BİLİM GÜNLERİ MAYIS 1999

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYDV NO: 221

2 BİLİM GÜNLERİ MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BAKIR BAZLI ALAŞIMLARDA ŞEKİL HATIRLAMA MEKANİZMASI Yıldırım AYDOĞDU, Ayşe AYDOĞDU, Osman ADIGÜZEL Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Elazığ Özet Pek çok ınelal ve alaşım sıcaklık değişiınlerindeki hassaslık derecesine bağlı olarak sıcaklık düşüşü veya dış etkilerle ınarıensitik dönüşüm olarak adlandırılan birinci derece difüzyonsuz faz geçişi gösterirler. Özellikle bakır bazlı alaşımlar (3-faz bölgesinde ıııarlcnsilik dönüşüme bağlı olarak yeni bir özellik olan şekil hatırlama etkisi gösterirler. CuZııAl. CııAINi ve CuAlMn gibi bakır bazlı üçlü [3-fazı alaşımlar yüksek sıcaklıklarda düzensiz yapıda olup sıcaklık düşüşü ile CsCl (B2) ve Fe 3 Al (DO.O türü düzenli yapılara dönüşürler. İlerleyen sıcaklık düşüşü ile bu düzenli yapılar difüzyonsuz bir şekilde martensıl faza dönüşür. Bu alaşımların ınarıensitik şartlarda plastik dcfornıasyona maruz kalmasından sonra ısıtma ile austenit bölgede deforme edilmemiş orijinal şeklini alması şekil hatırlama olayı (shape memory effccl) olarak bilinir Beta faz bölgesinde olan CuZııAl ve CuAlNi alaşımlarında ınartensit oluşumu ve ınarlcnsil yapıları geçirmeli elektron mikroskobu (TEM) ve,\-ışınları difraksiyonu ile çalışıldı. Elektron difraksiyon desenleri ve x-ışınları difrnklograınlan süperörgü yansıması vermeleri ile. bu alaşımların süperörgülü yapılara sahip olduklarını ortaya kovdu. SHAPE MEMORY MECHANISM İN COPPER-BASED ALLOYS Abstarct Maııy mctals and alloy systeıns e.vhibit first order diffusionlcss phasc transition called martensitic transforınation \vhich oecurs depending on llıe lemperalure decrease and cclcrnal effccts. İn particular. copper-based (3-phase alloys e.vhibit shapc memory effccl \vhich is a pccııliar properly. Coppcr based teman 3-phase alloys. such as CuZnAl. CuAlNi and CuAlMn. have the disordercd bec struclure at high temperatures and undergo CsCI(B2) and FejAl-type ordered slructurcs \vith decreasing temperature. These struetures transferin to martensitic phasc in diffusionlcss way \vith further decrease in temperature İn casc tlıcsc alloys arc deformed plasiically in ınariensilic condition. they remain in deformed form and recover thc original shapc on hcating over thc reverse traıısformalıon temperature. and this effcct is knoun as shape memory effcct Martcnsitc formation and martensitic struetures in (3-phase CuZnAl and CuAlNi alloys \vcrc invcstigatcd by mcans of transmission clcctron mieroseope (TEM) and \-ray diffraciion tcchniqucs. Both eleetron diffraction patlerns and x-ray diffractograms taken froın ıhc speciıncns ol these alloys reveal thal tlıcsc alloys havc thc ordered struciures in martensitic state inheriicd from thc parent phase. I. GİRİŞ Bir dizi bakır bazlı üçlü alaşım M s sıcaklığında yüksek sıcaklık P(bcc) fazından sıkı paket yapılara dönüşüm şeklinde gerçekleşen martensitik dönüşüm gösterir. Burada M s. faz dönüşümünün başlama sıcaklığı olup bu sıcaklığın üstündeki sıcaklıklarda fiziki bir şekle sahip alaşım numunesinin bu dönüşüm sıcaklığının alımdaki sıcaklıkta deforme edilip bu sıcaklığın üzerine ısıtılma sonucu orijinal şeklini kazanması olayı şekil hatırlama 265

3 olayı (Shape memory effect) olarak bilinir ve bu olayda martensitik faz dönüşümü esastır. Bu alaşımlarda şekil hatırlama özellikleri martensitik dönüşüm kararlılığına ve dolayısı ile p-faz kararlılığına da bağlıdır. Bakır bazlı p-fazı alaşımlarının yüksek sıcaklıktan soğutma işlemi esnasında düzensiz P(bcc) yapı Pı(DO 3 ) süper örgülü yapıya dönüşür. Daha fazla soğutma ile ana fazdaki düzenlenişi koruyarak süper örgülü yapıdan martensite dönüşümü oluşur (Morris, 1992). Ana fazdaki düzenlenişin korunması özelliğinden dolayı j martensitik dönüşümler birinci dereceden difüzyonsuz faz dönüşümleridir (Wayman, 1992; Gotthardt, 1995). / V Bakır bazlı P-fazı alaşımlarda görülen şekil hatırlama olayının kaynağı olan martensitler, p-türü martensitler ı olarak adlandırılırlar ve alışılmışın dışında tabakalı yapılara sahiptirler. Ana fazın B2-türü süper örgülü olması halinde tabaka düzeni ABCBCACAB şeklindedir ve yapı 9R olarak adlandırılır. Ana fazın süper DOj-türü süper örgülü olması halinde ise tabaka düzeni AB'CB'CA'CA'BA'BC'BC'AC'AB' şeklinde oluşur ve yapı 18R olarak adlandırılır (Aydogdu, 1997b). Martensit oluşumu ile bu yapılarda monoklinik distorsiyon ve martensite bazal düzleminde hegzagonal distorsiyon görülür (Adıgüzel, 1995). P-türü martensitlerde martensit bazal düzlemi ana fazın {110} düzlemlerinin birinden oluşur ve dönüşüm esnasında bazal düzlem üzerinde iki zıt yönde homojen olmayan kesmeler oluşur. DO 3 ve B2 türü düzenli ı yapılarda altı tane {110} düzlemi ve her {110} düzlemi için mümkün iki kesme doğrultusu vardır (Adıgüzel. f 1989). Belirtilen bu kesmelerle birlikte ana fazın [001] doğrultusunda büzülme. [T 10] ve [110] '/ doğrultularında genişleme ile martensit dönüşüm sağlanır ve yukarıda bahsedilen tabakalı yapılar oluşur (Kubo, 1973; Warliınont, 1974). Bu şekilde martensit oluşumunun detayı ve şekillendirilmesi başka eserlerde ' verilmiştir (Andrade, 1984; Adıgüzel, 1987;.Rodriguez, 1993). Şekil hatırlamalı p-fazı alaşımları yarıkararlı özelliğe sahip olup ısıl işlemler ve yaşlandırma etkilerine karşı hassaslıklarından dolayı yaşlandırma esnasında atomlar arası yeniden düzenlenme ile düzen durumu değişir ve martensit dönüşümünün aksine bu esnada dirüzyon yer alır (Morris, 1992). Bakır bazlı şekil hatırlamalı p-faz alaşımları yarıkararlı olmakla birlikte, yüksek sıcaklıklarda CuAlNi alaşımları CuZnAl alaşımlarına göre daha kararlıdırlar ve yüksek dönüşüm sıcaklığına sahip olmalarından dolayı kullanıldıkları cihazlarda çalışına sıcaklık limiti 200 C ye kadar çıkabilmektedirler (Segui, 1995). j Bu çalışmada, CuZnAl ve CuAlNi alaşımlarında martensit oluşumu ve martensit yapıları geçirmeli elektron mikroskobu (TEM) ve x-ışınları difraksiyonu ile incelendi ı ' II. Materyal ve Metot İki adet bakır bazlı Şekil Hatırlamalı Alaşım (CuZnAl ve CuAlNi) üzerinde çalışıldı. Bu alaşımların kimyasal kompozisyonları Alloy 1: Cu-26, l%zn-4%al, (% ağırlıkça);, Alloy2:Cu-ll%Al-3,82%Ni (%ağırlıkça); / şeklindedir. CuZnAl alaşımı Alaşım 1 olarak adlandırıldı ve Delta Materials Research Ltd. (İngiltere)'den, CuAlNi alaşımı ise Alaşım 2 olarak adlandırıldı ve TREFIMETAUX Centre'de Recherche (Fransa)'dcn sağlandı. Bu alaşımların martensitik dönüşüm sıcaklıkları oda sıcaklığının üzerindedir ve oda sıcaklığının üstünde tamamen martensit yapıdadırlar (Adıgüzel, 1989; Aydoğdu, 1997b). Her iki alaşımdan toz numuneler elde edilirken eğeleme esnasında ve parça numuneler elde edilirken kesim esnasında oluşan zor-zorlanma etkisinin kaldırılması ve homojenleşmeleri için numuneler p-faz bölgesinde (Alaşım 1 numunesi 830 C de 15 dakika. Alaşım 2 numunesi 930 C de 30 dakika) tutulup, p-tipi martensit yapıya dönüşmeleri için tuzlu-buzlu su içerisine atılarak ani soğutuldular. Numuneler ikinci bir ısıl işlem olarak aşağıdaki işlemlere tabi tutuldular. I Alaşım 1: a) Soğutmadan sonra doğrudan oda sıcaklığında yaşlandırıldı. j b) 100 C de 30 dakika ara tavlamadan sonra oda sıcaklığında yaşlandırıldı. / c) 260 C de 1 saat yaşlandırıldı. V Alaşım 2: a) Soğutmadan sonra doğrudan oda sıcaklığında yaşlandırıldı., b) 330 C de 30 dakika ara tavlamadan sonra oda sıcaklığında yaşlandırıldı. 266

