Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz"

Transkript

1 Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz çocukluk dönemi belirler. Hayatýmýzýn ilk on sekiz yýlý içinde yaþadýðýmýz olumsuz çevre ve olaylar, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal, moral ve entelektüel büyüme ve geliþmemizde deðiþik düzeylerde duraklama ve gerilemeye yol açar. Þu an, insanlýk tarihinin en kalabalýk çocuk nüfusuna sahip olduðu bir dönem yaþýyoruz. Milyonlarca çocuk fakirlik içinde, ayrýmcýlýða maruz kalmýþ, aç, kendini koruyacak bir eriþkin olmaksýzýn terkedilmiþ hâlde, savunmasýz, çaresiz ve her türlü istismar ve ihmale uðrayarak yaþýyor. Savaþlar, fakirlik, þiddet, temel eðitim yokluðu, doðal ve insan yapýmý afetler ve göçler çocuk saðlýðýný küresel düzeyde tehdit ediyor. Çocuklarýmýzýn optimal saðlýk kapasitesine ulaþmalarýný engelleyen en önemli olumsuz çevre ortamýný yoksulluk oluþturuyor. Sosyal, ekonomik ve siyasal kararlarýn yarattýðý eþitsizlik ve yoksulluk doðrudan çocuða yansýyor. Bu Dünyanýn Öncelikleri (Yýllýk Harcamalar): eþitsizlik sadece ülke ve bölgeler arasý deðil ayný ülkenin içinde de giderek artýyor. Yoksulluk ve yoksunluk Amerika Birleþik Devletleri ve Ýngiltere nin bazý bölgelerinde bile farkedilir þekilde týrmanýyor. En zengin ülkelerde yaþayan nüfusun %12 sini yoksullar oluþturuyor. ABD de çocuklarýn %22 si görece yoksul yaþýyor. Yoksul ülkeler bütçe açýklarýný kapatmak için eðitim ve saðlýk hizmetlerinde kýsýtlamaya gidiyor ; hizmetleri özelleþtiriyor ; ana gýda maddelerindeki sübvansiyonu kaldýrýyor ; devletin karþýlamasý gereken temel hizmetlerden ücret alma yoluna gidiyor. Sosyoekonomik düzey düþüklüðü ve fakirlik, bebeklik ve çocuklukta ölme, kronik ve akut hastalýða yakalanma, düþük aðýrlýkla doðma ve mental bozukluk risklerini artýrýyor. Küresel ve ülke politikalarýnýn dýþýnda, bireysel seçim ve tercihlerimiz de çocuklarýmýzýn yaþadýðý çevreyi olumsuz etkiliyor. Sadece geliþmiþ ülkelerdeki deðil, geliþmekte olan, veya çok yoksul ülkelerde yaþayan çocuklar, gençler ve eriþkinler de saðlýklarýna zarar verecek þekilde yanlýþ, aþýrý ve gereksiz tüketime yönlendiriliyor; tükettiklerinden dolayý bireysel ve toplumsal sorumluluk hissetmiyor. Dünyanýn her yerinde tek tek bireylerin yaptýðý seçimler kendi saðlýklarý ve çevre üzerinde ayak izi, baþka bir deyiþle olumsuz ve temizlenmesi güç etkiler býrakýyor. Halbuki sorumlu tüketim o kiþinin saðlýðýný düzeltebileceði gibi çevre üzerindeki yükünü azaltacak ve kazanýlan paranýn hem ülke hem de bireysel düzeyde daha olumlu iþlerde kullanýmýna olanak saðlayacaktýr. Yeni Atanan UNICEF Türkiye Ýyi Niyet Elçileri Komitemiz, çocuklarýmýzýn sorunlarýnýn daha iyi duyurulmasý, UNICEF in çocuklar adýna yaptýðý çalýþmalarýn ve etkinliklerin daha iyi tanýtýlmasý amacýyla politikasýný gözden geçirerek iyi niyet elçilerini artýrma kararý almýþtýr.temsilcilik ile birlikte yapýlan deðerlendirme sonucunda, hizmetleriyle UNICEF e uzun yýllar katkýda bulunmuþ ve ülkemizde kendi konularýnda haklý ün kazanmýþ dört ünlümüz Türkiye Ýyi Niyet Elçiliðine getirilmiþlerdir. Önce 26 Ekim 2007 tarihinde Ýstanbul da bir basýn toplantýsýyla ünlü gazeteci, yazar, televizyon programlarý yapýmcýsý Tayfun Talipoðlu nun Türkiye Ýyi Niyet Elçiliði görevini üslendiði duyurulmuþtur. Sayýn Talipoðlu nun hizmetleri eðitime yöneliktir. Ýlk atamanýn hemen arkasýndan, Devlet Sanatçýmýz, Türk tiyatrosunun seçkin ismi Prof. Yýldýz Kenter, ünlü romancýmýz Ayþe Kulin ve tanýnmýþ tiyatro ve sinema sanatçýmýz Müjdat Gezen iyi niyet elçiliði görevine getirilmiþlerdir. Karar, 30 Kasým 2007 tarihinde gerçekleþtirilen basýn toplantýsý ile kamuoyuna duyurulmuþtur. Tayfun Talipoðlu Gazeteci, yazar ve televizyon programlarý yapýmcýsý Talipoðlu nun UNICEF için çalýþmalarý 2000 yýlýna uzanmakta. Bu çalýþmalar ilk olarak 1999 yýlýndaki Marmara Depreminin ardýndan NTV nin 23 Nisan 2000 de 10 dernek yararýna yürüttüðü baðýþ kampanyasýyla baþladý. Bam Teli Programýnýn ünlü yapýmcýsý Tayfun Talipoðlu UNICEF in Kýz Çocuklarýn Eðitimi projesine büyük önem vermekte ve Çocuk Dostu Medya Ýletiþim Aðý nýn ilk üyelerinden biri olarak UNICEF in öncelikli konularýný TV spotlarý ve ilgili toplantýlara ve konferanslara katýlýmý ile desteklemektedir. Sayýn Talipoðlu 2006 yýlýnda hazýrladýðý çocuk fotoðraflarý sergisinin gelirini UNICEF e baðýþlamýþtýr. En son ve hâlen devam eden çalýþmasý ise NTV nin geçtiðimiz 23 Nisan 2007 de baþlattýðý Okul Ekliyoruz kampanyasýna sunduðu destektir. Yýldýz Kenter Devlet Sanatçýsý unvanýný kazanmýþ tiyatro ve sinema sanatçýsý, ayný zamanda öðretim üyesi olan Prof. Yýldýz Kenter 2000 yýlýndan bu yana UNICEF Milli Komitesi Baþkaný Prof. Talât Halman la birlikte Sayýn Halman ýn yapýtlarý olan Türk Aþký, Mevlâna ve Türk Shakespeare i çocuklarýmýz yararýna sunmuþ, televizyonlarda Çocuk Haklarý ile ilgili baðýþ kampanyalarýnda kamuoyunu etkileyen yardým çaðrýlarýnda bulunmuþtur. Ayþe Kulin Romancýmýz Ayþe Kulin yýllardýr özellikle kýzlarýn eðitimi konusunda gerek mektupla gerekse televizyon oturumlarýnda halkýmýza seslenmekte ve onlarý UNICEF e yardýma çaðýrmaktadýr. Müjdat Gezen Tiyatro ve sinema sanatçýsý, þair ve oyun yazarý olan Müjdat Gezen in UNICEF le baðlantýsý, çocuklar için yazdýðý kitaplarý kuruluþumuza baðýþlamasý ile baþlamakta ve çok uzun yýllara dayanmaktadýr. Müjdat Gezen UNICEF için orkestra þefliðinden, sunuculuða kadar çeþitli görevler yerine getirmiþ, televizyon kanallarýnda çocuk haklarýnýn savunuculuðunu yapmýþtýr. Temel Eðitim Ýçin Gerekli Miktar... $6 milyar ABD de Kozmetik Tüketimi Harcamalarý.....$8 milyar Su ve Sanitasyon Hizmetleri Ýçin Gerekli Miktar... $9 milyar Avrupa da Dondurma Tüketimine Harcanan. $11 milyar Tüm Kadýnlar Ýçin Üreme Saðlýðýna Gerekli Miktar.$12 milyar ABD ve Avrupa da Parfüm Harcamalarý $12 milyar Temel Saðlýk ve Beslenme Ýçin Gerekli Miktar. $13 milyar ABD ve Avrupa da Kedi-Köpek Mamasý Harcamalarý.$17 milyar Japonya da Ýþ Adamlarýnýn Eðlence Harcamalarý...$35 milyar Avrupa da Sigaraya Harcanan Miktar $50 milyar Avrupa da Alkole Harcanan Miktar... $105 milyar Dünyada Askerî Harcamalar... $780 milyar UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Merkezi: Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs Bilkent ANKARA Tel: / 91 Faks: e-posta: Prof. Yýldýz Kenter, Müjdat Gezen ve Ayþe Kulin, Baþkanýmýz Prof. Talât Halman la birlikte. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Ýstanbul Bölge Müdürlüðü: Meþrutiyet Cad. Çaðdaþ Apt. No:68 Kat:1 D:3 Tepebaþý ÝSTANBUL Tel: Faks: web sayfasý: e-posta: e-magaza: e-shop.unicefturk.org

2 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök çocuklarla birlikte. Çocuklarýn büyük çoðunluðu olumsuz ve güç koþullarda yaþamaya çalýþýrken dünyadaki neredeyse bütün devletler, her bir çocuðun optimal büyüme ve geliþme potansiyeline ulaþabileceði güvenli, destekleyici bir ortam içinde yaþatýlmasý için söz veriyor. Onlarý yaþatacaðýmýza, saðlýklý olmalarýný saðlayacaðýmýza, eðiteceðimize, koruyacaðýmýza ve dinleyeceðimize dair verdiðimiz küresel sözün (Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin) yerine getirilmesi hepimizin sorumluluðudur. Verdiðimiz sözün gereði, bireysel ve örgütsel (ulusal, uluslararasý, hükümet veya hükümet dýþý) düzeyde yapacaðýmýz her iþten ve alacaðýmýz her karardan etkilenecek olan çocuklarýn en yüksek yararýný gözeterek düþünmek ve hareket etmektir. Her insanýn, maddi veya manevi yapabileceði bir yardým vardýr. Merhamet ve onun da temeli olan sevgi duygusundan kaynaklanan yardým etme, insanýn kendi doðasýnda var olan bir erdemdir. Bencillik göstermeden, hatta kimi zaman fedakârlýk yaparak, tanýdýðýmýz veya tanýmadýðýmýz insanlarla, sahip olduðumuz maddi veya manevi deðerleri paylaþmak, insan olarak kendimize olan saygý ve güvenimizi arttýrýr. Bu açýdan bakýldýðýnda yaptýðýmýz yardým gerçekte kendimize yaptýðýmýz yardýmdýr. Yardýmlarýmýz tek bir hedefe yönelir ve birleþirse milyonlarca kiþiye ulaþabilecek büyük bir güç hâline gelir. Kuruluþ amacý, zor durumdaki ve yardýma en muhtaç çocuklara yardým etmek olan UNICEF, bu þekilde milyonlarca çocuða yardým ulaþmasýný saðlamaktadýr. Toplumsal birliðin temel öðesi, yardýmlarýn birleþerek büyümesi ve insanlarýn birbirine olan güven ve baðlýlýðýnýn artmasýdýr. Yardýmlarýn bizim varlýðýndan bile haberdar olmadýðýmýz çocuklara da ulaþmasýyla, bu toplumsal birlik ve bütünlük, giderek tüm insanlýða yayýlýr. Maddi ve manevi sahip olduklarýmýzý gelecek nesiller için kullanmak ve paylaþmak durumundayýz. Vermek, yardým etmek ve destek olmak sadece maddi anlamda deðil manevi anlamda da düþünülmelidir. Bir çocuða gösterilecek sevgi ve þefkatin yaný sýra, aklýmýzý, becerilerimizi ve zamanýmýzý çocuklara verilen sözün tutulmasý için yapýlacak savunuculuk, moral destek ve çabalar için harcamak topluma yapýlabileceðimiz en büyük katkýdýr. Nerede çalýþýrsak çalýþalým (hükümetler, ulusal ve uluslararasý þirketler, örgütler ve sivil toplum kuruluþlarý) hepimiz birey olarak çocuklarýn içinde yaþadýðý çevresel olumsuzluklarý yok etme sorumluluðu almalýyýz. Bir ülkenin, bir ailenin geleceði için yapabileceði en iyi yatýrým, çocuðuna ve yeni nesile yapacaðý yatýrýmdýr ve cömert olunmasý gereken o yatýrým bugün yapýlmalýdýr. Çocuða verdiðimiz sözün tutulmasý, insanlýðýn baþarýsý olacaktýr. Prof. Dr. Kadriye Yurdakök Hacettepe Üniversitesi Çocuk Saðlýðý Enstitüsü Sosyal Pediatri Anabilim Dalý Baþkaný Uluslararasý Çocuk Merkezi Müdür Yardýmcýsý UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý UNICEF Türkiye Ofisi ne Yeni Temsilci Reza Hossaini UNICEF in Türkiye Temsilciliði görevine Ocak 2008 tarihinde baþladý. Bu göreviyle Türkiye de kadýnlarýn ve çocuklarýn durumunu iyileþtirmede T.C.Hükümetine destek vermek amacýyla yürütülen tüm UNICEF programlarýnýn planlama, koordinasyon ve uygulanmasý sorumluluðunu üstlendi. Hossaini, Türkiye ye atanmadan önce, Þubat 2005 tarihinden beri UNICEF in Özbekistan Temsilcisi Reza Hossaini UNICEF Türkiye Temsilcisi olarak görev yapmaktaydý. Hossaini, UNICEF teki ilk görevine, Tahran/Ýran Ofisinde Temsilci Yardýmcýsý ve Program Koordinatörü olarak Kasým 1989 tarihinde atandý. Ýran Hükümeti - UNICEF Ýþ Birliði Planý çerçevesinde ortak program geliþtirme ve uygulamadan sorumluydu. Bu görevi sýrasýnda, UNICEF in en büyük acil yardým müdahaleleri arasýnda sayýlan, 1990 Ýran depremi ve Körfez Savaþý ile ilgili yardým çalýþmalarýný yönetti. Ayrýca Afrika Boynuzu ve Güney Doðu Asya Bölgesi nde Dünya Saðlýk Teþkilatý ile birlikte Çocuk Felci Aþýsý Koordinatörü olarak çalýþtý ( ). Bu dönemde Güney Sudan ve Somali de ilk kez ülke çapýnda aþý kampanyalarý düzenlenmesini saðladý. Ayrýca Hindistan ve Bangladeþ te yüzbinlerce aþý görevlisi ve sosyal yardým çalýþanýnýn katýlýmýyla, ilk kez ev ev dolaþýlarak yapýlan aþý kampanyalarý düzenlenmesini saðladý yýlýnda Kýdemli Program Koordinatörü olarak Afganistan a atandý. Bu görevi ile UNICEF in en büyük ülke programlarýndan birinin koordinasyonu, planlamasý ve uygulamasýný yürüttü. Geçici Afganistan Hükümeti için Ýþ Birliði Programý ve Birinci Ulusal Kalkýnma Bütçesi nin hazýrlanmasýnda etkin bir rol oynadý. R. Hossaini, yýllarý arasýnda, UNICEF te çalýþmaya baþlamadan önce, Ýran Saðlýk Bakanlýðý nda Saðlýk Sorumlusu olarak görev yaptý. Hindistan ýn baþkenti Yeni Delhi deki Razi Enstitüsünde Aþý Üretim Müdürü olarak ( ) ve Ranbaxy Laboratuvarý Tablet Bölümünde ( ) çalýþtý. Sayýn Hossaini Ýran vatandaþýdýr. Lisans diplomasýný Delhi Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Endüstriyel Eczacýlýk Bölümü nden 1981 yýlýnda aldý. Yeni Delhi deki Hindistan Týbbi Bilimler Enstitüsü nde, Hastane Yönetimi alanýnda Yüksek Lisans derecesini tamamladý(1983). Hossaini ayrýca, geliþmekte olan ülkelerdeki saðlýk sektörü, temel saðlýk hizmetleri, baðýþýklama ve çocuklara verilen hizmetler konularýnda pek çok yayýnýn yazýmýný, ortak yazýmýný ve çevirisini gerçekleþtirdi. Reza Hossaini evli ve bir kýz çocuðu babasýdýr. R. Hossaini den önce UNICEF Türkiye Temsilcisi olarak Ankara da görev yapmýþ olan Edmond McLoughney UNICEF Romanya Ofisine Temsilci olarak atanmýþtýr. McLoughney e yeni görevinde baþarýlar dileriz. Satýn alacaðýnýz her UNICEF tebrik kartý, bir çocuðun yaþamýnda güzel bir fark yaratacaktýr. Yoksulluk ve açlýðý ortadan kaldýrmak

3 Çocuk Dostu Kentler Danýþma Kurulu UNICEF in Çocuk Dostu Kentler projesi, Birleþmiþ Milletler in çevre ile ilgili iki konferansýnýn (1992 Rio da ve 1996 Ýstanbul - da) ardýndan baþlatýlmýþtýr. Bu uluslararasý toplantýlarda, insanlarýn kentlerde giderek daha fazla yýðýlmasý olgusunun, özellikle çocuklar açýsýndan ciddi boyutlara varan olumsuz sonuçlarý vurgulanmýþtýr. UNICEF, Ýstanbul Habitat II Konferansý nda Çocuk Dostu Kentler projesinde Çocuk Haklarý Sözleþmesi ni çevre sorunlarýyla kaynaþtýrmýþ, bütün çocuklarýn saðlýklý ve dostça bir çevrede yaþama hakkýnýn vazgeçilmezliðini açýkça ifade etmiþtir. Ýtalya nýn Floransa kentinde bulunan UNICEF Çocuk Dostu Kentler Sekreteryasý, Çocuk Dostu Kent tanýmý ve geliþtirilmesi ile ilgili bir çerçeve belge hazýrlamýþtýr. Belge, çocuk haklarýný yaþama geçirme kararlýlýðýnda bir yerel yönetiþim sistemi oluþturulmasýna yönelik adýmlarý belirlemektedir. Ayný belge, hükümetlerin BM Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin uygulanma sürecinin bir yerel yönetim sürecine nasýl dönüþtürülebileceðini de göstermektedir. Kýrsal ya da kentsel, bütün topluluklar için eþit ölçüde geçerli olan bu çerçeve belge, bütün mekânlara uyarlanabilecek bir zemin saðlamayý amaçlamaktadýr. Çerçeve belge, Çocuk Dostu Kent için gerekli olan temel taþlarý ný dokuz ana baþlýk ile belirlemektedir: 1. Çocuklarýn katýlýmý 2. Çocuk dostu hukuksal çerçeve 3. Kent ölçeðinde Çocuk Haklarý Stratejisi 4. Çocuk Haklarý Birimi veya eþ güdüm mekanizmasý 5. Çocuk üzerindeki etkinin ölçümü ve deðerlendirmesi 6. Çocuk bütçesi 7. Düzenli yayýnlanan Kentteki Çocuklarýn Durumu Raporu 8. Çocuk haklarýnýn bilinmesinin saðlanmasý 9. Çocuklar adýna baðýmsýz tanýtým-savunu UNICEF Türkiye Temsilciliði, Hükûmetimizle iþ birliði içinde Çocuk Dostu Kentler konusunda çalýþmalar yürütmektedir. Bunlarýn yaný sýra, UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak biz de, Çocuk Dostu Kentler konusunda bir farkýndalýk yaratmak istedik. Bu amaçla Çocuk Dostu Kentler Danýþma UNICEF Türkiye Milli Komitesi Çocuk Dostu Kentler Danýþma Kurulu Kurulu muzu kurduk ve ülkemizde belli alanlarda önemli konumlara gelmiþ seçkin bazý kiþileri üyeliðe davet ettik. Danýþma Kurulumuz, Baþkanýmýz Sayýn Prof. Talât Halman ýn eþ güdümüyle Sayýn Dr. Fikret Üçcan (Baþbakan Baþ Müþaviri) baþkanlýðýnda üyelerimizle - Sayýn Kayhan Kavas (Uþak Valisi), Sayýn Prof. Dr. Metin Sözen (ÇEKÜL Vakfý Baþkaný), Sayýn Prof. Dr. Cemal Taluð (AÜ Ziraat Fakültesi Dekaný), Sayýn Prof. Dr. Tezer Kutluk (HÜ Ýhsan Doðramacý Çocuk Hastanesi Baþhekimi), Sayýn Ragýp Buluç (Mimar), Sayýn Tan Oral (Karikatürist), Sayýn Nedret Uluðbay (Ekonomist) Sayýn Serpil Ural (Çocuk Kitabý Yazarý- Çizeri), Sayýn Murat Yetkin (Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazarý)- toplanarak Çocuk Dostu Kent de olmasý gereken özellikler ve uygulama konusunda çalýþmalar yapmaktadýr. Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin 18. Yýldönümü Sözleþmenin 4 ana ilkesi þöyle sýralanýr: Ayrýmcýlýk yapýlmamasý Çocuðun çýkarlarýna sýký baðlýlýk Yaþama ve geliþme hakký Çocuðun düþüncelerine saygý Sözleþmenin gereklerini yerine getirmeyi kabul eden hükûmetler çocuk haklarýný koruma ve yerine getirmekle yükümlüdürler ve uluslar arasý topluluða karþý sorumludurlar. Hükûmetler çocuklarýn çýkarlarýný en iyi biçimde gözetmek için gerekli tüm eylemleri ve politikalarý geliþtirmek zorundadýrlar. Savaþtan Etkilenen Çocuklarýn Temsilciliði görevine yeni atanan Ishmael Beah, Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin 18. Yýldönümü kutlama töreninde konuþurken; solda UNICEF Ýcra Direktörü Ann Veneman yýlý Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin 18. Yýldönümü idi. Bu demektir ki: 2007 de 18 yaþýna basan bütün çocuklar yetiþkinliðe Çocuk Haklarý Sözleþmesi nin himayesinde eriþtiler. Sözleþme, çocuklarýn haklarýný 54 madde ve isteðe baðlý iki protokol ile belirler ve bütün çocuklarýn temel insan haklarý olduðunu vurgular: Her çocuk yaþama; her anlamýyla geliþme; zararlý etkilerden, istismar ve sömürüden korunma ve ailede, kültürel ve sosyal hayatýn tümünde yer alma haklarýna sahiptir. Sözleþme; ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, görüþ, soy, zenginlik, doðum kaðýdý veya yetenek gözetmeksizin her bireyin onur ve deðerlerine saygý üzerine kurulmuþtur ve herkes için geçerlidir. Bu haklar hükûmetlerin ve bireylerin baþkalarýnýn haklarýný ihlal etmemelerini zorunlu kýlar. UNICEF, gençlerin Çocuk Haklarý Sözleþmesi konusundaki görüþ ve düþüncelerini dile getirmelerini saðlamak amacýyla interaktif ve eðitici bir internet sitesi oluþturdu. Adresi: Eðitim her çocuðun hakkýdýr. Satýn alacaðýnýz BÝR paket UNICEF tebrik kartý 12 çocuða defter ve kalem alýnmasýný saðlayacaktýr.. Tüm bireylerin temel eðitim almasýný saðlamak

4 Öykülerimizi Koruyalým ve Paylaþalým Üç Kuruluþ Dünya Çapýnda bir Giriþim Baþlattý UNICEF, One Laptop per Child (OLPC)* Her Çocuða Bir Dizüstü (HÇBD)- ve Google**, Bizim Öykülerimiz projesini baþlattýlar. Bu ortak giriþim sayesinde kaydedilmiþ olan kiþisel öykülere çeþitli dillerde internet üzerinden eriþilebilecek ve böylece tarih bilgileri ile kültürel kimlikler korunmuþ ve tüm dünyayla paylaþýma açýlmýþ olacak. Çocuklar dizüstü bilgisayarlar, mobil telefonlar veya diðer kayýt cihazlarý vasýtasý ile yaþlýlarýn, aile büyükleri ya da dostlarýnýn öykülerini kendi dillerinde kaydedecekler. Daha sonra bunlar Google haritasýnda bulunan Bizim Öykülerimiz adlý internet sitesine yerleþtirilecek ve küresel eriþime açýlmýþ olacak. Bu öykülerin dünyadaki herkesin eriþimine açýlmasýnýn ülkeler, kültürler, dinî gelenekler, diller ve nesiller arasýnda ortak insani deðerlerin daha iyi anlaþýlmasýna katký yapmasý bekleniyor. UNICEF Ýcra Direktörü Ann Veneman, projenin tanýtýmý için yapýlan basýn toplantýsýnda, Bilgi teknolojisi tüm dünya gençlerinin birbirlerini daha iyi tanýmalarýna yardýmcý olacak. Bizim Öykülerimiz sýnýrlar ve kültürler arasý diyaloðu geliþtirecek. Gençler de sorunlarýný çok geniþ bir yelpazede dile getirebilecekler, þeklinde konuþmuþtur. Öykülerin ve mülakatlarýn kaydedilmesi ve dijital bir arþiv oluþturulmasý amacýyla geliþmekte olan ülkelerdeki çocuklarýn kullanýmýna verilmek üzere Her Çocuða Bir Dizüstü Kuruluþu tarafýndan ucuz maliyetli XO dizüstü bilgisayarlar temin edilecek. HÇDB ýn Yazýlým Direktörü Walter Bender, Her Çocuða Bir Dizüstü Bilgisayar Kuruluþu olarak, dünya çocuklarýnýn düþünceleri, duygularý ve yaþadýklarý toplum konusunda bilgi toplayacaklarý bu projede Google ve UNICEF le birlikte çalýþacak olmaktan büyük heyecan duyduklarýný, aslýnda XO Dizüstü bilgisayarýn paylaþma ve iþ birliði için bir araç, bu projenin de dünya çapýnda bir toplum yaratmak için müthiþ bir yol olduðunu ifade etmiþtir. Bizim Öykülerimiz adlý internet sitesinde, önce, Brezilya daki Þahsiyetler Müzesi tarafýndan toplanmýþ olan öykülerle Gana, Pakistan, Tanzanya ve Uganda daki çocuklarýn kaydettiði öyküler yer alacak. Bizim Öykülerimiz giriþiminde ABD de MacArthur Fellow Dave Isay tarafýndan kurulmuþ olan Öykü Topluluðu projesinden esinlenilmiþtir. Isay, 30,000 Amerikalýnýn konuþmasýnýn kaydedildiði bir deneyimimiz var ve bu deneyimi Bizim Öykülerimiz giriþimi ile paylaþmaktan onur duyuyoruz. Bu gayretler bize ister New York ister Nairobi olsun dünyadaki herkesin yaþamýnýn önemli olduðunu ve unutulmayacaðýný öðretiyor, demiþtir. 21. yüzyýlda insanlýðýn sözlü tarihini koruma gayretiyle her ay daha çok ülkeden daha çok öykü internet sitesine eklenecek. Google gerek þirket gerek kültür olarak iyi öyküleri sever. Biz dünya çapýndaki bu giriþimi desteklediðimiz için gururluyuz ve bu iþ birliðinin yalnýzca daha iyi öykü anlatmayý deðil daha iyi öykü dinlemeyi de özendireceðini umuyoruz, diyor, Google ýn Küresel Ürdün Kraliçesi Rania Al-Abdullah Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýsý Elliot Schrage. Önde gelen tanýnmýþ þahsiyetler projeyi desteklemek amacýyla mesajlarýný kaydettiler bile: BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Ürdün Kraliçesi ve UNICEF temsilcisi Majesteleri Rania Al Abdullah, Savaþtan Etkilenen Çocuklarýn UNICEF Temsilcisi ve Gidilmiþ Uzun Bir Yol adlý çok satýlanlar listesindeki kitabýn yazarý Ismael Beah, çocuklarý öykülerini paylaþmaya özendirici özel mesajlarýný kaydettiler. * One Laptop per Child (OLPC), Nicholas Negroponte ve MIT Medya Lab deki diðer kiþiler tarafýndan oluþturulmuþ bir STK dur. Amacý, her çocuðun kolayca bilgiye ve modern eðitim araçlarýna ulaþmasýný saðlamak için ucuz bilgisayarlar tasarlayýp imal etmek ve daðýtmak. XO denilen bu dizüstü bilgisayarlar hem dayanýklý hem de enerji konusunda öyle becerikli ki çocuklar kolayca kullanabilirler. Fiyatýnýn 100 ABD Dolarý olmasý düþünülmüþ. ** Google, yenilikçi arama teknolojileri sayesinde her gün milyonlarca insaný bilgiye ulaþtýrýyor. Google ý 1998 yýlýnda, Stanford Üniversitesi nin iki doktora öðrencisi, Larry Page ve Sergey Birgin kurdu. Merkezi Silikon Vadisi nde olan Google ýn Kuzey ve Güney Amerika da, Avrupa ve Asya da da ofisleri bulunmaktadýr. Kraliçe Rania nýn Mesajý Küçük bir kýz iken annemlerin anlattýðý öyküler hep Bir zamanlar diye baþlardý. Bu ise evdeki günlük rutin hayatýmýzýn çok uzaðýndaki bir hayal âleminde uzak bir yer ve uzak bir zamaný anýmsatýrdý. Oysa bir zamanlar ayný zamanda hemen yaný baþýmýzdadýr; hemen þimdi, çevremizde geliþen öyküler, hayatýmýzýn, deneyimlerimizin, umutlarýmýzýn gülüþlerimiz ve gözyaþlarýmýzýn ve içinde bizim de yer aldýðýmýz, ailemizin, arkadaþlarýmýzýn ve komþularýmýzýn öyküleridir. Dünya çapýnda 5 milyon öyküyü toplayacak olan Bizim Öykülerimiz projesinin yapmak istediði, bu öyküleri paylaþmaktýr. Bu sözlü tarih sayesinde hikâyeyi anlatanýn kendi sesi ve duygularýyla öyküler hayat bulacak ve biz birbirimizin hayatýna davet edilmiþ olacaðýz... Sýnýrlar, muhitler, kültürler ötesi bir farkýndalýk oluþturacaðýz Diyalog ve karþýlýklý anlayýþ için yeni bir yol yaratacaðýz. Gelecekte kullanmak için, ebeveynlerin, ninelerin ve dedelerin bilgeliði korunmuþ olacak. Gençler en çýlgýn düþlerini bile anlatmaya özendirilecekler. Ve kim olduðumuzu anlatan kelimeleri hep birlikte bulacaðýz. Bir öykü, eðer dinleyeni varsa gerçek anlamýný kazanýr. Bu projenin mesajý herkesin anlatacaðý ve dinlenilmesi gereken bir hikâyesi olduðudur. Öykülerimizi kaydederek bir zamanlar ýn her zaman için ve hepimiz için geçerli olmasýný saðlayabiliriz. Teþekkür ederim. Toprak Bilim Okulu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 17 Ekim 2007 tarihinde Toprak Bilim Okulu nun açýlýþý yapýldý. Toprak Bilim Okulu, Ziraat Fakültesinin Çevre, Tarým ve Yaþam Bilimleri ndeki birikimini toplum ile paylaþmayý hedefleyen projeler dizisinden biridir. Bu proje ile öðrencilere topraðýn yaþamýmýzdaki önemini kavratmak, toprak bilimini tanýtmak; onlarýn toprak temasý yoluyla bilimin doðasýný ve bilimsel yöntemi keþfetmelerine yardýmcý olmak ve düþünerek, eðlenerek bilimin dinamik yüzüyle tanýþmalarýný saðlamak amaçlanmaktadýr. Türkiye de bir ilk olan Toprak Bilim Okulu, AÜ Eðitim Bilimleri Fakültesinin katkýsýyla, TÜBÝTAK, TEMA ve UNICEF Türkiye Milli Komitesinin desteðiyle kurulmuþtur. Toprak Bilim Okulunun Açýlýþýnda Kadýnlarýn durumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eþitliðini saðlamak

5 Okul Ekliyoruz Kampanyasý ve Yapýlanlar Öðrenciler yeni okul binasýnýn önünde Öðrenciler törende Öðrenciler Sýnýfta Okul Ekliyoruz Kampanyasý için UNICEF Balosu Hem UNICEF e kaynak yaratma hem de özellikle iþ, kültür ve sanat çevrelerini bir araya getirme amacýyla Ankara da Bilkent Otel de bir balo düzenliyoruz. Okul Ekliyoruz kampanyasý yararýna TÝKAV Baþkaný ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yüksek Danýþma Kurulu Üyesi Sayýn Þafak Akýn ýn ve TÝKAV Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Ayla Ceyhan ýn giriþimleriyle düzenleyeceðimiz gecede Sezen Aksu bir konser verecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla 23 Nisan 2007 tarihinde NTV ile birlikte Okul Ekliyoruz kampanyasý baþlatýldý. Amaç, ülkemizdeki okul ve derslik açýðýný gidermek böylece çocuklarýn evlerine yakýn, güven ve iç huzuruyla gidebilecekleri ortamlarý saðlamak. Çift tedrisatla 100 öðrencinin yararlanacaðý bir derslik için 26,000YTL gerekiyor. UNICEF olarak baðýþçýlardan saðladýðýmýz her 13,000YTL nin üzeri valiliklerce tamamlanýyor. NTV bütün gün ve geceyi UNICEF e ayýrdý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý vesilesiyle yayýnlanan programlar büyük ilgiyle izlendi. Bir gün içinde toplanan baðýþ miktarý yaklaþýk 100 derslik yapýlmasýna katký saðladý. Nerelerde Yapýldý ve Yapýlmakta 23 Nisan 2007 tarihinden bu yana duyarlý yurttaþlarýmýzýn ve þirketlerimizin deðerli katkýlarýyla þimdiye kadar Mardin, Þanlýurfa, Kýrþehir, Diyarbakýr, Van, Erzurum, Aðrý ve Batman da pek çok derslik ve okul hizmete girdi. Aldýðýmýz son bilgilere göre toplam 65 ek dersliðin yapýmý tamamlanmýþtýr. Yine bu illerde ve Adana, Siirt, Þýrnak ta okullarýn yapýmýna devam ediliyor. Elaçmaz ve Abalý Köylerinde Geçtiðimiz Kasým ayýnda Van ýn Gürpýnar Ýlçesi Elaçmaz Köyü ne gittik. Amaç, Ýçiþleri ve Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri ile birlikte Okul Ekliyoruz kampanyasý çerçevesinde yapýlan dersliklerin açýlýþýnda bulunmaktý. Güneþli ve soðuk bir gündü. Elaçmaz 2,400 metre yükseklikte bir dað köyü. Van a uzaklýðý 85km. Vardýðýmýzda bütün köy okulun önündeki açýk alanda toplanmýþtý. Sýmsýcak bir Hoþgeldiniz! sözcüðünün ardýndan gözleri parlayarak Çocuklarýmýzýn okumasý için bu okul yapýldý, çok teþekkür ederiz diyen, özellikle, babalarýn bu hâli hepimizi duygulandýrdý. Sonra mavi önlükleri içinde sýnýflarýna göre sýra sýra dizilmiþ kýz ve erkek çocuklarýn arasýna karýþtýk. Kýpýr kýpýr ve tatlý bir heyecan vardý. Öðrenciler yeni yapýlan okul binasýný gezmek için bekliyorlardý. Yeni okul binasýnda beþ derslik, öðretmenler odasý, kýz ve erkek öðrenciler ile öðretmenler için ayrý tuvaletler var. Sýnýflarýn sýralarý ve tahtalarý ile tüm donanýmlarý tamamlanmýþ. Ýklim koþullarý düþünülerek okulun betonarme olarak inþa edilmesine karar verilmiþ. Ýnþaat için kum 140 km. mesafeden taþýnmýþ. Köyün 2400 metre yükseklikte ve merkeze uzak olmasý gibi zorluklarýn üstesinden el birliðiyle gelinmiþ. Tam bir yerel dayanýþma örneðine tanýk olduk. Kaymakamlýk malzemeyi temin etmiþ, köyün erkekleri hep birlikte çalýþarak su borularýný döþemiþler. Kalorifer sistemi kurulmuþ, ancak elektrik gücünün yetersiz olmasý nedeniyle henüz çalýþtýrýlamamýþtý. Gerek Gürpýnar Kaymakamý gerekse de Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri bu sorunun jeneratör temin edilerek giderileceðini ve okulun en kýsa zamanda öðrenime açýlacaðýný söylediler. Milli Komitemizin 23 Nisan 2007 tarihinde NTV ile birlikte baþlattýðý Okul Ekliyoruz Kampanyasý çerçevesinde Elaçmaz Köyü Ýlköðretim Okulunda yapýlan yeni derslikler sayesinde bu köydeki çocuklar artýk baþka köylere gitmek zorunda kalmadan öðrenimlerini sürdürecekler. Annesi uzaklara göndermediði için beþinci sýnýftan sonra okula devam edemeyen Küba da artýk okuluna devam edecek. Okulun 7 öðretmeni var, hepsi de yeni okul binasýndan çok memnun ve hevesli genç öðretmenler. Elaçmaz Köyü her anlamda eðitime ve yeniliklere açýk bir köy. Köyün bir de genç imamý var; eþinin köydeki kadýnlarý toplayýp onlara okuma yazma öðrettiðini anlattý. Okul-Aile Birliði Baþkaný tam ayrýlýrken yanýmýza geldi ve okula çocuklarýn kullanabileceði bir bilgisayar temin edilmesini rica etti. Ayný gün Abalý Köyü ne gittik. Gevaþ Ýlçesi Abalý Köyü Van a 35km uzaklýkta. Abalý Köyü Ýlköðretim Okulu nun inþasý ve iç donanýmý tamamlanmýþ ve öðrenime hazýrlanmýþtý. Bahçe açýlýþ töreni için düzenlenmiþti. Balonlar ve bayraklarla bezenmiþ okul giriþinde heyecanla bekleyen öðrencilerle tam bir þenlik havasý vardý. Açýlýþ töreninin ardýndan hep birlikte okul binasýný gezdik. Öðrenciler sýnýflara girip yeni sýralarýna oturmuþlardý bile. Gözleri parlýyordu. Belli ki sevmiþlerdi bu yeni okul binasýný. Abalý Köyü Ýlköðretim Okulu na beþ derslik ilave edilmiþti. Ýl Özel Ýdaresinin yaptýðý katkýlar ve ilçe belediyesi ile yerel firmalarýn desteðiyle beþ dersliði, öðretmen odalarý, kýz ve erkek çocuklar için tuvaletleri olan betonarme bir okul binasý inþa edilmiþ. Burada da elele verince neler yapýlabileceðinin güzel bir örneðini izledik. Öðrencilerle konuþurken ön sýrada duran ve diðerlerine göre oldukça uzun boylu üç kýz öðrenci dikkatimizi çekti. Yaþlarýný sorduk, ikisi 11, diðeri ise 10 dediler, biraz mahçup ama mutlu bir yüzle. Üçünün de 2. Sýnýfa devam ettiklerini öðrendik. Geç de olsa bu kýzlarýmýz okula kaydolmuþlar ve öðrenimlerini sürdürebilecekler. Ayný köyde yaþlý bir dede elinden sýký sýký tuttuðu 5-6 yaþlarýnda bir kýz çocuðuyla gelmiþti. Küçük kýz, tertemiz önlüðü, beyaz yakasý ve elinde çantasýyla özenle okula hazýrlanmýþtý. Yanýna yaklaþýp sorduðumuzda Benim yaþým 100, bu kýz torunum deðil benim kýzým, üçüncü eþimden. Onu ana sýnýfýna yazdýrmaya getirdim, diye anlattý. Aslýnda kaybettiði iki eþinden de 20 kadar çocuðu ve torunu olduðunu söyledi. Bu iki köyde gördüklerimiz Okul Ekliyoruz kampanyasýnýn önemini ve sürdürülmesi gerekliliðini bir kez daha hatýrlattý. Kampanya Devam Ediyor! Ankara da, 28 Kasým 2007 tarihinde Adýyaman, Antalya, Bursa, Ankara ve Kahramanmaraþ valilikleriyle yapýlan toplantýda Eylül 2008 yeni okul döneminde, bu illerimizde yeni derslik ve okullarýn açýlmasý ile ilgili kararlar alýndý. Kampanyamýza baðýþlarýnýzla katýlmak isterseniz aþaðýda belirtilen hesap numaralarýna baðýþ yapabilir ya da daha ayrýntýlý bilgi isterseniz, Genel Müdürümüz Alanor Olalý yý ( ) arayabilirsiniz. Okul Ekliyoruz Kampanyasýna baðýþlarýnýz için: * Türkiye Ýþ Bankasý Çankaya Þubesi/Ankara UNICEF TMK hesabý No. 500 * Garanti Bankasý Çankaya Þubesi/Ankara UNICEF TMK hesabý No Zühal Orhun Çocuk ölümlerini azaltmak ve anne saðlýðýný iyileþtirmek

6 Kenya da seçim sonrasý baþlayan þiddet olaylarý nedeniyle yüz binlerce çocuðun hayatý altüst oldu. Kenya da 27 Aralýk 2007 tarihinde Baþkanlýk ve Milletvekili seçimleri yapýldý. Baþkanlýk için iki aday öne çýkmýþtý: Baþkan Mwai Kibaki ve Turuncu Demokrasi Hareketi Lideri Raila Odinga. Oylar önce seçimi Odinga nýn kazanacaðý yönündeydi; kesin sonuçlarýn açýklanmasý gecikti ve Mwai Kibaki nin az bir farkla seçimi kazandýðý açýklandý. Ýlk olaylar seçim sonuçlarýnýn gecikmesiyle baþladý. Sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan oylarýn sayýmýnda hile yapýldýðý iddialarý Kibaki yi destekleyen Kikuyu kabilesi ile Odinga nýn oluþturduðu Turuncu Demokratik Hareket in içinde yer alan Luhya ve Kalenjin kabileleri arasýndaki çatýþmalarý giderek artýrdý. Kibaki nin seçim sonuçlarýna yapýlan itirazlara aldýrmamasý ve baþkanlýðýný ilan etmesiyle olaylar tümüyle çýðrýndan çýktý. UNICEF tahminlerine göre krizin baþlamasýndan bu yana en az 300,000 kiþi evlerinden barklarýndan uzaklaþmak zorunda kaldý. Korku içinde ve açlýkla yüz yüze olan bu insanlar ülkedeki sayýsý 300 ün üzerindeki kamplara sýðýndýlar. Onlara yiyecek ve koruma saðlamak için büyük bir mücadele gerekli. Üstelik bu kamplarda yaþayan çocuklarýn 80,000 i beþ yaþýn altýnda. UNICEF in Kenya Ofisi Ýletiþim Görevlisi Sara Cameron, Kenya da, günlerdir çocuklar ve kadýnlar benzeri görülmemiþ korkunç bir þiddetle karþý karþýya kaldýlar, dedi. Birleþmiþ Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan, ülkede barýþ için, Baþkan Mwai Kibaki ile muhalefet lideri Raila Odinga nýn bir araya gelerek görüþmelerini saðladý. Ama ne yazýk ki bu görüþmeler tüm ülkeyi sarmýþ olan çatýþmalarý pek az etkiledi. Parlamentonun yeni üyelerinden Mugabe Were nin evinin önünde öldürülmesinin ardýndan misilleme olarak en az dokuz kiþi öldürüldü. Dayak, talan ve kundaklamanýn yaygýn olduðuna dair haberler durmak bilmiyor. Örneðin geçen hafta, 19 çocuk ve kadýnýn kaldýklarý evde diri diri yakýldýðý bildirildi. Sara Cameron, evleri ateþe verildiði, saldýrýya uðradýklarý, tehdit edildikleri ya da korktuklarý için binlerce kiþinin kaçtýðýný söyledi. Olaylarýn baþladýðý Aralýk ayýndan bu yana tecavüz vakalarýnýn sayýsý iki misli arttý. Kadýnlar þikayetçi olduklarýnda ise kamp görevlilerinin önünde bile açýkca tehdit edildikleri bildirildi. Bu büyük krize UNICEF in yardýmlarý saðlýk, beslenme, çocuklarýn korunmasý ve eðitim konularýnda odaklandý. UNICEF deðiþik yörelere geçici tuvaletler, su tanklarý getiriyor; saðlýk malzemesi temin ediyor; çocuklarýn ölümcül hastalýklara karþý aþýlanmalarýný saðlýyor. Beþ yaþ altýndaki 80,000 çocuðun beslenmesi için yüksek proteinli bir karýþým olan UNIMIX temin ediyor. Ayrýca tecavüz olaylarý nedeniyle olabilecek HIV enfeksiyonlarýný önlemek için tedavi çantalarý daðýtýlýyor. Ama Daha Çok Yardým Gerekli Cameron, Sokaklar, dükkânlar alt üst edildi, yaðmalandý, yakýldý ve insanlar evlerinden kovalandý. Hayati önemdeki hizmetleri saðlamak için 6.6 milyon ABD Dolarý gerekli. Çocuklarýn eðitimi ve korunmasý için bu miktarýn 3 milyon dolarýna acilen ihtiyacýmýz var. Bu genel anlamda Kenya daki bir nesli kurtarma eylemi. Barýþ hemen saðlansa bile yaralarý sarmak yýllarca sürecek, dedi. "Çocuk Yaþatma": Dünya Çocuklarýnýn Durumu 2008 Raporu Ýki yaþýndaki Fatma, Kenya da ucuz ve basit koruyucu önlemlerle hayatta kalabilmiþ binlerce çocuktan biri. Yine Kenya da ilaçlanmýþ cibinliklerin yaygýn bir biçimde daðýtýlmýþ olmasý sonucunda son beþ yýlda sýtma yüzünden ölenlerin sayýsýnýn yarý yarýya azaldýðý görüldü. UNICEF e göre bu baþarý, çocuk ölümlerinin üçte iki oranýnda azaltýlmasýný amaçlayan Bin Yýl Kalkýnma Hedeflerine ulaþmak için uygulanan toplum temelli saðlýk programlarý sonucunda kazanýldý. UNICEF in program uygulamalarý dünyanýn dört bir yanýnda yürütülmekte: iyot eksikliðinden kaynaklanan rahatsýzlýklarý gideren iyotlu tuz kullanýmýnýn teþvik edildiði Türkmenistan dan engelli çocuklarýn özel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna destek saðlayan bir toplum merkezinin kurulduðu Arjantin e kadar. Bütün bu giriþimlerin deðiþik amaçlarý olsa da sonuçta hepsi ayný hedef doðrultusunda çocuklarýn saðlýk sorunlarýný düþük maliyetle çözmeye hizmet etmektedir. Ana ve Çocuk Saðlýðý Bu yýl Dünya Çocuklarýnýn Durumu 2008 Raporu nun tanýtýmý için basýn toplantýsý Cenevre de yapýldý. UNICEF in çalýþmalarýna yön veren bu rapora göre Bin Yýl Kalkýnma Hedeflerine ulaþýlmak isteniyorsa kadýnlarýn, annelerin ve yenidoðanlarýn saðlýk ihtiyaçlarýna öncelik verilmelidir. Raporda yer alan son bilgiler Dünya Saðlýk Teþkilatý ve Dünya Bankasý gibi UNICEF in önde gelen ortaklarýndan ve ev halký araþtýrmalarýndan derlenmiþtir. Raporun basýna tanýtýlmasý amacýyla düzenlenen toplantýda UNICEF Ýcra Direktörü Ann M. Veneman, Dünya Saðlýk Teþkilatý Genel Direktörü Dr. Margaret Chan, Dünya Bankasý nýn Ýnsanlýðýn Kalkýnmasý Ýletiþim Aðý Baþkan Yardýmcýsý Joy Phumaphi ve Afrika Birliði Sosyal Ýþler Görevlisi, Bience P. Gawanas hazýr bulundular. Ann M. Veneman, Her ne kadar çocuk yaþatma konusunda ilerleme kaydedildi ise de doðru politikalar, programlar ve ortaklýklarla daha fazlasý da baþarýlabilir. Yeterli, önleyici ve tedavi edici hizmetlerden yoksun milyonlarca çocuða ve ailelerine bu hizmetleri ulaþtýrmak için mücadele vermeliyiz. Bir Kalkýnma Önceliði UNICEF, G8 e üye ülkelerin liderlerinin çocuk saðlýðý konusunu yalnýzca ahlaki bir zorunluluk olarak deðil, kalkýnmanýn da bir önceliði olarak ele almalarý gerektiði inancýnda. Ayrýca þimdiye kadar edinilen deneyim toplum saðlýðýnýn yararlarýnýn yalnýzca çocuklarla kalmadýðýný gösteriyor. Örneðin Kenya daki cibinlik kampanyasý ülkede verimliliðin iyileþtirilmesini dolaylý olarak etkiledi, çünkü sýtma iþ günü kaybýnýn baþlýca nedeni idi. Yine 13 yaþýndaki Atabay Uzbayev gibi Türkmen çocuklarý artýk iyot eksikliðinden kaynaklanan halsizlik ile buna baðlý þikayetlerinden kurtulmuþ oldular ve gelecekle ilgili planlar yapmaya baþladýlar. Atabay, Büyüdüðüm zaman üniversiteye girmek ve matematik üzerine eðitim almak istiyorum, dedi. Hemen Sonuç Veren Yatýrýmlar J. Phumaphi, Çocuk ve anne saðlýðýna yatýrým yapmak ekonomik getirileri ile ülkenin geleceðini olumlu yönde etkileyen yerinde bir karardýr, dedi. Bu sözleri Dr. Margaret Chan, Her çocuða bir seferde ve paket olarak müdahale edilmesi durumunda pek çok ülkede uygulanan bu yenilikçi programlarýn yararlarý hemen görülecektir, diye tamamladý. Not: Dünya Çocuklarýnýn Durumu 2008 Raporunun tümünü okumak isteyenler, söz konusu raporu UNICEF Türkiye Milli Komitesi nden ya da UNICEF Türkiye Temsilciliði nden temin edebilirler. HIV/AIDS, sýtma ve diðer salgýn hastalýklarýn yayýlmasýný durdurmak

7 Irak taki Olaylar ve Çocuklarýn Durumu Irak ta yaþanan olaylar çocuklarý olumsuz yönde etkilemeye devam etse de, umut pencereleri 2008 de açýlacak gibi gözüküyor. Irak ta, tahminen iki milyon çocuk saðlýksýz beslenme, hastalýklar ve okullarýndan uzaklaþma tehdidi ile karþý karþýya. Iraklý çocuklar, 2007 yýlý boyunca sýk sýk meydana gelen çatýþmalarda çapraz ateþ arasýnda kaldýlar. Ülkenin en güvensiz bölgelerindeki pek çok çocuk tehlikeli ortamlarda, evlerinden uzakta yaþýyor ve hayati önemdeki hizmetlere eriþemiyor. UNICEF Irak Özel Temsilcisi Roger Wright, basýn toplantýsýnda Iraklý çocuklar çok büyük bir bedel ödüyorlar. Biz elimizden geldiðince yoðun ve hýzlý yardým saðlamaya çalýþýyoruz. Bu arada en kýrýlgan ve en zor durumdaki çocuklarý kapsamlý ve sürekli destekleyebileceðimiz yeni pencereler açýlýyor. Hemen harekete geçmeliyiz, þeklinde konuþmakta Çeþitli kaynaklardan edinilen bilgiler göre: * 17 yaþýndaki çocuklarýn yalnýzca %28 i bitirme sýnavlarýna girebildiler; bunlarýn yalnýzca %40 ý geçer not aldýlar (Güney Irak ve Merkezi Irak ta). * Ýlk Öðretim çaðýndaki, evlerinden uzaklaþmak zorunda kalan 220,000 çocuktan pek çoðu (2006 da hâlen okula gitmeyen 760,000 çocuðun yaný sýra) eðitim alamaz oldu. * Ulaþýlmasý güç ve uzak bölgelerde yaþayan çocuklarýn saðlýk hizmetlerinden yararlanmasý da sýk sýk engellendi. * Baðdat ýn dýþýnda yaþayanlarýn yalnýzca %20 sinin bulunduðu yerlerdeki kanalizasyon çalýþýr durumda; temiz içme suyu ise ciddi bir sorun. * Her ay ortalama 25,000 çocuk þiddet ve yýldýrma hareketleri nedeniyle, aileleriyle birlikte Irak ýn baþka bölgelerine gitmek zorunda kaldý. * Yýl sonunda, yaklaþýk 75,000 çocuk kamplarda ve geçici barýnaklarda yaþamak için baþvurdu. * Yüzlerce çocuk þiddet yüzünden hayatýný kaybetti veya yaralandý, ve ayrýca pek çoðunun ailesine gelir getiren büyükler kaçýrýldý veya öldürüldü. * Yaklaþýk 1,350 çocuk, çoðu da güvenliði ihlal ettikleri suçlamasýyla, askeri ve güvenlik birlikleri tarafýndan tutuklandý. Bütün bu olumsuzluklara karþýn, 2007 de olumlu geliþmeler de oldu. UNICEF, baðýþçýlar ve iç kaynaklar sayesinde, hayati önem taþýyan saðlýk, temiz içme suyu ve sanitasyon, eðitim ve diðer önemli hizmetlerin milyonlarca çocuða ve ailelerine ulaþmasý amacýyla 40 milyon ABD Dolarýný aþkýn maddi yardým saðladý. Bu fonlar sayesinde, ev ev dolaþan saðlýk ekipleri, Dünya Saðlýk Teþkilatý yla yakýn iþ birliði içinde dört milyonun üzerinde çocuða çocuk felci aþýsý ve üç milyondan fazla çocuða da kýzamýk, kabakulak ve kýzamýkçýk aþýsý yaptýlar. Bu kampanyalar sonucunda Irak çocuk felcinden arýndý; kýzamýk vakalarýnda da çarpýcý bir düþüþ oldu (2004 teki 9,181 vakaya karþýlýk, Kasým 2007 de yalnýzca 156 kýzamýk vakasý vardý). UNICEF in eðitime yaptýðý destekle de ilk öðretimdeki 4.7 milyon Iraklý çocuðun ihtiyacý için gerekli eðitim materyalinin daðýtýmý, okullarýn onarýmý veya yeniden inþasý, yerlerinden olmuþ çocuklar için ek derslikler ve hýzlandýrýlmýþ öðrenim olanaklarý saðlanmýþ oldu boyunca okula giden öðrencilerin sayýsýyla ilgili Irak Hükümeti yle birlikte yapýlan deðerlendirme hâlen devam ediyor. UNICEF, ortamýn güvenliði düzeldikçe Iraklý çocuklarýn gereksinimlerinin de daha belirgin olarak ortaya çýkacaðýný vurguladý. Durumu iyileþtirmek için büyük bir mücadele gerekiyor. Iraklý çocuklarýn ve ailelerinin acil ihtiyaçlarýný karþýlamak, çatýþma bölgelerindekilere insani yardýmý arttýrmak ve yönetimi iyileþtirmek amacýyla UNICEF ortaklarýyla birlikte ülke çapýnda bir giriþim baþlattý. Özel Temsilci Wright, ayný basýn toplantýsýnda, 2008 yýlýnda Iraklý çocuklarýn ihtiyaçlarýný karþýlamanýn büyük ölçüde, yeterli maddi kaynak bulunmasýna baðlý olduðunu ve Irak taki uluslararasý yatýrýmlarda çocuklara öncelik verilebileceðini ve verilmesi gerektiðini vurgulamýþ, Iraklý çocuklar ülkedeki durumun iyileþmesinin temelidir. Öncelik çocuklarýn hayatta kalmalarý ve korunmalarýnda, ülkenin durumu ondan sonra hýzla düzelecek yýlý boyunca ve sonrasýnda, bu çocuklar için elimizden geleni en iyi biçimde yapmakla yükümlüyüz, þeklinde konuþmuþtur. Birleþmiþ Milletler 2008 i Uluslararasý Sanitasyon Yýlý Ýlan Etti. Sanitasyon Eksikliðinden Etkilenen Nüfusun %90 ý Çocuklar ve Kadýnlardan Oluþuyor UNICEF, 1 Ocak 2008 günü Uluslararasý Sanitasyon Yýlý nýn açýlýþýný resmen ilan etti. Amaç, iyileþtirilmemiþ sanitasyon koþullarý nedeniyle saðlýksýz ortamlarda yaþayan dünya nüfusunun yüzde 40 ý için acilen harekete geçilmesini saðlamak. Sanitasyon eksikliði nedeniyle her gün binlerce kadýn ve çocuk, ishal dahil olmak üzere, çoðu önlenebilir hastalýklardan hayatýný kaybediyor yýllarý arasýnda 1.2 milyar kiþi düzgün sanitasyon koþullarýndan yararlanmaya baþladýysa da, hâlâ tahminen 2.6 milyar kiþi için -ki bu nüfusun 980 milyonu çocuklardan oluþuyor- sanitasyon koþullarýnýn iyileþtirilmesi gerekiyor. Bu, kalkýnma yolunda, bugün dünyanýn karþý karþýya olduðu sorunlarýn en büyüklerinden biridir in Uluslararasý Sanitasyon Yýlý olarak ilan edilmesine, Binyýl Kalkýnma Hedeflerine ulaþmayý hýzlandýrmak amacýyla, Aralýk 2006 tarihindeki Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunda karar verilmiþtir. Ýyileþtirilmiþ sanitasyon, temiz ve güvenli tuvaletler, atýksu yönetimi ve hijyen demektir ki, bunlarýn hepsi insan dýþkýsý yoluyla bulaþan mikroplarýn dolaþýmýný önler. Kötü sanitasyon koþullarý saðlýðý bozar; çocuklarýn eðitiminin aksamasýna neden olur; sosyal ve ekonomik kalkýnmayý engeller. Okullarda sanitasyonun yetersiz olmasý devamsýzlýða ve hastalýklar yüzünden baþarýsýzlýða, kayýtlarýn düþmesine, özellikle de adet görmeye baþlayan kýz çocuklarýn aileleri tarafýndan okuldan alýnmalarýna ve eðitimden mahrum býrakýlmalarýna yol açar. Yokluktan tuvalet ihtiyaçlarýný ancak gece karanlýðýnda ve ýssýz yerlerde gördükleri için kadýnlarla kýz çocuklarý þiddet ve istismara açýk olurlar. Ýyi sanitasyon koþullarý ve ellerin sabunla yýkanmasýna dikkat edilmesi gibi önlemler beþ yaþ altý çocuk ölümlerinin ikinci nedeni olan ishalin bulaþmasýný da engeller. Sanitasyonun iyileþtirilmesi, saðlýðýn ve insan onurunun korunmasýný saðlar, sosyal ve ekonomik geliþmeye yol açar, çevre korunur ve yoksulluk çemberinin kýrýlmasýna destek olur. Yýl boyunca, en iyi uygulamalarý paylaþmak ve kalkýnmayý hýzlandýrmak amacýyla, özellikle de okullardaki, sanitasyon koþullarý konusuyla ilgili bölgesel konferanslar ve çeþitli etkinlikler düzenlenerek farkýndalýk yaratýlacak. Bu yýl Dünya Su Günü münasebetiyle 14 Mart ta Cenevre de düzenlenecek olan etkinlik Dünya Sanitasyon Günü olarak kutlanacak. Çevresel sürdürülebilirliði saðlamak

8 Mozambik te Sel Felaketi Ocak baþýnda, ülkenin orta kýsýmlarýnda Zambezi nehrinin taþmasýyla meydana gelen sel felaketi nedeniyle evlerini býrakýp gidenlerin sayýsý giderek yükselmekte. Son bilgilere göre, on binlerce insan evlerini öylece býrakmak ve kendileri için ayrýlan daha güvenli yerleþim bölgelerine gitmek zorunda kaldýlar. Yaklaþýk 50,000 kiþi daha güvenli dört bölgeye yerleþtirildiler. Seller, ülkenin sýnýrlý hizmetler verilen, en yoksul ve en ulaþýlmaz bölgelerini etkiledi. UNICEF ikinci yardým ekibini Zambesi nehri kýyýsýndaki, depremden en fazla zarar gören Mutarara ya gönderdi. Birinci yardým ekibi yerel yönetimlere yardýmcý olunmasý için öncü olarak bir hafta önce Caia ya gönderildi. UNICEF ekipleri ile alandaki yerel yönetimler ve diðer yardým kuruluþlarý kadýnlarýn ve çocuklarýn saðlýk ve beslenme gereksinimlerini karþýlamak için birlikte çalýþmakta. UNICEF in Mozambik Temsilcisi Leila Pakkala, Evlerini terketmek zorunda kalanlarýn sayýsýnýn hýzla artmasýyla durum vahim. Bu tür kriz durumlarýnda çocuklarý tehdit eden salgýn hastalýklarý önlemek için acil tedbirler alýnmasý önem taþýyor, dedi. UNICEF ülkenin saðlýk ekipleriyle birlikte muhtemel bir kolera salgýnýný önlemek amacýyla çalýþmalarýný sürdürmekte. UNICEF, sýtmaya karþý Mozambik Kýzýlhaçý ve Sýtma Konsorsiyumunun desteðiyle ilaçlanmýþ cibinlikler daðýtýldý. Sýtma sezonu doruk noktasýnda ve durgun sular sivrisineklerin çoðalmasýný arttýracak. Sýtma ülkedeki çocuk ölümlerinin baþlýca nedeni. Sudan kaynaklanabilecek hastalýklarý önlemek için temiz içme suyu ve yeterli sanitasyon saðlanmasý gerekli. Yetkililerle iþbirliði yapan UNICEF ve Çocuklarý Kurtaralým Birliði yeni yerleþim bölgelerinde çadýr ve eðitim gereçleri daðýtarak yeni okul dönemi için hazýrlýk yapýyor. Son durumda sellerden 47 okulun zarar gördüðü bildirildi. Afrika nýn güneyinde yaðýþlar Kasým dan Mart ayýna kadar sürüyor. Bu dönemde Mozambik hep seller altýnda kalýyor. Geçen yýl Zambezi nehri havzasýnda meydana gelen sellerden 285,000 kiþi etkilendi. Yoðun yaðýþlar yüzünden sular yükselince 100,000 kiþi geçici yerleþim merkezlerinde barýndý. Mozambik dünyanýn en yoksul ülkelerinden biridir. Ýnsan Geliþimi Endeksindeki sýralamada 177 ülke arasýnda 172. sýrada yer alýyor. Çocuklarýn yüzde 58 i yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþamakta. Özel Üsküdar SEV Ýlköðretim Okulu Öðretmenlerine Anlamlý Ödül Özel Üsküdar SEV Ýlköðretim Okulu nda, her yýl Öðretmenler Günü deðiþik biçimde kutlanýyor. Geçtiðimiz Kasým ayýnda, Okul-Aile Birliðinin giriþimiyle velilerden 26,000YTL toplandý. Bu meblað, 24 Kasým 2007 tarihinde düzenlenen törende okulun öðretmenleri adýna Okul Ekliyoruz kampanyasýna katký olarak Komitemize baðýþlandý. Ayný törende Genel Müdürümüz Alanor Olalý öðretmenlere UNICEF in baðýþ sertifikalarýný takdim etti. Bu anlamlý kutlama töreni ile hem öðretmenler ödüllendirilmiþ hem de Erzurum un Aþkale Ýlçesine baðlý OrtaBahçe Köyü çocuklarýnýn eðitimi için iki ek derslik yapýlmasý saðlanmýþ oldu. Türkiye kendi grubu olan Orta ve Doðu Avrupa - Baltýk ülkeleri arasýnda büyümede birinci. UNICEF in Þubat 2008 de Cenevre Merkezinde yer alan Satýþ ve Kaynak Yaratma Toplantýsýnda yapýlan deðerlendirmede Milli Komitemizin büyümede kendi grubunda baþý çektiði belirtilmiþtir. Büyüme oranýmýz net %67 olmuþ, bizden sonraki Hýrvatistan da bu oran %53, Çek Cumhuriyeti nde %17 dir. Bütün gelirini, hiçbir þekilde kâr amacý gütmeden, doðrudan Türkiye deki çocuk saðlýðý ve eðitimi projelerine aktaran Komitemiz bu sonuçtan büyük mutluluk duymuþtur ve yepyeni heyecanlarla 2008 yýlý çalýþmalarýný sürdürmektedir. UNICEF, bütün gelirini gönüllü katkýlardan saðlamaktadýr. Biz ancak, sizlerin, UNICEF dostlarýnýn desteði ve deðerli katkýlarý ile çalýþabiliyoruz. Maalesef bize baðýþ yapan her þahsýn adýný burada veremiyor, belirli bir miktarýn üzerindeki katkýlarý listeliyoruz. Ancak bu vesile ile UNICEF i seven, çalýþmalarýna güvenen her baðýþçýmýza sevgi ve þükranlarýmýzý iletmek istiyoruz. 13,000 YTL ve üstünde baðýþ yapanlar: (Alfabetik sýralama) - ALTÝVÝ Al SATIÞ ARACILIK HÝZMETLERÝ VE TÝCARET A.Þ. - ATÜ TURÝZM A.Þ. - DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI MENSUPLARI EÞLERÝ DAYANIÞMA DERNEÐÝ (DMEDD) - ELEKTRÝK ÜRETÝM A.Þ. - EMÝNE ÜMÝT TAPAN - ERKAN MAKASÇI - INTERFLORA - JET- SET HOUSE - KAHVE DÜNYASI - MERAL SOMER - MUZAFFER GENCE - NADÝDE MELAHAT ÝLGÜN - NEXANS TÜRKÝYE ENDÜSTRÝ VE TÝCARET A.Þ. - NURÞEN KARADOÐAN - ÖNER AKGERMAN - SAÐLIK VE EÐÝTÝM VAKFI (SEV) - SERPÝL ÝNCE - TALAT ÖNCÜ - TOPRAK ÝPLÝK DOKUMA A.Þ. - TÜRKÝYE GARANTÝ BANKASI A.Þ. - TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI 5000 YTL ve üstünde baðýþ yapanlar: - ATA TUÐRUL - BM MÜHENDÝSLÝK VE ÝNÞAAT A.Þ. - CELAL KOLOÐLU - ENVER TURÝZM - ERGUN KALELÝ - FEYYAZ BERKER - TOTAL Oil A.Þ. Bir hediye verin, Bir hayat kurtarýn Bir hediye verin, Bir çocuk kurtarýn. maðaza: e-shop.unicefturk.org Okul-Aile Birliði Baþkaný Aylin Seydim (soldan ikinci) Genel Müdürümüz Alanor Olalý ya çeki takdim ederken UNICEF Türkiye Ýyi Niyet Elçisi Tayfun Talipoðlu ve Özel Üsküdar Ýlköðretim Okulu Müdürü Dilek Yakar ile birlikte. UNICEF Evi (Bülten) Yayýn Sahibi ve Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: UNICEF Türkiye Milli Komitesi Derneði Adýna Alanur Olalý Editör : Zühal Orhun Tasarým : Özgür Abacý, Öykü Terzioðlu Yayýn Ýdare Merkezi Adresi : UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü, 2. Cad. 3. Sokak, Bilkent / Ankara Basým : Meteksan A.Þ. - Bilkent 6. Cad. No:3 Beytepe / Ankara Yayýn Türü : Yerel Süreli Yayýn Basým Tarihi / Yeri : , Ankara Kalkýnma için küresel ortaklýklar geliþtirmek

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri 1. Basamak Saðlýk Kuruluþlarý ve Hastane Acil Servislerinde Çalýþan Saðlýk Personeli Ýçin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk

Detaylı

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ 470 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý 5-6 DOSYA/DERLEME KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ Selim YÜKSEL *, Nilay ETÝLER ** Doðu Asya da, Kore yarýmadasýnýn kuzey

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÇOCUKLARIN UNICEF'Ý UNICEF'ÝN TARÝHÝNDE BÜYÜK ANLAR. Altý Aylýk Bülten Temmuz 2007 Sayý: 2. Milli Komitesi Baþkaný. UNICEF Türkiye

ÇOCUKLARIN UNICEF'Ý UNICEF'ÝN TARÝHÝNDE BÜYÜK ANLAR. Altý Aylýk Bülten Temmuz 2007 Sayý: 2. Milli Komitesi Baþkaný. UNICEF Türkiye Altý Aylýk Bülten Temmuz 2007 Sayý: 2 ÇOCUKLARIN UNICEF'Ý Dünya çocuklarý, onun torunlarý gibi. Hepsini seviyor, baðrýna basýyor, esirgiyor, eðitiyor, geliþtiriyor. Ne yapar sevecen bir büyükbaba ya da

Detaylı

Ortak Program dan çok etkilendim

Ortak Program dan çok etkilendim Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Ortak Program dan çok etkilendim UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Peer Sieben

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı