Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne i"

Transkript

1

2 Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne i Adres : Mustafa Kemal Mah Sok. No. 2 Eskiflehir Yolu 7. km Çankaya, Ankara Tel : Faks : Ekip : Serdar Dinler Feride Do an Göksel Topçu Misyonumuz fiirketlerin sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sa layacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluflturulmasını sa layarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz fl dünyasının, toplumun genifl kesimleri ile iflbirli ine giderek yapmıfl oldu u operasyonlarda ekonomik, sosyal ve çevre konularındaki etkilerini de hesaba katarak toplumun geliflimine katkıda bulunmasıdır. Logomuz Ekonomik, sosyal ve çevresel konuları çevrelemekte eflkenar üçgenlerimizden turuncu olanı ifl dünyasını ve ifl dünyasının geçmekte oldu u de iflimi, mavi üçgen ise yine ekonomik, sosyal ve çevresel konularda toplumun hareketlili ini ifade etmektedir. ki üçgenin birleflmesi ise ifl dünyası ve toplumun kalkınma yönündeki iflbirli ini temsil etmektedir De erlerimiz nsan, De iflim, Sosyal Diyalog, Karflılıklı liflkiler, De er Yaratabilmek, Süreklilik Politikalarımız Sosyal Sorumlulu a ba lılı ımız, Sosyal Paydafl Gruplarının etkileflimi, Katılımcılık, Sonuç odaklı olmak, Yaratıcılık, Aktif Ö renme Süreçleri Etkinliklerimiz Farkındalık Programları, Kampanyalar, Sosyal Paydafl Yönetimi, Sertifikasyon ve Raporlama, Danıflmanlık, E itim ve Yayınlar

3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi Adres : Kadir Has Üniversitesi Merkez Kampüsü Kadir Has Cad Cibali / stanbul Tel : /1232 Faks : Ekip : Göksel Topçu Aslihan Özel Mert Zencir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi Türkiye nin ilk sivil toplum, üniversite ve ifl dünyası iflbirli ini oluflturan "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi" Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne i flbirli inde kurulmufltur. Amacımız "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi" e itim, uygulama, arafltırma ve danıflmanlık hizmetleri ile sürdürülebilir kalkınma kapsamında Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarının yaygınlafltırılması, gündeme çekilmesi ve gelece in KSS Önderlerinin yetifltirilmesi amacı ile kurulmufltur. Hedeflerimiz TKSSD nin Sosyal ve KSS a ları aracılı ı ile sahip oldu u iliflkileri, KSS kapasitesini, uzman kadrosu ve uluslararası iflbirlikleri KHÜ nün akademik donanımı, uzman akademik kadrosu, uzun yıllara dayanan hayırseverlik deneyimi ve bilimsel ortamı ile birlefltiren KSS Akademi afla ıdaki hedeflere ulaflmak için çalıflmalarını sürdürmektedir. Türkiye de önemli bir sivil toplum ve üniversite iflbirli i gerçeklefltirilmesi KSS Akademi ile Kadir Has ın hayırseverli inin bir çıktısı olan Kadir Has Üniversitesi, Türkiye nin hayırseverlikten Kurumsal Sosyal Sorumlulu a dönüflmesini sa laması. KHÜ ö rencileri kapsamlı bir KSS a ına dâhil olacak, güncel uluslararası KSS konularını takip etmesi, sosyal sorumluluk projelerinin gelifltirilmesi, flirketlerde KSS konusunda staj imkanı sa lanması. fiirketler ve sivil toplum kuruluflları için güvenilir, arafltırmacı, güncel geliflmeleri yansıtan referans bir KSS Merkezi oluflturulması. KSS konularında paneller, seminerler, e itimler, zirveler ve münazaralar ile sürekli Türkiye nin gündeminde tutulması. fiirketlerin ve sivil toplum kurulufllarının KHÜ yü KSS Akademi aracılı ı ile KSS nin merkezi haline getirmesi ve KSS projeleri uygulanması ile KSS Kütüphanesi kurulması ve KSS literatürünün oluflturulması sa lanması.

4 Global Compact Network Turkey Adres : Öztopuz Cad. Okul Yolu Sok. No: 13 stanbul / Türkiye Tel : Ekip : Hansın Do an Birleflmifl Milletler, Küresel lkeler Sözleflmesi(K S) ile insan hakları, iflgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel boyutta daha iyi bir konuma ulaflmak amacıyla on temel ilke yayınlamıfl ve iflletmeleri, iflgücü, sivil toplum ve hükümetleri bu ilkeler ıflı ında hareket etmeye davet etmifltir. BM Küresel lkeler Türkiye Ulusal A ı Yürütme Kurulu, bu on ilkenin Türkiye de benimsenmesini sa lamak ve ilkeler temelinde ifl yapma yöntemlerinin gelifltirilmesini özendirmek ve bu gönüllü giriflimin etkinli ini artırarak dünyadaki di er ülke network lerine örnek olma düzeyine getirmek amacıyla çalıflmalarını planlamıfltır. K S, ortak hareketten do an güç ile, bu on ilkeyi dünya genelindeki ifl etkinliklerinde temel uygulama haline getirmeyi amaçlamaktadır. K S, 120 nin üzerinde ülkeden ün üzerinde paydaflı ile dünyanın gönüllülük esasına dayalı en büyük kurumsal vatandafllık giriflimdir. Bugün için, K S kapsamında Türkiye Ulusal A ı Dünya daki en büyük on ulusal organizasyondan biridir. Kamuoyu, ifl dünyası, medya, akademi ve devlet tarafından gelen destek ve ilgi gittikçe artıyor. Halen 205 kurum sözleflmeyi imzalamıfl durumdadır. K S, üyelerinden istenen yıllık olarak temel alınan ilkeler ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini raporlamaları ve bu konudaki performansları ile ilgili bilgiyi paylaflmalarıdır. Yürütme Kurulu Türkiye de öncelikli olarak kurumların raporlama içeriklerini ve performansları gelifltirmeye odaklanarak katılım sa layan kurumların etkilili ini artırmayı ve tanıtım faaliyetleri ile Ulusal A a yeni katılımcılar kazandırmayı amaçlamaktadır.

5 Kurumsal Sosyal Adres : Ba dat Cd. No : 18 Partafl Apt. D: 5 Kızıltoprak Kadıköy / STANBUL Tel : Faks : Ekip : Gaye Güzelay Emrah Özdamar Onur Özdamar Didem Oylumlu KSS ve sürdürülebilirlik konulu haberler, makaleler, özel röportajlar, raporlar ve KSS uygulamalarına iliflkin bilgilerin yer aldı ı KurumsalSosyal.com, etkin, yaygın ve ba ımsız yapısı ile Türkiye nin kurumsal sosyal sorumluluk platformu dur yılının Mart ayında, Gaye Güzelay ve Gri Creative Agency tarafından kurulan KurumsalSosyal.com; Türkiye de spesifik olarak kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında yayın yapan ilk ve tek mecradır. KSS ve sürdürülebilirlik konulu haberler, makaleler, özel röportajlar, raporlar ve KSS uygulamalarına iliflkin bilgilerin yer aldı ı KurumsalSosyal.com, etkin, yaygın ve ba ımsız yapısı ile Türkiye nin kurumsal sosyal sorumluluk platformu olarak tanımlanmaktadır. KurumsalSosyal.com, konuyla ilgili geliflmelerden haberdar olmak isteyen her kifli ve kurumun kullanımına açıktır. Bu site ayrıca, proje gelifltirmeyi hedefleyen kurumların, mevcut uygulamaları görebilecekleri bir platform olarak ifllev görmektedir. fiirketler KSS uygulamalarını, sitede yer alan "proje ekle" bölümüne tıklayarak veya adresine mail yoluyla gönderebilirler. KurumsalSosyal.com'da tüm KSS projeleri ve raporlar ücretsiz yayınlanmaktadır. Herhangi bir üyelik veya ücret istenmemektedir. KurumsalSosyal.com, haftalık e-bültenler aracılı ıyla üyelerini en son KSS uygulamaları hakkında bilgilendirmektedir. E-bültenler, KurumsalSosyal.com'a, "ücretsiz üyelik" bölümünde yer alan formu doldurarak üye olanlara, otomatik olarak gönderilmektedir. Portalın kullanıcı dostu sosyal a paylaflım ba lantıları, KSS konusu ile ilgilenen profesyoneller arasında sosyal bir iletiflimin oluflmasına yardımcı olmaktadır. KurumsalSosyal.com un nihai hedefi, Türkiye de KSS konusundaki farkındalı ın artmasına ve flirketlerin sürdürülebilirlik uygulamalarının geliflmesine katkıda bulunmaktır. Bilgi için :

6 Mikado Danıflmanlık Hizmetleri Ltd. fiti Adres : Halaskargazi Cad. No: 122 K: 7 Osmanbey fiiflli / stanbul Tel : Faks : Ekip : Serra Titiz Cansu Gedik Mikado, özel sektör ve sivil toplum iflbirlikleriyle sosyal etkiyi maksimize eden, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden, toplumsal dönüflüm yaratan, kar amacı gütmeyen bir sosyal giriflimdir yılında kurulan Mikado üç ana amaca hizmet etmek için faaliyet göstermektedir: - Sorumlu bir özel sektör - Sürdürülebilir ve fleffaf bir sivil toplum - Sosyal inovasyon Sorumlu bir özel sektör için kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik çözümleri... Mikado, özel sektör flirketlerinin etik, fleffaf ve hesap verebilir bir yaklaflımla, iç ve dıfl ilgi sahiplerine karflı kurumsal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için destek sunmaktadır. Mikado nun bu kapsamdaki hizmetleri arasında kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik stratejisi gelifltirme ve uygulamaya koyma, sürdürülebilirlik raporlaması, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik raporlaması e itimleri, toplumsal yatırım programları oluflturma ve koordinasyonu, toplumsal projelerde izleme-de erlendirme bulunmaktadır. Sürdürülebilir ve fleffaf bir sivil toplum için STK kapasite güçlendirme... Sivil toplum örgütlerinin demokratikleflme ve aktif yurttafllık için olmazsa olmaz kurumlar oldu una inanan Mikado, STK lara örgütsel kapasitelerini güçlendirerek sürdürülebilirlik kazanmaları ve yarattıkları etki alanını geniflletmeleri için destek sunmaktadır. Mikado nun bu kapsamdaki çalıflmaları arasında STK stratejik planı oluflturma, STK yönetimi e itimleri, izleme-de erlendirme ve yatırımın sosyal geri dönüflü raporlaması yer almaktadır. Toplumsal de iflim için sosyal inovasyon... Mikado, flirket ve STK ların ihtiyaçlarına yönelik destekler sunmanın yanısıra, toplumsal sorunların çözümüne yönelik inovatif sosyal giriflimcilik projeleri de gelifltirmekte ve bünyesinde yürütmektedir Kasım ında, yer ve zaman kısıtı olmadan bilgi ve tecrübe paylaflımını mümkün kılarak gençlerin konumunu güçlendirmeyi hedefleyen, aynı zamanda profesyonellerin gönüllülük yapmasını mümkün kılan Gelecek Daha Net adlı sosyal giriflimcilik projesini hayata gelifltirmifltir. Ayrıntılı bilgi için:

7 Avea letiflim Hizmetleri A.fi. Proje : Özrümüzle Üretiyoruz Adres : Abdi pekçi Cad. No: 75 Maçka / stanbul Tel : Ekip : Emrah Bilge T.C. fl Kanunu gere ince 50 ve daha fazla çalıflanı bulunan özel sektör kuruluflları %3 engelli çalıflan istihdam etmekle yükümlüdürler. Ancak hem uygun kalifiye engelli ifl gücüne ulaflılamaması ya da bu kiflilerin do ru iflverenlerle buluflamaması nedeniyle, hem de uygulamadaki aksaklıklar yüzünden bu yasal gereklili in yerine getirilmesinde zorluklarla karflılaflılmaktadır. Özrümüzle Üretiyoruz hem engelli ifl gücü ile iflveren arasındaki ba lantıyı sa lamakta hem de engelli bireylere kariyer planlamasını yaparak istihdamını gerçeklefltirmektedir. 1-5 yıl içinde engelli de erlendirmeye alınmıfl, engellinin kariyer planlaması yapılarak iflverenlerle buluflturulmufl, bunlardan engellinin istihdamı gerçeklefltirilmifltir. 2- Engelliler ifl analizine tabi tutularak engel, e itim, psikolojik yeterlilik ve ifl deneyimlerine göre istihdam edilmifl, kendi kendine yeter hale getirilmifltir. 3- Engelli istihdam yükümlülü ü bulunan iflverenlere bu yükümlülüklerini çalıflan, üreten, aktif bir engelli iflgücü ile yerine getirme fırsatı sunulmufltur. 4- Toplumsal algı sonucu acizlik ve ifle yaramazlık psikolojisi ile yetiflen ve buna ba lı olarak özgüven kaybına u rayan engellilerin istihdam yoluyla özgüvenlerini tekrar kazanmaları sa lanmıfltır. 5- Engellilerin verimli olamayaca ına dair özellikle ifl çevrelerinde var olan önyargılar pozitif yönde de ifltirilmifltir. 6- stihdam öncesi engelliye endeksli yaflam sürmek zorunda kalan ailelerin istihdam sonrası bu ba ımlılıkları azaltılmıfl aileler üzerindeki psikolojik ve ekonomik baskı kaldırılarak engelli aileleri de dolaylı olarak rehabilite edilmifltir. 7- Proje ile pasif bir iflgücü aktif iflgücüne dönüfltürülerek tüketen de il üreten bir kesim oluflturulmufl ve ülke ekonomisine kazandırılmıfltır.

8 BP Petrolleri A.fi. Proje : De ifltirebiliriz! Adres : Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza Kozyata ı / stanbul Tel : Faks : Ekip : Göksu Fırıncı Ülkemizde birinci sırada gelen ölüm nedeni trafik kazalarıdır! Trafik kazalarının yüzde 98'inin nedeni hatalı insan davranıfllarıdır. Her yıl 9 bin kifli hayatını kaybetmekte ve 145 bin kifli de yaralanmaktadır. Trafik kazalarından dolayı meydana gelen yıllık ekonomik kaybımız 9 milyar doların üzerindedir. Tüm bu kayıplar, hatalı insan davranıfllarının de ifltirilmesiyle yüzde 95 oranında azaltılabilir ve davranıfllarda de ifliklik sa lamanın tek yolu risklerle ilgili farkındalık yaratmaktan geçiyor. Biz, yol güvenli i platformu olarak, bu farkındalı ı yaratmayı amaçlıyoruz. De ifltirebiliriz.org, yol güvenli i platformu, trafik sorununu çözmeye gönül vermifl insanların bir araya geldi i ve sorunlara ortak çözümler üretece i bir platform oluflturmak amacıyla tasarlanmıfltır. Bireylerin trafikle ilgili sorularına do ru yanıtlar bulaca ı, konu ile ilgili her türlü bilginin bir araya getirildi i interaktif bir yapı olması amaçlanmıfltır. Saha aktiviteleriyle de halka ulaflan De ifltirebiliriz Hareketi trafikteki riskler hakkında farkındalık sa lamayı ve toplumu bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

9 Carat Medya ve letiflim Hizmetleri A.fi. Proje : Bo azımıza Takılanlar Adres : Askeroca ı Cad. No: 9 Kat: 17 Süzer Plaza Elmada stanbul Tel : Faks : Ekip : Çetin Demirtafl Projenin çıkıfl noktasını, Istanbul Bo azı nın güzelliklerini koruyabilme ve temizli ine katkı sa layabilme çabası oluflturuyor. Istanbul Bo azı, hergün yo un yolcu ve deniz trafi inin yükünü taflıyor. Kimyasal kirlili i tekil çabalarla temizlemenin zorlu u, bireylerin, pasif ve hatta duyarsız kalmasına neden oluyor. Bu duyarsızlık daha da büyüyerek, denizleri türlü atıklarla doldurmayı ola an kılarak, kirlili i arttırıyor. Carat Medya çalıflanları olarak, stanbul Bo azı nı aflırı kirleten bu duyarsızlı ı ortadan kaldırmak, hergün bir flekilde faydalandı ımız stanbul Bo azı na dikkat çekmek için bu projeyi gerçeklefltirme kararı aldık. Carat Medya çalıflanları olarak baflladı ımız sosyal sorumluluk projemizde, daha yolun baflında olsak da, artık tecrübelendik. 2 yıl içinde toplam 52 defa- 260 saat stanbul Bo azı nda çalıflma yaptık, 1.7 ton su üstü atık topladık. Yaklaflık 100 kifliden oluflan personelimizin tamamına yakını kendi kararlarıyla bafllatılan projede görev aldı ve projeyi sürdürmek için çok kararlılar. Projemizi gelece i flekillendirecek çocuklara anlatabilmek için okul ve izci kulüplerini aktivitemize davet ettik ve beraber çalıflmalar yaptık. 17 gazetede 49 yayın, 27 dergide 35 sayfa, 4 radyo programı, 200 billboard, 100 durak-raket reklamları ile tüm stanbul halkına projemizi duyurmaya, bu bilince katılmaya davet ettik.. web sayfasında ve facebook taki sayfamızdan projemizle ilgili bilgiler yayınladık ve yüzlerce kifliden oluflan arkadafl grupları kurduk. Bugün, onlarca müflterimizin üst düzey yöneticileri, ifl iliflkisinde bulundu umuz radyo, gazete ve outdoor flirketleri çalıflanları bizlerle birlikte bo azda su üstü atıkları topluyorlar. Pek çok üniversitenin çevre kulüpleri bizimle beraber çalıflmalara katılmak için aradılar ve beraber çalıflmak için randevu aldılar. ki yıl içinde, yafladı ımız toplumun belli fertlerine projemizi ve mesajımızı iletmeyi baflardık Projemizi, stanbul da yaflayanların ço una ulafltırmadan sonlandırmayı düflünmüyoruz ve sizi de Bo azımıza Takılanlar Ekibi nde görmek istiyoruz.

10 Coca-Cola çecek A.fi. Proje : Mucit Yarıflması Adres : Esenflehir Mah. Erzincan Cad. No: Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel : Faks : Ekip : Burçak Akçay Günümüzde flirketlerin çevrenin ve toplumun sürdürülebilirli i için çaba sarf etmesi ve çalıflması gerekti i artık bilinen bir gerçek. Bunun da ötesinde flirketlerin çalıflanlarını da bu sürece dahil etmeleri ve çevre bilincini yaymaları gerekiyor. CC olarak çevreye olan etkimizi en aza indirmek için sürekli çalıflıyoruz. Bunun çalıflanlarımız tarafından benimsenmesi gerekti inin farkında olarak, çalıflanlarımızı yenilikçi ve do al kaynakların korunmasına yönelik projeler gelifltirmeleri için sürekli teflvik ediyoruz. CC Mucit Yarıflması bu projelerin hayata geçirilmesini sa layan bir mekanizma olarak bafllatıldı yılında sistemimizde üretilen bu 211 inovasyon ve replikasyon projesiyle toplamda 4 milyon TL yıllık kazanç ve yaklaflık kw enerji tasarrufu sa ladık. Böylece 270 evin 1 yıllık elektrik ihtiyacı kadar enerji tasarrufu elde ettik. Mucit Yarıflması sonucunda 2008 yılında 72 olan proje adedi 2009 yılında %293 artıflla 211'e yükselmifltir. Ankara, Çorlu, Bursa, Mersin, zmir ve Sapanca fabrikalarımızdan gelen bu projelerin arasından 69 proje üyesinin hazırladı ı 23 tanesi Mucit Yarıflması finaline katılmıfltır. novasyon ve Replikasyon olarak 2 kategoride yarıflan projeler CC tedarik zinciri direktörü ve ona ba lı yöneticilerden oluflan jüri tarafından de erlendirilmifl; inovasyon alanında ilk üçe giren, replikasyon alanında ise birinci olan projelere toplamda dolarlık ödül verilmifltir. Yanı sıra dereceye giren proje ekibi üyelerine netbook hediye edilmifl, tüm katılımcılar da foto raf makinası ile ödüllendirilmifltir. Yapılan "en iyi uygulamaların" flirket bünyesinde yayılması amacıyla projeler sistemimizde oluflturulan bir veri tabanında toplanarak tüm çalıflanlarımızla paylaflılmaktadır.

11 Coca Cola Türkiye Proje : Hayata Artı Adres : Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 35 Altunizade / stanbul Tel : Faks : Ekip : Ebru Bakkalo lu Tüzecan Gülten Köker Erdal Kiraz "Hayata Artı" Gençlik Programı, Türkiye nin çevre sorunlarına yönelik çözümler üretmede gençlerin katılım eksikliklerini gidermeye katkıda bulunmak üzere kuruldu. Bu çerçevede afla ıdaki ihtiyaçların karflılanması için faaliyetlerini yürütüyor; - Gençlerin sivil toplum alanında aktif olarak katılım sa layabilecekleri platformlara duydu u ihtiyaç, - yerel STK'ların kaynak yaratma, kamu ile diyalog kurma ve iletiflim kanallarına erifliminin arttırılması için kapasite gelifltirme ihtiyacı. "Hayata Artı" Gençlik Programı; 2005 yılından bu yana 34 ilden 22'si çevre projesi olmak üzere 52 proje destekledi, 22 çevre projesi; 37'si Sivil Toplum Kuruluflu (STK), 29'u kamu kuruluflu, 21'i yerel yönetim, 9'u üniversite ve 3'ü meslek odası olmak üzere 99 kuruluflla iflbirli i kurdu, Çevre alanında faaliyet gösteren 6 yerel STK'nın kurulufluna öncülük etti, Programa baflvuru yapan gençlerin proje gelifltirme ve proje yürütme kapasitelerini artırmak üzere yürütülen atölye çalıflmalarına 185 genç katıldı, Projelerin yönetiminde 300'den fazla genç görev aldı, Coca-Cola çalıflanlarının projelere destek vermesini sa ladı, 6000 Coca-Cola çalıflanıyla projeleri buluflturdu, Son iki yılda yaklaflık 100 bin kifliye Türkiye nin su ve orman kaynakları, yenilenebilir enerji imkanları ile ilgili mesajlarını iletti, Projelerin düzenledikleri etkinliklere yaklaflık 20 bin kifli katıldı, projeler sivil toplum, kamu, tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinin temsilcilerinden oluflan 10 bin kifliyle bulufltu, Programın destekledi i projelerin 3'ünün konu edildi i Hayata Artı Vakfı reklam kampanyası ile Program ulusal düzeyde tanıtıldı.

12 Do ufl Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.fi. Proje : Do ufl Otomotiv Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2009 Adres : Atatürk Mahallesi Anadolu Cad. No: 22 fiekerpınar-çayırova / stanbul Tel : Faks : Ekip : Koray Bebeko lu Türk otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 40 dan fazla oyuncu bulunmaktadır. Do ufl Otomotiv, otomotiv de er zincirinin her halkasında gösterdi i faaliyetler ile sektörde tek olma özelli ini taflımaktadır. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Volkswagen AG nin 15 prestijli markasını Türk otomotiv pazarına sunmaktadır. Türkiye'nin lider otomotiv ithalatçısı ve otomotiv distribütörlerinden olan Do ufl Otomotiv,sürdürülebilirlik çalıflmalarına 2009 yılında bafllamıfltır. Türkiye de bile henüz az sayıda bulunan KSS çalıflmalarını, sektörünün ilki olarak bilinç yaratma ve öncü olma vizyonu üzerine kurgulamıfltır. Do ufl Otomotiv Mart 2010'da Global Compact Küresel lkeleri Sözleflmesi'ni imzalamıfl olup, Ekim 2010 da GRI standartlarına uyumlu raporunu yayınlayacaktır. Rapor, Türkiye'de sektörünün "ilki" olma özelli ini taflımaktadır. 15 yıllık genç bir kurulufl olmasına karflı, kurumsal sosyal sorumluluk alanında gerçeklefltirdi i çalıflmaların köklü ve gelece e yönelik oldu una inanmaktadır. GRI raporunun hazırlıkları kapsamında; raporun içeri inin oluflturulması ve hazırlanması için Do ufl Otomotiv cra Kurulu ve direktörlerinin katılımı ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi; Do ufl Otomotiv'den her süreçten temsilcilerin ifltiraki ile de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Takımı'nı kurmufltur. Genifl kapsamlı katılım sa layarak üst yönetim ile birlikte çalıflmalar yürütülmüfltür. Böylece Do ufl Otomotiv'in her biriminde yapılan ve sürdürülebilirlik kapsamında yer alan çalıflmalar incelenmifl ve derlenmifltir. Çalıflmaların do rudan hedefi paydafl beklentileri do rultusunda diyalog gelifltirmek, bu diyaloglardan taraflara fayda sa layacak çözümler üretmek ve sürekli geliflen iletiflim modelleri gelifltirerek her geçen gün daha da fleffaf bir kurum haline gelmektir. KSS çalıflmalarının bafllaması ile birlikte içten dıfla iletiflim yöntemi benimsenmifl; baflta çalıflanlar, yetkili satıcılar, medya olmak üzere tüm sosyal paydafllar için bilgilendirilme çalıflmaları yapılmıfltır.

13 T.C. Garanti Bankası A.fi. Proje : Ö retmenin Sınırı Yok Adres : Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. 2, Befliktafl / stanbul Tel : Faks : Ekip : Derya Acar Ergüç Nevra Sezer Gözde Pınar Garanti nin kuruluflunun 62. yılı olan 2007 de, uzun soluklu bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek üzere çalıflmalara baflladık. Ülkemizde e itimi desteklemeye yönelik mevcut projelerin oda ında burs, okul yapımı, ekipman deste i gibi, a ırlıklı olarak e itime eriflim ve/veya e itimdeki altyapısal sorunlara odaklanıldı ı, e itimin kalitesinin belirleyicisi olan ö retmenlere yönelik kapsamlı bir çalıflma yapılmadı ı tespitiyle yola çıktık. Bu ba lamda gelece in aydın ve üretken nesillerini yetifltirecek olan ö retmenlere yönelik bir insiyatif oluflturmaya karar verdik. Ö retmenin Sınırı Yok projesini* ö retmenlerin kiflisel ve mesleki geliflimini destekleyecek bir proje olarak tasarladık. Di er yandan, ö retmenlere yönelik projelerin kurumsal bir çatı altında gerçeklefltirilebilmesi ve sürdürülebilirli inin sa lanması amacıyla Ö retmen Akademisi Vakfı nı** (ÖRAV) kurduk. 15 milyon TL kaynak ayırdı ımız proje, ÖRAV tarafından, Milli E itim Bakanlı ı'nın iflbirli iyle yürütülüyor. Proje kapsamında, 5 yılda ilkö retimde görevli 100 bin ö retmen, okul yöneticisi ve müfettifle hizmetiçi e itim verilmesi hedefleniyor. Proje ile; Ö retmenlere, yenilenen müfredatla uyumlu temel e itimi vermek, Ö retmenlerin olumlu sınıf ortamı oluflturulmasında rol oynayacak becerilerinin ve ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlarının gelifltirilmesine destek vermek, Ö retmenlerimizin bildikleriyle yetinmeyen, ö renmeye liderlik eden meslektafl lar olduklarını anımsatarak, kiflisel geliflim için yatırım yapmaya devam etmelerini özendirmek ve cesaretlendirmek. amaçlanıyor. Projesinin etkisi, ö retmenlerin ve ö rencilerin algı, tutum, uygulama ve görüflleri üzerindeki de iflikliklerin izlenmesiyle ölçülüyor.*** Okulların katılmak için gönüllü olarak baflvurdukları proje kapsamında, bugüne kadar, 47 ilde i aflkın ö retmene, yüz yüze e itim verildi. Öte yandan, yüz yüze e itimlerini tamamlayan ö retmenler, projenin sürdürülebilirli inin önemli yapı tafllarından biri olarak tasarlanan ekampüs adlı portalda (www.orav.org.tr/ekampus) e itimlerine devam ediyor. Projenin sürekli geliflmesinde, açık sistem mantı ında yürütülmesinin, yani, katkı sa lamak isteyen tüm kifli/kurum ve kurulufllarla iflbirlikleri kurularak hayata geçirilen bir proje olmasının, etkisi büyük. *Ö retmenin Sınırı Yok Projesi **Ö retmen Akademisi Vakfı *** Ölçme De erlendirme Raporu nun özet sonuçları, ÖRAV 2009 Faaliyet Raporu nda yayınlandı.

14 HSBC BANK A.fi. Proje : Mikrokredi ile Toplumla Elele Adres : Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No :128 fi fil / STANBUL Tel : Faks : Ekip : Ömer Kayalıo lu Pırıl Kadıbeflegil Yoksulluk ve iflsizlik Türkiye'nin bir numaralı sorunları. HSBC Bank olarak global bilgi birikimimizi yerel STK'larla iflbirli i çerçevesinde aktararak birbiriyle do rudan iliflki bu iki sorunun çözümü için Mikrokredi ile bir taahhüdün altına imza attık. TOG, MAYA ve T SVA gibi farklı STK'larla iflbirli i içinde 2005 yılından bu yana sürdürdü ümüz projeyle yaklaflık 45 flehirde 3,000'i aflkın mikrokredi kullanıcısına 2,5 milyon TL kredi temini sa ladık. Süreç boyunca Mikrokredi'nin Türkiye'de do ru algılanması ve Mikrokredi kullanıcıları, STK'lar, kamu ve fikir liderleri arasında bilinirli inin artması için de özel bir iletiflim çalıflması tasarlandı. En baflta toplamda, özellikle T SVA'da 200'ün üzerinde gönüllü çalıflanla beraber 3,000'i aflkın Mikrokredi kullanıcısı bu projenin gönüllü elçili ini yürütüyor. 20,000'in üzerinde Mikrokredi kullanıcıların hayatlarını anlatan "Türkiye'den Mikrokredi Hikayeleri" kitapları. Mikrokredi noktalarında ve görüflmelerinde da ıtılan yüzlerce döküman. HSBC'nin websitesi üzerinden yayınlanan mikrokredi sayfası. 2,000 adet Sosyal Giriflimcilik üzerinde hazırlanan "Dünya Nasıl De iflir" kitabı. Yaklaflık 2,300,000 kifliye ulaflan CNN Turk "Umuda Kredi" yayınları. 400'ün üzerinde STK ve fikir liderlerinin katılımıyla Mikrokredi Konferansı ve ardından 1,500'ü aflkın Mikrokredi ile ilgili kifliye konferansın transcript gönderimleri. Türkiye'nin önde gelen tüm ulusal gazetelerinde Mikrokredi ilanıyla 7 milyonun üzerinde kifliye ulaflım. Cumhuriyet Gazetesi ile özel ek çalıflması. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel basın çalıflmasıyla her sene 50 gazeteci/köfle yazarı ile iletiflim.2010 yılı içinde Mikrokredi kullanıcılarının e itimi için ayrılan 140,000TL'lik özel fon.

15 ncekara Holding A.fi. Proje : Hüseyin Avni ncekara Fen Lisesi Yurt Binası Adres : Sok. No: 16 N. Akar Mah Balgat / Ankara Tel : Faks : Ekip : Özgür ncekara lknur Özmen Vuslat Öztekin Üzerinde yafladı ımız dünyanın varlı ı için, günümüzde en büyük tehlike çevre kirlili i ve do al kaynakların giderek yok olmasıdır. Bu süreçte do ayla pazarlık yapma olana ımız kesinlikle yoktur. Dolayısıyla, tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de düflük karbon teknolojilerine geçiflte toplumun her kesimini ciddi sorumluluklar ve görevler beklemektedir. Biz de ncekara Holding olarak; yarınlarımız olan gelecek nesillere, bizim yafladı ımız güzel dünyayı onların da hak etti i bilinciyle önemli bir adım attık. Türkiye nin ilk Yeflil Ö renci Yurdu nu gençlerimize arma an ettik. ncekara Holding; e itim hizmetlerinin sosyal altyapısını sürdürülebilir çevre bilinci ile güçlendirip vizyon sahibi gençleri ülke hizmetine hazırlamak amacıyla H. Avni ncekara Fen Lisesi Yurdu nu Yeflil Bina anlayıflı ile hayata geçirdi. Kamunun sahip oldu u ilk yeflil bina olan Yurt, enerji tasarrufu sa larken, do ayı koruyor ve iki yüz ö rencimizin her türlü ihtiyacını karflılayacak konforlu bir yaflam ortamı sunuyor. Ekolojik dengeyi koruyan, do a dostu uygulamaların henüz çok sınırlı sayıda oldu u ülkemizde, yurt binasıyla Türkiye de ilk defa e imli yüzeydeki yeflil çatı uygulaması yapıldı. Yine Türkiye nin çatıya gömülü ilk fotovoltaik günefl paneli sistemi sayesinde bina günefl enerjisinden kendi enerjisini üretebiliyor. Ya mur suları ve kullanılan su arıtılarak canlı bitkilerin sulanmasında kullanılıyor. Binanın altında yer alan ve ısıtılmasından so utulmasına, elektrik ve mekanik tesislerine kadar tüm binayı tek merkezden yöneten özel bir otomasyon sistemle, enerjinin daha ekonomik kullanılması sa lanırken, CO2 emisyonu salınımı engelleniyor.

16 LANSINOH LABORATORIES INC TÜRK YE STANBUL fiubes Proje : Sa lıklı Nesiller çin Anne Sütünün Öneminin Farkındayız Adres : Barbaros Cd. Özak fl Merkezi 69/4 Yukarı Dudullu - fierifali - Ümraniye / stanbul Tel : Faks : Ekip : Iflık Taço lu Türkiye'de her yıl ortalama do um gerçeklefliyor, Millward Brown'ın Lansinoh Türkiye için AB,C1,C2 SES gruplarında stanbul, Ankara, zmir, Gaziantep, Adana, Samsun, Antalya ve Kayseri'de toplam 700 anne ve 300 hamile üzerinde yapılan arafltırmaya göre, hamilelerin yaklaflık % 55'i 18 aydan daha fazla bir süre bebe ini anne sütüyle beslemeyi planlasa bile gerçekte bir çok anne çeflitli nedenlerle bebeklerini anne sütüyle beslemekten vazgeçiyorlar. Lansinoh Türkiye olarak anne sütüne Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleflecek olan Emzirme Haftası'nda da, düzenleyece imiz e itim, workshop ve foto raf yarıflması ile anne sütünün de erini ve önemini biliyoruz ve anne sütüne destek oluyoruz. Sunmufl oldu umuz KSS Çözümü'nün yalnızca ticari bir aktivite olarak algılanma tehlikesi bulunmaktadır. Olumlu sonuçlarından bir tanesi, emzirme reformu hareketi sayesinde toplumda anne sütü konusunda farkındalık yaratılarak, anne sütünün yetmemesi gibi bir durumun olmadı ının altının çizilmesi olabilir.

17 Shell&Turcas Petrol A.fi. Proje : Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyeleri Adres : Karamancılar fl Mrk. Gülbahar Mh. Salih Tozan Sok. No: 18 B Blok Esentepe / stanbul Tel : Faks : Ekip : Yankı Özkan Sevgi Bafl Çatalhöyük `Arkeoloji Yaz Atölyeleri' projesiyle gelece in mimarı olan çocuklara, kültürel de erlere sahip çıkmalarını ö retmeyi ve gelece i infla ederken, dünü ve bugünü do ru anlamalarını sa lamak amaçlanmıfltır. çeri ini e itimci arkeologların interaktif yöntemlerle hazırladı ı Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyesi kapsamında çocuklara; Çatalhöyük'te ortaya çıkarılan kalıntılar tanıtılarak, onlara tarih bilinci kazandırılıyor. Özellikle ilkö retim ça ındaki ö rencilere, ders kitaplarının arasına sıkıflmıfl olan tarihi bilgileri yaflayarak ö renebilme imkanı sunulmaktadır yılından beri her yıl düzenlenen Shell Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyelerine bugüne kadar toplam 4200 ö renci ve 600 ö retmen katıldı.bölge halkının ço unlu unun Çatalhöyük hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasından yola çıkılarak projenin hedef kitlesi geniflletildi yılından itibaren yetiflkinlere yönelik atölyeler de düzenlenmeye bafllandı. Shell Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyesi'ne, Tema Vakfı, DS gibi kurumlardan, bazı Sa lık Kurulufllarından, Devlet okullarından ve üniversitelerden çok sayıda kamu çalıflanı katıldı. Programa katılan tüm ö rencilere e itim sonrası ''Kültürel Emanetlerin Koruyucusu'' sertifikası verildi. Çatalhöyük Yaz Atölyeleri'ne katılan ö rencilerin izlenim ve düflleri ''Çatalhöyük Güncesi'' isimli kitapta toplandı.çatalhöyük kazılarının sponsorlarından biri olan Shell'in bu projesi çerçevesinde, her yıl ortalama 20 eser müzelere kazandırılmaktadır.

18 TEB (Türk Ekonomi Bankası) Proje : AFD Kaynaklı Kredi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi Adres : Meclis-i Mebusan Cad. No : Fındıklı Beyo lu / stanbul Tel : Faks : Ekip : Simla Ünal AFD projesi ile ana amacımız Türkiye deki KOB lerin KSS Bilinç düzeyinin artması ve artan bilinç düzeyini ifl yapıfl flekillerine uygulayarak bundan fayda sa lamalarına aracı olmaktır. Çünkü TEB KOB Bankacılı ı olarak KSS konusunda bilinçlenen Türk KOB lerinin global rekabette rakiplerinden bir adım önde olabilece ini inanıyor, buna destek olmak için de hem uygun vade ve oranlarla onlara kredi kayna ı sa layarak finansal açıdan, hem de KSS konusunda bilinçlenmelerini sa layacak e itimler düzenleyip, videolar yayınlayarak finansal olmayan konularda da yanlarında oluyoruz. AFD kaynaklı kredi ile 3 yılın sonunda gelinen sonuçlar flu flekildedir; 126 firma AFD kaynaklı krediden faydalanmıfl 61 firma KSS Bilinçlendirme E itimi ne katılmıfl 40 firma KSS Özde erlendirme Anketi ni tamamlamıfl 35 firma KSS Check-Up ı tamamlamıfltır TEB KOB Akademi ile 6,500 KOB ye ulaflılmıfl TEB KOB TV deki KSS konulu programlar 15,000 ziyaret almıfl Kriz Döneminde flletme Yönetimi kitabı 5,000 kifliye ulafltırılmıfltır 4 yıl sürecek olan bu proje ile krediyi kullanan tüm firmalar ilgili e itim ve uygulamalardan geçirilecek, bunun dıflında da tüm KOB lere ve TEB çalıflanlarına KSS konusunda bilinçlendirme yapılmıfl olacaktır. TEB çalıflanlarına yönelik olarak da; 2008 yılında bir adet klasik e itim düzenlenmifl olup, 33 kifli bu e itime katılmıfltır ve 2010 yılında da bir e-e itim düzenlenmifl, bu e-e itimi de 3,061 TEB çalıflanı tamamlamıfltır.

19 Visa Europe Türkiye Proje : Paramı Yönetebiliyorum Adres : Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No: 1 Kat: Maslak / stanbul Tel : Faks : Ekip : Nevin Özcan dil Dorsan Nüfusunun yarısı gençlerden oluflan ülkemizde gelir ve istihdam rakamlarına bakıldı ında, gençler arasında özellikle de daha az geliflmifl bölgelerde finansal fırsatlar ve bilgi kaynaklarından faydalanma konusunda sıkıntı yaflandı ı görülmektedir. Gençlere sunulan kısıtlı sosyo-ekonomik fırsatlar, yeterli bütçeleme ve finansal yönetim konularında bilgi birikimi olmaması nedeni ile gençler tarafından etkin olarak kullanılamamaktadır. Gençler nadiren finansal planlama yapmakta ve finansal geleceklerini garanti altına alabilmektedir. Türkiye'de baflarılı yatırım yapma, kısa ve uzun vadeli finansal bütçe hazırlama hatta temel ekonomik ve finansal terminolojiye hakim olma konusunda sıkıntılar yaflanmaktadır. Bu sıkıntılar sonucunda ülkemizde uzun soluklu kalkınma sorunları yaflanabilir. Paramı Yönetebiliyorum projesi ile sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunulmaktadır. Proje kapsamında e itim alan gençler planlı harcama yapma ve bütçelerini kontrol etme gereklili ini ö rendiklerini, finansal sistemler hakkında ö rendikleri bilgiler sayesinde yararlanabilecekleri farklı kaynaklar oldu unu ve bu sayede kendilerine güvenlerinin de artıttı ını dile getirmektedir. E itmen gönüllü gençlerimiz ise hem akranlarıyla olan iletiflimlerinden hem de somut faydalar sa layan bilgileri paylaflmaktan mutlu olduklarını her fırsatta belirtmektedir. E itim alan katılımcılarda oluflan finansal davranıfl de ifliklikleri de ölçümlenmekte olup sonuçları, projenin di er çıktıları ile birlikte kamuya bir politika önerisi olarak sunulacaktır.

20 Vodafone Telekomünikasyon A.fi Proje : Türkiye Vodafone Vakfı / Düfller Akademisi Adres : Vodafone Plaza Büyükdere Cd. No: Maslak / stanbul Tel : Ekip : Tu ba Ünal Türkiye de TÜB TAK ın arafltırmalarına göre nüfusun %12.5 ini oluflturan engelli bireyler ve bu engelli bireylerin ailelerini de kapsayan engellilik sorununa yaratıcı çözümler yaratmak. Engelli vatandafllarımızın olmaları gerekti i yer ile bulundukları yer arasında uçurum vardır. Bu uçurumun kapatılması için ciddi ve kalıcı çözümler üretip uygulamak ve en temel anayasal ve insani yaflama haklarını eflit ve özgürce kullanabilmelerinin önünü açmak çözümün gerekçesidir. Düfller Akademisi nin 2. Yılını yaklaflık 1000 ö renciye ulaflarak bafları ile tamamlamıfltır. Bu süre içerisinde hem çok yetenekli ve geliflime açık bireylere ulaflmıfltır. Geride bıraktı ı toplam 6 dönemde resim sergileri, Foto raf sergileri, performans geceleri, film gösterimleri, müzik ve tiyatro grupları gibi ciddi somut çıktılara ulaflmıfltır. Ayrıca; Social Inclusion Band ve Düfller Kumpanyası iç projeleri ile 40 genci sanatçı kaflesi ile istihdam etme flansını yakalamıfltır, üstelik bu sayı giderek artmaktadır. Ayrıca öne çıkan bireysel deniz yıldızı hikayelerine de tanıklık ettik; SIB ekibinde çalan Orhan Kıvılcım, (18, görme engelli) performansı ile burs kazanmıfltır. Yekta Erol, (32, kronik hastalık) kendi resim atölyelerini açmıfltır. Yine SIB ekibinden fiilay Turhan (17, görme engelli) konservatuar hazırlıklarına bafllamıfltır. Mert Akgül(16, iflitme engelli) ilerideki kariyerinde ressam olmayı seçmifl yetenekli bir ressam adayıdır Düfller Akademisi Türkiye de ve dünya da ödüller de alarak baflarısını kanıtlamıfltır.. Düfller Akademisi 2009 yılında Türkiye Halkla liflkiler Derne i nin verdi i Altın Pusula ödülüne sivil Toplum Kategorisinde layık görüldü.23 ulkeden 100'den fazla projenin basvurdugu "This is European Social Innovation" proje yarismasinda Türkiye adina "Düfller Akademisi" projesi ödül alan 10 proje arasina girdi. Projenin baflarılı çıktıları, kendini gelifltiren yenilikçi ve yaratıcı giriflimleri ile bir marka haline gelen Düfller Akademisi projesi ne Ataflehir Belediyesi tarafından 3 katlı bir bina hibe edilmifltir. Ayrıca Düfller Akademisi nin baflarısını ve etkili ö retimini fark eden, engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerle çalıflan, pek çok kurum ve kurulufltan yönlendirme yapılmaktadır. Bu kurumlardan bazıları: Ya mur Çocukları, zev, Eyüp Çocuk Yuvası, Bahçelievler Kız Yetifltirme Yurdu,

21 Yüksel nflaat Proje : Alaca Höyük ve Hitit Barajı Kazı Çalıflmaları Deste i Adres : Sö ütözü Cd. 14/A - B Befltepeler / Ankara Tel : Faks : Ekip : Nalan Süleymanlar Ceyda Özgün Elif Seçkin Prof. Dr. Aykut Çınaro lu 21. yüzyılın barajlarını en ileri teknolojilerle inflaa eden, Türkiye'nin en köklü inflaat firmalarından biri olarak Alaca Höyük Kazı Çalıflmaları Projesi ile; Anadolu'nun bilinen en eski sulama barajının tekrar kullanıma açılmasında katkıda bulunmak, Hitit Uygarlı ı gibi büyük bir medeniyetin kültürel mirasını gün yüzüne çıkararak dünya ve ülkemiz kültür hayatına katma de er yaratabilmek öncelikli arzumuz olmufltur. Sektörümüzde ilk ve tek olmak niteli ini taflıyan böylesine kapsamlı bir toplumsal yatırımla, sorumlu ve duyarlı ifl yapma bilincinin sektörümüzde yaygınlaflması, ifl süreçlerinin ayrılması bir parçası olarak kemikleflmesi de bafllıca hedeflerimizden olmufltur. Proje ile Anadolu'nun en eski sulama barajı olan Alaca Höyük Hitit Barajı yeniden su tutmaya bafllamıfl, yöre halkının tarımsal sulama amaçlı kullanımına açılmıfltır. Hitit uygarlı ına ait çok kıymetli tarihi eserler Yüksel nflaat deste iyle devam ettirilen kazı çalıflmaları ile gün yüzüne çıkarılmıfl, restore edilen müze alanında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıfltır. Projeye iliflkin olarak Ankara Üniversitesi Rektörlü ü, Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü, yerel idareler, sivil toplum kuruluflları, medya, ifl dünyası gibi pek çok farklı paydafl kesiminden yazılı ve sözlü takdir mesajları almıfltır. Yürütülen etkin medya iliflkileri yönetimi çalıflmaları, kazı alanında ve bölgede yapılan etkin kimliklendirme ve yönlendirme çalıflmaları ile de Höyük alanına gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında kayda de er bir artıfl oldu u yerel yöneticiler ve kazı ekibi tarafından gözlenmifltir. Proje kapsamında Türk kültür hayatına kazandırılan çok de erli bir di er katkı 3 boyutlu yersel lazer tarama yöntemiyle yapılan Höyük alanı taraması olmufltur. Bu özel yöntemle gerçeklefltirilen, 19 milyon noktadan oluflan çizimle bu kıymetli tarihi mirasın asırlarca muhafaza edilmesi güvence altına alınmıfltır. Proje kapsamında Yüksel nflaat deste iyle son olarak hayata geçirilen "Alaca Höyük ve Atatürk" kitabı ile de bu de erli kültürel mirasa iliflkin bilgiler dökümante edilmifl, arkeoloji arflivlerine çok kıymetli, kalıcı bir eser bırakılmıfltır.

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com Örme, boyama, ev tekstili ve hazır giyim konularında üretim yapmaktadır. Birlikte çalıştığı fason firmalarla birlikte yaklaşık 10.000 kişiye istihdam imkanı yaratan Yeşim Tekstil, kendi alanında dünyanın

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi İŞ REHBERLERİ TEKNİK REHBERLER Turkey SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REHBERLERİ YARIŞMA JÜRİSİ VE PANELİSTLER TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!..

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

V. LOJİSTİKTE BİLİŞİM SEMPOZYUMU Yeni Trendler Yeni Teknolojiler SPONSORLUK DOSYASI

V. LOJİSTİKTE BİLİŞİM SEMPOZYUMU Yeni Trendler Yeni Teknolojiler SPONSORLUK DOSYASI 23 Mayıs 2017 SPONSORLUK DOSYASI Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Caferağa Mah. Gn. Asım Gündüz Cad.No:72 Kat:1 Daire:1 Kadıköy / İstanbul Telefon : 0216 337 70 41 e-posta : ist@tbd.org.tr 23 Mayıs

Detaylı

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır.

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır. Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar. Çalışmalarına yön verecek bilgi erişimi ve paylaşımı için bir çatı örgütü altında buluşmalıdırlar. Türkiye'de özel ve kamu sektörüne hizmet sunan tüm

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

26 Kasım 2015 / The Grand Tarabya İstanbul

26 Kasım 2015 / The Grand Tarabya İstanbul 2015 26 Kasım 2015 / The Grand Tarabya İstanbul TÜRKİYE İMSAD İnşaatta Kalİte Zİrvemİzde Buluşalım Türkiye İMSAD ın gelenekselleşen Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, bu yıl yedinci kez sektörümüzün

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ 4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ ÇEVRE DOSTU ÜRÜN TALEBİ CEVREDOSTU.COM HAKKINDA CEVREDOSTU.COM

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Bölüm Profili. Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ;

Bölüm Profili. Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ; Bölüm Profili Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ; Lisans Programlarında hazırlık sınıfı dahil 281 öğrenci, Yüksek lisans programlarında 75 i tezli (69 u Türkçe

Detaylı

Kurumsal Eğitim Kataloğu

Kurumsal Eğitim Kataloğu Kurumsal Eğitim Kataloğu Business Management Institute, iş dünyası ile akademik dünya arasında bir bağlantı noktası olarak hareket eden ve böylece iş dünyasına yeni açılımlar ve değerler getirmeyi hedefleyen

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

21 ŞUBAT 2014 SPONSORLUK DOSYASI. İşbirliği ile

21 ŞUBAT 2014 SPONSORLUK DOSYASI. İşbirliği ile 21 ŞUBAT 2014 SPONSORLUK DOSYASI İşbirliği ile 2. Gaziantep Enerji Zirvesi 21 Şubat 2014 te Enerji Alanında Bölgenin Yol Haritasını Çiziyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ilk 10 şehri arasında yer alan Gaziantep

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI TEGEP İN DEĞERLERİ Şeffaflık Yerellik Bilimsellik Değer Katmak TEGEP İN AMACI; EĞİTİM VE GELİŞİM ALANINA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR TEGEP in en temel amacı Türkiye de yetişkin öğrenim sürecini

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

AGS. araştırma - danışmanlık - eğitim. AGS Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

AGS. araştırma - danışmanlık - eğitim. AGS Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. AGS Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Hakkımızda AGS, ekonomik ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlama ve kamuoyu araştırmaları yapmak, danışmanlık ve kurumsal eğitim

Detaylı

Herkes için Sağlık ve Güvenlik. yanınızdayız... www.osgbder.org

Herkes için Sağlık ve Güvenlik. yanınızdayız... www.osgbder.org Herkes için Sağlık ve Güvenlik yanınızdayız... www.osgbder.org Sağlık ve Güvenlik Türkiye genelinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin birbirlerini tanımaları, mesleki ve sektörel sorunlarını tespit

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Projesi Sunum Planı

Detaylı

DENETÇ N N ROTASYONU. Hasan KILIÇ / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi.

DENETÇ N N ROTASYONU. Hasan KILIÇ / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. DENETÇ N N ROTASYONU Hasan KILIÇ / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 237 238 3. Salon - Paralel Oturum VI - Denetçinin Rotasyonu/Hasan KILIÇ Denetçinin Rotasyonu çindekiler Zorunlu Denetçi Rotasyonu Neden

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

Nisan 2013. KSS Nasıl Ölçümlenir?

Nisan 2013. KSS Nasıl Ölçümlenir? KSS Nasıl Ölçümlenir? Tümden Gelim- Genel Olarak KSS nin Etkisi 2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şirketlere Ne Katıyor? Reklam 35% Çalışan Bağlılığı 59% Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati 65% Marka Değeri İtibar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

KURUMSAL TANITIM DOSYASI

KURUMSAL TANITIM DOSYASI KURUMSAL TANITIM DOSYASI İNDEX 1. ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2. ŞİRKETİN İDARİ MERKEZİ 3. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI 4. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSEDARLARI 5. ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİ VE AYLIK SMS TRAFİĞİ 6. ŞİRKET

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ

İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ İşbirliği Güç birliği! www.insaatzirve.com 6. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ 2014 4 Aralık 2014 / The Grand Tarabya İstanbul www.imsad.org 6. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ İnşaatta Kalite

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. KalDer de yeni bir dönem Bu yıl KalDer in 20 nci yılını doldurduğu tarihi bir süreci yaşıyoruz. Bu nedenle 29 Nisanda yapılan genel kurulumuzu çok önemli ve anlamlı bir toplantı olarak değerlendiriyorum.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ?

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? 19 Aralık 2012, Ankara Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak

Detaylı

Proje Önerileri Çağrısı

Proje Önerileri Çağrısı Proje Önerileri Çağrısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Suriye Kadınlarının Toplum Gönüllülüğü Temelli Çözümlerle Toplumsal ve Ekonomik Entegrasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Küçük Ölçekli Girişimler

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact Türkiye @globalcompacttr 10 ilke UN Global Compact 9,269 Şirket 164 Ülke 43,142 Rapor Sayılarla Global Compact Türkiye Raporlama Yapan İmzacı

Detaylı