4 Metalografik Gözlemler Alaşımlardan küçük parçalar halinde kesilen numuneler, yukanda belirtilen ısıl işlemlere labi tutulduktan sonra bakalite gömülerek V* mikron elmas içeren disk kullanılarak bir yüzeyleri parlatıldı. Parlatılan numuneler 50 g (FcCİ3-6H 2 O)-960 ınl metanol ve 200 mi HC1 çözeltisi ile dağlandıktan sonra optik mikroskobu (Reichert MeF2> ile mikrografları alındı. X-lşım Difraksiyon Ölçümleri Toz halindeki numuneler ayn ayrı kuartz tüplere dolduruldu. Isıl işlem esnasında oksitlenmeyi önlemek için kuartz tüplere önce argon gazı verildi ve vakum pompası ile tüp içerisindeki gazlar boşaltıldı. Tüpler vakumlu durumda iken ağızlan kapatılarak, yukanda belirtilen ısıl işlemlere tabi tutuldular. Kuartz tüplerden boşaltılan toz numunelerin X-ışını difraklometresinde (Philips SW ) difraktogramları (Cu-K a radyasyonu ve 2 /dak. tarama hızı )ahndı. Geçirmeli Elektron Mikroskobu (TEM) Gözlemleri Elektron mikroskobunda kullanılmak üzere her iki alaşımdan 3 mm çapında disk şeklinde parçalar kesildi ve eğelenerek 0,3 mm kalınlıkta çok ince yaprak haline getirildiler. Ölçüm yapılacak deliklerin elde edilebilmesi için diskler sıcaklığı sıvı azot yardımı ile -10 C nin altına düşürülen melanol kullanılarak hazırlanan %20 HNO;r%80 metanol çözeltisinde inceltildiler. Elektronik parlatma cihazı kullanılarak (-25 C de 17 volt gerilim ve 1,8 Amperlik akım uygulandı) diskler delindi ve Geçirmeli Elektron Mikroskobu ( JEOL-I00C, 100 kv) kullanılarak elektron mikrografları ve elektron difraksiyon desenleri alındı III. Sonuçlar ve Tartışma Bakır bazlı şekil hatırlamalı alaşımlar martensit başlama sıcaklığı olan M s kritik sıcaklığının allına soğutulursa martensitik dönüşüm oluşur. CuZnAl ve CuAINi alaşımlarından alınan optik mikrograflar sırasıyla şekil la ve b de verilmiştir. Bu mikrograilardan görüldüğü gibi, bakır bazlı p-fazlı alaşımlarda martensit yapıda paralel kenarlı tabakalı yapı mevcuttur. Bu martensitin temel karakteristik özelliğidir. Martensit plakaları tane sınırlarında keskin bir biçimde kesilmiş ve bazı taneler içinde farklı yönelime sahip martensit plakaları oluşmuştur. Bazı tanelerde V şeklinde ve bazı tanelerde ise iğne şeklinde martensitler mevcuttur. Bu alaşımların ısıl işlem uygulanmadan önce alınan difraksiyon pikleri belirgin olarak çıkmadığından her iki alaşımın da ısıl işleme tabi tutulmadan önce düzenli bir yapıya sahip olmadıkları görülmüştür (Aydoğdu, vd a). Isıl işlem uygulandıktan sonra Alaşım 1 ve Alaşım 2 den alınan x-ışinları difraktogramları şekil 2.a ve b de görülmektedir. X-ışınları difraktogramları diğer araştırmacıların yaptığı çalışmalardaki M18R ortorombik yapıya sahip alşımlarınkinc benzemektedir ve bu nedenle difraksiyon pikleri ortorombik birim hücreye göre indislcnmiştir (Adıgüzel, 1989). Şekil 3. de CuAINi alaşımından alınan elektron mikrograf ve şekil 4 a da ZuCnAl alaşımının ve b de ise CuAINi alaşımının elektron difraksiyon desenleri görülmektedir. İndislcncn difraksiyon piklerinden numunelerin süper örgü yansıması gösterdiği ve uzun periyod yığılma düzenine sahip olduklarından her iki alaşımın martensit fazının M18R kristal yapıda olduğu görülür (Aydoğdu, 1997b). Bu sonuçlar x-ışını sonuçlarını destekler niteliktedir. Martensitik dönüşümler birinci derece difuzyonsuz geçişler olduklarından dönüşüm öncesi var olan ana faza göre ürün faz bir düzen sergiler. P-fazlı alaşımlarda ana faz DO 3 ve B2 düzeninde ise numunelerin ana fazdan martensit faza dönüşümleri sırasıyla DO.ı-»M18R ve B2->M9R şeklinde olur. Gerçekle 9R ve 18R yapılar biribirine benzer yapılardır ve aşağıdaki bağıntı ile 9R yapının indisleri 18R yapının indislerine dönüştürülebilir (Adıgüzel. 1989). (hkl) 9 R ->(h2k21) ıgr [ uv\v 9 R -> u v/2 \v/2 1 I8R

5 Tabakalı yapmm diğer bir çeşidi de 3.R oıarteosiü olarak adlandırılır Bu yaptnm iemd düzlemi {nofy düzlemlerinden biri üzerinde oluşur ve homojen oinıayan kesme zoru ki zıt doğrultudan birindeki temel düzlem üzerine uygulanır (Sabun. 1979). 3R martesıstim dönüşüm karakteristiği İ8R (9R) oıartensiîmki ile hemen hemen aynıdır (Şekil 5). Sadece fark. 3R tnariâk&il. düzlemikdc.homojen ohnayan kesmelerle oluşmuş pasaki tabakalı yığdım tabakalanm ihtiva eden itelenmiş kristalin iki çeşidi vardır. 0.5 um. 100 ii. $ekil 1. Alaşımlann so»ıatnadan henteu sonra alsrıaiı optik mikrograflan a) CuZnAİ b) CnAİNi ooıs = il/k/?010 _ i < w u f\,\ A ?. 64* * a - -b- Şekil 2. Alaşımların soğutmadan hemen sonra alman X-ış»nJan düraktogramlan. a) CuZnAİ b) CuAlNi 268

6 Şekil 3. CııAİNi aiaşmıuun soğutmadan hemen sonra alman elektron mıkrograf (\2!<KX')) Şekil 4. Aiaşimiarm soğutmadan hemen sonra alman elektron difraksiyon desenleri, a) CuZnÂl, b) CuAiNi U O -p A E C -p~ A o ** sk " Şekil 5, İkizieıuniş 3R ve iki/jenmetniş 9R (18R) «lartensitlermin xtyguıüuğw a) 3R yapı. b) 9R (18R) yapı.

7 KAYNAKLAR Adiguzel, O., Martensite Structure Detennination in Shape Memory CuAlMn Alloy, Comınun. Fac. Sci. Univ. Ankara, Series A2, A3, V.36, , i Adiguzel, O., Observation of Agening Effects in a Shape Memory CuZnAl Alloy, Turkish Journal of // Physics, 13, Adiguzel, O., Chandrasekaran, L. ve Miodownik, A.P., The Role of Ordering in the Loss of Shape Memory in Soıne Copper-Base Ailoys, The Martensitic Transformation in Science and Technology'", (E. Hornbogen, N. Jost, Edt.), Informationsgesellschaft Verlag, Adiguzel, O., Martensite Ordering and Stabilization in Copper Based Shape Memory Ailoys, Materials Research Bulletin, 30, Andrade, M. ve Delaey, L., The Displacement Vectors of the Antiphase Domain Boundaries Inherited by Copper-Based 18R Martensites, Trans. Japan İnst. Metals, 25, f '/ Aydogdu, A., Aydogdu, Y. ve Adiguzel, O., 1997a. The Influence of Ageing on Martensite Ordering and Stabilization in Shape Memory Cu-Al-Ni Ailoys, Materials Research Bulletin, 32(5), I Aydogdu, A., Aydogdu, Y. ve Adiguzel, O., 1997b. Electron Microscopy of Layered Structurcs in Copper Based Shape Memory Ailoys, Proceedings of with International Participation 13 th National Electron Microscopy Congress, Ankara, Turkey, 1-4 Sept. 1997, Gotthardt R. ve Van Humbeeck, J., (Edt.) Proc. International Conference on Martensitic Transformations (1COMAT 95), Monterey, California. Kubo, H. ve Hirano, K., Crystallography of Martensitic Transformation with Long Period Stacking Order, Açta Metali, 21, V j Morris, M. A., High Temperature Properties of Ductile CuAlNi Shape Memory Ailoys vvith Boron Additions, Açta Metali. Mater. Vol. 40(7), Rodriguez, P.L., v.d., Elastic Constants of the Monoclinic 18R Martensite of a Cu-Zn-Al Alloy, Açta Metali., Mater. 41, Saburi, T. ve VVayman. C.M., Crystallographic Similarities in Shape Memory Martensites. Açta Metali j Scgui, C. ve Ccsari, E., Effect of Mn on Ageing of Cu-Al-Ni-Mn-B Ailoys, Journal de Physiquc IV, C2. 5, 187. ', ' VVarlimont, H. ve Delaey, L., Martensitic Transformations in Copper-Silver- and Gold- Based Ailoys. Pergamon Press, Oxford, New York. VVayman CM. ve Perkins, J., (Edt), Proc. International Conference on Martensitic Transformations (ICOMAT 92), Monterey, California. 270

8 BİLİM GÜNLERİ MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ SERAMİK KAPLAMALARDA ARTIK GERİLMELER Mehmet UÇAR*, Halil DEMIRER**, Serdar SALMAN* Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Göztepe-tstanbul* Loughborough Universty, İngiltere** ÖZET Seramik kaplama malzemesi, ara bağlayıcı malzeme Bu yazıda; farklı ısıl genleşme katsayısı, kaplama ve kaplanacak malzeme (substrate)'yi ihtiva eden bir kalınlığı ve kaplama şartlan gibi parametrelerin seramik kaplama kompozitinde; bu kompozit sistemi seramik kaplamalarda artık gerilme oluşumu meydana getiren öğelerin ısıl genleşme üzerindeki etkileri anlatılmıştır, katsayılanndakı farklılıklar artık gerilmelerin oluşumuna neden olurlar Anahtar kelimeler: Artık gerilme. Kaplama, Isıl genleşme katsayısı ABSTRACT RESIDUAL STRESSES İN CERAMIC COATINGS İn a ceramıc coating composite, vvhich comprises in tlüs paper: the effects of different llıemıal ecramie coaling material. bond coat and substrate. expansion coeffıcient. coating thickness and coating the differences in the coeffıcıents of thermal conditions ete. on the formation of residual stresses cxpansions of constiluents of tlüs composite system in ceramic coatitıgs are explained caııse the formation of residual stresses. Key words: Residual stress. Coating. Tlıermal e.\pansion coeffıcient 1. GİRİŞ Seramik kaplama tekniği, kaplama alanında son zamanlarda oldukça popüler olmuştur. Bu kaplamanın öneminin artışı ve popüleritesi. çok amaçlı olarak yapılabilmesinin yanında ergime sıcaklığı düşük alüminyum gibi malzemelerin yüzeyine ergime sıcaklığı oldukça yüksek seramik malzemelenn kaplanmasından ileri gelmektedir Bu teknik metalik malzemeye aşınma direnci, korozyon direnci. ısıl ve elektriksel yalıtkanlık gibi birçok yüzey özelliği kazandırabilmekledir. Seramik kaplama için en çok kullanılan teknik ısıl püskürtme tekniğidir. Bu teknikte: bir cihaz vasıtasıyla seramik kaplama malzemesinin ısıtılması, ergitilmesi, oluşan ergiyik partiküllerinin hızlandırılması ve kaplanacak malzeme yüzeyine (substrate) üzerine sevk edilerek kaplanması olayı meydana getirilir. Isıl püskürtme teknikleri olarak plazma ve alev püskürtme teknikleri sayılabilir [Salman. 1995]. Anık geriline; bir makine elemanı, iş parçası veya malzeme üzerine etki eden dış kuvvetlerin ve bu dış kuvvetleri oluşturan etkenlerin tamamen kaldırılması durumunda dahi bu elemanlarda mevcut olan gerilmelerdir Artık gerilmeler tcriminoloji olarak; iç gerilmeler, dahili gerilmeler, reaksiyon gerilmeleri ve gizli gerilmeler olarak la ısimlendirilmektedir [Salman, 1987]. Artık gerilmeler özellikle metalik malzemelerin imalatı, talaşlı ve talaşsız olarak şekillendirilmesi ve konslrüksiyonu aşamasında oluşurlar. Fakat artık gerilmeler özellikle makine elemanlarının yorulma mukavemeti ve sürekli mukavemet sınırı üzerine önemli derecede olumsuz etkileri söz konusudur. Diğer yandan arlık

9 gerilmelerin gerilmeli korozyona sebep olabileceği bu durumunda yorulma mukavemeti ve kırılma mekaniği bakımından büyük olumsuz etkilerinin söz konusu olduğu görülmektedir t Aran, 1981 ]. Özellikle makine elemanları konstrüksiyonunda emniyet katsayısının tayininde diğer bütün faktörlerin yanı sıra artık gerilmelerin miktarının bilinmesi, aşın malzeme kullanımını önleyerek gerçek değerlere yaklaşmamıza büyük katkı sağlayacağı ifade edilmiştir [ Akkurt, 1986]. Artık gerilmelerin oluşumuna bir kaç temel örnek şöyle sıralanabilir. Isıl işlemlerden dolayı oluşan artık gerilmeler. Mesela gerilme gidermek için yapılan ısıl işlemler artık gerilmeleri azaltırken sertleştirme işlemleri artık gerilmeye sebep olabilir. Kaynaklı birleştirme esnasında homojen olmayan ısı dağılımı sonucu ısıl genleşme ve tekrar soğuma esnasında Şekil l'de görüldüğü gibi artık gerilmeler oluşur. Yine talaşlı imalatta talaş kaldırma esnasında Şekil 2'de görüldüğü gibi özellikle parça yüzeyinde ince film biçiminde artık gerilmeler oluşur[salınan. 1987]. Buradan görülüyor ki artık gerilmeler yapısal uyuşmazlık, plastik ve ısıl birim şekil değiştirmeler dahil elastik olmayan düzensiz bir dağılımdan kaynaklanmaktadır. Diğer yandan bu çalışmanın temelini oluşturan seramik kaplamalarda oluşan artık gerilmeler ise ısıl birim şekil değiştirmeden kaynaklanmaktadır. Şekil 1. Isıl birim şekil değiştirme sonucu artık gerilme oluşumu (kaynak dikişi) Şekil 2. Talaş kaldırma sonucu artık gerilme oluşumu. Günümüze kadar artık gerilmeler üzerine bir çok araştırma yapılmasına karşın seramik kaplamalardaki artık gerilme değerlerinin belirlenmesi üzerine detaylı bir çalışma MK.Hobbs ve H.Reiter tarafından yapılmıştır. M.K.Hobbs ve H.Reiter dizel motor piston alın yüzeyini ısıl bariyer amaçlı seramik kaplayarak kaplamada oluşan gerilme değerini ölçmek istemişler ve bunun için; kaplamayı kaplanan parça üzerinden kimyasal çözücüler ile ayırmışlardır. Ayrılan seramik kaplamayı serbest bırakıp artık gerilmeden dolayı oluşan eğrinin eğrilik yan çapı ve kaplamanın serbest haldeki boyu ölçülerek kaplama üzerindeki artık gerilme miktarı tayin edilmiştirfhobbs ve Reither, 1987]. Bu çalışmada ise; mülıendislik seramikleri ile kaplanmış makine elemanlarında kaplamada oluşan artık gerilmeler ele alınarak, seramik kaplamalarda artık gerilmelerin oluşum sebepleri incelenmiş, artık gerilmelerin kaplama mukavemetine ve kaplama ömrüne olan etkisi araştırılmış ve artık gerilmelerin asgari değerlere indirilebilmesi için kaplama esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirler ifade edilmiştir. Bunların yanı sıra artık gerilmelerin değerini tespit etmekte kullanılan metotlar incelenip seramik kaplamalarda artık gerilme değerlerini tayin etmek için uygun olan tekniklerden bahsedilmiştir. 272

10 2. SERAMİK KAPLAMALARDA ARTIK GERİLME OLUŞUMU Seramik kaplama işleminde; kaplama malzemesi olan toz taneciklerinin yüksek hızla ve sıcaklıkla (kaplama malzemesinin ergime sıcaklığı) kaplanacak parça üzerine püskürtülmesi sonucu bağlanma oluşturulur. Bu genel tanımlamadan yola çıkarak, her ne kadar kaplanacak malzeme bazı şartlarda ön ısıtmaya tabi tutulsa da, kaplama esnasında kaplama malzemesi (seramik) ile kaplanan malzeme arasında sıcaklık farkımn oluşması söz konusudur Bu durumda kaplanacak malzeme (substrate) ve kaplama arasındaki sıcaklık farkı ve dolaysı ile ısıl genleşme farklılıkları ve hızlı katılaşma sonucunda özellikle kaplama malzemesinde (seramik kaplamada) artık gerilme oluşacaktır [Rahat, Russel ve Reiter, 1989]. Buradan görülmektedir ki seramik kaplamalardaki artık gerilmelerin ana kaynağı kaplama esnasında kaplama malzemesi ile kaplanacak malzeme arasındaki sıcaklık gradyanı ve bu iki farklı malzemelerin ısıl genleşme katsayılarının farklı olmasıdır. Şekil 3'de ısıl püskürtme işlemi esnasında kaplama tozlarının kaplanacak parça üzerine püskürtülmesi ve toz partiküllerinin kaplanacak parça üzerine çarparak bağlanması şematik olarak görülmektedir[salman,1995]. Burada artık gerilme bakımından önemli olan nokta; püskürtülen partiküllerin kaplanacak parça üzerine çarpması ve bağlanması esnasında kaplanacak parça ile kaplama malzemesi sıcaklık farklılıkları ve iki farklı malzeme ara yüzeyinden itibaren kaplama dış yüzeyine doğru oluşan sıcaklık gradyanıdır. Tenuzlefıms v* pürüzisndirilmis kapanacak ana»atzene Otgiıik fızıkjft dururlarda tab rulunden Elleee «rç ieir dektrîk veya 9a: ısı kayacı trci-m tarfıkuderr hızfardınlank sevk edilmesi yüzey (a) (b) (c) (e) Şekil 3. Kaplama toz partiküllerini püskürtme işlemi Şekil 3 de görüldüğü gibi kaplanacak malzeme üzerine daha yüksek sıcaklıkta olan kaplama malzemesinin püskürtülmesi ve her iki malzemenin ısıl genleşme katsayılarının farklılığından dolayı ve kaplama esnasındaki sıcaklık dağılımından dolayı kaplanmış kompozitin oda sıcaklığına kadar soğuması sonucu boyut farkının ortaya çıkması söz konusudur. Şekil 4'de görülen iki farklı veya aynı ısıl genleşme katsayısına sahip malzemenin farklı sıcaklıklarda birleştirilip daha sonra soğutulması sonucu ortaya çıkan boyut farkının oluşturacağı artık gerilme kolayca görülebilir. L a, ~ - «ı, T al aı<a 2, Ti >T 2 -z- a 2, T a2 «1 ı = L LLJ (a) 273

11 Lb2 aı=a 2, Ti >T 2 aı A-/ T, =T 2 =20 C r?--' «2, T b2 Ul (b) Şekil 4. Farklı sıcaklıkta iki plakanın perçinle(şekil bağlı) birleştirilmesi sonucu kompozitte oluşan boyut farkı, a) aı < a 2, b) aı = a 2 Şekil 4a'da farklı ısıl genleşme katsayısına sahip iki ayrı plaka birbirine farklı sıcakhlarda bağlanmış olsun. Oluşturulan kompozitin oda sıcaklığına kadar soğutulması sonucu her iki plakada ısıl birim şekil değiştirme katsayılarından dolayı büzülme (çekme) olacaktır. Bu çekme miktarları farklı olması nedeniyle L a) boyundaki kısalma L a2 boyundaki kısalmadan farklı olacaktır. Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir nokta her ne kadar ilk bağlamada L a] = L a2 olsa da; AL a - T) Q) L a, AL a2 = T 2 a 2 L a2 (D (2) (1) ve (2) eşitlikleri göz önünde alınarak burada a t ve a 2 'nin sabit olmasından dolayı Ti ve T 2 değerleri AL a ı=al a2 şartım sağlayacak şekilde ısıtılıp birleştirme yapılarak oda sıcaklığına kadar soğutulması sonucu oluşturulan kompozitte artık gerilme sıfıra çekilebilir. Ancak bu durum seramik kaplamalarda tam olarak sağlanamaz. Çünkü seramik kaplamalarda belli bir sıcaklıktaki veya oda sıcaklığındaki substrate (kaplanacak malzeme) üzerine çok yüksek sıcaklıktaki seramik tozların yapışması söz konusudur. Tam bağlanma esnasında seramikte hızlı bir soğuma ve substrate'in kaplanan yüzeyinden itibaren merkezine doğru ise ısınma söz konusudur. Bu durum ise; seramik kaplama ile kaplanacak malzemenin ara yüzeyinden seramik dış yüzeyine doğru soğuma hızının farklılığı da göz önüne alındığında seramik kaplama ara yüzeyinde hızlı bir çekme olacağı ve bununda kaplamada mikro çatlaklara yol açabileceğini göstermektedir. Şekil 4b'de ise eşit ısıl genleşme katsayısına sahip iki plakanın farklı sıcaklıklarda birleştirilmesi olayı ifade edilmiştir. Bu durumu ise seramik kaplama yaparken kaplama esnasında seramik kalınlığını ayarlamak için kaplama işleminin bir kaç kademeden oluşması, yani yüzey üzerine seramik tozlarının püskürtülmesi işleminin arka arkaya birkaç kez tekrarlanması olayına uyarlayabiliriz. Bu durumda ise 1. plakanın sıcaklığı T olsun ki bu lam püskürtme anındaki tozların kaplanacak parça üzerine çarpma anındaki sıcaklığıdır. Burada T 2 ise bir önceki kademede püskürtülmüş seramik tozlarının kaplanacak parça üzerine henüz bağlanmış ve kaplanacak yüzey ile seramik kaplama arasında ısı transferi başlamış ve kaplamada bir miktar soğuma meydana gelmiştir. Bu durumda Şekil 3'deki d'den e'ye geçiş hali söz konusu olup Şekil 4b'ye göre her ne kadar L]=L 2 ise de bu durum; c - T 2 a 2 2,ilk (3) olup, (burada L b ı,iik ve L b2ıi ı k değerleri plakaların oda sıcaklığındaki boyutlarıdır) L,=L 2 şartı, Ti ve T 2 farkından dolayı sağlanmaktadır. Ti = T 2 olması halinde diğer bir ifade ile kaplamanın oda sıcaklığında veya diğer herhangi bir sıcaklıkta olması halinde iki plaka arasında (T r T 2 ) farkı ile oluşturulan iki tabaka arasındaki Lı=L 2 eşitliği T r T 2 =0 olması ile bozulacak ve her iki kademedeki kaplamalar (plakalar) L b ı,iik ve L b2ı u k boyutlarına ulaşmaya çalışacağından dolayı seramik kaplamanın kalınlığı boyunca kaplamada artık gerilmeler oluşacaktır. K.Rahat ve beraberindekilerin yapmış olduğu bir çalışmada, alüminyum substrate üzerine zirkonya (zirkondioksit) kaplanmış ve alüminyumun ısıl genleşme katsayısı zirkonyanın iki katı olduğunu göz önünde bulundurularak kaplama işleminden sonra oda sıcaklığına kadar soğumada kaplama düzleminde iki eksenli basma gerilmesi olduğu görülmüştür. Hatta kaplamadaki gerilme miktarının bağ mukavemetinin üzerinde olması halinde kaplamada soyulmaların olabileceği ifade edilmiştir. [Rahat, Russel ve Reiter, 1989]. Şekil 5'de alüminyum substrate üzerine ince tabaka olarak zirkonya kaplanması sonucu kompozitte oluşan gerilme biçimleri şematik olarak ve Şekil 8'de ise bu gerilmenin kompozitteki dağılımı grafik olarak görülmektedir. 274

12 Ti :Kaplama sıcaklığı T2 :Substrate sıcaklığı Burada; Ti = T2 olup, dir. Soğutma Basma Çekme T,=T 2 =T çevre Çekme, Soyulma gerilmesi Kaplamada soğumasından oluşan iki eksenli basma gerilmesi Şekil 5. Alüminyum substrate üzerine ince tabaka zirkonya kaplama sonucu kompozitteki gerilme biçimleri. Şekil 5 de görüldüğü gibi alüminyumun ısıl genleşme katsayısı ortalama zirkonyanın iki katı olmasından dolayı kaplama işleminden sonra çevre sıcaklığına kadar soğuyan kompozitte alüminyumun zirkonyaya nazaran iki kat daha fazla daralması (tabii ki burada birim daralmadan bahsediliyor) ve kaplamanın daha az daralması(büzülmesi) sonucu alüminyumun daralmasını kaplamanın engellemesinden dolayı alüminyumda çekme gerilmesi söz konusudur. Diğer yandan kaplamanın alüminyumdan daha az daralması ve alüminyumun daralma eğiliminden dolayı da kaplamada basma zorlanması (gerilmesi) oluşacaktır. Şekil 6'da bu durum şematik olarak gösterilmiştir e l(-): Seramik (E2 AL - e2 AL):Seramikteki basma ve e 1 AL \ Substratedeki çekme e 2 AL gerilmesi Şekil 6. Seramik kaplanmış kompozitteki oluşan artık gerilmelerin doğrultulan Seramik kaplamalardaki artık gerilme dağılımında önemli bir noktada kaplama kalınlığıdır Kaplama kalınlığı artükça kaplamadaki artık gerilmeler kaplama dış yüzeyine doğru yön değiştirmeye başlamaktadır. Bu durum ise Şekil 4b'de ifade edilen aynı ısıl genleşme katsayısına sahip iki plakanın farklı sıcaklıklarda birbiri üzerine Şekil bağı ile bağlanması örneğindeki hale benzemektedir. Bu durum için yapılan deneysel çalışmalar göstermiştir ki, kaplama kalınlığı boyunca kaplama dış yüzeyine doğru gidildikçe çekme gerilmeleri söz konusudur[rahat, Russel ve Reiter, 1989], Şekil 7'de subsrate ile kaplama ve kaplamanın ara yüzeyinden dış yüzeyine doğru bir sıcaklık gradyanı vardır. Bu kaplama esnasında bir önceki seansta püskürtülmüş kaplamanın sıcaklığının bir sonrakinin sıcaklığından çok düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda kaplama yüzey boyutlarının sıcaklık farkı ile eşitlenip, soğumada iki püskürtme tabakasının da sıcaklığının eşitlenmesi halinde boyut farkının olacağı ve böylece bir önceki püskürtme tabakasının oda sıcaklığına soğumada bir sonrakine nazaran daha az daralma göstereceği açıktır. Bu sebepten dolayı kaplama dış yüzeyinin daha çok daralma yapmasını bir önceki tabakanın engellemesi sonucu dış yüzeyde çekme ve iç yüzeyde ise basma gerilmesi oluşacaktır. T n : Kaplama sıcaklığı T12 : Kaplama sıcaklığı T 2 : Substrate sıcaklığı Soğutma > Çekme Basma Çekme T11-T12-T2 Burada; Ti,»Ti2>T 2 aı >o<2 dir. Şekil 7. Bir kaç kademeden oluşan kalın tabaka seramik kaplanmış kompozitteki gerilme biçimleri. 275

13 +a Seramik Gerilme -a " L Substrate Şekil 8. Alüminyum substrate üzerine zirkonya kaplanması sonucu kompozitte oluşan gerilme dağılımı (oda sıcaklığına kadar soğutulmuş) 3. PÜSKÜRTME PARAMETRELERİNİN ARTIK GERİLME OLUŞUMUNA ETKİSİ M.K.Hobbs ve H.Reither dizel motora ait alüminyum pistonun alın kısmını ısıl bariyer amaçlı zirkonya kaplayarak yapmış olduğu çalışmada; Metco 3MB püskürtme tabancası kullanılmıştır. Deney numuneleri plazma püskürtme tabancasına uygun düz bir yüzeye tutturularak dönebilecek şekilde ve sabit lineer hızda hareket edebilecek biçimde tasarlanmış. Bazı numunelerin ön ve arka yüzeylerine plazma püskürtme sırasında sürekli hava soğutma uygulanmış. Kullanılacak malzeme(substrate) sıcaklığını kaydetmek için deney numunelerinin alt kısımlarına platin dirençli bir termometre monte edilmiştir. Deney numunelerinin yansı birinci kaplama olarak 0.1 mm kalınlığında Ni-18Cr-6Al ara bağlayıcı ile kaplanmış. Daha sonra tüm deney 0.4 ınm kalınlığında kısmen stabilize zirkonya ile kaplanmış. Yine M.KHobbs ve H.Reither'in yapmış olduğu çalışmada kaplamanın substrate'den aynlması sonucu oluşan kaplamadaki eğrilik ve lineer birim şekil değişimleri Tablo 1 'de görüldüğü gibi her bir püskürtme parametresi düzeneği için belirlenmiştir. Ara bağlayıcılı ve ara bağlayıcısız, soğutulmuş ve soğutma uygulanmamış deney numunelerinin gerilmeye maruz yüzeylerindeki birim şekil değiştirme elemanlannın miktarına püskürtme kafası ile iş parçası arasındaki rölatif hızdaki değişimlerin etkisi Şekil 9'da görülmektedir. Hava soğutması uygulamadan substrate ile püskürtme kafası rölatif hızıyla hem lineer hem de eğrilik birim şekil değişimlerinde azalma görülmüştür. Tablo 1: Değişik püskürtme kafası/iş parçası rölatif hızlarında %8 itriyum oksit-zirkonya kaplamanın Numune şartlan Ara bağlayıcısız Ara bağlayıcılı Ara bağlayıcı ayrılmış Rölatif hız (m/s) Lineer Birim Şekil Değişimi (%) SOĞUTMASIZ Eğrilik Birim Şekil Değişimi (%) ±0.10 ±0.07 ±0.08 ±0.9 ±0.8 ±0.07 HAVA SOĞUTMALI Lineer Birim Eğrilik Birim Şekil Değişimi Şekil Değişimi (%) (%) ±0.13 ±0.07 ±0.06 ±0.11 ±0.09 ±

14 1. Basma bin 1 Is? 0,1 * Ara baglayıcısız 0? 0.' Ara bağlayıcıh 0.1 0,3 0,5 Rölatif hız (m/s) C> Rölatif hız (m/s) Şekil 9. Değişik püskürtme kafası/iş parçası rölatif hızlannın %8 itriyum oksit-zirkonya plazma püskürtme kaplamanın ön yüzeyindeki artık gerilmeye etkisi Her iki birim şekil değiştirme elemanının rölatif değerleri, oda sıcaklığındaki kaplanacak malzeme veya malzeme/ara bağlayıcı kombinasyonu tarafından basma gerilmelerine maruz kalan kaplamanın yüzeyinde görülmüştür. Soğutma uygulanmamış durum için, farklı püskürtme kafası/iş parçası rölatif hızlannda kaplamalar arasındaki birim şekil değiştirme farklılıklan ve ortalama birim şekil değiştirmeler dikkate alındığında, 0.5 m/s ve 0.1 m/s hızların karşılaştırılmasında kaplamanın ön yüzeyinde basma birim şekil değiştirmelerin arttığı gözlemlenmiştir. Püskürtme sırasında hava soğutmalı ve soğutmasız lıallerde iş parçasımn arka yüzey sıcaklıkları Tablo 3 'de görülmektedir. Tablo 3. Değişik püskürtme kafası/iş parçası rölatif hızlarında %8 itriyum oksit-zirkonya kaplama sırasında kaydedilen alüminyum alaşım iş parçasımn sıcaklığı Rölatif hız (m/s) AZAMİ İŞ PARÇASI SICAKLIĞI C Soğutulmamış Hava ile soğutulmuş Genelde, 0.5 m/s' hızındaki azami sıcaklığa seramik kaplamanın yaklaşık %40'ı tamamlandıktan sonra ulaşıldığı görülmüştür. Fakat 0.1 m/s hızda kaplama kalınlığının %100' ü tamamlanana kadar sıcaklık artışı devam etmiştir Bu duruma ait sonuçlar Şekil 10'da görülmektedir. S Soğutmasız Hava soğutmalı "B ,1 C ROlatif hız (m/s) 0.' C Rölatif hız (m/s) Şekil 10. Değişik püskürtme kafası/iş parçası rölatif hızlannın ara bağlayıcıh %8 itriyum oksit-zirkonya kaplamadaki artık gerilmeler 277

15 4. SONUÇLAR İncelenen çahşmalardan[hobbs ve Reither,1987], [Rahat, Russel ve Reiter,1989] ve artık gerilmenin tanımlanmasında kullanılan matematiksel ifadelerden de görüldüğü gibi ergime sıcaklığındaki seramik tozlarının oda sıcaklığında veya ön ısıtma yapılmış (ancak bu ön ısıtma seramik tozlann ergime değerinin çok altında) kaplanacak malzeme üzerine püskürtülerek bağlanması sonucu oluşan seramik kaplamalı kompozitin özellikle seramik tabaka kısmında basma gerilmesi olduğu aşikardır Ancak bu durum püskürtme işleminin aynı tabaka üzerine tekrarlanması sonucu bir öncekinin sıcaklığının yaklaşık 500 C altında olacaktır [Salınan, 1995]. Bu durumda kalın tabakalı kaplamaların Şekil 7'de görüldüğü gibi üst kenarında çekme gerilmeleri oluşacaktır. Yapılan incelemeler göstermiştir ki ara bağlayıcının seramik kaplamadaki artık gerilme oluşumuna fazla bir etkisi yoktur. Ancak seramik kaplı parçanın işletme esnasında seramik ile substrate ara yüzeyinde gerilme süreksizliğinde azalma oluşturabilir. 5. KAYNAKLAR Akkurt, M., Makine Elemanları, Cilt. 1, Birsen Yayınevi, İstanbul. Aran,A.,1981. "Kınlına Mekaniğine Giriş" Seminer notlan. İ.T.Ü. Makine Fakültesi, İstanbul. Das,D.K., Srivastava.M.P. and Sivakumar,R., "Optimising Plasnıa Spraying Parameters for Ytyria Stabilised Zirconia Powders" The 12* Inernational Conferance on THERMAL SPRAYİNG, 4-9 June London, UK., Güleç,Ş. ve Aran,A.,1983. Çelik ve Dökme Demirlerin Yorulma Dayanımı, MBEAE Matbaası, Gebze Hobbs. M.K. and Reither,H.,1987. "Residual Stresses in ZrO 0-8%Y 2 O 3 Plasma Sprayed Thermal Barrier Coatings" Advances in Coatings Technology: Proceedings of National Thennal Spray Conferance, 1987, Orlando USA., Hobbs, M.K. Cooke.R.G. and Reither,H.,1988. "Surface Residual Stresses in Thermal Barrier Coatings" Proceeding British Ceramic II 1988, K.Rahat, R.Russel amd H. Reiter.,1989. "Tlıe Effect of Residual Stress on tlıe Formaüon of Cracks in Plasma Sprayed Zirconia Thermal Barrier Coatings" The 12 Ü1 Inernational Conferance on THERMAL SPRAYİNG. 4-9 June London, UK Salman S., Kaynak İşlemi Sonucu Oluşan Artık Gerilmelerin Oluşumu ve Ölçülmesi, Yıldız Üniv. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Salman,S., Plazma ve Alev püskürtme Tekniğiyle Al 2 O 3 -%13TiO 2 vecr0 3 -%5Si0 2 -%3Ti0 2 Seramik Kaplanan Malzemelerin özellikleri, Yıldız Teknik Üniv. Doktora Tezi, 1995, İstanbul. 278

16 BİLİM GÜNLERİ MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BİYOMALZEME OLARAK SERAMİKLER Agah UĞUZ, Kıvanç AR1DAĞ Uludağ Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Görükle.l6059-BURSA ÖZET Canlı sistemlerin bir bölümünün yerine geçebilen veya canlı doku ile birebir temas halinde fonksiyonlarını sürdürebilen yapay malzemeler olan biyomalzcınclcr 1960 Mardan itibaren büyük oranda günlük yaşantımızda yer almaya başlamıştır. Bivoıııal/.eıııelerın vücul içindeki başarısı, öncelikle di/ayna ve malzeme özelliklerinden malzemenin biyouyumluluğuna bağlıdır. Biyomalzemc olarak seramikler her alanda olduğu gibi bu alanda da üstünlüklerini göstererek yaygın olarak canlı yapılarda kullanılmaktadır. Seramik implanllara örnek olarak AI^O* Z1O2 ve SiO? esaslı camlar, hidroksiapalit. biyoaktif koınpoziller verilebilir. Korozyona karşı dirençli, sürlümııc katsayısı düşük, aşınma ve basına mukavemetleri yüksek olan seramikler bu özellikleri nedeniyle implant uygulamalarında tercih edilmekledir. Vücudun hastalanmış, zarar görmüş veya yıpranmış kısımlarının onarılmasında veya yeniden yapılmasında kullanılan bu seramiklere biyoseramikler adı verilir. Diş implantlan. göz çukuru protezleri, kemik boşluğu dolguları, alı çene kemiği yenilenmesi, kafatası ve kalça kemiği onarımları, ortopedik yük taşıyıcı yatak uygulamaları ve yan kafa kemik implantlan. yapay kalp valflcri, belkemiği yenilemeleri biyoseramiklenn insan vücudunda kullanıldığı uygulamalardır Anahtar Kelimeler: Biyoseramikler. implant malzemeleri BIOMATERIAL CERAMICS ABSTRACT Biomaterials are synthetic matenals used to replace part of living syslems or to funetion in intimate contact wilh living tissucs Since a great deal of biomaterials havc become involved in our daily lives. Tlıc succcss of biomaterial in tlıe body dcpcııds on factors such as design and biocompability of tlıc material used Biocompatibiliry involves the acccptance of an artifıcial implant by the surrounding lıssues and by the body as a vvhole. Lıkc in many other ficlds ecramics havc also becn proved to be successful as biomaterials. A1 2 O 3, ZrO 2 and SiO; based glass. hydroxyapatite, bioactive composites are exaınples of implant ceramics. Ceramics have becn preferred because of Ilıcir properties like corrosion resistanec. low coefficıcnt of friction, high wear and compressivc strenglh. Tlıc development of specially desıgncd and fabricaıcd ceramics for the repair and reconstruclion of dıscascd. damaged, or vvorn out parts of the body are callcd bioceramics Many bioccranıic examplcs can be given for Üıe applications in tlıc huınan body: Sonic of them are dental implants. ına\illofacial reconstruction. bone space filler, alveolar ndge augınentation. cranial and ıliac erest repair. orthopedic load-bearing applications and otolaryngological implants. artifıcial heart valves. spinal surgery. Keyvvords: Bioccraınics. implant matenals 279

17 1. GİRİŞ Binlerce yıl önce insanlar kili keşfettiler ve şekillendirerek seramik çömlekler yaptılar. Bu çömlekler hububatı uzun süre bozulmadan saklamayı sağladı. Seramiğin su tutma özellikleri ve ateşe dayanıklı olması sebebiyle yeni yemek pişirme yöntemleri bulundu. Bu keşften sonra insan kültürü değişime uğrayarak göçebe avcılardan yerleşik çiftçilere dönüştü. Bu kültür devrimi ile yaşam kalitesinde gelişim sağlandı. Son kırk yılda da bir devrim daha oldu ve seramikler insan hayatının kalitesini arttırmak için kullanılmaya başlandı. Bu devrim sayesinde özel tasarlanmış ve üretilen seramikler vücudun hastalanmış, zarar görmüş veya yıpranmış kısımlarının onarılması ve yeniden yapılmasında kullanılmaya başlandı. Bu amaçla kullanılan seramiklere biyoseramik adı verilir Biyoseramiklerin en çok klinik uygulama alanları arasında iskelet sistemini oluşturan kemiklerin, eklemlerin, dişlerin onarılması yanısıra sert ve yumuşak dokularda kullanılır. Ayrıca seramikler kalpdamar sisteminde özellikle kalp kapakçığı olarak, özel formüllü camlar tümörlerin tedavisinde kullanılmaktadır Biyoseramikler, çok değişik formlarda, fazlarda ve değişik fonksiyonlarda hizmet vererek vücudun onarılmasında kullanılmaktadır. Burada anlatılanlar özet olarak Tablo l-l'de ve Şekil 1-1 'de gösterilmiştir. Biyoseramikler boşluğu doldurur ve doğal onarım prosesi ise ona bu fonksiyonlarını kazandırır. Biyoseramikler özel şekillerde protez olarak kullanılmasının dışında kaplama malzemesi olarak, ikinci faz kompozit olarak veya her ikisinin de karakteristiklerini kullanarak yüksek mekanik ve biyokimyasal özellikleri olan yeni bir malzeme olarak kullanılabilir. Tablo 1-1. Biyoseramiklerin Form, Faz ve Fonksiyonları (Hench, 1982) Form Toz Kaplama Katı hacim Faz Polikristal Cam Polikristal Cam, Cam Seramik Tek Kristal, Polikristal Cam Cam Kompozitleri (Çok Fazlı) Fonksiyon Boşluk doldurmada, dokuların yenilenmesinde. Dokuların birleştirilmesi, korozyondan korunma, pıhtılaşmaya dirençli malzemelerde kullanılır. Dokunun değiştirilmesi ve çoğaltılmasında, fonksiyonu azalan kısımların yenilenmesi. Biyoseramikler çok değişik fazlarda olabilir. Tek kristal (safir), polikristal (alümina ve hidroksiapatit), cam (Biyocam), cam-seramikler (AAV cam seramiği) veya kompozitler (polietilen-hidroksiapatit) şeklinde oluşturulabilir. Faz ya da fazlar istenen özellik ve fonksiyonlara göre belirlenir. Örnek olarak tek kristal safir diş implantı olarak yüksek dayanıklılığından dolayı kullanılmaktadır. Cam-seramik ise omurganın değişiminde, mukavemetin yüksek ve kemiğe bağlanabilmesinden dolayı implant olarak kullanılmaktadır. Biyoaktif camlar düşük mukavamete sahip olmasına rağmen kemikle hızlı bir bağ kurabildiğinden kemik noksanlıklarının tedavisinde kullanılır. Seramik ve camlar vücut dışında sağlık koruma endüstrisinde çok çeşitli uygulamalarda uzun zaman kullanılmıştır. Gözlüklerde, teşhise ait cihazlarda, kimyasal mamullerde, termometrelerde, doku kültürü şişelerinde, kromatografi kollarında, lazerler ve fiber optik endoskopi aletleri geniş piyasası olan endüstriyel ürünlerdir. Seramikler dişçilikte onarım malzemesi olarak, dişe takılan altın-porselen kuronlar, endodontik tedavilerde, takma dişlerde yüksek basınca dayanıklı ve güzel estetik bir görünüş sağlandığından kullanılıyordu. Seramiklerin vücut içinde kullanımı yenidir, alümina kullanarak kalça yenilenmesinin uygulanması 20 yıllık bir geçmişe sahiptir. (Hench, 1987) 2. BİYOSERAMİK-DOKU ARAYÜZEY TİPLERİ Canlı dokularına aşılanan hiçbir malzeme cansız değildir, bütün malzemeler çevredeki dokulara karşı duyarlılık gösterir. Bu duyarlılık doku-implant arayüzeyinde görülür ve birçok faktöre bağlıdır. (Tablo 1-2) 280

18 Kafatasına Ait Onarımlar Biyoaktif Camlar Göz Çukuru Protezleri Yan Kafa Kemik İmplantları AI2O3, Hidroksiapatit, Biyoaktif Camlar, Biyoaktif Cam Seramikler, Biyoaktif kompozitler Alt Çene Kemiği RekonstrOksvonu A1 2 O 3, Hidroksiapatit, Biyoaktif Camlar Pis İnıplantları AI 2 O 3T, Hidroksiapatit, Biyoaktif Camlar, Ca(OH) 2 Pis Dokusunun Yeniden Yapılandırılması Hidroksiapatit, Hidroksiapatit kompozitleri, Biyoaktif Camlar Ciltten Gecen Cihazlar Biyoaktif Cam Seramikler, Hidroksiapatit, Karbon Kaplamalar. Biyoaktif Konıpo/.itler Yapav Kalp Kapakçıkları Karbon Kaplamalar Bel Kemiği Ameliyatları Biyoaktif Cam Seramikleri, Hidroksiapatit Kaka Kemiği Sırtı Onarımları Biyoakti f C am S eratni k 1 eri Kemik Boşluğu Dolguları Kalsiyum ve Fosfat Tuzları. Biyoaktif Seramik Tanecikleri, Bivoaktif Cam-Seramik Tanecikleri Ortopedik Yük Taşıyıcı Yatağı Uygulamalrı A1 2 O 3 Zirkonyum, Metale Hidroksiapatit ap I anması. Metale Biyoaktif Cam Seramğin Kaplanması Ortopedik Birleştirme Cihazları Karbon hıberleri. Karbon Fosfat Bazlı Cam Fiberler Yapav Tendon ve Bağlar Karbon Fiber Kompozitler Eklemlerde Hidroksiapatit Şekil 1-1. Biyoseramiklerin Klinik Kullanımı (Hench, 1987) 281

19 Tablo 1-2. İmplant Doku İlişkisinde Duyarlılığı Etkileyen Faktörler (Ducheyne, 1988) Doku Tarafı Dokunun Tipi Dokunun Sağlığı Dokunun Yaşı Dokunun Kan Çevrimi implant Tarafı Implantın Bileşimi Implantın Fazları Sınır Fazlar Yüzey Biçimi Doku Tarafı Ara Yüzeydeki Kan Çevrimi Ara Yüzeydeki Hareket Uygunluğa Yakınlık Mekanik Yükler İmplant Tarafı Yüzey Gözenekliliği Kimyasal Reaksiyonlar Uygunluğa Yakınlık Mekanik Yükler Tablo 1-3'te özetlendiği üzere dört tane genel implant doku etkileşimi vardır. İmplant malzemesinde kritik olan onun toksik etkiler gösterip çevresindeki dokulardaki hücreleri öldürmesi veya açığa çıkan kimyasal maddelerin doku sıvısında dolaşarak hastada sistemik zarara uğramasına yol açmasıdır. (Black, 1984) Seramiklerin bu kadar ilgi çekmesinin ana sebeplerinden biri de toksik etki göstermemesidir Tablo 1-3. İmplant Doku Arasında Meydana Gelen Etkileşimlerin Sonuçlan (Black, 1984) İmplant Doku Reaksiyonu Toksik Biyolojik Olarak Cansız Biyoaktif Implantın Çözünümü Sonuçlar Doku ölür. Doku implantın çevresinde yapışık olmayan lifli bir kapsül oluşturur. Doku implantla arasında bir bağ oluşturur Doku implantın yerine geçer İmplant ile doku arasında en bilinen ilişki yapışık olmayan lifli bir kapsülün oluşmasıdır Bu lifli doku implantı izole ederek dış etkilerden korur. Bu koruma amaçlı mekanizma belirli bir süre içinde implantın kapsül ile kaplanmasıyla sonuçlanır. Biyolojik olarak aktif olmayan, yaklaşık cansız kabul edilen seramiklere ömek olarak alümina ve zirkonyum ara yüzeylerde lifli kapsül oluştururlar. Bunun yanında, bu tabakanın kalınlığının implantın hareketli ve arayüzeydeki uygunluk durumuna göre değiştiğini de belirtmek gerekir Üçüncü tip ara yüzey ilişkisi ise Tablo 1-2'de belirtilen ara yüzeyde implant ile doku arasında bir bağ oluşması halidir. Bu olaya 'biyoaktif arayüzey ilişkisi denir. Bu ara yüzey bağı sayesinde iki malzeme arasında arayüzey hareketi önlenir ve doğal dokular kendilerini onarana kadar arayüzey birbirini taklit eder. Bu tip ara bağlantılarda kontrollü bir düzeyde kimyasal reaksiyonun olması istenir. Biyoaktif malzemelerin en önemli karakteristikleri zamanla doğal dokular gibi değişmeleri fakat dinamik dengeyi bozmamalarıdır. Biyoaktif arayüzeyin değişme yüzdesi çok hızlı olursa malzeme çözünür ve çevredeki dokular tarafından yenilenir Çözünebilen biyomalzeme kimyasal olarak vücut sıvıları tarafından indirgenebilir bir yapıya sahip olmalıdır. İndirgenmiş ürünlerse kimyasal olarak toksik olmamalı ve hücrelere zarar vermeden kolayca dışarı atılmalıdır 2.1. BİYOSERAMİK İLE İLİŞKİLİ KEMİK TİPLERİ Biyoseramiklerin büyük bir bölümü kemiklerle temas halindedir Vücut içinde de birçok çeşitli tipte kemik olduğu ve bunların yapısının anlaşılması gerekmektedir. Kemikler canlı hücrelerden oluşan ve güçlü kan damarları ağı ile çevrilmiş kompozit bir yapıya sahiptir. Kemiğin başlıca üç tane kısmı vardır: Kolajen çok esnek ve sert bir yapıdadır, hidroksikarbonat kemik minerali kompozitini kuvvetlendiren bir fazdır ve kemik matrisi hücreyi destekleyen fonksiyonları oluşturur. Kemik bölümlerinden özellikle iki tanesi biyoseramiklerle yakından ilgilidir. Bu kısımlar süngersi kemik ve kabuk kemiktir. Süngersi kemik, kabuk kemikten daha az yoğundur. Süngersi kemik uzun kemiklerin uç kısımlarında bal peteği şeklinde olurlar. Az yoğun olmasından dolayı süngersi kemik düşük elastisite modülüne ve yüksek gerilme mukavemeti yüzünden bozulma olasılığı kabuk kemiğe göre daha fazladır Bu iki kemik bölümü yumuşak bağ dokuları olan tendonlar ve kirişlere göre daha yüksek elastisite modüllerine sahiptir (Tablo I-4). Bu elastisite modülüyle bağlayıcı dokular arasındaki değişim kemikte, kemikler arasında, kaslar ve kemikler arasında mekanik gerilme oluşturmaktadır. 282

20 Tablo 1-4. İskelet Dokularının Mekanik Özellikleri [a) (Bonfıeld, 1984), b) (Audekercke, 1984), c) (Kempson, 1982), d) ( Butler, 1984)] Özellik Basma Mukavemeti (MPa) Eğilme Mukavemeti (MPa) Hasar Şekil Değişimi (%) Young Modülü (GPa) Kırılma Tokluğu K lc (MPa m 1 /2 ) Kabuk Kemik(a) Süngerci Kemik(b) ,05-0,5 Eklem Yeri Kıkırdagı(c) ,001-0,01 Tendon(d) Kemiğin implantia arayüzeyi yapı olarak yaşlanma ve hastalıktan dolayı zayıflar. Kemik alanındaki düşüş gerilme mukavemetini de düşürecektir (Şekil 1-2). İmplant ve kemik arayüzeyindeki kemiğin kalitesi bağlantı metodundan dolayı kötüleşebilir. Lokal olarak kemiğin bağlanması için kullanılan özel beton (polimetil metaklarat), kemiğin ölmesine yol açar ve mukavemetini de düşürür Şekil 1-2. Yaşa bağlı süngersi kemiğin (basma) mukavemeti (20-29 yaşa göre oranı) (Kempson, 1982). Diğer bir problem ise, yüke karşı koruma dediğimiz implantın kemiğe düzgün olarak doldurma izni vermediği ve gelişmesini engellediği bir oluşumdur. İmplantın yüksek elastisite modülüne sahip olması yükün tamamına yakınını taşımasına neden olur. Şekil 1-3'te yük taşıyan yatakların elastisite modülünü süngersi kemik ve kabuk kemik değerleri ile karşılaştırılmaktadır. Kabuk kemiğin elastik modülü 7 ila 25 GPa arasında değişmektedir. Bu değişim yaşa, kemiğin yerleşim yeri ve ölçüm yönüne bağlıdır. Kabuk kemiğin modül değeri alüminadan 10 ila 50 kez daha düşüktür Süngersi kemiğin modülü ise alüminadan birkaç yüz kez daha düşüktür. Şekil 1-3. Protez malzemelerinin elastik modüllerinin kemikle karşılaştırılması (Hench, 1982). Fiziksel özellikler 3. SERAMİKLERİN YAPI-ÖZELLİK İLİŞKİSİ Seramikler genel olarak serttir. Elmas, Mohs sertlik ölçeğine göre 10 değerine sahiptir ve en sert malzemedir Talk (MgnSi 4 OıoCOH) ise Mohs sertliğine göre 1 değerindedir ve en yumuşağıdır. Diğerleri arasında alümina (A1 2 O 3, 283

21 sertlik değeri 9), kuvars (SiO 2, sertlik değeri 8) ve apatit (Ca5P 3 O, 2 F, sertlik değeri 5) bulunmaktadır. Seramik malzemelerin diğer karakteristikleri ise yüksek ergime sıcaklıkları, düşük elektrik ve ısı iletimidir. Bu karakteristikler seramiklerin doğal kimyasal bağlarını yansıtırlar Seramikler mikro çatlaklara karşı çok duyarlıdır ve plastik deformasyona uğramadan çatlak olan yerden başlayarak elastik olarak kırılırlar. Seramiklerin çekme mukavemetleri basma mukavemetlerine göre küçüktür Seramikler eğer çatlaksız yapılabilirse çok yüksek çekme kuvvetlerine dayanabilirler. Cam fiberlerinin çekme mukavemeti çeliğinkinden iki kat daha yüksektir. Alüminyum Oksitler I f ',.- American Society for Testing and Materials (ASTM) implant yapımında %99,5 saf alumina, %0,1'den az SiO 2 ve alkali oksitler (genel olarak Na 2 O) olarak belirlenmiştir Doğal alümina safir olarak bilinir. Alüminanın tek kristal formu implant yapımında başarıyla kullanılmıştır. Tek kristal alümina çekirdek kristallerin üzerine alümina tozları yedirilerek ve yavaşça elektrik arkından geçirilerek veya oksi-hidrojen alevine tutularak tozun ergimesiyle sağlanır. Bu metod kullanılarak alümina tek-kristalleri 10 cm çapa kadar büyüyebilir. Polikristal alüminanın mukavemeti gözenekliliğine ve tane büyüklüğüne göre değişir. Genellikle küçük taneler ve gözenekler yüksek mukavemet ( sağlarlar. ASTM standartlarına göre eğilme direnci 400 MPa'dan büyük ve elastisite modülü 380 GPa'dır (ASTM, i 1980). Alüminanın genel olarak sertlik değeri 2000 kg/mm 2 'den 3000 kg/mm 2 'ye kadar değişir. Bu yüksek sertlik /. alüminanın aşındırıcı olarak kullanılmasını sağlar. Yüksek sertlikle birlikte düşük sürtünmenin beraber olması gibi < ' avantajları sayesinde, alümina eklem yerlerinin değiştirilmesinde kırılma olasılığının yüksek olmasına rağmen kullanılmaktadır. Kalça kemiklerinden olan femur başının alümina esaslı seramiklerden yapılma protezlerle f değiştirilmesi mümkündür Geleneksel olarak metalik ve yüksek yoğunluklu polietilenin kullanıldığı bu uygulamada karşılaşılan aşınma problemi alüminadan yapılma top (femoral head) ve yuva (acetabular cup) kısımları ile minimuma indirilmiştir Alüminanın bu tür sistemlere sağladığı avantaj ise protezin kemiğe yapıştırılmasında kullanılan çimentoya gereksinim duymamasıdır. Alümina protezleri kemiğe yapıştırılacak kısımlarının gözenekli dizayn edilerek dokunun bu gözenekli kısımlarda zamanla büyümesi ve mekaniksel doğal bir bağlanmanın oluşturulmasına çalışılır. Tek kristalli alüminalar az sayıda yapısal hata içermelerinden dolayı kalıcı nitelikte protezlerin kemik ile mekanik bağlanmasında vida olarak kullanılır. Tek kristalli alüminadan yapılma kök kısım üzerine çok kristalli alüminadan < yapılma kısımların yerleştirilmesi ile de daha kompleks kompozit uygulamalara gidilebilmektedir. Bu türdeki bir / uygulamanın getireceği avantaj tek kristal alümina ile yapay diş arasındaki sertlik farkının çok kristalli alümina.»/ kullanarak azaltılması ve kök üzerine yerleştirilecek dişin yerine ve yandaki diğer dişlere uyum sağlamasını gerçekleştirmektir (Park, 1985). t Kalsiyum Fosfat Kalsiyum fosfat yapay kemik yapımında kullanılmaktadır. Günümüzde, bu malzeme sentezlenmiş ve değişik tasarımlara sahip implantların üretiminin yanısıra başka implantların üzerine katı veya gözenekli kaplama olarak kullanılmaktadır. Kemik ve dişlerin mineral kısmı kalsiyum fosfat kristali şeklindedir. Apatit ailesi mineralleri A(BO)X 2 formülündedir. Hidroksiapatit özellikleri Sentetik kalsiyum fosfatın mekanik özellikleri polikristal kalsiyum fosfattaki yapının değişiklik göstermesinden f kaynaklanmaktadır. Bu da üretim prosesinde değişik çeşitlerin üretilmesiyle sonuçlanır. Son sıcaklık durumuna V göre kalsiyum fosfat, kalsiyum hidroksiapatit (3-whitlockite) olabilir. Birçok örnekte buna rağmen son üründe iki yapı birarada oluşabilir. Polikristal hidroksiapatitler yüksek elastisite modülüne ( GPa) sahiptir. Kemik, diş f minesi gibi sert dokular hidroksiapatit (veya benzer mineraller), proteinler, diğer organik malzemeler ve su bulunan doğal kompozitlerdir. Diş minesi en sert doku olarak 746 GPa elastisite modülüne sahiptir. Diş kemiği E=21 GPa ve kompakt kemik E=12-18 GPa daha az minerale sahiptir. Mineral için Poisson's oranı yaklaşık 0,27'dir ve bu değer kemik değerine yakındır (-0.3). Hidroksiapatitin en ilginç özelliği ise mükemmel bir biyouyumluluğa sahip olmasıdır. Sert dokularla direkt olarak kimyasal bağ kurabilir. Cam Seramikler Cam seramikler, 1960 yılında Corning Glass VVorks'ta camların kontrollü kristalizasyon yöntemiyle polikristal, seramikleri oluşturulmuştur. İlk ışığa duyarlı camlar, küçük miktarlarda bakır, gümüş ve altının ultraviyole ışığının t saçılmasıyla oluşan bir çökelme sonucu elde edildi. Bu metalik çökelme olayı çekirdeklenmeye yardım eder ve camı ; kristalize ederek düzgün tanecikli seramikler oluşturarak, mükemmel mekanik ve termal özelliklere sahip bir ' malzeme oluşturulur. Biyocam ve Keravital, implantların üretiminde kullanılan iki cam seramiktir. 284

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Sivil Havacılık Anabilim Dalı Mart - 2007 JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Serdar Dalkılıç

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin DEMİR Aralık, 2008 İZMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEġĠTLĠ ELYAF DĠZĠLĠMLERĠYLE OLUġTURULMUġ METAL KÖPÜK ÇEKĠRDEKLĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠTLERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ Emre KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fatih KAHRAMAN Ekim, 2008 İZMİR SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 LABORATUVARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Deneye gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili föy

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN EROZYON AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet BAĞCI DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Kasım 2010

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

ALÜMİNYUM ESASLI KOMPOZİT KÖPÜK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN İSMAİL ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman Yrd.

ALÜMİNYUM ESASLI KOMPOZİT KÖPÜK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN İSMAİL ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman Yrd. ALÜMİNYUM ESASLI KOMPOZİT KÖPÜK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN İSMAİL ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman Yrd. Doç. Dr. NİLHAN ÜRKMEZ TAŞKIN 2009 EDİRNE T.C. TRAKYA

Detaylı

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METAL TRETMANLARI REÇİNELER POTALAR DYCOTE* MANUEL Kalıpta eşit dolum Konrtollü ısı transferi Düzgün döküm yüzeyi Uzun ömür Giriş Kokil kalıba

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Derya YALUK ÇELİK SİSTEMLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALARA ETKİSİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı