IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IGDIR UNIVERSITY ACADEMIC YEAR APPLICATION, ACCEPTANCE AND REGISTRATION PRINCIPLES OF INTERNATIONAL STUDENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IGDIR UNIVERSITY 2014-2015 ACADEMIC YEAR APPLICATION, ACCEPTANCE AND REGISTRATION PRINCIPLES OF INTERNATIONAL STUDENTS"

Transkript

1 1.BAġVURU KOġULLARI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠLERĠN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAġVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. 1.2 BaĢvuruları kabul edilecek adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1) Uluslararası olanların, 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da Ġçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına Ġlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, ) Uluslararası iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların 4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 5) KKTC uyruklu olup; KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, IGDIR UNIVERSITY ACADEMIC YEAR APPLICATION, ACCEPTANCE AND REGISTRATION PRINCIPLES OF INTERNATIONAL STUDENTS 1. APPLICATION REQUIREMENTS 1.1 Applications will be accepted only during the application period stated below. 1.2 Applicants whose applications will be accepted: a) Provided that they are senior students at high school or graduate students: 1) the applicants who are international students, 2) The ones who were born as Turkish citizens but allowed by the Ministry of Internal Affairs to declare alienation and their children, who are registered in that alienation from Turkish citizenship document and not at the age of majority but have the document of Turkish Citizenship Law on the Exercise of The Legal Rights that are entitled, ) The ones who have dual nationality (who were born as foreign citizens but then acquired Turkish citizenship), 4) The ones who are Turkish citizens but completed their secondary school education in a foreign country except TRNC, (including the ones who completed their secondary school education in a Turkish school in a foreign country except TRNC). 5 ) The ones who are TRNC citizens and dwelling in TRNC, and who have the results of GCE AL exam by completing the secondary education in TRNC and the ones who registered and study at the colleges and high schools in the years between and have or will have the results of GCE AL exam, başvurularının kabul edilmesine,

2 1. BaĢvuruları kabul edilmeyecek adaylar: b) Adaylardan 1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, 2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), ) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 5) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların 1. Applicants whose applications will not be accepted: b) Of the applicants, 1) The ones who are Turkish citizens and completed their secondary education in Turkey or TRNC. 2) The ones who are TRNC citizens (except the ones have the results of GCE AL exam by completing the secondary education in TRNC and the ones who registered and study at a college and a high school in the years between and have or will have the results of GCE AL exam, ) As defined in, the ones with dual nationality whose first nationality is Turkish ( except the ones who completed their secondary school education in a foreign country except TRNC/ the ones who completed their secondary school education in a Turkish school in a foreign country except TRNC), 4) The ones who have both Turkish and foreign citizenship dual nationality ( Except the ones who have the results of GCE AL exam by completing the secondary education in TRNC and the ones who registered and study at the colleges and high schools in the years between and have or will have the results of GCE AL exam), 5) The ones who have Turkish nationality or the ones whose first nationality is Turkish as defined in subparagraph 2 of the article and study in the schools affiliated to embassies in Turkey and foreign high schools in Turkey, başvurularının kabul edilmemesine,

3 2. ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNDE KULLANMASI UYGUN GÖRÜLEN EġDEĞER SINAV VE TABAN PUANLAR S. No Sınav Türü Taban Puanlar Önlisans Lisans ACT (AmericanCollege Test) sınavında fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az GCE-AL (General Certificate Education Advanced) level Sertifikası (SÜRESĠZ) B-100 A-120 SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından toplam en az 1000 puan ve en az 500 Matematik puanı alan adaylar (ĠKĠ YIL SÜRELĠ) TAWJIHI (Ürdün-Filistin) lise bitirme (SÜRESĠZ) (TCS ) (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları) AzerbaijanNational Test (TQDK) Belorussian Central TestingResults Irak Al-Edadiyah Yunanistan ApolitírioEnaíouLykeíou ABITUR sınavında en az (SÜRESĠZ) TÜBĠTAK BĠLĠM OLĠMPĠYATLARI Bronz:70, Gümüş:85, Altın:100 (SÜRESĠZ) (4) 00 () EQUIVALENT EXAMINATIONS AND MINIMUM SCORES TO BE CONSIDERED FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS No Type of examination ACT (American College Test) science reasoning, math Minimum total score GCE-AL General Certificate Education Advanced level (NON-EXPIRING) SAT Scholastic Assessment Test minimum total score 1000 Minimum Mathematics score 500 (VALID FOR 2 YEARS) TAWJIHI (Jordan-Palestine) High School Graduation Grade (NON-EXPIRING) (TCS ) Turkish Republicsand Related Communities) Azerbaijan National Test (TQDK) Belorussian Central Testing Results Iraq Al-Edadiyah Greece ApolitírioEnaíouLykeíou ABITUR minimum score (NON-EXPIRING) TUBITAKScience Olympiads Bronze:70, Silver: 85, Gold:100 (NON-EXPIRING) Associate Degree Base Scores Bachelor s Degree B-100 A (4) 00 () - -

4 12 Üniversitemiz veya Türkiye deki diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavları International Students Acceptance Examinations which are conducted by our university or the other higher education institutions in Turkey a) Adayların Uluslararası öğrenci kontenjanına yerleştirilmesinde yukarıdaki sınav puanı ve mezuniyet dereceleri dikkate alınacaktır. (Bu sınavlardan lise bitirme sınavları statüsünde olanların geçerlilik süresinde bir sınırlama bulunmamaktadır; Üniversiteye giriş statüsünde olan sınavların ise geçerlilik süresi iki yıldır.) b) TÜBĠTAK'ın tanıdığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya almış olanlarda taban puan şartı aranmaz; adaylara yerleştirmede öncelik tanınır. c) Üniversite tarafından yapılan sınav 2 (iki) öğretim yılı için geçerlidir. ç) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversite de yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır. d) Yabancı dil eğitimi veren bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversite nin Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu sınavda başarısız olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.. BAġVURULAR a) Başvurular, belirtilen tarihlerde Üniversitemiz bünyesinde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisi ne posta yoluyla, kişisel olarak veya internet üzerinden yapılır. b) Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. a) For the placements of applicants to the foreign student quota, exam scores and bachelorette degrees given above will be considered. (No restriction stated for the exams regarded as high school completion exams; as for the university admittance exams two years of validity is given.) b)base score is not required for the recipients of gold or silver or bronze medals in International Science Olympics recognized and participated by TÜBĠTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) and priority is given. c) The examination administrated by the university is only valid for the regarded education year. d) Applicants of the departments that enroll students upon talent examination must succeed at the talent examination to be held at the university along with the general conditions stated above. The evaluation of the applications is made according to the talent examination standards of the associated faculty. e) Applicants putting in for foreign language education departments must qualify as successful at the exam to be held by university s department of Foreign Languages along with the general conditions stated above. Files of the applicants failing this exam will not be evaluated.. APPLICATIONS a) Applications are made to the Foreign Student Office, within the Department of Student Affairs, via post, or in person between the dates stated. b) With regard to the applications sent via post, the date of receiving by the University is regarded; applications which are made out of date are not accepted.

5 c) Eksik belge veren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. c) Applications with missing documents are not regarded..1 BaĢvuru için gerekli belgeler Ģunlardır: Başvuru için gerekli belgeler şunlardır: a) Ek-1 de yer alan Uluslararası Öğrenci Kabul Başvuru Formu aday tarafından doldurularak imzalanır. Adaylar en fazla 5 (beş) programa başvurabilirler. b) Lise Diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin) ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, resmî not durum belgesi (transkript) ile Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası, ç) Sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,.1required Documents for Application: Required documents for application are as follows; a) In Attachment-1, International Student Acceptance Application Form is completed and signed by the candidate. Candidates can apply for five programs at most. b) The certified copy of High school Diploma or Graduation Certificate ( The certificate of education for the students who are about to graduate during the application dates) and notary or Turkish Foreign Representative Office certified copies of Turkish translations of these documents. c) Transcript (showing the courses and grades taken in high school) and its certified Turkish copy. d) The copy of exam result certified by the notary or Turkish Foreign Representative Office in his/her own country. d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfası veya kimlik belgesinin onaylı fotokopisi. card. e) Personal information page of the passport or certified copy of identity 4.BAġVURU TARĠHĠ VE YERĠ 4.1 BaĢvurular tarihine kadar Üniversitemiz bünyesinde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisi ne posta yoluyla, kişisel olarak veya internet üzerinden adresinden yapılır. Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki adrese, posta veya kargo yoluyla gönderilecek ya da şahsen teslim edilecektir. 4.2 BaĢvuru Adresi: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci Ġşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisi TR- Rıza Yalçın Cad. / IĞDIR TÜRKĠYE 4.APPLICATION DATE AND PLACE 4.1.Applications Applications are made to the Foreign Students Office, within the Department of Student Affairs, via post, in person or online at until the date All necessary application documents must be sent by regular mail or express courier to the mailing address below, or to be submitted in the same address in person. 4.2 Application Address: IğdırÜniversitesi Rektörlüğü Öğrenci Ġşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisi

6 Tel : Faks : BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ a) Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından oluşturulan Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu tarafından tarihleri arasında yapılır. b) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. c) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 6.SONUÇLARIN DUYURULMASI, KAYIT TARĠHĠ VE YERĠ 6.1 Değerlendirme sonuçları: Iğdır Üniversitesi web sayfası adresinden duyurulacaktır. 6.2 Kayıt Tarihleri: Uluslararası Öğrenci Başvuru Tarihleri 12 Mayıs Temmuz2014 Uluslararası Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 21 Temmuz 2014 Uluslararası Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınav 04 Ağustos 2014 Sonucu Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıtlanması Ağustos 2014 Uluslararası Öğrenci Yedek Kontenjanların Ağustos 2014 Ġlanı Uluslararası Öğrenci Yedek Kazananların Kaydı Ağustos 2014 TR- Rıza Yalçın Cad. / IĞDIR TÜRKĠYE Tel : Fax : E-mai : 5.ASSESSMENT OF APPLICATIONS a) The assessment of applications and the placement organizations shall be made between by the Admission Committee for Foreign Students constituted by the Senate of Iğdır University. b) Meeting the Application Requirements does not mean getting admission. c) Applications of those who do not meet the requirements for application are not evaluated. 6. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS AND REGISTRATION DATE AND PLACE 6.1 The evaluation results: Will be announced at the Iğdır University web page 6.2 Registration Dates: EVALUATION OF APPLICATIONS, ANNOUNCEMENT OF PRINCIPAL AND RESERVE CANDIDATES July of 201 REGISTRATION DATES OF PRINCIPAL CANDIDATES 29-July 16-August 201 DECLARATION DATE OF AVAILABLE QUOTAS 19th August of 201 REGISTRATION DATES OF RESERVE CANDIDATES August of 201 DECLARATION DATES OF AVAILABLE QUOTAS, 2-1 September of ADDITIONAL REPLACEMENT APPLICATIONS REGISTRATION DATES OF AVAILABLE QUOTAS September of 201

7 6. Kayıt Yeri Üniversitemiz web sayfasında duyurulan tarihlerde, Öğrenci Ġşleri Daire Başkanlığı tarafından web sayfasında verilen adreste yapılır. 6.4 Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler a) Lise diplomasının/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ndan alınacak Denklik Belgesi aslı, b) Sınav sonuç belgesinin aslı, c) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği, d) Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden, Türkiye de bulunan adayların il emniyet müdürlüklerinden alacakları Öğrenim Vizesi, e) Geçim güvencesi formu ile yapılan beyan. f) 10 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır), g) Katkı payı / öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, h) Her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen miktarda, Türkiye de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmî veya noter onaylı belge, i) Genel sağlık sigortası poliçesinin tasdikli bir kopyası (Genel sağlık sigortası isteğe bağlı olup, öğrencinin talepte bulunması halinde ilk kayıt 6. Registration Place The registration will take place at the address provided on the university website between the dates announced by the Department of Student Affairs. 6.4 Required Documents for Registration a) High School Diploma and an Equivalence Letter from a Turkish Embassy or Consulate or from the Ministry of Education of Turkey certifying the equivalency of the applicant s diploma to that of Turkish ones, b) Original exam result paper, c) An attested (by the Turkish Embassy) or notarized Turkish translation of the passport copy showing identification information and validity dates. d) Student Visa that the students living in the countries other than Turkey can get at the nearest Turkish Embassy/Consulate in his or her own country. If the student already resides in Turkey, s/he can apply for student visa at the nearest Police Centre. e) A declaration made in income insurance form. f) 4.5cmx6cm passport-size front-view 10 photos (taken within the last six months where the applicant can easily be recognized.) g) Tuition fee payment receipt showing that tuition fee has been transferred to the university s bank account, h)an official or a notarized document showing that the applicant is able to provide a living income in Turkey. The number of documents is determined and announced by the University Executive Committee each year. i) An attested copy of the general health insurance policy (general health insurance is optional and the students who opt are required to apply within three months after the registration.)

8 işleminden itibaren üç ay içinde başvurması gerekir.), j) Varsa uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesi ile Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış aslı, k) Adaylar tarafından sunulan TÖMER veya Türkçe Yeterlikleri ile ilgili belgeler, Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Türkçe Yeterlik Belgeleri uygun olmayanlar ile belge teslim etmeyenlerin Türkçe Yeterlik Düzeyleri, Türkçe yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir. 6.5 Türkçe yeterlik düzeyleri (1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlik düzeyleri öğretim yılı başında Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavındaki sonuca göre belirlenir. (2) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda tanımlanmıştır: a) a) A Düzeyi (60-100): Türkçe düzeyi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. b) B Düzeyi (50-59): Türkçe düzeyi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Öğrenci, bir sonraki öğretim yılında, kayıt yenileme sırasında, Türkçe yeterliğini A Düzeyi ne getirdiğini bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle belgelemesi gerekir. Belgelemediği takdirde kaydı silinir. j) an internationally valid foreign language proficiency certificate if available, and the original internationally valid Turkish Language Proficiency Certificate approved by the Turkish Embassy/Consulate k) Documents submitted by the applicants regarding their Turkish Language proficiency and TÖMER are evaluated and determined by the Department of Turkish Language. However, Turkish Language Level of those who cannot submit this document is determined at the end of Turkish Language Proficiency Examination held by the Department of Turkish Language of Iğdır University Rectorate. 6.5 Turkish Proficiency Level (1) Turkish proficiency levels of those placed in the programs are determined with the proficiency exam held at the beginning of the academic year by the Department of Turkish Language. (2) Turkish language levels are described below: a) Level A: (60-100) Turkish Language Level is sufficient and students of this level can start their education. b) Level B: (50 59) Turkish Language Level can be improved in a short time and students of this level can start their education but s/he must take courses. The other year at the registration period, students need to certify that they advance their language levels to Level A. Otherwise, the registration is cancelled. c) C Düzeyi (0-49): Türkçe düzeyi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği diploma programına kesin kayıt yaptırır, Türkçe öğrenimi görmek üzere bir yıl izinli sayılır. Öğrenci, bir sonraki öğretim yılında, kayıt yenileme sırasında, Türkçe yeterliğini A Düzeyi ne getirdiğini bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle belgelemesi gerekir. Belgelemediği takdirde kaydı silinir. 8.KATKI PAYI-ÖĞRENĠM ÜCRETĠ Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücreti: Bakanlar Kurulu tarafından o yıl için belirlenen asgari tutarda katkı payı/öğrenim ücreti alınacaktır. Katkı payı/öğrenim ücreti miktarları, c) Level C: (0 49) Turkish Language Level is insufficient. Applicants are registered to the programmes and given one year off for language learning. The other year at the registration period, students need to certify that they advance their language levels to Level A. Otherwise, the registration is cancelled. 8.TUITION FEE Tuition Fee for the Academic Year : Minimum tuition fees determined for the Academic Year by the Council of Ministers (The Cabinet) will be accepted. Tuition fees will be announced

9 Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandıktan sonra belirlenerek duyurulacaktır. right after the Council of Ministers declared them. YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAM ADLARI Öğrenim Süresi 2014 YurtdıĢından Öğrenci Kabul Kontenjanları Önerileri LĠSANS PROGRAMLARI Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 4 9 Iğdır Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 7 Bitki Koruma 4 12 Biyosistem Mühendisliği 4 10 Tarla Bitkileri 4 10 Tarım Ekonomisi 4 10 Ġlahiyat Fakültesi Ġlahiyat 4 10 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 4 10 ÖNLĠSANS PROGRAMLARI Iğdır Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 18 Dış Ticaret 2 19 Ġşletme Yönetimi 2 21 Lojistik 2 14 Maliye 2 21 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 21 Turizm ve Otel Ġşletmeciliği 2 14

10 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 Geleneksel El Sanatları 2 Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 Makine 2 Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 6

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 14/09/2015-30/09/2015 tarihleri arasında

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 15/06/2015-26/06/2015 tarihleri arasında

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY 2014-2015 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY 2014-2015 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 9 Haziran 2014 11 Temmuz 2014

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU ŞARTLARI 1. Üniversitemizin tüm Fakülte, Yüksekokul ve

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS

2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS APPLICATION AND REGISTRATION GUIDE 2 BAŞVURU TAKVİMİ APPLICATION

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS ĠÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAġVURU ĠġLEMĠ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin önlisans

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesinin ön lisans ve lisans

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dumlupınar Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜ ĠLANI

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜ ĠLANI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜ ĠLANI BaĢvuru Yapabilecek Adaylar a) Lise Son sınıfta okuyan ya da mezun durumunda

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL KOŞULLARI 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Başvurular belirlenen tarihlerde www.yos.balikesir.edu.tr web sitesinden

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

BALKANLAR LİSANS BURSU

BALKANLAR LİSANS BURSU BALKANLAR LİSANS BURSU BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı