Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı"

Transkript

1 Sözel Bildiriler

2

3 Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No S03 ER K N AKUT LENFOBLAST K LÖSEM HASTALA- RINDA H PER-CVAD PROTOKOLÜ LE CALGB 88 PROTOKOLÜNÜN KAR ILA TIRILMASI: Songül erefhano lu, Yahya Büyüka k, Burak Uz, Özlen Bekta, Salih Aksu, Hakan Göker, Nilgün Say nalp, Deniz Çetiner, brahim C. Haznedaro lu, Osman. Özcebe. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Hematoloji Bilim Dal, Ankara. Günümüzde eri kin akut lenfoblastik lösemi nin (ALL) tedavisi ba ar l de ildir. Mevcut tedavi rejimlerinin iyile tirilmesine ve yeni yöntemlere gereksinim vard r. Halen yayg n olarak kullan lmakta olan Hiper- CVAD (Kantarjian ve ark. Cancer 2004;0:2788) ve CALGB 88 (Larson ve ark. Blood 995;85:2025) protokolleri Ünitemizde de uzun y llard r uygulanmaktad r. Bu çal mada Ocak 2003 ile Aral k 2008 tarihleri aras nda tan konulan, Hiper-CVAD (n=32) ve CALGB 88 (n=25) kemoterapileri uygulanan 57 ALL hastas n n analizi ve kar la t rmas yap ld. Hastalar izlemleri s ras nda prospektif olarak kaydedilmi lerdi. Hiper-CVAD rejimi zaman diliminin ilk y llar nda Ünitemizde daha s k uygulanan bir rejim idi. Sonraki y llarda k yaslama için hasta say lar n e itlemek üzere daha çok CALGB 88 rejimi tercih edildi. Bu husus ve az say da Burkitt ALL de Hiper-CVAD (±Rituximab) tercih edilmesi d nda tedavi seçimi rasgele yap lm t. Say sal de erlerin kar la t r lmas nda t-testi, kategorik de erlerin kar la t r lmas nda ise x2 (Ki-kare) testi kullan ld. Toplam sa kal m ve hastal ks z sa kal m hesaplamalar için Kaplan-Meier metodu kullan ld ve Log-rank testi ile de kar la t rmalar yap ld. ki grup aras nda hastalar n ba l ca demografik verileri (ya, cinsiyet) ve hastal k özellikleri (ECOG performans, beyaz küre, trombosit, hemoglobin, T ya da B-ALL, yüksek sitogenetik risk ifade eden t(9;22) ya da t(4;) varl ) aç s ndan fark yoktu. Toplam 8 (%4) (5 Hiper-CVAD, 3 CALGB 88) hastaya allojeneik kök hücre nakli uygulanm t. Ortalama izlem süresi 48 gün (0 706 gün) idi. Son de erlendirilmelerde 9 hasta (%33) remisyonda, 38 hasta (%67) eks olarak belirlendi. ndüksiyon kemoterapisi ile tam yan t oranlar tüm hastalarda %64,9, Hiper-CVAD alan hastalarda %75 ve CALGB 88 alan hastalarda ise %52 olup Hiper-CVAD protokolü alan hastalarda daha yüksek bulundu (p=0,0). Tüm ALL hastalar nda 4,6 y ll k total sa kal m oran %9 idi. Hiper-CVAD alan hastalar n 4,6 y ll k sa kal m oran %7, CALGB 88 alan hastalar n 3 y ll k sa kal m oran ise %32 bulundu (p= 0,68) ( ekil ). ndüksiyonda remisyon sa lanan hastalarda 4,6 y ll k hastal ks z sa kal m oran totalde %28 idi. Hiper-CVAD alan hastalarda 4,6 y ll k hastal ks z sa kal m oran %22, CALGB 88 alan hastalarda ise 3 y ll k hastal ks z sa kal m oran %58 olup, CALGB alan hastalarda daha yüksek bulundu (p= 0,3) ( ekil 2). Daha önce bu s k kullan lan 2 eri kin ALL rejimini k yaslayan çal ma yay nlanmam t r. CALGB rejiminde indüksiyon mortalitesinin yüksek olmas, buna kar l k relaps riskinin az oldu u dikkati çekmi tir. ndüksiyonda uzun süre steroid kullan lan bu protokolde uygun antibiyotik proflaksisi ile mortalitenin azalt lmas mümkün olabilir. Hiper-CVAD rejimi ile indüksiyon sonuçlar çok iyi olmakla birlikte yüksek relaps riski nedeniyle uzun süreli sonuçlar kötü bulunmu tur. Hiper-CVAD rejimine protokolde yer almayan L-asparajinaz içeren geç intensifikasyonlar eklemek suretiyle relapslar n azalt lmas mümkün olabilir. Bildiri: 2 Sözel No S032 B-HÜCREL AKUT LENFOBLAST K LÖSEM HASTALA- RINDA PAX5 GEN MOLEKÜLER ANAL ZLER. Sinem Özdemirli, Müge Ayd n Sayito lu, Özden Hat rnaz, Yücel Erbilgin, Nurhan Mavi, 2 Çetin Timur, 3 Gönül Aydo an, 4 nci Y ld z, 5 Sema Anak, 6 Fügen Pekun, 3 Arzu Akçay, U ur Özbek. stanbul Üniversitesi, Deneysel T p Ara t rma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dal, 2 Göztepe E itim ve Ara t rma Hastanesi, 3 Bak rköy E itim ve Ara t rma Hastanesi, 4 stanbul Üniversitesi. Cerrahpa a T p Fakültesi Pediyatrik Hematoloji, 5 stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi Çocuk Hematoloji, 6 Okmeydan E itim ve Ara t rma Hastanesi. B-hücreli akut lenfoblastik lösemi (B-ALL), B lenfosit geli iminin erken safhas nda meydana gelen somatik genetik de i iklikler sonucu a r ço alma ile ortaya ç kan ve çocukluk ça nda yayg n olarak görülen bir lösemi tipidir. B-lenfositlerin olgunla mas kemik ili inde lenfoid progenitör hücrelerin farkl la mas ile meydana gelir. B hücre olu umu E2A (helix-loop-helix protein),ebf (early b cell factor) ve Pax5 (BSAP) gibi transkripsiyon faktörlerinin kontrolü alt ndad r Bir transkripsiyon faktörü olan PAX5; BLNK, CD9, LEF- ve immünoglobulin (Ig) genlerini düzenler ayr ca B hücre geli im ve farkl la mas nda önemli bir rol oynar. Hematopoetik kök hücreler ve progenitör hücrelerdeki kontrolsüz PAX5 ekspresyonu T hücrelerinin azl na, B hücrelerinin a r ço almas na neden olur. IgH-Pax5 alleli B hücresine özel genleri aktive ederek T hücre geli imini bask lar. Bu çal mada B-ALL hastalar nda (n=9), B hücre (Supb27,Nalm6,REH, Flep 4-4) ve T hücre (CEM, JURKAT, RPMI 8402) serilerinde, ayr ca kontrol grubu olarak sa l kl kemik ili i örneklerinde (n=0) kantitatif gerçek zamanl PZR ile PAX5 mrna düzeyleri incelenmi tir ve PAX5 gen mutasyonlar dhplc yöntemiyle taranm t r. Hastalar n %93 ünde kontrollere göre artm ekspresyon gözlemlenmi ve kontroller ile kar la t r ld nda anlaml farkl l k bulunmu tur (p=0,0). Ayr ca hastalar immünfenotiplerine göre 5 alt gruba (pro B, pre B, pre B büyük, Pre B küçük, immatür B) ayr larak mrna düzeyleri kar la t r lm t r. PAX5 mrna düzeyinin Pre B küçük evresine kadar git gide artan bir ekspresyon gösterirken immatür evreye geçi te azald gözlemlenmi tir. Alt gruplar n tümü kontrol kemik ili inden daha yüksek düzeyde anlat m gösterirken gruplar aras ekpresyon düzeylerinde anlaml bir fark bulunamam t r. Ayr ca beklendi i üzere, B hücre serilerinde artm PAX5 mrna anlat m gözlemi ancak T hücre serilerinde kontrollere göre azalma tespit edilmi tir. Doksan bir hastada PAX5 geni 5 UTR bölgesi mutasyonlar PCR-dHPLC yöntemi kullan larak taranm ancak herhangi bir varyasyona rastlan lmam t r. PAX5 geninin di er bölgelerinin mutasyon taramas devam etmektedir. Bu bulgular anormal PAX5 ekspresyon art n n B-ALL patogenezinde yeri olmakla birlikte, bu genin özellikle B hücre alt gruplar ndaki özgün art n n karakteristik bir belirteç olabilece i dü ünülmektedir. 37

4 B hücre geli imi B hücre altgruplar Bildiri: 3 Sözel No S033 KEMOTERAP S TAMAMLANMI AKUT LENFOBLAST K LÖSEM L ÇOCUKLARDA KEM K M NERAL YO UNLU- U VE R SK FAKTÖRLER N N SAPTANMASI. Adalet Meral Güne, 2 Erkan Can, 3 Halil Sa lam, 4 Ye im Özarda lçöl, Birol Baytan, Melike Sezgin Evim. Uluda Üniversitei Çocuk Hematoloji Bilim Dal, 2 Uluda Üniversitei Çocuk Sa l Anabilim Dal, 3 Uluda Üniversitei Çocuk Endokrinoloji Bilim Dal, 4 Uluda Üniversi Biyokimya Anabilim Dal, Bursa Kemoterapisi Tamamlanm Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Kemik Mineral Yo unlu u ve Risk Faktörlerinin Saptanmas. Son dekadda kemoterapi yo unlu unun ve destek tedavilerinin artmas ile çocukluk ça akut lenfoblastik lösemilerinde ya am h zlar artm t r. Ancak bu art la, kemoterapi protokollerinin uzun süreli yan etkileri gibi yeni sorunlar olarak gündeme gelmi tir. Bu çal mada olgular n; Kemoterapi sonras büyümelerini Kemik mineral yo unluklar n Osteoporoza yatk nl k durumlar n Bunlar üzerinde etkili olabilecek faktörleri belirleyerek gerekli önlemlerin al nmas ile ya am kalitesinin artt r lmas amaçlanm t r. Gereç ve Yöntem: Ocak 995 ve Aral k 2003 y llar aras nda ALL tan s ile kemoterapilerini (ALL-BFM-95 protokolü) tamamlam 70 olgu çal maya al nd. Büyümenin De erlendirilmesi: - Çal maya al nan tüm hastalar n dosya kay tlar ndan tan tarihi, tan ya, tan an ndaki boy ve a rl k ölçümleri kaydedildi. 2- Çal ma s ras nda hastalar n vücut a rl klar ve boylar ölçüldü. 3- Tüm olgulara kemik ya n n hesaplanmas için sol el bilek grafileri çektirildi. 4- Büyüme h z cm/y l olarak belirtildi. Kemik Mineral Yo unlu u (KMY) De erlendirilmesi KMY, lomber bölgeden (L2-L4) Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri yöntemi ile bilgisayarl dansitometri cihaz kullan larak ölçüldü. Serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, magnezyum, parathormon, tiroid fonksiyon testleri, IGF- ve 25(OH) D-vitamin düzeyleri çal ld. KMY de erlerine etkili olabilecek faktörler ara t r ld ; a. Kemoterapinin tamamlanmas ndan çal maya kadar geçen süre. b. Kranial radyoterapi c. Günlük kalsiyum al m d. Toplam steroid dozu e. Günlük fiziksel aktivite statiksel analiz için SPSS for Windows, version.0 kullan ld Sonuçlar: Toplam 70 çocuk (4 E,29 K) de erlendirilmeye al nd. Büyüme: Ortalama boy persentilinin tüm olgularda %53 den %46 ya geriledi i saptand (P>0.05). KMY: Otuz bir (%44) olguda osteoporoz, 29 (%42) olguda osteopeni saptan rken, 0 (%4) olgu normal bulundu. 8 (%2) olguda kemoterapiyi tamamlad ktan sonraki ilk 2 y l içinde k r k öyküsü vard. KMY için risk faktörleri. KMY ve z skoru ilk 2 y l içinde azal rken 2 y ldan sonra tekrar artt saptand. 2. Toplam 29 (%4) olgu kraniyal radyoterapi ald. Alan ve almayan grup aras nda fark yoktu. 3. Günlük kalsiyum al m ve KMY ve z skoru aras nda pozitif korelasyon saptand (CC=0.366, p<0.0) 4. Toplam steroid dozu ile KMY aras nda ili ki yoktu (p>0.05). 5. Azalm günlük aktivite ile z skoru aras nda negatif korelasyon bulundu (CC=-0,464, p<0.0). Serum IGF- ve 25(OH) vitamin D düzeyleri ya ve cinsiyet uyumlu kontrol grubuna anlam düzeyde dü ük saptand (p<0.05). Çal mam zda hastalar n %85 inde kemik mineralizasyon bozuklu u (osteopeni veya osteoporoz) saptand. KMY üzerine en etkili faktörün günlük kalsiyum al m oldu u saptand. Bu nedenle lösemi hastalar nda kalsiyum al m n n artt r lmas n n gereklili i ve D-vitamini ile desteklenmesinin önemli oldu u sonucuna var ld. Bildiri: 4 Sözel No S034 PED ATR K AKUT LENFOBLAST K LÖSEM DE MOD - F YE ST. JUDE TOTALXIIIA TEDAV PROTOKOLÜ SONUÇLARI: 0 YILLIK DENEY M. ule Ünal, Aytemiz Gürgey, Sevgi Yetkin, Fatma Gümrük, Murat Tuncer, Selin Aytac Elmas, Bar Ku konmaz, Erdem Karabulut, Mualla Çetin. Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2 Hacettepe Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dal, Ankara. Giri : Çocukluk ça akut lenfoblastik lösemilerinde (ALL) uygulanan protokollerden biri olan St. Jude Total XIIIA n n en önemli özelliklerinden biri tedavinin %80 inin ayaktan yap labilmesi, buna ba l olarak da hasta uyumunun yüksek ve tedavi maliyetinin dü ük olmas d r. Bu nedenle geli mekte olan ülkelerde de rahatl kla uygulanabilecek bir seçenektir. Ünitemizde bu protokolü alan hastalar n tedavi sonuçlar n ve sa kal m üzerine etki eden faktörleri incelemeyi amaçlad k. Yöntem: Ünitemizde y llar aras nda ALL tan s alan 32 pediatrik ve adolesan olgular retrospektif olarak incelenmi tir. Protokol Tablo de özetlenmi tir. Ünitemizde daha önceki protokolde indüksiyonda yüksek doz metilprednizolon (YDMP) kullan m ile ba ar l sonuçlar elde edildi inden bu protokolde de YDMP uygulamas na devam edilmi tir. Hastalar indüksiyonda -7. gün 20 mg/kg, 8-5. günler 0 mg/kg, günlerde 2 mg/kg po metilprednizolon alm t r. Bu nedenle protokol modifiye Total XIII olarak adland r lm t r. Sonuçlar: Hastalar n ortalama tan ya 76.2±49 ay (2-92) olup %64.4 ü erkektir. Hastalar n tan da 35 inde (%.2) santral tutulum bulunmaktad r. Protokol risk s n flamas na göre hastalar n %43.6, %23. ve %33.3 ü s ras yla dü ük, orta ve yüksek risk idame protokolleri alm t r. Hastalar n 5 y ll k toplam sa kal m (OS) %79.5±2.5 ve 5 y ll k olays z sa kal m (EFS) %77.2±2.9 olarak bulunmu tur. OS -0 ya aras ndaki 38

5 hastalarda anlaml olarak < ve >0 ya a göre daha iyi bulunmu tur (p<0.00). Yine yüksek risk grubunda OS anlaml olarak daha kötüdür (p<0.00). Geli beyaz küre say s, immünfenotip, cinsiyet ve tan da santral tutulumu OS üzerine etkili bulunmam t r. Multivariate Cox regresyonda < ya olmak 3 kat, yüksek risk grubunda olmak 2.2 kat mortaliteyi etkilemi tir. EFS üzerine ya, cinsiyet, risk grubu, geli beyaz küre, immünfenotip, santral tutulum etkili bulunmam t r. Tart ma: St Jude n orjinal Total XIIIA ile 5 y ll k OS si 83.0±2.9 ve EFS si 76.9±3.3 tür. Modifiye total XIIIA ile sonuçlar m z St Jude ile benzerdir. Protokolün daha çok ayaktan uygulanabilirli i tedavi sonuçlar n n bu derece iyi olmas nda etkili olmu olabilir. St Jude sonuçlar nda tan da santral tutulum olmas 5 y ll k EFS yi anlaml ekilde olumsuz yönde etkilerken, bizim sonuçlar m zda böyle bir ili ki bulunmamas indüksiyonda YDMP kullan m na ba l olabilir. Konvansiyonel doz steroid alan 30 vakal k bir grubu, YDMP ile kar la t ran ba ka bir çal mam zda YDMP alan grupta osteoporoz s kl yönünden fark bulunmam t r. YDMP alan hastalar m zda YDMP ile direkt ili kili olabilecek ciddi yan etkiler görülmemi tir. Tablo. Modifiye St Jude Total XIIIA Yüksek risk /orta* Dü ük risk ndüksiyon YDMP.VDA E+C YDMP.VDA E+C Konsolidasyon YDMTX+MP YDMTX+MP dame E+Cy MP+MTX MP+MTX MP+MTX MTX+C MP+MTX P+V+A a P+V E+Cy MP+MTX MP+YDMTX b MP+MTX E+C MP+YDMTX b P+V+A P+V Haftal k dönü ümlü Reindüksiyon PVDA - E+C YDMTX haftalar SSS TIT +KRT TIT P, prednizon; YDMP, yüksek doz metilprednizolon; V, vincristine; D, Daunorubicin; A, asparaginaz; C, sitarabin; E, etoposid; YDMTX, yüksek doz metotreksat; MP, merkaptopurin; Cy, siklofosfamid; MTX, metotreksat; SSS, santral sinir sistemi; TIT, Üçlü intratekal tedavi, KRT, yüksek riskli ya da tan da SSS tutulumu olan hastalara kranial irradiation *Orta riskte kranial radyoterapi verilmez; TIT say s azalt lm t r.aasparaginaz, idame 28. haftadan sonra kullan lmaz.bydmtx (2 g/m2), idame y ldan sonra kullan lmaz. Bildiri: 5 Sözel No S035 T-ALL OLGULARINDA NOTCH VE FBXW7 GEN MUTASYONLARININ ARA TIRILMASI. Yücel Erbilgin, Müge Ayd n Sayito lu, Özden Hat rnaz, 2 Cem Ar, 3 Ömer Do ru, 4 Gönül Aydo an, 7 Çetin Timur, 5 Lebriz Yüksel Soycan, 6 Sema Anak, 6 Leyla A ao lu, 3 nci Y ld z, U ur Özbek. stanbul Üniversitesi, Deneysel T p Ara t rma Enstitüsü Genetik Anabilim Dal, 2 stanbul Üniversitesi. Cerrahpa a T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal Yeti kin Hematoloji, 3 stanbul Üniversitesi. Cerrahpa a T p Fakültesi Pediyatrik Hematoloji Bilim Dal, 4 Bak rköy Do um Evi Kad n ve Çocuk Hastanesi, 5 Türkiye Bfm Çal ma Grubu, 6 stanbul Üniversitesi. stanbul T p Fakültesi Pediyatrik Hematoloji Bilim Dal, 7 Göztepe E itim ve Ara t rma Hastanesi, stanbul T-hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) timositlerin habis bir hastal d r. T-ALL patogenezinde bir dizi somatik genetik bozukluk tan mlanm olmakla beraber, tedavi aç s ndan klasik klinik belirteçlerin önüne geçilememi tir. NOTCH ve/veya FBXW7 mutasyonlar T-ALL de tan mlanm en s k mutasyonlard r ve NOTCH yola n n etkin hale geçmesine neden olurlar. NOTCH sinyalindeki bir art normal olmayan T-hücre farkl la mas na ve olgunla mam T-hücre öncüllerinin artmas na neden olur. S çanlarda yap lan çal malarda NOTCH yola n n, T-hücreli akut lenfoblastik lösemilerin tetiklenmesinde etkili oldu u gösterilmi tir. laveten, Notch sinyali iyi bir tedavi hedefi olmas yla beraber NOTCH mutasyonlar tedaviye erken cevap ve uzun süreli prognoz, FBXW7 mutasyonlar ise -sekretaz önleyicilerine direnç ile ili kili bulunmu tur. Bu çal mada, T-ALL hastalar nda NOTCH ve FBXW7 mutasyonlar n n tan mlanmas ve bu mutasyonlar n prognozla olan ili kilerinin ara t r lmas hedeflendi. T-ALL hastalar n n (n=69) tan s ras nda al nan kemik ili i/periferik kan örneklerinden total RNA izolasyonunu takiben random primerler ve revers transkriptaz enzimi ile cdna sentezi yap ld. Sonras nda, NOTCH ve FBXW7 genlerinin mutasyon için s cak noktalar PZR yöntemi ile ço alt ld ve denatüre edici yüksek performans s v kromotografisi ne (dhplc) uygun s lar girilerek yüklendi. DHPLC de farkl l k gösteren örnekler çift yönlü dizilemeye gönderildi. Dizilemler sonucunda n=69 T-ALL hastas n n %2 inde (n=4) NOTCH mutasyonu, %6 s nda (n=4) FBXW7 mutasyonu gözlendi. Sadece hastada hem NOTCH hem FBXW7 mutasyon varl tespit edildi. Hastalarda, NOTCH mutasyonlar fonksiyon kazan m na yol açarken, FBXW7 mutasyonlar FBXW7 nin NOTCH ve MYC üzerindeki bask lay c etkisini ortadan kald rarak T-ALL geli imine katk da bulunur. NOTCH mutasyonlar dü ük lökosit de eri ve 33. gün hematolojik cevap ile ili kili bulundu. Mutasyon ta yan hastalarda sa kal m oran n n yüksek olmas NOTCH mutasyonlar n n iyi prognostik belirteç olabilece ini dü ündürmektedir. T-ALL hastalar nda, NOTCH yola nda görülen bozukluklar n tan mlanmas ile T-hücre patogenezine k tutulabilecek ve hastal n prognozuna yönelik yeni hedef tedavi yöntemlerinin geli tirilmesine olanak sa lanacakt r. 39

6 Bildiri: 6 Sözel No S036 PH(+) AKUT LENFOBLAST K LÖSEM : TEK MERKEZ DENEY M. Sinem Civriz Bozda, ule Mine Bakanay, Pervin Topçuo lu, Nahide Konuk, Osman lhan, Meral Beksaç, Mutlu Arat, Muhit Özcan, Önder Arslan. Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal. Philadelphia kromozomu (Ph), eri kin akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalar n n %20-30 unda görülen en s k sitogenetik anomalidir. Ph(+) ALL hastalar n n genel sa kal m %0 kadar olup, Ph (-) olanlara göre oldukça dü üktür. matinib mesylate ( M) kullan m ile remisyon oranlar nda art la birlikte sa kal m süreleri üzerine olumlu yan tlar bildirilmektedir. Biz de klini imizde Haziran 2004-Eylül 2008 tarihleri aras nda tan alm konvansiyonel sitogenetik ile Ph (+) ve/veya moleküler yöntem ile bcr-abl translokasyonu saptanan yeti kin ALL olgular m z de erlendirdik. Amac m z, Ph(+) yeti kin ALL olgular nda hematolojik ve moleküler yan t oranlar n ve beraberinde sa kal m olas l klar n de erlendirmektir. Hastalar: Ortanca ya 40 (da l m 25-59) y l olan toplam 9 hasta (3 K/6 E) geriye dönük olarak de erlendirmi tir. Hastalar n biri d nda (T-ALL) hepsindeki immunfenotiplemesi pre-b ALL idi. Sonuçlar: Hastalar n ço unlu una (3/9) ilk s ra tedavide hypercvad tedavisi verilmi tir. On hastada ilk s ra tedavi ile birlikte M kullan lm t r. Hastalar n %68,4 ünde (n=3) ilk s ra tedavi sonras hematolojik tam yan t elde edilir iken, %56,3 ünde (n=9) moleküler tam yan t saptanm t r. Moleküler tam yan tl hastalar n yakla k yar s ndan fazlas nda (%55,5) ilk s ra tedavileri imatinib mesylate ile birlikte verilmi tir. lk s ra tedaviye yan t vermeyen hastalar n (n=7) biri d nda hepsi 2 s ra tedavilere de dirençli oldu u görülmü tür. Çal ma grubumuzdaki 0 hastaya allojeneik hematopoetik kök hücre nakli yap lm t r. Kök hücre kayna olarak 8 hastada HLA uygun karde vericiden periferik kök hücre, 2 sinde ise akraba d kordon kan kullan lm t r. Transplantasyon öncesi 6 hasta hematolojik ve 4 hasta moleküler remisyonda iken, 4 hastada dirençli hastal k vard. Hastalar n tamam de erlendirildi inde iki y ll k toplam sa kal m olas l %4,6±3,2 idi. lk s ra tedavi ile birlikte M kullan l m n n 2 y ll k sa kal m olas l n art rd saptand (%58,3±8,6 kar %20,6±6,6, p=0,460) ( ekil). Sonuçta, Ph+ ALL olgular m zda sa kal m sonuçlar m z n özellikle tirozin kinaz inhibitörlerinin kullan ma giri i ile uzad görülmektedir. Ancak uzun dönem sonuçlar için daha fazla say da olgu içeren randomize çal malara ihtiyaç vard r. Bildiri: 7 Sözel No S053 M KRO D Z L M TEKNOLOJ S N N, T-HÜCREL AKUT LENFOBLAST K LÖSEM HASTALARININ GEL M EVRE- LER NE GÖRE SINIFLANDIRILMASI VE GEN ANLATIMI PROF LLER N N SAPTANMASINDA KULLANIMI. Özden Hat rnaz, Müge Sayito lu, Yücel Erbilgin, 2 nci Y ld z, 2 Tiraje Celkan, 3 Lebriz Yüksel, 4 Gönül Aydo an, 2 Ömer Do ru, 4 Zafer Salc o lu, 5 Ömer Devecio lu, 5 Leyla A ao lu, U ur Özbek. stanbul Üniversitesi, Deneysel T p Ara t rma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dal, 2 stanbul Üniversitesi, Cerrahpa a T p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dal, 3 Türk Bfm Çal ma Grubu, 4 Bak rköy Do umevi Kad n ve Çocuk Hastanesi, Pediatri Bölümü, 5 stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, stanbul. T-lenfosit hücreleri, kemik ili i veya fetal karaci erde pluripotent prekürsör hücrelerden köken al r, ilgili sinyal mekanizmalar ile uyar larak timusa göç eder ve geli imlerini burada tamamlarlar. Çocukluk ça lösemilerinin 0-5 ini olu turan T-ALL hastal, T-hücrelerinin habis dönü ümü sonucu ortaya ç kar ve yüksek riskli hastal k gurubunda yer al r. Yap lan çal malarda T-ALL geli iminde, çok say da sinyalizasyon mekanizmas n n rol oynad bildirilmi tir. Geni kapsaml çal malara ra men T-ALL hastal için öne ç kan belli bir sinyalizasyon mekanizmas ya da hedeflenmi bir gen bulunmamaktad r. Bu veriler nda, çal mam zda T-ALL hastal n n gen anlat m profillerini ç karmak amac yla 33 pediatrik hastada (.3-6 y l); tam timus dokusu ve tam timus dokusundan elde edilmi farkl timosit altgruplar nda(sp4, SP8, ISP, DPCD3+/CD3-,DPCD3-) mikrodizilim analizleri gerçekle tirildi. Tüm hasta ve kontrol örnekleri bilgilendirilmi onam formlar imzalat larak çal maya kat lm t r. Daha sonra bu dokular homojenize edilerek havuz olu turulmu ve T-hücrelere özel yüzey i aretleri kullan larak timosit altgruplar ak m sitometresi yöntemi ile seçilmi tir. Hasta ve kontrol örneklerinden total RNA ayr t r lmas n takiben, cdna ve crna sentezi gerçekle tirilmi, elde edilen crna örnekleri biotin ile i aretlenerek k sa parçalara ayr t r lm ve gerekli boyama ve y kama a amalar n n sonunda GeneChip HU-33 Plus2.0 (Affymetrix,USA) mikrodizilim yongas (mikroarray chip) ile hibridize edilmi tir. Örnekleri ta yan yongalar, GeneChipScanner3000 (Affymetrix,USA) cihaz ile taranm t r. Veri analizleri R taban nda çal an affylmgui ve BRB Array Tools 3.7. programlar kullan larak yap lm t r. Sonuç olarak tam timus dokusu ve timosit altgruplar geli im evrelerine göre, erken dönem hücrelerden olgun hücrelere do ru s ralanm t r. Hastalar ise iki farkl kolda da l m göstermi, bir kolda hücre geli iminin erken döneminde klon geli en hastalar yer al rken, di er kolda daha ileri evrelerde klon geli en hastalar yerle mi tir. Erken dönem hastalar n n gen anlat m profilleri ise hem kontrol gruplar ndan hem de daha ileri evre hastalar ndan büyük farkl l k göstermektedir. Ayr ca yap lan analizler neticesinde 254 gen seti aras ndan 24 gen seti hasta ve kontroller aras nda istatistiksel olarak farkl bulunmu tur. Bu gen setlerinin daha geni kapsaml hasta gruplar nda e zamanl say msal PZR yöntemi ile incelenmesi halen devam etmektedir. Ayr ca kontrol olarak kullan lan farkl geli im evrelerine sahip timosit alt guruplar n n gen anlat m paternlerinin bu alt guruplarla uyumlu oldu u ve ayn ili kilendirmenin hastalar aç s ndan da yap labilece i görülmü tür. Sonuçlar m z mikro dizilim teknolojisinin, ayn anda çok say da geni inceleme olana sa layarak, pediatrik T-ALL etyolojisinde rolü olan gen ya da gen ailelerinin ortaya ç kar lmas nda kullan labilece ini ve hastalar n geli im evrelerinin bu yöntemle belirlenebilece ini göstermi tir. 40

7 T-ALL hastalar ve timosit altgruplar n n kümelendirme ve s haritas sonuçlar Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 8 Sözel No S09 K FARKLI TEKN K (KONVANS YONEL VE GRAD - YENT) LE ZOLE ED LM SIÇAN KEM K L KAY- NAKLI MEZENK MAL KÖK HÜCRELER N MMUNOFE- NOT P K, ÇO ALIM VE APOPTOZA D RENÇ ÖZELL K- LER N N KAR ILA TIRILMALI OLARAK NCELENME- S. Erdal Karaöz, Alparslan Okçu, Ayça Aksoy, Selda Ayhan, P nar Çetinalp Demircan, Gülçin Gacar. Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Ara t rma ve Uygulama Merkezi. Günümüzde hücresel tedavi uygulamalar na aday temel kök hücre kayna kemik ili i kaynakl kök hücreleridir. Kültür kaplar nda kültüre edildikleri zaman, h zla plastik kültür kab na yap an hücreler olarak bilinen ve günümüzde mezenkimal kök hücreleri (MKH) olarak adland r lan hücreler ise bu amaçla üzerinde en çok çal - lan gruptur. Deneysel çal malarda kemiricilerin uzun kemiklerden elde edilen kemik ili i (K ) aspiratlar ndan MKH ayr t r lmas için genel olarak ard k santrifüjleme (konvansiyonel) yöntem kullan lmaktad r. Bununla birlikte, literatürde s kl kla homojen hücre toplulu u elde edilemedi ine ili kin veriler yay mlanmaktad r. Konvansiyonel yöntem ile elde edilmi MKH ler ile gerçekle tirilen ara t rmalarda CD45+CD34- gibi baz alt-tip MKH leri tan mlanmaktad r. Bu nedenle, kemirici K aspiratlar ndan konvansiyonel ve gradiyent yöntem ile elde edilmi MKH lerin ço al m, immunofenotipik ve apoptoza özelliklerini kar la t rmal olarak ara t rmay amaçlad k. Uygun yöntemlerle ayr t r lm s çan kemik ili i aspiratlar ndan ard k santrifüjleme (300g, 0 dak. X3) yöntemiyle elde edilen hücre peletleri do rudan kültür kab na ekildi (%5 FBS ve % antibiyotik içeren MEM besiyerinde) ve MKH lerin yap ma özelliklerinden yararlan larak alt-kültürleme i lemlerine devam edildi. kinci yöntemde ise, kemik ili i aspiratlar PBS ile seyreltildi ve yo unlu u.077 gr/ml olan histopaque üzerine tabakaland r ld ktan sonra 800 rpm de 20 dak. ayr t r ld ve hücreler kültür kaplar na ekildiler. Her alt-kültür sonras nda ak m sitometri cihaz nda CD29, CD45 ve CD90 yönünden incelendiler. Yüzey/ sitoplazmik antijenik özelliklerini ortaya koymak için Tablo- deki antikorlar kullan larak immuhistokimyasal boyamalar gerçekle tirildi. Hücre ço al m kapasitelerini test etmek için, 4, 7,, 4, ve 7. günlerde MTT testi uyguland. Apoptoz deneyleri için 90 dak. süreyle 2 mmol/ l H2O2 içeren besiyerinde kültüre edildiler ve Annexin-V- FITC (Apoptosis Detection Kit) ile ak m sitometri ayg t nda de erlendirildiler. mmunohistokimyasal ( HK) çal malar n sonuçlar Tablo de verilmi tir. ki farkl teknikle izole edilen MKH ler benzer immun reaksiyonlar göstermekle birlikte, gradiyent yöntemle elde edilen hücreler daha net boyanma da l mlar (membran, sitoplazmik, çekirdek reaksiyonu gibi) gösterdi. Konvansiyonel yöntemle elde edilen hücrelerde P30 dan itibaren ak m sitometride CD45 ekspresyonlar gözlenirken, gradiyent yöntemde P50 e gözlenmedi. Gradiyent yöntem hücreleri 7. güne kadarki süreçte anlaml olarak daha yüksek ço al m kapasitesine sahipti (p<0.05). Apoptoz deneylerinde ise, konvansiyonel yöntemle elde edilen hücrelerde geç apopitotik dönem daha fazla (p<0.05) ve canl hücre oranlar ise daha az (p<0.05) idi ( ekil ). Sonuç olarak, primer kültürde saf hücre topluluklar n elde edilmesi, ilerleyen alt-kültürlerde in vitro maturasyonu engellemesinin yan nda, artm ço al m kapasitesi ve apoptoza direnç özellikleri yönünden önemlidir. Tablo. Belirteç Hücre Tipi sk -MKH (Gradiyent) sk -MKH (Konvansiyonel) mmunoreksiyon mmunoreksiyon CD 3/ PECAM- (M-20) + + CD 34 (C-8) + + CD 45 (H-230) + + CD 7 (K-20) + + CD05/Endoglin (M-20) + + c-fos (4) + + Kollagen II Ab-2 (2B.5) + + Kollagen Ia (D-3) -/+ + - Tubulin (KMX-) + + Nestin (Rat-40) + + Vimentin (C-20) + + Desmin (H-76)Desmin Ab (D33) + + Fibronektin (EP5) + + -Düz KasAktin Ab- + + Aktin (C-2) + + MyoD (4H207) + + Myosin IIa (A4.74) + + Myogenin Ab- (F5D) + + MAP 2a,b Ab-2 (AP20) + + GFAP Ab + + 3Tubulin (2Q2) + + NSE/ Enolase + + HNK-ST (E-20) + + Osteokalsin (FL-00) + + Osteonektin (SPARC)SPARC (H-90).+.+ Osteopontin (AKm2A) + + BMP-2 (N-4) + + BMP-4 (N-6) + + 4

8 Bildiri: 9 Sözel No S020 KEM K L KÖKENL MEZENK MAL KÖK HÜCRE- LER N NSÜL N-ÜRETEN HÜCRELERE FARKLILA MA POTANS YEL. Erdal Karaöz, Ayça Aksoy, Zehra Seda Genç, Alparslan Okçu, Selda Ayhan, Gülçin Gacar. Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Ara t rma ve Uygulama Merkezi. Tip diyabetin gelecekte olas kök hücre kaynakl tedavilerinde kullan lmak üzere kolay elde edilebilir ve otolog nakillerde kullan labilecek bir kaynak olmalar nedeniyle kemik ili i kök hücreleri (K -KH) deneysel çal malarda s kl kla kullan lmaktad r. Özellikle, son zamanlarda hematopoezi indüklemede i lev gören ve in vivo ve in vitro çal malarla aralar nda kas, k k rdak, kemik, sinir, karaci er, kalp, beyin, adipoz doku, böbrek, akci er ve ba rsaklar n da oldu u çe itli hematopoietik olmayan dokular n parankimal hücrelerine farkl la t klar gösterilen mezenkimal kök hücre (MKH) ler üzerinde odaklan lm t r. mmunomodülatör özellikleri, tümör olu turma olas l klar n n azl,yüksek ço al m kapasiteleri ve kolay elde edilebilir bir kaynak olmalar nedeniyle tip diyabetin hücre esasl tedavilerinde kullan lacak önemli aday kök hücre kayna olmu tur. Bu nedenle, çal mam zda s çan kemik ili inden (sk -) elde etti imiz MKH lerin in vitro ko ullarda insülin üreten hücre farkl la ma potansiyelini ortaya koymay amaçlad k. Bu amaçla, s çan uzun kemik ili i aspiratlar ndan gradiyent yöntemle izole etti imiz ve immunofenotipik, immunogenotipik karakterizasyon çal malar n tamamlad m z MKH leri (pasaj 3) pankreatik adac k hücrelerine farkl la ma deneyine ald k. Alt kuyucuklu plakalar n her kuyucukta %80 konfluensiye ula ld nda hücreler %5 FBS içeren H-DMEM (25 mmol/l glukoz) besiyerinde 4 gün süreyle kültüre edildiler. Sonraki 7 gün süreyle besiyerine 0 mmol/l nikotinamide ve son 7 gün için 0 nmol/l exendine-4 eklenerek kültür i lemi devam ettirildi. n vitro farkl la t rma deneyinin tamamlanmas ndan sonra, immunofenotipik ve gen ekspresyon çal malar yap larak sk -MKH lerden adac k hücre farkl la mas n n ba ar l p/ba ar lmad ara t r ld. mmunohistokimyasal yöntemlerle gerçekle tirilen immunofenotipleme çal malar sonucunda, insülin, glukagon, somatostatin ve Glut- 2 için pozitif immun reaksiyon veren hücreler ve/veya adac k benzeri hücre kümeleri tespit edildi. Real Time- PCR ile gerçekle tirilen gen ekspresyonu çal malar nda farkl la m MKH ler insulin, glukagon, somatostatin ve pankreatik duodenal homebox- gen ekspresyonlar gösterdi. Farkl la m ve farkl la mam MKH ler ile gerçekle tirilen insulin salg lama deneylerinde farkl la m MKH ler dü ük (5 mm) ve yüksek (25 mm) glikoz uyar mlar na yan t vermi ve insulin salg lam lard r. Sonuç olarak, kemik-ili i kökenli MKH lerin i levsel adac k veya beta-hücrelerine farkl la mas n n ba ar ld ve tip diyabetin kök hücre esasl deneysel tedavilerinde kullan labilecek bir kaynak oldu u kan s na var lm t r. Bu çal ma TÜB TAK taraf ndan desteklenen 07S276 nolu proje kapsam nda gerçekle tirilmi tir. Bildiri: 0 Sözel No S02 NSAN D PULPASI KAYNAKLI MEZENK MAL KÖK HÜCRELER N A549 ( NSAN KÜÇÜK HÜCREL OLMA- YAN AKC ER KANSER ) HÜCRE D Z S ÜZER NE S TOTOKS K ETK S N N ARA TIRILMASI: ÖN ÇALI - MA VER LER. Gülçin Gacar, P nar Çetinalp Demircan, Ayla Eker Sar boyac, 2 Seval Korkmaz, Erdal Karaöz. Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Ara t rma Uygulama Merkezi, 2 Fargem (farmasötik Ara t rma Geli tirme Merkezi) A.. Düzce. MKH ler ba ta T- ve B- hücreler olmak üzere ba kl k sisteminin di er üyeleri NK-hücreleri, dendritik hücreler ve makrofojlar üzerinde uyaran/bask layan etkiler ile ba - kl k yan tlar n düzenleyebilmektedir. Günümüzde birçok solit organ tümörlerinin geli iminden kök hücreler sorumlu tutulmaktad r ve kanser kök hücresi kavram birçok bilim insan taraf ndan kabul görmü tür. Doku ve/veya organlarda yerle ik eri kin kök hücrelerin tümör hücrelerin yay lmas nda önemli rol oynayan yeni damarlar n olu umuna katk sa lad klar na da inan lmaktad r. Yak n zamanlarda ise kanser ve kök hücre ili kisine yeni boyutlar kazand ran çal malar yay mlanmaya ba lam t r. MKH lerin uyar lm ba kl k hücreleri (T- ve B-hücreleri) üzerindeki ço al m bask lay c özelliklerine benzer olarak do rudan ba k yan tlay c (immun efektör) hücreler olduklar ve kanser hücreleri üzerine sitotoksik etkilere sahip olduklar na ili kin raporlar mevcuttur. Malign glioma hücrelerine kar canl d ko ullarda MKH lerin sitotoksik etkisi ara t r lm ve uyar lm MKH lerin hedef kanser hücrelerinde apoptozu uyard tespit edilmi tir. Uyar lm MKH lerce salg lanan baz sitokinlerin (IL-4 ve IFN-gama gibi) apoptozda rol oynad ileri sürülmü ve efektör hücrelerde apoptoz ile ili kili gen aktivasyonlar nda art belirlenmi tir. Biz de çal mam zda, insan gömük yirmi ya di pulpas kaynakl (idp-) MKH lerin canl d ko ullarda A549 (insan küçük hücreli olmayan akci er kanseri) hücre dizisi üzerine sitotoksik etkilerinin olup/ olmad n çe itli deneysel araçlar kullanarak göstermeyi amaçlad k. Bu amaçla, idp den enzimatik sindirme yöntemiyle ayr t rd m z ve pasaj 3 teki CD3, CD44, CD90, CD46 ve CD66 için pozitif, CD3, CD8, CDb, CD4, CD5, CD9, CD33, CD34, CD45, CD7 ve HLA-DR için negatif ekspresyon gösteren MKH leri kulland k. A549 hücre dizisi pasaj 3 teki MKH ler ile do rudan olmayan ortak kültür sistemine al nd lar. Bu amaçla, 2 kuyucuklu plakalar n taban na MKH ler (00.000)ekildi ve yap ma- 42

9 lar için 2 saat süreyle beklenildi. 0.4 mikron çap nda ara-bölüm (transwell insert) ler kuyucuklara yerle tirildi ve her kuyucu a (00.000) A549 hücreleri yerle tirildi (: oran nda), 24 ve 72 saat süreyle izlendi. Her zaman dilimi sonras, ara-bölümün üst k sm ndaki A549 hücre dizisi için canl l k/ço al m kapasitesi MTT yöntemiyle ve apoptoz düzeyleri ise ak m sitometri ayg t nda AnnexinV-PI boyamas sonras de erlendirilerek yap ld (her deney 3 defa tekrarland ). 72 saatlik do rudan olmayan ortak kültür deneyleri sonucunda, MKH lerin A549 hücre dizisi üzerinde ço al m engelledi i (p<0,05), ancak apoptoz aç s ndan fark olmad n tespit ettik ( ek.-2). Sonuç olarak, idp- MKH lerin canl d ko ullarda A549 hücre dizisi üzerinde sitotoksik etkiler olu turabildi ine ili kin ilk veriler, gelecekte farkl konsantrasyonlarda (:4, :8 gibi) MKH lerin kullan lmas ve ileri moleküler düzeyde daha kapsaml çal malar n yap lmas gereklili ini ortaya koymu tur. alfa-düz kas aktin, beta tubulin, vimentin, fibronektin, nestin, tip I ve II kollagen, c-fos, betaiii-tubulin, gammaenolaz, MAP2a,b, miyogenin, miyoziniia, desmin, osteopontin, osteonectin, osteokalsin, BMP-2 ve BMP-4 için pozitif; CD3, CD34, CD45, CD7, MEPE ve MyoD için negatif immune reaksiyon gösterdikleri tespit edildi. Tüm bu protein düzeyindeki ekspresyonlar RT-PCR ile gen düzeyinde onayland. mmunofenotipik özelliklerine göre kordon kan ndan elde etti imiz hücrelerin K -MKH ler ile benzer özelliklere sahip oldu unu saptad k. Sonraki, telomeraz enzim aktivitesi tayini, ço al m kapasiteleri (MTT ile;, 4, 7,, 4 ve 7. günler için), embriyonik gen ekspresyonlar (Oct4, Nanog, Rex-, FoxD3 ve Sox- 2) ve farkl la ma çal malar (osteojenik, adipojenik, miyojenik ve nörojenik) ile karakterizasyon çal malar tamamland. Her iki hücre dizisi de pluripotent özelli in bir belirteci olarak kullan lan ve kendini yenilemeden sorumlu transkripsiyon faktörlerini ba ta Oct4 olmak üzere Nanog, Rex-, FoxD3 ve Sox-2 yi eksprese ettiler. Bununla birlikte, sahip oldu u yüksek telomeraz aktivitesine ko ut olarak KK-MKH leri K -MKH lerine oranla daha yüksek ço al m potansiyeli gösterdi. Sonuç olarak, KK-MKH lerin sahip olduklar yüksek telomeraz enzim aktivitesi, ço al m potansiyeli ve kolay elde edilebilir bir kaynak olmalar nedeniyle yenileyici t p amaçl kullan labilecek önemli bir kaynak oldu unu dü ünmekteyiz. Bildiri: Sözel No S054 KORDAN KANI KÖKENL MEZENK MAL KÖK HÜCRE- LER N N V TRO KO ULLARDA KARAKTER ZASYONU VE PLUR POTENT ÖZELL KLER. Selda Ayhan, Zehra Seda Genç, Alparslan Okçu, Gökhan Duruksu, Eray Çal kan, Erdal Karaoz. Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Ara t rma ve Uygulama Merkezi, 2 Kocaeli Üniversitesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal. Kemik ili i (K ) kaynakl mezenkimal kök hücrelerin yüksek ço al m ve farkl la ma yetenekleri önceki birçok çal mada gösterilmi tir. Buna ra men bireyin ya lanmas yla beraber bu hücrelerin ço al m ve farkl la ma kapasiteleri dü mektedir. Bu nedenle, yenileyici (rejeneratif) t p ara t rmalar alternatif kaynaklar aramaya yönelmi tir. Geçti imiz yüzy lda kordon kan nda hematopoietik kök hücrelerin yan s ra mezenkimal kök hücrelerinde varl n n gösterilmesiyle beraber kordon kan kaynakl mezenkimal kök hücreleri (KK-MKH) üzerinde gerçekle tirilen çal malar h z kazanm t r. KK-MKH lerin daha genç olmalar (fetal dönemi temsil etmeleri nedeniyle) ve elde edili kolayl gibi özelliklerinden dolay K -MKH lerine alternatif bir kaynak olabilece i dü üncesi birçok otörce kabul görmektedir. Çal mam zda, do um evresi tamamlanm plasentalardan (n=5) elde edilmi KK-MKH lerin ço al m, immunofenotipik, immunogenetik ve çoklu-farkl la ma özelliklerini K -MKH leri ile kar la t rmal olarak incelemeyi amaçlad k. Gradiyent yöntemle ayr t rd m z KK-MKH leri in vitro ko ullarda pasaj 3 e kadar kültüre ettikten sonra karakterizasyon i lemleri gerçekle tirildi. mmunofenotipik karakterizasyon çal malar için ak m sitometri ayg t nda bu hücreler CD3, CD44, CD90, CD46 ve CD66 için pozitif reaksiyon verirken, CD3, CD8, CDb, CD4, CD5, CD9, CD33, CD34, CD45, CD7 ve HLA-DR için negatif idi. mmunohistokimyasal çal malarla, bu hücrelerin CD44, CD05, CD46, aktin, ekil. Pasaj 3 teki KK-MKH lerin alpha-düz aks aktin(a), CD7(B), beta aktin (C), GFAP (D), Nestin (E), osteopontin (F), Vimentin (G) ve fibronektin (H) için immunreaksiyonlar izlenmekte. 43

10 Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / Immunofenotipleme Bildiri: 2 Sözel No S022 MAT N B K562 KRON K M YELO D LÖSEM HÜC- RELER NDE APOPTOZUN YANISIRA ATG5 VE ATG6 GENLER N N N EKSPRESYONUNU ARTTIRARAK OTO- FAJ Y TET KLEMEKTED R. Yusuf Baran, Geylani Can, Hüseyin Atakan Ekiz, 2 ermin Genç. zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Gülbahçe Kampüsü, Urla, zmir, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi, T p Fakültesi, Nöroloji Bölümü, Narl dere, zmir. Kronik Miyeloid lösemi (KML) 9. ve 22. kromozomlar aras nda gerçekle en translokasyon sonucu olu an hematolojik bir malignitedir. Bu translokasyon sonucu olu an BCR/ABL proteini hücrede büyüme, bölünme, migrasyon, adhesyon ve farkl la ma gibi birçok önemli olay kontrol eder. Son y llarda geli tirilmi en önemli kimyasal ajanlardan biri olan imatinib, özel olarak BCR/ ABL nin ATP ba lanma bölgesine yerle erek BCR/ABL nin ileri hedeflerini fosforlamas n engellemektedir. Otofaji önemli hücresel olaylardan biri olup, hücresel bile enlerin lizozom benzeri veziküllerle (otofagozom) y k lmas n n sa land bir süreçtir. Otofaji programlanm hücre ölümü, homeostasinin sa lanmas ve kimyasal veya besin stresine kar direnç geli tirilmesinde önemli rollere sahiptir. Otofagozomlar n olu mas nda ATG (autophagy related homolog) gen ailesi önemli roller üstlenirler. Bu genlerden en önemlileri ATG5 ve ATG6 d r. LC3 de otofajik süreçte aktifle en ve protein ürünü otofagozomlar n yap s na kat lan genlerden biridir. Bu çal mada, imatinibin bilinen BCR/ABL inhibisyonu ile apoptozu tetiklemesinin yan s ra, KML ye model Philadelphia pozitif K562 hücrelerinde otofaji üzerine etkileri ara t r lm t r. matinibin IC0 (hücrelerin %0 unu öldüren ilaç dozu) de eri XTT hücre proliferasyonu analiziyle belirlenmi tir. Artan dozlarda imatinib uygulanan K562 hücrelerinde ATG5, ATG6, LC3 ve pozitif kontrol olarak kullan lan Beta Aktin genlerinin ekspresyon düzeyleri reverse-transcriptase PCR ve real-time PCR yöntemleri ile incelenmi tir. PCR yöntemi ile elde edilen verilerin do rulanmas amac ile ayn hücrelerde LC3, ATG6 ve Beta Aktin genlerinin protein düzeylerindeki de i imler western blot yöntemi ile tespit edilmi tir. XTT hücre ço alma grafi inden imatinibin IC0 ve IC50 de erlerinin - ve 240 nm olarak hesaplanm t r. matinib uygulanmayan kontrol grubu hücrelerle kar la t r ld nda, 0.-, - ve 0 nm imatinibe 72 saat boyunca maruz b rak lan K562 hücrelerinde, ATG5 veya ATG6 genlerinin ekspresyon düzeylerinde.55,.50 ve.7 veya.25,.67 ve.84 kat art lar oldu u reverse transcriptaz PCR ve ATG6 geninde.29,.36 and 2.42 kat art lar oldu u Real-Time PCR yöntemleri ile ayr ayr gösterilmi tir. Öte yandan, -, 0- ve 00 nm imatinib uygulanan K562 hücrelerinde otofajinin aktifle ti ini gösteren LC3 veya ATG6 genlerinin protein düzeylerinde.23-, ve veya.36, 2.86 ve 2.05 katl k önemli art lar tespit edilmi tir. Bu çal ma ile ilk defa imatinibin KML hücrelerinde otofajiyi ATG5, ATG6 ve LC3 genleri üzerinden tetikledi i gösterilmi tir. Bu veriler otofaji ve Ph(+) KML hücreleri aras ndaki ili kiyi göstermek aç s ndan önem ta maktad r. Öte yandan, elde edilen bu sonuçlar imatinibin BCR/ABL pozitif lösemilerin d nda kullan m na mekanistik olarak bir aç klama getirmektedir. Daha da önemlisi imatinibin, otofajiyi tetiklemesinden ötürü, otofajiyle ilgili hastal klar n ve agresif kanserlerin tedavisinde kullan m n n önünü açabilecektir. Bildiri: 3 Sözel No S023 RAPAM S N MYELO D LÖSEM HÜCRE HATLARINDA M-TOR ÜZER NDEN METOTREKSAT DUYARLILI INA ETK L D R. Fahri ahin, 2 Ç r Biray Avc, 2 Cumhur Gündüz, 2 Sunde Y lmaz, 2 Yavuz Dodurga, 2 Zeynep Özlem Do an, 2 Müsteyde Yüceba, Güray Saydam. Ege Üniveristesi T p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal, 2 Ege Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Biyoloji Anabilim Dal. Antimetabolit grubunda yer alan metotreksat, hücre içinde dihidrofolat reduktaz (DHFR) enzimine ba lanarak enzimi bloke eder ve tetrahidrofolat sentezini inhibe eder. Hematolojide lenfoma ve lenfositik lösemi tedavisinde kullan m alan bulmu tur. Myeloid lösemiler ise metotreksata dirençlidir. Bu direnç, myeloid blastlardaki poliglutamilasyon defektinden kaynaklan r. Hücre içi sinyal iletiminde m-tor aktivitesinin rapamisin ile inhibe edilmesinin DHFR enzimi üzerine olan etkisi henüz net de ildir. DHFR enzim düzeyinin bir ekilde aktivitesinin azalmas metotreksat n hem etkisinin artmas hem direnç geli im yollar ndan birinin önlenmesi hem de klinik uygulamada daha dü ük dozlarda kullan labilirli i anlam na gelmektedir. m-tor un sellüler katabolizmada ve anabolizmada, hücrelere büyümede, geli imde ve proliferasyonda sinyal yollayan ba l ca alter olarak rol oynad hipotezini destekleyen gittikçe artan kan tlar bulunmaktad r. Myeloid lösemi tedavisinde aktif olarak kullan lmayan metotreksat n, rapamisin kombinasyonu ile etkin ekilde kullan m n n sa lanmas ve bu sayede uzun vadede refrakter-relaps dirençli myeloid lösemi hastalar nda alternatif bir tedavi yakla m n n ortaya konmas hedeflenmi tir. Bunlardan yola ç k larak hedeflenen; m-tor mekanizmas üzerinden, lösemi hücre dizilerinde rapamisin/metoreksat etkile iminin incelenmesidir. PTEN /AKT yola üzerinden, protein sentezinin inhibe edilmesi ile dihidrofolat redüktaz sentezinin de inhibe edilmesi amaçlanm t r. Bu do rultuda, K562 ve HL-60 hücreleri ayr ayr metotreksat ve rapamisin ile muamele edilmi, ayn sistemde ard k ve e zamanl kombinasyon çal malar yap lm t r. Her iki ilac n IC50 de erlerinin üst ve alt katlar hesaplanarak e zamanl kombinasyon sitotoksisite çal malar yap lm ve ilaçlar n sinerjizm analizleri isobologram program kullan larak Chou-Talalay metodu ile gerçekle tirilmi tir. Bu i lemlerden sonra apoptoz i lemleri; Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Kit ve Propidium Iodid boyas kullan larak gerçekle tirilmi tir. Ayr ca protein düzeyindeki tespitler için metotreaksatla uyar lm K562 ve HL-60 hücrelerinde western blot yöntemi ile m-tor protein ekspresyonu ara t r lm t r. Sitotoksisite, apoptoz ve protein analizleri sonucunda, etkin dozun rapamisin için HL-60 hücre hatt nda 25nM ve K-562 hücre hatt nda 0nM oldu u, metotreksat için ise her iki hücre hatt nda da mikromolar oldu u tespit edilmi tir. Kombinasyon çal malar nda rapamisinin, hücre dizilerinde metotreksat duyarl l n artt rd saptanm t r. Kombinasyon çal malar n n analzileri halen devam etmektedir. Bu ön sonçlara dayanarak; Rapamisinin metotreksat duyarl l n artt r p potansiyel olarak myeloid lösemi tedavisinde kullan labilece ini dü ünmekteyiz. (Bu bildiride sunulan veriler, Türk Hematoloji Derne inin desteklemi oldu u proje bünyesinde elde olunmu tur) 44

11 Bildiri: 4 Sözel No S024 TÜRK YE DE YAYGIN PERFOR N GEN HOMOZ GOT W374X MUTASYONUNA BA LI A LEV HEMOFAGOS - T K LENFOH ST YOS TOZ HASTALI ININ KARAKTE- R ZASYONU. Günay Balta, ule Ünal, Hamza Okur, Ne e Yaral, Adalet Meral, Selma Ünal, Meral Türker, Aytemiz Gürgey. Hacettepe Üniversitesi, T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Ankara 2 Ankara D kap Çocuk Hastal klar E itim ve Ara t rma Hastanesi, Ankara 3 Uluda Üniversitesi, T p Fakültesi,pediatrik Hematoloji Ünitesi, Bursa 4 Mersin Üniversitesi, T p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Mersin 5 zmir Tepecik SSK E itim ve Ara t rma Hastanesi, zmir Ailevi hemofagositik lenfohistiositoz (FHL) geneti i ve buna ba l olarak klini i son derece heterojen olan otozomal resesif bir hastal kt r. Hastal ktan sorumlu Perforin, Munc3-4 ve Syntaxin genlerine ba l olarak geli en hastal n klinik özellikleri farkl olabildi i gibi, ayn gen içerisindeki farkl mutasyonlar n fenotipe yans malar da çok farkl olabilmektedir. Örne in, Türk FHL hastalar n n ço unun patolojisinden sorumlu Perforin geninde tan mlanm 64 farkl mutasyondan baz lar adolesan dönemde belirti verip hafif seyirli olurken, di erleri ya am n ilk aylar nda belirti verip kötü prognoza sahip olabilmektedir. Son y llarda, hastal kta en kötü prognoza sahip W374X mutasyonunun Türk FHL hastalar nda gözlenen en yayg n moleküler patoloji oldu u ve Perforin gen mutasyonlar n n %60-70 ini olu turdu u anla lm t r. Bu çal mada, Türk FHL hastalar aras nda homozigot W374X mutasyonu ta yanlar n tesbiti, bu hastalar n klinik-laboratuvar özellikleri analiz edilerek genotip-fenotip korelasyonu yap lmas ve böylece bu dramatik sonuçlar do uran mutasyonun özellikleri tan t larak, fark ndal k yarat lmas amaçlanm t r. Türkiye çap nda 0 üpheli FHL hastas n kapsayan moleküler genetik ara t rmalar n sonucunda, akraba evlili inden gelen ve 7 sinde karde ölüm öyküsü olan, 6 erkek 4 k z toplam 0 hastada protein sentezinin sonlanmas na neden olan homozigot Trp374Stop (W374X) mutasyonu saptanm t r. Bu hastalar n klinik ve laboratuvar bulgular analiz edildi inde u özelliklerin ön plana ç kt anla lm t r: - Klinik seyir çok a r olmakta ve baz lar nda klinik belirtiler do umda ortaya ç kabilmekte, tümünde 5.5 ay geçmemektedir (median 2 ay). 2- Büyük ço unlu unda pansitopeni (%80) di erlerinde bisitopeni gözlenmektedir. 3- Ya am süreleri k sa olmas na kar n yar s nda tan veya tedavi s ras nda geli en santral sinir sistemi tutulumu gözlenmektedir.4- Ço unda serum ferritin düzeyleri ( ng/ml) hemakromatosisi dü ündürecek kadar yüksek olabilmesine kar n, demir eksikli i de gözlenebilmektedir. 5- Büyük k sm nda hipofibrinojenemi (%90) ve hipertrigliseridemi (%70) geli mektedir. 6- Ferritin düzeyi çok yüksek olanlar n (> ng/ml) fibrinojen düzeyi ölçülemeyecek kadar az olabilir. 7- HLH protokolu uygulanmas na kar n (%70), hastalar tedavi ba land ktan k sa süre sonra kaybedilmektedir. 8- Relapse dan sonra remisyona girme ans hastalarda pek olas de ildir. Bu nedenle, hastalara tek kesin tedavi olan kemik ili i transplantasyonu yap lma ans da yok denecek kadar azd r. Sonuç olarak, özellikle ya am n ilk 6 ay nda HLH bulgular gözlenen hastalarda bu mutasyonun h zl bir ekilde çal lmas hayat kurtar c olabilir. Daha çok ülkemizin bir sa l k sorununu olu turan bu hastal kla sava ta özellikle bu mutasyon aç s ndan h zl moleküler tan, kök hücre tedavisi, prenatal ve preimplantasyon genetik tan olanaklar n n yarat lmas nda aciliyet bulunmaktad r. Bu çal ma TUB TAK taraf ndan desteklenmi tir (Proje No: 05S386-SBAG 393). Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç Farmakolojisi / Apopitoz Bildiri: 5 Sözel No S03 NSAN D PULPASI KAYNAKLI MEZENK MAL KÖK HÜCRELER N CANLI DI I KO ULLARDA BA I IK- BASKILAYICI ÖZELL KLER N N ARA TIRILMASI: ÖN ÇALI MA VER LER. P nar Çetinalp Demircan, Gülçin Gacar, Ayla Eker Sar boyac, Erdal Karaöz. Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Ara t rma ve Uygulama Merkezi. Yak n zamanda gerçekle tirilen ara t rmalar kemik ili i (K -) kaynakl mezenkimal kök hücrelerin (MKH) T-hücreleri üzerine ba k-bask lay c ve/veya ba kdüzenleyici özellikleri bulundu unu ve ba ta multiple skleroz (MS) olmak üzere önemli birçok immun hastal n (sistemik skleroz, sistemik lupus eritromotosus, romatoid artrit, juvenil idiyopatik artrit ve immun sitopenia gibi) ve GVHD nin önlenmesi ve/veya tedavisi amac yla kullan labilece ini göstermi tir. Çal mam zda, immunofenotipik, yap sal, ço al m ve farkl la ma yetenekleri aç s ndan K -MKH lere benzerlikler gösteren insan gömük yirmi ya di pulpas kaynakl (idp-) MKH lerin canl d ko ullarda uyar lm T-hücreleri üzerinde ba k-bask lay c etkilerini çe itli deneysel araçlar kullanarak göstermeyi amaçlad k. Bu amaçla, insan gömük di pulpas ndan enzimatik sindirme yöntemiyle ayr t rd m z MKH ler kullan ld. mmunofenotipik karakterizasyon çal malar için ak m sitometri ayg t nda bu hücreler CD3, CD44, CD90, CD46 ve CD66 için pozitif reaksiyon verirken, CD3, CD8, CDb, CD4, CD5, CD9, CD33, CD34, CD45,CD7 ve HLA-DR için negatif idi. Telomeraz enzim aktivitesi tayini, ço al m kapasiteleri (MTT ile), embriyonik gen ekspresyonlar (Oct4, Rex-, FoxD3, Sox-2 ve Nanog), farkl la ma çal malar (osteojenik, kondrojenik, adipojenik, miyojenik ve nörojenik) ile karakterizasyon çal malar tamamland. kinci a amada, sa l kl bireylerin periferik kan örneklerinden negatif seleksiyon (rosette-sep kiti ile) yöntemiyle T hücreleri elde edildi ve karakterizasyon i lemi ak m sitometri, immunohistokimyasal ve gen ekspresyon çal malar yla tamamland. Karakterizasyon i lemi tamamlanm T-hücreleri phytohemaglutinin (PHA) ile uyar ld. MKH lerin ba k bask lay c etkilerini ara t rmak için uyar lm T-hücreleri pasaj 3 teki MKH ler ile do rudan olmayan ortak kültür sistemine al nd lar. Bu amaçla, 2 kuyucuklu plakalar n taban na MKH ler (.5x05) ekildi ve yap malar için 2 saat süreyle beklenildi. 0.4 mikron çap nda transwell insert (ara-bölüm) ler kuyucuklara yerle tirildi ve her kuyucu a.5x05 T-hücresi yerle tirildi (: oran nda) ve canl d ko ullarda 24 ve 72 saat süreyle do rudan olmayan ortak kültüre al nd lar. Her zaman dilimi sonras, ara-bölümün üst k sm ndaki T-hücrelerinde canl l k/ço al m kapasitesi MTT yöntemiyle spektrofotometre cihaz nda ölçülerek ve apoptoz düzeyleri ise ak m sitometri ayg t nda AnnexinV-PI boyamas sonras de erlendirilerek yap ld (her deney 3 defa tekrarland ). idp-mkh ler ve uyar lm T hücrelerinin 72 saatlik do rudan olmayan ortak kültür deneyleri sonucunda, idp-mkh lerin T hücreleri üzerinde ço al m engelledi i (p<0,05) ve apoptozu uyard n (p<0,05) tespit ettik ( ek.). Sonuç olarak, bu ön çal - 45

12 mam z n ilk verileri idp-mkh lerin canl d ko ullarda uyar lm T-hücreleri üzerinde ba k-bask lay c etkiler olu turdu unu göstermi tir. ekil. idp-mkh lerin phytohemaglutinin ile uyar lm T hücreleri ile canl d ko ullarda 24 ve 72 saat süreyle indirekt ko-kültür deneyleri sonucunda 72. saatte idp-mkh lerin T hücreleri üzerinde apopitotik etki gösterdi ini tespit ettik (p<0,05). ekil 2. idp-mkh lerin phytohemaglutinin ile uyar lm T hücreleri ile canl d ko ullarda 24 ve 72 saat süreyle indirekt ko-kültür deneyleri sonucunda 72. saatte idp-mkh lerin T hücreleri üzerinde anti-proliferatif etki gösterdi ini tespit ettik (p<0,05). Bildiri: 6 Sözel No S04 SIÇANLARDA S SPLAT NE BA LI OLU AN KARA- C ER HASARINDA ÜZÜM ÇEK RDE ÖZÜTÜ VE KEK K YA ININ ETK LER. Aysun Çetin, 2 Betül Çiçek, 3 Berkay Saraymen, Ümit Arslanba, 4 Leylagül Kaynar, 5 Ahmet Öztürk, 6 Osman Sa d ç. Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal, 2 Erciyes Üniversitesi Atatürk Sa l k Myo, 3 Erciyes Üniversitesi Eczac l k Fakültesi, 4 Erciyes Üniversitesi ç Hastal klar Hematoloji Bilim Dal, 5 Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal, 6 Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, G da Mühendisli i Bölümü. Giri ve Amaç: Sisplatin kanser tedavisinde yayg n olarak kullan lan, platin türevi bir ilaçt r, fakat yüksek dozlarda karaci er hasar gibi istenmeyen yan etkilere sebep olabilir. Sisplatinin karaci er dokusunda yapt hasar n alt nda yatan mekanizma büyük oranda serbest oksijen radikallerine ba l d r. Üzüm çekirde i özütünün (ÜÇÖ) ve kekik ya n n (KY) çe itli dokularda serbest radikal temizleyicisi ve antioksidan özelliklere sahip oldu- u önceki çal malarda gösterilmi tir. Biz bu çal mada s çanlarda sisplatin tedavisine ba l olu an karaci er hasar nda ÜÇÖ ve KY n n etkilerini ara t rmay amaçlad k. Materyal Metod: Doksanalt adet Wistar Albino cinsi erkek s çan, her biri oniki hayvandan olu an sekiz gruba bölünerek, s çanlar on gün süreyle takip edildi.. kontrol grubu (hem periton içine serum fizyolojik enjekte edildi hem de gavaj yoluyla distile su verildi.) 2. ÜÇÖ grubu (00 mg/kg/gün, gavaj yoluyla verildi.) 3. KY grubu ( mg/kg/gün, periton içine enjekte edildi.) 4. Sisplatin grubu (7 mg/kg, 6.gün, periton içine enjekte edildi.) 5. ÜÇÖ+Sisplatin grubu (ÜÇÖ 00 mg/kg/gün, gavaj yoluyla verildi ve sisplatin 7 mg/kg, 6.gün, periton içine enjekte edildi.) 6. KY+Sisplatin grubu (KY mg/kg/ gün, periton içine enjekte edildi ve sisplatin 7 mg/kg,6. gün, periton içine enjekte edildi.) 7. ÜÇÖ+KY+Sisplatin grubu (ÜÇÖ 00 mg/kg/gün, gavaj yoluyla verildi, KY mg/kg/gün, periton içine enjekte edildi ve sisplatin 7 mg/kg,6.gün, periton içine enjekte edildi.) 8. ÜÇÖ+KY grubu (ÜÇÖ 00 mg/kg/gün, gavaj yoluyla verildi ve KY mg/kg/gün, periton içine enjekte edildi.). gün derin anestezi alt nda s çanlardan karaci er doku ve kan örnekleri al narak ÜÇÖ ve KY n n sisplatine ba l olu an karaci er hasar üzerindeki etkileri ara t r ld. Karaci er doku örneklerinde lipid peroksidasyonu son ürünü olan malondialdehit (MDA) ve antioksidan enzimler süperoksit dismutaz (SOD) ile glutatyon peroksidaz (GSH Px) çal ld. Karaci er fonksiyonlar n de erlendirebilmek için serum alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Sisplatin grubunda serum ALT ve AST düzeylerinde art, MDA düzeylerinde yükselme, SOD ve GSH Px enzim aktivitelerinde ise azalmayla karakterize karaci er hasar gösterildi. ÜÇÖ verilmesiyle karaci er hasar nda belirgin düzelme saptand yine KY verilmesiyle de ÜÇÖ kadar olmasa da düzelmeler oldu u gözlendi (Tablo). Sonuç: Sisplatin ile olu turulan karaci er hasar n n temelinde hücre savunma sisteminin bozulmas söz konusudur. Güçlü bir antioksidan olan ÜÇÖ burada koruyucu bir etkinlik gösterirken, KY da k smen koruyucu özelliktedir. Sisplatine ba l karaci er hasar nda ÜÇÖ ve KY n n kesin tedavici ilaçlar olarak de erlendirilebilmesi için henüz çok erkendir. Bu nedenle farkl doz, farkl süre ve farkl denek say lar yla yeni çal malar n yap lmas uygun olacakt r. Tablo. Gruplar MDA SOD GSH-px ALT AST Kontrol (n=2) 2.459± ± ± ± ±4.529 ÜÇÖ (n=2).938± ± ± ± ±7.4 KY (n=2) 2.67± ± ± ± ±5.374 Sisplatin (n=9) 8.093± ± ± ± ±.934 ÜÇÖ+Sisplatin (n=9) 3.470± ± ± ± ±7.67 KY+Sisplatin (n=2) 4.9± ± ± ± ±0.737 ÜÇÖ+KY+ Sisplatin (n=2) 3.57± ± ± ± ±5.675 ÜÇÖ+KY (n=).699± ± ± ± ±7.86 P <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 <0.00 Bildiri: 7 Sözel No S050 ER TROPO ET N, M YELO D LÖSEM HÜCRELER NDE PROTEAZOM NH B TÖRÜ BORTEZOM B N APOPTO- T K ETK S N AZALTMAKTADIR. Kamile Öztürk, 2 Ferit Avcu, 3 P nar Elçi, 3 Meral Sarper, 2 Ali U ur Ural. Aksaray Üniversitesi, Fen-edb Fakültesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dal, 2 Gata Hematoloji ve T bbi-kanser Ara t rma Merkezi, 3 Gata T bbi-kanser Ara t rma Merkezi. Rekombinant insan eritropoietini (rhuepo) kanser ve kanser tedavisinden kaynaklanan anemi tedavisinde de klinikte yayg n bir ekilde kullan lmaktad r. Çal malarda kanser hücrelerinde EPO reseptör varl n n belirlenmesi, EPO tedavisinin kanser hücrelerini ilaçla indüklenmi apoptozisden koruyaca ya da kanser hücrelerini ço altabilece i, anjiyogenezisi uyarabilece i ve böylece tümör büyümesini sa layabilece i kayg s n ortaya ç karm t r. Bu nedenle son zamanlarda yap lan birçok ön klinik ve 46

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi stanbul, 003 003 Volume 0 No 3 (Supplement) Oral BFM PROTOKOLLER LE AML SONUÇLARIMIZ: T. Celkan, L. Y. Soycan, H. Apak, A. Özkan,. Y ld z. Cerrahpa a T p Fakültesi Pediatrik

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEM L HASTALARDA YÜKSEK DOZ MET L PREDN ZOLON TEDAV S N N SERUM LEPT N DÜZEY- LER NE ETK S VE LEPT N GEN POL MORF ZM : Betül Tavil, Günay Balta, 2 Eser Lay

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 55 Poster No: P22 AKUT LENFOBLAST K LÖSEM L YA LI HASTADA 6-MERKAPTOPÜR N TEK BA INA REM SYON SA - LAR MI? smet Aydo du, Kadir Acar, Nilgün Göveç, 2 Mehmet Ali

Detaylı

XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi

XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya, 2002 2002 Volume 19 No 3 (Supplement) AKUT LENFOBLAST K LÖSEM L HASTALARDA MMUNOFENOT P VE BÖBREK ETK LENMES. Olgar, M. Çetin, A. Gürgey, M. Tuncer, F. Gümrük,

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji

Türk Çocuk Hematoloji Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 1 Ek Say 1 Mart 2007 6. ULUSAL PED ATR K HEMATOLOJ KONGRES B L MSEL PROGRAM ve ÖZET K TABI 22-26 May s 2007 Kervansaray Termal

Detaylı

OBSES F KOMPULS F BOZUKLUKTA HIGH MOBILITY GROUP BOX-1 (HMGB-1) DÜZEYLER

OBSES F KOMPULS F BOZUKLUKTA HIGH MOBILITY GROUP BOX-1 (HMGB-1) DÜZEYLER T.C. CLE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES RUH VE S R HASTALIKLARI ANAB M DALI OBSES F KOMPULS F BOZUKLUKTA HIGH MOBILITY GROUP BOX-1 (HMGB-1) DÜZEYLER Dr. ERKAN KAKDA TIPTA UZMANLIK TEZ YARBAKIR-2015 T.C. CLE

Detaylı

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler 20 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 20 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 0280 Poster No: P001 İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ BAĞLANMA PROTEİNİ 3 PROMOTOR HİPERMETİLASYONU, KRONİK

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:0039 P001 TEDAVİ ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUKLARDA BAZAL VE İNDÜKLENMİŞ DNA ZİNCİR KIRIKLARI SIKLIĞI, DNA ONARIM

Detaylı

T E Sï ÜNï. 9.6MVTaM 1FEJaUSJL )FNaUPMPKJ,PnHSFTJ. .BZðT Van. #ïl%ïrï ZETï,ïTA#I

T E Sï ÜNï. 9.6MVTaM 1FEJaUSJL )FNaUPMPKJ,PnHSFTJ. .BZðT Van. #ïl%ïrï ZETï,ïTA#I YÜZÜNC ÜY T E Sï,ÜL FA VERSïTESï T ÜNï I IL 9.6MVTaM FEJaUSJL )FNaUPMPKJ,PnHSFTJ.BZðT Van #ïl%ïrï ZETï,ïTA#I BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Mesut Garipardıç Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB 0 460 VAG N SMUSLU HASTANIN TEDAV SONUÇLARI Süleyman Eserda, Ebru Zülfikaro lu, Süleyman Akarsu, Sayg n Miçöz Kad o lu Hera Kad n Sa l ve

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 49 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü,

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GERIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY 9. ULUSLARARASI GER ATR K NEFROLOJ VE ÜROLOJ KONFERANSI

DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GERIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY 9. ULUSLARARASI GER ATR K NEFROLOJ VE ÜROLOJ KONFERANSI TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 16, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2007 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE

Detaylı

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sa l ve Hastal klar Kongresi 9 12 Nisan 2014 / KONYA ÖNYAZI DÜZENLEME KURULU

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sa l ve Hastal klar Kongresi 9 12 Nisan 2014 / KONYA ÖNYAZI DÜZENLEME KURULU Ç NDEK LER ÖNYAZI DÜZENLEME KURULU KONGRE B L MSEL PROGRAMI KONU MA ÖZETLER SÖZEL B LD R LER POSTER B LD R LER 3 5 6 12 41 65 1 2 De erli Meslekta lar m z, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derne i taraf

Detaylı

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Özetler Abstracts doi:0.399/tahd.3.00086 Türk Aile Hek Derg 03;7():86-94 TAHUD 03 Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Abstracts presented at the Third

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I Süreyyapa a Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi itim ve Ara rma Hastanesi. ef: Dr. Hatice TÜRKER

T.C. SA LIK BAKANLI I Süreyyapa a Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi itim ve Ara rma Hastanesi. ef: Dr. Hatice TÜRKER T.C. SA LIK BAKANLI I Süreyyapa a Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi itim ve Ara rma Hastanesi ef: Dr. Hatice TÜRKER OBSTRÜKT F UYKU APNE SENDROMLU HASTALARIN NÖROPS YATR K AÇIDAN DE ERLEND LMES ( Gö

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB 0 PR MER D SMENOREDE ORTALAMA TROMBOS T HACM Nermin Akdemir, Süleyman Akarsu, Sevgi Türe Ankara Keçiören E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

Soner Sazak, Özgül Yi it, Nur Aycan, Özgür Sancar, Nedim Samanc. Canan Yeflilo lu, Müferet Ergüven*, Elif Yüksel Kartoprak*, Özlem Kalayc k*

Soner Sazak, Özgül Yi it, Nur Aycan, Özgür Sancar, Nedim Samanc. Canan Yeflilo lu, Müferet Ergüven*, Elif Yüksel Kartoprak*, Özlem Kalayc k* Poster Bildiriler Poster Presentations 171 P1 Kategori: Acil Sunum Tipi: Poster P2 Kategori: Acil Sunum Tipi: Poster LETARJ LE BAfiVURAN B R NVAJ NASYON OLGUSU Nilden Tuygun, Emine Polat, Can Demir Karacan,

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE Kök Hücre Araflt rmalar ve Uygulamalar Kurulu. Birinci Bask, 17 Nisan 2009, Ankara

TÜRK YE B YOET K DERNE Kök Hücre Araflt rmalar ve Uygulamalar Kurulu. Birinci Bask, 17 Nisan 2009, Ankara TÜRK YE B YOET K DERNE Kök Hücre Araflt rmalar ve Uygulamalar Kurulu Birinci Bask, 17 Nisan 2009, Ankara Dizgi - Bask Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 ISBN: 978-975-7041-08-5

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri Özetleri

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri Özetleri Abstracts doi:0.2399/tahd.3.0080 Türk Aile Hek Derg 203;7(4):80-94 TAHUD 203 Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 2. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri i Abstracts presented at the Twelfth National

Detaylı