DEMOKRASİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE MEDYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMOKRASİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE MEDYA"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ KESİN RAPORU DEMOKRASİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE MEDYA PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Doç. Dr. Fatih Keskin YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Yrd. Doç. Dr. Halise Karaaslan Şanlı PROJE NUMARASI: 11Y Temmuz Ekim 2011 Ağustos 2012 Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara

2 I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri II. III. IV. Amaç ve Kapsam Materyal ve Yöntem Analiz ve Bulgular a) 12 Haziran 2011 Seçimleri Öncesi Türkiye de Siyasal Gelişmeler b) 12 Haziran 2011 Seçimleri Öncesi Türkiye de Medya Ortamı c) Seçimlerle İlgili Gazete Haberlerine İlişkin İçerik Analizi c.1. Milletvekili Genel Seçimlerinin Gazetelerde Haberleştirilmesi c.2. Seçim Haberlerinde Demokrasi/Demokratikleşme Temalarının Yer Alış Biçimi d) Siyasal Partilerin Siyasal Reklam ve Kampanya Ürünlerine İlişkin İçerik Analizi d.1. Siyasal Reklamlara İlişkin İçerik Analizi d.2. Kampanya Ürünlerine İlişkin İçerik Analizi V. Sonuç ve Öneriler VI. VII. Kaynaklar Ekler a) Mali Bilanço ve Açıklamaları b) Makine Teçhizatın Konumu ve İleride Kullanımına Dair Açıklamalar c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (Proje soru önergeleri eklenmiştir) d) Sunumlar e) Yayınlar 1

3 I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Demokrasinin Yeniden Yapılandırılması Tartışmaları Bağlamında 2011 Milletvekili Genel Seçimleri ve Medya Seçim kampanyaları partilerin ya da adayların kendilerini kamuoyuna tanıtmak, seçmenin genelde ilgisini politik sürece ve özelde de kendi yanlarına çekmek için kullandıkları bir siyasal iletişim sürecidir. Siyasal iletişim, 1950 lerden itibaren bu süreçle ilgilenmiş, yeni politikalar, modern-postmodern seçimler ya da Amerikanvarileşme (Mancini ve Swanson, 1996; Negrine ve Papathanassopoulos, 1996) gibi başlıklar altında seçim kampanyalarına ilgi duymuştur. Bu ilgi, medyanın bu süreçte daha etkin bir rol oynamaya başlaması ve politik aktörlerin medyanın gerekliliği ve kullanımı konusunda görüş birliği içerisinde olmaları ile daha da artmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyada politikanın geçirdiği dönüşüm seçim kampanyalarına yönelik eleştirileri beraberinde getirmiştir. Bu eleştiriler seçimlerin Amerikanvarileşmesinin bir sonucu olarak izlence boyutunun öne çıktığı, politika yapmanın kendisinin şölenleştirildiği, politik sözün medyada yer alabilecek biçimde sunulduğu ve böylece herkes tarafından kabul görebilecek, ortakduyuya seslenen, egemen-bloğun değerleri ve kodlarıyla uyumlu, tektipleştirilmiş, sloganlaştırılmış yargılara indirgendiği, uzmanların öncülüğünde standartlaştırılmış dilin kullanıldığı üzerinde durmuştur. Doğal olarak bu eleştirilerin kökeninde son yıllarda seçimlere katılım oranlarının giderek azalmasının, siyasal kampanya etkinliklerinin ve parti politikalarının şekillendirilmesinde temel aktörlerden birisi olarak medyanın öne çıkmasının, medya ile politika arasındaki karşılıklılık ilişkisinin büyük rolü olmuştur. Medya yalnızca bilgilendiren ya da arabuluculuk işlevini yerine getiren bir iletişim kanalı olma özelliğini yitirmiş, diğer toplumsal güç merkezleriyle ilişkisi içersinde siyasal karar alma ve bu kararları sunmanın temel yapı taşlarından biri haline gelmiştir (Köker, Kejanlıoğlu, 2004). Bu çalışma, siyasetin 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren geçirdiği dönüşüm sonucunda medyanın siyasal kampanyalar ve kampanya içeriklerinin oluşturulmasında oynadığı ağırlıklı rolden ve medya ile siyasal süreçler arasındaki karşılıklılık ilişkisinden hareketle 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine katılan ve birbirinden farklı ideolojik konumlara sahip siyasal partilerin demokrasi tema ve söylemlerini ve medyaya yansımalarını incelemek amacındadır. Başka bir deyişle bu çalışma, siyasi partilerin ve parti ileri gelenlerinin seçim kampanyası sürecinde demokrasi kavrayışlarını hangi anlamsal çerçeveler içinde ve hangi önceliklerle tanımlandıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 2

4 Discussions on the Reconstruction of Democracy 2011 General Elections and the Media Election campaigns are political communication processes that are used by political parties or candidates to introduce themselves to the public to win the voters over in general to the political process and in private to themselves. Political communication started to deal with this process as from 1950 s, and has shown interest to election campaigns under headlines such as new policies, modern- postmodern elections or Americanization (Mancini and Swanson, 1996; Negrine and Papathasanassopoulos, 1996). This interest has risen more with the active role of the media and also with the consensus of political actors on the necessity and usage of media. The transformation of politics all around the world that has been taking place from the second half of the twentieth century brought about the critics towards election campaigns. These comments stressed several points such as shining out of show dimension as a result of the Americanization of the elections, banquetisation of policy making, presentation of political word appropriate to the form that can take place in the media and thus made something that can be accepted by everyone, addressing common sense, in harmony with hegemonic block s value and codes, uniformed and has come down to comments that are sloganised, usage of standartised language especially with the leadership of experts. Naturally the decreasein the election participation rates, media s foreground position as one of the basic actors that shape political campaign activities and party policies, the reciprocality relationship between media and politics lie in the roots of all these critics. Media has lost the feature of being a communication channel that functions just as an informative or peacemaker, but became one of the basic building stones of political decision making and presentation of these decisions within its relationship with the other social power centers (Köker, Kejanlıoğlu, 2004). With reference to the result of the transformation of politics that has been taking place from the second half of the 20th century, media s active role playing in the constituting of campaign contents and political campaigns and the reciprocality relationship between media and political processes this study aims to analyse the political parties, that took part in the 2011 Parliement Membership Elections and have different ideological positions, democracy theme and discourses and their reflections to the media. In other words this study aims to set forth how political parties and party high-ups define their democracy understanding and within which semantic frames and priorities during election campaigns. 3

5 II. Amaç ve Kapsam 1 İletişimsel olan ile siyasal olanın birliğine ilişkin ilk çalışmalar Aristoteles e kadar geriye götürülebilir. Ancak siyasal iletişimin sisteme dahil olması ve akademik bir alan olarak kabul görmesi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerçekleşmiştir. Bunda savaş sonrasında bireylerin siyasal toplum içindeki görüşlerine, söz ve davranışlarına önem verme isteğinin de rolü olmuştur. Siyasal topluluğun düşünme, inanma ve etkilenme tarzlarını ortaya koymak demokrasinin bir gereği olarak kabul edilmiştir. Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin diğer demokrasiler karşısında üstünlüğünü ortaya koyabilmek, yurttaşlar ile devlet arasındaki ilişkinin yöntemlerini tanımlayabilmek ve çözümleyebilmek siyasal iletişimin bir unsuru haline getirilmiştir. Özellikle seçimler, demokrasinin bir gereği ve partiler arası rekabetin bir zorunluluğu olarak ele alınırken, siyasal iletişim de seçim kampanyalarına, oy verme davranışlarına ve liderlere odaklanmıştır. Seçimler üzerine odaklanan siyasal iletişim çalışmalarının ilk evresini oluşturan ve günümüzde de kısmen etkinliğini koruyan liberal eksenli seçmen ikna paradigmasının seçim kampanyalarını değerlendirirken temel aldığı tarafsız bir güç olarak medyanın seçmen ve partiler arasında arabuculuk işlevini yerine getirdiği, yurttaşları seçim süreci hakkında bilgilendirerek oy verme davranışına etkide bulunduğu gibi iddialar yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren rakip paradigmalarca eleştirilir hale gelmiştir. Amerikanvarileşmenin bir sonucu olarak seçimlerin izlence boyutunun öne çıktığı, politika yapmanın kendisinin şölenleştirildiği, politik sözün medyada yer alabilecek biçimde sunulduğu ve böylece herkes tarafından kabul görebilecek, ortak-duyuya seslenen, egemen-bloğun değerleri ve kodlarıyla uyumlu, tektipleştirilmiş, sloganlaştırılmış yargılara indirgendiği, uzmanların öncülüğünde standartlaştırılmış dilin kullanıldığı gibi eleştiriler seçim kampanyalarının analizinde yeni bir çığır açmıştır. Böylece siyasal iletişim çalışmalarının seçimlere yönelik ilgisi, seçmenin nasıl ikna olduğu üzerine yapılan araştırmalar yerine, siyasal iktidar ile medya arasındaki ittifakı ve iktidar mücadelesini merkeze alan çalışmalar aracılığıyla medyanın seçim kampanyalarındaki ağırlığı ile medyanın iktidar ilişkileriyle ve kendisine biçtiği temsili yerin incelenmesi üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır (Köker vd. 2008). Türkiye de de seçimleri konu edinen siyasal iletişim analizleri hem seçimleri siyasal yaşamın laboratuarı olarak işaretleyen ve yurttaşların ikna edilme sürecinde medyanın etkisi üzerinde duran liberal eksenli seçmen iknası paradigması temelindeki çalışma örnekleri, hem de medyanın diğer toplumsal güç merkezleriyle birlikte siyasal karar alma ve bu kararları sunmanın temel yapı taşlarından biri haline geldiğine yönelik tespitler çerçevesinde sürdürülmektedir. Demokrasinin Yeniden Yapılandırılması Tartışmaları Bağlamında 2011 Milletvekili Genel Seçimleri ve Medya başlıklı çalışma özellikle seçmen ikna paradigmasına yöneltilen eleştiriler temelinde Türkiye de yapılan son seçimleri değerlendirmek ihtiyacından hareketle geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı, 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine katılan ve birbirinden farklı ideolojik konumlara sahip siyasal partilerin çeşitli söylemlerini, kampanya etkinliklerini inceleyerek Türkiye de yapılan son seçimleri demokrasi, siyaset ve siyasal iletişim açısından değerlendirebilmektir. 1 Çalışmanın araştırma asistanlığını üstlenen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü yüksek lisans öğrencileri Burcu Şimşek, N. Ceren Salmanoğlu, Mehtap Güneş ve Nermin Alkan a teşekkürü bir borç biliriz. 4

6 Çalışmada öncelikle, siyasi partilerin ve parti ileri gelenlerinin seçim kampanyası sürecinde demokrasi kavrayışlarını hangi anlamsal çerçeveler içinde ve hangi önceliklerle tanımlandıklarını ortaya koydukları araştırılmış; devamında medya ile siyasal etkinlik arasındaki karşılıklılık ilişkisinden hareketle medyanın seçim sürecinde demokrasiyi nasıl tanımladığı incelenmiştir. Bu amaçla siyasi partilerin seçim kampanyaları ve kampanya içeriklerinin anaakım medyada çerçevelenme biçimi ve siyasi partilerin kampanya malzemeleri demokrasi temasının kuruluşu ve yaygınlaştırılması açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel iddiası, demokrasinin durağan bir yapıda ve sistemin işlevsel kaygıları bağlamında ele alındığıdır. Siyasal seçkinler tarafından siyasetin yapısal sorunları ya da siyasal sistemin açmazları odağına yerleştirilecek böyle bir demokrasi kavrayışının ise yeni demokratik katılım taleplerine, diyalog çağrılarına kapalı olduğu, yurttaşlar açısından demokrasinin taşıdığı anlam üzerinde ise fazla durulmadığı varsayılmıştır. Araştırmanın, Türkiye de seçim kampanyalarının modernleşmesi ya da Amerikanvarileşmesi saptaması çerçevesinde gerçekleştirilen sınırlı çalışmanın oluşturduğu yazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Çalışma sonucunda, seçim dönemlerinde demokrasi söyleminin kamuoyunda yaygınlaşmasını sağlayan koşullar ve dinamikler kadar, siyasal seçkinlerin demokrasiyle ilişkilendirdikleri temel kavramların da ortaya konulması beklenmektedir. Bir başka deyişle bu çalışma, seçime katılan siyasi partilerin seçim kampanyalarında yer verdikleri tema ve söylemlerin bir dökümünü ve medyanın bu tema ve söylemleri çerçevelendirme biçimlerini ortaya çıkarması açısından önemlidir. Böylelikle partilerin ve medyanın temel öncelikleri ve bu öncelikle içinde demokrasinin yeri saptanabilecektir. 5

7 III. Materyal ve Yöntem Araştırmada 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinden önceki bir aylık dönem odağa alınarak siyasal partilerin kampanya ürünleri ve gazetelerin seçimle ilgili haberleri demokrasi tema ve söylemlerin yaygınlaştırılması açısından incelenmiştir. Araştırmanın kapsamına dâhil edilen siyasi partiler, 2007 seçimlerinin ardından parlamentoda temsil imkânı bulmuş gruplarla yani Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Bağımsızlar 2 ile sınırlandırılmıştır. AK Parti, CHP, MHP ve Bağımsızların çalışmaya konu edinen kampanya malzemeleri (afiş, el ilanı, bilboard, insert, broşür, kitapçık, rozet vb) kampanyalarının en yoğun olduğu seçim öncesi iki aylık dönem temel alınarak parti merkezleri ve seçim büroları başta olmak üzere çeşitli kanallardan (parti mitingi, adayların kişisel büroları gibi) elde edilmiştir. Araştırmanın bir başka yönünü oluşturan basında demokrasi söyleminin yer alış biçimini değerlendirebilmek için ise tirajlar ve siyasal/ideolojik eğilimler göz önünde bulundurularak beş gazete (Hürriyet, Milliyet, Zaman, Cumhuriyet ve Birgün) seçilmiştir: Anaakım medyanın önemli temsilcileri arasında yer alan liberal çizgide bir yayın politikası sürdüren Hürriyet ve Milliyet gazetesi; hükümete yakın tavırlarıyla öne çıkan İslami duyarlılığı yüksek sağ muhafazakâr toplumsal kesimlere seslenen Zaman gazetesi; hükümete karşıt bir çizgide yayın yapan ve cumhuriyetçi-laik toplumsal kesimleri hedefleyen Cumhuriyet gazetesi ve sol sosyalist çevrelerce çıkarılan ve hedef kitlesi özellikle sol perspektife sahip insanlardan oluşan Birgün gazetesinin farklı ideolojik çerçevelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyacağı düşünülmüştür. Bu çalışma metin çözümlemesine dayanmaktadır. İlk olarak siyasi partilerin kampanya malzemeleri ve medya metinleri niceliksel ve niteliksel içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde gazete haberleri, partilerin kampanya ürünleri ve siyasal reklamları için üç ayrı kodlama yönergesi 3 kullanılmıştır. Kodlama yönergeleri oluşturulmadan önce yönergelerin işlerliği ön kodlama yoluyla test edilmiştir. Kodlama yönergeleri iki ana bölümden oluşturulmuştur. İlk bölümde analize konu edilecek malzemeler ile ilgili bilgiler sorulmuş, daha sonra ise demokrasi temasıyla bağlantılı olan metinlere çalışmanın araştırma soruları temel alınarak oluşturulan genel başlıklar halinde sorular yöneltilmiştir. Belirlenen genel başlıklar şunlardır: siyasal katılım, yurttaşların temel hak ve özgürlükleri, Kürt sorunu, kadın, yeni anayasa tartışmaları, sivil toplum örgütleri, hukukun üstünlüğü ve yargı, güvenlik sektörü, medya ve demokrasi, liderlik ve siyaset anlayışı, devlet birey/toplum, din-devlet ve toplum. İçerik çözümlemesi sonucu elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. 2 BDP nin 2011 seçimlerine Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu yla katılması nedeniyle bu bloğun öne çıkarmış olduğu bağımsız adayların siyasal kampanya etkinlikleri de araştırma konusu bünyesinde değerlendirilecektir Genel Seçimleri Gazete Haberleri, Çeşitli Kampanya Malzemeleri ve Siyasal Reklamlar için hazırlanan kodlama yönergeleri Ek te sunulmuştur. 6

8 IV. Analiz ve Bulgular a) 12 Haziran 2011 Seçimleri Öncesi Türkiye de Siyasal Gelişmeler 22 Temmuz 2007 den sonra yapılan ilk genel seçim 4 olan 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri nin siyasal atmosferini betimlemek için kısa da 2007 yılının ilk aylarına değinmek gereklidir yılının ilk aylarına bir taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimleri diğer taraftan ise Cumhuriyet Mitingleri ve Yeni Anayasa tartışmaları damgasını vurmuştur. Mayıs 2007 tarihinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer in süresinin dolacak olması cumhurbaşkanlığı seçimleri meselesini gündeme getirmiştir. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisince 11. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterileceği açıklanan dönemin Dışişleri bakanı Abdullah Gül cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan ilk turda 24 Nisan 2007 de 357 oy almıştır. Ancak, 1 Mayıs tarihinde CHP nin Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu başvuru sonucunda cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu Anayasa aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleşmeyince AK Parti cumhurbaşkanlığını halk tarafından seçilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yaparak erken genel seçim kararı almıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili gündeme gelen bir diğer önemli gelişme Nisan ayında Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genel Kurmay Başkanlığınca yayınlanan bir basın bildirisidir. Kamuoyunda elektronik muhtıra adıyla bilinen bildiride Türk Silahlı Kuvvetleri nin Atatürk İlkeleri ve cumhuriyetin yılmaz savunucusu olduğu ve o ilkeleri korumaktaki kararlılığı vurgulanmıştır. Laiklik vurgusunun öne çıktığı açıklamanın ardından birçok gazeteci ve yazar tarafından yapılan değerlendirmelerde bu açıklamanın olağan bir açıklama sayılamayacağını; bunun Genelkurmay Başkanlığı tarafından alışılmadık bir uslûp ile kaleme alındığı ve bir muhtıra olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır Nisan ve Mayıs aylarına, ilki 14 Nisan 2007 de Ankara da düzenlenen sonrasında İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere yayılan Cumhuriyet'ine Sahip Çık" ya da Cumhuriyet Mitingleri adıyla anılan mitingler yapılmıştır. Asıl olarak AK Parti iktidarına karşı şekillenen bu mitinglerin sonraki temalarından başlıcası da Ergenekon soruşturması 5 karşıtlığıdır Temmuz 2007 Türkiye Genel Seçimleri sonucunda AK Parti Türkiye genelinde aldığı %46,6 lık oyla birinci parti olarak tek başına iktidar olmuştur. AK Parti mecliste 341 milletvekiliyle yerini alırken, CHP 112, MHP 71 milletvekili ile mecliste temsil imkanı bulmuştur Haziran 2007 de Ümraniye de bir gecekonduda ele geçirilen askeri mühimmat sonrası başlatılan Ergenekon soruşturması kısa sürede derinleştirilerek adı Susurluk vb. derin devlet oluşumlarıyla ilişkilendirilen Veli Küçük, İbrahim Şahin gibi emekli askerlerin de tutuklandığı bir operasyon olması nedeniyle Türkiye nin 90 lı yıllarıyla bir hesaplaşma olarak algılandı. 20 Ekim 2008 de ilk duruşması yapılacakken 280 kişilik duruşma salonuna 400 kişinin gelmesi sonucu yaşanılan izdihamla dava ertelenmiştir. Soruşturmanın genişletilerek devam ettirilmesine rağmen uzayan yargı süreci, tutukluluk sürelerinin bir hayli uzun oluşu, Türkan Saylan, İlhan Selçuk gibi kamuoyuna malolmuş isimlerin de soruşturma dâhilinde gözaltına alınması tepki toplarken; tarihi darbelerle 7

9 2007 seçimlerinden sonra AK Parti nin Demokratik Açılım projesi siyasette yeni bir tartışma süreci başlatmıştır. Bu sürecin gelişiminde rol oynayan olaylar şunlardır: AK Parti Hükümeti 29 Temmuz 2009 da demokratikleşme yolunda katılımcı bir süreç öreceğini açıklayarak çalışmalara başlamıştır. 29 Temmuz da İçişleri Bakanı Beşir Atalay ın düzenlediği basın toplantısında soruna ilişkin hazır bir çözüm önerilerinin olmadığı, bu sorunu demokratikleşmeyle aşacaklarını ve tüm kesimlerinin görüşlerini alacaklarını belirtmesinden sonra Demokratik Açılım projesine dair tartışmalar hız kazanmıştır. Açılım TRT 6, Üniversitelerde Kürt Enstitüleri, Kürtçe yer isimlerinin yasallığı gibi tartışmalar üzerinden sürdürülmüştür. 1 Mayıs 2011 Başbakan Erdoğan Benim için artık bu ülkede Kürt sorunu bitmiştir. Artık bu ülkede benim Kürt kardeşlerimin sorunu vardır ama Kürt sorunu yoktur şeklinde açıklama yapmıştır. Seçim sürecini doğrudan ilgilendiren bir diğer önemli gelişme 12 Aralık 2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi nin Demokratik Toplum Partisi ni (DTP) kapatma kararıdır. Kapatma kararına karşın önlem olarak 2008 yılında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) kurulmuştur. BDP 12 Haziran 2011 seçimlerine, yüzde 10'luk Türkiye seçim barajına takılmamanın bir yolu olarak ve bazı kısmi ittifakları da içerecek şekilde "bağımsız adaylar bloku" olarak katılmayı tercih etmiştir. İki seçim dönemi arasında ilki 21 Ekim 2007 diğeri 12 Eylül 2010 tarihinde olmak üzere iki referandum yapılmıştır. Referandumlarının konuları cumhurbaşkanını halkın seçmesi ve birtakım Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasıdır. İki seçim dönemi arasında ekonomi alanına damgasını vuran gelişme ise 2008 yılında uluslararası boyutta açığa çıkan mali krizdir. 29 Mart 2009 tarihinde Türkiye de yerel seçimler yapılmıştır seçimleri arasında Türkiye nin siyasi gündemine damgasını vuran bir diğer önemli gündem maddesi siyasal partiler ve liderleriyle ilgili gelişmelerdir. 5 Mayıs 2007 tarihinde Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi Demokrat Parti adı altında birleşme kararı almıştır. 4 Eylül 2008 tarihinde ise Osman Pamukoğlu önderliğinde Hak ve Eşitlik Partisi kurulmuştur. 10 Mayıs 2010 tarihinde Deniz Baykal CHP genel başkanlığından istifa etmiştir. 12 gün sonra CHP de yapılan oylama sonucunda genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiştir. 25 Mart 2009 da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu; 27 Şubat 2011 da Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan hayatını kaybetmiştir. Böylece yeni seçim sürecine çok sayıda parti yeni başkan adaylarıyla girmek durumunda kalmıştır. Türkiye 12 Haziran 2011 seçimlerine Yüksek Seçim Kurulu nu vermiş olduğu 12 bağımsız adayın seçimlere giremeyeceği kararının yarattığı gerilimle örülü bir siyasal ortamda girmiştir. YSK nın kararı, seçim barajı, Kürt sorunu, insan hakları gibi tartışmaların devam ettiği süreçte demokrasi, demokratikleşme konularının seçim sürecine damgasını vurma beklentisi kamusal konuşmalarda yoğunluk kazanmıştır. kesintiye uğrayan Türkiye de Ergenekon operasyonu, askerlerin yargı önüne çıkarılabileceği umudu nedeniyle darbe karşıtı demokrasi güçlerinin de yoğun desteğini almıştır. 8

10 b) 12 Haziran 2011 Seçimleri Öncesi Türkiye de Medya Ortamı Türkiye de 2011 seçimleri öncesi medya ortamının en belirgin özelliği siyasal iktidarın artan etki ve denetim çabalarının açıkça görünür hale gelmesinin yanı sıra, basın ve ifade özgürlüğü konusunda yaşanan olumsuz gelişmelere özellikle ülke dışından gelen eleştirilerin artmasıdır. Buna paralel olarak muhalif bazı yazarlar gazetelerinden ayrılmak durumunda bırakılırken, yine bazı yazar ve gazeteciler yasadışı örgütlere üye olmak suçlamasıyla yakalanıp tutuklanmıştır. Uzun süren tutukluluk halleri, dolaylı ya da doğrudan medya ve çalışanlarına yönelik artan baskılar, bazı yazar ve gazetelere yönelik açık boykot çağrıları bu dönemde medyanın siyasal iktidarı eleştirebilme yeteneğini oldukça sınırlandırmıştır yılında Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'nin, AB'ye katılmak için çıktığı yolda diğer kritik reformların yanı sıra azınlık hakları, ifade, inanç ve basın özgürlükleri konusunda daha fazla ilerleme kaydetmesi gerektiğini açıklamıştır. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, raporu sunuşunda "yazar, gazeteci, akademisyen ve diğer aydınların salt, şiddetten uzak bir eleştirel yorum getirdikleri için kovuşturmaya uğraması kabul edilebilir bir şey değil.(...) Bu çirkin 301. madde gecikmeden yürürlükten kaldırılmalı veya düzeltilmelidir" diye konuşmuştur. Rapor bu yıl bazı yayın organları yaptıkları yayınlar nedeniyle baskıya maruz kaldığını, kapatıldığını ve yazarları hakkında davalar açıldığını vurgulamıştır. İfade özgürlüğü alanında yaşanan en önemli olaylardan biri, Nokta dergisine yapılan baskın ve bu baskın neticesinde derginin kapatılmasıdır. Nisan ayının başlarında Nokta Dergisi nde Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek e ait olduğu iddia edilen darbe günlüğünün yayınlanmasının ardından, derginin Genelkurmay Başkanlığı nın talepleri doğrultusunda baskına uğramış ve bazı evraka el konulmuştur. Baskıların artarak devam etmesi üzerine ise dergi, sahibi tarafından kapatılmış, genel yayın yönetmeni Alper Görmüş hakkında dava açılmıştır. Mart ayı içerisinde ise Gündem Gazetesi PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatılmıştır. Atatürk e hakaret içeren videolar yayınlandığı gerekçesiyle uluslararası video paylaşım sitesi Youtube nin Türkiye deki yayını yıl içerisinde birkaç defa durdurulmuştur (2007 Dünya İnsan Hakları Raporu) Ocak 2007 de gazeteci Hrant Dink bir suikasta kurban gitmiş, bu suikast her ne kadar toplumda dayanışma hareketi başlatmış olsa da, faillere destek ifadeleri de eksik olmamış, özellikle milliyetçi ve İslamcı bazı yazarlar tarafından da dile getirilmiştir. Bu dönem yine insan hakları savunucularına, gazetecilere ve akademisyenlere karşı adli işlemlerin ve tehditlerin, akademik çevreler de dahil olmak üzere ülke genelinde kendi kendini sansür etme eğilimine neden olan bir atmosferin doğmasına yol açmıştır yılı, Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında tanınmış bazı gazeteci ve yazarların göz altına alınmaya başlanmasıyla hatırlanmaktadır. Göz altına alınma biçimleri, baskınların yapılma saat ve tarzı Freedom House adlı düşünce kuruluşunun yıllık basın özgürlüğü araştırmasında, Türkiye'yi "kısmen özgür" olarak nitelendirmesine yol açmıştır Bu yılın en önemli tartışması ise Başbakan Erdoğan ile dönemin en büyük medya grubu Doğan arasında yaşanmıştır. Doğan grubunun gazetelerinde Deniz Feneri yetkililerinin tutuklanmasına neden olan skandalla Başbakan arasında ilişki kurulması bu tartışmanın fitilini ateşlemiştir. Almanya'da tutuklanan üç dernek yetkilisinin, felaket bölgelerine yardım amaçlı topladıkları paraların büyük bir kısmını Türk şirketlerinin kasalarına aktardıklarına ve paranın bir bölümünü de Başbakanın partisine teslim ettiklerine yönelik ifadelerin gazeteler ve televizyon kanallarında yayımlanması tartışmayı kavga boyutuna taşımıştır. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan da, Aydın Doğan ile yaptığı özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmış, Doğan ı 9

11 suçlamıştır. Tartışma, RTÜK ün, televizyon kanallarının frekans sıralamasını değiştirerek Doğan Grubuna ait kanalları uygun olmayan frekanslara kaydırmasıyla büyümüştür. Nihayetinde de yedi gazetecinin hükümetin basın konferanslarına giriş akreditasyonları askıya alınmıştır. Bu yılın en önemli gelişmelerinden biri de Kürtçe ve Arapça yayın denemelerinin başlamasıdır. TRT, bu yayınlara ayrı bir kanal ayırmış, altıncı kanalda Kürtçe haber ve programlar deneme yayınına başlamıştır. Yine TRT ilk kez Muharrem ayı ve Kerbela olayına özel programlar hazırlamıştır. Ancak bu yeni gelişmeler bu gelişmeler, Avrupa Komisyonu nun Türkiye İlerleme Raporu nda yer alan eleştirileri engelleyememiştir. Rapor da, işitsel ve görsel medya politikası alanında Türkiye nin uyum seviyesinin sınırlı kaldığı vurgulanmış, basın özgürlüğü ve basında çoğulculuk da dâhil olmak üzere ifade özgürlüğü bağlamında, Türkiye de ifade özgürlüğü için güvencelerin güçlendirilmesi alanında çok fazla ilerlemenin kaydedilemediği belirtilmiştir. Ayrıca Parlamento nun Nisan ayında, Ceza Yasası nın 301. Maddesi nde, diğerlerinin yanı sıra, cezai soruşturma başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı nın iznini gerektiren değişiklikleri kabul ettiği, bununla birlikte, ifade özgürlüğü üzerindeki yasal kısıtlamaların endişe nedeni olmaya devam ettiğinin altı çizilmiştir. Hukukta ve uygulamada, AİHM içtihadına ve AİHS ne uygun olarak, ifade özgürlüğüne tam saygı gösterilmesinin sağlanması maksadıyla çabaların güçlendirilmesi ve sağlamlaştırılması önerilmiştir yılının ilk günlerinde TRT 6 Kürtçe, Farsça ve Arapça yayınlarına başlamıştır. Ancak yine aynı günlerde Azadiya Welat gazetesi Batman bürosu polis tarafından basılmış, ayrıca gazetenin çeşitli bürolarında aramalar yapılmıştır. Avrupa Parlamentosu Türkiye'deki bu gelişmeleri sert bir şekilde eleştirmiştir. Üyelik müzâkerelerinin yürütüldüğü Türkiye nin, özellikle düşünce ve basın özgürlüğünün kısıtlanması, işkencenin artması ve polisin şiddete başvurması konularında daha katetmesi gereken önemli mesafelerin bulunduğunun altı çizilmiştir. Komisyonun bildirisinde, demokratik toplumlarda, sık sık internet siteleri kapatmanın ve eleştirel haber yapan kurumlara karşı dava açmanın basın özgürlüğünün gelişmesine bir katkı sağlamayacağından söz edilmiştir. 19 Şubat günü Türkiye'nin en büyük medya grubu, Doğan Grubu na, 693 milyon Türk Lirası (408 milyon dolar) vergi cezası kesildiği haberlerin ilk sırasına yerleşmiştir. Mevcut piyasa değerinden daha büyük olan ceza nedeniyle temyize gitmeyi düşünen grup, cezayı, Doğan medya ve enerji şirketlerine karşı bir dizi düzenleyici kararın sonuncusu olarak değerlendirilmiştir. Ceza, aylardan beri Başbakanın Doğan Medya ve başka medya kuruluşlarına da yoğun bir şekilde saldırıp, bunların boykot edilmesi çağrısında bulunması söylemine denk gelmesi zamanlama açısından kuşkular uyandırmıştır. ABD, 25 Şubatta yayımladığı 2008 İnsan Hakları Raporuyla Türkiye'yi ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçlamış ve habercilerin Başbakan Erdoğan'ın hükümetini eleştirmeleri halinde misillemeyle karşılaşma endişesi taşıdıklarını söylemiştir. Rapor tam da Türkiye'nin en büyük medya şirketi Doğan Yayıncılık ile hükümet arasındaki tartışmanın kızıştığı bir zamanda yayımlanmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda isim verilmeden şu ifadelere yer verildi: "Haber ajansı sahibi bazı büyük şirketler, habercileri hükümeti eleştiren makaleler yazdığı takdirde iş fırsatlarını kaybetme endişesi taşıyorlar. Aralarında Başbakan Erdoğan'ın da bulunduğu üst düzey hükümet yetkilileri geçtiğimiz sene Almanya'da, 10

12 hükümete bağlı yardım dernekleriyle ilgili basında yer alan yolsuzluk haberlerinin ardından basın ve medya sahiplerini şiddetli bir dille eleştiren açıklamalar yapmışlardır. 14 Nisan 2009 da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla DTP'ye yönelik 13 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon çerçevesinde merkezi Diyarbakır da bulunan Gün TV'ye baskın düzenlenmiştir. Avrupa Komisyonu düzenlediği rapor da yargının "bağımsızlığı ve tarafsızlığı" ile basın özgürlüğüne müdahaleler konularında kaygılarını belirtmiştir. AB müktesebatına uyum açısından basın ve yargı konularında gelişme kaydedilmediği vurgulanmıştır. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda, tanımlar, yargı yetkisi, yayın alım ve yeniden iletim özgürlüğü, vatandaşlığa dayalı ayrımcılık yapılmaması, Avrupa eserleri ve bağımsız eserlerin teşvik edilmesi, önemli olaylar ve yabancı sermaye payı üzerindeki sınırlamalar açısından hâlâ sorunların bulunduğu saptanmıştır. Yayıncılık sektörünün yönetimi açısından, RTÜK ün frekans tahsislerini yenilememiş olması yayıncılık sektörüne zarar verdiği, ayrıca, bir düzineden fazla TV kanalı, birkaç yıldır lisans başvurularının sonuçlandırılmasını bekliyor olmalarına rağmen, lisans olmadan çalıştıkları iddiasıyla kapatıldığı ifade edilmiştir. Türkçe dışındaki dillerde yayın yapan özel kanallarda, içerik ve zaman sınırlamasının yanı sıra çeviri zorunluluğunun da devam ettiği, sonuç olarak, toplamda 6 özel yayıncıya lisans verilmiş olmasına rağmen, 2009 da sadece bir TV ve iki radyo kanalı Kürtçe yayın yaptığı saptanmıştır yılının Kasım ayında Doğan Holding, bünyesinde barındırdığı bazı gazete ve televizyon kanallarını devlete karşı olan vergi borcunu kapatabilmek için satılığa çıkarmıştır. Dünya Gazeteler ve Yayıncılar Birliğinin Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda Çin, Rusya, Küba, Pakistan, Yemen gibi ülkelerin yanına yerleştirmesi ve Sınır Tanımayan Gazetecilerin yıllık raporunda Türkiye'nin bu konuda 20 sıra birden gerilemesi özellikle hükümet kanadından bu kuruluşlara karşılık çeşitli eleştirileri getirmiştir. BİA Medya Gözlem Masası'nın yayımladığı 2009 yılı raporuna göre, 123 ü gazeteci toplam 323 kişi, düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında yargılan bu yıl yargılanmıştır yılında İstanbul borsasına gönderilen açıklamaya göre, 73 yaşındaki Aydın Doğan, Doğan Şirketler Grubu ve Doğan Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak itibariyle kızı Arzuhan Yalçındağ'a bıraktığını belirtmiştir. Küresel medya endüstrisi Türk medya grubu Doğan Yayın'ın hisselerini satın almak için sıraya girmiştir. Çok sayıda haber ajansının haberlerinde, Bertelsmann Holding'e ait olan RTL Group, ABD Medya Holding'i News Corp ve Time Warner'in yanı sıra Pro Sieben Sat 1'in ortağı olan yatırımcı KKR şirketinin de Doğan Holding'in hisselerini almak için teklif sunduğu duyurulurken, Fransız rakip Vivendi ile Prag'daki Central European Media Enterprises şirketlerinin ilgi duyan şirketler arasında olduğu belirtilmiştir. Haziran ayında yayıncılara uygulanan yaptırımlar ve yayıncılıkla ilgili kanunun bazı maddelerinin yorumlanış biçimi Avrupa Gazeteciler Birliği ni bir açıklama yapmaya itmiş; Türkiye de basın özgürlüğü ihlallerinin sürdüğü, gazetecilere verilen cezaların kınandığı, Türkiye'de çok sayıda gazeteci ve yazarın hapishanelerde tutuklu ya da hükümlü olarak bulunduğu belirtilmiştir. Avrupa Birliği İlerleme Raporunda da Türkiye, basın özgürlüğünün iyileştirilmesi konusunda uyarıldı. Komisyon basın özgürlüğü konusundaki eksikliklere değinerek, "Şiddete başvurmadan fikirlerini beyan eden gazeteci, yazar ve siyasetçiler hakkında dava açılmasına devam ediliyor" demiştir. 11

13 Şubat 2011 de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ve İnternet Suçları birimlerinden ekipler, Oda TV ye ait beş farklı mekânı basılmış, yöneticileri tutuklanmıştır. Devamında Ahmet Şık ve Nedim Şener de gözaltına alınmıştır. Bu gözaltılar sürerken yabancı yatırımcıların Türk medya şirketlerinde sahip olabilecekleri hisselerin oranını iki katına çıkaran bir yasanın Meclis te onaylanmasıyla birlikte Türkiye, yabancı yatırımcıların Türk medya şirketlerinde daha büyük hisselere sahip olmasının yolunu açmıştır. BM, Mart ayında komplo şüphesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde pek çok gazetecinin tutuklanmasının ardından, yetkililerden, bu medya çalışanlarının hapse gönderilmelerinin nedenlerini açıklamasını isteyerek Türkiye'ye uyarıda bulunmuştur yılında Nisan ayında yayımlanan ABD Dışişleri Bakanlığı 2010 İnsan Hakları Raporu Türkiye de siyasetin ve seçim kampanyaların konusunu oluşturmuştur. Rapor da Türkiye'de basın özgürlüğünün geçen yıllar içerisinde gerilediği belirtilerek, "Savcılar, basın özgürlüğünü kısıtlayıcı çeşitli yasalar altında, mahkemelere onlarca dava açarak yazarları, gazetecileri, siyasi şahsiyetleri taciz etti" denilmiştir. Basın özgürlüğünün "gerilediği" ifade edilen raporda, internet özgürlüğüne yönelik de sınırlamalar bulunduğu ve mahkeme kararlarıyla sık sık internet sitelerine erişimin engellendiği kaydedilmiştir. Raporda, Türkiye'deki özel medya şirketlerinin farklı sektörlerde de birçok iş ilişkisi bulunduğu ve medyadaki sahipliğin, haberciliğin içeriğini ve olaylara yönelik tartışmaların boyutunu etkilediği belirtilerek, gözlemcilerin, "bazı medya holdinglerinin, medyayı, hükümet politikalarının lehinde veya aleyhinde baskı oluşturmak için araç olarak kullandığını belirttiği" ifade edilmiştir. Türkiye'nin aktif yazılı medyaya sahip olduğuna da işaret edilen raporda, farklı siyasi yelpazeye sahip ve çok sayıda dilde yayım yapan yüzlerce özel gazete olduğu, ancak yetkililerin "özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Kürtçe yanlısı veya sol içerikli medyaya rutin bazda, geçici kapatmalar veya toplatmalarla sansür uyguladığı" ileri sürülmüştür. Devamında "Bazı dönemlerde yetkililerin gazete bürolarına baskın emirleri verdiği, gazeteleri geçici olarak kapattığı, para cezaları verdiği, ifade özgürlüğüne yönelik yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle gazeteleri toplattığı" belirtilen raporda, "devletin/hükümetin kısıtlamalarına rağmen medyanın en azından bir kısmının, hükümet liderleri ve politikalarını günlük bazda eleştirmeye devam ettiği ve birçok konuda muhalif tutum takındığı" kaydedilmiştir. Raporda, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün "Türkiye'deki gazetecileri hedef alan davalar ve mahkumiyet kararlarının büyük artış gösterdiği" yönündeki ifadesine atıfta bulunulmuş ve "hapiste olduğu belirtilen 43 gazetecinin bir çoğunun Terörle Mücadele Yasası altında suçlandığı" ifade edilmiştir. Son olarak rapor, birçok gözlemcinin "Başbakan Erdoğan'ın 26 Şubatta yaptığı konuşmasında, ekonomiye zarar vermekle suçladığı köşe yazarlarının işten çıkarılması gerektiğini ima ettiğini ve bunun medyaya yönelik sansür girişimi olarak görüldüğü " belirtilmiştir. 12

14 c) Seçimlerle İlgili Gazete Haberlerine İlişkin İçerik Analizi Çalışmada, 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinden önceki bir aylık süre boyunca (12 Mayıs Haziran 2011) beş gazete (Zaman, Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Birgün) takip edilerek analize tabi tutulmuştur. Gazetelerinin seçilmesinde tirajlar ve yanı sıra politik eğilimler göz önünde bulundurulmuştur yılı verilerine göre en yüksek satış oranına sahip olan Zaman, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin yanı sıra ulusal sol basını temsilen Cumhuriyet, sosyalist sol basını temsilen Birgün gazetesi ile hem en çok satan gazete olan hem de İslamî basını temsil ettiği düşünülen Zaman gazetelerinde seçime ilişkin haberlerde demokrasi temasının yer alış biçimi niteliksel içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. c.1. Milletvekili Genel Seçimlerinin Gazetelerde Haberleştirilmesi 12 Haziran 2011 de yapılan genel seçimlerden önceki bir aylık dönemde seçilen beş gazetede seçimleri konu edinen toplam 1667 haber yayınlanmıştır. Bu haberlerin gazetelere göre dağılımı Şekil 1 de görülmektedir % 28 % 24 %17 %21 %10 Şekil 1 Seçim haberlerinin gazetelere göre dağılımı 13

15 Seçim haberlerinin gazetelere göre dağılımı değerlendirildiğinde ilk sırada 471 haberle Hürriyet gazetesinin yer aldığı görülmektedir. 6 Seçim haberlerine ilişkin sıralamada Hürriyet gazetesini, Zaman, Cumhuriyet, Milliyet ve Birgün gazeteleri takip etmiştir. Bazı gazetelerde seçim haberlerinin yanı sıra seçim özel sayfalarıyla okuyucularına özel bilgiler sundukları görülmektedir. Zaman gazetelerin izlenmeye başladığı 12 Mayıs tarihinden itibaren politika sayfası olarak ayırdıkları sayfaları SEÇİM 2011 logosuyla seçimlere ayırmıştır. Bunun yanı sıra Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin seçmenlerle yapılan röportajlara yer verdiği görülmektedir. Örneğin Hürriyet gazetesi gazetelerin taranmaya başladığı 12 Mayıs tarihinden itibaren 2. sayfasını seçmenlere ayırarak Hürriyet Hakkımızdır Treni Türkiye Ne İstiyor? temasıyla 12 Haziran seçimleri öncesinde kentleri gezerek halkla sohbet etmiştir. Cumhuriyet gazetesi ise seçmenin eğilimini yansıtmak amacıyla 16 Mayıs 2011 tarihinden başlayarak Cumhuriyet seçmenin nabzını tutuyor başlığıyla seçim sayfalarında yazar ve muhabirlerinin il ziyaretlerine İl il seçime doğru 2011 başlığıyla yer vermiştir. Diğer gazetelere oranla seçimlere ilişkin doğrudan haberlere Birgün gazetesi daha az yer vermiştir. Bu durum gazetenin yayın politikasıyla ilgili bir tercih gibi görünmektedir. Siyasi niteliği ağır basan bu gazete seçim sürecini gündelik politik meselelerin arasında sıradanlaştırmış, daha sonra değinileceği gibi seçimle ilgili haberlerde de sol görüşlü adaylara ağırlık vererek bu konuda diğer gazetelerin önüne geçmiştir. Hükümeti destekçisi ve muhalifi Zaman ve Cumhuriyet gazetelerinin seçimlerle ilgili haber oranlarının birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir Genel Seçimleri öncesi bir aylık dönemde en çok satan üç büyük gazetede (Zaman, Hürriyet ve Posta) yayınlanan haberlerde Zaman gazetesinin seçim haberlerinin diğer iki gazeteye oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır (Bkz. Köker vd. 2008). 14

16 Count Zaman Hurriyet Milliyet Cumhuriyet Birgun gazete sayfa Şekil 2 Seçim haberlerinin gazete sayfalarına göre dağılımı Gazeteler incelendiğinde seçimlere dair haberlerin ancak % 16 sının birinci sayfada, % 52 sinin ise seçim özel sayfalarına da yer verilen iç ve orta (16-20) sayfalarda yayınlandığı görülmektedir. Şekil 2 de gösterildiği gibi liberal gazeteler olarak nitelenen Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin ağırlıklı olarak ilk sayfalarını seçim haberlerine ayırdığı, farklı ideolojik eğilimlere sahip olan Zaman, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin ise ilk sayfalarına oranla seçim haberlerini iç ve orta sayfalarından duyurduğu görülmektedir. Seçim haberlerinin konulara göre dağılımına bakıldığında ise gazetelerin yaklaşık %65 lik bir kısmının liderlerin ve parti ileri gelenlerinin mitinglerdeki, basın toplantılarındaki konuşmalarına ayrıldığı görülmektedir. Ayrıntılı bir oranla gazeteler haberlerinin %30 u liderlerin açıklamaları ve vaatlerine, %20 si parti ileri gelenlerinin açıklamalarına, %20 si parti mitinglerine ayrılmıştır. Yurttaş görüşlerinin gazetelere yansımasına olanak tanıyan yegâne araçlarından olan seçmen profilleri, röportajları gibi köşe ve yazılara ise yalnızca %12 lik bir oranla karşımızda durmaktadır. Bunların dışında kodlanan haberle ise; - Seçimler bağlamında gündeme gelen güncel haberler ve açıklamalar (dış basından seçime dair izlenimlerin aktarılması, partiler arası çekişmelerle ilgili haberler, sivil toplum kuruluşları Barolar Birliği, TÜSİAD açıklamaları, Yüksek Seçim Kurulu nun yönergeleri, seçim sürecindeki eylemlilikler (Hopa mitingi ardından gelişen olaylar gibi) (%11) - Parti kampanya etkinlikleri (% 6) - Seçim takvimi, tarihi süreçleriyle ilgili bilgilendirme haberleri (%4) 15

17 - Parti ya da adaylara yönelik şiddet (seçim bürolarına yapılan saldırılar, mitingler esnasında yaşanan gerilimler vb) (%4) gibi içeriklerden oluşmaktadır Şekil 3 Seçim haberlerinin konulara göre dağılımı Parti mitingi Liderin aciklamalari/vaatleri Parti ileri gelenlerinin aciklamalari Partinin kampanya etkinlikleri Secmen profilleri/roportajlari/izlenimler Secim takvimi, tarihi, surecleri Partiye ya da adaylara yonelik siddet Diğer (gündem, güncel haber, STK açıklama) Şekil 3 deki oranlarda da açıkça görüldüğü gibi basın seçim haberlerini ağırlıklı olarak lider konuşmaları etrafında örmektedir. Demokrasi krizinin; temsil sistemi modelinin kriziyle eş zamanlı olarak bireylerin siyasal sürece katılımdan uzaklaşmalarının üzerine yükseldiği bir dönemde kurumsallaşmış siyasal partiler yerini kişisel figürlere bırakmıştır. Siyasetin kişiselleştirilmesi biçiminde gelişen bu süreci en fazla görünür kılan olgu ise liderlik konumları çerçevesinde örülen kampanya temalarıdır. Max Weber in modern demokrasiler için gelecekte öngördüğü karizmatik otoriter niteliklere sahip lider tipi, kampanya uzmanları kadar basın tarafından da desteklenmiş ve özel alan ile politik alan arasındaki gri bölgeye yerleştirilmiştir. Ulusal basın siyasal ilişkileri ve siyasal söylemleri kişiselleştirmiş ve temaları liderler etrafında kurmuştur. Bu bağlamda liderlerin özel yaşamları ve arkadaşlarıyla ilişkileri öne çıkarılmış, gündelik alışkanlıkları sıradanlaştırılmış, gerçek deneyimler yerini bir temsile, görüntüye ve imaja bırakmıştır. Seçim haberlerinin konulara göre dağılımına bakıldığında bu 16

18 unsur açıkça gözlemlenebilmektedir. Lider açıklamalarını, parti ileri gelenlerinin açıklamaları ve parti mitingi izlemektedir. Her üçü de bir şekilde lider ve onun etrafındakiler çerçevesinde örülmüş bir siyaset anlayışını öne çıkarmıştır. Yurttaşın sözünün ne kadar az önemsendiği meselesi bile başlı başına demokrasi kültürünün değerlendirilebilmesi için bir veri sunmaktadır. Seçimlere ilişkin yurttaş görüşlerinin sınırlılığı ve seçimlere ilişkin enformasyon aktarımının yetersizliği konusuna basının demokrasi temasına yaklaşımı esnasında yeniden dönülecektir. Şekil 4 Seçim haberlerinin siyasal partilere göre dağılımı Seçim haberlerinin siyasi partilere göre dağılımına bakıldığında, 1667 haberin 1331 inin dört büyük partiye ayrıldığı görülmektedir. Haberlerin yaklaşık %40 AK Parti yi, %32 sinin CHP yi, yaklaşık %19 unun MHP yi, yine yaklaşık %11 inin ise Blok ya da bağımsızları konu edindiği görülmektedir. 17

19 Count 200 aktorparti AKP CHP MHP Blok/Bagimsiz Zaman Hurriyet Milliyet Cumhuriyet Birgun gazete Şekil 5 Siyasal partilerle ilgili seçim haberlerinin gazetelere göre dağılımı Total AK PARTİ CHP MHP Blok/Bağımsız Zaman Hürriyet Milliyet Cumhuriyet Birgun Total

20 Liberal nitelikli Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin siyasal partilere ayırdığı yer değerlendirildiğinde, her ikisinin de özellikle üç büyük partiye ağırlık verdiği görülmektedir. Bu durum gazetelerin yayın politikalarıyla ilişkilendirilerek açıklanabilir. Siyasi iktidarı kontrol altında tutan bürokratik ve askeri çevreler ile kentli orta sınıfın mevcut toplumsal düzeninin istikrarını önceleyen, belli toplumsal-siyasal görüş ve düşünceleri temsil etmek yerine ulusal siyasi yelpazenin merkezine yerleşmiş düşünceleri temsil eden (Köker vd, 2008: 33), bunun dışındaki görüşlere pek de yer vermeyen Hürriyet ve Milliyet gazeteleri merkez sağ, merkez sol ve ılımlı İslam olarak tanımlanabilecek Türkiye siyasetinin üç büyük partisine geniş yer ayırırken siyasal yelpazenin dışında kalmış siyasal partileri göz ardı edebilmiştir. Örneğin, Hürriyet gazetesi üç büyük partiyle ilgili 100 ün üzerinde haber yaparken, Blok/Bağımsızlarla ilgili sadece 18 adet haber yapmıştır. Sol ya da sosyalist görüşlerle yayın hayatına başlayan Birgün gazetesi seçim haberlerinin önemli bir kısmını Blok/Bağımsız adaylara ayırmıştır. Başka bir söyleyişle, seçim sürecinde AK Parti ve CHP ye Blok/Bağımsızlara göre daha az yer ayıran tek gazete Birgün olmuştur. Yenilikçi İslamcı siyasete dayanan görüşlerinin temsiline ağırlık veren Zaman gazetesi AK Partiye neredeyse diğer üç partiye ayrılan yerin toplamı kadar bir yer ayırarak AK Parti ye yakın desteğini göstermiştir. Cumhuriyet gazetesi ise AK Parti ye ve CHP yi neredeyse aynı oranda haberleştirmiştir. Haberlerin içeriklerine dikkat edildiğinde Zaman ve Cumhuriyet gazetelerinin adeta AK Parti ve CHP nin basın organı olarak işlev yüklendiği görülmektedir. 30 günlük inceleme tarama sürecinde dikkat çeken yayın organlarının takındıkları tavırlar gazetelerin incelenmesinin başlangıç tarihini oluşturan 12 Mayıs 2011 tarihinden verilecek örneklerle anlatılabilir: 11 Mayıs ta Başbakan Erdoğan ın seçim vaatleri arasında yer alan İstanbul un Anadolu ve Avrupa yakalarına 1 er milyon nüfuslu iki yeni şehir projesinin duyurusunu Cumhuriyet gazetesi Kenti Katletme Projesi ( ) başlığıyla manşetten duyururken; Zaman gazetesi sürmanşetten İstanbul un iki yakasına iki yeni şehir geliyor ( ) başlığıyla duyurmuştur. Yine 12 Mayıs tarihli iki gazete anayasa yapım süreciyle ilgili haberlerinde Cumhuriyet gazetesi Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Atilla Özsever in açıklamasını 1. sayfaya taşıyarak AK Parti dönemi Haklar budandı başlığını 1 sayfada taşırken; Zaman gazetesi Uluslararası kongrede yeni anayasanın yol haritası çiziliyor başlığıyla olumlu bir şekilde sunmuştur. 12 Mayıs tarihli iki gazeteden verilebilecek bir başka örnek ise Başbakan Erdoğan ın Trakya da yaptığı seçim konuşmasının veriliş biçimidir. Cumhuriyet gazetesi haberi Erdoğan MHP ve CHP ye yasadışı yollarla elde edilip internette yayımlanan görüntülerle yüklendi. Yine kaset e sarıldı (12 Mayıs 2011, sayfa 4) şeklinde duyururken; Zaman gazetesi Kaset skandallarının böyle yorumladı: CHP de MHP de kendi iç hesaplaşmasının bedelini ödüyor (12 Mayıs 2011, s.15) şeklinde başlıklandırmıştır. Seçim kampanyalarına dinamizm kazandıran liderler arası atışmaların haberleştirilmesi sırasında Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin adeta CHP ve AK Parti nin yayın organıymışçasına laf atışmalarını haberleştirerek taraf tuttukları görülmektedir. Örneğin 13 Mayıs 2011 tarihinde gazetelerde Erdoğan ın Balıkesir mitingi ile Kılıçdaroğlu nun Konya da yaptığı toplantıdaki konuşmalarını birinci sayfadan duyururlarken Cumhuriyet gazetesi manşetten 19

21 Kılıçdaroğlu: Erdoğan, bazı bakan ve vekillerin yolsuzluğa karıştığını itiraf etti O isimleri açıkla Zaman gazetesi ilk sayfadan verdiği haberde Erdoğan dan Kılıçdaroğlu na: SSK ya aldığın akrabalarını açıkla şeklinde haberleştirerek iki liderin söz düellosunda cephe almışlardır. Diğer gazetelerin yukarıda açıklanan tavırlarına da örnek göstermek anlamlı olacaktır. 12 Mayıs tarihli Birgün gazetesi 6. sayfanın tamamını Blok adaylarıyla yaptığı röportaja ayırarak Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku nun Desteklediği Bağımsız Adaylar Konuşuyor- AK Parti, CHP ve MHP ye verilen oylar Bomba olarak halka dönüyor (12 Mayıs 2011, sayfa 6). haberiyle diğer gazetelerde sınırlı bir şekilde yer bulan Blok adaylarına desteğini sunmuştur. Liberal nitelikli Hürriyet ve Milliyet gazeteleri ise, iktidar adayı her iki tarafa da eşit mesafeyle yaklaşarak 11 Mayıs ta açıklanan Kanal İstanbul Projesini İki yakaya birer kent (Hürriyet, 12 Mayıs 2011, 1. sayfa) İki yeni şehir 2012 de başlıyor (Milliyet, 12 Mayıs 2011, 1. sayfa) yorumsuz bir şekilde sunmayı tercih etmiştir. Milliyet ve Hürriyet gazetesinin seçime katılan partilere yönelik tavrını açığa çıkaracak bir diğer örnekte 15 Mayıs tarihinde Milliyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan bir başka haberdir. 15 Mayıs tarihinde Seçime bir ay kala siyaset meydanı gittikçe ısınıyor başlığıyla tamamı fotoğraflı üç haber yayınlanmıştır. AK Parti nin Rize mitingi, Kılıçdaroğlu nun Çankırı mitingi ve Devlet Bahçeli nin Konya mitinginin haberleştirildiği metinlerde başlıklar liderlerin konuşmalarından yapılan alıntılar kullanılmıştır. Haber metinlerinin tümü aynı boyutta ve yan yana verilmiştir. c.2. Seçim Haberlerinde Demokrasi/Demokratikleşme Temalarının Yer Alış Biçimi 12 Mayıs- 12 Haziran 2011 tarihleri arasında incelenen beş gazete tespit edilen 1667 haberin %71 inde (1190 haberde) demokrasi temasına yer verilmemiştir. Haberlerin yalnızca %29 luk bir kısmında (477 haber) demokrasi/demokratikleşme temasıyla ilgilendirilebilecek öğelere rast gelinmiştir. 7 7 Seçim haberlerinde demokrasi/demokratikleşme temasının yer alış biçimini incelemek için hazırlanan kodlama yönergesinde çoklu kodlama yapılmıştır. 20

22 Var Yok Şekil 6 Demokrasi teması içeren ve içermeyen haberlerin oranı Haberlerin yaklaşık dörtte birlik bir oranının demokrasi temasıyla ilgili olması temsili demokrasilerinin başlıca aracı olan seçim süreçlerinin ulusal basın tarafından demokrasi konusuyla doğrudan bağdaştırılmadığını, demokrasiyle ilgili haberlere pek de rağbet edilmediğini göstermektedir. 21

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 5(1), DOI:10.1501/sbeder _ 0000000061

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 5(1), DOI:10.1501/sbeder _ 0000000061 DEMOKRASİ TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE MEDYA ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR ANALİZ Özet Fatih KESKİN 1 Halise KARAASLAN ŞANLI 2 Bu çalışma, siyasetin 20.yüzyılın ikinci yarısından

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması 18 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. ADAYLAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLER NASIL SUNULDU?... 3-4 2.1 HABERLERİN ADAYLARA GÖRE DAĞILIMI...

Detaylı

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ I İÇİNDEKİLER SUNUŞ......IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ A. SEÇİM DÖNEMİNE GİRİŞ... 3 Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 3 Erken Seçim Kararı... 4 B. SEÇİM DÖNEMİNDEKİ YASAL DÜZENLEMELER... 5 C. SEÇİM

Detaylı

Karar No : 2100 Karar Tarihi : 26/10/2015

Karar No : 2100 Karar Tarihi : 26/10/2015 Karar No : 2100 Karar Tarihi : 26/10/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 22/10/2015 günlü, 16760 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

Karar No : 1782 Karar Tarihi : 27/09/2015

Karar No : 1782 Karar Tarihi : 27/09/2015 Karar No : 1782 Karar Tarihi : 27/09/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 22/09/2015 günlü, 14425 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII. I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII. I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU A. 2007 SEÇİMİ ÖNCESİ ve SONRASINDAKİ GELİŞMELER... 3 2007 Seçimi Öncesi Gelişmeler... 3 22 Temmuz 2007

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015

Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015 Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 05/11/2015 günlü, 17774 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE AZERBAYCAN DAN BAKIŞ

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE AZERBAYCAN DAN BAKIŞ 15 TEMMUZ DARBE GIRIŞIMININ İSLAM COĞRAFYASINDA YANSIMALARI KONFERANSI 24-26 Ağustos 2016 Kütahya gesam.dpu.edu.tr 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE AZERBAYCAN DAN BAKIŞ Araz ASLANLI 1 Türkiye Cumhuriyeti 15-16

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 2184 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; UZAY HABER logosuyla yayın yapan UZAY RADYO TV GAZETECİLİK REK. TAN. BASIM YAPIM YAY.

Detaylı

Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015

Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015 Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 15/10/2015 günlü, 16311 sayılı yazısında; TGRT HABER logosuyla yayın yapan TGRT HABER TELEVİZYON A.Ş. adlı kuruluşa ait izleme

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( ) V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 Muhalefetin İstekleri... 1 Demokratikleşme Adımları... 1 Milletvekilleri Seçimi Kanunu... 2 Hükûmetler... 2 Milletvekili Ara Seçimleri... 2 CHP ve DP nin Kurultay

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor!

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! BAE Washington büyükelçisi Yusuf el-uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No: 592 Tarih : 27.12.2013 27 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28864 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu.

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu. 1980 Lİ YILLARDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE DE VE DENİZLİ GENELİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI VE BULDAN İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi : Kurumsallaşma ve Liderlik Siyasal parti: Halkın desteği sayesinde siyasal iktidarı kullanarak kamu hayatını

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU A. 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması... 4 Bağımsız

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Değerlendirilmesi Erol Tuncer - 18 Ağustos 2014 Bu değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin -Yüksek Seçim Kurulu tarafından 15 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan-

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI Oda Basın Birimi çalışmaları, etkinlikler, raporlar, meslek ve uzmanlık alanlarımızla ilgili konular ve güncel gelişmelere ilişkin görüşlerimizi basın ve kamuoyunun bilgisine

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri POLİTİKANOTU Haziran2011 N201143 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar Öğretim Üyesi, Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN

Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. Doğu ERGİL Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN NİSAN - 2012 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı