ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel"

Transkript

1 Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette, Türkçe dersinden temalara göre düzenlenmiþ altý fasikül bulunmaktadýr. Bu fasiküllerde yeterli konu anlatýmý, etkinlikler ve cevaplý testler yer almaktadýr. Temalara göre düzenlenen bu fasiküllerin giriþ bölümlerinde o fasiküllerde iþlenen konular ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr. Konu testleri ve ödev testleri takýmlarý da bu fasiküllerin paralelinde oluþturulmuþtur. Gerek fasiküller gerek konu testleri gerekse ödev testleri yeni sýnav sistemine ve müfredata uygun þekilde hazýrlanmýþtýr. Bu dokümanlarda dikkati öðrenmeye odaklayan renkli ama sade bir tasarým kullanýlmýþtýr. Hepinize baþarýlar dileriz. Türkçe Yayýn Kurulu Sami YILDIZ Alper BAYINDIR Abdullah ARAZ Yunus BÝLGE Sadi YILMAZ Mustafa OÐUZ Ömer MERT Halil ASLANTAÞ Nurettin ÖZÇELÝK ANLAM BÝLGÝSÝ Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek anlam, Yan anlam, Mecaz anlam, Deyim Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel yargý, Neden - sonuç iliþkisi, Amaç - sonuç iliþkisi, Koþul - sonuç iliþkisi, Karþýlaþtýrma cümleleri, Abartma bildiren cümleler, Atasözü Parçada Anlam: Konu, Anahtar kelime, Ana düþünce, Yardýmcý düþünce, Baþlýk YAZIM BÝLGÝSÝ Ses Bilgisi: Harf, ses, hece, alfabe, hece ve hece çeþitleri, Ünlülerin özellikleri, Büyük ünlü (kalýnlýk - incelik) uyumu, Ünlü daralmasý, Ünlü türemesi, Ünlü (hece) düþmesi Yazým Kurallarý: Büyük harflerin kullanýldýðý yerler, Yer isimlerinin yazýmý, Uzay kavramlarýnýn yazýmý, Yazýmý karýþtýrýlan sözcükler (her þey, her biri vs), Sayýlarýn yazýmý Noktalama Ýþaretleri: Nokta, Virgül, Noktalý virgül DÝL BÝLGÝSÝ Ek ve kök kavramý, isim ve fiil kökleri, Gövde kavramý, Yapým ekleri, Çekim ekleri

2 ... Bölüm 01 Anlam Bilgisi... Sözcükte, Cümlede, Parçada Anlam SÖZCÜKTE ANLAM Ýnsanlar arasýnda anlaþmayý saðlayan dilin anlamlý en küçük parçasýna sözcük denir. Duygu ve düþüncelerin aktarýmý, sözcüklerle ve sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluþan cümlelerle gerçekleþir. Sözcükler, bulunduklarý cümleye göre deðiþik anlamlar kazanýr. Þimdi sözcük anlamý ile ilgili bazý kavramlar üzerinde duralým. Çok Anlamlýlýk Bir varlýk ya da kavramý karþýlamak için doðan bir sözcüðün zaman içinde birden çok varlýk ya da kavramý karþýlayacak þekilde kullanýlmasýna çok anlamlýlýk denir. Örneðin deðer sözcüðü, Ýnsan bir þeyin deðerini ondan yoksun kalýnca anlar. cümlesinde bir þeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir þeyin deðdiði karþýlýk, kýymet anlamýnda, Bildiði bütün Fransýzcayý toparlayarak vitrindeki kravatýn deðerini sordu. cümlesinde bir þeyin para ile ölçülebilen karþýlýðý, bedel, paha anlamýnda, Bence, Ahmet Bey ziyan olmuþ, eski deyimiyle heder olmuþ bir deðerdir. cümlesinde üstün, yararlý nitelikleri olan kimse anlamýnda kullanýlmýþtýr. Sözcükler çok anlamlý hâle gelirken gerçek, mecaz, somut, soyut anlam gibi anlam deðiþmelerine uðrar. Þimdi bunlarý görelim. Gerçek Anlam Sözcüklerin tek baþýna kullanýldýðýnda akla gelen ilk anlamýna gerçek anlam denir. Gerçek anlama temel anlam da denir. Örneðin kýrmak sözcüðü söylendiðinde aklýmýza ilk önce sert þeyleri vurarak veya ezerek parçalamak gelmektedir. Çocuklardan biri camý kýrmýþ. cümlesinde kýrmak sözcüðü bu anlamda kullanýlmýþtýr. Öyleyse kýrmak sözcüðü bu cümlede gerçek anlamýyla kullanýlmýþtýr. Bahçede derin bir kuyu vardý. Karanlýkta duyduðumuz çam kokularýna denizin rutubeti karýþýyordu. Karacabey Ovasý nýn verimli topraklarý bizi sevindirdi. Bu makas kumaþlarý kesmiyor. cümlelerinde altý çizili sözcükler gerçek anlamý ile kullanýlmýþtýr. Mecaz Anlam Sözcüklerin gerçek anlamlarýndan uzaklaþarak kazanmýþ olduklarý yeni anlama mecaz anlam denir. Mecaz anlamda sözcük, ilk anlamýndan tamamen farklýlaþýr, yeni bir varlýk ve kavramý karþýlayacak þekilde kullanýlýr. Örneðin gerçekte ýsýnýn üþütecek kadar az veya düþük olmasý durumu anlamýna gelen soðuk sözcüðü, Soðuk tavýrla birbirlerini selamlayýp uzaklaþtýlar. cümlesinde duygudan, sevgiden yoksun olan, yakýn ve içten olmayan, ilgisiz anlamýnda kullanýlmýþtýr. Yani sözcük mecaz anlam kazanmýþtýr. Karanlýk sözcüðü, Bu karanlýk iþlerin hesabýný sorarlar. cümlesinde yasalara, töreye uygun olmayan anlamýna gelerek yeni bir anlam kazanmýþtýr. Bu, mecaz anlamdýr. Artýk sözcüðün, ilk anlamý olan ýþýk olmama durumu yla hiçbir ilgisi yoktur. Bu boþ sözleri dinlemekten býkmýþtý. Ahmet Bey, renkli bir politikacýydý. Bu adamýn fýrtýnalý bir yaþamý vardý. cümlelerindeki altý çizili sözcükler mecaz anlamý ile kullanýlmýþtýr. 6. Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül 3

3 Sözcükte Anlam Yan Anlam (Yakýþtýrmaca Anlam) Sözcüklerin gerçek anlamla ilgisini tamamen koparmadan kazandýklarý diðer anlamlarýna yan anlam denir. Ayaðý taþa takýlýnca yere yýðýlýverdi. cümlesinde ayak sözcüðü gerçek anlamýyla kullanýlmýþtýr. Bu köprünün dört ayaðý var. cümlesinde köprüyü ayakta tutun kýsma ayak denmesinin nedeni, iþlevi bakýmýndan hatta görünümü bakýmýndan insan ayaðýna benzemesidir. Benzerlik ilgisiyle oluþan bu yeni anlama yan anlam denir. Senin ayaðýnla köye akþama kadar varamayýz. cümlesinde, sözcük yürüyüþün aðýrlýk veya çabukluk derecesi anlamýnda kullanýlmýþtýr. Bu, sözcüðün mecaz anlamýdýr. Bu fakir mahallede bir göz evim olsaydý... Vapurun burnuna oturmuþtum. Uçaðýn kanadýndaki arýza giderildi. cümlelerinde altý çizili sözcükler yan anlamý ile kullanýlmýþtýr. Deyim En az iki sözcüðün yeni bir anlamda kalýplaþmasýyla oluþan söz öbeklerine deyim denir. Deyimi oluþturan sözcüklerden en az biri gerçek anlamýnýn dýþýnda kullanýlýr. Onu çoktan kapý dýþarý etmeliydim ama yüreðim kaldýrmýyor, acýyorum. cümlesinde yüreði kaldýrmamak sözleri, dayanamamak, katlanamamak anlamýnda bir deyimdir. Bu cümlede yürek sözcüðü gerçek anlamýnýn dýþýnda kullanýlmýþ, kaldýrmamak sözcüðü ile kalýplaþarak yeni bir anlam kazanmýþtýr. deðerli bilgi Deyimi oluþturan sözcükler anlam bakýmýndan kalýplaþmýþtýr. Bu nedenle sözcüklerin yeri deðiþtirilemez, bir sözcüðün yerine baþka bir sözcük getirilemez. Örneðin dayanamamak, katlanamamak anlamýna gelen yüreði kaldýrmamak deyimindeki yürek sözcüðünün yerine kalp sözcüðü getirilemez. Dili varmamak Býçak kemiðe dayanmak Dimyat a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimleri ikiden fazla sözcükten oluþmuþtur. Aðaç kökünden yýkýlýr. deðerli bilgi Deyimler en az iki sözcükten oluþur ancak daha fazla sözcükten oluþan deyimler de vardýr. deðerli bilgi Bir durumu, duyguyu, düþünceyi belirtmek için söylenen deyimler genel yargý bildirmez. Bu yönüyle deyimler, atasözlerinden ayrýlýr. Çünkü atasözleri hem cümle hâlindedir hem de yargý bildirir. bir atasözüdür. Bu söz, her zaman geçerliliðini koruyan bir yargý bildirir; bir düzenin, ayrýntýlarýn deðiþmesiyle deðil, temelinin bozulmasýyla yýkýlacaðýný anlatýr. Saman altýndan su yürütmek ise deyimdir. Bu deyim gizlice iþ çeviren kiþileri anlatmak için kullanýlýr, genel bir yargý taþýmaz. Aþaðýda bazý deyimlerin karþýladýðý durumlar verilmiþtir: Hafife almak: Önemsiz saymak Eli kulaðýnda: Gerçekleþmesi çok yakýn Etekleri tutuþmak: Çok telaþlanmak Etekleri zil çalmak: Çok sevinmek Göz yummak: Kusurlarý hoþgörüyle karþýlamak Kulak kabartmak: Belli etmemeye çalýþarak dinlemek Ýpe un sermek: Bahaneler ileri sürmek, güçlük çýkarmak Püf noktasý: Bir iþin en ince ve önemli yeri Tuzu kuru: Ýþi, kazancý yolunda, kaygýsýz Yufka yürekli: Acýklý durumlara hiç dayanamayan, çok acýyan Yüz kýzartýcý: Utandýrýcý, utanýlacak 4 6. Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül

4 KDT 01 Sözcükte Anlam KAZANIM DEÐERLENDÝRME TESTÝ 1. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi, konuþmasýnda mecaz anlamlý bir sözcük kullanmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamýyla kullanýlmýþtýr? A) Arý sokunca elim þiþmiþti. B) Tahtadaki çivi ayaðýma battý. C) Eþyalarýna gözü gibi bakardý. D) Kapýnýn kolu yine bozulmuþ. 4. Baþ sözcüðü aþaðýdakilerin hangisinde kendinden sonra gelen sözlerle deyim oluþturmamýþtýr? A) Bu sorunla ben de baþ edebilirim. B) Baþý derde girdiðinde dayýsýna koþardý. C) Böyle yapmakla baþýna dert açýyorsun. D) Kerem, baþý aðrýdýðý için bugün derse gelemedi. 5. Aþaðýdaki kartýn arka yüzünde bir deyimin açýklamasý verilmiþtir. Açýklamasý verilen bu deyim, kartýn ön yüzüne yazýlacaktýr. Buna göre kartýn ön yüzüne, aþaðýda cümle içinde kullanýlmýþ altý çizili deyimlerden hangisi yazýlmalýdýr? 2. Bu gölgeli yerlerde otlar, bütün bir yaz mevsimi 1 2 yeniden yeniye yeþerir; rutubetli toprakta bir- 3 biri ardýnca yoncalar fýþkýrýr, çayýrlar kabarýrdý. 4 Bu parçada altý çizili sözcüklerden hangisi akla ilk gelen anlamýnýn dýþýnda kullanýlmýþtýr? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. A) Hayatýn zorluklarý karþýsýnda sýrtý yere gelmemiþti. B) Giriþken kiþiliðinden ötürü kýsa sürede muhit edinmiþti. C) Arka çýkan olmasaydý kendini kavganýn içinde bulacaktý. D) Sanatçýlarý kanatlarýnýn altýna alan devlet adamlarý var. 6. Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül 5

5 KDT.. 01 Sözcükte Anlam 6. Sert sözcüðünün aþaðýdaki açýklamalarýndan hangisi, birlikte verilen örnek cümleye uygun deðildir? B A) Kolay dayanýlmayan, zor katlanýlan: Erzurum un iklimi serttir. B) Güçlü kuvvetli: Buranýn suyu sert olduðundan ondan içemiyorum. C) Baðýþlamasý, hoþgörüsü olmayan: Beni sert olduðum için sevmiyorlardý. D) Titizlikle uygulanan: Bu sert yönetimden bütün çalýþanlar þikâyetçiydi. 9. Aþaðýda bazý kelimelerin anlamlarý ve bu kelimelerin bu anlamda kullanýldýklarý bir metin verilmiþtir. Bu kelimeleri metnin içinden bularak bulmacanýn satýrlarýna yazýnýz Temiz sokak, temiz cadde Çocuklar þen þakrak parkta Sallanýrken salýncakta Ýþte çevre buna derim Çevre kelimesi aþaðýdaki cümlelerin hangisinde dörtlükteki anlamýyla kullanýlmýþtýr? AAA A) Çevre temizliði konusunda herkes elinden geleni yapmalý. B) Ben, oldukça kapalý bir çevrede yetiþmiþtim. C) Eserleriyle sanat çevrelerinin övgüsünü aldý. D) Ahmet Bey, çevresi geniþ bir iþ adamýydý. AA ANLAMLAR Soldan Saða 1. Sevimli, hoþ. 2. Gerçekleþmesi istenen þey, umut. 3. Gezegenlere ve yer yuvarlaðýna ýþýk ve ýsý veren büyük gök cismi. METÝN Güneþ çoktan batmýþtý. Yýldýzlar, ýþýktan saçlarýný Seyhun Nehri sularýnda yýkamaya baþlamýþlardý. Kimisi yýldýzlara dalýp gitmiþti, kimisi tatlý düþlere. Buna göre bulmacanýn 2. sütununda yer alan harfler aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) A T A Ü Ü D A A Ü G Þ N 8. El sözcüðü dilimizde pek çok deyimde kullanýlmaktadýr. Örneðin, dilenmeyi anlatmak için el açmak ; gücünün yettiði kadarýný yapmayý 1 anlatmak için de elinden geleni ardýna koy- 2 mamak deyimini kullanýrýz. Ele geçirmek de- 3 yimiyle birisini yakalamayý, elinde kalmak de- 4 yimi ile de bir þeyin satýlamayýp sahibinde kaldýðýný anlatmak isteriz. Bu parçada numaralanmýþ deyimlerden hangisi yanlýþ açýklanmýþtýr? B A) 1 B) 2. C) 3. D) Beþ dönüme yakýn bu bahçe, bir ormaný andýrýyordu. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yakýn sözcüðü bu cümledeki anlamýyla kullanýlmýþtýr? A) Her birinin muhakkak bir yakýn arkadaþý vardýr. B) Okul arkadaþým bize yakýn oturuyor. C) On bine yakýn insan konseri dinlemeye gelmiþ. D) Baþarý ile çalýþma arasýnda yakýn bir ilgi vardýr Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül

6 Sözcükte Anlam KDT Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde sürmek sözcüðü ötekilerden farklý bir anlamda kullanýlmýþtýr? A) Meclisin çalýþmalarý geç vakte kadar sürdü. B) Dört duvar arasýnda bir memur hayatý sürüyordu. C) Bilgi yarýþmasý tam iki saat sürdü. D) Yolculuk beklediðimden kýsa sürdü. 12. Arabalar, anahtarlarý ile deyim oluþturacak þekilde eþleþtirilmiþtir. Buna göre aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr? 13. CÜMLE KUTUSU Türkiye, gökyüzü sporlarý için ideal hava koþullarý nedeniyle Rusya baþta olmak üzere dünyanýn dört bir yanýndan talep görüyor. Aþaðýdakilerden hangisi, cümle kutusundaki altý çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamýný karþýlamaz? A) uygun B) dilek C) þart D) taraf 14. Koyu sözcüðü aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanýlmýþtýr? A) Yazýn koyu renkli elbise giymemeli. B) Ay da batýnca koyu karanlýkta kaldýk. C) Ýki arkadaþ koyu sohbete dalmýþtý. D) Bu duvarý koyu maviye boyayalým Aðýr sorumluluk yüklenmekten kaçardý. 2. Aðýr eþyalarý ben de taþýyabilirim. 3. Dedem, aðýr iþitir; yüksek sesle konuþ. 4. Aðýr adýmlarla tahtaya yöneldi. Aðýr sözcüðü, yukarýdaki cümlelerde kaç farklý anlamda kullanýlmýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) Aman elinizi çabuk tutun, hýrsýzý kaçmadan yakalayýn. AA Bu parçada altý çizili deyimle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) Gerekli önlemi bir an önce almak B) Hazýrlýklarý tamamlamak C) Dikkatli þekilde incelemek D) Bir þeyle ilgilenme imkâný bulmak 6. Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül 7

7 Cümlede Anlam CÜMLEDE ANLAM Cümleler deðiþik kavramlarla iliþkilendirilebilmektedir. Þimdi bu kavramlarý görelim: Öznel Yargý Bazý yargýlar söyleyenin kiþisel düþüncesini içerir. Bu yargýlarda kiþi, sözlerine kendi duygularýný katar, kendi yorumunu ortaya koyar. Bu yargýlar, kiþiden kiþiye deðiþir. Doðruluðu ya da yanlýþlýðý kanýtlanamayan bu tür yargýlara öznel yargý denir. Baþarýlý bir yazar olmanýn ilk þartý iyi bir gözlemci olmaktýr. cümlesinde yargý özneldir. Çünkü kiþiden kiþiye deðiþen bir yargý yani kiþisel bir görüþ ortaya konmuþtur. Anadolu Notlarý, edebiyatýmýzýn en güzel gezi yazýlarýný içerir. cümlesindeki en güzel ifadesi söyleyenin beðenilerini ifade eder. Bu nedenle cümle öznel bir yargýdýr. Örnek.. 1 Zaman, kýyýsýnda oturup akýþýný izlediðimiz bir ýrmaktýr. Çözüm Verilen cümlede zaman kavramý tanýmlanmýþtýr. Bu taným, kiþiden kiþiye deðiþen bir özellik göstermektedir. B seçeneðindeki çocuðun cümledeki herhangi bir sözcüðün yorumlanarak yeniden tanýmlanmasý sözü, bu cümlenin kiþisel görüþ ifade etmesinin nedenidir. Cevap B Nesnel Yargý Bazý yargýlar kiþiden kiþiye deðiþmez. Bu yargýlarda iþin içine söyleyenin duygularý karýþmaz. Doðruluðu ya da yanlýþlýðý kanýtlanabilen bu tür yargýlara nesnel yargý nedir. Yazar, romanlarýnýn yanýnda hikâye de yazmýþtýr. cümlesi, yazarýn eserleriyle ilgili kiþisel düþünceler katýlmadan bilgi verdiðinden nesnel bir yargýdýr. Bu yol üzerinde bir dinlenme tesisi var. cümlesi, kiþiden kiþiye deðiþmeyen bir yargý içerdiðinden nesnel bir yargýdýr. Neden - Sonuç Bildiren Cümleler Bir yargýnýn gerekçesi ile verildiði cümlelerde neden-sonuç iliþkisi vardýr. Bu tür cümlelerde yargýnýn niçin yapýldýðý anlamý vardýr. Bu yüzden neden-sonuç cümleleri niçin sorusuna cevap verir. Soðuktan ellerim çatlamýþ. cümlesinde kiþinin ellerinin çatlamasýnýn nedeni soðuktur. Mehmet in sorusuna bu çocuklardan hangisi doðru cevap vermiþtir? Örnek.. 2 (1) Bir ýrmaðýn ya da bardaktan bardaða boþalttýðýnýz suyun sesini dinlediniz mi hiç? (2) Dinlediyseniz su sesinin dinlendirici bir etkisi olduðunu fark etmiþsinizdir. (3) Bu hoþ sesi, hareket eden suyun içindeki hava kabarcýklarý çýkarýr. (4) Týpký bir zilin sallanan tokmaðý gibidir bu kabarcýklar. Bu metinde numaralandýrýlmýþ cümlelerin hangisinde su sesinin oluþma nedeni belirtilmiþtir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 ( SBS/6) ( SBS/6) 8 6. Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül

8 Cümlede Anlam Çözüm Parçanýn 3. cümlesinde su sesinin oluþma nedeni belirtilmiþtir. Bu neden ise suyun içinde hareket eden hava kabarcýklarýdýr. Cevap C Roman en çok okunan türdür. cümlesinde roman ve diðer türler, okunma yönüyle karþýlaþtýrýlmýþtýr. Merdivenleri yapýldýðý günden beri bu kadar telaþla çýkmamýþýmdýr. cümlesinde yazar merdivenleri çýkmayý zaman bakýmýndan karþýlaþtýrmaktadýr. Amaç - Sonuç Bildiren Cümleler Yargýnýn gerçekleþtiriliþ amacýyla verildiði cümlelerde ise amaç-sonuç iliþkisi vardýr. Bu tür cümlelerde yargýnýn gerçekleþtirilme amacý verilir. Alýþveriþ için dýþarý çýkacaktý. cümlesinde sözü edilen kiþinin dýþarý çýkma amacý verilmiþtir. Bu da alýþveriþ yapmaktýr. Balýk tutalým diye göl kenarýna gideceðiz. cümlesinde göl kenarýna gitmenin amacý olarak balýk tutmak söylenmiþtir. Koþul - Sonuç Ýliþkisi Bir eylemin ya da durumun gerçekleþebilmesi için önceden olmasý gereken baþka bir durumun varlýðý, koþula baðlýlýktýr. Koþul olarak ileri sürülen durum gerçekleþmezse sonuç olacak durum da gerçekleþmeyecektir. Cümledeki koþulu bulabilmek için yükleme hangi þartla, hangi taktirde gibi sorular sorulabilir. Kalemimi geri vermek üzere alabilirsin. cümlesinde alma eyleminin olmasý geri verme eyleminin gerçekleþmesine baðlýdýr. O hâlde geri vermek üzere sözü, cümlenin koþul bölümünü oluþturmaktadýr. Ben ona istediði hediyeyi alýrým yeter ki o sözünde dursun. cümlesinde hediye alma eyleminin olmasý sözünde durma eyleminin gerçekleþmesine baðlýdýr. O hâlde yeter ki o sözünde dursun sözü, cümlenin koþul bölümünü oluþturmaktadýr. Karþýlaþtýrma Bir düþünceyi ya da kavramý baþka bir düþünce ya da kavramla herhangi bir yönden deðerlendirmeye denir. Karþýlaþtýrma, benzer ya da farklý yönlerden yapýlabilir. Abartma Bildiren Cümleler Bir nesneyi veya durumu olduðundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermeye abartma denir. Gözyaþlarým sel oldu, aktý. cümlesinde sözü söyleyen kiþi, gözyaþýnýn akmasýný sele benzeterek anlatýmda aþýrýlýða kaçmýþtýr. Atasözü Atalarýmýzdan günümüze kadar ulaþan, belirli bir yargý içeren, bir öðüt ya da deðerlendirme içeren, söyleyeni belli olmayan, kalýplaþmýþ sözlerdir. Atasözleri, az sözle çok anlam ifade eder, yani yoðun anlamlý sözlerdir. Aðaç yaþken eðilir. atasözü, üç sözcükle çok þeyi ifade eden bir sözdür. Bir tecrübe ve gözleme dayanýlarak oluþturulmuþtur. Komþu komþunun külüne muhtaçtýr. Çok konuþan çok yanýlýr. atasözleri, bir deneyimi aktarýr. Ev alma, komþu al. Sözü söyle alana, kulaðýnda kalana. atasözleri öneri anlamý taþýmaktadýr. Çoðu mecazlý sözlerdir. Akacak kan damarda durmaz. Dað baþýndan duman eksik olmaz. Boþ çuval ayakta durmaz. atasözleri mecazlý bir söyleyiþe sahiptir. Bugünün iþini yarýna býrakma. Son piþmanlýk fayda vermez. atasözleri ise mecazlý bir söyleyiþe sahip deðildir. 6. Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül 9

9 KDT 02 Cümlede Anlam KAZANIM DEÐERLENDÝRME TESTÝ 1. Bulutlar gökyüzünde büyülü bir görüntü oluþturdu. sayfa ? sayfa Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç iliþkisi vardýr? A) Kar yaðdýðý için yola çýkmamýþ. B) Arkadaþýný görmek için okula gitmiþ. C) Çiçekler sýk sýk sulandýðý için büyümüþ. D) Futbolcu, hastalandýðý için oynayamamýþ. Sezen, bu defterin ikinci sayfasýna, birinci sayfadaki cümle ile kanýtlanabilirlik açýsýndan özdeþ olan bir cümle yazacaktýr. Buna göre Sezen, defterin ikinci sayfasýna aþaðýdaki cümlelerden hangisini yazmalýdýr? A) Bu sokakta Osmanlý Döneminden kalma iki ahþap yapý var. B) Fabrikanýn geliri her geçen yýl biraz daha düþüyor. C) Yaðýþlarýn ardýndan kara yolunda tahribat oldu. D) Kuþlarýn senfonisi eþliðinde tarlaya kadar yürüdük. 4. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde koþul anlamý vardýr? A) Ýleri yaþlarda bu iþi yapmak zor olsa gerek. B) Üç yýl önce diktiðim aðaçlar artýk meyve vermeye baþladý. C) Kendinizi öðrenci yerine koyarsanýz ne demek istediðimi daha iyi anlarsýnýz. D) Ýnsan gezmek, eðlenmek istiyor ama o gücü her zaman kendinde hissetmiyor Buraya alt geçit yapýlýrsa trafik rahatlayacaktýr. Mektubu göndermek için postaneye gitti. Manisa, Ýzmir e göre daha sýcak bir þehirdir. Sulama olanaðý olmadýðýndan bu tarlalarda tarým yapýlmýyor. 2. (1) Çanakkale Gezi Notlarý ný gece yatmadan önce bir solukta, kâh aðlayarak kâh sevinerek ve kah gururlanarak okudum. (2) Çoðu zaman hýçkýrýklarýma engel olamadým. (3) Yazarýndan yayýncýsýna, matbaada çalýþanýndan daðýtýcýsýna kadar emeði geçen herkesi tebrik ediyorum. (4) Çanakkale Gezi Notlarý, bugüne kadar heyecanla okuduðum tek kitaptý. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde karþýlaþtýrma söz konusudur? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. Bu cümleler sýrasýyla gerekçe, koþul, amaç, karþýlaþtýrma kavramlarýyla iliþkilendirilirse uygun eþleþtirme hangisi olur? Gerekçe Koþul Amaç Karþýlaþtýrma A) B) C) D) Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül

10 KDT.. 02 Cümlede Anlam 6. Aþaðýdaki atasözlerinden hangisinde me- 9. cazlý bir söyleyiþ yoktur? A) Balta deðmedik aðaç olmaz. B) Doðru söz yemin istemez. C) Balýk baþtan kokar. D) Bakarsan bað, bakmazsan dað olur. Seda, bu fotoðrafý yarýþma için çekmiþtir. 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde neden-so- Bu fotoðrafla ilgili aþaðýdaki cümlelerden hangisi kiþisel düþünce içermemektedir? nuç iliþkisi söz konusudur? A) Bu konuyu çocuklara sen anlatýrsýn. A) Rüzgâr; aðaçlarla, suyla dans eder bu köyde. B) Hava kararmadan eve dönmelisin. C) Yaðmura yakalanýnca iyice ýslanmýþ. B) Burada denize yukarýdan bakýldýðýnda denizin dibi görünür. D) Kendisine güzel bir gömlek alacakmýþ. C) Bu sahil kasabasý cennetten bir köþe sanki. D) Palmiye aðaçlarý, serin gölgelerine davet eder ziyaretçileri. 8. Yaðmur bastýrýnca aracý park etmek zorunda kaldýk. Ben izin verince görüþlerinizi açýklarsýnýz. 10. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde koþul anlamý yoktur? Bu þiiri dinleyince hüzünleniyorum. A) Hava karardý mý odasýna çekilirdi. B) Vakti olursa bizimle sohbet ederdi. Vakit ilerledikçe þehrin ýþýklarý bir bir yanýyor. C) Çok çalýþtýkça resim becerisi artacaktýr. D) Bu soruyu bilmediði için çözememiþ. Murat, arkadaþýyla koþul-sunuç iliþkisi söz konusu olan cümlelerin baþlarýndaki oyuncaklarla oynayacaktýr. Buna göre Murat, arkadaþýyla aþaðýdakilerin hangisinde bir arada verilen oyuncaklarla oynayacaktýr? A) B) 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde karþýlaþtýrma yapýlmamýþtýr? A) Bu mahalle eskiden de çok güzeldi. C) D) B) Babam bugün daha neþeliydi. C) Kentin en kalabalýk caddesinde yürüyorduk. D) Ormanýn ortasýnda yolumuzu kaybetmiþtik. 6. Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül 11

11 KDT.. 02 Cümlede Anlam Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde kiþisel düþünce söz konusudur? BURSA DA SAHNE ALDI A) Ýstanbul, Türkiye'nin en kalabalýk þehridir. (1) Ünlü Komedyen, dün akþam Bursa da sevenleriyle buluþtu. (2) Sanatçý, Bursa ya her yýl geldiðini, Bursa seyircisiyle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduðunu söyledi. (3) Yaptýðý esprilere Bursa halký gülmekten öldü. (4) Halk, ünlü sanatçýdan programý uzatmasýný istedi. B) Ýzmir Türkiye'nin en sýcak kentidir. C) Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölüdür. D) Bursa, Türkiye'nin en güzel þehridir. Bu gazete haberinde numaralanmýþ cümlelerin hangisinde abartýlý bir anlatým söz konusudur? A) 1. B) 2. C) 3. D) Ýskeleye ilk olarak nesnellik söz konusu olan cümlenin yazýlý olduðu yat yanaþacaktýr. Buna göre Ýskeleye önce hangi yat yanaþacaktýr? 13. (1) Yamaç paraþütü deneyimi yaþamak için yapmanýz gereken çok basit. (2) Fethiye de tecrübeli pilotlarýn kurduðu okullarda eðitim almalýsýnýz. (3) Daha kýsa sürede pilot olmayý baþka bir yer öðretemez size. (4) Kurs sonunda, okulun size saðlayacaðý malzemelerle, 100 metrelik küçük tepelerden birkaç dakikalýk uçuþlar yapabilecek hâle gelebilirsiniz. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde karþýlaþtýrma yapýlmýþtýr? A) 1. B) 2. C) 3. D) Herkesin arþýnýna göre bez vermezler. atasözünün anlamýna en uygun açýklama aþaðýdakilerden hangisidir? AA A) Genel kurallar herkesin istek ve gereksinimine göre bozulamaz. B) Baþkalarý ne söylerse söylesin, herkes kendi düþünüþüne göre iþ yapar. C) Bir iþ için yapýlacak hazýrlýk, iþin önemine göre olmalýdýr. D) Ýnsan kendi kusurunu göremez, bilemez Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül

12 Parçada Anlam PARÇADA ANLAM Bir düþünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluðuna paragraf denir. Örnek.. 1 Paragrafýn Konusu Yazar, düþüncelerini ortaya koyarken bir durumdan, bir olaydan, bir olgu ya da düþünceden hareket eder. Bunlar oluþturur. Konuyu Yazar bu parçada neyin üstünde durmuþtur?, Bu parçada yazar, neyden söz etmektedir? gibi sorularla bulabiliriz. Þimdi aþaðýdaki paragrafýn konusunu bulalým: Lâle, Türk kültüründe önemli yeri olan güzel bir çiçektir. O, yalnýz bahçelerde yetiþtirilmekle kalmamýþ; kumaþlardan iþlemelere, örtülere, halýlardan tahta, deri, sedef ve taþ iþlerine kadar her yerde süsleme unsuru olarak kullanýlmýþtýr. Özellikle çinilerdeki lâle motifleri, çiçek zevki ve lâle sevgimizin ölümsüzlüðünü gösteren zarif belgelerdir. Bu parçada lâlenin süsleme unsuru olarak her yerde kullanýldýðýndan söz edilmiþtir. Buna örnek olarak kumaþlar iþlemeler, örtüler, halýlar, tahta, deri, sedef ve taþ iþleri sayýlmýþtýr. Öyleyse bu parçanýn konusu süsleme sanatýnda lâlenin yeri dir. Konu sorularý bazen sorulan bir soruya cevap þeklinde de sorulabilir. Bu tür sorular çözülürken parçanýn konusu belirlenir. Parçanýn giriþ cümlesi sorunun yapýsý ile ilgili ipuçlarý verir. Ýlkokulda iken çocuklar için yazýlmýþ þiir kitaplarýný okumayý pek severdim. Liseye geçtiðimde durmamacasýna roman okumak alýþkanlýðýna tutuldum. Yani iyi bir okuyucu oldum. Yine o tarihlerde Diyarbakýr daki kýz kardeþime yazdýðým uzun mektuplar, yazma alýþkanlýðýmý geliþtirdi. Artýk hem yazar hem de okuyucu olma adýna edebiyat benim için vazgeçilemez bir ilgi alaný oldu. Bu parçada yazar edebiyata ilgisinin ilkokulda baþladýðýndan, okuma yazma çalýþmalarýyla bu ilginin daha da arttýðýndan söz etmiþtir. Öyleyse kendisine sorulan soru Edebiyata karþý ilginiz nasýl ve ne zaman baþladý? olacaktýr. Gül, mutluluk konulu konferansta kendisine yöneltilen soruya yukarýdaki gibi cevap vermiþtir. Gül e göre, mutlu olmanýn asýl yolu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Hedeflerine ulaþmak için çaba göstermek B) Elindekilerle yetinmeyi bilmek C) Ýhtiyaçlarýna yönelik planlar yapmak D) Sevdiði þeylere sahip çýkmak ( SBS/6) Çözüm Parçada Gül e mutlulukla ilgili soru sorulmuþ ve Gül de mutluluðun yolunu, Asýl mutluluk istediklerine ulaþabilmek için emek harcamakta sözleriyle göstermiþtir. Öyleyse Gül e göre, mutlu olmanýn asýl yolu hedeflerine ulaþmak için çaba göstermek tir. Cevap A 6. Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül 13

13 Parçada Anlam Anahtar Kelime Bir cümlenin, sözün veya paragrafýn yansýtmak istediði anlam için en büyük ipucunu veren ana kavram ya da kelimeye anahtar kelime denir. Örnek.. 2 Hasan, okuduðu bu metnin anahtar kelimelerini hatýra, terbiye, çocukluk olarak belirlemiþtir. Bu kelimeleri belirlerken Hasan ne düþünmüþtür? A) Paragrafýn anlamýna en büyük ipucunu bunlar veriyor. B) Günlük hayatta sýkça karþýlaþtýðým kelimeler. C) Bunlarla ilgili araþtýrma yapmam gerekiyor. D) Bu kelimelerin birden çok anlamý var. Çözüm ( SBS/6) Parçada çocukluk döneminden hatýra olarak kalan en iyi þeyin terbiye olduðundan söz edilmiþtir. Anahtar kelime olarak belirlenen bu kelimeler, paragrafýn anlamýyla ilgili en büyük ipucunu vermektedir. Cevap A Paragrafýn Baþlýðý Paragrafýn baþlýðý paragrafýn konusunu verir. Baþarý, inanç iþidir. Hatta baþarýnýn ilk þartýdýr. Ýnanç olmadan baþarýya yaklaþýlamaz. Baþaracaðýna inanmayan, zafer takýnýn altýndan geçemez. Mutluluk ve baþarýyý kucaklayanlar, zafer kazanacaðýna inananlardýr. Parçada baþarý ile inanç arasýndaki iliþkiden söz edildiðinden parçanýn baþlýðý Baþarý ve Ýnanç olabilir. Paragrafýn Ana Düþüncesi Paragrafta ele alýnan konudan hareketle okura ulaþtýrýlmak istenen düþünceye ana düþünce denir. Ana düþünce paragrafýn yazýlýþ amacýdýr. Yazar düþüncesini ortaya koymak, okura bir þeyler iletmek için yazý yazar. Ýþte yazarýn iletmek istediði bu mesaj, paragrafýn ana düþüncesidir. Ana düþünceyi bulurken parçaya Yazar bu parçayý niçin yazmýþ?, Bu parçada anlatýlmak istenen nedir? gibi sorularý sorabiliriz. Kimi parçalarda ana düþünce bir cümle olarak yer alýr, kimisinde ise metnin bütününden çýkarýlýr. Ýnsan dünyaya iyimser olarak gelmektedir. Küçük çocuklarýn tatlý hayaller içinde büyüdüklerini hatýrlayacak olursanýz bu sözün doðruluðuna inanýrsýnýz sanýyorum. Sonradan kötümser olduðumuza göre dostlarýmýzý iyimser insanlardan seçelim. Neþe bulaþýr, derler. Onlarýn neþeleri bize bulaþýr, hayata hoþ tarafýndan bakmaya alýþacaðýmýz için kötümserliðimizden eser kalmaz belki. Parçada anlatýlmak istenen Dostlar, iyimser insanlardan seçilmelidir. düþüncesidir. Örnek.. 3 Bir dostum, yaþlý ahbabýyla apartmanýn merdivenlerini çýkýyormuþ. Yaþlý adam her basamaðý çýkýþýnda bir kere durur, dudaklarý arasýndan bir þeyler mýrýldanýrmýþ. Dostum da onun yeni bir basamaðý aþmaya giriþmesini sabýrsýzlýkla beklermiþ. Yaþlý adam dostuma dönerek: Benim bu mýrýldanýþým, sana biraz garip görünüyor deðil mi? Hakkýn var. Ben her basamaðý aþtýðýmda þükrederim. Sen þimdi bunun manasýný anlayamazsýn. Fakat bir gün gelecek, sen de merdiven basamaðýný aþmanýn þükretmeye deðer bir durum olduðunu anlayacaksýn! demiþ. Bu metinde yaþlý adamýn þükretmesine neden olan düþünce aþaðýdakilerden hangisidir? A) Zorluklarýna raðmen baþarýlan iþin deðeri bilinmelidir. B) Yardým eli uzatanlara teþekkür edilmelidir. C) Baþkalarýný anlamak için insan, kendini onlarýn yerine koymalýdýr. D) Yaþananlardan sonuç çýkarýlmalý, ders alýnmalýdýr. ( SBS/6) Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül

14 Parçada Anlam Çözüm Parçada yaþlý adamýn, her basamaðý çýkýþýnda bir kere durduðundan söz edilmiþ. Buradan yaþlý adamýn basamaklarý zorlanarak çýktýðýný anlayabiliriz. Yaþlý adam, arkadaþýna Merdiven basamaðýný aþmanýn þükretmeye deðer bir durum olduðunu anlayacaksýn. diyor. Öyleyse yaþlý adamýn þükretmesine neden olan Zorluklarýna raðmen baþarýlan iþin deðeri bilinmelidir. düþüncesidir. Cevap A Örnek.. 4 Ayþe, Ali ve Zeynep, eski komþularý Ýbrahim Efendi'nin özelliklerinden söz etmektedirler. Paragrafýn Yardýmcý Düþünceleri Yardýmcý düþünceler, bir parçada ana düþüncenin açýklanmasýna, geliþtirilmesine hizmet eden, ana düþünceyi çeþitli açýlardan destekleyen düþüncelerdir. Yardýmcý düþünce, ana düþünceyi açýk bir þekilde ortaya koymak için vardýr. Yardýmcý düþüncelerin sayýsý ve içerikleri ana düþüncenin kapsamýna göre deðiþir. Konu çok geniþ olarak ele alýnacaksa yardýmcý düþüncelerin sayýsý da artacaktýr. Özellikle olumsuz soru tipleri yardýmcý düþüncelerle ilgilidir. Bu parçadan aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? Bu parçada aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? biçimindeki sorular yardýmcý düþüncelerle ilgilidir. Aþaðýdaki parçadan, duygularla ilgili olarak çýkarýlabilecek yargýlarý bulalým: Duygular davetsiz misafire benzerler. Kimisi vaktinden erken gelir, kimisi geç. Ne erken gelene git diyebilirsiniz ne de geç gelene. Kimisi buzdan bir yatak gibi soðuk ve ürpertici, kimisi de kuþ tüyü yorgan gibi yumuþak ve sýcak. Kimisi kurþun gibi yakar, kimisi menekþe gibi kokar. Duygularla ilgili olarak, parçada geçen Kimisi buzdan bir yatak gibi soðuk ve ürpertici, kimisi de kuþ tüyü yorgan gibi yumuþak ve sýcak. cümlesinden çok çeþitli olduklarý, Ne erken gelene git diyebilirsiniz ne de geç gelene. cümlesinden engellenemez olduklarý, Kimisi menekþe gibi kokar. cümlesinden insana huzur da verdikleri çýkarýlabilir. Bu konuþmada Ýbrahim Efendi ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Yardýmsever olduðu B) Baþkalarýnýn dertleriyle dertlendiði C) Ýnsanlarýn sýkýntýlarýný azalttýðý D) Þakacý bir kiþi olduðu ( SBS/6-Pilot) Çözüm Konuþmada Ýbrahim Efendi ile ilgili olarak yardým etmek aðýr gelmezdi sözünde A ya, derdini kendi derdiymiþ gibi paylaþan sözünde B ye, içini dökmüþ olmanýn rahatlýðý içinde sözünde C ye deðinilmiþtir. Konuþmada D ye deðinilmemiþtir. Cevap D 6. Sýnýf Türkçe / 1. Fasikül 15

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel-nesnel yargý, Neden-sonuç

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel-nesnel yargý, Neden-sonuç ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ... 10 Eþ Anlamlý (Anlamdaþ) Kelimeler... 10 Karþýt (Zýt) Anlamalý Kelimeler...11 Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler...12 Anlamlý ve Kurallý Cümle Oluþturma...13 Neden

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ... 10 Eþ Anlamlý (Anlamdaþ) Kelimeler... 10 Karþýt (Zýt) Anlamalý Kelimeler...11 Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler...12 Yakýn Anlamlý Kelimeler...13 Ýsim (Ad)...13 Anlamlý

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

2. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 3. FASÝKÜL

2. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 3. FASÝKÜL . Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. EMA: BÝREY VE OPLUM KURÞUN KALEM (Okuma Metni) Eþ Anlamlý Kelimeler Çaðrýþtýran Kelimeler Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler SÝZ ÇÝÇEKLER OPLAYIN (Þiir) Karþýlaþtýrma Zýt (Karþýt)

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Alfabemizdeki... harfi F harfinden sonra Ğ harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çalışma Testi 13 Alfabetik Sıralama 1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) E B) G C) H 2. Görseli

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ünite TÜRKÇE TEST 1 4. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi terim kullanmamýþtýr? Dergideki makale çok güzeldi.

ünite TÜRKÇE TEST 1 4. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi terim kullanmamýþtýr? Dergideki makale çok güzeldi. ünite 1 SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1 1. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi daha genel kapsamlýdýr? Küçük çocuk menekþeleri koparmýþ. Çiçekleri koparmayýn. diye bir tabela vardý. Bitkilerle beslenen hayvanlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11:

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11: ÜNÝTE - 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT BÖLÜM 1: GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT - I...11 A. GÜZEL SANATLAR ÝÇÝNDE EDEBÝYATIN YERÝ...11 Ölçme ve Deðerlendirme...13 Kazaným Deðerlendirme Testi...14 BÖLÜM 2: GÜZEL

Detaylı

ünite1 2. Aþaðýdakilerin hangisinde taþýmak sözcüðünün anlamýyla kullanýmý birbirine

ünite1 2. Aþaðýdakilerin hangisinde taþýmak sözcüðünün anlamýyla kullanýmý birbirine ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe TEST 1 2. Aþaðýdakilerin hangisinde taþýmak sözcüðünün anlamýyla kullanýmý birbirine uymamaktadýr? 1. Yemek yaparken býçakla elimi kestim. Bizden rahatsýz oldular ve derslerini

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr?

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr? ünite 1 SÖZCÜK ANLAM TEST 1 1. Bir sözcüðü yalýn olarak düþündüðümüzde aklýmýza ilk gelen anlama temel anlam denir. Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük temel anlamýyla kullanýlmamýþtýr? Herkes

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ISBN : ANLAM BİLGİSİ

ISBN : ANLAM BİLGİSİ ISBN : 978-9944 - 718-29 - 5 ANLAM BİLGİSİ B Ü T Ü N Ü M İ Dİ M GEN Ç L İ K T ED İR Ön Söz Sevgili öðrenciler, SBS maratonuyla geleceðinize önemli bir adým atacaksýnýz. Hayalinizdeki liseyi kazanmak

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı