Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz"

Transkript

1 Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz çocukluk dönemi belirler. Hayatýmýzýn ilk on sekiz yýlý içinde yaþadýðýmýz olumsuz çevre ve olaylar, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal, moral ve entelektüel büyüme ve geliþmemizde deðiþik düzeylerde duraklama ve gerilemeye yol açar. Þu an, insanlýk tarihinin en kalabalýk çocuk nüfusuna sahip olduðu bir dönem yaþýyoruz. Milyonlarca çocuk fakirlik içinde, ayrýmcýlýða maruz kalmýþ, aç, kendini koruyacak bir eriþkin olmaksýzýn terkedilmiþ hâlde, savunmasýz, çaresiz ve her türlü istismar ve ihmale uðrayarak yaþýyor. Savaþlar, fakirlik, þiddet, temel eðitim yokluðu, doðal ve insan yapýmý afetler ve göçler çocuk saðlýðýný küresel düzeyde tehdit ediyor. Çocuklarýmýzýn optimal saðlýk kapasitesine ulaþmalarýný engelleyen en önemli olumsuz çevre ortamýný yoksulluk oluþturuyor. Sosyal, ekonomik ve siyasal kararlarýn yarattýðý eþitsizlik ve yoksulluk doðrudan çocuða yansýyor. Bu Dünyanýn Öncelikleri (Yýllýk Harcamalar): eþitsizlik sadece ülke ve bölgeler arasý deðil ayný ülkenin içinde de giderek artýyor. Yoksulluk ve yoksunluk Amerika Birleþik Devletleri ve Ýngiltere nin bazý bölgelerinde bile farkedilir þekilde týrmanýyor. En zengin ülkelerde yaþayan nüfusun %12 sini yoksullar oluþturuyor. ABD de çocuklarýn %22 si görece yoksul yaþýyor. Yoksul ülkeler bütçe açýklarýný kapatmak için eðitim ve saðlýk hizmetlerinde kýsýtlamaya gidiyor ; hizmetleri özelleþtiriyor ; ana gýda maddelerindeki sübvansiyonu kaldýrýyor ; devletin karþýlamasý gereken temel hizmetlerden ücret alma yoluna gidiyor. Sosyoekonomik düzey düþüklüðü ve fakirlik, bebeklik ve çocuklukta ölme, kronik ve akut hastalýða yakalanma, düþük aðýrlýkla doðma ve mental bozukluk risklerini artýrýyor. Küresel ve ülke politikalarýnýn dýþýnda, bireysel seçim ve tercihlerimiz de çocuklarýmýzýn yaþadýðý çevreyi olumsuz etkiliyor. Sadece geliþmiþ ülkelerdeki deðil, geliþmekte olan, veya çok yoksul ülkelerde yaþayan çocuklar, gençler ve eriþkinler de saðlýklarýna zarar verecek þekilde yanlýþ, aþýrý ve gereksiz tüketime yönlendiriliyor; tükettiklerinden dolayý bireysel ve toplumsal sorumluluk hissetmiyor. Dünyanýn her yerinde tek tek bireylerin yaptýðý seçimler kendi saðlýklarý ve çevre üzerinde ayak izi, baþka bir deyiþle olumsuz ve temizlenmesi güç etkiler býrakýyor. Halbuki sorumlu tüketim o kiþinin saðlýðýný düzeltebileceði gibi çevre üzerindeki yükünü azaltacak ve kazanýlan paranýn hem ülke hem de bireysel düzeyde daha olumlu iþlerde kullanýmýna olanak saðlayacaktýr. Yeni Atanan UNICEF Türkiye Ýyi Niyet Elçileri Komitemiz, çocuklarýmýzýn sorunlarýnýn daha iyi duyurulmasý, UNICEF in çocuklar adýna yaptýðý çalýþmalarýn ve etkinliklerin daha iyi tanýtýlmasý amacýyla politikasýný gözden geçirerek iyi niyet elçilerini artýrma kararý almýþtýr.temsilcilik ile birlikte yapýlan deðerlendirme sonucunda, hizmetleriyle UNICEF e uzun yýllar katkýda bulunmuþ ve ülkemizde kendi konularýnda haklý ün kazanmýþ dört ünlümüz Türkiye Ýyi Niyet Elçiliðine getirilmiþlerdir. Önce 26 Ekim 2007 tarihinde Ýstanbul da bir basýn toplantýsýyla ünlü gazeteci, yazar, televizyon programlarý yapýmcýsý Tayfun Talipoðlu nun Türkiye Ýyi Niyet Elçiliði görevini üslendiði duyurulmuþtur. Sayýn Talipoðlu nun hizmetleri eðitime yöneliktir. Ýlk atamanýn hemen arkasýndan, Devlet Sanatçýmýz, Türk tiyatrosunun seçkin ismi Prof. Yýldýz Kenter, ünlü romancýmýz Ayþe Kulin ve tanýnmýþ tiyatro ve sinema sanatçýmýz Müjdat Gezen iyi niyet elçiliði görevine getirilmiþlerdir. Karar, 30 Kasým 2007 tarihinde gerçekleþtirilen basýn toplantýsý ile kamuoyuna duyurulmuþtur. Tayfun Talipoðlu Gazeteci, yazar ve televizyon programlarý yapýmcýsý Talipoðlu nun UNICEF için çalýþmalarý 2000 yýlýna uzanmakta. Bu çalýþmalar ilk olarak 1999 yýlýndaki Marmara Depreminin ardýndan NTV nin 23 Nisan 2000 de 10 dernek yararýna yürüttüðü baðýþ kampanyasýyla baþladý. Bam Teli Programýnýn ünlü yapýmcýsý Tayfun Talipoðlu UNICEF in Kýz Çocuklarýn Eðitimi projesine büyük önem vermekte ve Çocuk Dostu Medya Ýletiþim Aðý nýn ilk üyelerinden biri olarak UNICEF in öncelikli konularýný TV spotlarý ve ilgili toplantýlara ve konferanslara katýlýmý ile desteklemektedir. Sayýn Talipoðlu 2006 yýlýnda hazýrladýðý çocuk fotoðraflarý sergisinin gelirini UNICEF e baðýþlamýþtýr. En son ve hâlen devam eden çalýþmasý ise NTV nin geçtiðimiz 23 Nisan 2007 de baþlattýðý Okul Ekliyoruz kampanyasýna sunduðu destektir. Yýldýz Kenter Devlet Sanatçýsý unvanýný kazanmýþ tiyatro ve sinema sanatçýsý, ayný zamanda öðretim üyesi olan Prof. Yýldýz Kenter 2000 yýlýndan bu yana UNICEF Milli Komitesi Baþkaný Prof. Talât Halman la birlikte Sayýn Halman ýn yapýtlarý olan Türk Aþký, Mevlâna ve Türk Shakespeare i çocuklarýmýz yararýna sunmuþ, televizyonlarda Çocuk Haklarý ile ilgili baðýþ kampanyalarýnda kamuoyunu etkileyen yardým çaðrýlarýnda bulunmuþtur. Ayþe Kulin Romancýmýz Ayþe Kulin yýllardýr özellikle kýzlarýn eðitimi konusunda gerek mektupla gerekse televizyon oturumlarýnda halkýmýza seslenmekte ve onlarý UNICEF e yardýma çaðýrmaktadýr. Müjdat Gezen Tiyatro ve sinema sanatçýsý, þair ve oyun yazarý olan Müjdat Gezen in UNICEF le baðlantýsý, çocuklar için yazdýðý kitaplarý kuruluþumuza baðýþlamasý ile baþlamakta ve çok uzun yýllara dayanmaktadýr. Müjdat Gezen UNICEF için orkestra þefliðinden, sunuculuða kadar çeþitli görevler yerine getirmiþ, televizyon kanallarýnda çocuk haklarýnýn savunuculuðunu yapmýþtýr. Temel Eðitim Ýçin Gerekli Miktar... $6 milyar ABD de Kozmetik Tüketimi Harcamalarý.....$8 milyar Su ve Sanitasyon Hizmetleri Ýçin Gerekli Miktar... $9 milyar Avrupa da Dondurma Tüketimine Harcanan. $11 milyar Tüm Kadýnlar Ýçin Üreme Saðlýðýna Gerekli Miktar.$12 milyar ABD ve Avrupa da Parfüm Harcamalarý $12 milyar Temel Saðlýk ve Beslenme Ýçin Gerekli Miktar. $13 milyar ABD ve Avrupa da Kedi-Köpek Mamasý Harcamalarý.$17 milyar Japonya da Ýþ Adamlarýnýn Eðlence Harcamalarý...$35 milyar Avrupa da Sigaraya Harcanan Miktar $50 milyar Avrupa da Alkole Harcanan Miktar... $105 milyar Dünyada Askerî Harcamalar... $780 milyar UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Merkezi: Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs Bilkent ANKARA Tel: / 91 Faks: e-posta: Prof. Yýldýz Kenter, Müjdat Gezen ve Ayþe Kulin, Baþkanýmýz Prof. Talât Halman la birlikte. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Ýstanbul Bölge Müdürlüðü: Meþrutiyet Cad. Çaðdaþ Apt. No:68 Kat:1 D:3 Tepebaþý ÝSTANBUL Tel: Faks: web sayfasý: e-posta: e-magaza: e-shop.unicefturk.org

2 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök çocuklarla birlikte. Çocuklarýn büyük çoðunluðu olumsuz ve güç koþullarda yaþamaya çalýþýrken dünyadaki neredeyse bütün devletler, her bir çocuðun optimal büyüme ve geliþme potansiyeline ulaþabileceði güvenli, destekleyici bir ortam içinde yaþatýlmasý için söz veriyor. Onlarý yaþatacaðýmýza, saðlýklý olmalarýný saðlayacaðýmýza, eðiteceðimize, koruyacaðýmýza ve dinleyeceðimize dair verdiðimiz küresel sözün (Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin) yerine getirilmesi hepimizin sorumluluðudur. Verdiðimiz sözün gereði, bireysel ve örgütsel (ulusal, uluslararasý, hükümet veya hükümet dýþý) düzeyde yapacaðýmýz her iþten ve alacaðýmýz her karardan etkilenecek olan çocuklarýn en yüksek yararýný gözeterek düþünmek ve hareket etmektir. Her insanýn, maddi veya manevi yapabileceði bir yardým vardýr. Merhamet ve onun da temeli olan sevgi duygusundan kaynaklanan yardým etme, insanýn kendi doðasýnda var olan bir erdemdir. Bencillik göstermeden, hatta kimi zaman fedakârlýk yaparak, tanýdýðýmýz veya tanýmadýðýmýz insanlarla, sahip olduðumuz maddi veya manevi deðerleri paylaþmak, insan olarak kendimize olan saygý ve güvenimizi arttýrýr. Bu açýdan bakýldýðýnda yaptýðýmýz yardým gerçekte kendimize yaptýðýmýz yardýmdýr. Yardýmlarýmýz tek bir hedefe yönelir ve birleþirse milyonlarca kiþiye ulaþabilecek büyük bir güç hâline gelir. Kuruluþ amacý, zor durumdaki ve yardýma en muhtaç çocuklara yardým etmek olan UNICEF, bu þekilde milyonlarca çocuða yardým ulaþmasýný saðlamaktadýr. Toplumsal birliðin temel öðesi, yardýmlarýn birleþerek büyümesi ve insanlarýn birbirine olan güven ve baðlýlýðýnýn artmasýdýr. Yardýmlarýn bizim varlýðýndan bile haberdar olmadýðýmýz çocuklara da ulaþmasýyla, bu toplumsal birlik ve bütünlük, giderek tüm insanlýða yayýlýr. Maddi ve manevi sahip olduklarýmýzý gelecek nesiller için kullanmak ve paylaþmak durumundayýz. Vermek, yardým etmek ve destek olmak sadece maddi anlamda deðil manevi anlamda da düþünülmelidir. Bir çocuða gösterilecek sevgi ve þefkatin yaný sýra, aklýmýzý, becerilerimizi ve zamanýmýzý çocuklara verilen sözün tutulmasý için yapýlacak savunuculuk, moral destek ve çabalar için harcamak topluma yapýlabileceðimiz en büyük katkýdýr. Nerede çalýþýrsak çalýþalým (hükümetler, ulusal ve uluslararasý þirketler, örgütler ve sivil toplum kuruluþlarý) hepimiz birey olarak çocuklarýn içinde yaþadýðý çevresel olumsuzluklarý yok etme sorumluluðu almalýyýz. Bir ülkenin, bir ailenin geleceði için yapabileceði en iyi yatýrým, çocuðuna ve yeni nesile yapacaðý yatýrýmdýr ve cömert olunmasý gereken o yatýrým bugün yapýlmalýdýr. Çocuða verdiðimiz sözün tutulmasý, insanlýðýn baþarýsý olacaktýr. Prof. Dr. Kadriye Yurdakök Hacettepe Üniversitesi Çocuk Saðlýðý Enstitüsü Sosyal Pediatri Anabilim Dalý Baþkaný Uluslararasý Çocuk Merkezi Müdür Yardýmcýsý UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý UNICEF Türkiye Ofisi ne Yeni Temsilci Reza Hossaini UNICEF in Türkiye Temsilciliði görevine Ocak 2008 tarihinde baþladý. Bu göreviyle Türkiye de kadýnlarýn ve çocuklarýn durumunu iyileþtirmede T.C.Hükümetine destek vermek amacýyla yürütülen tüm UNICEF programlarýnýn planlama, koordinasyon ve uygulanmasý sorumluluðunu üstlendi. Hossaini, Türkiye ye atanmadan önce, Þubat 2005 tarihinden beri UNICEF in Özbekistan Temsilcisi Reza Hossaini UNICEF Türkiye Temsilcisi olarak görev yapmaktaydý. Hossaini, UNICEF teki ilk görevine, Tahran/Ýran Ofisinde Temsilci Yardýmcýsý ve Program Koordinatörü olarak Kasým 1989 tarihinde atandý. Ýran Hükümeti - UNICEF Ýþ Birliði Planý çerçevesinde ortak program geliþtirme ve uygulamadan sorumluydu. Bu görevi sýrasýnda, UNICEF in en büyük acil yardým müdahaleleri arasýnda sayýlan, 1990 Ýran depremi ve Körfez Savaþý ile ilgili yardým çalýþmalarýný yönetti. Ayrýca Afrika Boynuzu ve Güney Doðu Asya Bölgesi nde Dünya Saðlýk Teþkilatý ile birlikte Çocuk Felci Aþýsý Koordinatörü olarak çalýþtý ( ). Bu dönemde Güney Sudan ve Somali de ilk kez ülke çapýnda aþý kampanyalarý düzenlenmesini saðladý. Ayrýca Hindistan ve Bangladeþ te yüzbinlerce aþý görevlisi ve sosyal yardým çalýþanýnýn katýlýmýyla, ilk kez ev ev dolaþýlarak yapýlan aþý kampanyalarý düzenlenmesini saðladý yýlýnda Kýdemli Program Koordinatörü olarak Afganistan a atandý. Bu görevi ile UNICEF in en büyük ülke programlarýndan birinin koordinasyonu, planlamasý ve uygulamasýný yürüttü. Geçici Afganistan Hükümeti için Ýþ Birliði Programý ve Birinci Ulusal Kalkýnma Bütçesi nin hazýrlanmasýnda etkin bir rol oynadý. R. Hossaini, yýllarý arasýnda, UNICEF te çalýþmaya baþlamadan önce, Ýran Saðlýk Bakanlýðý nda Saðlýk Sorumlusu olarak görev yaptý. Hindistan ýn baþkenti Yeni Delhi deki Razi Enstitüsünde Aþý Üretim Müdürü olarak ( ) ve Ranbaxy Laboratuvarý Tablet Bölümünde ( ) çalýþtý. Sayýn Hossaini Ýran vatandaþýdýr. Lisans diplomasýný Delhi Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Endüstriyel Eczacýlýk Bölümü nden 1981 yýlýnda aldý. Yeni Delhi deki Hindistan Týbbi Bilimler Enstitüsü nde, Hastane Yönetimi alanýnda Yüksek Lisans derecesini tamamladý(1983). Hossaini ayrýca, geliþmekte olan ülkelerdeki saðlýk sektörü, temel saðlýk hizmetleri, baðýþýklama ve çocuklara verilen hizmetler konularýnda pek çok yayýnýn yazýmýný, ortak yazýmýný ve çevirisini gerçekleþtirdi. Reza Hossaini evli ve bir kýz çocuðu babasýdýr. R. Hossaini den önce UNICEF Türkiye Temsilcisi olarak Ankara da görev yapmýþ olan Edmond McLoughney UNICEF Romanya Ofisine Temsilci olarak atanmýþtýr. McLoughney e yeni görevinde baþarýlar dileriz. Satýn alacaðýnýz her UNICEF tebrik kartý, bir çocuðun yaþamýnda güzel bir fark yaratacaktýr. Yoksulluk ve açlýðý ortadan kaldýrmak

3 Çocuk Dostu Kentler Danýþma Kurulu UNICEF in Çocuk Dostu Kentler projesi, Birleþmiþ Milletler in çevre ile ilgili iki konferansýnýn (1992 Rio da ve 1996 Ýstanbul - da) ardýndan baþlatýlmýþtýr. Bu uluslararasý toplantýlarda, insanlarýn kentlerde giderek daha fazla yýðýlmasý olgusunun, özellikle çocuklar açýsýndan ciddi boyutlara varan olumsuz sonuçlarý vurgulanmýþtýr. UNICEF, Ýstanbul Habitat II Konferansý nda Çocuk Dostu Kentler projesinde Çocuk Haklarý Sözleþmesi ni çevre sorunlarýyla kaynaþtýrmýþ, bütün çocuklarýn saðlýklý ve dostça bir çevrede yaþama hakkýnýn vazgeçilmezliðini açýkça ifade etmiþtir. Ýtalya nýn Floransa kentinde bulunan UNICEF Çocuk Dostu Kentler Sekreteryasý, Çocuk Dostu Kent tanýmý ve geliþtirilmesi ile ilgili bir çerçeve belge hazýrlamýþtýr. Belge, çocuk haklarýný yaþama geçirme kararlýlýðýnda bir yerel yönetiþim sistemi oluþturulmasýna yönelik adýmlarý belirlemektedir. Ayný belge, hükümetlerin BM Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin uygulanma sürecinin bir yerel yönetim sürecine nasýl dönüþtürülebileceðini de göstermektedir. Kýrsal ya da kentsel, bütün topluluklar için eþit ölçüde geçerli olan bu çerçeve belge, bütün mekânlara uyarlanabilecek bir zemin saðlamayý amaçlamaktadýr. Çerçeve belge, Çocuk Dostu Kent için gerekli olan temel taþlarý ný dokuz ana baþlýk ile belirlemektedir: 1. Çocuklarýn katýlýmý 2. Çocuk dostu hukuksal çerçeve 3. Kent ölçeðinde Çocuk Haklarý Stratejisi 4. Çocuk Haklarý Birimi veya eþ güdüm mekanizmasý 5. Çocuk üzerindeki etkinin ölçümü ve deðerlendirmesi 6. Çocuk bütçesi 7. Düzenli yayýnlanan Kentteki Çocuklarýn Durumu Raporu 8. Çocuk haklarýnýn bilinmesinin saðlanmasý 9. Çocuklar adýna baðýmsýz tanýtým-savunu UNICEF Türkiye Temsilciliði, Hükûmetimizle iþ birliði içinde Çocuk Dostu Kentler konusunda çalýþmalar yürütmektedir. Bunlarýn yaný sýra, UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak biz de, Çocuk Dostu Kentler konusunda bir farkýndalýk yaratmak istedik. Bu amaçla Çocuk Dostu Kentler Danýþma UNICEF Türkiye Milli Komitesi Çocuk Dostu Kentler Danýþma Kurulu Kurulu muzu kurduk ve ülkemizde belli alanlarda önemli konumlara gelmiþ seçkin bazý kiþileri üyeliðe davet ettik. Danýþma Kurulumuz, Baþkanýmýz Sayýn Prof. Talât Halman ýn eþ güdümüyle Sayýn Dr. Fikret Üçcan (Baþbakan Baþ Müþaviri) baþkanlýðýnda üyelerimizle - Sayýn Kayhan Kavas (Uþak Valisi), Sayýn Prof. Dr. Metin Sözen (ÇEKÜL Vakfý Baþkaný), Sayýn Prof. Dr. Cemal Taluð (AÜ Ziraat Fakültesi Dekaný), Sayýn Prof. Dr. Tezer Kutluk (HÜ Ýhsan Doðramacý Çocuk Hastanesi Baþhekimi), Sayýn Ragýp Buluç (Mimar), Sayýn Tan Oral (Karikatürist), Sayýn Nedret Uluðbay (Ekonomist) Sayýn Serpil Ural (Çocuk Kitabý Yazarý- Çizeri), Sayýn Murat Yetkin (Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazarý)- toplanarak Çocuk Dostu Kent de olmasý gereken özellikler ve uygulama konusunda çalýþmalar yapmaktadýr. Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin 18. Yýldönümü Sözleþmenin 4 ana ilkesi þöyle sýralanýr: Ayrýmcýlýk yapýlmamasý Çocuðun çýkarlarýna sýký baðlýlýk Yaþama ve geliþme hakký Çocuðun düþüncelerine saygý Sözleþmenin gereklerini yerine getirmeyi kabul eden hükûmetler çocuk haklarýný koruma ve yerine getirmekle yükümlüdürler ve uluslar arasý topluluða karþý sorumludurlar. Hükûmetler çocuklarýn çýkarlarýný en iyi biçimde gözetmek için gerekli tüm eylemleri ve politikalarý geliþtirmek zorundadýrlar. Savaþtan Etkilenen Çocuklarýn Temsilciliði görevine yeni atanan Ishmael Beah, Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin 18. Yýldönümü kutlama töreninde konuþurken; solda UNICEF Ýcra Direktörü Ann Veneman yýlý Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin 18. Yýldönümü idi. Bu demektir ki: 2007 de 18 yaþýna basan bütün çocuklar yetiþkinliðe Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin himayesinde eriþtiler. Sözleþme, çocuklarýn haklarýný 54 madde ve isteðe baðlý iki protokol ile belirler ve bütün çocuklarýn temel insan haklarý olduðunu vurgular: Her çocuk yaþama; her anlamýyla geliþme; zararlý etkilerden, istismar ve sömürüden korunma ve ailede, kültürel ve sosyal hayatýn tümünde yer alma haklarýna sahiptir. Sözleþme; ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, görüþ, soy, zenginlik, doðum kaðýdý veya yetenek gözetmeksizin her bireyin onur ve deðerlerine saygý üzerine kurulmuþtur ve herkes için geçerlidir. Bu haklar hükûmetlerin ve bireylerin baþkalarýnýn haklarýný ihlal etmemelerini zorunlu kýlar. UNICEF, gençlerin Çocuk Haklarý Sözleþmesi konusundaki görüþ ve düþüncelerini dile getirmelerini saðlamak amacýyla interaktif ve eðitici bir internet sitesi oluþturdu. Adresi: Eðitim her çocuðun hakkýdýr. Satýn alacaðýnýz BÝR paket UNICEF tebrik kartý 12 çocuða defter ve kalem alýnmasýný saðlayacaktýr.. Tüm bireylerin temel eðitim almasýný saðlamak

4 Öykülerimizi Koruyalým ve Paylaþalým Üç Kuruluþ Dünya Çapýnda bir Giriþim Baþlattý UNICEF, One Laptop per Child (OLPC)* Her Çocuða Bir Dizüstü (HÇBD)- ve Google**, Bizim Öykülerimiz projesini baþlattýlar. Bu ortak giriþim sayesinde kaydedilmiþ olan kiþisel öykülere çeþitli dillerde internet üzerinden eriþilebilecek ve böylece tarih bilgileri ile kültürel kimlikler korunmuþ ve tüm dünyayla paylaþýma açýlmýþ olacak. Çocuklar dizüstü bilgisayarlar, mobil telefonlar veya diðer kayýt cihazlarý vasýtasý ile yaþlýlarýn, aile büyükleri ya da dostlarýnýn öykülerini kendi dillerinde kaydedecekler. Daha sonra bunlar Google haritasýnda bulunan Bizim Öykülerimiz adlý internet sitesine yerleþtirilecek ve küresel eriþime açýlmýþ olacak. Bu öykülerin dünyadaki herkesin eriþimine açýlmasýnýn ülkeler, kültürler, dinî gelenekler, diller ve nesiller arasýnda ortak insani deðerlerin daha iyi anlaþýlmasýna katký yapmasý bekleniyor. UNICEF Ýcra Direktörü Ann Veneman, projenin tanýtýmý için yapýlan basýn toplantýsýnda, Bilgi teknolojisi tüm dünya gençlerinin birbirlerini daha iyi tanýmalarýna yardýmcý olacak. Bizim Öykülerimiz sýnýrlar ve kültürler arasý diyaloðu geliþtirecek. Gençler de sorunlarýný çok geniþ bir yelpazede dile getirebilecekler, þeklinde konuþmuþtur. Öykülerin ve mülakatlarýn kaydedilmesi ve dijital bir arþiv oluþturulmasý amacýyla geliþmekte olan ülkelerdeki çocuklarýn kullanýmýna verilmek üzere Her Çocuða Bir Dizüstü Kuruluþu tarafýndan ucuz maliyetli XO dizüstü bilgisayarlar temin edilecek. HÇDB ýn Yazýlým Direktörü Walter Bender, Her Çocuða Bir Dizüstü Bilgisayar Kuruluþu olarak, dünya çocuklarýnýn düþünceleri, duygularý ve yaþadýklarý toplum konusunda bilgi toplayacaklarý bu projede Google ve UNICEF le birlikte çalýþacak olmaktan büyük heyecan duyduklarýný, aslýnda XO Dizüstü bilgisayarýn paylaþma ve iþ birliði için bir araç, bu projenin de dünya çapýnda bir toplum yaratmak için müthiþ bir yol olduðunu ifade etmiþtir. Bizim Öykülerimiz adlý internet sitesinde, önce, Brezilya daki Þahsiyetler Müzesi tarafýndan toplanmýþ olan öykülerle Gana, Pakistan, Tanzanya ve Uganda daki çocuklarýn kaydettiði öyküler yer alacak. Bizim Öykülerimiz giriþiminde ABD de MacArthur Fellow Dave Isay tarafýndan kurulmuþ olan Öykü Topluluðu projesinden esinlenilmiþtir. Isay, 30,000 Amerikalýnýn konuþmasýnýn kaydedildiði bir deneyimimiz var ve bu deneyimi Bizim Öykülerimiz giriþimi ile paylaþmaktan onur duyuyoruz. Bu gayretler bize ister New York ister Nairobi olsun dünyadaki herkesin yaþamýnýn önemli olduðunu ve unutulmayacaðýný öðretiyor, demiþtir. 21. yüzyýlda insanlýðýn sözlü tarihini koruma gayretiyle her ay daha çok ülkeden daha çok öykü internet sitesine eklenecek. Google gerek þirket gerek kültür olarak iyi öyküleri sever. Biz dünya çapýndaki bu giriþimi desteklediðimiz için gururluyuz ve bu iþ birliðinin yalnýzca daha iyi öykü anlatmayý deðil daha iyi öykü dinlemeyi de özendireceðini umuyoruz, diyor, Google ýn Küresel Ürdün Kraliçesi Rania Al-Abdullah Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýsý Elliot Schrage. Önde gelen tanýnmýþ þahsiyetler projeyi desteklemek amacýyla mesajlarýný kaydettiler bile: BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Ürdün Kraliçesi ve UNICEF temsilcisi Majesteleri Rania Al Abdullah, Savaþtan Etkilenen Çocuklarýn UNICEF Temsilcisi ve Gidilmiþ Uzun Bir Yol adlý çok satýlanlar listesindeki kitabýn yazarý Ismael Beah, çocuklarý öykülerini paylaþmaya özendirici özel mesajlarýný kaydettiler. * One Laptop per Child (OLPC), Nicholas Negroponte ve MIT Medya Lab deki diðer kiþiler tarafýndan oluþturulmuþ bir STK dur. Amacý, her çocuðun kolayca bilgiye ve modern eðitim araçlarýna ulaþmasýný saðlamak için ucuz bilgisayarlar tasarlayýp imal etmek ve daðýtmak. XO denilen bu dizüstü bilgisayarlar hem dayanýklý hem de enerji konusunda öyle becerikli ki çocuklar kolayca kullanabilirler. Fiyatýnýn 100 ABD Dolarý olmasý düþünülmüþ. ** Google, yenilikçi arama teknolojileri sayesinde her gün milyonlarca insaný bilgiye ulaþtýrýyor. Google ý 1998 yýlýnda, Stanford Üniversitesi nin iki doktora öðrencisi, Larry Page ve Sergey Birgin kurdu. Merkezi Silikon Vadisi nde olan Google ýn Kuzey ve Güney Amerika da, Avrupa ve Asya da da ofisleri bulunmaktadýr. Kraliçe Rania nýn Mesajý Küçük bir kýz iken annemlerin anlattýðý öyküler hep Bir zamanlar diye baþlardý. Bu ise evdeki günlük rutin hayatýmýzýn çok uzaðýndaki bir hayal âleminde uzak bir yer ve uzak bir zamaný anýmsatýrdý. Oysa bir zamanlar ayný zamanda hemen yaný baþýmýzdadýr; hemen þimdi, çevremizde geliþen öyküler, hayatýmýzýn, deneyimlerimizin, umutlarýmýzýn gülüþlerimiz ve gözyaþlarýmýzýn ve içinde bizim de yer aldýðýmýz, ailemizin, arkadaþlarýmýzýn ve komþularýmýzýn öyküleridir. Dünya çapýnda 5 milyon öyküyü toplayacak olan Bizim Öykülerimiz projesinin yapmak istediði, bu öyküleri paylaþmaktýr. Bu sözlü tarih sayesinde hikâyeyi anlatanýn kendi sesi ve duygularýyla öyküler hayat bulacak ve biz birbirimizin hayatýna davet edilmiþ olacaðýz... Sýnýrlar, muhitler, kültürler ötesi bir farkýndalýk oluþturacaðýz Diyalog ve karþýlýklý anlayýþ için yeni bir yol yaratacaðýz. Gelecekte kullanmak için, ebeveynlerin, ninelerin ve dedelerin bilgeliði korunmuþ olacak. Gençler en çýlgýn düþlerini bile anlatmaya özendirilecekler. Ve kim olduðumuzu anlatan kelimeleri hep birlikte bulacaðýz. Bir öykü, eðer dinleyeni varsa gerçek anlamýný kazanýr. Bu projenin mesajý herkesin anlatacaðý ve dinlenilmesi gereken bir hikâyesi olduðudur. Öykülerimizi kaydederek bir zamanlar ýn her zaman için ve hepimiz için geçerli olmasýný saðlayabiliriz. Teþekkür ederim. Toprak Bilim Okulu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 17 Ekim 2007 tarihinde Toprak Bilim Okulu nun açýlýþý yapýldý. Toprak Bilim Okulu, Ziraat Fakültesinin Çevre, Tarým ve Yaþam Bilimleri ndeki birikimini toplum ile paylaþmayý hedefleyen projeler dizisinden biridir. Bu proje ile öðrencilere topraðýn yaþamýmýzdaki önemini kavratmak, toprak bilimini tanýtmak; onlarýn toprak temasý yoluyla bilimin doðasýný ve bilimsel yöntemi keþfetmelerine yardýmcý olmak ve düþünerek, eðlenerek bilimin dinamik yüzüyle tanýþmalarýný saðlamak amaçlanmaktadýr. Türkiye de bir ilk olan Toprak Bilim Okulu, AÜ Eðitim Bilimleri Fakültesinin katkýsýyla, TÜBÝTAK, TEMA ve UNICEF Türkiye Milli Komitesinin desteðiyle kurulmuþtur. Toprak Bilim Okulunun Açýlýþýnda Kadýnlarýn durumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eþitliðini saðlamak

5 Okul Ekliyoruz Kampanyasý ve Yapýlanlar Öðrenciler yeni okul binasýnýn önünde Öðrenciler törende Öðrenciler Sýnýfta Okul Ekliyoruz Kampanyasý için UNICEF Balosu Hem UNICEF e kaynak yaratma hem de özellikle iþ, kültür ve sanat çevrelerini bir araya getirme amacýyla Ankara da Bilkent Otel de bir balo düzenliyoruz. Okul Ekliyoruz kampanyasý yararýna TÝKAV Baþkaný ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yüksek Danýþma Kurulu Üyesi Sayýn Þafak Akýn ýn ve TÝKAV Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Ayla Ceyhan ýn giriþimleriyle düzenleyeceðimiz gecede Sezen Aksu bir konser verecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla 23 Nisan 2007 tarihinde NTV ile birlikte Okul Ekliyoruz kampanyasý baþlatýldý. Amaç, ülkemizdeki okul ve derslik açýðýný gidermek böylece çocuklarýn evlerine yakýn, güven ve iç huzuruyla gidebilecekleri ortamlarý saðlamak. Çift tedrisatla 100 öðrencinin yararlanacaðý bir derslik için 26,000YTL gerekiyor. UNICEF olarak baðýþçýlardan saðladýðýmýz her 13,000YTL nin üzeri valiliklerce tamamlanýyor. NTV bütün gün ve geceyi UNICEF e ayýrdý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý vesilesiyle yayýnlanan programlar büyük ilgiyle izlendi. Bir gün içinde toplanan baðýþ miktarý yaklaþýk 100 derslik yapýlmasýna katký saðladý. Nerelerde Yapýldý ve Yapýlmakta 23 Nisan 2007 tarihinden bu yana duyarlý yurttaþlarýmýzýn ve þirketlerimizin deðerli katkýlarýyla þimdiye kadar Mardin, Þanlýurfa, Kýrþehir, Diyarbakýr, Van, Erzurum, Aðrý ve Batman da pek çok derslik ve okul hizmete girdi. Aldýðýmýz son bilgilere göre toplam 65 ek dersliðin yapýmý tamamlanmýþtýr. Yine bu illerde ve Adana, Siirt, Þýrnak ta okullarýn yapýmýna devam ediliyor. Elaçmaz ve Abalý Köylerinde Geçtiðimiz Kasým ayýnda Van ýn Gürpýnar Ýlçesi Elaçmaz Köyü ne gittik. Amaç, Ýçiþleri ve Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri ile birlikte Okul Ekliyoruz kampanyasý çerçevesinde yapýlan dersliklerin açýlýþýnda bulunmaktý. Güneþli ve soðuk bir gündü. Elaçmaz 2,400 metre yükseklikte bir dað köyü. Van a uzaklýðý 85km. Vardýðýmýzda bütün köy okulun önündeki açýk alanda toplanmýþtý. Sýmsýcak bir Hoþgeldiniz! sözcüðünün ardýndan gözleri parlayarak Çocuklarýmýzýn okumasý için bu okul yapýldý, çok teþekkür ederiz diyen, özellikle, babalarýn bu hâli hepimizi duygulandýrdý. Sonra mavi önlükleri içinde sýnýflarýna göre sýra sýra dizilmiþ kýz ve erkek çocuklarýn arasýna karýþtýk. Kýpýr kýpýr ve tatlý bir heyecan vardý. Öðrenciler yeni yapýlan okul binasýný gezmek için bekliyorlardý. Yeni okul binasýnda beþ derslik, öðretmenler odasý, kýz ve erkek öðrenciler ile öðretmenler için ayrý tuvaletler var. Sýnýflarýn sýralarý ve tahtalarý ile tüm donanýmlarý tamamlanmýþ. Ýklim koþullarý düþünülerek okulun betonarme olarak inþa edilmesine karar verilmiþ. Ýnþaat için kum 140 km. mesafeden taþýnmýþ. Köyün 2400 metre yükseklikte ve merkeze uzak olmasý gibi zorluklarýn üstesinden el birliðiyle gelinmiþ. Tam bir yerel dayanýþma örneðine tanýk olduk. Kaymakamlýk malzemeyi temin etmiþ, köyün erkekleri hep birlikte çalýþarak su borularýný döþemiþler. Kalorifer sistemi kurulmuþ, ancak elektrik gücünün yetersiz olmasý nedeniyle henüz çalýþtýrýlamamýþtý. Gerek Gürpýnar Kaymakamý gerekse de Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri bu sorunun jeneratör temin edilerek giderileceðini ve okulun en kýsa zamanda öðrenime açýlacaðýný söylediler. Milli Komitemizin 23 Nisan 2007 tarihinde NTV ile birlikte baþlattýðý Okul Ekliyoruz Kampanyasý çerçevesinde Elaçmaz Köyü Ýlköðretim Okulunda yapýlan yeni derslikler sayesinde bu köydeki çocuklar artýk baþka köylere gitmek zorunda kalmadan öðrenimlerini sürdürecekler. Annesi uzaklara göndermediði için beþinci sýnýftan sonra okula devam edemeyen Küba da artýk okuluna devam edecek. Okulun 7 öðretmeni var, hepsi de yeni okul binasýndan çok memnun ve hevesli genç öðretmenler. Elaçmaz Köyü her anlamda eðitime ve yeniliklere açýk bir köy. Köyün bir de genç imamý var; eþinin köydeki kadýnlarý toplayýp onlara okuma yazma öðrettiðini anlattý. Okul-Aile Birliði Baþkaný tam ayrýlýrken yanýmýza geldi ve okula çocuklarýn kullanabileceði bir bilgisayar temin edilmesini rica etti. Ayný gün Abalý Köyü ne gittik. Gevaþ Ýlçesi Abalý Köyü Van a 35km uzaklýkta. Abalý Köyü Ýlköðretim Okulu nun inþasý ve iç donanýmý tamamlanmýþ ve öðrenime hazýrlanmýþtý. Bahçe açýlýþ töreni için düzenlenmiþti. Balonlar ve bayraklarla bezenmiþ okul giriþinde heyecanla bekleyen öðrencilerle tam bir þenlik havasý vardý. Açýlýþ töreninin ardýndan hep birlikte okul binasýný gezdik. Öðrenciler sýnýflara girip yeni sýralarýna oturmuþlardý bile. Gözleri parlýyordu. Belli ki sevmiþlerdi bu yeni okul binasýný. Abalý Köyü Ýlköðretim Okulu na beþ derslik ilave edilmiþti. Ýl Özel Ýdaresinin yaptýðý katkýlar ve ilçe belediyesi ile yerel firmalarýn desteðiyle beþ dersliði, öðretmen odalarý, kýz ve erkek çocuklar için tuvaletleri olan betonarme bir okul binasý inþa edilmiþ. Burada da elele verince neler yapýlabileceðinin güzel bir örneðini izledik. Öðrencilerle konuþurken ön sýrada duran ve diðerlerine göre oldukça uzun boylu üç kýz öðrenci dikkatimizi çekti. Yaþlarýný sorduk, ikisi 11, diðeri ise 10 dediler, biraz mahçup ama mutlu bir yüzle. Üçünün de 2. Sýnýfa devam ettiklerini öðrendik. Geç de olsa bu kýzlarýmýz okula kaydolmuþlar ve öðrenimlerini sürdürebilecekler. Ayný köyde yaþlý bir dede elinden sýký sýký tuttuðu 5-6 yaþlarýnda bir kýz çocuðuyla gelmiþti. Küçük kýz, tertemiz önlüðü, beyaz yakasý ve elinde çantasýyla özenle okula hazýrlanmýþtý. Yanýna yaklaþýp sorduðumuzda Benim yaþým 100, bu kýz torunum deðil benim kýzým, üçüncü eþimden. Onu ana sýnýfýna yazdýrmaya getirdim, diye anlattý. Aslýnda kaybettiði iki eþinden de 20 kadar çocuðu ve torunu olduðunu söyledi. Bu iki köyde gördüklerimiz Okul Ekliyoruz kampanyasýnýn önemini ve sürdürülmesi gerekliliðini bir kez daha hatýrlattý. Kampanya Devam Ediyor! Ankara da, 28 Kasým 2007 tarihinde Adýyaman, Antalya, Bursa, Ankara ve Kahramanmaraþ valilikleriyle yapýlan toplantýda Eylül 2008 yeni okul döneminde, bu illerimizde yeni derslik ve okullarýn açýlmasý ile ilgili kararlar alýndý. Kampanyamýza baðýþlarýnýzla katýlmak isterseniz aþaðýda belirtilen hesap numaralarýna baðýþ yapabilir ya da daha ayrýntýlý bilgi isterseniz, Genel Müdürümüz Alanor Olalý yý ( ) arayabilirsiniz. Okul Ekliyoruz Kampanyasýna baðýþlarýnýz için: * Türkiye Ýþ Bankasý Çankaya Þubesi/Ankara UNICEF TMK hesabý No. 500 * Garanti Bankasý Çankaya Þubesi/Ankara UNICEF TMK hesabý No Zühal Orhun Çocuk ölümlerini azaltmak ve anne saðlýðýný iyileþtirmek

6 Kenya da seçim sonrasý baþlayan þiddet olaylarý nedeniyle yüz binlerce çocuðun hayatý altüst oldu. Kenya da 27 Aralýk 2007 tarihinde Baþkanlýk ve Milletvekili seçimleri yapýldý. Baþkanlýk için iki aday öne çýkmýþtý: Baþkan Mwai Kibaki ve Turuncu Demokrasi Hareketi Lideri Raila Odinga. Oylar önce seçimi Odinga nýn kazanacaðý yönündeydi; kesin sonuçlarýn açýklanmasý gecikti ve Mwai Kibaki nin az bir farkla seçimi kazandýðý açýklandý. Ýlk olaylar seçim sonuçlarýnýn gecikmesiyle baþladý. Sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan oylarýn sayýmýnda hile yapýldýðý iddialarý Kibaki yi destekleyen Kikuyu kabilesi ile Odinga nýn oluþturduðu Turuncu Demokratik Hareket in içinde yer alan Luhya ve Kalenjin kabileleri arasýndaki çatýþmalarý giderek artýrdý. Kibaki nin seçim sonuçlarýna yapýlan itirazlara aldýrmamasý ve baþkanlýðýný ilan etmesiyle olaylar tümüyle çýðrýndan çýktý. UNICEF tahminlerine göre krizin baþlamasýndan bu yana en az 300,000 kiþi evlerinden barklarýndan uzaklaþmak zorunda kaldý. Korku içinde ve açlýkla yüz yüze olan bu insanlar ülkedeki sayýsý 300 ün üzerindeki kamplara sýðýndýlar. Onlara yiyecek ve koruma saðlamak için büyük bir mücadele gerekli. Üstelik bu kamplarda yaþayan çocuklarýn 80,000 i beþ yaþýn altýnda. UNICEF in Kenya Ofisi Ýletiþim Görevlisi Sara Cameron, Kenya da, günlerdir çocuklar ve kadýnlar benzeri görülmemiþ korkunç bir þiddetle karþý karþýya kaldýlar, dedi. Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan, ülkede barýþ için, Baþkan Mwai Kibaki ile muhalefet lideri Raila Odinga nýn bir araya gelerek görüþmelerini saðladý. Ama ne yazýk ki bu görüþmeler tüm ülkeyi sarmýþ olan çatýþmalarý pek az etkiledi. Parlamentonun yeni üyelerinden Mugabe Were nin evinin önünde öldürülmesinin ardýndan misilleme olarak en az dokuz kiþi öldürüldü. Dayak, talan ve kundaklamanýn yaygýn olduðuna dair haberler durmak bilmiyor. Örneðin geçen hafta, 19 çocuk ve kadýnýn kaldýklarý evde diri diri yakýldýðý bildirildi. Sara Cameron, evleri ateþe verildiði, saldýrýya uðradýklarý, tehdit edildikleri ya da korktuklarý için binlerce kiþinin kaçtýðýný söyledi. Olaylarýn baþladýðý Aralýk ayýndan bu yana tecavüz vakalarýnýn sayýsý iki misli arttý. Kadýnlar þikayetçi olduklarýnda ise kamp görevlilerinin önünde bile açýkca tehdit edildikleri bildirildi. Bu büyük krize UNICEF in yardýmlarý saðlýk, beslenme, çocuklarýn korunmasý ve eðitim konularýnda odaklandý. UNICEF deðiþik yörelere geçici tuvaletler, su tanklarý getiriyor; saðlýk malzemesi temin ediyor; çocuklarýn ölümcül hastalýklara karþý aþýlanmalarýný saðlýyor. Beþ yaþ altýndaki 80,000 çocuðun beslenmesi için yüksek proteinli bir karýþým olan UNIMIX temin ediyor. Ayrýca tecavüz olaylarý nedeniyle olabilecek HIV enfeksiyonlarýný önlemek için tedavi çantalarý daðýtýlýyor. Ama Daha Çok Yardým Gerekli Cameron, Sokaklar, dükkânlar alt üst edildi, yaðmalandý, yakýldý ve insanlar evlerinden kovalandý. Hayati önemdeki hizmetleri saðlamak için 6.6 milyon ABD Dolarý gerekli. Çocuklarýn eðitimi ve korunmasý için bu miktarýn 3 milyon dolarýna acilen ihtiyacýmýz var. Bu genel anlamda Kenya daki bir nesli kurtarma eylemi. Barýþ hemen saðlansa bile yaralarý sarmak yýllarca sürecek, dedi. "Çocuk Yaþatma": Dünya Çocuklarýnýn Durumu 2008 Raporu Ýki yaþýndaki Fatma, Kenya da ucuz ve basit koruyucu önlemlerle hayatta kalabilmiþ binlerce çocuktan biri. Yine Kenya da ilaçlanmýþ cibinliklerin yaygýn bir biçimde daðýtýlmýþ olmasý sonucunda son beþ yýlda sýtma yüzünden ölenlerin sayýsýnýn yarý yarýya azaldýðý görüldü. UNICEF e göre bu baþarý, çocuk ölümlerinin üçte iki oranýnda azaltýlmasýný amaçlayan Bin Yýl Kalkýnma Hedeflerine ulaþmak için uygulanan toplum temelli saðlýk programlarý sonucunda kazanýldý. UNICEF in program uygulamalarý dünyanýn dört bir yanýnda yürütülmekte: iyot eksikliðinden kaynaklanan rahatsýzlýklarý gideren iyotlu tuz kullanýmýnýn teþvik edildiði Türkmenistan dan engelli çocuklarýn özel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna destek saðlayan bir toplum merkezinin kurulduðu Arjantin e kadar. Bütün bu giriþimlerin deðiþik amaçlarý olsa da sonuçta hepsi ayný hedef doðrultusunda çocuklarýn saðlýk sorunlarýný düþük maliyetle çözmeye hizmet etmektedir. Ana ve Çocuk Saðlýðý Bu yýl Dünya Çocuklarýnýn Durumu 2008 Raporu nun tanýtýmý için basýn toplantýsý Cenevre de yapýldý. UNICEF in çalýþmalarýna yön veren bu rapora göre Bin Yýl Kalkýnma Hedeflerine ulaþýlmak isteniyorsa kadýnlarýn, annelerin ve yenidoðanlarýn saðlýk ihtiyaçlarýna öncelik verilmelidir. Raporda yer alan son bilgiler Dünya Saðlýk Teþkilatý ve Dünya Bankasý gibi UNICEF in önde gelen ortaklarýndan ve ev halký araþtýrmalarýndan derlenmiþtir. Raporun basýna tanýtýlmasý amacýyla düzenlenen toplantýda UNICEF Ýcra Direktörü Ann M. Veneman, Dünya Saðlýk Teþkilatý Genel Direktörü Dr. Margaret Chan, Dünya Bankasý nýn Ýnsanlýðýn Kalkýnmasý Ýletiþim Aðý Baþkan Yardýmcýsý Joy Phumaphi ve Afrika Birliði Sosyal Ýþler Görevlisi, Bience P. Gawanas hazýr bulundular. Ann M. Veneman, Her ne kadar çocuk yaþatma konusunda ilerleme kaydedildi ise de doðru politikalar, programlar ve ortaklýklarla daha fazlasý da baþarýlabilir. Yeterli, önleyici ve tedavi edici hizmetlerden yoksun milyonlarca çocuða ve ailelerine bu hizmetleri ulaþtýrmak için mücadele vermeliyiz. Bir Kalkýnma Önceliði UNICEF, G8 e üye ülkelerin liderlerinin çocuk saðlýðý konusunu yalnýzca ahlaki bir zorunluluk olarak deðil, kalkýnmanýn da bir önceliði olarak ele almalarý gerektiði inancýnda. Ayrýca þimdiye kadar edinilen deneyim toplum saðlýðýnýn yararlarýnýn yalnýzca çocuklarla kalmadýðýný gösteriyor. Örneðin Kenya daki cibinlik kampanyasý ülkede verimliliðin iyileþtirilmesini dolaylý olarak etkiledi, çünkü sýtma iþ günü kaybýnýn baþlýca nedeni idi. Yine 13 yaþýndaki Atabay Uzbayev gibi Türkmen çocuklarý artýk iyot eksikliðinden kaynaklanan halsizlik ile buna baðlý þikayetlerinden kurtulmuþ oldular ve gelecekle ilgili planlar yapmaya baþladýlar. Atabay, Büyüdüðüm zaman üniversiteye girmek ve matematik üzerine eðitim almak istiyorum, dedi. Hemen Sonuç Veren Yatýrýmlar J. Phumaphi, Çocuk ve anne saðlýðýna yatýrým yapmak ekonomik getirileri ile ülkenin geleceðini olumlu yönde etkileyen yerinde bir karardýr, dedi. Bu sözleri Dr. Margaret Chan, Her çocuða bir seferde ve paket olarak müdahale edilmesi durumunda pek çok ülkede uygulanan bu yenilikçi programlarýn yararlarý hemen görülecektir, diye tamamladý. Not: Dünya Çocuklarýnýn Durumu 2008 Raporunun tümünü okumak isteyenler, söz konusu raporu UNICEF Türkiye Milli Komitesi nden ya da UNICEF Türkiye Temsilciliði nden temin edebilirler. HIV/AIDS, sýtma ve diðer salgýn hastalýklarýn yayýlmasýný durdurmak

7 Irak taki Olaylar ve Çocuklarýn Durumu Irak ta yaþanan olaylar çocuklarý olumsuz yönde etkilemeye devam etse de, umut pencereleri 2008 de açýlacak gibi gözüküyor. Irak ta, tahminen iki milyon çocuk saðlýksýz beslenme, hastalýklar ve okullarýndan uzaklaþma tehdidi ile karþý karþýya. Iraklý çocuklar, 2007 yýlý boyunca sýk sýk meydana gelen çatýþmalarda çapraz ateþ arasýnda kaldýlar. Ülkenin en güvensiz bölgelerindeki pek çok çocuk tehlikeli ortamlarda, evlerinden uzakta yaþýyor ve hayati önemdeki hizmetlere eriþemiyor. UNICEF Irak Özel Temsilcisi Roger Wright, basýn toplantýsýnda Iraklý çocuklar çok büyük bir bedel ödüyorlar. Biz elimizden geldiðince yoðun ve hýzlý yardým saðlamaya çalýþýyoruz. Bu arada en kýrýlgan ve en zor durumdaki çocuklarý kapsamlý ve sürekli destekleyebileceðimiz yeni pencereler açýlýyor. Hemen harekete geçmeliyiz, þeklinde konuþmakta Çeþitli kaynaklardan edinilen bilgiler göre: * 17 yaþýndaki çocuklarýn yalnýzca %28 i bitirme sýnavlarýna girebildiler; bunlarýn yalnýzca %40 ý geçer not aldýlar (Güney Irak ve Merkezi Irak ta). * Ýlk Öðretim çaðýndaki, evlerinden uzaklaþmak zorunda kalan 220,000 çocuktan pek çoðu (2006 da hâlen okula gitmeyen 760,000 çocuðun yaný sýra) eðitim alamaz oldu. * Ulaþýlmasý güç ve uzak bölgelerde yaþayan çocuklarýn saðlýk hizmetlerinden yararlanmasý da sýk sýk engellendi. * Baðdat ýn dýþýnda yaþayanlarýn yalnýzca %20 sinin bulunduðu yerlerdeki kanalizasyon çalýþýr durumda; temiz içme suyu ise ciddi bir sorun. * Her ay ortalama 25,000 çocuk þiddet ve yýldýrma hareketleri nedeniyle, aileleriyle birlikte Irak ýn baþka bölgelerine gitmek zorunda kaldý. * Yýl sonunda, yaklaþýk 75,000 çocuk kamplarda ve geçici barýnaklarda yaþamak için baþvurdu. * Yüzlerce çocuk þiddet yüzünden hayatýný kaybetti veya yaralandý, ve ayrýca pek çoðunun ailesine gelir getiren büyükler kaçýrýldý veya öldürüldü. * Yaklaþýk 1,350 çocuk, çoðu da güvenliði ihlal ettikleri suçlamasýyla, askeri ve güvenlik birlikleri tarafýndan tutuklandý. Bütün bu olumsuzluklara karþýn, 2007 de olumlu geliþmeler de oldu. UNICEF, baðýþçýlar ve iç kaynaklar sayesinde, hayati önem taþýyan saðlýk, temiz içme suyu ve sanitasyon, eðitim ve diðer önemli hizmetlerin milyonlarca çocuða ve ailelerine ulaþmasý amacýyla 40 milyon ABD Dolarýný aþkýn maddi yardým saðladý. Bu fonlar sayesinde, ev ev dolaþan saðlýk ekipleri, Dünya Saðlýk Teþkilatý yla yakýn iþ birliði içinde dört milyonun üzerinde çocuða çocuk felci aþýsý ve üç milyondan fazla çocuða da kýzamýk, kabakulak ve kýzamýkçýk aþýsý yaptýlar. Bu kampanyalar sonucunda Irak çocuk felcinden arýndý; kýzamýk vakalarýnda da çarpýcý bir düþüþ oldu (2004 teki 9,181 vakaya karþýlýk, Kasým 2007 de yalnýzca 156 kýzamýk vakasý vardý). UNICEF in eðitime yaptýðý destekle de ilk öðretimdeki 4.7 milyon Iraklý çocuðun ihtiyacý için gerekli eðitim materyalinin daðýtýmý, okullarýn onarýmý veya yeniden inþasý, yerlerinden olmuþ çocuklar için ek derslikler ve hýzlandýrýlmýþ öðrenim olanaklarý saðlanmýþ oldu boyunca okula giden öðrencilerin sayýsýyla ilgili Irak Hükümeti yle birlikte yapýlan deðerlendirme hâlen devam ediyor. UNICEF, ortamýn güvenliði düzeldikçe Iraklý çocuklarýn gereksinimlerinin de daha belirgin olarak ortaya çýkacaðýný vurguladý. Durumu iyileþtirmek için büyük bir mücadele gerekiyor. Iraklý çocuklarýn ve ailelerinin acil ihtiyaçlarýný karþýlamak, çatýþma bölgelerindekilere insani yardýmý arttýrmak ve yönetimi iyileþtirmek amacýyla UNICEF ortaklarýyla birlikte ülke çapýnda bir giriþim baþlattý. Özel Temsilci Wright, ayný basýn toplantýsýnda, 2008 yýlýnda Iraklý çocuklarýn ihtiyaçlarýný karþýlamanýn büyük ölçüde, yeterli maddi kaynak bulunmasýna baðlý olduðunu ve Irak taki uluslararasý yatýrýmlarda çocuklara öncelik verilebileceðini ve verilmesi gerektiðini vurgulamýþ, Iraklý çocuklar ülkedeki durumun iyileþmesinin temelidir. Öncelik çocuklarýn hayatta kalmalarý ve korunmalarýnda, ülkenin durumu ondan sonra hýzla düzelecek yýlý boyunca ve sonrasýnda, bu çocuklar için elimizden geleni en iyi biçimde yapmakla yükümlüyüz, þeklinde konuþmuþtur. Birleþmiþ Milletler 2008 i Uluslararasý Sanitasyon Yýlý Ýlan Etti. Sanitasyon Eksikliðinden Etkilenen Nüfusun %90 ý Çocuklar ve Kadýnlardan Oluþuyor UNICEF, 1 Ocak 2008 günü Uluslararasý Sanitasyon Yýlý nýn açýlýþýný resmen ilan etti. Amaç, iyileþtirilmemiþ sanitasyon koþullarý nedeniyle saðlýksýz ortamlarda yaþayan dünya nüfusunun yüzde 40 ý için acilen harekete geçilmesini saðlamak. Sanitasyon eksikliði nedeniyle her gün binlerce kadýn ve çocuk, ishal dahil olmak üzere, çoðu önlenebilir hastalýklardan hayatýný kaybediyor yýllarý arasýnda 1.2 milyar kiþi düzgün sanitasyon koþullarýndan yararlanmaya baþladýysa da, hâlâ tahminen 2.6 milyar kiþi için -ki bu nüfusun 980 milyonu çocuklardan oluþuyor- sanitasyon koþullarýnýn iyileþtirilmesi gerekiyor. Bu, kalkýnma yolunda, bugün dünyanýn karþý karþýya olduðu sorunlarýn en büyüklerinden biridir in Uluslararasý Sanitasyon Yýlý olarak ilan edilmesine, Binyýl Kalkýnma Hedeflerine ulaþmayý hýzlandýrmak amacýyla, Aralýk 2006 tarihindeki Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunda karar verilmiþtir. Ýyileþtirilmiþ sanitasyon, temiz ve güvenli tuvaletler, atýksu yönetimi ve hijyen demektir ki, bunlarýn hepsi insan dýþkýsý yoluyla bulaþan mikroplarýn dolaþýmýný önler. Kötü sanitasyon koþullarý saðlýðý bozar; çocuklarýn eðitiminin aksamasýna neden olur; sosyal ve ekonomik kalkýnmayý engeller. Okullarda sanitasyonun yetersiz olmasý devamsýzlýða ve hastalýklar yüzünden baþarýsýzlýða, kayýtlarýn düþmesine, özellikle de adet görmeye baþlayan kýz çocuklarýn aileleri tarafýndan okuldan alýnmalarýna ve eðitimden mahrum býrakýlmalarýna yol açar. Yokluktan tuvalet ihtiyaçlarýný ancak gece karanlýðýnda ve ýssýz yerlerde gördükleri için kadýnlarla kýz çocuklarý þiddet ve istismara açýk olurlar. Ýyi sanitasyon koþullarý ve ellerin sabunla yýkanmasýna dikkat edilmesi gibi önlemler beþ yaþ altý çocuk ölümlerinin ikinci nedeni olan ishalin bulaþmasýný da engeller. Sanitasyonun iyileþtirilmesi, saðlýðýn ve insan onurunun korunmasýný saðlar, sosyal ve ekonomik geliþmeye yol açar, çevre korunur ve yoksulluk çemberinin kýrýlmasýna destek olur. Yýl boyunca, en iyi uygulamalarý paylaþmak ve kalkýnmayý hýzlandýrmak amacýyla, özellikle de okullardaki, sanitasyon koþullarý konusuyla ilgili bölgesel konferanslar ve çeþitli etkinlikler düzenlenerek farkýndalýk yaratýlacak. Bu yýl Dünya Su Günü münasebetiyle 14 Mart ta Cenevre de düzenlenecek olan etkinlik Dünya Sanitasyon Günü olarak kutlanacak. Çevresel sürdürülebilirliði saðlamak

8 Mozambik te Sel Felaketi Ocak baþýnda, ülkenin orta kýsýmlarýnda Zambezi nehrinin taþmasýyla meydana gelen sel felaketi nedeniyle evlerini býrakýp gidenlerin sayýsý giderek yükselmekte. Son bilgilere göre, on binlerce insan evlerini öylece býrakmak ve kendileri için ayrýlan daha güvenli yerleþim bölgelerine gitmek zorunda kaldýlar. Yaklaþýk 50,000 kiþi daha güvenli dört bölgeye yerleþtirildiler. Seller, ülkenin sýnýrlý hizmetler verilen, en yoksul ve en ulaþýlmaz bölgelerini etkiledi. UNICEF ikinci yardým ekibini Zambesi nehri kýyýsýndaki, depremden en fazla zarar gören Mutarara ya gönderdi. Birinci yardým ekibi yerel yönetimlere yardýmcý olunmasý için öncü olarak bir hafta önce Caia ya gönderildi. UNICEF ekipleri ile alandaki yerel yönetimler ve diðer yardým kuruluþlarý kadýnlarýn ve çocuklarýn saðlýk ve beslenme gereksinimlerini karþýlamak için birlikte çalýþmakta. UNICEF in Mozambik Temsilcisi Leila Pakkala, Evlerini terketmek zorunda kalanlarýn sayýsýnýn hýzla artmasýyla durum vahim. Bu tür kriz durumlarýnda çocuklarý tehdit eden salgýn hastalýklarý önlemek için acil tedbirler alýnmasý önem taþýyor, dedi. UNICEF ülkenin saðlýk ekipleriyle birlikte muhtemel bir kolera salgýnýný önlemek amacýyla çalýþmalarýný sürdürmekte. UNICEF, sýtmaya karþý Mozambik Kýzýlhaçý ve Sýtma Konsorsiyumunun desteðiyle ilaçlanmýþ cibinlikler daðýtýldý. Sýtma sezonu doruk noktasýnda ve durgun sular sivrisineklerin çoðalmasýný arttýracak. Sýtma ülkedeki çocuk ölümlerinin baþlýca nedeni. Sudan kaynaklanabilecek hastalýklarý önlemek için temiz içme suyu ve yeterli sanitasyon saðlanmasý gerekli. Yetkililerle iþbirliði yapan UNICEF ve Çocuklarý Kurtaralým Birliði yeni yerleþim bölgelerinde çadýr ve eðitim gereçleri daðýtarak yeni okul dönemi için hazýrlýk yapýyor. Son durumda sellerden 47 okulun zarar gördüðü bildirildi. Afrika nýn güneyinde yaðýþlar Kasým dan Mart ayýna kadar sürüyor. Bu dönemde Mozambik hep seller altýnda kalýyor. Geçen yýl Zambezi nehri havzasýnda meydana gelen sellerden 285,000 kiþi etkilendi. Yoðun yaðýþlar yüzünden sular yükselince 100,000 kiþi geçici yerleþim merkezlerinde barýndý. Mozambik dünyanýn en yoksul ülkelerinden biridir. Ýnsan Geliþimi Endeksindeki sýralamada 177 ülke arasýnda 172. sýrada yer alýyor. Çocuklarýn yüzde 58 i yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþamakta. Özel Üsküdar SEV Ýlköðretim Okulu Öðretmenlerine Anlamlý Ödül Özel Üsküdar SEV Ýlköðretim Okulu nda, her yýl Öðretmenler Günü deðiþik biçimde kutlanýyor. Geçtiðimiz Kasým ayýnda, Okul-Aile Birliðinin giriþimiyle velilerden 26,000YTL toplandý. Bu meblað, 24 Kasým 2007 tarihinde düzenlenen törende okulun öðretmenleri adýna Okul Ekliyoruz kampanyasýna katký olarak Komitemize baðýþlandý. Ayný törende Genel Müdürümüz Alanor Olalý öðretmenlere UNICEF in baðýþ sertifikalarýný takdim etti. Bu anlamlý kutlama töreni ile hem öðretmenler ödüllendirilmiþ hem de Erzurum un Aþkale Ýlçesine baðlý OrtaBahçe Köyü çocuklarýnýn eðitimi için iki ek derslik yapýlmasý saðlanmýþ oldu. Türkiye kendi grubu olan Orta ve Doðu Avrupa - Baltýk ülkeleri arasýnda büyümede birinci. UNICEF in Þubat 2008 de Cenevre Merkezinde yer alan Satýþ ve Kaynak Yaratma Toplantýsýnda yapýlan deðerlendirmede Milli Komitemizin büyümede kendi grubunda baþý çektiði belirtilmiþtir. Büyüme oranýmýz net %67 olmuþ, bizden sonraki Hýrvatistan da bu oran %53, Çek Cumhuriyeti nde %17 dir. Bütün gelirini, hiçbir þekilde kâr amacý gütmeden, doðrudan Türkiye deki çocuk saðlýðý ve eðitimi projelerine aktaran Komitemiz bu sonuçtan büyük mutluluk duymuþtur ve yepyeni heyecanlarla 2008 yýlý çalýþmalarýný sürdürmektedir. UNICEF, bütün gelirini gönüllü katkýlardan saðlamaktadýr. Biz ancak, sizlerin, UNICEF dostlarýnýn desteði ve deðerli katkýlarý ile çalýþabiliyoruz. Maalesef bize baðýþ yapan her þahsýn adýný burada veremiyor, belirli bir miktarýn üzerindeki katkýlarý listeliyoruz. Ancak bu vesile ile UNICEF i seven, çalýþmalarýna güvenen her baðýþçýmýza sevgi ve þükranlarýmýzý iletmek istiyoruz. 13,000 YTL ve üstünde baðýþ yapanlar: (Alfabetik sýralama) - ALTÝVÝ Al SATIÞ ARACILIK HÝZMETLERÝ VE TÝCARET A.Þ. - ATÜ TURÝZM A.Þ. - DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI MENSUPLARI EÞLERÝ DAYANIÞMA DERNEÐÝ (DMEDD) - ELEKTRÝK ÜRETÝM A.Þ. - EMÝNE ÜMÝT TAPAN - ERKAN MAKASÇI - INTERFLORA - JET- SET HOUSE - KAHVE DÜNYASI - MERAL SOMER - MUZAFFER GENCE - NADÝDE MELAHAT ÝLGÜN - NEXANS TÜRKÝYE ENDÜSTRÝ VE TÝCARET A.Þ. - NURÞEN KARADOÐAN - ÖNER AKGERMAN - SAÐLIK VE EÐÝTÝM VAKFI (SEV) - SERPÝL ÝNCE - TALAT ÖNCÜ - TOPRAK ÝPLÝK DOKUMA A.Þ. - TÜRKÝYE GARANTÝ BANKASI A.Þ. - TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI 5000 YTL ve üstünde baðýþ yapanlar: - ATA TUÐRUL - BM MÜHENDÝSLÝK VE ÝNÞAAT A.Þ. - CELAL KOLOÐLU - ENVER TURÝZM - ERGUN KALELÝ - FEYYAZ BERKER - TOTAL Oil A.Þ. Bir hediye verin, Bir hayat kurtarýn Bir hediye verin, Bir çocuk kurtarýn. maðaza: e-shop.unicefturk.org Okul-Aile Birliði Baþkaný Aylin Seydim (soldan ikinci) Genel Müdürümüz Alanor Olalý ya çeki takdim ederken UNICEF Türkiye Ýyi Niyet Elçisi Tayfun Talipoðlu ve Özel Üsküdar Ýlköðretim Okulu Müdürü Dilek Yakar ile birlikte. UNICEF Evi (Bülten) Yayýn Sahibi ve Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: UNICEF Türkiye Milli Komitesi Derneði Adýna Alanur Olalý Editör : Zühal Orhun Tasarým : Özgür Abacý, Öykü Terzioðlu Yayýn Ýdare Merkezi Adresi : UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü, 2. Cad. 3. Sokak, Bilkent / Ankara Basým : Meteksan A.Þ. - Bilkent 6. Cad. No:3 Beytepe / Ankara Yayýn Türü : Yerel Süreli Yayýn Basým Tarihi / Yeri : , Ankara Kalkýnma için küresel ortaklýklar geliþtirmek