Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak"

Transkript

1 Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak Şeyh'ul İslam İbni Teymiyye (661/728) 1

2 بسم هللا الرحمن الرحيم Hamd ve şükür Allah adır ve O ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefsimizin ve amellerimizin kötülüklerinden O na sığınırız. Allah ın hidayete erdirdiğini saptıracak ve Allah ın sapıklık üzere bıraktığı kimseyi hidayete erdirecek yoktur. Bir olan ve ortağı bulunmayan Allah tan başka, kendisine ibadet sunulmaya layık ilahın olmadığına ve Muhammed in O nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. İslam ve İman Ehlinin İbadeti İslama bağlı olanlar ve iman edenler, hidayet, tevhid, ihlas, ilim, şeri at ehli olan, rasul ve nebileri takip edenler ile; putperest (müşrik)lerden ve kendilerini onlara benzeten diğer din mensublarından şirk, cehalet, sapkınlık, bid at ehli olanların ibadetlerindeki farklılık hususuna dair (şunlar söylenebilir). Müslümanın ibadeti iki asıl üzeredir: (Bu asıl ve prensiplerden) ilki: Bir olan ve ortağı bulunmayan Allah (subhanehu ve teala) dan başkasına ibadet etmezler. (Bu asıl ve prensiplerden) ikincisi: Allah (celle celaluhu) ya, Allah (celle celaluhu) nın emrettiği ve şeri at kıldığı, rasulleri aracılığıyla ilettiği biçimde ibadette bulunurlar. (Yani) Allah a; şirk koşmadan, takva üzere ve elçilerine itaat ederek, ibadet ederler. Allah (celle celaluhu) şöyle buyurmaktadır: إ ن ا أ ر س ل ن ا ن وحا إ ل ى ق و م ه أ ن أ نذ ر ق و م ك م ن ق ب ل أ ن ي أ ت ي ه م ع ذ اب أ ل يم ق ال ي ا ق و م إ ن ي ل ك م ن ذ ير م ب ين أ ن اع ب د وا ا لل و ات ق وه و أ ط يع ون "Şüphesiz, biz Nuh'u; kavmini, onlara acı bir azab gelmeden evvel uyar, diye kendi kavmine (peygamber olarak) gönderdik. O da dedi ki: Ey kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin." (Nuh 71/1-3) Yine, Huud (aleyhi selam), Salih (aleyhi selam) ve Şu ayb (aleyhi selam) ın kavimlerinin önde gelenlerine şöyle dediklerini buyurmaktadır: و إ ل ى ع اد أ خ اه م ه ودا ق ال ي ا ق و م اع ب د وا ا لل م ا ل ك م م ن إ ل ه غ ي ر ه إ ن أ نت م إ ال م ف ت ر و ن "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur." 2

3 (Huud 11/50) Mesih (İsa) hakkında da şöyle buyurmaktadır: ل ق د ك ف ر ال ذ ين ق ال وا إ ن ا لل ه و ال م س يح اب ن م ر ي م و ق ال ال م س يح ي ا ب ن ي إ س ر ائ يل اع ب د وا ا لل ر ب ي و ر ب ك م إ ن ه م ن ي ش ر ك ب ا لل ف ق د ح ر م ا لل ع ل يه ال ج ن ة و م أ و اه الن ار و م ا ل ل ظال م ي ن م ن أ نص ار "Mesih: Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur demişti." (el-ma ide 5/72); و إ ن ا لل ر ب ي و ر ب ك م ف اع ب د وه ه ذ ا ص ر اط م س ت ق يم "Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk ediniz. İşte doğru yol budur." (Meryem 19/36) İşin aslı, bütün peygamberler (kavimlerini davet ettiklerinde) şöyle demişlerdir: ف ات ق وا ا لل و أ ط يع ون "Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin." (eş-şuara 26/108) Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) in milleti hakkında da şöyle buyurmaktadır: و ي ق ول ون آم ن ا ب ا لل و ب الر س ول و أ ط ع ن ا ث م ي ت و ل ى ف ر يق م ن ه م م ن ب ع د ذ ل ك و م ا أ و ل ئ ك ب ال م ؤ م ن ين "Onlar derler ki: Allah'a ve elçisine iman ettik ve itaat ettik. Sonra bunun ardından onlardan bir grup sırt çevirir. Bunlar iman etmiş değildirler." (en-nur 24/47); إ ن م ا ك ان ق و ل ال م ؤ م ن ين إ ذ ا د ع وا إ ل ى ا لل و ر س ول ه ل ي ح ك م ب ي ن ه م أ ن ي ق ول وا س م ع ن ا و أ ط ع ن ا و أ و ل ئ ك ه م ال م ف ل ح ون و م ن ي ط ع ا لل و ر س ول ه و ي خ ش ا لل و ي ت ق ه ف أ و ل ئ ك ه م ال ف ائ ز و ن "Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Rasulü'ne davet edildiklerinde, mü'minlerin sözü ancak: İşittik ve itaat ettik! demeleridir. İşte asıl bunlar 3

4 kurtuluşa erenlerdir. Her kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir." (en-nur 24/51-52) İtaati Allah (celle celaluhu) ya ve Rasulu (sallallahu aleyhi ve sellem) e; korku ve takvayı yalnızca Allah (celle celaluhu) ya vermektir. Allah (celle celaluhu) şöyle buyurmaktadır: و ل و أ ن ه م ر ض و ا م ا آت اه م ا لل و ر س ول ه و ق ال وا ح س ب ن ا ا لل س ي ؤ ت ين ا ا لل م ن ف ض ل ه و ر س ول ه إ ن ا إ ل ى ا لل ر اغ ب ون "Eğer onlar Allah ve Rasulü'nün kendilerine verdiğine razı olup: Allah bize yeter, yakında bize Allah da lütfundan verecek, Rasulü de. Biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz! deselerdi (daha iyi olurdu)." (et-tevbe 9/59) Allah (celle celaluhu) yu ve Rasulu (sallallahu aleyhi ve sellem) i (tek hüküm) verici konuma getirmek. Bunun gibi, Allah (celle celaluhu) şöyle buyurmaktadır: م ا أ ف اء ا لل ع ل ى ر س ول ه م ن أ ه ل ال ق ر ى ف ل ل ه و ل لر س ول و ل ذ ي ال ق ر ب ى و ال ي ت ام ى و ال م س اك ين و اب ن الس ب يل ك ي ال ي ك ون د ول ة ب ي ن ا ل غ ن ي اء م نك م و م ا آت اك م الر س ول ف خ ذ وه و م ا ن ه اك م ع ن ه ف انت ه وا و ات ق وا ا لل إ ن ا لل ش د يد ال ع ق ا ب "Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının." (el-haşr 59/7) Bundan dolayı; helal Allah (celle celaluhu) ve Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) in helal yaptıkları, haram da Allah (celle celaluhu) ve Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) in haram kıldıkları, din de Allah (celle celaluhu) ve Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) in din yaptıklarıdır. Allah (celle celaluhu), (kuluna) yeterlilik ve ümidi kendine has kılmıştır: و ل ئ ن س أ ل ت ه م م ن خ ل ق الس م او ات و ا ل ر ض ل ي ق ول ن ا لل ق ل أ ف ر أ ي ت م م ا ت د ع ون م ن د ون ا لل إ ن أ ر اد ن ي ا لل ب ض ر ه ل ه ن ك اش ف ات ض ر ه أ و أ ر اد ن ي ب ر ح م ة ه ل ه ن م م س ك ات ر ح م ت ه ق ل ح س ب ي ا لل ع ل ي ه ي ت و ك ل ال م ت و ك ل و ن "De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip dayanırlar." (ez-zümer 39/38); 4

5 ف إ ن ت و ل و ا ف ق ل ح س ب ي ا لل ال إ ل ه إ ال ه و ع ل ي ه ت و ك ل ت و ه و ر ب ال ع ر ش ال ع ظ يم "(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir." (et-tevbe 9/129); و إ ن ي ر يد وا أ ن ي خ د ع وك ف إ ن ح س ب ك ا لل ه و ال ذ ي أ ي د ك ب ن ص ر ه و ب ال م ؤ م ن ي ن "Eğer sana hile yapmak isterlerse, şunu bil ki, Allah sana kafidir." (el- Enfal 8/62); ال ذ ين ق ال ل ه م الن اس إ ن الن اس ق د ج م ع وا ل ك م ف اخ ش و ه م ف ز اد ه م إ يم انا و ق ال وا ح س ب ن ا ا لل و ن ع م ال و ك ي ل "Bir kısım insanlar, mü'minlere: Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan! dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir! dediler." (Al-i İmran 3/173) Bu sebepledir ki, Allah (celle celaluhu), peygamberlerin ve onlara iman edenlerin tek yardım kaynağıdır. Allah (celle celaluhu) şöyle buyurmaktadır: ي ا أ ي ه ا الن ب ي ح س ب ك ا لل و م ن ات ب ع ك م ن ال م ؤ م ن ين "Ey Peygamber! Sana ve sana uyan mü'minlere Allah yeter." (el-enfal 8/64) Yani; Allah tek başına sana ve sana iman edip tabi olanlara yeter. Bu (mana), selefin cumhurunun ve halefin cumhurunun bu ayeti anlayış biçimidir. İşte bu, ne önceki nesillerden ne de sonraki nesillerden, kendisinden başka dinin kabul edilmeyeceği İslam dinidir. İslam, Allah (celle celaluhu) nun emrettiği şekilde, her zaman Allah a ibadet etmektir, ibadetin yöneltildiği tek makam (ise) Allah (celle celaluhu) dur. Allah (celle celaluhu) şöyle buyurmaktadır: و ق ال ا لل ال ت ت خ ذ وا إ له ي ن اث ن ي ن إ ن م ا ه و إ له و اح د ف إي اي ف ار ه ب ون و ل ه م ا ف ي ال سم او ا ت و ا ل ر ض و ل ه الد ين و اص با أ ف غ ي ر ا لل ت ت ق ون و م ا ب ك م م ن ن ع م ة ف م ن ا لل ث م إ ذ ا م س ك م 5

6 الض ر ف إ ل ي ه ت ج أ ر ون ث م إ ذ ا ك ش ف الض ر ع نك م إ ذ ا ف ر يق م نك م ب ر ب ه م ي ش ر ك ون ل ي ك ف ر وا ب م ا آت ي ن اه م ف ت م ت ع وا ف س و ف ت ع ل م ون "Allah buyurdu ki: İki ilah edinmeyin! O, ancak bir ilahdır. Öyleyse Benden, yalnızca Benden korkun! Göklerde ve yerde ne varsa, O'nundur, itaat, kulluk da (din de) O'nundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarırsınız. Sonra da sizden o zararı giderdiğinde, içinizden bir zümre, hemen Rablerine ortak koşarlar! Kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için (öyle yaparlar). O halde bir süre daha faydalanın; fakat yakında hakikati bileceksiniz!" (en-nahl 16/51-55) Halbuki şeri atlerdeki yasalarda farklılıklar sözkonusu olmaktadır örneğin Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in durumu, hicretten önce ve hicretin ardından on küsur ay boyunca Beyt'ul Makdis e yönelerek namaz kılmıştı, Allah (celle celaluhu) daha sonra, Kabe ye yönelterek kıbleyi değiştirtdi. Bunun sonucu olarak şeri atin bu kuralı değişti ancak her iki durumda da hem önce hemde sonra- din ortak koşmaksızın yalnızca Allah a ibadet edilen İslam Dini- bir ve aynıydı. Sahihi Buhari ve (Sahihi) Müslim de (rivayet edildiğine göre) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: و ا ل ن ب ي اء إ خ و ة ل ع ال ت أ م ه ات ه م ش ت ى و د ين ه م و اح د "Enbiya (Peygamberler), farklı annelerden olan kardeşler gibidirler. Fakat onların dini birdir." (Buhari; Müslim) Yani, şeri atleri farklı olsa da dinleri bir ve aynıdır. Allah (celle celaluhu) şöyle buyurmaktadır: ش ر ع ل ك م م ن الد ين م ا و ص ى ب ه ن وحا و ال ذ ي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك و م ا و ص ي ن ا ب ه إ ب ر اه يم و موس ى و ع يس ى أ ن أ ق يم وا الد ين و ال ت ت ف ر ق وا ف يه ك ب ر ع ل ى ال م ش ر ك ين م ا ت د ع وه م إ ل ي ه ا لل ي ج ت ب ي إ ل ي ه م ن ي ش اء و ي ه د ي إ ل ي ه م ن ي ن يب "Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin! diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din (teşri) kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu (din), Allah'a ortak koşanlara ağır geldi." (eş-şuara 42/13); 6

7 ك ف أ ق م و ج ه ك ل لد ين ح ن يفا ف ط ر ة ا لل ال ت ي ف ط ر الن اس ع ل ي ه ا ال ت ب د يل ل خ ل ق ا لل ذ ل ك الد ي ن ال ق ي م و ل ك ن أ ك ث ر الن اس ال ي ع ل م ون م ن يب ين إ ل ي ه و ات ق وه و أ ق يم وا الص ال ة و ال ت ك ون وا م ن ال م ش ر ك ين م ن ال ذ ين ف ر ق وا د ين ه م و ك ان وا ش ي عا ك ل ح ز ب ب م ا ل د ي ه م ف ر ح و ن "Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler. Gönülden katıksız bağlılar olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır." (er-rum 30/30-32); ي ا أ ي ه ا الر س ل ك ل وا م ن الط ي ب ات و اع م ل وا ص ال حا إ ن ي ب م ا ت ع م ل ون ع ل يم و إ ن ه ذ ه أ م ت أ م ة و اح د ة و أ ن ا ر ب ك م ف ات ق ون ف ت ق ط ع وا أ م ر ه م ب ي ن ه م ز ب را ك ل ح ز ب ب م ا ل د ي ه م ف ر ح و م ن "Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyle bilmekteyim. İşte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ve Ben de sizin Rabbinizim; öyleyse benden korkup sakının. Ne var ki insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her gurup kendilerinde bulunan (fikir ve davranış) ile sevinip böbürlenmektedirler." (el-mü minun 23/51-53) Yine peygamberler hakkında şöyle demektedir: إ ن ه ذ ه أ م ت ك م أ م ة و اح د ة و أ ن ا ر ب ك م ف اع ب د ون "Hakikaten bu (bütün peygamberler ve onlara iman edenlerin tabi olduğu İslam) bir tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz (dininiz)dir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise bana kulluk edin." (el-enbiya 21/92) Ümmet kelimesi din olarak açıklanmıştır yani (ayette) dininiz bir ve aynıdır (denilmektedir). Allah (celle celaluhu) nun buyruğu gibidir: ب ل ق ال وا إ ن ا و ج د ن ا آب اءن ا ع ل ى أ م ة و إ ن ا ع ل ى آث ار ه م م ه ت د ون و ك ذ ل ك م ا أ ر س ل ن ا م ن ق بل ك ف ي ق ر ي ة م ن ن ذ ير إ ال ق ال م ت ر ف وه ا إ ن ا و ج د ن ا آب اءن ا ع ل ى أ م ة و إ ن ا ع ل ى آث ار ه م م ق ت د و ن "Hayır; dediler ki: Gerçekten atalarımızı bir din (ümmet) üzerinde bulduk ve doğrusu biz onların izleri (eserleri) üstünde doğru olana (hidayete) yönelmiş (kimse)leriz. İşte böyle, senden önce de (herhangi) bir 7

8 memlekete bir elçi göndermiş olmayalım, mutlaka onun 'refah içinde şımarıp azan önde gelenleri' (şöyle) demişlerdir: Gerçekten biz, atalarımızı bir din (ümmet) üzerinde bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine (eserlerine) uymuş kimseleriz." (ez-zuhfruf 43/22-23) Eğer, ümmet kelimesinin anlamı insanlardır denilirse, bu durumda dahi (bizim verdiğimiz) mana aynıdır yani, insanlığı yalnız Allah a ibadete çağırmak (manasında). Tıpkı Allah (subhanehu ve teala) nın buyurduğu üzere: ش ر ع ل ك م م ن الد ين م ا و ص ى ب ه ن وحا و ال ذ ي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك و م ا و ص ي ن ا ب ه إ ب ر اه يم و موس ى و ع يس ى أ ن أ ق يم وا الد ين و ال ت ت ف ر ق وا ف يه ك ب ر ع ل ى ال م ش ر ك ين م ا ت د ع وه م إ ل ي ه ا لل ي ج ت ب ي إ ل ي ه م ن ي ش اء و ي ه د ي إ ل ي ه م ن ي ن ي ب "Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!" (eş-şura 42/13); و م ا أ ر س ل ن ا م ن ق ب ل ك م ن ر س ول إ ال ن وح ي إ ل ي ه أ ن ه ال إ ل ه إ ال أ ن ا ف اع ب د ون "Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona: Benden başka ilah yoktur; şu halde Bana kulluk edin! diye vahyetmiş olmayalım." (el-enbiya 21/25); و اس أ ل م ن أ ر س ل ن ا م ن ق ب ل ك م ن ر س ل ن ا أ ج ع ل ن ا م ن د ون الر ح م ن آل ه ة ي ع ب د ون "Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! Rahman (olan Allah)'dan başka tapılacak tanrılar (edinin diye) emretmiş miyiz?" (ez-zuhruf 43/45); و ل ق د ب ع ث ن ا ف ي ك ل أ م ة ر س وال أ ن اع ب د وا ا لل و اج ت ن ب وا الط اغ وت ف م ن ه م م ن ه د ى ا لل و م ن ه م م ن ح ق ت ع ل ي ه الض الل ة ف س ير وا ف ي ا ل ر ض ف انظ ر وا ك ي ف ك ان ع اق ب ة ال م ك ذب ي ن "Andolsun ki Biz, Allah'a kulluk edin ve Tağut'tan sakının! diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik." (en-nahl 16/36); ع ب اد ه أ ن أ نذ ر وا أ ن ه ال إ ل ه إ ال أ ن ا ف ات ق و ن "Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile: Benden başka ilah olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve Benden korkun! diye gönderir." (en-nahl 16/2) Bütün peygamberler, Allah (subhanehu ve teala) nın belirttiği üzere Nuh 8

9 (aleyhi selam) şöyle demektedir: ف إ ن ت و ل ي ت م ف م ا س أ ل ت ك م م ن أ ج ر إ ن أ ج ر ي إ ال ع ل ى ا لل و أ م ر ت أ ن أ ك ون م ن ال م س ل م ي ن "Eğer yüz çeviriyorsanız, zaten ben sizden bir ücret istemedim. Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana müslümanlardan olmam emrolundu." (Yunus 10/72) Halilullah İbrahim (aleyhi selam) hakkında da şöyle buyurmaktadır: إ ذ ق ال ل ه ر ب ه أ س ل م ق ال أ س ل م ت ل ر ب ال ع ال م ين و و ص ى ب ه ا إ ب ر اه يم ب ن يه و ي ع ق وب ي ا ب ن ي إ ن ا لل اص ط ف ى ل ك م الد ين ف ال ت م وت ن إ ال و أ نت م م س ل م ون "İbrahim'in (hanif) dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol! demiş, o da: Alemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti, Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslam'ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz (dedi)." (el-bakara 2/ ) İbrahim (aleyhi selam) ve İsmail (aleyhi selam) şöyle demektedirler: ر ب ن ا و اج ع ل ن ا م س ل م ي ن ل ك و م ن ذ ر ي ت ن ا أ م ة م س ل م ة ل ك و أ ر ن ا م ن اس ك ن ا و ت ب ع ل ي ن ا إ ن ك أ ن ت الت و اب الر ح يم "Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenler (müslümanlar) kıl, neslimizden de sana itaat eden (müslüman) bir ümmet çıkar." (el-bakara 2/128) Allah (azze ve celle), Musa (aleyhi selam) ın şöyle dediğini aktarmaktadır: و ق ال م وس ى ي ا ق و م إ ن ك نت م آم نت م ب ا لل ف ع ل ي ه ت و ك ل وا إ ن ك نت م م س ل م ي ن "Ey kavmim! Eğer Allah'a inandıysanız ve O'na teslim olduysanız (müslümansanız) sadece O'na güvenip dayanın." (Yunus 10/84) Musa (aleyhi selam) a iman eden büyücülere hakkında şöyle buyurmaktadır: ب آي ات ر ب ن ا ل م ا ج اءت ن ا ر ب ن ا أ ف ر غ ع ل ي ن ا ص ب را و ت و ف ن ا م س ل م ين آم ن ا إ ال أ ن و م ا ت نق م م ن ا "Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için 9

10 bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al, dediler." (el-a raf 7/126); إ ن ا أ ن ز ل ن ا الت و ر اة ف يه ا ه د ى و ن ور ي ح ك م ب ه ا الن ب ي ون ال ذ ين أ س ل م وا "Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Teslim (müslüman) olmuş peygamberler onunla yahudilere hükmederlerdi." (el- Ma ide 5/44) Yusuf es-sıddık (aleyhi selam) hakkında, onun şöyle dediğini aktarmaktadır: ت و ف ن ي م س ل ما و أ ل ح ق ن ي ب الص ال ح ين "Beni müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat!" (Yusuf 12/101) (Saba Melikesi) Belkıs şöyle demektedir: ر ب إ ن ي ظ ل م ت ن ف س ي و أ س ل م ت م ع س ل ي م ان لل ر ب ال ع ال م ين "Rabbim! Ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman ile beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim (müslüman) oldum." (en-neml 27/44) (İsa) Mesih (aleyhi selam) ın havarilerine dair şöyle buyurmaktadır: و إ ذ أ و ح ي ت إ ل ى ال ح و ار ي ين أ ن آم ن وا ب ي و ب ر س ول ي ق ال و ا آم ن ا و اش ه د ب أ ن ن ا م س ل م و ن "Hani havarilere: Bana ve peygamberime iman edin! diye ilham etmiştim. Onlar (da): İman ettik, bizim Allah'a teslim olmuş kimseler (müslümanlar) olduğumuza sen de şahit ol! demişlerdi." (el-ma ide 5/111) Allah (subhanehu ve teala) şöyle buyurmaktadır: ش ه د ا لل أ ن ه ال إ ل ه إ ال ه و و ال م ال ئ ك ة و أ و ل وا ال ع ل م ق آئ م ا ب ال ق س ط ال إ ل ه إ ال ه و ال ع ز ي ز ال ح ك يم إ ن الد ين ع ند ا لل اإل س ال م و م ا اخ ت ل ف ال ذ ين أ و ت وا ال ك ت اب إ ال م ن ب ع د م ا ج اءه م ال ع ل م ب غ يا ب ي ن ه م و م ن ي ك ف ر ب آي ات ا لل ف إ ن ا لل س ر يع ال ح س اب "Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah yoktur. Allah nezdinde hak din İslam'dır." (Al-i İmran 3/18-19) 10

11 إ ن الد ين ع ند ا لل teala) nın: Katade (rahimehullah), Allah (subhanehu ve der: Allah اإل nezdinde hak din İslam'dır sözü hakkında şöyle س ال م "Allah tan başka tapılmaya layık ilah yoktur şehadeti ve Allah tan gelen herşeyi kabul. İşte bu, Allah ın Kendisine şeri at kıldığı ve peygamberlerini gönderdiği, dostlarını hidayete erdirdiği (İslam) din(i)dir. Allah (subhanehu ve teala) bundan başka bir din kabul etmemekte ve (bu dine) tabi olanların dışında hiç kimseyi ödüllendirmemektedir." Allah (azze ve celle), Kendisinin vahyetmediği bir dini şeri at edinen yada herhangi birşeyi vahiyden hiçbir delili olmaksızın- helal yahut haram kılan kimseleri kınamaktadır: أ م ل ه م ش ر ك اء ش ر ع وا ل ه م م ن الد ين م ا ل م ي أ ذ ن ب ه ا لل "Yoksa onların, Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var?" (eş-şura 42/21) Allah (subhanehu ve teala) müşrikleri, Allah ın haram kılmadığı şeyleri haram kılmalarından ve Allah ın haram kıldıklarını helal kılmalarından ve böylelikle Allah ın vahyetmediği bir dini şeri at edinmelerinden dolayı şu sözlerle kınamaktadır: و إ ذ ا ف ع ل وا ف اح ش ة ق ال وا و ج د ن ا ع ل ي ه ا آب اء ن ا و ا لل أ م ر ن ا ب ه ا ق ل إ ن ا لل ال ي أ م ر ب ا لف ح ش ا ء أ ت ق ول ون ع ل ى ا لل م ا ال ت ع ل م ون ق ل أ م ر ر ب ي ب ال ق س ط و أ ق يم وا و ج وه ك م ع ند ك ل م سج د و اد ع وه م خ ل ص ين ل ه الد ين "Onlar bir kötülük yaptıkları zaman: Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarın." (el-a raf 7/28-29); ق ل م ن ح ر م ز ين ة ا لل ال ت ي أ خ ر ج ل ع ب اد ه و الط ي ب ات م ن الر ز ق ق ل ه ي ل ل ذ ين آم ن وا ف ي ال ح ي اة الد ن ي ا خ ال ص ة ي و م ال ق ي ام ة ك ذ ل ك ن ف ص ل ا ي ات ل ق و م ي ع ل م ون ق ل إ ن م ا ح ر م رب ي ال ف و اح ش م ا ظ ه ر م ن ه ا و م ا ب ط ن و اإل ث م و ال ب غ ي ب غ ي ر ال ح ق و أ ن ت ش ر ك وا ب ا لل م ا ل م ي ن ز ل ب ه س ل ط ان ا و أ ن ت ق ول وا ع ل ى ا لل م ا ال ت ع ل م ون "De ki: Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram 11

12 kıldı? De ki: Onlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır." (el- A raf 7/32-33); المص ك ت اب أ ن ز ل إ ل ي ك ف ال ي ك ن ف ي ص د ر ك ح ر ج م ن ه ل ت نذ ر ب ه و ذ ك ر ى ل ل م ؤ م ن ين ات ب ع وا م ا أ ن ز ل إ ل ي ك م م ن ر ب ك م و ال ت ت ب ع وا م ن د ون ه أ و ل ي اء ق ل يال م ا ت ذ ك ر و ن "Elif. Lam. Mim. Sad. (Bu), kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın. Rabbinizden size indirilene (Kur'an'a) uyun. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!" (el-a raf 7/1-3) Putperest (Müşrik)lerin ve Ehl-i Kitapdan Bid atçıların Dini Putperest (müşrik)lerin ve Ehl-i Kitab'dan bid atçıların dinine gelince; bu öyle bir dindir ki, Allah (subhanehu ve teala) hakkında hiçbirşey indirmemiştir. Onlar ya, Allah (subhanehu ve teala) ile birlikte başkalarına yalvarırlar yahut: "Onlara bizi Allah a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler" ve "Bunlar, bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir" derler. Veya Allah (subhanehu ve teala) ya, Allah ın emretmediği yahut şeri'at kılmadığı biçimde -Allah ın emri hususunda Allah a ortak koşanların ibadet ettikleri şekilde- ibadette bulunurlar. Allah (subhanehu ve teala) şöyle buyurmaktadır: ات خ ذ وا أ ح ب ار ه م و ر ه ب ان ه م أ ر ب ابا هم ن د ون ا ه لل و ال م س يح اب ن م ر ي م و م ا أ م ر وا إ ال ل ي ع ب د وا إ ل ها و اح دا ال إ ل ه إ ال ه و س ب ح ان ه ع م ا ي ش ر ك ون "(Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (Hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i (İsa'yı) rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tapılmaya layık- ilah yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır." (et- Tevbe 9/31); م ا ك ان ل ب ش ر أ ن ي ؤ ت ي ه ا ه لل ال ك ت اب و ال ح ك م و الن ب و ة ث م ي ق ول ل لن اس ك ون وا ع ب ادا له ي م ن د ون ا ه لل و ل ك ن ك ون وا ر ب ان يه ين ب م ا ك نت م ت ع له م ون ال ك ت اب و ب م ا ك نت م ت د ر س ون وال ي م ر ك م 12

13 أ ن ت ت خ ذ وا ال م ال ئ ك ة و النه ب يه ي ن أ ر ب ابا أ ي م ر ك م ب ال ك ف ر ب ع د إ ذ أ نت م م س ل م ون "Hiçbir insanın, Allah'ın kendisine Kitab, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanlara: Allah'ı bırakıp bana kul olun! demesi mümkün değildir. Bilakis (şöyle demesi gerekir): Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz Kitab uyarınca Rabbe halis kullar olunuz. Ve size: Melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin, diye de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi?" (Al-i İmran 3/79-80); ق ل اد ع وا ال ذ ين ز ع م ت م هم ن د ون ه ف ال ي م ل ك ون ك ش ف الض هر ع نك م و ال ت ح و يال أ ول ئ ك ال ذ ي ن ي د ع ون ي ب ت غ ون إ ل ى ر به ه م ال و س يل ة أ ي ه م أ ق ر ب و ي ر ج ون ر ح م ت ه و ي خ اف ون ع ذ اب ه إ ن ع ذ اب ر به ك ك ان م ح ذ ورا "(Rasulüm!) De ki: Allah'ı bırakıp da (ilah olduğunu) ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar, sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir, ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine -hangisi daha yakın olacak diye- vesile ararlar; O'nun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı, sakınılacak bir azaptır." (el-isra 17/56-57) Yani, putperest (müşrik)lerin kendilerine yalvardıkları kimseler, Rabblerine yakınlaşabilmeyi kendileri arzu eder ve (bunun için) vesileler ararlar. İbni Abbas (radiyallahu anhuma ecmain) ve Mücahid (rahimehullah) şöyle demişlerdir: "(Ayet'te mevzubahis edilen kimseler) İsa (aleyhi selam), onun annesi (Meryem), Üzeyir (aleyhi selam), melekler, güneş, ay ve yıldızlardır. " (ed-durer el-mansur, 4/ ) İbni Mes ud (radiallahu anh) şöyle der: "İnsanlardan bir kısmı, cinlerden bazılarına taparlardı. Cinler daha sonra İslamiyet i kabul etti. Onlara tapan kimseler bunu bilmelerine rağmen onlara tapmaya devam ettiler. (Ve bundan dolayı) Allah (subhanehu ve teala) onları (bu ayette dile getirdiği biçimde) kınadı." (ed-durer el-mansur, 4/190) Bu sebeple, bu ayetin manasına yönelik bütün görüşlere göre Allah (subhanehu ve teala) mahlukattan birine yalvaran kimseleri kınamaktadır, gerçekte (kendisine yalvarılan) mahlukun bizzat kendisi Allah a ibadet etmekte, (Allah a) yakınlaşmanın yollarını aramakta ve (Allah tan) umup 13

14 (Allah tan) korkmaktadır. (Kendisine yalvarılanlara) melekler, peygamberler ve insan ve cinlerden salih kimseler dahildir. Allah (subhanehu ve teala) ya yakın olan ve (bundan dolayı) yüceltilmiş kimselere yalvarmak caiz olmadığına göre, Allah a itaatsizlik eden şeytan ve cinlere yalvarmak daha da fazla caiz değildir. Ayet, kısıtlamada bulunmaksızın, Allah tan başkasına yalvaranlara işaret etmektedir. Allah (azze ve celle) kendisine yalvarılan şahsın kendisine yalvaran kimselerden bir kötülüğü defedemeyeceği bilakis ona kötülük yükleyeceği hususunu aşikar hale getiriyor başka bir yerde buyurduğu üzere: ق ل اد ع وا ال ذ ين ز ع م ت م هم ن د ون ا لل ال ي م ل ك ون م ث ق ال ذ ر ة ف ي الس م او ات و ال ف ي ال ر و م ا ل ه م ف يه م ا م ن ش ر ك و م ا ل ه م ن ه م هم ن ظ ه ير و ال ت نف ع الش ف اع ة ع ند ه إ ال ل م ن أ ذ ن ل ه ح ت ى إ ذ ا ف هز ع ع ن ق ل وب ه م ق ال وا م اذ ا ق ال ر ب ك م ق ال وا ال ح ق و ه و ال ع ل ي ال ك ب ير "(Müşriklere) de ki: Allah'tan başka ilah saydığınız şeyleri çağırın! Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onların buralarda hiçbir ortaklığı yoktur, Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktu. Allah'ın huzurunda, kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez." (Sebe 34/22-23) Dolayısıyla Allah (celle celaluhu), mahlukatın tıpkı yönetimde bir payı olmadığı ve Allah a herhangi bir şekilde yardım etmediği gibi (kainatın idaresi hususunda) hakimiyeti de yoktur. Onun tek yapabildiği şefaattir ki Allah (azze ve celle) ona şefaat edebilme iznini bahşetmediği müddetçe (şefaat hakkı da) yoktur. Allah (azze ve celle) şöyle buyuruyor: و ي ع ب د ون م ن د ون ا ه لل م ا ال ي ض ر ه م و ال ي نف ع ه م و ي ق ول ون ه ؤ الء ش ف ع اؤ ن ا ع ند ا ه لل ق ل أ ت ن به ئ ون ا ه لل ب م ا ال ي ع ل م ف ي الس م او ات و ال ف ي ال ر س ب ح ان ه و ت ع ال ى ع م ا ي ش ر ك و ن "Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve: Bunlar, Allah katında bizim şefaatçılarımızdır, diyorlar. De ki: Siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir." (Yunus 10/18); و أ نذ ر ب ه ال ذ ين ي خ اف ون أ ن ي ح ش ر وا إ ل ى ر به ه م ل ي س ل ه م هم ن د ون ه و ل ي و ال ش ف يع ل ع ل ه م ي ت ق ون "Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur'an ile) uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır; 14

15 belki sakınırlar." (el-en am 6/51); و ذ ر ال ذ ين ات خ ذ وا د ين ه م ل ع با و ل ه وا و غ ر ت ه م ال ح ي اة الد ن ي ا و ذ هك ر ب ه أ ن ت ب س ل ن ف س ب م ا ك س ب ت ل ي س ل ه ا م ن د ون ا ه لل "Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete duçar olmaması için Kur'an ile nasihat et. O nefis için Allah'tan başka ne dost vardır, ne de şefaatçı." (el-en am 6/70); ا لل ال ذ ي خ ل ق الس م او ات و ال ر و م ا ب ي ن ه م ا ف ي س ت ة أ ي ام ث م اس ت و ى ع ل ى ال ع ر ش م ا ل ك م هم ن د ون ه م ن و ل هي و ال ش ف يع أ ف ال ت ت ذ ك ر ون "Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde (devirde) yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. O'ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız?" (es-secde 32/4); إ ن ر ب ك م ا ه لل ال ذ ي خ ل ق الس م او ات و ال ر ف ي س ت ة أ ي ام ث م اس ت و ى ع ل ى ال ع ر ش ي د به ر ال م ر م ا م ن ش ف يع إ ال م ن ب ع د إ ذ ن ه ذ ل ك م ا ه لل ر ب ك م ف اع ب د وه أ ف ال ت ذ ك ر و ن "Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah'dır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz!" (Yunus 10/3); م ن ذ ا ال ذ ي ي ش ف ع ع ن د ه إ ال ب إ ذ ن ه "İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir?" (el-bakara 2/255); و ك م هم ن م ل ك ف ي الس م او ات ال ت غ ن ي ش ف اع ت ه م ش ي ئا إ ال م ن ب ع د أ ن ي ذ ن ا لل ل م ن ي ش ا ء و ي ر ض ى "Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında, bir işe yaramaz." (en-necm 53/26) Dalalet Ehli, Allah tan Bir Yetkiye Dayanmayan ve Ne Olduğu Bilinmeyen Bir Varlığın Dinine Davet Eder Dalalet Ehli, davet ettikleri dine dair Allah tan bir yetki ve vahiy bulunmayan, ne olduğu bilinmeyen bir varlığın dinine davet eder. Allah 15

16 (celle celaluhu) şöyle buyurmaktadır: ق ل إ ن م ا ح ر م ر به ي ال ف و اح ش م ا ظ ه ر م ن ه ا و م ا ب ط ن و اإل ث م و ال ب غ ي ب غ ي ر ال ح هق و أ ن ت ش ر ك وا ب ا ه لل م ا ل م ي ن هز ل ب ه س ل ط انا و أ ن ت ق ول وا ع ل ى ا ه لل م ا ال ت ع ل م ون "De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır." (el- A raf 7/33); و ي ج ع ل ون ل م ا ال ي ع ل م ون ن ص يبا هم م ا ر ز ق ن اه م ت ا ه لل ل ت س ل ن ع م ا ك نت م ت ف ت ر و ن "Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, mahiyetini bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz!" (en-nahl 16/56) Allah (celle celaluhu) Firavunun Milletinden mü min kulları hakkında onların şöyle dediklerini aktarır: و ي ا ق و م م ا ل ي أ د ع وك م إ ل ى الن ج اة و ت د ع ون ن ي إ ل ى الن ار ت د ع ون ن ي ل ك ف ر ب ا لل و أ شر ك ب ه م ا ل ي س ل ي ب ه ع ل م و أ ن ا أ د ع وك م إ ل ى ال ع ز يز ال غ ف ار "Ey kavmim! Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni, Allah'ı inkar etmeye ve hiç tanımadığım nesneleri O'na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi, aziz ve çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur." (Ğafir 40/41-43) Allah (celle celaluhu) şöyle buyurmaktadır: و ي ع ب د ون م ن د ون ا لل م ا ل م ي ن هز ل ب ه س ل ط انا و م ا ل ي س ل ه م ب ه ع ل م و م ا ل لظ ال م ين م ن ن ص ير "Onlar, Allah'ı bırakıp, Allah'ın kendisine hiçbir delil indirmediği, kendilerinin dahi hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur." (el-hac 22/71) (Buradaki) yetki/izin Allah (subhanehu ve teala) dan gönderilen vahiydir. Allah (subhanehu ve teala) şöyle buyurmaktadır: 16

17 أ م أ نز ل ن ا ع ل ي ه م س ل ط انا ف ه و ي ت ك ل م ب م ا ك ان وا ب ه ي ش ر ك و ن "Yoksa onlara bir kesin delil (vahiy) indirdik de, o delil, müşrik olmalarını mı söylüyor?" (er-rum 30/35); إ ن ه ي إ ال أ س م اء س م ي ت م وه ا أ نت م و آب اؤ ك م م ا أ نز ل ا لل ب ه ا م ن س ل ط ا ن "Bunlar (putlar), sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir." (en-necm 53/23) Bu vahyedilmiş din, Allah (azze ve celle) nin şeri at kıldığı dinden başkası değildir. Oysa dalalet ehli öyle bir dine tabidirlerki, vahyedilmiş şeri at ile uyuşmadığı gibi ne de onların bu konuda ilmi vardır. Aslında onların yaptıkları şey, boş hevalarını takip etmektir ve bunun hevalarını tatmin etmekte olduğunu buldular. Bu sebeple hak üzere olan alimler, şeri ate ve ilme tabi olmaya ve çağırmakta ve bu iki prensibe uymaksızın ibadette bulunan kimseleri Allah (azze ve celle) nin kınadığı gibi kınamaktadırlar: و ي ع ب د ون م ن د ون ا لل م ا ل م ي ن هز ل ب ه س ل ط انا و م ا ل ي س ل ه م ب ه ع ل م و م ا ل لظ ال م ين من ن ص ير "Onlar, Allah'ı bırakıp, Allah'ın kendisine hiçbir delil indirmediği, kendilerinin dahi hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur." (el-hac 22/71) Bundan dolayı Allah (azze ve celle) dalalet ehlinden (yaptıkları amellere delil teşkil edecek) ilim ve (Allah ın onlardan bu amelleri kabul ettiğini gösteren) izin talep etmektedir: ق ال ل ن ت ر ان ي و ل ك ن انظ ر إ ل ى ال ج ب ل ف إ ن اس ت ق ر م ك ان ه ف س و ف ت ر ان ي ف ل م ا ت جل ى ر ب ه ل ل ج ب ل ج ع ل ه د هكا و خ ر موس ى ص ع قا "De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin." (el-en am 6/143) Bunun sonucu olarak, hak üzere olan kimse söylediği ve inandığı şey hakkında ilim sahibi olandır diğer yandan söylediği ve inandığı şeyi destekleyici ilme sahip olmayan kimse Allah (azze ve celle) hakkında yalanlar/iftiralar yaymaktadır. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: 17

18 18 و ل و أ ن ه م ر ض و ا م ا آت اه م ا ه لل و ر س ول ه و ق ال وا ح س ب ن ا ا ه لل س ي ؤ ت ين ا ا ه لل م ن ف ض ل ه و ر س ول ه إ ن ا إ ل ى ا ه لل ر اغ ب ون "De ki: Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helal, bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz? De ki: Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?" (Yunus 10/59); و ال ت ق ول وا ل م ا ت ص ف أ ل س ن ت ك م ال ك ذ ب ه ذ ا ح ال ل و ه ذ ا ح ر ام له ت ف ت ر وا ع ل ى ا ه لل ال كذ ب إ ن ال ذ ين ي ف ت ر ون ع ل ى ا ه لل ال ك ذ ب ال ي ف ل ح ون "Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak: Bu helaldir, şu da haramdır demeyin, çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler." (en-nahl 16/116); ي ا أ ي ه ا الن اس ك ل وا م م ا ف ي ال ر ح ال ال ط يه با و ال ت ت ب ع وا خ ط و ات الش ي ط ان إ ن ه ل ك م ع د و م ب ين إ ن م ا ي م ر ك م ب الس وء و ال ف ح ش اء و أ ن ت ق ول وا ع ل ى ا ه لل م ا ال ت ع ل م و ن "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder." (el-bakara 2/ ); ي ا أ ه ل ال ك ت اب ال ت غ ل وا ف ي د ين ك م و ال ت ق ول وا ع ل ى ا ه لل إ ال ال ح هق "Ey Ehl-i Kitab! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin." (en-nisa 4/171); ف خ ل ف م ن ب ع د ه م خ ل ف و ر ث وا ال ك ت اب ي خ ذ ون ع ر ه ذ ا الد ن ى و ي ق ول ون س ي غ ف ر ل ن ا و إ ن ي ت ه م ع ر هم ث ل ه ي خ ذ وه أ ل م ي ؤ خ ذ ع ل ي ه م هم يث اق ال ك ت اب أ ن ال ي ق ول وا ع ل ى ا ه لل إ ال ال ح ق و د ر س وا م ا ف يه و الد ار اآلخ ر ة خ ي ر له ل ذ ين ي ت ق ون أ ف ال ت ع ق ل ون و ال ذ ين ي م سك و ن ب ال ك ت اب و أ ق ام وا الص ال ة إ ن ا ال ن ض يع أ ج ر ال م ص ل ح ين "Onların ardından da (ayetleri tahrif karşılığında) şu değersiz dünya malını alıp, nasıl olsa bağışlanacağız, diyerek Kitab'a varis olan birtakım kötü kimseler geldi. Onlara, ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Peki, Kitab'da Allah hakkında gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz alınmamış mıydı ve onlar Kitab'dakini okumamışlar mıydı? Ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Kitab'a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz." (el-a raf 7/ )

19 Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) den Hadis Rivayet Eden İki Çeşit İnsan Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) den Hadis rivayet eden iki çeşit insan vardır: Sıdk ve zabt ehli olanlar ile sıdk ve zabt ehli olmayanlar. Bu ikinci kategoride olanlar (Rasulullah adına) kasıtlı olarak yalan söyleyenlerdir ancak çoğunluğu kasıtlı yalan söylemeyen fakat zayıf hafıza sebebiyle yalan rivayet etme olasılığı bulunanlardır. Alimler (bu ikinci kategoride olan kimseleri) her iki çeşit insanı, dinde eksiltme yada arttırma olmaması için eleştirye tabi tutmuşlardır. Kendi görüşleri, araştırmaları, anlayışlarına ve kalplerinin hoşnut kaldığı şeylere dayanarak konuşanlara gelince; bunların sözleri iki çeşittir: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile uyuşan herşey doğru ve ona muhalefet eden herşey de yanlıştır. Bu insanların çoğu bilerek hata etmezler ancak kasıtsız olarak hataya düşer, ama bazıları da varki doğru olmayan sözü hakikat başka şekilde olsa da- bilinçli olarak söyler. Peygamberlerden Sonra En Faziletli Kimseler Peygamberlerden sonra en faziletli kimseler, en doğru ilim ve din sahibi olan, Allah ın kopması mümkün olmayan ipine en sıkı sarılan ve İslam ı en yakın takip eden sahabelerdir. Şüphesiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) in ümmeti en faziletli ümmet, sahabeler de bu ümmet içindeki en faziletli kimselerdir. Sahih te, birçok değişik lafız ile Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in şöyle dediği kayıtlı bulunmaktadır: خ ي ر الن اس ق ر ن ي ث م ال ذ ين ي ل ون ه م ث م ال ذ ين ي ل ون ه م "İnsanların hayırlısı benim asrım(daki sahabelerim)dir. Sonra onlara yakın olan (tabii den olan)lardır. Sonra onlara yakın olanlardır (yani tabiilerin tabiileri; etba-i tabiin dir)." (Buhari; Müslim) Allah (subhanehu ve teala) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlardan razı olduğunu bildirmektedir: و الس اب ق ون ا ل و ل ون م ن ال م ه اج ر ين و ا ل نص ار و ال ذ ين ات ب ع وه م ب إ ح س ان ر ض ي ا لل ع ن ه م و ر ض وا ع ن ه و أ ع د ل ه م ج ن ات ت ج ر ي ت ح ت ه ا ا ل ن ه ار خ ال د ين ف يه ا أ ب دا ذ ل ك ال ف و ز ال ع ظي م "(İslam dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile 19

20 onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır." (et-tevbe 9/100) Öne geçenler, Rıdvan ağacı altında beyat verenler, (İslam ın) başlangıcında sadaka verenler ve Hudeybiye nin fethinden önceki savaşlarda (Rasulullah ın yanında yer alıp) savaşanlardır. Allah (subhanehu ve teala) şöyle buyurmaktadır: و م ا ل ك م أ ال ت نف ق وا ف ي س ب يل ا لل و لل م ير اث الس م او ات و ا ل ر ض ال ي س ت و ي م ن كم م ن أ نف ق م ن ق ب ل ال ف ت ح و ق ات ل أ و ل ئ ك أ ع ظ م د ر ج ة م ن ال ذ ين أ نف ق وا م ن ب ع د و ق ات ل وا و ك ال و ع د ا لل ال ح س ن ى و ا لل ب م ا ت ع م ل ون خ ب ير "Ne oluyor size ki, Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vadetmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır." (el-hadid 57/10) Müslim in Sahih inde Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in şöyle dediği kayıtlı bulunmaktadır: ال ي د خ ل الن ار أ ح د م م ن ب اي ع ت ح ت الش ج ر ة Buhari nin Sahih inde ve Müslim (in Sahih in)de (geçen bir hadisde) Cabir (radiyallahu anh) şöyle bildirmektedir: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Hudeybiyye Günü nde bize: أ ن ت م خ ي ر أ ه ل ا ل ر ض. و ك ن ا أ ل ف ا و أ ر ب ع م ائ ة و ل و ك ن ت أ ب ص ر ال ي و م ل ر ي ت ك م م ك ان الش ج ر ة. ت اب ع ه ا ل ع م ش "Yeryüzünün üstündeki en hayırlı kişilersiniz! dedi. Bindörtyüz kişiydik. Eğer görseydim size ağacın altında (beyat verdiğimiz) yeri gösterebilirdim." (Buhari; Müslim) İşte onlar ve onları takip edenler, Allah (azze ve celle) nin en güzel ödülü vereceğine dair söz verdikleridir. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in sahabelerinin yolu; Peygamberleri (sallallahu aleyhi ve sellem) in onlara emrettiği biçimde ve yalnız Allah a ibadet etmektir. Helal Rasulullah ın helal kıldığı, haram onun yasakladığıdır, din de onun şeri at 20

21 kıldığı şeylerden oluşmaktadır. Onlar Allah (subhanehu ve teala) nın emrettiği biçimde beş vakit namazı, vaktinde ve mescitlerde cemaat halinde kılarlar. Onlar Ramazan da oruç tutar, Kabe ye hacca gider, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülükten men ederler ve Allah yolunda cihad ederler. Peygamberlerinin emrettiği her şekilde Allah a ibadet eder, Allah tan başkasına ibadet etmez, Allah ile birlikte Allah tan başkasına ne gökteki ne yerdeki, ne melekler ne yıldızlar ne peygamberler ne de kendilerini (peygambereler uymak suretiyle) onlara benzeten (salih)lereyalvarmazlar (duada bulunmazlar). Bilakis onlar bunlardan herhangi birini yapmanın Allah ve Rasulu nun apaçık şekilde yasakladıkları Allah a şirk (ortak koşmak) olduğunu bilirler. Onlar, yaratılmış bir nesneye melek olsun, cin olsun, ya da peygamber olsun olmasın herhangi bir insana, ne mezarında ne de onun bulunmadığı zaman ve yerde- yalvarmazlar. Onlar, Allah tan başkasından yardım talep etmez, Allah tan başkasından zafer elde etmeyi talep etmezler. Onlar, Allah tan başkasına güvenip tevekkül etmez, herhangi bir yaratılmışa -yokluğunda yahut ölü iken- yalvarmazlar ne de o kişiden imdatlarına yetişmelerini ve rahata kavuşturmalarını beklemezler, ona şikayette bulunmaz ne de ondan bağışlanma, hidayete ulaştırma yahut da zafer beklemezler. Bunun aksine, bütün bunları yalnız Allah dan talep ederler. Onlar Hıristiyanların yaptıkları gibi, meleklerden yada ölmüş peygamberler ve salih kimselerden mezarlarının başında yada uzakta, şefaat dilemezler. Onlardan hiçbiri Hıristiyanların yaptığı gibi: Ey Cebrail, ey Mikail bana Allah katında şefaat et! demezler tıpkı; Ey İbrahim, ey Musa, ey İsa bana Allah katında şefaat et! demedikleri gibi. İşin aslı; onlar, ölmüş yada orada bulunmayan kimseden birşey istenmeyeceğini bilirler. Onlar, meleklerin Allah ın emrettiği dışında birşey yap(a)mayacaklarını ve Allah ın kendisinden razı oldukları dışında kimseye şefaat etmeyeceklerini bilirler. Bunun aynısı peygamberler ve salih kimseler için de doğrudur. Ancak; onlar hayatta iken onlardan tıpkı sahabelerin Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) den dua ve tevessül diledikleri gibi ve mahlukatın Hesap Günün de Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) den şefaat etmesini isteyecekleri gibi- dua etmeleri ve şefaat etmeleri talep edilebilir. Bolca salat ve selam (Rasulullah ın) üstüne 21

22 olsun! Onlar Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in ve imamlardan diğerlerinin arkasında beş vakit namazı kılarlardı. Ensar ın ikamet ettikleri her yerde, Cuma ve Bayram namazlarının dışındaki ki Cuma ve Bayram namazlarını Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in arkasında kılarlardınamazları arkasında kıldıkları bir imamının olduğu mescidleri vardı. Bunlar Medine ehliydi. Medine sınırları belirlenmemiş aksine dağınık yerleşim biçimlerinden müteşekkil, her kabilenin kendi mescidleri, mezarlıkları ve oturma alanlarının olduğu ve bu şekilde diğer kabilelerin alanlarından ayrıştığı geniş bir alandı. Medine terimi bütün bunları kapsamaktaydı ve yalnızca Bedevi Araplar, bu terimin kapsamına dahil değildi. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: و م م ن ح و ل ك م م ن ا ل ع ر اب م ن اف ق ون و م ن أ ه ل ال م د ين ة "Çevrenizdeki Bedevi Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır..." (et-tevbe 9/101) Toprağı işleyenler Medine ehlinden olup Ensar dan başkası değildi. Her kabilenin yaşadığı sahaya Daar (yurt) denirdi ve buradaki yurt kelimesi kabileyi kendisine atfetmek manasındadır (yani: Dar ul Beni Kaynuka; Kaynuka oğullarının yurdu denilmesi gibi). Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) herbir yerleşim birimine (Daar) mescidler inşa edilmesini ve temizlenerek tütsülenmesini emretti. Sahih hadiste şöyle geçer: ال م د ين ة ح ر م م ا ب ي ن ع ي ر إ ل ى ث و ر "Medine, Ayr ve Sevr Dağları arasında kalan kısımlarıyla Haram dır." (Buhari; Müslim) Ayr (eşek), Zu l Halife yakınlarında bir dağdır. Arka tarafı eşeğin sırtına benzer. Sevr, Uhud yakınlarında küçük bir dağdır ve Mekke deki Sevr Dağı değildir. Bu Hadis, bazı alimlerin hataen Medine nin Ayr dan Mekke deki Sevr Dağı na kadar bölümü kapsadığını düşünmelerine yol açmıştır. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: 22

23 ح ر م م ا ب ي ن ال ب ت ى ال م د ين ة ع ل ى ل س ان ي "(Medine'nin) iki kara taşlığı arasındaki saha benim dilimle (Allah tarafından) Harem kılındı." (Buhari; Müslim) Arap (biri), Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) e şöyle dedi: م ا ب ي ن ال ب ت ي ه ا أ ه ل ب ي ت أ ف ق ر م ن ا "Medine'nin kara taşlı iki tarafı arasında benim ailemden daha muhtaç bir aile yoktur." (Buhari; Müslim) Bundan dolayıdır ki, bu ikisi arasında olan herşey Medine sayılmıştır ve bu (bölge) Ayr ve Sevr (dağları) arasıdır. Sahabeler Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) e, Allah (celle celaluhu) ve Rasulu (sallallahu aleyhi ve sellem) in emir gereğince namazlarında teşehhüdde: الس ال م ع ل ي ك أ ي ه ا الن ب ي و ر ح م ة ا لل و ب ر ك ات ه "Ey Nebi! Allah ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun!.." (Buhari; Müslim) diyerek salat ve selam getirirlerdi. Onlar, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) e, onun kendilerine öğrettiği biçimde salat ve selam getirirlerdi. Örneğin şöyle demekteydiler: الل ه م ص ل ع ل ى م ح م د و ع ل ى آل م ح م د ك م ا ص ل ي ت ع ل ى آل إ ب ر اه يم و ب ار ك ع ل ى م ح م د و ع ل ى آل م ح م د ك م ا ب ار ك ت ع ل ى آل إ ب ر اه يم ف ي ال ع ال م ين إ ن ك ح م يد م ج يد "Her kim bana bir defa selam gönderirse, Allah ona o selam sebebiyle on defa selam eder." (Müslim) Benzer bir hadis salavat hakkında rivayet edilmiştir 1 bir defa salavat getirene, Allah on defa salat eyler. Dolayısıyla, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) e salat ve selam gönderdiklerinde, Allah onlara (on) salat ve selam gönderir. Bu şekilde selam göndermek namazda (teşehhüdde iken) veya Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in bulunmadığı bir yerde- Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) in (işitip) cevap 23

24 vereceği tarzda bir selamlama değildir aksine bu selamlama, selam gönderenlerin Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile karşılaştıklarında ve selamladıklarında karşılık vereceği tarzda bir selamlamadır. Namazdaki selamlama, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) e namazda gönderilen salavat gibidir ve (bu salat ve selama) on katıyla karşılık veren Allah tır. Allah (azze ve celle) Rasulu (sallallahu aleyhi ve sellem) in ölmesine sebebiyet verdiğinde, sahabeler Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatteyken üzerinde bulundukları şeye bağlı kalmaya devam ettiler. Sahabeler ve tabiinden olanlar, Ebu Bekir (radiyallahu anh), Ömer (radiyallahu anh), Osman (radiyallahu anh) ve Ali (radiyallahu anh) ın arkasında Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in Mescidinde tıpkı diğerlerinin arkasında kıldıkları gibi namaz kıldılar. Ancak bu dördü Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in Mescidinde -Ebu Bekir (radiyallahu anh) ve Ömer (radiyallahu anh) ölene kadar, Osman (radiyallahu anh) kuşatma altında olduğu döneme kadar, Ali (radiyallahu anh) ise Irak a gidene kadar- namaz kıldırmıştır. Bu dördüne beyat Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in Mescidinde verilmiştir bu yüzden İmam Ahmed ibni Hanbel şöyle demiştir: "Medine de hilafet (makamı) için verilen her beyat Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) in sünneti üzeredir." Onlar, beş vakit namazı kılmaya ve Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) e namazda salat ve selam göndermeye devam etmişlerdir. Onlar namazda ve namaz dışında bunun kendilerine yeterli olacağı ve işin gerçeği, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in emretmediği yada şeri at kılmadığı herşeyden korumaya kafi olduğunun- bilincinde olarak Allah a yalvarmışlardır. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) vefat ettiğinde, hastalandığı Aişe (radiyallahu anha) nın odasında defnedildi. Rasulullah ın eşleri (mü minlerin anneleri)nin doğu tarafında ve Mescidinin arka tarafında, Mescide birleştiği yerde (defnedildi). Allah (celle celaluhu) şu buyruğunda onlardan bahsetmektedir: إ ن ال ذ ين ي ن اد ون ك م ن و ر اء ال ح ج ر ات أ ك ث ر ه م ال ي ع ق ل ون "(Rasulüm!) Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir." (el-hucurat 49/4) 24

25 Bu odalar (evler) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) e ve (mü minlerin anneleri olan) eşlerine aitti. Allah (celle celaluhu) buna şu buyruklarında değinmektedir: ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ال ت د خ ل وا ب ي وت الن ب ي إ ال أ ن ي ؤ ذ ن "Ey iman edenler! İzin verilmedikçe Peygamber'in evlerine girmeyin." (el- Ahzab 33/53); و ق ر ن ف ي ب ي وت ك ن "Evlerinizde vakarla oturun." (el-ahzab 33/33) Alıntı yapılan: dipnotlar ع ن ع ب د ا لل ب ن أ ب ي ط ل ح ة ع ن أ ب يه أ ن ر س ول ا لل صلى هللا عليه وسلم ج اء ذ ات ي و م و ا لب ش ر ى -1 ف ي و ج ه ه ف ق ل ن ا إ ن ا ل ن ر ى ال ب ش ر ى ف ي و ج ه ك. ف ق ال " إ ن ه أ ت ان ي ال م ل ك ف ق ال ي ا م ح م د إ ن ر ب ك ي ق و ل أ م ا ي ر ض يك أ ن ه ال ي ص ل ي ع ل ي ك أ ح د إ ال ص ل ي ت ع ل ي ه ع ش ر ا و ال ي س ل م ع ل ي ك أ ح د إ ال س ل م ت عل ي ه ع ش ر ا " Abdullah ibni ebi Talha (radiyallahu anh) babasından naklediyor: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gün geldi, yüzünde sevinç alametleri vardı. Biz de: (Ya Rasulullah) Yüzünde sevinç alametleri görüyoruz, dedik. Bunun üzerine (Rasulullah) şöyle buyurdu: Bana bir melek gelerek; Ey Muhammed! Rabbin şöyle buyurur: Sana bir salevat getirene benim on rahmet etmemi, bir selam gönderene benim on defa lütuf ve yardımda bulunmam seni memnun eder mi? (Nesai #1283; Darimi, Rikak, #58; Ahmed, Müsned, #15769) Kabirleri Mescidler Edinmek ve Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) e Salat ve Selam Göndermek Sahihayn da Aişe (radiyallahu anha) dan nakledildiği üzere, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ölmeden önceki rahatsızlığında şöyle buyurmuştur: ل ع ن ة ا لل ع ل ى ال ي ه ود و الن ص ار ى ات خ ذ وا ق ب ور أ ن ب ي ائ ه م م س اج د "Allah Yahudi ve Hıristiyanlara lanet etsin. Bunlar peygamberlerinin kabirlerini birer mescid edindiler." Yine başka bir isnad zinciri ile: 25

26 "Ancak kabrinin mescid edinilmesinden endişe etmekteydi." Aişe (radiyallahu anha) şöyle demiştir:. ف ل و ال ذ اك أ ب ر ز ق ب ر ه غ ي ر أ ن ه خ ش ي أ ن ي ت خ ذ م س ج د ا و ف ي ر و اي ة اب ن أ ب ي ش ي ب ة و ل و ال ذ اك ل م ي ذ ك ر ق ال ت "Böyle bir çekince olmasaydı kendi kabri de açıkta bırakılırdı." Buhari nin (naklettiği hadisin) sözleri: "Ancak kabrinin mescid edinilmesinden endişe etmekteydim." (Buhari; Müslim; Nesai, Sünen; Nesai, el-kübra; Darimi; Ahmed, Müsned; İbni Hibban) Müslim in Sahih inde Cundeb bin Abdullah, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in vefatından beş gün önce şöyle dediğini söylemiştir: إ ن ي أ ب ر أ إ ل ى ا لل أ ن ي ك ون ل ي م ن ك م خ ل يل ف إ ن ا لل ت ع ال ى ق د ات خ ذ ن ي خ ل يال ك م ا ات خ ذ إ ب ر اه يم خ ل يال و ل و ك ن ت م ت خ ذ ا م ن أ م ت ي خ ل يال ال ت خ ذ ت أ ب ا ب ك ر خ ل يال أ ال و إ ن م ن كا ن ق ب ل ك م ك ان وا ي ت خ ذ ون ق ب ور أ ن ب ي ائ ه م و ص ال ح يه م م س اج د أ ال ف ال ت ت خ ذ وا ال ق ب ور م س اج د إ ن ي أ ن ه اك م ع ن ذ ل ك "İçinizde benim bir halilim bulunmasından Allah tan sakınırım. Allah İbrahim (aleyhi selam) gibi beni de halil edindi. Ümmetimden kendime bir halil seçseydim Ebu Bekir i seçerdim. Dikkat edin! Sizden öncekiler peygamerlerinin kabirlerini mescid edinirlerdi. Dikkat edin! Kabirleri mescid edinmeyin! Bunu size yasaklıyorum!" (Buhari; Müslim; İbni Hibban; Taberani, el-kebir) Sahihayn da Aişe (radiyallahu anha) ve İbni Abbas (radiyallahu anhum ecmain) in şöyle dedikleri nakledilmiştir: أ ن ع ائ ش ة و ع ب د ا لل ب ن ع ب اس ق اال ل م ا ن ز ل ب ر س ول ا لل صلى هللا عليه وسلم طف ق ي ط ر ح خ م يص ة ل ه ع ل ى و ج ه ه ف إ ذ ا اغ ت م ب ه ا ك ش ف ه ا ع ن و ج ه ه ف ق ال و ه و ك ذ ل ك " ل ع ن ة ا لل ع ل ى ال ي ه ود و الن ص ار ى ات خ ذ وا ق ب ور أ ن ب ي ائ ه م م س اج د ". ي ح ذ ر م ا ص ن ع وا "Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ölümüne sebep olan hastalığı sırasında yüzüne bir bez parçası örtmeye başlamıştı. Nefesi daralınca 26

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 أهمية يوم مودل انليب

Detaylı

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âdem aleyhisselamın Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessül Etmesi Hadisi ve «Sizi O na yaklaştıracak vesile arayın» Âyetinin Tefsiri حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} ] ريك

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 فضل تعليم جگا عوتهم ىل خلري»

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi

5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi 5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi www.almuwahhid.com 1 Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) şöyle

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 9. İHSAN SOHBETİ KONU : KİTAPLARA İMAN Geçen 2 haftada iman esaslarından olan meleklere iman konusunu işlemeye gayret ettik. Kısacası Meleklere İman başlığında şu konulara değinmiş idik. Meleklerin Mahiyeti

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Tevhidi Nasıl Gerçekleştirebilirim? Vaat edilmiş Olan Karşılık Nedir? كيف ح ق ق تلوحيد وا هو جلزاء لوعود ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح النجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi?

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 03-434 هل ستمر اب القرب إىل قيام الساعة» اللغة الرت

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Merhamet kaynağını Alemlerin Rabbi olan Allah tan alan aşkın bir duygudur. Yaratılmış tüm varlıkta

Detaylı

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م لا ي ك ة ا ن ي ج اع ل ف ي ا لا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م

Detaylı

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 3Terceme3T 3T: 3TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-434 ول أهل السنة واجلماعة

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم DEMOKRASİ ASLA İSLAM İLE BAĞDAŞMAZ DEMOKRASİ ; ÇAĞDAŞ PUTTUR SAPIK DİNDİR CAHİLİYYE HÜKMÜDÜR

ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم DEMOKRASİ ASLA İSLAM İLE BAĞDAŞMAZ DEMOKRASİ ; ÇAĞDAŞ PUTTUR SAPIK DİNDİR CAHİLİYYE HÜKMÜDÜR ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم DEMOKRASİ ASLA İSLAM İLE BAĞDAŞMAZ DEMOKRASİ ; ÇAĞDAŞ PUTTUR SAPIK DİNDİR CAHİLİYYE HÜKMÜDÜR 1 / 37 Bilhassa son zamanlarda literatürde bazı kitaplarda, gazete ve dergilerde,

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âmâ Hadisi ve Onun Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessülü حديث الا ع و ت و س ل ه بالرسول ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد

Detaylı

Ev Sohbetleri 33. Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1

Ev Sohbetleri 33. Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1 Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1 ب س م ا ه لل ال هرح م ن ال هرحي م و ل ت ك ن م نك م أ همة ي د ع ون إ ل ى ال خ ي ر و ي أ م ر ون ب ال م ع ر وف و ي ن ه و ن ع ن ال م نك ر و أ ول ئ ك ه

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR?

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR? 97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler Kur an-ı Kerim de adı geçen ve adıyla sure bulunan salih bir insandır Lokman (as). Müfessirlerin çoğunluğunun ittifakı onun Peygamber olmadığı yönündedir. Bu haftaki

Detaylı

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi?

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 هل لك من مد يده ستحق الز ة» اللغة الرت ية «بن

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh. ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 A-TEVHİD 1 (الت وح يد ) Allah'a hamdolsun

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı