KÝMYASAL DAYANIM KILAVUZU CHEMICAL RESISTANCE GUIDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÝMYASAL DAYANIM KILAVUZU CHEMICAL RESISTANCE GUIDE"

Transkript

1 Sanayi ve Ticaret Ltd.Þti. hayatýn her alanýnda... KÝMYASAL DAYANIM KILAVUZU CHEMICAL RESISTANCE GUIDE POLÝVES, POLÝPOL KÝMYASAL DAYANIM KILAVUZU POLIVES, POLIPOL CHEMICAL RESISTANCE GUÝDE

2 Giriþ Introduction Bu katalog POLIVES ve POLIPOL reçinelerinden uygun yöntemlerle yüksek, standartlarda hazýrlanan CTP laminatlarýn çeþitli kimyasal ortamlara maruz kalmasý sonucu kullanýlabilecekleri maksimum kullaným sýcaklýklarýný belirtir. Maksimum kullaným sýcaklýðý tam post-kür yapýlan yüksek kalitedeki laminatýn yýl boyunca ciddi bir zarar görmeden kullanýlabileceði maksimum sýcaklýðý ifade eder. Bu katalogda yer alan bilgiler uzun süreli laboratuar testleri ve kurumsal bilgi birikimimizle hazýrlanmýþtýr. Laminat performansýný POLÝYA'nýn kontrolü dýþýndaki birçok deðiþken etkilediðinden bu belge POLÝYA ürünlerinin kullanýmý ile ilgili garanti içermemektedir. Ýyi niyetle yol gösterici olarak verilen bu bilgilerin kullanýmýndan kaynaklanan hiçbir zarardan ve/veya kullanýcý hatalarýndan kaynaklanan sorun ve zararlardan POLÝYA sorumlu deðildir. Ayrýca ürünlerimizi üretimde kullanmaya baþlamadan önce, çalýþma ortamýnýzda uygulama denemelerini yapmanýz gerektiðini önemle hatýrlatýrýz. Polives- Kimyasal Dayaným Tablosu'nda gösterilen deðerler önceden haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. This catalog gives the maximum operating temperatures of the laminates, in contact with various chemical environments. Maximum operating temperature is the working temperature of the fully post cured laminate which it can serve at least years without any serious damage. The laminates should be manufactured in high standards with proper manufacturing methods. The information provied on this data sheet is prepared with long term laboratory tests and our own experiences. Because laminate performance is determined by several factors beyond POLIYA can control, this document includes no guarantee on the use of POLIYA products. The information is given with goodwill to act as a guide but not as reference, also Poliya is not responsible from any damages that may occur by using any information given on this document and the user faults. Also we highly recommend you to make tests in your own working conditions before using products on your production. Poliya can change any data provided on Polives- Chemical Resistance Guide without any notice. Kimyasal Dirence Sahip Laminatlar Hazýrlamak için Tavsiyeler Recommedations to Prepare Chemical Resistant Laminates Öncelikle kimyasallara temas edecek tabakanýn reçinece zengin ve en az 4-5 mm kalýnlýðýnda olmasý, özellikle asite maruz kalýnan uygulamalarda ilk tabakalarda kimyasallara dayanýklý C-camý yüzey tülü / kortel veya termoplastik kortel / yüzey tülü kullanýlmasý ve CTP'nin uygun reçine ile hazýrlanmasý gereklidir. Laminatta takviye malzemesinin çok iyi ýslatýlmasý ve laminat tabakalarý arasýnda boþluk, kabarcýk kalmamasýna özen gösterilmesi önemlidir. Tüm CTP'nin ayný kimyasala dayanýklý reçineden hazýrlanmasý optimum kullaným süresinin elde edilebilmesi açýsýndan tavsiye edilir. Tabloda belirtilen servis sýcaklýklarý post-kür yapýlmýþ malzemeler için saptandýðýndan bu sýcaklýklarý saðlayabilmeleri için laminatlara post-kür iþlemi yapýlmalýdýr. Post-kür iþlemi 80 Cº'de 3 saat olarak veya kullaným sýcaklýðý 80 Cº'nin üstündeki uygulamalar için kullaným sýcaklýðýnda yapýlmalýdýr; post-kür uygulanacak reçinelerin HDT deðerlerinin üzerinde bir sýcaklýkta post-kür uygulamasý veya kullanýmý hiçbir þekilde tavsiye edilmez. Post-kür uygulanamayan uygulamalarda Cº üzerindeki sýcaklýklar için tablo deðerleri örnek alýnmamalýdýr! Use of a barrier layer protects the structural laminate from hazardous environment, especially acids. It is important to use a barrier layer consisting of a resin rich chemical resistant C-glass surface tissue or a thermoplastic surface tissue especially in acidic environments - and strand glass mat which is minimum 4-5 mm thick. Another important factor is complete wetting of the reinforcement free from voids or air bubbles. FRP should be made of the same chemical resistant resin in order to get the optimum service life. Post-cure is another important factor to get the highest performance. A post-cure of 3 hours at 80 Cº is enough for most of the applications while it is needed to post-cure at the service temperature if the service temperature is higher than 80 Cº. It is also not recommended to post-cure use or resins in higher temperatures than their HDT (Heat Deflection Temperature), as this may cause some deformation in the FRP product even before it is used. In applications where a post curing is not possible, like lining operations over a concrete or steel layer, the values over Cº should not be taken as reference from the table. Poliya Polivesi Kimyasal Dayaným Tablosu

3 70 Poliya Reçinelerinin Kýsa Tanýtýmý Short Description of Poliya Resins Polives 70 Bisfenol-A epoksi bazlý, orta-yüksek reaktiviteli vinil ester reçinedir. Polives 70 vinilester reçine uzun süre yüksek ýsý dayanýmý, yüksek korozyon direnci ve mükemmel ýslatma özelliklerine sahiptir. Ayrýca asidik ve alkali ortamlarda performansý yüksek olan Polives 70 bu özelllikleri ile kimyasal madde depolarý, kimyasal madde üreten fabrikalar için ekipman yapýmýnda güvenle kullanýlýr. Polives 70 is a Bisphenol-A epoxy based, medium-high reactivity vinylester resin. Polives 70 has excellent adhesion with high corrosion resistance and high resistance to heat during the time of service. High performance of Polives 70 against acids and alkalies make it suitable for producing chemical tanks, equipment production for chemical industry, linings against corrosion with confidence. 70 Polives 70 Bisfenol-A epoksi bazlý, orta-yüksek reaktiviteli,düþük viskoziteli, infüzyon ve RTM uygulamasýna yönelik tasarlanmýþ vinil ester reçinedir. Polives 70 vinil ester reçine uzun süre yüksek ýsý dayanýmý, yüksek korozyon direnci ve mükemmel ýslatma özelliklerine sahiptir. Polives 70 is a Bisphenol-A epoxy based, medium-high reactivity,low viscosity vinyl ester resin which is specially designed to Infusion and RTM applications. Polives 70 has excellent adhesion with high corrosion resistance and high resistance to heat during the time of service. High performance of Polives 70 against acids and alkalies make it suitable for producing chemical tanks, equipment production for chemical industry with confidence. 7 Polives 7 Bisfenol-A epoksi bazlý, orta-yüksek reaktiviteli vinil ester reçinedir. Polives 7 vinilester reçine uzun süre yüksek ýsý dayanýmý (özellikle daha iyi ýsýl dayaným deðeriyle Polives 70'den farklýdýr), yüksek korozyon direnci ve mükemmel ýslatma özelliklerine sahiptir. Ayrýca asidik ve alkali ortamlarda performansý yüksek olan Polives 7 bu özelllikleri ile kimyasal madde depolarý, kimyasal madde üreten fabrikalar için ekipman yapýmý, yapýmýnda güvenle kullanýlýr. Polives 7 is a Bisphenol-A epoxy based, medium-high reactivity vinylester resin. Polives 7 has excellent adhesion with high corrosion resistance and high resistance to heat during the time of service. Especially with better HDT value it differs from Polives 70. Also, the high performance of Polives 7 against acids and alkalies makes it suitable for producing chemical tanks, equipment production for chemical industry, linings against corrosion with confidence yüksek reaktivitede, yüksek molekül aðýrlýklý bisfenolik doymamýþ poliester reçinedir. 39 rahat kürlenen bir bisfenolik poliester olarak asidik ve alkali ortamlarda performansý yüksek bir renk olarak kimyasal madde depolarý, kimyasal madde üreten fabrikalar için ekipman yapýmýnda ve yüksek ýsýl dayaným istendiði her yerde baþarýyla kullanýlýr. 39 is highly reactive and high molecular weighted bisphenolic unsaturated polyester resin. 39 is a fast curing bisphenolic polyester and with it s high performance against acid and alkalies. It can satisfactorily be used for producing chemical tanks, equipment production for chemical industry as well as in any application where high thermal resistance needed. Poliya Polivesi Chemical Resistance Guide

4 38 38 izoftalik/npg esaslý, yüksek reaktivitede, yüksek molekül aðýrlýklý doymamýþ poliester reçinedir. 38 poliesterin en belirgin üstünlüðü, yüksek sýcaklýklarda dahi birçok kimyasal maddeden etkilenmemesidir. Genel olarak poliesterin kostik gibi alkalibazik maddelere ve oksitleyici asitlere karþý zayýf olduklarý bilinmekle birlikte, 38 söz konusu kimyasal maddelerin çoðuna karþý çok baþarýlý sonuçlar vermektedir. Kimyasal maddelere dayaným açýsýndan bisfenolik poliesterlerden sonra en dayanýklý poliester türüdür. 38 is a highly reactive and high molecular weight unsaturated polyester resin which is based on isophtalic acid/npg. 38 is most commonly used for producing chemical tanks, equipment production for chemical industry, electrolyze cups and coverings against corrosion. Polyester resins generally don't resist much alkaline-bases materials and oxidizing acids, but 38 can resist to many of these environments.. It comes second after the bisphenolic type polyester which is the most chemically resistant type izoftalik esaslý, yüksek reaktivitede,yüksek ýsýl dayanýmlý doymamýþ poliester reçinedir. 380, konsantrasyonu yüksek olmayan asit çözeltilerinin ve korozif maddelerin depolanacaðý kaplarýn yapýmýnda, gýda maddeleri taþýmasý, depolamasý veya iþlenmesinin yapýlacaðý ekipman üretiminde, aþýnma ve diðer mekanik özelliklerin genel amaçlý poliester ile saðlanamadýðý durumlarda uygulanan C.T.P tipi poliesterdir. 380 is an isophtalic based, high reactive, high thermal resistant unsaturated polyester resin. 380 is used in making container, acid solutions that is not very concentrated and corrosive substances will be stored, in making the equipment for food that transporting or storing or producing the equipment that food will be processed, when general purpose polyesters don't meet corrosion and other mechanical specification izoftalik esaslý, orta-yüksek reaktivitede, doymamýþ poliester reçinedir. 387, konsantrasyonu yüksek olmayan asit çözeltilerinin ve korozif maddelerin depolanacaðý kaplarýn yapýmýnda, gýda maddeleri taþýmasý, depolamasý veya iþlenmesinin yapýlacaðý ekipman üretiminde, aþýnma ve diðer mekanik özelliklerin genel amaçlý ortoftalik poliester ile saðlanamadýðý durumlarda uygulanan C.T.P tipi poliesterdir. 387 is an isophtalic based, medium-high reactive, unsaturated polyester resin. 387 is used in GRP applications for the production of tanks and containers and other applications where acid solutions that are not very concentrated and corrosive substances will be stored or for the production of the equipment for food contact, transport or storage, where orthophtalic general purpose polyesters don't meet corrosion and other mechanical specifications ortoftalik esaslý, CTP ve döküm poliesteri olarak kullanýlan yüksek ýsýl dayanýmlý bir genel amaçlý doymamýþ poliester reçinedir. 35 poliester el yatýrmasý ve elyaf püskürtme yöntemiyle CTP ürün eldesinde kullanýlabilecek bir reçinedir. Cam elyafla takviye edildiðinde, otomotiv sektöründe, deniz tekneleri, modüler kabin yapýmýnda ve hafif kimyasallarýn bulunduðu ortamlarda, ayrýca yüksek sýcaklýk gerektiren bir çok uygulamada kullanýlabilir. 35 is an orthophtalic based, GRP and casting type of general purpose unsaturated polyester resin with high thermal resistance. 35 can be used for obtaining GRP products in hand lay up and spray up systems. 35 when reinforced with fiberglass has been using widely of in automotive industry, producing sea boats-yachts and modular cabins, as well as in same chemical resistant applications where milder chemicals are present. 3 Poliya Polivesi Kimyasal Dayaným Tablosu

5 ortoftalik esaslý, doymamýþ poliester reçinedir. 340 poliester el yatýrmasý ve elyaf püskürtme yöntemi ile CTP tipi ürün eldesinde kullanýlabilecek bir reçine olarak otomotiv parçalarý, tekne üretimi, kabin...vb yaný sýra daha bir çok uygulamada ve yüksek sýcaklýðýn söz konusu olmadýðý hafif kimyasallarýn buluðunduðu ortamlarda kullanýlabilir. 340 is an orthophtalic based, unsaturated polyester resin. It is a suitable resin for hand lay-up and spray-up methods. It is a general purpose product, which can be used in automotive industry, sea boats and yachts, production of modular cabins, recycle bins / containers and many other applications, as well as is same chemical resistant applications where milder chemicals are present and high temperature resistance is not needed. Tabloda Kullaným Notlarý Notes On The Table -Kimyasala maruz kalan ilk kat uygulamada cam yerine kimyasala dirençli doymuþ poliester tül kullanýlmalýdýr. -Kimyasala maruz kalan ilk kat uygulamada cam yerine kimyasala dirençli poliakrilonitril tül kullanýlmalýdýr. -A saturated polyester veil should be used instead of glass in the first layer in contact with chemical. -A polyacrylonitrile veil should be used instead of glass in the first layer in contact with chemical. Kýsaltmalar : Abbreviation NR NA Doy./Sat. Tüm/ : Tavsiye Edilmez / Not Recommended : Veri Bulunmuyor / Not Available : Doygun Çözelti / Saturated : Tüm Kosantrasyonlar / Poliya Polivesi Chemical Resistance Guide 4

6 A % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Acetic Acid Asetik Asit NR Acetic Acid Asetik Asit NR NR Acetic Acid Asetik Asit NR NR Acetic Acid, Glacial Asetik Asit, Buzlu 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Acetone Aseton 0 NR 80 5 NR 5 NR 0 NR Acetone Aseton 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Acrylic Acid Akrilik Asit 00 NR NR 35 NA NA NR NA NR Acrylonitrile Akrilonitril Acrylonitrile Akrilonitril Aluminium Chloride Aluminyum Klorür Ammonium Carbonate Amonyum Karbonat Ammonium Chloride Amonyum Klorür Ammonium Citrate Amonyum Sitrat Ammonium Hydroxide Amonyum Hidroksit Ammonium Hydroxide Amonyum Hidroksit Ammonium Hydroxide Amonyum Hidroksit Ammonium Hydroxide Amonyum Hidroksit Ammonium Hydroxide Amonyum Hidroksit Ammonium Nitrate Amonyum Nitrat NR NR NR NR NR NR 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Doy. Sat. Doy. Sat NR NR NR NR NR NR 5 NR NR NR 5 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Doy. Sat Poliya Polivesi Kimyasal Dayaným Tablosu

7 A % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Ammonium Persulfate Amonyum Persülfat Ammonium Sulfate Amonyum Sülfat Ammonium Thiocyanate Amonyum Tiyosiyanat NA NA NA NA NA Amyl Acetate Amil Asetat 00 NR NR 5 NR 5 NR NR NR Aniline Anilin Aqua Regia (3: HCl.HNO3) Kral Suyu B Barium Chloride Baryum Klorür Baryum Hidroksit Barium Hydroxide Beer Bira Doy. Sat. NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NA NA NA 55 NA NA Benzene Benzen 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Benzene (Vapor) Benzen (Buhar) Benzoic Acid Benzoik Asit Benzyl Alcohol Benzil Alkol Benzyl Chloride Benzil Klorür Boric Acid Borik Asit Doy. Sat. NR 5 NR NR NR NR NR NR NR 5 5 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Butyl Acetate Butil Asetat 00 NR 5 NR NR NR NR NR NR Butyl Amine Bütil Amin NR NR NR NR NR NR NR NR Poliya Polivesi Chemical Resistance Guide 6

8 C % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cadmium Cyanide Kadmiyum Siyanür Calcium Bisulfite Kalsiyum Bisülfit NA NR NR NR NR Calcium Hydroxide Kalsiyum Hidroksit NR Calcium Hypochlorite Kalsiyum Hipoklorit Calcium Nitrate Kalsiyum Nitrat Calcium Oxide Kalsiyum Oksit Calcium Sulphate Kalsiyum Sülfat Carbondioxide Karbondioksit Doy. Sat. Doy. Sat NR NR NR NR NR NR NR Carbondisülfide Karbondisülfit NR NR NR NR NR NR Carbonic acid Karbonik asit Carbon monoxide Karbon monoksit Doy. Sat. Gaz Gas Carbon Tetrachloride Karbon Tetraklorür 00 NR 5 30 NR Castor oil Hint yaðý 00 NR NR Caustic (see Sodium Hydroxide) Kostik (bknz.sodyum Hidroksit) Chlorine water Klorlu Su Doy. Sat NR NR Chlorobenzene Kloro benzen NR NR NR NR NR NR Chloroform Klorofom 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Chromic Acid Kromik Asit NR NR NR 7 Poliya Polivesi Kimyasal Dayaným Tablosu

9 C % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Chromic Acid Kromik Asit Citric Acid Sitrik Asit D Detergents, Sulfonated Deterjanlar, Sülfane Diallyl Phthalate (DAP) Dialil Ftalat (DAP) NR NR NR NR Dichlorobenzene Diklorobenzen 00 NR 40 NR NR NR NR NR NR Diesel Fuel Dizel Yakýt Dietanol Amine Dietanol Amin NR NR NR NR Ddiethyl Ether Dietil Eter 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Diethyl Ketone Dietil Keton 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Diethlylene Glycol Dietilen Glikol Dimethyl Formamide Dimetil Formamid 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Dioxane Dioksan 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Dipropylene Glycol Dipropilen Glikol E NR Ethyl Acetate Etil Asetat 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Ethyl Alcohol Etil Alkol Ethyl Alcohol Etil Alkol NR Ethyl Alcohol Etil Alkol NR NR Poliya Polivesi Chemical Resistance Guide 8

10 E % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Ethyl Ether Etil Eter 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Etyhlene Dichloride Etilen Dikolrit 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Ethylene Glykol Etilen Glikol F Ferric Nitrate Demir(III) Nitrat Ferric Sulfate Demir(III) Sülfat Ferric Chloride Demir(III) Klorür Ferrous Sulfate Demir(II) Sülfat NR Fluosilicic Acid Fulorosilik Asit NR NR NR Formaldehyde Formaldehit NA NA NA NA NA 5 Formic Acid Formik Asit Formic Acid Formik Asit NR NR NR NR NR NR Furfural Furfural NR NA 40 NR NR NR Furfural Furfural NR NA 35 NR NR NR Furfural Furfural 00 NR NR NR NR NR NR NR NR G Gasoline, Leaded Benzin, Kurþunlu NR NR NR NR NR NR Gasoline, Unleaded Benzin, Kurþunsuz NR NR 40 NR NR NR Glucose Glükoz NA NA NA 60 NA NA 9 Poliya Polivesi Kimyasal Dayaným Tablosu

11 H % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Heptane Heptan Hexane Hekzan Hydrobromic Acid Hidrobromik Asit Hydrobromic Acid Hidrobromik Asit Hydrobromic Acid Hidrobromik Asit Hydrobromic Acid Hidrobromik Asit Hydrobromic Acid Hidrobromik Asit Carbondioxide Karbodioksit NR Hydrochloric Acid Hidroklorik Asit Hydrogen Peroxide Hidrojen Peroksit 0 vol NR NR NR Hydrogen Peroxide Hidrojen Peroksit 00 vol NR NR NR NR Hydrogen Sulphide, gas Hidrojen Sülfür, gaz J Jet Fuel Jet Yakýtý 00 NR 60 5 NR 30 NR NR NR K Kerosene Gaz yaðý L Lactic Acid Laktik Asit Latex Lateks NA NR NA NA NA Poliya Polivesi Chemical Resistance Guide 0

12 M % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Magnesium Sulfate Magnezyum Sülfat Maleic Acid Maleik Asit Mercury Civa Mercury salts Civa Tuzlarý Methyl Alcohol Metil Alkol 00 NR NR NR Methly Ethyl Ketone Metil Etil Keton Methyl Methacrylate Metil Metakrilat N NR 40 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Naphta,Aromatic Nafta, Aromatik 00 NA Naphtalene Naftalen Nickel Chloride - aq. sol. Nikel Klorür (suda çözeltisi) Nickel Nitrate - aq. sol. Nikel Nitart (suda çözeltisi) Nickel Plating Solution Nikelaj Çözeltisi Nickel Sulfate - aq. sol. Nikel Sülfat (suda çözeltisi) Nitric Acid Nitrik Asit Nitric Acid Nitrik Asit Nitric Acid Nitrik Asit NR NR NR NR Nitric Acid Nitrik Asit 50 NR NR NR NR NR NR NR NR Nitric Acid Nitrik Asit Dumaný Fumes NR NR NR NR NR NR NR NR Poliya Polivesi Kimyasal Dayaným Tablosu

13 N % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Nitrobenzene Nitrobenzen 00 NR 5 NR NR NR NR NR NR O Oleic Acid Oleik Asit Oleum (fuming sulphuric acid) Oleum (dumanlý sülfirik asit) NR NR NR NR NR NR NR NR P Perchloric Acid Perklorik Asit NR 0 NR NR Perchloric Acid Perklorik Asit NR NR NR NR Phosphoric Acid Fosforik Asit Ftalik Asit Phthalic Acid Polyvinyl Acetate Emulsion Polivinil Asetat Emülsiyonu NR NR 65 NA NA NA NA NA Potassium Carbonate Potasyum Karbonat NR NR NR Potassium Carbonate Potasyum Karbonat NR NR NR NR NR Potassium Chloride Potasyum Klorür Potassium Ferricyanide Potasyum Demir(III)siyanit Potassium Ferricyanide Potasyum Demir(III)siyanit Potassium Hydroxide Potasyum Hidroksit NR NR NR NR Potassium Hydroxide Potasyum Hidroksit NR NR NR NR Potassium Permanganate Potasyum Permanganat Potasyum Sulfate Potasyum Sülfat NR NR NR Poliya Polivesi Chemical Resistance Guide

14 P % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Propionic Acid Propiyonik Asit NA NA NA NR NA NA Propylene Glycol Propilen Glikol Pyridine Pridin 00 NR NR NR NR NR NR NR NR Q Quartenary Ammonium Salts Tersiyer Amonyum Tuzlarý S Sea Water Deniz Suyu Sodium Acetate Sodyum Asetat Sodium Bicarbonate Sodyum Bikarbonat Sodium Bisulfate Sodyum Bisülfat Sodium Carbonate Sodyum Karbonat NR NR Sodium Carbonate Sodyum Karbonat NR NR NR Sodium Chlorate Sodyum Klorat Sodium Chloride Sodyum Klorür Sodium Ferricyanide Sodyum Demir(III)siyanid Sodium Hydroxide Sodyum Hidroksit NR NR NR NR Sodium Hydroxide Sodyum Hidroksit NR NR NR NR Sodium Hydroxide Sodyum Hidroksit NR NR NR NR Sodium Hydroxide Sodyum Hidroksit NR NR NR NR 3 Poliya Polivesi Kimyasal Dayaným Tablosu

15 S % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Sodium Hydroxide Sodyum Hidroksit NR NR NR NR Sodium Hypochlorite Sodyum Hipoklorit NR NR NR NR NR NR Sodium Sulfate Sodyum Sülfat Sodium Sulfide Sodyum Sülfid Sodium Sulfite Sodyum Sülfit Sodium Thiocyanate Sodyum Tiyosiyanat Sodium Thiosulfate Sodyum Tiyosülfat Stannous Chloride Kalay(II) Klorür Stearic Acid Stearik Asit Styrene Stiren 00 NR 40 NR NR NR NR NR NR Sulphur Dioxide (sulphurous acid) Sülfür Doksit NA Sulphuric Acid Sülfürik Asit Sulphuric Acid Sülfürik Asit Sulphuric Acid Sülfürik Asit NR NR NR Sulphuric Acid Sülfürik Asit NR NR NR NR Sulphuric Acid Sülfürik Asit NR NR NR NR Sulphuric Acid Sülfürik Asit >80 NR NR NR NR NR NR NR NR T Tannic Acid Tannik Asit Poliya Polivesi Chemical Resistance Guide 4

16 T % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Tannic Acid Tannik Asit Tetrachloroethylene Tetrakloroetilen NR NR NR NR NR NR Tetrahydrofuran Tetrahidrofuran NR NR NR NR NR NR Tetrahydrofuran Tetrahidrofuran 6-00 NR NR NR NR NR NR NR NR Toluene Toluen 00 NR NR NR NR NR NR Trichloroethane Trikloroetan NR NR NR NR NR NR Trichloroethylene Trikloroetilen NR NR NR NR NR NR NR NR Turpentine Terebentin U Urea Üre V Vinyl Acetate Vinil Asetat W NA NA NA NR 40 NR NR NR NR NR NR Water Deinozied Deionize Su Water, Sea Su, Deniz X Xylene Ksilen NR 5 NR 30 NR Z Zinc Chloride Çinko Klorür Doy. Sat Poliya Polivesi Kimyasal Dayaným Tablosu

17 Z % Kons. (Cons.) Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Cº Zinc Cyanide Çinko Siyanür Zinc Sulfate Çinko Sülfat 80 5 NA NA NA NA NA Kýsaltmalar : Abbreviation NR NA Doy./Sat. Tüm/ : Tavsiye Edilmez / Not Recommended : Veri Bulunmuyor / Not Available : Doygun Çözelti / Saturated : Tüm Kosantrasyonlar / Poliya Polivesi Chemical Resistance Guide 6

18 Notlar/ Notes 7 Poliya Polivesi Kimyasal Dayaným Tablosu

19 international network Sanayi ve Ticaret Ltd.Þti. Poliya Merkez Ofis Headquarters Firuzköy Bulvarý, No:46 Avcýlar 3430 Ýstanbul, TURKEY Phone : +90 () Fax : +90 () Poliya Çerkezköy Üretim Tesisi Cerkezkoy Production Plants. Organize San. Bölgesi Veliköy, Çerkezköy Tekirdað, TURKEY Phone : +90 (8) Fax : +90 (8) Poliya Avrupa Ofisi European Liaison Office TEB, Postfach Bad Aibling, GERMANY Phone : +49 (806) Fax : +49 (806) Poliya Polivesi Chemical Resistance Guide 8

20 in every part of life... Sanayi ve Ticaret Ltd.Þti. IMPORTANT The information provided on this document is prepared with long term laboratory tests and our own experiences. The information is given with goodwill and acts as a guide not as reference. Poliya is not responsible for: any damages which may occur by using this document, user faults or unsuitable storage conditions. Also, we highly recommend that you conduct your own tests before using the product in your production system. Poliya shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. COPYRIGHT NOTICE No logo, graphic, data, color code or image from this document may be copied or used without express written permission given by Poliya. Poliya name and logo also the names of Poliya products referenced here in, Polijel, Polipigment, Polivaks, Polives and Poligranul are either trademarks and/or registered trademarks of Poliya and protected by local and international laws. Copyright , Poliya-Istanbul rights reserved. Poliya is a registered trademark of Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd.Þti. Poliya, poliester ve yardýmcý maddeleri tasarýmý ve üretimi çalýþmalarýnda Lloyd's tarafýndan ISO 900/000 kalite yönetim sistemi sertifikasýna sahiptir. DNV, Det Norske Veritas CERT AQ-ISTZ-SINCERT Poliya 'nýn, denizcilik sektörü için tasarlanan ürünleri Lloyd's Register tarafýndan onaylýdýr. Lloyd's Register Poliya, TKSD Türkiye Kimya Sanayicileri derneði üyesidir. TKSD, Turkish Chemical Manufacturers Association T K D S YETKÝLÝ DÝSTRÝBÜTÖR/BAYÝ AUTHORIZED DISTRIBUTOR/RESELLER Poliya, Türkiye Kalite derneði KALDER üyesidir. KALDER, Turkish National Quality Organization Poliya, PAGEV Türk Plastik Sanayicileri Araþtýrma, Geliþtirme ve Eðitim Vakfý üyesidir PAGEV, Turkish Plastics Industry Association Poliya, faaliyetlerini çevre politikasýnýn iþaret ettiði doðrultuda ve Üçlü Sorumluluk uygulama kurallarý çerçevesinde gerçekleþtirir. KalDer RESPONSIBLE CARE, Üçlü sorumluluk ÖNEMLÝ Bu döküman/belgede yer alan bilgiler uzun süreli laboratuar testleri ve kurumsal bilgi birikimimizle hazýrlanmýþtýr. Ýyi niyetle yol gösterici olarak verilen bu bilgilerin kullanýmýndan kaynaklanan hiçbir zarardan Poliya sorumlu deðildir. Kullanýcý hatalarýndan veya yanlýþ depolamadan kaynaklanan sorun ve zararlardan Poliya sorumlu deðildir. Ayrýca ürünlerimizi üretimde kullanmaya baþlamadan önce, çalýþma ortamýnýzda uygulama denemelerini yapmanýz gerektiðini önemle hatýrlatýrýz. TELÝF HAKLARI Dökümanlarýmýzda yer alan hiçbir logo, grafik, ticari isim, metin veya bilgiyi Poliya nýn yazýlý izni olmadan kullanamazsýnýz. Poliya yani Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. ismi tescillidir. Poliya nýn logosu, amblemini ( ile belirtilen), ayrýca ürün isimlerini içeren, Polijel, Polives, Polipigment, Polivaks ve Poligranul ticari isimlerini kullananlar hakkýnda yerel veya uluslararasý yasal iþlem yapýlýr. Design and Concept USZ Agency, Zeren Creative Text Editor Eve A. Childs Printed in Istanbul On %00 recycled paper Copyright , Poliya-Istanbul Doc Polives, Chemical Res. Guide July 008 Poliya Merkez Ofis Headquarters Firuzköy Bulvarý, No:46 Avcýlar 3430 Ýstanbul, TURKEY Phone : +90 () Fax : +90 () Poliya Çerkezköy Üretim Tesisi Cerkezkoy Production Plants. Organize San. Bölgesi Veliköy, Çerkezköy Tekirdað, TURKEY Phone : +90 (8) Fax : +90 (8) Poliya Avrupa Ofisi European Liaison Office TEB, Postfach Bad Aibling, GERMANY Phone : +49 (806) Fax : +49 (806)

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) Nedir? CTP, cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel ve kimyasal mukavemet değerleri artırılmış polyester veya vinil ester reçineden oluşan kompozit bir malzemedir. CTP

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

BASINÇLI VE BASINÇSIZ POLİETİLEN BORULAR. Pressure Non-Pressure Polyethylene Pipes 2015 KATALOG CATALOGUE

BASINÇLI VE BASINÇSIZ POLİETİLEN BORULAR. Pressure Non-Pressure Polyethylene Pipes 2015 KATALOG CATALOGUE BASINÇLI VE BASINÇSIZ POLİETİLEN BORULAR Pressure Non-Pressure Polyethylene Pipes 2015 KATALOG CATALOGUE Daha iyi bir gelecek için sizlerleyiz... İÇİNDEKİLER CONTENTS HDPE KORUGE BORU VE EK PARÇALARI (TS

Detaylı

www.galvanerji.com MGS Merkez Galvaniz Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi MGS Merkez Galvanizing Industry and Trade Co. Ltd. Merkez / Head Office: 1232. Sok., No.11-13-15 Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90

Detaylı

Ar-Ge Departmanımız. Üretim Departmanımız

Ar-Ge Departmanımız. Üretim Departmanımız www.pultechfrp.com kapak içi Üretim Departmanımız Ar-Ge Departmanımız Pul-Tech FRP, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi nde 9.000 m kapalı 6.000 m açık toplam 5.000 m alan üzerine kurulu tesislerinde, pultrüzyon,

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı

Hazýrlayanlar: Lütfi Fikri Alpakýn / ASD Baþ Danýþmaný Aslýhan Arýkan, Araþtýrma Uzmaný Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý [Bölüm 9] Her türlü gýda (food) ve gýda dýþý (nonfood) sývý ürünlerde kullanýlan

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATION 1.. SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI MALZEMELERİ 1.. SEALING ELEMENT MATERIALS 1.1. Plastomerler (Termoplastikler) 1.1. Plastomers (Thermoplastics) Makro moleküler yapıya sahip

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

Makale Article. Kaplama İşlemleri Firma Sahibinin Nihai Kar Zarar Hanesine Nasıl Katkıda Bulunur? How Coatings Contribute to an Owner s Bottom Line?

Makale Article. Kaplama İşlemleri Firma Sahibinin Nihai Kar Zarar Hanesine Nasıl Katkıda Bulunur? How Coatings Contribute to an Owner s Bottom Line? Makale Article Capt. Koray Karagöz Genel Müdür / General Manager Marine Line Coating San. İç ve Dış Tic. A.Ş. Kaplama İşlemleri Firma Sahibinin Nihai Kar Zarar Hanesine Nasıl Katkıda Bulunur? How Coatings

Detaylı

PEARL. Cabinet Water Softener System User Manual Kabinetli Su Yumuşatma Sistemi Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

PEARL. Cabinet Water Softener System User Manual Kabinetli Su Yumuşatma Sistemi Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. PEARL Cabinet Water Softener System User Manual Kabinetli Su Yumuşatma Sistemi Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Dear customer, Thank you for purchasing a "A.O. Smith" branded water softener cabinet!

Detaylı

REFRACTORY SOLUTION TO THE ALKALI PROBLEMS AGGRAVATED BY THE USE OF ALTERNATIVE FUELS IN CEMENT INDUSTRY HAZAL T2 AR

REFRACTORY SOLUTION TO THE ALKALI PROBLEMS AGGRAVATED BY THE USE OF ALTERNATIVE FUELS IN CEMENT INDUSTRY HAZAL T2 AR Neden HAZAL T2 AR? Why HAZAL T2 AR? ÇİMENTO SANAYİ REFRAKTERLERİNDE ALTERNATİF YAKIT KULLANIMI İLE AĞIRLAŞAN ALKALİ SORUNUNA ÇÖZÜM İÇİN HAZAL T2 AR REFRACTORY SOLUTION TO THE ALKALI PROBLEMS AGGRAVATED

Detaylı

MATERIAL & FINISH OPTIONS MALZEME & KAPLAMA SEÇENEKLERİ

MATERIAL & FINISH OPTIONS MALZEME & KAPLAMA SEÇENEKLERİ MALZEME & KAPLAMA SEÇENEKLERİ Hot dip galvanizing (HDG) (EN 1461 TSE 914 - ASTM A123/A) In this coating method a metallic bond occurs resulting in a zinc coating that completely coats all surfaces including

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 21 ülkede 54 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 112 Kalebodur Klinker Klinker Klinker ürünleri, bina cephelerinde, havuz kenarlarında ve dış mekanlarda merdiven basamak ve aksesuarlarıyla birlikte bütünsel çözümler

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

ÇKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇKS KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş., 1985 yılında İstanbul da solvent ve su bazlı melamin ve üre formaldehit reçineleri üretim için kurulmuştur. 2007 yılından itibaren otobakım

Detaylı

İçindekiler Contents K01-1 K01-2 K01-2-E K01-3 K01-4 K01-5. Modüler Monoblok Pano Modular Distribution Enclosure

İçindekiler Contents K01-1 K01-2 K01-2-E K01-3 K01-4 K01-5. Modüler Monoblok Pano Modular Distribution Enclosure İçindekiler Contents K01-1 Modüler Monoblok Pano Modular Distribution Enclosure 7 K01-2 Standart Monoblok Pano Standard Wall-Mount Enclosure 11 K01-2-E Ekonomik Monoblok Pano Economic Wall-Mount Enclosure

Detaylı

Dosya Biyoplastikler Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kimya Mühendisi, Polimer Bilimi ve Teknolojisi (Yüksek Lisans) Bu ürün, WorldStar 2006 yarýþmasýnda dereceye girmiþtir. Plastikler

Detaylı

HEDEF HER ZAMAN EN!Y!S!

HEDEF HER ZAMAN EN!Y!S! HEDEF HER ZAMAN EN!Y!S! Adal Grup, Adal Kauçuk Poliüretan Sanayi ve Ticaret Limited!irketi ve Adal Makine Sanayi ve Ticaret Limited!irketi olarak 2 "irketten olu"maktad r. Türkiye deki Tekstil, Kâ# t,

Detaylı

PV PETROVISCOL LUBRICANTS

PV PETROVISCOL LUBRICANTS PV PETROVISCOL LUBRICANTS HAKKIMIZDA 1990 yılından bu yana madeni yağ üretim ve pazarlama konusunda faaliyet göstermekte olan Viscol Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ș. sektörde uzun yıllar çalıșarak deneyim

Detaylı

Material Safety Data Sheet TARDIGRADE ERIR 980 PART B

Material Safety Data Sheet TARDIGRADE ERIR 980 PART B Effective Date: 26.6.2014 Page: 1 / 13 1. Product and company identification 1.1 Information about the Product : Product name : TARDIGRADE ERIR 980 Product Code/No : ERIR 980 1.2 Application Area Used

Detaylı

Kuruluþumuzdan Bugüne Bizleri. Destekleyen 3000'den Fazla. Yerli Sanayi Ýþletmemize. Teþekkür Eder, Türk Sanayisine Sizlerle Birlikte

Kuruluþumuzdan Bugüne Bizleri. Destekleyen 3000'den Fazla. Yerli Sanayi Ýþletmemize. Teþekkür Eder, Türk Sanayisine Sizlerle Birlikte Kuruluþumuzdan Bugüne Bizleri estekleyen 00'den Fazla Yerli Sanayi Ýþletmemize Teþekkür Eder, Türk Sanayisine Sizlerle Birlikte Hizmet Vermeye evam Ediyor Olmaktan Onur uyarýz. Saygýlarýmýzla ROTA SIZIRMAZIK

Detaylı

Sevgi ve Saygılarımla. Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER. Değerli Paydaşlarımız ;

Sevgi ve Saygılarımla. Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER. Değerli Paydaşlarımız ; Değerli Paydaşlarımız ; Bizler TES WATER GROUP olarak; faaliyet gösterdiği Su ve Atıksu Arıtma sektöründe öncü ve lider duruşuyla, çevresel değerleri gözeten Aktif olduğu işkolunun gelişimine ve ilerlemesine

Detaylı

2. ULUSLARARASI KATILIMLI KAUÇUK KONGRESİ

2. ULUSLARARASI KATILIMLI KAUÇUK KONGRESİ 2. ULUSLARARASI KATILIMLI KAUÇUK KONGRESİ BİLDİRİLER 28-29 KASIM 2014 TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ İSTANBUL 28-29 Kasım 2014, TÜYAP, İstanbul. D01 Silica and Carbon Black Matrix-Filler Interactions in

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı