Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma"

Transkript

1 Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ŞirinAtakan-Duman* Ayşın Paşamehmetoğlu** Ahmet Burak Poyraz*** Vol:2, No:4, 75-89, December, 2013 Özet Bu çalışma örgüt çalışmalarında sıkça ele alınan iki önemli kavram olan örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki, daha önce bu iki kavram ile aynı çalışmada ele alınmamış bir başka kavram olan örgütsel kimlik ile incelenmektedir. Kökeni sosyal kimlik teorisine dayanan örgütsel kimlik kavramı, bir kurumun farklılaşan ve kendine özgü yönlerine vurgu yaparak diğer kurumlardan ayrıştıran bilişsel bir sınıflama ortaya koymaktadır. Örgütsel kimlik algısı yüksek bireyler örgüt ile özdeşleşmekte ve bağlılık düzeyi artarak örgütsel vatandaşlık davranışları sergilemektedir. Çalışma verileri Ankara ilinde yer alan 23 lisenin çalışanlarından toplanmıştır. Çalışmaya 952 kişi anket formunu doldurarak katkı sağlamıştır. Çalışanların örgütsel kimlik algıları Stoner, Perrewe ve Hofacker (2011) tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Kimlik Ölçeği ile belirlenmiştir Diğer çalışma verileri Meyer ve Allen (1997) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Hoffman ve çalışma arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen Örgütsel Vatandaşlık Ölçekleri kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma hipotezleri ve modeli Sosyal Bilimlerde istatistiksel analizler için yaygın olarak kullanılan LISREL izlek analizi (path analysis) ile test edilmiştir. Analiz sonuçları çalışma modelinin istatistiksel açıdan mükemmel çalıştığını ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçları örgütsel kimlik algısının güçlenmesi sonucunda örgütsel bağlılığın arttığını ve güçlü örgütsel kimlik algısına sahip çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını sergilediklerini ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Sosyal kimlik teorisi, örgütsel kimlik, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık. * Assistant Professor, Turgut Özal University. ** Assistant Professor, Özyeğin University. *** Research Assistant, Turgut Özal University.

2 Volume:2 Number:4 December 2013 Şirin Atakan-Duman, Ayşın Paşamehmetoğlu, Ahmet Burak Poyraz An Analysis of the Relationship Between Organizational Identity Perceptions, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior Abstract In this study the relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior was examined by investigating their relationship with organizational identification. Organizational identity construct that stems from social identity theory. Organizational identity while stressing the unique norms and values of the organization, it is believed to create a state of belonging, which might contribute to the organizational commitment level of employees thus they will engage in organizational citizenship behavior. Data of the study were collected from 23 high schools in Ankara. A total of 952 respondents were contributed to the study. The organizational identification perceptions of individuals were identified by Multi-Dimensional Identification Scale that was developed by Stoner, Perrewe and Hofacker (2011). The organizational commitment level of the individuals was measured by Organizational Commitment Scale, which was developed by Meyer and Allen (1997) and finally organizational citizenship behavior of individuals was determined with Organizational Citizenship Behavior Scale, which was developed by Hoffman and coauthors (2007). In order to test the study model and study hypotheses path analysis was conducted. The results of the path analysis indicate that the study model had statistically good fit. Study results revealed that the sense of organizational identification have a positive effect on individuals predispositions of organizational commitment and organizational citizenship behavior. Keywords: Social identity theory, organizational identity, organizational commitment, organizational citizenship behavior. Giriş Sosyal Kimlik Teorisi çalışmaları 1970 lerde gelişmeye başlamıştır ancak kimi çalışmalarda tekrar ele alınmaya başlamış ve yakın zamanda popülarite kazanmıştır. (Albert et.al., 2000; David et.al., 2005; Korte, 2007; Ybema et.al., 2012). Sosyal kimlik teorisi çalışmaları örgüt kimliği kavramının anlaşılmasına ve gelişmesine katkı sağlamıştır. Örgüt çalışmalarında örgüt kimliği kavramının çalışılmaya başlanmasıyla birlikte örgüt olgusunun daha detaylı olarak anlaşılması mümkün olmuştur ancak bu çalışmaların halen sayıca sınırlı olduklarını söylemek mümkündür. Birçok farklı çalışma alanı örgüt kimliği kavramına ilgi duymuş ve kavram farklı analiz düzeylerinde ve farklı boyutlarıyla ele alarak literatüre katkı sağlamışlardır (Cornelissen et.al., 2007). 76

3 Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Örgüt kimliği kavramı, Henri Tajfel in (1974, 1978) Sosyal Kimlik Teorisi çalışmalarına dayanmaktadır. Teoriye göre bireyler diğerlerinin yaş, cinsiyet, dini inanış gibi belirli bir gruba aidiyeti ile ortaya çıkan çeşitli benlik sınıflamalarına göre kendilerini konumlandırdıkları bir kolektif kimlik oluştururlar (Ashforth ve Mael, 1989). Diğer bir çok gruba bağlı oluşturulabileceği gibi birey kimliğini çalışmakta olduğu örgüte de aidiyet geliştirerek ortaya koyabilmektedir. Voss ve çalışma arkadaşları (2006: 741) örgütsel kimliği; bir örgüte dair en temel, en belirleyici ve en sürekli inanışların toplamı olarak tanımlamıştır (Albert ve Whetten, 1985, Whetten ve Mackey 2002). Örgütsel davranış çalışmalarının ortaya koyduğu üzere, örgüt kimliği o kuruma üye olan bireylerin davranışlarını etkileyen çok güçlü bir kurgu olarak ortaya çıkmaktadır (Ashforth ve Mael, 1989). Bu çalışmalardan bir kısmı örgüt kimliği ile çalışan tatmini, bağlılığı ve genel örgütsel etkililik gibi olumlu örgütsel çıktılar arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır (Brown, 1969; Lee, 1971; Ashforth ve Mael, 1989). Literatürde çok sayıda çalışma örgütsel bağlılığın öncülleri ve sonuçlarını ele almaktadır (Brammer et.al., 2007). Bu çalışmalar, örgütsel bağlılık kavramının farklı boyutlarına odaklanmaktadırlar. Benzer şekilde örgütsel vatandaşlık kavramının da ele alındığı çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. Ancak tek bir model ile örgütsel kimlik algısının örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkilerin ele alındığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile literatürdeki bu boşluğun doldurulması hedeflenmektedir. 2. Çalışmanın Teorik Alt Yapısı Örgüt kimliği kavramı, kurum çalışanlarının kaynağını kuruma dair kimlik algısından alan bir aidiyet duygusu geliştirdiklerini ortaya koymaktadır. İlgili yazın örgütsel aidiyetin kurum için çeşitli olumlu sonuçlar ortaya koyacağını ileri sürmektedir. Ancak sosyal kimlik teorisinden kaynağını alan örgütsel kimlik çalışmaları oldukça sınırlıdır ve bu kavramı çeşitli örgütsel sonuçlarla ilişkilendiren çalışmalar yok denecek kadar azdır. Literatürdeki bu boşluğa yönelik olarak bu çalışma iki önemli örgütsel çıktı olan örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık kavramlarının ilişkisine odaklanmaktadır ve örgütsel kimlik kavramı çerçevesinden bu ilişkiyi ele almaya çalışmaktadır Örgütsel Kimlik Sosyal kimlik kavramı köklerini Tajfel in (1974) bireylerin belirli bir gruba atfettikleri duygusal değer veya bu gruba aidiyet olarak tanımladığı çalışmasından almaktadır (Tajfel, 1978; Hogg ve Terry, 2001). Bu aidiyet hissi o grubun bir üyesi olmakla ilgi değildir daha çok bireyin duygusal olarak bağlanmasıdır (Greene, 2004). Başka bir ifadeyle, sosyal kimlik teorisi bireyin kendini tanımlamak için duygusal olarak 77

4 Volume:2 Number:4 December 2013 Şirin Atakan-Duman, Ayşın Paşamehmetoğlu, Ahmet Burak Poyraz bağlı olduğu sosyal sınıfın özelliklerini kullandığı kimliğe odaklanmaktadır (Hogg ve Terry, 2001). Bu nedenle sosyal kimlik yaştan mesleki gruba kadar çok farklı sosyal sınıflardan kaynağını alabilmektedir. Birey düzeyinde kimlik, bireylerin temel özelliklerini ortaya koymaktadır ve ben kimim sorusuna bir yanıt ortaya koymaktadır (Gioia, 1998) ve bir örgüte aidiyet sosyal kimliğin bir başka kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Dutton ve çalışma arkadaşları (1994) örgütsel kimliği bireyin kendisiyle örgüt arasında kurduğu bilişsel bağ olarak tanımlamaktadırlar. Scott ve Lane (2000) ise kavramı, bireyin örgütü bir parçası olarak algıladığı psikolojik durum olarak tanımlamaktadırlar. Örgüt kimliği hem bilişsel düzeyde hem de duygusal düzeyde örgüt ile özdeşleşme sağlamaktadır (Hatch ve Schultz, 2002). Alberth ve Whetten (1985) örgütsel kimlik kavramının çok düzeyli olduğunu ortaya koymuşlardır. Yazarlar, tüm örgütün tek bir paylaşılan kimlik algısına sahip olabilecekleri (holographic identity) gibi örgüt içerisindeki alt birimlerin kendilerine özgü kimlik algılarının (ideographic identity) daha baskın olabileceğini ve paylaşılan örgüt kimliğinden daha belirleyici olabildiğini belirtmişlerdir (Alberth ve Whetten, 1985). Bir örgüte mensup bireyler o örgütün belirleyici özelliklerine dair farklılaşan algılara sahip olabilmektedirler. Bu durumda örgüt kimliği, bireylerin üyesi oldukları örgüte dair farklı algılarının ortaya çıkardığı örgütün genel davranışlarını tanımlayan bireysel değerlendirmelerin bir bütünü olarak da tanımlanabilmektedir (Dutton et.al., 1994). Ortaya çıkan bu paylaşılan kimlik algısı, örgüt üyelerinin üyesi oldukları kuruma hem bilişsel hem de duygusal olarak bağlanmaları sonucunu doğurmaktadır (Hatch ve Schultz, 2002). Dolayısıyla, güçlü bir örgütsel kimlik algısına sahip bireyler, örgüt kimliğini destekleyecek şekilde örgüte yönelik olumlu davranışlar sergilemektedirler (Gioai ve Thomas, 1996). Örneğin, bu bireyler örgüte daha sadık ve bağlı olmaktadırlar (Dutton et.al., 1994) hatta örgütsel davranış örüntülerini benimsemekte ve bunlara uyumlu davranışlar sergilemektedirler (Shamir, 1990). Buradan yola çıkılarak bu çalışma, örgütsel kimlik algısının örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık kavramlarının ilişkisine nasıl bir katkısı olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır Örgütsel Bağlılık Ashforth ve Mael (1989) örgütsel kimlik ile örgütsel bağlılık kavramlarının her ne kadar ilişkili ancak farklı kurgular olsalarda, sık sık karıştırıldığına dikkat çekmişlerdir. Steers (1977: 46) örgütsel bağlılığı bireyin belirli bir örgüt ile özdeşleşme düzeyinin göreli gücü veya kendini adaması olarak tanımlamıştır (Mowday et.al., 1979: 226). Ashforth ve Mael (1989) bu iki kurgu arasındaki net ayrıma örgütsel kimliği örgüte özgü, örgütsel bağlılığı ise bağlı olunan amaç ve hedefleri paylaşan örgütler arasında transfer edilebilen bir kavram olarak tanımlayarak açıklık getirmişlerdir. Mowday ve çalışma arkadaşlarının (1979) 78

5 Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma çalışmalarında kullandıkları tanımdan türetilen ve O Reilly ve Chatman ın (1986) çalışmasını takiben Allen ve Meyer (1990) örgütsel bağlılığı oluşturan üç unsuru; duygusal bağlanma hissini ifade eden duygusal bağlılık (affective commitment), bireylerin örgütte kalmaya kendilerini sorumluluk hissetmelerini tanımlayan normatif bağlılık (normative commitment) ve örgütten ayrılmanın doğuracağı algılanan maliyetleri (zaman, emek, o örgüte özgü geliştirilen beceriler) ifade eden süreklilik bağlılığı (continuance commitment) olarak tanımlamıştır. Duygusal bağlılık söz konusu olduğunda bireyler örgütten ayrılmak istemezler ve eş değer bazen daha iyi teklifler geldiğinde dahi örgütte kalmayı tercih ederler diğer taraftan normatif bağlılık, normatif baskılardan kaynağını alan zorunluluk veya mecburiyet duygularına dayanmaktadır (Meyer ve Allen, 1997). Son olarak süreklilik bağlılığı bireylerin sosyalleşme sürecinde içselleştirdikleri normların ve değerlerin bireyi grubun bir parçası olarak kalmaya gönüllü ve istekli olması sonucunu doğurmaktadır (Meyer ve Allen, 1997). Benzer şekilde Mael ve Ashforth (1992) bireylerin örgütsel kimlik düzeyleri arttıkça örgüt içerisinde birlikte çalıştıkları bireylerle daha sıcak ve samimi ilişkiler kurduklarını duygusal bağlılıkların doğduğunu ve bunun sonucu olarak örgütsel bağlılığın bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. Bunlara ilave olarak Maignan ve Ferrell (2001) bireylerin örgütsel kimlik algılarının örgütün olumlu imaja sahip olduğu durumlarda arttığını ve bunun beraberinde örgüttün bir üyesi olarak kalma isteğini destekliğini başka bir deyişle örgütsel bağlılığa katkısı olduğunu ifade etmişlerdir. Literatürde ortaya konulan bu ilişkilerden ve kavramlaştırmalardan yola çıkılarak aşağıdaki hipotezler test edilmiştir. H 1 : Örgüt kimliği algısı ile duygusal ve normatif örgütsel bağlılık düzeyi arasında pozitif bir ilişki vardır. 2.3.Örgütsel Vatandaşlık Örgütsel vatandaşlık davranışı birçok araştırmacı tarafından ilgi duyulan bir kavramdır (Organ ve Ryan, 1995; Podsakoff et.al., 2000). Örgütsel vatandaşlık davranışı; örgüt içerisindeki resmi ödül sistemi ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi olmayan ve örgütün etkili işleyişini destekleyen isteğe bağlı davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Organ, 1988: 4). Örgütsel vatandaşlık kavramı 1980 lerde yapılan çalışmalarla gelişim göstermiştir (Smith et.al., 1983). İçerisinde hem örnek çalışanın yapması gereken davranışları hem de başkalarına yardım etmeyi barındırır (Smith et.al., 1983). Birçok araştırmacı kavramın örgütsel etkililik üzerinde olumlu etkileri olan birçok farklı kavram ile ilişkisini incelemiştir. Örneğin, örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş tatmini ve motivasyon, örgütsel bağlılık, liderlik (Organ ve Lingl, 1995; Organ ve Moorman, 1993; Penner, Midili, ve Kegelmeyer, 1997; Tang ve Ibrahim, 1998) ve örgütsel etkililik (Walz ve Niehoff, 1996) gibi çok sayıda örgütsel faktörün 79

6 Volume:2 Number:4 December 2013 Şirin Atakan-Duman, Ayşın Paşamehmetoğlu, Ahmet Burak Poyraz ilişkisi literatürde ele alınmıştır. Böylece örgütsel vatandaşlık davranışı gösteren bireylerin iş tatminleri, bağlılıkları ve motivasyonları yüksek olduğundan ayrıca günlük iş tanımları dışında kalan olumlu davranışlar içerisinde bulunduklarından örgütün genel etkililik düzeyine de olumlu katkıda bulunmuş olurlar. Bu nedenle, yöneticiler kimi zaman çalışanlarının performans değerlendirmelerini yaparken ve atama ve ücretlendirme de örgütsel vatandaşlık davranışından bir değerlendirme kriteri olarak faydalanmaktadırlar. Basım ve Şeşen (2006) örgütsel vatandaşlık ve çalışanların bağlılıkları, sadakatleri ve öz verili davranışları arasındaki ilişkiye değinmişlerdir. Literatürdeki bütün bu değerlendirmeler ve ortaya konan ilişkiler doğrultusunda bu çalışmada da aşağıdaki hipotezler ile ileri sürülen ilişkiler test edilmektedir. H 2 : Örgüt kimliği algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemek arasında pozitif bir ilişki vardır. Görüldüğü gibi literatürde sıkça ele alınan ve çalışılan bir kavram olmasına karşın genellikle örgütsel vatandaşlık davranışının olumlu örgütsel çıktılar ile ilişkisi ya da iş tatmini veya motivasyon gibi olumlu bireysel davranışlar ile ilişkisi incelenmiştir. Ancak bu kavramın örgütsel kimlik algısı ile olan ilişkisine değinen çalışmalar oldukça sınırlıdır (örneğin, Van Dick et.al., 2008; Akatay, 2008; Polat ve Meydan, 2011; Çetinkaya ve Çimenci, 2014). Akatay (2008) örgütsel kimlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ele aldığı çalışmasında, örgütsel kimlik algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Çetinkaya ve Çimenci (2014) örgütsel kimlik algısının örgütsel adalet algısı ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında tam aracılık rolüne (mediating role) sahip olduğunu başka bir deyişle, çalışanların örgütte adaletli davranıldığına ilişkin algıları onların örgüt ile özdeşlemelerine ve örgütsel vatandaşlık davranışları sergilemelerine yol açtığını ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde Polat ve Meydan (2011) örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye örgütsel özdeşleşmenin (organizational identification) aracılık etkisinin olduğunu ortaya koymuşlardır. Literatürde ortaya konulan bu çalışmalardan yola çıkılarak bu çalışmada aşağıda verilmiş olan hipotezler de test edilecektir. H 3 Duygusal ve normatif örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemek arasında pozitif bir ilişki vardır. Görüldüğü gibi literatürde yapılan çalışmalar, bu çalışmada ele alınan kavramlar olan örgütsel kimlik, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık kavramlarının birbirleri ile ikili ilişkilerini ortaya koymaktadır ancak bu çalışmada bu kavramlara ilişkin ilişkiler tek bir modelde ele alınmaktadır böylece literatürde daha önce ele alınmamış kapsamlı bir model ile bu kavramların ilişkileri ortaya konulmaktadır. 80

7 Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 3. Çalışmanın Yöntemi Liselerin mezunları kadar çalışanları içinde güçlü birer örgütsel kimlik oluşturabileceği ön kabulüyle, çalışma verileri Ankara da yer alan 23 lisenin öğretmenlerinden, idari personelinden ve destek personelinden (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik personeli gibi) yer alan bireylerden toplanmıştır. Örneklem, 952 kişiden oluşmaktadır. Örneklemin %57.8 i kadın, %42.2 si erkektir. 952 kişinin; %78.9 u öğretmen, %12.9 u idari personel ve %6.7 si destek personelidir. %16.3 ü 30 yaşının altında, %33.1 ı yaş aralığında, %30.1 i yaş aralığında, %16.5 i ise 51 yaşının üzerindedir. Katılımcıların örgütsel kimlik algıları toplam 15 ifadeden oluşan Stoner, Perrewe ve Hofacker (2011) tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Kimlik Ölçeği (Multi-Dimensional Identification Scale) ile ölçülmüştür. Faktör analizi sonuçları ile.40 altında olan 4, 7, 13, 14 ve 15. sorular ölçekten çıkarılmış ve ölçek 10 soruya indirgenmiştir. Örgütsel kimlik ölçeğinin Cronbach s alfa değeri.86 dır. Örgütsel bağlılık düzeyleri ise, Meyer ve Allen (1997) tarafından geliştiren 23 ifadeden oluşan Örgütsel Bağlılık Ölçeği (Organizational Commitment Scale) ile ölçülmüştür. 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 18 ve 19. sorular ölçekten çıkarılmış ve ölçek 14 soruya indirgenmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre Örgütsel bağlılık ölçeğinin Cronbach s alfa değeri.92 dir. Son olarak, örgütsel vatandaşlık düzeyi 24 ifadeden oluşan Hoffman ve çalışma arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği (Organizational Citizenship Behavior Scale) ile ölçülmüştür. Faktör analizi sonuçlarına göre 2, 4, 16 ve 19. sorular çıkarılmış ve ölçek 20 soruya indirgenmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin Cronbach s alfa değeri.90 dır. Araştırma kavramlarını ölçmeye yönelik ölçeklerin ve demografik bilgilerin sorulduğu ek soruların birleşiminden oluşan anket formu katılımcılara çalışma araştırmacıları tarafından dağıtılmış ve yine çalışma araştırmacıları tarafından toplanarak veri girişi yapılmıştır. Tüm faktör yüklemeleri istatistiksel olarak geçerli olup, tüm yüklemeler.40 ın üzerindedir, bu sonuçlar bütünleyici geçerliliğin (convergent validity) bir göstergesidir (Hair et.al., 2010). İkinci olarak, Lisrel de yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile AVE değerlerine bakılmıştır. AVE değeri herhangi iki değişken için, korelasyon tahmin karesi ile karşılaştırılmıştır (Hair et al., 2010). Her değişken için AVE değeri korelasyon tahmin karesinden büyüktür, bu durumda ölçeklerin geçerliliği kanıtlanmaktadır. Faktör değerleri, geçerlilik analizive korelasyon analizi yapıldıktan sonra çalışmanın modeli ve hipotezlerini test edebilmek için LISREL izlek analizi (path analysis) uygulanmıştır. 81

8 Volume:2 Number:4 December 2013 Şirin Atakan-Duman, Ayşın Paşamehmetoğlu, Ahmet Burak Poyraz Örgütsel Kimlik Algısı H 1 Duygusal ve Normatif Örgütsel Bağlılık H 2 H 3 Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Şekil 1. Çalışmanın Modeli 4. Çalışma Bulguları Çalışmada örgütsel kimlik algısı, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı değişkenleri arasında ki ilişkiyi görebilmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışma değişkenlerine ilişkin korelasyon tablosu Tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo 1. Çalışma Değişkenlerine İlişkin Korelasyon Tablosu Kendall s tau_b Örgütsel Kimlik Örgütsel Bağlılık Örgütsel Vatandaşlık Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient Örgütsel Kimlik Örgütsel Bağlılık Örgütsel Vatandaşlık 1.465(**).337(**).465(**) 1.295(**).337(**).295(**) 1 N ** p < 0.01 (çift yönlü test) * p < 0.05 (çift yönlü test) Korelasyon analizi sonuçlarına göre; örgütsel kimliğin, örgütsel bağlılık ile pozitif yönde ilişkisi olduğu görülmektedir (r=.465, p<.01). Ayrıca, örgütsel kimlik ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif yönde ilişki bulunmaktadır (r=.337, p<.01). Son olarak, örgütsel bağlılığın, örgütsel vatandaşlık ile pozitif yönde ilişkisi olduğu görülmektedir (r=.295, p<.01). Çalışmada, LISREL 8.51 (Jöreskog ve Sörbom, 1993) programı kullanılarak izlek analizi uygulanmıştır. 82

9 Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Şekil 2. İzlek Analizi Sonuçları İzlek analizi sonucunda modelin istatistiksel olarak mükemmel olduğu görülmektedir. Modele ilişkin elde edilen değerler Tablo 2 de sunulmaktadır. Tablo 2. Çalışma modeline ilişkin elde edilen sonuçlar X2 df X2 /df CFI GFI AGFI NFI RMSEA ,00 Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, X2/df (ki kare/serbestlik derecesi) değerinin (0), istenilen istatistiksel aralıktan (1/3 1/5 arası) düşük olduğu görülmektedir. Bu değerin modelin uyum değerini gösterdiği göz önüne alınırsa, çalışmanın modelinin çok iyi uyum gösterdiği anlaşılmaktadır. Modelin uyum değerini ölçen diğer bir değişken olan karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) değerine bakıldığında; araştırmanın sonucunda elde edilen CFI değerinin 1 olduğu görülmektedir. Karşılaştırmalı uyum indeksinin (CFI) 0.90 ve üzeri için modelin iyi uyum verdiği göz önüne alınırsa, çalışmanın modelinin çok iyi uyum verdiği daha açık olarak görülmektedir. Normlaştırılmış uyum indeksi olan (NFI) nın 1 olması istatistiksel olarak beklenen değerin elde edildiğini göstermektedir ve üzeri değerlerin iyi bir uyum olarak kabul edildiği iyilik uyum indeksi (GFI), çalışma sonucunda 1 elde edilmiştir buna göre iyi uyum göstermektedir. AGFI ise örneklem genişliği dikkate alınarak düzeltilmiş olan bir GFI değeridir ve 0.90 üzeri değerleri iyi uyum göstermektedir. Araştırmada elde edilen, ayarlanmış iyilik uyum indeksi AGFI (1) değerine bakıldığında, iyi uyum değerini sağladığı görülmektedir. Son olarak, verilerin geçerliliği için bakılan diğer bir değer (RMSEA), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü dür. Eğer değer, 0.08 ve altında ise, model karmaşıklığı dikkate alınarak kabul edilir. Analiz sonuçlarında, RMSEA değerinin 0.00 olduğu görülmektedir. Buna göre, genel olarak analiz sonuçlarına bakıldığında tüm değerler modelin çok iyi uyum verdiği göstermektedir. İzlek analizinin sonuçlarına göre H1, H2, H3 hipotezleri doğrulanmıştır (Şekil 1). Dolayısı ile araştırmanın sonucundan, örgüt kimliği algısı ile duygusal ve normatif örgütsel bağlılık düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer sonuca göre, örgüt kimliği algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı 83

10 Volume:2 Number:4 December 2013 Şirin Atakan-Duman, Ayşın Paşamehmetoğlu, Ahmet Burak Poyraz sergilemek arasında pozitif bir ilişki vardır. Son olarak araştırmada, duygusal ve normatif örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemek arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucu çıkmıştır. 5. Tartışma ve Sonuç Çalışma sonuçları test edilen hipotezlerin hepsinin desteklendiğini ortaya koymaktadır. Buradan yola çıkılarak, örgütsel kimliğin güçlenmesi sonucunda örgütsel bağlılığın da güçleneceği ve güçlü örgütsel kimlik algısına sahip çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha fazla sergileyeceklerini söylemek mümkündür. Benzer şekilde örgütsel bağlılık düzeyi yüksek çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını görece daha fazla sergileyecekleri sonucuna varmak mümkündür. Literatürde örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalara rastlamak mümkündür. Ancak bu iki kavramın örgütsel kimlik algısı ile ilişkisini ele alan çalışmalar literatürde oldukça zayıf kalmaktadır. Bu çalışmada bu üç kavram arasındaki ilişki bütünleşik bir modelde ele alınmış ve böylece lise öğretmenlerinin örgütsel kimlik algılarının yüksel olduğu hallerde kurumlarına bağlılıklarının arttığı ve daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı sergiledikleri anlaşılmıştır. Örgütsel kimlik algısı ile örgütsel bağlılık ve vatandaşlık davranışlarının pozitif bir ilişkisinin olması bir kaç açıdan önemli bir bulgudur. Örgütsel bağlılık davranışının bireyinkiyle uyumlu amaç ve hedeflere sahip örgütler arasında transfer edilebildiği bilinmektedir (Ashforth ve Mael, 1989). Öte taraftan örgütsel kimlik algısı o kuruma özgüdür ve transfer edilememektedir. Dolayısıyla örgütsel kimlik algısı güçlü olan bireyler kurumlarına örgütsel bağlılıktan daha güçlü bir aidiyet geliştirmektedirler. Böylece örgütsel bağlılık ve vatandaşlık davranışı, güçlü bir örgütsel kimlik algısının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ise, uygulamada örgütler örgütsel kimlik algısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermelidirler böylece çok önemli örgütsel çıktılar olan örgütsel bağlılık ve vatandaşlık davranışı sergileyen çalışanlar elde etmek ve mümkün olacaktır. İleri araştırmalarda, örgüt kimliği algısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların neler olabileceği ve bunların işten ayrılma isteği, iş tatmini, motivasyon gibi farklı örgütsel çıktılar üzerindeki etki düzeylerinin ne olduğunun ele alınabileceği daha kapsamlı modeller ele alınabilir. Ayrıca, bu ilişkilerin farklı meslek grupları için de benzer şekilde ortaya çıkıp çıkmadığı incelenebilir. Böylece örgüt kimliği algısının daha güçlü ortaya çıktığı meslek gruplarının neler olduğunu ortaya koymak da mümkün olabilecektir. 84

11 Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Kaynakça AKATAY, A. (2008) Çalışanların Örgütsel Kimlik Algılarının Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl.9, Sayı:16: ALBERT, S. ve WHETTEN, D.A. (1985) Organizational Identity. In L.L. Cummings ve B.M. Staw (Eds.) Research İn Organizational Behavior (Pp ). Greenwich, CT: JAI Press. ALBERT, S., ASHFORTH, B. E. ve DUTTON, J. E. (2000) Organizational Identity and Identification: Charting New Waters and Building New Bridges, Academy of Management Review, Vol. 25, No.1: ALLEN, N. J. ve MEYER, J. P. (1990) The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology, 63: ASHFORTH, B.E. ve MEAL, F. (1989) Social Identity Theory and The Organization, Academy of Management Review, 14, 1: BAMMER, S., MILLINGTON, A. ve RAYTON, B. (2007) The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment, International Journal of Human Resource Management, 18: BASIM, H.N. ve ŞEŞEN, H. (2006) Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çalışması, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61, 4: BROWN, M.E. (1969) Identification and Some Conditions of Organizational Involvement, Administrative Science Quarterly, 14: ÇETINKAYA, M. ve ÇIMENCI, S. (2014) Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: Yapısal eşitlik modeli çalışması, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12, 23: CORNELISSEN, J.P., HASLAM, S.A. ve BALMER, J.M.T. (2007) Social Identity, Organizational Identity and Corporate Identity: Towards an Integrated Understanding of Processes, Patterning and Products, British Journal of Management, 18, 1: DAVID, P., KLINE, S. ve DAI, Y. (2005) Corporate Social Responsibility Practices, Corporate İdentity, and Purchase intention: A Dual-Process Model, Journal Of Public Relations Research, 17, 3: DUTTON J., DUKERICH J. ve HARQUAIL, C.V. (1994) Organizational Images And Membership Commitment, Administrative Science Quarterly, 34: GIOIA D.A. ve THOMAS, J.B. (1996) Identity, Image and Issue Interpretation: Sense Making During Strategic Change In Academia, Administrative Science Quarterly, 40: GIOIA, D.A. (1998) From Individual to Organizational Identity. D.A. Whetten ve P.C. Godfrey (Eds). Identity in Organizations: Building Theory Through Conversation (17-31). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. GREENE, S. (2004) Social Identity Theory And Party Identification, Social Science Quarterly, 85, 1: HAIR, J.F., BLACK, W.C., BABIN, B.J., ve ANDERSON, R.E. (2010) Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. Pearson, New York, NY. 85

12 Volume:2 Number:4 December 2013 Şirin Atakan-Duman, Ayşın Paşamehmetoğlu, Ahmet Burak Poyraz HATCH, M. ve SCHULTZ, M. (2002) The Dynamics of Organizational Identity, Human Relations, 55, 8: HOFFMAN, B. J., BLAIR, C. A., MERIAC, J. P., ve WOEHR, D. J. (2007) Expanding The Criterion Domain? A Quantitative Review of Ocb Literature, Journal of Applied Psychology, 92 (2): HOGG, M. A., ve TERRY, D. J. (Eds.) (2001) Social Identity Processes In Organizational Contexts. Philadelphia, PA: Psychology Press. HOGG, M.A. ve TERRY, D.J. (2000) Social identity and self-categorization processes in organizational contexts, Academy of Management Review, 26, 1: JÖRESKOG, K. ve SÖRBOM, D. (1993) LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific Software International Inc. KORTE, R.F. (2007) A Review of Social Identity Theory with İmplications for Training and Development, Journal Of European Industrial Training, 31, 3: LEE, S.M. (1971) An Empirical Analysis of Organizational Identification, Academy of Management Journal, 14: MAEL, F. A. ve ASHFORTH, B. E. (1992) Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification, Journal of Organizational Behavior, 13, 2: 103. MAIGNAN, I., ve FERRELL, O. C. (2001) Antecedents and benefits of corporate citizenship: an investigation of French businesses, Journal of Business Research, 51, 1: MEYER, J.P. ve ALLEN, N.J. (1997) Commitment in the workplace: Theory, research, and application. Thousand Oaks, CA: Sage. MOWDAY, R.T., STEERS, R.M ve PORTER, L.W. (1979) The measurement of organizational commitment, Journal of Vocational Behavior, 14: O REILLY, C.A., ve CHATMAN, J. (1986) Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effect of Compliance, Identification and Internalization on Pro-Social Behavior, Journal of Applied Psychology, 71: ORGAN, D. W. (1988) Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington MA: Lexington Books. ORGAN, D. W. ve RYAN, K. (1995) A Meta-Analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior, Personnel Psychology, 8: ORGAN, D. W., ve LINGL, A. (1995) Personality, Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior, The Journal Of Social Psychology, 135 (3): ORGAN, D. W., ve MOORMAN, R. H. (1993) Fairness and Organizational Citizenship Behavior: What Are The Connections?, Social Justice Research, 6: PENNER, L. A., MIDILI, A. R. ve KEGELMEYER, J. (1997) Beyond Job Attitudes: A Personality and Social Psychology Perspective on The Causes of Organizational Citizenship Behavior, Human Performance, 70 (2): PODSAKOFF, P. M., MACKENZIE, S. B., PAINE, J. B. ve BACHRACH, D. G. (2000) 86

13 Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions For Future Research, Journal of Management, 26(3), POLAT, M. ve MEYDA, C.H. (2011) Örgüt kültürü bağlamında güç eğilimi, örgütsel bağlılık ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25 (1): SCOTT, S.G. ve LANE, V.R. (2000) A Stakeholder Approach to Organizational Identity, Academy Of Management Review, 25, 1: SHAMIR, B (1990) Calculations, Values, and Identities: The Source of Collectivistic Work Motivation, Human Relations, 43: SMITH, C. A., Organ, D.W. ve Near, J.P. (1983) Organizational Citizenship Behavior: Its nature and antecedents, Journal of Applied Psychology, 68, STEERS, R.M. (1977) Antecedents and outcomes of organizational commitment, Administrative Science Quarterly, 22: STONER, J., PERREWE, P.L. ve HOFACKER, C. (2011) The Development and Validation of the Multi-Dimensional Identification Scale (MDIS), Journal of Applied Psychology, 41, 7: TAJFEL, H. (1974) Social Identity and Intergroup Behavior, Social Science Information, 13: TAJFEL, H. (1978) The Achievement of Group Identification. H. Tajfel (Ed.), Differentiation Between Social Groups: Studies In The Social Psychology. Cambridge, England: Cambridge University Press. TANG, T. L. P., ve Ibrahim, A. H. S. (1998) Antecedents of Organizational Citizenship Behavior: Public Personnel in The United States and in The Middle East, Public Personnel Management, 27: VAN DICK, Rolf; VAN KNIPPENBERG, D., KERSCHREITER, R., HERTEL, G. ve WIESE- KE, J. (2008) Interactive Effects of Work Group and Organizational Identification on Job Satisfaction and Extra-Role Behavior, Journal of Vocational Behavior, 72: VOSS, Z.G., CABLE, D.M. ve VOSS, G.B. (2006) Organizational Identity and Firm Performance: What Happens When Leaders Disagree About Who We Are?, Organization Science, 17, 6: WALZ, S., ve NIEHOFF, B. P. (1996) Organizational Citizenship Behaviors and Their Effect On Organizational Effectiveness In Limited-Menu Restaurants, Paper Presented At Academy Of Management Meetings, Cincinnati, Ohio. WHETTEN, D. ve MACKEY, A. (2002) A Social Actor Conception of Organizational Identity and Its Implications for The Study of Organizational Reputation, Bus. Soc., 41: YBEMA, S., VROEMISSE, M. ve MARREWIJK, A. (2012) Constructing Identity by Deconstructing Differences: Building Partnerships Across Cultural and Hierarchical Divides, Scandinavian Journal of Management, 28:

14 Volume:2 Number:4 December 2013 Şirin Atakan-Duman, Ayşın Paşamehmetoğlu, Ahmet Burak Poyraz Ek 1. Faktör Analizi Sonuçları İfadeler Örgüt Kimliği (OK) Örgütsel Bağlılık (OB) OB1,450 OB4,516 OB6,433 OB9,544 OB10,494 OB13,438 OB14,543 OB15,578 OB16,665 OB17,539 OB20,493 OB21,524 OB22,479 OB23,536 OB1,450 OB4,516 OB6,433 OB9,544 OB10,494 OB13,438 OB14,543 OB15,578 OB16,665 OB17,539 OB20,493 OB21,524 OB22,479 OB23,536 Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (OV) OV1,561 OV3,435 OV5,535 OV6,642 OV7,548 OV8,633 OV9,564 OV10,767 88

15 Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma OV11,621 OV12,732 OV13,650 OV14,677 OV15,590 OV17,516 OV18,511 OV20,572 OV21,507 OV22,663 OV23,692 OV24,565 89

Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Örgütsel Kimlik Algısı, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ŞirinAtakan-Duman* Ayşın Paşamehmetoğlu** Ahmet Burak Poyraz*** Vol:2,

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANI ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ÖĞRETİM ELEMANI ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÖĞRETİM ELEMANI ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Okt. Derya Eker Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir drykyr@gmail.com Özet Bu çalışmanın amacı üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının

Detaylı

BİREYCİLİK - TOPLULUKÇULUK İKİLEMİNDE MESLEKİ ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME AYRIMI

BİREYCİLİK - TOPLULUKÇULUK İKİLEMİNDE MESLEKİ ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME AYRIMI BİREYCİLİK - TOPLULUKÇULUK İKİLEMİNDE MESLEKİ ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME AYRIMI Erdem KIRKBEŞOĞLU Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Eskişehir Yolu 20.KM 06530 Etimesgut Ankara E-posta:

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Örgüte bağlılık, iş doyumu, işe bağlılık, ve işten ayrılma

ÖZET. Anahtar kelimeler: Örgüte bağlılık, iş doyumu, işe bağlılık, ve işten ayrılma D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:91-99 DEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTE BAĞLILIKLARINI VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Nermin

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

İŞVEREN MARKASI BAĞLAMINDA FONKSİYONEL VE DUYGUSAL FAYDANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

İŞVEREN MARKASI BAĞLAMINDA FONKSİYONEL VE DUYGUSAL FAYDANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ İŞVEREN MARKASI BAĞLAMINDA FONKSİYONEL VE DUYGUSAL FAYDANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ Mustafa Aras Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi maras@sakarya.edu.tr Serkan Bayraktaroğlu Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA

ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH (JRTR) 2014, 1 (1) www.jrtr.org ÇALIġANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE ĠġTEN AYRILMA NĠYETĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA Hüseyin

Detaylı

INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS ULUSLAR ARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS ULUSLAR ARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI İŞYERİ İZLEME FAALİYETLERİNİN İŞ TATMİNİ, STRES VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ Erkan ERDEMİR * Umut KOÇ ** Özet Bilgi teknolojilerinin işletmelerde kullanımının artışıyla birlikte işyeri ve çalışanların

Detaylı

Örgütsel Özdeşim ve Örgütsel Bağlılık Birbirinden Farklı Yapılar Mıdır? Bir Faktör Analizi Çalışması

Örgütsel Özdeşim ve Örgütsel Bağlılık Birbirinden Farklı Yapılar Mıdır? Bir Faktör Analizi Çalışması Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2015, 18 (36), 1-12 Örgütsel Özdeşim ve Örgütsel Bağlılık Birbirinden Farklı Yapılar Mıdır? Bir Faktör Analizi Çalışması Evrim Güleryüz Yaşar Üniversitesi Orhan Aydın Ufuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Isparta OSB deki Bir Tekstil Fabrikası Örneği

Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Isparta OSB deki Bir Tekstil Fabrikası Örneği Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi:... Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Isparta OSB deki Bir Tekstil

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Aydem ÇİFTÇİOĞLU. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (18) 2009,

Aydem ÇİFTÇİOĞLU. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (18) 2009, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (18) 2009, 100-116 ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA THE RELATIONSHIPS AMONG PERCEIVED

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA) . Adı Soyadı: Ayşe Gönül Demirel ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 7.5.966. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 989 Y. Lisans (MBA) İşletme(Yönetim

Detaylı

Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Algılanan Performansa Etkisi: Havayollarında Bir Uygulama

Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Algılanan Performansa Etkisi: Havayollarında Bir Uygulama Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Algılanan Performansa Etkisi: Havayollarında Bir Uygulama Seçil Ulufer 1 1 İstanbul Aydın Üniversitesi/Öğretim Görevlisi, secilulufer@aydin.edu.tr Özet: Bu çalışma

Detaylı

DIŞ KAYNAK SAĞLAYAN FİRMALARDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

DIŞ KAYNAK SAĞLAYAN FİRMALARDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DIŞ KAYNAK SAĞLAYAN FİRMALARDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Mehmet Halit YILDIRIM Aksaray Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. yildirimmh@gmail.com Leyla İÇERLİ Aksaray Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Semra TETİK Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu semratetik@hotmail.com Özet Yoğun rekabetin

Detaylı

Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Fikret Soyer 1 Yusuf Can 2 Kürşat Akbulut 3 Özet Bu araştırma, futbol

Detaylı

Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma 1

Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma 1 Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma 1 Yrd. Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü ozanbuyukyilmaz@karabuk.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi

Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 581-596 Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi The Relationship Between Corporate Image, Organizational Culture and Organizational Identification

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

SEÇİL TAŞTAN Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Dr. E-posta: secilbal@yahoo.com

SEÇİL TAŞTAN Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Dr. E-posta: secilbal@yahoo.com BİR POZİTİF PSİKOLOJİ KAVRAMI OLARAK ÖRGÜTLE ÖZDEŞLEŞMENİN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISI VE GÖNÜLLÜ PERFORMANS DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ARA DEĞİŞKEN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: GIDA SEKTÖRÜNDE YAPILAN

Detaylı

Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi The Determination of Organizational Commitment Levels of Health Staffs in Hospitals Musa ÖZATA * ÖZ Örgütsel bağlılık

Detaylı

İŞ MOTİVASYONUNUN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞ MOTİVASYONUNUN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 () 005, 566 İŞ MOTİVASYONUNUN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ THEEFFECTS OF EMPLOYEE WORK MOTIVATION O NEMPLOYEE COMMITMENT AND TURNOVER INTENTION

Detaylı

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunu Akışı Giriş

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

MÜŞTERİ VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.193-208 MÜŞTERİ VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Tülay Korkmaz DEVRANİ 1 İpek

Detaylı

ERZURUM DA DEVLET VE ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEM ADALETİ, İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL BAĞLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ

ERZURUM DA DEVLET VE ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEM ADALETİ, İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL BAĞLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2007, C.12, S.3 s.97-120. ERZURUM DA DEVLET VE ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEM ADALETİ, İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL BAĞLILIK

Detaylı

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2015, KONYA

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2015, KONYA 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2015, KONYA Örgütsel Politika Algısı ve Psikolojik İyi Olma İlişkisi Üzerinde birey-örgüt değer uyumunun düzenleyici etkisi Hakan Vahit Erkutlu

Detaylı

Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama Mustafa BABADAĞ 1

Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama Mustafa BABADAĞ 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2): 313-332 Cankiri Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences, 6(2): 313-332 Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa

Detaylı

ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Feyza TAŞKIN Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Büyükçekmece- İstanbul E-posta: feyzataskin@beykent.edu.tr Roşan DILEK TÜBİTAK TÜSSİDE

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2) 2012, 254-265 SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Detaylı

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME KAVRAMI VE İLETİŞİM ETKİNLİĞİ İLİŞKİSİ

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME KAVRAMI VE İLETİŞİM ETKİNLİĞİ İLİŞKİSİ 1011 ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME KAVRAMI VE İLETİŞİM ETKİNLİĞİ İLİŞKİSİ Dr.İpek Kalemci TÜZÜN *, Doç. Dr. İrfan ÇAĞLAR ** ÖZET Örgütsel özdeşleşme araştırmacılar ve uygulamacılar tarafından, bireyin örgütle istenen

Detaylı

EĞİTİM, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

EĞİTİM, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(2) 2007: 621636 EĞİTİM, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ANALYSING OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN TRAINING, ORGANIZATIONAL

Detaylı

ÖRGÜTSEL KİMLİĞİN VE ÖRGÜTSEL PRESTİJİN, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI İsmail BAKAN* Burcu ERŞAHAN** İbrahim KAYA***

ÖRGÜTSEL KİMLİĞİN VE ÖRGÜTSEL PRESTİJİN, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI İsmail BAKAN* Burcu ERŞAHAN** İbrahim KAYA*** ÖRGÜTSEL KİMLİĞİ VE ÖRGÜTSEL PRESTİJİ, ÖRGÜTSEL VATADAŞLIK ÜZERİDEKİ ETKİSİ: BİR ALA ARAŞTIRMASI İsmail BAKA* Burcu ERŞAHA** İbrahim KAYA*** ÖZET Bu çalışmanın amacı işletmelerde oluşan örgütsel kimlik

Detaylı

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ Arş.Gör.Ufuk SARIDEDE Yrd.Doç.

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora ( ): Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.

ÖZGEÇMİŞ. Doktora ( ): Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı. ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. Ayşe CİNGÖZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Avanos Yolu Üzeri, 50300 Nevşehir +90 384

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Örgütler için giderek önem kazanan örgütsel vatandaşlık davranışı; örgütün. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Örgütler için giderek önem kazanan örgütsel vatandaşlık davranışı; örgütün. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı DERLEME / REVIEW Sağlık Yönetimi / Healthcare Management Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Mesut Çimen 1 1Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

PSİKOLOJİK SERMAYE NİN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ Ayşe ÇOBAN

PSİKOLOJİK SERMAYE NİN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ Ayşe ÇOBAN PSİKOLOJİK SERMAYE NİN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ Ayşe ÇOBAN Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi acoban1984@gmail.com Özet Bu çalışmanın amacı

Detaylı

İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR?

İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR? İŞLETMELERDE YÖNETİCİLER ASTLARINI SEÇERKEN HANGİ KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURURLAR? Saygun GÜRPINAR Haliç Üniversitesi - İşletme Fakültesi Emekyemez Mah. Okçumusa Mah. Şişhane Sok. No: 17

Detaylı

A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ADANA İLİ ÖRNEĞİ A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ADANA İLİ ÖRNEĞİ Azmi YALÇIN * Fatma Nur İPLİK ** ÖZET İnsan kaynaklarının

Detaylı

KURUMSAL DEĞERLERE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUMSAL DEĞERLERE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU KURUMSAL DEĞERLERE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU (2012-2015) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Önsöz... iii TABLOLAR LİSTESİ... viii ŞEKİLLER LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... x GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: EĞİTİM VE GELİŞTİRME KAVRAMI... 7 1.1. İnsan Kaynağı Eğitimi... 9 1.1.1. Eğitimin Amaçları...

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online) ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ(ÇORUM İLİNDE HASTANE ÇALIŞANLARINA ANKET UYGULAMASI) Güneş Han SALİHOĞLU Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dss_karanliklar@hotmail.com

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji 2 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

Örgütsel Bağlılık ve Ekstra Rol Davranışı Arasındaki. Arasındaki İlişkiler: İmalat Sektöründe Bir Araştırma

Örgütsel Bağlılık ve Ekstra Rol Davranışı Arasındaki. Arasındaki İlişkiler: İmalat Sektöründe Bir Araştırma Örgütsel Bağlılık ve Ekstra Rol Davranışı Arasındaki İlişkiler: İmalat Sektöründe Bir Araştırma Aydın YILMAZER Yrd.Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu yilmazer@sakarya.edu.tr Örgütsel

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Bölümleri Bölümü aakin@sakarya.edu.tr Uzm. Psikolojik Danışman Ahmet Kahraman Çekmeköy

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Gönderim Tarihi: 06.12.2016 Kabul Tarihi: 12.04.2017 ETİK İKLİM VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARA DEĞİŞKEN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Sema POLATCI Gaziosmanpaşa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeği nin Türkçede Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeği nin Türkçede Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma ARAŞTIRMA Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeği nin Türkçede Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma Validity and Reliability Study of the Compulsory Citizenship Behaviour Scale

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl 1 Adı Soyadı: Savaş CEYLAN 2 Unvanı: Arş. Gör. Dr. 3 İletişim Bilgileri Tlf: 297 83 39 / 532 430 95 47 E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr 4 Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ SİSTEMLERİNİN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 1

YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ SİSTEMLERİNİN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.2, s.253-266. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ceyda MADEN EYİUSTA

Yard. Doç. Dr. Ceyda MADEN EYİUSTA Yard. Doç. Dr. Ceyda MADEN EYİUSTA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Tel: + 90 212 604 01 00 4059 E-mail: ceyda.maden@kemerburgaz.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hüsamettin Demir Doğum Tarihi: 17 Şubat 1978 Görevi: Okutman Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenim Durumu: 1 Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Eğitim

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi aakin@sakarya.edu.tr Doktora Öğr. Fatıma Firdevs Adam Karduz Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/2 (2014) 1-14 ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ M. Gökhan BİTMİŞ * Alptekin

Detaylı

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE TUTUMA İLİŞKİN FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE TUTUMA İLİŞKİN FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2003, ss. 1-19. ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE TUTUMA İLİŞKİN FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Sevinç

Detaylı

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE PSİKOLOJİK SAHİPLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ADALETİN ROLÜ

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE PSİKOLOJİK SAHİPLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ADALETİN ROLÜ ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE PSİKOLOJİK SAHİPLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ADALETİN ROLÜ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 33, Sayı 2, 2015, s.

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL PRESTİJ VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGILARININ İŞBİRLİĞİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL PRESTİJ VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGILARININ İŞBİRLİĞİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 12, Sayı 30, 2016 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 12, No. 30, 2016 OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL PRESTİJ VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME

Detaylı

ÇALIŞANLARIN ETİK İKLİM ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÇALIŞANLARIN ETİK İKLİM ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 114 Bahar TANER* 1 Rıza Feridun ELGÜN** ÇALIŞANLARIN ETİK İKLİM ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ÖZET Bu çalışmanın amacı ülkemiz ilaç sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Ali Öztürk Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1990 Y. Lisans Okul

Detaylı

ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA

ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA Elektronik SosyalBilimlerDergisi Electronic Journal of SocialSciences Güz-2015 Cilt:14 Sayı:55 (45-53) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Autumn-2015 Volume:14 Issue:55 ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum da Bir Kamu Kurumu Örneği * Doç. Dr.

İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum da Bir Kamu Kurumu Örneği * Doç. Dr. O. ÇINAR, F. KARCIOĞLU ve K. AKDAŞ İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum da Bir Kamu Kurumu Örneği * Özet Doç. Dr. Orhan ÇINAR Atatürk Üniversitesi İİBF

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve Yrd. Doç. Dr. Şebnem ASLAN Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 6 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

İŞGÖRENLERİN ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLGİLİ TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ercan YAVUZ 1 Cüneyt TOKMAK 2

İŞGÖRENLERİN ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLGİLİ TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ercan YAVUZ 1 Cüneyt TOKMAK 2 İŞGÖRENLERİN ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLGİLİ TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ercan YAVUZ 1 Cüneyt TOKMAK 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı işgörenlerin örgütsel bağlılık ve etkileşimci

Detaylı

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PERAKENDE İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PERAKENDE İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PERAKENDE İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA İdil TAMER Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, İngilizce

Detaylı

MANAGEMENT OF HYBRID STRUCTURES A CASE STUDY IN RETAILING

MANAGEMENT OF HYBRID STRUCTURES A CASE STUDY IN RETAILING ZET p Temelde a, bir. Bu perspektifle, perakendecilik gelecekteki Anahtar kelimeler: MANAGEMENT OF HYBRID STRUCTURES A CASE STUDY IN RETAILING ABSTRACT This study aims to analyze the hybrid forms, as an

Detaylı