YEREL YÖNETİMLER ve HALKLA İLİşKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLER ve HALKLA İLİşKİLER"

Transkript

1 YEREL YÖNETİMLER ve HALKLA İLİşKİLER Birkiin UYSAL-SEZER Yerel yönetimler ve halkla ili kiler ba lıklı bir konunun doğalolarak bugünkü uygulamayı ve buna ilişkin sorunları ele alması beklenir. Burada da bu beklentiye uygun bir yaklaşım geçerli olacaktır. Bununla birlikte, konunun ele alınışı yerel yönetim-demokrasi, demokrasi-halkla ilişkiler bağı ve yerel yönetimlerde halkla ili kilerin kurumsalla amamasının yarattığı sorunlar çerçevesinde gelişecektir. Bu irdelernede gerek yerel yönetimlerin, gerek halkla ilişkilerin ortak paydası olan yönetim-halk ilişkilerinin demokratikle tirilmesine ili kin genel kabuııer hareket noktasını oluşturacaktır. Bunun nedeni halkla ili kilerin yalnızca basit bir teknik kullanımı olmayıp, aynı zamanda demokrasiyle ilintili olması ve bürokratik yapıların demokratik duyarlılığını sağlamaya yönelik bulunmasıdır.i YEREL YÖNETiM, DEMOKRASi ve HALKLA ilişkilere İLİşKiN GENEL KAUULLER Yerel yönetimlerle ilgili en yaygın kabul, yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin demokratik yaşamın başlangıç noktası, yaygın deyişle be iği olduklarına ilişkin kabuldür. Yerel yönetimlerin tarihsel gelişim süreci içinde merkezi yönetimden özerk, kendini yönetme birimleri olarak ortaya çıkışları; karar organlarının seçimle işbaşına gelmeleri ve halkın gündelik yaşamını etkileyen işleri yürütüp, bunlara İlişkin kararları almalan bu genel kabulün dayanak noktalarını oluşturur. Bu bağlamda onların bireylerin temel haklarının gerçekleşmesine, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmalan beklenmektedir. ı Yerel yönetimler bugün de bir yandan siyasal, diğer yandan yönetsel alt birimler olarak özel bir konuma sahip olmalarından kaynaklanan ikili nitelikleri ilc merkezi yönetim karşısında demokratikleşmenin bir güvencesi sayılmaktadırlar. Yerel yönetimler ile ilgili ikinci genel kabul, onların halk ya da vatandaşla ilişkiler açısından yönetsel duyarlılığın da bir güvencesi sayılmalarıdır. Genel olarak yönetimin duyarlılığı onun kitlesi İle ilişkilerinin iki yönlü bir etkileşim içinde oluşması ve gelişmesini, karar ve uygulamalannda halkın talep ve beklentilerini dikkate almasını, dahası halkın kendisini etkiiemesine açık olmasını Doç. Dr.. TODAİE Ögretim Üyesi. Bkz. Birkan Uysal-Sezer, "Halkla İli kiler: Katılımdan Tanıtıma", Kamu Yönetimi Disiplini SempozyulDu Bildirileri. Cilt i, TODAİE Yavını, Ankara, 1995, s. 1.f ı ilhan Tekeli, "Yerel' Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye'de Belediyeciligin Gcli imi", Amme idaresi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Haziran 1983 (3-22), s. 3. çağdaş Yf!rel Yönetimbtr, Ci1l5, Sayı 6, Kasım 1996, s

2 60 ÇAG DAŞ YEREL YÖNETIMLER gerektirir. Bu gereklilik siyasal duyarlıhğa katkıda bulunmak kadar, yönetsel işleyişin verimli ve etkili olmasmm sağlanmasmı da içerir. Yerel yönetimlerin demokratikliğiyle ilgili kahuller onların yönetsel duyarlılığının da dayanağıdır. Yönetsel duyarlılığm hu yorumu halkla ilişkilerin amaç ve işleyişi ile örtüşür. Söz konusu örtüşme işlevsel bir halkla ilişkiler tanımmda açıkça ortaya çıkar. işlevsel açıdan tanımlandığmda halkla ilişkilerin herhangi bir kuruluşta dört temel işlevi yerine getirdiği görülür: ı. Kuruluşun ilişkide olduğu çeşitli kamuların tutumlarını ölçmek, değerlendirmek ve yorumlamak. 2. Kuruluşun ürünleri, politikası, planları ve personeli konusunda anlayış ve kabul geliştirecek amaçların tanımlanmasmda kuruluş yönetimine yardımcı olmak. 3. Çeşitli kamuların ilgi, gereksinme ve hedefleriyle bu amaçları eşlqtirmek. 4. Kamunun anlayış ve kahulünü kazanmak için program geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek. 3 Dikkat edilirse bu işlevler her kuruluş ile ilişkili olduğu, etkileşim içinde hulunduğu kamular (ya da halk kesimleri) arasmda kuruluş ve halkm gereksinmelerini bütünleştirecek, birbirlerini etkilemelerine olanak sağlayacak bir halkla ilişkiler anlayışmm çerçevesini çizmektedir. Bu bağlamda halkla ilişkiler, bürokratik yapıların katı bir ussallıkla bütünleşmesi, örgütün kendini amaçlaştırması yerine örgütsel çıkar-topl umsal yarar arasmda bir denge kurulmasmı, böylece demokratik bir duyarhlığı amaçlar. Halkla ilişkiler bir yönetim işlevi olması nedeniyle aynı zamanda kuruluş amaçlarına ulaşmaya, kuruluşun verimlilik ve etkililiğini artırmaya, başka deyişle teknik duyarlılığının sağlanmasma da yöneliktir. Aslmda siyasal ve teknik duyarlılık kuruluşların yönetsel duyarlılığı olarak kabul edilse de burada yönetsel duyarlılık teknik duyarlılıkla eşanlamlı kullanılacaktır. Yerel yönetimler açısmdan halkla ilişkiler halkm siyasal bir alt birim olarak yerel yönetime sesini duyurabilmesini sağlamak kadar, bir yönetsel alt birim olarak yerel yönetimlerin kaynakları verimli bir biçimde kullanmasmı denetlemesini; yerel yönetimlerin de halkın talepleri, yerel yönetimlerin olanakları ve işin gerekleri arasmda bir uzlaştırma yapmasını ve bu konuda halkı bilgilendirerek destek kazanmasmı; ayrıca bunun düzenli, sürekli, planlı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamayı içerecektir. Başka deyişle halkla ilişkiler yerel yönetirnde hem siyasal, hem de yönetsel duyarlılık ile bütünleşmektedir. 4 3 Edward J. Robinson. Public RelııtiClns and Survey Research.Achieving Orpnizationııl Goal. In Co unlc.tion Conlext, Appleton-Century-Crofıs. New York. 1967, s Bkz. BirUn Uysal-Sezer, "Yerel Yönetimin Çevresi-Halkla lli kiler ve Kanaat Ara tırmalan", AIa.e idaresi De.,p.l, Cilt 20, Sayı ı, Mart 1987.

3 YEREL YÖNETIMLER ve HALKLA tltşkiler 61 Biçimselolarak alındığında yerel yönetimler ile halkla ili~kilerin amaçları halta i~leyi~i arasında birebir bir ili~ki kurulabilir; yerel yönetimlerin halkla ilişkilerin gereklerine tam bir uyum içinde olduğu ileri sürülebilir. Üstelik yerel yönetimlerin demokratikle~menin kaynağı oldukları genel kabulü, bu görünür uyurnun özde de olduğu kanısını güçlendirmektedir. ilk bakı~ta özellikle belediye ba~kanlarının yerel hizmetleri siyasal bir duyarlılık içinde yerine getiri i, halkla sürekli içiçe olu u, halkın taleplerini kar ılama çabası içinde bulunuşu bu uyurnun göstergeleri sayılabilir. Bütün bunlar genel kabullerin tüm yer ve zaman boyutlarında geçerli olduğu sanısını uyandırmaktadır. Ne var ki, biraz irdelendiğinde bu sanının gerçeği pek de yansıtmadığı ortaya çıkar. GENEL KABULLERiN irdelenmesi Gerek demokratiklik, gerek halkla ili kiler açısından yukarıdaki kabuller ve sayıltılar belli bir gerçeklik payı ta ırlar. Bununla birlikte yerel yönetimlerin hem.demokratikle me, hem halkla ili kiler açısından gerçekten de olumlu bir örnek olu turup olu turmayacakları sorgulanabilir. Daha açık bir deyi le, aralarında birebir bir bağ kurulup kurulamayacağı ya da gerçek bir uyurnun varolup olmadığının sorgulanması gerekir. Yerel yönetimlerin daha özerk ve özgür olma taleplerinin yoğunla tığı; yerel yönetimlerde yönetim-vatandaş ili kisinin yalnızca siyasal değil, aynı zamanda yönetsel duyarlılığı sağlamaya yönelik halkla ili kiler uygulaması bağlamında ve "saydam yönetim" anlayı ının gerçekle mesinde iyi bir örnek sayılmasının yaygınla tığı günümüzde bu gereklilik çok büyük önem taşımaktadır. Daha özerk ve özgür bir yerel yönetim talebinin vatanda a daha nitelikli ve verimli bir hizmet götürme özlemi ile bütünleştirilmesi ise söz konusu gerekliliği daha da ivedile tirmektedir. Böyle bir sorgulamada iki nokta öne çıkar: ilki, yerel yönetimlerin bugünkü ko ullarda gerçekten de demokratikleşme ile tam olarak bütünle ip bütünle meyecekleridir. İkincisi ise, yine yerel yönetimlerde ortaya çıkan halkla ilişkiler uygulamasının, halkla ili kilerin amaçları ve i lcvsel tanımıyla ne ölçüde özde le tirilebileceğidir. Ba ka deyi le hem demokratiklik, hem halkla ili kilcrin gereklerine yerel yönetimlerin ne ölçüde uyum sağladıklarının aranması söz konusudur. Yerel Yünetim ve Demokrasi Yerel yönetimlerin demokrasi açısından ta ıdığı önem belli bir gerçekliği yansıtır. Tarihsel açıdan demokratiklc me ba langıcı olarak alınmaları doğru sayılır. Aynca halkın günlük ya amını etkileyen kararları üreten ve uygulamayı gerçekle tiren bu siyasal - yönetsel düzeyde, karar organlarının halkın oylarıyla i ba ına gelmelerinin, yerel halkın taleplerini karar organlarına ve uygulayıcılara daha kolay yansıttığı, böylece halk katılımının daha etkili bir biçimde gerçekle tiği savının en azından dü ünsel ve uygulama planında belli bir geçerliliği de

4 62 ÇAO DAŞ YEREL YÖNETİMLER bulunmaktadır. Ancak büt ün bunlar söz konusu geçerliliğin sorgulanmayacağı anlamına gelmez. Yerel yönetim ve demokrasi bağının sorgulanmasında iki evrenin ayrılması gerekir. İlki kendini yönetme olgusunun doğduğu evredir. İkincisi ise merkezi yönetimin (ya da merkezi ulusal devletin) kurulmasından sonraki aşamadır. İlk kendini yönetme biçimi olarak alınabilecek, ama tam olarak yerel yönetim sayılamayacak olan örnek aslında reodal dönemin çözülmesi ile ortaya çıkar. Feodal dönemin katı ekonomik, toplumsal ve hukuksal örgüııenişinin çözülüşü toprağa, kilisenin katı kurallanna ve reodal hukuka dayalı bir yapıdan çıkışla gerçekleşebitmiştir. Feodal ya da geri teknolojinin başat olduğu tarımsal sistemin insanı doğaya, tannya ve senyöre bir efendi-kul hiyerarşisi içinde bağlayan düzeninden çıkış ise ancak, insanın aklı ve hecerileri ile kendi yaşamını kendisinin kontrol etmesini sağlayan tekniklerin ve bunların ürettiği toplumsal ilişkilerin gelişimiyle mümkün olabilmiştir. Yeni uğraş ve ilişkileri üretenlerin, feodal heylerin şatolarının sınırlarında oluşturdukları "bourg"lar (ya da ortaçağ kentleri) eski sistemin emredici ve düzenleyicilerinden uzak, özgür bir yaşamın ve buna uygun örgütlenme biçimlerinin, "kendini yönetmelınin ilk örneklerini verir. Feodal ilişkilerin ve hukukun düzenlemediği 7anaat, ticaret ve bunlarla ilgili yeni mesleklerle (noterlik, avukathk vb.) uğraşanların oluşturduğu bu yeni topluluklar, çeşitli meslekler arasında eşitlik ve uzlaşmanın doğduğu çekirdekleri oluştururlar. "Kent insanı özgürleştirir" deyişi ile yalnızca insanların serf olmaktan çıkması değil, aynı zamanda kendine özgü kurallan, yönetimi, savunması olan bu yeni yaşam ve yerleşim biçiminin kendine özgü demokratikliği de anlatılmaktadır. Bir bakıma temsili yönetimin de ilk nüvesi sayılan bu örnek yerel yönetimlerin bir iktidar paylaşım alanı ya da biçimi olmaları, bir iktidar odağı oluşturmaları açısından önem taşır. Vergi toplanmasıyla ilgili olarak kent temsilcilerinin kralın görevlisi ve senyörün delegesi ile birlikte karar vermeleri bunun somut örneğini vermektedir. s Başka deyişle bu nüve kendi yaşam biçimini, örgütlenmesini, ilişkilerini, kural ve değerlerini yaratışı ve çağdaş yaşama örnek oluşu ile yerel yönetimlerin demokrasinin beşiği olduğu efsanesinin ana kaynağıdır. Ancak ortaçağ kentinin kendine özgü demokratikliğini bugüne olduğu gibi aktarmak, yerel yönetim-demokrasi bağı efsanesini bugünün mutlak gerçeği olarak kabul etmek pek de doğru olmayacaktır. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Nedenlerden biri ortaçağ kentini üreten koşulların gerisinde merkezi yönetimin değil, feodal yapının bulunmasıdır. Bu örnek ancak feodal dönemin tarıma dayalı, kapalı ekonomisi. reodal bey-serf ilişkisi, dağınık siyasal yapısı ve bunlarla ilintili diğer somut koşullar karşısında belli bir demokratikfiği yansıtır. Feodal düzen yerine merkezi yönetimi koyarak bir demokratiklik savını savunmak en azından bundan sonraki oluşumları, değişimleri dikkate almamak demektir. Gerçekten de cn azından Kıta Avrupası'nda önce merkezi krallıklann, S Bkz. Birkan Uysal. Siyasal Katılma vt' Ailt'nin Katılma Davranı,ına Etkisi. TODAlE, Ankara s

5 YEREL YÖNETIMLER ve HALKLA ılışkiler 63 sonra bugünün demokratik ulusal devletlerinin kurulması süreci içinde bu ilk nüve sahip olduğu kimi özellikleri ve "de facto" yetkileri önce krallar, daha sonra merkezi yönetimle paylaşma, dahası bir kısmını kaybetme durumunda kalmıştır. Bir diğer neden, yerel yönetimlerin demokrasinin bc iği olduğu efsanesinin aslında liberal kurarnın hiç sorgulanmayan bir ipoteğinden kaynaklandığını ileri süren, bu ipotekle ilgili kimi genel kabulleri sorgulayan ve hatta çürüten savların varlığıdır. Bu savlara göre bugünkü yerel yönetimler "temeli özellikle Batı'da 19. yüzyılda devlet tarafından yukarıdan aşağıya kurulmu "', "devlet aygıtının toprağa dayalı ve belli bir alanda kamu gücünün yerel toplumsal güçler tarafından doğrudan kuııanıldığı örgütlenme biçimlerinden birisidir."' Bu çerçevede bakıldığında yerel yönetimler ne tarihselolarak demokrasiyle bütünleşmektc, ne halkın temsili demokrasiyi yaşayarak öğrendiği bir okul özelliği taşımakta, ne de ölçek olarak küçük olmaları halkın kararlara katılımını sağlamaktadır: "Kapitalist toplumda, ne kadar küçük ölçekli olursa olsun, hiçbir yerleşme biriminde normatif yerel halk kavramıyla kucaklanacak bir nesnel gerçeklik yoktur. Medeni haklar bakımından eşit bir yerel halk, üretim ilişkilerindeki konumları farklı insanlardan oluşan yerel halk karşısında etkisizdir."' Kısaca yerel yönetimler bir iktidar paylaşım olgusudur. Bu olgunun demokratikliğinin derecesi ise ancak somut sosyo-ekonomik ve sosyo-politik değişkenler çerçevesinde belirlenecektir. Yerel yönetimlerin siyasal duyarlılıkları da yine aynı deği~kenler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Yerel Yünetim ve IIalkla İlişkiler İkinci İrdeleme noktası, yerel yönetimlerin yönetsel bir alt birim ya da yerel hizmetleri yerine getiren birimler olmalarından kaynaklanır.' Yerel yönetimlerin yönetsel alt birim olmaları, onlann merkezle ilişkilerini, yetki ve olanaklannı, merkez kar ısındaki konumlannı anlatır. Yerel hizmetler örgütü olmaları anlamında yerel yönetimlerle ilgili bir tartişmanın odak noktası ise onların merkezle ilişkilerinden çok, yönetim biliminin tanımladığı bağlamda yönetsel örgüt olmalarıyla ilgilidir. Burada yerel yönetimler herhangi bir yönetsel örgüt gibi düşünülür; örgüllenme olgusunun çağnştırdığı hiyerarşi, ast-üst ilişkisi, biçimsel yapı, uzmanlık, ussal yönetim, verimlilik, etkilik ve benzer kavramlar çerçevesinde ele alınırlar. Kısacası örgüllenme olgusunun tüm gerekleri, zorunlulukları ve sorunları onlar için de geçerlidir. Aynı nedenle halkla ilişkilerin çözüm aradığı sorunlarla karşı karşıyadırlar. Yine bu nedenle yerel yönetimlerde halkla ilişkiler, Bu savlara örnek olarak bkz. Birgül Ayman-Oüler. Yerel Yönetimler - Uberal Açıklıımıılııra Elqtirel Yııkllaflm. TODAİE Yayını. Anbra s. 3., A.k.. s. 259., A.k., s. t -2., Hardy W. Vid;war. yerel yönetimin "kendini yöneten topluluk.. yerel hizmet örgütü ve hükümetid alt birimi olma" anlamına gelditini söylemektedir: The Politicııl Theory orl..oc:lıl Govemmrnt, Soutb Carolina UDiv. Press, 1910, s. v.

6 64 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER uygulamalarının yalmzca siyasal değil aynı zamanda yönetsel duyarlılık çerçevesinde de ele alınması gerekir. Yerel yönetimlerin siyasal ve yönetsel alt birim olmaları onları bir ikilem içinde bırakmaktadır. İlkeec bu iki özelliğin birbirini bütünlcdiği kabul edilmekle birlikte (ki söz konusu bütünlük yerel yönetimlerin demokratik ve verimli hirimler olması olarak da anla~iiır), siyasal ve yönetsel duyarlılığın emredicileri ve ölçütleri birbirinden farklıdır. Yerel i~lerin yürütülmesinde siyasal yön öznel, yönetsel yön ise nesnel ölçütlerle bütünıe~ir. Öznel ölçütler hizmetin kentli odaklı, siyasal i~levli, e~itlik amaçlı, etki yönelimli, gücünü hizmetin dağılımımn değerlendirilmesi ve demokratik normlara bağlılıktan alan, çıktl ile arasında gev~ek bir bağ bulunan bir nitelik kazanmasına yol açar. Nesnel ölçütler ise hizmetin kurulu~a dayalı, ekonomik ve yönetsel i~levli, etkililik amaçlı, çıktı yönelimli, verilerle yorumlanan. buna kar~ılık bilgi kodlama ve raporlarda yan Iılığa yol açan, ölçüt tammındaki deği~ime bağlı, sayısal bilgilerde odakla~an ve kurulu~ amaçlarına (ya da çıkarlarına) ağırlık veren bir nitelik kazanması anlamına gelmektedir. LO Etkili bir halkla ili~kiler uygulamasımn gerçekle~ebilmesi için yerel yönetimlerde (özellikle belediyelerde) her iki duyarlılığın dengelenmesi gerekir. Aksi halde önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yalmzca öznel ölçüleri alma belediyelerin hizmet birimi olmasını aksatmakta, giderek partizanlığa ya da a~ırı politi 7.asyona yol açmaktadır. Siyasal çıkarların gerek seçilmi~ler gerek seçmenieri açısından acil, günlük ve maddi nitelikte olması (zira en sonunda bir rant sağlama söz konusudur) ussal, verimli, etkili ve yerel düzeyde kamu yararını gerçekle~tirmeye yönelik karar alınmasım engeller. Buna kar~ılık, salt yönetsel ölçütlere ağırlık verilmesi giderek katı, pejoratif anlamda bürokratik, dolayısıyla duyarsız hir uygulamaya yol açar. Ba~ka deyişle demokratiklik ve katllma gözardı edilir. Öznel ve nesnel ölçütler, ya da siyasal ve yönetsel duyarlılık arasında bir denge kurulması uygulamada pek de kolay gözükmemektedir. Bunun ba~hca nedenleri yerel yönetimlerin demokrasi ile bütünle~tirilme nedenleri ile çakı~ır. ilk olarak, karar organlarımn ve ba~kanın seçimle gelmesi soyut bir vatanda~ yerine seçmene karşı duyarlılık ortaya çıkarır. Öte yandan seçilmi~lerin parti bağı bu duyarlılıkta parti çıkarımn ağırlık kazanmasına yol açar. Böylece bir yandan genel olarak yerel halkın. bir yandan da özel olarak yerel seçmenin katılımı sınırlandırılmı~ olur. İkinci olarak, başkanla meclis arasındaki ili~kilerin niteliği de siyasal duyarlılığı etkileyebilmektedir. Örneğin ülkemizde "güçlü ba~kan modeli" içinde ba~kanın gerek kişiliği, gerek siyasal ve sosyal iii~kileri belediye meclisi üzerinde ba~kana "de facto" bir otorite sağlamaktadır. i i Yerel yönetimin, demokrasi ilc özde~le~tirijmc nedenlerinden biri olan ve kendisi de seçime dayalı olan meclis, siyasal açıdan ikinci planda kalmaktadır. Siyasal duyarlılık lo Jeffrey L Brudney ve Robert E. England, "Urban Policy Making and Subjective Service Evalualions", Publk: Adminitration Review March-April ( ), s LI Selçuk Yalçındaı "Belediyelerde Halkla ili~ı.:iler", Belediyelerde Ilalkla iıişkiler Semineri-Den Notlan, TODAıE, Ankara. Çoıal1ma.

7 YEREL YÖNETiMLER ve HALKLA İLİŞKİLER 65 başkana ve onun partisine hizmet eden bir renk kazanmakta; katılırna, dola~ yısıyla demokrasiye katkıda bulunmaktan uzaklaşmaktadır. Böylece siyasal duyarlılığın amacı olan siyasal katılım sınırlanmaktadır. Bu durum yerel yönelimlerin halkla ilişkiler uygulamalarına da yansımaktadır. Uygulama herşeyden önce yerel yönetimin kendisine değil, başkana yönelmekte, onun siyasal imajına, yeniden seçilmesine ve partisinin ülke çapında başarısına katkıda bulunacak biçimde gerçekleştirilmektedir. Basınla ilişkiler, hilgi verme, anket gibi halkla ilişkilerin önerdiği yöntemler bu amaçla ve yapılanları haklılaştırmak için kullanılmaktadır. Yerel yönetimlerdeki hu uygulamalar başkanın halkla çok yakın ilişki içinde olduğu, halkın talep, sorun ve yakınmalarını dinlediği vb. gerekçelcrle savunulmaya çalışılmaktadır. Kuşkusuz bunlar doğrudur ve yapılması da gerekir. Ancak yerel yönetimlerin kitlesi yalnızca seçmen olmadığı gibi, halkla ilişkilerin önerdiği yöntemlerin kullanım amacı da yalnızca siyasal duyarlılığı geliştirmek ya da İcraatı haklıhıştırmak değildir. Siyasal amaçların ağır bastığı bu tür bir uygulamanın halka hizmet gölürmede, hizmetlerin dağılımı ve niteliği hakkında düşündüklerini öğrenmede, bu bağlamda halk katılımını sağlamada yeterli sayılamayacağı da açıktır. Yukarıda değinilen ve yerel yönetimin siyasal duyarlılığının halkla ilişkileri gerçekleştirecek itici güç olarak kabul edilmesi, bu açıdan bakıldığından halkla ilişkileric amaçlananı ve gerçeği yansıtmamaktadır. Sonuçta merkezin demokratikleşmesine katkıda bulunacak siyasal duyarlılığın gelişmesi istenirken, yerel yönetimlerde popülist bir özellik kazanan siyasal duyarlılığın azalması; yönetsel duyarlılığın siyasal duyarlılığın gölgesinden kurtulması gerekmektedir. Halkla ilişkiler bir yönetim anlayış ve uygulaması olarak, diğer tüm kuruluşlarda olduğu gibi yerel yönetimlerde de bir bütün olarak yönetsel işleyişin ve hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi hedefine yöneliktir. Halkla ilişkilerin bilgi alma ve bilgi vermeyi içeren iki yönlülüğünün bu amaçla kullanılması; daha nitelikli, daha verimli hizmet üretmeye, hizmetlerin daha eşitlikçi dağılımını sağlamaya, kentlinin (yöre halkının) kenti benimsemesine, günlük ilişkilerin daha rahat yürümesine yönelmesi gerekir. Burada bilgi vermenin bir amacı halkın neler yapıldığını öğrenmesidir. Bilgi vermenin diğer ve daha önemli olan amacı ise, yönetimin bilgi vererek kendini halkın değerlendirmesine açması, kendini iyileştirme ve geliştirmeyi ba~tan kabullenmesidir. Gerek yönetimin halkı bilgilendirmesi, gerek halkın talep, yakınma ve önerilerine kendini açmasının düzenli, sürekli ve planlı hir biçimde yürütülmesi halkla ilişkilerin kurumsallaşmasını gerektirir. Kurumsallaşma gereği halkla ilişkilerin amaçlarında ve işlevlerinde yer alır. Halkla ilişkilerin kuruluşlarda yönetsel bir işlevolarak yer almasının varlık nedeni onun kurumsallaşmasıdır. Sonul amaç ise kamu hizmetinin gelişmesi ve kamu yararının sağlanmasıdır. Ülkemizde yerel yönetimlerin kamu yararına yönelik, verimli ve etkili çalışma açısından karşıla~tıkları sorunların bir bölümünün onların merkezi yönetimle ilişkilerinden, bu ilişkide merkezin katı, kısıtlayıcı etkilerinden kaynaklan

8 66 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER dığı açıktır. Yerel yönetimlerin daha özerk ve özgür olma talepleri bu nedenle haklı sayılabilir. Bununla birlikte bu sorunların azımsanmayacak bir bölümünün de yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin tıpkı merkezde olduğu gibi demokratik ve yönetsel bir bilince, sorumluluğa sahip olmamalarından kaynaklandığı da kabul edilmektedir. Örneğin, ülkemizde duyarsızlık ve sorumsuzluğun halka bilgi verme a~amasından, halkın yerel yöneticileri denetlemesine ve yerel yönetime katılma ya da en azından etkiiemesine kadar her bağlamda söz konusu olduğu; "halka açık ve dönük tl olmanın gereklerinin kurumsalolarak sağlanamadığı"lz dile getirilmektedir. Buna ek olarak yerel yönetimlerde hizmetlerin nicelik ve nitelik açısından yetersizliği, aşırı kırtasiyecilik eğilimi, halka yetersiz bilgi verme, görevlilerin ilgisiz ya da saygısız tutumu, yol gösterme çabalarının olmayı~l13 ilk akla gelen ve yerel yönetim-halk ilişkilerini etkileyen sorunlardır. Öte yandan, ba~kanın imajının geli~tirilmesi, yapılanların haklıla~tırılmasına yönelik bilgi verme, tanıtım çabalarını içeren bir halkla ilişkiler uygulamasının yönetsel duyarlılığı sağlamada yetersiz kalacağı açıktır. Bununla kastedilen ba~kanın halkla ilişkiler açısından önemsiz olduğu değildir. Aksine başkan hem kendinin, hem de yönetsel bir nitelik taşıyan belediyenin kurumsal nitelikteki halkla ilişkilerinin biçimlenmesindc son derece önemlidir. Ama bu etkinin en azından kurumsal açıdan her zaman ve her yerde olumlu olduğunu, olabileceğini söylemek olanaksızdır. Yine bununla siyasal duyarlılığın gözardı edilmesi de kastedilmemektedir. Hatta halkla ilişkilerin doğasında bunun sağlanması da bulunmaktadır. Kah bürokratik yapı ve davranışın değiştirilmesi amacı halkla i1i~kilerin doğuşunun temel itici gücüdür. Ancak yönetsel duyarlılığın hizmetin kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili yönü, en az seçmene yönelik siyasal duyarlılık kadar önem ta~ımaktadır. SONUÇ Ülkemizde yerel yönetim denilince genellikle belediyeler anlaşılmakta; gerek demokrasinin beşiği olduklan efsanesi, gerek halkla ilişkiler açısından tlörnektl olu turduklan dü üncesi daha çok belediyelerle bütünle~tirilmektedir. Ne yazık ki bu bütünleştirmclerin gerçeği yansıttığı savunulamamaktadır. Kent yönetiminin kentlinin yönetimi olması için karar organlannın halk tarafından seçilmi~ olması yetmediği gibi, belediye ba~kanlarının kimi halkla ilişkiler yöntemlerini kullanarak gerçeklc~tirdikleri iletişim biçiminin de gerçek, kurumsaııaşmı~ bir halkla ilişkiler modeli olu~turmaya yetmediği açıktır. Kentlinin kenti benimsemesi, yapılan işlerin niteliğinden, hizmetlerin dağılımından II Mehmet Ulvi Saran, "Belediye liizmelk'rinde Halkı Bilgilendirme ve Halk Denetiminin Sallanması". ÇaRd.. Yerel Yönelimler De.,pıııi, Gıt 5. Sayı 4. Temmull996. s Yücel Ertekin. "Yerel Yönetimlerde "alkla Iıi~kiler Sorunu", ÇaRda, Yerel Yönetimler De.,p81' Gıt 4. Sayı 5, Eylül 1995, s

9 YEREL YÖNETİMLER ve HALKLA ılişkiler 67 memnun olması, kararları eıkileyebildiği duygusunu t3 lması, kenti şimdi ve ileride yaşanabilir bir yer olarak görmesi de özellikle belediyelerde siyasal ve yönetsel duyarlılığı dengeleyen bir halkla ilişkiler uygulamasının temel değişkenleri olması gerekir. Yerel yönetimlerin daha özgür, daha özerk olma talepleri ancak yukarıdaki çerçeve ilc bütünle tiğinde demokratikleşme ve yönetim-halk ilişkisi bağlamında halkla ilişkiler açısından anlam taşıyacaktır. Aksi halde böyle bir talebin tek haşına varlığı, dahası bu taleplcrin gerçeklcşmesi ne demokratikleşmenin, ne de olumlu bir halkla ilişkiler uygulanmasının sağlanması için yeterli olmayacaktır. Olsa olsa merkez-çevre arasında yeni bir bir güç paylaşımı biçimi, yerel yönetimlerin daha güçlü olma isteğinden öte gidemeyecektir. Özerk ve özgür yerel yönetim taleplerinin a ırı merkeziyetçiliğin yarattığı sorunları giderip, gerçekten de demokratikle meyi sağlamaları demokratik siyasal kültürle; bu kültürün yalnızca halk tarafından değil, yerel yöneticilerce de özümsenmesi, buna uygun demokratik mekanizmaların kurulması ve bunları destekleyecek halkla ili kilcr gibi yönetsel süreçlerin İ letilmesi ile ilgili bir sorundur. Aksi halde a ırı merkeziyetçiliğin yarattığı sorunların yerini "yerel lordlar"14 ve en az merkeziyetçiliğin yarattığı kadar duyarsız bir yerel uygulama alacaktır. Halkla ilişkiler bu kez de bu durumu haklılaştırma çabalarına dönüşecektir. Bu ise halkla ilişkiler değil tek yönlü iletişim, daha doğrusu propagandadır. 14 Bkz. Ömer Bozkurt "Fransa'da Ademi Mcrlezile~tirmenin Beklenmeyen Bir Sonucu: Feodallqme", A..e ıdareal Dergisi, Cilt 24, Sayı 4, AralıliWL s. I.ıQ 159. "'.

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Yüksel Demirkaya, ydemirkaya@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Bu çalışma TÜBİTAK 113K427 nolu proje

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Yerel Yönetimler Y. ve STK lar. Gürcan. Banger. Akdeniz Üniversitesi. Antalya

Yerel Yönetimler Y. ve STK lar. Gürcan. Banger. Akdeniz Üniversitesi. Antalya AB ye Uyum Sürecinde S ve STK lar Gürcan Banger Akdeniz Üniversitesi Antalya Mevcut Yönelim Y Küresel Çağ da merkezî ve yerel yönetimlerle sivil toplumun ve kentlerin arayüzünü incelediğimizde imizde şunları

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Çoğulcu Demokratik Toplum İçin Aile Eğitimi Projesi

Çoğulcu Demokratik Toplum İçin Aile Eğitimi Projesi Çoğulcu Demokratik Toplum İçin Aile Eğitimi Projesi Prof. Dr. Sevda ULUĞTEKİN * 0 Doç. Dr. İbrahim CILGA * Yrd. Doç. Dr. Sunay İL Özet: Türkiye'de demokratik toplumun gelişmesinde aile temel kurumlardan

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması. Gürcan Banger

Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması. Gürcan Banger Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması Gürcan Banger Yapıyı Oluşturan Unsurlar (Organizasyonel) Başkan Dış Denetçi Danışma Kurulu Kurumsal Danışmanlar Kurulu Başkan Yardımcıları Müdürlükler Yapıyı Oluşturan

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları Mustafa Çoruh International School of Management, Paris Ph.D Öğrencisi mustafacoruh@ttmail.com Özet Bu makalede e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 27 Kasım 2013 The Marmara Taksim Oteli, İstanbul Sayın Konuklar, Değerli

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

BELEDİYELERDE YÖNETİME KATILMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ

BELEDİYELERDE YÖNETİME KATILMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:2, 2001 BELEDİYELERDE YÖNETİME KATILMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ Yrd.Doç.Dr. Şerif ÖNER * Giriş Belediye yönetimlerinin

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ XXVI. Ulusal Patoloji Kongresi ve VII. Ulusal Sitopatoloji Kongresi PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ Selim Kadıoğlu Antalya 3 Kasım 2016 Etik insanların davranışları, eylemleri,

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

MEB YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Doç.Dr Şakir ÇINKIR.

MEB YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Doç.Dr Şakir ÇINKIR. MEB YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Doç.Dr Şakir ÇINKIR cinkir@gmail.com Yeniden Yapılanma-Örgütleme Yeniden yapılanma sadece, örgütlerin örgütsel yapılarının değiştirilmesi gibi basit bir işlem olmayıp, tam

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 2. Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 1 DEĞERLER/KARAKTER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Halil EKŞİ 17.3.

Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 2. Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 1 DEĞERLER/KARAKTER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Halil EKŞİ 17.3. Temel insanî değerlerin kazandırılması toplumun okuldan beklentileri arasındadır. DEĞERLER/KARAKTER EĞİTİMİ Temel değerlerin kazandırılması hem eğitim felsefesi hem de okulların misyonu temeline dayanmaktadır.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) ve hizmetleri üreticiden tüketiciye ulaştıran kişi ve kuruluşlara ne ad verilmektedir? Yöneticiler Tasarımcılar Aracılar Müteşebbisler Tedarikçiler

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi 2. TALEBİMİZ: RUHUNU VE GÜCÜNÜ DENGE VE DENETLEME SİSTEMİNDEN ALAN BİR ANAYASA KRİTERLER: AK PARTİ CHP MHP HDP Demokratik toplum düzeninin sözleşmesi olan anayasada;

Detaylı

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK 1. Stajın Tanımı ve Amacı İç Mimarlık bölümünde uygulanan

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

Türkiye de Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımı için Araştırma İhtiyacı

Türkiye de Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımı için Araştırma İhtiyacı Türkiye de Bilim ve Teknoloji Politikası Tasarımı için Araştırma İhtiyacı TÜBİTAK-BTP Mayıs 1999 Sunuş Ulusal bilim ve teknoloji (B&T) politikası tasarımcılarının ana hareket noktalarından birini, ülkenin

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS

TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ TEDAVİ PLANLARI CLINICAL CRITICAL PATHWAYS B Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Tedavi planları,esas olarak mühendislik alanında geliştirilen ve kullanılan bir yöntemdir. * Sağlık hizmetlerinde

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı