m-suite / PRNET Sayfa 1/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "m-suite / PRNET Sayfa 1/11"

Transkript

1 m-suite / PRNET Sayfa 1/11 SERKA KALKINMA AJANSI ŞUBAT AYI YAZILI BASIN RAPORU BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ YAZILI BASIN İçindekiler AK YA D ŞEVBERK PROGRAM I DİİZEM LED Î Ağrı G ündem AKYA D ' DAN ŞEVBERK PRO GRAM I Ağrı M em leket TARİH İ KO ÇBAŞLI M EZAR TA Ş LA R I" DİLE G ELİYO R Ekonom i ve Politikada O lay TARİH İ KO ÇBAŞLI M EZAR TA Ş LA R I' DİLE G ELİYO R Günboyu TARİH İ KOÇ BAŞLI M EZAR TAŞLAR I" D İLE G ELİYO R Ankara Belde TARİH İ KO ÇBAŞLI M EZAR TA Ş LA R I" DİLE G ELİYO R Ankara Gündem TARİH İ KO ÇBAŞLI M EZAR TA Ş LA R I" DİLE G ELİYO R Ankara Yarın M ETRED E KAMP H ürriyet Kam püs U LU SLAR AR ASI TURİZM FUARI' NDA O SM A N İYE FISTIĞI TAN ITILD I A k Hab er V Â K Ankara Son Söz Ç ILD IR'A KAMP M ERKEZİ K URULUYOR Ayrıntılı Haber Ç ILD IR GÖLÜ KAMP M ERKEZİ OLU YOR Bursa H ayat DOĞU EM ITT FUARI' NDA Erzurum Pusula O SM A N İYE FISTIĞI, U LU SLAR AR AS I FU ARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ O lay (O sm aniye) U LU SLAR AR ASI TURİZM FUARI' NDA O SM A N İYE FISTIĞI TAN ITILD I O sm aniye Y u rt TEKSTİLİN ÜRETİM ÜSSÜ AN A D O LU O LA CAK TEKSTİL TEKNİK TURİZM FUAN BAŞLADI Erzurum Yeni Gün RUS V E UKRAYNALI T U R O PERATÖ RLERİ PA LA ND Ö K EN 'İ YAKIN D AN TAN ID I Tou rism Tod ay Yazılı Basın Haberler SERKA

2 m-suite / PRNET Sayfa 2/11 AKYAD ŞEVBERK PROGRAMI DİİZEMLEDÎ Ağrı Gündem Yerel Y ayın lar a k y a d şevberk programı diizemledi AK YA D Başkanı M ehm et İzci yaptığı açıklam ada Ağrı Kültür Yardım laşm a ve Dayanışm a Derneği (AKYAD) tarafından "I.Uluslararası Evdale Z eynike Festivali" program ı kapsam ında şevberk program ı d ü zenlediklerini söyledi. Ağrı Kültür Yardım laşm a ve D ayanışm a D erneği (AKYAD) tarafından D engbejlik projesi kapsam ında şevberk program ı düzenlendi. AK YA D Başkanı M ehm et İzci yaptığı açıklam ada Ağrı Kültür Yardım laşm a ve Dayanışm a Derneği (AKYAD) tarafından "I.Uluslararası Evdale Z eynike Festivali" program ı kapsam ında şevberk program ı düzenlediklerini söyledi. 8 aydır yürütülen çalışm aların son gönünde böyle b ir program düzenlediklerini belirten îzci "8 ayd ır Türkiye'de, Serhatta, özelde Ağrı'da yürüttü ğüm ü z dengbejlik projesinin son gününe gelm iş bulunm aktayız. Bu nedenle ilim izde bizleri yalnız bırakm ayan, her an yanım ızda olan m addi ve m anevi desteklerini bizlerden desteklem eyen çok değerli büyüklerim iz, iş adam larım ız, işletm ecilerim iz buradalar. Biz bugün onlarla birlikte bir şevberk yap m ak istedik" diye konuştu. Projenin toplam da 137 bin lira Serhat Kalkınm a A jansı (SERKA)'dan hibe aldığını anlatan İzci şöyle devam etti: "D engbejlik kültürünü yeniden yaşatm ak için elim izden gelen çabayı sarf ederek 3 ay içiresinde projem izi hazırladık. SERKA'ya sunduk. Projeye dernek olarak 14 bin lira destek sunduk. Projem ize m addi ve m anevi yönden destek veren herkese teşekkür ediyorum " Yapılan konuşm aların ardından projeye d estek verenlere plaket verildi. Program yem ek ikram ının ardından sonra erdi. AK YA D Şevberk program ı diizem ledi AKYAD' DAN ŞEVBERK PROGRAMI Ağrı M em leket Yerel Y ayın lar 3 32 AKYAD dan Şevberk Programı AK YA D 'dan Şevberk Program ı Ağrı Kültür Yardım laşm a ve Dayanışm a Derneği (AKYAD) tarafından D engbejlik projesi kapsam ında şevberk program ı düzenlendi. AK YA D Başkanı M ehm et İzci yaptığı açıklam ada Ağrı Kültür Yardım laşm a ve Dayanışm a Derneği (AKYAD) tarafından "1.Uluslararası Evdale Z eynike Festivali" program ı kapsam ında şevberk program ı düzenlediklerini söyledi. 8 aydır yürütülen çalışm aların son gönünde böyle b ir program düzenlediklerini belirten İzci "8 aydır Türkiye'de, Serhatta, özelde Ağrı'da yürüttü ğüm ü z dengbejlik projesinin son gününe gelm iş bulunm aktayız. Bu nedenle ilim izde bizleri yalnız bırakm ayan, her an yanım ızda olan m addi ve m anevi desteklerini bizlerden desteklem eyen çok değerli büyüklerim iz, iş adam larım ız, işletm ecilerim iz buradalar. Biz bugün onlarla birlikte bir şevberk yap m ak istedik" diye konuştu. Projenin toplam da 137 bin lira Serhat Kalkınm a A jansı (SERKA)'dan hibe aldığını anlatan İzci şöyle devam etti: "D engbejlik kültürünü yeniden yaşatm ak için elim izden gelen çabayı sarf ederek 3 ay içiresinde projem izi hazırladık. SERKA'ya sunduk. Projeye dernek olarak 14 bin lira destek sunduk. Projem ize m addi ve m anevi yönden destek veren herkese teşekkür ediyorum " Yapılan konuşm aların ardından projeye destek verenlere plaket verildi. Program yemek ikramının ardından sonra erdi. TARİHİ KOÇBAŞLI MEZAR TAŞLARI" DİLE GELİYOR Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Ekonom i ve Politikada Olay Yerel Y ayın lar Tarihi Koçbaşlı mezar taşları dile geliyor Tarihi "Koçbaşlı m ezar taşları" dile geliyor 66 Karakoyunlular dönem ine ait tarihi "Koçbaşlı m ezar taşlan"n ın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam ları çözü lüp kitap haline getirilerek tarihe ışık tutulm ası planlanıyor. 11 İG D IR (AA) İğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Köylere H izm et Götürm e Birliği tarafından hazırlanan ve S erhat Kalkınm a A jansı'nca kabul edilen "Karakoyunlu T arihi M ezar Taşları Dile G eliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbaşlı m ezar taşlarıyla diğer m ezar taşlan üzerinde bulunan yazılar okunacak. Daha sonra kapsam lı şekilde incclencrck anlam larının çözülm esi planlanan yazılar, kitap haline getirilecek. İlçede iki ayrı m ezarlık alanında çalışm a yapan 6 kişilik ekip, şu ana kadar 10 koçbaşlı m ezar taşı ile 350 farklı tarihi m ezar taşı te sp it etti. Yapılan çalışm a ile Karakoyun lular dönem inde yaşayan önem li şahsiyetlerin isim leri tespit edilip bu kişilere ait tarihi m ezarlar korum a altına alınacak. M ezar taşlarının edebi ve tarihi değerlerine vakıf olunabilm esi için kitabelerin okunm ası ve epigrafık değerlerinin oıtaya konulm ası sonucunda yapılan bu transkripsiyon çalışm ası ile m ezar taşlannuı kim lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve m eslek tespitlerinin yapılm ası hedefleniyor. Tüm bunların yanı sıra o dönem de kullanılan yazı dili konusunda bilgi edinilm esi, Karakoyunlu m ezar taşlarının kültü r varlıkları arasında önem inin ortaya konulm ası, bölge ve ilçe tarihine ışık tutm ak ve aynı zam anda Anadolu tarihi ve coğrafyası içerisindeki önem ine dikkat çekilm esi am açlanıyor. İğdır O vası'nda y e r alan köy- lerde bulunan bu tarihi m ezar taşlarının genellikle kahram anlıkları görülen kişiler ile genç yaşta ölenler için dikildiği tah m in ediliyor. Taşların üzerinde kitabeler, koç-koyun heykellerinin üzerlerinde bulunan alet ve eşya resim leri ile çeşitli figürler y e r alıyor. Proje koordinatörü İğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Araştırm a Görevlisi Hazal Ceylan Ö ztüıker. A A m uhabirine yaptığı açıklam ada, yapılan bu çalışm ayla tarihi m ezar taşlarının hem yu rt içi hem de yurt dışında tanıtılacağını belitti. Çalışm ayı Karakoyunlu Kaym akam lığı. İğdır Valiliği. İğdır Üniversitesi, İl Kültür ve turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttüklerini anlatan Öztüıker, "Arazi çalışmalarımızı tamamladık. Tarihi mezar taşlarını belgeledik. Kitabe değerleri ortaya

3 m-suite / PRNET Sayfa 3/ 11 çıktı. O sm anlıca ve Farsça karışım ı olan kitabeleri Türkçeleştirdik. Daha önce tescili yapılm ayan bu m ezar taşları böylece bir sonraki nesillere belgelenm iş o larak aktarılacak" dedi. Bölgede bulununa tarihi m ezar taşlarının insan ve doğa tah ribatına açık halde olduğunu, yapılan çalışm ayla m ezar taşlarının korum a altına alınacağını vurgu layan Öztürker, şunları kaydetti: "Bizde bu önem li tarihi, değerleri belgeleyip yaşatılm ası için çalışm a gerçekleştirdik. Koçbaşlı m ezar taşlarının alanları birinci derecede kültür varlıkları içerisine giriyor. Bölgede böyle derli toplu bir tarihi m ezarlığın olm ası bu m ezar taşlarının epigrafi değerlerinin ortaya konm ası, sanat tarihi değerlerinin arasına girm esi ve kıym etinin ortaya çıkarılm ası bölgeye gelen yerli ve yabancı tu ristlerin de ilgisini çekccek. Bizim am acım ız bu önem li yapıları kitap haline getirip gerek yurt dışında gerekse yurt içinde tanıtm aktır. Y aptığım ız çalışm a çok başarılı geçti. Bütün m ezatların üzerindeki tarihleri çözdük." TARİHİ KOÇBAŞLI MEZAR TAŞLARI' DİLE GELİYOR Günboyu Ulusal G azeteler M M Koçbaşlı Mezar Taşları dile geliyor Tarihi 'Koçbaşlı M ezar Taşları' dile geliyor Karakoyunlular dönem ine ait İğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki tarihi "Koçbaşlı m ezar taşlandın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam ları çözü lerek kitap haline getirilip tarihe ışık tutacak. Proje koordinatörü Öztürker, "Arazi çalışm alarım ızı tam am ladık" dedi. Karakoyunlular dönem ine a it tarihi "Koçbaşlı m ezar taşlarının üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam lan çözü lüp kitap haline getirilerek tarihe ışık tutulm ası planlanıyor. İğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Köylere Hizm et G ötürm e Birliği tarafından hazırlanan ve Serhat Kalkınm a Ajansı'nca kabul edilen "Karakoyunlu Tarihi M ezar T aşları Dile Geliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbaşlı m ezar taşlarıyla diğer m ezar taşlan üzerinde bulunan yazılar okunacak. Daha sonra kapsam lı şekilde incelenerek anlam larının çözülm esi planlanan yazılar, kitap haline getirilecek, ilçede iki ayrı m ezarlık alanm da çalışm a yapan 6 kişilik ekip, şu ana kadar 10 koçbaşlı m ezar taşı ile 350 farklı tarihi m ezar taşı tespit etti. Yapılan çalışm a ile Karakoyunlular dönem inde yaşayan önem li şahsiyetlerin isim leri tespit edilip bu kişilere ait tarihi m ezarlar korum a altına alınacak. M ezar taşlarının edebi ve tarihi değerlerine vakıf olunabilm esi için kitabelerin okunm ası ve epig rafik değerlerinin ortaya konulm ası sonucunda yapılan bu transkripsiyon çalışm ası ile m ezar taşlarının kim lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve m eslek tespitlerin in yapılm ası hedefleniyor. Tüm bunların yanı sıra o dönem de kullanılan yazı dili konusunda bilgi edinilm esi, Karakoyunlu m ezar taşlarının kültür varlıkları arasında önem inin ortaya konulm ası, bölge ve ilçe tarihine ışık tutm ak ve aynı zam anda Anadolu tarihi ve coğrafyası içerisindeki önem ine dikkat çekilm esi am açlanıyor. İğdır O vası'nda ye r alan köylerde bulunan bu tarihi m ezar taşlarının genellikle kahram anlıklan görülen kişiler ile genç yaşta ö lenler için dikildiği tah m in ediliyor. Taşların üzerinde kitabeler, koç-koyun heykellerinin üzerlerinde bulunan alet ve eşya resim leri ile çeşitli figürler y e r alıyor. Proje koordinatörü İğdır Üniversitesi S an at Tarihi A raştırm a G örevlisi Hazal Ceylan Öztürker, A A m uhabirine yaptığı açıklam ada, yapılan bu çalışm ayla tarihi m ezar taşlarının hem yurt içi hem de yurt dışm da tanıtılacağım belitti. Çalışm ayı Karakoyunlu Kaym akam lığı, İğdır Valiliği, İğdır Üniversitesi, İl Kültür ve turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttü klerini anlatan Ö ztürker, "Arazi çalışm alarım ızı tam am ladık. Tarihi m ezar taşlarım belgeledik. Kitabe değerleri ortaya çıktı. Osm anlıca ve Farsça, karışım ı olan kitabeleri Türkçeleştirdik. Daha önce tescili yapılm ayan bu m ezar taşlan böylece bir sonraki nesillere belgelenm iş olarak aktarılacak" dedi. Bölgede bulununa tarihi m ezar taşlarının insan ve doğa tahribatına, halde olduğunu, yapılan çalışm ayla m ezar taşlarının korum a altına alınacağını vurgulayan Öztürker, şunları kaydetti: "Bizde bu önem li tarihi değerleri belgeleyip yaşatılm ası için çalışm a gerçekleştirdik. Koçbaşlı m ezar taşlarının alanlan birinci derecede kültür varlıklan içerisine giriyor. Bölgede böyle derli toplu b ir tarihi m ezarlığın olm ası bu m ezar taşlarının epigrafi değerlerinin ortaya konm ası, sanat tarihi değerlerinin arasına girm esi ve kıym etinin ortaya çıkarılm ası bölgeye gelen yerli ve yabancı tu ristlerin de ilgisini çekecek. Bizim am acım ız bu önem li yapılan kitap haline getirip gerek yurt dışında gerekse yu rt içinde tanıtm aktır. Yaptığım ız çalışm a çok başarılı geçti. Bütün m ezarların üzerindeki tarihleri çözdük." ızııar nazırlanan projeyle anlam ları çozuıerek Kitap naııne getirilip koordinatörü Ö ztürker, "Arazi çalışm alarım ızı tam am ladık" dedi. i?. * - * T tr Ta- «# x ade A A *. la A /../ ; -0 îr A " sim le- açık la ri ilo fim 'irloı* uoi" nlmnr Vıalrlo nlrlıınnnıı sanılan mlıcmnî/ln TARİHİ KOÇ BAŞLI MEZAR TAŞLARI" DİLE GELİYOR Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Ankara Belde Yerel Yayın lar 8 36 Tarihi "Koç başlı mezar taslan" dile geliyor v ı M.I» IU K u /ilıiy u n tu lııı *ıw vııcm ıiır tul tarihi 'K ıiybu))ı uıc/ıu U jijin'nıu ciicnndf bulunan y arı Ur lu rıt U ıtuı p to jey k unlanılan kıup İUÜUL* f ou ılack lu rik r ı>jık rıitulm ıim p la n la n ıy o r Ig d ıı'ıtı K a m i««.uıılıı ılycu k t i y b r r H ı/tıi. ı ('««tirm c H trh? t lıa ;ıftn d ıııı h a /ır la r u n \ c Ş e rh i* f a tk ı ıu tu i A a n «1 n».. M w! a f i ] a t " Karakrrçunfıı T a rih i M ı '/ j / D ile G e liy o r' Frr»K*ı ile ı ^ n i c i * ta rih i k ı s a l ı ıtıu /ib ıit> lıu ıy Jj tiijc f uıc/4v u j l u n U /o itk İu b u lu n a n y ıv ıu r o k ıın tu u k D uhu w «ıriı lim tu m ll ç t i ı i J c in c d c n a r V ı*alâm U tthih s*v ü»ftfcm p U n lıu u ıt ) a /* W k ı< j ) tu iııtc g e tir ıta te k İlç e d e ik i j y n m e ta ı h k aijniuoa yapan M ıjiltk ı Vip. yıı m u iuıılar (O k ı \ l ı a ^ ı iu c jiu Iu m ılr J lv ) f a ik lı u n l u m c /n r n :ı tr» p il d l ı Y a p ıla n \;ıli}»nu»ir K a rıık iiy u n lu lu ı d f in a ıu n d c y a t^ y.m n n a ı ı h ) u h tt} c t! c n u» J ı ı ü n i t o f n i a l ı l ı p h a kim ilen- a lt tu n h ı «M a r t n kr n u m a n.'lııu a lın a c a k. M c /a r t j ^ m r n n c d c b ı v e (urı)m d e jje r lr r in c v a k ıf o lu» «tmiıibiftl H,'ln l ı l. ı M m u o k u n - n ı.ın v e e p ig ra f iit tf c g r tlc r in m ur la v j kıum ilınam M iıuuum İA y u p ıtıu ı b u in ın v k n p u ıy o n ^ a liijitu.ı ile ıtıe /a i u n la rın ın kimlik' hllpkn. ık^rm w oll»tn lunlılat. <iuoycf vc ıı*c\lck «c*ı^ıutinih yapıiımim hafc flauvut f.\jk> Tarihi "Koç başlı m ezar taşlan" dile geliyor vj İG D IR - Karakoyunlular dönem ine ait tarihi "Koçbaşlı m ezar taşları"nın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam lan çözü lüp kitap haline getirilerek tarihe ışık tutulm ası planlanıyor. İğdır'ın Kaıakoyuıı lu ilçesi Köylere H izm et G ötürm e Birliği tarafından hazırlanan ve S erhat Kalkınm a A jansı'nca kabul edilen "Karakoyunlu T arihi M ezar Taşları Dile G eliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbaşlı m ezar taşlarıyla diğer m ezar taşları üzerinde bulunan yazılar okunacak. Daha sonra kapsam lı şekilde incelenerek anlam larının çözülm esi planlanan yazılar, kitap haline getirilecek. İlçede iki ayrı m ezarlık alanında çalışm a yapan 6 kişilik ekip, şu ana kadar 10 koçbaşlı m ezar taşı ile 350 farklı tarihi m ezar taşı te sp it etti. Yapılan Vı; çalışm a ile Karakoyunlular dönem inde yaşayan önem li şahsiyetlerin isim leri tespit edilip bu kişilere ait tarihi m ezarlar korum a altına alınacak. M ezar taşlarının edebi ve tarihi değerlerine vakıf olunabilm esi için kitabelerin okunm ası ve epigrafik değerlerinin oıtaya konulm ası sonucunda yapılan bu transkripsiyon çalışm ası ile m ezar taşlarının kim lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve m eslek tespitlerinin yapılm ası hedefleniyor. (A.A)

4 m-suite / PRNET Sayfa 4/ 11 TARİHİ KOÇBAŞLI MEZAR TAŞLARI" DİLE GELİYOR Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm An kara Gündem Yerel Yayın lar Tarihi "Koçbaşlı mezar taşları" dile geliyor T arihi "Koçbaşlı m ezar taşları" dile geliyor Karakoyun lular dönem ine ait İğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki tarihi "Koçbaşlı m ezar ta ş la rın ın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam ları çözülerek kitap haline getirilip tarihe ışık tu tacak İĞ D İR (AA) - Karakoyun lular dönem ine ait tarihi "Koçbaşlı m ezar taşları"nın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam ları çözü lüp kitap haline getirilerek tarihe ışık tutulm ası planlanıyor. İğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Köylere Hizm et G ötürm e Birliği tarafından hazırlanan ve Serhat Kalkınm a A jansı'nca kabul edilen "Karakoyunlu T arihi M ezar Taşları Dile Geliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbaşlı m ezar taşlarıyla diğer m ezar taşları üzerinde bulunan yazılar okunacak. Daha sonra kapsam lı şekilde incelenerek anlam larının çözülm esi planlanan yazılar, kitap haline getirilecek. İlçede iki ayrı m ezarlık alanında çalışm a yapan 6 kişilik ekip, şu ana kadar 10 koçbaşlı m ezar taşı ile 350 farklı tarihi m ezar taşı tespit etti. Yapılan çalışm a ile K arakoyunlular dönem inde yaşayan önem li şahsiyetlerin isim leri tespit edilip bu kişilere ait tarihi m ezarlar korum a altına alınacak. M ezar taşlarının edebi ve tarihi değerlerine vakıf olunabilm esi için kitabelerin okunm ası ve epig rafik değerlerinin ortaya konulm ası sonucunda yapılan bu transkripsiyon çalışm ası ile m ezar taşlarının kim lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve m eslek tespitlerinin yapılm ası hedefleniyor. Tüm bunların yanı sıra o dönem de kullanılan yazı dili konusunda bilgi edinilm esi, Karakoyunlu m ezar taşlarının kültü r varlıkları arasında önem inin ortaya konulm ası, bölge ve ilçe tarihine ışık tu tm ak ve aynı zam anda Anadolu tarihi ve coğrafyası içerisindeki önem ine d ikkat çekilm esi am açla- nıyor. Kahram anlıkları görülen kişiler için dikilm iş İğdır O vası'nda y e r alan köylerde bulunan bu tarihi m ezar taşlarının genellikle kahram anlıkları görülen kişiler ile genç yaşta ö lenler için dikildiği tahm in ediliyor. Taşların üzerinde kitabeler, koç-koyun heykellerinin üzerlerinde bulunan alet ve eşya resim leri ile çeşitli figürler yer alıyor. Proje koordinatörü İğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Araştırm a Görevlisi Hazal Ceylan Öztürker, A A m uhabirine yaptığı açıklam ada, yapılan bu çalışm ayla tarihi m ezar taşlarının hem yu rt içi hem de yurt dışında tanıtılacağını belitti. Çalışm ayı Karakoyunlu Kaym akam lığı, İğdır Valiliği, İğdır Üniversitesi, İl Kültür ve turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttüklerini anlatan Öztürker, "Arazi çalışm alarım ızı tam am ladık. T arihi m ezar taşlarını belgeledik. Kitabe değerleri ortaya çıktı. Osm anlıca ve Farsça karışım ı olan kitabeleri Türkçeleştirdik. Daha önce tescili yapılm ayan bu m ezar taşları böylece bir sonraki nesillere belgelenm iş olarak aktarılacak" dedi. B ölgede bulununa tarihi m ezar taşlarının insan ve doğa tah ribatına açık halde olduğunu, yapılan çalışm ayla m ezar taşlarının korum a altına alınacağını vurgulayan Öztürker, şunları kaydetti: "Bizde bu önem li tarihi değerleri belgeleyip yaşatılm ası için çalışm a gerçekleştirdik. Koçbaşlı m ezar taşlarının alanları birinci derecede kültü r varlıkları içerisine giriyor. Bölgede böyle derli toplu bir tarihi m ezarlığın olm ası bu m ezar taşlarının epigrafi değerlerinin ortaya konm ası, sanat tarihi değerlerinin arasına girm esi ve kıym etinin ortaya çıkarılm ası bölgeye gelen yerli ve yabancı tu ristlerin de ilgisini çekecek. Bizim am acım ız bu önem li yapıları kitap haline getirip gerek yu rt dışında gerekse yu rt içinde tanıtm aktır. Y aptığım ız çalışm a çok başarılı geçti. Bütün m ezarların üzerindeki tarihleri çözdük." TARİHİ KOÇBAŞLI MEZAR TAŞLARI" DİLE GELİYOR An kara Yarın Yerel Y ayınlar Tarihi "Koçbaşlı mezar taşlan dile geliyor U t : E r E f z z Tarihi "Koçbaşlı m ezar taşları" dile geliyor İĞ D IR - EM RAH K O C ABEY - Karakoyunlular dönem ine a it tarihi "Koçbaşlı m ezar taşlann ın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam ları çözülüp kitap haline getirilerek tarihe ışık tutulm ası planlanıyor. İğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Köylere Hizm et G ötürm e Birliği tarafından hazırlanan ve Serhat Kalkınm a Ajansı'nca kabul edilen "Karakoyunlu Tarihi M ezar T aşları Dile Geliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbaşlı m ezar taşlarıyla diğer m ezar taşları üzerinde bulunan ya zıla r okunacak. Daha sonra kapsam lı şekilde incelenerek anlam larının çözülm esi planlanan yazılar, kitap haline getirilecek, ilçede iki ayrı m ezarlık alanında çalışm a yapan 6 kişilik ekip, şu ana kadar 10 koçbaşlı m ezar taşı ile 350 farklı tarihi m ezar taşı te sp it etti. Yapılan çalışm a ile Karakoyunlular dönem inde yaşayan önem li şahsiyetlerin isim leri tespit edilip bu kişilere ait tarihi m ezarlar korum a altına alınacak. M ezar taşlarının edebi ve tarihi değerlerine vakıf olunabilm esi için kitabelerin okunm ası ve epigrafik değerlerinin ortaya konulm ası sonucunda yapılan bu transkripsiyon çalışm ası ile m ezar taşlannın kim lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve m eslek tespitlerinin yapılm ası hedefleniyor. Tüm bunlann yanı sıra o dönem de kullanılan yazı dili konusunda bilgi edinilm esi, Karakoyunlu m ezar taşlarının kültü r varlıkları arasında önem inin ortaya konulm ası, bölge ve ilçe tarihin e ışık tu tm ak ve aynı zam anda Anadolu tarihi ve coğrafyası içerisindeki önem ine d ikkat çekilm esi am açlanıyor. İğdır O vasında y e r alan köylerde bulunan bu tarihi m ezar taşlarının genellikle kahram anlıkları görülen kişiler ile genç yaşta ö lenler için dikildiği tahm in ediliyor. Taşların üzerinde kitabeler, koç-koyun heykellerinin üzerlerinde bulunan alet ve eşya resim leri ile çeşitli figürler y e r alıyor. Proje koordinatörü İğdır Üniversitesi Sanat Tarihi A raştırm a G örevlisi Hazal Ceylan Ö ztürker, A A m uhabirine yaptığı açıklam ada, yapılan bu çalışm ayla tarihi m ezar taşlarının hem yu rt içi hem de yu rt dışında tanıtılacağını belitti. Çalışm ayı Karakoyunlu Kaymakamlığı, İğdır Valiliği, İğdır Üniversitesi, İl Kültür ve turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttüklerini anlatan Öztürker, "Arazi çalışm alarım ızı tam am ladık. T arihi m ezar taşlarını belgeledik. Kitabe değerleri ortaya çıktı. Osm anlıca ve Farsça karışım ı olan kitabeleri Türkçeleştirdik. Daha önce tescili yapılm ayan bu m ezar taşları böylece bir sonraki nesillere belgelenm iş olarak aktarılacak" dedi. Bölgede bulununa tarihi m ezar taşlann ın insan ve doğa tahribatına açık halde olduğunu, yapılan çalışm ayla m ezar taşlarının korum a altına alınacağını vurgulayan Öztürker, şunları kaydetti: "Bizde bu önem li tarihi değerleri belgeleyip yaşatılm ası için çalışm a gerçekleştirdik. Koçbaşlı m ezar taşlarının alanları birinci derecede kültü r varlıkları içerisine giriyor. Bölgede böyle derli toplu bir tarihi m ezarlığın olm ası bu m ezar taşlarının epigrafi değerlerinin ortaya konm ası, sanat tarihi değerlerinin arasına girm esi ve kıym etinin ortaya çıkanlm ası bölgeye gelen yerli ve yabancı tu ristlerin de ilgisini çekecek. Bizim am acım ız bu önem li yapıları kitap haline getirip gerek yu rt dışında gerekse yurt içinde tanıtm aktır. Yaptığım ız çalışm a çok başanlı geçti. Bütün m ezarların üzerindeki tarihleri çözdük." (AA) * flıja PISu A 1

5 m-suite / PRNET Sayfa 5/ METREDE KAMP H ürriyet Kam püs Ulusal G azete Ekleri m etrede kam p \ Ardahan Ü niversitesi ve Serhat Kalkınm a A jansı'nm (SERKA) işbirliği ile gerçekleştirilen "Çıldır Yüksek İrtifa Su Sporları Kam p M erkezi" isim li proje tam am landı. Hayata geçirilen proje ile Ç ıldır G ölü'nde profesyonel sporcuların antrenm an yapabileceği bir kam p m erkezi kurulm aya başlandı. Profesyonel sporcuların denizden m etre yüksekte antrenm an yapm asına olanak sağlayacak projeye sporcu- larm eğitim i de dahil e dilerek kam p m erkezinin daha aktif bir şekilde hizm et verm esi hedeflendi. T eorik olarak yüksek irtifada yapılan antrenm anlar, deniz seviyesinde yapılanlardan daha hızlı fizyolojik değişim lere neden oluyor. Bunun nedeni irtifada hipoksianm organizm ayı stres altına sokarak organizm ada b irta k ım fizyolojik uyum lara neden olm ası. ULUSLAR ARASI TURİZM FUARI' NDA OSMANİYE FISTIĞI TANITILDI Yayın Adı Yayın T arihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm A k H aber Yerel Y ayınlar Uluslar Arası Turizm Fuarı'nda O sm aniye Fıstığı Tanıtıldı 30 0cak-03 Şubat 2014 tarihleri arası nda İstanbul Beylikdüzü TÜ YA P fu a r alanında gerçekleştirilecek olan Em itt Fuarı start aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile bu yıl 18. D üzenlenen EM İTT 2014 Turizm Fuarına geçen yıl 67 ülkeden 58 bin 920 profesyonel ziyaretçi ve 72 bin tatilci olm ak üzere toplam 131 bin kişi katılm ıştı. EM İTT fuarında, Türkiye'nin belli başlı tüm Seyahat A centaları, Turop eratörleri, otelleri, 200'ün üzerinde İl, İlçe ve belde, 67 ülkeden yüzlerce katılım cı y e r alıyor. Bu yıl Konuk Ülke O larak Arjantin seçildi. FU ARA O SM A N İYE DE KATILDI EM İTT 2014 Turizm Fuarına O SM ANİ YE' de katıldı. Osm aniye Standında Vali Dr. M ehm et O D UNCU, Belediye Başkanı K ad ir KARA, İl Turizm ve kültür Müdürü Abdullah TAB U R, M üdür Yard ım cısı G arip YIL, O G İD A Yerfıstığı Kom isyonu Başkanı Enes BAŞPINAR, Kara tepe KMimcilik Kooperatifi Başkanı Cengiz CAFRİ,Zeytinciler Birliğj Baş kanı Recai ALİB EKİR O G LU, D O G A KA Osm aniye O fisi Koordinatörü Erdinç KAD IOGLU, O sm aniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili M ehm et Ali BESEN, standa gelenlere O sm aniye fıstığı, zeytinyağı ile diğ er ürünleri tanıttılar. FISTIK ADAM BÜYÜK İLGİ G ÖRDÜ O sm aniye Standında kurulan FİŞTİK AD A M m aketi davetlilerin büyük ilgisini çekerken onanm la hatıra fotoğrafı çektirm eyi de ihmal etm ediler. İstanbul'da bulunan O sm aniyeli sanatçı Üm it BESEN ile İstanbul Em niyet Müdür Yardım cısı olan (O sm aniye Eski A sayiş Bürosu Müdürü) Metin ALPER, Osm aniye Standını ziyaret ederek tan ıtım a katkı yaptılar. Kars Valiliği Koordinatörlüğünde hazı rlanan fu a r çalışm alarına Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA), Kars Belediyesi, Kars İl Özel İdaresi G ene Sekreterliği, Kültür ve Turizm İl M üdürlüğü, KARSOD, KATSO katıldı. Kars standı bu yıl Beylikdüzü T Ü YA P Fuar ve Kongre M erkezi'nin 12. Salonda y e r alıyor. Bu yılki tanıtım da Kars A n laşm asının da im zalandığı "Kars Valilik H izm et Binası" tasarım da ön planda yer alı yor. Ayrıca önüm üzdeki yıl 100. Yılını anılacak "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" S arıkam ış Şehitlerini anm a program ı için S arıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu. Küm bet Cam ii (12 H avariler Kilisesi, katılım cılar için 8 info hazırlandı. Ayrıca Kars'ın ön plana çıkan değerlerine ait görseller, tan ıtım kitapçığı ve el broşürleri ziyaret eden konuklara veriliyor. Kafkas halk oyunları ekibi ve aşıkların program larının yanı sıra Kars'ın tarihi, tu ristik ve kültürel potansiyelleri titizlikle tanıtılıyor. Kars standına görsel ve yazılı m edya kuruluşlarının ilgisi ise görülm eye değerdi. Birçok T V kanalı yapm ış olduğu çekim lerlek ars'ı tanıtm ayı hedefliyor. Ziyaretçilere yapı lan ikram larla hem Kars'ın ürünleri tanı tılıyor hem de m isafirperverlik gösteriliyor. Hafta sonu katılım ın daha fazla olacağı bildirilen fuar, 03 Şubat 2014 tarihin e kadar açık kalacak.h AŞAN KILIÇ V Â K Yayın Adı Yayın T arihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm An kara Son Söz Yerel Y ayınlar Aygır im A G ölüm de... kış güzelliği w... -v -Âk KARS (AA) - Kars kent m erkezine 13 kilom etre uzaklıkta ye r alan ve soğuk hava dolayısıyla üzeri tam am en buzla kaplanan A y g ır Gölü, kışın ziyaretçüerine Gölü'nde ayn bir güzellik sunuyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının en çetin geçtiği iller arasında yer alan Kars sınırlan içindeki Aygır Gölü'nün yüzeyi, kış mevsiminin başlamasından kısa bir süre Isıc n ı n û l l i n

6 m-suite / PRNET Sayfa 6/ 11 tam am en dondu. Toplam 2 bin 941 m etrekare alam kaplayan göl, kışın ziyaretçilerine ve am atör fotoğrafçılığa gönül verenlere ayn bir güzellik sunuyor. Göl kenannda bulunan ve kış ayı olduğu için kenara çekilen kayıklar, kam elyalar ve eskim o usulü balık avlayan am atör balıkçıların açtıklan avlanm a çukurları fotoğrafçılann objeleri arasında yer alıyor. V o lk a n ik kayaçlar üzerinde oluşm uş lav set gölü olan A y g ır Gölü, bölgenin en büyük gölü olm a özelliğini taşıyan Ç ıldır Gölü ne de 50 kilom etre uzaklıkta bulunuyor. Göl üzerinde fotoğraf çeken am atör fotoğrafçılardan Mestan Topaloğlu, AA m uhabirine yaptığı açıklam ada, A y gır Gölü yüzeyinin soğuk hava dolayısıyla donduğunu anım sattı. A y g ır G ölü'nün yanı sıra Ç ıldır Gölü ile K uyucuk Kuş G ölü'nün de buz tuttuğunu ifade eden Topaloğlu, "Aygır G ölü'ne geldik. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış çok sert geçiyor. Kocam an göl buz tutm uş durum da. A m atör o larak fotoğraf çekiyoruz. Farklı bir zevk, farklı b ir tat" dedi. Gölden değişik fotoğraflar çekm eye çalıştıklarını dile getiren Topaloğlu, herkesi A y gır G ölü'ne beklediklerini dile getirerek, "İlk başlarda buz üzerinde yürürken tedirgin oluyordu k am a devam lı gelip gittiğim iz için korkum uz yok. ÇILDIR1A KAMP MERKEZİ KURULUYOR Yayın Adı Yayın T arihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Ayrıntılı Haber Yerel Y ayın lar Çıldır'a kam p m erkezi kuruluyor S E RH A T Kalkınm a Ajansı (S ERKA) ve Ardahan Üniversitesi (ARÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen "Çıldır Yüksek İrtifa Su Sporları Kam p M erkezi" isimli proje tam am landı. Proje İle Ç ıldır G olii'nde profesyonel sporcuların antrenm an yapabileceği bir kam p merkezi kuruluyor. Profesyonel sporcuların antrenm an yapm asına olanak sağlayacak projeye sporcuların eğitim i de dâhil edilerek kam p m erkezinin daha aktif bir şekilde hizm et verm esi hedefleniyor. Proje kapsam ında yüksek irtifa su sporları için gerekli teçh izatlar alınm aya başlandı. 8u bağlam da Türkiye Kano Federasyonu (TURKAF) Başkanı Prof Dr. Sam i M engütay'ın da görüşleri alınarak, m egafon, telsiz, fib er ip, plastik şam andıra, yüze r balon, durgun su yarış kanosu ve kürekleri, K İ ve Cî kanoları, 15 ve 20 beygirlik m otorlu fib er kurtarm a botu tem in edildi. Yrd. Doç. Dr. A kbulut, SERKA'nın projeye her türlü desteği verdiğini bildirerek, "Kuruluş gününden itibaren bölgem izde birçok projeye m addi, teknik ve eğitim noktasında katkılar sağlayan SERKA'ya, bu projenin gerçekleşm esinde de sağladığı teknik ve m addi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Ç ıldır Gölü deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1800 m etre yükseklikte bulunuyor. Teorik olarak yüksek irtifada yapılan antrenmanlar deniz seviyesinde yapılanlardan daha hızlı fizyolojik değişimlere neden oluyor. ÇILDIR GÖLÜ KAMP MERKEZİ OLUYOR Bursa H ayat Yerel Yayın lar A : 1 - A BI - ı wl_.zfa "- ~ _ i v ka ib ıbia Br ı ı ı«ı ıı ı i Al Ç ıld ır gölü kam p m erkezi o luyor S E RH A T Kalkınm a A jansı (SERKA) ve Ardahan Üniversitesi (ARÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen "Ç ıldır Y ü ksek İrtifa Su Sporları Kam p M erkezi" isim li proje tam am landı. Hayata geçirilen proje ile Ç ıldır G ölü'nde profesyonel sporcuların antrenm an yapabileceği bir kam p m erkezi kurulm aya başlandı. Profesyonel sporcuların antrenm an yapm asına olanak sağlayacak projeye sporcuların eğitim i de dâhil edilerek kam p m erkezinin daha aktif bir şekilde hizm et verm esi hedeflendi. Proje kapsam ında yüksek irtifa su sporları için gerekli teçhizatlar alınm aya başlandı. Bu bağlam da Türkiye Kano Federasyonu (TURKAF) Başkanı Prof Dr. Sam i M engütay'ın da görüşleri alınarak, m egafon, telsiz, fib er ip, plastik şam andıra, yüzer balon, durgun su yarış kanosu ve kürekleri, Kİ ve C1 kanoları, 15 ve 20 beygirlik motorlu fiber kurtarma botu temin edildi.

7 m-suite / PRNET Sayfa 7/11 DOĞU EMITT FUARI' NDA Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Erzurum Pusula Yerel Y ayın lar Doğu EM ITT Fuarı'nda \ HABER MERKEZİ Türk turizm sektörünün en prestijli ve en büyük organizasyonu olan Doğu Akden iz U luslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan vc Ağrı illeri tanıtılıyor. D ünyanın 5.biiyük turizm fuarı konum unda olan EM ITT Fuarı'na Türkiye ve dünyanın önde gelen seyahat acenteleri, tu r operatörleri ve turizm profesyonellerinin her zam an ilgi odağı olan EM ITT Fuarı'na, 67 ülke ve yaklaşık 4 bin turizm şirketi katıldı. KU D AKA standı büyük ilgi gördü Yerli ve yabancı turizm profesyonellerini İstanbul'da bir araya getiren organizasyonda; KUD AKA'nın desteğiyle Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinin tanıtım stantları da yer aldı. Antalya Valisi Sabahattin Ö ztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Top baş ve İstanbul İl Em niyet Müdürü Selam i A ltınok bölge destinasyonlarının sergilendiği Erzurum, Erzincan ve Bayburt stantlarını ziyaret etti. Kış turizm i holünde yer alan Palandöken dağ otellerinin stantları da ziyaretçi akınına uğradı, İstanbul'da yaşayan bölge Erzurum V alisi Dr. A h m et A ltıparm ak, Erzincan Valisi Abdurrahm an Akdem ir, Bayburt Valisi Mükerrem Ünlüer, Bayburt Belediye Başkam Hacı Ali Polat, Erzurum Vali Yardım cısı Ö m er Hilm i Yam lı, KUD AKA Genel Sekreteri Talha B ekir O zm en, bölgenin kurum, kuruluş ve S TK tem silcileri de y e r aldı. KUDAKA'nın bölge turizm potansiyellerini tanıttığı fuar, 2 Şubat 2014 Pazar günü sona erecek. Nuh'un Gem isi sergilendi EM ITT Fuarı'nda, îshakpaşa Sarayı tem alı Ağrı satandı büyük ilgi gördü. Ağrı Dağı, îshakpaşa Sarayı, N uh'un G em isi başta olm ak üzere Ağ rı'nın tarihi v c kültürel değerlerinin sergilendiği fuarda Ağrı standında ziyaretçilere tarihin en eski diyet yem eği olan Ağrı'ya özgü A b d ig ör Köftesi ikram ediliyor. Fuarın ilk gününde büyük ilgi gören Ağrı standında ayrıca Ağrı balı, Ağrı'ya has el sanatları, d ağcılık çadırı sergilenirken, bu yıl ilk kez Ağrı'da faaliyet gösteren otel ve seyahat accntcicri dc tanıtım larını yapıyor. Fuara Ağrı Belediye Başkanı Haşan Arslan ile birlikte katılan Ağrı Valisi Dr. M ehm et Tekinarslan, "Bu yıl ilk olarak İzmir Fuarı'nda îshakpaşa Sarayı konseptiyle katılm ıştık ve çok ilgi görm üştü. Burada da aynı tem ayla katıldık. G ünde 500 kişiye Ağrı'nın yöresel yem eği olan A b dig ör köftesini ikram ediyoruz. Nuh'un G em isi, Ağrı Dağı, Diyadin Kaplıcaları gibi değerlerim izi taratıyoruz. Ağrı'nın balı, dağcılık gibi faaliyetleri sergiliyoruz. Ağrı'nın her yönüyle tanıtılm asını ve bunun Ağrılılarla birlikte olm asını istiyoruz, inşallah bu konuda başarılı oluruz" açıklam asında bulundu. Vali Tekinarslan, özellikle İstanbul'da bulunan Ağrılıları standa davet etti. Ardahan Valiliği ilk kez EM ITT'te Ardahan Valiliği, ilk kez katıldığı Doğu A k den iz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EM ITT) yörenin doğal güzelliklerini tanıttı. Kültürel ve tarihi yapılarını, el sanatlarını katılım cılara tanıtan valilik, stantta yoğun ilgiyle karşılaştı. Fuarda ilk kez stant açm alarına rağm en çok büyük ilgi gördüklerini dile getiren Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Um duğum uzdan daha büyük ilgi ve alaka v a r bu fuarda. Son yıllarda Türkiye'deki turizm ham lelerini bu fuarda gördük. Ardah an'ın tarihini, turizm değerlerini ve doğal güzelliklerini bu fu a r sayesinde tanıtıyoruz" dedi. Kafkas kültürü ile Karadeniz kültürünün karışım ıyla Ardahan kültürünün oluştuğunu belirten Vali Azizoğlu, stantlarında fuara katılan vatandaşlara kaz eti de dağıttıklarını söyledi. Ardahan hakkında bilgi edinm ek isteyen vatandaşlar, 2 Şubat 2014 tarihin e kadar fuarı ziyaret edebilecek. Bayburt tarihini tanıttı Bayburt'ta fuarda, yöresel tatlarını tarihi eserlerini tanıttı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınm a A jansı (KUDAKA) öncülüğü nde fuarda stant açan Bayburt, yöresel tatlarını, kültürel ve tarihi eserlerini ziyaretçilere tanıttı. Bayburt II Kültür vc Turizm Müdürü Bahri A kbulut, Bayburt'un hızla gelişen bir il olduğunu fakat tanıtım ı konusunda geri planda kaldığını belirtti. Akbulut, "Bayburt ülkem izin doğusunda tarihi yolların kesiştiği b ir noktada genç ve dinam ik bir ilim iz am a Bayburt kendini dışarıya açam adı. Tanıtım da bazı yetersizlik ler oldu. İşte bunu giderm ek için bu uluslar arası düzeyde fuarlara artık katılım ı ön plana çıkardık" dedi. Bayburt'un çok tem iz bir havaya sahip olduğunu belirten Akbulut, "Çok tem iz, doğal klim a bir havası var. Bayburt'un Baksı K öyü'ndc bir m üzem iz var. Bu özel bir m üze am a bize bağlı. Yerelden küresele ilkesiyle çıktı. Bu senede A vrupa yılın m üzesi seçildi" diye konuştu. Kars, EM ITT'e tanıtılıyor Kars Valiliği Koordinatörlüğünde hazırlanan fuar çalışm alarına Serhat Kalkınm a A jansı (SERKA), Kars Belediyesi, Kars II Özel İdaresi G enel Sekreterliği, Kültür ve Turizm II M üdürlüğü, KARSOD, KATSO katıldı. Kars standı bu yıl Beylikdüzü TÜ YA P Fuar ve Kongre M erkezi'nin 12. Salonda yer alıyor. Bu yılki tanıtım da Kars Anlaşm ası'nın da im zalandığı "Kars V alilik Hizm et Binası" tasarım da ön planda yer ahyor. Ayrıca önüm üzdeki yıl 100. Yılını anılacak "Türkiye Şe- A RDAH A N tü t % A - rsz: hitleriyle Yürüyor" S arıkam ış Şehitlerini anm a program ı için S arıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu. Küm bet Cam ii (12 H avariler Kilisesi, katılım cılar için 8 info hazırlandı. Ayrıca Kars'ın ön plana çıkan değerlerine ait görseller, tanıtım kitapçığı ve el broşürleri ziyaret eden konuklara veriliyor. Kars Valiliği'nin kurm uş olduğu stand ise büyük ilgi görm eye başladı. Fuarın açılışını m üteakiben özellikle Karslıların ve turizm sektörü tem silcilerinin Kars Valiliği standına yoğun ilgi gösterdiği d ikkat çekti. Kafkas halk oyunları ekibi ve aşıkların program larının yanı sıra Kars'ın tarihi, tu ristik ve kültürel potansiyelleri titizlikle tanıtılıyor. Kars standına görsel v c yazılı m edya kuruluşlarının ilgisi ise görülm eye değerdi. Birçok T V kanalı yapm ış olduğu çekim lerle Kars'ı tanıtm ayı hedefliyor. Ziyaretçilere yapılan ikram larla hem Kars'ın ürünleri tan ıtılıyor hem de m isafirperverlik gösteriliyor. Hafta sonu katılım ın daha fazla olacağı bildirilen fuar, 03 Şubat 2014 tarihine kadar açık kalacak. Doğu EM ITT Fuarı'nda UfiM HABER MERKEZİ T ü rk turizm sektörünün en prestijli ve en A P j büyük organizasyonu olan Doğu Akden iz HElKi Vİ j A x I SB Uluslararasj Turizm ve Seyahat Fuarı'nda A > " w I SB dahan vc Ağrı illeri tanıtılıyor. Dünyanın 5.büyük j -r zam an ilgi odağı olan EM ITT Fuarı'na, 67 ülke ve 1 î HA B S d flpa ~ M İfltA iia I yaklaşık 4 bin turizm şirketi katıldı. A A n KU D AKA standı bü yük ilgi gördü v f H i j Yerli ve yabancı turizm profesyonellerini İstanbul'da r A c bir araya getiren organizasyonda; KUDAKA'nın des- m y A V y l JÎa* teğiyle Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinin tanıtım C: A j jp stantları da y e r aldı.antalya A ve İstanbul 11 Em niyet Müdürü Selam i A ltm okbölge A BBA ' A destinasyonlarının Erzurum, Erzincan V T T A TTTm ve Bayburt stantlarını ziyaret etti. Kış turizm i holünde y e r alan Palandöken dağ otellerinin stantları da ziyaretçi akınına uğradı, İstanbul'da yaşayan bölge " pa BglL_!jk p» vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği fuar etkinliklerinde,k "Bu yıl ilk olarak İzmir Fuarı'nda îshakpaşa Sarayı. "* İlŞ fa Erzurum Valisi Dr. A h m et Altıparm ak, Erzincan -f _ konseptiyle katılm ıştık ve çok ilgi görm üştü. Burada \İ" rja Valisi Abdurrahm an Akdem ir, Bayburt Valisi Mü- 1 da aynı tem ayla katıldık. G ünde 500 kişiye Ağrı'nın \ - _ kerrem Ünlüer, Bayburt B elediye Başkanı Hacı Ali i M A yöresel yem eği olan A b d ig ör köftesini ikram edi- Polat, Erzurum Vali Yardım cısı Ö m er Hilm i Yam lı, "*pj - m ğkjk yoruz. Nuh'un G em isi, Ağrı Dağı, Diyadin Kaplıcaları 1 KUD AKA G enel Sekreteri Talha Bekir Ö zm en, gibi değerlerim izi taratıyoruz. Ağrı'nın bah, dağcılık _ -r A n sr:r» bölgenin kurum, kuruluş ve S TK tem silcileri dc ye r gibi faaliyetleri sergiliyoruz. Ağn'nuı her yönüyle A 1 aldı. KUDAKA'nın bölge turizm potansiyellerini - A A B ça - v tanıtılm asını ve bunun Ağrılılarla birlikte olm asını». tanıttığı fuar, 2 Şubat 2014 Pazar günü sona erecek. *[* istiyoruz, inşallah bu konuda başarılı oluruz" açık- ".1 Nuh'un Gem isi sergilendi i fw fla M lam asjnda bulundu. Vali Tekinarslan, özellikle ts -1 ' A A m A A tanbul da bulunan Ağrılıları standa davet etti.."* Aıtiahaıı Valiliği ilk keı EM.TTte MÇ, '»fe Sarayı, Nuh'un Gem isi başta olm ak üzere Ağ rı'nın " % Sv Ardahan Valiliği, ilk kez katıldığı Doğu Ak den iz P» tarihi vc kültürel değerlerinin sergilendiği fuarda r A Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) i. H A BI Ağn standında ziyaretçilere tarihin en eski diyet yem eği A A 4 yörenin doğal güzelliklerini tanıttı. Kültürel ve t / -. J A ı -İfA A olan Ağrı'ya özgü A b d ig ör Köftesi ikram ediliyor, tarihi yapılarını, el sanatlarını katılım cılara tan ıtan b> JB1 Fuarın ilk gününde büyük ilgi gören Ağrı standında / valilik, stantta yoğun ilgiyle karşılaştı. Fuarda ilk ayrıca Ağn balı, Ağrı'ya has el sanatları, dağcılık çadırı.s / kez stant açm alarına rağm en çok büyük ilgi gör- ffftfiütb sergilenirken, bu yıl ilk kez Ağrı'da faaliyet gösteren I düklerini dile getiren Ardahan Valisi Seyfettin Azi- otel ve seyahat accntcicri dc tanıtım larını yapıyor, zoğlu, "U m duğum uzdan daha bü yük ilgi vc alaka var Fuara Ağrı Belediye Başkanı Haşan Arslan ile " BB)BB bu fuarda. Son yıllarda Türkiye'deki turizm ham lelerini _ birlikte katılan Ağrı Valisi Dr. M ehm et Tekinarslan, bu fuarda gördük. Ardah an'ın tarihini, turizm de- A ğerlerini ve doğal güzelliklerini bu fu a r sayesinde tan ıtıyoruz" dedi. Kafkas kültürü ile Karadeniz kül- türünün karışım ıyla Ardahan kültürünün oluştuğunu belirten Vali Azizoğlu, stantlarında fuara katılan vatandaşlara kaz eti de dağıttıklarını söyledi. Ardahan hakkında bilgi edinm ek isteyen vatandaşlar, 2 Şubat. 1 jrt«r tarihin e kadar fuarı ziyaret edebilecek. A ;IıiLr" j Bayburt'ta fuarda, yöresel tatlaruıı tarihi eserlerini L-» &Sm J* İ P i tanıttı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınm a A jansı (KU- ti M DAKA) öncülüğünde fuarda stant açan Bayburt, ' S İ fjf yöresel tatlannı, kültürel ve tarihi eserlerini ziy a ret-1 M tr- çilere tanıttı. Bayburt II Kültür v c Turizm Müdürü ıf A 'm /U Bahri Akbulut, Bayburt'un hızla gelişen bir il oldu- m ğunu fakat tanıtım ı konusunda geri planda kaldığını belirtti. Akbulut, "Bayburt ülkem izin doğusunda tarihi yollann kesiştiği bir noktada genç ve dinam ik bir ilim iz am a Bayburt kendini dışarıya açam adı. Tanıtım da bazı yetersizlikler oldu, işte bunu giderm ek hitleriyle Yürü yor" Sarıkam ış Şehitlerini anm a için bu uluslar arası dü zeyde fuarlara a rtık katılım ı program ı için Sarıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu, ön plana çıkardık" dedi. Bayburt'un çok tem iz b ir Küm bet Cam ii (12 H avariler Kilisesi, katılım cılar havaya sahip olduğunu belirten A kbulut, "Çok için 8 info hazırlandı. Ayrıca Kars'ın ön plana tem iz, doğal klim a bir havası var. Bayburt'un Baksı çıkan değerlerine ait görseller, tanıtım kitapçığı Köyü'ndc bir müzemiz var. Bu özel bir müze ama Ve el broşürleri ziyaret eden... OSMANİYE FISTIĞI, ULUSLAR ARASI FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

8 m-suite / PRNET Sayfa 8/11 O lay (Osm aniye) Yerel Yayın lar 1 72 OSMANİYE FISTIĞI, ULUSLAR ARASI FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ OSMANİYE FISTIĞI, ULUSLAR ARASI FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 30 0cak-03 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü T Ü YA P fuar alanın dagerçekleştirilecek olan Em itt Fuarı start aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'm n desteği ile bu yıl 18. D üzenlenen EM İTT 2014 Turizm Fuannageçen yıl 67 ülkeden 58 bin 920 profesyonelziyaretçi ve 72 bin tatilci olm ak üzere toplam 131 bin kişi katılm ıştı. EM İTT fuarında, Türkiye'nin belli başlı tüm Seyahat Acentaları, Turop eratörleri, otelleri, 200'ün üzerinde İl, İlçe ve belde, 67 ülkeden yüzlerce katılım cı yer alıyor. Bu yıl Konuk Ülke O larak A rjantin seçildi. FU ARA O SM A N İYE DE KATILDI EM İTT 2014 Turizm Fuarına OSM A N İYE'de katıldı.o sm aniye Standında Vali ı±&ss* 5- Hür- sb.i. ' m m m m Dr.M ehm et O D UNCU, Belediye Başkam Kadir KARA, İl Turizm ve kültür Müdürü Abdullah TABUR, M ü dür Yard ım cısı G arip YIL, O G İD A Yerfıstığı Kom isyonu Başkanı Enes BAŞPINAR, Karatepe Kilim cilik Kooperatifi Başkam Cengiz C A FRİ.Zeytinciler Birliği Başkanı Recai ALİB EK İR O Ğ LU, D O ĞAKA O sm aniye O fisi Koordinatörü Erdinç KAD IOGLU, Osm aniye T icaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili M ehm et Ali BESEN, standa gelenlere O sm aniye fıstığı, zeytinyağı ile diğer ürünleri tanıttılar. FISTIK ADAM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Osm aniye Standında kurulan FISTIK ADAM m aketi davetlilerin büyük ilgisini çekerken onanm la hatıra fotoğrafı çektir m eyi de ihm al etm ediler. Devam ı Sayfa 4'te O SM A N İYE FISTIĞI, U LU SLAR AR ASI FU ARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Baştarafı Sayfa l'de İstanbul'da bulunan O sm aniyeli sanatçı Üm it BESEN ile İstanbul Em niyet M ü dür Yard ım cısı olan (O sm aniye Eski A sa yiş Bürosu Müdürü) Metin ALPER, O sm aniye Standını ziyaret ederek tanıtım a katkı yaptılar. Kars Valiliği Koordinatörlüğünde hazırlanan fu a r çalışm alarına Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA), Kars Belediyesi, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kültür ve T urizm İl M üdürlüğü, KARSOD, KATSO katıldı. Kars standı bu yıl Beylikdüzü T Ü YA P Fuar ve Kongre M erkezi'nin 12. Salonda yeralıyor. Bu yılki tanıtımda Kars Anlaşmasının da imzalandığı "Kars Valilik Hizmet Binası" tasarımda ön planda yer alıyor. Aynca önümüzdeki yıl 100. Yüını anılacak "Türkiye Şehitleriyle Yürü yor" S arıkam ış Şehitlerini anm a program ı için Sarıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu. Küm bet Cam ii (12 Havariler Kilisesi, katılım cılar için 8 info hazırlandı. Aynca Kars'ın ön plana çıkan değerlerine ait görseller, tanıtım kitapçığı ve el broşürleri ziyaret eden konuklara veriliyor. Kafkas halk oyunlan ekibi ve aşıklann program larının yanı sıra Kars'ın tarihi, tu ristik ve kültürel potansiyelleri titizlikle tanıtılıyor. Kars standına görsel ve yazılı m edya kuruluşlanm n ilgisi ise görülm eye değerdi. Birçok T V kanalı yapm ış olduğu çekim lerlek ars'ı tanıtm ayı hedefliyor. Ziyaretçilere yapılan ikram larla hem Kars'ın ürünleri tan ıtılıyor hem de m isafirperverlik gösteriliyor. Hafta sonu katılım ın daha fazla olacağı bildirilen fuar, 03 Şubat 2014 tarihine kadar açık kalacak. HAŞAN KILIÇ» Devam Sayfaları Sayfa 4 OSMANİYE FISTIĞI, U LUSLAR ARASI FUAROA BUYUK İLGİ GÖRDÜ ULUSLAR ARASI TURİZM FUARI' NDA OSMANİYE FISTIĞI TANITILDI O sm aniye Y u rt Yerel Y ayın lar ULUSLAR ARASI TURİZM FUARI NDA OSMANİYE FISTIĞI TANITILDI U LU SLAR AR AS I TURİZM FU AR I'ND A O SM A N İYE FISTIĞI TA N ITILD I Baştarafı Sayfa l'de FISTIK A D A M BÜYÜK İLGİ G ÖRDÜ O sm aniye Standında kurulan FISTIK AD A M m aketi davetlilerin büyük ilgisini çekerken onanm la hatıra fotoğrafı çektirm eyi de ihm al etm ediler. İstanbul'da bulunan O sm aniyeli sanatçı Ü m it BESEN ile İstanbul Em niyet M ü dür Yardım cısı olan (O sm aniye Eski Asayiş Bürosu Müdürü) Metin ALPER, O sm aniye Standını ziyaret ederek tanıtım a katkı yaptılar.kars Valiliği K oordinatörlüğü nde hazırlanan fuar çalışm alarına S erhat Kalkınm a A jansı (SERKA), Kars Belediyesi, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, KARSOD, KATSO katıldı. Kars standı bu yıl B eylikdüzü T Ü YA P Fuar ve Kongre M erkezi'nin 12. Salonda yeralıyor.bu yılki tam tam da Kars Anlaşm asının da im zalandığı "Kars V a lilik H izm et Binası" tasarım da ön planda y e r alıyor. Aynca önüm üzdeki yıl 100. Yılım anılacak "Türkiye Şehitleriyle Yürü yor" Sarıkam ış Şehitlerini anm a program ı için Sarıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu. Küm bet Cam ii (12 H avariler Kilisesi, katılım cılar için 8 info hazırlandı. A ynca Kars'ın ön plana çıkan değerlerine a it görseller, tanıtım kitapçığı ve el broşürleri ziyaret eden konuklara veriliyor.kafkas halk oyunları ekibi ve aşıkların program lanılın yanı sıra Kars'ın tarihi, tu ristik ve kültürel potansiyelleri titizlikle tanıtılıyor. Kars standına görsel ve yazılı m edya kuruluşlarının ilgisi ise görülm eye değerdi. Birçok T V kanalı yapm ış olduğu çekim lerlek ars'ı tan ıtm ayı hedefliyor. Z iyaretçilere yapılan ikram larla hem Kars'ın ürünleri tan ıtılıyor hem de m isafirperverlik gösteriliyor. Hafta sonu katılım ın daha fazla olacağı bildirilen fuar, 03 Şubat 2014 tarihin e kadar açık kalacak.

9 m-suite / PRNET Sayfa 9/ 11 TEKSTİLİN ÜRETİM ÜSSÜ ANADOLU OLACAK TEKSTİL TEKNİK Dergiler Tekstilin üretim üssü Anadolu o lacak Anatolia to be a textile production base Türkiye'nin, d evlet ve özel sektö r işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geni$ çaplı sü rdürü lebilir ekonom i hareketlerinden biri olacak 'Tekstilde 21. Yüzyılın yeni im alat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Ü retim Sahası" projesini hayata g eçirm ek üzere T.C Ekonom i Bakanlığı, T.C Kalkınm a Bakanlığı, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA), FG G roup önderliğinde kurulan G üvenilir S ü rd ürülebilir ve Çevreci Üretim D erneği (G ÜÇDER) ve Am sterd am Belediyesi bir araya geldi. "S ü rd ürü lebilir yasam " sorum luluğu bilinciyle hayata geçirilen Proje; İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan illerinde başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında dünyanın önde gelen insana ve çevreye saygılı üretim in üssü konum una getirm eyi hedefliyor. Projenin ilk adım ı, FG G roup bünyesindeki FG Turkish Ministry o f Econom y, Turkish M inistry o f Developm ent, Serhat D evelopm ent Agercy (SERKA), Reliable Sustoinable and En vironm entally Responsible Production Association (GUCDER) and Am sterdam M u nicipatity cam e togeth er to start the project"21st Century New Production Zone in Textile: Production Zone Responsible fo r Hum an and Environm ent", one of the m ost com prehen sive econ om ic m ovem ents in the textiie in dustry wifh the cooperation o f public and private sector in Turkey. En vironm entally friendly production D evelopm ent M inister CevdetYilm az attended presentation o f th e project at a m eeting held in İstanbul. The project launched w ith the idea o f Türkiye'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil A sektöründeki en geniş çaplı sürdü rü lebilir eko- ' - nom i hareketlerinden biri olacak 'Tekstilde 21.._(>* Yüzyılın yeni im alat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesini hayata geçir- m ek üzere T.C Ekonom i Bakanlığı, T.C Kalkınm a M Bakanlığı, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA), FG m G roup önderliğinde kurulan G üvenilir Sürdürü- 5 lebilir ve Çevreci Üretim Derneği (G ÜÇDER) ve A m sterd am Belediyesi bir araya geldi. "Sürdü- M rülebilir yasam " sorum luluğu bilinciyle hayata m geçirilen Proje; İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan ille- M rinde başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında m dünyanın önde gelen insana ve çevreye saygılı M üretim in üssü konum una getirm eyi hedefliyor, m Projenin ilk adım ı, FG G roup bünyesindeki FG Turkish M inistry o f Econom y, Turkish M inistry o f Developm ent. Serhat D evelopm ent Ag en cy (SERKA), Reliable S ustainable and Environ- BBS m entally R esponsible Production Association (G UCDER) and Am sterdam M u nicipality cam e A togeth er to start the project "21st C entury New Production Zone in Textile: Production Zone Re- sponsible fo r Hum an and Environm ent", one " _. the m ost com prehensive econ om ic m ovem ents the the coopera- A 4 A sector Environm entally friendly production D evelopm ent M inister C evdetyilm az attended presentation of the project at a m eeting held in A İstanbul. The project launched with the idea o f j A sisp IiS A kpa Tekstil'in İğdır'da 2 milyon Euro yatırım la hayata geçirdiği Denim Fabrikası'yla atılırken, FG Group bünyesindeki Fuga ve T ig e r Hill, dünya pazarları için İğdır fabrikasın dan 2017 yılı itibariyle 100 m ilyon Euro'luk satın alım yapacak. FG Tekstil'in yatırım ıyla, dünyanın insana ve çevreye duyarlı ilk d e n im üretim üssü unvanına kavuşan İğdır, dünya denim m arkalarına da İğdır m enseli ürünler pazarlam aya başladı. ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim konusunda dünyaya örnek bir üretim üssü olm asının hedeflendiği projeyle,' M ade in Turkey'n in global çapta prestijine de katkı sağlanacak. Toplantıda söz alan G Ü Ç D ER ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat G özaçan, "Türkiye bütün alanlarda m arkalasm a yolunda em in adım larla ilerliyor. Bu ilerlem enin sonucunda Türkiye tekstil sektöründe "sustainabie life" responsibility, targets to m ake Anatotia a hub o f responsible production fo r hum an and environm ent in textiles sfarting with İğdir, Agri, Kars and Ardahan provinces. The firsf step o f fhe project w as realized w ith Denim Facîory built fo r FGTekstil of FG G roup with an investm ent o f 2 m iliion in vestm ent w hich will be follow ed by Fuga and Tiğ e r HU! o f fhe sam e group projected to buy 100 Euro-products fo r fhe w orld m arkets from th eir İğdir factory by G aining the fam e o f the tirsi hum an and environm entally friendly denim production base o f the w orld w ith FG Tekstil's investm ents, İğdir city has aiready started to m arket m ade in İğdir labeied products, The project w hich aim s to m ake T u rkey a production base responsible fo r hu m an and environm ent, wiil contribute to the prestige and im age of "M ade in Turkey" origin w oridw ide. Speaking at the m eeting FuatG ozacan, Chairm an o f the Board o f FG G roup, said, "Turkey has been Tekstil'in İğdır'da 2 m ilyon Euro yatırım la haya- ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ta geçirdiği Denim Fabrikası'yla atılırken, FG Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim ko- Group bünyesindeki Fuga ve T ig e r Hill, dünya nusunda dünyaya örn ek bir üretim üssü olm asının pazarları için İğdır fabrikasın dan 2017 yılı itiba- hedeflendiği projeyle,'made in Turkey'n in global riyle 100 milyon Euro'luk satın alım yapacak. FG çapta prestijine de katkı sağlanacak. Top lantıd a Tekstil'in yatırım ıyla, dünyanın insana ve çevre- söz alan G Ü Ç D ER ve FG G roup Yönetim Kurulu ye duyarlı ilk denim üretim üssü unvanına ka- Başkanı Fuat G özaçan, "Türkiye bütün alanlarda vusan İğdır, dünya denim m arkalarına da İğdır m arkalasm a yolunda em in adım larla ilerliyor. Bu m enseli ürünler pazarlam aya başladı, ilerlem enin sonucunda Türkiye tekstil sektöründe "sustainabie life" responsibility, targets to m ake the fam e of the first hum an and environm ena natolia a hub of responsible production fo r tally friendly denim production base of the w orld hum an and environm ent in textiles sfarting w ith with FGTekstil's investm ents, iğdir city has aiready İğdir, Agri, Kars and Ardahan provinces. The firsf started to m arket m ade in İğdir labeied products, step o f the project w as realized w ith Denim Fac- The project, w hich aim s to m ake Turkey a productory built fo r FGTekstil o f FG G roup w ith an invest- tion base responsible fo r hum an and environm ent o f 2 m iilion in vestm ent w hich wiil be fol- m eni, wiil contribute to the prestige and im age lowed by Fuga and Tiğ e r Hill of the sam e group of "M ade in Turkey" origin w oridw ide. Speakprojected to buy 100 Euro-products fo r the w orld ing at the m eeting FuatG ozacan, Chairm an o f m arkets from th eir İğ d ir factory by G aining the Board o f FG G roup, said, "Turkey has been "M ade in Turkey" ibaresinin değerini arttırm a im kanını yakalarken, diğer taraftan dünyanın ilk "İnsana ve Ç evreye Duyarlı Üretim " ülkesi olm a fırsatını elinde bulundurduğunu görüyoruz. Dünyanın prestijli m arkaları için "İnsan ve Çevre" faktörü, d iğ er tüm öğelerin önüne geçm işdurum da. A ranan bu özelliğin yanına biz artık "M ade in Turkey" ibaresini ekliyoruz" seklinde konuştu. YENİ İSTİHDAM ALAN LARİ Projenin iik etapta ana illerinin İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan olduğunu belirten G özaçan, bu bölgelerde kurulacak üretim m erkezlerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlam ayı hedeflediklerini söyledi. Her bir şehrin farklı b ir ürün grubunun ana m erkezi olacağını belirten G ÜÇDER ve FG G roup Yönetim Kurulu Başkanı Fuat G özaçan, "İğdır, Kars, Ardah an, Ağrı illerinde yatırım yapacakları desteklem ek am acıyla da, 10 yıl süreyle teşvik verilm esi, yüzde 90 vergi indirim i uygulanm ası, yüzde 40 yatırım a katkı yapılm ası planlanıyor" ifadesini kullandı. KADIN LA RIN İSTİH D A M A KATILIM I A R TACAK Projenin Türkiye'nin en büyük devlet ve özel sektör isbirlikierinden biri olacağını söyleyen Gözaçan, projenin bir diğer görevinin de sosyal soru m lu luk olduğuna dikkat çekti. Gözaçan, "Kadınlarım ızın ekonom iye ve üretim e katkı sağlam aları bölgenin kalkınm asına destek verirken, sürdü rü lebilirlik standartları ile çağd aş şartlarda çalışacak in sanlarım ız ekonom iye ve barışa destek olacak. Ayrıca örneğin denim sektörünün yaşadığı tehlikeli hastalıkların da önüne geçilecek. G etireceğim iz standartlarla tek bir isletm ede, % 48 sudan, % 68 buhardan, % 57 elektrikten ve % 57 zam andan ta sarru f edilecek. Bu tasarruflar sayesinde "yeşil" üretim i m üm kün kıldığım ız gibi, aynı zam anda sürdü rü lebilir olm anın da kapılarını açm ış oluyoruz" dedi. UZAK DOĞU İLE R EKABET EDİLEBİLİR FİYAT Proje kapsam ında, önde gelen jean m arkalarının ofislerinin bulunduğu Am sterdam 'ın Belediye Başkanı Eberhard van d e r Laan ile de işbirliği içerisinde olunacağını ve bölgeye yatırım yapan şirketlerin, yatırım larının karşılığını daha çabuk alacağını da anlatan Gözaçan, "İnsana ve Ç evreye Duyarlı Üretim Sahası'nda üretilen ürünlerin birim fiyatları, hem bölgenin teşvik yardım ları sayesinde, hem de isçiliğin ve devletin çeşitli organlarının m addi-m anevi destekleri dolayısıyla, sektörün ucuz üretici ülkeleri Pakistan-Çin ile yarışır hale gelecek. Bu sayede m arkaların Uzakdoğu bütçelerinden bir bölüm ünü de T ürkiye'ye kaydırm a fırsatı yakalanm ış olacak" dedi. Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak A ydoğdu ise "Bu proje bölgenin sanayileşm esi adına çok önem li bir açılım. Tarım ve hayvancılığa dayalı kırılgan sektörlerin hakim olduğu bu bölgede yeni bir çalışm a kültürü o lu ş m a k ta d ır Bunun dışında 4 kom şu ülkeye sınırı olan tek bölge ve Çin ile Avrupa arasında halen süregelen İpekyolu'ndan geçiyor" dedi. DENİM ÜRETİM M ERKEZİ İG D IR Eskiden kervan yolları üzerinde önem li b ir durak olan İğdır ilinde, ekonom i büyük ölçüde tarım a dayalı. Aras Nehri'nin suladığı ova, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önem li bitkisel üretim alanlarından biri olarak öne çıkıyor. İlde sanayi tesisleri, genel olarak tarım sal üretim den sağlanan ham m adde kaynaklarına d ayanılarak progressing to build up inîernationol brands in ali fields. T h is progress will end up w ith adding value on Turkey 's textile irdustry fo r 'M ade in Turkey' products, too. The better thing is th a t we take pride ofhaving the first production responsible fo r hum an and environm ent in the worid. Hum an and environm ent concepts are the m ost im portant factors for prestigious brands o f th e world. W e now add 'm ade in Turkey' feature in addifion to these sough t after features as being hum an and environm entally friendiy." New em ploym en t areas G ozacan stated th at the project would initiaily cover the provinces as İğdir.; Agri, Kars and Ardahan adding th at the production centers w ouid be set up in these regions w ould provide em ploym en t fo r 4,500 heads. He also explained th at each city w ould be the main production center for different products, FuafGozacan, Chairman of the Board of...

10 m-suite / PRNET Sayfa 10/11» Devam Sayfaları Sayfa 11 Sayfa 18

11 m-suite / PRNET Sayfa 11/11 TURİZM FUAN BAŞLADI Erzurum Yeni Gün Ulusal G azeteler EM TIT 2014 uluslararası turizm fuan başladı 30 0cak-03 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü T Ü YA P fuar alanında gerçekleştirilecek olan Em itt Fuan start aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile bu yü 18. D üzenlenen EM İTT 2014 Turizm Fuarına geçen yıl 67 ülkeden 58 bin 920 profesyonel ziyaretçi ve 72 bin tatilci olm ak üzere toplam 131 bin kişi katılm ıştı. EM TIT fuarında, Türkiye'nin belli başlı tüm Seyahat A centalan, T u r operatörleri, otelleri, 200'ün üzerinde İl, İlçe ve belde, 67 ülkeden yüzlerce katılımcı yer alıyor. Bu yü Konuk Ülke Olarak Arjantin seçildi. Kars Valiliği Koordinatörlüğünde hazırlanan fuar çalışmalarına Serhat Kalkınma Ajansı (SERKAJ, Kars Belediyesi, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kültür ve Turizm İl M üdürlüğü, KARSOD, KATSO katıldı. Kars standı bu yıl Beylikdüzü T Ü YA P Fuar ve Kongre M erkezi'nin 12. Salonda yer alıyor. Bu yılki tanıtım da Kars A n laşm asının da im zalandığı "Kars Valilik Hizm et Binası" tasarım da ön planda yer alıyor. Aynca önümüzdeki yıl 100. Yılını anılacak "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor* S arıkam ış Şehitlerini anm a program ı için Sarıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu. Küm bet Cam ii (12 H avariler Kilisesi, katılım cılar için 8 info hazırlandı. Aynca Kars'ın ön plana çıkan değerlerine ait görseller, tanıtım kitapçığı ve el broşürleri ziyaret eden konuklara veriliyor. Kars Valiliği'nin kurm uş olduğu stand ise büyük ilgi görm eye başladı. Fuarın açılışını m üteakiben özellikle Karslüann ve turizm sektörü tem sü cüerinin Kars Valiliği standına yoğun ilgi gösterdiği d ikkat çekti. Kafkas halk oyunlan ekibi ve aşıkların program larının yanı sıra Kars'ın tarihi, tu ristik ve kültürel potansiyelleri titizlikle tanıtılıyor. Kars standına görsel ve yazılı m edya kuruluşlarının ilgisi ise görülm eye değerdi. Birçok T V kanalı yapm ış olduğu çekim lerlek ars'ı tanıtm ayı hedefliyor. Ziyaretçilere yapılan ikram larla hem Kars'ın ürünleri tanıtılıyor hem de m isafirperverlik gösteriliyor. Hafta sonu katılım ın daha fazla olacağı büdirilen fuar, 03 Şubat 2014 tarihin e kadar açık kalacak. IH A RUS VE UKRAYNALI TUR OPERATÖRLERİ PALANDÖKEN'İ YAKINDAN TANIDI Tourism Tod ay Dergiler ı *, f t u - 1 kt**uıjıııu* «T»»lırl^n l aim.lilut. ı ı 3!V T*r.T T Zr»*!. Z Rus ve UkraynalI tu r operatörleri Palandöken'i yakından tanıdı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınm a Ajansı (KUDAKA) ve Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) koordinasyonunda T ü rk Hava Yollan'n ın desteği ile Ukrayna ve Rusya'da faaliyet gösteren m edya tem silcisi ve tu r operatörlerinden oluşan 24 kişilik gruba yönelik Turizm Tanıh m O rgam zasyom ı'm ın iki günlük Erzurum etabı renkli görüntülere sahne oldu. Konaklı Kayak M erkezi'nde kar raftingi yapan m isafirler, aynı gün kent m erkezindeki tarihi ve turistik m ekânları ziyaret etti. Erzurum Valisi Dr. A h m et A ltıparm ak, ziyaretçileri Erzurum 'da ağırlam aktan duyduğu m utluluğu dile getirdi. Günlük içeriğinde bulunan yazı, makale, fotoğraf, resim, doküman ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ve Ticari Marka Kanunları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu içeriklerin hiçbiri yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu içeriklerin herhangi bir amaçla değiştirilerek yayınlanmaları, kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları kanuni olarak yasaklanmıştır.

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan "Çanakkale Tanıtım Günleri"nde Gelibolu standı ilgi odağı oldu. Kazan başına

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 27 Şubat 2 Mart tarihleri arasında Sırbistan ın Başkenti Belgrad

Detaylı

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 2012 ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE Hazırlayan: Nesrin SARIÇAY Şubat 2015 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM

Detaylı

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) Şubat ayında Bodrum u tanıtmak amacıyla 6 ülkede düzenlenen turizm fuarlarına katıldı. Belçika, İtalya, Bulgaristan, Danimarka,

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

İSTANBUL CNR EMLAK FUARINDA YALI EMLAK LA BODRUM RÜZGARI

İSTANBUL CNR EMLAK FUARINDA YALI EMLAK LA BODRUM RÜZGARI İSTANBUL CNR EMLAK FUARINDA YALI EMLAK LA BODRUM RÜZGARI İstanbul CNR Expo da düzenlenen CNR EMLAK Konut, İşyeri, Satınalma, Kiralama ve Finansman Fuarı na katılan Yalı Emlak, fuarda Bodrum u temsil eden

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MUMCULAR BÖLGESİNDE YANAN ORMANLIK ALANLARA FİDAN DİKTİ

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MUMCULAR BÖLGESİNDE YANAN ORMANLIK ALANLARA FİDAN DİKTİ AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MUMCULAR BÖLGESİNDE YANAN ORMANLIK ALANLARA FİDAN DİKTİ Ak Parti Bodrum İlçe Teşkilatı Gençlik Kollarının düzenlediği fidan dikme etkinliğine AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Çiğdem

Detaylı

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 26-29 Şubat 2004, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katkıda bulunuldu.

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 26-29 Şubat 2004, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katkıda bulunuldu. A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 26-29 Şubat 2004, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katkıda bulunuldu. İstanbul Beylikdüzü nde açılan fuarda Sivas Standı açtık.

Detaylı

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1 TÜRKİYE NİN HOLLANDA TURİZM PAZAR PAYI 16.8 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Hollanda, nüfusuna oranla en çok tatile çıkan Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Avrupa Konseyi Resmi İstatistik Dairesi

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU

TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU TRAVEL TURKEY İZMİR Bu yıl 10 13 Aralık 2015 tarihlerinde İzmir in yeni fuar alanı olan FUAR İZMİR de kapılarını katılımcılara ve ziyaretcilere

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 30.12.2014 27.01.2015 T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI ABDURRAHMAN ARICI DAN ODAMIZA ZİYARET-13 OCAK 2015 KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI ABDURRAHMAN ARICI 13 OCAK

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

19. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMITT) RAPORU 22-25 OCAK 2015

19. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMITT) RAPORU 22-25 OCAK 2015 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMITT) RAPORU 22-25 OCAK 2015 HAZIRLAYANLAR: M. Adnan AKSOY Koordinatörü Adnan TUZCU Uzmanı 1 FUAR KİMLİĞİ Fuar Tarihi : 22-25.01.2015 Fuar Yeri :

Detaylı

TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ

TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ 2010 TURİZM HABER BÜLTENİ 11 Kasım 2010 TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ Türkiye Seyahat Acenteleri ve Rehberler Meclisi Türkiye Turizm Meclisi 11/11/2010 TOBB 1 İNGİLTERE'DEKİ TURİZM OSKARINI TÜRK OTELİ KAZANDI

Detaylı

İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu

İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 16.03.2010 20.04.2010 BAŞIMIZ SAĞ OLSUN.. 1 46.CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU YÜZAKIMIZ OLDU 46. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURNUVASI FİNALLERİNE ALANYA OLARAK YİNE BAŞARI

Detaylı

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi FUAR ÖZET RAPORU Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 4 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 4 2. GENEL FUAR BİLGİLERİ 4 3.

Detaylı

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016 Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar.. Dün sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A ntalya BûyCıkşetıir Belediyesi Planlam a Şub e Müdürlüğü Sayı; 90852262-301.03-E.1 173 Tarih; 28.04,2017 17:50 Oosya Numarası: 2017> 1337 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ Bu yıl 26 30 ekim tarihleri arasında 7. Kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Türkiye nin birçok

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 28.03.2017 18.04.2017 ODAMIZ VE ALANYA SOSYAL HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN PROJE ÜYELERİMİZE VE VATANDAŞLARIMIZA TANITILDI- 12.04.2017 ODAMIZ VE ALANYA

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. SAYI : : /08/2014 KONU: Tescil

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. SAYI : : /08/2014 KONU: Tescil T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü SAYI : 15712586-152.99- : /08/2014 KONU: Tescil ü Y Y r 'V L : ' - o.... İlimiz Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi içerisinde bulunan 68 ada, 80 parselin

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 12-17 Ocak tarihleri arasında Hollanda nın Utrecht kentinde gerçekleştirilen Vakantiebeurs

Detaylı

Çin ve çevre ülkelerden ziyaretçilere ait kartların örnekleri yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Çin ve çevre ülkelerden ziyaretçilere ait kartların örnekleri yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur. BEİJİNG INTERNATİONAL IMPORT FOOD EXPO 2015( CİPFE 2015) FUAR RAPORU Kuru Meyve Tanıtım Grubu 03-05 Temmuz 2015 tarihleri arasında Pekin Fuar merkezinde düzenlenen Beijing International Import Food Expo

Detaylı

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA ANFAŞ FOOD PRODUCT GIDA İHTİSAS FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA Ahmet SABUNCU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Kocaeli nin ardından 11. durağı olarak Zonguldak a ulaştı. Uğur Mumcu Kavşağında bulunan TIR, Zonguldaklı vatandaşlar ile buluşuyor. Bodrum

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü 3-6 KASIM 2014 WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA A ntalya B üyükşehir Belediyesi Planlam a Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.6 Tarih: 02.01.2017 22:10 Dosya N um arası: 2017-621 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

TÜRK YE ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA

TÜRK YE ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA KOOP 2017 2. TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI 07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA AMACI Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan KOOPERATİFÇİLİĞİN

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK Edremit Ticaret Odası, Coğrafi İşaret çalışmaları kapsamında, Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı'na (OriGIn) üye oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. . EVLİLİK HAZIRLIKLARI, EV GEREÇLERİ VE MOBİLYA FUARI 10-14 NİSAN 201 TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu

CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu 0 CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI

Detaylı

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FIRSATLAR

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FIRSATLAR KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FIRSATLAR INNOVATIONS IN AQUACULTURE OPPORTUNITIES FOR THE NETHERLANDS AND TURKEY 16 Aralık 2015 16 December 2015 Ege Üniversitesi

Detaylı

15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH

15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık

Detaylı

07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA

07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA KOOP 2017 2. TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI 07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA AMACI Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan Kooperatif ürünlerini

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ANADOLU TARİH ve KÜLTÜR TURİZMİ FUARI

ANADOLU TARİH ve KÜLTÜR TURİZMİ FUARI ANADOLU TARİH ve KÜLTÜR TURİZMİ FUARI Anatolian History and Culture Tourism Fair 01-04 KASIM 2012 KAYSERİ DÜNYA TİCARET MERKEZİ SUNUŞ Anadolu tarihi dendiği zaman tarihi yalnız yalın anlamı ile değil kentin

Detaylı

12 19 OCAK 2017 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH

12 19 OCAK 2017 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 12 19 OCAK 2017 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI IDS 2015 KÖLN ULUSLARARASI DİŞÇİLİK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI IDS 2015 KÖLN ULUSLARARASI DİŞÇİLİK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI IDS 2015 KÖLN ULUSLARARASI DİŞÇİLİK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü 10-14 MART 2015 IDS KÖLN 2015 ULUSLARARASI

Detaylı

86. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

86. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU 86. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU 18-27 Ağustos 2017 FUARCILIK ŞEFLİĞİ 1 86. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER Fuarın Partner Ülkesi: Rusya Onur Konuğu

Detaylı

8 15 OCAK 2014 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER

8 15 OCAK 2014 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 8 15 OCAK 2014 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.950 Tarih: 05.04.20171227 Dos/a Numarası: 2017-63880 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU

TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında Ukrayna nın başkenti Kiev de 22 inci kez gerçekleştirilen UITT

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mayıs 2012 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

VAKANTIEBEURS 2015 UTRECHT TURİZM FUARI 13-18 OCAK 2015 UTRECHT / HOLLANDA

VAKANTIEBEURS 2015 UTRECHT TURİZM FUARI 13-18 OCAK 2015 UTRECHT / HOLLANDA VAKANTIEBEURS 2015 UTRECHT TURİZM FUARI 13-18 OCAK 2015 UTRECHT / HOLLANDA Hazırlayan: Paola DISIDORO Avrupa nın en önemli turizm fuarlarından biri olan VAKANTIEBEURS 2015 Utrecht Turizm Fuarı 13-18 Ocak

Detaylı

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor ADA DA ŞENLİK VARDI Bu yıl 6 ncısı düzenlenen Karaada Şenlikleri nde Bodrum un eski gelenekleri canlandırıldı. Şenliklerde, yelken, oltayla balık avlama ve çocuk oyunları gibi pek çok etkinlikte dereceye

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

29 Ocak EMITT 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Uçak Organizasyonu ve Stand Katılımı İSTANBUL

29 Ocak EMITT 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Uçak Organizasyonu ve Stand Katılımı İSTANBUL 29 Ocak 2016 EMITT 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Uçak Organizasyonu ve Stand Katılımı I. EMITT TURİZM FUARI HAKKINDA GENEL BİLGİ İSTANBUL Emitt Fuarı, ilk olarak 1997 yılında Voyager

Detaylı

Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu

Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu Hikmet DENİZ Mehmet Adnan AKSOY Haziran, 2013 2013 Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu 1. Fuar Künyesi Fuar Alanı

Detaylı

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 Hazırlayan: Ayşegül ÖZBEK ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ UZMANI 1 FUAR KİMLİĞİ Fuar Tarihi : 9-13.03.2011 Fuar Yeri : Berlin, ALMANYA Fuar Alanı : Messe

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı.

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı. A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı. Sivas 5. Birlik Aşuresi için Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesi tahsis edildi ve Müdürlüğümüz personeli

Detaylı

DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK

DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK Ajansımız 13/08/2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve 2014 Yılı Çalışma Programı doğrultusunda, bir yurtdışı

Detaylı

ÇOCUKLARLA ETKİNLİKLER PROGRAMI DÜZENLENDİ

ÇOCUKLARLA ETKİNLİKLER PROGRAMI DÜZENLENDİ HU08 e-bülten AĞUSTOS 2017 ÇOCUKLARLA ETKİNLİKLER PROGRAMI DÜZENLENDİ www.hu.edu.tr HU08 AĞUSTOS 2017 Üniversitemiz'de Kayıtlar Devam Ediyor Hakkari nin Doğa Sporları Rotası Çıkarılıyor Kardeşlik Sınır

Detaylı

BiLECiK KIRSALDA TASARIM ETKiNLiĞi KURŞUNLU KÖYÜ

BiLECiK KIRSALDA TASARIM ETKiNLiĞi KURŞUNLU KÖYÜ BiLECiK KIRSALDA TASARIM ETKiNLiĞi KURŞUNLU KÖYÜ 1 2 Kurşunlu Köyü, Eko Turizm konusundaki öncü girişimleriyle sadece Türkiye de değil dünyada da tanınan bir köy konumuna geldi. Bu gurur veren gelişmeler

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

18 AĞUSTOS 2015 YABÖM TOPLANTI SALONU, ÇANKIRI

18 AĞUSTOS 2015 YABÖM TOPLANTI SALONU, ÇANKIRI 18 AĞUSTOS 2015 YABÖM TOPLANTI SALONU, ÇANKIRI 1- ŞU ANA KADAR SUDAN TARAFI İLE YAPILAN YAZIŞMALAR VE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELER VE SONUCU 2- SUDANLI GURUPLARI KATILACAKLARI KURSLAR VE KURS PROGRAMLARININ

Detaylı

: 908rD E.2681

: 908rD E.2681 Antalya Büyükşetıir Belediyesi Planlama Şube K/uourlüğO Sayı- 90S53?6?-301 03-F?6fi1 Tarih 03.10.2017 Dosya Numafasr 20I7-178183 T.C. A N T A LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR B ELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

Bodrum dan Adriyatik e yelkenli ile 4 kadın

Bodrum dan Adriyatik e yelkenli ile 4 kadın Bodrum dan Adriyatik e yelkenli ile 4 kadın Yelken sporuna gönül vermiş 4 kadın yelkenci 70 gün sürecek seyahatlerine başlamadan önce Bodrum Belediyesini ziyaret etti. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı

Detaylı

En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi

En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -2008 YILINDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARA ARTIK RASTLAMIYORUZ -PLAKET VERDİĞİMİZ İŞVERENLER DÜZENLİ PRİMLERİNİ ÖDEYEN,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı