TARÝH: 9 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4913 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 9 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4913 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)"

Transkript

1 Duydunuz mu? Afrodit piyasaya çýkýyormuþ! Enerji dolu! Akdeniz'in fahiþesine göz dikenlerin aðzý sulandý yine! Bilmezler ki bakiredir hala gavur taþýnýn köpüklerinde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4913 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AH ÞU KAPILAR... l 2. sayfada Bu kez seçimden sonra balkon havasý atamayan Tayyip Erdoðan, seçimle ilgili mesajýný twitter üzerinden yayýnladý ve "Sonuçlarýn ülkemiz için hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi... Bu da seçim kazýðý... Döviz uçtu gitti n Sterlin 'e, dolar 'ye, Euro 'e fýrladý... n KKTC'de þu ana dek dövizin týrmanýþý karþýsýnda hiçbir ciddi önlem alýnmadý... l 2. sayfada Lambaya püf n Milletvekillerinin mecliste yemin etmesinin ardýndan yeni hükümetin kuruluþ süreci baþlayacak... Erdoðan, en çok oyu alan AKP Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu'nu hükümeti kurmakla görevlendirecek. Yeni hükümetin 45 gün içerisinde kurulmasý gerekiyor... n 45 günde hükümet kurulmazsa, partilerin sandalye daðýlýmýna göre oluþturulacak geçici bakanlar kurulu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilecek... Böylelikle yeni bir seçim süreci baþlayacak... n Yurtdýþý oylarýndaki daðýlýmýnda KKTC'de AKP birinci sýrayý kaptý... HDP Kýbrýs'ta MHP'yi geçti... n AB Türkiye'deki seçim sonuçlarýndan memnun... "%86 katýlým oraný Türk demokrasisinin gücünün açýk bir iþaretidir" denildi... Peyzaj Mimarlarý Odasý: Doðal çevre tehdit altýnda 13. sayfada Daimi ikamet... Tasarý açýklandý n Ýþ kurma izniyle KKTC'de bulunanlara 6 yýldan sonra daimi ikamet izni verilerek, her yýl izin alma külfetinden kurtarýlacaklar sayfada n 3. sayfada AÖA öðrencilerinden aynalý eylem... AKEL KURULTAYI... "Kendinizi ve bizi hatýrlayýn" Kiprianu yeniden baþkan 14. sayfada l Ýç sayfalarýmýzda Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Rum basýný YAYA KALDI DEPREM SONRASI "TÜRKÝYE UÇURUMUN KIYISINDAN DÖNDÜ" Ali Osman Dolgun Dalgýçoðlu Mehmet Levent SALLAYIVERDÝM!.. TC Seçimleri; Kýbrýslý Türkler, Türkiyeli Kürtler Erdoðan Baybars Hasan Kahvecioðlu "Erdoðan için aðýr yenilgi... Sandýktan AKP'ye þamar"... n 14. sayfada

2 SAÐANAK YAÐMUR BEKLENÝYOR Yaz aylarýna girilmesine karþýn istikrarsýz bahar havasýnýn hakim olduðu bölgede çarþambadan itibaren yer yer saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 9-15 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre, rüzgar da güney ve batýdan zaman zaman kuvvetli esecek. Hava sýcaklýðý iç kesimlerde 31-34, sahillerde derece dolaylarýnda seyrediyor. 50 BÝN DOLAR'LA ÇIKIÞ YAPMAYA ÇALIÞTI Ercan Devlet Havaalaný'ndan 50 bin Dolar nakit parayla çýkýþ yapmaya çalýþan 45 yaþýndaki kadýn F.K. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. KKTC yasalarýna göre, 10 bin Euro'dan fazla nakit para çýkýþý için ilgili makamlardan izin gerekiyor. ÝÇTÝLER, KAVGA ETTÝLER, CAMLARI KIRDILAR Gönyeli'de içki tesiriyle kavga eden, býçak kullanan, camlarý kýran 4 kiþi gözaltýna alýndý. Polis bültenine göre, "Ali Boy" isimli iþyeri önünde önceki gün meydana gelen olayda, S.D.(E- 42), H.Ö.(E-37) ve B.A.(E-40) alkol tesiriyle K.M.(E-38) ile tekme tokat kavga etti. 3 zanlýnýn tasarruflarýnda býçak da bulundurduklarý ve iþ yerinin camlarýný kýrdýklarý belirtildi. BACADA BÝRÝKEN YAÐLAR YANGINA NEDEN OLDU Lefkoþa'da Alev Kebap isimli iþyerinde bacada biriken yaðlarýn alev almasý sonucu çýkan yangýnda havalandýrma motoru yandý. Akçiçek'de Mesut Çakmak'a ait arazide çýkan yangýnda da 30 vigo balyasý yandý. HAFTALIK TRAFÝK BÝLANÇOSU Trafikte geride kalan hafta, polis kayýtlarýna 5 kiþinin yaralandýðý 79 kazayla girdi. Polis bülteni verilerine göre, 1-6 Haziran arasýnda ülke genelinde meydana gelen 79 trafik kazasýnda 5 kiþi yaralandý. Kazalardaki toplam hasar miktarý 294 bin TL olarak tahmin ediliyor. 36 kazanýn meydana geldiði Girne, geçen hafta en çok trafik kazasý yaþanan ilçe olurken; bunu 27 kazayla 12 kazayla Gazimaðusa, 3 kazayla Güzelyurt ve 1 kazayla Ýskele izledi. 890 SÜRÜCÜYE YASAL ÝÞLEM Polis geçen haftaki rutin trafik kontrollerinde 6 bin 345 sürücüyü kontrol etti ve çeþitli trafik kurallarýna uymadýðýný saptadýðý 890'ý hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Sürücüler, en çok sürat sýnýrýný aþmaktan, cep telefonuyla konuþmaktan ve seyrüsefersiz araç kullanmaktan ceza aldý. Polisin aleyhine iþlem yaptýðý sürücülerden 205'i süratli araç kullanmak, 90'ý seyir halindeyken cep telefonuyla konuþmak, 72'si seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak, 34'ü levha ve iþaretlere uymamak, 23'ü dikkatsiz sürüþ yapmak suçlarýný iþledi. Polis bülteninde, diðer bazý trafik kurallarýný ihlal eden sürücülerle ilgili rakamlar da yer aldý. MÜZAKERECÝLER 5 BUÇUK SAAT GÖRÜÞTÜ Kýbrýslý Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis'in dünkü görüþmesi 5 buçuk saat sürdü ve saat sýralarýnda tamamlandý. DENKTAÞ KTÖS ÜN SORULARINA CEVAP VERMÝYOR Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn "devletin itibarýnýn arkasýna saklanarak" sendikanýn yönelttiði sorulara cevap vermediðini savundu. Denktaþ'a, yanýt vermediði sürece ayný sorularý sormaya devam edeceðini belirten KTÖS Yönetim Kurulu Baþkaný Semen Yönsel Saygun, yazýlý açýklamasýnda "Devletin itibarý bu sorulara doðru verilecek cevaplarla saðlanacaktýr" ifadesini kullandý. KTÖS'ün Serdar Denktaþ'a yönelik sorularý arasýnda Türkiye ile ilgili söylemlerine dikkat çekilerek "ayný þeyleri söyleyenlerin eylemleri sýrasýnda rejim baskýsýna uðrarken Denktaþ'ýn nerede olduðu; demokratikleþme, sivilleþmenin karþýsýnda duruþ sergilediði, özelleþtirme adý altýnda kurumlar peþkeþ çekilirken bunlara tepki koyanlar polis, mahkeme baskýsýna uðrarken, 'kurumlarýmýzý geri alacaðýz' deyip, seçimlerde halký kandýrdýðý" gibi konular yer alýyor Denktaþ'a "Ercan Havaalaný'ný geri alacaðým derken aniden taraf deðiþtiren, sonra da her nedense susan siz deðil misiniz? Göç Yasasý geçerken karþý çýkan, fakat hükümet olduktan sonra Göç Yasasý'ný deðiþtirmeye bile yaklaþmayan siz deðil misiniz?" sorularýný soran KTÖS açýklamasýnda, "Kredi Bankasý'ndan buharlaþan" sterlinlerin niçin ödenmediði, kendisi ve yakýnlarýnýn servet beyanýný açýklamamakta niye direndiði, CAS'ýn bir partilisinin adýna kurulduðu, seçime üç gün kala YDÜ'ye sýnýf öðretmenliði açma izni vermesinin seçim rüþveti olduðu iddiasýyla ilgili sorular da yer aldý. Döviz kurlarý yakýyor! Döviz kurlarý TL karþýsýnda yükseliþe geçti... T.C 25. Dönem Parlamento seçiminin ardýndan ortaya çýkan tablonun ardýndan döviz kurlarý yükseliþe geçti. USD ALIÞ : SATIÞ : GBP ALIÞ : SATIÞ : EUR ALIÞ : SATIÞ : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB), bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarýnýn dolar için yüzde 4'ten yüzde 3,5'e, euro için yüzde 2'den yüzde 1,5'e indirilmesine karar verildiðini bildirdi. TCMB'den döviz depo faiz oranlarýna iliþkin yapýlan açýklamada, yakýn dönemde gözlenen küresel ve yerel geliþmeler nedeniyle bankalarýn TCMB'den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarýnýn yarýndan itibaren dolar için yüzde 4'ten yüzde 3,5'e, euro için yüzde 2'den yüzde 1,5'e indirilmesine karar verildiði kaydedildi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý AH ÞU KAPILAR... Sabahleyin henüz evden çýkmadan beni yakalayan bir telefon... Ahizenin ucunda Yaþar Ersoy... Tiyatromuzun duayeni... "Rumca Küstüm, Türkçe Kýrýldým" oyununu sahnede tek baþýna, Ersen Sururi'nin harika müziðiyle sürükleyen aktör... Kermiya kapýsýndan arýyor beni... Sesi telaþlý... -Rum barikatýna takýldýk, geçemiyoruz, diyor... Tepem attý... Ne demek geçemiyorlar? Güneydeki radyolar her yarým saatte bir anons yapýyorlar, Anastasiadis ile Akýncý bu akþam Limasol'da birlikte tiyatro izleyecek, diyorlar... Ve bu oyunun baþ aktörü Rum barikatýný aþýp güneye geçemiyor! Ne biçim bir iþ bu? Mesele þu: Bu oyunda Yaþar Ersoy'un, yani yönetmenin yardýmcýsý Türkiyeli... Oyun Lefkoþa'da Satirigo Tiyatrosu'nda sahnelendiði zaman, güneye geçebilmesi için özel izin almýþtýk ona... Ve sorunsuz bir þekilde güneye geçmiþti. Bu kez de ayný þeyi yaptýk... Durum güneydeki yetkili dostlarýmýz tarafýndan Kermiya'daki Rum barikatýna bildirildi... Ama yine de engellendiler iþte... Yaþar'ýn telefonundan sonra hemen aramaya baþladým saðý solu... Barikattaki izin baþvurusunu yapan arkadaþý aradým güneyde... Anastasiadis'in yakýn çevresindendi... Ýzah ettim durumu... Arkadaþlar bir saattir barikatta bekliyorlar, dedim... -Tamam, ben hallederim, dedi... Ama hemen halletmesi mümkün olmadý. Yaþar yeniden arayýp sordu... Tepem daha da attý... Bu kadar basit bir iþi bile burada halledemiyorsak neyi halledeceðiz? Tekrar döndüm güneydeki dostuma... Ýsyan ettim... -Kapýlara Grivasçý polisler mi koydular, dedim... Arkadaþlara söyleyim, daha fazla beklemesinler ve geri dönsünler öyleyse... -Söyleme, hallolacak, dedi... Bu konuþmadan bir süre sonra da mesele çözüldü... Arkadaþlarýn geçiþlerine izin verdiler... Ancak öðrendiðim kadarýyla, onlar geçip gittikten sonra da devam etmiþ barikattaki polisler arasýnda tartýþmalar... Buna karþý çýkanlarla izin verenler arasýnda... Asýl zorluðu çýkaran bir kadýn yetkiliymiþ... Adadaki iyimser havaya zarar veren hareketlerden kaçýnmalýyýz deðil mi? Düþünün... Barikatta bu geçiþe izin verilmese, arkadaþlar geri dönse ve oyun da dün gece oynanmasa Limasol'da, ne olurdu? Bütün mikrofonlardan buluþacaklarý ilan edilen Anastasiadis ile Akýncý ne yapardý? Nasýl izah ederlerdi bunu halka? Oluþan bu iyimserlik havasý darbe almaz mýydý? Kapý açmak iyi, ama bu kapýlara dikeceðimiz görevliler de çok önemli... Öyle bir çuval inciri berbat eden cinsten olmamalý... Kapýlar için özel bir birlik oluþturulmasý gerekir herhalde... Hem güneyde... Hem kuzeyde... Oralarda görev yapacak olanlar için kurslar ve eðitim düzenlenmeli... Birbirini hala düþman görenlerden arýndýrýlmalý her yer... Aslýnda böyle bir barýþ eðitimi herkes için gerekli... Bütün bakanlýklarda... Bütün dairelerde... Sorumlu makamlarý fanatik milliyetçilerden ne kadar arýndýrýrsak, o kadar yakýn oluruz bu adada çözüme ve barýþa!

3 AFRÝKA dan mektup... BALKONDAN KÜKREYEMEDÝ, TWITTER'DAN "ÖTTÜ" Türkiye'deki seçimin en açýk maðlubu kim? Recep Tayyip Erdoðan hazretleri Seçimden önce en çok konuþan, meydanlarda en çok baðýran kimdi? Yine Erdoðan Ancak sonuçlar belli olduktan sonra adeta dilini yuttu Sadece sesi deðil, görüntüsü de kayboldu Beklediði sonucu alsaydý balkondan kükreyecekti Beklediði sonucu alamayýnca internetten yazýlý açýklama yapmakla yetindi Üstelik o düþman olduðu, her fýrsatta kapatmaya, susturmaya çalýþtýðý sosyal medyadan yaptýðý açýklamada da kendi diliyle seslenmedi. Seçim sonuçlarýný aldýktan sonra akþam namazýný bile kýlamadýðýna bakýlýrsa, belli ki, açýklamayý da kendisi yazmadý O yazamaz zaten, onun kalemi yoktur, onun sadece zehirli bir dili ve ölümcül bir zihniyeti vardýr Cumhurbaþkanlýðý sitesinden yayýnlanan açýklamada þöyle denildi: "2015 genel seçim sonuçlarýnýn, ülkemiz ve milletimiz için hayýrlý olmasýný temenni ediyorum.seçimlere katýlým oranýnýn yüksekliði, aziz milletimizin iradesini sandýða yansýtma ve demokrasi konusundaki kararlýlýðýnýn ifadesidir.milletimizin takdiri her þeyin üzerindedir. Seçime teveccüh gösteren aziz milletimize, Yüksek Seçim Kurulu'na, il ve ilçe seçim kurullarýna, sandýk kurullarýna, güvenlik güçlerimize teþekkür ediyor, sonuçlarýn ülkemiz için hayýrlara vesile olmasýný diliyorum." Yakýþtý mý bu "ýlýmlý" cümleler IÞÝD zihniyetinin Türkiye'deki bir numaralý temsilcisine þimdi Koskoca Tayyip Erdoðan, bir çýrpýda Teyyip oluverdi! Zafer elde etseydi balkondan kükreyecekti, yenilgiye uðrayýnca twitter'dan "öttü" MHP önce attan sonra balkondan düþen Tayyip ile AKP'sini yerden kaldýrýr mý, kaldýrmaz mý, bilmiyoruz Ama þimdilik Türkiye bir felaketin eþiðinden döndü Bunu çok iyi biliyoruz HDP'nin Türkiye'nin batýsýndan da aldýðý oylara bakýlýrsa, bu hezimet Kürtlerle Türklerin iþbirliði sonucunda yaþandý Ayný harflerden oluþan iki kelime olarak Türk ile Kürt, ilk defa birleþti Yabana atýlacak bir þey deðil bu Bu hayýrlý iþe bizzat Tayyip Erdoðan'ýn büyük katkýlarý olduðunu da unutmayalým Sonuçlar için "üzgünüm" dedikten sonra Bülent Arýnç þöyle bir cümle kurdu: "HDP bir projedir. HDP, Ak parti iktidarýný yýkmak için bir koçbaþý olarak kullanýlmýþtýr" Dileyelim de bu hayýrlý proje hýrsýzlýklarýn, arsýzlýklarýn, sýfýrlanan milyon dolarlarýn, ayakkabý kurtularýnýn, cezaevlerinde çürüyen suçsuz insanlarýn, Roboski'de ve Gezi eylemlerinde devlet eliyle iþlenen cinayetlerin ve sömürülen emeðin hesabý sorulana kadar sürsün Meclis önünde aynalý eylem n Hükümetin eðitim politikasýný protesto eden AÖA öðrencileri, "kendinizi ve bizi hatýrlayýn" diyerek milletvekillerine el aynasý býraktý n Alioðlu: Bizi gözden çýkarýrcasýna özel kurumlara ön izin vermek için çalýþmanýza anlam veremiyoruz Atatürk Öðretmen Akademisi'nin (AÖA) ve burada eðitim gören öðretmen adaylarýnýn göz ardý edildiðini savunan bir grup öðrenci dün, Meclis önünde yaptýðý eylemde "kendinizi ve bizi hatýrlayýn" diyerek milletvekillerine birer el aynasý býraktý. Hükümetin yasalarý, yürürlüðe koyduðu uygulamalarý ve aldýðý kararlarý gözden geçirmesini isteyen ve bunun için bir süredir eylem yapan AÖA öðrencileri, "Kurumunu Ezme Özele Yol Verme", "AÖA'yý Kapattýrmayýz" ve "Bizi Hatýrladýnýz mý?" gibi pankartlarla bu sabah Meclis önüne geldi. SÜRÜCÜLERDEN KORNALI DESTEK Davul ve düdük eþliðinde hükümeti ve eðitim politikalarýný protesto eden AÖA öðrencilerine bu güzergâhý kullanan bazý araç sürücüleri de kornalarýyla destek verdi. Meclis önünde AÖA öðrencileri adýna bir konuþma yapan Ayþe Alioðlu hükümetin Akademi'nin geleceði ve nitelikli öðretmen yetiþtirilmesi konusunda kaygý veren kararlar aldýðýný savunarak, "Bizi gözden çýkarýrcasýna özel kurumlara ön izin vermek için çalýþmanýza anlam veremiyoruz" dedi. "KENDÝNÝZÝ VE SAHÝP OLDUKLARINIZI HATIRLAYIN" AÖA'nýn devletin tek yükseköðretim kurumu olduðunu vurgulayan Alioðlu, "Siz bizi unutmuþ olsanýz da, biz sizi neden seçtiðimizi unutmadýk. Bizi görmezden gelmedeki bu ýsrarýnýz niye?" diye sordu. Milletvekillerine kendilerini ve toplumun niteliklerini hatýrlamalarý için ayna hediye edeceklerini söyleyen Ayþe Alioðlu, "Bu aynalar kendinizi ve sahip olduklarýnýzý yeniden hatýrlamanýz içindir" ifadesini kullandý. "VEKÝLLER SESÝMÝZÝ DUYMUYOR" AÖA öðrencisi Hüseyin Toto ise kýsa konuþmasýnda "Meclis'te koltuklarý ýsýtanlar bizi tanýmýyor" diyerek seçtikleri vekillere seslerini duyuramadýklarýný söyledi. MÝLLETVEKÝLLERÝNE RENK RENK AYNALAR Konuþmalarýn ardýndan öðrenciler milletvekillerine ulaþtýrýlmasý için renk renk el aynalarýný Meclis'in kapýsýna býraktý. Öðrenciler düdük ve davul eþliðinde Meclis önünden ayrýlarak eylemi sonlandýrdý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Meydanlarda kükreyen aðzý kapandý birden Boþuna uðraþmayýn býçaklar da açmýyor Diktatörlük hevesi kursaðýnda kalýrken Yýllar sonra Türkiye rahat nefes alýyor Kalay yok... Danýþman kisvesi altýnda bazý gazetecilere ödenen yüklü miktarlar... Ama en önemlisi 10 milyon sterlin... Tefeci Mehmet Çangar'dan borçlanýlan, ama akýbeti bilinmeyen para... Ki bu miktar yayýnlanan diðer miktarlara beþ basar... Siz ondan haber verin, gerisi laf-ý güzaf... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik YAYA KALDI Pazar günü Türkiye'de yapýlan genel seçimden kaybeden Tayyip Erdoðan, kazanan ise bana göre padiþahlýk, diktatörlük istemeyenler oldu Tayyip Erdoðan kýsa açýklamasýnda "Milletimizin takdiri her þeyin üzerindedir" dedi. Mantýklý deðerlendirme yapýlacaksa, "Milletimden özür dilerim" diye baþlamalýydý söze. Çünkü "milleti" dünkü seçimde Tayyip Erdoðan'ýn bitmek bilmeyen hýrsýna ve daha fazla güç kazanarak kuracaðý padiþahlýða, diktatörlüðe engel oldu. Oniki yýl önce AKP'nin baþýna geçerken vaat ettikleri Türkiye halklarý için bir nimetti Solcusundan, liberaline, faþistine kadar herkesin onayýný aldý. Olmayacak bir birliktelikti o zaman bu Elde ettiði yetkilerle kendini insanüstü bir varlýk, hatta etrafýndaki yalakalarýn ifadesiyle bir peygamber sanmaya baþladý Muvazenesini sýk sýk kaybetti. Oturanlara kýzdý Kadýnlarý daha fazla çocuk doðurmaya çaðýrdý. Þikayet edenleri "al ananý da git" diyerek kovdu. Türkiye'deki basýný satýn aldýrarak muhalif gazetecileri de görevlerinden azlettirdi Komþularýyla sýfýr sorun diye baþladýðý siyasi hayatýnda, kavga etmedik komþu ülke býrakmadý. Dünyanýn en gaddar terör örgütü El Nusra, El Kaide ve son olarak da IÞÝD'e destek çýktý Gönderdiði silahlar MÝT tarafýndan yakalanýnca ve bu da medyada deþifre edilince, "Cumhuriyet" gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Can Dündar'ý elinden gelse idam ettirecekti Erdoðan, Dündar için bireysel suç duyurusunda bulundu ve bu gönderilen silahlarý ifþa etmenin casusluk olduðunu söyledi. Suç duyurusunda bulunurken bir kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet, bir kez müebbet ve 42 yýl da hapislikle cezalandýrýlmasýný istedi. Kinin bu kadarýna da pes doðrusu Kan gölüne çevrilen coðrafyadaki teröristlere silah ve malzeme tedarik edip gönderen Erdoðan üstüne üstlük, bu vahþetin nereden beslendiðini ortaya çýkaran gazeteciyi elinden gelse idam edecekti Kendisini hem avukat, hem hakim ilan ederek cezasýný bile kesmiþti Dündar'ýn Erdoðan cumhurbaþkaný olduðu makamý bir kenara iterek kendisini, padiþahlýða taþýyacak bu seçim için meydanlara indi ve AKP'nin propagandasýný yaptý. Bunu yaparken de muhaliflerine, kadýn aktivistlere, medyaya, gayrimüslimlere, azýnlýklara hakaretler savurdu, onlarý tehdit edip suçladý. Bir zamanlar ata binme meraký sýrasýndan attan düþmüþtü ya Muhalifler Yaþar Kemal'in "O iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler" cümlesine ilave olarak "Bu bize kaldý" dediler. At bile Erdoðan'ýn sýrtýna binmesini hazmedemedi ve onu yere savurdu Türkiye halký ise 12 yýldýr ensesinde taþýyor Ve bu seçimlerden sonra "rahvan" kaldý gibi bir þey Starling Marketleri'nin devri gerçekleþti... Ýþte Starling'in yeni sahibi Ekonomi Kýbrýs - Ülkemiz market devlerinden biri olan Starling Marketleri'nin devri dün gerçekleþti. Starling Marketler Zinciri'nin yeni sahibi Cyprus United Retai Ltd. þirketi oldu. Cyprus United Retail Ltd'nin konu ile ilgili açýklamasý þöyle; "Ülkemizin önemli Süpermarket zincirlerinden biri olan Starling Süpermarketleri nin geçtiðimiz süreç içerisinde Kayar Ailesi dýþýndaki hissedar ve direktörün yapmýþ olduðu yanlýþ fiillerin sonucu yaratmýþ olduðu finansal zorluk nedeniyle sýkýntýya girdiði herkesin malumu olmuþtur. Gerek KKTC ye tanýþtýrdýðý uluslararasý franchise markalarý, gerekse Orta Doðu ya ve Türkiye ye KKTC den yaptýðý Süt ve Süt Ürünleri ihracatlarý ile bilinen HFE Global Group Direktörü Sn. Hüseyin Ekrem Ergil, ülkemizde perakende sektöründe de faaliyetler yürüttüðü Cyprus United Retail Ltd olarak Starling Marketleri ni devraldýklarýný açýkladý. Þirket, Starling in sahibi Sayýn Salim Kayar ile yaptýðý protokol uyarýnca, Lapta, Alsancak, Zeytinlik ve Bellapais te faaliyet gösteren 4 adet Starling Süpermarket i 5 Haziran itibarýyla Metehan Kapýsý kapandý! KKTC ile Güney Kýbrýs arasýndaki geçiþ kapýlarýndan bir tanesi olan Metehan'da dün kriz yaþandý. Güney Kýbrýs a sürekli olarak geçen bir Türk Otobüsüne Rum Polisinin izin vermemesi krize ve tartýþmalara neden oldu. Geçiþ evraklarýnýn yanýsýra Güney e turist taþýma izni de bulunan otobüse devralmýþ bulunmaktadýr. Cyprus United Retail Ltd Direktörü Hüseyin Ekrem Ergil yaptýðý açýklamada, HFE Global ekibinin perakende satýþ ve süpermarket yönetimi konusunda geçmiþten gelen tecrübesi ile ülkemizin tanýnmýþ, baþarýlý iþadamý, Capitalbank Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Tekin Arhun un da teþviki ve grubun bankacýlýk, finans ve faktöring olanaklarýnýn oluþturduðu güç birliði ile bu giriþimi yaptýklarýný anlattý. Ergil, Starling Süpermarket lerinin imalatçý, ithalatçý ve tedarikçilerine ödemesi gereken meblaðlarýn ödeme planlarý çerçevesinde mutlaka ödeneceði ve ülkemizin güzide süpermarket zincirlerinden Starling in kýsa zamanda profesyonel ekip ve çaðdaþ yönetim vizyonu ile yeniden þekilleneceði ve eklenecek yeni þubeler ile sektörde söz sahibi olacaðýný müþteri ve tedarikçilerine müjdeledi. Ergil, ülkenin tanýnmýþ iþadamlarýndan, bankacýlýk, finans ve faktöring sektörünün öncülerinden, yakýn dostu diye nitelendirdiði Tekin Arhun un bu yeni giriþimdeki teþvik ve katkýlarýndan dolayý da kendisine teþekkür ettiðini belirtti." Rum Polisi keyfi olarak geçemezsin deyince otobüs þoförü otobüsünü yolun içerisine park ederek Metehan'ý geçiþlere kapattý. Ben geçemezsem sizin otobüsleriniz de geçemez diyerek otobüs ile Rum otobüslere geçiþi kapatan Kýbrýslý Türk ün ikna edilmesi için giriþimler devam ediyor. Ayia Napa da 3 Kýbrýslý Türk tutuklandý! Hýrsýzlýk yaptýklarý gerekçesiyle tutuklanan gençler yarýn Güney Kýbrýs'ta mahkemeye çýkarýlacak. Yeni Boðaziçi nde sakin 3 genç Ayia Napa'da tutuklandý. Kýbrýs Time ýn haberine göre, hýrsýzlýk yaptýklarý gerekçesiyle tutuklanan gençler yarýn Güney Kýbrýs'ta mahkemeye çýkarýlacak. Gençlerin isimlerinin baþ harflerinin M.K., T.N., D.M. olduðu öðrenildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "TÜRKÝYE UÇURUMUN KIYISINDAN DÖNDÜ" Atasözünü bilirsiniz... Her yiðidin bir yoðurt yeyiþi var. Bizim yiðit gazetelerimiz de Türkiye'deki seçim yoðurdunu kendilerine has tarz ve üslûplarýyla þöyle yediler... Ýsimlerini belirtmeye gerek yok. Siz az çok tahmin edersiniz. "Koalisyon dönemi" "Türkiye'de deprem" "Türkiye seçimini yaptý" "13 yýl sonra koalisyon" "Koalisyon mu erken seçim mi?" "Türkiye'de tek parti iktidarý sona erdi" "AKP'ye büyük þok" "Ak Parti 4. kez 1. oldu" "Türkiye seçimlere kilitlendi" "Sandýktan barýþ çýktý" "Nasýl bir koalisyon?" Gazetelerimiz, Türkiye'deki seçim sonuçlarýný manþetlerinden böyle duyurdular okurlarýna. Bu seçimde aðýr bir yenilgiye uðrayan... Türkiye'yi ve Kýbrýslýtürk toplumunu yýllardýr aþaðýlayan ve hýrpalayan Erdoðan ve AKP'yi üzmemeye, hýrpalamamaya özen gösterdiler! Dedim ya, "Her yiðidin bir yoðurt yeyiþi var". Bu da onlarýn takdiri... Kimbilir, düþene bir tekme de biz vurmayalým, gün gelir ona yine ihtiyacýmýz olur diye düþünmüþlerdir belki de! Ne var ki o düþenin yýllardýr düþürdüklerinin ve tekmelediklerinin haddi hesabý yok! Hakkýný vermek lâzým. Yerel basýnýmýz içinde bir tek Afrika gazetesinin manþeti farklýydý dün. Tartýþmasýz, en doðru ve en güzel þekilde manþetinde Afrika yorumladý seçim sonucunu. "Türkiye bir felâketin eþiðinden döndü... Diktatöre dur - Recep Tayyip Erdoðan için sonun baþlangýcý..." Üç cümle... Onüç kelime... Fazla bir yoruma gerek yok. Seçim sonucunun en özet, en anlaþýlýr hali... Bunu görmemek, anlamamak için bir kafatasçý, körü körüne bir Erdoðan ve AKP hayraný olmak lâzým. Ve tabii ki koyu bir Atatürk düþmaný. Bir laiklik karþýtý... Bir þeriatçý ve hurafeler sapýðý olmak lâzým... Büyük hayalleri vardý hazret-i Receb'in! Bu hayallerle meydandan meydana koþtu. Neredeyse bir meydanlarda yatýp kalkmadýðý kaldý! Sabah akþam, hançeresini yýrtýncaya kadar nutuklar çekti tebasýna! Makamýnýn aðýrlýðýný yerlerde süründürerek... Anayasaya göre de olmasý gereken tarafsýzlýðýný hiçe sayarak... Ve bugüne kadar hiçbir cumhurbaþkanýnýn yapmadýðýný yaparak AKP uðruna o makamý da ayaða düþürdü! Büyük hayalleri vardý çünkü. AKP yine tek baþýna iktidarý elinde tutacak!.. Anayasa'yý deðiþtirecek! Kendisine baþkanlýk sisteminin yolunu açacak! Onu astýðý astýk, kestiði kestik bir diktatör, bir tek adam yapacak! Milletin ensesinden yaptýrdýðý dünyanýn en büyük ve en muhteþem sarayýnda Lâle Devri saltanatýna devam edecekti! Türkiye iþte böyle bir felâketin eþiðinden döndü HDP sayesinde. Ne mutlu bir sonuçtur ki bu, iþte böyle bir diktatörün bunca insanlýkdýþý hayallerine geçit vermedi. Ve Demirtaþ'ýn dediði gibi... "Türkiye uçurumun kýyýsýndan döndü."

5 5 9 Haziran 2015 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ne sevindim, ne üzüldüm Bunca yýldan sonra hiçbir þey öðrenmedimse bile, gelenin gideni arattýðýný çok iyi biliyorum MÝÞ-MIÞLAR * Baþbakan Yorgancýoðlu, yerel seçimlerde sarsýntý yaþadýklarýný söylemiþ. - Yazýk oldu ama Düþen sadece kendisi oldu!.. * Seçimlerde Siber'e yeterince sahip çýkýlmamýþ. - Ýnsanýmýz da siyasilerimiz de tilki gibidir Ülke, demokrasi, þu bu boþuna, çýkarýnýn nerde olduðuna bakar * Akýncý, ABD dönüþü "Yarýndan itibaren yolculuðumuz çözüme doðru, barýþa, kalýcý barýþa doðru devam edecek" demiþ. - Haklý ama Bugün biraz dinlenmeli * MHP 82, HDP 81 milletvekili çýkarmýþ - Türkiye keskin býçak gibi * Çözümün faturasý 33 milyar euro tutuyormuþ. - Hadi caným abartmayýn o kadar O paraya yeni bir Kýbrýs yaratýrlar Akdeniz'in ortasýnda Hem daha sakin, hem daha güzel olur. * Yeni kimlik kartlarý 69 TL'den çýkarýlacakmýþ. - 4 kiþilik bir ailenin 274 TL ödemesi gerekecek Bu bir soygun deðil de nedir * Akýncý "Türkiye'deki seçimler, Kýbrýs konusunda anahtar olacak" demiþ. - Bence bu seçim sonuçlarýndan sonra yapýlmasý gereken ilk iþ, kilidi hemen deðiþtirmek olmak Þimdi hepsinin elinde bir anahtar oldu da ondan. * Baþbakan Yogancýoðlu, "gelen gideni aratýr" sözünü kabul etmiyormuþ. - Her defasýnda ispatlanmýþtýr ve aksi görülmemiþtir. Dur ensin koltuktan gitsin gendi da, da gene gonuþuruk Türkiye, darbelerden çok çekti ya, artýk diktatörleri oy ile alaþaðý ediyor! SALLAYIVERDÝM!.. Ýnþallah ve inþallah, Kýbrýs'tan Sorumlu Devlet Bakaný Milliyetçi Halk Partisi'nden olsun. Gücüm yetmez ama, bulup buluþturup, medyanýn da desteði ile bir deve kurban edeceðim. Ha Eðer Kýbrýs'tan Sorumlu Devlet Bakaný, MHP'den olmazsa, yine problem yok. Hepsi bizim BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS HDP'li bir Kürt kardeþimiz de olabilir. O zaman da, yine bir yerlerden bulup buluþturup bir dana kurban edeceðim. Helal olsun HDP'ye. Aksi bir olasýlýk da var ne yazýk. Kýbrýs'tan Sorumlu Devlet Bakaný, Cumhuriyet Halk Partisi'nden olabilir. Ýþte o zaman yandýðýmýz gündür! Bu durumda kimsecikler kurban kesmemi beklemesin. Hatta ortalýktan kasap býçaklarýný da toplatacaðým Çünkü CHP gelince kurban belli. Biz! Ben Erdoðan'ýn yerinde olsam, hemen Cumhurbaþkanlýðýndan istifa ederdim. "Alýn sarayýnýzý da, iktidarýnýzý da" der, ne saray isterdim, ne iktidar Geçerdim AKP'nin baþýna, dost düþman çatlatýrdým. Avrupa'da, iktidarda olan hiçbir partinin arkasýnda, %40 bile bir halk desteði yokmuþ Doðru mu acaba? Vay be Türkiye'de %40 ile bile hükümet kurulamýyor Bu demokrasileri anlamak da hiç kolay deðil. Yurdumun daðýna taþýna Tilkisine, kurduna müjdeler olsun. MHP geliyor MHP Nihayet tanrý yüzümüze güldü, Maraþ için bir umut doðdu. MHP'nin içinde bulunduðu bir hükümette, Maraþ'ýn her an açýlma olasýlýðý tavan yapar! Her akþam umutla yatabilir, umutla kalkabilirsiniz. Siz þaka ettiðimi sanmaya devam edin! Farzedin ki Dýþiþleri Bakaný HDP'dendir. Farzedin ki Kýbrýs'a gelecek Sizce Larnaka'dan gelme olasýlýðý var mýdýr? Ya da farzedin ki Ercan'dan geldi. Ayaðýnýn tozu ile Lokmacý'dan geçer, Anastasiadis'i ziyarete gider mi? Barýþ için, güven yaratýcý önlem için elbette. AKP gitti "Allahü Ekber" sesleri TOMA'lar Polisler Geziler Biber gazlarý n'olacak þimdi? N'olacaðý var mý? E elbette imha edilecekler deðil ama! Selo n'apsýn TOMA'yý!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DEPREM SONRASI (Ýstanbul)- Depremden sonra yýkýlmýþ þehre baktýlar. Þehir duman altýydý 'li yýllardaki kömür isinin görüntüsü vardý. Yýkýntýlar arasýnda çalýþan iþ makineleri bir saða bir sola dönüyordu. Kurtarmaya çalýþanlar çaresiz ama umutlarý vardý. Birilerini kurtarmalýydýlar. Sesleniyorlardý her mahallede, her bölgede, molozlarýn altýna "Orda kimse var mý?" diye. Yýkýk þehirde bu sesten ve birkaç motor gürültüsünden baþka ses yoktu. Ölüm geziyordu üzerlerinde. Ve bekleyiþ sürüyordu. Ýstanbul'un depremini yaþamýþ biri olarak o süreci iyi bilirim. Þehir birkaç gün sonra kaçanlardan ötürü boþalmýþtý. Gidenler memleketlerine gitmiþlerdi depremden kurtulmak adýna. Ve var olan yýkýk, hasar görmüþ mülklerini bir daha dönmeyiz düþüncesiyle simsarlara sattýlar. Simsarlar nereden nasýl çýkmýþlardý? Birden patlamýþtý piyasa. Onlar sanki depreme önceden hazýrlýklýydýlar. Bir yerlerde para saklamýþlar. Deprem vurduðu anda köstebekler gibi çýkmýþlardý. Oysa depremden az önce herkes iþindeydi. Kaygýlarý yoktu. Daha ev almak, yatýrým yapmak, geleceði garantiye almak kaygýsý taþýyorlardý. Ki deprem pat diye vurdu. Þimdi depremin yaratýðý hasarý, yarayý sarmalýydýlar. Çabalar bunaydý. Herkes elinden geldiðince elini taþýn altýnakoydu. Yerde yattýlar, daha maðdur kesimlere ekmek taþýdýlar. Ýlaç götürdüler. Hastanelere yaralý naklettiler. Böyle bir dayanýþma ile þehir birkaç yýl sonra eskisinden kalabalýk, eskisinden güvenli hissedildi. Durum düzeldikten sonraki dönemde depreme kadar didiþmeyle, rekabetle, birbirlerinin ayaðýnýkaydýrmakla geçecek. Ki deprem vurduðunda tekrar el birliði akýllara gelsin. Böyledir felaket sonrasý yaþananlar. Biz de savaþ yýllarýný iyi biliyoruz. Dayanýþmadaydýk. Birdik. Tektik. Keþke insan her dönem felaket günleri gibi hep dayanýþma içerisinde olsa. Olmuyor. Unutuluyor yaþananlar. Ve hayat bitmeyecekmiþçesine rekabete giriliyor. Pazar seçim vardý Türkiye'de. Halk geniþ katýlýmlý bir seçime dâhil oldu. Seçim öncesi gündem HDP'nin barajý aþýp aþamayacaðýna takýldý. Çünkü HDP barajý geçemezse, tüm oylarý geçen dönemlerde olduðu gibi saraylar fatihi RTE'nin olacaktý. RTE'ye akacak her oy ise RTE'nin elini daha da güçlendirecek. O güç ile de kimbilir RTE neler yapacaktý, neler. Bugün seçimler sonrasýndaki Türkiye uzun süren deprem sonrasý gibidir. Her yer duman. Her yer yýkýk Dayanýþma olacak mý olursa ne kadar iþe yarayacak, merak ediyorum. SEÇÝM SONUÇLARI AÇIKLANDI 25. DÖNEM MÝLLETVEKÝLÝ GENEL SEÇÝMÝ'NÝN KESÝN OLMAYAN SONUÇLARINA GÖRE, AK PARTÝ 258, CHP 132, MHP 80, HDP 80 MÝLLETVEKÝLÝ ÇIKARDI Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarýna göre, AK Parti 258, CHP 132, MHP 80, HDP 80 milletvekili çýkardý. Anadolu Ajansý'nýn "secim.aa.com.tr" internet sitesinden derlenen son rakamlara göre, oylarýn yüzde 99.99'u sayýldý. 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 47 milyon 462 bin 695 kiþi oy kullandý. Bu oylardan 46 milyon 131 bin 968'i geçerli olurken, 1 milyon 330 bin 727 oy geçersiz sayýldý. Seçime katýlan partilerden AK Parti kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre, yüzde oy alarak 258 milletvekili; CHP yüzde oy alarak 132 milletvekili; MHP yüzde oy alarak 80 milletvekili; HDP yüzde oy ile 80 milletvekili çýkardý. Kesin olmayan yurt dýþý oylarýnýn sonuçlarýna göre ise AK Parti yüzde 49.90; HDP yüzde 20.42; CHP yüzde ve MHP yüzde 9.24 oy aldý. AB SEÇÝM SONUÇLARINDAN MEMNUN Brüksel, Avrupa Birliði (AB), Türkiye'de yapýlan seçimlerden sonra yeni parlamento ve hükümetle çalýþmayý beklediklerini, gelecek dönemin iliþkileri daha da güçlendirme fýrsatý sunduðunu belirtti. AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun geniþleme ve komþuluk politikasýndan sorumlu üyesi Johannes Hahn, AB adýna yaptýklarý ortak açýklamada, seçimlerde görülen yüzde 86 katýlým oranýnýn "Türk demokrasisinin gücünün açýk bir iþareti olduðunu" ve bütün büyük partilerin TBMM'de temsil hakký kazanmalarýnýn "bilhassa önem arz ettiðini" ifade etti. Açýklamada, "Yeni parlamento ve hükümetin hýzla oluþmasýný ve birlikte yakýn çalýþmayý sabýrsýzlýkla bekliyoruz. Önümüzdeki dönem, Türkiye-AB iliþkilerini daha da güçlendirme ve bütün vatandaþlarýn menfaatine olacak þekilde iþbirliðinin tüm alanlara geniþletilmesinin ileriye götürülmesi için fýrsatlar sunuyor" denildi. Açýklamada, AB'nin Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) Demokratik Kurumlar ve Ýnsan Haklarý Ofisi'nin seçimlerle ilgili ilk raporunu beklediði de kaydedildi. Erdoðan mesajýný internette yayýnladý Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Seçim sonrasýnda baþlayan bu yeni süreçte, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamýnýn, demokratik kazanýmlarýmýzýn korunmasý için tüm siyasi partilerin gerekli hassasiyeti göstermeleri, sorumlu bir davranýþ sergilemeleri büyük önem arz etmektedir" deðerlendirmesinde bulundu. Erdoðan'ýn, 2015 Milletvekili Genel Seçimi'ne iliþkin açýklamalarý, Cumhurbaþkanlýðý internet sitesinde yer aldý. Seçim sonuçlarýnýn Türkiye ve millet için hayýrlý olmasýný temenni eden Erdoðan, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Seçimlere katýlým oranýnýn yüksekliði, aziz milletimizin iradesini sandýða yansýtma ve demokrasi konusundaki kararlýlýðýnýn ifadesidir. Milletimizin takdiri her þeyin üzerindedir. Sonuçlarýn hiçbir partiye tek baþýna iktidar imkaný vermediði mevcut tablonun, yarýþa katýlmýþ olan tüm partiler tarafýndan saðlýklý ve gerçekçi bir deðerlendirmeye tabi tutulacaðýna inanýyorum. Seçim sonrasýnda baþlayan bu yeni süreçte, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamýnýn, demokratik kazanýmlarýmýzýn korunmasý için tüm siyasi partilerin gerekli hassasiyeti göstermeleri, sorumlu bir davranýþ sergilemeleri büyük önem arz etmektedir. Seçime teveccüh gösteren aziz milletimize, Yüksek Seçim Kuruluna, il ve ilçe seçim kurullarýna, sandýk kurullarýna, güvenlik güçlerimize teþekkür ediyor, sonuçlarýn ülkemiz için hayýrlara vesile olmasýný diliyorum." HDP'den 30 kadýn milletvekili TOPLAM 27 ÝLDE MÝLLETVEKÝLÝ ÇIKARAN HDP, AÐRI, IÐDIR, TUNCELÝ, ÞIRNAK VE HAKKARÝ'DE ADAYLARININ TAMAMINI MECLÝS'E TAÞIDI... Ankara, HDP, 25. Dönem Milletvekili Seçimi'nde, resmi olmayan sonuçlara göre geçerli oylarýn 6 milyon 51 bin 469'unu alarak yüzde ile 80 milletvekili çýkardý. AA muhabirinin derlediði bilgilere göre, HDP 27 ilde milletvekili çýkardý, Aðrý, Iðdýr, Tunceli, Þýrnak ve Hakkari'de adaylarýnýn tamamýný Meclis'e taþýdý. HDP ayrýca, Meclis'e 30 kadýn milletvekili gönderdi. Seçime parti olarak girme kararý alan HDP, resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'te 27 ilden 80 milletvekiliyle temsil edilecek. 18 MÝLYON TL'LÝK GENEL TARIM SÝGORTA FONU'NUN 11 MÝLYONU ÜRÜN DESTEÐÝNE Mecliste oyçokluðuyla kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayýmlanan 18 milyon 300 bin TL'lik Genel Tarým Sigortasý Fonu 2015 Mali Bütçe Yasasý'nda ürün destek ödemeleri için 11 milyon 200 bin TL, hayvancýlýk destekleme ödemeleri için 4 milyon TL ayrýldý. Genel Tarým Sigortasý Fonu 2015 Mali Bütçe Yasasý, Resmi Gazete yayýmlandý. "Ödenekler", "gelirler", "kadrolar", "araçlar" ve "harcamaya iliþkin formül" gibi cetvelden oluþan Genel Tarým Sigortasý Fonu 2015 Mali Bütçe Yasasý'nda 2014 yýlý bütçe ödemelerine de yer verildi. Buna göre, ürün destek ödemeleri, 2014 yýlýnda 10 milyon 290 bin 900 TL olarak açýklanmýþ ancak ürün desteði ödemesinin tadil edilmesiyle bu rakam 52 milyon 538 bin 403 TL'ye ulaþmýþtý. Hayvancýlýk destekleme ödemeleri 2014'te 3 milyon 750 bin TL olmuþtu. GÜNLÜK Financial Times: Türkiye, paranoya yaþayan iki yüzlü Erdoðan'a 'hayýr' dedi Financial Times yazarý David Gardner, Türkiye'de dün yapýlan genel seçimlerle ilgili yazýsýnda, "Türkler Erdoðan'ýn aþýrý hýrsýna 'Hayýr' dedi" yorumunu yaptý. "Cumhurbaþkanýnýn can düþmaný; liberalleri, solcularý ve kadýnlarý da cezbeden Kürt yanlýsý ittifaktý" ifadesiyle baþlayan yazý þöyle devam ediyor: "Erdoðan'ýn hep en az iki farklý yüzü oldu. Bunlardan biri çok yetenekli, zaman zaman reformcu, üst üste 10 yarýþ kazanmýþ bir siyasetçi... Diðeri ise inatçý sultan olmaya özenen, aþýrý gurur ve paranoyanýn takip ettiði, Türklere atalarýndan yadigar mülkmüþ gibi davranan yüzü..." BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Erdoðan'ýn "anayasanýn öngördüðü yasaðý görmezden gelerek" seçim kampanyasý süresince mitingler düzenlediðini de hatýrlatan Gardner, "Türkler onun aþýrýya varan kiþisel hýrslarýna 'Hayýr' dedi" ifadesini kullanýyor. DOÐUNUN AÐACI Rengarenk bir aðaç resmi sosyal medyada, yüzyýllýk kökleriyle... Þöyle yazmýþ Beran Cemal: Doðudan hepimiz için çok güzel bir aðaç yükseldi, hem de rengarenk! BÜYÜK FIRSAT AKP'nin iktidarýna son verme fýrsatý yakalayan üç parti bunu yapmaz ve hepsini de sanýk sandalyesine oturtmazsa, çok yazýk!.. ACENTA "AKP 276'yý buldu" diye sosyal medyada yazan biri þöyle demiþ: "AKP+Sunat Atun+17 UBP 276 eder"... Eksiði var ancak... Mehmet Ali Talat AKP'nin KKTC acentasý deðil mi? ANAYASA 800 seneden sonra "Yazýlý bir anayasaya ihtiyacýmýz var mý?" diye sorulmuþ Ýngiltere'de... Varsa söylesinler hemen, bizimkini gönderelim! ÇAKALLAR Kürtçe küsenler Türkçe barýþtýlar Türkiye'de... Rumca küsenlere ve Türkçe kýrýlanlara örnek olsun! Avcýlarýn son avý çakallar olsun! Týrnak... "On binlerce can, yakýlan ve yýkýlan köyler, daðýlan hayatlar, çürütülen umutlar... Barajý, dökülen nice kan, horlanan milyonlar, dýþlanan kimlikler, sözcükler, düþler, ah'lar aþtý. Artýk HDP, salt Kürt etnik kimliði odaklý bir parti deðil, farklýlýklardan 'insan' merkezli ve eþitlikçi bir deðer yaratan Türkiye'nin 'barýþla' özdeþleþen önemli 'sol' partisi olma yolunda adým attý." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Sayýn Akýncý New York yolunda ne dedi? 'Gasp edilmiþ haklarýmýzý geri almak için çalýþacaðýz' dedi. Ne demektir bu cümle bilir misiniz? Demek ki pazarlýklar Kýbrýs Cumhuriyeti üzerinde sürdürülecek. Unutmayalým ki Kýbrýs Cumhuriyeti üniter bir yapýydý. Demek istediðim meseleler öyle geliþebilir ki halk olarak yine de yüzde yüz bilemeden 'evet' dediðimiz Annan Planýndan da geride bulabiliriz kendimizi. Nitekim de iþaret ve belirtiler o yöndedir." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Ýsrail'den Türkiye'ye herkesin çýkarlarýnýn gözetildiði bir propaganda dönemine girdiðimize tanýk oluyorum. Ama yine þuna dikkat! Doðu komþumuzda pek de iyi geliþmeler olmuyor! Yeniden IÞÝD hamleli bir kaos karabasaný yükseliyor!" Özkan YIKICI (Ortam) Günün Kahramaný SELAHATTÝN DEMÝRTAÞ Yalnýz Türkiye ve Kýbrýs'ta deðil, tüm dünyada da þu anda adýndan en çok söz ettiren kiþi Selahattin Demirtaþ... Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) lideri... Yýllarca ezilen ve horlanan halkýný sýrtladý, bugünlere getirdi, yüzünü güldürdü. Seçim sonrasý en çarpýcý deðerlendirmeler de ondan geldi... "Türkiye bir uçurumun kenarýndan döndü" dedi... Diktatöre geçit verilmedi. Demirtaþ seçimden önce verdiði sözü de tuttu ve AKP'yle asla koalisyon yapmayacaklarýný bir kere daha üstüne basa basa söyledi.

7 9 Haziran 2015 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu Tam da "Akýncý sevinci"nin keyfini çýkarmaya baþlamýþtýk ki, Türkiye'deki genel seçim sonuçlarýnýn bu iyimser havaya "gölge" düþürme olasýlýðý kendini gösterdi Türkiye halklarý, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn "Baþkanlýk sistemi" hayallerini tarihe gömmenin "zafer"ini kutlarken, Kýbrýs'ta çözüm sürecine "olumsuz etki" yapmasý muhtemel yeni bir "durum" ortaya çýktý Pazar günü Türkiye'de yapýlan seçimlerde 3 Kasým 2002'den beri tek baþýna iktidarda bulunan AKP, parlamento çoðunluðunu yitirmiþ bulunuyor AKP'nin; son genel seçimlerden bu yana, 8-9 puan gerilemesi; Erdoðan'ýn "Otoriter"liðe ve "Türk tipi Baþkanlýða" giden yolda önünü keserken, aslýnda Türkiye'yi de "Uçurumun kenarýndan" çekip kurtardý Türkiye'de artýk tek baþýna AKP iktidarý yok HDP'nin barajý geçerek yüzde 12 dolayýnda oy almasý, bugüne kadar AKP'nin "birinci parti" olarak gaspettiði TC Seçimleri; Kýbrýslý Türkler, Türkiyeli Kürtler milyonlarca oyun da deðerlendirilmesini saðladý. Böylece, 2002'den beri "baraj altý" oylarý da hanesine yazarak iktidarýný sürdüren AKP, Türkiye'de "dinsel aðýrlýklý" bir devlet yapýlanmasýnýn da temellerini attý Hatta özellikle hukuk ve eðitim alanlarýnda birçok geriye yönelik "dönüþümler" saðladý AKP, bu "baraj altý" oylar nedeniyle 2002'de yüzde 34 ile tek baþýna iktidar olurken, bugün yüzde 41 ile ancak "birinci parti" olabildi Elbette yüzde 41 oranýnda oy, birçok ülkede tek baþýna iktidar saðlayabilir AKP için de bu seçim sonuçlarýný "hezimet" olarak görmek yanlýþtýr Seçimlerin "sevindirici" sonuçlarý "Baþkanlýk sistemi"nin gündemden kalkmasý ve büyük bir risk alarak, ittifaklar yaparak seçime "parti" çatýsý altýnda giren Kürtlerin yoðunlukta olduðu HDP'nin barajý aþmasý oldu Gelelim; bizim açýmýzdan yukarýda belirttiðim "endiþe" ve "kaygý"lara Seçim sonuçlarý, Türkiye'de yeni bir "koalisyon" döneminin baþlayacaðýný gösteriyor TBMM'de yer alan dört siyasal YURTDIÞI OYLARI... KKTC DE AKP 1. PARTÝ Türkiye'de yapýlan genel seçimler için KKTC'de 120 sandýkta oy kullanýldý. AKP : % 39, 52 CHP : % HDP : %18.50 MHP : % DÝÐER : % 3.15 Bu seçimlerde hükümet oylamasýna, Cumhurbaþkanlýðý oylamasýnýn dýþýnda ilk defa yurt dýþýndaki Türk vatandaþlarý da katýldý. Yurt dýþýndan ilginç sonuçlar çýktý. Mao Zedung'un kurucusu olduðu Komünist Çin Halk Cumhuriyet'inde Vatan Partisi'ne 6, AKP'ye 14, HDP'ye 22, MHP'ye 41, CHP'ye 59 oy çýktý. Ayrýca Çin'in baþkenti Pekin'den Liberal Demokrat Parti'ye ve Saadet Partisi'ne de 1 oy çýkmasý dikkat çekti. Ýran'da AKP birinci çýkarken kullanýlan oylarýn yüzde 60'ýný aldý. CHP'ye 48, HDP'ye 37, MHP'ye 29, Saadet Partisi'ne 6, LDP, DSP ve Vatan Partisi'ne de 2'þer oy çýktý. Ýsrail'de ise CHP birinci parti çýkarken AKP ikinci oldu. Sayýlan oylara göre CHP 83, AKP 50, HDP 43, MHP 19 oy aldý. Ýsrail'de Doðru Yol Partisi'ne de 1 oy çýktý. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyet'inde katýlým yüksekti. AKP kullanýlan oylarýn 5 bin 140'ýný alarak birinci parti oldu. CHP 3 bin 525, HDP 2 bin 583, MHP bin 840 oy aldý. Amerika'da ise CHP açýk ara önde birinci parti oldu. Kullanýlan oylarýn yüzde 44.47'sini alan CHP'ye, 7 bin 670 oy atýldý. HDP 4 bin 112, AKP 2 bin 856, MHP bin 546 oy aldý. ÝZCAN HDP'NÝN BAÞARISINI SELAMLADI Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan Halklarýn Demokrasi Partisi (HDP) ve Türkiye halklarýnýn barýþ, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde elde ettiði baþarýyý selamladý. Ýzcan, "HDP'nin baskýcý Recep Tayyip Erdoðan rejimine dur demesinin sadece Türkiye halklarýna deðil, tüm Ortadoðu ve Kýbrýs halklarýna da rahat bir nefes aldýrmýþtýr" dedi. BKP'den yapýlan açýklamaya göre, Ýzcan, Türkiye'de gerçekleþen genel seçimleri deðerlendirdi. Türkiye'nin "totaliter" bir rejimden kurtulduðunu, buna en az Türkiye halklarý kadar BKP ve barýþçýl Kýbrýs Türk toplumunun büyük bir kesiminin de sevindiðine dikkat çeken Ýzcan, BKP'nin HDP ve kardeþ Türkiye halklarý ile iþ ve güçbirliði içerisinde barýþ, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlý bir þekilde sürdüreceðini vurguladý. "Sol ve ilerici siyasal partilerin ve tüm ezilen kesimlerin ortak çatý partisi olan HDP örneðini Kýbrýs'ýn kuzeyinde de hayata geçirmek, BKP'nin en birncil görevidir" diyen Ýzcan, "BKP, barýþtan, demokrasiden ve çözümden yana olan tüm güçleri bir çatý altýnda toplanmaya ve iktidarý demokratik yollardan ele geçirmeye çaðýrmaktadýr" dedi. partiye baktýðýmýzda, AKP'nin "koalisyon ortaðý" olarak MHP'nin dýþýnda biriyle anlaþmasý hemen hemen olanaksýz görülüyor Gerçi seçim öncesinde parti baþkaný Bahçeli AKP ile koalisyon kurmayacaklarýný açýklamýþtý ama "Milli menfaat" diyerek bundan vazgeçmesi mümkün Tabii, AKP Baþkaný Davutoðlu da "Ýktidar olmazsak istifa ederim" demekteydi ki, bunu da herhalde Erdoðan belirleyecek Eðer; Bahçeli AKP ile "koalisyon" yaparsa, "Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý" olarak hükümette yer almasý büyük bir olasýlýk Yani; Bahçeli'nin hükümetteki varlýðý bizim "Akýncý sevinci"mizi kursaðýmýzda býrakabilir Yalnýzca bizim mi? Elbette ki hayýr MHP'nin hükümet ortaðý olmasý, Türkiye'deki "Çözüm süreci"ni de "olumsuz" etkileyebilecek Yani; HDP'nin barajý geçmesi, neredeyse "çözüm süreci"nin aleyhine olacak Kýsacasý; Kýbrýslý Türkler ile Türkiyeli Kürtler kendi "Çözüm süreçleri"ni olumsuz etkileyebilecek bir "seçim sonucu" ile karþý karþýya bulunuyorlar Tabii bir de, "Azýnlýk Hükümeti" olasýlýðý var ama, AKP'nin bunu ne kadar isteyebileceði belli deðil Ayrýca, MHP'li bir koalisyonda Türkiye Cumhurbaþkaný Erdoðan ile hükümetin MHP kanadý ne kadar uzlaþabilecek? MHP Erdoðan'a yönelik sert muhalefetinden ne kadar gerileyecek? MHP, TC Cumhurbaþkaný'nýn Çankaya Köþkü'ne dönmesini savuyordu. Erdoðan'ý yaptýrdýðý saraydan çýkarma sözü vermiþti Tüm bunlar yeni bir "çatýþma"nýn habericisi mi, bilemiyoruz Ayrýca Erdoðan'ýn 45 gün içinde yeniden seçime gidilmesi gibi bir "macera"yý denemesi de söz konusu Türkiye seçimlerinde benim en çok dikkatimi çeken nokta, HDP'nin Kürt kitleleri ve sol kesimlerle iþbirliði içinde saðladýðý büyük baþarýdýr TBMM'nde artýk Hristiyan, Roman vekillerin yanýnda, yoðunluklu bir Kürt topluluðu da yer alacak Bu seçimlerin "yýldýzý" olarak parlayan, HDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ kendilerinin "muhalefet" olarak görev yapacaklarýný açýkladý.hdp, Türkiye haritasýna bakýldýðýnda doðu ve güneydoðu Anadolu'nun tüm illerinde çoðunluðu saðladý. Ama Türkiye'nin öteki illerinde ciddi bir "varlýðý" bulunmuyor. Bu yüzden Türkiye partisi olabilecek mi, þeklinde sorulara muhatap oluyor Demirtaþ "HDP Türkiye'dir, Türkiye HDP'dir " diyor Öte yandan CHP ise "Hükümet olma" hayalleri kuruyor CHP'ye göre, AKP hükümeti kuramayacak ve ikinci parti olan CHP'ye sýra gelecek O da hemen hükümeti oluþturacak ve ilk iþ olarak da emeklilere ikramiye daðýtacak Öyle söylüyordu pazar akþamý CHP'li Murat Karayalçýn Kýsacasý; Türkiye'den iki haber var Biri iyi biri kötü Ýyisi; AKP'nin oylarý geriledi Erdoðan'ýn "otoriter"lik hayalleri yýkýldý Kötüsü; olasý koalisyon senaryolarýnda Kýbrýs ve Kürt sorunundaki "þahin" görüþleri bilinen MHP'nin adý geçiyor Herþey birkaç gün içinde belli olacak ama, sevinelim mi marazlanalým mý bilemiyorum Türkiye'de siyaset öksürünce bizdeki sistem "zatürre" olur mu, göreceðiz 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ALO 155 NÝYE DEVREYE SOKULDU? Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Pazar akþamý bir grup vatandaþýn Türkiye'deki seçimler nedeniyle sokaða çýkmalarýnýn trafiðin altüst olmasýný saðladýðýný ve polisin de bu keþmekeþe çare üretmediðini ve ilgilenmediðini söyledi. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben bir vatandaþým. Þikayetim polis teþkilatýndandýr. Bu memlekette her þey baþýboþ, kimin eli kimin cebinde belli deðil. Ýsteyen istediðini yapar. Geçenlerde yani seçim propagandalarý sýrasýnda AKP'liler ve MHP'liler Lefkoþa sokaklarýný arþýnladýlar. Ben yine gazetelerde okudum. Polis izinli olduklarýný söylerken Kaymakamlýk izin falan almadýklarýný söylemiþ. Pazar akþam Türkiye'de yapýlan seçimler sonucunda yine konvoylar oluþturuldu. Ben insanlarýn sevinmelerine karþý deðilim. Keþke ömür hep sevinerek gülerek geçsin. Ancak bu sevinme sýrasýnda baþkalarýnýn hayatlarýný da zehir etmemelidirler. Konuya gelirsem, Pazar akþamý Dereboyu'ndan evime doðru gidiyordum. Konvoyun içerisinde kýsýldým. Bir saatten fazla konvoyda gittim. Belki Dereboyu bittikten sonra daðýlýrlar veya yol açýlýr da evime giderim diye düþündüm. Olmadý. Konvoy Dereboyu'nda yolu kapadý ve durdu. Boru çaldým falan ama kimse ilgilenmedi. Belki de beni de konvoya katýlan ve sevinçten klakson çalan birisi sandýlar. Baktým ki yol açýlmayacak 155'i aradým. Polise þikayetimi anlattým. Bana verdiði yanýt seçim sevincidir oldu. Kabul ediyorum, seçim sevincidir ama benim de evime gitmem gerekir. Farzedelim ki benim aracýmda hasta veya yaralý birisi vardý ve ben onu hastaneye veya doktora yetiþtirmem gerekiyordu. Ne olacaktý hastanýn durumu? Polisin umurunda bile olmadý. Onlar yolu kapadýlar ve eðlendiler. Ben de aracýmla, iyi ki jeep'ti, geri geri kaldýrýmlarýn üzerine çýkarak yan yollardan Lefkoþa dýþýna çýkabildim. Bu ne ilk ne de son olacak Futbol maçlarý döneminde sýký sýk rastladýðýmýz durumdur bu Seçimlere de sirayet eti artýk Genel seçimler, cumhurbaþkanlýðý seçiminden sonra muhtarlýklarda da sevince sýçrarsa iþimiz iþ Ben bir vatandaþ olarak üç beþ kiþi daha bulursam ve bir kulübümüzün bayraklarýný çekerek Lefkoþa içerisinde tura atarsam polis benim yakama yapýþmayacak mý? Yapýþacak Kulüp etkinliði desem kurtulur muyum ellerinden? Polis gelip yolu bile açmadý ve vatandaþ olarak benim þikayetimi umursamadý. Yine söylüyorum, ben bu insanlarýn sevinçlerini normal karþýlýyorum, ancak bir adabý olmalý. En azýndan gelip geçici insan veya araç varsa onlara yol vermeliydiler. Ben de HDP'nin kazanmasýna en azýndan barajý geçmesine sevindim. Ama acil olarak evime gitmem gerekiyordu gidemedim. Þikayetim de bu sevinçlerin kimseyi rahatsýz etmeyecek þekilde polis tarafýndan düzenlenmesiydi. Polis umursamadý 155'i neden devreye koydular anlamadým." BÝZÝM DUVAR DÜN ÝLE BUGÜN ARASINDAKÝ AKÝ KAVGAD GADA YARIN KAYBEDÝLEBÝLÝR Bizim Mandra Seçim sonuçlarý gerek Türkiye'de, gerekse Türkiye'nin bir alt yönetimi olan mandrada büyük sevinç ve heyecan yaratýr. HDP'nin 80 milletvekili çýkararak, AKP'nin tek baþýna iktidar olmasýný engellemekle kalmayýp, Erdoðan'ýn astýðý astýk, kestiði kestik bir diktatör olma hevesini de kursaðýnda býrakmasý, Türkiye'de ve mandrada tam bir bayram havasý estirirken, sokaktaki adam, "Mazlumun âhý yerde kalmaz" diyerek imalý imalý söylenir.

8 TBMM, Türkiye, 25. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin yemin etmesinin ardýndan, yeni hükümet kurulmasý sürecine sahne olacak. AA muhabirinin derlediði bilgilere göre, Meclis'i, bu haftadan itibaren uzun sürecek yoðun bir mesai takvimi bekliyor. Mazbatasýný alan milletvekilleri bugünden itibaren Meclis'e gelerek kaydýný yaptýrabilecek. TBMM Genel Kurulu, milletvekili seçim sonuçlarýnýn YSK'ca TRT'de ilanýný takip eden 5. gün saat 15.00'de toplanacak, bu ilk birleþimde milletvekilleri yemin edecek. Bu birleþimin, geçmiþ dönemler dikkate alýndýðýnda, 22 Haziran Pazartesi gününden önce yapýlmasý mümkün görünmüyor. TBMM'nin en yaþlý üyesinin baþkanlýðýnda toplanacak Genel Kurul'da milletvekilleri, seçim çevresi, soyadý ve adlarýnýn alfabe sýrasýna göre ant içecek. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katýldýklarý ilk birleþimin baþýnda yemin edecek. Genel Kurul'da, en genç milletvekilleri de geçici olarak Katip Üyelik yapacak. Anayasa'ya göre milletvekilleri þu yemini edecek: "Devletin varlýðý ve baðýmsýzlýðýný, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðünü, milletin kayýtsýz ve þartsýz egemenliðini koruyacaðýma; hukukun üstünlüðüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlý kalacaðýma; toplumun huzur ve refahý, milli dayanýþma ve adalet anlayýþý içinde herkesin insan haklarýndan ve temel hürriyetlerden yararlanmasý ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrýlmayacaðýma; büyük Türk milleti önünde namusum ve þerefim üzerine andiçerim." Yemin töreninin ardýndan, TBMM'nin 26. Baþkaný'nýn seçimi için takvim de iþlemeye baþlayacak. Meclis'in toplandýðý ilk birleþimde, TBMM Baþkanlýðý için adaylýk baþvurularý alýnacak. Milletvekillerinin yemin etmesinden itibaren ilk 5 gün içinde TBMM Baþkaný ve Baþkanlýk Divaný için adaylýk baþvurularý yapýlacak, ikinci 5 günlük sürede de seçimler gerçekleþtirilecek. "2014 YILI ÝTHALAT VE ÝHRACAT ÝSTATÝSTÝKLERÝ" KÝTABI Baþbakan Yardýmcýlýðý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlýðý Ticaret Dairesi Müdürlüðü tarafýndan kaydý tutulan ithalat ve ihracat istatistiklerini mal ve ülke bazýnda içeren "2014 Yýlý Ýthalat ve Ýhracat Ýstatistikleri" kitabý satýþa sunuldu. Baþbakan Yardýmcýlýðý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, kitap, Ticaret Dairesi, Ýstatistik ve Araþtýrma Þubesi'nden temin edilebilir. "ÇOCUK GÖZÜYLE KIBRIS'TA YAÞAM" FOTOÐRAF SERGÝSÝ Telsim ile Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER) iþbirliðinde düzenlenen "Çocuk Gözüyle Kýbrýs'ta Yaþam" konulu fotoðraf yarýþmasýnýn sonuçlarý, bugün düzenlenecek sergide açýklanacak. Yarýþmada dereceye giren eserler ile yarýþmaya katýlan fotoðraflar arasýndan seçilen eserlerin yer alacaðý sergi, bugün saat 17.30'da Lefkoþa Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda açýlacak. Telsim'den yapýlan açýklamaya göre sergi 14 Haziran'a kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek. Fotoðraf sanatýný çocuklara sevdirmek ve onlarý fotoðrafla ilgilenmeye teþvik etmek amacýyla düzenlenen yarýþmaya, ilkokul ve ortaokul kategorisinde toplam 325 fotoðraf katýldý. Yarýþmanýn ilk deðerlendirmesinde, toplam 117 eser sergileme hakký kazanýrken, bunlarýn içinden finale kalan 25 eser arasýnda derecelendirme yapýldý. Telsim ve FODER iþ birliðinde 3 yýldýr düzenlenen fotoðraf yarýþmalarý kapsamýnda düzenlenen "Çocuk Gözüyle Kýbrýs'ta Yaþam" fotoðraf yarýþmasýnýn sergi açýlýþýnda dereceye giren ve fotoðraflarý sergilenmeye hak kazanan çocuklara Telsim tarafýndan ödüller teslim edilecek. 8 9 Haziran 2015 Salý SEÇÝMLERÝN ARDINDAN GÖZLER MECLÝSE ÇEVRÝLDÝ MÝLLETVEKÝLLERÝNÝN YEMÝN ETMESÝNÝN ARDINDAN YENÝ HÜKÜMETÝN KURULUÞ SÜRECÝ BAÞLAYACAK ERDOÐAN, SEÇÝMÝN SONA ERMESÝYLE EN ÇOK OYU ALAN AK PARTÝ GENEL BAÞKANI DAVUTOÐLU'NU HÜKÜMETÝ KURMAKLA GÖREVLENDÝRECEK. YENÝ HÜKÜMETÝN 45 GÜN ÝÇÝNDE KURULMASI GEREKÝYOR ERDOÐAN, 45 GÜN ÝÇÝNDE BÝR HÜKÜMETÝN KURULAMAMASI DURUMUNDA, PARTÝLERÝN SANDALYE DAÐILIMINA GÖRE OLUÞTURULACAK GEÇÝCÝ BAKANLAR KURULU ÝLE SEÇÝMLERÝN YENÝLENMESÝNE KARAR VEREBÝLECEK. BU DURUMDA TÜRKÝYE'DE YENÝ BÝR SEÇÝM SÜRECÝ BAÞLAYACAK Meclis Baþkanlýðý seçimi gizli oyla yapýlacak. Ýlk iki oylamada üye tam sayýsýnýn üçte iki (367), üçüncü oylamada üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoðunluk saðlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan 2 aday için dördüncü oylama yapýlacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, baþkan seçilecek. TBMM Baþkaný'nýn seçildiði gün Genel Kurul'da, Cumhurbaþkanlýðýnýn, Bakanlar Kurulunun istifasýnýn kabul edildiðine ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar göreve devamýna iliþkin tezkeresi ile Cumhurbaþkanlýðýnýn Bakanlar Kurulu'nun yeniden kurulmasý için görevlendirmesine iliþkin tezkeresi okunacak. Meclis Baþkaný seçiminden sonra Baþkanlýk Divaný oluþacak. Baþkanlýk Divaný için siyasi partiler, temsilleri oranýnda Baþkanlýk Divaný üyesi belirleyerek baþkanlýða bildirecek. Partilerin belirlediði bu adaylar, daha sonra Genel Kurul'un onayýna sunulacak. HÜKÜMETÝN KURULMASI Seçimleri geride býrakan Türkiye'yi önümüzdeki süreçte, koalisyon, azýnlýk hükümetin veya erken genel seçim senaryolarý bekliyor. Seçimlerin ardýndan, Hükümet kurma çalýþmalarý da hýz kazanacak. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Cumhurbaþkaný'na Bakanlar Kurulu istifasýný sunmasý bekleniyor. Cumhurbaþkaný, yeni hükümet kuruluncaya kadar, mevcut hükümetin Daimi Ýkamet Ýzni Yasa Tasarýsý, 5 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak halkýn bilgisine sunuldu. Gerçek ve tüzel kiþiler doðrudan doðruya Yasa Tasarýsý'nýn içeriði ile ilgili olmak koþuluyla görüþ ve önerilerini tasarýnýn Resmi Gazete'de yayýnlanmasýný izleyen 20 gün içinde Meclis Baþkanlýðý'na yazýlý olarak sunabilecek. TASARI NELERÝ AMAÇLIYOR? Daimi Ýkamet Ýzni Yasa Tasarýsý, ülkede çalýþma izni ve/veya iþ kurma izniyle bulunan yabancýlarýn 6 yýl çalýþma izinli ve/veya iþ kurma izinli olarak çalýþtýktan sonra, Daimi Ýkamet Ýzni alarak, her yýl izin alma külfetinden kurtulmalarýný amaçlýyor. Tasarýnýn genel gerekçesine göre, tasarýyla ülkede 6 yýlýný dolduran yabancýlara hayatlarýný kolaylaþtýracak bazý haklar verilmesi görevine devam etmesini isteyecek. Daha sonra Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Anayasa gereði Meclis'te en fazla sandalyeye sahip partinin genel baþkanýna ya da herhangi bir üyesine 63. hükümetin kurma yetkisi verecek. Görev verilen parti genel baþkaný ya da herhangi bir üyenin, 63. hükümetin Anayasa'ya göre, görevlendirildikten itibaren 45 gün içinde kurmasý gerekiyor. hükümetin istifasý ve yeni hükümetin kurulmasýna iliþkin takvim de böylece baþlamýþ olacak. En çok oyu alan AK Parti Genel Baþkaný Davutoðlu, partisinin seçimlerde, yeni hükümetin güvenoyu almasý için gerekli olan 276 milletvekiline ulaþamamasý nedeniyle, koalisyon senaryolarý gündeme gelecek. Bu çerçevede Davutoðlu, yeni hükümetin kurmak için diðer 3 siyasi parti ile görüþmeler yapacak. Davutoðlu hükümetin kurumaz ise Cumhurbaþkaný yeni görevlendirme yapabilecek. Bakanlar Kurulu'nun güvenoyu alamamasý veya güvensizlik oyu ile düþürülmesi hallerinde 45 gün içinde, yeni Bakanlar Kurulu kurulamadýðý ya da kurulduðu halde güvenoyu alamadýðý takdirde, Cumhurbaþkaný TBMM Baþkaný'na danýþarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Anayasa'ya göre seçimlerin yenilenmesine karar verildiðinde Bakanlar Kurulu çekilecek ve Cumhurbaþkaný, geçici Bakanlar Kurulu'nu kurmak üzere bir Baþbakan atayacak. "Daimi Ýkamet Ýzni Yasa Tasarýsý" Tasarý, çalýþma ve/veya iþ kurma izniyle ülkede bulunanlara, 6 yýldan sonra daimi ikamet izni verilerek her yýl izin alma külfetinden kurtarýlmalarýný amaçlýyor amaçlanýyor. Genel gerekçede þöyle deniliyor: "Konut satýn alma ve garantilenmiþ geliri olan yabacýlardan 6 yýl izin alanlara Daimi Ýkamet Ýzni verilmek suretiyle her yýl izin alma külfetine katlanmalarýný engellenmesi, ayrýca ülkemizde konut satýn alarak yatýrým yapan, çoðunlukla yaþlý ve garantilenmiþ gelir sahibi bu kiþilerin hayatlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý amaçlanmaktadýr. KKTC'de 7 yaþýný doldurmadan önce aileleri ile KKTC'ye gelerek ülkemizde büyüyen çocuklara reþit olduktan sonra Daimi Ýkamet Ýzni verilmek suretiyle hayatlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Ayrýca KKTC yurttaþý ile evli olan ancak çeþitli nedenlerle KKTC yurttaþý olmak istemeyen yabancýlara Daimi Ýkamet Ýzni verilerek hayatlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý amaçlanmaktadýr." 4. ALANÝÇÝ HASAT FESTÝVALÝ CUMA GÜNÜ... Festivalin bu yýlki konuðu Grup Yorum "4. Geleneksel Alaniçi Hasat Festivali" Cuma günü baþlýyor. Saat 19.00'da kortejle baþlayacak festivalin açýlýþýný Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'nýn yapacaðý bildirildi. 21 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek festivalde, çeþitli konser, yarýþma ve etkinliklere yer verilecek. 10 güne yayýlan festivalin bu yýlki konuðu ise Grup Yorum olacak. Grup Yorum 17 Haziran gecesi Alaniçi'nde konser verecek. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir TÜRKÝYE'NÝN SEÇÝMÝ Sonuç; AKP baþarýlý... CHP baþarýlý... MHP baþarýlý... HDP çok baþarýlý... Tayyip Erdoðan baþarýsýz!.. Ýþte benim gözümden Türkiye'nin seçim sonuçlarý... Peki, HDP neden baþarýlý? Çünkü "alternatif" olmayý baþardý... Darbecilerin seçim duvarýný yýktý... Ezilen kesimin sesi oldu... Ve ilerisi için umut verdi... Özellikle "Türkiye partisi olduk" duruþu çok önemli... Kendileri hakkýnda ön yargýsý olan kesimi kazanmak, onlara gerçekten barýþ istediklerini anlatmak HDP'nin elinde... Bu fýrsat iyi deðerlendirilirse, Türkiye'yi çok daha güzel günler bekliyor demektir... O nedenle HDP'nin gerek meclis içerisinde, gerekse de meclis dýþarýsýndaki duruþu çok önemli... Peki, CHP neden baþarýlý? Eminim birçok kiþi bu tespitime katýlmýyordur... Ancak kimlik tartýþmasýnýn bu kadar zirve yaptýðý bir dönemde sadece ekonomik yönden propaganda yaparak bu kadar oy almalarý bile bana göre baþarýdýr... Doðrusunu söylemek gerekirse, ben CHP'nin daha düþük bir oy oranýna sahip olmasýný bekliyordum... Fakat anlaþýlan Türkiye'de bireylerin ekonomik sorunu görünürden çok daha yüksek... Bir de CHP'nin bu oylarý Kemal Kýlýçdaroðlu'na raðmen aldýðýný düþününce, doðrusu "baþarýsýz oldular" diyemiyorum... Peki, MHP neden baþarýlý? Çünkü ortaya hiçbir þey koymadan... Sadece "tehdit" üzerine bir siyaset kuran... Ve milliyetçilik üzerinden insanlarý korkutan bir partinin bu oyu almasý büyük bir mucize... Dünyanýn tüm ülkelerinde bu tür partilerin oy oraný en fazla %5-6'dýr... Bu da bizlere Türkiye Halký içerisinde AKP'nin "sahte milliyetçilik" yaptýðýna inan çok önemli bir kesim olduðunu gösteriyor... Geçen seçime göre oylarýný yükselten MHP de, diðer iki parti gibi baþarýlýdýr... Ve AKP neden baþarýlý? Çünkü 13 yýldýr iktidarda ve hala Türkiye Halkýnýn %40.9'unun desteðini alýyor... Bana göre Türkiye Halký AKP'den yana çok bir þikayeti yok... Ya da muhalefetin AKP'den daha iyi iþler yapacaðýný düþünmüyor!.. Hangi açýdan bakarsak bakalým AKP'ye "baþarýsýz oldu" demek, %40'ýn oyunu hiçe saymak demek olur... Peki, neden ýsrarla bazý çevreler "AKP baþarýsýz oldu" diyor!.. Çünkü resmi doðru okuyamýyorlar!.. Bu seçimin tek kaybedeni Tayyip Erdoðan'dýr... Türkiye Halkýnýn korkusu Erdoðan'ýn bu kibirle baþkan olmasýdýr... Ýþte sandýða yansýttýðý mesaj tam da budur... Baþta AKP'li seçmen ile birlikte Türkiye Halký yolsuzluk ve rüþvet iddialarýndan rahatsýzdýr... Erdoðan'ýn gereksiz yere inþaa ettiði saraya bir anlam verememiþtir... Yine Erdoðan'ýn tarafsýzlýk ilkesine baðlý kalmayarak seçim meydanlarýna inip muhalefeti topa tutmasýný benimsememiþtir... Ve tüm bunlarýn üzerine Erdoðan'a tam anlamý ile "diktatör" olma þansýný tanýmamýþtýr... Peki, bundan sonra ne olur? Bu Türkiye Halkýný ilgilendiren bir durumdur... Umarým onlar için en iyisi ne ise o olur... Sorunlar çözülüp, sýra Kýbrýs konusuna gelince, o güne neler olabileceðini yine konuþuruz...

9 9 9 Haziran 2015 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden Manzaralar ARÞÝV Yeterince sebep var: Sevinin!.. Askeri vesayet sistemine karþý AKP'yi iktidara taþýyan halk, Ýslami sosa bulanmýþ vesayete de geçit vermedi. Irzýna geçilmiþ bir hukuk sistemi kuran, çoðunluðu çoðulculuk sanan, çoðunluðu kazanýnca milli idareyi temsil ettiðine inanan bir zihniyetin, adýna baþkanlýk sistemidenen ve her türlü demokratik ve hukuksal denetimden arýndýrýlmýþ bir sisteme yürüyüþü engellendi.. Kürt siyasal hareketini Meclis dýþýna itecek ve ona þiddet dýþýnda bir mücadele yöntemi býrakmayacak utanç verici bir seçim barajý gümbür gümbür yýkýldý. Önüne Türkiye'nin partisi olma hedefini koyan HDP, Türklü, Kürtlü, Ermenili, Ezidili, Süryanili; Sünnili, Alevili, Hýristiyanlý 70'i aþkýn, 80'e yakýn milletvekili ile Meclis'te. Demokrasiye yönelen saldýrýlarý göðüsleyebilecek bir parlamento aðýrlýðýna kavuþuldu. Öyleyse sevinin... Hýrsýzlardan, yolsuzlardan, rüþvetçilerden hesap sorulamayan bir Türkiye'de hesap sorulabilme fýrsatlarý uç verdi. (Aydýn Engin'in Cumhuriyet gazetesindeki yazýsýndan alýntýdýr.) TARÝH 18 MAYIS yýlýn yemeði Mayýs'ta adaya gelecek olan ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'le yapýlacak temaslardaki stratejiyi belirlemek için KKTC'ye yarým günlük bir ziyaret gerçekleþtiren TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, siyasi parti liderleriyle saraydaki çalýþma yemeðinde biraraya geldi... Gözden kaçmayanlar... PROTESTO Türkiye'de 2011 yýlýndan sonra nüfusu 2000'in altýna düþtüðü için belde'likten çýkarýlarak köy olarak iþlem gören Kuþu'da halk geçen cumhurbaþkanlýðýndan beri, yerel seçimler ve genel seçimlere katýlmýyor. Belde olarak iþlem görecekleri tarihe kadar da katýlmayacaklarýný söylüyorlar. Pazar günkü seçimi de protesto eden Kuþu'lularýn muhtarlýðýný, kaymakam tarafýndan muhtar vekili olarak atanan bir ortaokul müdürü yapýyor. DÝPNOT Delek þirketi, "Afrodit" parseli olarak bilinen 12. parselin Ticari Elveriþlilik Deklarasyonu'nu Tel Aviv Borsasý'na resmen sundu ve sözkonusu parselle ilgili araþtýrma-bulma aþamasýný tamamlayarak üretmedeðerlendirme aþamasýna geçtiðini bildirdi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "BRT adam yer Ha bir de "sabotajcýlarýn" yeridir BRT." Cemal YILDIRIM (BRTK çalýþaný yönetmen) VÝRGÜL... ÝSTÝKBAL VE ÝSTÝKRAR Türkiye'deki genel seçim dün bitti. HDP barajý geçti ve seksen milletvekilini meclise soktu... AKP ise devletin partisi konumunda girdiði seçimde oy kaybýna uðrayarak hükümeti kuracak sayýyý elde edemedi. Davutoðlu tek baþýna AKP iktidarýný kuramazlarsa istifa edeceðini söylemiþti... Herkes sözünde durup durmayacaðýný bekliyor. Bu arada bazý TV kanallarýndaki yorumlarda AKP ile istikrarýn ve istikbalin gideceðinden söz ediliyor... Ýstikbal ve istikrar binbir odalý saray mý yoksa? BOÞUNA BALIK HAFIZALI DEMEZLER "Önümüze kaktýrdýlar, biz de Hanno balýðý gibi bu yemi yedik." Ferdi Sabit SOYER (CTP Milletvekili) Yenilen Erdoðan, kazanan demokrasi ve barýþ Açýk konuþalým. Derin bir nefes aldýk. Bir ohhh çektik. Baþarýlý bir seçim sýnavý verdi Türkiye. Her þeye raðmen... Evet, her þeye raðmen... Zorbalýklara, barajlara, yasadýþý baskýlara, hukuku ve ahlaký hiçe sayan uygulamalara, devlet gücüyle abanmalara ve bilumum adaletsizliklere, hatta fiziki saldýrýlara, kurþunlara, bombalara raðmen... Baþarýlý bir seçim sýnavý verdi Türkiye. Birinci parti, ama yenildi Korktuðumuz olmadý. "Garip bir þeyler olur da AKP yine açýk ara ipi göðüsler mi?"sorusu pek çoðumuzun kafasýnýn içinde bir yere sinmiþ kara bir gölge gibiydi. Ama böyle bir sürpriz olmadý. AKP oylarýnda ciddi bir düþüþ t24 / yaþandý. Ýktidar kendi kazdýðý kuyuya yuvarlandý. 13 yýl sonra seçimlerden birinci parti olarak çýkmak, normal þartlarda bir "zafer" olabilirdi. Ama çýtayý öyle vahþi bir yüksekliðe koydular ki... Þimdi hezimete uðramýþ gibiler. Bakýn televizyona çýkan yandaþ çehrelere: Yüzler kapkara, en azýndan sapsarý, ya da mosmor... 'Yeter artýk, zorlama!' Baþkanlýk sistemi ne oldu? Yandý bitti kül oldu! 400 milletvekili? Ýnek içti daða kaçtý! Hükümet? Þüpheli AKP hükümeti tek baþýna kurabilir mi? Zor... Kursa bile ayaklarý yere ne kadar saðlam basar? Zemin çürük... Tan Oral Yine de Cumhurbaþkaný zorlamasýyla AKP, iktidarýný ayný vurdumduymazlýk ve kibirle sürdürebilir mi? Hayýr. Buraya kadar! AKP'nin "hava durumunu kendi keyfine göre belirlediði þartlar"bu seçim sonuçlarýyla bitti. Seçmen tam olarak "dur bakalým" demese bile, "aðýr ol bakalým"dedi, o kesin! Artýk "uzlaþmalý, þartlý, hassas dengeli AKP hükümeti" mi olur?.. Koalisyon mu?.. Erken seçim mi?.. Ne olursa olsun, iktidar eskisi gibi inisiyatif sahibi ve özgüvenli davranamaz. Umarým Cumhurbaþkaný Erdoðan bunu anlamýþtýr. Umarým seçmenin verdiði "Yeter, zorlama artýk!" mesajýný almýþtýr. Ve umarým en karanlýk çekmecede duran tehlikeli senaryolara baþvurma çýlgýnlýðýna yönelmez. HDP'nin tarihî baþarýsý Çok büyük, çok zor, çok özel bir zafer kazandý HDP. Düþünün bir, hatýrlayýn: Önce "Neden baðýmsýz girip de 30 küsur milletvekilini garanti etmek yerine böyle bir riske girip parti olarak katýlýyorsunuz?"eleþtirisi baþlamýþtý. Sonra "Erdoðan ile baþkanlýk için anlaþtýnýz mý?" kuþkusu ve suçlamasý... Ardýndan "AKP ile koalisyon yapacaklar" salvolarý geldi. Bu tür saldýrýlarýn dýþýnda daha beteri vardý. Seçimlerde ne devlet yardýmýna, ne de öteki partiler kadar propaganda þansýna sahip olan HDP'nin ofis ve temsilcilikleriyle mitinglerine saldýrýlar baþladý. "Devletin üst katlarý" bir yandan, valisi, kaymakamý, polisi öte yandan... Tuzaklar, pusular tezgâhlandý. Silahlar konuþtu, bombalar patladý. Birçok HDP'li öldü ve yaralandý. Buna karþý ne yaptý HDP'liler? Sabrettiler. Olaðanüstü bir sabýrdý bu. Adaletsizliðin ve zorbalýðýn bu kadarýna dayanmak gerçekten çok zordu. Bu çok zoru baþardý HDP yönetimi ve üyeleri. Onlarý yürekten kutluyorum. (Hakan Aksay'ýn t24 sitesindeki yazýsýndan alýntýdýr.)

10 10 9 Haziran 2015 Salý Burak Maviþ Ýnsan haklarýný savunanlarýn, ayrýmcýlýða ses çýkaranlarýn, eþitlik, adalet ve barýþa inananlarýn, çoðulculuða, çok dilliliðe, çok kültürlülüðe, çok inançlýlýða, insana, tüm canlýlara ve doðaya saygý duyanlarýn, evrenselliði benimseyenlerin, iþgal ve savaþ karþýtý olanlarýn, iktidarýn, sermayenin, neo-liberallerin zulmüne karþý dik duranlarýn, farklýlýklarý birleþtirenlerin mücadele alanlarýndan biri olan parlemento seçimlerinde onurlu yolun inþasýna devam edilsin. Yunanistan'da ne olduysa, Ýspanya'da ne olduysa, Türkiye'de de o olsun. Aziz Þah Ýpek Ýbretler HDP saflarýnda isyan ile serhildan birleþmiþ ve barajý yýkmýþtýr. Ancak gerçek bir zafer için hala en önemli ayak olan iþçi sýnýfýnýn eksik olduðu görülmelidir. Önümüzdeki dönem parlamento aritmetiði içinde soldan bir burjuva politikasý gütmek olamaz. Seçim zaferi, isyanýn ve serhildanýn yanýna grevleri eklemenin bir aracý olmadýktan sonra ve halk bu birleþik güçle Erdoðan'ý yargýlayýp, AKP döneminin tüm suçlarýnýn hesabýný sormadan gerçek bir zafer olamayacaktýr. Mehmet Onur Mustafa Akýncý New York'ta yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Kýbrýs ve Ýsrail gazý Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevkedilmeliymiþ... Yani mesele, para para ve gene de para! Akýncý, bölgedeki tüm aktörlerin yararýnaymýþ bu gazýn Türkiye üzerinden geçmesi... Evet... Seçtiðimiz çözümcü ve barýþçý liderin bizlere söyledikleridir bunlar... Zaten Türkiye bunu söylemiyor mu? Hem de hergün her saat... Amerika ve Avrupanýn da zaten istediði budur... Peki ya bizlerin... Yani Kýbrýslýlarýn... Ýstediði bu mu? Anlayacaðýnýz... Ýþimiz BORU! Ahmet Ersöz Flaþ Haber : Uzun yýllardýr müzakere edilen güven artýrýcý önlemler paketi gizlice ele geçirilip basýna sýzdýrýldý: Mini Paket : Bir Türk ve bir Rum uçurum kenarýnda 8 saat kesintisiz yan yana duracak. Standart Paket : Bir Rum ile Bir Türk, deðerli eþya ve paralarýn bulunduðu bir odaya konacak.birer saat ikisinden birinin gözleri kapalý olarak diðeri takip edilecek. Aile Paketi : 5 kiþiden oluþan bir Türk bir Rum aile, toplam on kiþi olarak iki gün BBG evinde kalacak. Spor Paketi : 5 Rum 5 Türk bir ay Survivor da beraber olacak Super Paket : 5 Rum Erkeði, 5 Türk kýzý iki gün ayni evde kapalý tutulacak.sonra tam tersi uygulanýp on gün sonra hamilelik testi yapýlacak. Super Max: TMT ve EOKA cýlardan oluþan yirmi kiþilik ekip Murataða Ve Sandallar bölgesi ile Dohni'de ortak film çevirecek. (a.e.) Serdar Kiþmir Bazen dostluklarý, arkadaþlýklarý hatta gönül baðlarýný kýrmamak koparmamak için içimizden geçeni söylememekle doðru bir davranýþ içerisinde olduðumuzu sanýrýz. Bu davranýþ çok yanlýþ bir tutumdur ilerki zamanlarda dostluðun, arkadaþlýðýn, sevginin yerini siz belli etmeseniz de gözlerinizden okunacak þekilde nefret ve kine dönüþtürür. Zoraki istem dýþý yapýlan her þey hem kendinize hem karþýnýzdakine zarar vermeye baþladýðý an huzur'u asla bulamaz ve hayattan zevk almaz olursunuz. Yapmamýz gereken tek doðru insanlarýn hatalarýný kýrýcý olmadan anýnda karþýlýklý konuþmaktýr. Zamanýn geçmesi aradaki duygularýn körelmesine karþýnýn daha da büyük hatalar yapmasýna neden olur ve asla tamiri olmaz. Bilip kabullenmemiz gereken esas konu "HÝÇ KÝMSE MÜKEMMEL DEÐÝLDÝR" ve insanlarý bu bakýþ açýsýndan deðerlendirip yargýlamalýyýz. Cemal Tunceri- Lefke Ceviz Festivali'nde... Ahmet Özsoy Cumartesi günü Mare Monte'deydim. Merit Otel ile Alsancak Belediyesi arasýndaki tartýþma malum. Belediye plaja sahip çýkmak istiyor. Kendi iþletsin istiyor. Otel ise diretiyor. Plajýn giriþinde Mare Monte Plajý halka açýktýr ve ücretsizdir diye büyük bir pankart. Otel yönetimi asmýþ. Plaja giriþte ise merdivenler önünde eskiden Dojen abinin durduðu yerin karþýsý yani, otel yönetimi meþrubat stantý yerleþtirmiþ. Halka ücretsiz daðýtýyorlar. Soðuk sýcak her þeyi. Plajda 3-5 otel görevlisi. Kumsalda þezlonglar þemsiyeler tam takýr. Restoran kýsmý tadilattan kalma yarýbuçuk ve iþletilemez halde. Yýkýlmýþ disconun görüntüsü, anýsý olanlarý Merit Otel'e Rifat Müdüroðlu... küfür ettiriyor. Eðer otelin amacý ve maksatý halka hizmetse, plajý halka ücretsiz kullandýrmaksa (E belediyenin amacý da o zaten), otursunlar belediye ile anlaþsýnlar. Plajý ortaklaþa iþ birliði çerçevesinde iþletsinler. Plaja inene kadar ot, bok, aðaç dalý, kurumuþ yýllarýn aðaçlarý, çürümüþ teller, yýkýk beton bariyerler ve mis gibi bir plaj ile deniz. Yazýktýr günahtýr. Birileri arabulucu olur inþallah. Olan Mare Monte'ye oluyor. Elin adamý deðer kýymet bilse discoyu yýktýrmazdý. Buna olsun sahip çýkma adýna birileri adým atar inþallah. O bölgede Mare Monte'yi bilen bir sürü politikacý, milletvekili var. Söz geçirip randevu alabilirlerse Besim efendi ile görüþsünler bir zahmet. Güçleri yeterse kendi memleketlerinde! Dünyayý kendi baþýna býraktým. Bir süreliðine ben içinde dönmüyorum sevgili dünyanýn. Ne tarafa isterse o tarafa dönsün. Ben yalnýzca bir insaným, et yýðýnýyým. Üstelik de gencim. Ýnsan 1 ile 100 arasýnda yaþýyorsa, ki ne 1i ne de 100 ü düzgün yaþamak mümkün deðil. Geriye kalanýnýn keyfini çýkartmam gerek. Dünya ile uðraþýrken, bu insanlardan tiksinmeme sebep oluyorsa buna bir ara veriyorum. 1 ile 100 arasýndayým, henüz 19'dayým. Çok mutluyum, bencilim. Sahip olduðum her þeye düþkünüm. Sýradan basit bir insan oldum çýktým. Ancak aptallar 21.yüzyýlda mutlu olabilir, artýk aptalým. Aptal olmayý istiyorum... Görmeden, duymadan, bilmeden yaþamak. Bu ara her þey benden uzak olsun ve ben her þeyden. Böyle daha hoþ. Hepimiz kötü yanlarýmýzý görmeyince, yok sayýnca daha hoþuz. Böylece bir süre daha her þey daha da katlanýlabilir. Tavsiye ederim. 21.yüzyýlýn mutlu aptallarý/ Münür Rahvancýoðlu Türkiye halklarýnýn akepe'nin karanlýk tünelinden çýkýþý için ilk ýþklar göründü... Yavaþ yavaþ aydýnlanacak tan... HDP'ye ve onun yanýnda duran devrimciler baþta olmak üzere tüm demokrasi güçlerine bin selam... Ve bize not: venezüella, yunanistan ve ispanyadan sonra türkiye de öðretiyor ki: devrimci mücadele SOKAK VE SEÇÝM süreçlerini harmanlayan yeni bir iktidar stratejisine geçmiþtir... Ýttifaklar, güç birlikleri bu süreçte önemli bir yer tutuyor. Tarihin bu dersini öðrenmeyenler elenecek, kendi gevezeliðini dinleyerek çürüyüp gidecektir... YOL'a devam... Mahmut Anayasa Seçimlerden önce "Oyumuzu artýrmazsak istifa ederim" diyen Gandi Kemal, ayni oy oranýnda kalýnca "Sonuçtan memnunum, istifamý gerektirecek bir durum yok" diyerek çark etti ve geleneksel Türk siyasetçi profilini baþarýyla temsil etti... Hasan Recep Oylarýný düþüren bir partinin Genel baþkanýnýn, televizyonlarda etrafýna toplanan Cahillere zafer nutuklarý atmasý ve ayni konuyu döndürüp dolaþtýrýp nakaratlarla tekrarlamasý, AKP'nin kolayca iflah olmayacaðýnýn göstergesidir!! Ama yarýn, kendi partililerinden biraz akýllý olanlarýn saldýrýlarýný asla göðüsleyemeyecektir!! Mehmet Hamisoðlu Bazý insanlarýn kafalarý bir çok defa duvarý tosladý ama onlar nedense ayni hatalarý yapmaya devam ediyorlar. Bu kaçýncý? Ýnþallah sonu yine hayal kýrýklýðý olmaz. Avrupalý gibi davranmak yada onlar gibi yaþamaya çalýþmak bu memlekette geçerli deðil. Kültür farký iþte. Ne deyim, inþallah bu sefer göl maya tutar.

11 9 Haziran 2015 Salý gazete360 Mehmet Altan Erdoðan AKP Hükümetini Düþürdü 10 Aðustos 2014'teki Cumhurbaþkanlýðý seçimi ertesinde AKP Türkiye'yi cehenneme döndürmek için algý operasyonlarý yaparken, benim 11 Aðustos tarihli yazýmýn baþlýðý 'Bir Dönem Bitiyor'du Bu düþüncemi seçim matematiði üzerine oturtmuþtum: "'Milletin adayý' sonuç itibariyle, toplam seçmen sayýsý üzerinden baktýðýmýzda, yüz seçmenden 38'inin desteði ile Çankaya'ya çýkýyor. Zafiyet sinyalleri çoðalan ekonominin henüz dermansýz olmadýðý bu dönemde, AKP'nin oylarýnýn milyon aralýðýnda týkandýðý görülüyor. Bu oylar bundan sonra artmayacak, bu anlaþýlýyor. Tam aksine, AKP kadrolarýndaki yeni deðiþimlerle, ekonomide ortaya çýkmasý çok muhtemel kýrýlmalarla azalacak. AKP oylarýndaki her deðiþimin bundan sonra geriye doðru olacaðý bir döneme giriyoruz." O yazýnýn sonu da þöyleydi: "Bir dönem bitiyor Ne askeri vesayet, ne de siyasal Ýslam þarlatanlýðý Toplumun bütün kesimlerini devletin sahibi yapacak AB standartlarýnda demokratik cumhuriyet 17 ve 25 Aralýk hesabý sorulmaya baþlandýðýnda bilin ki esas 'yeni dönem' baþlýyor. Ondan sonra arkasý zaten gelir " Dün gece bu yazýyý anýmsadým. AKP dün tek baþýna iktidar olma imkânýný kaybetti. Neden? O yazýda bu sorunun da yanýtý vardý: "Kendi ikbalini 'milletin ikbali' gibi sunarak siyasal hokkabazlýk peþindeki Erdoðan'ýn hamasi söylemine raðmen öyle gözüküyor ki bir dönem bitiyor. Askeri vesayetin maskesi düþmüþtü, þimdi de siyasal Ýslam düþüþe geçiyor. Erdoðan kendini Ýslam âleminin lideri gibi gösterip anayasada olmayan yetkileri kullanmaya kalkacaðýný söylese de, 17 ve 25 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasýnýn önünü zorbalýkla keseceðini sansa da dünkü seçim sonuçlarý bunlarýn bundan böyle pek de mümkün olamayacaðýný ortaya koymakta " Türkiye'ye baþkanlýk adý altýnda kendi diktatörlüðünü dayatmaya kalktý, duvara çarptý. Bir yýldan kýsa zamanda yaklaþýk iki milyon oy daha yitirdi. Demokrasinin bekçiliðini yapmaktan çoktan uzaklaþýp, bir adamýn esiri olan AKP, bedelini aðýr ödedi. Erdoðan'ýn peþinden gitmek iktidarý kaybetmesine yol açtý. Diktatörlüðün önünü kesmenin en pratik ve kestirme yolu HDP'nin barajý geçmesiydi. Katliam giriþimine karþý bölgenin adeta tek vücut olmasý ve baþta Ýstanbul olmak üzere büyük kentlerin rejimin elden gitmesine karþý bilinçli tavrý, HDP'nin hem barajý geçmesini, hem de Erdoðan sorununun aþýlmasýný saðladý. En büyük kaybeden Erdoðan ve onu sýrtýnda taþýmaya çalýþan AKP oldu. Toplum ters yolda iki yüz kýrkla üzerimize gelen Erdoðan'ý taþýmak istemiyor. Bu seçimin herhalde en net mesajý bu. En büyük kazanç ise HDP ve MHP'de yaþandý, ikisinin de oylarý arttý. Erdoðan ve AKP'den kaçan seçmen daha ziyade bu iki partide saf tuttu. HDP, CHP'den de önemli oranda ödünç oy aldý. Seçimdeki büyük baþarýsýyla da Türkiye partisi olduðunu kanýtladý. Bu tablo Kürt Sorunu'nun daha gerçekçi bir þekilde çözülmesinin yeni formülünün de aranmasýnýn önemini ve ipuçlarýný gösteriyor. Nefes almak ve normalleþmek isteyen Türkiye, boðazýný sýkan Erdoðan'ýn elini sert bir þekilde itti. Þimdi ne olacak? Bu mesajýn gereði yapýldýkça Türkiye rahatlayacak, tersi, ferahlamayý biraz daha geciktirecek ama sonucu deðiþtirmeyecek. Cumhurbaþkanlýðý seçiminin hemen ertesinde 'Bir Dönem Bitiyor' diye yazmýþtým, þimdi genel seçimin ertesinde ise 'bir dönem bitti' diye yazabilirim. Türkiye, Erdoðan'ýn taþýnamaz aðýrlýðýný üzerinden attý, AKP bu mesajý algýlamaz ise onu da çok kýsa dönemde atacak. Bu seçimi kirleten, 'kaybedersek darbe, kazanýrsak seçim' noktasýna getiren siyasal iktidarýn ve yüzsüz yandaþlarýnýn ardýndan teneke çalmak pek þýk olmaz. Ama þu þarký hatýrlanabilir: 'Alçaklara kar yaðýyor üþümedin mi, sen bu iþin sonunu düþünmedin mi?' Murat Belge: Erdoðan Birçok Akýl Dýþý Þey Yapacaktýr Belge: Muhalefette olan üç parti, bir þekilde geçici koalisyon kurup, 17 Aralýk yargýlamalarýný baþlatmalýdýr Prof. Murat Belge, resmi olmayan seçim sonuçlarýný yorumladý. Belge, "Tayyip Erdoðan, bu sonucu da deðerlendirmekte zayýf kalacaktýr ve birçok akýl dýþý þey yapacaktýr" ifadesini kullandý. Belge'nin Radikal'e yaptýðý açýklama þöyle: "Ben Türkiye 'de yaþaya yaþaya karamsar olmayý öðrendim. Ama ilk kez HDP'nin barajý geçme durumuyla umutlandým, mutluyum. Bu sonuç, büyük ölçüde Tayyip Erdoðan 'ýn uyguladýðý seçim kampanyasýnýn sonucudur. Tayyip Erdoðan, bunu da deðerlendirmekte zayýf kalacaktýr ve birçok akýl dýþý þey yapacaktýr. Uzun boylu düþünmesi bile dehþet veriyor. Muhalefette olan üç parti, bir þekilde geçici koalisyon kurup, 17 Aralýk yargýlamalarýný baþlatmalýdýr. En makulü budur." CUMHURÝYET Son yazýmda bu seçim, demokrasiden yana olanlar ile, karþý olanlar arasýnda geçecek diye yazmýþtým. Biz, demokrasiden yana olanlar kazandýk! Hangi partiye oy vermiþ olursa olsun, otoriter tek parti rejimine hayýr diyenler kazandý, kutlu olsun! Bundan sonrasý da zor, biliyorum, ama Türkiye otoriter rejim özlemlerine geçit vermedi, bundan sonra demokrasi mücadelesi kuþkusuz hýz kaybetmeden devam edecek ama þimdi kutlama zamaný. Cumhurbaþkaný nýn iktidar lideri olarak kampanya yürütmesine, iktidar partisinin devlet imkânlarýný sonuna kadar kullanmasýna, topluma korku salma çabalarýna karþýn, Türkiye otoriter gidiþe dur dedi. Cumhurbaþkaný ve iktidar partisi kendilerine muhalefet eden herkesi millet düþmaný ilan etmiþti, ne gaflet! Milletin çoðu bu düþmanlaþtýrýcý, ayrýþtýrýcý, suçlayan, tehdit eden dile, tavra karþý çýktý. HDP nin seçim barajýný geçmesi, baþlý baþýna bir demokrasi zaferi oldu. CUMHURÝYET Biz kazandýk! Tarihi gün tam böyle olur herhalde. HDP nin oylarý artýk 12 ye dayanmýþken, Eþ Baþkan Selahattin Demirtaþ a bu günü kaç gün gibi yaþadýðýný sordum. Bir iç çekti. 41 yýllýk ömrümde böyle bir gün yaþamadým, daha da yaþamam herhalde dedi. Tüm partililerinkine benzer þekilde yüzünde þaþkýn ama mutlu bir hal vardý. Sevinmeye nereden baþlayacaðýný bilemiyordu etraftaki kimse. Demirtaþ bir süre sonra kameralarýn önüne çýkýp konuþma yapacaktý; metnin hazýr olup olmadýðýný sordum. Bu da tarihi bir konuþma olacaktý çünkü. Bir yandan onu düþünüyorum zaten. Ama biz þimdiye kadar ne söylediysek, aynýsý söyleyeceðiz dedi. Bu bir seçim vaadiydi zaten. Tebrikleri kabul ederken herkesin kendi yorumunu almayý da ihmal etmiyordu. Partililer, gönüllüler, her yan birbirine sarýlan insanlarla doluydu. Girilen iddialar, barajý geçmek için yapýlan totemler konuþuluyordu gülüþerek, insanlar durduðu yerde gözleriyle halay çekiyordu sanki. Eþ baþkan Figen Yüksekdað da benzer þaþkýnlýkta ama hüzne yakýndý toplantý öncesinde. Daha cenazesi yeni kalkmýþ insanlar var. Sevinsek mi ne yapsak bilemiyorum diyordu, ama belki de tam da onlar için sevinmemiz gerek. Sonra konuþmasýnda da iyiliðin ve büyük insanlýðýn gücüne deðinecekti zaten. Saat 22 ye yaklaþmýþken, yerli ve yabancý gazetecilerin doldurduðu salon soluk alýnamaz hale gelmiþti. Derken alkýþlarla, zýlgýtlarla, Onu baþkan yaptýrmadýk sloganlarýyla baþkanlar girdi Nuray Mert Barajý geçmesi için HDP ye destek verenler, ayný zamanda 12 Eylül rejiminin sonunu ilan etti. HDP nin barajý geçmesi, barýþýn zaferi oldu, iktidar partisi artýk barýþ sürecini rehin alamayacak. Demirtaþ ýn hakký Demirtaþ a, etkin, demokratik, samimi dili bu sonuçta büyük rol oynadý. Kuþkusuz, demokrasiden yana tutum alan herkesin emeði çok deðerli, o nedenle demokrasi mücadelesinde durmak yok, yola devam! Seçimin kaybedeni kuþkusuz, bütün aðýrlýðýný iktidar partisi ama ondan çok Türk tipi baþkanlýk sistemi adýný verdiði otoriter liderlik sisteminden yana koyan Cumhurbaþkaný Erdoðan oldu. Þahýs olarak deðil, siyaset ve toplum anlayýþý olarak referanduma sunduðu zihniyet beklediði çoðunluða ulaþamadý. Daha aðýrbaþlý davranmýþ olsaydý, siyasal aðýrlýðý artacaktý, kendisi bu yolu seçmedi, umarým bundan sonra daha saðduyulu davranmayý seçer. Aksi takdirde, yine zor günler geçirecek, ama bu kez, biz demokrasiden yana olanlar daha fazla umutla yolumuza devam edeceðiz. Dedim ya, bu sadece bir baþlangýç, durmak yok, yola devam! Þimdi demokrasinin zaferini kutlama zamaný, yaþasýn, biz kazandýk! Pýnar Öðünç Selocan balkona... içeri. Bu arada sokakta insanlar biriktikçe dýþarýdan gelen sesler de yükseliyordu. Galiba en yaratýcý slogan Selocan balkona oldu. Demirtaþ ýn konuþmasýnda dikkat çeken en önemli noktalarýndan biri incelikli vefa duygusuydu. Kadýnlardan tüm gönüllülere, bir lira verenden çaycýya hemen herkesi andý. Ara ara gözleri dolarak... Solun ortak zaferi vurgusu, HDP nin artýk gerçek bir Türkiye partisi olduðu tespiti ve þu saat itibarýyla Türkiye de baþkanlýk tartýþmasý bitmiþtir müjdesi çok önemliydi. 7 Haziran ýn HEP in kuruluþ yýldönümü olmasý ayrýca anlamlýydý; 1990 dan 2015 e... HDP nin güneþi 81 vilayeti aydýnlatmaya yeter, artýk ampule gerek kalmadý cümlesi artýk iktidara oynayan bir parti olma iddiasýnýn hemen ardýndan geldi. Tarihi bir gündü. Oy kuyruðundaki bir kadýn Üniversite sýnavýna girecek gibi hissediyorum demiþti. Diyarbakýr da oy kullanan bir arkadaþ telefonda Elindeki þekeri her an çalýnacak çocuk gibiyim diye tarif ediyordu halini. Çok kiþi ancak bir gibi yle anlatabiliyordu meramýný çünkü en baþýndan itibaren bu normal bir seçim deðildi, bir þeye benzetilmeye muhtaçtý. Gün içinde gezdiðim HDP nin il ve ilçe binalarý da iki uçta hisler arasýnda savrulan insanlarla doluydu hep. Televizyonlar ilk kez yüzde 10 u gösterdiðinde çýðlýklarla, Arkadaþlar daha sevinmiyoruz uyarýlarý birbirini izliyordu. Basýn toplantýsý biterken sokaktaki kalabalýk artmýþ, dýþardan gelen sesler o kadar yükselmiþti ki, artýk kimsenin sevincini bekletmeye tahammülü kalmamýþ gibiydi. Resmi kutlamalar daha sonra yapýlacaksa da, o an ortalýk inliyordu. 11 GÜNEYDEN... ÝNGÝLÝZ ÜSSÜNDE PARAÞÜT KAZASI Dikelya Ýngiliz Üssü kontrol alaný içerisindeki, Dikelya deniz bölgesine düþerek yaralanan bir paraþütçünün, dün Rum kesiminin "Nearhos" kod adlý arama kurtarma planýyla kurtarýldýðý haber verildi. Fileleftheros, Dikelya'daki Ýngiliz Üs Bölgesi içerisinde paraþütle atlayýp yaralanan 49 yaþýndaki Rum'un, acil yardým çaðrýsý yapýlmasýnýn ardýndan, üs helikopteriyle kurtarýlýp hastaneye kaldýrýldýðýný ve durumunun sabit olduðunu ekledi. AMONYUM NÝTRATI GÜNEY KIBRIS'A NAKLEDEN KÝÞÝ TUTUKLANDI Güney Kýbrýs'ta, Lübnanlý bir þahsýn tasarrufunda ele geçirilen 5 ton civarýnda amonyum nitratýn, 62 yaþýndaki Güney Kýbrýs sakini Lübnanlý bir þahsýn, merkezi Lefkoþa Rum kesiminde bulunan özel nakliye þirketi tarafýndan 2011 yýlýnda adaya sokulduðu belirtildi. Amonyum nitratýn Beyrut'tan ilk yardým kutularýnýn içerisinde adaya getirildiðini yazan Fileleftheros gazetesi, amonyum nitratýn polis kontrolünden ve gümrük kontrolünden de geçmiþ göründüðünü kaydetti. 62 yaþýndaki þahsýn, geçtiðimiz gün evinde tutuklandýðýný ve dün mahkemeye çýkarýldýðýný yazan gazete, bahse konu þahsýn aleyhindeki suçlamalardan ötürü 5 gün gözaltýnda kalmasýna karar verildiðini ifade etti. Bahse konu þahsýn olayla herhangi bir ilgisi bulunduðunu reddettiðini yazan gazete, 62 yaþýndaki Lübnanlýnýn, þirketinin yalnýzca bu malýn Lübnan'dan Güney Kýbrýs'a getirilmesi sipariþini yerine getirdiðini ve bunun ne olduðunu bilmediklerini anlattý. Gazete, soruþturma makamlarýnýn, sipariþi kimin veya kimlerin verdiðini araþtýrmakta olduðunu ekledi. ONUR YÜRÜYÜÞÜNE ÇOK SAYIDA KÝÞÝ KATILDI Lefkoþa Rum kesiminde, LGBTÝ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel, Ýnterseks) bireylerin, geçtiðimiz gün "Free To Be" sloganýyla gerçekleþtirdiði onur yürüyüþüne, çok sayýda kiþinin katýldýðý haber verildi. Haberi veren Simerini gazetesi, etkinliðin baþarýyla gerçekleþtirildiðini ve bu yýlki etkinliðe geçen yýldan daha fazla katýlým olduðunu ekledi. LÝMASOL'DA BOMBALAMA Limasol'da bir özel þirket memuruna ait araç bombalandý. Fileleftheros'un haberine göre, 45 yaþýndaki Rumun evi önünde park halindeki aracýn ön kýsmýna yerleþtirilen tahrip gücü yüksek el yapýmý bomba "önceki gün sabah saat 04.15'te büyük bir gürültüyle" patladý. ANASTASÝADÝS ÜLKE ÝÇÝNDE ZÝYARETLER YAPACAK Baþkan Nikos Anastasiadis'in, Güney Kýbrýs'taki tüm ilçeleri ziyaret edeceði ve ziyaretlerine ilk olarak bugün Baf'tan baþlayacaðý haber verildi. Anastasiadis'in Baf'a gerçekleþtireceði ziyarette, Baf ilçesi belediye baþkanlarý ve köy muhtarlýklarýndan temsilcilerle bir araya geleceðini yazan Fileleftheros gazetesi, bu görüþmeler sýrasýnda, Baf'ýn kalkýnmasýyla ilgili bazý projelerin hayata geçirilme safhasýnýn gözden geçirileceðini ekledi. AFRODÝT YATAÐINA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA Delek þirketinin, Güney Kýbrýs'ýn sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesi içerisinde bulunan 12.parsel içerisindeki Afrodit yataðýna iliþkin Ticari Elveriþlilik Deklarasyonu'nu Tel Aviv Borsasý'na bildirmesinin ardýndan dün de Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlýðý ile Noble Energy þirketinin konu hakkýnda resmi açýklama yaptýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler, bu yönde yapýlan açýklamalara geniþ bir þekilde yer verdiler.

12 12 KÜLTÜR - SANAT 9 Haziran 2015 Salý Günün Manisi Emine Hür Yaðmur yaðsýn sel olsun Barajlar göller dolsun Bekarlara duamdýr Kafa dengi eþ bulsun Kitap Dünyasý Ene Sus Ey Nefsim! Fatih Duman NESÝL YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Seks ile briç arasýndaki benzerlik nedir? Her ikisinde de insanýn iyi bir eþi yoksa eliyle iyi geçinmek zorundadýr." Anonim TADIMLIK Caným Annemin yemeklerini çekiyor Küsbe kokan dedemin dükkânýný Þuh bakýþlý cirayý Barut kokan 63'ü Ve Alsancak'taki Karaoðlanoðlu þehitliðini Dolaþmak geliyor içimden Ziya Ormancýoðlu "Özlem" adlý þiirinden Anish Kapoor'un 'Kirli Köþeler' heykeli tartýþma yarattý Kapoor, Versailles Sarayý'nýn bahçesine yerleþtirilen heykelin 'kraliçenin vajinasýnýn gücü ele geçirmesi'ni simgelediðini söylemiþti. Ýngiliz heykeltýraþ Anish Kapoor un Versailles Sarayý'nýn bahçesine yerleþtirdiði heykeller arasýnda bulunan "Kirli Köþeler" isimli heykeli tartýþma yarattý. Versailles Sarayý yöneticilerine cesur davranýp eserini sergilemeyi kabul ettikleri için saygý duyduðunu belirten Kapoor, paslanmýþ metalden yapýlan 60 metrelik heykelin, kraliçenin vajinasýnýn gücü ele geçirmesi ni simgelediðini söylemiþ ve heykelin oldukça provokatif olduðunu kabul etmiþti. Heykel, Versailles Belediye Baþkaný François de Mazieres olmak üzere bazý kesimlerin tepkisini çekti. Sarayý aileleriyle birlikte ziyaret ettiklerini belirten bazý misafirler, durumun oldukça uygunsuz olduðunu söyledi. John Lennon'ýn gitarý açýk artýrmaya çýkacak Lennon ýn gitarýnýn 600 bin ile 800 bin dolar arasýnda satýlmasý bekleniyor yýlýnda hayatýný kaybeden efsane þarkýcý John Lennon a ait olan bir gitar, bu sene içinde açýk artýrmaya çýkacak. The Beatles isimli müzik grubunun da üyelerinden olan Lennon ýn gitarýnýn 600 bin ile 800 bin dolar arasýnda satýlmasý bekleniyor. Gitar, Kaliforniya nýn Beverly Hills kentindeki Rock n Roll Müzayedesi nde 6 Kasým da görücüye çýkacak. Çok dil bilen insanlardan tavsiyeler Nasýl oluyor da bazý insanlar çok sayýda dil konuþabiliyor? Bazýlarýna bir yabancý dili öðrenmek bile zor gelir. Oysa Berlin de Çok Dilliler Buluþmasý nda çok sayýda farklý dil konuþabilen 350 insan bir araya gelmiþti. Kimi en az 10 dil biliyordu, hatta 30 dil bilen biri bile vardý aralarýnda. BBC Türkçe'nin haberine göre, beyin açýsýndan ne kadar sýkýntýlý bir iþ olduðunu düþününce çoðu insanýn dil öðrenmeyi neden zor bulduðunu anlayabiliriz. Farklý bellek sistemleri vardýr ve yabancý bir dili iyi bir þekilde öðrenmek bunlarýn hepsini kullanmayý gerektirir. Düzgün aksan için kaslarý iyi kullanmayý saðlayacak iþlemsel belleðe, akýcý konuþmak için gereken kelimeleri ve dilbilgisini saðlayacak bildirimsel belleðe (bir dili akýcý konuþmak için 10 bin kelime bilmek gerekir) ihtiyaç vardýr. Ve bunlarýn hýzlý bir þekilde hatýrlanmasý için de açýk ve örtülü bellekte programlanmýþ olmasý gerekir. Bunamayý geciktiriyor Fakat bütün bu zorluklarýn getirisi de büyüktür. En iyi beyin egzersizinin dil öðrenmek olduðu söyleniyor. Birçok araþtýrma çok dilli olmanýn dikkat ve belleði geliþtirdiðini ve bunun zihinsel bir rezerv yaratarak demans (bunama) baþlangýcýný geciktirdiðini ortaya koymuþtur. Örneðin iki dilli olmanýn demansý beþ yýl geciktirdiðine inanýlýr. Fakat yakýn zamana kadar birçok nörolog yabancý bir dili akýcý konuþmak için erken yaþta öðrenmek gerektiðini ileri sürüyordu. Bu kritik dönem hipotezi ne göre, çocukluktaki kýsa süreli bir dönemde yeni bir dilin farklýlýðýný öðrenebiliriz ancak. Fakat diðer uzmanlar bunun abartýlý bir sonuç olduðunu, yaþ ilerledikçe dil öðrenme kapasitesinin hýzlý bir düþüþten ziyade yavaþ yavaþ azaldýðýný belirtiyor. Çok Dilliler Buluþmasý Gerçekten de Berlin deki Çok Dilliler Buluþmasý na katýlanlarýn çoðu konuþtuklarý dilleri çocuklukta deðil, ileri yaþlarda öðrenmiþ. Peki nasýl oluyor da bu insanlar bu kadar dili öðreniyor? Onlarýn çoðu dünyayý dolaþtýðý için bizden daha fazla motive olmuþ olabilirler, ama bir þekilde biz de onlar gibi olabilir miyiz? Buluþma nýn katýlýmcýlarýndan Tim Keeley 20 dil biliyor ve çok dil öðrenmeyi etkileyen sosyal, psikolojik faktörler konusunda bir kitap yazýyor. Keeley bu iþte en büyük etkenin zeka olmadýðýný, ancak analitik becerinin dili daha hýzlý öðrenmeyi saðlayacaðýný söylüyor. Bukalemun misali Keeley e göre, zekanýn ötesine, kiþiliðimizin derinliklerine bakmak gerekiyor. Yeni bir dil öðrenirken kendinizi yeniden keþfetmeniz, yeni bir kimlik edinmeniz gerekiyor. Yani, bukalemun olmanýz lazým diyor. Psikologlar uzun zamandýr þunu biliyor: konuþtuðumuz kelimeler kimliðimizle iç içe geçmiþtir. Fransýzcanýn sizi romantik, Ýtalyancanýn ise tutkulu yaptýðý sözleri kliþe gelebilir, ama her dil, davranýþýnýzý etkileyen kültürel normlarla baðlantýlýdýr. Birçok araþtýrmada da çok dilli insanlarýn konuþtuklarý dile göre farklý davranýþlar takýndýðý görülmüþtür. Farklý diller ayrýca yaþama dair farklý anýlarý hatýrlatýr. Örneðin Rus yazar Vladimir Nabokov otobiyografisini yazarken ayný þeyi fark etmiþ. Kitabýný önce Ýngilizce yazan yazar daha sonra onu ana dili Rusçaya çevirdiðinde yaþamýna dair farklý ayrýntýlar hatýrladýðýný ve farklý bir perspektiften baktýðýný görmüþ. Öyle farklý bir kitap ortaya çýkmýþ ki bu defa onu da Ýngilizceye çevirmiþ. Taklit yeteneði Yani yanýnýzdakini ne kadar kolay taklit edebiliyorsanýz dili de o kadar kolay öðrenirsiniz. Ayrýca takýnýlan bu yeni kimlik ve bununla baðlantýlý oluþan bellek, farklý diller arasýnda bariyerler kurarak öðrendiðiniz dili anadilinizle veya diðer dillerle karýþtýrmamanýzý da saðlar. Keeley, Ýnsan zihninde her dil, kültür ve onlarla ilgili anýlara ait ayrý bölümler olmalý ki diller aktif olduðu halde birbirine karýþmýyor diye açýklýyor bu durumu. Çok dillilerden biri de Michale Levi Harris. Aktör olan Harris 10 dili ileri seviyede konuþuyor, 12 dili de orta seviyede anlýyor. New Yorklu olduðu halde Amerikan deðil, Ýngiliz Ýngilizcesi aksanýyla konuþuyor. Benimle konuþurken bedeni yeni bir duruþ alýyor, yeni bir kimliðe bürünüyor. Bunu bilinçli yapmadýðýný, konuþtuðu dile göre otomatik olarak o kimliðe girdiðini söylüyor. Herkesin yeni bir kültürel kimliðe bürünebileceðini ifade eden Harris, kelimelerin nasýl yazýldýðýný hiç düþünmeden konuþtuðunuz kiþiyi taklit etmek gerektiðini söylüyor. Kendi sesiniz size bir oyuncununki gibi abartýlý gelebilir, ama bu yöntemdeki can alýcý nokta da orasýdýr diyor. Kýsa ve sýk tekrarlar Bir diðer önerisi de tuhaf ses çýkarmayla ilgili utancýnýzý aþmanýz. Örneðin Arapçada gýrtlaktan çýkan sesler oldukça fazladýr. Ama bilinçaltý olarak, konuþurken kendinize bu sesi rahat çýkarma izni verirseniz bunu baþarabilirsiniz.

13 13 9 Haziran 2015 Salý BEROVA, AÖA ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA YAPTI... ÖÐRENCÝLER PROVOKE EDÝLÝYOR Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencilerinin yaptýðý eylemlerin, "mesnetsiz, asýlsýz ve bilinçli bir biçimde yanlýþ bilgilendirici haberlerden kaynaklandýðýný" belirterek, öðrencilere provokasyonlara kanmamalarý çaðrýsý yaptý. Berova, AÖA'yý önemsediklerini ifade ederek, öðrencilerle iletiþime de her zaman açýk ve hazýr olduklarýný bildirdi. AVRUPA ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ KONSEYÝ GENEL KURULU'NA KATILDILAR Ýnþaat Mühendisleri Odasý, 61. Avrupa Ýnþaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) Genel Kurulu'na katýldý. Ýtalya'nýn Napoli kentinde gerçekleþtirilen Genel Kurul'unda konsey daimi üyesi olan Ýnþaat Mühendisleri Odasý'ný (ÝMO) Baþkan Seran Aysal ve oda Genel Sekreteri Bora Kutruza temsil etti. Odadan yapýlan açýklamaya göre, 25 farklý Avrupa Birliði ve Avrupa Birliði'ne aday ülkelerin Ýnþaat Mühendisliði Odalarýnýn oluþturduðu konsey, bu sene kuruluþunun 30. yýlýný kutladý. 30. yýl etkinlikleri kapsamýnda; Genel Kurul'a Dünya Ýnþaat Mühendisleri Konseyi (WCCE), Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu (WFEO) ve Avrupa Profesyonel Mühendisler Federasyonu (FEANI) baþkanlýk düzeyinde katýldýlar. PEYZAJ MÝMARLARI ODASI: DOÐAL ÇEVRE TEHDÝT ALTINDA Yeni kurulan Peyzaj Mimarlarý Odasý, doðal çevrenin tehdit altýnda bulunduðuna dikkat çekerek, bu konuda mevcut yasalarýn yetersiz kaldýðýný savundu. Oda, çevrenin korunmasý konusunda kamuoyunun gündemine bir dizi öneri sundu. Peyzaj Mimarlarý Odasý 1.Dönem Yönetim Kurulu imzasýyla yapýlan yazýlý açýklamada, Anayasa'nýn 39. maddesiyle, "Tarih, Kültür ve Doða Varlýklarýnýn Korunmasý" ile doða varlýklarý yani doðal çevre, doðal bitkiler ve yaban hayatýnýn korunmasýnýn devlet tarafýndan garanti altýna alýndýðýna dikkat çekildi. Açýklamada, 40. madde ise "Çevrenin Korunmasý" ile de, herkesin saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama hakkýna sahip olduðu, gerçek veya tüzel kiþilerin, hiçbir amaçla, insan saðlýðýný bozacak veya deniz varlýklarýný tehlikeye düþürecek nitelikteki sývý, gaz ve katý maddelerin denizlere, barajlara, göllere veya derelere akýtýlamayacaðýnýn veya dökemeyeceðinin belirtildiði ifade edildi. Anayasaya göre, çevreyi geliþtirmek, çevre saðlýðýný korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin, gerçek ve tüzel kiþilerin ödevi olduðunun bildirildiði belirtilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Orman alanlarý, Alçak Orman Arazileri'nin turizm amaçlý kiralanmasý nedeniyle azalmaktadýr. Beþparmak Sýradaðlarý taþocaklarýnýn bir türlü denetim altýna alýnamamasý ve ömrü dolan taþocaklarýnýn rehabilite edilememesi, taþocaðý iþletmelerinin çaðdaþ tekniklerle iþletilememesi nedenleriyle tehdit altýnda bulunmaktadýr. Ýlan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri, yeteri kadar korunamamakta ve yönetilememektedir. Zira, Çevre Yasasý'nda belirtilen Yönetim Planlarý taslak olarak hazýr olmasýna raðmen ilan edilmemiþtir. Avrupa Birliði ülkeleri kapsamýnda doðal alanlarý bir að ile birbirine baðlayan Natura 2000 yaklaþýmýný tam olarak anlayamamýþ olan ülkemizde, potansiyel olarak belirlenen altý Natura 2000 alanýndan Beþparmak Sýradaðlarý henüz Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilememiþtir." Peyzaj Mimarlarý Odasý çevre konusunda þu önerilerde bulundu: "Belediyeler de dahil olmak üzere, tüm kamu kurumlarýnýn doðal ve kültürel çevrenin korunmasýyla uðraþan birimlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Ýlgili birçok kurumun kuruluþ yasalarý eski ve kadrolarý ise yeni meslekleri kapsamamaktadýr. Yaþam kalitesi daha yüksek bir yaþam ortamý yaratmak adýna çevre yasalarýnýn noksanlarýnýn giderilmesi ve mevcut olanlarýn uygulamalarýnýn ve denetimlerinin ciddiyetle yapýlmasý gerekmektedir. Gerek kýrsal gerekse kentsel ölçekte bitkisel ve yapýsal peyzaj düzenlemelerine daha fazla çaba ve bütçe ayrýlmasý gerekmektedir. "YEDÝ MÝLYAR RÜYA, BÝR GEZEGEN, DÝKKATLÝ TÜKETÝN" Kiþisel düzeyde ise günlük yaþamlarýmýzda birer çevreci vatandaþ unsuru olabilmek adýna kaynak tüketimi hususunda dikkatli olmalý ve devlet ve yerel yönetim kurumlarýna çevreyle ilgili konularda baský unsuru olabilmeliyiz. Sonuç olarak 'Yedi Milyar Rüya. Bir Gezegen. Dikkatli Tüketin' sloganý aracýlýðýyla artýk adamýzda da yeþil, yaþam kalitesi yüksek ve saðlýklý bir ülkenin rüyasýný el birliðiyle gerçek kýlmanýn günü geldi demek istiyoruz." TÜRK-SEN: BAÞBAKANIN GÖREVÝ BIRAKMA KARARI SON DERECE ÝSABETLÝ Türk-Sen, Baþbakan'ýn, "giderayak yaptýðý açýklamalarý" talihsiz beyanlar olarak nitelerken, buna karþýlýk görevi býrakma kararýný son derece isabetli bulduðunu ifade etti. Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, Baþbakan'ýn, Kýb-Tek ile ilgili her aðzýný açtýðýnda, Kýb-Tek çalýþanlarýný, arz güvenliði saðlanmýþ ucuz elektriðin topluma sunulmasýnýn önündeki engel gibi göstermeyi alýþkanlýk haline getirdiðini savundu. Önce BRTK'da ardýndan da Havadis Gazetesi'ne verdiði mülakatta baþka þeylerin yanýsýra Kýb-Tek konusunda da açýklamalar yapan Baþbakan'ýn, "Kýb-Tek'in, çalýþanlarýn menfaatleri için kurulmadýðýný, Kýbrýs Türk halkýnýn enerji ihtiyacýný karþýlamasý, halka sürekli, ucuz ve kaliteli enerji sunmasý için kurulduðunu ve çalýþanlarýn buna engel olduðu imasýnda bulunduðunu" savundu. El-Sen'in, elektrik kamu hizmetinin kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir þekilde topluma sunulmasý adýna gerek kamuoyu ile gerekse yönetenlerle paylaþtýðý birçok bilimsel raporu bulunduðunu hatýrlatan Býçaklý, El-Sen'in, daha baþlangýçta mevcut durumu savunmadýðýný her fýrsatta dile getirdiðini, toplumsal menfaatleri gözeterek Kýb-Tek'in özerkleþtirilmesini savunduðunu belirtti. Býçaklý, "Seçim bildirgeleri ve Hükümet Programý ile Kýb-Tek'in özerkleþtirileceðine iliþkin topluma verilmiþ taahhütlere raðmen, iki yýla yakýn hükümet süresi içerisinde bunu uygulamayarak tersi bir tutumla AKP Hükümeti tarafýndan dayatýlan sözde ekonomik paketin uygulama tarihlerini deðiþtirip AKP Hükümeti'ne özelleþtirmeyi taahhüt eden Sayýn Baþbakan'ýn bizzat kendisidir" dedi. Baþbakan'ýn olumlu geliþmeler karþýsýndaki rahatsýzlýðý, son Bakanlar Kurulu toplantýsýnda alýnan kararlarýn topluma sunuluþ þeklinde de kendini gösterdiðini ifade eden Býçaklý, Kurum'un halen 270 milyon TL civarýnda olan borcunu hiç bir þekilde artýrmayacak, sadece AKSA ve yakýt saðlayýcý firmaya borçlu kalarak yüksek faiz ödemek yerine bankalardan borçlanmak suretiyle daha düþük faiz ödemesine yol açacak yeni borçlanma talebinin, Kurum'un mali olarak iyi yönetilmediði algýsý yaratacak þekilde ön plana çýkarýlmasýna sebep olduðunu kaydetti. Býçaklý, "Oysa mevcut yönetim göreve geldiðinde 420 milyon TL civarýnda olan Kurum borcunun uygulanan buna benzer tedbirler sayesinde 270 milyon TL seviyesine geriletildiði, bu amaçla önceden saðlanan devlet kefalet miktarýnýn da azaltýldýðý gözlerden kaçýrýlmak istenmektedir" dedi. "20'SÝ SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ, 15'Ý OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM OLMAK ÜZERE 35 ÖÐRENCÝ ALINACAK" Özdemir Berova, AÖA'da eðitim öðretim yýlýnýn sonuna yaklaþýldýðýna iþaret ederek Bakanlýk teknik ekipleriyle bir araya gelinerek, gelecek yýl için 20'si sýnýf öðretmenliði, 15'i de okul öncesi eðitim olmak üzere toplam 35 öðrencinin AÖA'ye alýnacaðýný, sýnav tarihi ve duyurusunun ileriki günlerde Bakanlýk tarafýndan yapýlacaðýný da açýkladý. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Bakan Berova, "AÖA ile ilgili olarak, kamuoyunun bilinçli bir biçimde, bilinen bazý çevrelerce yanlýþ, mesnetsiz ve asýlsýz haberlerle provoke edildiðini" belirtti. "HAKLARI SAKLI KALACAK ÞEKÝLDE ÖNEMSÝYORUZ" Berova, "Milli Eðitim Bakanlýðý olarak AÖA'yý, daha önce açýkladýðýmýz gibi, her zaman haklarý saklý kalacak þekilde önemsediðimizi bir kez daha söyleme gereði duyuyor, öðrencilerimizin böylesi provokasyonlara kanmamalarýný, doðru bilgi edinmek istemeleri halinde, Bakanlýk olarak her zaman iletiþime açýk ve hazýr olduðumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandý. DIÞÝÞLERÝ, ENFORMASYON VE TANITMA DAÝRELERÝ TERFÝ SINAVI SONUÇLARI Dýþiþleri Bakanlýðý'na baðlý Dýþiþleri Dairesi, Enformasyon Dairesi ve Tanýtma Dairesi'nde münhal bulunan mevkilerle ilgili sýnav sonuçlarý açýklandý. Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkanlýðý'nýn açýklamasýna göre, söz konusu dairelerdeki terfi münhalleriyle ilgili 5 Mayýs'ta gerçekleþtirilen sözlü mülakatlarda yabancý dil konusunda itirazlar yapýldý. Komisyon, Hukuk Dairesi'nden (Baþsavcýlýk'tan) bu yönde hukuki görüþ talep ettiðini ve aldýðý görüþ doðrultusunda konuya çözüm getirdiðini duyurdu. Bu çözüm neticesinde Dýþiþleri, Enformasyon ve Tanýtma Dairelerinde münhal bulunan sözkonusu mevkilerin sözlü mülakat sonuçlarý baþarý listesi Kamu Hizmeti Komisyonu'nun resmi web sitesi khk.kamunet.net adresinde yayýmlandý. BELLAPAIS MÜZÝK FESTÝVALÝ'NDE PERÞEMBE AKÞAMI OYTUN ERSAN PROJECT KONSERÝ 19. Bellapais Müzik Festivali'nde perþembe gecesi Oytun Ersan Project konseri yer alacak. Konser 20.30'da baþlayacak. Müzik Vakfý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, festival kapsamýnda geçen cuma viyola-akordiyon resitali konserinde Türkiye ve Hollanda'dan festivale katýlan viyolada Esra Pehlivanoðlu, akordiyonda ise Marko Kassl sahne aldý. Festival, Cumhurbaþkanlýðý, TC Lefkoþa Büyükelçiliði, Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý ile Dýþiþleri Bakanlýðý katkýlarýyla düzenleniyor.

14 14 9 Haziran 2015 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Bir spor dalýnda sporcuyu eðiten, yetiþtiren ve çalýþtýran kiþi. Harf okunuþu. 2-Bir otomobilin arkasýna takýlan, insan taþýmaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalý araç. Sevgili. 3-Üye. Ters okunuþu "Ýslamda dört mezhepten biri olan Hanefilik mezhebinden olan kimse". 4-Üç katlý bir balýk aðý. Ýskambil oyununda "Birli". 5-Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya kadar aldýðý duruma verilen ad. Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. 6- Gemilerde oda. Eski dilde "Ateþ". 7-Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Bir nota. Beraber. 8-Merkez ve depo durumunda olan bir kazandan çýkan sýcak hava, su veya buharý borularla dolaþtýrmak yoluyla bir yapýnýn her yanýný ýsýtan araç. 9-Kabuklulardan, tuzlu veya tatlý sularda yaþayan, yenebilen birçok türü bulunan hayvanlara verilen genel ad. Binek hayvaný. 10-Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taþýyan bölüm. Neon'un kýsaltmasý. Ýstiridye gibi bazý deniz hayvanlarýnýn içerisinde oluþan deðerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi. 11-Bulmaya çalýþmak. Bir erkek adý. Dünkü bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu ve Damdelen Petrol Yaný) Tel: Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sok. Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Maðusa Umut Eczanesi: Salamis Yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Sulu Çember-Zafer Anýtý Arasý Tel: Girne Mehmet Güven Eczanesi: Namýk Kemal Cad. No:59/G Yukarý Girne Yazýcýzade Camisi Yaný (Türk Mahallesi) Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bilimsel niteliði olan. Vurgusuz þart eki. 2-Baþkalarýna karþý saygýlý davranan. Sýk sýk küçük, önemsiz kazalar yapan kimse. 3-Ulaþým yollarýnýn yayalar ve her türlü taþýt araçlarý tarafýndan kullanýlmasý, seyrüsefer. Niþastalý tanelerin su ile kaynatýlarak bulamaç kývamýna getirilmiþ durumu. 4-Radyum'un kýsaltmasý. Bir engelle karþýlaþan su veya hava akýntýsýnýn dönerek ve çukurlaþarak yaptýðý çevrinti, girdap. 5-Buðday tanesinin olgunlaþmýþ içi. Küçük teknelerin ve yatlarýn barýnabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrýlan deniz alaný, yat limaný. 6-Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduðu kimselere mahkeme kararýyla baðlanan aylýk. Ters okunuþu "Evcil bir hayvan". 7-Sona "M" konursa "Ehemmiyet" olur. Bayramdan önceki gün. 8-Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý. Tutsak. 9-Kanun. Ýridyum'un kýsaltmasý. "Ýþte al bak" anlamýnda kullanýlýr. 10-Satranç oyununda en önemli taþ. Türk Ocaðý futbol külübünün kýsa yazýlýþý. Ters okunuþu "Kuyruk sokumu". 11-Rütbesiz asker. Gizli polis, polis hafiyesi. TÜRKÝYE GENEL SEÇÝM SONUÇLARI RUM BASININDA GÜNDEMÝN BÝRÝNCÝ SIRASINDA Türkiye'de önceki gün gerçekleþtirilen milletvekili seçimlerinden çýkan sonuçlar Rum basýnýnda gündemin birinci sýrasýna yerleþti. Gazeteler ilgili haberleri manþet veya birinci sayfalarýndan fotoðraf desteðiyle e geniþ ölçekte aktardýlar Alithia birinci sayfasýnda, kýrmýzý zemin üzerinde ve TC Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn fotoðrafýyla duyurduðu haberine "Türkiye'deki Seçimler... Erdoðan Mutlak Üstünlüðü Kaybetti" baþlýðýný atarken, "Erdoðan'ýn Kanatlarýný Kýrdýlar" baþlýðýyla iç sayfasýnda detaylandýrdýðý haberinde þu yoruma yer verdi: "Kürt yanlýsý partinin meclise girmesi Türkiye'deki siyasi sahneyi tersyüz etti. Adalet ve Kalkýnma Partisi tek baþýna hükümet kuramýyor, baþka bir partiyle ittifak kuramazsa yeni seçimler ihtimal dýþý deðil." Fileleftheros manþete çektiði haberine "Erdoðan Ýçin Aðýr Yenilgi... Kürtler Türk Cumhurbaþkaný'nýn Projelerini Frenledi... Sandýktan AKP'ye Þamar" baþlýðýný attý. Seçim sonuçlarýnýn AKP ve özellikle Erdoðan için "aðýr yenilgi olduðunu" yazan gazete þu yorumda bulundu: "Sandýk Kürtlere büyük bir galibiyet verdi. HDP oy oranýný yükseltmekle kalmadý, Erdoðan'ýn planlarýný frenledi ve ilk kez Türk Millet Meclisi'ne girmeyi baþardýlar. Seçim kampanyasýnýn liderliðini þahsen üstlenen Türk Cumhurbaþkaný yalnýzca AKP'nin zafer kazanmasýný hedeflemiyordu. Arzu ettiði tek baþýna iktidar aracýlýðýyla Anayasa'yý deðiþtirmeyi umuyordu" Gazete "Diyarbakýr Büyük Zaferi Kutladý" baþlýklý haberinde de Diyarbakýr'da halkýn HDP'nin seçimde elde ettiði sonucu kutlamak için sokaklarda sevinç gösterileri yaptýðýný fotoðraflarla destekleyerek aktardý. Gazete Rum siyasilerin Türkiye'deki seçim süreci devam ederken dün yaptýklarý deðerlendirmelere de yer verdi. Habere göre siyasi partiler "Türkiye'nin deðerlendirileceði yerin Kýbrýs sorunu olduðu" görüþünde birleþirken DÝSÝ Baþkaný Averof Neofitu uluslararasý toplumun ve AB'nin Türkiye'yi, Kýbrýs sorununun çözülmesinin Kýbrýslý Türklerin, SEÇÝLDÝ Andros Kiprianu'nun AKEL Genel Sekreterliði'ne rakibi olmadan yeniden seçildiði, parti Merkez Komitesi'nde ise yüzde 50 oranýnda yenilenme olduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi AKEL'in 22'incisi gerçekleþtirilen kurultayýnda Merkez Komite üyelerinin yarýsýnýn yenilendiðini kaydetti. Merkez Komite seçimlerinde Kiprianu'nun seçilen 105 üye arasýnda 3'üncü geldiðini kaydeden gazete, Yorgos Lukaidis'in 1'inci, Aristos Damianu'nun ise 2'inci olduðunu belirtti. "Dromolaksia" (Mormenekþe) skandalý kapsamýnda hapis cezasýna çarptýrýlan Venizelos Zanettos'un ise Merkez Komite'ye 20'inci sýradan seçildiðini aktaran gazete, partinin bu þekilde Zanettos'un masum olduðunu savunarak kendisine destek belirttiðini yazdý. Gazete, Zanettos'un oðlu Hrisanthos Zanettos'un Merkez Komite'ye 21'inci sýradan seçilmesinin de bir mesaj olabileceðine dikkat çekti. Rum Yönetimi eski Baþkaný ve AKEL'in eski Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas ile eþi Elsi Hristofyas'ýn artýk mevcut Merkez Komite'de yer almadýðýný da aktaran gazete, ancak aileyi Merkez Komite'de kýzý Hristina Hristofyas, onun eþi Nikos Muduros, oðlu DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Rumlarýn ve aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu bölge ülkelerinin çýkarýna olduðu konusunda ikna etmesi gerektiðini söyledi. Neofitu "Bugünkü iktidar partisi (AKP) ister tek baþýna ister koalisyonla iktidarda kalmalý" dedi. EURO.KO Türkiye'deki seçim sonuçlarýnýn "gizli isteklerden veya sahte duygulardan" uzak analiz edilmesi gerektiðini belirterek, sandýktan çýkacak sonuçlarýn Türk-Yunan iliþkilerinin düzeyini de Kýbrýs müzakere sürecini de etkileyeceði görüþünü ortaya koydu. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Baþkaný Yorgos Perdikis "Seçim sonuçlarý Sultan Erdoðan'ýn Neo-Osmanlý planlarýnýn geleceðini etkileyecek" ifadesini kullandý. Vatandaþlar Ýttifaký Baþkaný Yorgos Lillikas bugüne kadar Ankara'dan Kýbrýs sorununda herhangi bir deðiþim veya deðiþiklik iþareti gelmediðini belirterek "Baþkan Anastasiadis'in doðal gazýn deðerlendirilmesi konusunu müzakere masasýna konulmasýný kabul etmek gibi bir hata yapmamasýný umarým. Çünkü bu doðal gazý toplumlararasý mesele haline getirecek ve bizi sonuçlarýný kestiremeyeceðimiz þekilde kapana kýstýracak" dedi. Politis de manþete çektiði haberine "Ertesi Gün Ýçin 2+1 Senaryo... Tayyip Erdoðan Türkiye'deki Seçimlerin En Büyük Maðlubu Oldu... Kürt Yanlýsý Parti Büyük Yükseliþ Göstererek Meclise Girdi" baþlýðýný attý. Gazete fotoðraflarla da destekleyerek içteki iki sayfasýna yaydýðý haberinde dünkü seçim sonuçlarýnýn "sürpriz olduðu ve belirsizlik yarattýðý" yorumunu yaptý. Haravgi birinci sayfasýndan fotoðraf destekli duyurduðu haberine "Türkiye: Kürt Yanlýsý Parti Millet Meclisi'nde... Türkiye'de Siyasi Sahne Deðiþikliði... Erdoðan'ýn Partisi Tek Baþýna Ýktidarý Kaybetti, HDP Mecliste" baþlýk ve spotlarýný attý. Haberi iç sayfalarýnda deðerlendirmeyi tercih eden tek gazete Simerini. Tam iki sayfaya yaydýðý ve fotoðraflarla da desteklediði haberine "AKP Ýçin Seçim Waterloo'su (Yenilgi)... Kürt Yanlýsý Parti HDP Büyük Kazançlý, Bozkurtlar Da (oy) Yükseltti... Seçim Sonrasý Senaryolar Havada Uçuþuyor" baþlýðýný attý. ANDROS KÝPRÝANU YENÝDEN LÝDER MERKEZ KOMÝTE'NÝN YÜZDE 50'SÝ DEÐÝÞTÝ HAPÝS CEZASINA ÇARPTIRILAN ZANETTOS 20'ÝNCÝ SIRADAN MERKEZ KOMÝTE'YE Hristos Hristofyas ve onun eþi Marina Savvas olmak üzere 4 kiþinin temsil ettiðini belirtti. Gazete ayrýca Merkez Komite'nin rakibi olmayan Kiprianu'yu 99 olumlu, 1 karþý oy ve üç çekimser oyla yeniden baþkan seçtiðini aktardý. KÝPRÝANU'NUN KONUÞMASI Habere göre Kiprianu, Kurultay çalýþmalarýnýn kapanýþýnda yaptýðý konuþmada, AKEL'in 90 yýldýr güçlü olduðunu söyledi. Dürüst olduklarýný ve söyleyecek bir þeyleri varsa bunu herkesin önünde söylediklerini ifade eden Kiprianu, saklanmak ve kandýrmak nedir bilmediklerini belirtti. Kýbrýs sorununa da deðinen Kiprianu, AKEL'in küçük fýrsat penceresi açýlýþýnýn, vataný yeniden birleþtirmeye götürecek büyük bir kapýya dönüþmesi için var gücüyle çalýþacaðýný söyledi. Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e seslenerek "AKEL, DÝSÝ deðildir" diyen Kiprianu, vatansever bir parti olarak prosedür ve çabalarý, Ulusal Konsey tezlerine dayandýðý ve (Baþkan) ciddiyet, sorumluluk ve yapýcý bir þekilde hareket ettiði sürece destekleyeceðini ifade etti Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý:... Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: Ahmet...(Çetinkaya Yasin...(MTG) Faye... (Çetinkaya) Burak... (Serdarlý) Nurettin...(MTG) Hasan Aksoy... (Mormenekþe) Doðukan... (Çetinkaya) Selim Saygý... (DTB) Remzi... (Kaymaklý) Halil Turan...(Yenicami) Adeleke... (Serdarlý) K-Pet Süper Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Mormenekþe Doðan T.B Lefke Cihangir Maðusa T.G Yeniboðaziçi Serdarlý B. Baðcýl Gençlerbirliði Çetinkaya Gönyeli Lapta DOÐUKAN (ÇETÝNKAYA) Haftanýn Kareasý Doðukan... (Çetinkaya) Selim Saygý... (DTB) Remzi... (Kaymaklý) Adeleke... (Serdarlý) CENK BERKALP (ÇETÝNKAYA) Gol Krallýðý 28 GOL: Kasým Taðman (Lefke) 22 GOL: Kenneth (Yenicami) 21 GOL: David (Mormenekþe) Halil Turan (YAK) SAVAÞ TÝLKÝ (MTG-CÝHANGÝR MAÇI) 26'ncý Hafta Sonuçlarý Gönyeli - Yenicami: 1-6 Maðusa T.G. - Cihangir: 3-0 Mormenekþe - Gençlerbirliði: 1-1 Serdarlý - Lefke: 2-1 K. Kaymaklý - Yeniboðaziçi: 3-1 Doðan T.B. - Lapta: 4-0 Çetinkaya - B.Baðcýl: 3-0

17 9 Haziran 2015 Salý 17 BAKICI BAYAN ELEMAN ARANIYOR Girne'de yaþayan, deneyimli, sürüþ ehliyeti olan, hastabakýcý bayan eleman aranýyor. Tel: Kiralýk daire Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Eleman aranýyor Ev iþinde part-time çalýþabilecek bayan eleman aranýyor.(marmara bölgesi) Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: SATILIKLAR Ýngiliz malý Bradle marka yatay buhar kazaný komple ve halý yýkama ve endüstriyel çamaþýr sýkma makinesi. Tel: APARTMAN ARANIYOR Üniversitelere servis yapan otobüs güzergahýnda en geç Aðustos sonuna kadar bitmiþ olacak þekilde kiralýk apartman aranýyor. Ýlgilenenler numaralý telefona baþvurabilirler Satýlýk arsa Kermiya Þehit Çocuðu arsalarýnda satýlýk arsa Stg. Tel: SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: DUYURU 60/2010 SAYILI SÝGORTA HÝZMETLERÝ (DÜZENLEME VE DENETÝM) YASASI ALTINDA ÇIKARILAN "ACENTELER TÜZÜÐÜ" KURALLARINA UYGUN ÖZEL VE TÜZEL KÝÞÝLERE ÜLKE GENELÝNDE SÝGORTA ACENTELÝKLERÝ VERÝLECEKTÝR ARZU EDENLER GÖRÜÞMEK ÜZERE ÞÝRKETÝMÝZE BAÞVURABÝLÝR MÜRACAAT GOLD INSURANCE LÝMÝTED ÞEHÝT ÝHSAN GÜVEN SOKAK NO 19 YENÝÞEHÝR LEFKOÞA TEL SATILIK ARABA 2008 model Suzuki Swift 13 at, otomatik

18 18 9 Haziran 2015 Salý

19 19 9 Haziran 2015 Salý BAÞSAÐLIÐI Emekli Üyemiz Aytunç Gazi'nin Kýymetli Damadý ÖZBEK ÝNANIR'ýn vefatý camiamýzda üzüntü yaratmýþtýr. Merhuma Tanrý'dan rahmet, tüm Ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI Konusu ne olursa olsun, hiçbir kitabý çöpe atmayýn. Ýrtibat No: MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: SATILIK DAÝRE KÜLTÜR DAÝRESÝ'NDEN DERNEKLERE YÖNELÝK SEMÝNER Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla Ýlgili Derneklere Yardým Tüzüðü, proje yazýmý ve baþvuru formlarýnýn doldurulmasý konularýnda 13 Haziran Cumartesi günü seminer düzenliyor. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek seminerde Kültür Sanat Danýþma Kurulu Üyesi Kani Kanol, "Güzel Sanatlarla Ýlgili Derneklere Yardým Tüzüðü"nün iþleyiþi ve proje yazýmý ile baþvuru formlarýnýn doldurulmasý hakkýnda" sunum yapacak. Kültür Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre ücretsiz olarak düzenlenecek seminere katýlmak isteyen güzel sanatlarla ilgili dernek temsilcilerinin 11 Haziran Perþembe günü mesai bitimine kadar Kültür Dairesi'ne kayýt yaptýrmalarý gerekiyor. MALÝ YARDIMLARA BAÞVURULAR TEMMUZ'DA Güzel Sanatlarla Ýlgili Derneklere Yardým Tüzüðü çerçevesinde yapýlacak mali yardýmlara baþvurular ise Temmuz tarihleri arasýnda mesai saatleri içinde Kültür Dairesi'nde kabul edilecek. Mali yardýmlara baþvurmak isteyen güzel sanatlarla ilgili tüm derneklerin, en az bir temsilci göndermesinin yararlý olacaðý belirtilen seminere adresi ve / (dahili 119) numaralý telefonlardan kayýt yaptýrýlabiliyor. ARANIYOR Göçmenköy Park Station Cafe de çalýþacak bayan eleman aranýyor. Tel: KÝRALIK EV Girne-Beylerbeyi Savyon Sitesi'nde 3+1 eþyalý-havuzlu ev. Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: SATILIK Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. * Meriç'te 1 dönüm Türk malý arsa içerisindeki evle birlikte Stg. * Kanlýköy'de 3+1 ikiz villa Stg. Tel: SAYFACI ARANIYOR PageMaker veya Quark programýna hakim, gazete sayfalarý yapabilen grafikerler aranýyor. Tel:

20 Liverpool'dan ikinci imza! Liverpool, Danny Ings'in transferini resmen açýkladý. Anfield ekibi, 1 Temmuz'da sözleþmesi bitecek olan Ings'le anlaþmaya varýldýðýný açýkladý. 21 yaþýndaki oyuncu, saðlýk kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüne imza atacak. Bu sezon Burnley formasýyla 35 maça çýkan ve 11 gol atan Ings'in transferini, küme düþen takýmýnýn mahkemeye götüreceði ve transferin yaklaþýk 5 milyon Pound'a biteceði bildirildi. Futbolda baþarý ödülleri veriliyor KTFF sezonunda þampiyon olan, baþarýlý olan takýmlara, gol krallarýna ve en centilmen takýmlara ödüllerini takdim edecek. Ödül töreni 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleþecek... Futbolda yýlýn baþarýlýlarý ödüllerini alýyor Futbol Sezonu Baþarý Ödülleri Gecesi, ana sponsor Kýbrýs Türk Petrolleri Limited'in katkýsýyla, 15 Haziran 2015 Pazartesi günü gerçekleþecek. Lefkoþa Golden Tulip Otel havuz baþýnda, saat 20.00'da yapýlacak olan geceye, baþarýlý olan kulüpler ve kiþilere ödülleri takdim edilecek Futbol Sezonu Kýbrýs Türk Petrolleri Limited Ana Sponsor Ektam Kýbrýs Limited (PEPSÝ) Kýbrýs Kupasý Sponsoru Ektam Kýbrýs Limited (TAMSU) U15 Ligi Sponsoru KOLAN British Hastanesi Saðlýk Sponsoru Baþman Group (NIKE Lefkoþa) Milli Takým ve Resmi Maç Topu Sponsoru Bayrak Radyo-Televizyon Kurumu Süper Lig Naklen Yayýn Sponsoru Kuzey Kýbrýs Turkcell Ýletiþim Sponsoru ÞAMPÝYONLUKLAR: Pepsi Kýbrýs Kupasý Þampiyonu: Yenicami Aðdelen Kulübü (Turan Altay) K-Pet Süper Lig Þampiyonu: Yenicami Aðdelen Kulübü (Turan Altay) Lig 2.si: Küçük Kaymaklý Türk Spor Kulübü Lig 3.sü: Mormenekþe Gençler Birliði Spor Kulübü K-Pet 1.Lig Þampiyonu: (Hasan Topaloðlu) Lig 2.si: Deðirmenlik Spor Kulübü Türk Ocaðý "Play-Off Grubu" Birincisi: Binatlý K-Pet 2.Lig Þampiyonu: Girne Halk Evi (Mehmet Kemancýoðlu) 2.si: Baf Ülkü Yurdu "Play-Off Grubu" Birincisi: Karþýyaka A2 Süper Lig Þampiyonu: Yenicami (Emre Perçinci) Lig 2.si: Maðusa Türk Gücü Lig 3.sü: Küçük Kaymaklý A2 1.Lig Þampiyonu: Hamitköy(Ahmet Sakallý) Lig 2.si: Türk Ocaðý Lig 3.sü: Gençlik Gücü A2 2.Lig Þampiyonu: Çanakkale (Serkan Ekþici) Lig 2.si: Baf Ülkü Yurdu Lig 3.sü: Ortaköy Ahmed Sami Topcan Kupasý: Yenicami LÝG CENTÝLMENLERÝ Süper Lig Centilmenlik: Cihangir 1.Lig Centilmenlik: Binatlý 2.Lig Centilmenlik: Girne Halk Evi A2 Süper Lig Centilmenlik: Doðan Türk Birliði A2 1.Lig Centilmenlik: Türk Ocaðý A2 2.Lig Centilmenlik: Gaziköy GOL KRALLIKLARI K-Pet Süper Lig: Kasým Taðman (28 gol) K-Pet 1.Lig: Yaðýþ Gençay (20 gol) - Bekir Yýldýz (20 gol) K-Pet 2.Lig: Jacques Mukendi (30 gol) A2 Süper Lig Arda Kortay (50 gol) A2 1.Lig Mehmet Polat (62 gol) A2 2.Lig Halil Daðer (63 gol) Yýltan Muslu ödülü Hüseyin Özkan'ýn Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri ve Merkez Hakem Kurulu'nun tavsiyeleri ile,her yýl geleneksel olarak seçilen "Yýltan Muslu Yýlýn Gelecek Vadeden Hakemi" ödülüne baþarýlý hakemlerden Hüseyin Özkan seçildi. Ödüle layýk görülen Hüseyin Özkan'a ödülünü, 09 Haziran 2015 Salý akþamý saat 19.00'da Gönyeli Yenikent'teki "Med Club Tesisi'nde" Yýltan Muslu Ailesi tarafýndan, yapýlacak olan kokteylli bir tören ile verilecek yýlýndan itibaren geleneksel olarak düzenlenen "Yýltan Muslu Yýlýn Gelecek Vadeden Hakemi" ödülüne, geçmiþ yýllarda layýk görülen baþarýlý hakemlerimiz ise sýrasýyla; Mehmet Sezener (2001), Serkan Þimþek (2002), Serdar Bilgimer (2003), Önder Güç (2004), Fehim Dayý (2005), Ali Çavuþ (2006), Osman Özpaþa (2007),Salih Tekirdaðlý (2008), Ali Özgül (2009), Olkan Özyanýk (2010), Gökhan Koþer (2011), Hakan Muhtaroðlu (2012), Ali Özer (2013) ve Ali Rýza Tufan Çerçioðlu'dur (2014). Bu yýl seçilen Hüseyin Özkan: tarihinde Lefkoþa'da doðdu. Ýlk öðretimini Þht. Tuncer Ýlkokulu'nda, Orta öðretimini Lefkoþa Türk Maarif Kolejini tamamladý. Doðu Akdeniz Üniversitesi Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi'nin Ýþletme bölümünden 2011 yýlýnda mezun oldu. Vatani görevini, Yedek Subay olarak 2012 yýlýnda tamamladý. Þuanda Özel bir Ýnternet Servis Saðlayýcýsý'nda "Network Sorumlusu" olarak çalýþmaktadýr. Ayrýca, Ýþletme Yönetimi alanýnda yüksek lisansýný yapmaktadýr. Genelde Spora özelde futbola olan sevgisi nedeni ile hakemliðe 2007 yýlýnda baþlayan Hüseyin Özkan 2011 yýlýndan beri "B" Klasman hakem olarak baþarý ile görev yapmaktadýr. Hüseyin Özkan ýn hedefi öncelikle A ve daha sonra Üst Klasman hakemi olarak ülke futboluna katký saðlamaktýr. Uluslararasý düzeyde de imkanlar elverdiði sürece ülke hakemliðini ileri taþýmayý hedeflemektedir. Toplam 31 teknýk adam ödül alacak Kýbrýs Türk Futbol Antrenörleri Derneði (KTFAD) her yýl geleneksel olarak düzenlemiþ olduðu sezon sonunda kulüplerinde baþarýlý olan teknik adam ve antrenörleri ödüllendiriyor Futbol Sezonu acýsý, tatlýsý ile geride kalýrken, bütün bir sezon boyunca sýcak, soðuk demeden görev yaptýklarý takýmlarýn baþarýlý olmasýnda önemli katkýlarý olan Teknik Direktör ve Antrenörler ödüllendirme töreni 10 Haziran Çarþamba akþamý saat 20:00 de Dernek lokali bahçesinde düzenlenecek kokteyl ile gerçekleþtiriliyor. 9 Teknik Direktör, 22 Antrenör, Toplam 31 Teknik Adam Ödül Alacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kazandı ama bu sonuç Erdoğan ı mutlu etmez

Kazandı ama bu sonuç Erdoğan ı mutlu etmez 1 / 8 2014/08/29 15:48 Ana Sayfa GÜNDEM DÜNYA EKONOMĐ SPOR KELEBEK YAZARLAR EMLAK AĐLE HÜRRĐYET TV myy@hurriyet.com.tr Hürriyet 11.08.2014 Pazartesi Kazandı ama bu sonuç Erdoğan ı mutlu etmez - A + Tak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir?

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir? Değerli arkadaşlar, 7 Haziran 2015 günü yapılacak olan 25. dönem Milletvekili seçiminin nasıl sonuçlanacağı haklı olarak büyük merak konusu... Bu nedenle aylardan beri kamuoyu yoklamaları yapılıyor, anketler

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR Türkiye 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel seçim öncesi Politic's Araştırma Şirketi'nce yapılan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ I İÇİNDEKİLER SUNUŞ......IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ A. SEÇİM DÖNEMİNE GİRİŞ... 3 Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 3 Erken Seçim Kararı... 4 B. SEÇİM DÖNEMİNDEKİ YASAL DÜZENLEMELER... 5 C. SEÇİM

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU A. HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması...

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı