Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)"

Transkript

1 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sayfa: 1 / 7 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karýþým ve iþletme tanýmlamasý 1.1. Ürün tanýmlayýcýlar 1.2. Madde veya karýþýmýn uygun tanýmlanmýþ kullanýmlarý ve tavsiye edilmeyen kulanýmlar Kesme sývýsý, su ile karýþabilen - teknik veri sayfasýna bakýn. Madde / preparasyon kullanýmý: Kesme sývýsý, su ile karýþabilen 1.3. Güvenlik bilgi kaðýdýný hazýrlayan tedarikçinin ayrýntýlarý Tedarikçi (üretici/ithalatçý/müteakip Curtis Systems GmbH kullanýcý/daðýtýmcý): Geheimrat-Hummel-Platz Hochheim Telefon: ++49(0) Telefaks: ++49(0) Danýþma bölümü: mühendisliði Bölümü Telefonla bilgilendirme: Acil telefon numarasý Danýþma bölümü: Acil telefon no: BÖLÜM 2: Olasý tehlikeler 2.1. Madde veya karýþýmýn sýnýflandýrýlmasý 67/548/AET veya 1999/45/AB talimatýna göre sýnýflandýrma: Tehlike direktifleri: Hayýr Etiket elemanlarý Ýþaretleme (67/548/AET veya 1999/45/AT): yukarýya bakýnýz. Bu numara sadece büro saatlerinde cevap vermektedir. Tehlikeli maddeler ve preparasyonlar için tehlike sembolü (sembolleri) ve tehlike tanýmlamasý (tanýmlamalarý): Diðer tehlikeler Baþka tehlikeler: Söylemeye deðer tehlikeler yok. Lütfen her zaman güvenlik bilgi formu bilgilerini dikkate alýn. BÖLÜM 3: Bileþim / Içindekiler hakkýnda bilgiler Kimyasal tanýmlama (preparasyon): Sulu çözelti içinde korozyon inhibitörleri ve katký maddeleri karýþýmý.

2 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sayfa: 2 / Karýþýmlar Tehlikeli içerik maddeleri: CAS No AB numarasý Kimyasal terim:/ REACH kayýt numarasý. den (dan) (%) kada r (%) Birim/ Ýçerik Tehlike sembolü (sembolleri) R cümleleri AB indeks numarasý ethane-1,2-diol 2.5 < 10 aðýrlýk % phenoxyethanol 2.5 < 10 aðýrlýk % Xn benzoiazole derivate 2.5 < 7 aðýrlýk % Xn R-cümlelerin metni: kýsým 16'ya bakýnýz. Ýþaretleme (CLP): CAS No AB numarasý Kimyasal terim:/ REACH kayýt numarasý. Tehlike piktogramlarý Sinyal kelimesi Tehlike direktifleri H-cümlelerin metni: kýsým 16'ya bakýnýz. Ýþ yerindeki maruziyete yönelik ortak bir sýnýr deðerine (AB) sahip madde. Bakýnýz bölüm 8. BÖLÜM 4: Ýlk yardým tedbirleri 4.1. Ýlk yardým tedbirleri Genel bilgiler: Kirlenmiþ giysileri derhal çýkarýnýz. Kaza olduðunda veya iyi hissetmediðinizde derhal týbbi yardým alýn (mümkünse bu etiketi gösterin). Ýnhalasyondan sonra: Ýnhalasyondan sonra - Temiz hava saðlayýn. Solunum yollarýnýn iritasyonunda doktora gidin. Deri temasý sonrasý: Cilt ile temasýnda derhal bol su ve sabun ile iyice yýkayýn. Deri iritasyonlarýnda doktora gidiniz. Göz temasýndan sonra: Gözler ile temas halinde derhal göz kapaklarýný açýk tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altýnda yýkayýnýz. Hemen sonra göz doktoruna gidin. Yuttuktan sonra: Bol miktarda suyu küçük porsiyonlarda içirin (dilüsyon etkisi). Kusturmayýnýz. Derhal týbbi yardým alýn Önemli akut veya gecikmeli ortaya çýkan semptomlar ve etkiler Þimdiye kadar herhangi bir semptom bilinmemektedir Týbbi acil yardým veya özel tedavi ile ilgili bilgiler Doktorlar için bilgiler: Kullanýlabilir veriler yok BÖLÜM 5: Yangýnla mücadele tedbirleri 5.1. Söndürme maddesi Uygun söndürme maddeleri: Uygun söndürme maddeleri: Kum. Alkole dayanýklý köpük. Söndürme tozu. Kuru söndürücü madde.

3 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sayfa: 3 / 7 Emniyet açýsýndan uygunsuz söndürme ajanlarý: Yüksek güçlü su püskürtme jeti Madde veya karýþýmdan kaynaklanan özel tehlikeler Maddenin kendisinden, yanma ürünlerinden veya oluþan gazlardan özel tehlikeler doðmaktadýr: Yangýnda oluþabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). Niojen oksitleri (NOx) Yangýnla mücadele ile ilgili bilgiler Yangýnla mücadelede özel koruyucu ekipmanlar: Yangýn durumunda: Çevre havasýndan baðýmsýz solunum koruma cihazý kullanýn. kontamine söndürücü suyu ayrý ayrý toplayýn. Kanalizasyon veya sulara ulaþmasýna izin vermeyin. BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayýlmaya karþý tedbirler 6.1. Kiþisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Acil durumlar için eðitilmiþ personel için deðil Kiþisel tedbirler: Korumasýz kiþileri uzak tutun. Rüzgarýn geldiði tarafta kalýn. Tüm tutuþma kaynaklarýný uzaklaþtýrýn. Ürün sýzýntýsý/dökülmesinde ileri kayma tehlikesi bulunmaktadýr Acil ekiplere 6.2. Çevreyi koruma tedbirleri Kanalizasyona veya sulara sýzmasýna izin vermeyin. Yüzeysel yayýlmayý engelleyin (örn. set çekme veya yað bariyerleri) Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler Temizlik iþlemleri: Sývý baðlayýcý materyal (kum, kiselgur, asit baðlayýcýsý, üniversel baðlayýcý) ile absorbe edin. Kapalý kaplarda toplayýn ve atýk giderilmesine götürün Diðer bölümlere gönderme bakýnýz bölüm BÖLÜM 7: Kullaným ve depolama 7.1. Güvenli kullaným için koruma tedbirleri Güvenli kullaným için bilgiler: Ýþle ilgili tüm iþlemler her zaman öyle organize edilmeli ki saðýda yazýlanlarýn görülme oraný mümkün olduðu kadar düþük olsun: Soluma. Deri temasý göz temasý. Ürünü aldýktan sonra kabý daima sýkýca kapayýnýz. Yangýndan ve patlamadan korunmaya yönelik bilgiler: Önleyici yangýn korumasýnýn olaðan tedbirleri Uyuþmazlýklarýn dikkate alýnmasýyla güvenli depolama þartlarý Depolar ve konteynerler için þartlar: Sýký kapatýlmýþ kapta muhafaza edin. Alýkoyma kabý saðlanmalý, örn. çýkýþ deliði olmayan yer küveti. Sadece orijinal kaplarýnda muhafaza edin/depolayýn. Birlikte depolama bilgileri: Kaçýnýlmasý gereken maddeler: Oksidan madde. Depolama þartlarýna yönelik baþka bilgiler: Depolama þartlarýna yönelik baþka bilgiler: Saðýda yazýlana karþý koruyun: Hararet don. Tavsiye edilen depolama ýsýsý: C Depolama stabilitesi: maksimum 1 yýl Spesifik nihai kullanýmlar Teknik veri formuna dikkat et.

4 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sayfa: 4 / 7 BÖLÜM 8: Maruziyetin sýnýrlanmasý ve denetlenmesi/ Kiþisel koruyucu ekipman 8.1. Konol parameeleri Gözlenmesi gereken iþyeri limit deðerleri veya biyolojik limit deðerlerine sahip bileþenler: Çalýþma yeri limit deðerleri: CAS No Kimyasal terim AGW (DE) Birim ppm Uç maruziyet sýnýrlamasý Yorum phenoxyethanol 110 mg/m3 20 2(I) DFG, H, Y ethane-1,2-diol 26 mg/m3 10 2(I) DFG, H, Y 8.2. Maruziyetin sýnýrlanmasý ve denetlenmesi Uygun teknik konol tesisleri Teknik tedbirler: Kiþisel koruyucu ekipmanlarýn kullanýmýndan önce teknik önlemler ve uygun çalýþma yöntemlerinin uygulanmasý önceliklidir Kiþisel koruyucu ekipman Solunum korumasý: Uygun kullanýmda ve normal þartlarda solunum korumasý gerekmemektedir. Teknik olarak aspirasyon veya havalandýrma tedbirleri mümkün olmadýðýnda veya yetersiz kaldýklarýnda solunum koruyucusu taþýnmalýdýr. El korumasý: Denetlenmiþ koruyucu eldivenler kullanýlmalýdýr - Uzun süreli veya sýkça tekrarlanan deri temasýnda: Uygun materyal: Uygun materyal: NBR (Niil kauçuk). Bütil kauçuk. Eldiven materyalinin kalýnlýðý: > 0,5 mm Geçirgenlik zamaný (maksimal taþýma süresi): > 240 Göz korumasý: Sýký kavrayan koruma gözlüðü. Vücut korumasý: Sadece uygun, rahat oturan ve temiz olan koruyucu giysiler giyin. Koruma ve hijyen tedbirleri: Deri koruma planý oluþturun. Ýþe baþlamadan önce suya dirençli, deriyi koruyucu preparatlar kullanýn. Deri, göz ve giysi temasýný engelleyin Çevre maruziyetinin sýýrlanmasý ve denetlenmesi: BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkýnda veriler Hal: sývý Renk: açýk sarý Koku: karakteristik Saðlýk ve çevre korumasý ve günvenlikle ilgili önemli bilgiler: Birim Yöntem ph: 9,0 da (de 20 5% Kaynama noktasý / kaynama - C bölgesi: Alevlenme noktasý ( C): >100-0 C DIN EN ISO 2592 Patlayacýlýk: deðil patlayýcý. Yoðunluk: 1,14 g/cm³ da (de 15 DIN EN ISO Suda çözünürlük (g/l): - Vizkosite: 8-10 mm²/s da (de 20 DIN EN ISO Diðer bilgiler

5 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sayfa: 5 / 7 BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite Reaktivite Karýþým için veriler bulunmamaktadýr Kimyasal stabilite Uygun depolama ve kullanýmda kararlýdýr Tehlikeli reaksiyon olasýlýðý Tehlikeli reaksiyonlarý duyulmamýþtýr Kaçýnýlmasý gereken þartlar: Saðýda yazýlana karþý koruyun: Hararet don Baðdaþmayan malzemeler Kaçýnýlmasý gereken maddeler Oksidan madde Tehlikeli ayrýþma maddeleri Usulüne uygun sekilde kullanýldýðýnda ayrýsma olmaz. yanma ürünleri: Karbondioksit. Karbonmonoksit. niojen oksitleri (NOx). BÖLÜM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler Toksikolojik etkileri hakkýnda bilgiler Akut toksisite: Toksikolojik veriler bulunmamaktadýr. Tahriþ edici ve yakýcý: Preparasyonun/karýþýmýn kendisi hakkýnda hiç bir veri bulunmamaktadýr. Sýk ve uzun deri temasý sonucu deri iritasyonlarý geliþebilir. Ýfade bileþenlerin özelliklerinden türetilmiþtir. Duyarlaþtýrma: hassaslaþtýrýcý deðildir. Ýfade bileþenlerin özelliklerinden türetilmiþtir. CMR etkileri (kanserojenik, mutajenik, reprodüksiyon için tehlikeli etkiler): Bu preparasyondaki maddeler CMR kategori 1 ve 2 kriterlerini karþýlamamaktadýr. Preparasyonun/karýþýmýn kendisi hakkýnda hiç bir veri bulunmamaktadýr. Ýfade benzer bileþime sahip ürünlerden türetilmiþtir. Diðer gözlemler: Daha baska önemli bilgi mevcut deðildir. BÖLÜM 12: Çevreyle ilgili veriler Toksisite Aquatik toksisite: Karýþým için veriler bulunmamaktadýr. Bu karþýmýn ekotoksikolojik özellikleri tek tek bileþenlerin ekotoksikolojik özellikleri tarafýndan belirlenmektedir (bakýnýz bölüm 3) Eliminasyon bilgileri Yöntem: Bileþenlerin bir bölümü biyolojik olarak yýkýlabilirdir. Preparasyonun/karýþýmýn kendisi hakkýnda hiç bir veri bulunmamaktadýr Biyoakümülasyon potansiyelini Bilgi bulunmamaktadýr. Çözünür de (da): Su.

6 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sayfa: 6 / Toprakta mobilite Karýþým için veriler bulunmamaktadýr PBT ve vpvb deðerlendirme sonuçlarý Bu preparasyondaki maddeler, PBT veya vpvb olarak sýnýflandýrýlmak için gerekli kriterleri karþýlamamaktadýrlar Baþka zararlý etkiler Genel bilgiler: Daha baska önemli bilgi mevcut deðildir. BÖLÜM 13: Atýk giderilmesi bilgileri Atýk iþleme yöntemleri Tavsiye: Resmi talimatlara uygun atýk giderilmesi. Kayýtlý atýk giderme þirketine teslim edin. Atýk tarifi: Halojen içermeyen iþleme emülsiyon ve solüsyonlarý Atýk anahtarý ürün: Ambalaj: Tavsiye: Resmi talimatlara uygun atýk giderilmesi. Kayýtlý atýk giderme þirketine teslim edin. BÖLÜM 14: Taþýma bilgileri Karayollarýyla ansport (ADR/RID) Ýç sularda gemi ansportu (ADN/ADNR) Deniz taþýmacýlýðý (IMDG) Hava ansportu (ICAO-TI / IATA-DGR) ilave bilgiler: Transport talimatlarý açýsýndan tehlikeli madde deðildir. BÖLÜM 15: Hükümler Güvenlik, saðlýk ve çevre korumasý için talimatlar/madde veya karýþým için spesifik mevzuat Störfallverordnung: - Beiebssicherheitsverordnung (BeSichV): - Su risk sýnýfý: 1 Kaynak: Anh Madde güvenlik deðerlendirilmesi BÖLÜM 16: Diðer bilgiler Daha fazla bilgi: Sadece mesleki kullanýcýlar/uzmanlar içindir. Mesleki kullanýcýlar için istek üzerine güvenlik veri formu bulunur. (kompetan kiþi): mühendisliði Bölümü Joachim Weimer

7 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sayfa: 7 / 7 * Veriler bir önceki versiyona göre deðiþtirilmiþtir.: (önceki sürümü: ) uyarlanabilir AB Tüzüðü 453/2010 R- ve H-cümlelerin metni (numara ve tam metin): R cümleleri R22 R36 R52 Yutulmasý halinde saðlýða zararlýdýr. Gözleri tahriþ eder. Sudaki organizmalar için zararlýdýr.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 49750 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Motor yağı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1

Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1 Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1 1. MADDE/KARIÞIM VE ÞÝRKET/MÜESSESEYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1.1 Ürün belirleyici Preparatlarýn tanýmlanmalarý TÝCARÝ ADI: COLORANTE VERDE TÝCARÝ KOD: PPVERDE

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: 661934 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: 661934 GÜVENLÝK BÝLGÝ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 104102 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 125050 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 625111-r 1. 0. 0 Ürün Parça Numarasý: 625111 (MOX-5), 625129 (MOX-40), 636480 (MOX-2) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 09.02.2015 Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0411,015 42,0411,052 42,0411,066 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 950043;950044; 950097; 950152;

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 506244; 506245 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Detaylı

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 17/09/2007 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD Veriliş tarihi: 04/10/2005 Revizyon tarihi: 27/01/2015 Yerini alır: 15/12/2011 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 18/07/2014 Revizyon tarihi: 15/01/2015 Fişi değiştirin: 18/07/2015 Versiyon: 1.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 13/03/2015 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 2.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: ACE ULTRA POWER JEL Cicek Kokulu

: ACE ULTRA POWER JEL Cicek Kokulu Yayın tarihi: 07/04/2015 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

: Copper tetramibi tetrafluoroborate CRS

: Copper tetramibi tetrafluoroborate CRS Yayın tarihi: 29/05/2015 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari Ismi : Copper tetramibi tetrafluoroborate

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/8 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 40,0009,0046 40,0009,0075 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı İlgili Fronius kaynak sistemleri için soğutucu

Detaylı