AVRUPA insan HAKLARI DiVANıNDA SÖZ VE ifade ÖZGÜRLÜGÜ. 1.- Kısaca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yahut llavrupa. Feyyaz GÖLCÜK.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA insan HAKLARI DiVANıNDA SÖZ VE ifade ÖZGÜRLÜGÜ. 1.- Kısaca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yahut llavrupa. Feyyaz GÖLCÜK."

Transkript

1 AVRUPA insan HAKLARI DiVANıNDA SÖZ VE ifade ÖZGÜRLÜGÜ Feyyaz GÖLCÜK.LU* Plan: I. Olaylann Özeti: A) ilde Beoker" davası; B) UEngel ve diğerleri" davası; C) ılhandyside" davası; D) /lsunday Times" dava',n - II. 10. maddenin içeriği ~ A) 10. maddeye göre IImUdahele teşkil eden tedbirler; B) 10. maddenin kapsaını; C) Basın ö7..güriuğünu ıkısıtlayan ceza müeyyidesi. Sözleşmenin ceza müeyyidelerine ilişkin hükümleri açısından değil, fakat 10. ımadde açısından ele alınmak gerekir... III. Söz ve ifade özgürlüğüne getitilecek istisnalar konusundaki meşruluk (hukuka uygunluk) sebepleri: A) Genel düşünceler; B) Uluslararası denetim yetkisinin kapsamı: uulusal tak dir marjı" (yahut, utakdir hakkı"); C) 10. m'addenin 2. bendinde yeralan kavramlar atanan kavramlardır; D) Kr3ıtlayıcı tedbirlere başvurma yetıkisinin ihtiyari oluşu - IV. Somut olaylara ilişkin değerlendirmeler: A) ilde Becker" davası; B) ilengel ve diğerleri" dava sı; C) ılhandyside" dav.ası; D) "Sunday Times" davası. 1.- Kısaca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yahut llavrupa Sözleşmesi" 1 adıyla anılan "insan Haklanın ve Ana Hürriyetleri Korumaya dair Sözleşme" 2 nin 10. maddesine göre: "1.- Her fert ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu hak içtihat hürriyetini ve resmi makarnların müdahalesi ve memleket sımrlan mevzuubahis olmaksızın, haber veya fikir almak veya vermek serbestisini ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo işletmelerini bir müsaade rejimine tabi kılmalanna mani değildir. '* Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü, Ankar a Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğreti'm Üyesi ve Avrupa İnsan Haklan Divanı Hakimidir. ı İnceleme metninde bundan böyle "Sözıeşme" adıyla anılacaktır. İnceleme metninde yer alacak Sözleşme hükümleri tarih ve 8662 sayılı Resml Gazetede ve Düstur cilt: 35, s de yayımlanan resmt metindir. 2

2 42 FEYYAZ GöLCÜKLÜ 2.- Kullanılması vazife ve mes'uliyeti tazammwn eden bu hürriyetler, demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, milli güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya amme emniyetinin, nizamı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahlakın, başkalannın şöhret veya haklanmn korunması, gizli haberlerin ifşasına mani olunması veya adalet kuvvetinin üstünlüğünün veya tarafsızlığının sağlanması için ancak ve kanunla 3, müayyen merasime, şartlara, tahdıitlere veya IDÜeyyidelere tabi tutulabilir". 2.- Bilindiği gibi sözkonu.3u madde kitle haberleşmesi yahut klasik deyimiyle basın özgürlüğünü de teminat altına alıyor. Özgür. lükleri Hanla yetinmeyip, uygulamanın denetimi için Avrupa Konseyi çerçevesinde uluslararası bir denetiım mekani2'jillası kuran Avrupa sözleşmesi, bu yoldan hem 3OJ1.l!t hükümlere somuıt bir içeıı~k kazandırmış; hem de insan haklan ve temel özıgürlüıklerin gerçekten [k~ runıması imkanını yaratmıştır. Ni,tekrim sözleşmenin öngördüğü denetim siısteminin en üst düzeyinde yer alan Avrupa İnsan Haklan Divanı 4 "De Becker", "Engel ve diğerleri", "Handyside" ve "Sunday Times" davalannda 10. maddeye konu ()Ilan basın özıgürlüğ)ü müessesesini ele almış bulunmaktadır. Bu yazıda, belirtilen davalardaki Divan karadan aracılığı'yla, 10. maddenin belli noktalardaki somut içeriğini saptamak istiyoruz. Önoe bu davalara konu olan olayları kısaca özetleyelim. i. Olaylann Özeti A) "De Becker" davasıs 3.- Bu davadıa söz ve ifade haıkkı ve ba.3ın özgürlüğrünün, bir ceza maltkumiyeti sonucu ömür hoyu kısıtlanımasının 10. maddeye uygun düşüp düşmediği, yani,maddenin 2. benıdıinde yer alan istis4 naların bu tür bir kısıtiamaya imkan verip vermedıiği inoelenımi!ş~ tir. 4.- Belçika uyruıkılu De Becker Belçika'daki işga!loi Alman makamlanyla 13 Haziran 1940 Ha 5 Ekim 1943 yıuan arasında çeşitli şekillerde, bilhassa günlük Le soir gazetesi yazı işleni müdürlüğü 3 Fransızca ve İngilizce :resmi metinde k:ullanılan deyim uprevues par la loi/prescribed by law" ukanunun öngördüa'ü"dür. 4 İnceleme metninde bundan böyle UDivan" adıyla anılacaktır. 5 Bk. cour Eur. D. H., affaire "De Becker", arret du 27 mars 1962, SCrle A ve Cour Eur. D. H., (C. E. H.) serie B, 1962 (Affaire "De Becker").

3 AVRUPA İNSAN HAKLARI DtVANINDA 43 görevıillın İcrası suretiıyle i$birhği yapmak suçundan Brıüksel Harp Divanınca ölüm cezasına çarptınlmıştır. (24 Temmuz 1946). Bu mahkumiyet, Belçika Ceza Kanununun 123. maddesinin ahıncı bö Himünde sayılan haklaroa.n da mahrumiyet sonucunu doğurmaktaydı. HÜJkmün istinafı üzerine BrÜlk.:;el Askeri Diıvanı, bazı hafifletici sebeplerin varlığına dayanarak, ölüm cezasını ömür boyu hapis cezasına çevirmiş; diğer hususlarda maıhk:cım~yet hıükmünü onaylamıştır. 5.- Yukarıda değinilen 123. maddenin altıncı bölümü uyannca Ceza Kanununun 1. Bölümünün II. Kitabının II. Alt Bölümünde yahut Askeri Ceza Kanununun 17 ve 18. maddelerinde öngö,rülen suçlan savaş sırasında işlernek yahut bunlara teşebibüste bulunmaktan mahkum olanlar bilhakkın ve ömür boyunca:... ii ( e) hangi sıfada olursa olsun bir gazetenin yahut her türlü yayının işletmesine, yönetimine, yazı işlerine, basımına yahut dağıtımına katılmak hakkından; -(f) Her türlü- kültürel, yardım ve spor gösterilerinin yahut her çeşit genel eğlencelerin yönetimine yahut düzenlenmesine katılmak hakkından; -(gl Konusu tiyatro, sinema veya radyo gösterileri olan her tür kuruluşun işletmesine, yönetimine yahut her hangi bir şekilde faaliyetine katılma hakkından;... yasaklıdırlar". 6.- De Becker'in hükürolü bulunduğu ömür boyu hapis cezası bir atıfet tedhiriyle onyedi yıl hapis cezasına çevrilmiştir. Daha sonra Adalet Bakanı, siyasetle uğraşmaması ve serbest bır3.ikıldıktan bir ay içinde Fransa'ya yerleşmesi kaydıyla kendisinin şartla salıverilmesini karar,hştırmıştır. Serbe:;t kalınca Paris'e yerleşen De Becker, Adalet Bakanlığına başvurarak, gazetecilik mesleğini İcra ve Belçika'da oturmak yasağının kaldırılmasını istemiş; aynı zamanda siyasede uğraşmayacağı vaadinde de bulunmuştur. Adı geçenin bir kaç başvurusu sonunda Bakanlık, kendisinin Belçika'da oturamayacağını, ancak kanuni ikametgahını bu ülkede seçebileceğini De Becker'e bildirmiş; bunun üzerine De Becker kanuni ikametgahını Brüksel'de tespit etmişnr. Uğradığı yasaklılıkların kaldırılması için bilahere yaptığı başvuralara ise cevap alamamıştır. 7.- De Becker, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna 6 yaptığı başvuruda Belçika Ceza Kanununun 123. maddesinin altıncı bölümünün, yazar ve gazetecilik mesleğinin yürütülme.;ine engelolmak 6 İnceleme metninde bundan böyle "Komisyon" adıyla anılacaıktır.

4 44 FEYYAZ GÖLCÜKLÜ suretiyle, sözleşmenin herkese söz ve ifade özgürlüğü hakkı tanıyan 10. maddesini ihlal ettiği iddiasında bulunmuştur. De Becıker'in isteği, ihlal durumunun Komisyonca saptanması ve Belçika Hiikümetinden yasaklıkların kaldırıln1asına ilişkin işlemlere girişilmesinin istenmesidir. Komisyon 9 Haziran 1958 tarihli kararıyla başvuruyu "kabuledilir" görmüş ve incelemelerıine başlamıştır. B) "Engel ve diğerleri" davası Bu davanın değindiği husus daha ziyade haberleşme özgürlüğünün '3ınırlarıdır. Komisyona başvurdu'kiarı sırada Hollanda ordusunda er olan Dona ve Schul askeri bir derginin ("Alarm") Yax3.rlarındandırlar. Kendileri bu derginin Ey;lül 1971 tarihli 8. sayısının hazırlanmasına katılmışlar ve kışla komutanı bu sayı içerıiğini askeri disipline ı:ıy.kırı bulduğundan dağıtımını geçici olarak yasaıklamıştır. Komutan dağıtım yasağı kararını Hyazıların dağıtımı" hakıkındaki 21 Aralık 1967 günlü bir bakanlık kararnamesine dayanarak almıştır. Yapılan soruşturma sonunda Dona ve Schul Ildisiplini bozar nitelikteki bir yazının hazırlanmasına ve dağıtımına"kaıtıldıkları gerekçesiyle askeri ceza kanununun 147/1 ve 1903 kanununun 2/2 maddeleri hükmü uyarınca hiyerarşik amir tarafından (8 Ekim 1971 de) üç ve dört ay süre ile Ilbir di'3ipiin birliğine verilme" cezası ile cezalandırıln1ışlardır. iddialarına göre, bilahare kendilerinden, haklarında açılan soruşturma sonuna kadar hiçbir yayında bulunmaları istenmiştir. Hükümete göre ise, kendilerine söylenen sadece askeri disiplini bozacak başka makale yayınlamamalarıdır. Adı geçenler öner-ilen bu taahhüdü kabul etmemişler ve bu nedenle de, 1903 kanununun 20. maddesi uyarınca LI ağwlaştırılmış göz hapsine" (arrets aggraves) çarptırılmışlardır. Sözleşmenin 5, 6 ve 10. maddesini ileri sürerek yaptıkları i tiraz, itiraz mercii hiyerarşik üst tnafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Dona ve SchuI gene sözleşmenin 5, 6 ve 10. maddelerini ileri sürerek 21 Bkimde Yüksek Askeri Divan'a başvurmuşlarıdır. Bu başvuru, 1903 kanununun 64. madde3i gereğince, bir disiplin birliğine verilme cezasının infazını durourmuş, fakat Ilgeçici hapis cezasının" infazına başlanmıştır. 27 Ekim 1971 de 7 Bk. Cour Eur. D. H., affaire Engel et autres, arret du 8 juin/23 Dovembre 1976, serie A DO. 22.

5 AVRUPA İNSAN HAKLARI DİvANINDA 45 Yüksek Askeri Divan, Divanın esas hakkındaki kararını kabul ve, bundan böyle ve dava süresince, askeri disipline aykırı düşebilecek yazıların yazılmasına ve dağıtılmasına katılmakdan kaçınacaklarını kabul taahhüdüyle Dona ve Schul'u serbest bırakmıştır. Kendileri bu taahhüte son çare olarak girdiklerini belirtmişlerdir; çünkü geçici hapis cezasının infazını durduracak haşka bir yol ve itiraz mercii yoktur. 17 Ka.Hm 1971 de Yüksek Askeri Divan, Dona ve Schul' un disiplin birliğine verilme eezasını onaylamış; kararının gerekçesinde de Sözleşmenin 5, 6 ve 10. maddelerinin konuya uygulanamayacağını, ezcümle 10. maddenin 2. bendinin buna müsaade ettiğini belrirtmiştir. Askeri Divan'a göre şikayet konusu kısıtlamalar, ceza kanununun 147. maddesinin düzenlediği alanda, demokratıik bir toplumd'a, nizarnı muhafaza için gerekli tedbirlerdir. 8.- Gerek Komisyona yaptı:kları başvuruda, gerekse Divan önünde Dona ve Schul'un iddiası, özellikle, askeri disiplini bozar nitelikte bulunan yazlılar yayınlamak ve dağıtmak fiillerinden dolayı kendilerine verilen cezanın Sözleşmenin 10, 11, 14, 17 ve 18. maddelerini ihuu ettiğidir. 9.- Komıisyon yaptığı soruşturma ve inceleme sonunda hazırladığı 19 Temmuz 1974 tarihli Raporunda 10, 11, 17 yahut 18. maddelerin ihlaline raslanmadığını biıldirnıiştir. C) "Handyside" DavasıS 10.- Hayıdy"ide davasında Divan basın özgürlüğünün ahlrunn korunması amacıyla sınırlanması konusunu ele almıştır. ilstage I" yayınevi sahibi İngiliz uyruğu Handyside The Little Red Schoolbook adlı hir kitap yayınlamıştır ve dava konusu da bu kiıoptır. İki Danimarka'ılı yazara ait sözkonusu kitap pek çok Avrupa ülkesinde tercüme ediılerek yayı,mlanmış bulunmakıtadır. Kitabın İngilizce tercümesinin satış için dağıtımı üzere savcılık müstehcen yayınlar hakkındaki 1959/1964 kanunu uyarınca kovuşturmaya geçerek mevcut nüsıhaların zaptına karar almış; Magistrates' Court da Handyside'ı aynı kanun uyarınca, kar amacıyla dağıtım için elinde müsteheen yayın bulundurmak '"uçu sebebiy;le mahkemeye cellıetmiştir (8 Nisan 1971). Yarıgılama sonunda Handyside para cezasına çarptırıjmış ve aynı zamanda kitapların müsadesine de karar veril 8 Cour Eur. D. H., affaire Handyside, arret du 7 decembre 1976, serie A no, 24.

6 46 PEYYAZ GÖLCÜKLÜ miştir. İlgilinin bu karara İürazı üzerine istinaf mahkemesi karan onaylamış ve sonuç olarak, müsadere edilen ki1'3plar tahrip olunmuştur. Davayla ilgili diğer bir husus da sözkonusu kitalbın Kuzey İzlanda, Anglonorman adaları ve Man3!dasında kovuşturma konusu olmadığı, lskoçya'da açılan davanın ise beraatla sonuçlandığıdır Kitabın iç'eriği şöyledir: UBütün yetişkinler kağıttm kaplandırlar" başlığını taşıyan bir giriş ve Uİngilizce baskıya önsöz", Heği1üm", uçıraklık" "öğretmenler", li ö ğrenciler" ve llsistem" bölümleri. Öğrenciler lbölümünün konuları: Heinsiyet" ve bu başlık altında ele alınan konular : H maıstüııb3ısyon", ltorgazm", tl cinısel ilişkiler ve dkşaımalar", Ukontraseptifler", ugece boşalmaları", Hadet görme", "çocuk meraklıları yahut uihtiyar domuzlar", Hmüstehcen", iiiktidarsızlık", Heşcinsellik", unorınal y3.hut anormal", Hdaha çok öğrenmeye çalış", Hzu!hrevi hastalıklar", Itçocuk düşürme", ukanuna uygun yahut aykırı çocuk düşürme", uunutıma", Hçocuk düşürme yöntemleri", itcinsel konularda tavsiyeleri sağlayabileceğin yararlı adre.;ler". Kitabın Hönsözünde" aş'3ğjjdaki satırlar yer almıştır.: "Bu kitap bir danışma eseri olarak düşünülmüştür. Bir solukta olkunmamalı, fakat seni ilgilendiren konuların neler olduğunu bulmak yahut bazı konularda daha fazla bilgi sahibi olmak için içindekiler USltesinden yararlanılmahdır. Özellikle liberal bir okulda olsan bile bu kitap içinde, durumu daıha da iyileştirmek için, pek çok fikir bulabilirsin". Y aiigljlama sırısınıda kitaıbın oniki ve daıha büyük yaştaki öğrencilere hitap ettiği b eli rtijmiştir. Handyside, kitabın değeri konusunıda yayından önce uzmanlara danıştığını söylemekitedir. Müstehcen yayın nedeniyle 3ıçılarrı davanın istinafı safhasında yayımevi, yeni bir kovuştunmaya uğramamak için, Red Schoolbook' un gözıden geç.irıilerek, özellikle müstehcen görülen kısımların düzelti1mesi yaıhut yeniden yazılması suretiyle ikinci basısını hazır lamıştır. İkinci bası hususunda da hukuk danışmanlarının fikri alınmış; fakat yenimetin hakkında 'savcılığa danışıma teşebbüslevi olumlu şekilde sonuç1andırılamamıştı!r. Gözden geçirilmiş ikıinci bası 15 K3Slıffi 1971 de yayınlanımış ve savcılık bunun yeni bir kovuşturmaya konu teşıldl etmeyeceğini Handystde' e bildirmiştir MÜSltehcen yayınlar hakkındaki 1959/1964 İngiliz kanununun 1.,maddesi miüstclıcen yayımın tanifini veriyor. 2. maddede, ön

7 AVRUPA İNSAN HAKLARI DİvANINDA 47 görülen ceza; 3. maddede, arama, zapt vemüsadere usulü gösterilmektedir. 4. m'3!ddede de, hu tür yayınlar konusujilda geçerli hukuka uygunluk sebebi yer alıyor; bu madde uyarınca bilim, edebiyat, S'3 nat yahut diğer genel yararlara yönelik olması nedeniyle kamuya yara~lı olduğu.;aptan'3n yayınlar sözkonusu kanun sınırları dışın. dadır İngiliz mahkemeleri sözkıanusu kitabı belirtilen kanun açısından bir bütün olarak incelemiş; bunu, okuyanları ubozucu ve baştan çıkarıcı" (Hdeprave and corrupt" / "depraver et corrompre") nıitelikte bulmuştur. Ki1tabın yayımının "genel yarar"ca meşru kılındığı hususunu da isrpatlanmaımış gören kaza mercileri Handyside'i para cezasına çarptırarak tıoplanan nüshaların müsaderesine ve tahribine karar verımiştir Handyside'in Komisyona 13 nisan 1973 günlü başvuruisu Komisyonca 10. madde ve 1 numaralı Protokolun 1. maddesi (mülkiyet hakıkının koruımıası) konusunda "kabul edi.lmiştir". Yaptığı inceleme sonunda KomhY'on, çoğunluk oyuyla, Sözleşmenin 10. maddesinin ve 1 numaralı Protokolun 1. maddesiniın ihlaline raslanırnadığı sonucuna varmıştır (30 Bylül 1975 tarihli Komisyon Raporu). D) "Sunday Times" Davası Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığına k'3rşı The Sunday Times gazetesi yaıyın müdürü, baş yazarı ve bir grup gazeteci tarafından açılmış olan bu davanın konusu yayım yasağı müessesesinin, belli bit olayda, Sözleşmenin 10. maddesi önündeki durumudur. İngUtere'de Thalidomide adııyla satışa çıjnrılan (1958 ila 1961 arasrnda) sink yatıştırıcı hir 1laç,kullanan bazı gebe kadınların çocukları sakat doğımuş ve bunların sayısının 450 cirvarında bulunduğu saptanımıştır. Olay üzerine ilaç satıştan kaldıtılmış; faka,t Thalidomide kurbanı çocukjarın aileleri, yap1idcı Dirtiliers firması aleyhine, gerek kendi gerekse sakat çocuikl'3rı adına, yapımcı firmanın ihmalden doğan ağır kusurunu ileri sürerek 1962 yılından itiıbaren, tazminat davası açmaya başlamışlardı. Aynı zamanda ihıtilmın sulhen çözümü için davacılada davalı fir m a arasında çeşitli anlaşma girişimlerinde de bulunuluyondu. Nitekiıı:n bir grup davacı anlaşma 9 Bk. Cour Eur. D. H., affatre Sunday Times, arret du 26 avril 1979, 8erie A no. 30.

8 48 FEYYAZ GÖLCÜKLÜ ile işi bitirmiş; anlaşmayanlar ise davalarını sürdürınıe yolunu seçmişlefldi. Ulusal düzeyde bir felaket niteliği'ndeki olayın basın ve yayım organları tarafından ele a1ınmama'3ı mümkün değildi. Bu cümleden olarak yapımcı firmanın ihmali ve sorumluluğu, önerdiği uzlaşma teklifleri, sakat çocukların ve ailelerinin dramı, uğradııkları maddi ve manevi zar3.r ve benzefli sorunlar basında zaman zaman tartışılıyofldu. Bu arada The Sunday Times gazetesi 24 Eylül 1972 günlü sayısında "':Dhalidomid çocuklarımız ülke için bir utanç sebebi" (Our Thalidomide Children: A Cause for National Shame) başlıklı bir makale yayımladı. Bu yazıda, önerilen uzlaşma teklifleri inceleniyor; uğranılan zarara oranla bu önerilerin gülünç olduğu belitiliyor; İngiliz hukukunun tazminat hesapları konusundaki durumu eliştiriliyar ve yapımcı firmanın daha cömertçe davranması isteniyordu. M'3.kalenin altına eklenen bir notta da The Sunday Ti. mes'in başka bir makalede trajedinin tarihçesini anlatacağı bildirilmişti. 17 Kasın tarihinde Queen's Bench Division'in / Divisi ona! Court'u, Attorney - General'in (Baş'3avcı) başvurusu üzerine, yayınlan'3.cağı duyurulan makalenin yayımını yasaklayan bir karar verdi. Mahkeme kararının gerekçesi böy,le bir yazının yayımının İngiliz hukukunda suç teşkil eden contempt of court (maihlkemeye hakaret) fiilinıi oluşturacağı idi. Söz konusu yasak kararı üzerine The Sunday Times öngördüğü yazıyı Y3.yımlamamış; bununla beraber olayın gerek basın ve Televizyonda, gerekse parlamentoda tartışılmasına devam olunmuştur. Bilhassa parjemenıtodaıki müzakerelerden sonra sürdüı:ıü1en kampanya ile Distillers'in dah3. cümert bir teklif ileri süııımesi amaçlanmaktaydı Bu arada Divisional Court tarafından verilen yayım yasağııkararı 16 Şubat 1973 de Court of Appeal tarafından. Times Newspapers Ltd.'in başvurusu üzerine kaldırılmış; fakat daha sonra At tomey-general'in başvurusuyla değişik bir biçimde, 24 Ağu'3tos 1973 günlük hir karad3. Lordlar Kamarasının emri üzerine tekrar konmuştur. 30 Temmuz 1973 de davacı bir grup ile Distillers arasında varı. lan uzlaşma mahkemece onaylanmış; bu uzlaşımaya katılmay3.nların davalan ise adli meroiler elinde kalmıştır. Distillers ise kendisine yüklenen ihmal sorumluluğunu inkara devam etmiştir Times Newspapers Ltd. '3leyhinde verıilen yayım yasağı gene Attorney-General'in başvurusuyla 23 Hazİr:tn 1976 da mahkemece

9 AVRUPA İNSAN HAT(LARI DtVANINDA 49 kaldınlmış ve dört gün sonra da söz konu3u makale, bazı değiş~kliklerle (ebeveyn avukatları tarafından toplanan sır niteliğindeki hbgiler çıkarılarak) yayımlanmıştır. Bu yazıda Distillers'in kusurlu davranışı, ezoümle ~lacın nasıl gerekli bilimsel araştırmalar yapılmadan piyasaya sürüldüğü anlatılmalkrtaydı. ı7.- İleride ele alacağımız Divan ka rarının iyi anlaşılabilmesi amacıyla İngildz hukukunda bir common law müessesesi olan contempt of court' müessesesini burada kısaca özetlemek İ'3teliİz. Bu özet için Divan kararında yer alan İngiliz hukuku kaynaklarından yararlandık. Contempt of court müessesesinin amacı mahkemeleri, adli görevin yerine getirilmesi sırasında her türlü dış etkiden uzak tutmak, yargı organının otoritesini korum3jktır. Bu yoldan mahkemeler Had_ li görevun ifasını engeller, bu göreve be1li bir davada yahut genel olarak zarar verir yahut adli makam,ları yanıltır nitelikteki bir hareketi önlemek veya cezalandırmak için müdahelede bulunabilmektedirler." Conternpt of court hakimlerin kişi olarak şerefini değil, fakat "adli görevi" ve "hukukun üs,tünlüğünü" korumak amacına yöneliktir. Bu fiili işleyenler hapis y::thut para cezasına çarptırılabileceği gibi kendilerinde iyi davranış teminatı da alınaıbilmekte yahut contem pt niteliğindeki olay ve düşüncelerin yayımı yasaklanabilmek tedir. Kısaca bu müessese adliye aleyhindeki pek çeşitli fiilleri içeriyor. II. 10. maddenin içeriği A) 10. Maddeye göre "müdahele" teşkil eden tedbirler maddenin 2. hendine göre, her kişinin sahip bulundu~ ğu söz ve ifade özgürlüğü beljıi amaçlarla, kanunun öngördüğü umu_ ayyen merasime, şartlara, tahditlere veya müeyyidelere tabi tutulabilir". Diğer bir deyimle çeşitleri sayılan tedbirler (merasim, şart, tahdit, müeyyide) söz ve ifade özgürlüğüne "müdahele" teşkil ededer; fakat 2. bendeki duruma uygun oldıııkları takdirde meşrudurlar. HMerasim, şart, tahdiıt" yayımdan önce yer alan; yani bir hak yahut özgürlüğün, yayımdan önce, kullanılmasını kasıtlayan tedbirlerdir. Bu sıfatla basın özgürlüğüne müdahale teşkil eden tedbirlerden oldukları şüphesizdir. Diğer bk deyimle bunlar "ön_ leyici tedbirlerdir". Klasik anlamda basın özgürlüğü bir fikir ürünün, engelle karşılaşmadan araştırılıp, toplanalbilmesi, yayımlanmak

10 50 PEYYAZ GÖLCÜKLü '3lIlacıyJa çoğaltılıp dağıtılahilımesıi olduğu cihetle, "önjeyici tedbirler" basın özıgürlüğ;ünü kısıtlayan tedbirlerıdir. Anaya:.;a Mahkememiz de h3;sm özgürlüğünü bu anlamda almıştır; Anayasa Mahkemesine göre "geniş halk kitlelerinin düşünce ve kanaatları üzerinde etki yapan basının hür oiması... önceden kayıtlama ve kısınıtıya tabi tutulmarmaısı demektir".10 Halbuki "müeyyide" uygulanm, ö2'jgürlüğün (yahut, hakkın) kullanılmasından sonra, bu hakkın kötü kullanılmasınıdan doğan sorumluluğu karşılayan bir tebiııdk. Klasik anlamda "basın özgürlüğünün kısıtlanıması" kavramı, yani "önley;ici tedbider" dışında kalan; esasında basın özgürlüğünün kull3.nılma:3ından doğan sorumluluk müessesesine dahil bulunan "müeyyıide" uygulama tedbir.i Sözleşmenin 10. maddesiyle ltkısıtlayıcı" bir tedbir sayılmış; böylece söz ve ifade özgürlüğünün, sınırları genişletilmiştir. Böylece bir basın suçu yahut basın yoluyla işlenmiş bir suçtan (yahut, hıksız fiilden) kişinin sorumlu tutularak müeyyıideye çarptırılması da, Sözleşmenin 10. maddesi anlamında -:;,öz konusu özgürlüğün kısıtlanmasıdır; bu ö~gürlüğe müdaheledir. Nitek1m Komisyon, De Becher dav3.sında adı geçene uygulanan li yasa k1ı1ık"müeyyidesini (bu mü eyyide bir ceza mahkumiyetinin kanuni sonucu olmakla beraber gerçek bir ceza müeyyidesi niteliğindedir) 10. maddenin ı. bendi uyarınca basın ö~gürlüğüne yapılan bir "müdahele" sayarak 9 Hazinn 1958 tarihli "başvurunun kabulü" (decision de recevahilite / decision of admissihility) kararını almıştır. 1l Keza Divana göre de "Engel ve diğerleri" davasında Komisyon, başvurusunun kabulü kararını Dona ve SahuI'un yayım ve dağııtımına katıldıkl3;rı "Alarmil dergisinin 8. sayısı nedeniyle kendilerine uyıgulanan disiplin ceza'.;ı konusunda vermiştir ve bu müeyyide 10. maddenin ı. bendi tarafından güvence altına alın3.n söz ve i~ade özgüırlüğüne bir limüdahele" niteliğindedir. ll Aynı husus Handyside davasında da belirtilmiştir. 13 Bu duruma göre basın özgürlüğünün suistimalinden. doğan sorum,lujuk sonucu kişiye uygulanan müeyy1denin Sözleşmenin 10. maddesini ihlal etmiş olmaması için, bu maddenin 2. bendinde yer alan meşru istisna şartlarının varolma:3ı gerekir. 10 Anayasa Mahkemesi Karar1an Dergisi, sayı I, s. 164; gün E. 1963/ 16, K. 1963/83 sayılı brar. II Arret du 27 mars 1962, 8. IZ Arret du 8 juin 1976, 9S. 13 Arret du 7 decaınbre 1976, 43.

11 AVRUPA İNSAN HAKLARI DİvANINDA 51 Bir 'müeyyideye çarptırılma tehdidinin (teihlike3inin) varlığının, bir anlamda, özıgüdüğün kullandmasına engel teşkıil edebileceği düşünülürse, IImüeyyide"nin de potansiyel (yahut gizli) bir "önleyici tedıbir' 'sayılmasını anlamak zor olmayacaktır Bun3 karşılık Divan ilengel ve diğerleri" davasında, Dona ve Sdhul ile ilgi olarak fanklı bir beyanda bulunıuyor. Divanın vardığı sonuca göre"... Yüksek ASlkeri Divanın yapüğı 14, başvuru sahipler-ini söz ve ifade özgürlüklerinden mahrum etmek değil, fakat sa dece, bu özıgürlüğün kendileri tarafınd3.n suistimalini cezalandımnak olmuştur. Sonuç olarak Askeri Divan kararı 10. maddenin 2. parag rafını ihlal etmiş değildir".15 Divanın biraz önce 19. paragrafita belirtilten görüşüyle bu görüş arasınd3;ki çehşki açık olmakla bember, yukarıdaid Divan tespitinden hemen önce gelen cümleyle bu biribirine bağlayarak söz konusu çelişkiyi gidermek belki mümkün ol aıbi,lecektir. Gerçekten Divan bir önceki cümlede askeri di'3iphnin gereğini ve o anda kışıladaki özel şartları gözönünde tutarak, Hollanda Yükselk Askeri Divanın, adı geçen kişilere /i.. nizamın korunması için..., maruz kaldıkları müeyyi,deyi uygulamanın zorunlu bulunduğu kanaatina varıu3kta makul ve geçerli nedenlere sahip" bulunduğunu belirtmiş,16 böylece 2. bentteki gerek tlamaç", gerekse IlZlorunluluık" şartlarının varlığını vurgulayarak dava konusu müd3heleninmeşru bulunduğu sonucuna varmıştır. Şu h3lde kararın 101. paragrafını anlamı bağımsız ayrı iki cümle olarak değil; bir bütün ol3rak okumak lazımdır. B) 10. Maddenin Kapsanu 20.- "Engel ve diğerleri" davasında Hollanda Hükümeti, başvuru sahipleri ve Komisyon Sözleşmenin, iılke olarak, yalnız siviller konusunda değil, aynı zamanda silahlı kuvvetler mensupları bakımından da geçerli olduğu noktasında mutabıktırlar. Bununla beraber Divan, başvuruyu incelerken, askerlik görevine ilişkin ş'3rtların özelliklerini ve bu özeliklerin '3ilaJılı kuvvetler mensuplarının durumları üzerinde doğur3cağı sonuçları gözönünde tutıınuşturp Nitekim Divan 10. madde aracıılığıyla 14. madde hükmünün de (disedıni 14 Dona ve Scbul'un yazılanndan dolayı disiplin cezasına çarptırılmaları. 15 Arret du 8 juin 1976, Bk. İleride ıl. paragrafda verilen "hiiküm" böıüımü. 17 Bk. Arret, 54.

12 52 FEYYAZ GöLCÜKLÜ nation ayırım, fa:r1klı muamele) :iıhlal edildiği iddiasını incelerken tekrar bu noktaya değinmiştir. Şöyleki başv'll ru sahiplerine göre Hollanda'da benzer fiili işleyen bir sivilin cezalandınlmamasına karşılık bu fiil sebebiyle kendileri cezalanıdırılmışlarıdı:r. Böylece ki şi.ier arasında fark gözetmeyi yasaklayan 14. madde Hollanda Hükümeti tarafından ihhu edilmiştir. Bu iddia konusunda Divanın mütalaası şöyledir: Sivillerle asker kişiler arasında varlığı iddia edilen ayırımın nedeni, askerlik hayatı gereklerinin farkhlığıdır; diğer bir deyimle söz ve ifade özgiirlüğü konusunda silahlı kuvvetler mensuplarıua düşen ve 10. maddenin 2. bendinde değinilen "ödevlerin" ve II sorum lulu!k!ların", 'siviilere ilişkin ödevler ve sorumluluklardan farklı oluşudur Divan kararınıda bu konuya değinen paragrafı, önemi ne deniyle, buraya aynen aktarım3!da yarar görüyoruz. Divan, dava konusu tedbirinin, "zorunluluğu" şartını inceletiken şöyle diyor: maddenin güvence altına aldığı söz ve ifade özgürlüğü akit devlet lerin yetki alanı içinde bulunan diğer kişiler gihi askerler konusunda da geçerlidir. Bununla ber3jber bir ordunun görevini etkin şekilde yerine getirmesi, askeri disiplini, bahusus yazılı yayımlarla bozucu fillerin iş1lenmıesini önleyecek belli hukuk kurabarı olmadan düşünülemez. Askeri Ceza Kanununun 147. maddesi bu meşru ge rekten doğma:kıtadır; bizatjhi bu madde hüknıü sözleşmenin 10. maddesine aykırı değildir. it Şüphesiz Divan, Hollanda iç hukukunun Sözleşme açısından bu olaya nasıl uygulandığını denetlernek yetkisine '3ahiptir; fakat bu konuda gerek askerlik hay.atının özelliklerini, silahlı kuvvetler mensuplarına düşen özel Hödevler" ve "sorumluluıkj.arı", gerekse 8. maddenin 2. bendi gibi 10. maddenin 2. bendinin akid devletlere tanıdığı takdir marjmı Divanın ihmal etmemesi gerekir. HDivana göre başvurucuları Ennelo kışlasında belli bir gerilimin hüküm sürdüğü bir sırada iılgili bölümleri [yukarıya] aktarılan yazıların yayımına ve dağııtımına katılmışlardır. Bu şartlar altında Yüksek Askeri Divan, kendilerinin askeri disiplini bozmaya kalkıştıkları ve nizamın korunması için onlara maruz kaldıkları müeyyideyi uygulamanın mrunju bulunduğu kanaatına varmakta makul ve geçerli nedenlere sahiptir".ls IS. Bk. Arret 100 ve 101.

13 AVRUPA İNSAN HAKLARI DİvANINDA 53 Keza Divan, Handyside davas1juda, aynı düşünce çerçeıve3i içinde kalarak söz ve ifade özgürlüğünü kullanan her kişinin, kapsamı kendi kişisel durumuna ve yaradanıbn tekniğe bağlı uödevler ve sorum'luluk.lar" yüklendiğjni; getirilen ItkıslJtlaımaların" veya umüey_ yidelerin", Hdemokratiık bir toplumda" bu tedbirleri Hzoronlu" kılan it ahlakın korunması" amacına yönel,tk bulunması gerektiğini; Div.:ının bu nusrusu araştırwken, ilgilinin uödevlerini" ve H sorumluluklarını" gözönünde tutması gereğini belirtmişıtir Yukarıda/ki düşürelerden çıkaracağımız sonuç, bir kişi hakkı olan ve bu sıfatla herkesin sahip bulunduğu söz ve ifade özgürlüğünün sınırlannın herkes için aynı olmadığıdır. Diğer bir deyimle bu özgürlüğün kişiye yüklediği Hödevler" ve Hsorumluluklar" kişinin içinde bulunduğu özel duruma, mesela bu olayda olduğu gibi, mesleki statüye göre değişebilmekte, sonuç olarak söz konusu özgürlüğün sınırları özel durumlara göre daral'.:ıbilmektedir. C) Basın özgürlüğünü kısıtlayan ceza müeyyidesi, Sözleşmenin ceza müeyyidelerine ilişkin hükümleri açısından de~il, fakat 10. madde,açısından ele alınmak gerekir De Becker davasında, Belçi,ka Hükümetine göre, adı geçenin çarptırıldığı yasaklılıklaria, kendisinin 1947 yı:lında giydiği mahkum~j'et hükmü ar.:ısında çözülemez bir bağlantı vardır; yani söz konu3u yasakhhklar ceza mahkujlniyeünin mec:buri ve kanuni sonucudur. Bu nedenle de, şiıkayet kıonusıu olan yasaıklıhklar meşmtiyetılerini, devletin sahip bulunduğu cezalandırıma hakkının kullanılmasına ilişkin Sözleşmenin 2 ila 7. maddelerinde bulmaktadırlar; ve sonuç olarak BelçiJka Ceza Kanununun 123. maddesinin altrncı paragrafı Sözleşmenin 10. maddesine H indirgenemez" Belçika Hükümetinin bu iddiası Komisyon tarafından k3hul edilmemiştk. Gerçekten, Komisyon Raporunda da belimildiği gibi, bir ceza müeyyidesi yaıhıut kamu güvenliğine ilişkin önleyici tedbirler (ceza hukukundaki deyjjrniyle "güvenlik tedbirleri") niteliği taşıyan söz konusu yasaklılıkların bu niteliği (diğer bir deyiı:nle bir ceza mahkfımiyetinin ~anuni SQ[1UCU olmaları), bunların Sözleşmenin 2 ila 7. maddelerinde yer alan istisnalara dahil bulunduğu yani bu maddeler hükümleriyle meşru kılındığı lemez. Çünkü 2 Ha 7. maddelerde '3ÖZ ve ifade özgürlüğü değil, fa 19 Arret, 40. anlamına ge

14 54 PEYYAZ GöLCÜKLü kat hayat haıkkı ('mad. 2), kişi güvenliği (ımad. 5) veromnlu çalışma (m'ad. 4) sözkonusudur. BöyJece, sonuç olarak, SözleŞ1IIlenm güvence altına aldığı hak ve öııgür1üklerden birinin bir ceza müeyyidesi ile sınırlanması haunde, bu sınııılamanın meşru yani SözJeşmeye uygun olup olmadığını saptamak için, o hak yahut özjgürlüğü konu almış buluu'31l1 maddeye başvurmak gerekir. Söz ve ifade özgürlüğünün söz konusu edhdiği madde ise 10. maddedir. Piğer bir deyimle, ceza müeyyidesi sonucu hak ve ö\ljgürjüklerin sı'lll'rlanmasını düzenleyen maddeler sadece 2 ila 7. maddeler değildir; SözleŞ1IIlenin diğer bazı maddeleri de bu hususla doğrudan doğruya ilgilidir. Mesela para cezası '.;özkonrusu olduğu zam'an ek Protokolün 1. maddesine, söz ve ifade öııgürılüğü sözkonusu olduğu zaman da 10. maddeye göre bir değerlendimne yapmak gerekece~tir. Nitekim, LL Komisyonunkanaatınca Sözleşmenin 2, 5 ve 4 maddeleri, başvuru sahibinin, söz ve ifade özjgilrlüğüyle ilgili olaraık Belçika Ceza Kanununun 123. maddesinin altıncı paragrafı uyarınca maruz kaldığı ö:zel yasaklıılıkları meşru kılacak biçimde yorumlanamazlar. Ölüm cezası, bu cezaya,m'ilikfı:m olanı ve ifade ~gürlüğü hakkını kullanma melekesinden mahrum eder; aynı şekilde, hapis cezası, zorunlu çalışma ile birlikte olsun veya olmasın, bu hakkın (söz ve ifade özgürlüğü hakkı) kullanılmasına zarureten bazı sınırjamaj.ar getirecektir. Bununla beraber, bu durumla:rda öjüım ve hapi''; cezalarından doğan mahrumiyetler bu ceza müeyyideısi şekiilerinin ortadan kal dırılamayacak sonuçlarıdırlar. 2 ve 5. maddelerin otomatik bütün sonuçlarıyla birı1i~te bu ceza müeyy.idesi şekiilerine müsaade etmiş bulunıı:nabjrı vakıasından, bu maddelerin aynı zamanda, 10. madde hükümlerinden bağım~ız olarak, ayrı bir ceza müeyyidesi sıfatıyla söz ve ifade özgürlüğü hakıkından mahrumiyete yahut bu hakkın srnııılanmasına izin verdiği sonucu çıkarıılamaz".'}j) III. Söz ve ifade özgürlüğüne getiruecek istisnalar konusundaki meşruluk (hukuka uygunluk) sebepleri A) Genel Düşünceler 24.- Sözleşm'eyle tanınan hak ve öııgfulilikloc, genelolarak: mutlak ve sınırsız değiıldiırler;21 kişisel yararila genel yarar ara'3uıc:la bir denge kurmak amacıyla bunla,r sınırlaınıp kıs1!t1anaibilmekte; di 20 Bk. C. E. D. H. serie B (affaire "De Becker") 263 (s. 124~125). 21 Bu konudaki istisna için Bk, Sözleşme. md. 15/2.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ

İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, XVI+300 s. (www.anayasa.gen.tr/khk.pdf). İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI * GİRİŞ İşlenen bir suçla, suçun işlendiği yerin ülkesinin kamu düzeni bozulmuştur. Bu sebeple, mülkilik, başka bir ifadeyle ülkesellik ilkesi gereğince,

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler (TUR) (06/2010) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi s. 3 Başvuru Formu Ortadaki sayfalar Açıklamalar s. 24 İmza Tarihleri s. 28 Yetki Belgesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2014/36 Karar Tarihi : 27.5.2015 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 230.

Detaylı

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU Öykü Didem AYDIN * ÖZET Makale ile Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu düzenleyen yeni anayasal (148. madde) ve

Detaylı

TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI

TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI Uluslararası Amnesty International Af Örgütü dünya is a çapında global movement 150 den fazla of ülke more ve than bölgede 3 million 3 milyon supporters, üyesi, destekçisi

Detaylı

AİHS NİN 10. MADDESİ IŞIĞINDA NEFRET İÇERİKLİ VE IRKÇI NİTELİKLİ DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI *

AİHS NİN 10. MADDESİ IŞIĞINDA NEFRET İÇERİKLİ VE IRKÇI NİTELİKLİ DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI * AİHS NİN 10. MADDESİ IŞIĞINDA NEFRET İÇERİKLİ VE IRKÇI NİTELİKLİ DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI * Elif KÜZECİ * Giriş Çalışmamızın konusunu oluşturan nefret içerikli ve ırkçı nitelikli ifadeler kanımızca, düşünceyi

Detaylı

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi AVRUPA KONSEYĐ CPT/Inf/C (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa Đşkencenin ve Đnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi Değerli Hocam Prof. Dr. Alpaslan Işıklı nın aziz anısına, Melda SUR Özet: Uluslararası Çalışma Örgütü,

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK* * Adalet Eski Bakanı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Temmuz 2011 de patlak veren şike

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU Leyla Nur ODUNCU* ÖZET İnsan haklarına saygı ilkesinin öneminin gün geçtikçe artması ile temel hak ve özgürlükler

Detaylı

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Erol Tatar* I. GİRİŞ Basının dördüncü güç olduğu artık tartışmasız kabul edilmektedir. Basın bir güçse, bu gücün sınırları da olmalıdır. Tüm

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı