Bitki Savunma Sistemlerinde Hormonal Sinyal Moleküller ve Çapraz-İletişimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitki Savunma Sistemlerinde Hormonal Sinyal Moleküller ve Çapraz-İletişimleri"

Transkript

1 Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Sayõ: 3 / Mayõs 2005 Bitki Savunma Sistemlerinde Hormonal Sinyal Moleküller ve Çapraz-İletişimleri Lale YILDIZ AKTAŞ * - Avni GÜVEN * Özet Bitkiler oldukça kompleks olan savunma sistemleri sayesinde patojen atağõnõ algõlar, sõnõrlandõrõr ve karşõ atağa geçebilirler. Bitki savunma sistemlerinin aktive olabilmesi için reseptörlerden bitki hücresi genomuna sinyal transdüksiyonun olmasõ gereklidir. Bu yolda savunma sistemini tetikleyen salisilik asit (SA), jasmonik asit (JA) ve etilen (ET) gibi hormonal sinyal moleküllerin varlõğõ ve bitkide tüm savunma tepkilerini koordine eden karmaşõk bir sinyal ağõnõn bulunduğu kanõtlanmõştõr. Bu sinyallerin etkileşimi, bitkinin hem lokal hem de sistemik olarak, doğru savunma tepkilerini oluşturmasõnõ sağlamaktadõr. Anahtar Sözcükler: Hastalõk Direnci, Sinyal yolu, Salisilik asit, Jasmonik asit, Etilen Giriş Bakteriler, funguslar, virüsler ve nematodlar gibi birçok organizma için besin kaynağõ olan bitkiler, patojenlerden soyutlanamazlar fakat, kaçõnõlmaz olan patojen saldõrõlarõnõ algõlamak ve karşõ koymak için evrim sürecinde uygun savunma stratejileri geliştirmişlerdir. Bitkiler patojen istilasõnõ etkili bir biçimde durdurabilmek için yapõlarõnda varolan fiziksel ve kimyasal engeller kadar, patojen atağõ ile aktive olan, uyarõlabilir savunma tepkilerini de kullanõrlar. Potansiyel patojen, bitki tarafõndan hõzla algõlanmadõğõ sürece savunma sistemleri harekete geçemez. Bitkiler patojenden kaynaklanan bazõ molekülleri (elisitörleri) algõlayarak savunma tepkilerini başlatõrlar. Bu tür biyotik uyarõcõlar, glikoproteinlerin dahil olduğu proteinler, polienoik yağ asitleri, kitin ve β-1,3 glukanlardan türevlenen fragmentler gibi patojenden kaynaklanan ve spesifik olmayan elisitörlerdir (Ryals ve ark., 1996). Direnç mekaniz- * Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalõ, 35100, Bornova-İzmir 1

2 Bitki Savunma Sistemlerinde Hormonal Sinyal Moleküler ve Çapraz-İletişimleri masõ, ayrõca avirulans (avr) gen ürünleri bulunan patojenlerin, spesifik elisitörleri tarafõndan da uyarõlõr. Flor tarafõndan ileri sürülen gen-için-gen teorisine göre (Flor, 1956), bitkiler karşõlõk direnç (R) geni taşõrlar ve bu genin ürünü R proteinleri, patojenin avr geni ürününün spesifik olarak algõlanmasõnõ ve direnç oluşumunu uyarmak üzere görev yapar. Savunma tepkilerinin ilki ve en önemlisi, direnç genleri tarafõndan spesifik patojen hatlarõnca kodlanan avirulence (Avr) proteinlerin algõlanmasõdõr (Martin, 1999; Ellis ve ark., 2002). R genleri ile oluşturulan savunma tepkisi (aynõ zamanda gen-için-gen direnci), saldõrõ bölgesinde bulunan hücrelerde hõzla nekrozlarõn (hipersensitif tepki, veya HR) ortaya çõkmasõna neden olur ve patojenin o bölgede etkin şekilde sõnõrlandõrõlmasõ ile sonuçlanõr. Diğer savunma tepkileri, nukleus ve organelleri patojen saldõrõsõnõn oluştuğu bölgeye taşõmak (Heath ve ark., 1997), reaktif oksijen türleri (ROS) üretmek (Bolwell, 1999), hücre çeperini mekanik olarak güçlendirmek (lignin ve kalloz depozisyonlarõ ile) ve antibiyotiklerin sentezi (fitoaleksinler) gibi reaksiyonlarõ kapsamaktadõr. Tüm bu reaksiyonlar, hücrede hipersensitif tepki (Hammond-Kosack ve Jones, 1996) olarak adlandõrõlan ve patojeni enfeksiyon bölgesinde sõnõrlandõrmak üzere oluşan, bir çeşit programlanmõş hücre ölümü ile birlikte oluşur. Bu lokal reaksiyonlar dõşõnda, saldõrõya uğrayan bitki, enfeksiyon bölgesinden uzak dokularda savunma kapasitesini artõrmak üzere sistemik tepkiler de oluşturmaktadõr. Sistemik olarak uyarõlmõş bu tepki; bitkiyi ardõl patojen istilacõlarõna karşõ, birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilen bir süre için, oldukça geniş ölçekteki pek çok patojene karşõ (Ryals ve ark., 1996) koruyacak potansiyeldedir. Biyolojik olarak, birkaç uyarõlmõş sistemik savunma sistemi detaylõ olarak tanõmlanmõştõr. Bunlar, nekrotik patojenler tarafõndan tetiklenen sistemik kazanõlmõş direnç (SAR) (Sticher ve ark., 1997), patojen olmayan rizobakter strainlerinin köklerde kolonize olmasõyla aktive olan uyarõlmõş sistemik direnç (ISR) (Pieterse ve ark., 2002) ve böceklerin beslenmesine bağlõ olarak ortaya çõkan doku hasarlarõyla uyarõlan yara-uyarõmlõ savunma (Kessler ve Baldwin, 2002) sistemlerini kapsamaktadõr. Uyarõlmõş savunma tepkileri, iç bağlantõlarõ olan sinyal transdüksiyon yollarõ ağõ ile düzenlenir ve bu yolda hormonal sinyaller salisilik asit, jasmonik asit ve etilen temel moleküllerdir (Pieterse ve Van Loon, 1999; Thomma ve ark., 2001; Glazebrook, 2001). SA, JA ve ET patojen enfeksiyonu veya herbivorlarõn oluşturduğu yaralanmayla birikirler ve uzak ya da kõsmen birlikte bulunan savunma bağõntõlõ genleri aktive ederler. Direnç genleri transkriptleri, enfekte hücrede ve çoğunlukla etrafõndaki hücrelerde birikir (Somssich ve Hahlbrock, 1998). Bu genler patojen bağõntõlõ proteinler (PR proteinleri) olarak adlandõrõlan kitinaz, glukanaz, difensin, peroksidaz ve fitoaleksin sentez yolunda yer alan enzimleri kodlar. Bu derlemede, bitki savunma sisteminde yer alan hormonal sinyal moleküller salisilik asit, jasmonik asit ve etilen ile bu moleküller ve bağlõ sinyal yollarõnõn çapraz-iletişimleri konusunda şu ana kadar edinilen bilgilerin kõsa bir güncellemesi amaçlanmaktadõr. Salisilik Asit Salisilik asit (SA), yüzyõllardõr bilinen ve tõbbi olarak kullanõmõ olan bir moleküldür. Eksojen uygulanan SA in, gen ekspresyonunu ve fitoaleksinler ile aralarõnda PR proteinlerinin 2

3 Lale YILDIZ AKTAŞ - Avni GÜVEN de yer aldõğõ bir çok proteinin sentezini uyardõğõ bildirilmiştir (Hammond-Kosack ve Jones, 1996). Salisilik asit birikimi, bitki dokularõnda patojene karşõ hem lokal savunma tepkilerinin oluşturulmasõnda, hem de SAR õn kurulmasõnda gereklidir (Ryals ve ark., 1996). Tütün yapraklarõ TMV (tütün mozaik virüsü) ile inoküle edildiğinde, SA içeriğinin 180 kat arttõğõ bulunmuştur (Malamy ve ark., 1990). Salisilik asite bağlõ bir direnç yolu olan SAR, üzerinde en fazla çalõşõlmõş olan uyarõlmõş direnç tepkisidir. SA bitkide hareketli bir molekül olmasõna karşõn, SAR için mobil bir sinyal olma özelliği göstermez. Uzun mesafe taşõnabilen (lipid türevli sinyaller) sinyallerin algõlanmasõ, enfekte olmamõş dokularda SA birikimine neden olur; bunun sonucu olarak da aralarõnda PR genlerinin de yer aldõğõ savunma genleri setinin aktivasyonu gerçekleşir (Sticher ve ark., 1997; Van Loon ve Van Strien, 1999). SA uyarõmõyla oluşan PR genleri aktivasyonunun yanõ sõra, SAR aynõ zamanda hõzlõ bir biçimde hücresel savunma tepkilerini uyarma yeteneği ile de ortaya çõkar ve bu prosese primingbaşlangõç adõ verilir (Conrath ve ark., 2002). Bu süreç, bir kez patojen enfeksiyonun gerçekleşmesi durumunda, savunma ile ilgili genlerin artan ekspresyonuna neden olur. Biyotik strese maruz kalan bitkilerin sinyal transdüksiyon yolunda SA in varlõğõ, bakteriyal salisilat hidrolaz enzimine sahip transgenik bitkilerde saptanmõştõr (Gaffney ve ark., 1993). Bu enzim bakteriyal NahG geni tarafõndan kodlanõr ve serbest salisilik asitin, inaktif katekole dönüşümünü katalizler. Tütün ve A. thaliana nõn transgenik NahG bitkileri, fungal, viral ve bakteriyal hastalõklara karşõ oldukça duyarlõdõr (Gaffney ve ark., 1993). NahG tütün bitkilerinin alt yapraklarõ TMV ile inoküle edildiğinde, üst yapraklar PR-1 proteini mrna larõnõ biriktirememektedir. Buna zõt olarak, yaban tip tütün bitkilerinde, PR-1 markõr geni SAR õn başlangõcõnda uyarõlmaktadõr. NahG bitkilerine benzer şekilde, Arabidopsis de SA üretimini inhibe eden mutantlarda [örneğin, enhanced disease susceptibilty (eds1, eds4, eds5), phytoalexin deficient4 (pad4) ve SA induction deficient2 (sid2)], aralarõnda Peronospora parasitica ve Erisyphe sp. in yer aldõğõ fungal patojenler ve Pseudomonas syringae gibi bakteriyal patojenlerin yer aldõğõ, bir çok patojene karşõ hastalõk duyarlõlõğõ artmaktadõr (Kunkel ve Brooks, 2002). Salisilik asit ortamlõ sinyal transdüksiyon yolunun temel bileşenlerini aydõnlatmak üzere biyokimyasal yaklaşõmlar kullanõlmaktadõr. Tütünde 14 C-SA hidrojen peroksidi dekompoze eden bir enzim olan katalaza bağlanmõştõr (Ryals ve ark., 1996). Yüksek SA, in vitro katalaz aktivitesini baskõlamaktadõr. Daha sonralarõ SA e bağlanan bir protein daha bulunmuş (Du ve Klessig, 1997) ve bu yeni proteinin SA e bağlanma affinitesinin katalazdan 150 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. SA tarafõndan kontrol edilen PR genleri ekspresyonu da dahil olmak üzere, çeşitli savunma tepkilerinde protein fosforilasyon/defosforilasyonun olduğu gösterilmiştir (Yu ve ark., 1997). Tütün hücre süspansiyon kültürlerinde SA-uyarõmlõ protein kinazlar (SIPK, SA-induced protein kinase) bulunmuş (Zhang ve Klessig, 1997), protein saflaştõrõlmõş ve karşõlõk gen klonlanmõştõr. Bu MAP kinazõn yaralanma ile uyarõlan MAP kinazdan (WIPK, Wound-induced protein kinase) farklõ olduğu, buna karşõn yaralanmanõn aynõ zamanda SIPK õ uyardõğõ bulunmuştur. 3

4 Bitki Savunma Sistemlerinde Hormonal Sinyal Moleküler ve Çapraz-İletişimleri PR genleri olmayan A. thaliana mutantlarõnõn genetik analizi, SA sinyali ile ilişkili olan NPR1 (NIM1-NON INDUCIBLE IMMUNITY1 veya SAL1 olarak da tanõmlanmaktadõr) lokusunun keşfedilmesine olanak sağlamõştõr (Dong, 1998). Bu genin ve onun 12 mutant allelinin DNA dizi analizleri, düzenleyici bir protein olan NPR in, protein-protein etkileşiminde yer aldõğõnõ ve ankirin-tekrar domainleri içerdiğini kanõtlanmõştõr. SAR gelişimi için NPR1 proteininin gerekli olduğu ve bunun A. thaliana yaban tipleri için virülent olan P. syringae ve P. parasitica ya karşõ bitki direncini önemli derecede artõrdõğõ gösterilmiştir (Dong, 1998). SAR uyarõmõna bağlõ olarak NPR1 nukleusta transloke olur (Kinkema ve ark., 2000) ve PR gen ekspresyonunun bir modulatörü olarak rol oynamasõna rağmen, DNA ya doğrudan bağlanmaz (Despres ve ark., 2000). NPR1, TGA larõn (transkripsiyon faktörleri) DNA ya bağlanmasõnõ artõrarak, SA uyarõmlõ savunma genleri aktivasyonunda önemli bir rol oynamaktadõr (Despres ve ark., 2000; Zhou ve ark., 2000). Jasmonik Asit Köklerde kolonize olan Pseudomonas fluorescens bakterisinin patojen olmayan strainlerine karşõ farklõ formda bir sistemik direncin oluştuğu keşfedilmiştir. Uyarõlmõş sistemik direnç (ISR) olarak adlandõrõlan bu tip direnç, bir çok patojene karşõ etkilidir (Pieterse ve ark., 1998). ISR, SA ten bağõmsõz bir sinyal yoluna sahiptir ve PR-1 geni ekspresyonunu aktive etmeksizin direnç oluşturur. Sistemik kazanõlmõş dirençten farklõ olarak ISR de sinyal yolunun işleyişi, bitki hormonu jasmonik asit ve etilene bağlõdõr. Memeli hücreleri sinyal transdüksiyon yollarõnda oksilipinler ve peptidler yaygõn olarak yer almaktadõrlar. Yapõlan araştõrmalar, Solanaceae familyasõ üyelerinde bu peptid ve lipidtürevli sinyallerin herbivorlara ve yaralanmaya tepkide bitki savunma sisteminde yer aldõğõnõ ortaya koymaktadõr (Ryan, 2000). Bitkilerin böcekler tarafõndan yenmesiyle oluşan mekanik yaralanma, proteinaz inhibitörlerinin (PI) ve diğer sistemik yaralanma tepkisi proteinlerinin (SWRP-Systemic Wounding Response Protein) hõzla birikmesini sağlamaktadõr. Öncül protein prosisteminden sentezlenen ve 18 amino asitten oluşan peptid sistemin, SWRP genleri transkripsiyonel aktivasyonuna neden olan sinyal transdüksiyonunda anahtar bir rol oynamaktadõr. Sistemin, yaralanmõş hücrelerden salõndõktan sonra floemde taşõnarak dokunulmamõş yapraklara ulaşõr. Hedef dokuda peptidin hipotetik bir reseptörle etkileşmesi sonucu fosfolipidler hidrolize olarak, JA öncülü linoleik asit salõnõr (Howe ve Schilmiller, 2002). Lipooksigenaz aktivitesi ile linoleik asit JA ya dönüştürülür ve JA böcek proteinazlarõn inhibitörlerini kodlayan PI ve SWRP genlerinin transkripsiyonel aktivasyonunu uyarõr (Ellis ve Turner, 2001). Bununla birlikte, bu genlerin uyarõlmasõnda üçüncü bir sinyal molekül olan etilene ihtiyaç vardõr. Translokasyon akõşõna sistemin ilavesinden sonra 30 ile 120 dakika arasõnda değişen bir sürede etilen birikimi gerçekleşir. Etilen sentezi engellendiğinde, antisens ACC oksidaz eksprese eden transgenik bitkiler kullanõlarak yapõlan tersine genetik çalõşmalardan elde edilen sonuçlara göre, ne yaralanma ya da sistemin, ne de JA tek başõna PI gen ekspresyonunu uyaramamaktadõr. Bu nedenle, yaralanma sinyal yolunda JA etkinliği için etilen bulunmak zorundadõr (Ryan, 2000). Bazõ bit- 4

5 Lale YILDIZ AKTAŞ - Avni GÜVEN kiler, örneğin domates mutantõ defenseless 1 (def 1), yaralanma sonrasõnda PI genleri uyarõmõnda başarõsõz olmaktadõrlar ve bu nedenle de mutant bitki, böcek larvalarõna karşõ oldukça duyarlõdõr. Yaralanma tepkisinde SA inhibisyonu gerçekleşirken, SAR uyarõmõ sürecinde de PI ve SWRP genleri uyarõlmaz. Çeşitli bitkilerde, savunma tepkilerini uyarõcõ maddelerin bitkilere uygulanmasõ ile hõzlõ JA birikimi oluştuğu gözlenmiştir. Pirinç hücre süspansiyon kültürlerinde JA birikimi, fitoaleksin momilakton A sentezini başlatmaktadõr. Bu fitoaleksin asetilçitoheptoz ile uyarõlmaktadõr (Nojiri ve ark., 1996). Lipoksigenaz inhibitörü ibuprofen ilavesi, elisitör uyarõmlõ JA birikimini ve fitoaleksin sentezini engellerken, dõşarõdan JA uygulamasõ ise bu sentezi uyarmaktadõr. JA üretimini [örneğin, fatty acid desaturase (fad3/fad7/fad8 üçlü mutantlarõ) veya algõlanmasõnõ bloke eden [coronatine intensitive (coi1) ve jasmonic acid resistant1 (jar1)] A. thaliana mutantlarõnda, fungal Altenaria brassicicola, Botrytis cinerea ve Pythium sp. ve bakteriyal Erwinia carotovora gibi patojenlere duyarlõlõğõn arttõğõ belirlenmiştir. Ayrõca cet1 ve cet3 (constitutive expressor of thionin) mutantlarõ yüksek miktarda JA biriktirebildiklerinden, bu mutantlar JA biyosentezinin negatif düzenleyicisi olarak belirmektedir. Birçok JA-uyarõmlõ gen, PLANT DEFENSIN1.2 (PDF1.2), THIONIN2.1(THI2.1), HEVEIN-LIKE PROTEIN (HEL) VE CHITINASEB (CHIB) genlerinin de yer aldõğõ patojen bağõntõlõ genleri kodlar ve bunlar JA-bağõntõlõ savunma tepkilerinin belirleyicisi olarak kullanõlõr (Kunkel ve Brooks, 2002). Etilen ve JA yollarõ arasõnda üzerinde uzlaşõlan bir nokta da, bu iki yolun ethyleneresponse-factor1 (ERF1) in transkripsiyonel aktivasyonu ile temsil edildiğidir (Guo ve Ecker, 2004). Bu gen, patojene tepkide yer alan genlerin ekspresyonunu düzenleyerek hastalõk gelişimini engellemektedir (Lorenzo ve ark., 2003). Bu genin aşõrõ ekspresyonunun, savunma tepkileri bozukluklarõnõ ortadan kaldõrabildiği ve hem etilen hem de jasmonik asit yolu bileşenlerinin belirimini uyardõğõ kanõtlanmõştõr. Etilen Etilen, bitkilerde bazõ stres tepkilerini ve gelişimsel aşamalarõ kontrol eden bir hormondur. Savunma tepkileri açõsõndan etilenin rolü az çalõşõlmõş bir konu olup, bazõ açõlardan etilen üretiminin bitki direnci ile koordineli olduğu (Norman-Setterblad ve ark, 2000), diğer bir açõdan ise hastalõk gelişimini uyardõğõ (Hoffman ve ark, 1999) bildirilmiştir. Örneğin, A. thaliana nõn ethylene insensitive2 (ein2) mutantõnda B. cinerea ve E. carovotora (Norman- Setterblad ve ark, 2000) patojenlerine karşõ hastalõk duyarlõlõğõ artmaktadõr, buna karşõn aynõ mutant P. syringae veya Xanthomonas campestris virülent izolatlarõyla enfekte edildiğinde, hastalõk semptomlarõnda azalma gözlenmiştir (Bent ve ark, 1992). Ayrõca, eksojen etilen uygulamasõnõn, fitoaleksin sentezi için gerekli enzimlerin (PAL, kalkon sentaz ve vakuolar hidrolazlar) birikimini uyarmasõna karşõn, bu uygulamanõn bitkide hastalõk direncini uyaramadõğõ bildirilmiştir (Ecker, 1995). Etilenin SAR gelişimi için bir sinyal molekül olarak da işlevi olduğu bildirilmiştir. Etilen üreten kararsõz bir madde olan etefon uygulanmasõ, PR proteinleri mrna larõnõn biriki- 5

6 Bitki Savunma Sistemlerinde Hormonal Sinyal Moleküler ve Çapraz-İletişimleri mine neden olduğundan, etilenin gen ekspresyonunu etkilediği ileri sürülmüştür (Ryals ve ark., 1996). Fakat, A. thaliana da gaz etilen uygulamasõ ile SAR genleri ekspresyonu uyarõlamamõştõr (Thomma ve ark., 1998). İlave olarak, etofon uyarõmlõ SAR genlerinin ekspresyonu etilen duyarlõlõğõna bağlõ bulunmazken, SA birikimine oldukça duyarlõdõr. Etilene duyarlõ olmayan A. thaliana mutanatlarõ, biyotik ve abiyotik elisitörlere tepkide SAR geliştirme yeteneklerini kaybetmezler. Etilen A. thaliana da SAR sinyal trandüksiyonu için gerekli veya yeterli bir faktör değildir. Fakat etilen, enfeksiyona karşõ bitki tepkisini modifiye edebilir. Böylece, A. thaliana ya etilen uygulanmasõ, düşük konsantrasyonda SA ile birlikte PR- 1 savunma proteininin ekspresyonunu artõrmaktadõr (Ryals ve ark., 1996). Phaseolus vulgaris de dirençli hatlarda etilen uygulamasõ PAL õ uyaramazken, düşük konsantrasyonda fungal elisitörle uyarõlan bitkide PAL enzimini aktive edebilmiştir. Etilenin asõl aktivitesi, yara uyarõmlõ dirençte PI ve SWRP genlerinin aktivasyonunun uyarõlmasõndadõr (Ryan, 2000) ve tersine genetik çalõşmalar, yaralanma sinyal yolunda etilen birikimi gerçekleşmeksizin, bitkilerde böceklere karşõ direncin kurulamayacağõnõ ortaya koymuştur. Bitki Savunma Sinyal Yollarõ Arasõnda Çapraz-İletişim Önceki bölüm, bitki savunmasõnda yer alan direncin kurulmasõnda etkin hormonal sinyal moleküllerin fonksiyonlarõna ilişkin sinyal iletimi çeşitliliğini özetlemektedir. Son zamanlarda en çok tartõşõlan konulardan birisi ise, bu sinyal yollarõnõn nasõl etkileştiğidir. Araştõrmalar, bitkilerin uygun savunma tepkileri setini harekete geçirebilmek üzere, belirli patojenlere karşõ tepkileri düzenleyebilme yeteneğinde olduklarõnõ göstermektedir. Yaban tip Arabidopsis ve bu bitkinin SA-, JA-, ET-sinyal mutantlarõ Pseudomonas syringae pv. maculicola ile enfekte edilmiş, deneyler bu üç hormon tarafõndan uyarõlan sinyal yollarõ arasõndaki çapraz-iletişimi ortaya çõkarmõştõr (Glazebrook, 2001; Glazebrook ve ark., 2003). Bu konuda her geçen gün eklenen veriler doğrultusunda, moleküler ağõn son hali Şekil 1 de gösterilmiştir (Kunkel ve Brooks, 2002; Deveto ve Turner, 2005). Savunma yollarõ belirli tipteki saldõrganlara karşõ farklõ biçimde etkili olmaktadõrlar. Genel olarak, biotrofik patojenler SA-bağlõ savunma sistemine daha duyarlõ iken, JA/ET-bağlõ savunma sitemleri nekrotrofik patojenlere karşõ bitkide daha iyi bir savunma oluştururlar (Thomma ve ark., 1998; Ton ve ark., 2002; Li ve ark., 2003). Örneğin, SA sinyal yoluna bağlõ SAR, avirulent patojen P. syringae pv. tomato tarafõndan aktive edildiğinde, biotrofik patojen turnip krinkle virüsüne karşõ önemli derecede koruma sağlamaktadõr. Buna karşõn, JA/ET bağlõ ISR, patojenik olmayan Pseudomonas fluorescens rizobakter tarafõndan tetiklendiğinde, bu direnç yolu virüslere karşõ etkisiz kalmaktadõr (Ton ve ark., 2002). Zõt olarak, rizobakter-uyarõmlõ ISR, nekrotrofik Alternaria brassicicola fungusuna karşõ koruma sağlarken, patojen uyarõmlõ SAR bu fungusa karşõ etkisiz olmaktadõr. Bu nedenle, bitkiler algõladõklarõ organizma veya mikroorganizmaya bağlõ olarak farklõ savunma tepkilerini aktive etmektedirler. Savunma yollarõ arasõndaki çapraz-iletişim, bitkinin atağõ yapan organizmaya göre uygun stratejiyi belirlemesinde düzenleyici bir potansiyel sağlar. 6

7 Lale YILDIZ AKTAŞ - Avni GÜVEN Şekil 1. Arabidopsis thaliana savunma sisteminde, hormonal sinyal moleküller SA, JA ve ET sinyal yollarõ ve çapraz iletişimleri. SID2 ve EDS5 genleri doğrudan SA biyosentezinde yer almaktadõr; EDS1, EDS4 ve PAD4 genleri ise SA sentezini düzenler. Bir yaralanma sinyali veya patojen ile uyarõlan JA üretimi, Thi2.1 ve VSP gibi JA-bağõntõlõ genlerin ekspresyonunu uyarõr. JA, COI1 yoluyla, ET ise, ETR1 ve CTR1 yoluyla sinerjistik etki gösterirler ve ERF1-bağõntõlõ olarak PDF1.2 nin ekspresyonunu uyarõrlar, fakat VSP ve Thi2.1 ekspresyonu açõsõndan antagonistik etkileşirler. AtMYC2, JA sinyal yolunun iki kolunu COI1 ye bağlõ olarak antagonistik etkiler. AtMYC2, VSP gibi genleri pozitif olarak etkilerken, patojene tepkide ifade edilen PR1 ve PDF1.2 gibi genleri negatif olarak etkiler. cev1 yapõsal JA ve ET sinyaline sahiptir. COI1 ye bağlõ PR1 baskõlanmasõ JA ve SA arasõndaki antagonizmayõ temsil etmektedir. SA in JA sinyal yolunda antagonistik etkisinin ortaya çõkõşõ için NPR1 gereklidir. SA sinyal yolunda WRKY70, SA uyarõmlõ genlerin bir aktivatörü ve JA-uyarõmlõ genlerin bir represörü olarak etkin olmaktadõr. Sinyal moleküller koyu renkli olarak gösterilmiştir: SA, salisilik asit; OPDA, 12-oxo-fitodienoik asit; JA, jasmonik asit; ET, etilen. Gen isimleri italik olarak aşağõda belirtilen sembollerle verilmiştir. EDS1, EDS4, EDS5 enhanced disease susceptibility (1, 4, 5); PAD4, phytoalexin deficient4; SID2, salicylic acid induction deficient2; NahG, salicylate hydroxylase; NPR1, nonexpressor of PR1; WRKY70, transcription factor; FAD3/7/8 fatty acid desaturase; CEV1, constitutive exspressor of VSP; COI1, coronatine insensitive1; AtMYC2, bhlhzip transcription factor; CTR1, constitutive response1; DAD1, delayed anther dehiscence1; DDE1, delayed dehiscence1; HEL, Hevein-like protein; CHIB, ChitinaseB; EIN1, ethylene insensitive1; ERF1, ethylene response factor1; ETR1, ethylene resistant1; OPR3, OPDA reductase3; PDF1.2, plant defensin1; PR1, pathogenesis related1; Thi2.1, thionin2.1; VSP, vegetative storage protein. Pozitif düzenleyici ilişkiler oklarla ve antagonistik ilişkiler ise çizgilerle belirtilmiştir. Kesik çizgiler ET ve SA arasõndaki potansiyel pozitif ilişkileri belirtmektedir. Salisilik asit ile JA sinyal yollarõ arasõnda hem pozitif hem de negatif etkileşimler olduğuna dair kanõtlar bulunmaktadõr. Bu iki sinyal yolu arasõndaki karşõlõklõ antagonistik ilişkiler, mutant analizleriyle ortaya konmuştur. Salisilik asit birikiminin engellendiği eds4 ve pad4 mutantlarõnda, JA-bağlõ gen ekspresyonunda artma görülmektedir (Gupta ve ark., 2000). Artan düzeylerde SA birikiminin oluştuğu ve yapõsal SA- ve JA-bağlõ savunma tepkilerini ifade edebilen cpr6 (peptidyl-prolyl cis-trans isomerase) mutantõnda, eds5 mutasyonuyla birlikte SA düzeyinin azaldõğõ ve ardõndan PDF1.2 ekspresyonunda artõş sergilendiği 7

8 Bitki Savunma Sistemlerinde Hormonal Sinyal Moleküler ve Çapraz-İletişimleri görülmüştür (Clarke ve ark., 2000). Benzer biçimde, JA, SA sinyal yolunu antagonize ettiğine, JA uyarõmlõ genlerin SA-bağlõ genlerin ekspresyonunu engellediğine ilişkin oldukça fazla sayõda veri bulunmaktadõr (Niki ve ark., 1998; Deveto ve Turner, 2003; Deveto ve Turner, 2005). Jasmonik asit sinyal yolu 3 mutantõnõn karakterizasyonu, JA sinyalinin SA tarafõndan uyarõlan sinyal yolunu baskõladõğõna ilişkin kanõtlarõ ortaya koymaktadõr. Bu mutantlar mpk4 (mitogen activated protein kinase4), ssi2 (suppressor of SA intensitivity2) ve coi1 dir (Petersen ve ark., 2000; Kloeak ve ark., 2001). Bu mutantlarda, özelikle mpk4 ve ssi2 de JA sinyali engellendiğinden, yapõsal SA sinyal yolu üzerindeki JA in antagonistik etkisi kaybolur (Petersen ve ark., 2000; Kloeak ve ark., 2001). coi1 mutantõ, yapõsal olmayan SA-bağlõ savunma tepkilerini artõrmaktadõr. COI1 tarafõndan kodlanan F-box proteininin, JA in neden olduğu savunma tepkilerinin negatif regülatörlerini inaktive ederek, JA sinyal yolunu düzenlediği savunulmaktadõr. Bu bulgular, JA sinyal yolunun SA-bağlõ savunma genleri ekspresyonunu negatif olarak düzenlediğini ortaya koymaktadõr (Kunkel ve Brooks, 2002). NPR1 proteini sitozolik fonksiyonunun, SA- ve JA- bağlõ savunma yollarõnõn iletişiminde rol oynadõğõ bildirilmiştir (Pieterse ve Van Loon, 2004). Bitkilerde SA uyarõmlõ direncin JA-uyarõmlõ dirence önceliği olmasõ nedeniyle, SAR in aktive olmasõ, JA sinyal yolunu baskõlamaktadõr. Farmokolojik ve genetik birçok çalõşma, SA in JA-uyarõmlõ gen ekspresyonu için potansiyel bir supresör olduğunu kanõtlamaktadõr (Pieterse ve ark., 2001). Ayrõca SA in JA-tarafõndan tetiklenen gen ekspresyonu üzerindeki antogonistik etkisi, yine SA-tarafõndan aktive edilen NPR1 tarafõndan negatif olarak düzenlenir (Spoel ve ark., 2003). Genetik çalõşmalar, SA ya da JA in yer aldõğõ direncin aktivasyonunun dengelenmesinde, multipli genlerin yer aldõğõnõ ortaya çõkarmõştõr. Jasmonik asit ve SA yollarõnõn birbirleri üzerindeki pozitif etkisine ilişkin sõnõrlõ sayõda veri vardõr. A. thaliana da yapõlan microarray çalõşmalarõnda, 50 den fazla savunma bağõntõlõ genin SA ve JA tarafõndan eş biçimde indüklendiği ve her iki sinyal yolunun bu genleri koordineli olarak düzenlediği ortaya konmuştur (Schenk ve ark., 2000). Salisilik asit ve ET sinyal yollarõ arasõndaki pozitif ve negatif ilişkiler hakkõndaki veriler oldukça sõnõrlõ olmasõna karşõn, Arabidopsis de yapõlan çalõşmalar, bu iki hormonal sinyalin birçok savunma bağõntõlõ genin koordineli olarak uyarõlmasõnda birlikte hareket ettiklerini ortaya koymuştur (Schenk ve ark., 2000). Arabidopsis de PR genlerinin SA e bağlõ olarak uyarõlmasõ için ET yolunun girişimine gerek duyulmadõğõ bilinmesine rağmen, etilen uygulamasõnõn, bu türde SA-ortamlõ PR-1 uyarõmõnõ güçlendirdiği bildirilmiştir (Lawton, 1994). Bununla birlikte, aynõ çalõşmadan elde edilen genetik bilgiler, ET sinyal yolunun SAbağlõ tepkileri negatif olarak etkilediği, ein2 bitkilerinde bazal PR-1 mrna düzeylerinin önemli ölçüde arttõğõnõn belirlenmesi nedeniyle ileri sürülmüştür (Lawton, 1994). Birbirine zõt görünen bu iki sonuç, sinyal yollarõ etkileşimin kompleks karakterini de ortaya koyan önemli verilerdir. Jasmonik asit ve ET sinyal yollarõ arasõndaki pozitif etkileşimleri ortaya koyan birçok çalõşma bulunmaktadõr. Hem JA, hem de ET sinyal yollarõnõn her ikisi de, A. brassicicola ya 8

9 Lale YILDIZ AKTAŞ - Avni GÜVEN tepkide savunma genlerinden PDF1.2 geni ekspresyonuna (Penninckx ve ark., 1998) ve E. carotovora kültür filtratlarõ uygulanmasõna tepkide PDF1.2, HEL ve CHIB genlerinin ekspresyonuna ihtiyaç duymaktadõrlar (Norman-Seterblad ve ark., 2000). Bunlara ilave olarak her iki hormonal sinyal molekülün dokulara birlikte uygulanmasõ halinde, Arabidopsis de PDF1.2, HEL ve CHIB (Norman-Seterblad ve ark., 2000) ve tütünde osmotin ve PR1b genlerinin uyarõmõnda sinerjistik olarak etkileştikleri gösterilmiştir (Xu ve ark., 1994). Bitkilerdeki savunma yollarõ arasõndaki çapraz-iletişimde başka anahtar bileşenler de tanõmlanmõştõr. Örneğin, Arabidopsis de WRKY70 transkripsiyon faktörü, SA-uyarõmlõ genlerin aktivatörü ve JA-uyarõmlõ genlerin represörü olarak hareket eder (Li ve ark., 2004). Jasmonik asit ve ET savunma yollarõnda ETILEN RESPONSE FACTOR1 (ERF1) transkripsiyon faktörü de, her iki moleküle cevap olarak aktive olan savunma bağõntõlõ genlerin sinyal yollarõna entegre olmaktadõr (Lorenzo ve ark., 2003). Sonuç Bilinen bitki sinyal yollarõnõn SA, JA ve ET üretimini ve bu moleküllerle bağlantõlõ tepkileri içerdiği belirlenmiştir. Son gelişmeler, sinyal yollarõnõn lineer olmadõğõnõ, fakat çapraz-etkileşim (iletişim) bağlantõlarõnõn bir ağõ ile koordineli tepkiler oluşturduklarõnõ ortaya koymaktadõr. Hastalõk direnci ile ilgili olarak oluşturulmuş bitki mutantlarõnõn fenotipik ve moleküler analizleri, bitki-patojen algõsõnda kullanõlan yollarõn ve sinyal iletişiminin karmaşõklõğõnõ ortaya koymaktadõr. Bu karmaşa, aslõnda bitkinin belirli bir patojene tepkide, uygun savunma seti ile tepki gösterme ve uygun olmayan savunma yollarõnõ baskõlama esnekliğini de sağlamaktadõr. Bu yöndeki araştõrmalar, daha önceden karakterize edilen genlerin rollerinin belirlenmesi üzerine yoğunlaşmõş ve aynõ zamanda yeni mutasyonlarõn taranmasõ ile biyokimyasal yollarõn doğru olarak düzenlenmesinde yer alan olasõ genetik anahtarlar tanõmlanmõştõr. Bitki hastalõk direnci ile ilgili daha ileri gelişmeler, tamamlayõcõ çalõşmalarõn entegrasyonu ile ortaya çõkacaktõr. Hastalõk direncinin düzenlenmesinin ayrõntõlõ olarak tanõmlanmasõ, kültür bitkileri üretiminde tarihin akõşõnõ değiştirecek nitelikte felaketlere neden olan bitki patojenleri ile baş edebilmemiz açõsõndan yeni yaklaşõmlar ortaya koymamõzõ sağlayabilecektir. REFERANSLAR Bent, A.F., Innes, R.W., Ecker., J.R. ve Staskawicz, B.J. Disease Development in Ethylene Insentive Arabidopsis thaliana infected with virulent and avirulent Pseduomanas and Xanthomonas pathogens, Mol. Plant Microbe Interact., 5 (1992), pp Bolwell, G.P. Role of Active Oxygen Species and NO in Plant Defense Responses, Curr. Opin. Plant Biol., 2 (1999), pp Clarke, J.D., Volko, S.M., Ledford, H., Ausubel, F.M. ve Dong, X. Roles of Salicylic Acid, Jasmonic Acid and Ethylene in cpr-induced Resistance in Arabidopsis, Plant Cell, 12 (2000), pp

10 Bitki Savunma Sistemlerinde Hormonal Sinyal Moleküler ve Çapraz-İletişimleri Conrath, U., Pieterse, C.M.J. ve Mauch-Mani, B. Priming in Plant Pathogen Interactions, Trends Plant Sci., 7 (2002), pp Despres, C., De Long, C. Glaze, S., Liu, E. ve Fobert, P.R. The Arabidopsis NPR1/NIM1 Protein Enhances the Binding Activity of a Subgroup of the TGA Family of bzip Transcription Factors, Plant Cell, 12 (2000), pp Devoto, A. ve Turner, J.G. Regulation of Jasmonate-Mediated Plant Responses in Arabidopsis, Annals of Botany, 92 (2003), pp Devoto, A. ve Turner, J.G. Jasmonate-Regulated Arabidopsis Stress Signalling Network, Physiol. Plant., 123 (2005), pp Dong, X. Salicylic Acid, Jasmonic Acid, Ethylene, and Disease Resistance in Plants, Curr. Opin. Plant Biol., 1 (1998), pp Du, H. ve Klessig, D.F. Identification of a Soluble High-Affinity Salicylic Acid-Binding Protein in Tobacco, Plant Physiology, 113 (1997), pp Ecker, J.R. The Ethylene Signal Transduction Pathway in Plants, Science, 268 (1995), pp Ellis, J., Dodds, P. ve Pryor, T. Structure, Function and Evolution of Plant Disease Resistance Genes, Curr. Opin. Plant Biol., 3 (2002), pp Ellis, C. ve Turner, J.G. The Arabidopsis Mutant cev1 Has Constitutively Active Jasmonate and Ethylene Signal Pathways and Enhanced Resistance To Pathogens, Plant Cell, 13 (2001), pp Flor, H.H. The Complementary Genetic Systems in Flax and Flax Rust, Adv. Genet, 8 (1956), pp Gaffney, T. Friderich, L., Vernooji, B., Negrotto, D., Nye, G., Ukness, S., Ward, E., Kessmann, H., ve Ryals, J. Requirement of Salicylic Acid for the Induction of Systemic Acquired Resistance, Science, 261 (1993), pp Glazebrook, J. Genes Controlling Expression of Defense Responses in Arbidopsis-2001 Status, Curr. Opin. Plant Biol., 4 (2001), pp Glazebrook, J., Chen, W.J., Estes, B., Chang, H-S, Nawrath, C., Metraux, J.P., Zhu, T. ve Katagiri, F. Topology of the Network Integrating Salicylate and Jasmonate Signal Transduction Derived from Global Expression Phenotyping, Plant J., 34 (2003), pp Guo, H. ve Ecker, J. R. The Ethylene Signaling Pathway: New Insights, Curr. Opin. Plant Biol., 7 (2004), pp Gupta, V., Willits, M.G. ve Glazebrook, J. Arabidopsis thaliana EDS4 Contributes to Salicylic Acid (SA)-Dependent Expression of Defense Responses: Evidence for Inhibition of Jasmonic Acid Signaling by SA, Mol. Plant Microbe Interact., 13 (2000), pp Hammond-Kosack, K.E ve Jones, J.D. Inducible Plant Defense Mechanisms and Resistance Gene Function, Plant Cell, 8 (1996), pp Heath, M.C. Nimchuk, Z.L., ve Xu, H. Plant Nuclear Migrations as Indicators of Critical Interactions Between Resistant or Succeptible Cowpea Epidermal Cells and Invasion Hyphae of Rust Fungus, New Phytol., 35(1997), pp Hoffman, T, Schmidt, J.S., Zheng, X. ve Bent, A.F. Isolation of Ethylene-Insensitive Soybean Mutants That are Altered in Pathogen Susceptibility and Gene-For-Gene Disease Resistance, Plant Physiol., 119 (1999) pp Howe, G.A.ve Schilmiller, A.L. Oxylipin Metabolism in Response to Stress, Current Opinion in Plant Biology, 5 (2002), pp

11 Lale YILDIZ AKTAŞ - Avni GÜVEN Kessler, A. ve Baldwin, I.T. Plant Response to Insect Herbivory: The Emerging Molecular Analysis Annu. Rev. Plant Biol., 53 (2002), pp Kinkema, M., Fan, W. ve Dong, X. Nuclear Localization of NPR1 is Required for Activation of PR Gene Expression, Plant Cell, 12 (2000), pp Kloeak, A.P., Verbsky, M.L., Sharma, S.B., Schoelz, J.E., Vogel, J., Klessig, D.F. ve Kunkel, B.N. Resistance to Pseudomonas syringae conferred by an Arabidopsis thaliana coronatine insensitive (coi1) Mutation Occurs Through two Distinct Mechanisms, Plant J., 26 (2001), pp Kunkel, B. N. ve Brooks, D. M. Cross Talk Bettween Signaling Pathways in Pathogen Defense, Curr. Opin. Plant Biol., 5 (2002), pp Lawton, K.A., Potter, S.L., Uknes, S. ve Ryals, J. Acquired Resistance Signal Transduction in Arabidopsis is Ethylene Independent, Plant Cell, 6 (1994), pp Li, C.Y., Liu, G.H., Xu, C.C., Lee, G.I., Bauer, P., Ling, H.Q., Ganal, M.W. ve Howe, G.A. The Tomato Supressor of Prosystemin-Mediated Responses Gene Encodes a Fatty Acid Desaturase Required for the Biosynthesis of Jasmonic Acid and the Production of a Systemic Wound Signal for Defense gene Expression, Plant Cell, 15 (2003), pp Li, J., Brader, G. ve Palva, E.T. The WRKY70 Transcription Factor: A Node of Convergence for Jasmonate-Mediated and Salicylate-Mediated Signals in Plant Defense, Plant Cell., 16 (2004), pp Lorenzo, O., Piqueras, R., Sanchez-Serrano, J.J. ve Solano, R. ETHYLENE RESPONSE FACTOR1 Integrates Signals from Ethylene and Jasmonate Pathways in Plant Defense, Plant Cell, 15 (2003), pp Malamy, J., Carr, J.P, Klessig, D.F. ve Raskin, I. Salicylic Acid: A likely Endogenous Signal in the Resistance Response of Tobacco to Viral Infection Science, 250 (1990), pp Martin, G.B. Functional Analysis of Plant Disease Resistance Genes and Their Downstream Effectors, Curr. Opin. Plant Biol., 2 (1999), pp Niki, T., Mitsuhara, I., Seo, S., Ohtsubo, N. ve Ohashi, Y. Antagonistic Effect of Salicylic Acid and Jasmonic Acid on the Expression of Pathogenesis-Related (PR) Protein Genes in Wounded Mature Tobacco Leaves, Plant Cell Physiol., 39 (1998), pp Nojiri, H., Sugimori, M., Yamane, H., Nishimura, Y., Yamada, A., Shibuya, N., Kodama, O., Murofushi, N. ve Omori, T. Involment of Jasmonic Acid in Elicitor-Induced Phytoalexin Production in Suspension-Cultured Rice Cells, Plant Physiol., 110 (1996), pp Norman-Setterblad, C., Vidal, S., Palva, E. T. Interacting Signal Pathways Control Defense Gene Expression in Arabidopsis in Response to Cell Wall-Degrading Enzymes from Erwinia carotovora, Mol. Plant Microbe Interact., 13 (2000), pp Penninckx, I.A., Thomma, B.P., Buchala, A., Metraux, J.P. ve Broekart, W.F. Concomitant Activation of Jasmonate and Ethylene Response Pathways is Required for Induction of a Plant Defensin Gene in Arabidopsis, Plant Cell, 10 (1998), pp Petersen, M., Brodersen, P., Naested, H., Andreasson, E., Lindhart, U., Johansen, B., Nielsen, H.B., Lacy, M., Austin, M.J. ve Parker, J.E. Arabidopsis Map Kinase 4 Negatively Regulates Systemic Acquired Resistance, Cell, 103 (2000), pp Pieterse, C.M.J., Ton, J. ve Van Loon, L.C. Cross-Talk Between Plant Defence Siganlling Pathways: Boost or Burden?, AgBiotechNet, 3 (2001), ABN 068. Pieterse, C.M.J. ve Van Loon, L.C. Salicylic Acid-Independent Plant Defence Pathways, Trends Plant Sci., 4 (1999), pp

12 Bitki Savunma Sistemlerinde Hormonal Sinyal Moleküler ve Çapraz-İletişimleri Pieterse, C.M.J. ve Van Loon, L.C. NPR1: The Spider in the Web of Induced Resistance Signalling Pathways, Curr. Opin. Plant Biol., 7 (2004), pp Pieterse, C.M.J., Van Wees, S.C.M., Ton, J., Van Pelt, J.A. ve Van Loon, L.C. Signalling in Rhizobacteria-Induced Systemic Resistance in Arabidopsis thaliana, Plant Biol., 4 (2002), pp Pieterse, C.M.J., Van Wees, S.C., Van Pelt, J.A., Knoester, M., Laan, R., Gerrits, H., Weisbeek, P.J., ve Van Loon, L.C. A Novel Signaling Pathway Controlling Induced Systemic Resistance in Arabidopsis, Plant Cell, 10 (1998), pp Ryals, J.A., Neuenschwander, U.H., Willits, M.G., Molina, A., Steiner, H.Y. ve Hunt, D. Systemic Acquired Resistance, Plant Cell, 8 (1996), pp Ryan C.A. The Systemin Signalling Pathway: Differential Activation of Plant Defensive Genes, Biochimica et Biophysica Acta, 1477 (2000), pp Schenk, P.M., Kazan, K., Wilson, I., Anderson, J.P, Richmond, T., Somerville, S.C. ve Manners, J.M. Coordinated Plant Defense Responses in Arabidopsis Revealed by Microarray Analysis, Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 97 (2000), pp Somssich, I.E ve Hahlbrock, K. Pathogen Defense in Plants- A Paradigm of Biological Complexity, Trends Plant Sci., 3 (1998), pp Spoel, S.H., Koorneeef, A., Claessens, S.M.C., Korzelius, J.P., Van Pelt, J.A., Mueller, M.J., Buchala, A.J., Metraux, J.P, Brown, R.ve Kazan, K. NPR1 Modulates Cross-Talk Between Salicylateand Jasmonate-Dependent Defense Pathways Trough a Novel Function in the Cytosol, Plant Cell, 15 (2003), pp Sticher, L., Mauch-Mani, B. ve Metraux, J.P. Systemic Acquired Resistance, Annu Rev Phytopathol., 35 (1997), pp Thomma, B.P.H.J., Eggermont, K., Penninckx, I.A.M.A., Mauch-Mani, B., Vogelsang, R., Cammue, B.P.A. ve Broekaert, W.F. Separate Jasmonate-Dependent and Salicylate-Dependent Defense ResponsePathways in Arabidopsis, Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 95 (1998), pp Thomma, B.P.H.J., Penninckx, I.A.M.A., Cammue, B.P.A. ve Broekaert, W.F. The Complexity of Disease Signalling in Arabidopsis, Curr. Opin. Immunol, 13 (2001), pp Ton, J., Van Pelt, J.A., Van Loon, L.C. ve Pieterse, C.M.J. Differential Effectiveness of Salicylate- Dependent and Jasmonate-Dependent Induced Resistance in Arabidopsis, Mol. Plant Microbe Interact, 15 (2002), pp Van Loon, L.C. ve Van Strien, E.A. The Families of Pathogenesis Related Proteins, Their Activities, and Comparative Analysis of PR-1 Type Proteins, Physiol. Mol. Plant Pathol., 55 (1999), pp Xu, Y., Chang, P.L.C., Liu, D., Narasimhan, M.L., Kashchandra, G.R., Hasegawa, P.M. ve Bressan, R.A. Plant Defense Genes are Synergistically Induced by Ethylene and Methyl Jasmonate, Plant Cell, 6 (1994), pp Yu, D. Liu, Y. Fan, B., Klessig, D.F. ve Chen, Z. Is the High Basal Level of Salicylic Acid Important for Disease Resistance in Potato? Plant Physiology, 115 (1997), pp Zhang, S. ve Klessig, D.F. Salicylic Acid Activates a 48 kd MAP Kinase in Tobacco, Plant Cell, 9 (1997), pp Zhou, J.M., Trifa, Y., Silva, H., Pontier, D., Lam, E., Shah, J. ve Klessig, D.F. NPR1 Differantly Interacts with Members of the TGA/OBF Family of Transcription Factors that Bind an Element of the PR-1 Gene Required for Induction by Salicylic Acid, Mol. Plant Microbe Interact., 13 (2000), pp

KÖK BAKTERĐLERĐ TARAFINDAN KONUKÇU BĐTKĐDE HASTALIKLARA KARŞI SĐSTEMĐK DAYANIKLILIĞIN UYARILMASI

KÖK BAKTERĐLERĐ TARAFINDAN KONUKÇU BĐTKĐDE HASTALIKLARA KARŞI SĐSTEMĐK DAYANIKLILIĞIN UYARILMASI ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 84-100 MARA KÖK BAKTERĐLERĐ TARAFINDAN KONUKÇU BĐTKĐDE HASTALIKLARA KARŞI SĐSTEMĐK DAYANIKLILIĞIN UYARILMASI Emek ASLAN Hatice ÖZAKTAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Bitki Dayanıklılık Genleri ve Proteinleri

Bitki Dayanıklılık Genleri ve Proteinleri Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 4 (2):1-9, 2011 ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr Bitki Dayanıklılık Genleri ve Proteinleri Özer ÇALIŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

ÖZET. Y. Lisans Tezi

ÖZET. Y. Lisans Tezi ÖZET Y. Lisans Tezi ARABİDOPSİS THALİANA (FARE KULAĞI TERESİ) DA KONUKÇU DIŞI DAYANIKLILIK LOKUSLARININ ERKEN YANIKLIK (ALTERNARİA SOLANİ) HASTALIK ETMENİN KONTROLÜ İÇİN ARAŞTIRILMASI (*) Çiğdem YAZAR

Detaylı

BİTKİLERDE BÖCEKLERE DAYANIKLILIK MEKANİZMALARI

BİTKİLERDE BÖCEKLERE DAYANIKLILIK MEKANİZMALARI BİTKİLERDE BÖCEKLERE DAYANIKLILIK MEKANİZMALARI Mehmet KEÇECİ Ömür BAYSAL Mustafa SOYSAL İlyas TEKŞAM Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ANTALYA ÖZET Bitkilerde dayanıklılık oluşumu konukçu ile

Detaylı

Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors

Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors Türk Yo un Bak m Derne i Dergisi Journal of the Turkish Society of Intensive Care DOI: 10.4274/tybdd.10.11 Derleme Review Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors Aycan Kundakcı, Arash Pirat Başkent

Detaylı

Ubikitin-Proteozom Yolağının Karsinojenezdeki Rolü

Ubikitin-Proteozom Yolağının Karsinojenezdeki Rolü ARŞİV 2010; 19: 36 Ubikitin-Proteozom Yolağının Karsinojenezdeki Rolü Doktora Öğrencisi N.Ceren SÜMER TURANLIGİL* Dr. Yiğit UYANIKGİL** Ubikitinin Etki Mekanizması ve Genel Bilgiler Ubikitin molekülü anormal

Detaylı

Ras Protein Ailesi: Hücresel İşlevi, Moleküler Kontrolü, Onkogenezdeki Rolü

Ras Protein Ailesi: Hücresel İşlevi, Moleküler Kontrolü, Onkogenezdeki Rolü Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2011; 36 (4) ; 367 373. Derleme [Review] Yayın tarihi 30 Aralık, 2011 TurkJBiochem.com [Published online 30 December, 2011] Ras Protein

Detaylı

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI MULTIPLE MYELOMALI HASTALARDA PERİFERİK KAN ve KEMİK İLİĞİ HEPATOSİT GROWTH FAKTÖR (HGF), PLATELET GROWTH FAKTÖR-AB (PDGF-AB) ve

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Bitkilerde Ağır Metal Toksisitesi: Proteomik Yaklaşım

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Bitkilerde Ağır Metal Toksisitesi: Proteomik Yaklaşım Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 021001 (1-21) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 021001 (1-21)

Detaylı

Helikobakter pilori. Enfeksiyonunda CagA ve Gastrik Kanser İlişkisi. güncel gastroenteroloji 15/2 GİRİŞ. Miray AKGÜÇ, Ali ÖZDEN, A.

Helikobakter pilori. Enfeksiyonunda CagA ve Gastrik Kanser İlişkisi. güncel gastroenteroloji 15/2 GİRİŞ. Miray AKGÜÇ, Ali ÖZDEN, A. güncel gastroenteroloji 15/2 Helikobakter pilori Enfeksiyonunda CagA ve Gastrik Kanser İlişkisi Miray AKGÜÇ, Ali ÖZDEN, A. Mithat BOZDAYI Ankara Üniversitesi Hepatoloji Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Helikobakter

Detaylı

Sitokin İlişkili Hücre İçi Sinyal İletimi ve Paraziter Enfeksiyonlardaki Önemi

Sitokin İlişkili Hücre İçi Sinyal İletimi ve Paraziter Enfeksiyonlardaki Önemi Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (4): 301-306, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Sitokin İlişkili Hücre İçi Sinyal İletimi ve Paraziter Enfeksiyonlardaki

Detaylı

WNT/Beta-Katenin Sinyal Yolunun Sitoplazmik Biyomolekülleri CYTOPLASMIC BIOMOLECULES OF WNT/BETA-CATENIN SIGNALING PATHWAY

WNT/Beta-Katenin Sinyal Yolunun Sitoplazmik Biyomolekülleri CYTOPLASMIC BIOMOLECULES OF WNT/BETA-CATENIN SIGNALING PATHWAY 189 Derleme WNT/Beta-Katenin Sinyal Yolunun Sitoplazmik Biyomolekülleri CYTOPLASMIC BIOMOLECULES OF WNT/BETA-CATENIN SIGNALING PATHWAY Hanife Güler DÖNMEZ 1, Şayeste DEMİREZEN 1, Mehmet Sinan BEKSAÇ 2

Detaylı

Zimosan Sinyal İletisi ve Dalak Tirozin Kinazı

Zimosan Sinyal İletisi ve Dalak Tirozin Kinazı MÜSBED 2014;4(3):148-157 DOI: 10.5455/musbed.20140627013019 Derleme / Review Zimosan Sinyal İletisi ve Dalak Tirozin Kinazı Demet Ünsal, Meryem Temiz, Bahar Tunçtan, Seyhan Şahan Fırat Mersin Üniversitesi,

Detaylı

Bitkisel Üretimde ve Bitki Korumada Yeni Bir Etken Madde: Harpin

Bitkisel Üretimde ve Bitki Korumada Yeni Bir Etken Madde: Harpin U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi Sayı: 2 (2006) Cilt: 21 39 Bitkisel Üretimde ve Bitki Korumada Yeni Bir Etken Madde: Harpin Nuray AKBUDAK 1 Himmet TEZCAN 2 Öz: Günümüzde üretici ve tüketicilerin bilinçlenmesi

Detaylı

Bitki Virüsleriyle Mücadelede Yeni Stratejiler: Virüs Enfeksiyonlarına ve Vektörlerine Karşı Dayanıklılığın Geliştirilmesi

Bitki Virüsleriyle Mücadelede Yeni Stratejiler: Virüs Enfeksiyonlarına ve Vektörlerine Karşı Dayanıklılığın Geliştirilmesi Derleme / Review Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(4): 19-28, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal of the Institute of

Detaylı

1.ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU 01-04 EYLÜL 2015 Erzurum, TÜRKİYE

1.ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU 01-04 EYLÜL 2015 Erzurum, TÜRKİYE 1.ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU 01-04 EYLÜL 2015 Erzurum, TÜRKİYE ÖZET KİTABI Bu kitapta yer alan özetlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU 01-04 Eylül 2015

Detaylı

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2004; 29 (1); 1-176. Özetler [Abstracts] 18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri [The abstracts of 18 th National Biochemistry Congress]

Detaylı

ABC Taşıyıcı Proteinleri: Sirkadiyan Ritimler ve Cinsiyete Bağlı Farklılıklar

ABC Taşıyıcı Proteinleri: Sirkadiyan Ritimler ve Cinsiyete Bağlı Farklılıklar MÜSBED 2013;3(1):1-13 DOI: 10.5455/musbed.20130306115105 Davetli Editoryal / Invited Editorial ABC Taşıyıcı Proteinleri: Sirkadiyan Ritimler ve Cinsiyete Bağlı Farklılıklar Zeliha Pala Kara, Narin Öztürk,

Detaylı

Yeni Kollajen Reseptörleri Olarak Diskoidin Domain Reseptörleri (DDR ler) ve Önemleri

Yeni Kollajen Reseptörleri Olarak Diskoidin Domain Reseptörleri (DDR ler) ve Önemleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (3) 121-126, 2010 DERLEME Yeni Kollajen Reseptörleri Olarak Diskoidin Domain Reseptörleri (DDR ler) ve Önemleri Buket REEL *, Serap CİLAKER MICILI **, Bekir

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :93-104. Programlanmış Hücre Ölümü: Apoptoz Nedir? Berrin Zuhal Altunkaynak, Elvan Özbek

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :93-104. Programlanmış Hücre Ölümü: Apoptoz Nedir? Berrin Zuhal Altunkaynak, Elvan Özbek Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :93-104 T AD DERLEME Programlanmış Hücre Ölümü: Apoptoz Nedir? Berrin Zuhal Altunkaynak, Elvan Özbek Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

Endoplasmik Retikulum Stresine Cevap Yolakları ve Tip 2 Diyabet Patogenezinde Endoplasmik Retikulum Stres Aracılı Beta Hücre Apoptosisinin Rolü

Endoplasmik Retikulum Stresine Cevap Yolakları ve Tip 2 Diyabet Patogenezinde Endoplasmik Retikulum Stres Aracılı Beta Hücre Apoptosisinin Rolü Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:227-237/Temmuz/2015 DERLEME / REVIEW Endoplasmik Retikulum Stresine Cevap Yolakları ve Tip 2 Diyabet Patogenezinde Endoplasmik Retikulum Stres Aracılı Beta

Detaylı

Karsinogenezin temelinde, hücrenin yaşaması, büyümenin kontrolü ve diferansiasyon

Karsinogenezin temelinde, hücrenin yaşaması, büyümenin kontrolü ve diferansiasyon DERLEME Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:34-42 Sinyal iletimi mekanizmalar ve kanser A. Lale Do an 1, Dicle Güç 2 1Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2010/106 Projenin Başlığı Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)

Detaylı

RNA İNTERFERANS (RNAi) RNA INTERFERENCE (RNAi)

RNA İNTERFERANS (RNAi) RNA INTERFERENCE (RNAi) Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 34 47 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 RNA İNTERFERANS (RNAi) Ramazan GÜNDOĞDU 1, Venhar ÇELİK 1,* 1 Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry

Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):486-505 doi:10.5455/cap.20120429 Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry

Detaylı

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE SERUM MATRİKS METALLOPROTEİNAZ - 9 DÜZEYLERİ

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE SERUM MATRİKS METALLOPROTEİNAZ - 9 DÜZEYLERİ T.C. Sağlõk Bakanlõğõ Taksim Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Vekil. Şef: Uzm.Dr. Güvenç Güvenen AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE SERUM MATRİKS METALLOPROTEİNAZ - 9 DÜZEYLERİ Uzmanlõk

Detaylı

BÖCEKLERDE İNSEKTİSİDLERE DİRENÇ RESISTANCE TO INSECTICIDES IN INSECTS

BÖCEKLERDE İNSEKTİSİDLERE DİRENÇ RESISTANCE TO INSECTICIDES IN INSECTS GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 21-29 21 BÖCEKLERDE İNSEKTİSİDLERE DİRENÇ Şükran ÇAKIR Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kırıkkale/TÜRKİYE

Detaylı

Mikroarray Teknolojisi ve Bitkilerde Uygulama Alanları. Microarray Technology and Applications to Plants

Mikroarray Teknolojisi ve Bitkilerde Uygulama Alanları. Microarray Technology and Applications to Plants Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3 (2005), Mikroarray Teknolojisi ve Bitkilerde Uygulama Alanları M. ŞAHİN-ÇEVİK Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

Toll-Like Reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki Rolleri

Toll-Like Reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki Rolleri J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(2) 121-128, 2007 A. İNCİ, Derlemeler Z. BİŞKİN Review Articles Toll-Like Reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki Rolleri Abdullah İNCİ, Zuhal BİŞKİN Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

Journal of Cell and Molecular Biology

Journal of Cell and Molecular Biology Journal of Cell and Molecular Biology Volume 9 No 2 December 2011 http://jcmb.halic.edu.tr Circadian rhythm genes in cancer Tunneling nanotubes Genetic screening of Turkish barley genotypes Strontium ranelate

Detaylı