlk Madde Ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi,Gerçek Maliyet Sistemi,Lifo, Fifo, İlk Madde Ve Malzeme Muhasebe Kayıtları, Gider Yeri Muhasebe Kayıtları,Gider Yüklenenler Muhasebe Kayıtları, 7-B Seçeneğine Göre Muhasebe Kayıtları,Uygulamalar,İşçilik Tanımı, Özellikleri, Türleri,Kullanılan Yöntemler, İşçilik Tahakkuku Ve Muhasebeleştirilmesi, Kayıt Ve Belgeler, Zorunlu Kesintiler, Muhasebe Kayıtları, İşçilik Giderlerinin Yüklenmesi Ve Muhasebe Kayıtları, İşçilik Giderlerine İlişkin Diğer Konular,Verimsiz İşçilik, Fazla Çalışma, İzin Ücretleri Üretim Yönetimi I-II Üretim Yönetiminin Tanımı, Sistem Ve Üretim Sistemi Kavramları, Fabrika Yeri Seçimi, Fabrika Düzenleme, Mamul Tasarımı,İş Etüdü, Kapasite Planlaması, Talep Tahminleri, Üretim Planlama Ve Kontrol, Stok Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bakım Planlaması, Ücret Yönetimi, Esnek İmalat Sistemleri, Bilgisayar Destekli Üretim, Robotlarla Üretim, Üretim Yönetiminde Yeni Gelişmeler Finansal Yönetim I-II Finansal Yönetimine Giriş,Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finans Yöneticisinin Görevleri, Enflasyon Ve Finansal Yönetim, Finansman Kararları Ve Firma Açısından Önemi, Paranın Zaman Değeri, Basit Faiz, Bileşik Faiz,Gelecek Değer, Şimdiki Değer, Dönem Sonu Anüite, Dönem Başı Anuite, Paranın Zaman Değeri Uygulamaları, Finansal Analiz Ve Kontrol (I), Finansal Analiz Teknikleri, Oran Analizi, Likidite Analizi, Mali Yapı Analizi,Etkinlik Analizi,Karlılık Analizi, Borsa Performansı Analizi, Enflasyon Ve Oran Analizi, Du Pont Kontrol Sistemi, Oranlarla Erken Uyarı Sistemi, Karşılaştırmalı Analiz, Trend Analizi,Yüzde(Dikey Analiz), Finansal Analiz Ve Kontrol(I) Uygulamaları, Finansal Planlama, Kısa Vadeli Finansal Planlama( Nakit Bütçelerinin Hazırlanması), Uzun Vadeli Finansal Planlama (Proforma Finansal Tabloların Hazırlanması), Satışların Yüzdesi Yöntemi, Günlük Satış Tutarı Yöntemi, Resresyon Yöntemi, Kısa Vadeli Finansman Kaynakları, Ticari Krediler, Ticari Banka Kredileri, İthalat Ve İhracatın Finansmanı, Faktoring, Vdmk, Diğer, Orta Vadeli Finansman Kaynakları, Banka Kredileri, Finansal Kiralama, Forfaiting, Uzun Vadeli Finansman Kaynakları, Özkaynak Fonlar, Dışkaynak Fonlar, Otofinansman İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı Ve Önemi, Örgütlerde İnsan Kaynağı Gerçeği Ve Temel İlkeler, İnsan Kaynağının Örgütsel Planlaması, İş Analizi Ve İş Tanımı Örgütlerde İşgören Bulma Ve Seçme, İnsan Kaynağının Eğitimi Ve Kariyer Geliştirme, Çalışanların Performans Değerlemesi, Örgütlerde Ücret Yönetimi, Endüstriyel İlişkiler,İnsan Kaynağı Bilgi Sistemleri Kamu Maliyesi Kamu Maliyesi İle İlgili Genel Açıklamalar, Kamu Maliyesinin Tanımı Ve Gelişimi, Disiplinler Arası İlişkiler, Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar, Kamu Maliyesinin Amaçları, Kamu Sektörü Ve Fonksiyonları, Kamu Sektörünün Tanımı Ve Kapsamı, Kamu Sektörünün Fonksiyonları Kamu Sektörünün Fonksiyonlarını Gerçekleştirmede Kullanılan Araçlar, Kamu Hizmetleri Ve Kamu Giderleri, Kamu Hizmetleri Ve Nitelikleri, Kamu Gelirleri, Kamu Gelirlerinin Tanımı Ve Amaçları, Kamu Gelirlerinin Çeşitleri Ve Ayrımı, Vergi Teorisi Ve Uygulaması, Bütçe, Tanımı Ve Önemi, Bütçenin Gelişimi, Bütçe İle İlgili İlkeler, Bütçenin Aşamaları, Bütçe Teorisi Ve Teknikleri, Katma, Özerk Ve Özel Bütçeler, Yerel Yönetim Maliyesi, Tanımı Ve Önemi, Yerel Yönetim Kuruluşları, Mali Paylaşım, İdari Vesayet Ve Denetim, Belediyeleştirme, Yerel Yönetim Kuruluşlarının Gelirleri, Giderleri Ve Bütçeleri, Parafiskal Gelirler, Tanımı Ve Nitelikleri - Çeşitleri, Parafiskal Gelirlerin Vergi, Harç Ve Fiyat İle Karşılaştırılması, Parafiskal Yük, Parafiskal Kurumların Gelir Dağılımı Açısından Önemi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Tanımı Ve Mahiyeti, Doğuşu Ve Gelişimi, Kamu İktisadi Teşebbüslerine İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri, Devlet Borçlarının Çeşitleri, Yönetimi, Etki Ve Sonuçları, Maliye Politikası, Önemi Ve Gelişimi, Maliye Politikasının Amaçları Ve Araçları, Vergilerin Maliye Politikasının Amaçları Açısından Önemi Ve Etkinliği, Kamu Harcamalarının Maliye Politikasının Amaçları Açısından Önemi Ve Etkinliği, Otomatik Dengeleyiciler, Maliye Politikası Ve Mali Yönetim, Uluslararası Kamu Maliyesi, Tanımı Ve Kapsamı, Uluslararası Kamu Hizmetleri, Uluslararası Kamu Giderleri, Uluslararası Kamu Gelirleri, Uluslararası Maliye Politikası. Sayısal Yöntemler Yöneylem Araştırması, Karar Teorisi, Doğrusal Programlama, Ulaştırma Modelleri, Pert-Cim, Oyun Teorisi, Karar Ağaçları, Bekleme Modelleri Simulasyon İş Hayatı için Yabancı Dil 5

6 Bu dersin amacı, İngilizce yi etkin bir şekilde kullanmak isteyen, iş dünyasına hazırlanan öğrencilere, bankacılara ve uluslararası firmalarda çalışmak isteyen bireylere, İş İngilizcesi terimlerinin öğretilmesinin yanı sıra yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kazandırılmasıdır. Bilgisayarlı Muhasebe(SEÇMELİ) Bilgisayarlı Muhasebe Hakkında Genel Bilgi, Derste Kullanılacak Olan Mikro Paket Programının Tanıtılması Ve Çalıştırılması, İşletmelerin Açılış İşlemleri, Açılan İşletmelerin Yapılandırılmaları, Hesap Planlarının Oluşturulması, Muhasebe Fişlerinin Tanıtımı Ve Kasa Yapılandırılması, İşletmelerin Dönem Başı Ve Dönem İçi İşlemlerinin Muhasebe Fişlerinin Kesilerek Kayda Alınması, Genel Geçici Mizan Çıkarılması, Dönem Sonu İşlemlerinin Muhasebe Fişlerinin Kesilmesi, Gelir Tablosu Ve Dönem Sonu Bilançosunun Oluşturulması Ve Kapanış İşlemlerinin Yapılması. Örgüt Geliştirme(SEÇMELİ) Örgütsel strateji, değişim, tasarım, çevresel şartlara uyum yapısal gelişmeler. Güç alan analizi. örgütsel değişim modelleri, yönetsel ölçek, müdahale süreci, örgüt geliştirmede danışmanın rolü ve örgüt geliştirme faaliyetleri. İcra İflas Hukuku(SEÇMELİ) İcra İflas Hukuku Hakkında Genel Bilgi, İcra Teşkilatı, Şikayet, İcra Takibinin Tarafları, İlamsız İcra, Ödeme Emrine İtiraz, İtirazın Kaldırılması, İtirazın İptali, Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları, Mal Beyanı, Haciz, Hacizde İstihkak Davaları, Kambiyo Senetlerine Mahsusu Haciz Yolu İle Takip, İlamlı İcra, İmtiyazlı Haciz, İflas Hukuku, Konkordato Enflasyon Muhasebesi(SEÇMELİ) Finansal Tablo Bilgilerinin Yararlılığı, Enflasyon Ortamında Tahmini Maliyetler, Muhasebenin Yetersizliği Ve Fiyat Değişmelerini İçeren Muhasebe Modelleri, Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi Modelleri, İkame Maliyeti Muhasebe Modelinin Kuramsal Yapısı, Stoklar Ve Satılan Malın Maliyetlerini Düzeltme, Yöntem Ve Teknikleri, Duran Varlık Ve Amortismanları Düzeltme Yöntemleri. Para Ve Banka(SEÇMELİ) Paranın Tanımı, Paranın İşlevleri Ve Standartları, Finansal Piyasalarda Kullanılan Finansal Araçlar Ve Aracı Kuruluşlar, Türk Bankacılık Sistemi Ve İşleyişi; Para Arzı Teorisi Ve Ticari Bankaların Kaydi Para Yaratması; TC Merkez Bankası nın Yapısı, İşleyişi Ve Para Politikası Uygulamaları. Para Talebi Ve Faiz Teorileri, Özel Finans Kurumları, Bankacılık Sisteminde Fon Kaynakları Ve Kullanımı, Uluslararası Bankacılık. Türk Vergi Sistemi(SEÇMELİ) Türk Vergi Hukuku, Gelir Vergisi, Mükellefiyet Biçimleri, Gelir Unsurları, İstisna, Muhafiyet Ve İndirimler, Matrah Beyan Esası Ve Gelirin Toplanması. Vergi Tarifesi, Tarh İşlemleri, Geçici Vergi, Verginin Ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Harcamalar Üzerine Alınan Vergiler, Katma Değer Vergisi, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Veraset Ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yerel Yönetim Vergileri Diş Ticaret İşlemleri(SEÇMELİ) Diş Ticaret İle İlgili Temel Kavramlar, İhracat Rejimi, İthalat Rejimi, Kambiyo Rejimi, Serbest Bölge Mevzuatı Ve Uygulaması, Bağlı Ticaret Mevzuatı Ve Uygulaması, Dış Ticaretin Finansmanı Reklam Ve Tutundurma(SEÇMELİ) Reklamın Özellikleri Ve Fonksiyonları, Reklam Türleri, Reklamla İlgili Stratejik Kararlar, Reklam Mesajı Kanalları, Medya Planlaması, Medya Türleri, Reklamın Etkinliğinin Ölçümü İletişim Araçları Ve Pazarlamada İletişimin Önemi, Pazarlamada Tutundurma Gayretleri, Reklamcılık Ve Reklamın Önemi, Reklamın Amaçları Ve Çeşitleri, Reklam Geliştirme Stratejileri, Reklamcılıkta Pazarlama, Reklamcılıkta Araştırma Yöntemleri, Reklamcılıkta Tüketici Davranışlarının Rolü, Reklam Planlama Ve Yönetimi, Satış Promosyonu, Kişisel Satış Yönetimi, Reklam Medyası, Reklamcılığın Toplumdaki Rolü, Reklam Şirketleri. Dördüncü Sınıf Yönetim Muhasebesi Muhasebe Analizi Ve Yönetimin Karar Alma İşlevi, Planlama, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Bütçelerin Planlama Aracı Olarak Kullanılması, Kontrol, Standart Maliyetler-Direkt Hammadde Ve Malzeme Ve Direkt İşçilik, Esnek Bütçeleme Ve Genel İmalat Giderleri Sapmalarının Analizi, Özel Yönetim Kararlarına İlişkin Teknikler, Değişken Maliyetleme, Değişken Seçenekleri Zorunlu Kılan Kararlar Türkiye Ekonomisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşundan Günümüze Kadar Uygulanan Ekonomi Politikaları Ekseninde Ülkenin Ekonomik Yapısının Tartışılması, Ağırlıklı Olarak 1980 Yılından Sonraki Ekonomik Gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğundan Devralınan Ekonomik Alt Yapı, Cumhuriyetin Kuruluş, İzmir İktisat Kongresiyle Belirlenen Ekonomi Politikası: Envanter Dönemi, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye Üzerine Etkileri, 1930'da Başlayan Devlet Eliyle Sanayileşme Dönemi, Dünya Savaşı Ve Türkiye, 1946 Siyasal Dönüşümü; Çok Partili Ortam Ve Ekonomi Politikasının Üzerine Etkileri, 1950 Seçimiyle Başlayan Dönemin Ekonomi Politikaları, 1960'da Başlayan Planlı Kalkınma Dönemi, Kararlarıyla Başlayan Serbest Pazar Ekonomisi, Sovyetler Birliği'nin Dağılmasının Etkileri, Güncel Ekonomik Tablo, Türkiye Ekonomisinin Geleceği. Örgütsel Davranış : Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Düzlemesi ve Sosyal Kurumlar, Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Kültürü, İnanç ve Tutumlar, Kişilik ve Davranış, Algılama, Öğrenme ve Öğrenen Örgütler, Haberleşme, Motivasyon ve İş Tatmini, 6

7 Gruplar, Yöneticilik ve Liderlik, Örgütlerde Takım Çalışması ve Yönetimi, Yabancılaşma ve Yönetimi, Stres ve Yönetimi, Örgütlerde Çatışma ve yaratıcılığın Yönetimi, İşe Devamsızlık ve İşgören Devri, Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme ve Sosyal Sorumluluk ve Örgütsel Etik Finansal Tablolar Analizi(SEÇMELİ) Mali Analizin Tanımlanması Ve Kapsamı,Mali Analiz Türleri Hakkında Genel Olarak Açıklamalar Ve Tanımlar; İç Analiz, Dış Analiz, Statik Analiz, Dinamik Analiz, Yönetim Analizi, Kredi Analizi, Yatırım Analizi, Mali Analizde Kullanılan Finansal Tablolar Baklanda Genel Olarak, Açıklamalar, Konsolide Bilanço Ve Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Yüzde Yöntemi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklaması Ve Örnek Çözümleri, Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklaması Ve Örnek Çözümleri, Oran Analizi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklanması Ve Örnek Çözümleri,Fon Akün, Nakit Akım Ve Net Çalışma Sermayesi Tablolarının Açıklanması Ve Bir Örnek Üzerinde Bu Üç Tablosunun Kıyaslamak Olarak Düzenlenmesi, Fiyat Düzeyindeki Değişmelerin Mali Tablolara Etkisi Ve Mali Tabloların Düzeltilmesi. Modern Yönetim Teknikleri(SEÇMELİ) Toplam Kalite Yönetimi, Benchmarking, Organizasyonel Öğrenme, Takım Çalışması, Liderlik, Kaizen, Müşteri Memnuniyeti, Downsizing, Outsourcing. İhtisas Muhasebesi(SEÇMELİ) Şirketler Muhasebesi: Anonim Ve Limited Şirketlerin Özellikleri; Kuruluş, Sermaye Değişikliği, Kâr-Zarar Dağıtımı Ve Tasfiye İşlemleri. Şirketlerde Devir-Birleşme Ve Tür Değiştirme. İnşaat Muhasebesi: Özel İnşaat Muhasebesi, Yıllara Yaygın İnşaat Muhasebesi. Banka İşlemleri Ve Muhasebesi. Dış Ticaret İşlemleri Ve Muhasebesi Borsa ve Menkul Değerler Analizi(SEÇMELİ) Piyasa Kavramı, Çeşitleri Ve Ekonomideki Piyasaların Oluşum Biçimleri. Para Ve Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumlar Ve Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasasının Faaliyet Alanı, Menkul Kıymet Borsalarının Oluşumu. Altın Borsası, Ticaret Borsaları Ve Vadeli İşlem Borsaları Hakkında Genel Bilgi. Türkiye de Menkul Kıymet Borsası Ve İMKB, Borsa İşlemleri Ve Uygulamaları. Sermaye Piyasası Araçları; Tanımı, Hukuki Yönü, Çeşitleri, Avantaj Ve Dezavantajları. Hisse Senetleri; Tanımı Ve Türevleri. Tahvil; Tanımı Ve Türevleri. Diğer Menkul Kıymetler; K.İ.S., K/Z Ortaklığı Belgesi...Vb. Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri; Temel Analiz Ve Teknik Analiz Hakkında Genel Açıklamalar Ve Uygulamalı Örnek Çözümler. Tahvil Değerlemesi; Genel Açıklama Ve Örnek Çözümler. Tüketici Davranışları(SEÇMELİ) Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Önemi, Tüketici Davranışı Kavramı Ve Özellikleri, Tüketici Davranışında Disiplinler Arası Yaklaşım, Tüketici Davranışı Genel Modeli, Psikolojik Etkiler, Öğrenme Ve Bellek, Güdülenme Süreci, Algılama Süreci, Kişiliğin Yapısı, Tüketici Davranışında Sosyo-Kültürel Etkiler. İş Hukuku İş Hukuku Konusu Ve Nitelikleri, İş Hukukunun Doğuşu Ve Gelişimi, İş Hukukundaki Kanunlaştırmaların Özellikleri, İş Hukukuna Yön Veren Temel İlke Ve Düşünceler, İş Hukukunun Kaynakları, Çalışma Örgütleri, İş Hukukunun Temel Kavramları, Bireysel İş Hukuku, İş Kanununun Kapsamı, Hizmet Akdi, Hizmet Akdinden Doğan Borçlar, Hizmet Akdinin Sona Ermesi, İşin Düzenlenmesi, Çalışma Süreleri, Ücretli Tatiller Ve Yıllık Ücretli İzin, Toplu İş Hukuku, Sendikalar, Sendika Özgürlüğü Ve Hakkı, İşçi Ve İşveren Kuruluşlarının Kuruluş Ve İşleyişleri, Toplu İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanma Alanları, Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları, Arabuluculuk, Grev Ve Lokavt, Grev Ve Lokavt Yasakları Ve Erteleme, Toplu Hak Uyuşmazlıkları Ve Mahkemeye Başvurma, Özel Hakeme Başvurma, Kanun Dışı Lokavt Ve Sonuçları Muhasebe Denetimi Denetim İşlevi Ve Muhasebe Mesleği, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu,Denetim Süreci Ve Planlaması, Denetim Kanıtları Ve Teknikleri, İç Kontrol Sistemi, Nakit Sistemin Denetimi Yabancı Kaynakların Denetimi, Öz Sermayenin Denetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminin Çevresi, Kamu Yönetiminin Evrimi Ve Öğretimi, Devletin Artan Görevleri, Kamu Bürokrasisi, Karşılaştırılmalı Kamu Yönetimi, Örgütlenme, Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Örgüt Kuramı Elektronik Devrimi, Yöneticinin Görevleri, Yönetimde Önderlik, Yönetimde Karar Verme, Yönetimde İletişim, Planlama, Yüksek Yöneticilerin Siyasal Rolü, Mali Yönetim, Mali, Yönetim Nedir, Ekonomik Ve Mali Politikanın Saptanması, Bütçe Süreci, Personel Yönetimi, Personel Yönetimi Nedir, Personel Alma, Değerleme,Yükselme, Sınıflandırma, Aylık Ve Ücretler, Kamu Yönetimi Hukuku, Kamu Yönetimi Hukuku Ve Düzenleyici İşlemler, Yönetsel Yargı, Yönetsel Sorumluluk, Yönetimin Yasama Organı Ve Kamuoyunca Denetlenmesi, Yönetsel Denetim, Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Teknoloji Yönetimi Teknoloji, Bilgi Ve Bilgi Toplumu, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Sistemi Uygulamaları, Küresel Rekabet Ortamında Rekabet Üstünlüğü Sağlamak Bilişim Teknolojilerin Rolü, Elektronik Ticaret. Yatırım Planlama(SEÇMELİ) Yatırım Ve Planlama İle İlgili Kavramlar, Yatırım Planlama Fikrinin Doğması Aşaması,Proje Ön Seçimi Ve Yöntemleri,Ekonomik Etüd,Teknik Etüd,Mali Etüdyatırım Projede, İlk Kullanılan Değerleme Yöntemleri,Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler,Teşvik Dolayısıyla Değerleme De Yöntemler,Risk Ve Projeler,Enflasyon Ve Projeler,Ekoloji Ve Projeler,Toplumsal Karlılık Ve Projeler,Uygulamalı Yatırım Proje Örnekleri. Bilgi Yönetimi(SEÇMELİ) 7

8 Bilgi Ve Yönetim,Bilgi Üretimi Ve Yönetimi,Bilgi Yönetiminde Yaklaşımlar,Bilgi Yönetim Teknikleri,Bilgiye Dayalı Örgüt Yönetimi,Bilgi Yönetiminde Roller Ve Beceriler,Bilgi Yönetiminde Teknolojiler,Örgütlerde Bilgi Ve Yönetimi,Kurumsal Bilgi Ve Yönetimi,Bilgi Ve Bilişim Sistemleri,Yönetim Bilgi Sistemleri,Sanal Bilgi Yönetimi,Bilgi Ekonomisi. Maliye Politikası(SEÇMELİ) Kamu gelirleri, vergi teorisi. Devlet bütçesi. Maliye politikaları.makro Ekonomik Teori ve Maliye Politikası Dışa Açık Bir Ekonomide Maliye, para ve Kur Politikalarının Etkinlik Koşulları Temel Ekonomik Amaçlar Açısından Maliye Politikasının Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar Maliye Politikası Yöntemleri Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Harcama ve Borçlanma Politikaları, İstikrar Politikaları içinde Maliye Politikasının rolü Dış ve İç Borç Yönetimine İlişkin Teknik Yaklaşımlar. Uzmanlığa Yönelim(SEÇMELİ) Karaman İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine, özellikle de mezun olmak üzere olan adaylarına, hem hayata hazırlandıkları dönemde, hem de ileriki yıllarda yararlanabilecekleri, gerek akademik, gerekse iş dünyasına yönelik çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmak; onlara diploma programlarına uygun sektörleri ve iş olanaklarını tanıtmak, işe giriş sürecinde kullanmaları gereken bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek amacıyla hazırlanmış bir derstir Uluslar arası Pazarlama(SEÇMELİ) Uluslararası Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Faktörler, Uluslararası Bilgi Sistemleri, Uluslararası Pazarlama Planlaması, Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümlendirme, Ürün Politikaları, Fiyatlama, Dağıtım Kanalları Ve Tutundurma Faaliyetleri. Muhasebe Uygulamaları Ve Vergi Mevzuatı(SEÇMELİ) Türk Muhasebe Uygulamalarına Giriş (Tekdüzen Hesap Planı) Ve Bunların Türk Şirketlerinde Uygulanması, Kayıt İşlemlerinde Uluslararası Ve Türk Muhasebe Standartları Uygulamaları Arasındaki Farklılıklar, Ve Türkiye de Kullanılmakta Olan LOGO, ETA, LKS, LMS Ve Diğer Yazılım Programları Ve Muhasebe Uygulamaları Ve Vergi Mevzuatı İle İlgili Olarak Temel Muhasebe Kavram Ve İlkelerinin Gözden Geçirilmesi. Vergi Türleri. Defter, Belge Ve Kayıt Nizamı. Dönem İçi Vergi Sorumluluğu: Vergi Kesintisinin Ve Geçici Verginin Hesaplanması; Muhtasar, KDV Ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi. Dönem Sonu Vergi Mükellefiyeti: Gelir Ve Kurumlar Vergilerinde Muhasebe Uygulama Ve Kayıtları. Yatırım İndirimi, Yeniden Değerleme Ve Amortisman Uygulamaları. A S L I G İ B İ D İ R Mevlüt BALTA Daire Başkanı 8

9 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü : İşletme+İşletme (İ.Ö.) Ders İçeriği (2008 yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okumayan ve 2009 yılı öncesi kayıt olan öğrenciler için) Birinci Sınıf İktisada Giriş I-II İktisadın Temel Kavramları, Mikro-Makro İktisat Ayrımı, İktisatta Farklı Yaklaşımların Tanıtımı, Mikro İktisadın Temel Kavramları, Farklı Piyasa Türleri Tam Rekabet, Monopol, Monopolcü Rekabet (Oligopol), Arz - Talep Arz Ve Talep Esneklikleri, Tüketici Ve Üretici Dengesi, Maliyet Kavramlarının İncelenmesi.Makro İktisadın Kapsadığı Konuların Tanıtımı. Keynesyen Ve Neo-Klasik İktisat Perspektifinin Karşılaştırılması, Milli Gelir, İstihdam Ve Enflasyon Kavramlarının Türkiye Örneğinden Hareketle Ölçüm Yöntemleri, Tüketim, Yatırım Devlet Harcamaları, İhracat Ve İthalatın Oluşturduğu Toplam Harcama Kalemlerinin İncelenmesi, Toplulaştırılmış Arz Ve Talep, Gerçekleşen Gelir, Potansiyel Gelir Çerçevesinde Enflasyon, Deflasyon Ve Stagflasyon Gibi Dengesizlik Konjonktürlerinin Tartışılması, Para Piyasa Dengesi, Para Arzı. Para Talebi, Para Politikalarının Aktarma Mekanizması İle Tartışılması. Muhasebe I-II Muhasebe Temel Kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Bilanço Kavramı, Hesap Kavramı, Muhasebe Sistemi, Varlık Hesapları, Dönem Varlıklar, Diğer Dönem Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Kaynak Hesapları, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzan Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynak Hesapları, Nazı Hesaplar, Gelir Tablosu Hesapları İşletme Bilimine Giriş I-II Temel İşletmecilik Kavramları, İnsan İhtiyaçları Ve Ekonomik Faaliyetler, İhtiyaç-Ekonomi Ve Üretim İlişkisi, İşletmenin Doğuşu-Tarihsel Gelişimi Ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi, İşletmenin Amaçları- Sınırlandırılması Ve Çevresi, İşletmenin Amaçları, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Çevresi İşletmeler Arası Anlaşmalar Ve Birlikler, İşletmenin Kuruluş Nedenleri, İşletmenin Kuruluş Aşamaları, İşletmenin Maliyetleri, Maliyet Kavramı, İşletme Maliyetlerine İlişkin Bilgilerin Kullanım Alanları, İşletme Maliyetlerinin Sınıflandırılması, İşletmenin Gelirleri, Gelir Kavramları, Gelir-Kar Kavramları Ve İlişkileri, Kar Maksimizasyonu, Kara Geçiş Analizi, İşletmenin Verimliliği, Verimlilik Kavramı, Verimlilik İle İlgili Kavramlar, Verimliliğin İşletme Ve Ulusal Ekonomi Açısından Önemi, Katma Değer Ve İşletmenin Ulusal Ekonomiye Katkısı, Yönetim Fonksiyonu, Yönetim Kavramı, Yönetimin Özellikleri, Yönetimin Temel Fonksiyonları,Tedarik Fonksiyonu, Tedarik Fonksiyonunun Kapsamı Ve İşletme Açısından Önemi, Tedarik Bölümünün Organizasyonu Ve İşletme İçindeki Yeri, Tedarik Bölümünün Etkinliği, Hammadde Malzemelerinin Satın Alınması Veya İşletmede Üretilmesi Kararı, Üretim Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonu Kavramı, Üretim Yönetimi Ve Üretim Yönetimine İlişkin Sorunlar, Üretim Bölümünün Örgütlenmesi, Üretimin Temel Özellikleri, Üretim Şekilleri, Üretim Planlaması, Stok Kontrolü, Kalite Kontrolü, Bakım Planlaması, Pazarlama Fonksiyonu, Tekel Pazarlama Fonksiyonları, Pazarlama Fonksiyonlarının Sıralanması, Pazarlama Yönetimi, Finansman Fonksiyonu, Finansman Kavramı Ve Tanımı, Finansman Bölümünün İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, İşletmenin Sermaye Yapısı, Sermaye Kaynağına Göre Finansman Usulleri Ve Fon Kaynakları, Finansal Analiz, Muhasebe Fonksiyonu, Muhasebenin Tanımı Ve Fonksiyonları, Muhasebenin Temel İlkeleri, Muhasebenin Türleri, Muhasebe Fonksiyonunun İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, Personel Fonksiyonu, Personel Kavramı, Personel Fonksiyonunun Amaç Ve Görevleri, Personel Fonksiyonunun İşletme Organizasyonundaki Yeri, İş Analizi, Personel Planlaması, Personel Tedariki Ve Seçim Süreci, Personelin İşe Alıştırılması, Personel Eğitimi Ve Geliştirilmesi, Başarı Değerlemesi, İş Değerlemesi, Ücret Ve Maaş Yönetimi, Halkla İlişkiler Fonksiyonu, Halkla İlişkilerde Uyulması Gereken İlkeler, Halkla İlişkiler Fonksiyonunun İşletme Organizasyonu İçindeki Yeri, Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç Ve Yöntemler, Araştırma-Geliştirme Fonksiyonu, Araştırma Geliştirmenin Tanımı Ve Türleri, İşletmelerde Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri İşletme Matematiği I-II Kümeler, Sayılar, Özdeşlikler, Denklemler, Ve Eşitsizlikler, Fonksiyon Kavramı, Doğrusal Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Rasyonel, Cebirsel Ve Parçalı Fonksiyonlar, Üstsel Ve Logaritmik Fonksiyonlar, Limit Ve Süreklilik, Türev Kavramı, Maksimum-Minimum Hesapları Ve Türevin İktisadi Uygulamaları, Grafik Çizimleri, İntegral Hesaba Giriş : Belirsiz İntegral, İntegral Alma Yöntemleri I, İntegral Alma Yöntemleri Iı, Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Belirli İntegral, Çok Değişkenli Fonksiyonlar Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Ve Uygulamaları,Matrisle, Genel Özellikleriyle Matrisler, Lineer Denklem Sistemleri, Determinant Fonksiyonu, Matrisler Ve Determinant Fonksiyonuyla Uygulamalar, Lineer Programlama Hukukun Temel Kavramları Toplum Düzeni Ve Hukuk, Toplum Hayatı, Toplumsal Düzen Kuralları Ve Çeşitleri, Hukuk Kavramı Ve Analizi, Hukukun Kaynakları Ve Hukuk Kurallarının Uygulanması, Hukukun Kaynakları- Pozitif Hukukun Kaynakları, Hukuk Kurallarının Uygulanması, Pozitif Hukukun Dalları, Özel Hukukun Bölümleri, Kamu Hukukun Bölümleri, Karma Nitelikli Bölümler,Hak Kavramı Ve Hakka İlişkin, Hak Kavramı, Hakkın Konusu, Hakkın Sahibi, Hakkın Çeşitleri, Hakkın Kazanılması Ve Kaybı, Hakkı Kazandıran Ve Kaybettiren Etkenler, Hakların Kazanılmalarında İyi Niyetin Korunması İlkeleri, İyi Niyet Kavramı, Unsurları, Aranacağı Şahıs, Aranacağı Zaman, İyi 9

10 Niyetin İspatı Ve Hükmü, İyi Niyetin Korunduğu Başlıca Haller, İnsan Hakları,İnsan Hakları Kavramı Ve Türleri, İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi, Türk Anayasalarında Temel Hak Ve Hürriyetler, İnsan Haklarının Milletlerarası Boyutları Toplum Bilimi I-II Genel Olarak Davranış, Davranış Düzlemi,Statü Ve Rol İlişkileri, Sosyal Kurumlar Ve İnsan Davranışları Üzerindeki Yeri Ve Önemi, İnsan Davranışının Temel Kaynakları, Kültürün Tanımı,Kapsamı Ve Toplum Hayatındaki Önemi, Sosyal Çözülme Ve Kitle Kültürü Kavramı, Motivasyon, Kişilik Ve Oluşumu, Sosyal Tabakalaşma Ve Eğitim Yoluyla Sosyal Mobilitenin Sağlanması, Bireyler Arası İletişim Ve Örgütsel İklimde Sinerjik Etkisi, Örgütlerde Etkili Liderlik Yöntemleri. Borçlar Hukuku Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Konusu Ve Kaynakları, Borç, Borç İlişkisi Ve Sorumluluk Kavramı, Borçların Doğumu, Sözleşmeden Doğan Borçlar, Haksız Fiillerden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar, Borçların Hükümleri,Borcun İfası, Yeri Ve Zamanı, Borcun İfa Edilmemesi Ve Sonuçları, Borçlunun Temerrüdü Kavramı,Şartları Ve Sonuçları, Borçların Özel Durumları, Müteselsil Borçluluk, Şarta Bağlı Borçlar, Pey Akçesi, Pişmanlık Akçesi, Cezai Şart, Alacağın Temliki, Borcun Nakli, Borçların Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesinin Kavramı Ve Feri Borcun Sona Ermesi, İbra, Yenileme, Birleşme, Kusursuz,Takas, Zaman Aşımı, Özel Borç İlişkisi, Genel Olarak, Sözleşmelerin Ayrımı, Mülkiyetin Devri Gayesini Güden Sözleşmeler, Satım Sözleşmeleri, Trampa Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Kullanma Gayesi Güden Sözleşmeler, Kira Sözleşmesi, Ariyet Sözleşmesi, Karz Sözleşmesi, İş Gayesi Güden Sözleşmeler,Hizmet Sözleşmesi, İstisna Sözleşmesi, Vekalet Sözleşmesi, Havale, Muhafaza Gayesi Güden Sözleşmeler, Vedia Sözleşmesi, Teminat Gayesi Güden Sözleşmeler, Kefalet Sözleşmesi, Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi I-II Türkiye de Batılılaşma Hareketleri Ve Bunun Tarihsel Arka Planı, I.Dünya Savaşı Ve Bu Savaşın Sonuçları, Milli Mücadele Ve Bu Mücadelede Atatürk ün Fonksiyonu, Türkiye de Yapılan İnkılap Hareketleri, Atatürk İlkeleri, Türkiye nin Cumhuriyet Döneminde Dış Politikası Türk Dili I-II Dil Nedir? Dilin Sosyal Bir Kurum Olarak Millet Hayatındaki Yeri Ve Önemi Dil Kültür Kültür Münasebeti, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Gelişmesi Ve Tarihi Devreleri, Türk Dilinin Bugünkü Durumu Ve Yayılma Alanları, Türkçe de Sesler Ve Sınıflandırılması, Türkçe nin Ses Özellikleri Ve Ses Bilgisi İle İlgili Kurallar, Hece Bilgisi, Türkçe nin Yapım Ekleri Ve Uygulaması, İmla Kuralları Ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri Ve Uygulaması, Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, Kompozisyon Yazmada Kullanılacak Plan Ve Uygulaması, Türkçede İsim Ve Fiil Çekimleri, Kompozisyonda Anlatım Şekilleri Ve Uygulaması, Yazılı Kompozisyon Türleri Ve Uygulaması, Anlatım Ve Cümle Bozuklukları Ve Bunların Düzeltilmesi Y.Dil(İngilizce) I-II Simple Present Tense, Simple Present Continioun Tense, Simple Past Tense, Simple Past,Continioun, Future Tense, Same, Any Ve A L,Ttle, Much, Many, Family Tree, Present Perfect Tense, Past Perfect Tense, Can- Could, A- An -The (Article) Comparative, Actif And Pasive Sente İkinci Sınıf Mikro İktisat Giriş, İktisat Biliminin Konusu, Temel Kavramları, İktisat Bilimi Ve Mikro İktisat, Tüketim Teorisi, (Fayda Fonksiyonu, Tüketici Optimizasyonu, Talep Fonksiyonu) Üretim Teorisi, (Üretim Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonu Ve İletmenin Davranışı., Maliyet Fonksiyonu, Arz Fonksiyonu) Tam Rekabet Piyasasında Denge, (Piyasa Kuvvetleri, Mal Piyasasına Denge, Faktör Piyasalarında Denge, Piyasa Dengesinin Özellikleri) Tam Rekabet Piyasasında Devlet Müdahalesi, (Dolaylı Ve Dolaysız Müdahale, Çeşitli Müdahale Uygulamaları) Aksak Rekabet Piyasasında Denge, (Tek Ve Çift Yanlı Aksak Rekabet Piyasaları). Makro İktisat Makro Teorisine Giriş, Makro İktisadın Temel Kavramları, Tarihsel Süreç İçerisinde Makro İktisadın Aşamaları, Milli Gelir Muhasebesi, Ekonominin Üretim Kapasitesi Ve Denge Üretim Seviyesi, Milli Gelir Düzeyinin Kısa Ve Üretim Dönem Dengesi, Klasik Teori, Üretim Fonksiyonları Firmalar Hane Halkları, İşgücü Piyasası, Mal Piyasası, Sermaye Piyasası, Paranın Miktar Teorisi, Say Yasası, Walras Modeli, Klasik Teoride Genel Denge, Keynesyen Teori "Genel Denge" Ve Yorumları Efektif Talep Tüketim Talebi, Yatırım Talebi, Devlet Kesimi, Dış Dünya, Gelir Harcama Modeli, Çoğaltan Ve Hızlandıran, Para Ve Tahvil Piyasaları, Lm Eğrisi, Sermaye Piyasası, Is Eğrisi, Is/Lm Modeli, Keynesyen Genel Denge, Keynesyen Ve Klasik Modelde Uygulama Ve Sonuçlar, Para Politikası, İşsizlik Ve İstihdam, İşsizlik Türleri, Enflasyon Nedenleri Ve Sonuçları Ve Hızını Belirleyen Unsurlar, Açık Ekonomilerde Denge Ve Politikalar, Ödemeler Bilançosu Dengesi, Büyüme Ve Kalkınma, Yeni Makro İktisat Reel Denge Etkisi, Klasik Ve Keynesyen Teorilerinin Eleştirisi, Portföy Seçim Teorisi, Parasalcılar : Teorik Temelleri Veya Keynesyen Teorinin Evrimi Ve Modelinin Temelleri, Yeni Keynesyen Teorinin Evrimi Ve Modelinin Temelleri, Yeni Keynesyen Modelinin Politika Çıkarları, İş. Çevirmeleri Teorileri, Reel Çevirmenleri (Rbc) Modelleri Ve Sonuçları. Organizasyon Teorisi Temel Kavramlar, Yönetim, Yönetici, Yönetim Biliminin Diğer Toplumsal Bilimlerle İlişkisi, Organizasyon, Davranış, Yönetim Kavramları, Yöneticilerin Yönetim Kavramları Yönetim Kuralları İstatistik I-II 10

11 İstatistiğin Önemi Ve Gelişimi, İstatistik Veriler, Ortalamalar, Değişim Ölçüleri (Variation), Örnekleme, İstatistiğin Önemi Kontrolü, Ki(Khi) Kare Testi, Korelasyon Ve Regresyon Analizi, Varyans Analizi. Ticaret Hukuku I-II Ticaret Hukukunun Konusu Ve Sistemler, Ticaret Hukukunun Tarihçesi, Ticari İşletme, Ticari İş Ve Ticari Hüküm, Ticari Yargı, Tacir, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Marka, Rekabetin Korunması, Ticari Defterler Ve Cari Hesap, Tacir Yardımcıları, Şirketler Hukuku, Ticaret Şirketleri, Ticaret Şirketlerin Çeşitleri. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Bilgisayar Parçalarının Tanıtımı, Klavye Ve Klavyenin Kullanımı,Hard Disk Ve Disket Sürücü, Cd-Rom Mouse-Fare,Bilgisayarlarla İlgili Temel Kavramlar, Dosya Ve Dizin Nedir? İşletim Sistemi Nedir? Sürücülerin Adlandırılması, Bilgisayar Nasıl Açılır Ve Çalıştırılır? Dos İşletim Sistemi, Md Komutu, Cd Komutu, Cd.. Komutu, Rd Komutu, Copy Komutu, Windows İşletim Sistemi, Fare İle Yapılan İşlemler, Pencere Kavramı, Masaüstü Kavramı, Menüler Ve Komutlar, Bilgisayarı Kapatmak, Bilgisayarda Kurulu Olan Programları Çalıştırmak, Geri Dönüşüm Kutusu, Denetim Masası, Linux İşletim Sisteminin Tanıtımı Ve Kullanımı, Microsoft Word Yazım Programı, Word İle Çalışmaya Başlamak, Belge Hazırlamak, Açmak Ve Kaydetmek, Sayfa Yapısı, Word de Ekran Görünümü, Karakter Biçimlemek, Paragrafları Biçimlemek, Belgeleri Yazdırmak Ve Baskı Önizleme, Yapılan İşlemi İptal Etme, Kopyalama Ve Arama, Sayfa Numaralamak, Tablo Hazırlamak. Envanter Ve Bilanço İşletme Ve Türleri, Tacir Ve İşletmelerin Hukuki Yapıları, Vergi Usul Kanununda İşletme, Sınıflaması, İşletme Veya Sahiplerinin Vergi Mükellefiyeti, Ticari Defterler, Tasdiki Ve Kayıt Nizamı, İspat Edici Belgeler, Envanter, Bilanço Ve Kar, Mali Tabloların Düzenlenmesiyle İlgili Envanter İşlemleri, Gelirler Ve Giderlerle İlgili Dönem Sonu İşlemleri, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma. Temel Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Organizasyonu, Dos İşletim Sistemi, Basic Genel Yapısı Algoritmalar, Windows 95 İşletim Sistemi, Office 97 Word Uygulamalarının Laboratuar Ortamında Uygulamalı Olarak Yapılması. Yönetim Bilimi Yönetim Fonksiyonları, Planlama, Örgütleme, Yöneltme,(Yönverme-Yürütme+Emir-Komuta), Eşgüdümleme (Koordinasyon), Kontrol (Denetim), Yönetim Konusunda Son Gelişmeler, Amaçlara Göre Yönetim, Kalite Ve Toplam Kalite Yönetimi, Örgütlerde Çatışma Ve Yaratıcılığın Yönetimi, Kriz Ve Kriz Yönetimi, Örgüt Geliştirme. Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme yeteneklerini verebilmeyi amaçlar. Mesleki Yabancı Dil I-II Bu Derste Öğrenciler Branşlarıyla İlgili Konularda Okuma Parçaları Çalışırlar.Özel Olarak Düzenlenmiş Bu Okuma Parçalarında Kendi Alanlarıyla Bağlantılı Birçok Yeni Kelime Öğrenirler Ve İleride Meslekleriyle İlgili Yazılmış Yayınları Kolaylıkla Takip Ederler.Mesleki Yabancı Dil Dersinde Öğrencinin İngilizce Bilgisini Kendi Mesleğinde Nasıl Kullanabileceği Öğretilmesi Amaçlanmıştır.Bu Amaçla Maliye Biliminde Kullanılabilecek Kelimeleri İçeren, Doğru Bir Anlatım Biçimini Gösteren Ve Okuduğunu Anlayabilmeye Katkıda Bulunabilecek Yabancı Bir Ders Kitabı Takip Edilmektedir. Konular İngilizce Bilgisi Yanında Teorik Bilgilere de Katkıda Bulunmaktadır. Sosyal Bilimlerde Yöntem Bilim Yönetimi, Bilimlerin Sınıflandırılması Ve Sosyal Bilimler, Bilimsel Düşünsel Yöntemi, Araştırma Türleri Ve Veri Toplama Teknikleri, Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Araştırma Tasarısı, Araştırmada Bilgisayar Kolaylıkları, Araştırmada Metin Şekil İçeriği, Kaynak Gösterme Ve Dipnot Yazım Teknikleri, Metin Aktarmalar, Tablolar Ve Şekiller, Grafikte Gösterme, Bilimsel Yazımda Etkinlikler Şirketler Muhasebesi Şirketler Hakkında Genel Bilgi, Kollektif Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Komandit Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Anonim Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Limited Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırım Ve Azaltılması, Kar Ve Zarar Dağıtımı, Tasfiyesi, Pazarlama İlkeleri Pazarlama İlkelerine Giriş, Pazarlama planlamasının ilkeleri, pazarlama enformasyon ve araştırma sistemleri, kontrol edilemeyen dış çevre faktörleri, tüketici pazarlarının yapısal ve davranışsal ilkeleri, örgütsel pazarların yapısal ve davranışsal ilkeleri, uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal etki A S L I G İ B İ D İ R Mevlüt BALTA Daire Başkan 11

12 Üçüncü Sınıf Pazarlama Yönetimi Pazarlamanın Tanımı, Pazarlama Eylemleri, Pazarlama Karması Kavramı, Pazarlama Yönetimi Kavramları.Pazar Kavramı, Pazar Türleri, Pazar Bölümleme, Tüketicilerin Satın Alma Davranışları, Uluslararası Pazarlar Ve Satın Alma Davranışları.Mal Kavramı, Malların Ve Hizmetlerin Sınıflandırılması, Mal Karması Kavramı, Yeni Mal Kavramı, Yeni Mal Geliştirme Yöntemi, Mal Konumlandırma, Yeni Malın Pazara Sürülmesi, Malın Türlü Nitelikleri.Dağıtım Kanalı Kavramı, Aracı Pazarlama İşletmeleri, Dağıtım Kanalının Çeşitleri, Dağıtım Kanalında Yapılan Eylemler, Aracıların Ve Dağıtım Kanalının Önemi, Dağıtım Kanalının Seçimi, Fiziksel Dağıtım, Toptancılık, Perakendecilik. Fiyat Yönetimi, Fiyatlamada Gözönünde Tutulacak Etkenler, Fiyatlama Yöntemleri, Fiyat Politikaları, Fiyatlama Süreci.Satış Çabaları Kavramı, Satış Çabalarının Türleri, Satış Çabalarının Amacı, İletişim Kuramı Ve Pazarlama, Satış Çabaları Karmasının Oluşturulması, Kampanya Kavramı, Kişisel Satış, Reklam, Öteki Satış Çabaları. Planlama, Örgütleme, Uygulama Ve Kontrol, Pazarlama Planı, Pazarlama Bölümünün Örgütlenmesi, Pazarlama Planının Uygulanması, Pazarlama Eylemlerinin Kontrol Edilmesi. Pazarlama Araştırması Pazarlama Ölçümlemesi İlkeleri, Hedef Pazarlama Dilimlemesi İlkeleri, Ürün Ve Hizmetler Alt Karması İlkeleri,Fiyat Alt Karması İlkeleri, Yer Ve Dağıtım Kanalları Alt Karması İlkeleri, Yer Ve Fiziksel Dağıtım İlkeleri, Tutundurma Alt Karması İlkeleri, Pazarlama Örgütlenme İlkeleri, Pazarlama Kontrolü İlkeleri Maliyet Muhasebesi I-II Maliyet Muhasebesinin Amacı,Tanımı, Gider, Harcama, Maliyet Kavramları,Maliyet Türleri, Maliyet Muhasebesi Sistemleri, Üretim Faaliyetlerinin Niteliğine Göre, Maliyet Hesaplama Tarihine Göre, Hesap Planı Hazırlanması, Maliyet Muhasebesinde Muhasebe Uygulamaları, Gider Türleri, Gider Yerleri Gider Yüklenenler,Üretim İşletmelerinde Gelir Tablosu Ve Satışların Maliyeti Tablosu,Uygulamalar,İlk Madde Ve Malzeme,Tanımı, Satınalınması, İlk Madde Ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi,Gerçek Maliyet Sistemi,Lifo, Fifo, İlk Madde Ve Malzeme Muhasebe Kayıtları, Gider Yeri Muhasebe Kayıtları,Gider Yüklenenler Muhasebe Kayıtları, 7-B Seçeneğine Göre Muhasebe Kayıtları,Uygulamalar,İşçilik Tanımı, Özellikleri, Türleri,Kullanılan Yöntemler, İşçilik Tahakkuku Ve Muhasebeleştirilmesi, Kayıt Ve Belgeler, Zorunlu Kesintiler, Muhasebe Kayıtları, İşçilik Giderlerinin Yüklenmesi Ve Muhasebe Kayıtları, İşçilik Giderlerine İlişkin Diğer Konular,Verimsiz İşçilik, Fazla Çalışma, İzin Ücretleri Üretim Yönetimi I-II Üretim Yönetiminin Tanımı, Sistem Ve Üretim Sistemi Kavramları, Fabrika Yeri Seçimi, Fabrika Düzenleme, Mamul Tasarımı,İş Etüdü, Kapasite Planlaması, Talep Tahminleri, Üretim Planlama Ve Kontrol, Stok Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bakım Planlaması, Ücret Yönetimi, Esnek İmalat Sistemleri, Bilgisayar Destekli Üretim, Robotlarla Üretim, Üretim Yönetiminde Yeni Gelişmeler Finansal Yönetim I-II Finansal Yönetimine Giriş,Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finans Yöneticisinin Görevleri, Enflasyon Ve Finansal Yönetim, Finansman Kararları Ve Firma Açısından Önemi, Paranın Zaman Değeri, Basit Faiz, Bileşik Faiz,Gelecek Değer, Şimdiki Değer, Dönem Sonu Anüite, Dönem Başı Anuite, Paranın Zaman Değeri Uygulamaları, Finansal Analiz Ve Kontrol (I), Finansal Analiz Teknikleri, Oran Analizi, Likidite Analizi, Mali Yapı Analizi,Etkinlik Analizi,Karlılık Analizi, Borsa Performansı Analizi, Enflasyon Ve Oran Analizi, Du Pont Kontrol Sistemi, Oranlarla Erken Uyarı Sistemi, Karşılaştırmalı Analiz, Trend Analizi,Yüzde(Dikey Analiz), Finansal Analiz Ve Kontrol(I) Uygulamaları, Finansal Planlama, Kısa Vadeli Finansal Planlama( Nakit Bütçelerinin Hazırlanması), Uzun Vadeli 12

13 Finansal Planlama (Proforma Finansal Tabloların Hazırlanması), Satışların Yüzdesi Yöntemi, Günlük Satış Tutarı Yöntemi, Resresyon Yöntemi, Kısa Vadeli Finansman Kaynakları, Ticari Krediler, Ticari Banka Kredileri, İthalat Ve İhracatın Finansmanı, Faktoring, Vdmk, Diğer, Orta Vadeli Finansman Kaynakları, Banka Kredileri, Finansal Kiralama, Forfaiting, Uzun Vadeli Finansman Kaynakları, Özkaynak Fonlar, Dışkaynak Fonlar, Otofinansman İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı Ve Önemi, Örgütlerde İnsan Kaynağı Gerçeği Ve Temel İlkeler, İnsan Kaynağının Örgütsel Planlaması, İş Analizi Ve İş Tanımı Örgütlerde İşgören Bulma Ve Seçme, İnsan Kaynağının Eğitimi Ve Kariyer Geliştirme, Çalışanların Performans Değerlemesi, Örgütlerde Ücret Yönetimi, Endüstriyel İlişkiler,İnsan Kaynağı Bilgi Sistemleri Kamu Maliyesi Kamu Maliyesi İle İlgili Genel Açıklamalar, Kamu Maliyesinin Tanımı Ve Gelişimi, Disiplinler Arası İlişkiler, Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar, Kamu Maliyesinin Amaçları, Kamu Sektörü Ve Fonksiyonları, Kamu Sektörünün Tanımı Ve Kapsamı, Kamu Sektörünün Fonksiyonları Kamu Sektörünün Fonksiyonlarını Gerçekleştirmede Kullanılan Araçlar, Kamu Hizmetleri Ve Kamu Giderleri, Kamu Hizmetleri Ve Nitelikleri, Kamu Gelirleri, Kamu Gelirlerinin Tanımı Ve Amaçları, Kamu Gelirlerinin Çeşitleri Ve Ayrımı, Vergi Teorisi Ve Uygulaması, Bütçe, Tanımı Ve Önemi, Bütçenin Gelişimi, Bütçe İle İlgili İlkeler, Bütçenin Aşamaları, Bütçe Teorisi Ve Teknikleri, Katma, Özerk Ve Özel Bütçeler, Yerel Yönetim Maliyesi, Tanımı Ve Önemi, Yerel Yönetim Kuruluşları, Mali Paylaşım, İdari Vesayet Ve Denetim, Belediyeleştirme, Yerel Yönetim Kuruluşlarının Gelirleri, Giderleri Ve Bütçeleri, Parafiskal Gelirler, Tanımı Ve Nitelikleri - Çeşitleri, Parafiskal Gelirlerin Vergi, Harç Ve Fiyat İle Karşılaştırılması, Parafiskal Yük, Parafiskal Kurumların Gelir Dağılımı Açısından Önemi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Tanımı Ve Mahiyeti, Doğuşu Ve Gelişimi, Kamu İktisadi Teşebbüslerine İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri, Devlet Borçlarının Çeşitleri, Yönetimi, Etki Ve Sonuçları, Maliye Politikası, Önemi Ve Gelişimi, Maliye Politikasının Amaçları Ve Araçları, Vergilerin Maliye Politikasının Amaçları Açısından Önemi Ve Etkinliği, Kamu Harcamalarının Maliye Politikasının Amaçları Açısından Önemi Ve Etkinliği, Otomatik Dengeleyiciler, Maliye Politikası Ve Mali Yönetim, Uluslararası Kamu Maliyesi, Tanımı Ve Kapsamı, Uluslararası Kamu Hizmetleri, Uluslararası Kamu Giderleri, Uluslararası Kamu Gelirleri, Uluslararası Maliye Politikası. Sayısal Yöntemler Yöneylem Araştırması, Karar Teorisi, Doğrusal Programlama, Ulaştırma Modelleri, Pert-Cim, Oyun Teorisi, Karar Ağaçları, Bekleme Modelleri Simulasyon İş Hayatı için Yabancı Dil Bu dersin amacı, İngilizce yi etkin bir şekilde kullanmak isteyen, iş dünyasına hazırlanan öğrencilere, bankacılara ve uluslararası firmalarda çalışmak isteyen bireylere, İş İngilizcesi terimlerinin öğretilmesinin yanı sıra yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kazandırılmasıdır. Bilgisayarlı Muhasebe(SEÇMELİ) Bilgisayarlı Muhasebe Hakkında Genel Bilgi, Derste Kullanılacak Olan Mikro Paket Programının Tanıtılması Ve Çalıştırılması, İşletmelerin Açılış İşlemleri, Açılan İşletmelerin Yapılandırılmaları, Hesap Planlarının Oluşturulması, Muhasebe Fişlerinin Tanıtımı Ve Kasa Yapılandırılması, İşletmelerin Dönem Başı Ve Dönem İçi İşlemlerinin Muhasebe Fişlerinin Kesilerek Kayda Alınması, Genel Geçici Mizan Çıkarılması, Dönem Sonu İşlemlerinin Muhasebe Fişlerinin Kesilmesi, Gelir Tablosu Ve Dönem Sonu Bilançosunun Oluşturulması Ve Kapanış İşlemlerinin Yapılması. Örgüt Geliştirme(SEÇMELİ) Örgütsel strateji, değişim, tasarım, çevresel şartlara uyum yapısal gelişmeler. Güç alan analizi. örgütsel değişim modelleri, yönetsel ölçek, müdahale süreci, örgüt geliştirmede danışmanın rolü ve örgüt geliştirme faaliyetleri. İcra İflas Hukuku(SEÇMELİ) İcra İflas Hukuku Hakkında Genel Bilgi, İcra Teşkilatı, Şikayet, İcra Takibinin Tarafları, İlamsız İcra, Ödeme Emrine İtiraz, İtirazın Kaldırılması, İtirazın İptali, Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları, Mal Beyanı, Haciz, Hacizde İstihkak Davaları, Kambiyo Senetlerine Mahsusu Haciz Yolu İle Takip, İlamlı İcra, İmtiyazlı Haciz, İflas Hukuku, Konkordato Enflasyon Muhasebesi(SEÇMELİ) Finansal Tablo Bilgilerinin Yararlılığı, Enflasyon Ortamında Tahmini Maliyetler, Muhasebenin Yetersizliği Ve Fiyat Değişmelerini İçeren Muhasebe Modelleri, Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebesi Modelleri, İkame Maliyeti Muhasebe Modelinin Kuramsal Yapısı, Stoklar Ve Satılan Malın Maliyetlerini Düzeltme, Yöntem Ve Teknikleri, Duran Varlık Ve Amortismanları Düzeltme Yöntemleri. Para Ve Banka(SEÇMELİ) Paranın Tanımı, Paranın İşlevleri Ve Standartları, Finansal Piyasalarda Kullanılan Finansal Araçlar Ve Aracı Kuruluşlar, Türk Bankacılık Sistemi Ve İşleyişi; Para Arzı Teorisi Ve Ticari Bankaların Kaydi Para Yaratması; TC Merkez Bankası nın Yapısı, İşleyişi Ve Para Politikası Uygulamaları. Para Talebi Ve Faiz Teorileri, Özel Finans Kurumları, Bankacılık Sisteminde Fon Kaynakları Ve Kullanımı, Uluslararası Bankacılık. Türk Vergi Sistemi(SEÇMELİ) Türk Vergi Hukuku, Gelir Vergisi, Mükellefiyet Biçimleri, Gelir Unsurları, İstisna, Muhafiyet Ve İndirimler, Matrah Beyan Esası Ve Gelirin Toplanması. Vergi Tarifesi, Tarh İşlemleri, Geçici Vergi, Verginin Ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Harcamalar Üzerine Alınan Vergiler, Katma Değer Vergisi, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Veraset Ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yerel Yönetim Vergileri Diş Ticaret İşlemleri(SEÇMELİ) 13

14 Diş Ticaret İle İlgili Temel Kavramlar, İhracat Rejimi, İthalat Rejimi, Kambiyo Rejimi, Serbest Bölge Mevzuatı Ve Uygulaması, Bağlı Ticaret Mevzuatı Ve Uygulaması, Dış Ticaretin Finansmanı Reklam Ve Tutundurma(SEÇMELİ) Reklamın Özellikleri Ve Fonksiyonları, Reklam Türleri, Reklamla İlgili Stratejik Kararlar, Reklam Mesajı Kanalları, Medya Planlaması, Medya Türleri, Reklamın Etkinliğinin Ölçümü İletişim Araçları Ve Pazarlamada İletişimin Önemi, Pazarlamada Tutundurma Gayretleri, Reklamcılık Ve Reklamın Önemi, Reklamın Amaçları Ve Çeşitleri, Reklam Geliştirme Stratejileri, Reklamcılıkta Pazarlama, Reklamcılıkta Araştırma Yöntemleri, Reklamcılıkta Tüketici Davranışlarının Rolü, Reklam Planlama Ve Yönetimi, Satış Promosyonu, Kişisel Satış Yönetimi, Reklam Medyası, Reklamcılığın Toplumdaki Rolü, Reklam Şirketleri. Dördüncü Sınıf Yönetim Muhasebesi Muhasebe Analizi Ve Yönetimin Karar Alma İşlevi, Planlama, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri, Bütçelerin Planlama Aracı Olarak Kullanılması, Kontrol, Standart Maliyetler-Direkt Hammadde Ve Malzeme Ve Direkt İşçilik, Esnek Bütçeleme Ve Genel İmalat Giderleri Sapmalarının Analizi, Özel Yönetim Kararlarına İlişkin Teknikler, Değişken Maliyetleme, Değişken Seçenekleri Zorunlu Kılan Kararlar Türkiye Ekonomisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşundan Günümüze Kadar Uygulanan Ekonomi Politikaları Ekseninde Ülkenin Ekonomik Yapısının Tartışılması, Ağırlıklı Olarak 1980 Yılından Sonraki Ekonomik Gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğundan Devralınan Ekonomik Alt Yapı, Cumhuriyetin Kuruluş, İzmir İktisat Kongresiyle Belirlenen Ekonomi Politikası: Envanter Dönemi, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye Üzerine Etkileri, 1930'da Başlayan Devlet Eliyle Sanayileşme Dönemi, Dünya Savaşı Ve Türkiye, 1946 Siyasal Dönüşümü; Çok Partili Ortam Ve Ekonomi Politikasının Üzerine Etkileri, 1950 Seçimiyle Başlayan Dönemin Ekonomi Politikaları, 1960'da Başlayan Planlı Kalkınma Dönemi, Kararlarıyla Başlayan Serbest Pazar Ekonomisi, Sovyetler Birliği'nin Dağılmasının Etkileri, Güncel Ekonomik Tablo, Türkiye Ekonomisinin Geleceği. Örgütsel Davranış : Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Düzlemesi ve Sosyal Kurumlar, Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Kültürü, İnanç ve Tutumlar, Kişilik ve Davranış, Algılama, Öğrenme ve Öğrenen Örgütler, Haberleşme, Motivasyon ve İş Tatmini, Gruplar, Yöneticilik ve Liderlik, Örgütlerde Takım Çalışması ve Yönetimi, Yabancılaşma ve Yönetimi, Stres ve Yönetimi, Örgütlerde Çatışma ve yaratıcılığın Yönetimi, İşe Devamsızlık ve İşgören Devri, Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme ve Sosyal Sorumluluk ve Örgütsel Etik Finansal Tablolar Analizi(SEÇMELİ) Mali Analizin Tanımlanması Ve Kapsamı,Mali Analiz Türleri Hakkında Genel Olarak Açıklamalar Ve Tanımlar; İç Analiz, Dış Analiz, Statik Analiz, Dinamik Analiz, Yönetim Analizi, Kredi Analizi, Yatırım Analizi, Mali Analizde Kullanılan Finansal Tablolar Baklanda Genel Olarak, Açıklamalar, Konsolide Bilanço Ve Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, Yüzde Yöntemi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklaması Ve Örnek Çözümleri, Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklaması Ve Örnek Çözümleri, Oran Analizi İle Mali Analiz Tekniğinin Açıklanması Ve Örnek Çözümleri,Fon Akün, Nakit Akım Ve Net Çalışma Sermayesi Tablolarının Açıklanması Ve Bir Örnek Üzerinde Bu Üç Tablosunun Kıyaslamak Olarak Düzenlenmesi, Fiyat Düzeyindeki Değişmelerin Mali Tablolara Etkisi Ve Mali Tabloların Düzeltilmesi. Modern Yönetim Teknikleri(SEÇMELİ) Toplam Kalite Yönetimi, Benchmarking, Organizasyonel Öğrenme, Takım Çalışması, Liderlik, Kaizen, Müşteri Memnuniyeti, Downsizing, Outsourcing. İhtisas Muhasebesi(SEÇMELİ) Şirketler Muhasebesi: Anonim Ve Limited Şirketlerin Özellikleri; Kuruluş, Sermaye Değişikliği, Kâr-Zarar Dağıtımı Ve Tasfiye İşlemleri. Şirketlerde Devir-Birleşme Ve Tür Değiştirme. İnşaat Muhasebesi: Özel İnşaat Muhasebesi, Yıllara Yaygın İnşaat Muhasebesi. Banka İşlemleri Ve Muhasebesi. Dış Ticaret İşlemleri Ve Muhasebesi Borsa ve Menkul Değerler Analizi(SEÇMELİ) Piyasa Kavramı, Çeşitleri Ve Ekonomideki Piyasaların Oluşum Biçimleri. Para Ve Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumlar Ve Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasasının Faaliyet Alanı, Menkul Kıymet Borsalarının Oluşumu. Altın Borsası, Ticaret Borsaları Ve Vadeli İşlem Borsaları Hakkında Genel Bilgi. Türkiye de Menkul Kıymet Borsası Ve İMKB, Borsa İşlemleri Ve Uygulamaları. Sermaye Piyasası Araçları; Tanımı, Hukuki Yönü, Çeşitleri, Avantaj Ve Dezavantajları. Hisse Senetleri; Tanımı Ve Türevleri. Tahvil; Tanımı Ve Türevleri. Diğer Menkul Kıymetler; K.İ.S., K/Z Ortaklığı Belgesi...Vb. Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri; Temel Analiz Ve Teknik Analiz Hakkında Genel Açıklamalar Ve Uygulamalı Örnek Çözümler. Tahvil Değerlemesi; Genel Açıklama Ve Örnek Çözümler. Tüketici Davranışları(SEÇMELİ) Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Önemi, Tüketici Davranışı Kavramı Ve Özellikleri, Tüketici Davranışında Disiplinler Arası Yaklaşım, Tüketici Davranışı Genel Modeli, Psikolojik Etkiler, Öğrenme Ve Bellek, Güdülenme Süreci, Algılama Süreci, Kişiliğin Yapısı, Tüketici Davranışında Sosyo-Kültürel Etkiler. İş Hukuku 14

15 İş Hukuku Konusu Ve Nitelikleri, İş Hukukunun Doğuşu Ve Gelişimi, İş Hukukundaki Kanunlaştırmaların Özellikleri, İş Hukukuna Yön Veren Temel İlke Ve Düşünceler, İş Hukukunun Kaynakları, Çalışma Örgütleri, İş Hukukunun Temel Kavramları, Bireysel İş Hukuku, İş Kanununun Kapsamı, Hizmet Akdi, Hizmet Akdinden Doğan Borçlar, Hizmet Akdinin Sona Ermesi, İşin Düzenlenmesi, Çalışma Süreleri, Ücretli Tatiller Ve Yıllık Ücretli İzin, Toplu İş Hukuku, Sendikalar, Sendika Özgürlüğü Ve Hakkı, İşçi Ve İşveren Kuruluşlarının Kuruluş Ve İşleyişleri, Toplu İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanma Alanları, Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları, Arabuluculuk, Grev Ve Lokavt, Grev Ve Lokavt Yasakları Ve Erteleme, Toplu Hak Uyuşmazlıkları Ve Mahkemeye Başvurma, Özel Hakeme Başvurma, Kanun Dışı Lokavt Ve Sonuçları Muhasebe Denetimi Denetim İşlevi Ve Muhasebe Mesleği, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu,Denetim Süreci Ve Planlaması, Denetim Kanıtları Ve Teknikleri, İç Kontrol Sistemi, Nakit Sistemin Denetimi Yabancı Kaynakların Denetimi, Öz Sermayenin Denetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminin Çevresi, Kamu Yönetiminin Evrimi Ve Öğretimi, Devletin Artan Görevleri, Kamu Bürokrasisi, Karşılaştırılmalı Kamu Yönetimi, Örgütlenme, Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Örgüt Kuramı Elektronik Devrimi, Yöneticinin Görevleri, Yönetimde Önderlik, Yönetimde Karar Verme, Yönetimde İletişim, Planlama, Yüksek Yöneticilerin Siyasal Rolü, Mali Yönetim, Mali, Yönetim Nedir, Ekonomik Ve Mali Politikanın Saptanması, Bütçe Süreci, Personel Yönetimi, Personel Yönetimi Nedir, Personel Alma, Değerleme,Yükselme, Sınıflandırma, Aylık Ve Ücretler, Kamu Yönetimi Hukuku, Kamu Yönetimi Hukuku Ve Düzenleyici İşlemler, Yönetsel Yargı, Yönetsel Sorumluluk, Yönetimin Yasama Organı Ve Kamuoyunca Denetlenmesi, Yönetsel Denetim, Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Teknoloji Yönetimi Teknoloji, Bilgi Ve Bilgi Toplumu, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Sistemi Uygulamaları, Küresel Rekabet Ortamında Rekabet Üstünlüğü Sağlamak Bilişim Teknolojilerin Rolü, Elektronik Ticaret. Yatırım Planlama(SEÇMELİ) Yatırım Ve Planlama İle İlgili Kavramlar, Yatırım Planlama Fikrinin Doğması Aşaması,Proje Ön Seçimi Ve Yöntemleri,Ekonomik Etüd,Teknik Etüd,Mali Etüdyatırım Projede, İlk Kullanılan Değerleme Yöntemleri,Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler,Teşvik Dolayısıyla Değerleme De Yöntemler,Risk Ve Projeler,Enflasyon Ve Projeler,Ekoloji Ve Projeler,Toplumsal Karlılık Ve Projeler,Uygulamalı Yatırım Proje Örnekleri. Bilgi Yönetimi(SEÇMELİ) Bilgi Ve Yönetim,Bilgi Üretimi Ve Yönetimi,Bilgi Yönetiminde Yaklaşımlar,Bilgi Yönetim Teknikleri,Bilgiye Dayalı Örgüt Yönetimi,Bilgi Yönetiminde Roller Ve Beceriler,Bilgi Yönetiminde Teknolojiler,Örgütlerde Bilgi Ve Yönetimi,Kurumsal Bilgi Ve Yönetimi,Bilgi Ve Bilişim Sistemleri,Yönetim Bilgi Sistemleri,Sanal Bilgi Yönetimi,Bilgi Ekonomisi. Maliye Politikası(SEÇMELİ) Kamu gelirleri, vergi teorisi. Devlet bütçesi. Maliye politikaları.makro Ekonomik Teori ve Maliye Politikası Dışa Açık Bir Ekonomide Maliye, para ve Kur Politikalarının Etkinlik Koşulları Temel Ekonomik Amaçlar Açısından Maliye Politikasının Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar Maliye Politikası Yöntemleri Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Harcama ve Borçlanma Politikaları, İstikrar Politikaları içinde Maliye Politikasının rolü Dış ve İç Borç Yönetimine İlişkin Teknik Yaklaşımlar. Uzmanlığa Yönelim(SEÇMELİ) Karaman İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine, özellikle de mezun olmak üzere olan adaylarına, hem hayata hazırlandıkları dönemde, hem de ileriki yıllarda yararlanabilecekleri, gerek akademik, gerekse iş dünyasına yönelik çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmak; onlara diploma programlarına uygun sektörleri ve iş olanaklarını tanıtmak, işe giriş sürecinde kullanmaları gereken bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek amacıyla hazırlanmış bir derstir Uluslar arası Pazarlama(SEÇMELİ) Uluslararası Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Faktörler, Uluslararası Bilgi Sistemleri, Uluslararası Pazarlama Planlaması, Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümlendirme, Ürün Politikaları, Fiyatlama, Dağıtım Kanalları Ve Tutundurma Faaliyetleri. Muhasebe Uygulamaları Ve Vergi Mevzuatı(SEÇMELİ) Türk Muhasebe Uygulamalarına Giriş (Tekdüzen Hesap Planı) Ve Bunların Türk Şirketlerinde Uygulanması, Kayıt İşlemlerinde Uluslararası Ve Türk Muhasebe Standartları Uygulamaları Arasındaki Farklılıklar, Ve Türkiye de Kullanılmakta Olan LOGO, ETA, LKS, LMS Ve Diğer Yazılım Programları Ve Muhasebe Uygulamaları Ve Vergi Mevzuatı İle İlgili Olarak Temel Muhasebe Kavram Ve İlkelerinin Gözden Geçirilmesi. Vergi Türleri. Defter, Belge Ve Kayıt Nizamı. Dönem İçi Vergi Sorumluluğu: Vergi Kesintisinin Ve Geçici Verginin Hesaplanması; Muhtasar, KDV Ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi. Dönem Sonu Vergi Mükellefiyeti: Gelir Ve Kurumlar Vergilerinde Muhasebe Uygulama Ve Kayıtları. Yatırım İndirimi, Yeniden Değerleme Ve Amortisman Uygulamaları. 15

16 A S L I G İ B İ D İ R Mevlüt BALTA Daire Başkanı 16

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ ERZINCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞ1402.101 Hukukun Temel Kavramları (3+0) Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYILI İKTİSADA GİRİŞ I (3 0 3) (AKTS:9) (Introduction to Economics I) İktisadın Temel İlkeleri,

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı