Çorum da tablo deðiþmedi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum da tablo deðiþmedi"

Transkript

1 Türkiye yeniden siyasal çalkantý dönemine girdi Milletvekili Salim Uslu, AK Parti binasý önünde toplanan partililere hitaben bir konuþma yaptý. AK Parti Milletvekili Salim Uslu, seçim sonuçlarýný deðerlendirdiði konuþmasýnda, "Türkiye'de bu sevincimizi Çorum'daki kadar coþkuyla kutlayamýyoruz. Maalesef Çorum'da kazandýðýmýz baþarý Türkiye'de ayný karþýlýðý görmedi. Türkiye'yi iyi günler beklemiyor, Türkiye yeniden siyasi çalkantýlar dönemine girdi." dedi. * HABERÝ 9 DA AK Partililer seçimden birinci parti çýkmasýna raðmen buruk bir sevinç yaþadý. AK Parti de buruk kutlama AK Parti'nin Türkiye genelinde alýnan oylarla tek baþýna hükümeti kuramamasý, Çorum'daki sevinci gölgeledi. * HABERÝ 9 DA ÇORUM 8 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ ÝSKENDER n LAHMACUN Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) Çorum da tablo deðiþmedi AK PARTÝ 3, CHP 1 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçim sonuçlarýna göre, AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çýkardý. Böylece 25. Dönem Çorum Milletvekillerimiz Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile Tufan Köse oldu. * HABERÝ 8 DE PARTÝLER AK PARTÝ (%54.2) (%60,20) (%57,24) (%48) CHP (%22.2) (%23,57) (%22,29) (%22) MHP (%17.7) (%10.66) (%10.84) (%8) MHP % 17.7 CHP % 22.2 DÝÐER % 5.9 AK PARTÝ % 54.2 Salim Uslu Cahit Baðcý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Tufan Köse Partilerin Çorum karnesi AK PARTÝ ve CHP NÝN OY ORANLARI DÜÞTÜ Çorum da 25 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarýna göre AK Parti ve CHP nin oy oranlarý bir önceki seçime göre düþerken MHP ise oylarýný artýrdý. * HABERÝ 8 DE 2015 GENEL SEÇÝMÝ NDE ÇORUM DA PARTÝLERÝN OY DAÐILIMI Çorumlu 7 vekil daha Çorum dýþýndan aday gösterilen hemþehrilerimiz milletvekili seçildi. * HABERÝ 9 DA Naci Aðbal Prof. Dr. Naci Bostancý Feyzullah Kýyýklýk Murat Alparslan Ýhsan Özkes Mustafa Akaydýn Ali Haydar Hakverdi ÝLÇELERDE PARTÝLERÝN OY DAÐILIMI 25. dönem parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere yapýlan seçimlerde verilen oylar Çorum'da %99.9 oranýnda sayýldý. Oy sayýmý yüzde 100 tamamlanan Çorum merkez ve diðer ilçelerinde partilerin aldýðý oylar ve oranlarý þöyle: ÇORUM GENEL %99.9 Açýlan Sandýk: Geçerli Oy Sayýsý: Katýlým Oraný: %87.6 OYLARIN PARTÝLERE GÖRE DAÐILIMI AK PARTÝ: %54.3 CHP: %22.4 MHP: %17.8 SP: 6520 %1.96 HDP: 6110 %1.84 MERKEZ AK Parti: %50.8 CHP : %27.7 MHP: % 15.6 ALACA AK PARTÝ: %58 CHP: 4076 %19.2 MHP: 3829 %18.1 BAYAT AK PARTÝ : %70.7 CHP: 1007 % MHP: 1732 % 15.3 ÝSKÝLÝP AK PARTÝ: %63 CHP: 1990 % 901 MHP: 4950 %22.4 KARGI AK PARTÝ: 6673 %60.3 CHP: 1916 %17.3 MHP: 1815 %16.4 MECÝTÖZÜ AK PARTÝ: 5533 %49.0 CHP: 4054 %35.9 MHP: 1126 %9.98 ORTAKÖY AK PARTÝ: 2124 %44.5 CHP: 1350 %28.3 MHP: 1073 %22.5 OSMANCIK AK PARTÝ: %57.1 CHP: 4912 %17.4 MHP: 5850 %20.6 SUNGURLU AK PARTÝ: %56.3 CHP: 4226 %13.1 MHP: 8547 % 26.6 BOÐAZKALE AK PARTÝ: 1731 %67.9 CHP: 204 %8.01 MHP: 473 % 18.5 UÐURLUDAÐ AK PARTÝ: 2666 %69.9 CHP: 457 % 11.9 MHP: 553 %14.5 DODURGA AK PARTÝ: 1982 %44.5 CHP: 1081 %24.2 MHP: 1113 % 24.9 LAÇÝN AK PARTÝ: 1768 %53.4 CHP: 698 %21.1 MHP: 649 %19.6 OÐUZLAR AK PARTÝ: 2505 %61.0 CHP: 925 %22.5 MHP: 508 %12.3

2 2 PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 Osmancýk OSB'de yeni geliþme Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nin þehir plancýsý tarafýndan hazýrlanan imar planlarýnýn bakanlýk onayýna gönderildiðini bildirdi. Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nde çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðini kaydeden Karataþ, þehir plancýsý tarafýndan imar planlarýnýn hazýrlandýðýný ve 39 adet sanayi parselinin bakanlýk onayýna sunulduðunu ifade etti. Ýmar planlarýnýn onaylanmasýnýn ardýndan yatýrýmcýlar için tahsislere baþlanacaðýný kaydeden Karataþ "Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinde sanayi parsellerinin belirlenmesi için çalýþmalar sürüyor. OSB alanýn yaklaþýk yüzde SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS (Ç.HAK:1106) Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, OSB imar planýnýn bakanlýk onayýna sunulduðunu bildirdi. Çorumun Osmancýk ilçesinde motosikletin otomobille çarpýþmasý neticesinde iki kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarý üzerinde meydana gelen trafik kazasýnda, Yaþar Furkan Çaðlar (22) yönetimindeki 19 HN 872 plakalý motosiklet, Karayollarý ýþýklý kavþaðýna geldiði sýrada, Merzifon istikametinden gelen ve kendisine yeþil ýþýk yandýktan sonra Tillim Çayý caddesine dönmeye çalýþan Ýsmail Yýldýrým (18) yönetimindeki 19 HB 190 plakalý otomobile çarptý. Çarpýþmanýn etkisi ile kontrolden çýkan motosiklet Tillim Çayý Caddesinden Zübeyde Haným Caddesine geçmek için Kýrmýzý ýþýkta bekleyen Ahmet Ünal Coþar yönetimindeki 19 HS 456 plakalý ve Ahmet Akkaya yönetimindeki 55 SU192 plakalý araçlara çarparak durabildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Yaþar Furkan Çaðlar ve yanýnda yolcu olarak bulunan arkadaþý Emrah Tank (20) motosiklet üzerinden fýrlayarak yol kenarýna düþmeleri neticesinde yaralandýlar. Yaralýlar olay yerine gelen saðlýk ekiplerinin yaptýðý ilk müdahalelerinin ardýndan 7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL BÖLGE BAYÝÝ Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: 'ü olan 200 dönümlük alanda 39 sanayi parseli oluþturuldu. Bakanlýk onayýnýn ardýndan mütevelli heyetimiz yatýrýmcýlarýmýz için arsa tahsislerine baþlayacaktýr." dedi. OSMANCIK BÖLGENÝN PARLAYAN YILDIZI Osmancýk'ýn sanayi alanýnda da önemli geliþmeler gösterdiðini kaydeden Karataþ "Son yýllarda tekstil sanayisinin geliþmesi ilçemize önemli katký saðlamýþtýr. Osmancýk'ýn gerek D100 Karayolu gibi önemli bir güzergahta bulunmasý, gerekse liman ve havaalanýna yakýnlýðý, büyükþehirlere ulaþým kolaylýðý gibi avantajlarý nedeniyle yatýrýmcýlar için bir cazibe merkezi konumundadýr. Organize Sanayi Bölgesi, yatýrýmcý ile bu avantajý bir araya getirecek ve þehrimiz sanayide bölgenin yýldýzý olacaktýr inþallah." diye konuþtu. Osmancýk OSB'de yer tahsislerine baþlanmasý ile kýsa sürede ilçeye yeni fabrikalarýn kazandýrýlacaðýna inandýðýný kaydeden Yaralýlar ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýldýlar. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan hayati tehlikeleri bulunan motosiklet sürücüsü Yaþar Furkan Çaðlar ve Karataþ, OSB'nin saðlayacaðý yeni iþ alanlarý ile Osmancýk'ýn artan Osmancýk ta kaza, 2 yaralý Motosikletin otomobille çarpýþmasý neticesinde iki kiþi yaralandý. arkadaþ Emrah Tank Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildiler. Kaza ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Çocuk oyunu Aðacýn Gözyaþlarý DTS de Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi ve Bahçelievler Ýlkokulu 2-F öðrencilerinin oynadýðý Aðacýn Gözyaþlarý isimli tiyatro oyunu bugün Devlet Tiyatro Salonunda oynanacak. Erdal Þahin tarafýndan yazýlan ve yönetilen, çocuklarýn çevre bilincine duyarlýlýðýný artýrmak amacýyla oynanacak oyuna tüm çocuklar davet edildi. Ücretsiz olan oyun bugün ve olmak üzere iki seans halinde gösterilecek. Ayrýca TEGV Çorum Öðrenim Biriminde etkinliklere gelen çocuklarýn yapmýþ olduðu ürünler de yine bugün saat da Devlet Tiyatro Salonunda sergilenecek. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçede devam eden çalýþmalarý inceledi. Baþkan Karataþ çalýþmalarý inceledi Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçede Belediye'nin yapýmý devam eden çalýþmalarýný inceledi. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalýþmalarýný sürdüren Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçede yapým çalýþmalarý sürdürülen çeþitli inþaatlarý inceledi. Ekibi ile birlikte ilk olarak Devlet Hastanesi yanýnda yapýmý devam eden modern parkta devam eden çalýþmalarý inceleyen Baþkan Karataþ, yaklaþýk 10 dönüm üzerine kurulacak olan parkýn þehrin insanlarýna hizmet etmenin yaný sýra D-100 karayolu üzerinde seyahat halindeki ailelerinde mola verip dinlenebileceði ve yemeklerini yiyebilecekleri bir ortam olacaðýný belirterek, Buraya park yapmamýzýn en önemli nedenlerinden biri D-100 Karayolunun geçmesinden dolayý burada bulunan görüntü kirliðinden ilçeyi kurtararak dah güzel bir görünüme kavuþturmaktýr. Böylelikle hem hastanemize gelen vatandaþlarýmýzýn hem de bu çevrede oturan vatandaþlarýmýzýn hoþça vakit geçirmelerini saðlamak amacýyla biz buraya öncelik vermiþ bulunuyoruz. Ýnþallah yapýmý tamamlandýðýnda Osmancýk ýn, þehrimizin en geniþ, en büyük parký olma özelliðine de sahip olacak. Yaklaþýk 10 dönüm gibi büyük bir alaný var. Burada yapýlan çalýþmalar zeminin kisli ve taþlý toprak olduðu için çok zor bir çalýþma oldu. Parkýn bu hale gelebilmesi için taþkýn koruma kanalýndan çýkan yaklaþýk bin kamyon verimli topraðý buraya naklederek kullanýlabilir hale getirdik. Zemin aðaç yetiþmesine elveriþli toprak olmadýðý için biz bu verimli topraðý buraya taþýyarak yeþil alan için ortam hazýrladýk. Ýnþallah bu park tamamlandýðýnda çok güzel bir mekan olacak. Hayýrlýsý ile önümüzdeki ramazan bayramýna burayý yetiþtirip hizmete sunmayý düþünüyoruz. Buranýn yapýmý tamamlandýðýnda hemþerilerimize inþallah çifte bayram yaþatmayý düþünüyoruz ifadelerini kullandý. (Ç.HAK:2502) Devlet Hastanesi yanýnda yapýmý devam eden modern park incelendi. Baþkan Karataþ, taþkýn korumaya iliþkin inþaat çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Yapýmý devam masýný yaptýk. Ýnþallah vesile olmuþ olaca- eden park alanýndaki bu kanal tamamðýz dedi. incelemelerin ardýndan taþkýn koruma böyle özellikle þehri- son bölümünde ise landýðýnda, bundan Ýncelemelerinin kanalý inþaatýnýn bulunduðu bölgede de rýndan gelen sel sulamizin kuzey yamaçla- yapýmý devam eden arýtma tesisinde incelemelerde bulunan incelemelerde bulunan Baþkan Karataþ, na karþý burada yaþarýna ve sel baskýnlarý- Taþkýn koruma kanalý aþýrý yaðýþlardan güvence altýna alýn- aksilik yaþanmadýðý yan vatandaþlarýmýz Baþkan Karataþ, bir dolayý meydana gelebilecek taþkýnlara karþý þehrimizi, özellikle de Þenyurt Mahallemizi güvence altýna mýþ olacak. Biz de belediye olarak rahatlamýþ olacaðýz. Çalýþmalarýn baþlama aþamasýnda zorluklar yaþadýk, taktirde tesisin yýlsonuna doðru hizmete girerek þehrin atýk suyunun arýtýlmaya baþlanacaðýný belirterek, vatandaþlarla Arýtma tesisimiz almaya yönelik bir çalýþmadýr. Ýlçemizde kamulaþtýrma yapýlacak yerlerde bir takým hizmete girdiðinde ilçemiz önemli bir çev- sel baskýnlarý yaþayan vatandaþlarýmýzý koruyabilecek bir kanalý ama biz bunlarýn hep- anlaþmazlýklar oldu re kirliliðinden kurtarýlmýþ olacak. Ýnþallah DSÝ ye yaptýrýyoruz. sini aþtýk. Þu an her Bizde belediye olarak hangi bir sorunumuz þehrimiz daha temiz, kanalýn geçtiði yerlerin bir kýsmýný kamulaþtýrdýk, bir kýsmýný da imar kanunun 18. Maddesinin uygula- yok, çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýnþallah þehrimize hayýrlý bir çalýþma olacak. Hayýrlý bir hizmete daha yaþanabilir bir þehir kimliðine kavuþmuþ olacak diye konuþtu.(ýha)

3 Çorumlu çevreye duyarlý Çorum Kadastro Müdürlüðü resmi internet sitesini yayýna baþlattý. Çorum Kadastro Müdürlüðü Basýn ve Halkla Ýliþkiler Danýþmaný Raif Karakaþ ýn verdiði bilgiye göre, olarak vatandaþlara daha iyi hizmet verebilmek, çalýþma ortamlarýný tanýtmak, kurum faaliyet alanýný daha iyi anlatabilmek, ayrýca vatandýþlarýn kurumun saðladýðý hizmetlerden daha iyi faydalanabilmeleri amacýyla Çorum Kadastro Müdürlüðü resmi internet sitesini yayýna bbaþladý. Yapýlan açýklamada, Sitemiz aracýlýðýyla vatandaþlarýmýz Kadastro Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, müdür yardýmcýlarý ve þube müdürlerinden oluþan heyet Dünya Çevre Günü nedeniyle Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. Kabullerinden dolayý Vali kara ya teþekkür eden Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, Müdürlük çalýþmalarý ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yapacaklarý etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Dünya Çevre Günü nü kutlayan Vali Kara, çevre kirliliðinin önlenmesi ve çevre bilincinin oluþmasý için kamu kurum ve kuruluþlarýnýn iþbirliði içerisinde çalýþmalarý gerektiðini belirterek, Bizim hem inancýmýzdan hem hukukumuzdan kaynaklanan, çevre ile ilgili bizi baðlayan bir sürü hüküm var. Tarihimizde Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü yöneticilerivali Ahmet kara yý ziyaret etti. faaliyetleri hakkýnda daha fazla bilgi sahibi olacaklar. Kurumumuzun yapmýþ olduðu çalýþmalarý yakýndan takip edip kendileri ile ilgili olan ça- Selçuklu ve Osmanlý nýn çevrecilikleri meþhurdu. Osmanlý da çevre ile ilgili vakýflar vardý. Son yýllarda çevre duyarlýlýðýmýz iyi. Vatandaþlarýmýzda çevre bilinci oluþtu. Vatandaþlarýmýz artýk çevre sorunlarýný kendine mesele edinip bizlere bildiriyor. Bu bizler için fevkalade önemli. Çevre bizim gelecek nesillerden ödünç aldýðýmýz varlýðýmýzdýr. Bizler gelecek nesillere temiz bir çevre býrakmak zorundayýz. dedi. Daha iyi bir çevre, daha duyarlý bir insan yapýsý temenni ettiðini vurgulayan Kara, tüm Çorumlular ýçevreyle ilgili duyarlý olmaya davet etti. Kadastro internet sitesi yayýnda Çorum Kadastro Müdürlüðü resmi internet sitesini yayýna baþlattý. lýþmalarda özellikle gurbette yaþayan vatandaþlarýmýz bilgi sahibi olacaklar. Siz deðerli basýn mensuplarý aracýlýðýyla sitemizi vatandaþlarýmýza duyurmak ve onlara hizmetin en iyisini saðlamak öncelikli hedefimizdir. Þimdiden vereceðiniz desteðe teþekkür eder çalýþmalarýnýzda baþarýlar Memur Sen toplu sözleþmeye hazýr Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Sað- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Memur-Sen, toplu sözleþme görüþmeleri öncesinde sendikanýn taleplerini dile getirdi. Saatcý, yaptýðý açýklamada, Üyelerinin ortak mali ve sosyal, mesleki ve özlük hak ve menfaatlerini koruyup geliþtirmek için uyguladýðý çaðdaþ hizmet sendikacýlýðý ve çözümü önceleyen anlayýþla elde etmiþ olduðu yetki sonucu Aðustos ayýnda gerçekleþtirilecek 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerine de yetkili Konfederasyon olarak katýlacaktýr. Bununla birlikte hizmet kolu toplu sözleþmelerine genel yetkiye sahip Memur-Sen'e baðlý onbir sendikanýn taraf olarak katýlacaðý 15 Mayýs üye sayým tutanaklarýyla belli oldu. Memur-Sen, üyelerinin vermiþ olduðu güç ve yetkiyle, Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýlarýnda kazaným haline dönüþmesi için yoðun gayret gösterdiði talepleriyle beraber kamu görevlileri için birçok yeni kazaným elde etmek için 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmeleri hazýrlýklarýna baþlamýþ, teþkilatlarýyla yapmýþ olduðu toplantýlar sonucu taleplerinin büyük bir kýsmýný tamamlamýþtýr." dedi. Saatcý, Memur Sen in taleplerini þöyle sýraladý: Geleceðe emin adýmlarla yürüyoruz Ahmet Saatcý Hacý Nuri Lafcý -Ek ödemelerin emekliliði yansýtýlmasý -Disiplin cezalarýnýn affý ve disiplin cezalarýna baðlý olarak mali ve sosyal haklarda kesinti yapýlmamasý -4/C'li, 4/B'li Personel ile tüm sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesi -Kamu görevlileri emeklilerine aile yardýmýnýn verilmesi (eþ ve çocuk) -Kýdem aylýðýnda yýl sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ve gösterge rakamýnýn artýrýlmasý -Ulaþým ve kreþ yardýmýnýn verilmesi -Derece sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasý -Engelli kamu görevlilerine 5 yýlda 1 derece verilmesi ve emekliye ayrýlmalarý durumunda ikramiyelerinin 25 yýl üzerinden hesaplanmasý -Kadýn kamu görevlilerinin doðum öncesi ve sonrasý izin sürelerinin artýrýlmasý ve ilave mali ve sosyal haklarýn saðlanmasý -Ýþçi statüsünde geçirilen sürelerin kazanýlmýþ hak aylýðý ve emekli keseneðine esas aylýkta deðerlendirilmesi -Konularýnýn kazaným halini almasý için ilkesel olarak sergilediði kararlý ve ýsrarlý tutumunu 3. Dönem toplu sözleþme görüþmelerinde de sergilemeye devam edecektir. Saðlýk-Sen Çorum Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Saðlýk- Sen'in geleceðe emin adýmlarla ilerlediðini bildirdi. 20 yýlý geride býraktýklarýný belirten Lafcý, þöyle dedi: "Deðerler sendikacýlýðý uðruna çýktýðýmýz yolculukta 20 altýn yýlý geride býrakmanýn haklý gurur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Medeniyet deðerlerimizin ýþýðý doðrultusunda, kadim medeniyetin temsilcisi dava arkadaþlarýmýz ve aðabeylerimizin 20 yýl önce baþlattýklarý bu kutlu yolculuk, Allah'a hamd olsun ki, ilk günkü heyecanýyla amacýna uygun þekilde sürüyor. Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn en büyük temsilcisi, onlarýn hak ve kazanýmlarýnýn vazgeçilmez adresi Saðlýk-Sen'dir. Bundan sonra da inandýðý deðerlerden taviz vermeden, geleceðe emin adýmlarla yürüyecek, yeni kazanýmlarýn adresi olmaya devam edecektir. Kamu görevlileri adýna sendikacýlýk yaparken, milletini, ülkesini ve dünya mazlumlarýný düþünmekten geri kalmayan ve mazlumlarýn yardým çaðrýlarýna duyarsýz kalmayan Saðlýk- Sen, bu anlamda da büyük bir sorumluluk almýþ, üyelerimizin ve kamu görevlilerinin vicdaný olarak çalýþmýþtýr. Yardým kampanyalarýnýn, baþörtüsüne özgürlüðe giden yolun, katsayý engelinin kaldýrýlmasýnýn, Filistin'in, Muyanmar'ýn, Doðu Türkistan'ýn öncülüðünü yapmýþtýr. Ülkesi, milleti ve dünya mazlumlarý adýna sendikacýlýk yapan Saðlýk-Sen, aldýðý sorumluluðun bilinciyle hareket etmiþ, kendisine güvenen üyelerini, kamu görevlilerini ve milletimizi mahcup etmemiþtir. Bu kutlu yolculukta kervanýn bir ferdi olan ve kadim medeniyet deðerlerimizin yeniden inþasýnda sorumluluk alarak, þimdiye kadar bizimle yürüyen ve bundan sonra da yürüyecek olan herkese teþekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Saðlýk-Sen olarak, Büyük Türkiye'nin yeniden inþasýnda, deðerlerimizin daha ileriye taþýnmasýnda, öncelikle saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yeni hak ve kazanýmlar elde etmesinde, þimdiye kadar olduðu gibi þimdiden sonra da ayný ruh ve heyecanla çalýþacaðýmýzý ifade ediyor, varlýklarýyla bize büyük güç ve destek veren üyelerimize; bu davanýn asýl yüklenicisi, fedakârlýðý ile her yýl yeniden yazýlan destanlarýn görünen ve görünmeyen kahramaný olan teþkilatýmýza sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz." PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN Hitit Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan yabancý uyruklu öðretim elemanlarý ile görüþtü. Rektör akademisyenlerle buluþtu Kargý da bulunan tarihi Hilmi Aða Konaðý, Kargý Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi olacak. Ýþletme hakký Kargý Kaymakamlýðýna ait Hilmi Aða Konaðý, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ve Belediye Baþkaný Zeki Þen'in karþýlýklý imzalarýyla Kargý Belediyesi ne devredilmiþti. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Hilmi Aða Konaðýnýn Kadýn Kültür Merkezi olarak faaliyete geçmesi için çalýþma baþlattý. Konakta incelemelerde bulunan Þen, Bu güzel tarihi konaðýmýzý kadýnlarýmýzýn sosyal faaliyet alaný olarak kullanmalarý için kadýn kültür merkezi olarak faaliyete geçirmeyi düþündük. Bayanlarýmýzýn vakitlerini rahat bir þekilde geçirtmeleri ve sosyal faaliyet alanlarýný geniþletebilmek için, eksiksiz bir þekilde merkezimizi yapmaya baþladýk.her ince detayý düþünerek kýsa bir zamanda kadýnlarýmýzýn hizmetine açacaðýz." dedi. Hitit Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan yabancý uyruklu öðretim elemanlarý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile bir araya geldi. Rektörlük Senato Salonunda gerçekleþtirilen görüþmede; Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Asan, Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey ve HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý da hazýr bulundu. Yabancý uyruklu öðretim elemanlarýnýn çalýþmalarýna iliþkin fikir alýþveriþinde bulunulan toplantýda; Suriye, ABD, Japonya, Irak, Arnavut, Kýrgýzistan ve Mýsýr uyruklu 12 yabancý uyruklu öðretim elemanýnýn üniversitede olmasýndan duyduðu mutluluðu dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, Yabancý dil eðitiminin önemini biliyor ve üniversite olarak gerekli desteði veriyoruz dedi. Dil öðreniminin ve yurt dýþý deneyimin önemine dikkat çekerek üniversitenin bu alanda yaptýðý ve yapacaðý çalýþmalara iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan Alkan, üniversitede uluslararasýlaþma çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini belirtti. Her alanda geliþimine büyük bir hýzla devam eden üniversiteye dünyanýn dört bir tarafýndan gelen taleplerin giderek artmakta olduðunu belirten Alkan, üniversitede yabancý uyruklu öðretim elemaný sayýsýnýn daha da artmasý için gayret ettiðini açýkladý. Üniversitenin yapmýþ olduðu ikili iþbirliði anlaþmalarý ile dünyanýn farklý ülkelerinden eðitim ve araþtýrma amaçlý üniversiteye gelen yabancý uyruklu öðrenci sayýsýnda her geçen gün artýþ kaydettiðini anlatan Alkan, dünyanýn farklý ülkelerinden üniversiteye eðitime gelen yabancý uyruklu öðrencilerin üniversitenin büyük önem verdiði eðitimin uluslararasýlaþmasý sürecine büyük katký saðladýðýný ifade etti. Üniversitenin tüm mensuplarýnýn ve paydaþlarýnýn oluþturduðu sinerji ile daha güçlü bir þekilde faaliyetlerini sürdürdüðünü belirten Alkan, yabancý uyruklu öðretim elemanlarýna çalýþmalarýnda baþarý dileyerek üniversiteyesaðladýklarý katkýlar için teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan ve kendilerine gösterdiði yakýnlýktan duyduklarý memnuniyeti dile getiren yabancý uyruklu öðretim elemanlarý, üniversite bünyesinde görev almaktan son derece mutlu olduklarýný belirterek, saðlamýþ olduklarý destekler için Alkan a teþekkür ettiler. Kargý ya kültür merkezi Baþkan Þen, tarihi konakta inceleme yaptý. Kargý da bulunan tarihi Hilmi Aða Konaðý, Kargý Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi olacak. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket:

4 4 PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 Hayrettin Karaman Devlet-din iliþkisi ve Diyanet Ahi sofrasý buluþturdu Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý, protokolü Ahi sofrasýnda bir araya getirdi. Ahi Sofrasý Yýlýn Ahisi seçilen Oto Tamirciler Esnaf Odasý üyesi Kemal Özgül'ün iþyerinde kuruldu. Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý, protokolü Ahi sofrasýnda bir araya getirdi. 28. Ahilik Haftasý'nda Yýlýn Ahisi seçilen Oto Tamirciler Esnaf Odasý üyesi Kemal Özgül'ün iþyerinde verilen yemeðe Vali Ahmet Kara baþta olmak üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek ve sanayi esnafý katýldý. Yemekte bir konuþma yapan Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, bu yýl ilk defa Oto Tamirciler Esnaf Odasý'ndan Yýlýn Ahisi çýktýðýný Yemeðe çok sayýda esnaf katýldý. ifade ederek, oda üyesi Kemal Özgül'ün Yýlýn Ahisi seçilmesinde emeði geçenlere teþekkür etti. Birlik ve beraberliðin önemine de deðinen Baþkan Uzun, sana- yideki karoser, dorse ve hurda araçlarýn toplanarak þehirdeki görüntü kirliliðin önüne geçen ve kendilerine Çorum Sanayi Sitesi'nde yer temin eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ayrýca teþekkür etti. Vali Ahmet Kara ise, kendilerini yemekte bir araya getiren Oto Tamirciler Esnaf Odasý yöneticilerine teþekkür ederek, bundan sonrada sýk sýk esnafla bir araya gelmeye devam edeceðini, esnaf sofrasýnda bulunmanýn kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, göreve geldiði günden bu zamana kadar esnaf ve sanatkârlarýn yanýnda olmaya çalýþtýðýný, onlardan gelen istek ve talepleri yerine getirmeye çalýþtýðýný, bundan sonra da yanlarýnda olmaya devam edeceðini dile getirdi. Yemek yapýlan duanýn ardýndan sona ererken, Vali Ahmet Kara ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yýlýn Ahisi seçilen Kemal Özgül'ü tekrar kutlayarak, bundan sonraki yaþamýnda saðlýk ve mutluluklar dilediler. Diyette doðru bilinen yanlýþlar Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan Bilinçsiz Yapýlan Diyetler ve Diyet Konusunda Doðru Bilinen Yanlýþlar konulu hizmet içi eðitim düzenlendi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen eðitimde Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Merkezinde görevli Diyetisyen Fatma Süheyla Baþdemir in sunumunu Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü idareci ve personelleri dinledi. Eðitimde; teknolojinin getirdiði yaþam þekli ve ayaküstü beslenmenin aðýrlýk kazanmasý, kiþilerin yaþam kalitelerinin düþmesi, bir yanda deðiþen beslenme alýþkanlýklarý diðer yanda güzelliðin zayýflýkla baðdaþtýrýlmasý, bireylerin bilinçsizce saðlýksýz zayýflama diyetleri uygulamasýna yol açtýðý, bunun sonucunda yanlýþ beslenmenin pek çok saðlýk sorununu ortaya çýkarttýðý ve hatta ölümlere neden olduðu belirtildi. Bugün diyet konusunda büyük bir bilgi kirliliðinin bulunduðu, bu konuda her an bir haberin dikkat çektiði, bir di- yet listesinin reklam yapýldýðý, kiþilerin kulaktan dolma bilgilerle kendi kendilerine saðlýksýz diyetleri uygulamaya çalýþtýðý ve bu nedenle büyük zararlar gördüðü, sosyal medyada pek çok ehliyetsiz kiþinin açýklamalar yaparak yanlýþ bilgiler verdiði, ayrýca zararlý zayýflama ürünlerini ve bitkisel ilaçlarý halkýmýzýn alarak ve kullanarak maðdur olduðu vurgulandý. Ayrýca eðitimde; saðlýklý zayýflamak için kýsa sürede hýzlý kilo kaybý saðlayan, çok düþük enerjili þok diyetler ve tek tip besine dayalý diyetlerden kaçýnýlmasý, saðlýk kontrolleri yaptýrýldýktan sonra yavaþ ve uzun sürede zayýflamayý hedefleyen diyetlerin uygulanmasý, saðlýklý zayýflama diyetlerinin doktor kontrolü ve diyetisyen gözetimi altýnda uygulanmasý, zayýflama diyetleri hazýrlanýrken bireyin yaþý, beden yapýsý, boy uzunluðu, cinsiyeti, mesleði, mevcut hastalýklarý, bireyin beslenme alýþkanlýklarý ve maddi olanaklarý göz önünde bulundurulmasý, diyetlerin kiþiye özel ol- Ortaköy HEM'de yýl sonu sergisi Ortaköy Halk Eðitim Merkezi (HEM) tarafýndan yýl sonu sergisi açýldý. HEM binasýnda gerçekleþtirilen serginin açýlýþýný Ýlçe Milli Eðitim Müdür Vekili Ýhsan Ýsbir ve Ýlçe Emniyet Amiri Muhammed Ýnan yaptý. HEM Müdürü Naci Bayraktar, yaptýðý konuþmada, ilçe merkezinin yaný sýra Aþdavul Beldesi ve köylerde 23 kurs açtýklarýný belirterek, "Bu kurslarýmýza 152 erkek, 357 kadýn olmak üzere toplam 492 kursiyerimiz katýldý. Yýl boyunca güreþ, çocuk bakýmý, bilgisayar, elde aplike,kuaförlük, geleneksel Türk iþlemeleri ve peynir üretimi kurslarý açtýk. Bugün de kursiyerlerimizin yýl boyunca yaptýðý eser ve ürünleri beðeninize sunuyoruz" diye konuþtu. Katýlýmcýlar daha sonra sergiyi gezdi.(a.a.) masý, beslenme alýþkanlýklarýmýza göre fiziksel aktivitenin hayatýmýzda mutlaka yer almasý, diyet yapmak isteyen kiþilerin önce doktoruna müracaat ederek tahlillerini yaptýrmasý, doktoru uygun görürse diyetisyene giderek verilen kiþiye özel diyetin uygulanmasý gerektiði konularýna dikkat çekildi. Eðitim, Diyet konusunda doðru bilinen yanlýþlar hakkýnda uyarýlardan sonra soru-cevap bölümüyle sona erdi. Güngörmüþler bað sezonunu açtý RECEP MEBET Ortaköy Halk Eðitim Merkezi (HEM) tarafýndan yýl sonu sergisi açýldý. Bilinçsiz Yapýlan Diyetler ve Diyet Konusunda Doðru Bilinen Yanlýþlar konulu seminer düzenlendi. Çorum da her gün ikindi namazýndan sonra Týký nýn Kahve de buluþan Güngörmüþler Ekibi önceki gün Bahri Alkan ýn Ayarýk taki bað evinde bir araya geldi. Bahri Balcý baþkanlýðýnda bir araya gelen ekipte Ýbrahim Demirci, Ýsmet Sarýtekin, Bahri Alkan, Ahmet Çýtak, Mehmet Hýra, Erol Çaðlayan, Erol Alaybeyoðlu, Ali Sapancý, Bahattin Küreli, Fevzi Eker, Ahmet Aslanbey, Ayhan Çöplü, Mehmet Eskizara, Daver Kolaðasýoðlu, Mehmet Kaya, Rýza Yýldýrým, Erhan Esen, Cemal Kaçar, Osman Ünsal, Berdur Güçlü, Mustafa Özken, Ýsmail Duran Eker, Uður Tonbuþ ve Tuygun Kapýsýz yer aldý. 30 kiþiden oluþan ekipte yer alan Mustafa Balcý, Hasan Kestek, Cavit Kolaðasý, Korhan Demirci ve Fevzi Ekici ise mazeretleri nedeniyle buluþmaya katýlamadý. Sýcak bir sohbet or- tamýnda gerçekleþen buluþmada anýlarýný tazeleyen Güngörmüþler Ekibi, yapýlan ikramlarýn ardýndan aralarýndan ayrýlarak ahirete intikal eden arkadaþlarý için de dua ettiler. Týký nýn Kahve de buluþan Güngörmüþler Ekibi bað sezonunu açtý. Ekip Bahri Alkan ýn Ayarýk taki bað evinde bir araya geldi. Laiklik, din ile devlet-dünya-siyaseti birbirinden ayýrdýðýný, bütün inançlara ve hayat tarzlarýna eþit mesafede durduðunu iddia ediyor -kitabýn kavli böyle- ise de uygulamada Batý'da ve Doðu'da böyle olmuyor. Devlet dinden, din devletten istifade ediyor ve çoðunluðun dininden farklý dinlere eþit muamele edilmiyor. Din istismarý bir iman ve ahlak meselesidir. Ýmaný ve ahlaký zayýf olan siyasiler de sivil toplum üyeleri de dini istismar edebilirler. Siyasetle ilgileri bulunmadýðý çaðlarýndan beri belli dini vazifeleri yerine getiren insanlar devlet adamý olduktan sonra da tabiî olarak buna devam ettiklerinde istismar ile itham edilemezler. Türkiye'de tek partili yönetim dönemlerinde devlet din özgürlüðünü hem Sünniler hem de diðerleri için kýsýtlamýþtýr. Ama günümüzde her inanç ve inançsýzlýk serbesttir; devlet kimsenin dini inancýna ve uygulamasýna müdahale etmiyor. Mesela camiler ve cemevleri yapýlýyor, buralarda inananlar inandýklarý gibi hareket ediyorlar, buna raðmen devlet cemevlerini resmen mabed olarak kabul etmiyor diye din özgürlüðünün kýsýtlý olmasýndan söz etmek insafla baðdaþmaz. Aslýnda kitabýn kavline göre laik devlet bir yere mabed veya deðil diyemez. Diyanet ve Ýmam Hatip okullarýný kuranlar, açanlar bir zamanlar bunlarý kullanarak laik düzeni dince de meþrulaþtýrmak, medeniyet ve kültür deðiþtirme eylemine destek saðlamak istemiþlerdir. Ama gerçek þudur ki, bu iki kurum hiçbir zaman bu iþe yaramamýþ, tam aksine Müslümanlarýn inanç, ibadet ve ahlaklarýný korumalarýna büyük ölçüde yardýmcý olmuþlardýr. Benim ömrüm Ýmam Hatiplerde, Y. Ýslam Enstitülerinde ve Ýlahiyat Fakültelerinde geçti. Diyanet ile de devamlý iliþki içinde oldum. Benim bildiðim, gördüðüm ve yaptýðým bu kurumlarda sahih Ýslam'ý bütün olarak öðrenmek, öðretmek ve uygulamayý teþvik etmek olmuþtur. Okullarda yýllarca okutulan benim kitaplarým ve baþka kitaplara bakýlsýn, genel olarak sahih Ýslam ve tamamý anlatýlmýþtýr. Bazý zamanlarda Diyanet görevlilerinin fetva ve irþadlarý iman, ibadet ve ahlak ile sýnýrlanmýþtýr, ama bu sýnýr tanýnmamýþ, halk neyi öðrenmek istiyorsa onu öðrenebilmiþtir. Bugün de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn ilgili birimlerine iman, ibadet, ahlak, muamelat, ukubat hangi alandan olursa olsun sunulan sorular cevabýný almaktadýr. Diyanet yayýnlarýna bakýlýrsa burada da laik devletin dini bozamadýðý, tam aksine devletin imkanlarýndan da yararlanarak Diyanet'in Ýslam'a hizmet ettiði anlaþýlacaktýr. Hele son on yýllarýn bir kýsmýnda ve son on yýlda Diyanet'in ve Vakfý'nýn yalnýz ülkemizde deðil, bütün dünyada yaptýðý hizmet tarihe þan, þeref, övgü ve dua ile geçecek hizmettir. Bir de din eðitimi, öðretimi ve teþkilatýnýn sivil topluma býrakýldýðýný tasavvur edelim. Önce þunu kaydetmek gerekir ki, bu alanda sivil toplumun eli kolu baðlý deðildir, pekala din hizmeti adý altýnda çeþitli faaliyetler gizli ve açýk olarak yürütülmektedir. Amerika'yý yeniden keþfetmeye çalýþmak yerine bu uygulamaya bakmak yeterlidir. Bir kere sivil toplum sivil deðildir. Hem siyaset ve devletle hem de çeþitli gruplar ve grupçuluklarla sýký iliþki içindedir. Din eðitimi, öðretimi, hizmeti ve uygulamasý adýna yapýlan faaliyetlerin bir kýsmýnýn dine verdiði zarar ölçülere sýðmayacak kadar büyüktür. Her kafadan bir ses, her gruptan bir iddia ortalýða savrulmakta, bazý gruplar âdeta baþka bir din gibi temsil edilmekte, liderlerinin, öncülerinin, büyüklerinin söyleyip yaptýklarý, uygulamada Kur'an'ýn ve Sünnet'in önüne geçmektedir. Demokrasi veya laiklik adýna halký, bu kontrolsüz gruplarýn eline býrakmak, kuzuyu kurda teslim etmektir. Bu ülkede bir zamanlar bir kýsým camilerin ve mescidlerin inþa ve yönetimi sivil topluma býrakýlmýþtý. Ýmamlarý cemaat temsilcileri seçiyor, maaþlarýný da cemaat ödüyordu. Bu uygulamada görüldü ki, imamlar, din alimleri daha dar bir özgürlük alaný içinde hareket ediyorlar ve maaþlarýný verenleri memnun etmek için tavizler veriyorlardý. Hasýlý Diyanet daha özgür ve özerk olabilir, ama onu kaldýrmak asla Ýslam'a hizmet olmaz. Din eðitim ve öðretiminde devlet imkanlarýndan yararlanmaya karþý çýkmak da akýl ve hikmet kârý deðildir.

5 Boðazkale de bilim fuarý PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 Boðazkale Ortaokulu'nda 4006 TÜBÝTAK Bilim Fuarý açýldý. Fuara Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, Garnizon Komutaný Yakup Akmeþe Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Sungurlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yýlmaz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Selahaddin Sütbaþ ve Þube Müdürü Rýza Güleçyüz, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Türk Eðitim?Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Türk Eðitim?Sen Sungurlu Temsilcisi Ali Karslý, Eðitim Bir?Sen Boðazkale Temsilcisi Mehmet Yýlmaz, Boðazkale ve Sungurlu'da bulunan okul ve kurum müdürleri, öðretmenler, öðrenciler, veliler ve vatandaþlar katýldý. Bilim fuarý saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Fuarýn açýlýþýný protokol yaptý. 7 öðretmenin danýþmanlýðýnda 66 öðrenci tarafýndan hazýrlanan 33 projenin sergilendiði TÜBÝTAK Bilim Fuarý'nda projeler sergilendi. Ziyaretçiler, fuar alanýný ve projeleri çok beðenerek öðrencileri tebrik etti. Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ise, öðrencilerin hazýrlamýþ olduðu projelerle yakýndan ilgilendi. Kaymakam Aydoðan, projelerin öðrencilere farklý bakýþ açýsý ve sunum yapabilme yeteneði kazandýrdýðýný söyledi. Öðrencilerin proje yapma ve bilimsel çalýþmalarda yer alma isteklerinin artýrýlmasý, sosyal ve kültürel yönlerden geliþimleri amaçlanan fuarda çok güzel projeler hazýrlandýðýný belirten Aydoðan, büyük bir özveri ile hazýrlanan projelerden ötürü okulun öðretmen ve öðrencilerini tebrik ederek, baþarýlarýnýn devamýný diledi. Boðazkale Ortaokulu müdürü Fikret Gündoðdu ise, yaptýðý konuþmada, "Boðazkale Ortaokulu olarak düzenlemiþ olduðumuz TÜBÝTAK Bilim Fuarýnda öðretmenlerimizin danýþmanlýðýnda 66 öðrencimiz tarafýndan hazýrlanan 33 proje sergilendi. Okulumuz öðrencilerinin bilimsel düþünme becerilerini geliþtirmek, karþýlaþtýklarý sorunlara akýlcý çözümler bulabilmelerine yardýmcý olmak ve geleceðin bilim insanlarýnýn ilk adýmlarýný teþvik etmek üzere bu fuarý düzenledik. Öðrencilerimiz kendi istekleri doðrultusunda belirledikleri konular üzerinde çalýþmalar yaparak, ilgi alanlarýna göre araþtýrmalarýný projeye dönüþtürdüler. Amacýmýz öðrencilerimizin eðlenerek öðrenebilecekleri bir ortam oluþturmaktýr. Öðrenciler deneyler yaparak kendi yeteneklerini de keþfetmiþ oluyor. Denenirse neler yapabileceklerini görüyorlar. Bu da ileriki hayatlarýnda onlara güzel bir deneyim ve cesaret verici bir sonuç ortaya çýkartýyor. Geleceðimizin teminatý ve aydýnlýk yarýnlarý olan çocuklarýmýza güzel bir gelecek sunmak bizim görevimiz. Bunun yolu da Boðazkale Ortaokulu'nda 4006 TÜBÝTAK Bilim Fuarý açýldý. eðitimden geçiyor. Umut ediyor ve diliyorum ki, bu gün atýlan bu tohumlar, gelecek neslimizin yetiþmesinde çok faydalý olacaktýr. Bilim Fuarýmýzýn düzenlenmesinde, projelerin hazýrlanmasýnda ve sunumunda emeði geçen tüm öðrencilerimizi ve öðretmenlerimizi yoðun çalýþma ve gayretlerinden dolayý kutluyor ve teþekkür ediyorum. Bilim Fuarýmýza katýlýmlarýyla bizleri onurlandýran tüm protokol üyelerine ve konuklarýmýza þükranlarýmý arz ediyorum" dedi. 33 projenin sergilendiði fuar yoðun ilgi gördü. 'Ailemle Resim Yapýyorum' MUSTAFA BURAK YALÇIN Ulukavak Anaokulu 'Ailemle Resim Yapýyorum' etkinliði düzenledi. Ulukavak Anaokulu bahçesinde düzenlenen programa veliler ve öðrenciler katýldý. Ýlk olarak sahneye çýkan Ulukavak Anaokulu ritim çalýþmasý adý verilen oyunu sergiledi. Veliler ve öðrencilerin beraber resim yaptýðý etkinlik balon patlatmaca, yer kapmaca gibi oyunlar ile devam etti. Ulukavak Anaokulu 'Ailemle Resim Yapýyorum' etkinliði düzenledi. Minikler ritim çalýþmasý adý verilen oyunu sergiledi. Ýstiklal de þiir ziyafeti Ýstiklal Ýlkokulu 2. sýnýf öðrencileri, velilere þiir ziyafeti sundu. Þiir dinletisinde Yahya Kemal Beyatlý, Arif Nihat Asya, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ile yaþayan þairlerimizden Yavuz Bülent Bakiler'den þiirler okundu ve dinlendi. Velilerin ilgiyle izledikleri þiir dinletisinde Peygamberimize yazýlan 'Gelseydin' þiirini yorumlayan 2. sýnýf öðrencisi Elif Sena Bora, izleyenlere duygulu anlar ya- Ýstiklal Ýlkokulu 2. sýnýf öðrencileri, velilere þiir ziyafeti sundu. þattý. Yaklaþýk bir saat süren þiir dinletisi programýnda Tarýk Buðra Özçamýn 'Akýncýlar' þiiri izleyenleri coþturdu. 5 Þiir dolu bir gece Gazipaþa Ortaokulu Bir Bahar Akþamýnda Þiir ve Müzik Dinletisi etkinliði düzenledi. Gazipaþa Ortaokulu Bir Bahar Akþamýnda Þiir ve Müzik Dinletisi konulu etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliðe Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, bazý okul müdürleri, veliler ve öðrenciler katýldý. Program Gazipaþa Ortaokulu öðrencilerinin hazýrlamýþ olduðu Görsel Sanatlar Sergisinin açýlýþý ile baþladý.. Gazipaþa Ortaokulu Müdürü Yaþar Kabakçý, hedeflerinin milli ve manevi deðerle dopdolu bir nesil yetiþtirmek olduðunu belirterek, Amacýmýz þiiri beraber anlamak, beraber anlatmak, beraber hissetmek ve paylaþmaktýr. Kurum olarak öðrencilerimizin akademik baþarýlarý yanýnda onlarý hayata hazýrlarken diðer becerilerini de ön plana çýkarmayý amaçlamaktayýz. milli ve manevi deðerle dopdolu bir gençlik yetiþtirmek için bütün çalýþanlarýmýzla sevgiyi ön plana çýkardýk. Dedi. Etkinlikte milletin gönlüne taht kurmuþ Abdurrahim Karakoç, Yavuz Bülent Bakiler, Necip Fazýl Kýsakürek, Cahit Sýtký Tarancý gibi þairlerin þiirleri öðrenciler tarafýndan seslendirildi. Program solo gösterisi ile sona erdi. Görsel Sanatlar Sergisi açýldý. Sergide öðrencilerin yýl boyu hazýrladýðý ürünler yer aldý. Türkiyem ÝHO projeleri beðenildi Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu'nda 4006 TUBÝTAK Bilim Fuarý düzenlendi. Tubitak Bilim Fuarý, Ak Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, eþi Ruzin Bekiroðlu, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Mahalle Muhtarý Fevzi Þeker, kurum müdürleri, öðrenciler, öðretmenler ve velilerin katýlýmýyla gerçekleþti. Okul Müdürü Yakup Sayat ýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan hep birlikte açýlýþ kurdelesi kesildi. Açýlýþýn ardýndan ziyaretçiler bütün stantlarý ilgiyle gezerek projeler hakkýnda danýþman öðretmen ve öðrencilerden bilgi aldýlar. Öðrencilerin özgün çalýþmalarý ziyaretçilerin beðenisini topladý. Projelerin yaný sýra ziyaretçiler yine öðrenciler tarafýndan hazýrlanan resim sergisini gezdi. Okul müdürü Yakup Sayat, Bilim Fuarýna katýlarak destek veren protokol üyelerine, kurum müdürlerine, öðrenci velilerine ve projelerin hazýrlanmasýnda emeði geçen tüm öðrenci ve öðretmenlere teþekkür etti. ürkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu'nda 4006 TUBÝTAK Bilim Fuarý düzenlendi. Fuara çok sayýda davetli katýldý.

6 6 PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 Çorumlu sandýða akýn etti RECEP MEBET Çorum da oy kullanma iþlemleri dün sabah saat de baþladý. Seçmenler merkez ve ilçelerde toplam sandýkta oy kullandý. Çorum da oy kullanma iþlemleri dün sabah saat de baþladý. Genel Seçim için Çorum genelinde sandýkta yaklaþýk 387 bin seçmenin oy kullanacaðý bildirildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nun açýkladýðý rakamlara göre, þehir merkezinde kurulan 478 sandýkta ise 170 bine yakýn seçmenin oy vereceði kaydedildi. Demokratik haklarýný kullanmak için sandýða koþan Çorumlular, oy vermek için okullara akýn ettiler. Katýlýmýn yüksek olduðu gözlenen 25 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi nde oy verme iþlemleri saat ye kadar sürdü. 20 ayrý siyasi partinin milletvekili adaylarýnýn yarýþtýðý seçimin sonuçlarý, oy sayým iþlemleri ve YSK'nýn yasak kararýný kaldýrmasýnýn ardýndan kamuoyuna açýklanmaya baþlandý. Oyunu gelinliðiyle kullandý Çorum da dünyaevine girmeye hazýrlanan gelin adayý, gelinliðiyle sandýk baþýna gelerek oy kullandý. Çorum da ailesiyle Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi ne oy kullanmak için gelen gelin Büþra Koç, vatandaþlarýn ilgi odaðý oldu. Oyunu kullanmak için 1293 nolu sandýðýn bulunduðu salona geçen Koç a o sýrada salonda bulunan AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile karþýlaþtý. Koç, milletvekili adayý Ceritoðlu na baþarýlar dilerken, Ceritoðlu da geline ömür boyu mutluluk temennisinde bulundtu. Daha sonra Ceritoðlu ile birlikte sandýk baþýnda poz verdikten sonra oyunu kullanan Büþra Koç, Düðünümüzün seçime denk gelmesinden dolayý mutluyum. Bu seçimlerin ülkemiz adýna hayýrlara vesile olmasýný temenni ederken bugün dünya evine giren tüm çiftlere mutluluk diliyorum. Vatandaþlýk görevimizi yerine getirdim. Sýra düðünümüzde diyerek okuldan ayrýldý.(ýha) Gelin adayý, gelinliðiyle sandýk baþýna gelerek oy kullandý. Gelin Büþra Koç, ailesiyle birlikte Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi ne geldi. SP çocuklarý sevindirdi MUSTAFA BURAK YALÇIN Saadet Partisi Kadýn Kollarý bayan ve çocuklara yönelik 'Çocuðunu Al Saadete Gel' konulu etkinlik düzenledi. Çorum Park 'ta düzenlenen etkinliðe adaylar ve parti yöneticileri katýldý. Saadet Partisi Kadýn Kollarý bayan ve çocuklara yönelik 'Çocuðunu Al Saadete Gel' konulu etkinlik düzenledi. Çorum Park 'ta düzenlenen etkinliðe Saadet Partisi Milletvekili Adaylarý Ahmet Bölükbaþ ve Osman Tavlý, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan ve partililer katýldý. Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ konuþma yaptý. Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, partisinin kadýn kollarýna seçim çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan çocuklara balon ve pamuk þeker daðýtýldý. Kim nerede oy kullandý? AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu Çorum Anadolu ÝHL de, Cahit Baðcý Osmancýk ta oy kullandý. 7 Haziran Milletvekililði Genel Seçimleri nin propaganda sürecini tamamlayan siyasi partilerin milletvekili adaylarý oylarýný kullandý. AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu Anadolu ÝHL de, Cahit Baðcý Osmancýk ta, Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Bahçelievler Ýlkokulu nda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu nda oy kullandý. MHP Çorum Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý Sungurlu da oy kullanýrken, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum merkezde oy kulladý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, oyunu Atatürk Ortaokulunda 1031 nolu sandýkta kullandý. Baþkan Karataþ eþi Hamide Karataþ ile birlikte oy verme iþlemi için Atatürk Ortaokuluna geldi. Yoðunluk nedeniyle bir süre sýrada bekleyen Karataþ, oyunu 1031 nolu sandýkta kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile eþi Hatice Külcü, oylarýný Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu nda kullandý. Hamza Karataþ, oyunu Atatürk Ortaokulunda 1031 nolu sandýkta kullandý. Baþkan Karataþ, ise, AK Parti Ýl Baþkaný Uslu, milletin ülkenin ilçede seçimin hoþgörü Rumi Bekiroðlu ve geleceðine iliþkin ve sükunet içerisinde parti yöneticileri ile iradesini ortaya geçtiðini belirterek, birlikte Çorum koyduðunu söyledi. seçim sonuçlarýnýn tüm Anadolu Ýmam Hatip Halkýn tercihine Türkiye için hayýrlý Lisesi ne gelerek 1428 herkesin saygý olmasý temennisinde nolu sandýkta oyunu duymasýný isteyen bulundu. kullandý. Milletvekili Uslu, Tüm dünyanýn Salim Uslu, Türkiye de gözü Türkiye nin AK Parti Çorum demokrasi þöleni üzerinde. Eski Milletvekili ve TBMM yaþandýðýný dile getiren Türkiye'yi özleyenlere Ýdare Amiri Salim Uslu Bekiroðlu helâllik istedi AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, seçim kampanyasý süresince istemeyerek incittiði hemþehrilerinden helallik istedi. Seçim kampanyasý sürecinde merkez, ilçeler ve köylerde AK Parti yi yalnýz býrakmayan, destekleyerek güç veren ve emeði geçen herkese teþekkür eden Bekiroðlu, açýklamasýnda þöyle dedi: Seçim kampanyalarý demokrasinin bir gereðidir. Kampanya sürecinde gördük ki, halkýmýz laf üreten ile hizmet üretenleri ayrý tutmaktadýr. Laf baþka, icraat baþka bir þeydir. Halkýmýz lafa deðil, icraata bakmaktadýr. Ýçerde ve dýþarda AK Parti politikalarýndan rahatsýz olanlar var. Türkiye nin büyümesinden, çözüm sürecinden ve bu milletin kardeþliðinden, küresel projeler icra etmesinden rahatsýz olanlar var. Türkiye yi istikrarsýzlaþtýrmak, zayýflatarak, kaos, kriz belirsizlik oluþturarak millete kaybettirmek isteyenler var. Bizler demokrasinin güç kazanmasýný, istikrarýn sürmesini istiyoruz. AK Parti bu millete efendi olmaya deðil, hizmet için yola çýkmýþtýr. Amaç bu büyük milletin birliði beraberliði, dirlik ve düzeni, baðýmsýz, büyük, güçlü Türkiye dir. Hemþehrilerimiz milli iradeyi zayýflatmaya yönelik bütün tuzaklara raðmen istiklal, istikrar, istikbal istemektedir. Ondan dolayýdýr ki bu seçimler ülkemiz için önemlidir. Bu kampanya sürecinde öncelikle yoðun çalýþmalarýmýz sýrasýnda istemeyerek incittiðim hemþehrilerimiz ve dava arkadaþlarým oldu ise, onlardan helallik istiyorum. Tekrar kampanya boyunca bizlerden emeðini, zamanýný esirgemeyerek gece gündüz, soðuk sýcak demeden bizleri yalnýz býrakmayarak destek veren baþta gönüllü hemþehrilerim olmak üzere bütün teþkilatlarýmýza, belediye baþkanlarýmýza, belediye meclis üyelerimize,il genel meclis üyelerimize sivil toplum kuruluþlarýmýza teþekkür ediyor bu seçimlerin kentimize, ülkemize ve milletimize hayýrlar getirmesini diliyorum. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, seçim sürecini deðerlendiren yazýlý bir açýklama yaptý.

7 Otobanda son durum PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ýdris Uçma görüþtü. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ýdris Uçma görüþtü. Sungurlu ilçesinde AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, il genel ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelen Müsteþar Yardýmcýsý Uçma, otoyol ve hýzlý tren projesi hakkýnda bilgiler verdi. Görüþmede otoyol projesinde ön etütleri yapýlan güzergahlarýn üzerinde karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunurken,hýzlý ve yük treni konusunda son geliþmeler hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu.(ýha) Engelli deðiliz, sessiz çoðunluðuz AK Parti Çorum Milletvekili Adayý L. Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýþitme Engelliler Derneði ni ziyaret etti. Engelli degiliz sessiz çoðunluðuz diyen iþitme engelliler, sýkýntýlarýný ve dile getirerek Meclis te engellilerin sesi olmasýný istediler. AK Parti Çorum Milletvekili Adayý L. Ýlksen Ceritoðlu Kurt, iþitme engellilerle buluþtu. 7 Son dönemeçte esnaf turu yaptý AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu ilçesini ziyaret etti. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, fetret döneminin gerilerde kaldýðýný belirterek, Türkiye miz uyandý. Eski Türkiye gerilerde kaldý. Vakit kenetlenme ve Yeni Türkiye nin geleceðine sahip çýkma vaktidir dedi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu ilçesini ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanvekili Ayhan Boyraz, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan Öztekin, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve partililerle esnaf turu yapan Ceritoðlu, 7 Haziran da AK parti ye destek istedi. AK Parti nin dün olduðu gibi bugün de gücünü milletten almaya devam ettiðini dile getiren Ceritoðlu, AK Parti nin 2002 den beri 'insan odaklý siyaset'i sürdürmeye devam ettiðini söyledi. Halkýmýzýn takdir ve deðerlendirmesine sunduklarý Yeni Türkiye Sözleþmesi nde bu kararlýlýklarýnýn daha da ortaya konduðunu ve daha da açýk hale getirildiðini belirtti. Sözleþme de insan onuruna yönelik defaatle yaptýklarý vurgularýn boþuna olmadýðýný dile getiren Ceritoðlu, Ýnsan onuru bizim açýmýzdan en yüce deðerlerden biridir. 6. maddeden 11. Maddeye kadar insan onurundan bahsediyor, insan onurunun korunmasýný asýl hedef olarak ortaya koyuyoruz dedi. Vaktin kenetlenme ve Yeni Türkiye nin geleceðine sahip çýkma vakti olduðunu kaydeden Ceritoðlu, Vakit milleti millet yapan ruhun þahlanma vaktidir. Yeni Türkiye ideali tarihi derinliklerimizden fýþkýrmýþ bir idealdir. Millet ruhunun meþalesi, yeni bir çýðýrýn, bir destanýn habercisidir. Kökünde millet ruhu olan bir harekettir. Millet, þimdi Yeni Türkiye vizyonuyla tarihi bir yürüyüþün, bir yükseliþin neþvesi içindedir. Bu yükseliþi durdurmak isteyenler avuçlarýný yalayacaktýr. Milletin karþýsýna Çin Seddi gibi örülmüþ duvarlar bir daha örülemeyecek, bir daha milleti tahtýndan indiremeyeceklerdir. Kültüründen, tarihinden utananlarýn bu millete efendilik etme dönemleri geçti artýk. Fetret dönemi gerilerde kaldý. Türkiye miz uyandý. Eski Türkiye gerilerde kaldý ifadelerini kullandý.(ýha) Mezun olduðu okulda oy kullandý Sungurlu ya iki müjde birden Ýþitme engelliler Engelli degiliz sessiz çoðunluðuz mesajý verdi. AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sungurlu'nun ÖSYM Sýnav Merkezi olmasý ve Çaðrý Merkezi kurulmasý için giriþimde bulunduklarýný, bu giriþimlerin son aþamaya geldiðini söyledi. Ceritoðlu Kurt yaptýðý açýklamada, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Sungurlu'nun ÖSYM Sýnav Merkezi ol- Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt masý konusunda görüþtüklerini söyledi. Sungurlu'nun ÖSYM Sýnav Merkezi olmasý ile ilçede tüm sýnavlarýn yapýlacaðýný söyleyen Kurt, ilçe halkýnýn Çorum ve diðer illere gitmek zorunda kalmayacaðýný ifade etti. Kurt Ayrýca 150 kiþinin istihdam edileceði Çaðrý Merkezi içinde çalýþmalarda son aþamaya geldiðini ifade etti.(ýha) Akpýnar dan saðduyu çaðrýsý Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan demokrasi asla baðdaþtýrýlamaz. Bizler; Akpýnar, HDP nin Diyarbakýr da gerbütün gücümüzle baþta yaþam hakký ve çekleþtirdiði mitingde patlayan bomdüþünce hürriyeti olmak üzere bütün balar sonucunda hayatýný kaybeden vatemel hak ve hürriyetleri korumaya, detandaþlara Allah tan rahmet, yaralýlara mokrasinin vazgeçilmezi olan seçimleacil þifalar dilerken seçimlerin ülke rin güvenli bir þekilde yapýlmasý için için hayýrlý olmasýný istedi. üzerimize düþen her ödevi yerine getirmeye hazýrýz. Baro Baþkaný Av. Akpýnar, Türkiye, milletvekili genel seçimine gidibu çerçevede, seçimin her türlü yor. Hepimizin kendimize göre siyasi þaibeden uzak bir þekilde neticelenmedüþüncelerimiz, dünya görüþlerimiz, si için ülkenin her yerinde seçim güoy vereceðimiz farklý farklý siyasi parvenliði konusunda uzman avukatlarla Av. Altan Akpýnar tiler var. örgütlendiðimizi halkýmýzýn bilgisine sunuyoruz. Biz; Türkiye Barolar Birliði, 79 Baro ve 87 bin avukat olarak, kimden gelirse gelsin, kime yabaþta devletin en üst kademelerindeki yönetipýlýrsa yapýlsýn, hangi mazeret gösterilirse gösterilciler ve siyasi parti temsilcileri olmak üzere ilgili sin þiddetin karþýsýndayýz. Çünkü biliyoruz ki; deherkesi saðduyulu olmaya davet ediyoruz. mokrasi, fikri hür, vicdaný hür, irfaný hür bireylerin Vatandaþlarýmýza, hiçbir tahrike kapýlmamalayaþatabileceði bir rejimdir. Þiddet ve düþünce hürrýný, demokrasinin ancak bu þekilde korunabileceriyeti yan yana barýnamaz. Dolayýsýyla, þiddet ve ðini hatýrlatmayý görev biliyoruz. diye konuþtu. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu Kurt, 7 Haziran genel seçimlerinde oyunu mezun olduðu kullandý. Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte Bahçelievler Ortaokulu na gelen Kurt, okulda karþýlaþtýðý vatandaþlarla selamlaþtý. Ceritoðlu, daha sonra oy kullanacaðý 1079 nolu sandýðýn bulunduðu salona geçerek bir süre bekledi. Kendisine verilen oy pusulasý ve mühürle kabine giren Ceritoðlu, Seçim maratonunun sonuna geldik. haziran seçimleri ülkemiz ve Çorum için hayýrlara vesile olur inþallah dedikten sonra oyunu kullandý. Oy kullanma iþleminin ardýndan Ceritoðlu, seçmenler ve sandýk görevlileri ise sohbet etti. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu Kurt, 7 Haziran genel seçimlerinde oyunu mezun olduðu kullandý. Kurt, sandýk görevlilerine hayýrlý mesailer temennisinde bulundu. EÐÝTÝM GÖRDÜÐÜ SINIFIN KAPISINDA POZ VERDÝ Milletvekili adayý Ceritoðlu, oy kullanma iþlemenin ardýndan okul koridorlarýnda gezerken eðitim gördüðü 1-E sýnýfýnýn önünde durdu. Bir süre kapýdan sýnýfý gözetleyerek anýlarýný tazeleyen Ceritoðlu, daha sonra sýnýf tabelasýnýn altýnda poz verdi. Son olarak Mukadder Akaydýn Ana- AK Parti Milletvekili Adayý Kurt, MHP adaylarý Sami Çam ve Ali Akcan ile sohbet etti. dolu Lisesi ne geçen Ceritoðlu, burada o sýrada okulda olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adaylarý Sami Çam ve Ali Akcan ile karþýlaþtý. Birbirleri ile tokalaþan milletvekili adaylarý birbirlerine baþarý dileklerinde bulundu.(ýha)

8 8 PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 AK PARTÝ 3, CHP 1 Çorum dün sandýða gitti. 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçim sonuçlarýna göre, AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çýkardý. Böylece 25. Dönem Çorum Milletvekillerimiz Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile Tufan Köse oldu. Oy verme iþlemleri sabah saat de baþlayýp akþam de sona erdi. Anadolu Ajansý nýn duyurduðu kesin olmayan sandýk sonuçlarýna göre, Çorum il genelinde sandýkta yaklaþýk 387 bin kayýtlý seçmenden 344 bin 170 i oy kullandý. Kullanýlan oylarýn 336 bin 938 i geçerli sayýldý. Çorum Merkez Ýlçe de 701 sandýkta 196 bin 242 seçmenden 174 bin 292 si oy kullandý. Kullanýlan oyun 171 bin 149 u geçerli sayýldý. Haberimiz yayýna hazýrlanýrken Çorum il genelinde AK Parti 182 bin 724 oy, CHP 74 bin 947 oy, MHP 59 bin 566 oy, HDP ise 7 bin 302 oy aldý. Merkez Ýlçe de ise, AK Parti 86 bin 706 oy, CHP 47 bin 89 oy, MHP 26 bin 803, HDP ise 4 bin 733 oy aldý. Öte yandan Türkiye genelinde ise kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti yüzde 41, CHP yüzde 25, MHP yüzde 16, HDP ise yüzde 13 oy aldý. Bu tabloya göre AK Parti tek baþýna iktidar þansýný yitirmiþ oldu AK PARTÝ (%54.2) (%60,20) (%57,24) (%48) CHP (%22.2) (%23,57) (%22,29) (%22) MHP (%17.7) (%10.66) (%10.84) (%8) Seçim Kurullarý nda hararetli çalýþma Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu, 25 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi nde iki ayrý seçim bölgesine ayrýldý. Mahallelerden oluþan 1. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Halil Yüksel yönetiminde toplandý. Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal ile Þef Halil Ýbrahim Tosun un üyesi olduðu kurulda AK Parti yi Av. Ýsmail Yaðbat, CHP yi Mahallelerden gelen sandýk sonuçlarý 1. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu na ulaþtý Av. Mahmut Bayatlý, MHP yi Av. Zaferalp Üstünel, SP yi ise Av. Mustafa Aþýla temsil etti. Düvenci Beldesi yle birlikte merkeze baðlý köylerin yer aldýðý 2. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu, Hakim Ali Ýhsan Ýpek yönetiminde toplandý. Yaþar Þakar ve Sinan Kurudað ýn üyesi olduðu kurulda AK Parti yi Cihat Caviþ, CHP yi Arif Türkmen, Düvenci Beldesi yle birlikte merkeze baðlý köylerin sonuçlarý 2. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu na geldi. MHP yi Özgür Öztekin, SP yi ise Orhan Sakýnmaz temsil etti. Sandýk kurullarýnýn oy tasnifi ve sayýmýný tamamlamasýnýn ardýndan çuvallarla Seçim Kurulu na taþýnan evraklar, salonda hazýr bulunan kurul üyelerinin huzurunda okundu. Büyük bir hareketliliðin yaþandýðý Seçim Kurulu na ilk gelen Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu sandýk sonucu oldu. Ardýndan sýrasýyla Yenihayat, Yenice, Kýrkdilim, Kopa- Seçim Kurulu na ilk gelen Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu sandýk sonucu oldu ran, Oymaaðaç, Morsümbül, Eskiekin, Sazdeðirmeni Köyleri sandýk sonuçlarý geldi. Haberimiz yayýna hazýrlandýðý sýrada diðer köylerin sonuçlarý da Seçim Kurulu na gelmeye devam ederken Çorum Merkez le ilgili sonuçlarýn ilerleyen vakitlerde kurula teslim edildiði belirtildi. Seçim Müdürü Selahattin Yalçýn ve Merkez Ýlçe Seçim Kurullarý personeli ile Emniyet mensuplarýnýn görev aldýðý çalýþmalarý Muhabirlerimizden Recep Mebet takip etti. (Haber Seçim Kurullarý personeli ile Emniyet mensuplarý da özveriyle görev yaptý. Merkezi) Salim Uslu Cahit Baðcý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Tufan Köse Partilerin Çorum karnesi RECEP MEBET Çorum da 25 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarýna göre AK Parti ve CHP nin oy oranlarý bir önceki seçime göre düþerken MHP ise oylarýný artýrdý Genel Seçimi sonuçlarýna göre AK Parti yüzde 61 olan oy oranýný bu seçimde yüzde 54.2 ye düþürürken, CHP nin oy oraný ise yüzde 24 ten yüzde 22.2 ye geriledi. MHP ise bir önceki genel seçime göre oy oranýný yüzde 11 den yüzde 17.7 ye çýkardý. Kesin olmayan sonuçlara göre Çorum da AK Parti 182 bin 724 oy, CHP 74 bin 947 oy, MHP 59 bin 566 Sonuçlar an be an takip edildi HURÞÝT BOZKURT AK Parti 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçim sonuçlarýný an be an takip etti. AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilat Binasý'nýn üst katýna kurulan ekrandan parti müþahitlerinin gönderdiði sonuçlar izlendi. Parti binasýnda AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile bazý parti yöneticileri hazýr bulundu.. AK Parti Düvenci'de fark attý Çorum'da yürüme güçlüðü çeken 90 yaþýndaki Ahmet Doðan, 25'inci Dönem Milletvekilliði Genel Seçimi için oy kullanmaya ambulansla götürüldü. Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Doðan, oy kullanacaðý okula gidebilmek için Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðüne baðlý Evde Saðlýk Hizmetleri Merkezinden yardým istedi. Saðlýk görevlilerince evinden alýnan yaþlý adam, ambulansla oy kullanacaðý Mimar Sinan Ýlkokulu'na götürüldü. Saðlýk personelince AK Parti 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçim sonuçlarýný an be an takip etti. Düvenci Beldesi nde AK Parti fark attý. oy kullanacaðý 1298 No'lu sandýðýn bulunduðu sýnýfa getirilen Ahmet Doðan, damadý Süleyman Sarýkoca'nýn yardýmýyla da oyunu kullandýktan sonra yeniden ambulansla evine götürüldü. Doðan'ýn damadý Sarýkoca, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, kayýnpederinin yaþlýlýða baðlý çeþitli rahatsýzlýklarý bulunduðunu ve yürüyemediðini belirterek, oy kullanabilmesi için Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðünden yardým talep ettiklerini söyledi. Ahmet Doðan'ýn her seçimde oy, HDP ise 7 bin 302 oy aldý. SEÇÝMÝN SÜRPRÝZLERÝ HDP, Çorum genelinde aldýðý oyla SP-BBP ittifakýný geride býraktý. Edinilen bilgilere göre, MHP li Vahit Kayrýcý nýn yaklaþýk 600 oyla vekillik þansýný kaçýrdýðý iddia edilirken parti yöneticilerinin sonuçlara itiraz ettiði bildirildi. KATILIM YÜZDE 87 Çorum da sandýkta oy kullanýlýrken seçime katýlým oraný ise yüzde 87.6 oldu. Katýlým oraný bir önceki seçime göre yüzde 2.4 düþtü. MUSTAFA BURAK YALÇIN Çorum merkeze baðlý Düvenci Beldesi'nde seçim üstünlüðünü AK Parti yaþadý. 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarýna göre, Çorum merkeze baðlý Düvenci Beldesi'nde AK Parti 921, MHP 64, CHP 60, SP8, HDP22 oy aldý. Oy kullanmaya ambulansla gitti oyunu kullandýðýný ifade eden Süleyman Sarýkoca, "Bugüne kadar sürekli oyunu kullandý. Bugünkü seçimde de oyunu kullanmak istedi. Biz de Evde Saðlýk Hizmetleri Merkezine bilgi verdik. Ekiptekiler evden alarak ambulansla okula götürüp, oyunu kullanmasýný saðladýlar. Bu hizmet için devletimize teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Seçim nedeniyle oy kullanmak için yetkilileri arayan vatandaþlarýn durumlarýnýn deðerlendirilerek, merkez bünyesindeki ambulans ya da çeþitli araçlarla oy kullanacaklarý okullara götürüleceði bil-

9 Milletvekili Salim Uslu sonuçlarý deðerlendirdi Türkiye yeniden siyasal çalkantý dönemine girdi EROL TAÞKAN AK Parti Milletvekili Salim Uslu, seçim sonuçlarýný deðerlendirdiði konuþmasýnda, "Türkiye'de bu sevincimizi Çorum'daki kadar coþkuyla kutlayamýyoruz. Maalesef Çorum'da kazandýðýmýz baþarý Türkiye'de ayný karþýlýðý görmedi. Türkiye'yi iyi günler beklemiyor, Türkiye yeniden siyasi çalkantýlar dönemine girdi." dedi. AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým parti merkezi önünde toplanan partililere hitabetti. Milletvekilleri adýna konuþan Salim Uslu, Çorum'un seçimlerden baþarýlý Parti önünde yoðun bir kalabalýk toplandý. Milletvekili Salim Uslu, AK Parti binasý önünde toplanan partililere hitaben bir konuþma yaptý. Çorum da sonuçlarýn 3-1 olmasý partilileri sevindirdi. çýktýðýný ancak Türkiye genelinde yansýyan tablonun üzücü olduðuna iþaret etti. AK Parti'nin tek baþýna tüm parti ve guruplarla mücadele ettiðine vurgu yapan Uslu, ortaya çýkan olumsuz tabloyu düzeltmenin yine AK Parti kadrolarýna nasip olacaðýný söyledi. Çorum teþkilatlarýna teþekkür ederek konuþmasýný sürdüren Salim Uslu, þunlarý ifade etti, "Ne yazýk ki baþka illerde çok kötü propagandalar yapýldý. Ve ne yazýk ki PKK'lýsý, dindarý, milliyetçisi, sosyal demokratý, sosyalisti, aydýn geçineni hepsi bir araya geldi. Ve bize karþý bir þer ittifaký oluþturdular. Bunlarýn ipliðinin nerden olduðunu biliyoruz. Dýþarýdan yönetilen dýþarýdan taktik verilen ve dýþardan güdümlenen ittifak oluþtu karþýmýzda. Ama bizler kadere inanýyoruz. Kadere inanan kederden emin olur. Bunu biliyoruz. Onun içinde diyoruz ki aziz millet her zaman doðru karar verir. Milletimizin kararýna da saygýlýyýz. Fakat Türkiye'yi iyi günler beklemiyor. Ýþte partilerin aldýklarý milletvekili sayýsý ve oy daðýlýmýna baktýðýnýz zaman önümüzdeki dönemde bir koalisyon olur bir erken genel seçim idi yoksa baþka bir sonuç mudur bilemiyorum. Ama siyasette dinle, etnisite ile açýklanamayan bir durum söz konusu. Bakýyor8sunuz sola oy vermesi gerekenler MHP'ye oy vermiþler. AK Parti'ye oy vermesi gerekenler CHP'ye oy vermiþler. Ve arada sözüm ona kararsýz kalanlarda var. Yada iktidara geliyoruz yüzde 10'unu geçtik deyip kamuoyunu yanýltýp yüzde 2'de kalan ittifaklarda var. Gayrý milli hükümetlere karþý mili ittifaklar oluþturulmasý gerekirken onlar mili bir hükümete karþý ittifak oluþturmak suretiyle gayrý mili davrandýlar. O açýdan biz sakin olmaya, sabretmeye ve önümüzdeki günlerdeki süreci sabýrla beklemeye mecburuz. Heyecanýmýzý, kararlýðýmýzý yitirmeden yolumuza devam edeceðiz. Türkiye bizden hizmet bekliyor. Biz hizmete devam edeceðiz. Ama endiþem odur ki Türkiye yeniden siyasal çalkantýlar dönemine girmiþtir. Yeniden koalisyon pazarlýklarý dönemine girmiþtir. Dövizin fýrlamasý, borsanýn düþmesi yatýrýmlarýn durmasý istikrarsýzlýðýn getireceði güvensizlik ortamýndan Türkiye'yi kurtarmak yine AK kadrolara düþecektir. Sanmayýn ki AK Parti hizmet etmediði için eksik oy aldý. Tam tersine 7-8 parti birleþti arkasýna kandili aldýlar, arkalarýna paralelleri aldýlar ve bize karþý kirli bir ittifak kurdular. Ve tabi sadece onlarý deðil sadece Kandil'deki adamýn, teröristin kaleþinkofuna þarjör olmak isteyenler, mermi olmak isteyen gönüllüler vardý. Bunlarý iyi biliyoruz. Bizi çözüm sürecini getiriyorsunuz, barýþ getiriyorsunuz diye suçlayanlar utanmadan onlara çalýþtýlar. Onlara destek verdiler. Bunlarý biliyorsunuz ve tanýyorsunuz. Bu seçimlerde ayan beyan gördünüz. Kim kime çalýþýyor. Bunlarýn daha iyi Türkiye ve Çorum projeleri yok. AK parti gitsin de isterse Türkiye batsýn diyenler AK Parti'ye karþý ittifak oluþturdular. Toplumda destek bulamadýlar. Onlara dedi ki evet parlamentoda eksik temsil ediliyorsunuz gibi bir derdiniz olmasýn. Hadi bakalým vatanýn birliði ve bütünlüðü adýna, kalkýnma adýna, geliþme adýna siyasal istikrar adýna ne yapýyorsanýz ne söylüyorsanýz görelim dedi. Ödünç oylardan sonra sýnanma zamaný. Onlarý da biz sýnayacaðýz. Bakalým sorumlu davranacaklar mý. Biz sorumlu davranmaya devam edeceðiz. Olaný biteni tam bir vakarla takip edeceðiz. Milletin kararýna saygýlýyýz. Demokrasinin gereði de bu. Þantaj yapmadýk. Provokasyonlara gelmedik. Ödünç oylarla yapay parlamento oluþturdular. Bu parlamento istikrar getirmez. Türkiye'ye hayýr getirmez. Ülkemiz adýna, geleceðimiz adýna doðrusu endiþe duymuyoruz dersek yalan olur. Önümüzdeki günler görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler." Hemþehrilerimiz vekil seçildi Çorum dýþýndan aday gösterilen hemþehrilerimiz milletvekili seçildi. AK Parti Bayburt Milletvekili Naci Aðbal, AK Parti Grup Baþkanvekili Amasya Milletvekili Prof.Dr. Naci Bostancý, AK Parti Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk, AK Parti Ankara Milletvekili Adayý Murat Alparslan, CHP Ýstanbul Milletvekili Adayý Ýhsan Özkes, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydýn, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi. Naci Aðbal Prof. Dr. Naci Bostancý Feyzullah Kýyýklýk Murat Alparslan Ýhsan Özkes Mustafa Akaydýn Ali Haydar Hakverdi AK Parti'nin Türkiye genelinde alýnan oylarla tek baþýna hükümeti kuramamasý, Çorum'daki sevinci gölgeledi AK Parti'nin Türkiye genelinde alýnan oylarla tek baþýna hükümeti kuramamasý, Çorum'daki sevinci gölgeledi. Çorum'da 3-1'lik bir sonuçla üç milletvekili seçmeyi baþaran partililer, buna raðmen konvoy düzenleyip sevinç gösterileri yaptý. Buruk bir kutlama yaptýklarýný ifade eden partililer, Çorum sonuçlarýný baþarýlý olarak deðerlendirirken, sonuçlarýn belli olmasýyla birlikte alýþýldýk konvoy gösterileri beklenenden geç baþladý. birinci parti olmalarýna raðmen, umduklarý sonucu bulamayan partililer, geç te olsa caddelere akýn edip, sevinçlerini konvoy ve kornalarla sokaða taþýdý. PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN Çorum'da 3-1'lik bir sonuçla üç milletvekili seçmeyi baþaran partililer, sevinç gösterileri yaptý. AK Parti de buruk kutlama Çorum'un Sungurlu ilçesinde oy kullanma iþlemleri sabah saat de baþladý. Genel Seçim için Sungurlu genelinde 189 sandýkta yaklaþýk 37 bin 993 seçmenin oy kullanacaðý bildirildi. Demokratik haklarýný kullanmak için sandýða koþan Sungurlulular, oy vermek için okullara akýn ettiler. Katýlýmýn yüksek olduðu gözlenen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nde oy verme iþlemleri saat ye kadar sürdü. 20 siyasi partinin milletvekili adaylarýnýn yarýþtýðý seçimin sonuçlarý, oy sayým iþlemleri ve YSK nýn yasak kararýný kaldýrmasýnýn ardýndan kamuoyuna duyurulmaya baþlanacak.(ýha) AK Parti konvoyu gece yarýsýna kadar devam etti. AK Partililer seçimden birinci parti çýkmasýna raðmen buruk bir sevinç yaþadý. Yýldýrým, Buhara da oy kullandý Eski Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým Mustafa Kemal Ortakolu nda oy kullandý nolu sandýkta ailesi ile oyunu kullankullanan Murat Yýldýrým, daha sonra tüm seçmen sandik gorevlilerini ziyaret ederek teþekkür etti. Oy kullanmaya gelen vatandaþlarla bir süre sohbet eden Yýldýrým, seçim sonuclarýnýn vatana, millete, ve insanlýða hayýrlar getirmesini temenni etti. Kayrýcý, Sungurlu da oy kullandý Sungurlu genelinde 189 sandýkta yaklaþýk 37 bin 993 seçmenin oy kullanacaðý bildirildi.

10 10 PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 Yaz bakýmý tavsiyeleri Otomobil sahiplerini uyaran uzmanlar, yaz bakýmýnýn ihmal edilmemesi gerektiðine dikkat çektiler. Yaz bakýmý ve kontrol edilmesi gereken hususlar üzerinde duran uzmanlar, "Bakýmý ertelenen otomobiller sürücülerini yolda býrakabilir, hatta kazalara neden olabilir" uyarýsýnda bulundular. Yaza girerken fren sistemleri, hava filtresi, kayýþlar, motor yaðý, su, lastikler ve elektrik sistemlerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiðine dikkat çeken uzmanlar, özellikle tatil amacýyla yolculuða çýkacak sürücülerin bunlarý ihmal etmemesi gerektiðini vurguladýlar. Birkaç küçük bakýmla güvenli ve keyifli yolculuk yapmanýn mümkün olduðuna iþaret eden uzmanlar, yaz bakýmý ile ilgili olarak þu bilgileri verdiler: MOTOR YAÐI KONTROLÜ "Otomobilin motor yað seviyesi ve yaðýn durumu mutlaka kontrol edilmeli. Yað çubuðundaki yað seviyesi, minimum ile maksimum çizgisi arasýnda bulunmalý. Eðer seviye minimum çizgisinin altýndaysa, motorun üstündeki yað kapaðýndan, gerekli miktarda motor yaðý ilave edilmeli. LASTÝK BASINÇ AYARI Uzun yolda otomobil yüksek hýzlara çýkacaðý ve daha yüklü olacaðý için lastik basýnçlarýnýn fabrikanýn önerdiði düzeye çýkarýlmasý gerekir. Birçok otomobilin sürücü kapýsýnda ya da bagajda lastiklere hangi yükte ne kadar hava basýlacaðý belirtilmiþtir. Eðer aracýnýzda bu bilgiye ulaþamýyorsanýz, normal basýnçtan 2-4 psi fazla basýnç uygulayýn. FREN ÖNEMLÝ SÝSTEMÝ Fren hidroliðinin seviyesi de minimum ile maksimum arasýnda olmalý. Eðer seviye minimumu gösteriyorsa, ayný marka hidrolik sývýsýyla takviye yapýlmalý. Ayrýca balatalarýn da kontrol edilmesinde fayda var. Çünkü tatil yolculuklarýnda otomobiller normaldan daha yüklü olduðu için, frenlere daha çok yük biner. Kampanalý sistemlerde arka balatalarýn durumunu anlamak için otomobilin el frenini çekip yokuþ aþaðý býrakabilirsiniz. Eðer otomobil hareket ederse balatalarýn deðiþtirilmesi uygun olur. HAVA FÝLTRELERÝ DEÐÝÞÝMÝ Hava filtreleri tozlu yollarda daha çabuk kirlenir. Yola çýkmadan önce, hava filtrelerinin kontrol edilip kirliyse mutlaka deðiþtirilmesi gerekir. Kirli hava filtresi motor performansýný düþürmekle kalmaz, ayný zamanda yakýt tüketimini yüzde 15 oranýnda artýrýr. KAYIÞ TESTÝ Alternatörü, motordan aldýðý tahrikle çalýþtýran V kayýþýnýn gerginliði kontrol edilmelidir. Kayýþýn orta kýsmýna parmakla sýkýca bastýrýldýðýnda V kayýþý 1.5 santimden fazla esniyorsa deðiþtirilmesi gerekir. Tüm bu kontrolleri yaptýktan sonra gönül rahatlýðýyla yola çýkabilirsiniz." Uzmanlar, otomobil ve ticari araçlarda yaz bakýmýnýn ihmal edilmemesi gerektiðine dikkat çektiler. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Fiat Doblo 1.2 Actual 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Fiat Palio V HL 1998 Fiat Tipo 1.6 SX 1996 Ford Focus 1.6 TDCi Titan 2009 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2006 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2012 Ford Escort CLX Hyundai Accent Hyundai Elantra 1.8 GLS 1996 Kia Prida GLXi 2000 Opel Astra 1.4 Classic 2004 Opel Corsa 1.7 DTI Comf 2003 Opel Vectra 1.6 GL 2000 Opel Vectra 1.6 Comfort 2003 Peugeot XR 2000 Peugeot Comfort 2010 Renault 12 STW 1991 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway 1994 Renault Clio 1.5 DCi Exprs 2012 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane 1.6 E 1999 Renault Megane 1.6 Authen2004 Renault Symbol 1.4 RNA 2001 Fiyatý (TL) 14 bin 33 bin 11 bin 8 bin bin 17 bin 32 bin 12 bin 9 bin 14 bin 12 bin 25 bin 13 bin 23 bin 31 bin 16 bin 31 bin bin 11 bin bin 29 bin 16 bin 18 bin 23 bin bin Renault Symbol 1.4 Authen 2008 Renault Toros STW Skoda Fabia 1.2 Classic 2006 Skoda Octavia 1.6 Eleganc 2008 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Toyota Corolla 1.6 Elegant 2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Golf Volkswagen Passat Volkswagen Polo bin 8 bin bin 38 bin 17 bin 20 bin 26 bin 31 bin 34 bin 32 bin 25 bin 52 bin 13 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Ford Transit 140T bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin 500 VW Transporter Cityvan bin VW Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

11 PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:26 Mayýs 1431 Hýzýr: HAZÝRAN Gözü harama bakmaktan ve baþkalarýnýn ayýplarýný görmekten korumalýdýr! (Bâyezîd-i Bistâmî r.a.) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Muhammed aleyhisselâmýn (Mîlâdî tarihe göre) vefâtý (632) - Emekli Sandýðýnýn kuruluþu (1949) Elif Gibi Ol,Ye Gibi Olma Rifat Efendi? 2 Rifat Efendiye sorar: "Sen bu zatý muhteremi tanýyor musun? "Evet efendim tanýyorum derslerini takip ediyor ve risalelerini okuyorum" Tefekkür Dünyamýz "Sen bu hizmetine devam et Rifat Efendi" Rifat Efendiye dualarda bulunur. Allah muvaffak ve muzaffer etsin seni Rýfat efendi" Raþit Yücel "Amin, dualarýnýzý beklerim efendim" corumhakimiyet. net "Dualarýmýz müþterektir." Rýfat Efendi mazbut ve istikametli bir genç idi. Onun bu halleri çevredeki istikametli insanlarýn dikkatlerini çekiyordu. Ýþte Halit Yolcu, böyle bir gence Risaleleri tanýtmak için peþini býrakmýyordu Fakat Rifat efendi kaçamaklar yapýyor, bir türlü Halit Abiye yaklaþmýyor,adeta kaçýyordu. Sonu da iþin mahiyetini anladý Rýfat Efendi. Risalelerin bir derya olduðunu fark etmiþti. Artýk önünde deryadan bir deniz vardý adeta. Bir gün yine bir sohbet esnasýnda: "Bak kardeþim! Üstadýmýz Sultan Reþadýn bir cülus merasimine katýlýr. Ülemadan ve üst seviyeli kimseler sýra ile padiþahýn eleðini öperken, sýra Bediüzzaman Said Nursi ye gelince : "Sultaným selamünaleyküm" diyerek sað elini kalbinin üstüne koyarak ilerler. Bu hale hayret ve dehþet içinde bakan padiþah, yanýndakilerden birine sorar: "Kim bu zat? Beni burada mahalle muhtarý mý zannetti?" "Efendim bu zat feleðe baþ eðmeyen, ulemadan Bediüzzaman Said Efendidir" Padiþah unutulmayacak þu cevabý verir: "Ben ilmin izzetini muhafaza eden böyle bir zata ilk defa rastlýyorum" diyerek büyük bir kadirþinaslýk göstermiþtir. Ýþte Rifat efendi, Bediüzzaman ýn yüksek karekterini hayat boyu yaþadýðý her zamanda görmekteyiz. Doðruluk ve istikamet üzere olmak büyük bir asalettir. Bediüzzaman a eski Said döneminde sormuþlar. ""Herþeyden evvel bize lazým olan nedir? Doðruluk. Daha? Yalan söylememek. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER ERMAN ECZANESÝ NACÝYE SARI (TEL: ) ULUKAVAK MH TARAKÇI 8.SOK. 32/A - ULUKAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ AYHAN ÞAMLI (TEL: ) DUMLUPINAR CAD. 2/D - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI Gram ALIÞ 100, SATIÞ 100,58 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Ýyot Yetersizliði Hastalýklarýnýn Önlenmesi Haftasý Ýyot, insan ve hayvanlarda tiroit hormonlarýnýn oluþumu için gerekli olan ve çok küçük miktarlarý yeterli olan, vücutta çok az bulunan eser elementlerden biridir. Eðer kiþi yeterince iyot alamýyorsa iyot yetersizliði hastalýklarý ortaya çýkmaktadýr. Ýyot yetersizliði hastalýklarýndan en sýk görüleni Guatr' dýr. Kiþi yeterince iyot alamadýðý için boyundaki tiroid bezinde büyüme ve tiroid hormon yapýmýnda azalma olur. Ýyot eksikliði olan kadýnlarda düþük, erken doðum, ölü doðum, doðumsal anomalili bebek doðurma sýklýðý yüksektir. Çok küçük çocuklarda iyot yetersizliði; büyüme geriliði, þaþýlýk, saðýrlýk, dilsizlik, cücelik, algýlama ve öðrenme güçlüðü ile zekâ geriliðine neden olur. Ýyot eksikliði bulunan bölgelerde yaþayan çocuklar üzerinde yapýlan araþtýrmalarda okul performansýnýn ve zeka düzeyinin puan daha düþük olduðu bulunmuþtur" dedi. ÝYOT ÝÇEREN BESÝNLER Deniz Ürünleri: Balýklar (özellikle tuzlu su balýklarý) iyot bakýmýndan oldukça zengindir ve iyot kaynaðý olarak tüketilebilir. Yüksek oranda iyotlu balýklar arasýnda ilk sýralarda ton balýðý, mezgit, soðuk su ve derin deniz balýklarý gelmektedir. Sebzeler: Ispanak, soya fasulyesi, þalgam, pazý, kabak, kuru fasulye ve sarýmsak gibi sebzelerin iyot oraný yüksektir. Bu sebzeleri ayný zamanda vitamin kaynaðý ve antioksidan olarak tüketebilirsiniz. Çilek: Meyveler arasýnda yer alan çilek düþük kalorili olmasý ve içeriðindeki mineraller ile saðlýklý bir beslenme programýna eklenebilir. Yoðurt, Süt ve Peynir: Süt, süt ürünleri ve yumurta iyot bakýmýndan oldukça zengindir. Ýyotlu Tuz: Yemeklerde ve masada kullandýðýnýz METEOROLOJÝ Yýl:25 Sayý: HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Tanýmý Çütre (Carpodacus erythrinus), Ýspinozgiller (Fringillidae) familyasýndan kalýn gagalý, yuvarlak baþlý bir ispinoz türüdür. Meþhur sistematikçi Pallas tarafýndan 1770 yýlýnda Erythrina erythrina adýyla tanýmlanmýþtýr. Sade yüzünde belirgin koyulukta gözleri ve süssüz bir kuyruðu vardýr. Tüm bireylerde gaga kalýn ve iri, koyu gri ya da açýk kahverengi renktedir. Bacaklar ve ayaklar grimsi-koyu kahverengidir. Kuyruk uçlarý çatallýdýr. Erkeðin baþý, göðsü ve kuyruk sokumu oldukça parlak kýrmýzý, kuyruðu koyu kahverengi gözükmektedir. Yanaklar açýk gri kahverengi; kanatlar ve kuyruk tüyleri gri kahverengi dýþ kenarlarý ise pembe renktedir. Alt tarafta ise; göðüsün altý pembe beyaz, karýn kýsmý ise beyaz renktedir. Diþisi kahverengi ve hafifçe koyu çizgilidir. Gerdan ve karýn beyaz, kahverengi lekeli ve çizgilidir. Bu çizgi ve lekeler özellikle göðüsün ön kýsmýnda daha belirgindir. Göðüs kirli sarý renktedir. Krem renkli ve dar iki kanat çizgisi bulunur. Genci zeytin yeþili-kahverengi, kanat çizgileri ise daha belirgin kirli sarý renklidir. Diþisi veya genci, erkekten ayrý yerde görülürse; gagasýndan dolayý Serçe (Passer domesticus)'nin diþisine veya kiraz kuþlarýnýn (Emberiza spp.) diþilerine benzetebilir. Serçenin diþisinden farklý olarak açýk renkli karný ve çift sýra silik çizgi bulunan kanatlarý ve iri gözleri ile kolayca ayýrt edilebilir. Genci zeytin yeþili-kahverengi, kanat çizgileri ise Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Çütre 1 daha belirgin kirli sarý renklidir. Doðu Karadeniz Daðlarý'na genelde üremek amacýyla geldiði ve erkek ve diþiyi her zaman beraber gördüðümüz için tanýmlamak oldukça kolay oluyor. Kanat uzunluklarý erkekte 80-86, diþide ise mmdir. Habitatý Genellikle þehir merkezlerin dýþýnda, yerleþim yerlerinin uzaklarýnda dað eteklerinde yayýlýþ gösteririler ve genellikle meþe ormanlarýnýn ve akarsularýn civarýnda yaþarlar. Meþe ormanlarýnýn bulunmadýðý yüksek irtifalarda diðer çam, huþ ve diðer aðaçlardan oluþan ormanlarý da kullanýyorlar tabii yakýnda bir akarsu bulunmasý þartý ile. Asya da 2800 metrelere kadar görülebiliyorlar. Bunun dýþýnda yerleþim yerlerindeki bahçeleri de ziyaret ettiði doðrudur. Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský tuzu iyotlu tuzla deðiþtirmek günlük olarak almanýz gereken iyodu fazlasýyla saðlayacaktýr Burada unutulmamasý gereken; iyotlu tuzun hastalýðý iyileþtirici deðil, oluþumunu önleyici olduðudur. Ýyot Yetersizliði Hastalýklarý tamamen ortadan kaldýrýlamasa bile ÖNLENEBÝLÝR bir sorundur. Ýyot vücutta depolanmadýðý için bu maddenin küçük miktarda ve düzenli olarak alýnmasý gerekir. ÝYOT YETERSÝZLÝÐÝ NASIL ÖNLENÝR? Bu sorunun önlenmesi kolay ve ucuzdur. Bakkal ve marketlerden tuz alýrken iyotlu tuz olmasýna dikkat edilmelidir. Ýyot uçucu bir element olduðu için saklarken ve kullanýrken dikkat etmemiz gereken þeyler vardýr. Ýyotlu tuz alýndýktan sonra evde serin, kuru, ýþýk almayacak þekilde koyu renkli ve kapaklý kavanozlarda saklanmalýdýr. Eðer tuz kendi poþetinde saklanacaksa açýldýktan sonra naylon torbanýn aðzý çok iyi kapatýlmalýdýr. Sofrada kullandýðýmýz tuzluklarýnda ýþýk geçirmeyecek þekilde koyu renkli cam olmasýna dikkat edilmelidir. Yemek piþirirken iyot kaybýnýn en aza indirilmesi için tuz yemeklere piþirme sonrasý eklenmelidir. Ülkemizde de önemli bir halk saðlýðý sorunu olan iyot yetersizliði hastalýklarýnýn önlenmesine yönelik olarak, 1994 yýlýndan beri Bakanlýðýmýz-UNI- CEF iþbirliðinde 'Ýyot Yetersizliði Hastalýklarýnýn Önlenmesi ve Tuzun Ýyotlanmasý Programý'ný yürütmektedir. Programýn baþlangýcýnda iyotlu tuz tüketim oraný yüzde 18 iken, 2008 Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasýna göre, hane halkýnýn yüzde 85.3'ünün iyotlu tuz kullandýðý görülmüþtür. Kýrsal alanda hane halkýnýn yüzde 71.5'i iyotlu tuz kullanýrken, kentlerde bu oran yüzde 89.9'a çýkmaktadýr" dedi. Ýyot yetersizliði, dünyada görülen zihinsel bozukluk vakalarýnýn tek baþýna önemli bir nedenidir. Ýyot, insan bedeninin saðlýk geliþimi ve büyümesi açýsýndan zorunludur. Doðuþtan gelen iyot yetersizliði fiziksel ve zihinsel geliþimi önemli ölçüde engelleyebilir. Bu amaçla; tüm dünyada iyot yetersizliðinin önlenmesi için, ülkemizin de içinde bulunduðu birçok devlet özel programlar baþlatmýþtýr. Ülkemizde 1968 yýlýnda baþlayan tuzun iyotlanmasý çalýþmalarý 1994 yýlýnda baþlayan ''Ýyot Yetersizliði Hastalýklarýn Önlenmesi ve Tuzun Ýyotlanmasý Programý'' ile hýz kazanmýþtýr. Eðitim, yasal düzenleme, bilgilendirme, bilinçlendirme, izleme ve denetimler ile iyotlu tuz kullanýmýnda artýþ görülmüþtür. Ancak; iyot yetersizliði hastalýklarý ülkemiz için önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak devam etmektedir. Bu nedenle iyodun önemini topluma daha çarpýcý ve etkili yöntemlerle aktarmak, ülkemizde iyotlu tuz kullanýmýný tüm topluma yaygýnlaþtýrmak ve toplum bilinci oluþturmak amacýyla; her yýl Haziran ayýnýn ilk haftasý "Ýyot Yetersizliði Haftasý" olarak kutlanmaktadýr. Ýyotlu tuz kullanýmýyla ilgili ülke genelinde duyarlýlýðýn artýrýlmasýna yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Yuvalarýný genellikle 0.5 ila 4 metre yükseklikte kuruyorlar. Aðaçlarýn bitip bodur çalýlýklarýn ve çimenliklerin baþladýðý seviyede yaþadýðýný biliyorum(veysel Kahraman - karaani). Kýzýlaðaç, akçaaðaç, kavak, kayýn, ak gürgen aðaçlarýnýn bulunduðu nemli ve ýþýklý ormanlarda, bahçelerde bilhassa da su kenarlarýnda bulunur. Göç sýrasýnda sazlýklarda, çalýlýklarda ve ormanlýk alanlarda, bahçe ve tarým alanlarýnda duraklamalar yaparlar. Ýnsan yerleþimlerinin yakýnlarýndaki yoðun yaþam alanlarýný tercih ederler Yazýn genellikle çalýlýklarda, aðaçlýk ve ormanlýk alanlarda, ýrmak ve nehirlere yakýn olan orman kenarlarýnda bulunurlar. Kýþýn ise bahçelerde, yemiþliklerde, otluk alanlarda ve kuru meþe ormanlarýnda görülür Yayýlýþý Avrupa'dan Kamçatka'ya kadar bütün kuzey Asya'da ve Kuzey Amerika'da daðýlýþ göstermektedir. Kuzey Asya'nýn büyük bir kýsmýnda, Avrupa'nýn doðu ve orta kesimlerinde ürer, kýþýn güney doðuya göç eder. Batýda Finlandiya, Pomeranya, Meklenburga kadar olan alanlarda görülür. Ayrýca Himalaya, batý Çin daðlarý, orta Asya, kuzey Ýran, Kafkasya'ya kadar geniþ bir daðýlýþ göstermektedir. Yurdumuzda Karadeniz sahil bölgesinde, Marmara Bölgesi'nin kuzeybatýsýnda, Ýç Anadolu'nun kuzeyinde yaz göçmeni olarak bulunmaktadýr. Alucra (Giresun)'da ve Artvin (merkez)'de yazýn görülüyorlar (alcedo). 2005te Rize-Ýkizdere de, birkaç çift görmüþtüm. Aðaç sýnýrýnýn üstünde, uygun gördükleri her yere konuyorlardý. En son 2009 yazýnýn baþlarýnda Kars Kafkas Üniversitesi'nde küçük bir bahçede gördüm (Biyoorhan). (Sürecek) KOÇTÜRK MATBAACILIK Kadir Yüktaþýr com Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 Hyundai den sýfýr faiz imkaný Hyundai nin yepyeni modellerine uyguladýðý sýfýr faiz fýrsatýyla dikkat çektiðini belirten Karataþ Otomotiv Satýþ Þahin Otomotiv de yaz kampanyasý Citroën in tüm binek ve ticari modelleri için geçerli olan kampanya kapsamýnda; otomobil severlere 20 ay % 0,49 faiz seçeneði veya diðer tutar ve vadelerle kredi avantajý sunuluyor. Haziran ayý süresince devam edecek kampanya fýrsatý ile Citroën'nin en çok tercih edilen C4 Cactus ve C4 Müdürü Ýbrahim Saçmacý, yeni otomobil alacaklara önemli imkânlar sunduklarýný söyledi. Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, yeni otomobil alacaklara önemli imkânlar sunduklarýný söyledi. Koray Tutkun HURÞÝT BOZKURT Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þubesi Gençlik Kollarý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yaptý. Önceki gün dernek merkezinde gerçekleþtirilen genel kurula ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, ADD Gençlik Kollarý Baþkaný ve adayý Can Þahin, Baþkan Adayý Ömer Emre Özkaya ile gençlik kollarý üyeleri katýldý. Seçim öncesi kýsa bir konuþma yapan ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, yapmýþ olduklarý genel kurul ile gençlere demokratik seçimin nasýl yapýlacaðýný gösterdiklerini söyledi. Demirer, 7 Haziran genel seçimlerinde bu þekilde demokratik olmasý temennisinde bulundu. Demirer'in konuþmasýnýn ardýndan oy kullanma iþlemine geçildi. Seçim sonuçlarýna göre, ADD Gençlik Picasso modellerinin tüm versiyonlarýna avantajlý fiyatlarla sahip olunabileceðini belirten Citroen Þahin Otomotiv Satýþ Müdürü Koray Tutkun, þunlarý söyledi; Kendine özel stili, geniþ bagaj ve iç hacmi, düþük yakýt tüketimleriyle öne çýkan motor seçenekleri Saçmacý, Avantajlý fiyatlara sahip Hyundai modellerine bir an önce kavuþmak isteyen müþteriler ayrýca takas Citroën in tüm binek ve ticari modelleri için kampanya geçerli. Kollarý mevcut Baþkaný Can Þahin 50 oy alarak güven tazelerken, Ömer Emre Özkaya 21 oy aldý. ile fark yaratan Citroën binek ve ticari araçlarý cazip faiz avantajlarýyla otomobil severlere sunuluyor. Özelikle C4 Cactüs aracýmýzda cam tavan hediyesi ve bütün müþterilerimize Haziran ayýna özel tatil yakýtlarý bizden hediye. Ve tüm ticari araçlarýmýzda % Seçimde 2 oy da geçersiz sayýldý. ADD Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu üyeleri Can fýrsatlarý ve uygun ödeme koþullarý hakkýnda detaylý bilgi almak için kendilerine en yakýn Hyundai Yetkili Satýcýlarýný ve adresini ziyaret edebilirler. dedi. Ýbrahim Saçmacý 100 kredi imkâný sunuyoruz. Citroen le yaza bir baþka baþla kampanyamýzdan yararlanmak isteyen tüm müþterilerimizi Ankara yolu 1. Km Citroen Þahin Otomotiv e bekliyoruz. Can Þahin güven tazeledi Þahin baþkanlýðýnda Utku Temiz, Öykü Aslýhak, Onur Üzüm ve Dilara Özbek'ten oluþtu. ADD Çorum Þubesi Gençlik Kollarý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yaptý. Seçime ADD li gençler katýldý. Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv, sýnýfýnýn lideri otomobil modellerini tüketicilerle buluþturuyor. Peugeot da Haziran fýrsatlarý Sungurlu ya ikinci mesire alaný geliyor Abdulkadir Þahiner Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye Toplu Konutlarý mevkiine yapýlan mesire alnýnýn ardýndan Ýlçe merkezine 6 kilometre mesafede Akçalý Köyü mevkiinde doðayla iç içe bir mesire alaný daha oluþturacaklarýnýn müjdesini verdi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Biz bu güzelliklere estetik dokunuþlar yaparak, hem ilçe halkýmýzýn hem de ilçe dýþýndan gelen misafirlerimizin hoþça vakit geçirebilecekleri, ferah ve nezih ortamlar oluþturmaya çalýþýyoruz" dedi. Yapýmý bitmek üzere olan Þehir merkezinde, Belediye Toplu RECEP MEBET Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv, sýnýfýnýn lideri otomobil modellerini, yeni teknolojileri ve EAT6 Tam Otomatik Dizel motor versiyonlarýný Haziran ayý fýrsatlarýyla tüketicilerle buluþturuyor. 15 aya varan sýfýr faizli kredi ve cazip taksitlerden oluþan 45 ayý bulan vade seçeneklerinden bahseden Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Peugeot 208 e sahip olmanýn tam zamaný dedi. Otomobil meraklýlarýna seslenen Ufuk Özdemir, Peugeot 308, 3008 ve 5008 modellerinin sýnýfýnýn standartlarýný yeniden belirleyen BlueHDi EAT6 Tam Otomatik Dizel versiyonlarýnda ise 2+2 toplam 4 yýl garanti ile sahip olma þansý müþterilerimizi bekliyor diye konuþtu. Peugeot 2008 Active e-hdi ve Allure e-hdi versiyonlarýnda geçerli olan Düz Vites Fiyatýna Otomatik Vites kampanyasý ve Allure versiyonlarýnda Cam Tavan donanýmý hediye kampanyasý ile birlikte devam ettiðini anlatan Özdemir, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Peugeot Finans kampanyalarý arasýnda Peugeot Bipper Tepee ve Partner Tepee modellerinde 20 aya varan vade ile sýfýr faizli kredi imkanlarý sunuyoruz. Sahip olduðu motor seçenekleri ile mükemmel yakýt tasarrufu sunan Peugeot 208'e sahip olmanýnsa tam zamaný. Kampanya kapsamýnda, 15 ay sýfýr faizli kredi veya 45 ay vadeli cazip taksitler ile Peugeot 208'e sahip olma imkaný saðlýyoruz. Peugeot 308, 3008 ve 5008 modellerinin sýnýfýnýn standartlarýný yeniden belirleyen BlueHDi EAT6 Tam Otomatik Dizel versiyonlarýnda ise 2+2 toplam 4 yýl garanti ile sahip olma þansý müþterilerimizi bekliyor. Euro 6 normlarýna uygun BlueHDi motor seçeneði ile Peugeot, yakýt tüketimi ve emisyon salýnýmlarý açýsýndan sýnýfýnda çýtayý yükseltmeye devam ediyor. Peugeot ürün gamýnda BlueHDi ile donatýlmýþ bu 3 model, 79 ile 112g/km CO2 'den baþlayan emisyon deðerleriyle, segmentlerinde kendi silindir hacmi ve aktarým gruplarýnda sýnýfýnýn lideri ünvanýna sahipler. Peugeot nun yeni modellerini yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Karataþ Peugeot Plaza ya bekliyoruz. Ufuk Özdemir Ýlçe merkezine 6 kilometre mesafede Akçalý Köyü mevkiinde doðayla iç içe bir mesire alaný daha oluþturulacak. Konutlarý mevkiinde bulunan mesire alanýmýzdan ayrý olarak Sungurlu Ýlçe merkezine 6 kilometre mesafede doðayla iç içe bir mesire alaný oluþturuyoruz diyen Baþkan Þahiner, Vatandaþlarýmýzýn araçlarýyla veya bisikletleriyle kolayca ulaþabileceði bir alan yapacaðýmýz Akçalý Köyü mevkiinde bulunan mesire alanýn toplam büyüklüðü 22 bin metrekare olacak diye konuþtu. Bu alanda 70 Araçlýk otopark, bisiklet park yerleri, voleybol sahasý, 30 adet kamelya, oyun guruplarý bay, bayan lavabo bulunacaktýr diyen Baþkan Þahiner, Ayrýca banklar, aydýnlatma elemanlarý ve bunun gibi bir çok peyzaj öðesini de barýndýran modern bir mesire alaný olacaktýr. Bununla birlikte festival, fuar, konser ve güreþ gibi etkinlikler de de kullanýlabilecek 40 bin metrekare Ýlave alan bulunacak ifadelerini kullandý.(ýha) Semalarda görülen manzara Çorum un Sungurlu ilçesinde bir eðlence merkezinden çekilen görüntü sosyal medyada ilgi odaðý oldu. Ýþletme sahibi Mutlu Kayýmcak tarafýndan çekilen görüntü sosyal medyada ilgi odaðý oldu. Kayýmcak, Tabiatýn muhteþem görüntüsünü seyredip, fotoðraflar çekiyorduk. Ardýndan bir bulut dikkatimizi çekti, o Sungurlu da eðlence merkezinden çekilen görüntü sosyal medyada ilgi odaðý oldu. buluta doðru kameramýzý çevirdik ve kai- arasýndan bir kanýtýn olmak deðil, görebiliyor olmak asýl önemzi nelerle beslediðimek için ise beynimi- fotoðrafýný çektik. Bu nattaki sýnýrsýz kanýt yüzden bakabiliyor li olandýr. Görebilmize dikkat etmemiz

13 PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 Fenerbahçe Ülker geleceðin yýldýzlarýný seçiyor 13 Seçmeler 13 Haziran Cumartesi günü Ülker Arena da saat da baþlayacak. Belediyespor kaleci ordusu Küçükler basketbol dört maçla baþlýyor Okul Sporlarý Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen yýl sonu etkinliklerinden basketbolda mücadele bugün baþlýyor. Sekiz okulun mücadele edeceði küçükler basketbol turnuvasýnda iki grupta yapýlacak müsabakalarda tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar perþembe günü yarý finalde çapraz olarak karþýlaþacaklar. Cuma günü ise kazananlar þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçýna çýkacaklar. Bugün oynanacak maçlarla baþlayacak olan il birinciliðinde ilk günün programý þöyle: Saat Bahçelievler Ýlkokulu - 19 Mayýs Ýlkokulu. Saat Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu - Özel Samanyolu Ýlkokulu. Saat Fatih Sultan Mehmet - Atatürk Ýlkokulu. Saat Özel Çorum Ted Koleji- Albayrak Ýlkokulu. Çorum Belediyespor da Kaleci akademesi çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Kaleci antrenörü Zafer Kýroðlu yönetiminde devam eden çalýþmalarý Belediyespor alt yapýsýndaki lisanslý sporcular ile birlikte yeni kaleci adaylarýda bu çalýþmalara katýlýyorlar. Okullarýn devam ettiði bu günlerde cumartesi ve pazar günleri 2 nolu sentetik çim sahada saat arasýnda çalýþmalarýný sürdüren kaleciler okullarýn tatil olmasnýn ardýndan çalýþmalarýný hafta içinde de yapacaklar. Çorum Belediyespor kaleci antrenörü Zafer Kýroðlu çalýþmalara arasý doðumlu kaleci adaylarýnýn katýldýðýný mevcut alt yapý kalecilerininde bu çalýþmalara devam ettiðini söyledi. Kýroðlu, amaçlarýnýn yaz boyunca yapacaklarý bu çalýþmalarla Çorum Belediyespor alt yapýsýna yeni ve gelecek vadeden isimleri kazandýrmayý amaçladýklarýný belirterek bu doðrultudaki çalýþmalarýn devam edeceðini söyledi. Zonguldak ta da genel kurul sessizliði Spor-Toto Üçüncü ligde mücadele eden Zonguldakspor da yeni sezon öncesinde sessizlik sürüyor. Üçüncü lig birinci grupta normal sezonu üçüncü sýrada tamamlayarak ikinci lige yükselmek için Play-Off maçý oynamaya hak kazanan Zonguldakspor, Play-Off maçýnda Ýstanbulspor a 0-0 ve 1-1 lik sonuçlarla elenmiþti. Yeni sezon öncesinde yeni bir yönetim oluþturarak sezona baþlamayý amaçlayan Kýrmýzý-Lacivertlilerde bir sessizlik hakim. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, kongre hazýrlýklarýnýn sürdüðünü,yeni sezon için Teknik Direktör Cahit Terzi ile yeniden anlaþtýklarýný açýklamýþtý.aradan geçen zaman zarfýnda Terzi ile resmi sözleþme imzalanmadý. Ýmzanýn kongre sonrasý atýlmasý bekleniyor. TRANFER BAÞLIYOR sezonu öncesinde profesyonel ligde transfer dönemi 9 Haziran Salý günü resmen baþlýyor. Kulüpler iç ve dýþ transferde anlaþtýðý futbolcular ile Salý gününden itibaren resmi sözleþme imzalayacaklar Üçüncü ligde mücadele eden temsilcimiz Zonguldakspor un kadrosunda bulunan 26 futbolcudan 13 tanesinin sözleþmesi sona erdi. Transfer mevsiminin baþlamasý ve teknik heyetin belirlenmesinden sonra iç ve dýþ transferde görüþmelerin baþlayacaðý belirtildi. Fenerbahçe Ülker geleceðin yýldýzlarýný belirlemek için yapacaðý seçmeler 13 Haziran cumartesi günü yapýlacak. Ýstanbul Fenerbahçe Ülker Sports Arena da Metro Enerjispor Salonu nda yapýlacak olan seçmeler için Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu tüm isteklilere davette bulundu. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu Antrenörü Veteranlar Basketbol da bugün iki maç oynanacak Kent Konseyi tarafýndan düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvasýnda bugün B grubunda iki maç oynanacak. Bugün turnuvada B grubunda iki maç oynanacak. Grupta bugün saat da Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mühendislik Fakültesi takýmlarý mücadele edecekler. Bu maçýn ardýndan ise grupta ilk maçlarýný kazanan iki takým Beden Eðitimi Öðretmenleri ile Gençlikspor takýmlarý mücadele edecekler. Bu maç gruptan yarý fiane yükselme açýsýndan önem taþýyor. Turnuvada yarýnda A grubunda takýmlar üçüncü maçlarý oynayacaklar. Yaþar Yýlmaz 13 Haziran Cumartesi günü yapýlacak seçmede saat 10 da , saat 11 de saat 12 de , saat 13 de ise doðumlu sporcularýn seçmelerinin yapýlacaðýný söyledi. Seçmelere katýlacak sporcularýn bir adet vesikalýk fotoðraf, nüfus cüzdaný ve spor kýyafetleri bulunmasý gerekiyor.yaþar Yýlmaz, seçmeye katýlacak sporcularýn detaylý bilgi almak için kendilerine ulaþabileceðini belirterek tüm hevesli basketbolcüleri bu seçmeye katýlmaya davet etti. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu Antrenörü Yaþar Yýlmaz hafta sonunda yapýlacak seçmeye davet etti U 11 Final Grubunda heyecan baþladý U 11 Final Grubunda mücadele iki maçla baþladý. Gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlarýn mücadele ettiði final grubunda Mimar Sinan Gençlikspor ile Gençlerbirliði karþýlýklý gollerle sahadan 1-1 berabere ayrýldýlar. HE Kültürspor ise ilk maçýnda Osmancýkspor önünde 3-1 galip gelerek ilk haftanýn lideri oldu. Final Grubunda ikinci maçlar Çarþamba günü oynanacak. Mimar Sinan : 1 Gençlerbirliði: 1 SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEM : Alagöz. Furkan MÝMARSÝNAN GENÇLÝKSPOR : Mehmet, Samet, Efe, Berat, Taha, Ahmet, Berkay, Burak, Gani, Koray, Bekir, Berat, Sadýk, Emirhan. GENÇLERBÝRLÝ- ÐÝ : Yunus, Tuðrulhan, Batuhan, Fatih, Kaðan, Yunuscan, Efe, Emirhan, Caner, Kadir, Eren, Murat, Arda Anýl, Arda Töremiþ, GOLLER : 4. dak. Berkay (Mimar Sinan Gençlik), 23.dak. (kendi kalesine) Samet (Gençlerbirliði). Gençlerbirliði final grubu ilk maçýndan beraberlikle ayrýldý HE Kültürspor: 3- Osmancýkspor: 1 SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEM : Onur Alagöz. H.E.KÜLTÜRSPOR: Emrullah, Mert, Emirhan Arslan, Ozan, Alperen, Samet, Hanefi, Emir, Emirhan Özsaraç, Ýbrahim, Oðuz, Osman, Erkan. OSMANCIKSPOR: Berat, Ferhat, Muhammed, Beratcan, Ersin, Efe, Oðuzhan, Çaðatay, Yaðýz, Ercan, Sakin, Sertaç, Burak. GOLLER: 7. dak. Samet, 18. dak. Emir, 42. dak. Oðuz (H.E.Kültürspor). 45. dak. Efe (Osmancýkspor). Kent Konseyi Veteranlar Basketbol turnuvasýnda mücadele sürüyor Çorum Barosu: 50 - Salim Akaydýn: 56 PERÝYOTLAR: 13-11, 10-17, 10-16, HAKEMLER : Dursun Uðral, Furkan Alagöz. ÇORUM BAROSU : Serkan, Arslan, Dinçer Ön- cül, Ýbrahim, Satýlmýþ, Ufuk, Dinçer Solmaz, Adem, Doðan, Mete, Turan, Fatih BAHÇELÝEVLER SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU : Mehmet, Hasan Koçak, Mustafa Gayretli, Dinçer, Barýþ, Süleyman, Halit, Hasan Bal, Ercüment, Mustafa Bektaþ. Y. Beyazýt : 48 - Votorantin Çimento:42 PERÝYOTLAR: 18-10, 9-8, 13-7, 8-17 HAKEMLER : Dursun Uðral, Furkan Alagöz. YILDIRIM BEYAZIT ÝMAM HATÝP ORTAOKULU : Adem, Ayhan, Besim, Murat Lafçý, Eray, Votorantin Çimento hafta sonu oynadýðý iki maçýndan da maðlubiyetle ayrýldý Murat Sakýnmaz, Ümit, Musa, Ali, Mustafa, Mert, Nazmi VOTORANTÝM ÇÝMENTO : Güray, Murat, Celal, Fatih,Birol, Ýbrahim, Hakan, Menderes, Kenan, Behçet. Hitit Kültür: 79 - Çorum Barosu: 45 PERÝYOTLAR: 10-18, 5-20, 11-21, HAKEMLER : Dursun Uðral, Candan Yýlmaz. HÝTÝT KÜLTÜR MERKEZÝ : Mesut, Bekir, Ömer, Turgut, Cem, Engin, Baykan, Ýlker, Metin, Mustafa. ÇORUM BAROSU : Serkan, Arslan, Dinçer Öncül, Ýbrahim, Satýlmýþ, Ufuk, Dinçer Solmaz, Adem, Doðan, Mete, Turan, Fatih Salim Akaydýn: 33 - Votorantin Çimento : 29 PERÝYOTLAR: 13-11, 10-17, 10-16, HAKEMLER : Dursun Uðral, Furkan Alagöz. BAHÇELÝEVLER SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU : Mehmet, Hasan Koçak, Mustafa Gayretli, Dinçer, Barýþ, Süleyman, Halit, Hasan Bal, Ercüment, Mustafa Bektaþ VOTORANTÝM ÇÝMENTO: Güray, Murat, Celal, Fatih, Birol, Ýbrahim, Hakan, Menderes, Kenan, Behçet Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip galibiyete üçüncü periyottaki oyunu ile ulaþtý

14 14 PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 Ustalýk yolunda ilk adýmý attýlar Ýskilip Mesleki Eðitim Merkez Müdürlüðü'nde Kalfalýk Eðitimi alan çýrak öðrencilerin öðretim yýlý eðitimleri tamamlandý. Ýþ piyasasý içerisinde deðiþik alanlarda hem fiilen çalýþan, ayný zamanda Mesleki Eðitim Merkezi'ne devam ederek teorik eðitim alan çýrak öðrenciler, ustalýk yolunda bir adým daha attýlar. Merkez Müdürlüðü eðitimini baþarý ile tamamlayan kalfa adayý öðrencilere yönelik yemekli bir program düzenlendi. Programa Ýskilip Esnaf ve sanatkarlar Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu, Ayakkabýcýlar, Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top, Marangozlar ve Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Selami Koçyiðit, GREYDER insan Kaynaklarý Müdürü Mustafa Nalçacý, Merkez Müdürü Fatih Þanlý ile kurum çalýþanlarý ve öðrenciler katýldýlar. Çýrak öðrenciler, ustalýk yolunda bir adým daha attýlar. Kalfalýk Eðitimi alan çýrak öðrencilerin öðretim yýlý eðitimleri tamamlandý. Yeþilay yardým bekliyor Çorum da 15 yýldýr sigara, alkol ve uyuþturucu maddeler olmak üzere zararlý maddelerle savaþan Türkiye Yeþilay Cemiyeti Çorum Þubesi, hayýr sahiplerini göreve çaðýrdý. Türkiye Yeþilay Cemiyeti nin hayýr veya baðýþ yapýlmasý gereken kurum ve kuruluþlar arasýnda yer aldýðýný belirten Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Attila Alpay, Devletin sigara ve uyuþturucu maddelerle mücadelesi her ne kadar gündemde ise bu güne kadar genel merkezden bir kuruþ yardým almadýðýmýz da madalyonun öbür yüzüdür. Emr-i Bil Marufu teblið etmek üzere yola çýktýðýmýz gerçeðini bu þehirde yaþayan sadece bazý deðerli eðitimciler takdir etmektedir. Fakat bunu kimseye bir türlü anlatamamaktayýz. Belediyemiz bu yýl yine Yeþilay Haftasý nda bize olaðanüstü destek vermiþtir. Baþta Baþkanýmýz olmak üzere tüm Belediyemize sonsuz þükranlarýmýzý sunuyoruz ama bunun haricinde hatýrýmýzý soran ve kapýmýzý çalan yoktur. Sigara, alkol ve zararlý maddelerle mücadele neden kimsenin umrunda deðil anlamýþ deðiliz. Yakýnda ilimizde AMATEM yani alkol ve uyuþturucu tedavi merkezi açýlacaktýr. Bunun övünülecek bir tarafý yoktur. Bence utanç verici bir durumdur. Demek ki madde baðýmlýmýz ve alkol alanýmýz çoktur. Böyle nasýl Merkez Müdürü Fatih Þanlý, verimli ve huzurlu bir dönem geçirdiklerini belirterek, özverili çalýþmalarýndan dolayý merkez idareci ve öðretmenlerine teþekkür etti. Þahlý, "Öðrencilerine hitaben Her biriniz yarýnýn ustalarý, Ýþletme yetkilisi, sektör temsilcileri, Ýþ adamlarý olacaksýnýz, Mesleðinizi en güzel þekilde öðrenmenin gayretinde olun, Mesleðinizle ilgili geliþmeleri yakýndan takip edin, kendinizi en donanýmlý þekilde geliþtirin, mesleðinizde kalifiye bir usta olduðunuzda; unutmayýn! aranýlan, tercih edilen eleman olacaksýnýz." Dedi. Mesleki eðitime gereken önemin verilmesi ve tanýtýmý ile ilgili yeni çalýþmalar planladýklarýný, yeni sezonda kayýtlar öncesinde bu çalýþmalarý hayata geçireceklerini en Þanlý, bu konuda meslek odalarýnýn desteðini istedi. 'HEDEFLERÝNÝZÝ, HAYALLERÝNÝZÝ YÜK- SEK TUTUN' Ýskilip EOB Baþkaný Ýsmet Uslu ise, merkez çalýþanlarýna gayretli çalýþmalarýndan ve davetlerinden dolayý teþekkür etti. Çýrak öðrencilere hedeflerini yüksek tutmalarýný, býkmadan yýlmadan bunlarý gerçekleþtirmek için çalýþmalarý gerektiðini belirten Uslu, "Mesleðinizle ilgili kendinizi geliþtirmenize paralel olarak toplum tarafýndan kabul gören, milli ve manevi deðerlere sahip çýkan ve bunlarý davranýþ haline getiren bireyler olmanýz sizlerin iþ piyasasýnda yükselmenize önemli katký saðlayacaktýr." dedi. Ayakkabýcýlar, Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top, Marangozlar ve Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Selami Koçyiðit de, ayný duygularý paylaþtýklarýný belirterek, davet için merkez çalýþanlarýna teþekkür ettiler. Oda baþkanlarý mesleki eðitimin güçlendirilmesi, tanýtýlmasý adýna yapýlacak her türlü faaliyete destek olacaklarýný ifade ettiler. Türkiye Yeþilay Cemiyeti Çorum Þubesi, hayýr sahiplerini göreve çaðýrdý. bir Ýslam ülkesi olduðumuzu iddia ediyoruz ki Ýþte Ramazan geliyor. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Çorum da kola satýþlarý patlayacaktýr. Bu alkollü ve yüksek kafeinli içeceklerin zararlarýný yýllardýr anlatýyoruz. Baþta ana-babalar inanmak istemiyor. Allah hepimize hidayet versin. Yaklaþan Ramazan ayý vesilesiyle hayýr sahiplerini Cemiyetimize yardým etmeye davet ediyoruz. Ýddia ediyoruz ki bu sevaplarýn en büyüðü olacaktýr. Büromuz Kavukçu Ýþ Merkezi 3. kattadýr. Yeþilay destek ve ilgilerinizi, kýsaca ayni ve nakdi yardýmlarýnýzý beklemektedir. Yaklaþan Ramazan-ý þerif tüm milletimize hayýrlar getirsin. diye konuþtu. Döndü-Ömer Güler çiftinin kýzý Merve, Leyla-Osman Ertuðral çiftinin oðlu Ebuzer ile dünyaevine girdi. Merkez köylerde kesinti Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, merkeze baðlý bazý köyler ve Bayat ta enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 8 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Sungurlu ilçesi Þehit Mahmut Peþmen Ýlk ve Ortaokulu onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýskilip ilçesi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Gübre alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: MUTLULUKLAR Çorumlu üç çift, geçtiðimiz haftasonu düzenlenen düðün törenleriyle dünya evine girdi. MERVE ile EBUZER ÝN MUTLU GÜNÜ Ebuzer Ertuðral, Merve Güler ile hayatýný birleþtirdi. Döndü-Ömer Güler çiftinin kýzý Merve, Leyla- Osman Ertuðral çiftinin oðlu Ebuzer ile dünyaevine girdi. FÝKRÝYE ile ALPASLAN EVLENDÝ Alpaslan Ateþer, M. Fikriye Çiçek ile evlendi. Ayla-Þerif Ateþer çiftinin oðlu Alpaslan, Ayþe-Abdullah Çiçek çiftinin kýzý Fikriye ile hayatýný birleþtirdi. AYÞENUR ile MEHMET KEMAL E MUTLU- Ayla-Þerif Ateþer çiftinin oðlu Alpaslan, Ayþe-Abdullah Çiçek çiftinin kýzý Fikriye ile hayatýný birleþtirdi. 16 HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý (Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý) Saat: Boru Hatlarý Ýl Petrol Taþýma A.Þ. Osmancýk, Ýskilip, Alaca ve Çekerek ilçeleri doðal gaz boru hatlarý yapým iþi. Yer: BOTAÞ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: HAZÝRAN T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn LUKLAR Mehmet Kemal Sarýpekmez, Ayþenur Çam ile hayatýný birleþtirdi. Nurten-Abdurrahman Çam çiftinin kýzý Ayþenur, Ferhan-Ahmet Sarýpekmez çiftinin oðlu Mehmet Kemal ile dünyaevine girdi. Çorum da düzenlenen düðün törenlerine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve ailelerinin yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Ýkramlarla baþlayan düðün törenleri, geleneksel gösterilerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, genç çiftleri kutlar ömür boyu mutluluklar diler. (Recep Mebet) satýþý iþi ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, bugün saatleri arasýnda merkeze baðlý Ýsmail köyü, Çanakçý köyü ve Çukurören köylerine; saatleri arasýnda Bayat ilçesine baðlý Kunduzlu Yeþil Yaylasýna programlý olarak elektrik verilemeyecek. 30 TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

15 PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (Ç.HAK:1538) Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere * MAKÝNA MÜHENDÝSÝ * MAKÝNA TEKNÝKERÝ * CNC OPERATÖRÜ * TORNACI-KAYNAKCI alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÇORUM ÞAHÝN MAKÝNA SAN. ÝML. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ankara Yolu 7. Km. (Ç.HAK:1570) (Tam Yem arkasý) Tel: Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:1599) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Bay teknisyen alýnacaktýr Bilgisayar sistemleri konusunda tecrübeli, Askerlikle iliþiði olmayan, ehliyeti olan Bay teknisyen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teomet Bilgisayar Ltd. Þti E-kayýt baþladý Yükseköðretim Kurulu (YÖK), gelecek eðitim öðretim döneminde devlete ait yükseköðretim kurumlarýna yerleþen öðrencilerin elektronik kayýt (e-kayýt) yaptýrabileceðini bildirdi. YÖK'ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Yükseköðretim Bilgi Sistemi çalýþmalarý kapsamýnda ilk olarak eðitim öðretim döneminde 32 devlet üniversitesinde baþlatýlan e-kayýt uygulamasýna, gelecek dönem devlete ait tüm yükseköðretim kurumlarýnda geçilmesine karar verildi. Bu kapsamda, eðitim öðretim döneminde, devlete ait üniversitelere yerleþen öðrenciler "https://www.turkiye.gov.tr/" internet sitesi üzerinden e-kayýt yaptýrabilecek. Buna, özel yetenek programlarý ile yükseköðretim kurumlarýnca elektronik kaydý uygun görülmeyen (saðlýk raporu, heyet raporu gerektirdiðinden) bazý programlar dahil edilmeyecek. E-kayýt yaptýrmak isteyenler, "https://www.turkiye.gov.tr/" adresinde "e-hizmetler" bölümü altýndaki "Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý" baþlýðýyla açýlacak "üniversite e-kayýt" seçeneðini týklayarak, iþlemini gerçekleþtirebilecek. Ýþlemini tamamlayan öðrenciler, kayýt olduklarýný gösteren barkotlu çýktý alabilecek. Uygulama, öðretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleþen verisindeki öðrencileri kapsayacak. E-kayýt tarihleri, ÖSYM yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra duyurulacak. E-kayýt, öðrencilerin isteðine baðlý olacak. Uygulamayla, devlete ait yükseköðretim kurumlarýna yerleþen öðrenciler "e-devlet" kapýsý üzerinden elektronik kayýtlarýný gerçekleþtirebilecekleri gibi üniversitelerine giderek þahsen de kaydolabilecek. Elektronik sistemi tercih eden öðrencilerin, üniversitelere giderek tekrar kayýt yaptýrmasýna gerek olmayacak. Öðrenciler, iþlemin ardýndan, üniversitelerin duyurduðu tarihte ders kayýtlarýný yaptýrarak eðitime baþlayabilecek. VAKIF ÜNÝVERSÝTELERÝNDE UYGULANMAYACAK Açýklamada, vakýf üniversitelerine kayýtla ilgili bilgilere de yer verildi. Vakýf üniversitelerinde kesin kayýt iþleminin eðitim ücretinin ödenmesinden sonra gerçekleþtirildiði hatýrlatýlan açýklamada, farklý üniversitelerde deðiþik gereksinimler olmasý nedeniyle uygulamanýn þu an için devlet üniversiteleriyle sýnýrlý tutulduðu belirtildi. Açýklamada, "Sistemin tüm devlet üniversitelerinde baþarýlý uygulanmasý, vakýf üniversiteleri için de e-devlet kapýsýnýn gerekli ek süreçlerinin tamamlanmasýnýn önünü açacaktýr eðitim öðretim yýlý itibarýyla devlet üniversitelerimizdeki öðrencilerin yararlanabileceði bu imkaný bir sonraki yýldan itibaren vakýf üniversitelerimizin öðrencilerine de sunmayý arzuluyoruz" ifadeleri kullanýldý. Yeni yerleþen öðrencilerin, genellikle aileleriyle kayýt iþlemleri için üniversitenin bulunduðu þehre gittikleri anýmsatýlan açýklamada, yurt ve eve yerleþmenin de ayrý süreçler olduðu kaydedildi. Aileler ve öðrencilerin, okul açýlýncaya kadar üniversitenin bulunduðu þehre birden fazla kez gidip gelmek zorunda kaldýðýna iþaret edilen açýklamada, "Bunun öðrenci ve ailelerine mali külfeti bir yana zaman kaybýna da yol açtýðý düþünülerek, bu uygulama hayata geçirilmiþtir. Bu yýl öðrenci yerleþtirilecek 106 devlet üniversitemizdeki yaklaþýk 600 bin lisans ve önlisans öðrencimizin diledikleri takdirde bu uygulamadan yararlanmasýný saðlamýþ bulunmaktayýz" ifadelerine yer verildi.(aa) (Ç.HAK:735) Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:1600) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Yorgan, Stor Perde Temizliði Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek, memuriyet tayin sebebiyle devren satýlýktýr. Not: Halý ekipmanlarý ve sevkiyat minibüsü ile birlikte verilecektir. (Ç.HAK:1598) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Devren Satýlýk Kuruyemiþ Market Ýnönü caddesinde halen faal durumda müþteri potansiyeli olan kuruyemiþ market devren (Ç.HAK:1399) satýlýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere LGS GO programýný bilen, Word ve Excel programlarýna hakim yaþlarý arasýnda Bayan eleman alýnacaktýr. Çorum Sebat Makina San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1407) ÞOFÖR ARANIYOR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE SRC BELGESÝ OLAN UZUN YOL TIR ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ( YURT YAPI) HIDIRLIK CAD. NO:30 ÇORUM TEL: Adres: Müze karþýsý (Mavi Otel altý) Tel: K.S.Sitesi 3. Cad. No: 16 (Çýraklýk Eðitim Karþýsý) (Ç.HAK:1394) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, tercihen E sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. (Ç.HAK:1601) (Ç.HAK:1592) (Ç.HAK:1573) Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum ELEMAN ARANIYOR Tez-el Metal Kimya da çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1410) Tel : Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor * Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bayan eleman, * Metal iþlerinden anlayan bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þans Metal (Ç.HAK:1578) AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz Adres: K.S.Sitesi 99. Sok. No: 8 Tel: Adres: K.S.S. 23. Cad. No: 49 Tel: YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:1602) GÜNLÜK KEÇÝ SÜTÜ BULUNUR (Ç.HAK:1411) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ELEMAN ARANIYOR Anadolu Apart ta kat görevlisi olarak çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü) (Ç.HAK:1375) (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) El deðmeden makina ile saðým yapýlýr. Not: Ev ve iþyerlerine teslimat. Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL Sahibinden Kiralýk Depo Yeni Buðday Pazarý nda 11 nolu 1000 tonluk depo kiralýktýr. (Ç.HAK:1588) Mür. Tel:

16 Genel Kurul a kadar tatil Belediyespor Baþkaný Zeki Gül tüm çalýþmalarý 17 Haziran a kadar durdurdu. Gül, Kazakistan maçý için perþembe günü bu ülkeye gidecek. Çorum Belediyespor da Baþkan Zeki Gül 17 Haziran da yapýlacak olan Genel Kurul a kadar herkese izin verdi. Baþkan Gül, Teknik ve transfer konusundaki çalýþmalara 17 Haziran çarþamba günü yapýlacak genel kuruldan sonra baþlanacaðýný açýkladý. Baþkan Gül, genel kurulda görev almak istemediðini Baþkan Külcü ye ilettiðini talip çýkmasý halinde görevi devredeceðini yeniledi. Gül, genel kurulda talip çýkmamasý halinde ise kulübü sahipsiz býrakmayacaklarýný belirterek, daha sonra ise yeni sezon hazýrlýklarýna start vereceklerini söyledi. Gül Kazakistan yolcusu Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül 12 Haziran Cuma günü Kazakistan ile oynanacak A milli takým maçýný izlemek üzere Federasyon un davetlisi olarak bu ülkeye gidecek. 11 Haziran perþembe günü gidecek kafile ertesi gün oynanacak maçýn ardýndan dönecek. Baþkan Gül bu ziyaret sýrasýnda Belediyespod tesisinin temel atma töreni ile ilgili Yarý finalistler belli oldu 20.ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý nda çeyrek final heyecaný geçtiðimiz cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlanýrken, yarý finale çýkan takýmlar belli oldu. Yarýn akþam oynanacak olan yarý final eþleþmelerinde ise Bozboða Köyü, Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile karþýlaþýrken, Metyol Yapý Ýnþaat ise Çorum Park takýmýyla karþýlaþacak. Yarý final programý þöyle; 1 Nolu Saha Saat Bozboða Köyü-Hýþýroðlu Kuruyemiþ. Saat Metyol Yapý Ýnþaat- Çorum Park Mert Ýlbars yine Türkiye Þampiyonu 13 yaþ Türkiye Güreþ Þampiyonasý nda Sungurlu Tevfik Odabaþýspor dan Mert Ýlbars 42 Kg da þampiyonluklarýna bir yenisini ekledi. Çorumlu güreþciler ayrýca iki bronz madalya kazandýlar. Konya da yapýlan 13 Yaþ Minikler Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasýnda Sungurlu Tevfik Odabaþýspor dan Mert Ýlbars baþarýsýný sürdürdü ve þampiyonluklara bir yenisini ekledi. Þampiyonada iki Çorumlu güreþçi ise bronz madalya kazandý. 42 Kg da mücadele eden Mert Ýlbars son iki yýldýr katýldýðý tüm þampiyonalardaki baþarýsýný Konya da da sürdürdü ve finalde Ýstanbul lu rakibi Furkan Taþ ý yenerek altýn madalyanýn sahibi oldu. Þampiyonada mücadele eden 26 Kg da Hüseyin Gökçetin üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. 42 Kg da mücadele eden Gençlikspor dan Emircan Uçurum da üçüncü olarak bronz madalya kazanýn diðer güreþçi oldu. 68 kulüpten güreþçilerin mücadele ettiði þampiyonada takým sýralamasýnda Çorum Gençlikspor 17 puanla 13. sýrada yer alýrken Tevfik Odabaþýspor ise 10 puanla 24. sýrada yer aldý. PAZARTESÝ 8 HAZÝRAN 2015 Bozboða penaltýlarla yarý finalde SAHA: 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Özkan Kaya, Emre Alagöz, Tarýk Bozkurt. BOZBOÐASPOR: Alper, Halil, Ahmet, Emrah, Mesut, Muttalip, Eser, Kerim, Gültekin, Ali, Mustafa Tekkeþin, Yýlmaz, Sinan, Mehmet, Mustafa Ceylan. FEN ÝÞ YOLSPOR : Ferhat, Murat Söðütcü, Murat Karabayýr, Ýlhan, Yasin, Ekrem, Fatih Özkaya, Davut, Oktay, Mesut, Hamdi, Fatih Çalýþkan, Talat, Ömer, Hakký, Fatih Özmen. GOLLER: 4. dak (penaltýdan) Gültekin (Ýþkur), 45. dak. (penaltýdan) Ekrem (Fen Ýþ Yolspor). Normal Süresi 1-1 Biten Maç Penaltýlarda 5-3 Bozboða yarý finalist oldu. Bozboða takýmý yarý finale penaltýlarda ulaþtý. Fen Ýþ Yolspor önünde Cuma akþamý oynanan yarý final maçýnda Hýþýroðlu Kuruyemiþ, Abdalata Koçak Makina önünde ilk yarýdaki oyunu ile sonuca gitti: normal süresi 1-1 berabere biten maçta Bozboða takýmý penaltý atýþlarý sonunda rakibine 5-3 üstünlük kurdu ve yarý finale yükselen takým oldu. Maçýn henüz 4. dakikasýnda Bozboða takýmý penaltýdan kazandýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Golden sonra Fen Ýþ Yolspor beraberlik için baský kurdu. 45. dakikada bu kez Fen Ýþ takýmý kazandýðý penaltýyý Ekrem le gole çevirirken maçýn kalan bölümünde takýmlarýn çabasý skoru deðiþtiremeyince direk penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarýnda Hýþýroðlu sonuca ilk yarýda gitti: 4-0 SAHA: 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Ahmet Ecevit, Mehmet Tuðluk. HIÞIROÐLU KU- RUYEMÝÞ : Selahattin, Aytekin, Mustafa Tiryaki, Remzi, Uður, Ünal, Yasin, Ýsmail, Mustafa Doðan, Hüseyin, Hasan, Þükrü, Erkan, Ahmet, Osman, Ender, Erkan Erkoç. ABDALATA-KO- ÇAK MAKÝNA : Zafer Özkaya, Ýsmet, Hasan, Egemen, Emrah, Zafer Pelit, Bülent, Ömer Bulcun, Ömer Cihan, Rifat, Yasin, Arif, Yakup, Rýza, Nurettin. GOLLER: 13. dak. Yasin, 16. dak. Hüseyin, 27. ve 42. dakikalarda Mustafa Doðan (Hýþýroðlu). Rakibi önünde ilk yarýda oldukça etkili olan Hýþýroðlu Kuruyemiþ rakibi önünde ilk yarýda Yasin, Hüseyin ve Mustafa Doðan ýn attýðý gollerle 3-0 öne geçti. Ýkinci yarýnýn baþýnda Mustafa Doðan ýn ikinci golüyle farký dörde çýkaran Hýþýroðlu son bölümde kontrollü bir futbol ortaya koydu. Sahadan 4-0 galip ayrýlan Hýþýroðlu yarý finale yükselen taraf oldu, Bozboða takýmý baþarýlý oldu ve rakibine 5-3 üstünlük saðlayarak ismini yarý finale yazdýran taraf oldu. Çorum Park yarý finale ikinci yarýda koþtu: 2-1 SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER : Mehmet Ali Cýrýl, Fatih Derviþoðlu, Baran Avcý. ÇORUM PARK & BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRET- MENLERÝ: Serkan, Çetin, Ýbrahim, Alper, Osman, Fatih Evli, Hasan, Menderes, Fatih Tuncalý, Erdoðan, Ömer, Ahmet, Deniz, Mustafa, Selman. ÞELLALE CAFE & EFE DÖÞEME: Burak, Tekin, Hasan, Halit, Hanefi, Ayhan, Nurullah, Bünyamin, Sedat, Ramazan Daþcý, Serkan, Fatih, Ramazan Aslan, Murat, Engin. GOLLER: 5. dak. Bünyamin (Þellale Cafe), 35. dak. Ömer, 51. dak, Menderes ( Çorum Park). ASGD 20. Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda son yarý finalist Çorum Park &Beden Eðitimi Öðretmenleri oldu. Þellale Cafa&Efe Döþeme karþýsýnda ilk yarýda hiç bir varlýk gösteremeyen Çorum Park ikinci yarýda bulduðu gollerle maçý 2-1 kazanarak ismini yarý finale yazdýrdý. Cumartesi günü oynanan son yarý final maçýnda Þellafe Cafe rakibi önünde maça iyi baþladý ve henüz 5. dakikada Bünyamin le öne geçti. Bu golden sonrada kontrolü elinde tutan kýrmýzý siyahlýlar farký artýracak bir iki pozisyonda buldular ancak bunlardan yararlanamadýlar. Ýkinci yarýda ise Çorum Park ýn tecrübeli isimleri Beni Böyle Hatýrla Ali Doðan maça aðýrlýðýný koydu ve rakip kaleye yüklendi. Bu bölümde topa sahip olmakta zorlanan Þellale Cafe önünde 35. dakikada Ömer in kafa golüyle beraberliði yakalayan Çorum Park 51. dakikada bu kez Menderes in ayaðýndan bulduðu golle öne geçerek maçý 2-1 kazanýp yarý finale yükselen son takým olmayý baþardý. Anadolu Spor Gazeteciler Derneði Çorum Þubesi tarafýnda bu yýl 20.'si düzenlenen "Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý"nda ilk yarý finalistler Met-Yol Yapý Ýnþaat ile Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmlarý oldu. FAÝR PLAY Çeyrek final maçlarý öncesinde yapýlan toplantýda öne çýkan en önemli olay "Fair Play" vurgusuydu. Paylaþýlanlardan takýmlar fazlasýyla ders çýkarmýþ olmalý ki, diðer takýmlara örnek olabilecek maçlar oynandý. Grup maçlarýnda ki yaþanan istenmeyen görüntülerden bu maçlarda eser yoktu. Takýmlarýn sadece futbol oynama düþüncesi, çok temiz çeyrek final maçlarý izlememizi saðladý. Bu niyet ve düþüncenizi sahada uyguladýnýz ya; alýnabilecek en iyi skordan daha iyiydi. Tebrikler. ÝLK YARI FÝNALÝST MET-YOL YAPI ÝNÞAAT Perþembe günü oynanan turnuvanýn ilk çeyrek final maçýnda Met- Yol Yapý Ýnþaat takýmý ile Kalehisar Köyü takýmlarý karþý karþýya geldiler. Maça her iki takýmda kontrollü baþladý. Turnuvalarda ki tek maçýn neler kazandýrdýðý ya da kaybettirdiðini iki takýmda maç boyunca kontrolü elinde tutmaya çalýþarak gösterdi. Ýlk yarý boyunca, oyunu karþý sahada oynamaya çalýþan Met-Yol Yapý Ýnþaat takýmý ile rakibini kendi sahasýnda kabul edip hýzlý kontra ataklarla rakip kalede gol aramaya çalýþan Kalehisar Köyü takýmýný izledik. Dengeli geçen maçýn ilk 15 dakikasýndan sonra rakip kalede ilk ciddi gol giriþimi Met- Yol Yapý Ýnþaat takýmýndan geldi. 17. dakikada Kenan'ýn sol taraftan alda at dercesine verdiði topu Yunus üst direðe niþanlayýnca Metyol Yapý Ýnþaat maçta öne geçme fýrsatýný kullanamamýþ oldu. Ayný dakika da yine Yunus on sekiz civarýnda gol olabilecek bir pozisyonu yine kaçýrýnca takýmýný öne geçirme fýrsatýný yine deðerlendirememiþ oldu. Ayný dakikalar içinde Kalehisar Köyü takýmýnýn hýzlý geliþen ataðýnda bu defa baþarýlý olan kaleci Murat'tý. Topla ilk yarý boyunca daha çok oynamasýna raðmen Met-Yol Yapý Ýnþaat iki net pozisyonu, Kalehisar Köyü ise bir pozisyonu deðerlendiremeyince ilk yarý berabere bitti. JENERÝKLÝK GOLLER Ýkinci yarýnýn ilk on dakikasýnda oyun karþýlýklý mücadeleye sahne oldu. Dengede geçen maçta eþitliði ilk yarýnýn etkisiz ama ikinci yarýnýn da en iyi oyuncusu Orhan bozdu. Sað tarafta buluþtuðu topla ceza alanýna hareketlenen ve on sekiz yayý civarýnda topu düzelten kaleye þöyle bir baktýktan sonra da köþeye harika bir gol vuruþu yapan Orhan, turnuvanýn iz býrakacak gollerinden birisine imza attý. Golden sonra her þey 55. dakikaya kadar Met-Yol Yapý Ýnþaat takýmýnýn istediði gibi gitti. Bu dakikada kazanýlan endirekt vuruþu Atilla kullandý ve Muammer dokundu. Kaleci Murat, çok rahat alabileceði topu elinden kaçýrýnca maçta tekrar eþitlik saðlandý. Acaba maç penaltýlara gider mi diye aklýmýzdan geçerken üç dakika sonra Kenan'ýn çok güzel golü geldi. Hazýrlanýþ olarak ve gol vuruþu ile üst sýnýf bir goldü. Cafer'in ortasý Yunus'un göðsüyle indiriþi ve Kenan'ýn jeneriklik vuruþu. Her þey uzatmanýn son dakikasýnda deðiþebilirdi. Kalehisar Köyü'nden Sedat'ýn saðdan getirip al da at dercesine býraktýðý topa arkadaþlarý dokunamayýnca dönen topla buluþan Met-Yol Yapý Ýnþaat takýmýndan Orhan, kendisinin ikinci takýmýnýn da üçüncü golünü atarak skoru belirlemiþ oldu. ÝKÝNCÝ YARI FÝNALÝST HIÞIROÐLU KURUYEMÝÞ Cuma günü oynanan turnuvanýn ikinci çeyrek final maçýnda Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý ile Abdalata Koçak Makina takýmlarý karþý karþýya geldiler. Maça hýzlý baþlayan, topla oynayan, rakip kalede gol giriþimlerinde bulunan Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmýydý. Özellikle orta sahada oyunun hakimiyetini tamamen eline alan Hýþýroðlu Kuruyemiþ, ceza sahasýna gönderdiði her topta etkiliydi. Bu baský 12. dakikada Yasin'le meyvesini gol olarak verdi. Hüseyin'in soldan ortasýna arka direkte kendini unutturan Yasin takýmýnýn ilk golünü attý. Gol isteði ve baskýsý bu golden sonra da bitmedi. Ýlk 20 dakikada Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý ceza sahasýna toplam 10 orta yaptý. Bu ortalarýn 9 tanesinde Hüseyin'in imzasýnýn olmasý ilginçti. Ýkinci gol günün baþarýlý ismi Hüseyin'den geldi. Bu gol için ayrý bir paragraf açmak gerekir diye düþünüyorum. BENÝ BÖYLE HATIRLA Bazý insanlar, bazý insanlara bazý insanlarý hatýrlatýr. Hatýrlayanlar " üzgündür, hatýrlatanlar habersiz. Hatýrlananlar mý?" Rahmetli Halit Kýlýç hatýralarýyla aramýzdan ayrýldý. ASGD, bu sene de vefa göstererek turnuvanýn ismini "Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý" olarak deðiþtirdi. Geçen yýl "Bilal Gökmen" bu sene de "Halit Kýlýç". Oynayan oyunculardan izleyicilere bu isimler yabancý deðil, tanýdýk, bizden. Onlar ne kadar aramýzda olmasalar da hatýralarýyla ve yaptýklarý güzel anýlarýyla bizimle. Cuma günü Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmýndan Hüseyin'in attýðý golde ki frikik ustalýðý ister istemez rahmetli Halit Kýlýç'ý sizlere de hatýrlatmadý mý? Fazla geçmiþ yýllara gitmiyorum. Otuz yaþ turnuvasýnda her sene mutlaka böyle çok güzel bir frikik golü atmaz mýydý. Teþekkürler Hüseyin bizlere hatýrlattýðýn için. Mekanýn cennet olsun büyük kaptan, aramýzda olmasan da aramýzda olduðun için. Bazý insanlar, bazý insanlara bazý insanlarý hatýrlatýr. Hatýrlayanlar " üzgündür, hatýrlatanlar habersiz. Hatýrlananlar mý?" HER ÞEY BÝTTÝ Tekrar maça dönecek olursak, ilk 20 dakikada atýlan üç golden sonra(3. ve 4. gol Mustafa Doðan'dan geldi) aslýnda maç bitti. Hýþýroðlu Kuruyemiþ oyunu kontrolünde tuttu. Ýstediði zaman pozisyona girdi, istediði zaman top çevirdi. Skoru ve yarý finali hep elinde tuttu. Abdalata Koçak Makine takýmý ise, aslýnda bu sene istediðini aldý diye düþünüyorum. Ýki senedir grup maçlarýndan çýkamazken bu sene çeyrek final oynamak baþarýdýr diye düþünüyorum. Aslýnda kaybederken de kazandýnýz. NÝYET ÝYÝ OLUNCA Ýki maçta da futbolcularýn niyeti sadece futbol olunca hakemlerin de baþarýsý yüksek oluyor. Centilmence geçen maçta bir takým kazandý ama aslýnda FUTBOLkazandý. Futbolculara da, hakemlere de, seyircilere de yakýþan buydu.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki!

Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki! Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki! Çorum Barosu Baþkaný Altan Akpýnar, yayýmladýðý basýn açýklamasýnda HDP'nin mitinginde yapýlan bombalý saldýrýya tepki gösterdi. "Türkiye, milletvekili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dev eser ibadetle taçlandý

Dev eser ibadetle taçlandý Karaman kime oy verecek? Hayrettin Karaman, 7 Haziran Genel Seçimleri'nde hangi partiye oy vereceðini açýkladý. Yeni Þafak Gazetesi yazarý Hayrettin Karaman, bugünkü "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý niçin gereklidir?"

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Ekonomi dünyasý endiþeli

Ekonomi dünyasý endiþeli KÝM KAZANDI, KÝM KAYBETTÝ? Rumi Bekiroðlu Gürsel Yýldýrým Bekir Çetin Ýl Baþkanlarý seçimi yorumladý AK Parti Ýl Baþkaný Avukat Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Partilerin seçim karnesi

Partilerin seçim karnesi AK Parti de zafer coþkusu 1 Kasým seçim sonuçlarýnýn belirlenmesiyle birlikte, Hürriyet Meydaný'na akýn eden Çorumlular, Hürriyet Meydaný'ný bayram yerine çevirdi. AK Parti Milletvekilleri ve yöneticilerinin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı