ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER. 1. BÖLÜM SUNUġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 2015-30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER. 1. BÖLÜM SUNUġ"

Transkript

1 ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM SUNUġ 1.1 DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ 1.2 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AĠT BĠLGĠLER 1.3 ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1.4 YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE ÜYELERĠ 1.5 ĠġLETMENĠN FAALĠYET KONUSU VE SEKTÖRDEKĠ KONUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1.6 KATEGORĠLERĠ ĠTĠBARIYLA DÖNEM ĠÇĠNDE ÇALIġAN PERSONELĠN ORTALAMA SAYISI 1.7 ORGANĠZASYON ġemasi 2. BÖLÜM FĠNANSAL BĠLGĠLER 2.1 SON BEġ YILLIK DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER 2.2 MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN GÖSTERGELER VE ORANLAR HAZĠRAN 2015 ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARI

2 1. BĠRĠNCĠ BÖLÜM: SUNUġ 1.1 DÜNYA ve TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ: T.C. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı toplantısında beklentilere paralel olarak faizlerde değiģikliğe gitmezken temkinli duruģunu sürdürmüģtür. Mayıs ayında gıda fiyatlarında görülen yumuģama Haziran ayı PPK metni içerisinde yer bulurken, gıda fiyatlarında görülen kısmi düzelme ile enflasyonun düģeceğinin öngörülmekte olduğu belirtilmiģtir. Döviz kuru hareketlerindeki oynaklık sebebiyle kur geçiģkenliğinin çekirdek enflasyondaki iyileģmeyi geciktirdiği vurgulanmıģtır. Türkiye yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde %2,3 oranında büyümüģtür. Yurtiçi talepteki geliģme ithalatı artırmıģ, dıģ talepteki zayıf seyir ise net ihracata olumsuz etki etmiģtir. Haziran ayında enflasyon, beklentilere göre olumlu gerçekleģirken tüketici fiyatları aylık bazda %0,51 oranında düģmüģtür. Gıda fiyatları, söz konusu düģüģte etkili olurken yıllık enflasyon %7,2 ye gerilemiģtir. Mayıs ayının ardından, Haziran ayında da gıda fiyatları beklentilerin üzerinde %3 oranında düģerken manģet enflasyondaki düģüģün ana nedeni olmuģtur. Çekirdek enflasyon ise %7,5 ile yıllık bazda yatay düzeyde seyretmiģ ve iyileģme göstermemiģtir. Merkez Bankası nın yakından takip ettiği üç aylık ortalamalara göre momentum göstergesi de yüksek seyretmeye devam etmektedir. Hisse senedi piyasaları Mayıs ayının ardından Haziran ayını da kayıplar ile tamamlarken, global ortamda borsaların performanslarını ölçen Morgan Stanley Capital Index (MSCI) (geliģmekte olan ülkelerin içinde bulunduğu borsa endeksi) %3,2 oranında düģmüģtür. Çin borsası dalgalanmalarda baģı çekerken, kredili iģlemlerin getirdiği teminat tamamlama çağrısının da etkisiyle aylık kayıp %7 olarak gerçekleģmiģtir. Fed toplantısı ve Yunanistan ın içinde bulunduğu ekonomik durum, yurtdıģı gündemi belirlerken Türk finansal piyasaları Haziran baģında yapılan genel seçim sonuçları ve hükümet kurulmasına yönelik beklentiler ile yön bulmuģtur. Yunanistan ile Euro Grup arasında yürütülen görüģmelerin sonuçsuz kalması sonrasında Yunanistan, Euro Grup tarafından önerilen yeni anlaģmanın koģullarını referanduma götürme kararı almıģtır. Yunanistan ın özellikle Euro dan çıkıģ ihtimali üzerine yaģanan geliģmeler risk algısının yükselmesine neden olmuģtur. Ancak, söz konusu geliģmelerin çevre ülkelere olası etkisinin 2011 yılına göre sınırlı düzeyde gerçekleģmesi beklenmektedir. Yunanistan endiģeleri sonucunda Euro Stoxx 50 endeksi Haziran ayını % 4,1 kayıpla tamamlamıģtır. BĠST100 ise seçim sonrası oluģan belirsizliklere bağlı olarak yüksek oranda dalgalanmasına karģın, benzer ülkelere nazaran daha olumlu performans göstermiģtir. Buna karģılık, Haziran ayını %0,88 kayıpla tamamlamıģtır. Ġki yıllık gösterge faiz, sınırlı bir düģüģle %9,75 seviyesine gerilemiģtir. TL ise ABD dolarına karģı %0,7 oranında değer kaybetmiģtir. 1

3 1.2 ORTAKLIK YAPISI ve PAYLARA AĠT BĠLGĠLER: ġirketimiz çıkarılmıģ sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL'den TL'ye yükseltilmesi için tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuruda bulunulmuģtur. Bunun neticesinde ihraç edilecek TL nominal değerli paylara iliģkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 16/770 sayılı kararı ile onaylanmıģ ve sermaye artırım iģlemi Haziran ayı sonu itibarıyla tamamlanmıģtır. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ġirket in ödenmiģ sermayesi TL olup, tamamı ödenmiģ her biri 1 Kr değerindeki paydan ibarettir. Sermayenin ortaklara göre dağılımı aģağıdaki gibidir: ORTAĞIN TĠCARĠ UNVANI PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ MĠLLĠ REASÜRANS T.A.ġ HALKA AÇIK TOPLAM TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payın adedi (A) Grubu, kalan adedi ise (B) Grubu dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ye aittir. (A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri nin seçimi dıģında herhangi bir imtiyaz tanınmamıģtır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 7 si (A) Grubu, 4 ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Esas sözleģmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. 2

4 Kar Payı Dağıtımı: 26 Mart 2015 tarihinde gerçekleģtirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2014 yılı karından tamamı nakit olmak üzere TL (%15,78947) tutarında brüt kar payı dağıtılması kabul edilmiģtir yılı nakit kar paylarının dağıtımına 27 Mart 2015 tarihinde baģlanmıģtır. Kar paylarına iliģkin bilgi aģağıdaki tabloda sunulmuģtur. DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BĠLGĠ PAY BAġINA NAKĠT TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ GRUBU TOPLAM NAKĠT TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ HĠSSEYE ĠSABET EDEN NAKĠT TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) A ,74 0, ,78947 BRÜT NET B ,26 0, ,78947 TOPLAM ,00 A ,53 0, ,42105 B ,47 0, ,42105 TOPLAM ,00 3

5 1.3. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ: ġirketimiz çıkarılmıģ sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL'den TL'ye yükseltilmesine iliģkin olarak, ġirket Esas SözleĢmemizin "Sermaye ve Paylar" baģlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıģ yeni Ģekli tarihinde tescil ve tarihinde ilan edilmiģtir. Esas SözleĢmemizin "Sermaye ve Paylar" baģlıklı "altıncı" maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. 6. MADDENĠN ESKĠ ġeklġ Sermaye ve Paylar Madde 6 ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiģ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiģtir. ġirketin kayıtlı sermayesi (Dörtyüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr itibari değerde (KırkbeĢmilyar) paya bölünmüģtür. ġirketin çıkarılmıģ sermayesi (üçyüzseksenmilyon) TL dir. Bunun; (Birmilyon) TL si her biri 1 Kr itibari değerde (Yüzmilyon) paya bölünmüģ A grubu, (ÜçyüzyetmiĢdokuzmilyon) TL si her biri 1 Kr itibari değerde (Otuzyedimilyardokuzyüzmilyon) paya bölünmüģ çeģitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiģtir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaģılamamıģ olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ġirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıģ sayılır. Yönetim Kurulu, yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmıģ sermayeyi artırmaya yetkilidir. Payların itibari değeri TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruĢ ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KuruĢ olarak değiģtirilmiģtir. Bu değiģim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmıģ olup 1.000,TL lik 10 adet pay 6. MADDENĠN YENĠ ġeklġ Sermaye ve Paylar Madde 6 ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiģ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiģtir. ġirketin kayıtlı sermayesi (Dörtyüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr itibari değerde (KırkbeĢmilyar) paya bölünmüģtür. ġirketin çıkarılmıģ sermayesi (dörtyüzonmilyon) TL dir. Bunun; (Birmilyon) TL si her biri 1 Kr itibari değerde (Yüzmilyon) paya bölünmüģ A grubu, (Dörtyüzdokuzmilyon) TL si her biri 1 Kr itibari değerde (Kırkmilyardokuzyüzmilyon) paya bölünmüģ çeģitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiģtir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaģılamamıģ olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ġirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıģ sayılır. Yönetim Kurulu, yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmıģ sermayeyi artırmaya yetkilidir. Payların itibari değeri TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruĢ ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KuruĢ olarak değiģtirilmiģtir. Bu değiģim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmıģ olup 1.000,TL lik 10 adet pay karģılığında 1 (Yeni) KuruĢ itibari değerli pay verilmiģtir. Söz konusu değiģim ile ilgili olarak ortakların sahip 4

6 karģılığında 1 (Yeni) KuruĢ itibari değerli pay verilmiģtir. Söz konusu değiģim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. ĠĢbu esas sözleģmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiģtirilmiģ ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileģtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye artırımına iliģkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur. Ġç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. ĠĢbu esas sözleģmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiģtirilmiģ ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileģtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye artırımına iliģkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur. Ġç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. 5

7 1.4 YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE ÜYELERĠ ADI SOYADI Mahmut MAGEMĠZOĞLU Engin TOPALOĞLU GÖREVĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili M. Uğur ERKAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Tuncay ERCENK Recai Semih NABĠOĞLU Fehmi Cem EYÜBOĞLU Serdar YILMAZ Prof. Dr. Mehmet Baha KARAN Doç. Dr. Atakan YALÇIN Dr. Merih Rafet AKGÜNAY Erda GERÇEK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 26 Mart 2015 tarihinde gerçekleģtirilen ġirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; BaĢkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve BaĢkan Vekilliği'ne Sayın Engin Topaloğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar vermiģtir Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi: ġirketimizin 26 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın baģkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne M. Rafet Akgünay'ın baģkanlık etmesine, R. Semih Nabioğlu'nun ve N. Cem Özcan ın üyeliğe seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Erda Gerçek in baģkanlık etmesine ve R. Semih Nabioğlu'nun üyeliğe seçilmesine karar verilmiģtir. 6

8 1.5 ĠġLETMENĠN FAALĠYET KONUSU VE SEKTÖRDEKĠ KONUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. nin fiili faaliyet konusu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans iģlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara iliģkin aracılık hizmeti almaktır. Türkiye'nin ilk hayat sigortası Ģirketi Anadolu Hayat Emeklilik faaliyetlerine 1990 yılında baģlamıģtır. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik, Ġstanbul'daki genel merkezi ve yurt çapında yaygın dağıtım ağıyla katma değeri yüksek ve kaliteli hizmet sunmayı sürdürmektedir. Yönetim Kurulu'muzun 28 Ocak 2015 tarihli toplantısında; Bölge Müdürlüklerimizin satıģ odaklı olarak yeniden yapılandırılması kapsamında, statülerinin "Bölge SatıĢ Müdürlüğü" olarak değiģtirilmesine ve yeni unvanlarının aģağıdaki Ģekilde belirlenmesine karar verilmiģtir. Eski Unvan Akdeniz Bölge Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Ege Bölge Müdürlüğü Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü Ġç Anadolu Bölge Müdürlüğü Ġstanbul I. Bölge Müdürlüğü Ġstanbul II. Bölge Müdürlüğü Marmara Bölge Müdürlüğü Yeni Unvan Akdeniz Bölge SatıĢ Müdürlüğü Kuzey Doğu Anadolu Bölge SatıĢ Müdürlüğü Ege Bölge SatıĢ Müdürlüğü Güney Anadolu Bölge SatıĢ Müdürlüğü Ġç Anadolu I. Bölge SatıĢ Müdürlüğü Ġstanbul Avrupa Bölge SatıĢ Müdürlüğü Ġstanbul Anadolu Bölge SatıĢ Müdürlüğü Marmara Bölge SatıĢ Müdürlüğü Ayrıca 10 ġubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Ġstanbul ili merkezinde, Trakya Bölge SatıĢ Müdürlüğü, Kocaeli ili merkezinde, Batı Karadeniz Bölge SatıĢ Müdürlüğü, Ankara ili merkezinde, Ġç Anadolu II. Bölge SatıĢ Müdürlüğü unvanlarıyla yeni birimler oluģturulmasına, söz konusu iģyerlerinin açılıģ ve diğer iģlemlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiģtir. Anadolu Hayat Emeklilik; yeniden yapılandırılan bölge satıģ müdürlükleri, Ġstanbul da bulunan MüĢteri Hizmetleri Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ģubesi, direkt satıģ ekibi, 290 a ulaģan özel acentesi ve geniģ bankasürans ağıyla ürünlerini müģterileriyle buluģturmaktadır. 30 Haziran 2015 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) katılımcı sayısı 5,6 milyon kiģiye ulaģmıģ, katılımcıların devlet katkısı dahil toplam fon tutarı da 42 milyar TL yi aģmıģtır. Sektördeki toplam katkı payı tutarı ise yaklaģık 32,1 milyar TL olarak açıklanmıģtır. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kurucularından biri olan Anadolu Hayat Emeklilik, bu branģtaki on ikinci yılında 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla katılımcılara ait 8,1 milyar TL lik devlet katkısı dahil fon tutarına ve %19 luk piyasa payına sahiptir. ġirketimiz, sahip olduğu katılımcı sayısı ve %16,8 lik pazar payı ile bu alanda sektöründe liderdir. Anadolu Hayat Emeklilik, devlet katkısı hariç 7 milyar TL fon büyüklüğünü aģan ilk emeklilik Ģirketi olma baģarısını göstermiģtir. 30 Haziran 2015 tarihli sektör verileri ele alındığında, hayat sigortası prim üretimi yaklaģık milyon TL olarak gerçekleģmiģtir. Sigorta sektörü toplam prim üretiminin %12,3 üne denk gelen bu üretimin %84 ü sektördeki ilk 10 Ģirket tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Faaliyete geçtiği günden bu yana hayat sigortaları branģında ülkemizin en önde gelen Ģirketlerinden biri olan Anadolu Hayat Emeklilik 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla toplam 207,3 milyon TL prim üretimiyle %11,04 lük pazar payına sahiptir. 7

9 ġirketimiz bilanço dönemi itibarıyla 59,3 milyon TL teknik kar elde etmiģ ve net karı 75 milyon TL yi aģmıģtır. ġirketimizin aktif büyüklüğü ise 10,8 milyar TL olarak gerçekleģmiģtir. ġirketimizin hayat sigortaları branģında 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ödediği toplam vade gelimi, vefat ve maluliyet tazminatı tutarı 120,7 milyon TL dir. Bu kapsamda birikimli ürünlerimiz için sigorta süresi sonunda 103,5 milyon TL, vefat ve maluliyet tazminatı olarak ise 17,2 milyon TL tutarında ödeme yapılmıģtır. 1.6 KATEGORĠLERĠ ĠTĠBARIYLA DÖNEM ĠÇĠNDE ÇALIġAN PERSONELĠN ORTALAMA SAYISI: 30 Haziran Aralık 2014 Üst düzey yönetici 8 7 Yönetici Memur SözleĢmeli personel 3 3 Direkt satıģ ekibi Diğer Toplam

10 1.7 ORGANĠZASYON ġemasi*: *Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi nin faaliyetleri 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren Sn. Tuna Uğun a bağlı olarak yürütülmektedir. 9

11 2. ĠKĠNCĠ BÖLÜM: FĠNANSAL BĠLGĠLER 2.1 SON BEġ YILLIK DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER (BĠN TL) Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Üretimi Bireysel Emeklilik Katkı Payı Üretimi % % Hayat/Hayat DıĢı Prim Üretimi % % Prim ve Katkı Payı Üretimi Toplamı % % Matematik KarĢılıklar ve Kar Payı Ġhtiyatları % % Emeklilik Fon Büyüklüğü % % Vade Gelimi ve Risk Teminatına ĠliĢkin Tazminat Ödemeleri Vade Gelimi % % Risk Teminatına ĠliĢkin Tazminat Ödemeleri Toplam % % % %

12 Teknik Sonuçlar Hayat % % Hayat DıĢı (7) (33) (23) Bireysel Emeklilik Toplam (11.135) Mali Gelir % % % % Mali Gider ve Diğer Giderler (13.582) (10.768) 21% (19.252) (11.787) 39% (12.055) Vergi Öncesi Kar Özsermaye % % Aktif Toplamı % % % %

13 2.2 MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: Ara döneme iliģkin finansal göstergeler aģağıda yer alan tabloda sunulmuģtur: BaĢlıca Finansal Göstergeler ve Rasyolar Finansal Göstergeler (bin TL) /06 Toplam Prim ve Katkı Payı Üretimi* Toplam Teknik Kar Toplam Aktifler Nominal Sermaye Özsermaye Mali Gelir Vergi Öncesi Kar BaĢlıca Rasyolar (%) (%) (%) (%) (%) Vergi Öncesi Kar/Özsermaye Özsermaye/Toplam Aktifler * Toplam prim rakamına ferdi kaza branģından elde edilen primler dahildir; 12

14 HAZĠRAN 2015 ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN MALĠ TABLOLAR: ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) VARLIKLAR TL I CARĠ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar C Esas Faaliyetlerden Alacaklar D ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar E Diğer Alacaklar F Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları G Diğer Cari Varlıklar I Cari Varlıklar Toplamı II CARĠ OLMAYAN VARLIKLAR A Esas Faaliyetlerden Alacaklar B ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar C Diğer Alacaklar D Finansal Varlıklar E Maddi Varlıklar F Maddi Olmayan Varlıklar GGelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları HDiğer Cari Olmayan Varlıklar II Cari Olmayan Varlıklar Toplamı Varlıklar Toplamı (I+II) YÜKÜMLÜLÜKLER III KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER A Finansal Borçlar B Esas Faaliyetlerden Borçlar CĠliĢkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar ESigortacılık Teknik KarĢılıkları F Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile KarĢılıkları G Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar H Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler III Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı

15 ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) TL IV UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER A Finansal Borçlar B Esas Faaliyetlerden Borçlar C ĠliĢkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar E Sigortacılık Teknik KarĢılıkları FDiğer Yükümlülükler ve KarĢılıkları G Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar HGelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı ÖZSERMAYE V ÖZSERMAYE A ÖdenmiĢ Sermaye B Sermaye Yedekleri C Kar Yedekleri D GeçmiĢ Yıllar Karları EGeçmiĢ Yıllar Zararları () FDönem Net Karı V Özsermaye Toplamı Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)

16 ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU (Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) TL ITEKNĠK BÖLÜM A Hayat DıĢı Teknik Gelir B Hayat DıĢı Teknik Gider() ( ) C Teknik Bölüm Dengesi Hayat DıĢı (A B) (22.588) D Hayat Teknik Gelir E Hayat Teknik Gider ( ) F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (D E) G Emeklilik Teknik Gelir H Emeklilik Teknik Gideri ( ) I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (G H) IITEKNĠK OLMAYAN BÖLÜM C Teknik Bölüm Dengesi Hayat DıĢı (22.588) F Teknik Bölüm Dengesi Hayat I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik J Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) K Yatırım Gelirleri L Yatırım Giderleri () ( ) M Diğer Faaliyetlerden ve OlağandıĢı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/) ( ) N Dönem Net Karı veya Zararı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2 Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2 GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2012 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. FAALĠYET RAPORU (01.01.2011-31.12.2011)

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. FAALĠYET RAPORU (01.01.2011-31.12.2011) Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. FAALĠYET RAPORU (01.01.2011-31.12.2011) MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 TL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 50.400.000 TL YÖNETĠM KURULU ġirketin 29.04.2011

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

ĠNFO YATIRIM A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIS 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠNFO YATIRIM A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIS 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠNFO YATIRIM A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIS 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I. GĠRĠS 1. RAPORUN DÖNEMĠ: 01/01/2012-30/09/2012 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI:

Detaylı

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER Yönetim Kurulu Üyeleri... 1 Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Müdürleri... 2 Ġç Denetim... 2 Denetim Kurulu... 3 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı...

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2009 yılı ilk 9 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 96.000.000 TL den, 60.100.000 TL ye azaltılması ve eģ anlı olarak bedelli artırım yapılarak 89.100.000 TL ye

Detaylı

kilergyo KiLER GAYRĠMENKULYATIRIM ORTAKLIĞI KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

kilergyo KiLER GAYRĠMENKULYATIRIM ORTAKLIĞI KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. kilergyo KiLER GAYRĠMENKULYATIRIM ORTAKLIĞI KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 1 Vizyonumuz Kiler GYO A.ġ.; gayrimenkul sektörünün geliģen ve

Detaylı

GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 GENEL MÜDÜRLÜK ReĢitpaĢa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Groupama Plaza No:2 34398 Maslak - Sarıyer / ĠSTANBUL Tel : 0212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0212

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT 34330 BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı

Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı Yapı Kredi Sigorta 2012 Faaliyet Raporu içeriği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516 ncı maddesine

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 15 GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN Sayfa No: 1 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN FAALĠYET RAPORU ġġrket ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESĠ :FĠNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / ĠSTANBUL TELEFON NO

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 125.000.000 TL ye kadar nominal değerli kira sertifikalarının halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu kira sertifikalarına iliģkin izahname

Detaylı