KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?"

Transkript

1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĠ KIRDAR KARTAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ Koordinatör ġef: Doç. Dr. Orhan ÜNAL KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? (UZMANLIK TEZĠ) Dr. Can Öner Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Mehmet Sargın ĠSTANBUL,2009

2 Canım kızım ve biricik eģime 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler 3 Önsöz 4 Öz 5 Abstract 6 Simgeler ve Kısaltmalar Dizini 7 Tablolar ve ġekiller Dizini 8 TeĢekkür 9 GiriĢ 10 Safra Kesesi Anatomisi 13 Safranın OluĢumu 16 Safra TaĢı OluĢumunda Risk Faktörleri 20 Safra TaĢlarının Özellikleri ve Sınıflaması 25 Ġnsülin Direnci ve Beta Hücre Fonksiyonu 33 Materyal ve Metot 38 Sonuçlar 40 TartıĢma 51 Sonsöz 59 Referanslar 60 3

4 ÖNSÖZ İnsanlık tarihi kadar eski olan tıp tarihinde, insanlarda organ içlerinde oluşan taşlar ve bu taşların nasıl oluştuğu hep ilgi çekici bir konu olmuştur. İlgi çekiciliğinin yanında yaygın görülmesi, tedavi ve tanı için harcanan tutarlar ve tedavi sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle safra taşı hastalığı gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı problemi olarak tanınmaktadır. Safra taşlarının nasıl oluştuğu sorusu hala tıp gündemini meşgul etse de tıbbın temelini oluşturan gözlemler safra taşlarının sarışın, obez bireylerde ve bayanlarda daha sık olduğunu göstermektedir lı yıllarda cerrahide hala geçerli olan 4F kuralı gözlemlerden yararlanılarak düzenlenmiştir li yıllara gelindiğinde safra taşlarının, safra asitleri, lesitin ve kolesterol arasındaki dengenin bozulması sonrasında oluştuğunu gösterir hala geçerli olan üçgen diyagramlar Admirad ve Small tarafından tanımlanmıştır li yıllar yine safra taşları ile hastaların lipid profili ilişkisinin araştırıldığı yıllar olmuştur li yılların ilk yarısında literatürde özellikle metabolik sendrom ve metabolik sendrom ile ilişkili olan hastalıkların tanımlanması ile ilgili çalışmalar göze çarpar. Metabolik sendromun temel faktörü olan insülin ve insülin direnci ile safra taşlarının arasındaki ilişki 1984 yılında Scragg ve arkadaşlarınca araştırılmış ve safra taşı oluşumu konusunda yeni bir dönem açılmıştır. Bu çalışma literatürde benzer konuları araştıran araştırmacılar için hala ana kaynak niteliğindedir. Bu çalışma sonucunda insülin direncinin karaciğerde kolesterolün aşırı doygunluğa ulaşmasını sağladığı ve yine insülinin safra kesesindeki yangısal olayları tetikleyerek safra kesesinde mukus oluşumuna yol açtığı, yine insülin yüksekliğinin safra kesesi hareketlerini bozduğu üzerinde durulmaktadır. Bütün bu olayların nüveleşme ve çökelmelere yol açtığı ileri sürülmektedir. Ancak yapılan çalışmalar insülin direncinin neden safra taşı oluşumunu tetiklediğini, taşın tekli veya çoklu olması ve boyutu üzerine nasıl bir etkisi olduğu tam olarak aydınlatabilmiş değildir. Bu çalışmada amacımız safra taşlarının, hastalarının vücut kitle indeksleri, lipid profilleri ve insülin düzeyleri ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışma sonucunda taşı olan hastaların çoğunun obez ve 40 yaş üstü bireyler olması bizim için şaşırtıcı olmadı. İnsülin düzeyleri açısından kontrol ve çalışma grubu arasında anlamlı bir fark mevcut değildi. Yine HOMA IR formülüne göre hesapladığımız insülin direncinde de iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptayamadık. Lipid parametreleri ile safra taşı varlığı açısından anlamlılık saptanmamış olmakla beraber gerek insülin ve gerekse lipid parametrelerinin safra taş boyutu, çoklu taş olması ile ilişkileri de tezimizde incelenmiştir. Safra taşları ve insülin arasındaki ilişkilerin aydınlatılabilmesi için daha fazla toplumsal temelli çalışmaya gerek olduğu açıktır. 4

5 ÖZ Giriş: Safra taşları, gerek sağlık sistemine maliyeti ve gerekse hala aydınlatılamamış etiyolojisi açısından araştırmacıların ilgisini çeken bir konudur. Biz bu çalışmada safra taşlarının muhtemel etiyolojileri yanında insülin direnci ile olan ilişkisini irdelemeyi amaçladık. Materyal ve Metot: Bu amaçla Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dâhiliye ve Cerrahi Kliniklerine başvuran, safra taşı olan bireylerde insülin düzeyleri, lipid düzeyleri ve vücut kitle indeksi ölçümlerini yaptık. Benzer bir kontrol grubu oluşturarak bu parametrelerin kıyaslarını yaptık. İstatistiksel analiz amaçlı SPSS 13.0 kullanılmış ve analizlerde pearson ki kare ve student t test kullanılmış, p değeri <0,05 olan değerler anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışma sonucunda yaş, cinsiyet ve hiperlipidemi yine safra taşı oluşumu için önemli risk faktörleri olarak tanımlanmıştır. Vücut kitle indeksinin yüksek oluşu safra taşını tetikleyen bir faktör olarak görülmektedir. İnsülin düzeyleri ve HOMA IR göre insülin direnci varlığı açısından iki grup arasından anlamlı farklılık olmamakla beraber, insülin düzeyi ile taş boyutu ve taşın çoklu veya tek taş olma özelliği arasında bir ilişki saptanmıştır. Sonuç: Nasıl olduğu tam olarak bilinmemekle beraber, insülin düeyleri tekli ve büyük taş oluşumuna yol açmaktadır. Anahtar Kelimeler:Safra taşı, İnsülin direnci, Taş boyutu 5

6 ABSTRACT Introduction: Cholelithiasis is an interesting issue for researchers because of its burden for health system as well as the mystery of its etiology. In that study we try to investigate the possible etiological factors of cholelithiasis and the relationship between cholelithiasis and insülin resistance. Material and Method: For that aim, we measured the insülin levels, lipid profiles of patients who admitted to Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Internal medicine and general surgery clinics due to their gall stones. We also measured their body mass indexes. Then we also construct a control group similar to this study group and compared the parameters. For statistical analyses we used SPSS 13.0 and for comparing the means we use student t test and pearson chi square test, the p level <0,05 was accepted as statically meaningful. Results: As a result we determined that the important risk factors for gall stone formation are sex, age and presence of hyperlipidemia. Also high levels of body mass index is an other important risk factor. Altough there is no significant difeernce between two groups on insülin levels and insülin resistance according to HOMA- IR, having multiple or single gall stones is related with insulin levels and also the size of the stone as well. Conclusion: İnsülin levels are assosiated with single and big gall stones.but the mechanism is not toughly known Key Words: Gall stones, insulin resistance, stone measures 6

7 SĠMGELER, KISALTMALAR ABD: Amerika BirleĢik Devletleri TRG:Trigliserid HT:Esansiyel Hipertansiyon ĠS: Milattan Sonra ĠÖ:Milattan Önce LDL: Düsük Yoğunluklu Lipoprotein HDL:Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein VLDL:Çok DüĢük Yoğunluklu Lipoprotein HMG-CoA: HMG-Koenzim A OCP:Oral Doğum Kontrol Hapları TPN:Total Parenteral Beslenme Na + : Sodyum Cl: Klor HCO 3 :Bikarbonat CCK:Kolesistokinin Na-K-ATPase : Sodyum- Potasyum Adenintrifosfataz pompası IR: Ġnsülin direnci 7

8 TABLOLAR VE ġekġller DĠZĠNĠ Şekil 1: Karaciğer Lobül Yapısı Şekil 2:Safra Yolları Anatomisi Şekil 3: Safra Kesesinin Anatomisi Şekil 4: Safra Yapısındaki Miçel Yapısı Şekil 5: Koordinat Üçgen Sistemi Şekil 6:Beta Hücre Yanıt Eğrisi Şekil 7:Plazma İnsülin Salınımı vs Hepatik Glukoz Salınımı ve Plazma Glukozu ile Olan İlişkisi Şekil 8:Yağ Dokusunda Glukoz Alınımı Şekil 9:Kas Dokusunda Glukoz Alınımı Şekil 10:Orijinal HOMA Modeli Şekil 11: Çalışma Algoritması Tablo 1: Dünyanın değişik bölgelerinde yapılan toplum temelli çalışmalar Tablo 2: Kolesterol Nedenli Safra Taşları İçin Risk Faktörleri Tablo 3: Çalışma ve Kontrol Grubunda epidemiyolojik veriler Tablo 4: Çalışma ve Kontrol Grubunda süreğen hastalık ilişkileri Tablo 5: Çalışma Grubunun Boy, Kilo ve Vücut Kitle İndeksi Verileri Tablo 6 Kontrol Grubunun Boy, Kilo ve Vücut Kitle İndeksi Verileri Tablo 7: Çalışma ve Kontrol Grupları Verileri Tablo 8: Kontrol ve Çalışma Grubunda Lipid Profilleri Tablo 9: Çalışma ve Kontrol Grubunda Lipid ortalamaları Tablo 10:Taş boyutu ve cinsiyet ilişkisi Tablo 11: Çalışma grubunda IR ve taş boyutları Grafik 1: Çalışma Grubunda Yaş ve Cinsiyet İlişkisi Grafik 2:Çalışma Grubunda Cinsiyet ve süreğen hastalık ilişkisi Grafik 3:Kontrol Grubunda Yaş ve Cinsiyet ilişkisi Grafik 4:Kontrol Grubunda Cinsiyet ve süreğen hastalık ilişkisi Grafik 5: Çalışma Grubu total kolesterol düzeyi ve cinsiyet ilişkisi 8

9 Grafik 6: Kontrol Grubu total kolesterol düzeyi ve cinsiyet ilişkisi Grafik 7: Çalışma Grubu LDL kolesterol düzeyi ve cinsiyet ilişkisi Grafik 8: Çalışma Grubu HDL kolesterol düzeyi ve cinsiyet ilişkisi Grafik 9: Kontrol Grubu LDL kolesterol düzeyi ve cinsiyet ilişkisi Grafik 10: Kontrol Grubu HDL kolesterol düzeyi ve cinsiyet ilişkisi Grafik 11: Çalışma Grubu VLDL kolesterol düzeyi ve cinsiyet ilişkisi Grafik 12: Kontrol Grubu VLDL kolesterol düzeyi ve cinsiyet ilişkisi Grafik 13: Çalışma Grubu Trigliserid düzeyi ve cinsiyet ilişkisi Grafik 14: Kontrol Grubu Trigliserid düzeyi ve cinsiyet ilişkisi 9

10 TEġEKKÜR Uzmanlık eğitimim boyunca gerek hastaya yaklaşımları, bilgi ve tecrübeleriyle beni cesaretlendiren, Aile Hekimliği Disiplini ne ilgimi arttıran, sürekli yapıcı eleştirilerde bulunan ve uzmanlık eğitimimin her basamağında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Doç.Dr. Mehmet SARGIN olmak üzere, Doç Dr Ekrem ORBAY, Uzm. Dr. Reşat DABAK ve Uzm Dr. İsmet Tamer e içtenlikle teşekkürü bir borç bilirim. Uzmanlık Eğitimim boyunca kliniklerinde çalıştığım ve her gün kendilerinden yeni bir şeyler öğrendiğim 1.Dâhiliye Klinik Şefi Uzm. Dr. Ali YAYLA, 1.Genel Cerrahi Klinik Şefi Doç.Dr. Mustafa ÖNCEL, 2.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Gülnur TOKUÇ a ve 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şef Vekili Uzm. Dr. Yasemin Akın, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Doç.Dr Orhan ÜNAL a eğitimime yaptıkları katkılar için müteşekkirim. Yine bu kliniklerde beraber çalışma şansı yakaladığım uzman ağabey ve ablalarım, asistan, hemşire ve sağlık memuru arkadaşlarım ve diğer personele de eğitimim boyunca yarattıkları pozitif ortam için ve vakalarımı toplamada desteğini esirgemediği için kıymetli arkadaşım Dr Ruhper Çekin e teşekkür ederim. Uzmanlık tezimin proje ve araştırma safhalarının her birinde eleştiri ve katkılarını esirgemeyen tez danışmanım Doç. Dr. Mehmet SARGIN a, beni yetiştiren annem, babam ve uzmanlık eğitimim boyunca engin sabrı ve hoşgörüsüyle desteğini benden esirgemeyen eşim Dr. Sibel YILMAZ ÖNER e içtenlikle şükranlarımı sunarım. 10

11 1.Giriş Safra taşlarıyla ilgili ulaşabildiğimiz en eski tıp bilgileri eski Mısır ve Babilliler e dayanmaktadır. Babilliler günümüzden 4000 yıl öncesinde safra kesesi ile ilgili bazı kavramları ve tanımları günlük tıp kullanımı içine sokmuşlardır. Ancak safra kesesinde taş oluşabileceği gerçeği İS 5. Yüzyılda Alexander Trallius tarafından gösterilene değin bilinmemekteydi. Büyük anatomisyen ve hekim olan Vesalius safra taşlarının ilk defa bir hastalık nedeni olabileceğini ortaya atan kişidir. Vesalius safra taşlarının sarılıkla olan ilişkilerini de eserlerinde tartışmaya açmıştı. Paracelsus 16. Yüzyılda şarap fıçıları içerisinde tartar oluşumundan esinlenerek insan vücudunda da bulunan sıvıların çökelmesiyle taşlar oluşabileceğini ortaya attı ve bu hastalıklara Tartarik Hastalıklar ismini vererek yeni bir tartışmayı da başlatmış oldu. Bu gelişmeden sonra en önemli gelişme 1600 lü yıllarda Bormet in tıkanma sarılığını, Shenk in ise tıkanma sarılığının nedeninin safra taşı olduğunu göstermesi oldu. Böylece safra taşları bir hastalık olarak tıp literatüründe yerini aldı. Ancak yine de 18. yüzyıl başlarında cerrahi bilimi gelişene kadar birçok insan safra taşlarının yol açtığı komplikasyonlardan dolayı hayatını kaybetti (1). Safrakesesi taşı (Kolelithiasis) çağımızda büyük halk kitlelerinde önemli yaygın bir hastalık olarak yerini almıştır. Safra taşları ülkemizde olduğu kadar başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere diğer birçok batı ülkesinde de en sık görülen morbidite nedenlerinden birisidir (2). ABD de erişkin yaş grubunda milyon kişi biliyer hastalıklardan etkilenmektedir, bu etkilenen grup içinde de en sık karşılaşılan hastalık safra taşı hastalığıdır. Yine safra kesesi hastalığı gastrointestinal sebeplerden hastaneye yatışın en sık nedenidir. Toplum kökenli yapılan çalışmalarda 2000 yılında safra taşı nedeniyle hastane yatışı ve ayaktan hasta muayenesi yapılmıştır. ABD ye safra taşı hastalığının ekonomik maliyetinin 6,5 milyar ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa kıtasında da benzer bir durum göze çarpar, geniş toplum temelli çalışmalarda safra taşı sıklığı için %5,9 ila %21,9 arasında değişik rakamlar verilmiştir (46, 47, 48). Yine kolesistektomi operasyonları Dünya da appendektomiden sonra en fazla yapılan ameliyattır. Sadece ABD de 15 milyondan fazla insanda safra taşı bulunduğu tahmin edilmekle beraber yılda adet kolesistektomi operasyonu yapılmaktadır (3). Ülkemizde net bir veri olmamakla beraber kolesistektomi operasyonları abdominal cerrahinin olmazsa olmazları arasına yerleşmiştir. Bütün bu veriler safra taşının cerrahi harcamalardaki ekonomik 11

12 etkisinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir (1).Tablo 1 de safra taşı hastalığının sıklığı ile ilgili Dünya nın değişik bölgelerinde yapılmış çalışmaların sonuçları derlenmiştir. Tablo 1: Dünya nın değişik bölgelerinde yapılan toplum temelli çalışmalar 12

13 Safra taşı prevalansı genellikle yaşla doğrusal bir ilişki göstermektedir. Veriler incelendiğinde 50 yaş altı beyaz kadınlarda sıklığı %5 15 arasında değişirken, daha yaşlı kadınlarda bu oran %25 lere varmaktadır. Erkekler içinde yaş orantısı doğruluğunu korumakta ve 50 yaş altı beyaz erkeklerde %4 10 arası olan oran daha ileriki yaşlarda %10-15 e ulaşmaktadır. Cinsiyetin safra taşlarının oluşumunda önemli bir faktör olduğu, kadınlarda safra taşlarının daha sık oranlarda görülmesiyle teyit edilmiştir (4).Yapılan çalışmalar safra taşlarıyla ilgili çok eski bir kural olan 4F ler kuralının hala geçerli olduğunu göstermektedir. Değişik çalışmalar Asya kıtasında safra taşlarının sıklığının yüksek olduğunu göstermekle beraber Uzak Doğu da safra taşlarının çoğunu pigment taşları oluşturmaktadır. ABD nde ise safra taşlarının çoğunluğu kolesterol taşlarıdır (%90). Afrika kıtasında ise safra taşı insidansı çok düşüktür. Yıllar içerisinde ABD de pigment taşlarında ve Uzak Doğu ülkelerinde kolesterol taşlarının görülme sıklığında da gözle görülür bir artış olmuştur. Bu değişimin ABD de etnik toplulukların değişmesi, Uzak Doğu ülkelerinde ise çevresel şartlar ve diyette yaşanan değişikliklerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Afrika daki düşük insidansın ise yine beslenme ile genetik farklılıklar nedeniyle olduğu öne sürülmektedir (4). Yapılmış birçok epidemiyolojik çalışma kolesterol muhteviyatlı safra taşlarının risk faktörlerini tanımlamıştır. Bu risk faktörleri tablo 2 de derlenmiştir. Bu riskler arasında en çok bilineni obezite ve hiperinsülinemidir. Öte yandan hiperinsülinemi diyabetle olan sıkı bağlantısı nedeniyle diyabet ve kolesterol nedenli safra taşları arasında bir bağlantı kurmaktadır. Gerçekten de erişkin popülâsyonunun ortalama %10 12 sinde safra taşı bulunurken (3,4), diyabetik bireylerde bu oranlar %20-30 lara kadar yükselebilmektedir. Safra taşlarının diyabetik bireylerde daha fazla görülmesinin nedenleri tam olarak aydınlatılabilmiş değilse de bu konu ile ilgili ortaya her gün yeni fikirler konmaktadır. Tablo 2: Kolesterol nedenli safra taşları için risk faktörleri Kolesterol Nedenli Safra taşları İçin Risk Faktörleri Yaş ( Doğru orantı) İlaçlar ( Doğum kontrol hapları gibi) Cinsiyet (K>E) İleal hastalıklar veya ileal rezeksiyonlar Multiparite Diyabetes Mellitus Obezite Oktreotid ile Tedavi Edilen Akromegali Hızlı Kilo kaybı olması Karaciğer Sirozu Diyet Klinik ( Hayvansal olarak yağdan bilindiği zengin üzere olması) safra kesesi taşı olan tip 2 diyabetli bireylerde akut kolesistit gelişim Clinical riski ve Medicine bu durumun 5 th edition Parveen septisemiye Kumar and Michael ilerleme Clark tan ihtimali uyarlanmıştır.(5) daha yüksektir. Bunun 13

14 nedeninin diyabetik bireylerde diyabetik olmayanlara nazaran daha litojenik bir safranın salgılanması olduğu düşünülmektedir (2). Safra kesesi taşlarının oluşumunda insülin ile ilişkili faktörler hali hazırda aydınlatılmayı beklemektedir. Az sayıda toplum tabanlı çalışma serum insülini, insülin direnci ve beta hücre disfonksiyonu ile safra taşları arasındaki ilişkiyi irdelemiştir. Bu çalışma insülin düzeyi, ß hücre rezervi, fonksiyonu ve safra taşları arasındaki bağlantıları aydınlatmayı amaçlamaktadır. 14

15 2.Safra kesesi anatomisi Karaciğerin sindirimdeki yeri sarımsı bir renge sahip bir salgı olan safrayı salgılamaktır. Safra karaciğer tarafından sentezlenir ve safra kesesinde saklanır, depolanmış bu safra duodenum içersine yağ içerikli sindirilmiş besin geldiğinde salınır. Safra salınışından sonra yağı emülsifiye eder ve bağırsak yüzeyinden emilimini kolaylaştırır. Normal karaciğer dokusu kesiti alındığında klasik olarak tanımlanan hekzagonal yapıdaki karaciğer lobüllerinden oluştuğu görülür. Her lobülün ortasından bir santral ven geçmektedir. Karaciğer hücreleri bu santral vene doğru dizilmişlerdir. Bu hegzagonal yapının köşelerinde ise interlobüler portal üçlüler (Safra kanalı, hepatik arter ve portal ven) yer almaktadır (Şekil 1). Karaciğer Lobülü Hepatik Lobülün Detayı Hepatik venüler Hepatositler Hepatik Arter Sinüzoidler Safra Kanalı Hepatik Portal Ven dalı Şekil 1: Karaciğer Lobül yapısı 15

16 Hepatik hücreler safrayı safra kanaliküllerine salgılarlar. Bu kanaliküller küçük interlobüler safra kanallarına dökülürler. Bu kanallarsa portal alandaki daha büyük safra kanallarına açılırlar. Sonuçta oluşan sağ ve sol karaciğer kanalları kendilerine ait bölgedeki safra drenajını sağladıktan sonra ortak hepatik kanalı (common hepatic duct) oluşturur. Bu kanal sağ taraftan safra kesesi ile ilişkili olan sistik kanal ile birleşerek duodenuma safrayı ulaştıracak olan safra kanalını oluşturur (Şekil 2). Karaciğer Hepatik kanallar Sistik kanal Safra Kesesi Pankreas Duodenum Pankretik kanal Ortak Safra Kanalı Şekil 2: Safra Yolları Anatomisi 7 10 cm uzunluğunda olan safra kesesi, karaciğer yüzeyinde kendisine ait olan oluk içerisinde yerleşmiştir. Bu oluk karaciğerin sol ve sağ lobları arasında bulunmaktadır. Dıştan bakıldığında armut şeklinde görünen safra kesesinin hacmi 50 ml kadardır. Periton örtüsü safra kesesinin fundus bölümünün tamamını örter ve boyun ve asıl kısmının karaciğere tutunmasını sağlar. Safra kesesi üç ana kısımdan oluşmaktadır (Şekil 3); 1. Fundus: Karaciğerin alt kısmına yerleşmiş safra kesesinin en geniş yeridir. Sağ dokuzuncu kaburga kemiğinin kıkırdağının ucunda yerleşmiştir. 2.Asıl kısım: Safra kesesinin transvers kolon, karaciğer, duodenumun süperior kısmı gibi viseral yüzeylerle ilişkili olan kısmıdır. 3.Boyun: Safra kesesinin en dar kısmı olup porta hepatise yönlenmiştir. Boynun mukozası bir takım valf görevi gören katlantılar içermektedir. Bu katlantılar sayesinde sistik kanal açık tutulmakta ve safranın duodenuma akışı sağlanmaktadır. Safra kesesinin boynu S biçimde dönerek sistik kanal ile birleşir. 16

17 Fundus Korpus Boyun Şekil 3: Safra kesesinin anatomisi Sistik kanal yaklaşık 4 cm uzunluğunda olup safra kesesinin boynunu ortak hepatik kanala bağlar. Sistik kanal küçük omentum katmanları içerisinden geçerek safra kanalına birleşir (6). 17

18 3.Safranın oluşumu Karaciğerin önemli fonksiyonlarından birisi olan safra salgısı birçok bilim adamı tarafından irdelenmiştir. Hücresel boyutta ilk defa Erlinger ve Dhumeaux 1974 yılında safra salgılanmasının nasıl olduğu ortaya konmuştur. Günlük ml miktarında salgılanan safranın yağ sindiriminde önemli bir rolü vardır. Sindirim haricinde vücuttan bir takım atıkların ıtrah fonksiyonunu da safra gerçekleştirmektedir. Bu atıklar arasında özellikle hemoglobinin yıkım ürünü olan bilüribin ve karaciğerde sentezlenen kolesterolü vurgulamak gerekir. Safranın karaciğerden salgılanması iki aşamayı içermektedir. Birinci aşama hepatositlerce gerçekleştirilir. Buradan yapılan salgı büyük miktarlarda safra asitleri, kolesterol ve diğer organik maddeleri içerir. Burada yapılan safra, intrahepatik safra kanaliküllerine geçer. İkinci aşamada safra, interlobüler septuma doğru akmaya başlar. Burada kanaliküller terminal safra kanaliküllerine dökülür. Biliyer kanaliküllere dökülen safra tuzları safra akımını başlatan en önemli mekanizmayı harekete geçirirler. Bu safra tuzlarına bağımlı aktif sekresyondur. Daha sonra giderek büyüyen kanaliküllere dökülmek suretiyle hepatik kanalikül ve ortak safra kanalına ulaşır. Buradan safra ya duodenuma veya sistik kanal üzerinden safra kesesine yönelir. Şekil 3 te safra yolları gösterilmiştir. Safra tuzları kanaliküller içinde miçeller yapı arzeder. Bu yapı içinde yük olarak fosfolipid ve kolesterol içerirler. Bu yapılaşma ve ozmotik mekanizmanın bir sonucu olarak daha fazla su ve organik anyonun safra içine geçmesi sağlanır. Bu, safra tuzuna bağlı olmayan safra akımı komponentini oluşturur.bahsedilen mekanizma aktif Na + transportuna bağlıdır. Bu ise hepatositlerin bazolateral yüzeylerinde bulunan Sodyum-Potasyum-Adenintrifosfataz (Na-K-ATPase) bağımlıdır. Safra kanalları içinde yolu boyunca sekresyona ikinci bir salgı daha eklenir. Bu ilave salgı,kanal ve kanalcıkları örten epitel hücrelerinden salgılanan sodyum ( Na + ) ve bikarbonat (HCO 3 ) iyonlarından oluşan bir salgıdır. Bu düktüler salgı toplam safra miktarında %100 oranında artış yapabilir. Bu salgı sekretin ile uyarılır. Böylece bikarbonat iyon miktarı artarak mideden gelen asit nötralize edilmiş olur (51). Karaciğer tarafından sürekli salgılanan safra, duodenumda ihtiyaç olana kadar safra kesesinde depolanır. Safra kesesinin maksimum hacmi mililitredir (ml). 24 saatlik safra salgısı ise 450 ml yi bulmaktadır. Ancak depolama safra kesesinde yapılabilir. Çünkü su, Na +, klorür (Cl), ve diğer küçük elektrolitlerin birçoğu safra kesesi yüzeyinden sürekli 18

19 olarak emilmektedir. Böylece safra tuzları, lesitin ve bilirubin gibi safra içeriği konsantre edilmiş olur. Bu yolla safra 5 kat konsantre hale getirilir. Yağ içeren besin maddelerinin duodenuma girmesiyle beraber safra kesesi boşalmaya başlar. Safra kesesi kontraksiyonları kolesistokinin (CCK) tarafından kontrol edilir. CCK yanı sıra safra kesesi daha az güçlü olarak vagus ve enterik sinir sistemindeki asetilkolin (Ach) salgılayan sinir lifleri tarafından da uyarılır. Safra kesesi boşalmasından önce Oddi sfinkterinin gevşemesi gereklidir. Buna yardımcı olan üç etmen vardır: bunlar; CCK, safra kesesinin ritmik kasılması ve kasılmaların oluşturduğu peristaltik dalgaların hem bağırsak duvarında hem de Oddi sfinkteri üzerinde gevşemeye yol açmasıdır. Safra tuzlarının yaklaşık %94 ü ince bağırsaktan absorbe olur. Bunun yaklaşık yarısı ince bağırsağın başlangıç kısmından difüzyonla, geri kalanı ise distal ileumdan aktif transport ile gerçekleşir. Daha sonra portal kana geçerek karaciğere taşınırlar. Bu tuzların hepsi karaciğerden ilk geçişte hepatik hücrelerde emilirler ve tekrar safraya sekrete edilirler. Bu olaya enterohepatik dolaşım adı verilir. 19

20 4.Safra Taşı Oluşumunda Risk Faktörleri 4.1 Obezite Eskiden beri bilinen klinik gözlemlerden biri obez bireylerde safra taşı hastalığının daha sık olduğudur. Bu durum cerrahinin safra taşı oluşumunda kullanılan 4F kuralıyla uyumlu olarak karşımıza çıkmaktadır. Scragg ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 50 yaş altındaki obez kadınlarda safra taşı oluşumu riskinin normal topluma göre daha fazla olduğu gösterilmiştir (7). Obezite özellikle kadınlar için bir risktir ve bu risk kilo ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Aşırı derecede obez olan kadınlarda safra taşı oluşma riski normal bireylere nazaran %70 nispetinde artmış olmakla beraber bir yıl içersinde safra taşı oluşma riski %2 dir. Erkeklerde ise obezite daha zayıf bir risk faktörüdür. Safra taşı için özellikle santral obezite daha önemli bir risk faktörüdür (49). Obez bireylerde karaciğerde safra tuzu ve lesitin yapımı azalırken diğer taraftan kolesterol sekresyonunda bir artış söz konusudur. Bu durumsa karşımıza safra taşı oluşumu olarak çıkmaktadır. Yine depo kolesterol bu bireylerde aşırı aktif olmakta ve açlık dönemlerinde safra, kolesterol ile aşırı derecede doymaktadır. Safranın kolesterol ile aşırı doyması ise safra taşı oluşumunu tetiklemektedir (8,9). 4.2 Diyet Safra taşı oluşumunda diyetin önemli bir rol aldığı değişik çalışmalarla gösterilmiştir. Doymamış yağ ve yüksek karbonhidratlı besin alan kişilerde taş oluşumunun nasıl olduğu tartışmalıdır. Posalı yiyeceklerin ise litojenik bir etkisi gösterilememiştir (8). Özellikle kolesterol safra taşlarının oluşumunda diyet önemli bir yer tutmaktadır. Uzakdoğu ülkelerinde daha sık görülen pigment taşlarının yerini kolesterol kökenli taşların alması, bu ülkelerdeki beslenme alışkanlıklarının değişmesinin bir sonucudur. Özellikle yüksek kalori ve rafine karbonhidratların alımı safra taşı oluşumunu etkilemektedir. Diyetteki yağın etkisi ise tartışmalıdır. Fakat yüksek oranlarda poliunsatüre ve monounsatüre yağların enerji açısından dengeli bir diyette safra taşı oluşumunu tetiklediği bilinmektedir. Yüksek kolesterol içeren diyetlerle beslenilmesi durumunda safra asitlerinin ve fosfolipidlerin tutamayacağı kadar fazla kolesterol ortaya çıkmasının safra taşı oluşumunda mekanizma olabileceği düşünülmektedir (49 51). Total Parenteral Beslenme (TPN) safra çamuru ve safra taşı oluşumunda olduğu kadar akalkülöz kolesistit için de önemli bir risk faktörüdür. Kritik derecede hasta olan bireylerde 20

21 safra çamuru, açlık durumunu takip eden 5 10 gün içinde gerçekleşmektedir. TPN takip eden 3 4 ay sonrasında erişkin ve çocuklarda % 45 lik bir oranda safra taşı gelişmektedir (49). 4.3 Seks Hormonları ve Gebelik Bugün bilinen bir gerçek oral kontraseptif hap (OCP) kullanan kadınlarda östrojenin safra içerisindeki kolesterolün doymuşluğunu arttırarak litojenik etki yaptığı ve taş oluşumuna neden olduğudur. OCP, safra asitlerinin yanı sıra kenodeoksikolik asit salgısında azalmaya da neden olmaktadır (9). Yapılan çalışmalar postmenapozal kadınlarda östrojen içeren ilaç alımının safra taşı hastalığı riskini 2,5 kat arttırdığını ortaya koymaktadır. Yine safra taşı hastalığının sık görüldüğü ülkelerde yapılan toplum tabanlı çalışmalar, hastalığın kadınlarda erkeklere göre nispeten daha yüksek bir oranda görüldüğünü ortaya koymuştur. İki cinsiyet arasındaki bu farklılık puberteyle başlayıp menapoz dönemine kadar devam etmektedir. Bu durum östrojenlerin ve/veya progestinlerin litojenik bir etki yaptığını destekler niteliktedir (7, 8, 9). Gebelik döneminde kadınlarda kolesterol kristalleri, kalsiyum bilirubinat ve müsinden oluşan safra çamuru oluşması riski %30 iken taş oluşum riski %1 3 arasındadır. Doğumu takip eden dönemde 10 mm altındaki taşların %30 unun kaybolduğu gösterilmiştir (49). 4.4 Genetik Ailesel ve toplum temelli çalışmalar kolesterol kökenli safra taşı hastalığının %30 kadarının genetik faktörlere bağlı olduğunu göstermiştir (49).Ailevi çalışmalar ikiz veya ailesinde safra taşı olan bireylerde safra taşı sıklığının arttığını göstermektedir. Ancak genetik geçiş Mendel kaidelerine göre gerçekleşmemektedir. Güncel çalışmalar bilier lipid transportundan sorumlu kanalı ve apolipoprotein E4 gibi lipid metabolizmasında rol alan proteinleri kodlayan genlerde defektler olduğunu göstermiştir (50). 4.5 İleal hastalıklar ve rezeksiyon İleal hastalıklar ve bunlar nedeniyle yapılan ileal rezeksiyonlar, safra tuzlarının emilim bozukluğuna yol açmaktadır. Emilim bozukluğu enterohepatik dönüşümü sekteye uğratmaktadır. Freemann ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada; morbid obezite nedeniyle gastroenterostomi yapılan hastalarda, safra taşı oluşumu riski % 6,8 olarak 21

22 bulunmuştur. Bu gruba giren hastalarda taş oluşumuna yol açan mekanizmalar obezite, morbid obezite sonrası aşırı kilo kaybı ve safra tuzlarının emiliminin yapıldığı ileumun mukoza yüzeyinin azalmasıdır (10). Chron Hastalığında safra taşı oluşma riski iki ila üç kat arasında artmaktadır (53). Bu durumun safra asitlerinin emiliminde olan bozulma sonrasında, karaciğerden daha fazla safranın salgılanması ve aşırı satüre olan safranın ise taş oluşumuna yol açması şeklinde açıklanmaktadır (49). İrritabl bağırsak hastalarının kolesistektomi operasyonu geçirmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu duruma sıklıkla safra taşı hastalığı ile IBS arasındaki tanısal karmaşanın yol açtığı düşünülmektedir (54). 4.6 Diyabet Diyabetin safra taşı oluşumu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir ancak aşikâr ilişki, sıklıkla yaş, vücut kitle indeksi, aile öyküsü ve safra taşı hastalığı gibi kofaktörlerle gölgelenmektedir. Diyabetten ziyade insülin direnci ve metabolik sendromun safra taşı ile ilişkili olma ihtimali daha yüksektir (55,56). Değişik çalışmalarda değişik oranlar bildirilmiş olmakla beraber, 25 yaş üstü bireylerde diyabetik olanlarda diyabetik olmayanlara nispetle daha yüksek oranlarda (%50 ile %100 arası) safra taşı ile karşılaşıldığı gösterilmiştir (11, 12, 13). Feldman ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada diyabetik hastalarda safra taşı sıklığı %25 olarak saptanmışken, non diyabetik bireylerde safra taşı sıklığı otopsi çalışmalarında %8 olarak bulunmuştur (14). Safra taşlarının büyük çoğunluğu ( %70-90) kolesterol taşlarından oluşmaktadır. Benzer şekilde diyabetik bireylerde tespit edilen safra taşlarının büyük çoğunluğu da (%90) kolesterol taşıdır. Diyabette kolesterol safra taşlarının oluşumunda üç ana faktör rol almaktadır: bunlar; 1.Safranın kolesterol ile aşırı doymuş olması 2.Kolesterol monohidrat kristallerinin çekirdekleşmesi 3.Safra kesenin fonksiyonel bozukluklarıdır. Safra kesesinin hareket bozukluklarının safra taşı oluşumunu etkilediği bilinen bir gerçektir. Diyabetik bireylerin safra keseleri sıklıkla büyümüştür, bu da safra kesesinin motilitesinin azalmasına ve boşalmasının önemli oranda bozulmasına yol açmaktadır (15). Diyabette sık rastlanan komplikasyonlardan biri olan nöropatinin safra kesesi motilitesini etkilememiş olması düşünülemez. Chaudhuri ve arkadaşları tarafından yapılan bir 22

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı