Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne i"

Transkript

1

2 Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne i Adres : Mustafa Kemal Mah Sok. No. 2 Eskiflehir Yolu 7. km Çankaya, Ankara Tel : Faks : Ekip : Serdar Dinler Feride Do an Göksel Topçu Misyonumuz fiirketlerin sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sa layacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluflturulmasını sa layarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz fl dünyasının, toplumun genifl kesimleri ile iflbirli ine giderek yapmıfl oldu u operasyonlarda ekonomik, sosyal ve çevre konularındaki etkilerini de hesaba katarak toplumun geliflimine katkıda bulunmasıdır. Logomuz Ekonomik, sosyal ve çevresel konuları çevrelemekte eflkenar üçgenlerimizden turuncu olanı ifl dünyasını ve ifl dünyasının geçmekte oldu u de iflimi, mavi üçgen ise yine ekonomik, sosyal ve çevresel konularda toplumun hareketlili ini ifade etmektedir. ki üçgenin birleflmesi ise ifl dünyası ve toplumun kalkınma yönündeki iflbirli ini temsil etmektedir De erlerimiz nsan, De iflim, Sosyal Diyalog, Karflılıklı liflkiler, De er Yaratabilmek, Süreklilik Politikalarımız Sosyal Sorumlulu a ba lılı ımız, Sosyal Paydafl Gruplarının etkileflimi, Katılımcılık, Sonuç odaklı olmak, Yaratıcılık, Aktif Ö renme Süreçleri Etkinliklerimiz Farkındalık Programları, Kampanyalar, Sosyal Paydafl Yönetimi, Sertifikasyon ve Raporlama, Danıflmanlık, E itim ve Yayınlar

3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi Adres : Kadir Has Üniversitesi Merkez Kampüsü Kadir Has Cad Cibali / stanbul Tel : /1232 Faks : Ekip : Göksel Topçu Aslihan Özel Mert Zencir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi Türkiye nin ilk sivil toplum, üniversite ve ifl dünyası iflbirli ini oluflturan "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi" Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne i flbirli inde kurulmufltur. Amacımız "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi" e itim, uygulama, arafltırma ve danıflmanlık hizmetleri ile sürdürülebilir kalkınma kapsamında Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarının yaygınlafltırılması, gündeme çekilmesi ve gelece in KSS Önderlerinin yetifltirilmesi amacı ile kurulmufltur. Hedeflerimiz TKSSD nin Sosyal ve KSS a ları aracılı ı ile sahip oldu u iliflkileri, KSS kapasitesini, uzman kadrosu ve uluslararası iflbirlikleri KHÜ nün akademik donanımı, uzman akademik kadrosu, uzun yıllara dayanan hayırseverlik deneyimi ve bilimsel ortamı ile birlefltiren KSS Akademi afla ıdaki hedeflere ulaflmak için çalıflmalarını sürdürmektedir. Türkiye de önemli bir sivil toplum ve üniversite iflbirli i gerçeklefltirilmesi KSS Akademi ile Kadir Has ın hayırseverli inin bir çıktısı olan Kadir Has Üniversitesi, Türkiye nin hayırseverlikten Kurumsal Sosyal Sorumlulu a dönüflmesini sa laması. KHÜ ö rencileri kapsamlı bir KSS a ına dâhil olacak, güncel uluslararası KSS konularını takip etmesi, sosyal sorumluluk projelerinin gelifltirilmesi, flirketlerde KSS konusunda staj imkanı sa lanması. fiirketler ve sivil toplum kuruluflları için güvenilir, arafltırmacı, güncel geliflmeleri yansıtan referans bir KSS Merkezi oluflturulması. KSS konularında paneller, seminerler, e itimler, zirveler ve münazaralar ile sürekli Türkiye nin gündeminde tutulması. fiirketlerin ve sivil toplum kurulufllarının KHÜ yü KSS Akademi aracılı ı ile KSS nin merkezi haline getirmesi ve KSS projeleri uygulanması ile KSS Kütüphanesi kurulması ve KSS literatürünün oluflturulması sa lanması.

4 Global Compact Network Turkey Adres : Öztopuz Cad. Okul Yolu Sok. No: 13 stanbul / Türkiye Tel : Ekip : Hansın Do an Birleflmifl Milletler, Küresel lkeler Sözleflmesi(K S) ile insan hakları, iflgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel boyutta daha iyi bir konuma ulaflmak amacıyla on temel ilke yayınlamıfl ve iflletmeleri, iflgücü, sivil toplum ve hükümetleri bu ilkeler ıflı ında hareket etmeye davet etmifltir. BM Küresel lkeler Türkiye Ulusal A ı Yürütme Kurulu, bu on ilkenin Türkiye de benimsenmesini sa lamak ve ilkeler temelinde ifl yapma yöntemlerinin gelifltirilmesini özendirmek ve bu gönüllü giriflimin etkinli ini artırarak dünyadaki di er ülke network lerine örnek olma düzeyine getirmek amacıyla çalıflmalarını planlamıfltır. K S, ortak hareketten do an güç ile, bu on ilkeyi dünya genelindeki ifl etkinliklerinde temel uygulama haline getirmeyi amaçlamaktadır. K S, 120 nin üzerinde ülkeden ün üzerinde paydaflı ile dünyanın gönüllülük esasına dayalı en büyük kurumsal vatandafllık giriflimdir. Bugün için, K S kapsamında Türkiye Ulusal A ı Dünya daki en büyük on ulusal organizasyondan biridir. Kamuoyu, ifl dünyası, medya, akademi ve devlet tarafından gelen destek ve ilgi gittikçe artıyor. Halen 205 kurum sözleflmeyi imzalamıfl durumdadır. K S, üyelerinden istenen yıllık olarak temel alınan ilkeler ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini raporlamaları ve bu konudaki performansları ile ilgili bilgiyi paylaflmalarıdır. Yürütme Kurulu Türkiye de öncelikli olarak kurumların raporlama içeriklerini ve performansları gelifltirmeye odaklanarak katılım sa layan kurumların etkilili ini artırmayı ve tanıtım faaliyetleri ile Ulusal A a yeni katılımcılar kazandırmayı amaçlamaktadır.

5 Kurumsal Sosyal Adres : Ba dat Cd. No : 18 Partafl Apt. D: 5 Kızıltoprak Kadıköy / STANBUL Tel : Faks : Ekip : Gaye Güzelay Emrah Özdamar Onur Özdamar Didem Oylumlu KSS ve sürdürülebilirlik konulu haberler, makaleler, özel röportajlar, raporlar ve KSS uygulamalarına iliflkin bilgilerin yer aldı ı KurumsalSosyal.com, etkin, yaygın ve ba ımsız yapısı ile Türkiye nin kurumsal sosyal sorumluluk platformu dur yılının Mart ayında, Gaye Güzelay ve Gri Creative Agency tarafından kurulan KurumsalSosyal.com; Türkiye de spesifik olarak kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında yayın yapan ilk ve tek mecradır. KSS ve sürdürülebilirlik konulu haberler, makaleler, özel röportajlar, raporlar ve KSS uygulamalarına iliflkin bilgilerin yer aldı ı KurumsalSosyal.com, etkin, yaygın ve ba ımsız yapısı ile Türkiye nin kurumsal sosyal sorumluluk platformu olarak tanımlanmaktadır. KurumsalSosyal.com, konuyla ilgili geliflmelerden haberdar olmak isteyen her kifli ve kurumun kullanımına açıktır. Bu site ayrıca, proje gelifltirmeyi hedefleyen kurumların, mevcut uygulamaları görebilecekleri bir platform olarak ifllev görmektedir. fiirketler KSS uygulamalarını, sitede yer alan "proje ekle" bölümüne tıklayarak veya adresine mail yoluyla gönderebilirler. KurumsalSosyal.com'da tüm KSS projeleri ve raporlar ücretsiz yayınlanmaktadır. Herhangi bir üyelik veya ücret istenmemektedir. KurumsalSosyal.com, haftalık e-bültenler aracılı ıyla üyelerini en son KSS uygulamaları hakkında bilgilendirmektedir. E-bültenler, KurumsalSosyal.com'a, "ücretsiz üyelik" bölümünde yer alan formu doldurarak üye olanlara, otomatik olarak gönderilmektedir. Portalın kullanıcı dostu sosyal a paylaflım ba lantıları, KSS konusu ile ilgilenen profesyoneller arasında sosyal bir iletiflimin oluflmasına yardımcı olmaktadır. KurumsalSosyal.com un nihai hedefi, Türkiye de KSS konusundaki farkındalı ın artmasına ve flirketlerin sürdürülebilirlik uygulamalarının geliflmesine katkıda bulunmaktır. Bilgi için :

6 Mikado Danıflmanlık Hizmetleri Ltd. fiti Adres : Halaskargazi Cad. No: 122 K: 7 Osmanbey fiiflli / stanbul Tel : Faks : Ekip : Serra Titiz Cansu Gedik Mikado, özel sektör ve sivil toplum iflbirlikleriyle sosyal etkiyi maksimize eden, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden, toplumsal dönüflüm yaratan, kar amacı gütmeyen bir sosyal giriflimdir yılında kurulan Mikado üç ana amaca hizmet etmek için faaliyet göstermektedir: - Sorumlu bir özel sektör - Sürdürülebilir ve fleffaf bir sivil toplum - Sosyal inovasyon Sorumlu bir özel sektör için kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik çözümleri... Mikado, özel sektör flirketlerinin etik, fleffaf ve hesap verebilir bir yaklaflımla, iç ve dıfl ilgi sahiplerine karflı kurumsal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için destek sunmaktadır. Mikado nun bu kapsamdaki hizmetleri arasında kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik stratejisi gelifltirme ve uygulamaya koyma, sürdürülebilirlik raporlaması, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik raporlaması e itimleri, toplumsal yatırım programları oluflturma ve koordinasyonu, toplumsal projelerde izleme-de erlendirme bulunmaktadır. Sürdürülebilir ve fleffaf bir sivil toplum için STK kapasite güçlendirme... Sivil toplum örgütlerinin demokratikleflme ve aktif yurttafllık için olmazsa olmaz kurumlar oldu una inanan Mikado, STK lara örgütsel kapasitelerini güçlendirerek sürdürülebilirlik kazanmaları ve yarattıkları etki alanını geniflletmeleri için destek sunmaktadır. Mikado nun bu kapsamdaki çalıflmaları arasında STK stratejik planı oluflturma, STK yönetimi e itimleri, izleme-de erlendirme ve yatırımın sosyal geri dönüflü raporlaması yer almaktadır. Toplumsal de iflim için sosyal inovasyon... Mikado, flirket ve STK ların ihtiyaçlarına yönelik destekler sunmanın yanısıra, toplumsal sorunların çözümüne yönelik inovatif sosyal giriflimcilik projeleri de gelifltirmekte ve bünyesinde yürütmektedir Kasım ında, yer ve zaman kısıtı olmadan bilgi ve tecrübe paylaflımını mümkün kılarak gençlerin konumunu güçlendirmeyi hedefleyen, aynı zamanda profesyonellerin gönüllülük yapmasını mümkün kılan Gelecek Daha Net adlı sosyal giriflimcilik projesini hayata gelifltirmifltir. Ayrıntılı bilgi için:

7 Avea letiflim Hizmetleri A.fi. Proje : Özrümüzle Üretiyoruz Adres : Abdi pekçi Cad. No: 75 Maçka / stanbul Tel : Ekip : Emrah Bilge T.C. fl Kanunu gere ince 50 ve daha fazla çalıflanı bulunan özel sektör kuruluflları %3 engelli çalıflan istihdam etmekle yükümlüdürler. Ancak hem uygun kalifiye engelli ifl gücüne ulaflılamaması ya da bu kiflilerin do ru iflverenlerle buluflamaması nedeniyle, hem de uygulamadaki aksaklıklar yüzünden bu yasal gereklili in yerine getirilmesinde zorluklarla karflılaflılmaktadır. Özrümüzle Üretiyoruz hem engelli ifl gücü ile iflveren arasındaki ba lantıyı sa lamakta hem de engelli bireylere kariyer planlamasını yaparak istihdamını gerçeklefltirmektedir. 1-5 yıl içinde engelli de erlendirmeye alınmıfl, engellinin kariyer planlaması yapılarak iflverenlerle buluflturulmufl, bunlardan engellinin istihdamı gerçeklefltirilmifltir. 2- Engelliler ifl analizine tabi tutularak engel, e itim, psikolojik yeterlilik ve ifl deneyimlerine göre istihdam edilmifl, kendi kendine yeter hale getirilmifltir. 3- Engelli istihdam yükümlülü ü bulunan iflverenlere bu yükümlülüklerini çalıflan, üreten, aktif bir engelli iflgücü ile yerine getirme fırsatı sunulmufltur. 4- Toplumsal algı sonucu acizlik ve ifle yaramazlık psikolojisi ile yetiflen ve buna ba lı olarak özgüven kaybına u rayan engellilerin istihdam yoluyla özgüvenlerini tekrar kazanmaları sa lanmıfltır. 5- Engellilerin verimli olamayaca ına dair özellikle ifl çevrelerinde var olan önyargılar pozitif yönde de ifltirilmifltir. 6- stihdam öncesi engelliye endeksli yaflam sürmek zorunda kalan ailelerin istihdam sonrası bu ba ımlılıkları azaltılmıfl aileler üzerindeki psikolojik ve ekonomik baskı kaldırılarak engelli aileleri de dolaylı olarak rehabilite edilmifltir. 7- Proje ile pasif bir iflgücü aktif iflgücüne dönüfltürülerek tüketen de il üreten bir kesim oluflturulmufl ve ülke ekonomisine kazandırılmıfltır.

8 BP Petrolleri A.fi. Proje : De ifltirebiliriz! Adres : Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza Kozyata ı / stanbul Tel : Faks : Ekip : Göksu Fırıncı Ülkemizde birinci sırada gelen ölüm nedeni trafik kazalarıdır! Trafik kazalarının yüzde 98'inin nedeni hatalı insan davranıfllarıdır. Her yıl 9 bin kifli hayatını kaybetmekte ve 145 bin kifli de yaralanmaktadır. Trafik kazalarından dolayı meydana gelen yıllık ekonomik kaybımız 9 milyar doların üzerindedir. Tüm bu kayıplar, hatalı insan davranıfllarının de ifltirilmesiyle yüzde 95 oranında azaltılabilir ve davranıfllarda de ifliklik sa lamanın tek yolu risklerle ilgili farkındalık yaratmaktan geçiyor. Biz, yol güvenli i platformu olarak, bu farkındalı ı yaratmayı amaçlıyoruz. De ifltirebiliriz.org, yol güvenli i platformu, trafik sorununu çözmeye gönül vermifl insanların bir araya geldi i ve sorunlara ortak çözümler üretece i bir platform oluflturmak amacıyla tasarlanmıfltır. Bireylerin trafikle ilgili sorularına do ru yanıtlar bulaca ı, konu ile ilgili her türlü bilginin bir araya getirildi i interaktif bir yapı olması amaçlanmıfltır. Saha aktiviteleriyle de halka ulaflan De ifltirebiliriz Hareketi trafikteki riskler hakkında farkındalık sa lamayı ve toplumu bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

9 Carat Medya ve letiflim Hizmetleri A.fi. Proje : Bo azımıza Takılanlar Adres : Askeroca ı Cad. No: 9 Kat: 17 Süzer Plaza Elmada stanbul Tel : Faks : Ekip : Çetin Demirtafl Projenin çıkıfl noktasını, Istanbul Bo azı nın güzelliklerini koruyabilme ve temizli ine katkı sa layabilme çabası oluflturuyor. Istanbul Bo azı, hergün yo un yolcu ve deniz trafi inin yükünü taflıyor. Kimyasal kirlili i tekil çabalarla temizlemenin zorlu u, bireylerin, pasif ve hatta duyarsız kalmasına neden oluyor. Bu duyarsızlık daha da büyüyerek, denizleri türlü atıklarla doldurmayı ola an kılarak, kirlili i arttırıyor. Carat Medya çalıflanları olarak, stanbul Bo azı nı aflırı kirleten bu duyarsızlı ı ortadan kaldırmak, hergün bir flekilde faydalandı ımız stanbul Bo azı na dikkat çekmek için bu projeyi gerçeklefltirme kararı aldık. Carat Medya çalıflanları olarak baflladı ımız sosyal sorumluluk projemizde, daha yolun baflında olsak da, artık tecrübelendik. 2 yıl içinde toplam 52 defa- 260 saat stanbul Bo azı nda çalıflma yaptık, 1.7 ton su üstü atık topladık. Yaklaflık 100 kifliden oluflan personelimizin tamamına yakını kendi kararlarıyla bafllatılan projede görev aldı ve projeyi sürdürmek için çok kararlılar. Projemizi gelece i flekillendirecek çocuklara anlatabilmek için okul ve izci kulüplerini aktivitemize davet ettik ve beraber çalıflmalar yaptık. 17 gazetede 49 yayın, 27 dergide 35 sayfa, 4 radyo programı, 200 billboard, 100 durak-raket reklamları ile tüm stanbul halkına projemizi duyurmaya, bu bilince katılmaya davet ettik.. web sayfasında ve facebook taki sayfamızdan projemizle ilgili bilgiler yayınladık ve yüzlerce kifliden oluflan arkadafl grupları kurduk. Bugün, onlarca müflterimizin üst düzey yöneticileri, ifl iliflkisinde bulundu umuz radyo, gazete ve outdoor flirketleri çalıflanları bizlerle birlikte bo azda su üstü atıkları topluyorlar. Pek çok üniversitenin çevre kulüpleri bizimle beraber çalıflmalara katılmak için aradılar ve beraber çalıflmak için randevu aldılar. ki yıl içinde, yafladı ımız toplumun belli fertlerine projemizi ve mesajımızı iletmeyi baflardık Projemizi, stanbul da yaflayanların ço una ulafltırmadan sonlandırmayı düflünmüyoruz ve sizi de Bo azımıza Takılanlar Ekibi nde görmek istiyoruz.

10 Coca-Cola çecek A.fi. Proje : Mucit Yarıflması Adres : Esenflehir Mah. Erzincan Cad. No: Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel : Faks : Ekip : Burçak Akçay Günümüzde flirketlerin çevrenin ve toplumun sürdürülebilirli i için çaba sarf etmesi ve çalıflması gerekti i artık bilinen bir gerçek. Bunun da ötesinde flirketlerin çalıflanlarını da bu sürece dahil etmeleri ve çevre bilincini yaymaları gerekiyor. CC olarak çevreye olan etkimizi en aza indirmek için sürekli çalıflıyoruz. Bunun çalıflanlarımız tarafından benimsenmesi gerekti inin farkında olarak, çalıflanlarımızı yenilikçi ve do al kaynakların korunmasına yönelik projeler gelifltirmeleri için sürekli teflvik ediyoruz. CC Mucit Yarıflması bu projelerin hayata geçirilmesini sa layan bir mekanizma olarak bafllatıldı yılında sistemimizde üretilen bu 211 inovasyon ve replikasyon projesiyle toplamda 4 milyon TL yıllık kazanç ve yaklaflık kw enerji tasarrufu sa ladık. Böylece 270 evin 1 yıllık elektrik ihtiyacı kadar enerji tasarrufu elde ettik. Mucit Yarıflması sonucunda 2008 yılında 72 olan proje adedi 2009 yılında %293 artıflla 211'e yükselmifltir. Ankara, Çorlu, Bursa, Mersin, zmir ve Sapanca fabrikalarımızdan gelen bu projelerin arasından 69 proje üyesinin hazırladı ı 23 tanesi Mucit Yarıflması finaline katılmıfltır. novasyon ve Replikasyon olarak 2 kategoride yarıflan projeler CC tedarik zinciri direktörü ve ona ba lı yöneticilerden oluflan jüri tarafından de erlendirilmifl; inovasyon alanında ilk üçe giren, replikasyon alanında ise birinci olan projelere toplamda dolarlık ödül verilmifltir. Yanı sıra dereceye giren proje ekibi üyelerine netbook hediye edilmifl, tüm katılımcılar da foto raf makinası ile ödüllendirilmifltir. Yapılan "en iyi uygulamaların" flirket bünyesinde yayılması amacıyla projeler sistemimizde oluflturulan bir veri tabanında toplanarak tüm çalıflanlarımızla paylaflılmaktadır.

11 Coca Cola Türkiye Proje : Hayata Artı Adres : Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 35 Altunizade / stanbul Tel : Faks : Ekip : Ebru Bakkalo lu Tüzecan Gülten Köker Erdal Kiraz "Hayata Artı" Gençlik Programı, Türkiye nin çevre sorunlarına yönelik çözümler üretmede gençlerin katılım eksikliklerini gidermeye katkıda bulunmak üzere kuruldu. Bu çerçevede afla ıdaki ihtiyaçların karflılanması için faaliyetlerini yürütüyor; - Gençlerin sivil toplum alanında aktif olarak katılım sa layabilecekleri platformlara duydu u ihtiyaç, - yerel STK'ların kaynak yaratma, kamu ile diyalog kurma ve iletiflim kanallarına erifliminin arttırılması için kapasite gelifltirme ihtiyacı. "Hayata Artı" Gençlik Programı; 2005 yılından bu yana 34 ilden 22'si çevre projesi olmak üzere 52 proje destekledi, 22 çevre projesi; 37'si Sivil Toplum Kuruluflu (STK), 29'u kamu kuruluflu, 21'i yerel yönetim, 9'u üniversite ve 3'ü meslek odası olmak üzere 99 kuruluflla iflbirli i kurdu, Çevre alanında faaliyet gösteren 6 yerel STK'nın kurulufluna öncülük etti, Programa baflvuru yapan gençlerin proje gelifltirme ve proje yürütme kapasitelerini artırmak üzere yürütülen atölye çalıflmalarına 185 genç katıldı, Projelerin yönetiminde 300'den fazla genç görev aldı, Coca-Cola çalıflanlarının projelere destek vermesini sa ladı, 6000 Coca-Cola çalıflanıyla projeleri buluflturdu, Son iki yılda yaklaflık 100 bin kifliye Türkiye nin su ve orman kaynakları, yenilenebilir enerji imkanları ile ilgili mesajlarını iletti, Projelerin düzenledikleri etkinliklere yaklaflık 20 bin kifli katıldı, projeler sivil toplum, kamu, tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinin temsilcilerinden oluflan 10 bin kifliyle bulufltu, Programın destekledi i projelerin 3'ünün konu edildi i Hayata Artı Vakfı reklam kampanyası ile Program ulusal düzeyde tanıtıldı.

12 Do ufl Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.fi. Proje : Do ufl Otomotiv Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2009 Adres : Atatürk Mahallesi Anadolu Cad. No: 22 fiekerpınar-çayırova / stanbul Tel : Faks : Ekip : Koray Bebeko lu Türk otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 40 dan fazla oyuncu bulunmaktadır. Do ufl Otomotiv, otomotiv de er zincirinin her halkasında gösterdi i faaliyetler ile sektörde tek olma özelli ini taflımaktadır. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Volkswagen AG nin 15 prestijli markasını Türk otomotiv pazarına sunmaktadır. Türkiye'nin lider otomotiv ithalatçısı ve otomotiv distribütörlerinden olan Do ufl Otomotiv,sürdürülebilirlik çalıflmalarına 2009 yılında bafllamıfltır. Türkiye de bile henüz az sayıda bulunan KSS çalıflmalarını, sektörünün ilki olarak bilinç yaratma ve öncü olma vizyonu üzerine kurgulamıfltır. Do ufl Otomotiv Mart 2010'da Global Compact Küresel lkeleri Sözleflmesi'ni imzalamıfl olup, Ekim 2010 da GRI standartlarına uyumlu raporunu yayınlayacaktır. Rapor, Türkiye'de sektörünün "ilki" olma özelli ini taflımaktadır. 15 yıllık genç bir kurulufl olmasına karflı, kurumsal sosyal sorumluluk alanında gerçeklefltirdi i çalıflmaların köklü ve gelece e yönelik oldu una inanmaktadır. GRI raporunun hazırlıkları kapsamında; raporun içeri inin oluflturulması ve hazırlanması için Do ufl Otomotiv cra Kurulu ve direktörlerinin katılımı ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi; Do ufl Otomotiv'den her süreçten temsilcilerin ifltiraki ile de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Takımı'nı kurmufltur. Genifl kapsamlı katılım sa layarak üst yönetim ile birlikte çalıflmalar yürütülmüfltür. Böylece Do ufl Otomotiv'in her biriminde yapılan ve sürdürülebilirlik kapsamında yer alan çalıflmalar incelenmifl ve derlenmifltir. Çalıflmaların do rudan hedefi paydafl beklentileri do rultusunda diyalog gelifltirmek, bu diyaloglardan taraflara fayda sa layacak çözümler üretmek ve sürekli geliflen iletiflim modelleri gelifltirerek her geçen gün daha da fleffaf bir kurum haline gelmektir. KSS çalıflmalarının bafllaması ile birlikte içten dıfla iletiflim yöntemi benimsenmifl; baflta çalıflanlar, yetkili satıcılar, medya olmak üzere tüm sosyal paydafllar için bilgilendirilme çalıflmaları yapılmıfltır.

13 T.C. Garanti Bankası A.fi. Proje : Ö retmenin Sınırı Yok Adres : Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. 2, Befliktafl / stanbul Tel : Faks : Ekip : Derya Acar Ergüç Nevra Sezer Gözde Pınar Garanti nin kuruluflunun 62. yılı olan 2007 de, uzun soluklu bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek üzere çalıflmalara baflladık. Ülkemizde e itimi desteklemeye yönelik mevcut projelerin oda ında burs, okul yapımı, ekipman deste i gibi, a ırlıklı olarak e itime eriflim ve/veya e itimdeki altyapısal sorunlara odaklanıldı ı, e itimin kalitesinin belirleyicisi olan ö retmenlere yönelik kapsamlı bir çalıflma yapılmadı ı tespitiyle yola çıktık. Bu ba lamda gelece in aydın ve üretken nesillerini yetifltirecek olan ö retmenlere yönelik bir insiyatif oluflturmaya karar verdik. Ö retmenin Sınırı Yok projesini* ö retmenlerin kiflisel ve mesleki geliflimini destekleyecek bir proje olarak tasarladık. Di er yandan, ö retmenlere yönelik projelerin kurumsal bir çatı altında gerçeklefltirilebilmesi ve sürdürülebilirli inin sa lanması amacıyla Ö retmen Akademisi Vakfı nı** (ÖRAV) kurduk. 15 milyon TL kaynak ayırdı ımız proje, ÖRAV tarafından, Milli E itim Bakanlı ı'nın iflbirli iyle yürütülüyor. Proje kapsamında, 5 yılda ilkö retimde görevli 100 bin ö retmen, okul yöneticisi ve müfettifle hizmetiçi e itim verilmesi hedefleniyor. Proje ile; Ö retmenlere, yenilenen müfredatla uyumlu temel e itimi vermek, Ö retmenlerin olumlu sınıf ortamı oluflturulmasında rol oynayacak becerilerinin ve ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlarının gelifltirilmesine destek vermek, Ö retmenlerimizin bildikleriyle yetinmeyen, ö renmeye liderlik eden meslektafl lar olduklarını anımsatarak, kiflisel geliflim için yatırım yapmaya devam etmelerini özendirmek ve cesaretlendirmek. amaçlanıyor. Projesinin etkisi, ö retmenlerin ve ö rencilerin algı, tutum, uygulama ve görüflleri üzerindeki de iflikliklerin izlenmesiyle ölçülüyor.*** Okulların katılmak için gönüllü olarak baflvurdukları proje kapsamında, bugüne kadar, 47 ilde i aflkın ö retmene, yüz yüze e itim verildi. Öte yandan, yüz yüze e itimlerini tamamlayan ö retmenler, projenin sürdürülebilirli inin önemli yapı tafllarından biri olarak tasarlanan ekampüs adlı portalda (www.orav.org.tr/ekampus) e itimlerine devam ediyor. Projenin sürekli geliflmesinde, açık sistem mantı ında yürütülmesinin, yani, katkı sa lamak isteyen tüm kifli/kurum ve kurulufllarla iflbirlikleri kurularak hayata geçirilen bir proje olmasının, etkisi büyük. *Ö retmenin Sınırı Yok Projesi **Ö retmen Akademisi Vakfı *** Ölçme De erlendirme Raporu nun özet sonuçları, ÖRAV 2009 Faaliyet Raporu nda yayınlandı.

14 HSBC BANK A.fi. Proje : Mikrokredi ile Toplumla Elele Adres : Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No :128 fi fil / STANBUL Tel : Faks : Ekip : Ömer Kayalıo lu Pırıl Kadıbeflegil Yoksulluk ve iflsizlik Türkiye'nin bir numaralı sorunları. HSBC Bank olarak global bilgi birikimimizi yerel STK'larla iflbirli i çerçevesinde aktararak birbiriyle do rudan iliflki bu iki sorunun çözümü için Mikrokredi ile bir taahhüdün altına imza attık. TOG, MAYA ve T SVA gibi farklı STK'larla iflbirli i içinde 2005 yılından bu yana sürdürdü ümüz projeyle yaklaflık 45 flehirde 3,000'i aflkın mikrokredi kullanıcısına 2,5 milyon TL kredi temini sa ladık. Süreç boyunca Mikrokredi'nin Türkiye'de do ru algılanması ve Mikrokredi kullanıcıları, STK'lar, kamu ve fikir liderleri arasında bilinirli inin artması için de özel bir iletiflim çalıflması tasarlandı. En baflta toplamda, özellikle T SVA'da 200'ün üzerinde gönüllü çalıflanla beraber 3,000'i aflkın Mikrokredi kullanıcısı bu projenin gönüllü elçili ini yürütüyor. 20,000'in üzerinde Mikrokredi kullanıcıların hayatlarını anlatan "Türkiye'den Mikrokredi Hikayeleri" kitapları. Mikrokredi noktalarında ve görüflmelerinde da ıtılan yüzlerce döküman. HSBC'nin websitesi üzerinden yayınlanan mikrokredi sayfası. 2,000 adet Sosyal Giriflimcilik üzerinde hazırlanan "Dünya Nasıl De iflir" kitabı. Yaklaflık 2,300,000 kifliye ulaflan CNN Turk "Umuda Kredi" yayınları. 400'ün üzerinde STK ve fikir liderlerinin katılımıyla Mikrokredi Konferansı ve ardından 1,500'ü aflkın Mikrokredi ile ilgili kifliye konferansın transcript gönderimleri. Türkiye'nin önde gelen tüm ulusal gazetelerinde Mikrokredi ilanıyla 7 milyonun üzerinde kifliye ulaflım. Cumhuriyet Gazetesi ile özel ek çalıflması. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel basın çalıflmasıyla her sene 50 gazeteci/köfle yazarı ile iletiflim.2010 yılı içinde Mikrokredi kullanıcılarının e itimi için ayrılan 140,000TL'lik özel fon.

15 ncekara Holding A.fi. Proje : Hüseyin Avni ncekara Fen Lisesi Yurt Binası Adres : Sok. No: 16 N. Akar Mah Balgat / Ankara Tel : Faks : Ekip : Özgür ncekara lknur Özmen Vuslat Öztekin Üzerinde yafladı ımız dünyanın varlı ı için, günümüzde en büyük tehlike çevre kirlili i ve do al kaynakların giderek yok olmasıdır. Bu süreçte do ayla pazarlık yapma olana ımız kesinlikle yoktur. Dolayısıyla, tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de düflük karbon teknolojilerine geçiflte toplumun her kesimini ciddi sorumluluklar ve görevler beklemektedir. Biz de ncekara Holding olarak; yarınlarımız olan gelecek nesillere, bizim yafladı ımız güzel dünyayı onların da hak etti i bilinciyle önemli bir adım attık. Türkiye nin ilk Yeflil Ö renci Yurdu nu gençlerimize arma an ettik. ncekara Holding; e itim hizmetlerinin sosyal altyapısını sürdürülebilir çevre bilinci ile güçlendirip vizyon sahibi gençleri ülke hizmetine hazırlamak amacıyla H. Avni ncekara Fen Lisesi Yurdu nu Yeflil Bina anlayıflı ile hayata geçirdi. Kamunun sahip oldu u ilk yeflil bina olan Yurt, enerji tasarrufu sa larken, do ayı koruyor ve iki yüz ö rencimizin her türlü ihtiyacını karflılayacak konforlu bir yaflam ortamı sunuyor. Ekolojik dengeyi koruyan, do a dostu uygulamaların henüz çok sınırlı sayıda oldu u ülkemizde, yurt binasıyla Türkiye de ilk defa e imli yüzeydeki yeflil çatı uygulaması yapıldı. Yine Türkiye nin çatıya gömülü ilk fotovoltaik günefl paneli sistemi sayesinde bina günefl enerjisinden kendi enerjisini üretebiliyor. Ya mur suları ve kullanılan su arıtılarak canlı bitkilerin sulanmasında kullanılıyor. Binanın altında yer alan ve ısıtılmasından so utulmasına, elektrik ve mekanik tesislerine kadar tüm binayı tek merkezden yöneten özel bir otomasyon sistemle, enerjinin daha ekonomik kullanılması sa lanırken, CO2 emisyonu salınımı engelleniyor.

16 LANSINOH LABORATORIES INC TÜRK YE STANBUL fiubes Proje : Sa lıklı Nesiller çin Anne Sütünün Öneminin Farkındayız Adres : Barbaros Cd. Özak fl Merkezi 69/4 Yukarı Dudullu - fierifali - Ümraniye / stanbul Tel : Faks : Ekip : Iflık Taço lu Türkiye'de her yıl ortalama do um gerçeklefliyor, Millward Brown'ın Lansinoh Türkiye için AB,C1,C2 SES gruplarında stanbul, Ankara, zmir, Gaziantep, Adana, Samsun, Antalya ve Kayseri'de toplam 700 anne ve 300 hamile üzerinde yapılan arafltırmaya göre, hamilelerin yaklaflık % 55'i 18 aydan daha fazla bir süre bebe ini anne sütüyle beslemeyi planlasa bile gerçekte bir çok anne çeflitli nedenlerle bebeklerini anne sütüyle beslemekten vazgeçiyorlar. Lansinoh Türkiye olarak anne sütüne Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleflecek olan Emzirme Haftası'nda da, düzenleyece imiz e itim, workshop ve foto raf yarıflması ile anne sütünün de erini ve önemini biliyoruz ve anne sütüne destek oluyoruz. Sunmufl oldu umuz KSS Çözümü'nün yalnızca ticari bir aktivite olarak algılanma tehlikesi bulunmaktadır. Olumlu sonuçlarından bir tanesi, emzirme reformu hareketi sayesinde toplumda anne sütü konusunda farkındalık yaratılarak, anne sütünün yetmemesi gibi bir durumun olmadı ının altının çizilmesi olabilir.

17 Shell&Turcas Petrol A.fi. Proje : Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyeleri Adres : Karamancılar fl Mrk. Gülbahar Mh. Salih Tozan Sok. No: 18 B Blok Esentepe / stanbul Tel : Faks : Ekip : Yankı Özkan Sevgi Bafl Çatalhöyük `Arkeoloji Yaz Atölyeleri' projesiyle gelece in mimarı olan çocuklara, kültürel de erlere sahip çıkmalarını ö retmeyi ve gelece i infla ederken, dünü ve bugünü do ru anlamalarını sa lamak amaçlanmıfltır. çeri ini e itimci arkeologların interaktif yöntemlerle hazırladı ı Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyesi kapsamında çocuklara; Çatalhöyük'te ortaya çıkarılan kalıntılar tanıtılarak, onlara tarih bilinci kazandırılıyor. Özellikle ilkö retim ça ındaki ö rencilere, ders kitaplarının arasına sıkıflmıfl olan tarihi bilgileri yaflayarak ö renebilme imkanı sunulmaktadır yılından beri her yıl düzenlenen Shell Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyelerine bugüne kadar toplam 4200 ö renci ve 600 ö retmen katıldı.bölge halkının ço unlu unun Çatalhöyük hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasından yola çıkılarak projenin hedef kitlesi geniflletildi yılından itibaren yetiflkinlere yönelik atölyeler de düzenlenmeye bafllandı. Shell Çatalhöyük Arkeoloji Yaz Atölyesi'ne, Tema Vakfı, DS gibi kurumlardan, bazı Sa lık Kurulufllarından, Devlet okullarından ve üniversitelerden çok sayıda kamu çalıflanı katıldı. Programa katılan tüm ö rencilere e itim sonrası ''Kültürel Emanetlerin Koruyucusu'' sertifikası verildi. Çatalhöyük Yaz Atölyeleri'ne katılan ö rencilerin izlenim ve düflleri ''Çatalhöyük Güncesi'' isimli kitapta toplandı.çatalhöyük kazılarının sponsorlarından biri olan Shell'in bu projesi çerçevesinde, her yıl ortalama 20 eser müzelere kazandırılmaktadır.

18 TEB (Türk Ekonomi Bankası) Proje : AFD Kaynaklı Kredi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi Adres : Meclis-i Mebusan Cad. No : Fındıklı Beyo lu / stanbul Tel : Faks : Ekip : Simla Ünal AFD projesi ile ana amacımız Türkiye deki KOB lerin KSS Bilinç düzeyinin artması ve artan bilinç düzeyini ifl yapıfl flekillerine uygulayarak bundan fayda sa lamalarına aracı olmaktır. Çünkü TEB KOB Bankacılı ı olarak KSS konusunda bilinçlenen Türk KOB lerinin global rekabette rakiplerinden bir adım önde olabilece ini inanıyor, buna destek olmak için de hem uygun vade ve oranlarla onlara kredi kayna ı sa layarak finansal açıdan, hem de KSS konusunda bilinçlenmelerini sa layacak e itimler düzenleyip, videolar yayınlayarak finansal olmayan konularda da yanlarında oluyoruz. AFD kaynaklı kredi ile 3 yılın sonunda gelinen sonuçlar flu flekildedir; 126 firma AFD kaynaklı krediden faydalanmıfl 61 firma KSS Bilinçlendirme E itimi ne katılmıfl 40 firma KSS Özde erlendirme Anketi ni tamamlamıfl 35 firma KSS Check-Up ı tamamlamıfltır TEB KOB Akademi ile 6,500 KOB ye ulaflılmıfl TEB KOB TV deki KSS konulu programlar 15,000 ziyaret almıfl Kriz Döneminde flletme Yönetimi kitabı 5,000 kifliye ulafltırılmıfltır 4 yıl sürecek olan bu proje ile krediyi kullanan tüm firmalar ilgili e itim ve uygulamalardan geçirilecek, bunun dıflında da tüm KOB lere ve TEB çalıflanlarına KSS konusunda bilinçlendirme yapılmıfl olacaktır. TEB çalıflanlarına yönelik olarak da; 2008 yılında bir adet klasik e itim düzenlenmifl olup, 33 kifli bu e itime katılmıfltır ve 2010 yılında da bir e-e itim düzenlenmifl, bu e-e itimi de 3,061 TEB çalıflanı tamamlamıfltır.

19 Visa Europe Türkiye Proje : Paramı Yönetebiliyorum Adres : Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No: 1 Kat: Maslak / stanbul Tel : Faks : Ekip : Nevin Özcan dil Dorsan Nüfusunun yarısı gençlerden oluflan ülkemizde gelir ve istihdam rakamlarına bakıldı ında, gençler arasında özellikle de daha az geliflmifl bölgelerde finansal fırsatlar ve bilgi kaynaklarından faydalanma konusunda sıkıntı yaflandı ı görülmektedir. Gençlere sunulan kısıtlı sosyo-ekonomik fırsatlar, yeterli bütçeleme ve finansal yönetim konularında bilgi birikimi olmaması nedeni ile gençler tarafından etkin olarak kullanılamamaktadır. Gençler nadiren finansal planlama yapmakta ve finansal geleceklerini garanti altına alabilmektedir. Türkiye'de baflarılı yatırım yapma, kısa ve uzun vadeli finansal bütçe hazırlama hatta temel ekonomik ve finansal terminolojiye hakim olma konusunda sıkıntılar yaflanmaktadır. Bu sıkıntılar sonucunda ülkemizde uzun soluklu kalkınma sorunları yaflanabilir. Paramı Yönetebiliyorum projesi ile sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunulmaktadır. Proje kapsamında e itim alan gençler planlı harcama yapma ve bütçelerini kontrol etme gereklili ini ö rendiklerini, finansal sistemler hakkında ö rendikleri bilgiler sayesinde yararlanabilecekleri farklı kaynaklar oldu unu ve bu sayede kendilerine güvenlerinin de artıttı ını dile getirmektedir. E itmen gönüllü gençlerimiz ise hem akranlarıyla olan iletiflimlerinden hem de somut faydalar sa layan bilgileri paylaflmaktan mutlu olduklarını her fırsatta belirtmektedir. E itim alan katılımcılarda oluflan finansal davranıfl de ifliklikleri de ölçümlenmekte olup sonuçları, projenin di er çıktıları ile birlikte kamuya bir politika önerisi olarak sunulacaktır.

20 Vodafone Telekomünikasyon A.fi Proje : Türkiye Vodafone Vakfı / Düfller Akademisi Adres : Vodafone Plaza Büyükdere Cd. No: Maslak / stanbul Tel : Ekip : Tu ba Ünal Türkiye de TÜB TAK ın arafltırmalarına göre nüfusun %12.5 ini oluflturan engelli bireyler ve bu engelli bireylerin ailelerini de kapsayan engellilik sorununa yaratıcı çözümler yaratmak. Engelli vatandafllarımızın olmaları gerekti i yer ile bulundukları yer arasında uçurum vardır. Bu uçurumun kapatılması için ciddi ve kalıcı çözümler üretip uygulamak ve en temel anayasal ve insani yaflama haklarını eflit ve özgürce kullanabilmelerinin önünü açmak çözümün gerekçesidir. Düfller Akademisi nin 2. Yılını yaklaflık 1000 ö renciye ulaflarak bafları ile tamamlamıfltır. Bu süre içerisinde hem çok yetenekli ve geliflime açık bireylere ulaflmıfltır. Geride bıraktı ı toplam 6 dönemde resim sergileri, Foto raf sergileri, performans geceleri, film gösterimleri, müzik ve tiyatro grupları gibi ciddi somut çıktılara ulaflmıfltır. Ayrıca; Social Inclusion Band ve Düfller Kumpanyası iç projeleri ile 40 genci sanatçı kaflesi ile istihdam etme flansını yakalamıfltır, üstelik bu sayı giderek artmaktadır. Ayrıca öne çıkan bireysel deniz yıldızı hikayelerine de tanıklık ettik; SIB ekibinde çalan Orhan Kıvılcım, (18, görme engelli) performansı ile burs kazanmıfltır. Yekta Erol, (32, kronik hastalık) kendi resim atölyelerini açmıfltır. Yine SIB ekibinden fiilay Turhan (17, görme engelli) konservatuar hazırlıklarına bafllamıfltır. Mert Akgül(16, iflitme engelli) ilerideki kariyerinde ressam olmayı seçmifl yetenekli bir ressam adayıdır Düfller Akademisi Türkiye de ve dünya da ödüller de alarak baflarısını kanıtlamıfltır.. Düfller Akademisi 2009 yılında Türkiye Halkla liflkiler Derne i nin verdi i Altın Pusula ödülüne sivil Toplum Kategorisinde layık görüldü.23 ulkeden 100'den fazla projenin basvurdugu "This is European Social Innovation" proje yarismasinda Türkiye adina "Düfller Akademisi" projesi ödül alan 10 proje arasina girdi. Projenin baflarılı çıktıları, kendini gelifltiren yenilikçi ve yaratıcı giriflimleri ile bir marka haline gelen Düfller Akademisi projesi ne Ataflehir Belediyesi tarafından 3 katlı bir bina hibe edilmifltir. Ayrıca Düfller Akademisi nin baflarısını ve etkili ö retimini fark eden, engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerle çalıflan, pek çok kurum ve kurulufltan yönlendirme yapılmaktadır. Bu kurumlardan bazıları: Ya mur Çocukları, zev, Eyüp Çocuk Yuvası, Bahçelievler Kız Yetifltirme Yurdu,

21 Yüksel nflaat Proje : Alaca Höyük ve Hitit Barajı Kazı Çalıflmaları Deste i Adres : Sö ütözü Cd. 14/A - B Befltepeler / Ankara Tel : Faks : Ekip : Nalan Süleymanlar Ceyda Özgün Elif Seçkin Prof. Dr. Aykut Çınaro lu 21. yüzyılın barajlarını en ileri teknolojilerle inflaa eden, Türkiye'nin en köklü inflaat firmalarından biri olarak Alaca Höyük Kazı Çalıflmaları Projesi ile; Anadolu'nun bilinen en eski sulama barajının tekrar kullanıma açılmasında katkıda bulunmak, Hitit Uygarlı ı gibi büyük bir medeniyetin kültürel mirasını gün yüzüne çıkararak dünya ve ülkemiz kültür hayatına katma de er yaratabilmek öncelikli arzumuz olmufltur. Sektörümüzde ilk ve tek olmak niteli ini taflıyan böylesine kapsamlı bir toplumsal yatırımla, sorumlu ve duyarlı ifl yapma bilincinin sektörümüzde yaygınlaflması, ifl süreçlerinin ayrılması bir parçası olarak kemikleflmesi de bafllıca hedeflerimizden olmufltur. Proje ile Anadolu'nun en eski sulama barajı olan Alaca Höyük Hitit Barajı yeniden su tutmaya bafllamıfl, yöre halkının tarımsal sulama amaçlı kullanımına açılmıfltır. Hitit uygarlı ına ait çok kıymetli tarihi eserler Yüksel nflaat deste iyle devam ettirilen kazı çalıflmaları ile gün yüzüne çıkarılmıfl, restore edilen müze alanında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıfltır. Projeye iliflkin olarak Ankara Üniversitesi Rektörlü ü, Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü, yerel idareler, sivil toplum kuruluflları, medya, ifl dünyası gibi pek çok farklı paydafl kesiminden yazılı ve sözlü takdir mesajları almıfltır. Yürütülen etkin medya iliflkileri yönetimi çalıflmaları, kazı alanında ve bölgede yapılan etkin kimliklendirme ve yönlendirme çalıflmaları ile de Höyük alanına gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında kayda de er bir artıfl oldu u yerel yöneticiler ve kazı ekibi tarafından gözlenmifltir. Proje kapsamında Türk kültür hayatına kazandırılan çok de erli bir di er katkı 3 boyutlu yersel lazer tarama yöntemiyle yapılan Höyük alanı taraması olmufltur. Bu özel yöntemle gerçeklefltirilen, 19 milyon noktadan oluflan çizimle bu kıymetli tarihi mirasın asırlarca muhafaza edilmesi güvence altına alınmıfltır. Proje kapsamında Yüksel nflaat deste iyle son olarak hayata geçirilen "Alaca Höyük ve Atatürk" kitabı ile de bu de erli kültürel mirasa iliflkin bilgiler dökümante edilmifl, arkeoloji arflivlerine çok kıymetli, kalıcı bir eser bırakılmıfltır.

YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI

YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI ÇER K YÖNETIM KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI KISACA AKBANK VE TARIHSEL GEL fi M V ZYON, M SYON 2009 YILINDA AKBANK'IN ALDI I ÖDÜLLER ÜRÜN VE H ZMETLER M Z KURUMSAL YÖNET M NSAN KAYNAKLARI ÇEVRE AKBANK'TA TOPLUMSAL

Detaylı

Global e Bak fl. Kilometre Tafllar. Baflkan n Mesaj. Genel Müdür Mesaj. 20. Yıl. Vizyon ve Misyon. Strateji ve Temel De erler. Yönetim Kurulu Üyeleri

Global e Bak fl. Kilometre Tafllar. Baflkan n Mesaj. Genel Müdür Mesaj. 20. Yıl. Vizyon ve Misyon. Strateji ve Temel De erler. Yönetim Kurulu Üyeleri 2 0 1 0 F A A L Y E T R A P O R U 1 Global e Bak fl 2 Kilometre Tafllar 3 Baflkan n Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 20. Yıl 9 Vizyon ve Misyon 10 Strateji ve Temel De erler 11 Yönetim Kurulu Üyeleri 13 Üst

Detaylı

Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER

Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER Ray n Dünü Bugünü Ray Sigorta Yönetim Kurulu Baflkan Yaz s Ray Sigorta Genel Müdürü Yaz s Teknik Sonuçlar En Son Geliflmeler Hasar Bölümünde Geliflmeler Sektörde Ray Sigorta Ortaklar

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir.

www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir. www.koc.com.tr %100 geri dönüflümlü ka ıttan imal edilmifltir. Üretim esnasında hiçbir a aca zarar verilmemifltir. FARKLIYIZ FARKINDAYIZ Koc - Toplulu u Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2009 KURUMSAL

Detaylı

Avrupa Birli i ve Sivil Toplum Kuruluflları *

Avrupa Birli i ve Sivil Toplum Kuruluflları * Çerçeve Avrupa Birli i ve Sivil Toplum Kuruluflları * Dr. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Sivil toplum, devletten farklı, fakat ne kamusal, ne de özel, ya da belki ikisi birden olan, yalnızca ailenin özel

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem Y l:1 Say :1 Ocak-fiubat-Mart-Nisan Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. Lafarge Dalsan dan Firesini De erlendiren lk Tesis Yüksek Kalite ve Konforda Selenium Twins Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Detaylı

2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Akbank olarak, geçen y l Türkiye de mevduat bankalar aras nda bir ilke imza atarak sizlere sundu umuz Sürdürülebilirlik Raporu nun ikincisini yay nl yor olmaktan büyük

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

Yetenek Yönetimi Sürdürülebilir Baflar Örgütlenme Özgürlü ü ve Toplu Sözleflme ç letiflim Çal flan Geliflimi Kampüsten Kariyere fl Sa l Ve Güvenli i

Yetenek Yönetimi Sürdürülebilir Baflar Örgütlenme Özgürlü ü ve Toplu Sözleflme ç letiflim Çal flan Geliflimi Kampüsten Kariyere fl Sa l Ve Güvenli i Sürdürülebilirlik Raporu 2013 Sorumluluklar m z n bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya b rakmaya çal fl yoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, de erlerimiz ve etik ilkelerimiz

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Değerlerimiz İnsan, Değisim, Sosyal Diyalog, Karşılıklı İlişkiler, Değer Yaratabilmek, Süreklilik

Değerlerimiz İnsan, Değisim, Sosyal Diyalog, Karşılıklı İlişkiler, Değer Yaratabilmek, Süreklilik KSS Türkiye Adres : Mustafa Kemal Mah. 2132. Sok. No. 2 Eskişehir Yolu 7. km 06520 Çankaya, Ankara Tel : 0 530 500 76 02 Faks : 0 312 219 57 01 Ekip : Serdar Dinler Feride Doğan Göksel Topçu Türkiye Kurumsal

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2014 Metodolojisi Kurumsal

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

MASALLAR D YARI KAPADOKYA

MASALLAR D YARI KAPADOKYA MASALLAR D YARI KAPADOKYA POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tanıtım Ltd. fiti. adına M. Bülent Güven Sorumlu Yazı flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yayın Kurulu fierife

Detaylı

Ç NDEK LER KURUMSAL PROF L M SYON-V ZYON GENEL DE ERLEND RME. Yönetim Kurulu Baflkanının Mesajı. Finansal Özet. Hisse Bilgisi 2011 YILI FAAL YETLER

Ç NDEK LER KURUMSAL PROF L M SYON-V ZYON GENEL DE ERLEND RME. Yönetim Kurulu Baflkanının Mesajı. Finansal Özet. Hisse Bilgisi 2011 YILI FAAL YETLER Ç NDEK LER 6 8 10 6 13 14 16 18 18 22 23 24 34 36 38 40 42 47 56 57 58 59 74 76 78 79 80 81 KURUMSAL PROF L M SYON-V ZYON GENEL DE ERLEND RME Yönetim Kurulu Baflkanının Mesajı Finansal Özet Hisse Bilgisi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK RAPORU 2011. www.akbank.com. sizin için

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK RAPORU 2011. www.akbank.com. sizin için www.akbank.com sizin için İÇİNDE KİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ IN MESAJI 03 GENEL MÜDÜRÜMÜZ ÜN MESAJI 05 DÜNDEN BUGÜNE AKBANK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 08 01 AKBANK HAKKINDA 11 02 RAPOR HAKKINDA 22 03 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

EYLÜL HABER BÜLTENİ. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Corporate Social Responsibility Association of Turkey WWW.KSSD.ORG

EYLÜL HABER BÜLTENİ. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Corporate Social Responsibility Association of Turkey WWW.KSSD.ORG EYLÜL HABER BÜLTENİ Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Corporate Social Responsibility Association of Turkey WWW.KSSD.ORG Sayfa 2 Bülten Tarihi: 01.10.2009 Cilt2, Sayı 09 Medya ve Kurumsal Sosyal

Detaylı

fiirketlerden HABERLER

fiirketlerden HABERLER fiirketlerden HABERLER 15. YIL / Haziran 2011 lk Yar dan Notlar Nobel Automotive Rusya LTD'nin Kuruluflunu Bildirmenin Sevincini Yaflıyoruz 2010 yılı Bursa Kalite Büyük Ödülü Matay'ın! Uray Sigorta'n n

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

2023 V ZYONUNDA GAYR MENKUL SEKTÖRÜ

2023 V ZYONUNDA GAYR MENKUL SEKTÖRÜ 2023 V ZYONUNDA GAYR MENKUL SEKTÖRÜ Dr. Can Fuat Gürlesel Ekonomi ve Strateji Danıflmanlık Hizmetleri May s 2012 YAYINLAYAN YAZAR HAZIRLAYAN BASKI 2 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE BAfiKANIN MESAJI...5

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında...

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Sürdürülebilir yaşam için... Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179 yaşında... Merhaba, KSS Türkiye dergisi 3 yaşında. "Alanında tek" ünvanına halen sahip

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

2007 Y l Faaliyetleri

2007 Y l Faaliyetleri 2007 Y l Faaliyetleri çindekiler 1 Anne Çocuk E itim Vakf 2 Baflkan n Mesaj 6 Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 7 Dan flmanlar m z 10 AÇEV in Uygulad Programlar ve Gerçeklefltirdi i Çal flmalar 11 AÇEV

Detaylı