HisSE SENEDi FiYATlARıNDAKi SÜRPRiz HABERLERiN BULAŞICIlIK ETKiSi VESÜREKliliK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HisSE SENEDi FiYATlARıNDAKi SÜRPRiz HABERLERiN BULAŞICIlIK ETKiSi VESÜREKliliK"

Transkript

1 HsSE SENED FYATlARıNDAK SÜRPRz HABERLERN BULAŞICIlIK ETKS VESÜREKllK Evrmlmer Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Özet Bu çalışmada hsse sened pyasalarındak sürprz haberlern ülkeler arasında yayılması olgusu değerlendrlmştr. Bu amaçla Arjantn, Brezlya, Mekska, Rusya ve Türkye'nn Eylül 1995-Şubat 2003 arasındak günlük hsse sened pyasası endeks verler toplanmıştır. Yapılan değerlendrme sonrasında br yıldan daha uzun br döneınde Brezlya hsse sened pyasası endeksnn koşulsuz olarak ortalamasından sapma olasılığının düştüğü, Türkye endeksnn koşulsuz olarak ortalamasından sapma olasılığının arttığı anlaşılmıştır. Tek değşkenl koşullu değşen varyans modellerndek ARCH ve GARCH termlernn katsayı tahmnlernn statstk belrgnlğ bu pyasalardak sürprz haberlern bulaşıeılığına lşkn bazı kanıtlar olarak değerlendrlınştr. Ayrıca mal pyasa verlernn varyans denklemlernde sıkça karşılaşılan sürekllğn yapısal değşklklern hesaba katılmasıyla yleştğ ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelmeler: Bulaşıeılık, koşulsuz olasılık, tek değşkenl koşullu değşen varyans, sürekllk, hsse sened pyasası. The Efects of Contagon of the Surprses of Stock Market Returns and Persstence Abstract Ths study examnes the propagaton of surprses across eountres by usng the stoek market returus. The empreal analyss s based on the database wheh ncludes the daly stoek market ndees of Argentna, Brazl, Mexco. Russa and Turkey between September 1995-February Ths study has revealed that although the uneondtonal probablty of devatan from the mean of Brazlan daly stoek market ndex s deereasng for the perod longer than one year, the uneondtonal probablty of devatan from the mean of Turksh daly stoek market ndex s nereasng for the same perod. The statstcal sgnfcanee of the estmates of ARCH and GARCH eoeffeents of the unvarate generalzed autoregressve condıjonal heteroseedastety (GARCH) model also provdes some proofs of the propagaton of surprses across the stock markets. In addton. ths study ndeates that takng the struetural changes nto aeeount mproves the frequent evdenee of persstenee for the fnancal market data. Keywords: Contagon. uneondtonal probablty, unvarate generalzed autoregressve condtonal heteroscedastety, persstenee. stoek market.

2 132 e Ankara Ünverstes SBF Dergs e 59-3 Hsse Sened Fyatlanndak Sürprz Haberlern Bulaşıcılık Etks ve Sürekllk*l Grş Bu çalışmada, Aıjantn, Brezlya, Mekska, Rusya ve Türkye'nn hsse sened pyasası getrler kullanılarak ortaya çıkan sürprz gelşmelern yayılması olgusu değerlendrlmektedr. Sürprz gelşmeler hsse sened endekslernn belrl br değerden daha fazla dalgalandığı günler olarak ele alınmıştır. Bu amaçla lk önce ele alınan hsse sened endekslernn koşulsuz olarak onk ay ve yrmdört ay çnde kend ortalamalarıdan sapma olasılıkları hesaplanmıştır. Daha sonra tek değşkenl koşullu değşen varyans (GARCH) sürec le sürprz habern etklernn dğer ülkelerde kendsn gösterp göstermedğne bakılmış; ve tek değşkenl koşullu değşen varyans analzlernn sürekllk gösterp göstermed ğ araştırılmıştır. Bu çalışma sürprz haberlern bulaşıcılığı le lgl olarak Türkye'y ele alan öncü çalışmalardan brs olması bakımından önem taşımaktadır. Sermaye hareketler ktsad ve man pek çok göstergey etkleyecek boyuta çıkablmektedr. Kodres ve Prtsker'n (2002) değndğ gb, sermaye hareketlernde roloynayan uluslararası yatırım portföyler çeştl makroekonomk rskler algılayacak ayarlamalara gtmektedr. Bu durumda uluslararası portföylern rskler algılamadak hassasyet ön plana çıkmaktadır. Böylece, sermaye grş-çıkışlarını öneml ölçüde etkleyen spekülatf saldırılar, sermaye akımlarının etklernn çeştl mekanzmalar yoluyla ktsad ve man * Yazıda öne sürülen görüşler yazarın görüşler olup Türkye Cumhuryet Merkez Bankası'nı bağlayıcı değldr. 1 "Persİstence" çn yerleşmş k karşılık olmadığından yazıda "sürekllk" olarak Türkçe\eştr\mştr.

3 ! Evrm mer e Hsse Sened Fyatlarındak Sürprz Haberlern Bulaşıcılık Etks ve Sürekllk e 133 pek çok göstergeye yansıdığı dönemlerde, mal yapıda kınlganlıklara yol açarak mal krzler berabernde getrmektedr. Brbrnden klometrelerce uzak olan Mekska, Rusya, Türkye, Brezlya ve Arjantn' dek malı krzler br sermaye hareketler krz olarak değerlendrleblen 1997 Asya krznn peş sıra gelmştr. ıto ve Hashmoto (2002), 1997 Asya krzn zleyen dğer ülke krzlernde yaşanan olgulardan brsnn, mall pyasalar yoluyla yatırımcıların br ülkede bulunan portföylern lkt hale dönüştürmes olduğunu öne sürmektedr. Böylece krz beklentsyle ortaya çıkablecek zararlarının önüne geçme davranışıyla brlkte, pyasalarda ortaya çıkan sürprz gelşmelern dğer ülkelere yayılmasının önem de ortaya çıkmaktadır. İstatstksel anlamda belrgn olan dalgalanmaların brlkte hareket etmes bulaşıcılığın varlığı le lgl kanıtlar olarak yorumlanmaktadır.. Ancak bulaşıcılığın ortaya çıkması veya sürprz br gelşmenn dğer ülkelere yayılması kavramları farklı çalışmalarda farklı bçmlerde ele alınmaktadır. Örneğn, Echengreen (1996) bulaşıcılığın uluslararası tcaret bağları kuvvetl olan ülkelerde benzer makroekonomk koşullara sahp olan ülkelere göre daha çabuk ortaya çıktığını öne sürmektedr. Ortaya çıkan sürprz gelşmeler mail krzlern yayılması olarak tanımlayan Berger ve Wagner (2002), bulaşıcılık olgusunu, pyasaların herhang br algılanan temelolmaksızın brbrlernn hareketlerne duyarlılık göstermes le açıklamaktadır. Blg ve blgnn yayılması üzer nde duran Drazan (2000) se, sürprz br gelşmenn ülkeler arasında farkı, bçmlerde kırılganlıklar yaratmasının sürprz br gelşmenn ülkelere bulaşma derecelernn farklılık göstermesnden kaynaklanableceğn ön plana çıkarmaktadır. Yukarıda adı geçen beş ülkenn hsse sened pyasası endeks getrler kullanılarak ortaya çıkan sürprz gelşmelern yayılmasını değerlendrmey amaçlayan bu çalışma şu düzen çnde sunulmaktadır: Öncelkle kullanılan ver set tanıtılmakta, sonra bulaşıcılığın varlığını saptamak çn kullanılan yöntemlerden olan koşulsuz, koşullu olasılık hesaplamaları üzernde durulmakta ve tek değşkenl koşullu değşen varyans modeller le sürekllk hakkında blg verlmektedr. Daha sonra koşulsuz, koşullu olasılık hesaplamaları ve modellern bulguları değerlendrlmektedr. Ver ve Yöntem Bu çalışmada sermaye hareketlernn br boyutuna gösterge olduğu düşünülerek Bloomberg'den toplanan Arjantn, Brezlya, Mekska, Rusya ve Türkye'nn hsse sened pyasası verler kullanılmıştır. Hsse sened pyasası verlernn sürprz gelşmelern yayılmasının değerlendrrken kullanılması

4 134 e Ankara Ünverstes SBF Dergs e 59-3 konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Örneğn, Furman ve Stgltz (1998) mal krzlern nedenler le sonuçları arasında hem statstksel hem de kuramsal olarak, tümüyle anlamlı ve tatmnkar lşkler bulmakta zorlanıldığını vurgulamakta; Kamsky ve dğerler (1998) se, hsse sened fyatlarındak aşırı dalgalanmaları lkdte krzlernn öncü göstergelernden brs olarak değerlendrmektedr. Öte yandan Edwards ve Susmel (2001), hsse sened pyasası haftalık verlern kullanarak bu verlern belrl br zaman çnde nasıl br dalgalanma davranışı sergledğn çözümlerken yüksek derecedek dalgalanmaların kısa sürel olduğunu ve bu tptek dalgalanmaların bazı ülkelerde yaklaşık olarak aynı zamanda oluştuğunu ortaya koymaktadır. Rgobon2 (2002) se, bulaşıcılığın yüksek frekanslı olaylara dayandığını fade etmektedr. Yüksek frekanslı gözlemler, sadece öneml olayların dalgalanmaya etklern yansıtablen düşük frekanslı gözlemlerden farklı olarak, dalgalanmaya neden olan pek çok küçük olayın etklern de çermektedr. Bu görüşlern ışığında, 1 Eylül 1995 le 28 Şubat 2003 arasındak gözlemlere dayanan günlük bazda, saat farkları dkkate alınmaksızın, yüksek frekanslı olarak da nteleneblecek br ver set oluşturulmuş; Arjantn, Brezlya, Mekska, Rusya ve Türkye'nn hsse sened endeks verler toplanmıştır. Bu beş ülkenn hsse sened pyasası endeks getrlernn statstksel analzler Tablo l' de görülmektedr. Bu tabloda sunulan hsse sened pyasası endeks getrlernn statstksel analzlerne göre ele alınan serlern normal dağılmadığı, Aıjantn ve Rusya hsse senetler pyasası endekslernn sola çarpık, dğerler endekslern sağa çarpık olduğu; tüm serlern dağılımının tepesnn normal dağılıma göre svr olduğu dkkat çekmektedr. Tablo I. Hsse Sened Pyasası Endeks Getr/ernn İstatstksel Analzler * Aıjantn Brezlya Mekska Rusya Türkye Ortalama Medyan E Maksmum Mnmum Ayrıca, altı aylık, Uç aylık veya ayhk gb düşük frekansh ver set kullanılarak elde edlen sonuçlar ele alınan dönemde ortaya çıkan öneml olayların dalgalanma üzerndek etklern yansıısa da, küçük pek çok olayın dalgalanmadak etklern göz ardı etmektedr (ıto / HASHIMOTO, 2002: 10).

5 ı l, Iİ, ' Evrm mer e Hsse Sened Fyatlarındak Sürprz Haberlern Bulaşıcılık Etks ve Sürekllk e 135 Std. Sapma Değşm Katsayısı (a/il)3 Çarpıklık Kurtass Jarque-Bera Olasılık Gözlem Sayısı *% 5 Glılamlılık düz.ey çn X ı tablo değer ; % 10 anlamlılık düzey çn Xı tablo değer :! Hsse sened pyasalarının ortalamadan sapma gösterdğ günlern dalgalanmayı arttırdığı düşüncesnden hareket edlerek Arjantn, Brezlya, Mekska, Rusya ve Türkye'nn br yıl veya daha uzun br dönemde ortalamadan saptığı günler le bunların koşulsuz olasılıkları le lgl olarak ele alınan endeksn ortalaması şu şeklde bulunmuştur. =1 = 1,2,...,1943 Ele alınan endeks n br yıl sonra aynı güne denk düşen dönemdek ortalama değerler şu şeklde hesaplanmıştır: " 2 1 = lnılx =1 Il, 2 2 =l/n 2 LX; ;=1 "ı 2 3 = 1/n 3 LX; =1 = 1,2,...,255 = 2,3,...,256 = 3,4,...,257 Daha sonra br yıl sonra aynı güne denk düşen değşm endeks n kend oıtalama değer şu şeklde karşılaştırılmıştır: le ele alınan 3 Değşm katsayısı endeks n ortalaması başına rskllğ ölçmektedr. Başka br fadeyle, ortalama etrafında en çok dalgalanmaya sahp olan endeks göstermektedr.

6 136 e Ankara Ünverstes SBF Dergs e 59.3 Mj=l, eğer Z - X ~ O veya Z - X ~ O Mj=O,eğer -Z~Z-X ~+Z L Mj = Toplam ortalamadan sapan gün sayısı Bu karşılaştırmada br yıl sonra aynı güne denk düşen endeks değşmnn ele alınan ülkennkend ortalamasından artı veya eks yönde saptığı günlere br, dğer günlere sıfır değer verlmştr. Daha sonra her ülkenn br değer aldığı gün sayısı beşülkenn ortalamadan saptığı toplam gün sayısına bölünmüş ve ülkelern br yıllık dönem çnde koşulsuz olarak kend ortalamalarından sapma olasılıkları bulunmuştur. Br yıllık dönem çn hesaplamalarda ver kaybı le brlkte gün sayısı 1687'ye düşmüştür. İk yıllık dönem çnde aynı mantık çerçevesnde hesaplanmıştır. Bu yolla k yıllık dönem çn yapılan hesaplamalarda ver kaybı le brlkte gün sayısı 1429'a düşmüştür. Şekl I, endekslern getrlernn durağan olduğunu göstermektedr. Bu nedenle koşullu değşen varyans sürec (GARCH) çözümlemelernde yapılacak tahmnlerde endekslern getrsnn kullanılması uygun olmaktadır. Şek/I. Hsse Sened Pyasası Endekslernn Getr/er

7 Evrm mer e Hsse Sened Fyatlarındak Sürprz Haberlern Bulaşıcılık Etks ve Sürekllk e 131 Dğer yandan hsse sened endekslernn, dğer hsse sened endekslernn öncek veya sonrak dönemler le brlkte hareket edp etmedğnn anlaşılması amacıyla, Tablo II'de gösterldğ gb ele alınan ülkelern brnc farklarının karşılıklı korelogramlarına bakıımıştır. Karşılıklı korelogramların gösterdğ sonuçlardan yola çıkılarak endekslern getrler çn koşullu ortalama denklemler sırasıyla aşağıdak gb olmaktadır: getr= J; = dlog(r:ndekş) = log(endekş) -log(endekş_ı) = log(endekş / endekş_ı) se, ra.. =a()+a ı r ı1. 1 +a 2 r M,..,. +a,rr..,. +E rjltuım 1 /"('z.t ya ( e,;,,\'l,,(/ 1 ~ ııın"ye ı-i t. Arjantn rbrezlyal = ı ra,jan/ııı + 132r Md.ı.kaı + 133rT;rkyel_1 + Eı. Brecl)'a Koşullu ortalama denklemlernn GARCH (1,1) sürec de şu bçmde yazılab mekted r: erl= cl) +ae2[_ı+~(j2i_l. = Arjantn, Brezlya, Mekska, Rusya, Türkye MaIl pyasalarla lgl pek çok çalışmada, zaman sers verlernde şokların sürekllk durumu vurgulanmaktadır. Örneğn, Engle ve Bollerslev (1986) GARCH ve eşbütünleşk GARCH (IGARCH) varyans denklemlerndek brm kökün ve varyans denklemndek ortalamanın özellklern ncelemekte; IGARCH modelnde a+~=1 olduğunu fade etmektedr. Başka br çalışmada Balle vd. (1996), a+~=l olduğu IGARCH modellernde varyans denklemndek br şokun kendsn uzun br dönem hssettrmekte olduğu ve şokun etksnn uzun br geleceğe taşındığını fade etmektedr.

8 138 e Ankara Ünverstes SBF Dergs e 59-3 Tablo LI. Hsse Sened Pyasası Endeksler Getrlernn Karşılıklı Korelogranıları Arjantn Brezlya Mekska Rusya Türkye Arjantn r(ı,ı)= r(ı,ı)= r(ı,ı)= O.688 r(ı,ı)= r(ı,t+i)= r(ı,ı-!)= Brezlya r(ı,ll= 0.44 ı2 r(ı,ı)= r(ı,ı)= O.748 r(ı,ı)= O. 189 r(ı,ı+i)= r(ı,ı-i)= Mekska r(ı,ı)= r(ı,ı)= r(ı,ı)= 0.15 Lo r(ı,ı)= O.367 r(ı,ı+ 1)= Rusya r(ı,ı)= r(ı,ı)= r(ı,ı)= 0.15 Lo r(ı,ı)= r(ı,t-i)= r(ı,t-i)= r(ı,ı-i)= r(ı,ı-i)= Türkye r(ı,ı)= r(ı,ı)= O. 89 r(ı,ı)= r(ı,ı)= r(ı,t+ 1)= r(ı,ı+!)= r(ı,ı+i)= Poon ve Granger (2001) getrlern sıfır etrafında dolaştığı ve varyansın sabt olduğu durumlarda uzun br dönem boyunca getrlern varyansının tek br dönemdek varyansın bast br katsayıdan türetlebleceğn fade etmektedr. IGARCH(l, I) modelnn sürekllk gösteren br dağılımının bulunması w=o olmasına bağlıdır. Bütün dönemler çn aynı varyansın önerldğ bu durumda koşullu varyans eştlğnn beklenen değer E(cr ı )= crı-ı olmaktadır (Campbell vd., 1997: 484). Paan ve Granger'a (2001) göre gerçek yaşamdak dalgalanmalar serlern belrl br ortalamaya ger dönmesnden farklılık göstermektedr. Başka br fadeyle, belrl br ortalamaya ger dönülmemes mail varlık getrlernde koşullu değşen varyans bulunmasına ve dalgalanmalann sürekllkten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Koşullu değşen varyans denklemndek katsayı tahmnlernn toplamının bre yakın olması, (X+~ "'" 1, bazı yazarlarca ekonomde yapısal br değşklğn gösterges olarak da ele alınmaktadır. Örneğn, Morana (2002), koşullu değşen varyans sürecne bazı kısıtlar konularak bu süreçtek sürekllkten uzaklaşmanın üstesnden gelnebleceğn öne sürmektedr. Dğer br çalışmada Hamao vd. (1990), GARCH modellernde yabancı pyasalarda ortaya çıkan gelşmelern koşullu varyans eştlklernde dışsal değşken gb hesaba katılableceğ n fade etmektedr.

9 lı! Evrm mer _ Hsse Sened Fyatlarındak Sürprz Haberlern Bulaşıcılık Etks ve Sürekllk _ 139 Ele alınan hsse sened pyasası endekslernn getrlernn Şekl 'de gösterlen grafklerne bakılarak her br endeks n belrgn bçmde ortalamadan sapma gösterdğ dönemlerde bu endekslerde yapısal değşklklern ortaya çıkmış olableceğ düşünülerek sürekllk durumu araştırılmıştır. Sürekllk durumunun araştırılması çn endekslern yapısal değşklk gösterdğ dönemlere br, dğer dönemlere sıfır değer verlerek her br endeks çn kukla değşken yaratılmıştır. Bu yolla oluşturulan kukla değşkenlern varyans denklemlerne eklenmes sonrasında varyansın geckmel değern gösteren ARCH term a'nın tahmn le hata termnn geckmel değern gösteren GARCH term Wnın toplamlarında yarattığı değşmler değerlendrlmştr. Koşulsuz Olasılık Hesaplamaları le Ilgl Bulgular Sander ve Klemer (2002), sürprz gelşmelern ülkeler arasında yayılması olgusunu tanımlarken kullanılablecek br yöntemn bu tür sürprzlern yol açtığı krzlernn koşullu olasılığını hesaplamak olduğunu öne sürmektedr. D.~er br çalışmada Kamnsky ve Renhart (1999), gelecek yrmdört ay boyunca ortaya çıkablecek koşullu ve koşulsuz krz olasılıklarını çözümleyen br yöntem kullanmaktadır. Bu görüşlern ışığında oluşturulan Tablo III'e göre, br yıllık br dönem çnde Rusya hsse sened pyasası günlük endeksnn koşulsuz olarak kend ortalamasından sapma olasılığının dğer ülkelere göre daha yüksek olduğu; Türkye hsse sened pyasası endeksnn k yıllık dönemde ortalamadan sapma olasılığının dğer ülkelere göre daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Dğer yandan, Brezlya çn daha uzun dönemde koşulsuz olarak kend ortalamasından sapma olasılığının düştüğü, Türkye çn koşulsuz olarak kend ortalamasından sapma olasılığının arttığı ortaya çıkmaktadır. Tablo III. Br Yıllık Ve İk Yıllık Dönem İçnde Koşulsuz Olarak Ortalamadan Sapma Olasılıkları Br Yıllık Dönem İçnde Koşulsuz İk Yıllık Dönem İçnde Koşulsuz Olarak Ortalamadan Sapma Olarak Ortalamadan Sapma Olasılığı (%) Olasılığı (%) Arjantn %21.92 % Brezlya %18.74 %9.64 Mekska % % Rusya % % Türkye % % 25.33

10 140 e Ankara Ünverstes SBF Dergs e 59.3 Tek Değşkenl Koşullu Süreçler le lgl Bulgular Değşen Varyans Karşılıklı korelogramlar ve değşkenlern anlamlılıkları göz onune alındığında Arjantn, Brezlya, Mekska, Rusya ve Türkye çn tek değşkenl GARCH modellernn tahmn sonuçları Tablo IV'te gösterlmektedr. Tablo IV'tek sonuçlar ncelendğnde Arjantn pyasasındak getrlern Mekska ve Brezlya hsse sened pyasalarındak getrlerden poztf yönde etklendğ görülmektedr. Arjantn endeks, Türkye endeksnden de poztf yönde etklenmektedr. Fakat Arjantn endeksnn Türkye endeksnden etklendğn gösteren katsayı statstk olarak anlamsızdır. Arjantn pyasasının varyans denklemne bakıldığında ARCH ve GARCH termler statstk olarak anlamlı ve katsayı toplamları O.99'dur. Mal pyasa verlernn çoğunda kendn gösteren varyans denklemndek sürekllk Arjantn pyasasında da ortaya çıkmaktadır. Tablo LV Brezlya pyasasındak getrlern Arjantn ve Mekska pyasasının aynı gündek getrlernden ve Türkye pyasasının br gün öncek getrsnden poztf yönde etklendğn ortaya koymaktadır. Brezlya'nın varyans denklemnde statstk olarak anlamlı olan ARCH ve GARCH termlernn katsayı tahmnlernn toplamı O.96'dır. Bu durumda Arjantn pyasasındak gb Brezlya'da da varyans denklemnde sürekllk olduğu sonucu çıkarılablmektedr. Tablo v Mekska pyasasının GARCH(l,l) modelnde ARCH-LM test statstğ 4 sonucunun anlamlı olduğunu dolayısıyla GARCH( 1,1) modelnde ARCH etks bulunmadığını göstermektedr. GARCH (2,1) modelnn ARCH- LM statstğ sonuçları GARCH(2,l) modelnde ARCH etks bulunduğunu serglemektedr. Bu durumda Mekska endeksnn getrsnn GARCH(2,1) üzernden değerlendrlmesnn uygun olacağı yönünde puçları bulunduğu düşünülmüştür. Mekska endeksndek getr Arjantn, Brezlya ve Türkye pyasalarındak aynı günkü getrden poztf yönde etklenmektedr. Mekska hsse sened pyasasındak getrnn hem GARCH(l,l) modelnn hem de GARCH (2,1) modelnn varyans denklemndek ARCH ve GARCH 4 ARCH (p) test u2,= A,,+Aıu21_ı+ A2U21_2+"'+ Aı,u2 ("P +e ı gb br yardımcı modeln tahmn edlmes ve bunun arkasından Ho: A.o= Aı=... =Aı,=O boş hpoteznn HA: En az br A'nın sıfırdan farklı olması hpotez karşısında test edlmesyle yapılablmektedr. ARCH-LM test statstğ yardımcı denklemn R2(y)'snn yardımcı denklemtahmn edlrken kullaııılan gözlem sayısı (n') çarpılmasıyla elde edlmektedr. LM=n'* R2(y). Buradan bulunan LM statstğ, serbestlk dereces p olan x2tablosu le karşı laştırı lab mek ted r.

11 Evrm mer e Hsse Sened Fyatlarındak Sürprz Haberlern Bulaşıcılık Etks ve Sürekllk e 141 termlernn katsayı tahmnler statstk olarak anlamlıdır. GARCH(l, 1) ve GARCH(2,l) modellerndek varyans denklemlerndek katsayı tahmnler toplamları sırasıyla 0.93 ve 0.99'dur. Sürekllk Mekska hsse sened pyasasının GARCH(2,l) modelnn varyans termlernn ARCH ve GARCH termlernn katsayı tahminleri toplamının 0.99 olmasında kendn göstermştr. Tablo ıv. Tek Değşkenl GARCH Modeller] Hsse Sened P asalarının Getrlere Aıjaııtıı Brezlya Mekska Mekska 3 Rusya Türkye (MERYAL) (BOYESPA) (MEXBOL) (MEXBOL) (RTS) (İMKB 1(0) Sabt term ı.63e ** ** (0.049) ( 1.596) (0.960) (0.794) (1.856) ( 1.737) * * * 'MERVAL (12.149) (8.434) (8.548) * * * 'BOVESPA (18.121) (18.098) (16.857) * * * 'MEXBOL (12.307) (17.609) (5.361) 'RTS 'jmkb 'MERVAL(-I) 'BOVESPA(-l) 'MEXBOL(-I) 'jmkb(-i) * * (4.416) (4.047) (1.418) * (3.887) * (3.759) * * (0.831) (4.697) (6.393) Varvans Denklemler Sabt term 8.40E-06* I.64E-051 * 1.57E-05* 1.99E-06* 3.99E-05* 7.88E-05* (3.047) (3.840) (2.960) (2.026) (3.353) (4.102) ARCH(I) a, * * * * * * (6.273) (5.113) (4.338) (4.113) (5.630) (4.840) ARCH(2) aı * (-3.306) GARCH(I)P * * * * * * (39.252) (29.659) (18.612) (75.119) (20.786) (23.219) Olablrlk * ARCH-LM ** 4.738* ** 2.1 Lo Test JParalltez çndekler z statst(~ değerlerdr. 2 Katsayılar otokorelasvona ve dec~şen varyans sorununa göre düzeltlmştr. 3 GARCH (2, 1), dğerler GARCH( l, I) modelnn tahmn sonuçlandır. * % 5 hata olasılığı le statstk olarak anlamlıdır. ** % LOhata olaslll,~1 le statstk olarak anlamlıdır.

12 142 e Ankara Ünverstes SBF Dergs e 59.3 Tablo IV Rusya hsse sened pyasasındak getrnn Arjantn, Brezlya, Mekska ve Türkye endekslernn br gün öncekgetrlernden poztf yönde etklendğn göstermektedr. Rusya'nın varyans denklemne bakıldığında ARCH ve GARCH termlernn statstk olarak anlamlı olduğu görülmekte ve bu katsayı tahmnlernn toplamı 0.97 olmaktadır. Dğer pyasalarda ölduğu gb Rusya hsse sened pyasası getrsnn varyans tahmnnde de sürekllk varlığını ortaya koymaktadır. Tablo IV' e göre Türkye hsse sened pyasasındak getrnn sadece Mekska hsse sçned pyasasındak aynı günkü getrden poztf yönde etklenmektedr. Türkye'nn varyans denklemne bakıldığında ARCH ve GARCH termler statstk olarak anlamlıdır. ARCH ve GARCH termlernn katsayı tahmnler toplamı 0.93'tür. Ele alınan dğer hsse sened pyasalarının getr denklemlernden farklı olarak Türkye endeksnn getrsnde düşük sürekllk kendn göstermektedr. Öte yandan, statstk olarak % 10 hata olasılığı le anlamlı olan ve bağımsız değşkenlerdek değşmn sıfır olduğu varsayımı altında bağımlı değşken olan Türkye endeksndek getrnn başlangıç sevyesnn dğer ülkeye kıyasla yükseklğ de dkkat çekmektedr. Sürekllk le lgl Bulgular Tablo V' e göre Arjantn endeksnn getınsının koşullu varyans denklemnde yapısal değşklk yoksa, brm kök bulunmakla brlkte, yapısal değşklğn koşullu varyans denklemne eklendğnde ARCH ve GARCH termnn katsayı tahmnler toplamları azalmaktadır. Dolayısıyla, Arjantn hsse sened pyasası endeksndek yapısal kayma koşullu varyans denklemn brm kökten uzaklaştırmaktadır. Yan yapısal değşklğn hesaba katılması sürekllk durumuna büyük ölçüde çözüm getreblmektedr. Tablo V. Yapısal Değşklk ve Sürekllk Ülkeler Yapısal değşklk yoksa Yapısal değşklk varsa (u+p)'nın tahmn (u+p)' nın tahmn Arjantn Brezlya Mekska Mekska* Rusya Türkye *GARCH(2)) modelndek (a+fj) 'niii tahmn sonuçlarıdf.

13 Evrm mer e Hsse Sened Fyatlarındak Sürprz Haberlern Bulaşıcılık Etks ve Sürekllk e 143 Dğer yandan, Tablo V'e göre, Mekska'nın GARCH(l,l) model ve Türkye endekslernn getrlersndek koşullu varyans denklemndek ARCH ve GARCH termnn katsayı tahmnler toplamı (0.93) sürekllk gb br sorun le pek fazla karşı karşıya kabnmadığını düşündürmektedr. Dolayısıyla, Mekska' nın GARCH(l, 1) model ve Türkye' de yapısal değşklklern hesaba katılması sürekllk le lgl herhang br değşklk ortaya koymamaktadır. Tablo V yapısal değşklğn hesaba katılmasından bağımsız olarak Mekska'nın GARCH(2,1) model le Brezlya ve Rusya endekslernn getrlernde koşullu var.yans denklemnde yapısal değşklk brm kök bulunduğunu göstermektedr. Başka br fadeyle, yapısal değşklğn hesaba katılması Mekska endeksnn GARCH(2,l) model le Brezlya ve Rusya endekslernn koşullu varyans denklemlernn drencnde herhang br yleşme ortaya koymamaktadır. Br veya brden fazla pyasadan alınan blgnn kullanılmasının varyans denklemnlerndek etklern görmek amacıyla, tahmn edlen denklemlern aynı kalmasıyla brlkte, dört ülkenn koşullu varyans eştlklerne Türkye hsse sened pyasasının getrsnn ortalama etrafındak kareler (RDLT) eklenmştr 5. Dğer dört ülkenn koşullu varyans eştlklerne Türkye hsse sened pyasası getrsnn ortalama etrafındak karelernn (RDLT) eklenmesnn sürekllk üzerndek etks Tablo VI'da se~glenmektedr. Tablo VI'ya göre, RDLT tahmn edlen denklemlern hata termler le tahmn varyansının geckmel değerlernden bağımsız olarak sırasıyla Arjantn, Brezlya, Mekska ve Rusya endekslerndek dalgalanmalan etklemes göz önüne alındığında Aıjantn ve Brezlya'dak sürekllk durumunun devam ettğ dkkat çekmektedr. Tablo VI'ya göre, Mekska endeksnn GARCH(l,l) tahmnnde belrgn br değşklk olmamakla brlkte, RDLT Rusya endeksnn tahmn edlen denklemnn hata term le tahmn varyansının geckmel değernden bağımsız olarak Rusya endeksnn ve Mekska endeksnn GARCH(2,1) tahmnlernn sürekllk durumunda haff br yleşme ortaya çıkarmaktadır. 5 yı= C+ E, ken c= I/n L Y'dr. Dolayısıyla, (Y_C)2= E 2 1 olması aynı zamanda öngörü hata kares olarak da adlandırılablmektedr.

14 144 e Ankara Ünverstes SBF Dergs e 59-3 Tablo VI. Türkye Hsse Sened Pyasası Getrsnn Ortalama Etrafmdak Karelernn (RDLT) Dğer Ülke Endekslerndek Sürekllk Üzerndek Etks Ülkeler (a+~)'nın tahmn (a+~+rdlt)'nn tahmn Arjantn Brezlya Mekska Mekska* Rusya *GARCH(2, 1) modelııdek (0.+[1) '1lI1I tahmn so/luçlandır. Tablo VII. Brezlya ve Rusya Endekslernn Getrlernn Ortalama Etrafındak Karelernn Türkye Hsse Sened Endekslerndek Sürekllk Üzerndek Etkler (a+~)'nın tahmn (a+~+rdlb+rdlr)'nn tahmn Türkye Brden fazla pıyasadan gelen blgnn Türkye endeksnn varyans denklemndek etkler Tablo VII' de verlmştr. Türkye endeksnn varyans denklemne, statstk olarak anlamlı bulunan Brezlya ve Rusya hsse sened pyasası getrlernn belrl br ortalama etrafındak karelernn (sırasıyla RDLB ve RDLR) katsayı tahmnler eklenmştr. Tablo VII, brden fazla pyasadan alınan geçmş blgnn kullanılmasının Türkye pyasasının koşullu varyans denklemndek katsayı tahmnlernn sürekllk üzernde yleşme ortaya çıkarmadığını serglemektedr. Sonuç Hsse sened pyasası endekslerndek sürprz haberlern yayılması olgusunun değerlendrlmes le lgl olarak oluşturulan ver set üzernde yapılan çözümlemeler sonrasında şu sonuçlara ulaşılmıştır: Olasılık hesaplamalarının hsse sened fyatlanndak dalgalanmalan açıklayableceğ görüşünden hareketle br yıl veya daha uzun br dönem çn hsse senetler endekslernn koşulsuz olarak ortalamadan sapma olasılıklan hesaplandığında br yıldan daha uzun dönemde Brezlya'nın ortalamadan sapma o\asıhğmm düştüğü, Türkye'nn ortalamadan sapma olasılığının arttığı ortaya çıkmıştır.

15 Evrm mer e Hsse Sened Fyatlarındak Sürprz Haberlern Bulaşıcılık Etks ve Sürekllk e 145 Tek değşkenl koşullu değşen varyans modellernde ele alınan Latn Amerka ülkelernn hsse sened pyasası getrlernn, kends dışındak dğer Latn Amerka ülkelernn hsse sened pyasası endekslerndek getrlernden etklenmş; Arjantn ve Brezlya Türkye endeksnn br gün öncek getrsnden; Mekska se Türkye endeksnn aynı gündek getrsnden etklenmştr. Tek değşkenl modellerdek koşullu varyans denklemlerndek ARCH ve GARCH termlernn katsayı tahmnlernn statstk belrgnlğ, bu pyasalardak sürprz haberlern bulaşıcılığına lşkn bazı kanıtlar olarak değerlendrlmştr. Böylece dolaylı da olsa söz konusu ülkelern hsse sened pyasası getrlernn brbrlern etkledğ ortaya ÇıkmıŞtır. Mal pyasa verlernde sıklıkla karşılaşılan varyans denklemndek br şokun uzun dönem kendsn hssettrmes ve şokun etksnn uzun br geleceğe taşınması olarak tanımlanan sürekllk durumu ekonomde yapısal br değşklğn gösterges olan kukla değşkenler yardımıyla ele alınmıştır. Yapısal değşklkler hesaba katıldığında Arjantn hsse sened pyasasının getrs sürekllk sorunundan uzaklaşmıştır. Yapısal kaymanın hesaba katılması Brezlya ve Rusya endekslernn getrlerndek durağan olmama sorununa belrgn br çözüm getrmemekte, yapısal kaymanın hesaba katılması Mekska hsse sened pyasasının getrsnde haff br yleşme ortaya çıkarmıştır. Brden fazla pyasadan alınan geçmş blgnn kullanılması amacıyla, hsse sened pyasası getrlernn ortalama etrafındak kareler, kends dışındak dğer ülkelern koşullu varyans eştlklerne eklenmştr. Bu yolla elde edlen termlern katsayı tahmnlernn koşullu varyans eştlklerndek ARCH ve GARCH katsayı tahmnlerne eklenmes sonrasında da sürekllğn hala kendsn gösterdğ anlaşılmıştır. Kaynakça BAILLlE, Rchard T. BOLLERSLEV, Tml MIKKELSEN, Hans ale (1996), "Fractonatly Integrated Generalzed Autoregressve Condtonal Heteroskedastcty," Journal of Eeonometres, 74: BERGER, Wolframl WAGNER, Helmut (2002), "Spreadng Currency Crses: The Role of Economc Interdependence," IMF Workng Paper, BRAINARD, Wllam C.I PERRY, Geoge L. (eds.) (1998), Brookngs Papers on Eeonomk Actvty (2) (Washngton D.C.: Brookngs Insttuton Press). CAMPBELL, John Y.I LO Andrew W.I MACKINLAY, Crag A. (1997), The Econometr/es of Fnancal Markets (New Jersey: Prnceton Unversty Press). DRAZAN, Atlan (2000), "Poltcal Contagon n Currency Crses," KRUGMAN, Paul (ed.), Curreney Cr/ses (Chcago: The Unversty of Chcago Press): EDWARDS, Sebastanl SUSMEL, Raul (2001), "Volatlty Dependence and Contagon n Emergng Equty Markets," Natonal Bureau of Eeonome Researeh, Workng Paper, EDWARDS, Sebastanl FRANKEL, Jeffrey (eds.) (2002), Preventng Curreney Cr/ses n Emergng Markets (Chcago: Unversty of Chcago Press).

16 146 e Ankara Ünverstes SBF Dergs e 59-3 EICHENGREEN, Barryl ROSE, Andrew K. WYPLOSZ, Charles (1996), "Contagous Currency Crses," Natonal Bureau of Eeonome Research, Workng Paper, ENGLE, Robert F.I BOLLERSLEV, Tm (1986), "Modetlng the Persstence of Condtonal Varances," Econometrc Revews: 5/1: FURMAN, Jasonl STIGLlTZ, Joseph E. (1998), "Economc Crses: Evdence and Insghts from East Asa," BRAINARD, Wllam c.ı PERRY, Geoge L. (eds.), Brookngs Papers on Eeonomc Actvty (2) (Washngton D.C.: Brookngs Insttuton Pres): HAMAO, Yasushl MASULIS, Ronald W.I NG, Vctor (1990), "Correlatons n Prce Changes and Volatlty across Internatonal Stock Markets," The Revew of Fnancal Studes, 3/2: ıto, Takatoshl HASHIMOTO, Yuko (2002), "Hgh-Frequency Contagon of Currency Crses n Asa," Natonal Bureau of Economc Researeh, Workng Paper, KAMINSKY, Gracelal L1Z0NDO, Saull REINHART, Carmen M. (1998), "Leadng Indcators of Currency Crses," IMF Staff Papers, 45/1: KAMINSKY, Gracela L.I REINHART, Carmen (1999), "The Twn Crses: The Causes of Bankng and Balance of Payments Problems," The Amercan Econome Revew, 89/3: KODRES, Laura E.I PRITSKER, Matthew (2002), "A Ratonal Expectatons Model of Fnancal Contagon," The Journal of Fnance, LV1I/2: KRUGMAN, PauL. (ed.) (2000), Curreney Crses (Chcago: The Unversty of Chcago Press). MORANA, C. (2002), "IGARCH Effects: an Interpretaton," Journal of Appled Eeonome Letters, 9: POON, Ser-Huang GRANGER, Clve (2001), "Forecastng Fnancal Market Volatlty A Revew," washngton. edu ezvotlecon512/ ForecastngFMVolatltyPoon Granger.pdf. RIGOBON, Roberto (2002), "Contagon: How to Measure t?," EDWARDS, Sebastanl FRANKEL Jeffrey (eds.) Preventng Currency Crses n Emergng Markets (Chcago: Unversty of Chcago Press): SANDER, Haraldı KLEIMEIR, Stefane (2002), Contagon and Causalty: An Empreal Investgaton of Four Asan Crss Epsodes. Maastrcht: Maastrcht Research School of Economcs of Technologyand Organzaton (Research Memoranda).

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT İsanbul Tcare Ünverses Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:3 Bahar 008 s.339-350 İMKB BİLEŞİK 00 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ Ünal H. ÖZDEN ÖZET Fnansal serlerde, aşıdıkları özellkler nedenyle doğrusal

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ Gaz Ünverses İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs 12/1 (2010). 159-184 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange YAPıSAL DEOşIMN ETKlERI VE MKB'DE BR UYGULAMA Dr. Sıdıka Başçı Estm Ekonomk Araştırma ve Danışmanlık Hzmetler Dr. Yasemn Keskn Benl Gazı Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Faküıtes Özet Yapısal değşmın

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama Çukurova Ünverses İİBF Dergs Cl:15.Sayı:.Aralık 11 ss.1-18 Koşullu Varyans Modeller: İmkb Serler Üzerne Br Uygulama Condııonal Varıance Models: An Alıcaıon on Isanbul Sock Exchange Serıes H.Alan Çabuk

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı