m-suite / PRNET Sayfa 1/11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "m-suite / PRNET Sayfa 1/11"

Transkript

1 m-suite / PRNET Sayfa 1/11 SERKA KALKINMA AJANSI ŞUBAT AYI YAZILI BASIN RAPORU BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ YAZILI BASIN İçindekiler AK YA D ŞEVBERK PROGRAM I DİİZEM LED Î Ağrı G ündem AKYA D ' DAN ŞEVBERK PRO GRAM I Ağrı M em leket TARİH İ KO ÇBAŞLI M EZAR TA Ş LA R I" DİLE G ELİYO R Ekonom i ve Politikada O lay TARİH İ KO ÇBAŞLI M EZAR TA Ş LA R I' DİLE G ELİYO R Günboyu TARİH İ KOÇ BAŞLI M EZAR TAŞLAR I" D İLE G ELİYO R Ankara Belde TARİH İ KO ÇBAŞLI M EZAR TA Ş LA R I" DİLE G ELİYO R Ankara Gündem TARİH İ KO ÇBAŞLI M EZAR TA Ş LA R I" DİLE G ELİYO R Ankara Yarın M ETRED E KAMP H ürriyet Kam püs U LU SLAR AR ASI TURİZM FUARI' NDA O SM A N İYE FISTIĞI TAN ITILD I A k Hab er V Â K Ankara Son Söz Ç ILD IR'A KAMP M ERKEZİ K URULUYOR Ayrıntılı Haber Ç ILD IR GÖLÜ KAMP M ERKEZİ OLU YOR Bursa H ayat DOĞU EM ITT FUARI' NDA Erzurum Pusula O SM A N İYE FISTIĞI, U LU SLAR AR AS I FU ARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ O lay (O sm aniye) U LU SLAR AR ASI TURİZM FUARI' NDA O SM A N İYE FISTIĞI TAN ITILD I O sm aniye Y u rt TEKSTİLİN ÜRETİM ÜSSÜ AN A D O LU O LA CAK TEKSTİL TEKNİK TURİZM FUAN BAŞLADI Erzurum Yeni Gün RUS V E UKRAYNALI T U R O PERATÖ RLERİ PA LA ND Ö K EN 'İ YAKIN D AN TAN ID I Tou rism Tod ay Yazılı Basın Haberler SERKA

2 m-suite / PRNET Sayfa 2/11 AKYAD ŞEVBERK PROGRAMI DİİZEMLEDÎ Ağrı Gündem Yerel Y ayın lar a k y a d şevberk programı diizemledi AK YA D Başkanı M ehm et İzci yaptığı açıklam ada Ağrı Kültür Yardım laşm a ve Dayanışm a Derneği (AKYAD) tarafından "I.Uluslararası Evdale Z eynike Festivali" program ı kapsam ında şevberk program ı d ü zenlediklerini söyledi. Ağrı Kültür Yardım laşm a ve D ayanışm a D erneği (AKYAD) tarafından D engbejlik projesi kapsam ında şevberk program ı düzenlendi. AK YA D Başkanı M ehm et İzci yaptığı açıklam ada Ağrı Kültür Yardım laşm a ve Dayanışm a Derneği (AKYAD) tarafından "I.Uluslararası Evdale Z eynike Festivali" program ı kapsam ında şevberk program ı düzenlediklerini söyledi. 8 aydır yürütülen çalışm aların son gönünde böyle b ir program düzenlediklerini belirten îzci "8 ayd ır Türkiye'de, Serhatta, özelde Ağrı'da yürüttü ğüm ü z dengbejlik projesinin son gününe gelm iş bulunm aktayız. Bu nedenle ilim izde bizleri yalnız bırakm ayan, her an yanım ızda olan m addi ve m anevi desteklerini bizlerden desteklem eyen çok değerli büyüklerim iz, iş adam larım ız, işletm ecilerim iz buradalar. Biz bugün onlarla birlikte bir şevberk yap m ak istedik" diye konuştu. Projenin toplam da 137 bin lira Serhat Kalkınm a A jansı (SERKA)'dan hibe aldığını anlatan İzci şöyle devam etti: "D engbejlik kültürünü yeniden yaşatm ak için elim izden gelen çabayı sarf ederek 3 ay içiresinde projem izi hazırladık. SERKA'ya sunduk. Projeye dernek olarak 14 bin lira destek sunduk. Projem ize m addi ve m anevi yönden destek veren herkese teşekkür ediyorum " Yapılan konuşm aların ardından projeye d estek verenlere plaket verildi. Program yem ek ikram ının ardından sonra erdi. AK YA D Şevberk program ı diizem ledi AKYAD' DAN ŞEVBERK PROGRAMI Ağrı M em leket Yerel Y ayın lar 3 32 AKYAD dan Şevberk Programı AK YA D 'dan Şevberk Program ı Ağrı Kültür Yardım laşm a ve Dayanışm a Derneği (AKYAD) tarafından D engbejlik projesi kapsam ında şevberk program ı düzenlendi. AK YA D Başkanı M ehm et İzci yaptığı açıklam ada Ağrı Kültür Yardım laşm a ve Dayanışm a Derneği (AKYAD) tarafından "1.Uluslararası Evdale Z eynike Festivali" program ı kapsam ında şevberk program ı düzenlediklerini söyledi. 8 aydır yürütülen çalışm aların son gönünde böyle b ir program düzenlediklerini belirten İzci "8 aydır Türkiye'de, Serhatta, özelde Ağrı'da yürüttü ğüm ü z dengbejlik projesinin son gününe gelm iş bulunm aktayız. Bu nedenle ilim izde bizleri yalnız bırakm ayan, her an yanım ızda olan m addi ve m anevi desteklerini bizlerden desteklem eyen çok değerli büyüklerim iz, iş adam larım ız, işletm ecilerim iz buradalar. Biz bugün onlarla birlikte bir şevberk yap m ak istedik" diye konuştu. Projenin toplam da 137 bin lira Serhat Kalkınm a A jansı (SERKA)'dan hibe aldığını anlatan İzci şöyle devam etti: "D engbejlik kültürünü yeniden yaşatm ak için elim izden gelen çabayı sarf ederek 3 ay içiresinde projem izi hazırladık. SERKA'ya sunduk. Projeye dernek olarak 14 bin lira destek sunduk. Projem ize m addi ve m anevi yönden destek veren herkese teşekkür ediyorum " Yapılan konuşm aların ardından projeye destek verenlere plaket verildi. Program yemek ikramının ardından sonra erdi. TARİHİ KOÇBAŞLI MEZAR TAŞLARI" DİLE GELİYOR Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Ekonom i ve Politikada Olay Yerel Y ayın lar Tarihi Koçbaşlı mezar taşları dile geliyor Tarihi "Koçbaşlı m ezar taşları" dile geliyor 66 Karakoyunlular dönem ine ait tarihi "Koçbaşlı m ezar taşlan"n ın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam ları çözü lüp kitap haline getirilerek tarihe ışık tutulm ası planlanıyor. 11 İG D IR (AA) İğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Köylere H izm et Götürm e Birliği tarafından hazırlanan ve S erhat Kalkınm a A jansı'nca kabul edilen "Karakoyunlu T arihi M ezar Taşları Dile G eliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbaşlı m ezar taşlarıyla diğer m ezar taşlan üzerinde bulunan yazılar okunacak. Daha sonra kapsam lı şekilde incclencrck anlam larının çözülm esi planlanan yazılar, kitap haline getirilecek. İlçede iki ayrı m ezarlık alanında çalışm a yapan 6 kişilik ekip, şu ana kadar 10 koçbaşlı m ezar taşı ile 350 farklı tarihi m ezar taşı te sp it etti. Yapılan çalışm a ile Karakoyun lular dönem inde yaşayan önem li şahsiyetlerin isim leri tespit edilip bu kişilere ait tarihi m ezarlar korum a altına alınacak. M ezar taşlarının edebi ve tarihi değerlerine vakıf olunabilm esi için kitabelerin okunm ası ve epigrafık değerlerinin oıtaya konulm ası sonucunda yapılan bu transkripsiyon çalışm ası ile m ezar taşlannuı kim lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve m eslek tespitlerinin yapılm ası hedefleniyor. Tüm bunların yanı sıra o dönem de kullanılan yazı dili konusunda bilgi edinilm esi, Karakoyunlu m ezar taşlarının kültü r varlıkları arasında önem inin ortaya konulm ası, bölge ve ilçe tarihine ışık tutm ak ve aynı zam anda Anadolu tarihi ve coğrafyası içerisindeki önem ine dikkat çekilm esi am açlanıyor. İğdır O vası'nda y e r alan köy- lerde bulunan bu tarihi m ezar taşlarının genellikle kahram anlıkları görülen kişiler ile genç yaşta ölenler için dikildiği tah m in ediliyor. Taşların üzerinde kitabeler, koç-koyun heykellerinin üzerlerinde bulunan alet ve eşya resim leri ile çeşitli figürler y e r alıyor. Proje koordinatörü İğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Araştırm a Görevlisi Hazal Ceylan Ö ztüıker. A A m uhabirine yaptığı açıklam ada, yapılan bu çalışm ayla tarihi m ezar taşlarının hem yu rt içi hem de yurt dışında tanıtılacağını belitti. Çalışm ayı Karakoyunlu Kaym akam lığı. İğdır Valiliği. İğdır Üniversitesi, İl Kültür ve turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttüklerini anlatan Öztüıker, "Arazi çalışmalarımızı tamamladık. Tarihi mezar taşlarını belgeledik. Kitabe değerleri ortaya

3 m-suite / PRNET Sayfa 3/ 11 çıktı. O sm anlıca ve Farsça karışım ı olan kitabeleri Türkçeleştirdik. Daha önce tescili yapılm ayan bu m ezar taşları böylece bir sonraki nesillere belgelenm iş o larak aktarılacak" dedi. Bölgede bulununa tarihi m ezar taşlarının insan ve doğa tah ribatına açık halde olduğunu, yapılan çalışm ayla m ezar taşlarının korum a altına alınacağını vurgu layan Öztürker, şunları kaydetti: "Bizde bu önem li tarihi, değerleri belgeleyip yaşatılm ası için çalışm a gerçekleştirdik. Koçbaşlı m ezar taşlarının alanları birinci derecede kültür varlıkları içerisine giriyor. Bölgede böyle derli toplu bir tarihi m ezarlığın olm ası bu m ezar taşlarının epigrafi değerlerinin ortaya konm ası, sanat tarihi değerlerinin arasına girm esi ve kıym etinin ortaya çıkarılm ası bölgeye gelen yerli ve yabancı tu ristlerin de ilgisini çekccek. Bizim am acım ız bu önem li yapıları kitap haline getirip gerek yurt dışında gerekse yurt içinde tanıtm aktır. Y aptığım ız çalışm a çok başarılı geçti. Bütün m ezatların üzerindeki tarihleri çözdük." TARİHİ KOÇBAŞLI MEZAR TAŞLARI' DİLE GELİYOR Günboyu Ulusal G azeteler M M Koçbaşlı Mezar Taşları dile geliyor Tarihi 'Koçbaşlı M ezar Taşları' dile geliyor Karakoyunlular dönem ine ait İğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki tarihi "Koçbaşlı m ezar taşlandın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam ları çözü lerek kitap haline getirilip tarihe ışık tutacak. Proje koordinatörü Öztürker, "Arazi çalışm alarım ızı tam am ladık" dedi. Karakoyunlular dönem ine a it tarihi "Koçbaşlı m ezar taşlarının üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam lan çözü lüp kitap haline getirilerek tarihe ışık tutulm ası planlanıyor. İğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Köylere Hizm et G ötürm e Birliği tarafından hazırlanan ve Serhat Kalkınm a Ajansı'nca kabul edilen "Karakoyunlu Tarihi M ezar T aşları Dile Geliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbaşlı m ezar taşlarıyla diğer m ezar taşlan üzerinde bulunan yazılar okunacak. Daha sonra kapsam lı şekilde incelenerek anlam larının çözülm esi planlanan yazılar, kitap haline getirilecek, ilçede iki ayrı m ezarlık alanm da çalışm a yapan 6 kişilik ekip, şu ana kadar 10 koçbaşlı m ezar taşı ile 350 farklı tarihi m ezar taşı tespit etti. Yapılan çalışm a ile Karakoyunlular dönem inde yaşayan önem li şahsiyetlerin isim leri tespit edilip bu kişilere ait tarihi m ezarlar korum a altına alınacak. M ezar taşlarının edebi ve tarihi değerlerine vakıf olunabilm esi için kitabelerin okunm ası ve epig rafik değerlerinin ortaya konulm ası sonucunda yapılan bu transkripsiyon çalışm ası ile m ezar taşlarının kim lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve m eslek tespitlerin in yapılm ası hedefleniyor. Tüm bunların yanı sıra o dönem de kullanılan yazı dili konusunda bilgi edinilm esi, Karakoyunlu m ezar taşlarının kültür varlıkları arasında önem inin ortaya konulm ası, bölge ve ilçe tarihine ışık tutm ak ve aynı zam anda Anadolu tarihi ve coğrafyası içerisindeki önem ine dikkat çekilm esi am açlanıyor. İğdır O vası'nda ye r alan köylerde bulunan bu tarihi m ezar taşlarının genellikle kahram anlıklan görülen kişiler ile genç yaşta ö lenler için dikildiği tah m in ediliyor. Taşların üzerinde kitabeler, koç-koyun heykellerinin üzerlerinde bulunan alet ve eşya resim leri ile çeşitli figürler y e r alıyor. Proje koordinatörü İğdır Üniversitesi S an at Tarihi A raştırm a G örevlisi Hazal Ceylan Öztürker, A A m uhabirine yaptığı açıklam ada, yapılan bu çalışm ayla tarihi m ezar taşlarının hem yurt içi hem de yurt dışm da tanıtılacağım belitti. Çalışm ayı Karakoyunlu Kaym akam lığı, İğdır Valiliği, İğdır Üniversitesi, İl Kültür ve turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttü klerini anlatan Ö ztürker, "Arazi çalışm alarım ızı tam am ladık. Tarihi m ezar taşlarım belgeledik. Kitabe değerleri ortaya çıktı. Osm anlıca ve Farsça, karışım ı olan kitabeleri Türkçeleştirdik. Daha önce tescili yapılm ayan bu m ezar taşlan böylece bir sonraki nesillere belgelenm iş olarak aktarılacak" dedi. Bölgede bulununa tarihi m ezar taşlarının insan ve doğa tahribatına, halde olduğunu, yapılan çalışm ayla m ezar taşlarının korum a altına alınacağını vurgulayan Öztürker, şunları kaydetti: "Bizde bu önem li tarihi değerleri belgeleyip yaşatılm ası için çalışm a gerçekleştirdik. Koçbaşlı m ezar taşlarının alanlan birinci derecede kültür varlıklan içerisine giriyor. Bölgede böyle derli toplu b ir tarihi m ezarlığın olm ası bu m ezar taşlarının epigrafi değerlerinin ortaya konm ası, sanat tarihi değerlerinin arasına girm esi ve kıym etinin ortaya çıkarılm ası bölgeye gelen yerli ve yabancı tu ristlerin de ilgisini çekecek. Bizim am acım ız bu önem li yapılan kitap haline getirip gerek yurt dışında gerekse yu rt içinde tanıtm aktır. Yaptığım ız çalışm a çok başarılı geçti. Bütün m ezarların üzerindeki tarihleri çözdük." ızııar nazırlanan projeyle anlam ları çozuıerek Kitap naııne getirilip koordinatörü Ö ztürker, "Arazi çalışm alarım ızı tam am ladık" dedi. i?. * - * T tr Ta- «# x ade A A *. la A /../ ; -0 îr A " sim le- açık la ri ilo fim 'irloı* uoi" nlmnr Vıalrlo nlrlıınnnıı sanılan mlıcmnî/ln TARİHİ KOÇ BAŞLI MEZAR TAŞLARI" DİLE GELİYOR Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Ankara Belde Yerel Yayın lar 8 36 Tarihi "Koç başlı mezar taslan" dile geliyor v ı M.I» IU K u /ilıiy u n tu lııı *ıw vııcm ıiır tul tarihi 'K ıiybu))ı uıc/ıu U jijin'nıu ciicnndf bulunan y arı Ur lu rıt U ıtuı p to jey k unlanılan kıup İUÜUL* f ou ılack lu rik r ı>jık rıitulm ıim p la n la n ıy o r Ig d ıı'ıtı K a m i««.uıılıı ılycu k t i y b r r H ı/tıi. ı ('««tirm c H trh? t lıa ;ıftn d ıııı h a /ır la r u n \ c Ş e rh i* f a tk ı ıu tu i A a n «1 n».. M w! a f i ] a t " Karakrrçunfıı T a rih i M ı '/ j / D ile G e liy o r' Frr»K*ı ile ı ^ n i c i * ta rih i k ı s a l ı ıtıu /ib ıit> lıu ıy Jj tiijc f uıc/4v u j l u n U /o itk İu b u lu n a n y ıv ıu r o k ıın tu u k D uhu w «ıriı lim tu m ll ç t i ı i J c in c d c n a r V ı*alâm U tthih s*v ü»ftfcm p U n lıu u ıt ) a /* W k ı< j ) tu iııtc g e tir ıta te k İlç e d e ik i j y n m e ta ı h k aijniuoa yapan M ıjiltk ı Vip. yıı m u iuıılar (O k ı \ l ı a ^ ı iu c jiu Iu m ılr J lv ) f a ik lı u n l u m c /n r n :ı tr» p il d l ı Y a p ıla n \;ıli}»nu»ir K a rıık iiy u n lu lu ı d f in a ıu n d c y a t^ y.m n n a ı ı h ) u h tt} c t! c n u» J ı ı ü n i t o f n i a l ı l ı p h a kim ilen- a lt tu n h ı «M a r t n kr n u m a n.'lııu a lın a c a k. M c /a r t j ^ m r n n c d c b ı v e (urı)m d e jje r lr r in c v a k ıf o lu» «tmiıibiftl H,'ln l ı l. ı M m u o k u n - n ı.ın v e e p ig ra f iit tf c g r tlc r in m ur la v j kıum ilınam M iıuuum İA y u p ıtıu ı b u in ın v k n p u ıy o n ^ a liijitu.ı ile ıtıe /a i u n la rın ın kimlik' hllpkn. ık^rm w oll»tn lunlılat. <iuoycf vc ıı*c\lck «c*ı^ıutinih yapıiımim hafc flauvut f.\jk> Tarihi "Koç başlı m ezar taşlan" dile geliyor vj İG D IR - Karakoyunlular dönem ine ait tarihi "Koçbaşlı m ezar taşları"nın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam lan çözü lüp kitap haline getirilerek tarihe ışık tutulm ası planlanıyor. İğdır'ın Kaıakoyuıı lu ilçesi Köylere H izm et G ötürm e Birliği tarafından hazırlanan ve S erhat Kalkınm a A jansı'nca kabul edilen "Karakoyunlu T arihi M ezar Taşları Dile G eliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbaşlı m ezar taşlarıyla diğer m ezar taşları üzerinde bulunan yazılar okunacak. Daha sonra kapsam lı şekilde incelenerek anlam larının çözülm esi planlanan yazılar, kitap haline getirilecek. İlçede iki ayrı m ezarlık alanında çalışm a yapan 6 kişilik ekip, şu ana kadar 10 koçbaşlı m ezar taşı ile 350 farklı tarihi m ezar taşı te sp it etti. Yapılan Vı; çalışm a ile Karakoyunlular dönem inde yaşayan önem li şahsiyetlerin isim leri tespit edilip bu kişilere ait tarihi m ezarlar korum a altına alınacak. M ezar taşlarının edebi ve tarihi değerlerine vakıf olunabilm esi için kitabelerin okunm ası ve epigrafik değerlerinin oıtaya konulm ası sonucunda yapılan bu transkripsiyon çalışm ası ile m ezar taşlarının kim lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve m eslek tespitlerinin yapılm ası hedefleniyor. (A.A)

4 m-suite / PRNET Sayfa 4/ 11 TARİHİ KOÇBAŞLI MEZAR TAŞLARI" DİLE GELİYOR Yayın Adı Yayın Tarihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm An kara Gündem Yerel Yayın lar Tarihi "Koçbaşlı mezar taşları" dile geliyor T arihi "Koçbaşlı m ezar taşları" dile geliyor Karakoyun lular dönem ine ait İğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki tarihi "Koçbaşlı m ezar ta ş la rın ın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam ları çözülerek kitap haline getirilip tarihe ışık tu tacak İĞ D İR (AA) - Karakoyun lular dönem ine ait tarihi "Koçbaşlı m ezar taşları"nın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam ları çözü lüp kitap haline getirilerek tarihe ışık tutulm ası planlanıyor. İğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Köylere Hizm et G ötürm e Birliği tarafından hazırlanan ve Serhat Kalkınm a A jansı'nca kabul edilen "Karakoyunlu T arihi M ezar Taşları Dile Geliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbaşlı m ezar taşlarıyla diğer m ezar taşları üzerinde bulunan yazılar okunacak. Daha sonra kapsam lı şekilde incelenerek anlam larının çözülm esi planlanan yazılar, kitap haline getirilecek. İlçede iki ayrı m ezarlık alanında çalışm a yapan 6 kişilik ekip, şu ana kadar 10 koçbaşlı m ezar taşı ile 350 farklı tarihi m ezar taşı tespit etti. Yapılan çalışm a ile K arakoyunlular dönem inde yaşayan önem li şahsiyetlerin isim leri tespit edilip bu kişilere ait tarihi m ezarlar korum a altına alınacak. M ezar taşlarının edebi ve tarihi değerlerine vakıf olunabilm esi için kitabelerin okunm ası ve epig rafik değerlerinin ortaya konulm ası sonucunda yapılan bu transkripsiyon çalışm ası ile m ezar taşlarının kim lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve m eslek tespitlerinin yapılm ası hedefleniyor. Tüm bunların yanı sıra o dönem de kullanılan yazı dili konusunda bilgi edinilm esi, Karakoyunlu m ezar taşlarının kültü r varlıkları arasında önem inin ortaya konulm ası, bölge ve ilçe tarihine ışık tu tm ak ve aynı zam anda Anadolu tarihi ve coğrafyası içerisindeki önem ine d ikkat çekilm esi am açla- nıyor. Kahram anlıkları görülen kişiler için dikilm iş İğdır O vası'nda y e r alan köylerde bulunan bu tarihi m ezar taşlarının genellikle kahram anlıkları görülen kişiler ile genç yaşta ö lenler için dikildiği tahm in ediliyor. Taşların üzerinde kitabeler, koç-koyun heykellerinin üzerlerinde bulunan alet ve eşya resim leri ile çeşitli figürler yer alıyor. Proje koordinatörü İğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Araştırm a Görevlisi Hazal Ceylan Öztürker, A A m uhabirine yaptığı açıklam ada, yapılan bu çalışm ayla tarihi m ezar taşlarının hem yu rt içi hem de yurt dışında tanıtılacağını belitti. Çalışm ayı Karakoyunlu Kaym akam lığı, İğdır Valiliği, İğdır Üniversitesi, İl Kültür ve turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttüklerini anlatan Öztürker, "Arazi çalışm alarım ızı tam am ladık. T arihi m ezar taşlarını belgeledik. Kitabe değerleri ortaya çıktı. Osm anlıca ve Farsça karışım ı olan kitabeleri Türkçeleştirdik. Daha önce tescili yapılm ayan bu m ezar taşları böylece bir sonraki nesillere belgelenm iş olarak aktarılacak" dedi. B ölgede bulununa tarihi m ezar taşlarının insan ve doğa tah ribatına açık halde olduğunu, yapılan çalışm ayla m ezar taşlarının korum a altına alınacağını vurgulayan Öztürker, şunları kaydetti: "Bizde bu önem li tarihi değerleri belgeleyip yaşatılm ası için çalışm a gerçekleştirdik. Koçbaşlı m ezar taşlarının alanları birinci derecede kültü r varlıkları içerisine giriyor. Bölgede böyle derli toplu bir tarihi m ezarlığın olm ası bu m ezar taşlarının epigrafi değerlerinin ortaya konm ası, sanat tarihi değerlerinin arasına girm esi ve kıym etinin ortaya çıkarılm ası bölgeye gelen yerli ve yabancı tu ristlerin de ilgisini çekecek. Bizim am acım ız bu önem li yapıları kitap haline getirip gerek yu rt dışında gerekse yu rt içinde tanıtm aktır. Y aptığım ız çalışm a çok başarılı geçti. Bütün m ezarların üzerindeki tarihleri çözdük." TARİHİ KOÇBAŞLI MEZAR TAŞLARI" DİLE GELİYOR An kara Yarın Yerel Y ayınlar Tarihi "Koçbaşlı mezar taşlan dile geliyor U t : E r E f z z Tarihi "Koçbaşlı m ezar taşları" dile geliyor İĞ D IR - EM RAH K O C ABEY - Karakoyunlular dönem ine a it tarihi "Koçbaşlı m ezar taşlann ın üzerinde bulunan yazılar hazırlanan projeyle anlam ları çözülüp kitap haline getirilerek tarihe ışık tutulm ası planlanıyor. İğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Köylere Hizm et G ötürm e Birliği tarafından hazırlanan ve Serhat Kalkınm a Ajansı'nca kabul edilen "Karakoyunlu Tarihi M ezar T aşları Dile Geliyor" Projesi ile ilçedeki tarihi koçbaşlı m ezar taşlarıyla diğer m ezar taşları üzerinde bulunan ya zıla r okunacak. Daha sonra kapsam lı şekilde incelenerek anlam larının çözülm esi planlanan yazılar, kitap haline getirilecek, ilçede iki ayrı m ezarlık alanında çalışm a yapan 6 kişilik ekip, şu ana kadar 10 koçbaşlı m ezar taşı ile 350 farklı tarihi m ezar taşı te sp it etti. Yapılan çalışm a ile Karakoyunlular dönem inde yaşayan önem li şahsiyetlerin isim leri tespit edilip bu kişilere ait tarihi m ezarlar korum a altına alınacak. M ezar taşlarının edebi ve tarihi değerlerine vakıf olunabilm esi için kitabelerin okunm ası ve epigrafik değerlerinin ortaya konulm ası sonucunda yapılan bu transkripsiyon çalışm ası ile m ezar taşlannın kim lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, cinsiyet ve m eslek tespitlerinin yapılm ası hedefleniyor. Tüm bunlann yanı sıra o dönem de kullanılan yazı dili konusunda bilgi edinilm esi, Karakoyunlu m ezar taşlarının kültü r varlıkları arasında önem inin ortaya konulm ası, bölge ve ilçe tarihin e ışık tu tm ak ve aynı zam anda Anadolu tarihi ve coğrafyası içerisindeki önem ine d ikkat çekilm esi am açlanıyor. İğdır O vasında y e r alan köylerde bulunan bu tarihi m ezar taşlarının genellikle kahram anlıkları görülen kişiler ile genç yaşta ö lenler için dikildiği tahm in ediliyor. Taşların üzerinde kitabeler, koç-koyun heykellerinin üzerlerinde bulunan alet ve eşya resim leri ile çeşitli figürler y e r alıyor. Proje koordinatörü İğdır Üniversitesi Sanat Tarihi A raştırm a G örevlisi Hazal Ceylan Ö ztürker, A A m uhabirine yaptığı açıklam ada, yapılan bu çalışm ayla tarihi m ezar taşlarının hem yu rt içi hem de yu rt dışında tanıtılacağını belitti. Çalışm ayı Karakoyunlu Kaymakamlığı, İğdır Valiliği, İğdır Üniversitesi, İl Kültür ve turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttüklerini anlatan Öztürker, "Arazi çalışm alarım ızı tam am ladık. T arihi m ezar taşlarını belgeledik. Kitabe değerleri ortaya çıktı. Osm anlıca ve Farsça karışım ı olan kitabeleri Türkçeleştirdik. Daha önce tescili yapılm ayan bu m ezar taşları böylece bir sonraki nesillere belgelenm iş olarak aktarılacak" dedi. Bölgede bulununa tarihi m ezar taşlann ın insan ve doğa tahribatına açık halde olduğunu, yapılan çalışm ayla m ezar taşlarının korum a altına alınacağını vurgulayan Öztürker, şunları kaydetti: "Bizde bu önem li tarihi değerleri belgeleyip yaşatılm ası için çalışm a gerçekleştirdik. Koçbaşlı m ezar taşlarının alanları birinci derecede kültü r varlıkları içerisine giriyor. Bölgede böyle derli toplu bir tarihi m ezarlığın olm ası bu m ezar taşlarının epigrafi değerlerinin ortaya konm ası, sanat tarihi değerlerinin arasına girm esi ve kıym etinin ortaya çıkanlm ası bölgeye gelen yerli ve yabancı tu ristlerin de ilgisini çekecek. Bizim am acım ız bu önem li yapıları kitap haline getirip gerek yu rt dışında gerekse yurt içinde tanıtm aktır. Yaptığım ız çalışm a çok başanlı geçti. Bütün m ezarların üzerindeki tarihleri çözdük." (AA) * flıja PISu A 1

5 m-suite / PRNET Sayfa 5/ METREDE KAMP H ürriyet Kam püs Ulusal G azete Ekleri m etrede kam p \ Ardahan Ü niversitesi ve Serhat Kalkınm a A jansı'nm (SERKA) işbirliği ile gerçekleştirilen "Çıldır Yüksek İrtifa Su Sporları Kam p M erkezi" isim li proje tam am landı. Hayata geçirilen proje ile Ç ıldır G ölü'nde profesyonel sporcuların antrenm an yapabileceği bir kam p m erkezi kurulm aya başlandı. Profesyonel sporcuların denizden m etre yüksekte antrenm an yapm asına olanak sağlayacak projeye sporcu- larm eğitim i de dahil e dilerek kam p m erkezinin daha aktif bir şekilde hizm et verm esi hedeflendi. T eorik olarak yüksek irtifada yapılan antrenm anlar, deniz seviyesinde yapılanlardan daha hızlı fizyolojik değişim lere neden oluyor. Bunun nedeni irtifada hipoksianm organizm ayı stres altına sokarak organizm ada b irta k ım fizyolojik uyum lara neden olm ası. ULUSLAR ARASI TURİZM FUARI' NDA OSMANİYE FISTIĞI TANITILDI Yayın Adı Yayın T arihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm A k H aber Yerel Y ayınlar Uluslar Arası Turizm Fuarı'nda O sm aniye Fıstığı Tanıtıldı 30 0cak-03 Şubat 2014 tarihleri arası nda İstanbul Beylikdüzü TÜ YA P fu a r alanında gerçekleştirilecek olan Em itt Fuarı start aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile bu yıl 18. D üzenlenen EM İTT 2014 Turizm Fuarına geçen yıl 67 ülkeden 58 bin 920 profesyonel ziyaretçi ve 72 bin tatilci olm ak üzere toplam 131 bin kişi katılm ıştı. EM İTT fuarında, Türkiye'nin belli başlı tüm Seyahat A centaları, Turop eratörleri, otelleri, 200'ün üzerinde İl, İlçe ve belde, 67 ülkeden yüzlerce katılım cı y e r alıyor. Bu yıl Konuk Ülke O larak Arjantin seçildi. FU ARA O SM A N İYE DE KATILDI EM İTT 2014 Turizm Fuarına O SM ANİ YE' de katıldı. Osm aniye Standında Vali Dr. M ehm et O D UNCU, Belediye Başkanı K ad ir KARA, İl Turizm ve kültür Müdürü Abdullah TAB U R, M üdür Yard ım cısı G arip YIL, O G İD A Yerfıstığı Kom isyonu Başkanı Enes BAŞPINAR, Kara tepe KMimcilik Kooperatifi Başkanı Cengiz CAFRİ,Zeytinciler Birliğj Baş kanı Recai ALİB EKİR O G LU, D O G A KA Osm aniye O fisi Koordinatörü Erdinç KAD IOGLU, O sm aniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili M ehm et Ali BESEN, standa gelenlere O sm aniye fıstığı, zeytinyağı ile diğ er ürünleri tanıttılar. FISTIK ADAM BÜYÜK İLGİ G ÖRDÜ O sm aniye Standında kurulan FİŞTİK AD A M m aketi davetlilerin büyük ilgisini çekerken onanm la hatıra fotoğrafı çektirm eyi de ihmal etm ediler. İstanbul'da bulunan O sm aniyeli sanatçı Üm it BESEN ile İstanbul Em niyet Müdür Yardım cısı olan (O sm aniye Eski A sayiş Bürosu Müdürü) Metin ALPER, Osm aniye Standını ziyaret ederek tan ıtım a katkı yaptılar. Kars Valiliği Koordinatörlüğünde hazı rlanan fu a r çalışm alarına Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA), Kars Belediyesi, Kars İl Özel İdaresi G ene Sekreterliği, Kültür ve Turizm İl M üdürlüğü, KARSOD, KATSO katıldı. Kars standı bu yıl Beylikdüzü T Ü YA P Fuar ve Kongre M erkezi'nin 12. Salonda y e r alıyor. Bu yılki tanıtım da Kars A n laşm asının da im zalandığı "Kars Valilik H izm et Binası" tasarım da ön planda yer alı yor. Ayrıca önüm üzdeki yıl 100. Yılını anılacak "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" S arıkam ış Şehitlerini anm a program ı için S arıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu. Küm bet Cam ii (12 H avariler Kilisesi, katılım cılar için 8 info hazırlandı. Ayrıca Kars'ın ön plana çıkan değerlerine ait görseller, tan ıtım kitapçığı ve el broşürleri ziyaret eden konuklara veriliyor. Kafkas halk oyunları ekibi ve aşıkların program larının yanı sıra Kars'ın tarihi, tu ristik ve kültürel potansiyelleri titizlikle tanıtılıyor. Kars standına görsel ve yazılı m edya kuruluşlarının ilgisi ise görülm eye değerdi. Birçok T V kanalı yapm ış olduğu çekim lerlek ars'ı tanıtm ayı hedefliyor. Ziyaretçilere yapı lan ikram larla hem Kars'ın ürünleri tanı tılıyor hem de m isafirperverlik gösteriliyor. Hafta sonu katılım ın daha fazla olacağı bildirilen fuar, 03 Şubat 2014 tarihin e kadar açık kalacak.h AŞAN KILIÇ V Â K Yayın Adı Yayın T arihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm An kara Son Söz Yerel Y ayınlar Aygır im A G ölüm de... kış güzelliği w... -v -Âk KARS (AA) - Kars kent m erkezine 13 kilom etre uzaklıkta ye r alan ve soğuk hava dolayısıyla üzeri tam am en buzla kaplanan A y g ır Gölü, kışın ziyaretçüerine Gölü'nde ayn bir güzellik sunuyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının en çetin geçtiği iller arasında yer alan Kars sınırlan içindeki Aygır Gölü'nün yüzeyi, kış mevsiminin başlamasından kısa bir süre Isıc n ı n û l l i n

6 m-suite / PRNET Sayfa 6/ 11 tam am en dondu. Toplam 2 bin 941 m etrekare alam kaplayan göl, kışın ziyaretçilerine ve am atör fotoğrafçılığa gönül verenlere ayn bir güzellik sunuyor. Göl kenannda bulunan ve kış ayı olduğu için kenara çekilen kayıklar, kam elyalar ve eskim o usulü balık avlayan am atör balıkçıların açtıklan avlanm a çukurları fotoğrafçılann objeleri arasında yer alıyor. V o lk a n ik kayaçlar üzerinde oluşm uş lav set gölü olan A y g ır Gölü, bölgenin en büyük gölü olm a özelliğini taşıyan Ç ıldır Gölü ne de 50 kilom etre uzaklıkta bulunuyor. Göl üzerinde fotoğraf çeken am atör fotoğrafçılardan Mestan Topaloğlu, AA m uhabirine yaptığı açıklam ada, A y gır Gölü yüzeyinin soğuk hava dolayısıyla donduğunu anım sattı. A y g ır G ölü'nün yanı sıra Ç ıldır Gölü ile K uyucuk Kuş G ölü'nün de buz tuttuğunu ifade eden Topaloğlu, "Aygır G ölü'ne geldik. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış çok sert geçiyor. Kocam an göl buz tutm uş durum da. A m atör o larak fotoğraf çekiyoruz. Farklı bir zevk, farklı b ir tat" dedi. Gölden değişik fotoğraflar çekm eye çalıştıklarını dile getiren Topaloğlu, herkesi A y gır G ölü'ne beklediklerini dile getirerek, "İlk başlarda buz üzerinde yürürken tedirgin oluyordu k am a devam lı gelip gittiğim iz için korkum uz yok. ÇILDIR1A KAMP MERKEZİ KURULUYOR Yayın Adı Yayın T arihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Ayrıntılı Haber Yerel Y ayın lar Çıldır'a kam p m erkezi kuruluyor S E RH A T Kalkınm a Ajansı (S ERKA) ve Ardahan Üniversitesi (ARÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen "Çıldır Yüksek İrtifa Su Sporları Kam p M erkezi" isimli proje tam am landı. Proje İle Ç ıldır G olii'nde profesyonel sporcuların antrenm an yapabileceği bir kam p merkezi kuruluyor. Profesyonel sporcuların antrenm an yapm asına olanak sağlayacak projeye sporcuların eğitim i de dâhil edilerek kam p m erkezinin daha aktif bir şekilde hizm et verm esi hedefleniyor. Proje kapsam ında yüksek irtifa su sporları için gerekli teçh izatlar alınm aya başlandı. 8u bağlam da Türkiye Kano Federasyonu (TURKAF) Başkanı Prof Dr. Sam i M engütay'ın da görüşleri alınarak, m egafon, telsiz, fib er ip, plastik şam andıra, yüze r balon, durgun su yarış kanosu ve kürekleri, K İ ve Cî kanoları, 15 ve 20 beygirlik m otorlu fib er kurtarm a botu tem in edildi. Yrd. Doç. Dr. A kbulut, SERKA'nın projeye her türlü desteği verdiğini bildirerek, "Kuruluş gününden itibaren bölgem izde birçok projeye m addi, teknik ve eğitim noktasında katkılar sağlayan SERKA'ya, bu projenin gerçekleşm esinde de sağladığı teknik ve m addi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Ç ıldır Gölü deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1800 m etre yükseklikte bulunuyor. Teorik olarak yüksek irtifada yapılan antrenmanlar deniz seviyesinde yapılanlardan daha hızlı fizyolojik değişimlere neden oluyor. ÇILDIR GÖLÜ KAMP MERKEZİ OLUYOR Bursa H ayat Yerel Yayın lar A : 1 - A BI - ı wl_.zfa "- ~ _ i v ka ib ıbia Br ı ı ı«ı ıı ı i Al Ç ıld ır gölü kam p m erkezi o luyor S E RH A T Kalkınm a A jansı (SERKA) ve Ardahan Üniversitesi (ARÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen "Ç ıldır Y ü ksek İrtifa Su Sporları Kam p M erkezi" isim li proje tam am landı. Hayata geçirilen proje ile Ç ıldır G ölü'nde profesyonel sporcuların antrenm an yapabileceği bir kam p m erkezi kurulm aya başlandı. Profesyonel sporcuların antrenm an yapm asına olanak sağlayacak projeye sporcuların eğitim i de dâhil edilerek kam p m erkezinin daha aktif bir şekilde hizm et verm esi hedeflendi. Proje kapsam ında yüksek irtifa su sporları için gerekli teçhizatlar alınm aya başlandı. Bu bağlam da Türkiye Kano Federasyonu (TURKAF) Başkanı Prof Dr. Sam i M engütay'ın da görüşleri alınarak, m egafon, telsiz, fib er ip, plastik şam andıra, yüzer balon, durgun su yarış kanosu ve kürekleri, Kİ ve C1 kanoları, 15 ve 20 beygirlik motorlu fiber kurtarma botu temin edildi.

7 m-suite / PRNET Sayfa 7/11 DOĞU EMITT FUARI' NDA Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Erzurum Pusula Yerel Y ayın lar Doğu EM ITT Fuarı'nda \ HABER MERKEZİ Türk turizm sektörünün en prestijli ve en büyük organizasyonu olan Doğu Akden iz U luslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan vc Ağrı illeri tanıtılıyor. D ünyanın 5.biiyük turizm fuarı konum unda olan EM ITT Fuarı'na Türkiye ve dünyanın önde gelen seyahat acenteleri, tu r operatörleri ve turizm profesyonellerinin her zam an ilgi odağı olan EM ITT Fuarı'na, 67 ülke ve yaklaşık 4 bin turizm şirketi katıldı. KU D AKA standı büyük ilgi gördü Yerli ve yabancı turizm profesyonellerini İstanbul'da bir araya getiren organizasyonda; KUD AKA'nın desteğiyle Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinin tanıtım stantları da yer aldı. Antalya Valisi Sabahattin Ö ztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Top baş ve İstanbul İl Em niyet Müdürü Selam i A ltınok bölge destinasyonlarının sergilendiği Erzurum, Erzincan ve Bayburt stantlarını ziyaret etti. Kış turizm i holünde yer alan Palandöken dağ otellerinin stantları da ziyaretçi akınına uğradı, İstanbul'da yaşayan bölge Erzurum V alisi Dr. A h m et A ltıparm ak, Erzincan Valisi Abdurrahm an Akdem ir, Bayburt Valisi Mükerrem Ünlüer, Bayburt Belediye Başkam Hacı Ali Polat, Erzurum Vali Yardım cısı Ö m er Hilm i Yam lı, KUD AKA Genel Sekreteri Talha B ekir O zm en, bölgenin kurum, kuruluş ve S TK tem silcileri de y e r aldı. KUDAKA'nın bölge turizm potansiyellerini tanıttığı fuar, 2 Şubat 2014 Pazar günü sona erecek. Nuh'un Gem isi sergilendi EM ITT Fuarı'nda, îshakpaşa Sarayı tem alı Ağrı satandı büyük ilgi gördü. Ağrı Dağı, îshakpaşa Sarayı, N uh'un G em isi başta olm ak üzere Ağ rı'nın tarihi v c kültürel değerlerinin sergilendiği fuarda Ağrı standında ziyaretçilere tarihin en eski diyet yem eği olan Ağrı'ya özgü A b d ig ör Köftesi ikram ediliyor. Fuarın ilk gününde büyük ilgi gören Ağrı standında ayrıca Ağrı balı, Ağrı'ya has el sanatları, d ağcılık çadırı sergilenirken, bu yıl ilk kez Ağrı'da faaliyet gösteren otel ve seyahat accntcicri dc tanıtım larını yapıyor. Fuara Ağrı Belediye Başkanı Haşan Arslan ile birlikte katılan Ağrı Valisi Dr. M ehm et Tekinarslan, "Bu yıl ilk olarak İzmir Fuarı'nda îshakpaşa Sarayı konseptiyle katılm ıştık ve çok ilgi görm üştü. Burada da aynı tem ayla katıldık. G ünde 500 kişiye Ağrı'nın yöresel yem eği olan A b dig ör köftesini ikram ediyoruz. Nuh'un G em isi, Ağrı Dağı, Diyadin Kaplıcaları gibi değerlerim izi taratıyoruz. Ağrı'nın balı, dağcılık gibi faaliyetleri sergiliyoruz. Ağrı'nın her yönüyle tanıtılm asını ve bunun Ağrılılarla birlikte olm asını istiyoruz, inşallah bu konuda başarılı oluruz" açıklam asında bulundu. Vali Tekinarslan, özellikle İstanbul'da bulunan Ağrılıları standa davet etti. Ardahan Valiliği ilk kez EM ITT'te Ardahan Valiliği, ilk kez katıldığı Doğu A k den iz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EM ITT) yörenin doğal güzelliklerini tanıttı. Kültürel ve tarihi yapılarını, el sanatlarını katılım cılara tanıtan valilik, stantta yoğun ilgiyle karşılaştı. Fuarda ilk kez stant açm alarına rağm en çok büyük ilgi gördüklerini dile getiren Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Um duğum uzdan daha büyük ilgi ve alaka v a r bu fuarda. Son yıllarda Türkiye'deki turizm ham lelerini bu fuarda gördük. Ardah an'ın tarihini, turizm değerlerini ve doğal güzelliklerini bu fu a r sayesinde tanıtıyoruz" dedi. Kafkas kültürü ile Karadeniz kültürünün karışım ıyla Ardahan kültürünün oluştuğunu belirten Vali Azizoğlu, stantlarında fuara katılan vatandaşlara kaz eti de dağıttıklarını söyledi. Ardahan hakkında bilgi edinm ek isteyen vatandaşlar, 2 Şubat 2014 tarihin e kadar fuarı ziyaret edebilecek. Bayburt tarihini tanıttı Bayburt'ta fuarda, yöresel tatlarını tarihi eserlerini tanıttı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınm a A jansı (KUDAKA) öncülüğü nde fuarda stant açan Bayburt, yöresel tatlarını, kültürel ve tarihi eserlerini ziyaretçilere tanıttı. Bayburt II Kültür vc Turizm Müdürü Bahri A kbulut, Bayburt'un hızla gelişen bir il olduğunu fakat tanıtım ı konusunda geri planda kaldığını belirtti. Akbulut, "Bayburt ülkem izin doğusunda tarihi yolların kesiştiği b ir noktada genç ve dinam ik bir ilim iz am a Bayburt kendini dışarıya açam adı. Tanıtım da bazı yetersizlik ler oldu. İşte bunu giderm ek için bu uluslar arası düzeyde fuarlara artık katılım ı ön plana çıkardık" dedi. Bayburt'un çok tem iz bir havaya sahip olduğunu belirten Akbulut, "Çok tem iz, doğal klim a bir havası var. Bayburt'un Baksı K öyü'ndc bir m üzem iz var. Bu özel bir m üze am a bize bağlı. Yerelden küresele ilkesiyle çıktı. Bu senede A vrupa yılın m üzesi seçildi" diye konuştu. Kars, EM ITT'e tanıtılıyor Kars Valiliği Koordinatörlüğünde hazırlanan fuar çalışm alarına Serhat Kalkınm a A jansı (SERKA), Kars Belediyesi, Kars II Özel İdaresi G enel Sekreterliği, Kültür ve Turizm II M üdürlüğü, KARSOD, KATSO katıldı. Kars standı bu yıl Beylikdüzü TÜ YA P Fuar ve Kongre M erkezi'nin 12. Salonda yer alıyor. Bu yılki tanıtım da Kars Anlaşm ası'nın da im zalandığı "Kars V alilik Hizm et Binası" tasarım da ön planda yer ahyor. Ayrıca önüm üzdeki yıl 100. Yılını anılacak "Türkiye Şe- A RDAH A N tü t % A - rsz: hitleriyle Yürüyor" S arıkam ış Şehitlerini anm a program ı için S arıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu. Küm bet Cam ii (12 H avariler Kilisesi, katılım cılar için 8 info hazırlandı. Ayrıca Kars'ın ön plana çıkan değerlerine ait görseller, tanıtım kitapçığı ve el broşürleri ziyaret eden konuklara veriliyor. Kars Valiliği'nin kurm uş olduğu stand ise büyük ilgi görm eye başladı. Fuarın açılışını m üteakiben özellikle Karslıların ve turizm sektörü tem silcilerinin Kars Valiliği standına yoğun ilgi gösterdiği d ikkat çekti. Kafkas halk oyunları ekibi ve aşıkların program larının yanı sıra Kars'ın tarihi, tu ristik ve kültürel potansiyelleri titizlikle tanıtılıyor. Kars standına görsel v c yazılı m edya kuruluşlarının ilgisi ise görülm eye değerdi. Birçok T V kanalı yapm ış olduğu çekim lerle Kars'ı tanıtm ayı hedefliyor. Ziyaretçilere yapılan ikram larla hem Kars'ın ürünleri tan ıtılıyor hem de m isafirperverlik gösteriliyor. Hafta sonu katılım ın daha fazla olacağı bildirilen fuar, 03 Şubat 2014 tarihine kadar açık kalacak. Doğu EM ITT Fuarı'nda UfiM HABER MERKEZİ T ü rk turizm sektörünün en prestijli ve en A P j büyük organizasyonu olan Doğu Akden iz HElKi Vİ j A x I SB Uluslararasj Turizm ve Seyahat Fuarı'nda A > " w I SB dahan vc Ağrı illeri tanıtılıyor. Dünyanın 5.büyük j -r zam an ilgi odağı olan EM ITT Fuarı'na, 67 ülke ve 1 î HA B S d flpa ~ M İfltA iia I yaklaşık 4 bin turizm şirketi katıldı. A A n KU D AKA standı bü yük ilgi gördü v f H i j Yerli ve yabancı turizm profesyonellerini İstanbul'da r A c bir araya getiren organizasyonda; KUDAKA'nın des- m y A V y l JÎa* teğiyle Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinin tanıtım C: A j jp stantları da y e r aldı.antalya A ve İstanbul 11 Em niyet Müdürü Selam i A ltm okbölge A BBA ' A destinasyonlarının Erzurum, Erzincan V T T A TTTm ve Bayburt stantlarını ziyaret etti. Kış turizm i holünde y e r alan Palandöken dağ otellerinin stantları da ziyaretçi akınına uğradı, İstanbul'da yaşayan bölge " pa BglL_!jk p» vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği fuar etkinliklerinde,k "Bu yıl ilk olarak İzmir Fuarı'nda îshakpaşa Sarayı. "* İlŞ fa Erzurum Valisi Dr. A h m et Altıparm ak, Erzincan -f _ konseptiyle katılm ıştık ve çok ilgi görm üştü. Burada \İ" rja Valisi Abdurrahm an Akdem ir, Bayburt Valisi Mü- 1 da aynı tem ayla katıldık. G ünde 500 kişiye Ağrı'nın \ - _ kerrem Ünlüer, Bayburt B elediye Başkanı Hacı Ali i M A yöresel yem eği olan A b d ig ör köftesini ikram edi- Polat, Erzurum Vali Yardım cısı Ö m er Hilm i Yam lı, "*pj - m ğkjk yoruz. Nuh'un G em isi, Ağrı Dağı, Diyadin Kaplıcaları 1 KUD AKA G enel Sekreteri Talha Bekir Ö zm en, gibi değerlerim izi taratıyoruz. Ağrı'nın bah, dağcılık _ -r A n sr:r» bölgenin kurum, kuruluş ve S TK tem silcileri dc ye r gibi faaliyetleri sergiliyoruz. Ağn'nuı her yönüyle A 1 aldı. KUDAKA'nın bölge turizm potansiyellerini - A A B ça - v tanıtılm asını ve bunun Ağrılılarla birlikte olm asını». tanıttığı fuar, 2 Şubat 2014 Pazar günü sona erecek. *[* istiyoruz, inşallah bu konuda başarılı oluruz" açık- ".1 Nuh'un Gem isi sergilendi i fw fla M lam asjnda bulundu. Vali Tekinarslan, özellikle ts -1 ' A A m A A tanbul da bulunan Ağrılıları standa davet etti.."* Aıtiahaıı Valiliği ilk keı EM.TTte MÇ, '»fe Sarayı, Nuh'un Gem isi başta olm ak üzere Ağ rı'nın " % Sv Ardahan Valiliği, ilk kez katıldığı Doğu Ak den iz P» tarihi vc kültürel değerlerinin sergilendiği fuarda r A Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) i. H A BI Ağn standında ziyaretçilere tarihin en eski diyet yem eği A A 4 yörenin doğal güzelliklerini tanıttı. Kültürel ve t / -. J A ı -İfA A olan Ağrı'ya özgü A b d ig ör Köftesi ikram ediliyor, tarihi yapılarını, el sanatlarını katılım cılara tan ıtan b> JB1 Fuarın ilk gününde büyük ilgi gören Ağrı standında / valilik, stantta yoğun ilgiyle karşılaştı. Fuarda ilk ayrıca Ağn balı, Ağrı'ya has el sanatları, dağcılık çadırı.s / kez stant açm alarına rağm en çok büyük ilgi gör- ffftfiütb sergilenirken, bu yıl ilk kez Ağrı'da faaliyet gösteren I düklerini dile getiren Ardahan Valisi Seyfettin Azi- otel ve seyahat accntcicri dc tanıtım larını yapıyor, zoğlu, "U m duğum uzdan daha bü yük ilgi vc alaka var Fuara Ağrı Belediye Başkanı Haşan Arslan ile " BB)BB bu fuarda. Son yıllarda Türkiye'deki turizm ham lelerini _ birlikte katılan Ağrı Valisi Dr. M ehm et Tekinarslan, bu fuarda gördük. Ardah an'ın tarihini, turizm de- A ğerlerini ve doğal güzelliklerini bu fu a r sayesinde tan ıtıyoruz" dedi. Kafkas kültürü ile Karadeniz kül- türünün karışım ıyla Ardahan kültürünün oluştuğunu belirten Vali Azizoğlu, stantlarında fuara katılan vatandaşlara kaz eti de dağıttıklarını söyledi. Ardahan hakkında bilgi edinm ek isteyen vatandaşlar, 2 Şubat. 1 jrt«r tarihin e kadar fuarı ziyaret edebilecek. A ;IıiLr" j Bayburt'ta fuarda, yöresel tatlaruıı tarihi eserlerini L-» &Sm J* İ P i tanıttı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınm a A jansı (KU- ti M DAKA) öncülüğünde fuarda stant açan Bayburt, ' S İ fjf yöresel tatlannı, kültürel ve tarihi eserlerini ziy a ret-1 M tr- çilere tanıttı. Bayburt II Kültür v c Turizm Müdürü ıf A 'm /U Bahri Akbulut, Bayburt'un hızla gelişen bir il oldu- m ğunu fakat tanıtım ı konusunda geri planda kaldığını belirtti. Akbulut, "Bayburt ülkem izin doğusunda tarihi yollann kesiştiği bir noktada genç ve dinam ik bir ilim iz am a Bayburt kendini dışarıya açam adı. Tanıtım da bazı yetersizlikler oldu, işte bunu giderm ek hitleriyle Yürü yor" Sarıkam ış Şehitlerini anm a için bu uluslar arası dü zeyde fuarlara a rtık katılım ı program ı için Sarıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu, ön plana çıkardık" dedi. Bayburt'un çok tem iz b ir Küm bet Cam ii (12 H avariler Kilisesi, katılım cılar havaya sahip olduğunu belirten A kbulut, "Çok için 8 info hazırlandı. Ayrıca Kars'ın ön plana tem iz, doğal klim a bir havası var. Bayburt'un Baksı çıkan değerlerine ait görseller, tanıtım kitapçığı Köyü'ndc bir müzemiz var. Bu özel bir müze ama Ve el broşürleri ziyaret eden... OSMANİYE FISTIĞI, ULUSLAR ARASI FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm

8 m-suite / PRNET Sayfa 8/11 O lay (Osm aniye) Yerel Yayın lar 1 72 OSMANİYE FISTIĞI, ULUSLAR ARASI FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ OSMANİYE FISTIĞI, ULUSLAR ARASI FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 30 0cak-03 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü T Ü YA P fuar alanın dagerçekleştirilecek olan Em itt Fuarı start aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'm n desteği ile bu yıl 18. D üzenlenen EM İTT 2014 Turizm Fuannageçen yıl 67 ülkeden 58 bin 920 profesyonelziyaretçi ve 72 bin tatilci olm ak üzere toplam 131 bin kişi katılm ıştı. EM İTT fuarında, Türkiye'nin belli başlı tüm Seyahat Acentaları, Turop eratörleri, otelleri, 200'ün üzerinde İl, İlçe ve belde, 67 ülkeden yüzlerce katılım cı yer alıyor. Bu yıl Konuk Ülke O larak A rjantin seçildi. FU ARA O SM A N İYE DE KATILDI EM İTT 2014 Turizm Fuarına OSM A N İYE'de katıldı.o sm aniye Standında Vali ı±&ss* 5- Hür- sb.i. ' m m m m Dr.M ehm et O D UNCU, Belediye Başkam Kadir KARA, İl Turizm ve kültür Müdürü Abdullah TABUR, M ü dür Yard ım cısı G arip YIL, O G İD A Yerfıstığı Kom isyonu Başkanı Enes BAŞPINAR, Karatepe Kilim cilik Kooperatifi Başkam Cengiz C A FRİ.Zeytinciler Birliği Başkanı Recai ALİB EK İR O Ğ LU, D O ĞAKA O sm aniye O fisi Koordinatörü Erdinç KAD IOGLU, Osm aniye T icaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili M ehm et Ali BESEN, standa gelenlere O sm aniye fıstığı, zeytinyağı ile diğer ürünleri tanıttılar. FISTIK ADAM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Osm aniye Standında kurulan FISTIK ADAM m aketi davetlilerin büyük ilgisini çekerken onanm la hatıra fotoğrafı çektir m eyi de ihm al etm ediler. Devam ı Sayfa 4'te O SM A N İYE FISTIĞI, U LU SLAR AR ASI FU ARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Baştarafı Sayfa l'de İstanbul'da bulunan O sm aniyeli sanatçı Üm it BESEN ile İstanbul Em niyet M ü dür Yard ım cısı olan (O sm aniye Eski A sa yiş Bürosu Müdürü) Metin ALPER, O sm aniye Standını ziyaret ederek tanıtım a katkı yaptılar. Kars Valiliği Koordinatörlüğünde hazırlanan fu a r çalışm alarına Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA), Kars Belediyesi, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kültür ve T urizm İl M üdürlüğü, KARSOD, KATSO katıldı. Kars standı bu yıl Beylikdüzü T Ü YA P Fuar ve Kongre M erkezi'nin 12. Salonda yeralıyor. Bu yılki tanıtımda Kars Anlaşmasının da imzalandığı "Kars Valilik Hizmet Binası" tasarımda ön planda yer alıyor. Aynca önümüzdeki yıl 100. Yüını anılacak "Türkiye Şehitleriyle Yürü yor" S arıkam ış Şehitlerini anm a program ı için Sarıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu. Küm bet Cam ii (12 Havariler Kilisesi, katılım cılar için 8 info hazırlandı. Aynca Kars'ın ön plana çıkan değerlerine ait görseller, tanıtım kitapçığı ve el broşürleri ziyaret eden konuklara veriliyor. Kafkas halk oyunlan ekibi ve aşıklann program larının yanı sıra Kars'ın tarihi, tu ristik ve kültürel potansiyelleri titizlikle tanıtılıyor. Kars standına görsel ve yazılı m edya kuruluşlanm n ilgisi ise görülm eye değerdi. Birçok T V kanalı yapm ış olduğu çekim lerlek ars'ı tanıtm ayı hedefliyor. Ziyaretçilere yapılan ikram larla hem Kars'ın ürünleri tan ıtılıyor hem de m isafirperverlik gösteriliyor. Hafta sonu katılım ın daha fazla olacağı bildirilen fuar, 03 Şubat 2014 tarihine kadar açık kalacak. HAŞAN KILIÇ» Devam Sayfaları Sayfa 4 OSMANİYE FISTIĞI, U LUSLAR ARASI FUAROA BUYUK İLGİ GÖRDÜ ULUSLAR ARASI TURİZM FUARI' NDA OSMANİYE FISTIĞI TANITILDI O sm aniye Y u rt Yerel Y ayın lar ULUSLAR ARASI TURİZM FUARI NDA OSMANİYE FISTIĞI TANITILDI U LU SLAR AR AS I TURİZM FU AR I'ND A O SM A N İYE FISTIĞI TA N ITILD I Baştarafı Sayfa l'de FISTIK A D A M BÜYÜK İLGİ G ÖRDÜ O sm aniye Standında kurulan FISTIK AD A M m aketi davetlilerin büyük ilgisini çekerken onanm la hatıra fotoğrafı çektirm eyi de ihm al etm ediler. İstanbul'da bulunan O sm aniyeli sanatçı Ü m it BESEN ile İstanbul Em niyet M ü dür Yardım cısı olan (O sm aniye Eski Asayiş Bürosu Müdürü) Metin ALPER, O sm aniye Standını ziyaret ederek tanıtım a katkı yaptılar.kars Valiliği K oordinatörlüğü nde hazırlanan fuar çalışm alarına S erhat Kalkınm a A jansı (SERKA), Kars Belediyesi, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, KARSOD, KATSO katıldı. Kars standı bu yıl B eylikdüzü T Ü YA P Fuar ve Kongre M erkezi'nin 12. Salonda yeralıyor.bu yılki tam tam da Kars Anlaşm asının da im zalandığı "Kars V a lilik H izm et Binası" tasarım da ön planda y e r alıyor. Aynca önüm üzdeki yıl 100. Yılım anılacak "Türkiye Şehitleriyle Yürü yor" Sarıkam ış Şehitlerini anm a program ı için Sarıkam ış Şehitleri Köşesi oluşturuldu. Küm bet Cam ii (12 H avariler Kilisesi, katılım cılar için 8 info hazırlandı. A ynca Kars'ın ön plana çıkan değerlerine a it görseller, tanıtım kitapçığı ve el broşürleri ziyaret eden konuklara veriliyor.kafkas halk oyunları ekibi ve aşıkların program lanılın yanı sıra Kars'ın tarihi, tu ristik ve kültürel potansiyelleri titizlikle tanıtılıyor. Kars standına görsel ve yazılı m edya kuruluşlarının ilgisi ise görülm eye değerdi. Birçok T V kanalı yapm ış olduğu çekim lerlek ars'ı tan ıtm ayı hedefliyor. Z iyaretçilere yapılan ikram larla hem Kars'ın ürünleri tan ıtılıyor hem de m isafirperverlik gösteriliyor. Hafta sonu katılım ın daha fazla olacağı bildirilen fuar, 03 Şubat 2014 tarihin e kadar açık kalacak.

9 m-suite / PRNET Sayfa 9/ 11 TEKSTİLİN ÜRETİM ÜSSÜ ANADOLU OLACAK TEKSTİL TEKNİK Dergiler Tekstilin üretim üssü Anadolu o lacak Anatolia to be a textile production base Türkiye'nin, d evlet ve özel sektö r işbirliğiyle tekstil sektöründeki en geni$ çaplı sü rdürü lebilir ekonom i hareketlerinden biri olacak 'Tekstilde 21. Yüzyılın yeni im alat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Ü retim Sahası" projesini hayata g eçirm ek üzere T.C Ekonom i Bakanlığı, T.C Kalkınm a Bakanlığı, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA), FG G roup önderliğinde kurulan G üvenilir S ü rd ürülebilir ve Çevreci Üretim D erneği (G ÜÇDER) ve Am sterd am Belediyesi bir araya geldi. "S ü rd ürü lebilir yasam " sorum luluğu bilinciyle hayata geçirilen Proje; İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan illerinde başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında dünyanın önde gelen insana ve çevreye saygılı üretim in üssü konum una getirm eyi hedefliyor. Projenin ilk adım ı, FG G roup bünyesindeki FG Turkish Ministry o f Econom y, Turkish M inistry o f Developm ent, Serhat D evelopm ent Agercy (SERKA), Reliable Sustoinable and En vironm entally Responsible Production Association (GUCDER) and Am sterdam M u nicipatity cam e togeth er to start the project"21st Century New Production Zone in Textile: Production Zone Responsible fo r Hum an and Environm ent", one of the m ost com prehen sive econ om ic m ovem ents in the textiie in dustry wifh the cooperation o f public and private sector in Turkey. En vironm entally friendly production D evelopm ent M inister CevdetYilm az attended presentation o f th e project at a m eeting held in İstanbul. The project launched w ith the idea o f Türkiye'nin, devlet ve özel sektör işbirliğiyle tekstil A sektöründeki en geniş çaplı sürdü rü lebilir eko- ' - nom i hareketlerinden biri olacak 'Tekstilde 21.._(>* Yüzyılın yeni im alat bölgesi: İnsana ve Çevreye Duyarlı Üretim Sahası" projesini hayata geçir- m ek üzere T.C Ekonom i Bakanlığı, T.C Kalkınm a M Bakanlığı, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA), FG m G roup önderliğinde kurulan G üvenilir Sürdürü- 5 lebilir ve Çevreci Üretim Derneği (G ÜÇDER) ve A m sterd am Belediyesi bir araya geldi. "Sürdü- M rülebilir yasam " sorum luluğu bilinciyle hayata m geçirilen Proje; İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan ille- M rinde başlatılarak, Anadolu'yu tekstil alanında m dünyanın önde gelen insana ve çevreye saygılı M üretim in üssü konum una getirm eyi hedefliyor, m Projenin ilk adım ı, FG G roup bünyesindeki FG Turkish M inistry o f Econom y, Turkish M inistry o f Developm ent. Serhat D evelopm ent Ag en cy (SERKA), Reliable S ustainable and Environ- BBS m entally R esponsible Production Association (G UCDER) and Am sterdam M u nicipality cam e A togeth er to start the project "21st C entury New Production Zone in Textile: Production Zone Re- sponsible fo r Hum an and Environm ent", one " _. the m ost com prehensive econ om ic m ovem ents the the coopera- A 4 A sector Environm entally friendly production D evelopm ent M inister C evdetyilm az attended presentation of the project at a m eeting held in A İstanbul. The project launched with the idea o f j A sisp IiS A kpa Tekstil'in İğdır'da 2 milyon Euro yatırım la hayata geçirdiği Denim Fabrikası'yla atılırken, FG Group bünyesindeki Fuga ve T ig e r Hill, dünya pazarları için İğdır fabrikasın dan 2017 yılı itibariyle 100 m ilyon Euro'luk satın alım yapacak. FG Tekstil'in yatırım ıyla, dünyanın insana ve çevreye duyarlı ilk d e n im üretim üssü unvanına kavuşan İğdır, dünya denim m arkalarına da İğdır m enseli ürünler pazarlam aya başladı. ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim konusunda dünyaya örnek bir üretim üssü olm asının hedeflendiği projeyle,' M ade in Turkey'n in global çapta prestijine de katkı sağlanacak. Toplantıda söz alan G Ü Ç D ER ve FG Group Yönetim Kurulu Başkanı Fuat G özaçan, "Türkiye bütün alanlarda m arkalasm a yolunda em in adım larla ilerliyor. Bu ilerlem enin sonucunda Türkiye tekstil sektöründe "sustainabie life" responsibility, targets to m ake Anatotia a hub o f responsible production fo r hum an and environm ent in textiles sfarting with İğdir, Agri, Kars and Ardahan provinces. The firsf step o f fhe project w as realized w ith Denim Facîory built fo r FGTekstil of FG G roup with an investm ent o f 2 m iliion in vestm ent w hich will be follow ed by Fuga and Tiğ e r HU! o f fhe sam e group projected to buy 100 Euro-products fo r fhe w orld m arkets from th eir İğdir factory by G aining the fam e o f the tirsi hum an and environm entally friendly denim production base o f the w orld w ith FG Tekstil's investm ents, İğdir city has aiready started to m arket m ade in İğdir labeied products, The project w hich aim s to m ake T u rkey a production base responsible fo r hu m an and environm ent, wiil contribute to the prestige and im age of "M ade in Turkey" origin w oridw ide. Speaking at the m eeting FuatG ozacan, Chairm an o f the Board o f FG G roup, said, "Turkey has been Tekstil'in İğdır'da 2 m ilyon Euro yatırım la haya- ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ta geçirdiği Denim Fabrikası'yla atılırken, FG Türkiye'nin insana ve çevreye duyarlı üretim ko- Group bünyesindeki Fuga ve T ig e r Hill, dünya nusunda dünyaya örn ek bir üretim üssü olm asının pazarları için İğdır fabrikasın dan 2017 yılı itiba- hedeflendiği projeyle,'made in Turkey'n in global riyle 100 milyon Euro'luk satın alım yapacak. FG çapta prestijine de katkı sağlanacak. Top lantıd a Tekstil'in yatırım ıyla, dünyanın insana ve çevre- söz alan G Ü Ç D ER ve FG G roup Yönetim Kurulu ye duyarlı ilk denim üretim üssü unvanına ka- Başkanı Fuat G özaçan, "Türkiye bütün alanlarda vusan İğdır, dünya denim m arkalarına da İğdır m arkalasm a yolunda em in adım larla ilerliyor. Bu m enseli ürünler pazarlam aya başladı, ilerlem enin sonucunda Türkiye tekstil sektöründe "sustainabie life" responsibility, targets to m ake the fam e of the first hum an and environm ena natolia a hub of responsible production fo r tally friendly denim production base of the w orld hum an and environm ent in textiles sfarting w ith with FGTekstil's investm ents, iğdir city has aiready İğdir, Agri, Kars and Ardahan provinces. The firsf started to m arket m ade in İğdir labeied products, step o f the project w as realized w ith Denim Fac- The project, w hich aim s to m ake Turkey a productory built fo r FGTekstil o f FG G roup w ith an invest- tion base responsible fo r hum an and environm ent o f 2 m iilion in vestm ent w hich wiil be fol- m eni, wiil contribute to the prestige and im age lowed by Fuga and Tiğ e r Hill of the sam e group of "M ade in Turkey" origin w oridw ide. Speakprojected to buy 100 Euro-products fo r the w orld ing at the m eeting FuatG ozacan, Chairm an o f m arkets from th eir İğ d ir factory by G aining the Board o f FG G roup, said, "Turkey has been "M ade in Turkey" ibaresinin değerini arttırm a im kanını yakalarken, diğer taraftan dünyanın ilk "İnsana ve Ç evreye Duyarlı Üretim " ülkesi olm a fırsatını elinde bulundurduğunu görüyoruz. Dünyanın prestijli m arkaları için "İnsan ve Çevre" faktörü, d iğ er tüm öğelerin önüne geçm işdurum da. A ranan bu özelliğin yanına biz artık "M ade in Turkey" ibaresini ekliyoruz" seklinde konuştu. YENİ İSTİHDAM ALAN LARİ Projenin iik etapta ana illerinin İğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan olduğunu belirten G özaçan, bu bölgelerde kurulacak üretim m erkezlerinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlam ayı hedeflediklerini söyledi. Her bir şehrin farklı b ir ürün grubunun ana m erkezi olacağını belirten G ÜÇDER ve FG G roup Yönetim Kurulu Başkanı Fuat G özaçan, "İğdır, Kars, Ardah an, Ağrı illerinde yatırım yapacakları desteklem ek am acıyla da, 10 yıl süreyle teşvik verilm esi, yüzde 90 vergi indirim i uygulanm ası, yüzde 40 yatırım a katkı yapılm ası planlanıyor" ifadesini kullandı. KADIN LA RIN İSTİH D A M A KATILIM I A R TACAK Projenin Türkiye'nin en büyük devlet ve özel sektör isbirlikierinden biri olacağını söyleyen Gözaçan, projenin bir diğer görevinin de sosyal soru m lu luk olduğuna dikkat çekti. Gözaçan, "Kadınlarım ızın ekonom iye ve üretim e katkı sağlam aları bölgenin kalkınm asına destek verirken, sürdü rü lebilirlik standartları ile çağd aş şartlarda çalışacak in sanlarım ız ekonom iye ve barışa destek olacak. Ayrıca örneğin denim sektörünün yaşadığı tehlikeli hastalıkların da önüne geçilecek. G etireceğim iz standartlarla tek bir isletm ede, % 48 sudan, % 68 buhardan, % 57 elektrikten ve % 57 zam andan ta sarru f edilecek. Bu tasarruflar sayesinde "yeşil" üretim i m üm kün kıldığım ız gibi, aynı zam anda sürdü rü lebilir olm anın da kapılarını açm ış oluyoruz" dedi. UZAK DOĞU İLE R EKABET EDİLEBİLİR FİYAT Proje kapsam ında, önde gelen jean m arkalarının ofislerinin bulunduğu Am sterdam 'ın Belediye Başkanı Eberhard van d e r Laan ile de işbirliği içerisinde olunacağını ve bölgeye yatırım yapan şirketlerin, yatırım larının karşılığını daha çabuk alacağını da anlatan Gözaçan, "İnsana ve Ç evreye Duyarlı Üretim Sahası'nda üretilen ürünlerin birim fiyatları, hem bölgenin teşvik yardım ları sayesinde, hem de isçiliğin ve devletin çeşitli organlarının m addi-m anevi destekleri dolayısıyla, sektörün ucuz üretici ülkeleri Pakistan-Çin ile yarışır hale gelecek. Bu sayede m arkaların Uzakdoğu bütçelerinden bir bölüm ünü de T ürkiye'ye kaydırm a fırsatı yakalanm ış olacak" dedi. Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) İğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak A ydoğdu ise "Bu proje bölgenin sanayileşm esi adına çok önem li bir açılım. Tarım ve hayvancılığa dayalı kırılgan sektörlerin hakim olduğu bu bölgede yeni bir çalışm a kültürü o lu ş m a k ta d ır Bunun dışında 4 kom şu ülkeye sınırı olan tek bölge ve Çin ile Avrupa arasında halen süregelen İpekyolu'ndan geçiyor" dedi. DENİM ÜRETİM M ERKEZİ İG D IR Eskiden kervan yolları üzerinde önem li b ir durak olan İğdır ilinde, ekonom i büyük ölçüde tarım a dayalı. Aras Nehri'nin suladığı ova, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önem li bitkisel üretim alanlarından biri olarak öne çıkıyor. İlde sanayi tesisleri, genel olarak tarım sal üretim den sağlanan ham m adde kaynaklarına d ayanılarak progressing to build up inîernationol brands in ali fields. T h is progress will end up w ith adding value on Turkey 's textile irdustry fo r 'M ade in Turkey' products, too. The better thing is th a t we take pride ofhaving the first production responsible fo r hum an and environm ent in the worid. Hum an and environm ent concepts are the m ost im portant factors for prestigious brands o f th e world. W e now add 'm ade in Turkey' feature in addifion to these sough t after features as being hum an and environm entally friendiy." New em ploym en t areas G ozacan stated th at the project would initiaily cover the provinces as İğdir.; Agri, Kars and Ardahan adding th at the production centers w ouid be set up in these regions w ould provide em ploym en t fo r 4,500 heads. He also explained th at each city w ould be the main production center for different products, FuafGozacan, Chairman of the Board of...

m-suite / PRNET Sayfa 1/11

m-suite / PRNET Sayfa 1/11 m-suite / PRNET Sayfa 1/11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA... 21.10.2013 SERHAT KALKINMA AJANSI HAZİRAN 2013 BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ YAZILI BASIN SERKA SERKA,

Detaylı

SERKA en iyi ajanslarımızdan biri

SERKA en iyi ajanslarımızdan biri Kamu çalışanları Doğu illerinde en fazla 3,5 yıl çalışıyor Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta 31 kamu kurumunda 1377 kamu çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç

Detaylı

m-suite / PRNET Sayfa 1 / 49

m-suite / PRNET Sayfa 1 / 49 m-suite / PRNET Sayfa 1 / 49 ( r n s u ıt e \ / SERHAT KALKINMA AJANSI ARALIK 2013 BASIN HABERLERİ RAPORU B A S I N S E R V İ S İ H A B E R Ö Z E T İ YAZILI BASIN İçindekiler KARS' TA KOBL' LERE 45 MİLYON

Detaylı

SERKA ya 219 proje başvurusu yapıldı

SERKA ya 219 proje başvurusu yapıldı Kalkınma Bakanı Yılmaz, DAP Eylem Planı nı açıkladı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz; DAP Eylem Planı sonunda DAP Bölgesinde yer alan illerin yaşam standardını ülke ortalamasına yakınlaştıracaklarını belirterek

Detaylı

m-suite / PRNET Sayfa 1/13

m-suite / PRNET Sayfa 1/13 m-suite / PRNET Sayfa 1/13 file:/a\ekebubekirkucuk\e\birim ARŞİVİ\A. HABERLER - İLANLAR-DUYURUL... 05.12.2013 ( r n s u ıt e \ / S E R H A T KALKINAAA A JA N S I KASIM BASIN H A B E R LE R İ BASIN SERVİSİ

Detaylı

"Kalkınmanın Yolu, İpekyolu" İPEKYOLU. Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013

Kalkınmanın Yolu, İpekyolu İPEKYOLU. Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013 "Kalkınmanın Yolu, İpekyolu" İPEKYOLU Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013 Röportaj 3 Değerli Okuyucularımız; İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) faaliyetlerini ve bölgemizi tanıtmak amacıyla dört ayda bir yayınlanacak

Detaylı

EMITT in yıldızı iç pazar oldu. Temiz otellerin gizli kahramanları "Çamaşırhaneler" Hollanda pazarında 2014 yılı rakamları yakalanmaya çalışılacak

EMITT in yıldızı iç pazar oldu. Temiz otellerin gizli kahramanları Çamaşırhaneler Hollanda pazarında 2014 yılı rakamları yakalanmaya çalışılacak 31 SUBAT. 2015 10 TL Hollanda pazarında 2014 yılı rakamları yakalanmaya çalışılacak Temiz otellerin gizli kahramanları "Çamaşırhaneler" Turizme yeni giren yatırımcılar nelere dikkat etmeli? EMITT in yıldızı

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270. Onu anmak ve anlamak!..

DENİZ TİCARETİ. Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270. Onu anmak ve anlamak!.. DENİZ TİCARETİ Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270 Onu anmak ve anlamak!.. MDTO nın Aylık Yayın Organı Kasım 2014 Yıl: 22 Sayı: 270 MDTD Basın Meslek İlkelerine Uyar. İÇİNDEKİLER 5-6 Ulu Önder Atatürk Mersin de

Detaylı

BU SAYIMIZDA İÇİNDEKİLER

BU SAYIMIZDA İÇİNDEKİLER BU SAYIMIZDA İÇİNDEKİLER 2 MHGF ADRES BAŞKAN DAN ÖNSÖZ Amacımız; bir yandan Federasyonumuzun tanıtımlarını, faalitlerini genişletmek, diğer taraftan da ihracatta, istihdamda, ekonomide ciddi payı olan

Detaylı

SERKA nın desteklerini ulaşılmaz sanmayın

SERKA nın desteklerini ulaşılmaz sanmayın SERKA nın çalışmaları Kalkınma Bakanı ı memnun etti Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı nın çalışmalarından memnun olduğunu belirterek,

Detaylı

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m Ç NDEK LER 07

Detaylı

Sigortacılıkta karapara aklanması

Sigortacılıkta karapara aklanması .kim - Aralık 2006 SAYI: 6 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ YAYINIDIR Sigortacılıkta karapara aklanması MASAK tarafından hazırlanan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi nde sigortacılığa ilişkin

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Çanakkale de her zaman ilk lere imza atan, Çanakkale den kazanmak için değil Çanakkale ye kazandırmak üzere üyeleriyle birlikte yürüyen ÇANAKKALE

Detaylı

Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma

Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI 82 DENIZLI TICARET ODASI YIL 09 SAYI 82 OCAK 2014 Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma KALEiÇi ALISVERiS GÜNLERi DTO HEYETi

Detaylı

Yıl : 3 Sayı : 9 Mayıs 2014. Başkanımıza hayırlı olsun...

Yıl : 3 Sayı : 9 Mayıs 2014. Başkanımıza hayırlı olsun... Yıl : 3 Sayı : 9 Mayıs 2014 Başkanımıza hayırlı olsun... Toprak o kadar cömert ki, dökülen her damla alın terinin karşılığını verir. YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ A. Tarık GÜNHAN Yön. Kur. Bşk. Yrd. YAYIN KURULU

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Şubat 2013 Yıl 21 Sayı 249

DENİZ TİCARETİ. Şubat 2013 Yıl 21 Sayı 249 Şubat 2013 Yıl 21 Sayı 249 DENİZ TİCARETİ Mersin Limanı nda İstikrarlı Büyüme 17. Akdeniz Oyunları Koordinatörü Bekir Korkmaz: Ölümse Ölüm Kalımsa Kalım! Bu İşi Yapılacak Gemi Operasyonları ve Liman Emniyeti

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin İlimizdeydi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin İlimizdeydi 1 2 İçindekiler 2 Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin İlimizdeydi 4 Çocuk Zirvesi 16. Kutlama Toplantısı İlimizde Gerçekleşti 6 Kargı-Kızılırmak HES Yatırım ve Tanıtım Töreni 8 Hitit Üniversitesi

Detaylı

MARTI DESTEKLEDİĞİMİZ PROJELER HAYATA GEÇİYOR. RÖPORTAJ: NURULLAH CAHAN Uşak Belediye Başkanı Sayın Nurullah Cahan ile gerçekleştirdiğimiz röportaj

MARTI DESTEKLEDİĞİMİZ PROJELER HAYATA GEÇİYOR. RÖPORTAJ: NURULLAH CAHAN Uşak Belediye Başkanı Sayın Nurullah Cahan ile gerçekleştirdiğimiz röportaj MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 ARALIK 2014 YIL: 4 SAYI: 12 DESTEKLEDİĞİMİZ PROJELER HAYATA GEÇİYOR RÖPORTAJ: NURULLAH CAHAN Uşak Belediye Başkanı Sayın Nurullah Cahan ile

Detaylı

OCAK MART 2013 OCAK MART

OCAK MART 2013 OCAK MART OCAK MART 1 Heyecanımız hiç bitmeyecek Selçuk Arslan Yönetim Kurulu Başkanı İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi (UMEM)

Detaylı

TOSYALI. tosçelik, tube duesseldorf fuar na kat ld. Y l: 1 / Say : 2. DÜNYADA HOfiGÖRÜ KENT OLARAK B L NEN HATAY I HER YERDE TANITIYORUZ

TOSYALI. tosçelik, tube duesseldorf fuar na kat ld. Y l: 1 / Say : 2. DÜNYADA HOfiGÖRÜ KENT OLARAK B L NEN HATAY I HER YERDE TANITIYORUZ Y l: 1 / Say : 2 TOSYALI www.tosyaliholding.com.tr S ZE ÇEL KTEN DAHA FAZLASINI SUNUYORUZ Tosyal Holding iç iletiflim yay n d r 22 tosçelik, tube duesseldorf fuar na kat ld 24 DÜNYADA HOfiGÖRÜ KENT OLARAK

Detaylı

Torunoğulları TÜROFED başkan yardımcılığına seçildi. 2 protokol imzaladık Erken rezervasyon başladı

Torunoğulları TÜROFED başkan yardımcılığına seçildi. 2 protokol imzaladık Erken rezervasyon başladı Yıl: 1 Sayı: 7 Şubat 2014 FETHİYE OTELCİLER BİRLİĞİ FETHIYE HOTELIERS ASSOCIATION Torunoğulları TÜROFED başkan yardımcılığına seçildi 2 protokol imzaladık Erken rezervasyon başladı başkandan ÜLKE ve

Detaylı

DTO dan Körfez Ülkelerine Çıkarma

DTO dan Körfez Ülkelerine Çıkarma DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI 64 DENIZLI TICARET ODASI YIL 06 SAYI 64 KASIM 2010 DTO dan Körfez Ülkelerine Çıkarma DTO HEYETi KATAR VE DUBAi DE KOSGEB TEN

Detaylı

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 46 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel Sekreter) Yayın Kurulu Ramazan

Detaylı

TOBB İLE MÜŞTEREK PROJE

TOBB İLE MÜŞTEREK PROJE DİZGİ2_Mizanpaj 1 15.10.2012 16:25 Page 1 MECLİSTEN TERÖRE KINAMA Son dönemlerde artan terör olaylarının bölgemiz huzur ve güvenliğini bozduğuna dikkat çeken TSO Meclisinden, Birlik ve bütünlüğümüzü tehdit

Detaylı

Bauma nın çekim gücü EDİTÖR

Bauma nın çekim gücü EDİTÖR EDİTÖR Bauma nın çekim gücü İş ve inşaat makinaları sektörünün en büyük ve en heyecanla beklenen organizasyonu nedir? diye sorulsa, her 3 yılda bir Almanya nın Münih kentinde düzenlenen Bauma Fuarı ilk

Detaylı

Sivas İl Özel İdaresi. Strateiik Planı

Sivas İl Özel İdaresi. Strateiik Planı Sivas İl Özel İdaresi Strateiik Planı m m m m ~7.&. Siv

Detaylı

Merhaba, Bir sonraki sayımızda yeni gelişmelerle görüşmek temennisyle. Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Ekim / Kasım 2012 Yıl 4 Sayı 27 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Bir sonraki sayımızda yeni gelişmelerle görüşmek temennisyle. Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Ekim / Kasım 2012 Yıl 4 Sayı 27 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Ekim / Kasım 2012 Yıl 4 Sayı 27 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Mustafa Kemal

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. A çılış, S ay g ı D u ruşu v e İstik lal M arşı, 2. Başkanlık Divanının Seçimi ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının im zalam a y etk isin

Detaylı